mapa stránek || vyhledávání

Proč jsou muži a ženy judaistického původu v životě úspěšnější?

zidovsky-chlapecChodil jsem do různých stupňů škol se spolužáky, z nichž několik z nich bylo judaistického původu. Když jsem se po 50 letech vyjití z poslední školy porozhlédl, zjistil jsem, že prakticky všichni tito to s ohledem na svůj školní prospěch ve společenském postavením „dotáhli dále“. Také spolužačky judaistického původu se když ne napoprvé, tak napodruhé, „dobře“ vdaly, mají vesměs starší a dobře situované manžely a spořádanější rodiny. Vynořila se tak přede mnou hádanka, co bylo příčinou tohoto vývoje celoživotních událostí? Co je zatím, že přirozeným nadáním průměrní spolužáci se více společensky prosadili, často v mezinárodním měřítku.

Uvedl jsem se do meditačního stavu a začal vzpomínat „v theta vlnách“. U těchto spolužáků jsem viděl, jak je už v dětství „světa znalejší“ rodiče posílali na soukromou výuku světových jazyků. Díky většímu rozhledu zřejmě rozpoznali, že výběr a kvalita výuky cizích jazyků na našich školách dosáhla za minulého režimu katastrofické úrovně, dokonce i v ruštině. Moji rodiče se svým finančním a selským myšlenkovým pozadím na tuto možnost nedosáhli. Až po 20 letech života v praxi jsem pochopil, že dobrá znalost světového jazyka má kvalifikačně hodnotu další vysoké školy. Tím se mi přirozeně vysvětlilo to, že jsem ke svému údivu bývalé odborně prospěchové „autsajdry“ viděl v roli „expertů“ centrálních úřadů. Na cokoliv.

Nedá se nic dělat, nasměrování výuky dětí rodiči správným směrem je významným preferenčním faktorem pro jejich uplatnění v životě. Podmínkou ovšem je, když se děti nasměrovat dají! U současné americké (norské) výchovy to už nejde, protože dětem přece nejde poroučet. Tehdy však u mé katolické výchovy, zřejmě jako to bylo u židovské, nebylo poslouchání rodičů anomální a „proti lidským právům dítěte“. Vlastní rodová katolická tradice je řízena stejným přikázáním o poslušnosti dětí k rodičům jako judaistická. To až kdosi nově zavádí „americkou nevnucovací výchovu“ typu „Džamila Stehlíková“. Podle ní rodiče vlastně mají poslouchat děti! A nesmí od nich nic vyžadovat, ani zvýšením hlasu!

Já v těchto přístupech vidím úpadek Evropy, profesor Putna a pravdoláskaři naopak civilizační „vzestup“. Čas ukáže! Už nyní se při „této logice“ dosazené vládnoucí lobby nemůže nikdo divit, že evropští a čeští rodiče nechtějí mít děti! Nechce se mi skoro věřit, že by to dokonce nebyl záměr směrovaný k zredukování nežádoucích národů a civilizací.

Tento preferenční faktor znalosti jazyků jsem vzal na vědomí a uznávám jako obecně spravedlivý. Jenže pořád tam u těch mých spolužáků, vzhledem k schopnostem udělané „kariéře“, něco dalšího „stimulujícího“ chybělo. Nejsem ani „věřič“ na náhody, jako „dialektici samovolného vývoje a šťastných náhod“, ani zastánce teorie celosvětového židovského spiknutí, dokonce až do úrovně funkcí místních „organizátorů“ veřejného života. (Na bankéřská spiknutí a všelijaké hry ovšem věřím.) Proto jsem hledal další příčiny kariérních vzestupů a odborných postupů. A skutečně jsem jich objevil hned několik!

První z dalších příčin kariérního úspěchu je přítomnost větší míry osobní sebedůvěry. Judaistická víra a jim vžitá rodinná tradice učí své členy o Jahvově požehnání celému národu a všem potomkům! To má velmi málo uvědomovaný, ale závažný praktický psychologický dopad. Posiluje sebevědomí každého takto seznámeného příslušníka!

Z psychologických věd vím, že dostatečná míra sebevědomí je jedním z předpokladů skutečného úspěchu při jakémkoliv snažení! Rodové křesťanství by však takové sebevědomí mělo rovněž dávat! Ježíš Kristus svým následovníkům také jasně slíbil „přímluvu u Otce“ při bohulibém snažení! Bohužel obvyklý katolický výklad přehnaným zdůrazněním vlivu hříchu tak nějak „zmrazuje“ ono povzbuzení požehnáním.

Podle mne takto upravený výklad vznikl ve středověku za účelem lepší manipulace věřících jejich duchovní vrchností. V důsledku toho katolický výklad požehnání neposiluje dostatečně vědomí křesťana, jako to zůstalo v judaistické tradici. Ta posiluje úsilí jednotlivce pozitivní indoktrinací: „Ty to dosáhneš, protože Jahve tvým předkům požehnal!“ U křesťanů by to mělo být stejné. S tím, že nejen na tomto světě, ale i „na druhé straně“ života. Tam z principu absolutní Spravedlnosti je Ježíšovým Otcem následovníkovi Ježíše vráceno všechno to, co dotyčný z lásky k Bohu obětoval v životě na zemi! Křesťanovi je nahrazena i ta kariéra, která se příčila Pravdě a on dal přednost boží vůli. Neboli nešel-li za kariérou „přes mrtvoly“! Tento příslib nadčasové a naddimenzionární Spravedlnosti v judaizmu není!

Jenže ani větší sebevědomí judaistických spolužáků ve srovnání s námi nesebevědomými „českými křupany“ nevysvětlilo všechno. Všimnul jsem si dalšího odlišujícího aspektu z rodového vedení spolužáků židovské tradice, totiž jejich vysoké oceňování hodnoty informace! Poradil jsem v životě dobře a zdarma mnoha lidem. Ale jen dva mi přišli po létech poděkovat, oba židovského původu! Tak jsem si všimnul, že „čeští plebejci“ i kvalitní informaci, zejména když je nic nestojí, berou „jako nic“! „Vždyť to dotyčného nic nestálo, tak co?“ Jenže v realitě to tak není. Informace obecně, nejen právního typu, má pro život a zdraví kolikrát větší cenu než mnoho peněz.

Domyslel jsem si, že k tomuto způsobu myšlení vede svou populaci právě judaistická rodová tradice. Ostatní Evropany by k němu mělo vést kvalitní vzdělání. Jenže odstraněním výuky antického myšlení na klasických gymnáziích první republiky upadla u středoškoláků kvalita výuky k samostatnému myšlení a etickým vzorům a normám chování. Spadla na úroveň, kterou denně odposloucháváme v dopravních prostředcích od studentů. Myslím si, že přetrvá-li ten trend, směřuje bytí národa do rozplynutí v „americké kvalitě myšlení“ konzumentů.

Ani správným zdůrazňováním významu informace preferenční působení judaistické výchovy oproti materialistické nekončí. Vynořil se přede mnou ještě další faktor a to je docenění významu konexí, které jsem pozoroval rovněž u osob judaistického původu. Neboli upozorňování na užitečnost styků s kvalitními či významnými lidmi. Tento činitel úspěšnosti sice uzná každý, ale už si nevšimne, jaké cesty k nim vedou. Zatím jsem odpozoroval, že cestu ke konexím nacházejí ti úspěšní skrze umění obecně. K tomu se často přidružuje i členství ve zdánlivě „potrhle ušlechtilých“ spolcích všeho druhu. Do takových shluků potrhlíků řadím ovšem i politické strany a hnutí!

Naproti tomu jsem nepotkal „závodně“ sportujícího muže židovského původu, o účasti takových v davu tzv. sportovních nebo filmových fanoušků vůbec nemluvě. Z přirozenosti myšlení jim zřejmě vyplyne, že tento způsob maření času je projevem dokonalého vymytí mozku médii. Osazenstvo sportovních a pop hudby ochozů je dokonalá přehlídka sběhu příslušníků současně převládající „kultury prázdných makovic“! Co za hodnoty se asi honí v hlavě fandy čehokoliv? K čemu může být konexe s takovým fandou? Ve srovnání s ním soused poslouchající na přednášce o „lebkách Inků“ nebo anglické literatuře se už může jevit jako přínos během setkání „při kávě“! Také kamarádi klubu „přátel rakouských dělostřelců“ s vysokým vstupným už „konexi“ mohou vytvořit. Mám tím na mysli účasti a zapojení se do jakékoliv společnosti s úrovní! Je škoda, že tento „faktor vytváření konexí“ jako jeden z předpokladů úspěšnosti ve společenském životě není zdůrazňován v české rodinné výchově!

K výše uvedeným faktorům kariérního úspěchu jsem nalezl ještě další, který je však přípustný pouze u židů a ateistů, nikoliv křesťanů. Je to rys povahy, který zařídí nevyjádření vlastního názoru, dokud prospěšnost jeho vyjevení se nestane jasnou!

Vedlejším projevem tohoto povahového rysu je odolnost lidí ze židovské tradice vůči jakýmkoliv pověrám, hecům a módám, které jim nic nepřinášejí. Z této odolnosti vůči propadání neprověřeným představám vzniklo české rčení: drží jak židovská víra! Ale židé ostatní v bludech, mániích a hecech klidně nechávají běžet. Na rozdíl ode mne, který z vyjádření měl vždy jen škodu, oni nepřesvědčují a mlčí. Nemají potřebu být „in“, mít céčka nebo „rifle“. Nebo být fandou nějakého klubu „ESKÁTLESKÁ“. Tuto nutnost cítit se částí davu nechávají judaisté těm, kteří to psychologicky potřebují, neboli nehotovým osobnostem. Nesetkal jsem se za život s žijícími judaizmus, kteří by nekriticky přejímali jakékoliv „hity“ vědecké, medicínské a léčitelské. Ale ani se nehádali s jejich nadšenými šiřiteli.

Abych se přiznal, učím se od lidí židovského původu zdravé skepsi. Nikoliv ale té absolutní, takové té ala klub skeptických zaťatců. I zdravá skepse má mez z hlediska křesťana! Cítím i za cenu nějaké ztráty povinnost vyjádřit se k věcem, o nichž se domnívám, že jsou škodlivé pro jiné. I k věcem rozporným s Pravdou nebo Spravedlností! Tento přístup, vyjádření za cenu škody, jsem od judaistů nezaznamenal. Oběť pro vyšší cíl je v judaizmu novým a základním přínosem etiky křesťanství. To je ono mezi mnoha jinými odkazy: „Nelze sloužit dvěma pánům, Bohu (Pravdě, Spravedlnosti) i kariéře!“ Myslím si to proto, že jsem za 75 let života neviděl člověka židovského původu nebo ateistu, který by vyjádřil názor, aniž musel, v důsledku čehož by jeho kariéra nebo finance tratily! Za „normalizačních pohovorů„ to byla přímo přehlídka takových extempore! Ale na obranu těch židovského původu musím říci, že jsem také neslyšel nikoho z nich, který by se vyjádřil zlovolně jen tak pro nic. Ateistu ovšem ano!

