mapa stránek || vyhledávání

Proč jsou muži a ženy judaistického původu v životě úspěšnější?

zidovsky-chlapecChodil jsem do různých stupňů škol se spolužáky, z nichž několik z nich bylo judaistického původu. Když jsem se po 50 letech vyjití z poslední školy porozhlédl, zjistil jsem, že prakticky všichni tito to s ohledem na svůj školní prospěch ve společenském postavením „dotáhli dále“. Také spolužačky judaistického původu se když ne napoprvé, tak napodruhé, „dobře“ vdaly, mají vesměs starší a dobře situované manžely a spořádanější rodiny. Vynořila se tak přede mnou hádanka, co bylo příčinou tohoto vývoje celoživotních událostí? Co je zatím, že přirozeným nadáním průměrní spolužáci se více společensky prosadili, často v mezinárodním měřítku.

Uvedl jsem se do meditačního stavu a začal vzpomínat „v theta vlnách“. U těchto spolužáků jsem viděl, jak je už v dětství „světa znalejší“ rodiče posílali na soukromou výuku světových jazyků. Díky většímu rozhledu zřejmě rozpoznali, že výběr a kvalita výuky cizích jazyků na našich školách dosáhla za minulého režimu katastrofické úrovně, dokonce i v ruštině. Moji rodiče se svým finančním a selským myšlenkovým pozadím na tuto možnost nedosáhli. Až po 20 letech života v praxi jsem pochopil, že dobrá znalost světového jazyka má kvalifikačně hodnotu další vysoké školy. Tím se mi přirozeně vysvětlilo to, že jsem ke svému údivu bývalé odborně prospěchové „autsajdry“ viděl v roli „expertů“ centrálních úřadů. Na cokoliv.

Nedá se nic dělat, nasměrování výuky dětí rodiči správným směrem je významným preferenčním faktorem pro jejich uplatnění v životě. Podmínkou ovšem je, když se děti nasměrovat dají! U současné americké (norské) výchovy to už nejde, protože dětem přece nejde poroučet. Tehdy však u mé katolické výchovy, zřejmě jako to bylo u židovské, nebylo poslouchání rodičů anomální a „proti lidským právům dítěte“. Vlastní rodová katolická tradice je řízena stejným přikázáním o poslušnosti dětí k rodičům jako judaistická. To až kdosi nově zavádí „americkou nevnucovací výchovu“ typu „Džamila Stehlíková“. Podle ní rodiče vlastně mají poslouchat děti! A nesmí od nich nic vyžadovat, ani zvýšením hlasu!

Já v těchto přístupech vidím úpadek Evropy, profesor Putna a pravdoláskaři naopak civilizační „vzestup“. Čas ukáže! Už nyní se při „této logice“ dosazené vládnoucí lobby nemůže nikdo divit, že evropští a čeští rodiče nechtějí mít děti! Nechce se mi skoro věřit, že by to dokonce nebyl záměr směrovaný k zredukování nežádoucích národů a civilizací.

Tento preferenční faktor znalosti jazyků jsem vzal na vědomí a uznávám jako obecně spravedlivý. Jenže pořád tam u těch mých spolužáků, vzhledem k schopnostem udělané „kariéře“, něco dalšího „stimulujícího“ chybělo. Nejsem ani „věřič“ na náhody, jako „dialektici samovolného vývoje a šťastných náhod“, ani zastánce teorie celosvětového židovského spiknutí, dokonce až do úrovně funkcí místních „organizátorů“ veřejného života. (Na bankéřská spiknutí a všelijaké hry ovšem věřím.) Proto jsem hledal další příčiny kariérních vzestupů a odborných postupů. A skutečně jsem jich objevil hned několik!

První z dalších příčin kariérního úspěchu je přítomnost větší míry osobní sebedůvěry. Judaistická víra a jim vžitá rodinná tradice učí své členy o Jahvově požehnání celému národu a všem potomkům! To má velmi málo uvědomovaný, ale závažný praktický psychologický dopad. Posiluje sebevědomí každého takto seznámeného příslušníka!

Z psychologických věd vím, že dostatečná míra sebevědomí je jedním z předpokladů skutečného úspěchu při jakémkoliv snažení! Rodové křesťanství by však takové sebevědomí mělo rovněž dávat! Ježíš Kristus svým následovníkům také jasně slíbil „přímluvu u Otce“ při bohulibém snažení! Bohužel obvyklý katolický výklad přehnaným zdůrazněním vlivu hříchu tak nějak „zmrazuje“ ono povzbuzení požehnáním.

Podle mne takto upravený výklad vznikl ve středověku za účelem lepší manipulace věřících jejich duchovní vrchností. V důsledku toho katolický výklad požehnání neposiluje dostatečně vědomí křesťana, jako to zůstalo v judaistické tradici. Ta posiluje úsilí jednotlivce pozitivní indoktrinací: „Ty to dosáhneš, protože Jahve tvým předkům požehnal!“ U křesťanů by to mělo být stejné. S tím, že nejen na tomto světě, ale i „na druhé straně“ života. Tam z principu absolutní Spravedlnosti je Ježíšovým Otcem následovníkovi Ježíše vráceno všechno to, co dotyčný z lásky k Bohu obětoval v životě na zemi! Křesťanovi je nahrazena i ta kariéra, která se příčila Pravdě a on dal přednost boží vůli. Neboli nešel-li za kariérou „přes mrtvoly“! Tento příslib nadčasové a naddimenzionární Spravedlnosti v judaizmu není!

Jenže ani větší sebevědomí judaistických spolužáků ve srovnání s námi nesebevědomými „českými křupany“ nevysvětlilo všechno. Všimnul jsem si dalšího odlišujícího aspektu z rodového vedení spolužáků židovské tradice, totiž jejich vysoké oceňování hodnoty informace! Poradil jsem v životě dobře a zdarma mnoha lidem. Ale jen dva mi přišli po létech poděkovat, oba židovského původu! Tak jsem si všimnul, že „čeští plebejci“ i kvalitní informaci, zejména když je nic nestojí, berou „jako nic“! „Vždyť to dotyčného nic nestálo, tak co?“ Jenže v realitě to tak není. Informace obecně, nejen právního typu, má pro život a zdraví kolikrát větší cenu než mnoho peněz.

Domyslel jsem si, že k tomuto způsobu myšlení vede svou populaci právě judaistická rodová tradice. Ostatní Evropany by k němu mělo vést kvalitní vzdělání. Jenže odstraněním výuky antického myšlení na klasických gymnáziích první republiky upadla u středoškoláků kvalita výuky k samostatnému myšlení a etickým vzorům a normám chování. Spadla na úroveň, kterou denně odposloucháváme v dopravních prostředcích od studentů. Myslím si, že přetrvá-li ten trend, směřuje bytí národa do rozplynutí v „americké kvalitě myšlení“ konzumentů.