Dosud jsem jen popisoval principy a způsoby myšlení mužů judaistického původu, které podle mého názoru jim pomáhají v lepším sebe prosazení v životě. Nemluvil jsem o ženách téhož původu, které jsem jako úspěšně vdané zmínil v úvodu. Jejich úspěšnosti v partnerském soužití jsem nemohl přijít na kloub až do rozhovoru s jedním „velmi sexuálně zběhlým“ veterinárním kolegou. Ten mi prozradil, že čisté genetické židovky se anatomicky odlišují od Češek. Tím, že nemají vyvinuté vnitřní stydké pysky a mají méně vyvinutý klitoris. V důsledku toho „nejsou až tak zběsile na mechanický sex“.

Deset let mě vrtalo hlavou, proč by to měla být přednost a zejména pro stabilitu manželství a rodiny. Až při vizi před knížkou „Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil“ mi to došlo. Ve vizi jsem viděl, jak se žena při styku s mužem spojuje až v šesti úrovních (čakrách). Zejména v rovině druhé čakry probíhá výměna sexuální energie hadí síly, v rovině 4. čakry výměna citových vibrací a v rovině 6. čakry mentálních energií. Čím více čaker (úrovní) se propojí, tím hlubší prožitek lásky se dostaví. V optimu až k úrovni toho, čemu medicína říká třetí stupeň orgasmu, Stanislav Grof „kosmický sex, tantra osvícení.

V těchto souvislostech se mi vyjevila přednost „parametrů“ anatomického upřednostnění úspěšnosti židovek ve vztahu. Spočívá v tom, že ony nejsou tak ploše mechanicky erotické, jako druh všude pobíhajících a nabízejících se „obecných klitorisových blbek“. Pro tyto blbky „školené“ Bleskem a Internetem je na muži důležitý tvar a velikost penisu. Zajímají je „přehlídky“ mužských striptýzů konané pro „inteligentky“ v zemi neomezených možností a šířených našim internetem. Spojení muže a ženy v jiné než sexuální rovině, tj. v duševní a duchovní úrovni, je pro tyto klitorisové blbky, později ve vztahu jistě zkrachovavší, mimo jejich představivost!

Naopak ženy judaistického původu s omezenější mechanickou dráždivostí jsou samočinně náročnější na kvalitu propojení vyšších úrovní vztahu, neboli dávají důraz na osobnost a ducha muže. Stáří a velikost penisu se stávají podružnými činiteli při výběru životního partnera. Tím si daleko snáze a lépe najdou osobnost, protože k němu mají vlastně lepší anatomický předpoklad. Ten je sám o sobě tlačí k výběru hlouběji rozvinutého muže a jako takového si ho váží. Navíc brzy zjistí, že takových okolo nich „moc neběhá“.

Naproti tomu po pubertě rozběsněné a materialistickou sexuální výchovou rozdivočené „klitorisové blbky“ pravidelně a zákonitě narazí na penisy požadovaného typu, které ovšem nic jiného „neobaluje“. Po prvotním vybití pudů to podle toho „obalu“ dopadne. Polovina z těchto „sexuálních revolucionářek“ se brzy rozvede a buď s dítětem bojují o pouhé přežití, nebo se jako bezdětné stávají sufražetkou v boji za padesátiprocentní práva žen na cokoliv. Druhá polovina na sexu vzniklých manželství „přežívá“ podle staré pravdy zkušených: lepší život s neřádem než bez neřáda!

Takový stav vztahů mezi mužem a ženou být nemá, je katastrofickým vyzněním ateizmu a tělesného požitkářství. Stvořitel dal člověku předpoklad pro vytvoření duchovního a hlubokého vztahu, který oba zúčastněné zvedá k Němu. K čemu ale může puberťáky zvedat ateistická indoktrinace? Proto se buď velmi rychle zvedne samo hodnocení a možnosti vztahů mezi mužem a ženou, nebo se Západ vrátí prostřednictvím islámu k reparátu vývoje do 7. století.

Z výše uvedeného vyplývá, jaké vlastnosti by měl každý v sobě rozvíjet, chce-li být v životě úspěšný, ale i po něm. Mnohé z těchto vlastností bychom se měli my Češi učit u lidí judaistického původu a nejvíce ze všeho bych zdůraznil smysl pro rodinu, pro kooperaci a vzájemnou výpomoc v širší rodině. Vždyť se teď v Evropě ocitáme vlastně v roli rozptýlené menšiny v nepříliš přátelském prostředí, kteroužto roli zvládají již po dvě tisíciletí židé.
 

MVDr. Josef Staněk
 

hodnocení: 3.8
hlasů: 34
Tisk Tisk

185 komentářů

 1. Vážený autore Staňku,
  sám máte jméno Hebrejského původu v tomto světě, tak je Vaše jméno biblicky přeci ekvivalentní. Joseph nebo Josue neztrácí na významu i přes osobní útrapy, nesrovnalosti, osobní nedostatky i ústrky, když kultivujete sebe i ostatní.
  Co se týče klitorisu u žen, poslouchal jsem nedávno jednu reportáž, kde se o svých pohlavních orgánech bavily pouze ženy – a shodly se na tom, že jejich klitoris je bod, který by si raději nechaly někdy uříznout, protože prý když není na blízku muž, rozdaly by si svoje sexuální fantazie i třeba s  méně uspokojivým živočišným zvířecím druhem.
  Inu jak známo ateismus a peníze vládnou světem. A je to smutné.

 2. A co např. Čína a její neustálý vývoj – i v té vzdělanosti? Doslova za pár rok se vyrovnala světu, které řídí židovstvo? A půjde ještě i nad něj, pokud židovstvo nezasáhne svou trestající rukou. Zkuste se uvést do stavu, kdy pak v theta vlnách pochopíte i tento fenomén.

  Zajímavé také je, a moc si toho nevšímáte, že Židé i ve Starém zákoně, a to s přímým naváděním tzv.Hospodina“, vedli vyvražďovací války. I přesto, že jim bylo od něj dáno zákonné přikázání nezabiješ. A i nyní je iniciují, například „jen“ přes přes tzv.finanční operace. Žid, v zájmu pro vlastní dokazování si své „vyvolenosti“, musí porobovat ostatní. Tak to bylo, od obyčejných židovských obchodníčků a lichvářů až po ty mocné ovladatele z klanů dnešních bankéřů.

  1. Nebojte se, v Rusku a Číně ležím stále. Zatím se mi jeví jako méně duchovně padlé než tzv západní civilizace. Píši o vlastních zážitcích a v nich jsem se se židem, který by si mne chtěl porobit, nesetkal. Asi proto, že se nedám, zejména ne hecovat. Na jedné straně vládnoucími židy, na druhé straně na ně žárlícími „znalci spiknutí“. Ta existují, ale určitě to nejsou ta popisovaná! S těmi popisovanými „supertajnými“ spolky je to s jejich tajností jako v té operetě, kde se zpívá —Jak tiše jsem se skryl, jak tiše jsem se skryl…

  2. ad.a moc si toho nevšímáte, že Židé i ve Starém zákoně, a to s přímým naváděním tzv.Hospodina“, vedli vyvražďovací války.
   ————-
   Starý zákon tvoří Knihy,Svitky.Obsahuje skryté duchovní texty.
   -zabít znamená proměnit
   -zabíjení se týká proměn negativních myšlenek,plynoucích z emocí

   Bylo by to padlé(jakože se i tak stalo) na hlavu,aby duchovní texty nabádaly
   k vraždění.A to netýká jen Starého Zákona,ale i Koránu,atd.

   např.
   21:21A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře.
   Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se.

   překlad:
   A tak ho všichni moudří plodné mysli pochopí mnohé ke svému užitku,
   když ovládnou svůj hněv a naleznou soucit ve svém srdci,aby společně nalezli
   příčiny důsledků,a tím zemře vlastnost,kterou nepotřebuje.
   Tak rozložíš chudobu srdce(zlo),jež se stala zkušeností pro všechny.
   Ať se to dozví určitě všechen Boží lid ke svému poučení.

   Tday je zcela jasná podoba s Toltéckým učením.

   nebo:
   Izajáš 45:2 Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím.
   překlad:
   Izájáš 45:2 „Já“ rozhodnu(rozhoduji) o tvých určitých životních situacích,vnesu do tvého života řád a pořádek rovnováhou mezi vzájemně protichůdnými silami,mezi ženským a mužským aspektem,vyčistím falešnou mysl ega nenadálou návštěvou intuice,smažu hranice(předěl),který zavřel čistou mysl srdce do falešné mysli nepravého „jáství“.

   nebo z Koránu:
   3:131 A bojte se ohně pekelného, připraveného pro nevěřící

   překlad:
   A nebudete se sebou příliš spokojeni,pro strach ze sebe-z Lásky a špatného svědomí a pro vaše pečlivě utajované pocity méněcennosti,se zakryjete „maskami“ agresivity,strach z trápení špatným svědomím patří na duchovní cestě nevědomým.

 3. Velmi dobre popsano..Jen mi otec nar.1908..,popsal zkusenosti se zidy…Jak v Revolucni ulici hazeli odpadky a pomeje na pochodujici cesky sokolsky slet.Jak je nezdrave spojeni zid krestanka a obracene..Jsou z toho celozivotni deprese…Milos Kopecky..Brodsky…atd.

 4. Naproti tomu jsem nepotkal „závodně“ sportujícího muže židovského původu, o účasti takových v davu tzv. sportovních nebo filmových fanoušků vůbec nemluvě…….

  Sportovci – když jste nepotkal, znamená to, že neexistují ?

  http://www.hrebenar.eu/2013/07/zidovske-olympijske-hry-nezidovskym-sportovcum-je-vstup-zakazan/

  nebo tady – http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C5%BDidov%C5%A1t%C3%AD_sportovci

  Hned první Barna a nebo Spitz? Žádná béčka.

  1. Určitě existují. Ale vemte si procento židovských nositelů Nobelovek a zlatých medajlí z OH! S židovskými sportovními a pop hudby fandy jsem se opravdu nesetkal.

   1. Procentuální počet zastoupení populace židů na zemi je momentálně asi 0.2%. Počet Nobelových cen které získali židé je přes 20%. Přesně 174 z 850. I počet geniálních lidí s extrémně vysokým IQ je naprosto neúměrně vysoko zastoupen židy (skoro všichni).
    Možná to pan Staněk neví, na toto téma už probíhaly výzkumy. Zjistilo se, že je to jednoznačně způsobeno geny. Když dali do židovských rodin na výchovu nežidovské děti, byly zcela průměrné. To se potvrdilo jako pravidlo. Myslím, že tento závěr, že je to hlavně záležitost genů, je v rozporu z myšlenkami v článku.

 5. Pane Staňku, tá úspešnosť judaizmu v živote je daná ich životnou orientáciou, ktorá je (aj podľa talmudu) zameraná k svetovláde a preto študujú jazyky a rôzne spoločensklé vedy, lebo to pre tento účel je potrebné. Kresťanstvo je zamerané k niečomu celkom odlišnému. Už samotný Ježiš ako vieme odmietol slúžiť Satanovi aj keď mu tento sľuboval kráľovstvo na zemi a odmietol stať sa kráľom aj neskôr, keď si týmto aktom mohol zachrániť život. Dal prednosť múdrosti plynúcej zo svetla poznania a láske k Bohu a blížnemu, ktoré sú nevyhnutné pre život večný. Keď sa konštituovala KC v Rímskom impériu, túto orientáciu cirkvi si zachovala aj tam lebo to veľmi vyhovovalo rímskému cisárstvu, (nemuseli sa obávať, že im ako židia budú robiť revoltu).
  Judaizmus je už od odchodu z Egypta zameraný k získaniu vlády nad národmi sveta a tejto stratégie sa držia dodnes. Je to stratégia, ktorú uplatňuje aj vláda USA vo svete a vieme aké ovocie to prináša. Nie som si istý, či takáto životná orientácia je pre človeka práve vzorom, keď si uvedomíme jej dôsledky…

  1. Pane Degon, máte pravdu. Ale v článku to je, zřejmě málo zdůrazněno. V konečné verzi to více zdůrazním. Děkuji za poznámku.

 6. Pane Staňku:

  V první řadě nemáte v sobě zpracovánu vnitřní ženu.
  Proč?Protože neznáte sám sebe vpravdě.
  Bůh je Hermafrodit:Duch(Otec) a Duše(Matka).A v každém
  člověku Je tato hermafroditní bytost-bez rozdílu pohlaví.
  Je dokonalou fraktální zmenšeninou a je součástí Boha.Bůh je
  v každém z nás a My jsme Jeho součástí.Duch a Duše jsou
  Dvě opačné energie,které spolu tvoří Celek,Jednotu.V tomto
  světě jsou jen zdánlivě od sebe oddělené-těly a jejich naučenou
  myslí.Úkolem člověka je poznat sám sebe vpravdě,nalézt pomocí
  abstraktní inteligence obě energie a spojit je v sobě samém
  do Jednoty,a tak stvořit jedince,který myslí s láskou a který
  je v neustálém spojení s Otcem – Matkou.
  Každá duše v člověku je nevinná.Celá tisíciletí tzv.duchovními
  kněžími je duše považována za zkaženou,za něco,co je příčinou
  oddělení člověka od Boha.Je to lež,vytvořena z prestiže tzv.
  duchovních kněží,z jejich lakoty,chamtivosti a touhy ovládat.
  Je to však přirozený projev tzv.mužské energie-která bere.
  Pokud v lidské mysli tato energie převládá a je zcela jedno,
  jestli je tělo mužem nebo ženou,člověk se stává :
  -arogantním-arogance je povahová vlastnost lidí, kteří dávají
  najevo nadměrně silné ego, nadměrné sebevědomí. Projevuje
  se jako naduté, domýšlivé, pyšné či pohrdavé vystupování
  vůči druhým lidem.
  -egocentrickým-egocentrický jedinec považuje své „já“ za střed
  všeho jednání a myšlení, veškeré dění vztahuje výhradně ke své
  vlastní osobě. Jedině on sám (a nikdo jiný) uvažuje a hodnotí
  vše správně.
  -egoistou- znamená (přílišné) sledování vlastního prospěchu a
  zájmu, případně i na úkor druhých.Takový člověk se nazývá
  egoista, sobec.
  -majetnickým a žárlivým
  -chybí sebepřijetí takového,jaký jsem vpravdě

  Egocentrickým se člověk stává i tehdy,když si násilně otevře
  tzv.třetí oko(mezi obočím),aniž by tušil,že si tak oddálil
  možnost PŘÍMÉ cesty „domů“,přímého spojení se Zdrojem.
  Tak,jako jsou lidské oči dvě,tak jsou i tzv.třetí oči DVĚ.
  Pokud si člověk otevře nebo je mu otevřeno třetí oko v části
  mysli vědomí(mezi obočím),stávám se Jednookým.Zjišťuje sice,
  že život je i mimo vědomí člověka,dostá se i do stavů tzv.
  rozšířeného vědomí(astrál apod.),ale jen jednostranně.
  Začne se považovat za něco více,za vyvoleného,atd.,a tak se
  od Pravdy začne na míle vzdalovat.
  Díky tomu,že „farizejové“ skryli klíče,člověk už na Božskou
  Matku zapomněl.V lidkých myslích je pochována,jako Duše
  slepci proklínána a vyháněna do pekel.
  A tak není divu,jak svět a člověk v něm dopadá,když skutečnou
  Lásku nepoznal a se svou pudovou složkou-sexuální závislostí
  si ji mýlí dál.

  PS:
  „Jistotu zde mají jen ti,co si se Mnou srdcem uvědomili,
  že si tu se Mnou o svou samostatnost zabojovat přišli
  a důsledky svých činů se snášet naučili.
  Důsledkem toho,že se Mně na odpor postavili,
  tak dlouho si tu zůstali,dokud se sami se Mnou,
  jejich Matce nepoklonili,za to,
  že svá srdce s rozumem a vzájemně Láskou nespojili.“

  1. Hvězdičce. Skutečně nemám v sobě zpracovánu vnitřní ženu, jasnovidky říkají, že jsem byl ve všech inkarnacích muž. A ani ji nehodlám zpracovávat, tu má zpracovánu druhá polovina.
   Šok je pro mne zjištění, že Bůh je hermafrodit. Já jsem jej viděl jako Světlo, člověkem nijak nepodchytitelné a nevyjářitelné. Vaše vyjádření vnímám jako rouhání, které ani snad nemůže pocházet od vás. Že by Putna?

   1. je to SVETLO…a je ve vsem obsazene,nekde vice,nekde mene…A kdo to zahadnou Milosti zjistil,pro toho jsou nabozenske traktaty usmevna zalezitost,kterou ale nepohrda,spise souciti.

    1. Pane sibolet, pěkně řečeno. S tím, že Světlo je ve všem, ale je i mimo. A náboženské traktáty mají smysl v tom, že nakmitávají člověka k tomu, aby to Světlo hledal. Jsou tedy užitečné, ale vědoucí je nad nimi.

    2. ….A náboženské traktáty mají smysl v tom, že nakmitávají člověka k tomu, aby to Světlo hledal. Jsou tedy užitečné, ale vědoucí je nad nimi…..

     Fajn.
     – Až na to, že lidé se nechají i díky náboženským traktátům a svým myšlenkám a následným činům nakmitat k tomu, že Světlo vlastně míjejí.
     – Vědoucí dovede „nakmitat“, tedy vést člověka i bez různých traktátů. Je tedy naprosto nezávislé na všem, na celém tom cirkusu, který lidé kolem něho vytvořili.

   2. Pane Staňku,
    opět Vás Otec donutil napsat to,co se Vás bytostně dotýká a tentokrát
    i mého srdce.Hermafroditní je Vědomí.Žáden stařeček na obláčku.

    ad.Já jsem jej viděl jako Světlo

    Taktéž,vnímala jsem Jeho zlaté světlo,ale vnímala jsem i „tvář“.
    Byl to přímý kontakt „z očí do očí“,ze srdce do srdce.
    Je to však založeno na jiném vnímání,než na jaké je člověk zvyklý.
    —-
    A nyní k podstatě výše uvedeného:
    1.rouhání- bylo a bohužel stále ještě je mocenským prostředkem.
    Je to lež.Už ze samé podstaty není jediného člověka,který by se
    rouhal.I Vaše srdce tohoto nástroje v minulosti zneužilo a nyní také.
    2.putna- je dřevěná nádoba-i na vařící vodu.I tu Vaše srdce zneužilo
    ke krutému násilí.Zbytek si nechám pro sebe,bude Vám vyjeveno.
    Jak můžete vidět,cesty Páně jsou nevyzpytatelné,ale vždy mají cíl.
    —-
    A nyní k Vašemu srdci:Odpouštím ti.Ne proto,protože je Valentýna nebo
    proto,že se to tak nosí,ale proto,že jsem díky Duchu Otce plně porozuměla
    tomu,co obnáší „chudoba srdce“,chudoba vědomí.A věz,že nejtěžší je nakonec
    odpustit sám sobě.Odpustit znamená porozumět s čistou láskou,kterou
    v sobě schováváš i ty.
    —-
    To je vše pane Staňku.Vše dobré a hezkého Valentýna přeji.

    1. Opět musím reagovat na Hvězdičku, že mi odpouští. To bych si já nikdy nedovolil vyslovit, protože odpouští jen Bůh a to podle určitých zákonů. Protože ona sama mě nemá co odpouštět, nepsal jsem o ní, ale o pozorovaných zákonech. Možná jsem je viděl špatně, anebo dobře. Také zákony popsané Hvězdičkou neodpouštím, nemám na to právo, nejsem majitelem Pravdy. Já tento postoj opět vnímám jako rouhání a nemám žádný zájem ani možnost nikoho manipulovat.

    2. Víte ona hvězdička se rekrutuje z řad pohanů či „Něcistů“ tudíž slovo rouhání ani hřích ji nemůže nic říkat. Jinak nesouhlasím s vámi, že odpouštět může jen Bůh. Pokud jste křesťan tak víte, že už v Otčenáši je pasáž: „Odpusť nám naše hříchy jakož i my odpouštíme naši viníkům“

    3. Ta citovaná část modlitby Otčenáše je jasná. Prvním předpokladem, aby nám Bůh mohl odpustit a umožnit nám návrat do Jeho vyšších sfér, je to, že v Jeho stvoření musíme, v této naší nízké úrovni existence, odpustit především my, a to primárně jako každý jeden jedinec, všem, kteří nám zdánlivě ublížili. Autora článku se zřejmě v jeho jistém a často projevovaném egoismu negativně dotýká to, že „nějaká“ Hvězdička si dovoluje napsat, jemu, spisovateli, odborníkovi na lucidní snění, zvířecímu lékaři, že mu odpouští. Asi sám vůbec nechápe, ve své možná žité pýše o své možné výjimečnosti, tu existující, přímo Božskou spřízněnost a provázanost všech forem života. Od základní buňky až po miliardy živých planet a všech úrovní věčného života, které se projevily, projevují a budou projevovat, zdůrazňuji v Jeho Stvoření! Bůh nikoho nestvořil výjimečným; každý sebenepatrnější projev života má svoji cenu a své nezadatelné místo v hierarchii vývoje, v Jeho záměru. Proto autorovy vzpomínky v „théta vlnách“ k tématu židovstva považuji za zcestné, tedy jdoucí mimo Cestu života a skutečnou Pravdu.
     A nakonec. Jak autor může vědět, že Hvězdička /cituji/ – „ona sama mě nemá co odpouštět“?

    4. Především se rekrutovat může nanejvýš tak DNA,nikoliv „srdce“.
     Pokud srdce v člověku ještě spí,tak se jeho ego rekrutuje stále
     k někomu a k něčemu.

     Nemohu věřit v Božského Otce,když jsem si ho vědoma stále.
     Vím,že Je.No a je velký rozdíl věřit a vědět.

     např.
     Je rozdíl věřit,že je Zeman prezidentem,když žiju někde v pralese,
     kde nemám přístup k informacím a je mi to jedno
     nebo vědět,že je prezidentem a moci s ním komunikovat.

     Nebo je rozdíl věřit,že se mi narodí dcera a vědět,že se mi narodí dcera.Chápete ten rozdíl?:)

 7. A ještě jednu věc,uvedl jste:
  ad.Až při vizi před knížkou „Láska muže a ženy z pohledu
  duševních a duchovních sil“ mi to došlo.