Ani správným zdůrazňováním významu informace preferenční působení judaistické výchovy oproti materialistické nekončí. Vynořil se přede mnou ještě další faktor a to je docenění významu konexí, které jsem pozoroval rovněž u osob judaistického původu. Neboli upozorňování na užitečnost styků s kvalitními či významnými lidmi. Tento činitel úspěšnosti sice uzná každý, ale už si nevšimne, jaké cesty k nim vedou. Zatím jsem odpozoroval, že cestu ke konexím nacházejí ti úspěšní skrze umění obecně. K tomu se často přidružuje i členství ve zdánlivě „potrhle ušlechtilých“ spolcích všeho druhu. Do takových shluků potrhlíků řadím ovšem i politické strany a hnutí!

Naproti tomu jsem nepotkal „závodně“ sportujícího muže židovského původu, o účasti takových v davu tzv. sportovních nebo filmových fanoušků vůbec nemluvě. Z přirozenosti myšlení jim zřejmě vyplyne, že tento způsob maření času je projevem dokonalého vymytí mozku médii. Osazenstvo sportovních a pop hudby ochozů je dokonalá přehlídka sběhu příslušníků současně převládající „kultury prázdných makovic“! Co za hodnoty se asi honí v hlavě fandy čehokoliv? K čemu může být konexe s takovým fandou? Ve srovnání s ním soused poslouchající na přednášce o „lebkách Inků“ nebo anglické literatuře se už může jevit jako přínos během setkání „při kávě“! Také kamarádi klubu „přátel rakouských dělostřelců“ s vysokým vstupným už „konexi“ mohou vytvořit. Mám tím na mysli účasti a zapojení se do jakékoliv společnosti s úrovní! Je škoda, že tento „faktor vytváření konexí“ jako jeden z předpokladů úspěšnosti ve společenském životě není zdůrazňován v české rodinné výchově!

K výše uvedeným faktorům kariérního úspěchu jsem nalezl ještě další, který je však přípustný pouze u židů a ateistů, nikoliv křesťanů. Je to rys povahy, který zařídí nevyjádření vlastního názoru, dokud prospěšnost jeho vyjevení se nestane jasnou!

Vedlejším projevem tohoto povahového rysu je odolnost lidí ze židovské tradice vůči jakýmkoliv pověrám, hecům a módám, které jim nic nepřinášejí. Z této odolnosti vůči propadání neprověřeným představám vzniklo české rčení: drží jak židovská víra! Ale židé ostatní v bludech, mániích a hecech klidně nechávají běžet. Na rozdíl ode mne, který z vyjádření měl vždy jen škodu, oni nepřesvědčují a mlčí. Nemají potřebu být „in“, mít céčka nebo „rifle“. Nebo být fandou nějakého klubu „ESKÁTLESKÁ“. Tuto nutnost cítit se částí davu nechávají judaisté těm, kteří to psychologicky potřebují, neboli nehotovým osobnostem. Nesetkal jsem se za život s žijícími judaizmus, kteří by nekriticky přejímali jakékoliv „hity“ vědecké, medicínské a léčitelské. Ale ani se nehádali s jejich nadšenými šiřiteli.

Abych se přiznal, učím se od lidí židovského původu zdravé skepsi. Nikoliv ale té absolutní, takové té ala klub skeptických zaťatců. I zdravá skepse má mez z hlediska křesťana! Cítím i za cenu nějaké ztráty povinnost vyjádřit se k věcem, o nichž se domnívám, že jsou škodlivé pro jiné. I k věcem rozporným s Pravdou nebo Spravedlností! Tento přístup, vyjádření za cenu škody, jsem od judaistů nezaznamenal. Oběť pro vyšší cíl je v judaizmu novým a základním přínosem etiky křesťanství. To je ono mezi mnoha jinými odkazy: „Nelze sloužit dvěma pánům, Bohu (Pravdě, Spravedlnosti) i kariéře!“ Myslím si to proto, že jsem za 75 let života neviděl člověka židovského původu nebo ateistu, který by vyjádřil názor, aniž musel, v důsledku čehož by jeho kariéra nebo finance tratily! Za „normalizačních pohovorů„ to byla přímo přehlídka takových extempore! Ale na obranu těch židovského původu musím říci, že jsem také neslyšel nikoho z nich, který by se vyjádřil zlovolně jen tak pro nic. Ateistu ovšem ano!

Dosud jsem jen popisoval principy a způsoby myšlení mužů judaistického původu, které podle mého názoru jim pomáhají v lepším sebe prosazení v životě. Nemluvil jsem o ženách téhož původu, které jsem jako úspěšně vdané zmínil v úvodu. Jejich úspěšnosti v partnerském soužití jsem nemohl přijít na kloub až do rozhovoru s jedním „velmi sexuálně zběhlým“ veterinárním kolegou. Ten mi prozradil, že čisté genetické židovky se anatomicky odlišují od Češek. Tím, že nemají vyvinuté vnitřní stydké pysky a mají méně vyvinutý klitoris. V důsledku toho „nejsou až tak zběsile na mechanický sex“.

Deset let mě vrtalo hlavou, proč by to měla být přednost a zejména pro stabilitu manželství a rodiny. Až při vizi před knížkou „Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil“ mi to došlo. Ve vizi jsem viděl, jak se žena při styku s mužem spojuje až v šesti úrovních (čakrách). Zejména v rovině druhé čakry probíhá výměna sexuální energie hadí síly, v rovině 4. čakry výměna citových vibrací a v rovině 6. čakry mentálních energií. Čím více čaker (úrovní) se propojí, tím hlubší prožitek lásky se dostaví. V optimu až k úrovni toho, čemu medicína říká třetí stupeň orgasmu, Stanislav Grof „kosmický sex, tantra osvícení.

V těchto souvislostech se mi vyjevila přednost „parametrů“ anatomického upřednostnění úspěšnosti židovek ve vztahu. Spočívá v tom, že ony nejsou tak ploše mechanicky erotické, jako druh všude pobíhajících a nabízejících se „obecných klitorisových blbek“. Pro tyto blbky „školené“ Bleskem a Internetem je na muži důležitý tvar a velikost penisu. Zajímají je „přehlídky“ mužských striptýzů konané pro „inteligentky“ v zemi neomezených možností a šířených našim internetem. Spojení muže a ženy v jiné než sexuální rovině, tj. v duševní a duchovní úrovni, je pro tyto klitorisové blbky, později ve vztahu jistě zkrachovavší, mimo jejich představivost!

Naopak ženy judaistického původu s omezenější mechanickou dráždivostí jsou samočinně náročnější na kvalitu propojení vyšších úrovní vztahu, neboli dávají důraz na osobnost a ducha muže. Stáří a velikost penisu se stávají podružnými činiteli při výběru životního partnera. Tím si daleko snáze a lépe najdou osobnost, protože k němu mají vlastně lepší anatomický předpoklad. Ten je sám o sobě tlačí k výběru hlouběji rozvinutého muže a jako takového si ho váží. Navíc brzy zjistí, že takových okolo nich „moc neběhá“.