  Odpověď na Váš problém opravdu najdete ve Vaší knize,
  protože to,co píšete nebo to,jak se vyjadřujete,či problém,
  který máte řešit je Vám Božským Otcem předkládán
  neustále-ve vnímání,pozornosti i mysli,ve všem,co se děje
  okolo Vás:
  cituji z Vaší knihy:
  ad…nebezpečím pro lásku jsou vědomé i podvědomé …mentální
  útoky druhých lidí vůči milujícím se. Vycházejí z lidí, kteří
  upadli do moci temného. Takoví okamžitě vycítí čistotu vztahu,
  která sama o sobě soudí jejich nitro, a začnou zběsile atakovat
  milující se. Oplzlé řeči, pohledy, narážky…

  Vaše slova tedy ukazují,že jste upadl do moci temného:
  ad.:
  -„přehlídky“ mužských striptýzů konané pro „inteligentky“
  -ony nejsou tak ploše mechanicky erotické,
  -rozběsněné a materialistickou sexuální výchovou rozdivočené
  „klitorisové blbky“ pravidelně
  -Polovina z těchto „sexuálních revolucionářek“..
  -druh všude pobíhajících a nabízejících se „obecných klitorisových blbek“

  A i další Vaše „postřehy“ vyjadřují nahlas a veřejně to,čím se
  ve skutečnosti Vaše mysl zabývá:
  -v rozhovoru s jedním „velmi sexuálně zběhlým“ veterinárním kolegou.
  – Tím, že nemají vyvinuté vnitřní stydké pysky a mají méně vyvinutý
  klitoris. V důsledku toho „nejsou až tak zběsile na mechanický sex“.

  Společnost,kde v člověku převládá tzv.mužská energie je disharmonická.
  Je jako jedinec,který má ve střevech tasemnici,která na něm parazituje.
  Dovolí jedinci se najíst,ale užitek má jen ona.Zahyne parazit i jedinec.
  Zahyne-li Láska,zlo(chudoba srdcí) se zlikviduje samo.

  Paní Jiřinka zde jednou napsala,že jí Bůh opověděl,kdo je
  ve skutečnosti Abdrushin-Strážce.Měla pravdu.
  Je to BLOK,přes který se se stejným myšlením nikdo
  nedostane „domů“,ke své duši.
  Neustálým obviňováním Duše,Lásky všeobjímající,která
  miluje Ducha takového jaký Je,od Vás Láska odejde a
  duch zůstane sám(uroboros) v bludném kruhu.
  Svou chudobou srdce(ochuzeným vědomím) tak neustále
  útočíte,protože potřebujete za každou cenu najít viníka.
  Vy jste ho i díky Abdrushinu našel,zrovna jako středověká
  církev.Tím viníkem je žena,ženská energie,Duše,Láska
  bezpodmínečná,Abslutní Pravda,kterou Božský Otec miluje
  nadevše.Píšu Vám to,protože je to zjevné,který vítr
  ovlivnil Vaši mysl.

  Uvědomujete si vůbec,že napadáte a obviňujete svou vlastní
  matku a ženy ve vašem okolí-sestru,ženu,dceru i vnučku..?
  Že jste „ukřižoval“ Lásku ve svém srdci?
  Uvědomujete si vůbec,že Božský Otec „ukřižoval“ svého
  Syna(Lásku od samotné Matky) jen proto,abyste nejen Vy
  sám poznal život bez Ní,abyste sebe poznal-kým,čím
  ve skutečnosti jste-vpravdě?Neboť i Vaší podstatou je
  Láska všeobjímající,duše.Od Boha je člověk oddělen jen
  v mysli.Ani buňka Vašeho fyzického těla nemůže žít mimo
  Vaše tělo,jen v něm.

  PS:No a nyní máte dvě možnosti.Poděkovat za jiný pohled „nepříteli“
  nebo zaútočit naučenou myslí pod nadvládou temného.

  1. Hvězdička napsala:
   PS:No a nyní máte dvě možnosti.Poděkovat za jiný pohled „nepříteli“
   nebo zaútočit naučenou myslí pod nadvládou temného.

   Nikoliv, je i třetí možnost, zcela to „pustit“ – ani neděkovat, ani neútočit.

   1. ad: Nikoliv, je i třetí možnost, zcela to „pustit“…
    V této jednoduché větě je více pravdy, než ve všech (leckdy rozporuplných a pomýlených) traktátech Hvězdičky.

    Například pro potápěče platí jiné zákony života, než pro horolezce. A jako se potápěč nemůže nadechnout čerstvého vzduchu (přes veškerá doporučení horolezce), tak se ani člověk ne Zemi nemůže řídit některými principy, jež platí v duchovních oblastech.
    Tak i slova Hvězdičky „Není mezi námi jediný viník“ nebo „Už ze samé podstaty není jediného člověka,který by se rouhal“, platí v úrovni Boha – ale neplatí v úrovni Země. Což paradoxně potvrzuje také Hvězdička, třeba slovy: „Jen v sobě samém musíš spálit žádostivost“. (Pročpak, je-li i s ní každý údajně nevinen?“)

    Kromě toho, kdyby byl každý nevinen, nebylo by ani co komu odpouštět (a Hvězdička je v rozporu sama se sebou, když tvrdí, že odpouští panu Staňkovi – navíc se k němu o své vlastní vůli přivázala).

    Pro odpouštění viny platí slova Ježíše Krista: Cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi…
    Třetí možností tedy skutečně je: nesvazovat.

    1. To Muladi:
     Prostřednictvím Otce jsi o sobě samém napsal:
     -já nerozumím Hvězdičce,protože sám sebe neznám vpravdě
     -já jsem zbabělec,a tak místo přímého dotazování,maskuji se pomluvami
     -já jsem jednooký,proto ještě „nevidím“
     -já se neznám vpravdě,a tak vpravdě neznám Boha,nedal se mi poznat
     -já překrucuji slova,motám se v nich,protože neumím číst s láskou v srdci
     -já pohrdám láskou všeobjímající,proto se neznám vpravdě
     -já živím v sobě hněv a pýchu
     -já jsem otrokem své naučené mysli
     -já sebelituji,a tak roznáším zlo
     -já neumím sedět na dvou koních,proto urážím a ponižuji lásku
     -já jsem naplněn sebelítostí a hněvem,proto jsem ignoroval,že Hvězdička
     odpustila srdci pana Staňka,nikolv jeho „skafandru“
     -nenávidím ji,protože si sáhla na mé arogantní falešné Ego
     -nevím kým je Hvězdička vpravdě,nesnáším ji,ačkoliv ji vpravdě neznám,protože
     sám see neznám vpravdě
     -zatím věřím svým představám o sobě samém a Otcovo „zrcadlo“ přes jiné
     odmítám,pohrdám jím

     -odpověděl mi přeze mne ihned i samotný Otec,ale JÁ to ignorovalo:
     ad. Cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi…
     -vůbec nevím,že „nebe“ je mé vlastní vědomí a rozvazovat v něm můžu
     jen nyní a zde pomocí rozumování srdcem

     PS1:A teď,protože není nikde tam vysoko:),nedosažitelně daleko a potom,
     ale nyní,tak teď najdi a ukaž jediného člověka,který nese vinu za to,
     že jsi tam,kde jsi.

     PS2:No a nyní to pusť nebo rozvaž.Je to jen o tobě a na tobě.
     ———————–
     Když stvoříš nového ducha(mysl) přes duši(lásku bezpodmínečnou),pak
     tě to zachrání,protože kdo v srdci Žije,neumírá.
     Když však kašleš na duši(lásku bezpodmínečnou) a pohrdáš jí,pak je to
     tvůj duch(mysl),který tě zahubí,protože ti láska ukáže záda.

     „To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.“

     „Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.“
     (země=city,láska bezpodmínečná)

     „Člověk by měl pomocí své mysli napřeďovat,nikoliv degradovat.“

     „Všechna srdce jsou dobrá,žádné není více ani méně.Všechna jsou
     bez rozdílu součástí Vědomí=Srdce(Ducha a Duše,Otce a Matky).“

     „Vše a všechno je Jedno a Jedno je vším a všemi.“

     Děkuji za příležitost.

    2. Hvězdičko,

     já, já, já, já….
     Je opravdu hrozné, co všechno máte v sobě.
     Navíc se snažíte ulevit si tím, že se vážete na mě – ale mně Vaše výplody vůbec nezajímají, jsou ryze Vaším problémem (popřípadě problémem těch, kteří by Vám uvěřili).
     Já jen Vaše bludy uvádím na pravou míru, ať těch, které snad byste mohla pomýlit, je co nejméně.

    3. Honzo, děkuji za zájem.
     Každý je na osobitém stupni duchovního vývoje – Vámi uvedenou modlitbou jsem si už kdysi po krůčcích prošel a jsem nad ní.
     (Tento vývoj samozřejmě čeká spoustu lidí.)

     ad: Kdo chce vidět, ten vidí…
     Jistě. A veškerá slova každého člověka jdou z jeho nitra, takže z vyjadřování lidí lze dobře poznat, jaký zdroj v sobě mají.

    4. Doplnění pro Honzu (a nejen pro něho):

     Neberte Hvězdičku vážně, alespoň ne v podstatných věcech. Co zde předvádí, to je klam halený do slov o vysokém duchovnu. Když pominu její zášť a obviňování těch, kteří s ní nesouhlasí, pak v jejích traktátech zůstává ještě kupa nesmyslů.
     Z jejího předešlého příspěvku vybírám:

     Píše: -já jsem naplněn sebelítostí a hněvem, proto jsem ignoroval, že Hvězdička odpustila srdci pana Staňka…
     Takové mentální salto je zcela mimo mísu, podobně jako: Jsem indián a bezdomovec, proto jsem ignoroval, že Hvězdička odpustila srdci pana Staňka… Navíc Hvězdička často tvrdí, že každý člověk je bez viny – co mu tedy odpouštěla? (Ještě k tomu arogantně, aniž by si to pan Staněk přál.)

     Dále píše: Když stvoříš nového ducha (mysl) přes duši (lásku bezpodmínečnou)…
     Co je ducha, to je principiální (například láska bezpodmínečná) a co je duše, to je proměnlivé (například mysl) – takže Hvězdička nemá jasno v pojmech duch a duše a tápe v základech.

     Ad: „nebe“ je mé vlastní vědomí a rozvazovat v něm můžu jen nyní a zde pomocí rozumování srdcem…
     To je polopravda. Nebe je vědomím člověka pouze v případě, že se člověk do nebe svým vědomím dopracuje. Vlastním vědomím se totiž člověk může dopracovat i do pekla.

     Ad: „To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.“
     Přeloženo: Vyšší (Kristovo) Já vás zachrání, když sami ze sebe povýšíte ego na jeho úroveň. Jestliže v sobě nemáte ego povýšené na Kristovskou úroveň, zahubí vás to. (Poznámka: Komu se to nepovede v tomto životě, dostane ještě další příležitosti.)

     Ad: „Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.“
     (země=city,láska bezpodmínečná)
     Zde Hvězdička naprosto nesmyslně komentuje citát Herma Trismegista. Země tady není symbolem pro lásku bezpodmínečnou, nýbrž pro veškeré stvoření, kterému Bůh věnoval „celou svou sílu“ (a má to další souvislosti).
     Že Bůh svou tvorbu miluje, to je jasné, ale jeho tvorba není totéž, co bezpodmínečná láska – jak ostatně můžeme pozorovat dnes a denně.

     Ad: „Vše a všechno je Jedno a Jedno je vším a všemi.“
     Kdo neví, co se za tím heslem opravdu skrývá, pro toho má přibližně stejný efekt, jako když si misska přeje celosvětový mír. Jak a proč vznikla rozmanitost v Jednotě, co to pro člověka skutečně znamená, to je na dlouhé vysvětlování. Takže od Hvězdičky, dezorientované už v základech duchovna, je to s největší pravděpodobností spíš fráze, než duchovní pravda.