Naproti tomu po pubertě rozběsněné a materialistickou sexuální výchovou rozdivočené „klitorisové blbky“ pravidelně a zákonitě narazí na penisy požadovaného typu, které ovšem nic jiného „neobaluje“. Po prvotním vybití pudů to podle toho „obalu“ dopadne. Polovina z těchto „sexuálních revolucionářek“ se brzy rozvede a buď s dítětem bojují o pouhé přežití, nebo se jako bezdětné stávají sufražetkou v boji za padesátiprocentní práva žen na cokoliv. Druhá polovina na sexu vzniklých manželství „přežívá“ podle staré pravdy zkušených: lepší život s neřádem než bez neřáda!

Takový stav vztahů mezi mužem a ženou být nemá, je katastrofickým vyzněním ateizmu a tělesného požitkářství. Stvořitel dal člověku předpoklad pro vytvoření duchovního a hlubokého vztahu, který oba zúčastněné zvedá k Němu. K čemu ale může puberťáky zvedat ateistická indoktrinace? Proto se buď velmi rychle zvedne samo hodnocení a možnosti vztahů mezi mužem a ženou, nebo se Západ vrátí prostřednictvím islámu k reparátu vývoje do 7. století.

Z výše uvedeného vyplývá, jaké vlastnosti by měl každý v sobě rozvíjet, chce-li být v životě úspěšný, ale i po něm. Mnohé z těchto vlastností bychom se měli my Češi učit u lidí judaistického původu a nejvíce ze všeho bych zdůraznil smysl pro rodinu, pro kooperaci a vzájemnou výpomoc v širší rodině. Vždyť se teď v Evropě ocitáme vlastně v roli rozptýlené menšiny v nepříliš přátelském prostředí, kteroužto roli zvládají již po dvě tisíciletí židé.
 

MVDr. Josef Staněk
 

hodnocení: 3.8
hlasů: 34
Tisk Tisk

185 komentářů

 1. Disk z Faistu

  http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2011010001

  Překlad strany B:
  Přímý překlad praslovanských slov bez dalších úprav zní:

  Pop prděl až se pokálel jak byl slepičího plný. Popovi se daří, aby ne.
  Tady já běd plná chci k tobě. Nebrala bych žádného povozu, pěšky kosti plná k tobě chci jít já.Oplatit tu umí – pohřbem. K tobě chci jít. Tady říkalo, že jsi býka kostí plný. K tobě chci jít já.Oplatit tu umí – pohřbem. Milovaný pojď tady, utíkej pro mě.
  Zastírám, aby ne, strach, abych k tobě a mohla všechny touživé polibky v náručí ti poskytnout.Mě čeká příkoří za zotročení plné. Obětována jsem. Líčím zotročení kam zapadlá já bědná úplně.

  překlad:
  *Citový animus(Duch) s maskou nafoukaného Strážce aktivně pomáhá
  při očišťování mysli(slepičí=nevědomost) od nepotřebných
  obsahů,jako jsou tíživé obrazy minulosti a různé závislosti.->=“Hod beránka“.
  *Strážce Sílí (útočí),aby ne.
  *Bez závislostí(chtivosti),pomalu zbavována žádostivostí(i sexuální) chci kráčet za Tebou.
  *Uvědomění si pravých životních hodnot je přípravou na -budoucí smrt falešného ega.
  *Za Tebou chci kráčet.
  *Tady se dává na vědomí,že Jsi důležitým Učitelem na cestě sebepoznání,odpradávna plný nejsilnější
  sexuální náruživosti.S Tebou chci kráčet.“
  (Duch,který jasně ukáže vztah každého k sexualitě,aby dotyčná/ný sexuální energie nakonec mohl/a
  vědomě zkrotit a ovládnout.)
  *Uvědomění si pravých životních hodnot je přípravou na -budoucí smrt falešného ega.
  *Milovaný(citový animus-druhá polovina srdce),přijdi a pomoz mi.“(přijď království Tvé-Mé)
  *Zakrývám,aby ne,obavy a nejistotu ,abych k Tobě mohla.
  *Mě čeká šikana Strážce prahu za mé ulpění ve vášních, připoutanosti a chtění mysli mého falešného ega.
  Obětována jsem sobě(svým emocím).
  Vyprávím o zotročení mysli,ve kterém uvízlo ego(já)člověka zcela.
  —-
  Vypravěčem je Duše člověka.

 2. To Degon:

  Mám na Vás pár otázek:

  1.Vydefinujte,byť vlastními slovy:Co je to Pravda?(Ptám se Vás již po třetí.)
  2.Co je to Dobro?

  Bez toho,abyste znal odpověď na tyto otázky,totiž nemůte kritizovat Zlo a Lež.

  3.Proč dehonestujete(pomlouváte)diskutující,ačkoliv tvrdíte,že nikoliv?
  Vždyť máte možnost zasáhnout do diskuze přímo a oslovit diskutéry přímo.
  Proč jste nezasáhl včera ani dnes?

  Stvořil jste si vlastního Boha.Jiného,než ve skutečnosti Je.
  Otec všeho Vědění je všemi a vším.Je i Vámi a něco Vám říká,ale vůbec
  Mu nenasloucháte.Ukazuje Vám přes druhé s čím máte problém,a to jen
  na základě Vaší falešné představy o Něm.

  PS:Před sedmi lety mi Otec řekl:Stvořila sis jiného Boha.
  Dnes se na tom již spolu smějeme.Vždy si vzpomenu na toto video a
  s chutí se zasměju znovu.První záchvat smíchu jsem dostala v Ba
  v plné električce,když jsem viděla ty tváře „umírajících“ a vážných
  masek.To byla ostuda.:)Jenže nikoliv již má.Copak si opravdu myslíte,
  že Božský Otec je takový suchar,jakého jste si stvořil?Přísný a
  důsledný to On Je,ale suchar vůbec ne.:)

  https://www.youtube.com/watch?v=waU0bwUF4nY

  1. Hviezdička píše: „PS:Před sedmi lety mi Otec řekl:Stvořila sis jiného Boha.
   Dnes se na tom již spolu smějeme.Vždy si vzpomenu na toto video a
   s chutí se zasměju znovu.První záchvat smíchu jsem dostala v Ba
   v plné električce,když jsem viděla ty tváře „umírajících“ a vážných
   masek.To byla ostuda“.
   – Už pred dlhším časom som Vám jasne povedal, že Váš boh a môj nie sú identické a preto sa nikdy nemôžeme zhodnúť na základných princípoch (čo je dobro a pravda), lebo logicky vyplývajú z nich.
   – Smiech nemusí byť vždy prejavom duševného zdravia. Psychiatrické liečebne sú plné takýchto pacientov so „záchvatmi nezvládnuteľného smiechu“…

   1. To Degon a jeho sebelítostivé nicky:

    Na 1. a 2.otázku jsi neodpověděl,protože odpověď na ně neznáš.Je to zjevné.
    Na 3.otázku jsi neodpověděl,protože jsi pokrytec sám k sobě,prostě „slušný člověk“.
    Máš totiž strach,jak by vypadal tvůj „kabát“.Je to zjevné.
    ———
    ad.– Už pred dlhším časom som Vám jasne povedal, že Váš boh a môj nie sú identické a preto sa nikdy nemôžeme zhodnúť na základných princípoch (čo je dobro a pravda), lebo logicky vyplývajú z nich.