    5. Vy umíte tak krásně psát. Tedy duchovně, myslím.
     Ovšem hvězdička není absolutně duchovní to je na 100 % jasné.
     Proč jsem si tak jista? Protože ona by duchovně v žádném případě nečekala a stavěla fyzicky loď, dokonce i na kopci. Kdežto Vy nikoliv, Vy byste fyzicky nestavěl, protože to není duchovní. Leda bych se mýlila a bylo to úplně jinak,….

    6. ad: Doplnění pro Honzu (a nejen pro něho): Neberte Hvězdičku vážně

     Milý Muladi, neberte to vážně, ale neberu vážně ani Hvezdičku, ani Vás, natož sám sebe, toliko a jen pouhé hovno ve vesmíru. Jinými slovy a tak jak i Vy sám říkáte: každý je na osobitém stupni duchovního vývoje. K čemuž si dovolím pouze podotknout jediné: každý se dovídá pouze to k čemu dozrál. A tak jako na „stupně“, tak „na vývoj“, nevěřím. Protože nic takového ve SKUTEČNOSTI neexistuje. A když říkám – kdo chce vidět, ten vidí – vím o čem mluvím.

   2. Hvězdička především oznámila,kde leží bod-svobodné volby z možných příležitostí.
    Takových bodů je v životě jedince docela dostatek.No jen jeden,dva z nich jsou bodem,
    rozhodujícím momentem-zkouškou,od kterého se pak odvíjí tzv.osud ,a to již nejen jedince…
    Proč?Život se skládá z maličkostí,zrovna tak i velké věci.Nezvládám-li maličkosti,jak
    potom mohu zvládat velké věci,velké děje?
    http://www.runarmal.cz/wp-content/gallery/frigg/friggspinning.jpg
    http://4.bp.blogspot.com/-m2CKtFaHJEY/Uo9eELRYNpI/AAAAAAAAtTQ/Vm8ohrbFRpk/s1600/Ananke+a+Moiry.JPG
    https://cirkev.files.wordpress.com/2011/11/katerina-alexandrijska.jpg

    Pan Staněk si vybral druhou možnost,ale i s maskou.
    Ano,dá se zvolit i ta ignorace.Záměrná ignorace je projevem arogance,
    což je jen potvrzení výše napsaného.Záměrná ignorace je též projevem
    strachu z toho,že přijdu o iliuzi(představy),na které jsem ulpěl z pýchy nebo
    strachu,či strachu-jak budu vypadat před ostatními -JÁ vyvolený.
    To,že nezvolil první možnost,je jen projevem nepochopení,o čem jsou
    slova:“Miluj svého *bratra jako svou duši, chraň ho jako zřítelnici svého oka.“
    Pustit z mysli se dá jen porozuměním,pochopením.V opačném případě,
    kdy si jen „myslím“,že jsem něc pustil k vodě,nevědomě ukládám „konflikt“
    do svého „baťohu“ podvědomí(nevědomí).A přijde čas,kdy jej budu muset
    rozbalit a řešit i s otatními zdánlivě „puštěnými“ konflikty v sobě samém.
    To je pak ta pravá apokalypsa.

    *“bratr“-pomáhá uvědomit si sebe sama a je v jakékoliv podobě(negativní i pozitivní)
    velkým přínosem,pokud dokáži prostřednicvím druhých vnímat sebe samého,
    Zřítelnice přítele i nepřítele se tak mohou stát přostředníkem vlastního sebepoznání
    se vpravdě.(motorem)
    *bratr = duch,mysl člověka(ženy i muže)

    „Všichni jsou Jedním a Jedno je všemi.“
    Děkuji za příležitost.

 8. ad.Judaistická víra a jim vžitá rodinná tradice učí své členy
  o Jahvově požehnání celému národu a všem potomkům!
  To má velmi málo uvědomovaný, ale závažný praktický
  psychologický dopad. Posiluje sebevědomí každého takto
  seznámeného příslušníka!

  Málokdo,jestli vůbec,si uvědomuje,že každý jeden člověk
  přináleží k Božímu Národu-Rodině,že každý je
  „Božím bojovníkem“.Jde o mnohem větší záběr v duchovním
  slova smyslu,protože:

  Yudea=Judea
  Yu=“čistá,krásná Jade“
  Jade=název pro „drahokam“
  Dea= „Bohem daný“
  Judea=“Bohem daný čistý drahokam“

  No a ten „drahokam“ dostal od Matky každý člověk.
  —————————————————-

  Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi:
  „Toto je nařízení o hodu beránka: Nebude z něho jíst žádný cizinec.
  Ale bude jej jíst každý služebník koupený za stříbro, bude-li obřezán.
  Přistěhovalec ani nádeník jej jíst nebude. Musí být sněden v témž
  domě. Z jeho masa nevyneseš nic z domu; žádnou jeho kost nezlámete.
  Tak to bude dělat celá izraelská pospolitost. Jestliže by u tebe pobýval
  host a chtěl by připravit Hospodinu hod beránka, nechť je u něho
  obřezán každý mužského pohlaví a potom bude smět přistoupit a
  tak učinit a bude jako domorodec v zemi. Ale žádný neobřezanec
  jej jíst nebude. Stejný řád bude platit pro domorodce i pro hosta,
  který bude pobývat mezi vámi.“
  Všichni Izraelci učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi
  přikázal. Právě v ten den vyvedl Hospodin Izraelce seřazené
  po oddílech z egyptské země. “
  — Bible, Exodus 12:43-51

  překlad,aby skryté bylo odhaleno:

  „Můžeš počítat s Mou pomocí a radami jako přítele na
  hostině rozjímání pokud:Nebude na ní žádostivost a nejistota.
  Rozjímání slouží k navázání nových kontaktů(známostí s Otcem),
  jimiž vyléčíš své neduhy,budeš-li bez hrubého chování(násilí,
  zbaven sexuální touhy ,nebo-li bude sjednocena mužská a ženská energie v tvém nitru).
  Nové vidění světa ani potíže nebude rušit rozjímání.Jen v sobě samém musíš spálit žádostivost.
  Ovládnutím sexuálního chtění,odhalí se něco,co bylo pro všechny
  dříve důležité.
  Takto si budou vytvářet osud,jistotu,vnitřní život boží bojovníci.
  Jestliže by u tebe přebýval přítel a chtěl by se zúčastnit
  rozjímání s Hospodinem,
  nechť je zbaven své hrubosti-sexuální touhy každý,ona by jej
  rozptylovala,aby mohl vstoupit do Mého soukromí,a tak rozjímat
  a tak může odhalit vlastní nevědomost(může se ptát) bez přetvářky
  krásy a bez zakrývání špatností-v upřímnosti.Ale žádný,kdo nemá
  sjednocenu mužskou a ženskou energii v sobě samém,se
  na hostině rozjímání nenají(zůstane hladov).
  Jen takto budou muset odhalit svou vlastní nevědomost všichni a ve
  vzájemné toleranci,která bude pobývat mezi vámi.“
  (svátek Pesach-hod beránka)
  Mojžíš =“Synu“,“dítě“
  Áron = „osvícený“

 9. Když jsem četl první odstavce, vzpomněl jsem si na mail, který mi nedávno přišel. Krásně vypovídá o tom, co za posledních 25 let vychovává tato zmanipulovaná společnost, a o co vlastně šlo v listopadu 1989. Říkám tomu nyní myšlení Top 09. Zde ukázka:

  PRÁCE STUDENTA GYMNÁZIA
  Znám jedno řešení ! Např. aby důchodci byli solidární !

  Student gymnázia, maturant, 20.2.2014 :

  Kdyby stát nevynakládal šílené částky na důchody důchodcům, nebo je aspoň danil, mohl by z těchto ušetřených peněz investovat do rekvalifikací nebo podpory zaměstnání. Důchodci jsou dnes nejlépe zajištěná nepracující třída. 90 % důchodců každopádně. ¨
  Jdeš do obchodu, fronta důchodců, jdeš k lékaři, fronta důchodců., jedeš MHD, hafol důchodců, jenom běhají, samý stres, hrabou a hrabou, protivní, otravní, drzí, hulvátští, plivou a hrchlají po okolí, žádná hygiena, pořád brečí a důchody přes 20 táců. Děsí mě představa, že je budu muset jednou z platu podporovat. Budu využívat každou skulinku, jak si ulevit na daních a ty Kauflandové Dallasy boys and girls nesanovat.
  Další skupina, asi 2/3 nezaměstnaných jsou totální lenivé netáhla, kterým vyhovuje se povalovat doma a pobírat dávky a podpory.Jsou líní se stěhovat, prodat nemovitost, byt a koupit si jinde jiný, raději budou čekat s otevřenou hubou, až jim tam stát něco hodí, pak se oblíznou a zase s hubou otevřenou civí !!!
  Dále tito lidé ztratili absolutní sebereflexi, mj., co se i hygieny týče, když za nimi někde stojíš, smrdí, potí se, neupravení, samé levné hadry, boty z tržnice, žádné deodoranty, v létě kardinální smrad, jinak pouze chlast, cigára, ovary, buček, z kultury pouze TV NOVA a Blesk. Zaostalí a negramotní !
  Když tady přijedou mí známí z USA a Kanady, tak se doslova štítí, jak tato netáhlovská svoloč smrdí ! A stydí se za to, že nás jejich země podporovaly v boji proti komunismu a jeho svržení.
  A jet v MHD s těmi upocenci, no za trest ! Jsem si raději s přispěním otce kupil nový vůz, než jezdit s lopatami.
  A přitom je práce dost. Už jako student si mohu vybírat např. mezi softwarovými firmami. Kdyby ty nepracující netáhla nebyla lenivá a vzdělávala se, nemusela by čekat na práci rukama a lopatu.
  Prostě si zvykejte, že doba přeje zdravým, schopným a dravým. To jsou zákony přírody, které tady narušil pouze komnustický režim, který zasel to vše zlé min. 100 let dopředu.
  Bohužel ti líní a neschopní se budou muset vézt, ale už za jiných podmínek. Pouze to nutné, to vám stát dá. Jinak se starejte o sebe, stát není dojná kráva.
  To, jak se žilo do roku 1989 byla jedna odporná, hnusná nesvobodná zvůle KSČ bez možností projevit názor, cestovat, podnikat. Jedněm vzali, co léta budovali a druhým netáhlům dali.
  Jako mladý se stydím, že mezi námi ještě žijí ty nomenklaturní kádry před 1989, stydím se za současné komunisty a soc. demáky. Nemáte řešení, jenom řvete a kydáte populistické tlachy !

 10. Synu, Ing. Prťka,

  …..To, jak se žilo do roku 1989 byla jedna odporná, hnusná nesvobodná zvůle KSČ bez možností projevit názor, cestovat, podnikat. Jedněm vzali,….

  na prvé počutie, či čítanie sa zdá, že ,,dobre hovoríš“…

  Na druhé čítanie to je kydanie, pretože mi pripadáš, ako tí, ktorým katolíci hovoria ,,blahoslavení, tí, ktorí nič nechápu a z celého srdca kričia , to INI zle robili a aj mnbe ublížili. Povedz mi synu, Ing. Ptťka , čo by si robil TY ?