    Mýlíš se „Degone“,kritizuješ katolickou církev,ale převzal sis od ní dogmata
    a falešné představy o Bohu.Hraješ si na neviňátko,kterému celý svět ubližuje,
    ale místo,abys v sobě hledal příčinu,tak si pěstuješ nenávist,kterou šíříš pod
    zástěrkou květnatých slov „slušného člověka“.Je to zjevné.V sobě hledej,ne venku.

    Tajemná bytost, opředená nespočtem bájí, jíž Egypťané před několika tisíciletími uctívali pod jménem Ezhovtej, Thovte, Thovt, Toth nebo Thot,Hermes,Merkurius,
    Obchodník s deštěm,Hari,Odin, „Příčinu vyjevující“, „Nositel Pravdy“, nebo „Ten, jenž Pravdu vydává“, „Třikrát svatý“,Budha,Osiris-Seth,Tarch,Krisna,Trojjediný,….
    Mnoho jmen Má.
    To je můj Otec,to je má druhá polovina srdce,to je můj Bratr,to je můj Syn,
    to je můj Přítel i „Nepřítel“.To Je Otec,se kterým rozmlouvám zcela vědomě,
    v lidském těle.To je Ten,o kterém jsem zde celou dobu vyprávěla.A Jiného není.

    Otec Vědění:
    „Jsem, který jsem; jsem čas v Čase, v němž jest to, co Jeho jest, jsem jeden v Jednom.“

    „Můj jest včerejšek a Věky Vidoucí jest moje jméno.“

    „Jsem Pramenem v pustinách života:“

    „Zapečetěn jsem pro toho, jenž mluví, a mlčícím otevírám brány svojí moudrosti.“

    „Jsem Thovt, Vědění a Život, a Světlo jsem, jež svítí v pustinách…“


    ad.:– Smiech nemusí byť vždy prejavom duševného zdravia. Psychiatrické liečebne sú plné takýchto pacientov so „záchvatmi nezvládnuteľného smiechu“…

    A kde si myslíš,že tak jsi?Na dovolené?Nikoliv.Jsi na výletě v Nicotě vlastního
    nevědomí.Přestaň se litovat a makej na sobě.Není hanba upadnout,ale zůstat ležet
    a litovat se a pěstovat v sobě nenávist vůči všem,kteří tu jsou z lásky k tobě.
    Na ně pliveš,pohrdáš jimi a ještě se jako „slušný člověk“ vysmíváš jejich
    zkušenostem.To,kým jsi zde byl,to jsi ještě neviděl.Aby ses pak nezhrozil a byl
    sis někdy schopen sám sobě odpustit.

    „Stál jsem uprostřed světa a zjevil jsem se jim v těle a našel jsem všechny opilé. Nenašel jsem mezi nimi jediného žíznivého a moje duše pocítila bolest nad lidskými syny, že jsou slepí ve svém srdci a nevidí, že přišli na svět prázdní a hledají zase, jak by prázdní vyšli ze světa. Ale teď jsou opilí. Až setřesou své víno, budou činit pokání.“

 3. Článek je pravděpodobně inspirujíci, avšak není dobré vysazovat jednu rasu nad druhou. Tak to činil většínou za bývalého jásotu davu Hitler, který měl obrovský mindrák a chtění ovládnout a změnit celý svět.
  Titul článku není nijak zvlášť šťastně zvolený.
  Evokuje ke skutečnosti, aby se lidé chovali podle utkvělých představ, byli poslušní, drželi tlamu a vyzývali jinou etnickou skupinu k porovnávání jedinečnosti. Vnímám to jako lichou stránku.
  S přátelským pozdravem. Děkuji

 4. Přeju všem lidem dobré vůle, aby jim ti, kteří ji nemají, dali pokoj

  (Jiří Suchý)

 5. ad – Pan J.P.A. mi napísal dlhý príspevok, ale nechce odo mňa odpoveď (chýba tam kolonka odpovede). To je typické pre tých, ktorí chcú iných iba przniť, ale nechcú iných počúvať.

  Degone, jste zbytečně podezíravý. Kolonka „odpověď“ chybí i u Vašeho příspěvku. Je prostě vyčepané místo na přímou odpověď, což je nastavené v administraci webu. Nic víc v tom nehledejte.

 6. re: Degon 28.2.2015 (10:47)
  – Ano, tím vším jsme si již mnohokrát prošli.

  „- Víra každého závisí na jeho povaze (nasbíraných dojmech), ó Ardžuno. Každý je v podstatě obdařen vírou. Bytost je ve skutečnosti taková, jaká je její víra.
  – Ten, kdo má víru a soustředěnost, a podmanil si své smysly, dosahuje konečného poznání. Po jeho získání okamžitě prožívá Nejvyšší Klid.“
  bhagavadgita

  – „Nad vznosnou figurou vítěze dramaticky povlává jeho zástava, s bohatě vyšitým heslem „Veritas odium parit“.
  “ Ajta, hůlka nesoucí zástavu se zlomila,
  vítr se jí zmocnil,
  odvál ji
  přímo do řad „nenáviděných nepřátel“.
  Takto přijít o zástavu.
  Jak s ní tito lidé naloží?
  Zpevní hůlku,
  nakreslí obraz,
  oženou se
  domnělým stalkingem?
  Či tím skutečným?
  Nebo nastaví druhou tvář
  utiskujícím?
  Nyní chápu, proč jsou mnozí balsámováni,
  pro prvotní možný humanismus,
  naději lidskosti
  než vzali „zástavu nenávisti za svou“.
  Balsámování však znemožńuje
  vzkříšení a let Fénixe ? “

  – Možná jde pouze o důsledek nedostatečného uzemnění a pak duše tvoří „uragán“, aniž to však tuší. Případně je to její cesta zvolená. Kam však taková cesta člověka přivede? Nu, vidím v reálném světě okolo, co se děje.
  I to mne dovedlo k cestě. Tai-chi je určitou cestou, cvičením v meditaci bych řekla, kdy si člověk může mnohé ujasnit, uvědomit, procítit,…
  Hezký víkend i Vám :-)

 7. re: Degon 28.2.2015 (10:47)
  – Ano, tím vším jsme si již mnohokrát prošli.

  „- Víra každého závisí na jeho povaze (nasbíraných dojmech), ó Ardžuno. Každý je v podstatě obdařen vírou. Bytost je ve skutečnosti taková, jaká je její víra.
  – Ten, kdo má víru a soustředěnost, a podmanil si své smysly, dosahuje konečného poznání. Po jeho získání okamžitě prožívá Nejvyšší Klid.“
  bhagavadgita

  – „Nad vznosnou figurou vítěze dramaticky povlává jeho zástava, s bohatě vyšitým heslem „Veritas odium parit“.
  “ Ajta, hůlka nesoucí zástavu se zlomila,
  vítr se jí zmocnil,
  odvál ji
  přímo do řad „nenáviděných nepřátel“.
  Takto přijít o zástavu.
  Jak s ní tito lidé naloží?
  Zpevní hůlku,
  nakreslí obraz,
  oženou se
  domnělým stalkingem?
  Či tím skutečným?
  Nebo nastaví druhou tvář
  utiskujícím?
  Nyní chápu, proč jsou mnozí balsámováni,
  pro prvotní možný humanismus,
  naději lidskosti
  než vzali „zástavu nenávisti za svou“.
  Balsámování však znemožńuje
  vzkříšení a let Fénixe ? “

  – Možná jde pouze o důsledek nedostatečného uzemnění a pak duše tvoří „uragán“, aniž to však tuší. Případně je to její cesta zvolená. Kam však taková cesta člověka přivede? Nu, vidím v reálném světě okolo, co se děje.
  I to mne dovedlo k cestě. Tai-chi je určitou cestou, cvičením v meditaci bych řekla, kdy si člověk může mnohé ujasnit, uvědomit, procítit,…
  Hezký víkend i Vám :-)

  ukazuje mi to duplicitní odeslání, tak uvidím, co a jak, když tak se omlouvám za vícenásobné odeslání…..

  1. Matka, želám Vám pokoj a lásku v duši. Človek prežíva rôzne etapy života (mladosť dospelosť, starobu a smrť) a každá človekovi niečo dáva a niečo berie (niečim nás obohacuje a niečim ochudobňuje). To všetko je dobré a potrebné, lebo nás to dvíha k nášmu poslaniu v Bohu. Preto buďme vďační za každý prejav dobra aj zla a berme ich ako dar od Boha. Tento pozemský život je krátky a preto ho s vďakou využívajme pre naše obohacovanie v rozume a cite (múdrosti a láske).
   Pekný deň!

   1. Degone, děkuji.

    Smaragdová růže
    v srdci rozkvétá,
    kvítek voňavý,
    již bez trnů.
    Je možné kdykoliv
    ji vyjmout ze srdce
    a předat dále,
    dárek putující darovat.
    Nikdy jí neubude,
    kvete, roste, voní stále :-)
    Hezký den i Vám všem :-)

    1. Děkuji krásné a přidávám něco co mi přišlo na @.:

     Je to fascinující obraz! Opravdu skvělé! Můžeš před ním trávit hodiny!!! Kliknutím na jakoukoliv postavu v obraze se o ní dozvíš vše…Když klikneš na osobu kterou se chystáš studovat, její jméno se objeví na obraze a dvojitým kliknutím přejdeš přímo na Wikipedii, abys mohl prostudovat její životopis. Navíc si, můžeš vybrat v jakém jazyce hodláš číst (ale jen v prohlížeči GoogleChrome).Opravdu je to úžasné!

     Je to dobré i na procvičování paměti – zkus si zapamatovat nakreslené postavy.

     http://www.frizou.org/divers/10/18-qui-est-personnage/index.html

    2. Dobrý obraz, ač si ti lidé mnohdy nejsou podobni. Nebo je neznám.
     U Gánd(h)ího mi nefunguje odkaz na wikipedii, ale nevadí, toho jsem poznala :-)

 8. Pokus :

  Tolko zaujímavých diskusných príspevkov, až sa mi v hlave točí. Ale základ je ten, že Židia, Izraeliti, či Hebrejovia sú aj v dnešnej dobe záhadou, pretože ich spoločenský život v ,,Jednote, je až fascinujúci“.

  Preto sa Židov každý národ ,,bál“, lebo nikoho cudzieho medzi seba nepustili, ako keby mali pochádzť z inej planetárnej sústavy a sem na Zem ich zavial Osud…

  Velmi mi pripomínajú Jiráskových ,,Proti všem“. Proti nim boli snaď všetky národy sveta , v modernejšej dobe aj Sovieti, aj Nemci… A prečo, lebo medzi nimi sa zrodili indivíduá, ktoré chceli vniesť medzi Židov zmenu, ale vždy boli ,,odvrhnutí“ a tieto zmeny potom hodili na krk tým, ktorým pôvodne vôbec neboli určené.

  Vezmime si učenie virtuálneho Ježiša, Marxa, či Engelsa, reálnešieho Vladimíra Iljiča a jeho židobolševícku vládu v dvadsiatich rokoch 20. storočia v Rusku…

  Tieto indivíduá a ich experimenty spôsobili smrť niekokomilionov Nežidov, lebo chceli si ,,experimenty“ vyskúšať na ,,svojich“.

  A rozoštvali navzájom celý svet.

  Je sice pravdou, že neskôr sa tento hodený bumerang obrátil aj proti Židom ,
  ale to je s bumerangom vždy také neisté. Kto s ním nesprávne zaobchádza, sám si môže uškodiť…

  Počul som o Číňanovej pomste, ale reálnejšia je vízia Židovej pomsty.Komu, prečo, začo?…

  A čo z toho vyplýva? No jednoznačne to, že zase v budúcnosti nejaký Žid si vytvorí zase nejakú vlastnú teóriu na ,,vylepšenia sveta“, potom tohoto Žida vlastní odkopnú a zase na tú IDEU Novožida skočí nejaký Nežid a znova sa to roztočí a budú padať hlavy, miliony hláv…

  Ale asi to už je osud ludstva, pretože ako skonštatoval klasik, ,,Lidí je na světe jako sraček“…

 9. Vrátim sa k prvotnej téme v úvodnom článku s názvom: „Proč jsou muži a ženy judaistického původu v životě úspěšnější?“
  Mám jedného známeho (priateľa), ktorý v živote nadobudol veľmi významné postavenie (aj majetok) a tak ho možno všeobecne považovať za úspešného. Teraz už „na staré kolená“ chce byť ešte dajako užitočný a tak chodí na rôzne prednášky a školy poskytovať ľuďom (a najmä mládeži) rady do života, čo je treba robiť, aby tiež dosiahli takýto úspech v živote. Odporúča vzdelanie a vytrvalosť, ale nikdy sa nezmieni o svojich súkromných veciach, ako sa k tomu dostal on samotný. To považuje za „tabu“. Najradšej odporúča cestu (aká sa často spomína v USA), ako sa z obyčajného čističa topánom vytrvalosťou a usilovnosťou stal milionár, ale o svojom súkromí mlčí, lebo to už nie sú veci vhodné pre verejnosť. Je zaujímavé, že takto je tomu aj u iných „úspešných osobnostiach“ nášho verejného života!
  Ja keď sa bavím so svojím 5 r. vnúčikom a rozprávam mu svoje zážitky z detstva, tak ho zaujímajú práve tie moje špatké zážitky a zlo ktoré som prežil, lebo do toho sa on samotný vie vžiť a čerpať skúsenosti. Takže zlo je pre deti aj dospelých veľmi poučné, len je chybou, že sa o nich mlčí a predkladajú sa iným iba báchorky a plané ilúzie o „správnej ceste životom“ (požehnanej Božou milosťou).
  Pekný deň!