  Ja Ti to tak od srdca, Držal by si ,,hubu“, ako sme ju držali mi všetci, lebo z Teba by nebol dobrý disident, ani ten kurič, či ,,zelený“..

  Z dialky mi pripomínaš pápeža Francka. Teraz sa mu lahko kecá a poučuje, ale ked bol v Argentáne a vládli tam fašisti a vraždili ludí, lebo mali iný názor, aj ON držal ,,hubu“, lebo bol z b a b e l ý , hoci mal určitý vplyv a moc. Radšej sa tváril ako traja opičiaci : Nevidím, nepočujem, necítim….

  Bolo to lepšie a ako katolík – jezuita vedel, že ZLU sa nemá protiviť , kým je aktívne a okolo seba rúbe, seká, tne…

  A kuknime sa, bez újmy prežil a ako sa nám rozkecal….

  Ale príde Deň zučtovania a čo potom ? Asi nič, aj ON je len človek….

 11. 45 let jsem makal povinne,nebot jinak by me soudruzi zavreli za prizivnictvi….V 60 letech do penze a dostal jsem deset tisic.A to jeste v roce 1989 jsem dostal od ZDROJE informaci,abych obesel fabriky,kde jsem delal a nechal si potvrdit od..do..Pri nastupu do duchodu jsem zjistil,ze soudruzi me trikrat neprihlasili na pojisteni a ty doklady mi dodatecne velmi pomohly,jinak bych bral duchod osm tisic.Po listopadu jsem volil pravicovou DEU,kde chteli vymahatelnost prava,ktera dodnes nefunguje,nebot ve snemovne se strida pravoleva mafie,ktera socialisticky zdima na danich zivnostniky a hazi jim klacky pod nohy.Deu zanikla diky infiltraci STB,ktera ji znicila zevnitr.Naposledy jsem volil Okamuru…Je to RONIN.Kouknete se na film Po desti.Je tady odporny socialismus,ktery okrada lidi ja danich,miliardy unikaji do zahranici,protoze kumunisticka svoloc vse prodala za hubicku cizincum.Tak to vidi potem smrdici duchodce,ktery odmita ja se lit vonave sracky,ktere maji nanotechnologii,ovlivnujici psyche cloveka.

  1. Ještě dodatek. Na webu se hemží info,že Američané zkusili experiment v Anglii,co lidé VYDRŽÍ.Nepovedlo se,takže KLAUS v roce 1996 to smlouvu podepsal.V rámci NWO je tedy český kráter laboratoř,CO LIDÉ VYDRŽÍ,při psychickém a materiálním zbídačování…a to se pak použije na všechny ostatní státy.Sice narvané regály zbožím.ale PSYCHICKÁ A zejména DUCHOVNÍ pohroma…Dnešní třicátnící jsou okrádáni na daních,že rvou státu kolem třiceti tisíc v daních,kam ty miliardy MIZÍ?Zdravotnictví je AMERICKÉ na ZISK,pacient je ZBOŽÍ.Všude se krvavě za vše platí. Za soudruhu jsem daroval krev. Měl jsem placený jeden den…sto procent.k tomu po odběru dva chleby a párek,kávu,tatranku a jednu STOKORUNU.Benzin stál dvě koruny dvacet haléřu litr.Jen příklad,jak zdravotnictví fungovalo za MOJE DANĚ…Závěrem,tady od plyše NEBYLA PRAVICOVÁ VLÁDA..Všechno socialisticky dotované…Policajti chodí po DVOU,knučí se že v policii NEJSOU LIDI…To musí jako v OBECNÉ ŠKOLE PO DVOU A NA KONÍCH v centru PRAHY???? Tisíce flákaču na ministerstvech,většinou z venkova,nemající kompetence,z protekce a klientelismu.nemající a PRAZE ani páru.DOPADNEME jako v ŘECKU http://olser.cz/10505/budou-nasi-statni-urednici-pracovat-na-ctvrt-plynu-a-popijet-ouzo/

 12. K tomu textu – názorovému výplodu dnešního náctiletého, co jsem zde zveřejnil, byla ještě reakce toho, kdo jej původně rozesílal. Tyto maily mi chodí z takové rozsáhlé sítě mailujících si učitelů, takže ten výplod maturanta bude nejspíš autentický. Zde ještě tedy ta reakce:

  Po přečtení těchto řádků mě doslova zamrazilo.
  Takto smýšlí dnešní mládež? K takovýmto názorům je vychovávána svými rodiči, školou, společností?
  Jsem sama matkou dvou, dnes již dospělých synů. Pokud by jeden či druhý měl takovéto smýšlení, nejprve bych se zamyslela sama nad sebou, jak jsem je to probůh vychovala, a pak je zřejmě i přes jejich dospělost seřezala, že „by je vlastní máma nepoznala“! Byla jsem vychovávána v úctě k autoritám. K úctě ke s táří. K soucítění se slabšími a k povinnost i těm slabším pomáhat. Zřejmě jsem byla vychována špatně! Ta pravá výchova je přece…
  Buď dravý, bezohledný, arogantní, bez soucitu.
  Ale hlavně! Buď po celý svůj život mladý, zdravý, a zcela jistě se živ pouze ústy, maximálně u nějaké softwarové firmy.
  Kdo peče chléb, staví dům, vyrobí pro tebe vůz, ušije ti značkové oblečky, botky, uplete In ponožky, o toho se nezajímej!
  To je zaostalé, negramotné netáhlo, nepoužívající deodorant, živící se bůčkem a pokleslou kulturou, a tvojí povinností je dělat vše proto, aby, až toto netáhlo po celoživotní práci odejde do důchodu, tak aby si Ty, mladý, zdravý a určitě moudrý, se vyhýbal povinnosti těmto netáhlům přispět svoji prací na důchod.
  Ježíš, co to píšu, ty práce se štítící maturante?!!
  Toto je ta pravá krize společnosti……..
  Panebože, doufám, že tak zrůdné mládeže je u nás minimum! Jinak si nedovedu představit,kde za pár let tento národ skončí!
  Kdo jim nasazuje do hlaviček takové názory? Ti jejich kantoři, kteří je agitují pro demonstrace a červené karty? Nebo nedej bože rodiče? Potom jsou to stejné zrůdy jako tihle prachatí frajírci, kteří jezdí v autech za peníze svých papínků.
  Kam dospěla tato společnost?

  1. ing Prťkovi, výborně od vás napsáno. Pouze s tím, že odpověď na to, kdo tam mládež vede, je známá. Ateisti, kteří neuznávají nic než hmotu a na vámi chybějící věci vám řeknou: ukažte mi atom lásky, přátelství, úcty atd a pak budu věřit, že to existuje. Jinak jsou to lidské fantazie typu náboženství a božích přikázání. .

 13. Procentuální počet zastoupení populace židů na zemi je momentálně asi 0.2%. Počet Nobelových cen které získali židé je přes 20%. Přesně 174 z 850. I počet geniálních lidí s extrémně vysokým IQ je naprosto neúměrně vysoko zastoupen židy (skoro všichni).
  Možná to pan Staněk neví, na toto téma už probíhaly výzkumy. Zjistilo se, že je to jednoznačně způsobeno geny. Když dali do židovských rodin na výchovu nežidovské děti, byly zcela průměrné. To se potvrdilo jako pravidlo. Myslím, že tento závěr, že je to hlavně záležitost genů, je v rozporu z myšlenkami v článku.

  1. Tohle je dost často omýlaná písnička o těch nositelích nobelovek. Ale zkuste se na to podívat trochu jinou optikou:
   „Kolik nositelů Nobelovy ceny jsou křesťané? A kolik jich jsou hinduisté? Či budhisté… Už je to jasnější?
   Pro mne byl Einstein německý fyzik s židovským vyznáním. Takže nepřehánějme to s tím mýtem vyjímečnosti.
   Jinak zřejmě tato komunita pochopila velmi brzo význam vzdělání pro dosažení vlivu a její vzájemná soudržnost velmi dobře pomáhá při uplatňování. Možná že zanedlouho bude daleko nejvíce nositelů NC z Asie – v současné době je těch vědeckých špiček s asijským původem na prestižních universitách nepočítaně. A důvod? Vzdělání a vzdělávání je v Asii hodnota na prvním místě. Nikoliv tak v naší degenerující západní kultuře… Bohužel.

   1. Supmene, co tím chcete říci, že nezáleží na náboženství, ale na národu? Ta pointa Vašeho příspěvku není tak úplně zřejmá.
    Jinak Židé sice žijí v různých koutech světa, v různých národech, ale s jinými komunitami se geneticky smíchali jen velmi málo. Mají také jen své náboženství. Židé mají statisticky vyšší inteligenci, to je prokázáno. Ty Nobelovy se dávají jen jako příklad. Přišlo se na to, že je to hlavně záležitost genů. Jiné dítě vychované v židovské rodině je průměrné.
    Ta Vaše a pana Staňka skvělá Asie v čele s Čínou je sice na velkém vzestupu a také mají zálibu ve vzdělání, ale hrubě materialistickému vzestupu a bezduchém vzdělání. Bezduše prakticistnímu pokroku, nehledící na nic jiného než na sebe, ničícímu vše kolem sebe, včetně přírody a životního prostředí. Dávat Čínu za vzor duchovnosti, se mně zdá velice podivné.
    Pro zajímavost židů je 0,2% a mají 175 cen. Muslimů je například více než dvě miliardy a mají jich sedm, včetně jedné pro Arafata

    1. Myslím, že tomu rozumíte velmi dobře, ale jen chcete omýlat tu písničku o vyjímečnosti…
     Tahle už zněla dějinami nesčetněkrát, a vždy to byl jiný národ nebo náboženství. Ve skutečnosti je ale Gaussova konstanta neúprosně platná kdekoliv a na kohokoliv. I židovský národ má svůj průměr, a má své idioty.
     To že si židovská komunita vyvinula specifickou strategii přežití je spíše záležitost sociologického rázu. Dnes a denně se na planetě rodí mnoho vyjímečně nadaných, ale bez adekvátního vzdělání a podpory z nich nic nebude. To je to tajné know-how. Ne vyjímečnost genotypu. Einstein vyrostl v Německu, navštěvoval německé a později švýcarské školy. Kdyby jeho rodina žila v Arménii, myslím že bychom jeho jméno neznali…

     Jinak Asie rozhodně není moje, ale troufám si říct, že o ní vím daleko víc než vy – z osobní zkušenosti.
     A Asie není pouze Čína!!!

     Mimochodem ty číslovky které používáte jsou arabské. Stejně tak arabové zdokonalili matematiku, astronomii a lékařské vědy. Na jejich znalosti navazovala antika. A tak by se dalo pokračovat o mnohých kultůrách a civilizacích.
     Bylo jich mnoho, které zazářily a zmizely či degenerovaly. Takže bych se vyhýbal zbrklým soudům, podloženým nacionalistickými argumenty. Jeden takový o výjimečnosti rasy tu už byl, že ano? Tak kde je ponaučení?

   2. Ad: “ Vzdělání a vzdělávání je v Asii hodnota na prvním místě. Nikoliv tak v naší degenerující západní kultuře… Bohužel.“

    Jo, jen nutno připomenout, že asijští nobelovkáři špičkové vědecké vzdělání v drtivé většině získali na univerzitách té „degenerující západní kultury“.