  1. Joj, vy se na Slovensku máte dobře. Máte svoji paní Vysloužilovou :
   http://www.putnici.sk/news/10363

   Pane Degone, nepochopil jsem, jak spolu souvisí Vaše sdělení z odstavečku začínajícím „Mám jednoho známého….. a odstavečku „Já keď sa bavím so svojím 5 r. …..“

   Poučte mne prosím.

   1. Pane Anonym, rád vysvetlím:
    Najväčší rozdiel medzi kresťanom a židom je ten, že kresťan má zo zákona zakázané konať zlo svojmu blížnemu (ktorý je pre neho každý človek na zemi), kým u žida platí zákon talmudu, podľa ktorého nesmie konaž zlo iba inému židovi, kým kresťan nie je považovaný za božieho človek (žida) a tak ho môže slobodne okrádať, ničiť a dokonca aj zabíjať, lebo podľa talmudu je to dovolené. Vo svete je takto každý kresťan voči židovi znevýhodnený, lebo na židovi nesmie páchať bezprávie, kým žid takýto zákon nepozná. Dokazuje to jednoznačne Šulchan Aruch (Prostřený stůl), ktorý je dostupný v češtine na http://tnit.fr/book/zakon100.htm .
    Kresťanovi sa neprestajne vtĺka do hlavy, že je pod zákonom a tak za svoje konanie nesie plnú zodpovednosť. Je to v rozpore s učením Ježiša, že pod zákonom je iba sluha, kým Syn Otca nie je sluha, ale dedič. Ježiš nás prišiel oslobodiť (nielen z hriechu), ale aj z pút otroctva, ale my si tie okovy otroka stále nasadzujeme, lebo tak nám to prikazuje cirkevná tradícia. Žid, ktorý mal na všetko svoje zákony je slobodnejší, ako kresťan…
    Pekný deň!

  2. To „Degon“:
   V sobotu přes tebe samotný Otec napsal vysvětlení,kde máš problém,ale ty sis to
   vzal po svém,a tak sis ho zveřejnil ve zdánlivých odpověďích:
   ad.
   – Už pred dlhším časom som Vám jasne povedal, že Váš boh a môj nie sú identické a preto sa nikdy nemôžeme zhodnúť na základných princípoch (čo je dobro a pravda), lebo logicky vyplývajú z nich.
   – Smiech nemusí byť vždy prejavom duševného zdravia. Psychiatrické liečebne sú plné takýchto pacientov so „záchvatmi nezvládnuteľného smiechu“…

   No a dnes,v pondělí,opět přes tebe přidal i otázky,aby sis v tom mohl udělat
   jasno:

   ad…rozprávam mu svoje zážitky z detstva, tak ho zaujímajú práve tie moje špatké zážitky a zlo ktoré som prežil, lebo do toho sa on samotný vie vžiť a čerpať skúsenosti.Takže zlo je pre deti aj dospelých veľmi poučné…

   Ano,zkušenosti jsou poučné.Toho si byli vědomi i naši předkové.(my)
   Jen tím zlem sis pojmenoval vlastní ZKUŠENOSTI.A zkušenosti,
   ať už jsou jakékoliv,zůstávají při rozřešení příčiny a důsledků,tvým
   bohatstvím srdce.Člověk za zkušenosti většinou platí okamžitě svým utrpením,
   nebo jej to utrpení ještě jen čeká a je udržován v domnění,jak mu všechno
   prošlo,prochází a má se naoko skvěle.
   Avšak zkušenosti se posléze mění na moudrost tvého vědomí.A pak přichází
   zkoušky.Plno zkoušek,jak s těmi zkušenostmi v různých situacích obstojíš.

   ad. len je chybou, že sa o nich mlčí a predkladajú sa iným iba báchorky a plané ilúzie o „správnej ceste životom“ (požehnanej Božou milosťou).

   Vyprávěla jsem zde o svých zkušenostech,kterým ses posmíval,posílas mne
   na psychiatrii a nyní napíšeš,že je škoda,že se o nich mlčí.Nemám co dodat.
   Odpověděl ti i Otec přes tebe samého.Zkušenosti,které jsem získala a které mám díky Otci již zpracované,mému srdci totižto nevezme nikdo.Ani Otec,ani ty.Je jen
   otázkou,jestli bys peklo,kterým jsem si prošla zvládnul též a ještě o tom pekle
   i za cenu výsměchu dokázal psát.

   PS:Tak co,ještě stále si myslíš,že máš jiného Otce,jiného Boha?Jiného není.
   Možná ti to už celé dojde,třeba i po několikanásobném přečtení.

   A proč ti tykám?Píšu tvému srdci,nikoliv tvé „masce“.

  3. Ve škole nás učil kantor, který nám během roku z písemek i ústního zkoušení s „oblibou“ nasázel čtverky, dokonce i pětky. Ale s tím:
   „Nic se dívko neboj, všechno zlé se v dobré obrátí.“
   A chyby, které jsme udělali, jsme si vysvětlovali, proč ano a proč ne,…. učili jsme se z chyb (nejen):-). No a někteří na konci roku dostali za 2, dokonce i za 1.

 10. Pane Staňku, a co teze, že Židé jsou jednoduše Bohem vyvolený národ? Tato záležitost mně zajímá dlouhodobě (vedle otázky původu existence zla na Zemi) a tak jsem přečetl na toto téma snad všechno. Také je dobré se porozhlídnout po světě a uvědomit si, kterého vyznání jsou všechny ty osobnosti politiky, vědy, kultury, historie. Člověk se pak nepřestává divit, odborník žasnout. Připomíná mi to jinou skupinu lidí, kterých je sice ve společnosti jenom 4 %, ale zato je potkáte na každém kroku (doslova) a nikoliv na bezvýznamných postech.
  Pro tezi o vyvoleném národě mluví tedy i empirie.
  Jednou se na to ptali v TV Karola Sidona… Ten se (jako pravý Žid) kroutil, uhýbal a zamlouval to, nechtěl přímo odpovědět, až z něj moderátor vypáčil odpověď, že je to opravdu tak. Alespoň, že řekl, co si myslí (není to u nich tak samozřejmé). Je mi to žinantní a nepříjemné, ale po mnohaletém pozorování jsem dospěl k témuž. A přiznám se sebekriticky, že ve skrytu duše lituji, že k tomu vyvolenému národu nepatřím. Lidský život je plný paradoxů. Logika Boží a lidská se míjejí, což je však pochopitelné.

  PS Než začnete házet kameny a mluvit něco o antisemitizmu, tak musím předeslat, že vyvolenost Židů beru jako fakt, ač Boží logice v tomto punktu nerozumím.

  1. Udo,
   četl jste třeba toto? (z knihy Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista)

   S fyzickým tělem Pána Ježíše Krista, do něhož se vtělil a v němž působil během Svého poslání na planetě Nula, je ale spojeno velké tajemství. Vztahuje se k faktu, že se On/Ona vtělil v židovském národě, tj. byl fyzicky Židem. Jsou velmi dobré důvody pro to, že je tomu tak. Jak víte, pro zbytek lidstva je záhadou židovský národ a role, jakou pro lidstvo v průběhu jeho dlouhé historie hraje. Nikdo přesně neví, proč byl národ židů pojímán a upřednostňován jako vyvolený, proč tomu bylo, že byl vybrán k přijetí Slova Božího a žádný jiný, či proč dal Ježíš Kristus přednost tomu, aby se vtělil jako Žid.