  2. Panu Novovi, uvedené je mi dobře známo, ale také je mi znám rozdíl genotypu a fenotypu. Navíc ty ceny uděluje porota hlavně ze židů. Uvádím, že ve škole jsem žádné vyjímečnosti nezaznamenal. Příčinou je kromě dispozic vzdělání, rodová tradice, finanční možnosti, ale hlavně židovská skepse k vyučovaným „pravdám“, Tak se přichází na nové, nebát se jiného pohledu. Jak si čtenáři všimli, to se právě snažím „rozpoutat“ u nás Čechů a brání mi v tom všelijací zaťatci, Sisyfové, náboženští fanatici a část těch zde diskutujících. Mimo jiné: učme se od židů všemu kromě vychytralosti! Tu nám zakázal Ježíš.

   1. Pane Staňku, souhlasím s panem nov. Židé jsou chytří díky genům, které jak známo přenášejí vlastnosti včetně inteligence. Židé žili především v městech a hlavně obchodovali, potřeba komunikace s lidmi byla mnohem, větší, než při práci na poli. To už můžete udělat jakoby statistiku, že v Čechách byli úspěšnější potomci sedláků, než chalupníků a bezemků.
    Relativně nízká životní úspěšnost premiantů ve třídě je dána chybně postavenou statistikou. Premiant je jen jeden a soupeří s ním mnoho dalších a životní úspěch ovlivňuje spoustu věcí , nejen výchozí rodina, ale i nově vzniklá. Asi 2/3 úšpěšnosti v životě ovlivňuje emoční inteligence, které se lze výchovou naučit , částečně i v dospělosti. Rolf-Dieter Heuer, ředitel nejdražší vědecké instituce CERN nebyl dobrým studentem ( matematiky) na VŠ.
    Nemyslím si, že chápání pravdy je tak podstatný rozdíl mezi Slovany a Židy
    http://denikreferendum.cz/clanek/16287-pravda-a-realita
    “ „Slovanská pravda nebyla něčím daným, byla neukončeným dějem“, píše Dušan Třeštík,
    Židovský talmud :
    http://cs.wikipedia.org/wiki/Talmud
    „Talmud zahrnuje studium a více než studium – respekt k určitým hodnotám, ale zároveň nepřetržité tázání po smyslu těchto hodnot. To znamená, že se zakládá především na dialogu: dialogu s přítomností, dialogu s minulostí…“ Jinak řečeno důsledkem takové diskuze nebývá nalezená konečná pravda, ale další hlubší otázky.
    K Judaismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus „U dívek a žen se tzv. ženská obřízka nikdy, nikde a za žádných okolností neprovádí“. jste se nevyjádřil, prostě jste rozpoutal jiný pohled, ale není to pravda. Něco jako jiný pohled na trojúhelník, že má čtyři strany. Jak přínosné.
    K “ nebát se jiného pohledu. Jak si čtenáři všimli, to se právě snažím „rozpoutat“ u nás Čechů a brání mi v tom všelijací zaťatci, Sisyfové, náboženští fanatici a část těch zde diskutujících.“
    No fanatik může být i mezi píšícími, nejen mezi diskutujícími, kteří mají jiný názor než Vy.
    Slovo Židé píšete šmahem s malým ž, což vždy nesedí, jako národ určitě ne.
    Chaos v tom má i opakovaně Wikipedie :
    http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9_v_%C4%8Cesku
    „minimálně 80 tisíc Židů.[63] Řada židů se během války ..Z Terezína byli Židé ..na židy ..nálady proti Židům ..vliv si židé zachovali“

    1. Souhlasím s lubkem, Asiaté ( i Rusové) na západních univerzitách jsou hnací síla, jsou usilovní a zhodnocují vyspělé možnosti technické a informační. Také mnoho českých emigrantů ( 1948 a 1968) bylo úspěšných, mimo jiné proto, že jim nic jiného nezbývalo. I v Německu si jich považovali, dokud za ně dělali práci, když jim šéfovali, tak už vadil i přízvuk.
     http://blisty.cz/art/30965.html
     Podle pravidel českého pravopisu se píší příslušníci hnutí či náboženství malým písmenem („křesťané“, „muslimové“, „ódéesáci“, „socani“, židé“), členové národnostních či etnických skupin písmenem velkým („Rusové“, „Češi“, „Romové“).
     Za první, velmi osvícené Československé republiky, se nevyčleňovali židé z československého společenství na základě etnicity a zaznamenávali se pouze, pokud se někdo hlásil k židovskému náboženství, tedy jako „židé“ s malým ž.
     Imperativ rasové odlišnosti a jiného (čti: „degenerovaného“ národa), imperativ „cizosti“, která musí být vykořeněna, zavedl ve střední Evropě až nacistický režim, pod jehož diktátem se muselo psát slovo „Žid“ s velkým „Ž“.
     Po druhé světové válce se však situace změnila, vznikl stát Izrael, a tak je zjevně možno psát „žid“ s malým „ž“ (jako stoupenec náboženství) i Žid s velkým „Ž“ (jako příslušník národa, i když osobně dávám v tomto smyslu přednost užívání slova „Izraelec“).
     Vzpomínám na slavného britského profesora germanistiky, J. P. Sterna, pražského rodáka, který – protože zažil nacistický útlak – mě vždycky žádal, abych psal slovo „žid“ s malým „ž“, tedy nikoliv jako nacisti.
     Smutné je, že málokdo dnes tuto historii zná – a pikantní je, že „levicové“ Právo zřejmě vůbec necití, že psaním slova „Žid“ s velkým „Ž“ pokračuje v nacistickém úzu.
     – See more at: http://blisty.cz/art/30965.html#sthash.JKwvhLJQ.dpuf

 14. Pane Staňku, odkaz Judaismus
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus
  „U dívek a žen se tzv. ženská obřízka nikdy, nikde a za žádných okolností neprovádí“.
  Takže je otázka u jaké skupiny žen z Blízkého východu Váš kolega nasbíral tak intimní zkušenosti.
  Židovký národ více než jiné musel překonávat pohromy ( Egyptské a Babylonské zajetí). O Jeruzalém se vedlomyslím přes 90 válek. Ve středověku byly pogromy ve většině Evropy, také slavný Otec Vlasti Karel IV. chystal pro vydrancovanou královskou kasu pogrom na pražské Židy, kteří se pak myslím vylaplatili. Židé byli vždy inteligentní národ, tvoří asi 0,2% obyvatel světa a 175 nositelů Nobelvých cen (k 2013 bez Nobelových cen míru) je židovského původu. Židé vedli své děti ke vzdělání, pracovitosti, hromadění majetku a vytváření známostí, slušnému chování a ostražitosti ke všem. Kdo tyto vlastnosti neměl, měl menší šanci zanechat početné potomstvo.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_ob%C4%9Bt%C3%AD_druh%C3%A9_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky
  Počet obětí holokaustu byl 4. největší podle států u nás : Československo 227 000, Rumunsko 469 000, Sovětský svaz 1 000 000, Polsko 3 000 000
  Takže je podstatný rozdíl mluvit o Židech před válkou a po ní, kdy šanci přežít měli snad někteří specialisté a děti, které byly dány v rámci rodin, ukryty tam, kde mohly formálně konvergovat např. ke křesťanství.
  Úpadek středních škol má mnoho příčin, nejpodstatnější je nesmyslný počet středoškoláků (jako % populace jeden z nejvyšších v EU) , jakoby studují ti, kteří na to nemají = státem vyhozené peníze, frustrace dětí, učitelů. Dokud nebudou učit ti, kteří jsou v první třetině prospěchu a schopností na gymnaziích, tak se nemůže nic změnit. Mezi tím vymřou i dílenští mistři, od kterých se dalo něco naučit včetně kázně a autority.
  Jazyk je pochopitelně důležitý. Murphyho zákony: „Odborník je člověk z jiného města, který umí anglicky“.
  Tihle překladatelé a překladatelky bez skurpulí a základních přírodovědných znalostí píší do tzv. vědeckých časopisů a serverů pro veřejnost, např.:
  http://www.novinky.cz/veda-skoly/361368-more-o-teplote-179-stupnu-na-saturnove-mesici-prozkouma-ponorka.html
  asi po 3 dnech a 3 upozorněních v diskuzi a navíc mém upozornění přímo redakci se Novinkám podařilo opravit uhlovodany ( to je sacharidy) na měsíci Titanu na správně uhlovodíky ( methan).
  V článku pana Staňka je 72 slov ,částí vět nebo vět v uvozovkách. (CTRL+F dát „)
  Nerozumím tomu, jestli ta vyznačená slova se myslí vážně nebo jenom jako.
  Uvozovkizmus je takový slovní alibizmus nebo není jasné ani autorovi, co tím chtěl říci.

 15. Planeta Hoowa..Odtud byli zide vyslani na Zemi…Terru s poslanim..A jak svobodna vule jako dar od Zdroje postupuje,vse se da zneuzit pro zivocisne ego.Mili zide to vetsinou zneuzili,zejmena parazite chazari,kteri svymi valkami a pogromy postupne zavadeji NWO.Zide by meli chazary vyclenit,tim se zachrani.

 16. Autor celkem povrchně, a jak se také dá jít u tohoto složitého tématu do hloubky na pár stránkách textu, a také možná veden k nějakému testování kapitoly jeho příští knihy, rozebírá úspěšnost židovské populace také na příkladu vzdělanosti, viz. například srovnání držitelů prestižní Nobelovy ceny. Pohled je však o mnoho složitější a je zřejmé, že autorovo vzdělání, i přes vhledy v jeho lucidním snění, je nedostatečné k úplnému posouzení této problematiky.

  Zakladatel izraelského státu David Ben Gurion řekl o svém národu jednoznačně:“ Moje představa mesiášského ideálu není metafyzická, ale sociálně-kulturně-morální… . Věřím v naši morální a intelektuální nadřazenost, v naše kapacity sloužit jako vzor ke spáse lidstva. Toto mé přesvědčení je založené na mých znalostech židovských lidí a ne na jakési mystické víře; sláva duchovní přítomnosti je v nás, v našich srdcích a ne mimo nás.“ /konec citace/ Leccos to napovídá a nemusel to dokládat úspěchy izraelské inteligence.

  Nevšímám si rozdílnosti pohlaví židovek, to je detail, který nemohu posoudit, snad ten veterinář.

  Je však faktem, že v poslední době se na stránkách internetu objevily zprávy, že současný premiér izraelské vlády zve Židy domů, do státu Izrael. Přímo je k tomu burcuje. Proč?

  Židovské listy píši / článek z r.2010/ :
  „Na světě je v současnosti 13,3 milionu Židů ve 100 zemích světa. V Izraeli jich však žije jen 41%. Ukázal to globální průzkum, jehož výsledky přinesl izraelský deník Jediot achronot. Podobné množství Židů jako v Izraeli žije ve Spojených státech – 40%. Experti však odhadují, že během příštích dvaceti let se trend obrátí a většina Židů bude v Izraeli.“

  V čem by mohl být problém premiérovy snahy o posílení domácí populace, v Izraeli? Mohlo by to být smíšené manželství, které je čistoty a udržení nadřazenosti přímo tragediíí? Židovský národ ji nechce již příliš tolerovat. Osoba, která se ožení mimo víru, ta se k židovským lidem obrací zády. A to je proti tradici, taková osoba je považována za duševně mrtvou. A na otázku proč? Čisté židovstvo může být nadále oslabováno, a to by mohl být pro budoucnost problém.

  Židovské listy to potvrzují a v předmětném článku je dále uvedeno: „Průzkum, který probíhal několik let, rovněž ukázal, že trvale klesá počet židovských manželství a stoupá množství smíšených svazků, a to ve všech zemích světa, řekl deníku profesor Sergio Della Pergola, odborník na židovskou demografii z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Podle něj mají nejvyšší poměr smíšených manželství země bývalého Sovětského svazu, kde nežidy pojímá za manžela či manželku 75% Židů. Ve Spojených státech je to 55%, ve Francii a Británii přes 40%, v Kanadě 35% a v Austrálii 25%. Překvapivě nízké je toto číslo v Mexiku, kde je smíšených manželství jen 10%.

  Zdánlivě odbočím. Byl jsem v orientální zemi, téměř mimo civilizaci, kde v asi 20ti tisícovém městečku byla na jedné straně velká chudoba, ale na druhé straně lemovaly hlavní ulici reklamy na počítače, coca-colu, auta, „make-upy“….., prostě konzum.Lákající bez ohledu na tradice, náboženství, kulturu. Dnešní tzv. vyspělý systém, a pochybuji, že by na jeho vývoji a stavu, ve kterém se nachází, neměli vliv židovští intelektuálové, je obrovským atakem, obzvláště na mladé lidi. Ti by měli zakládat rodiny, ctít tradici, mít mnoho dětí. Proto se i u Židů projevuje obava z úniku od vyvolenosti ke střetávání se nakonec i v tom sportu či kultuře s jinými národy, stručně, izraelskou mládež láká úspěch a popularita přímo světská. A ta je odklání i od jejich víry.

  Poslední kniha Starého zákona, prorok Malachiáš, z poloviny pátého století před.n.l., není knihou, ze které by přátelství židovského Hospodina k jeho lidu přímo čišelo. V kapitole třetí je napsáno:
  1 Hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, už přichází, praví Hospodin zástupů.
  2 Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť bude jako ohnivá výheň, jako louh běliče! 3 Usedne a jako tavič pročišťuje stříbro, tak pročistí syny Leviho. Přetaví je jako zlato a stříbro, takže budou Hospodinu přinášet oběti ve spravedlnosti.
  4 Oběti Judy a Jeruzaléma se pak zalíbí Hospodinu tak jako za dávných dnů.
  5 Přijdu k vám tedy, abych soudil, a rychle usvědčím čaroděje, cizoložníky, křivopřísežníky, utlačovatele nádeníků, vdov a sirotků i ty, kdo činí ústrky přistěhovalcům a nemají bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů. …..

  A stalo se a Židé, „díky“ farizeům a saduceům nepochopili příchod Eliáše, dokonce mu byla sťata hlava.

  Tím Malachiášem pro Židy Starý Zákon skončil a Ježíš pak přinesl o pět století později Nový zákon a na jeho základě nové náboženství. Od poloviny 5.století před n.l. se Hospodin již Židům neprojevil. Až jako Otec, Bůh lásky a dobra v podobě Syna, Ježíše Krista. Toho však židovský lid tvrdě odmítl – viz.Matoušovo evangelium, 27 – 24,25:
  24Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. „Nejsem vinen krví tohoto muže,“ řekl. „Je to vaše věc!“
  25 A všechen lid zvolal: „Jeho krev na nás a na naše děti!“

  Nikdo z dalších pokolení neumí posoudit, kolik této krve ještě na židovské děti bude vylito. Židé se pak věnovali obchodu, později finančnictví, i vědám, ovšem i válkám.

  Wikipedia nabízí obsáhlý materiál – kategorie „Židé podle činnosti“: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C5%BDid%C3%A9_podle_%C4%8Dinnosti

  1. ad.Zakladatel izraelského státu David Ben Gurion řekl o svém národu jednoznačně:
   “ Moje představa mesiášského ideálu není metafyzická, ale sociálně-kulturně-morální… .
   Věřím v naši morální a intelektuální nadřazenost,

   Stačí dvě slova:představa=lež,nadřazenost=lež.

   ad.A stalo se a Židé, „díky“ farizeům a saduceům nepochopili příchod Eliáše,
   dokonce mu byla sťata hlava.

   Lež.“setnutí hlavy“ je alegorií ,zrovna tak „ukřižování“.

   ad.Tím Malachiášem pro Židy Starý Zákon skončil..

   To je Lež.

   ad. a Ježíš pak přinesl o pět století později Nový zákon a na jeho základě nové náboženství.

   To je Lež.

   ad.Od poloviny 5.století před n.l. se Hospodin již Židům neprojevil.

   To je Lež.

   ad.Až jako Otec, Bůh lásky a dobra v podobě Syna, Ježíše Krista.

   To je Lež.

   ad.Toho však židovský lid tvrdě odmítl – ..

   To je lež.

   ad.Nikdo z dalších pokolení neumí posoudit, kolik této krve ještě na židovské děti bude vylito.

   To jediné záleží na nich.Totižto jestli již budou z lásky k ostatním CHTÍT srdcem porozumět
   všemu,co se okolo a v nich samých děje.Jestli již přetaví zbraně na radlice a začnou jimi
   orat pole.Jestli začnou už vědomě pracovat sami na sobě tím,že prvně sami sebe poznají
   vpravdě.Barva či genetická výbava „auta“,tedy zvířecího těla není vůbec podstatná.
   Každý má stejnou možnost:
   Poprosit,s pokorou srdce,Boha Otce o Milost smrti a Milost rozumu.
   ————————–
   Ono je podstatný rozdíl být „srdcem“ Yudejcem a být genetickým Judejcem

   Yudea=Judea:
   Yu=“čistá,krásná Jude“
   Jude=název „drahokamu“
   Dea=Bohem daný

   Judea=“Bohem daný čitý drahokam“

   Juda=“válka,boj“=>“vnitřní boj samého se sebou“ o „drahokam“
   ————

   Vlčí Láska
   cit.:
   Vlčí žena probuzená
   poskládala již kostičky k sobě,
   spojila srdce své s Vlkovým,
   chystá se odevzdat svou lásku dětem,
   žijícím v temnotě zapomnění,
   aby tak mohla jejich srdíčka pozvednouti.
   Nyní tu volá na vlčata svá,
   aby se konečně přestala rvát
   a začala svým srdcím naslouchat,
   neb do každého z nich byl vložen
   při jejich zrození vzácný dar!
   „Drahokam“ bezpodmínečné lásky
   od samotné Vlčice Matky!

   Píseň o perle:
   cit:
   A uzavřeli se mnou smlouvu,
   vepsali mi ji do srdce, abych nezapomněl.

   „Když sestoupíš do Egypta
   a přineseš odtamtud jednu perlu,

   [perlu] ležící v moři
   blízko syčícího draka,

   oblečeš si svůj šat z drahokamů,
   i svůj plášť, který je přes něj.

   A s naším druhým, tvým bratrem,
   budeš dědicem našeho království.“

 17. Objektivně rozepsat souvislosti a nebýt onálepkován jako antisemita jeví se mi jako zcela nemožné. Pojmout to stručně vede k zjednodušením. Jako například s oněmi Nobelovými cenami. I Obama dostal tuto cenu za mír.Třeba mu skončí volební období ještě před III. světovou…
  Koho to zajímá doporučuji:
  http://www.online-knihy.cz/dejiny-zidovskeho-naroda/d153009
  http://www.online-knihy.cz/dejiny-20-stoleti/d140509
  http://www.online-knihy.cz/intelektualove/d161183
  http://www.csfd.cz/film/35661-pi/
  http://www.databazeknih.cz/knihy/stalin-a-jeho-mistri-popravci-118247

  1. Asi největším paradoxem doby je skutečnost, že lidé, kteří jsou považováni za Židy, jimi vůbec nejsou. Židé semitského původu vysídleni z území dnešního Izraele po poslední prohrané válce s Římany nejsou těmi, které jako Židy známe dnes. Dnešní Židé nejsou semité, zvláště jimi nejsou ti z východní Evropy jimiž byly plněny koncentrační tábory a přeživší holokaust. Pozitivní vliv nemíchání s jinými národy je ale evidentní. Samotný Izrael je definován jako národní stát. Tedy žádné multi kulti….
   V mnoha věcech bychom si z nich měli brát příklad.
   Jen dodám, že kromě bezesporu vynikajících vědců,spisovatelů a umělců nás také obšťastnili těmito „osobnostmi“: Karel Marx, Lenin, Lev Trockij, Genrich Jagoda a pravděpodobně i Hitler, Béla Kun, Lazar Kaganovič….
   Ono není nic černobílé.

 18. „Se znepokojením sleduji sílící antisemitské názory v Evropě. Útok na Židy je útok na nás samotné. Evropská unie musí udělat maximum pro to, aby Židům zajistila v Evropě ochranu a bezpečí,“ prohlásil europoslanec Tomáš Zdechovský, který je členem výboru LIBE (výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci).

  To jo! Slované na Ukrajině jsou asi póvl. A asi nejsou součástí Evropy, že?

 19. Téma židé aneb – já budu chodit po špičkááách…:-)

  1. Musím nakopírovat začátek článku pana Staňka k „judaistické úspěšnosti“ :

   „Chodil jsem do různých stupňů škol se spolužáky, z nichž několik z nich bylo judaistického původu. Když jsem se po 50 letech vyjití z poslední školy porozhlédl, zjistil jsem, že prakticky všichni tito to s ohledem na svůj školní prospěch ve společenském postavením „dotáhli dále“. Také spolužačky judaistického původu se když ne napoprvé, tak napodruhé, „dobře“ vdaly, mají vesměs starší a dobře situované manžely a spořádanější rodiny. Vynořila se tak přede mnou hádanka, co bylo příčinou tohoto vývoje celoživotních událostí? Co je zatím, že přirozeným nadáním průměrní spolužáci se více společensky prosadili, často v mezinárodním měřítku.

   Uvedl jsem se do meditačního stavu a začal vzpomínat „v theta vlnách“. U těchto spolužáků jsem viděl, jak je už v dětství „světa znalejší“ rodiče posílali na soukromou výuku světových jazyků. Díky většímu rozhledu zřejmě rozpoznali, že výběr a kvalita výuky cizích jazyků na našich školách dosáhla za minulého režimu katastrofické úrovně, dokonce i v ruštině.“

   – – – – – – – – – –

   Proč vůbec jdu do této mé níže napsané úvahy? Jednoznačně mi z ní vyplývá, že pan Staněk se setkal s naprosto zdecimovanou malou částí židovské populace. Níže napsané píši i proto, abych mohl porozumět smyslu jeho textu v souvislostech s uvedeným úvodem článku a možná abych mohl mít i podezření, že tentokráte dovedlo lucidní snění autora k vymýšlení jeho vlastní situace z daného města Brna, ne realitu, ale jako výsledek jen toho snění. Podotýkám ale, že s jeho závěry o úspěšnosti židovských vědců, umělců,….., nemám problém.

   Josef Staněk je Brňák, ročník 1940. Do základní školy začal chodit až po válce, asi v roce 1946. Jeho spolužáci /několik?/ z řad brněnské židovské populace museli být nejméně stejný ročník.

   Uvádím tu odkaz na detailní práci – viz.:

   http://is.muni.cz/th/109786/ff_m/Brnenske_transporty_zidu_1941