   Pro shora zmíněný výběr je několik důležitých důvodů. Tyto se vztahují k tajemství, které obklopuje všechny Židy. Některé ohraničené aspekty tohoto tajemství se nyní zjevují poprvé. Genetické uspořádání Židů má zvláštní, jakýmikoli prostředky nezjistitelné součásti, které zbytek lidstva postrádá. Jak víte, jsou Židé v současnosti považováni za jeden z nejpradávnějších národů na planetě Nula. CO VŠAK NIKDO NEVÍ, JE TO, ŽE ŽIDÉ JSOU FAKTICKY PŘÍMÝMI POTOMKY PSEUDOTVŮRCŮ. Když byla pseudotvůrci zfabrikována lidská rasa, v jejím počátečním stadiu, v průběhu samotné své první manifestace, porušili někteří členové společnosti pseudotvůrců dohodu a ustanovený zákon, zapovídající jim, aby měli sexuální styky s lidskými ženami, a vstupovali s nimi do sexuálních vztahů. Mezi pseudotvůrci byla skupina vědců, které se podařilo zfabrikovat několikeré druhy žen, které se staly jejich sexuálními hříčkami. Jako výsledek tohoto zakázaného spojení se narodili některé typy lidstva, které vytvořily velmi neobvyklé a podivné rasy (zvané Obry či Nefilíny či Refajci nebo Anákovci), které pak dali zrod několika národům, které byli nositeli všech atributů a rysů svých praotců. Židovský národ byl jednou z těchto produkcí. Takže ve svých genech obnášel nejen vše, vztahující se k typickému a zvláštnímu lidství, ale též k člověčenstvu obecně. Je všezahrnující reflexí všeho a každého, objevujícího se kdy na planetě Nula od samotných prvních pozitivních entit až po současnou dobu.

   Jak jste si vědomi, statisticky vzato, představují Židé mezi ostatními lidmi největší počet velmi nadaných lidí, jako jsou vědci, lékaři, psychologové, právníci, malíři, hudebníci, nejrůznější výkonní umělci, ekonomové, ti co vydělávají peníze, vůdčí činitelé světového obchodu a mnohých dalších aspektů lidského podnikání. Tato schopnost vytvářet tak mnoho nadaných a talentovaných lidí, dle typicky lidského pojetí toho, na čem se zakládá nadání a talent, se vztahuje přímo k výše zmíněnému činiteli. Tito lidé mají tento rys vrozený ve velmi omezené a minimální formě od svých praotců.
   … atd.

   Udo, nevím , jestli to z toho pochopíte, ale Židé mají nejblíž k aktivátorům negativního stavu, tedy k pseudotvůrcům a potažmo k Luciferovi. A z jiných zdejších diskuzí vyplývá,
   že Lucifer je buď Jitřenka, nebo Večernice. Tak je to i s Židy. Jsou tím nejlepším nebo nejhorším v lidstvu. Můj osobní dojem z toho je, že Hitlerův režim měl za úkol zlikvidovat Jitřenky. A zlikvidoval jich mnoho a projevuje se to postupně.

   Takový je prostě Veliký plán.

   1. porušili někteří členové společnosti pseudotvůrců dohodu a ustanovený zákon, zapovídající jim, aby měli sexuální styky s lidskými ženami, a vstupovali s nimi do sexuálních vztahů

    Se rodili polobozi a různi hybridi to ano. Jenže tohle vyřešila Potopa světa, „všichni“ byli zničeni a lidský genetický kód byl sjednocen.

   2. Karle, hrabe Vám to dobře, škoda, že se už ručně nesuší seno. Píšete :“
    „Mezi pseudotvůrci byla skupina vědců, které se podařilo zfabrikovat několikeré druhy žen, které se staly jejich sexuálními hříčkami..“
    Pseudotvůrci byli asi jako dnes bojovníci Islámského státu, zfabrikovali ženy a prodávají si je za krabičku cigaret.
    Píšete : „Genetické uspořádání Židů má zvláštní, jakýmikoli prostředky nezjistitelné součásti, které zbytek lidstva postrádá.“

    Když je nezjistitelné tak odkud to víte, určitě z  Nového zjevení NZPJK.

    Židé mají ve velké většině krevní skupinu B, podobně jako obyvatelé Kavkazu, střední Asie , Nepálci, částečně Číňané. Viz mapa výskytu skupiny B
    http://pardalnet.wz.cz/PDF/26-Potraviny-a-krevni-skupiny-2-dil.pdf
    Genom člověka se posuzuje podle markerů a haplotypu
    http://cs.wikipedia.org/wiki/Haploskupiny_chromoz%C3%B3mu_Y_lidsk%C3%A9_DNA
    „Haploskupina J1 Spojena se Semity – především na Blízkém Východě, v Etiopii a Severní Africe
    Haploskupina J2 (M172) Vyskytuje se především ve Středozemí (zvláště v Itálii, Řecku a na Balkáně), Turecku, Gruzii, mezi Židy, Kurdy, ve Střední a Jižní Asii.. viz mapka http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/2000px-Distribution_Haplogroup_J2_Y-DNA.jpg/255px-2000px-Distribution_Haplogroup_J2_Y-DNA.jpg
    Semité je původně jazyková skupina.
    Židé byli prakticky celý středověk pronásledováni a ve starověku válčili, o Jeruzalém se bojovalo asi 90 x.
    Tento neustálý tlak posílil výběr schopných a adaptibilních Židů, mnohé generace rozptýlených po celém světě, tedy v kontaktu s mnoha kulturami a vědou, což dnes jsou. Mají mnohonásobně víc nositelů Nobelových cen, jak Arabové a na % populace nejvíc na světě.

    1. Pane Pardale – jen letmé nakouknutí a oka mih na Váš příspěvek, a honem zase pryč…:
     seno se stále ještě ručně suší, alespoň tedy u nás doma ano, ale Karla bych si do sena nepustila, ani kdyby mu hrabalo sebelépe. Sušení sena je posvátný akt, jako stvořený pro meditaci a splynutí s duchy předků…kdo nesušil seno, jako by nebyl.

    2. Ahoj Věro,
     jdu na seno. Je to to nejužitečnější hrabání. Po všech stránkách.

    3. Ahoj Míro, běž sušit, je to božský rituál. Kromě sena už mám nasušené i 2 kila směsi bylinek na čaj..:-)
     :-)

    4. Věro, sušení sena a mnohé jiné selské práce spojené se zapojením celé rodiny včetně nejmladší i nejstarší generace pamatuji. Mělo to k Bohu blíž jak zdejší kecy NZPJK o vymístění na planetu Nula a o pseudotvůrcích. Nebo o neposkvrněném početí Panny Marie, kterému se moje křesťansky založená maminka leda pousmála.
     Krásně suché voňavé seno pro krávu, která pomáhala uživit rodinu přinášelo pocit dobře udělané práce a budoucí spravedlivé odměny za ní. Karla, který při hrabání na jednu stranu couvá by sedlák vyhnal, když se hnala bouřka bylo třeba především nahrabat silné řady ( říkalo se tomu u nás ochrt), které bylo možno nabírat a zmáčknout ostrými trojzubými vidlemi a usadit tu malou kopu na vůz tažený koňmi. Sekaly se kosou a sušily jezeďáky ponechané svahy nad potokem šikmé jako střecha. Dnes oči pláčou na desítkách kilometrů bývalých polí, dobytek nikde, leda všude do mobilu vole, vole, tráva se bioplynkuje, pokud se vůbec seče.
     Nemám univerzální řešení, ale práce na zahradě nebo alespoň zahrádce, je krůček k sepětí rodiny s půdou a přírodou. Je to pokus o demobilizaci a pozitivní vztah s lidmi a okolím díky užitečné práci.
     Informátoři typu Vladimír Berossos (http://berossos.blog.cz/ , odkaz od Vendy) řeší vše politicky a směrem dozadu, starají se o to, aby naštvanost na všechno a na USA byla co největší a nemají ani náznak řešení směrem dopředu. Ciril Svoboda píše takto s měkkým i po C má své informační toky a stoky.
     Takže prosím : záhonky, kedlubny a dyně, květinky, bylinky, zalévat, vyměňovat rostlinky se sousedy, sekat trávu. Místo indické jógy v tělocvičně se po selsku natáhnout na chvíli ve stínu na pokosený trávník vedle psa, který na to přišel už dlouho před tím.

    5. Zlatou tužkou píší andělé,
     a v tom řádku bramborovém,
     jak se lístky květů
     jemné chvějí,
     berušky se procházejí,
     svítí sluníčko.

     Mráček na obloze
     chvíli slunce skryl,
     pak je opět odhalil.
     Vedle louka posečená,
     spočni chvíli matičko,
     oči zavři,
     cítíš?

     Zlatou tužkou píší andělé
     v jedné knize vzácné.
     Co mi tam zapíší?
     Co Vám tam zapíší?

     Culím se usmívám,
     vrásky v tváři rozpouštím,
     bouři v duši tiším,
     by v knize byl klid a mír,
     za mne zapsán,…

     Tím chci říci, že všeho moc škodí a práce na poli, pokud je nadměrnou dřinou, hybnost a ohebnost těla sama o sobě nezajistí. A sousedi, pokud ještě vůbec něco pěstují, si již dávno nic nevyměňují, aby nedej bóže, totiž Velebná matko přírodo, neposkytli jen tak zdarma něco sousedovi, který jím přes plot posílá nelibou vůni z chlíva k bazénu a jim je z toho ke zvracení,….ano svět je zvrácený, či rozvrácený falešnými hodnotami.

    6. Není co dodat. Loni jsem si koupila deset nových keřových růží, letos už mi dělají radost…a znovuobjevená cibule šalotka taky. Po desítkách let zase cítím vůni čerstvého chleba se sádlem posypaného jemně nakrájenou šalotkou, jak to měla ráda bábí…
     Ach jo, ta vůně vzpomínek a nostalgie..!…ale snad to tak má být, kéž by každý měl na co vzpomínat.

    7. Pardale,
     tak tady jste trochu přestřelil. Ve velkém se dnes už seno fakt ručně nesuší.
     Pro Vaši informaci, hrabe mi to dobře z prava doleva. Obráceně mi to jde hůř,
     ale dokážu to. Radši couvám, když už si to situace vyžaduje.

     Vyčerpávající popis a rozčlenění toho našeho lidstva (po Noemovi) máte zde:
     http://www.bibleserver.com/text/CEP/1.%20Moj%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova10

     Ještě tomu tak rozumět, že? Tomu jazyku souvztažností.

    8. Pardale,
     malá oprava. Trošku jsem to podělal, kdo ví proč? Normálně hrabu z leva do prava a normálně hrábě, lopatu, motyku, perlík, koště, hokejku, jedním slovem násadu držím pravou nahoře, nebo taky pravou dál od toho aktivního spodního nástroje.
     Tak se omlouvám :)

    1. ad – Informací není nikdy dost :-)

     Naopak. Informací je nadbytek.

    2. Pro nick Anonymní: Informace musíte samozřejmě třídit. Jinak se udusíte informačním smogem. Pro informace platí: Třídit, třídit, třídit. Někdy se zahlcení informacemi používá dokonce jako způsob boje – zahltíte systém informacemi až zkolabuje (vymyjete člověku mozek). Pro boj s entropií jsou však informace nezbytné.
     Přeji hezký a úspěšmý začátek týdne všem lidem dobré vůle! :-)

    3. píšete – „Pro boj s entropií jsou však informace nezbytné.“

     Entropii čeho máte prosím na mysli?

     Díky za případné objasnění.

 11. Je rozdiel medzi zidom,hebrejom,izraelitom,judejcom atd atd podla tela a duchovne, tieto a mnohe ine pomenovania co pokradli sekty spolky staty na cele s mikulasencami a pomenili prekrutili a podelili to ako i pisma – bible,koran, vedy atd. Kristus je i Krishna, Kral Salamun tiez Budha cize buditel a Jan i Mohammed. Samo sebou povodny jazyk pisiem je povodna Slovencina matka vsetkych a nielen Slovanskych jazykov a vec kriza, smrti atd sa ma chapat duchovne ako i panna pocne a cele Pisma. Kto chce to lepsie prebrat cez mail dokaze ma najst a odpoviem kazdemu kto rozumie ze skutocna viera a zdravy rozum je nadradeny sektam a spolkom a je spojenymi nadobami.

 12. Doufám, že to není poslední příspěvek p. Staňka ze světa židovství/judaizmu. Osobně by mě zajímal jeho postoj k tzv. Protokolům sionských mudrců. Jde opravdu o podvrh nějakých antisemitů, nebo je to tak, že „na každém šprochu je pravdy trochu“? Pokud mají laskaví čtenáři na uvedené Protokoly nějaký relevantní a nekonformní názor, tak sem s ním. Předem díky.

 13. p. Staněk – je vidět, že jste veterinář, dokonce bych se ani nedivil, kdyby Vám někdo řekl, že jste vůl. Tečka

 14. Vojtěchu Sémane – položím Vám tri otázky:
  1. Do akej miery môžeme za to, kto a čím sme, alebo lepšie, do akej rodiny a prostredia sme sa narodili a akú výchovu a normy života sme tým pádom aj prijali?
  2. Môžeme potom za to, že sme podľa toho v tomto živote tak aj žili?
  3. Máme právo potom niekoho vôbec súdiť?
  – Ak niekoho Boh obdaroval schopnosťami, ktoré nedostal pri svojom narodení, je to jeho zásluha, alebo Božia milosť?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference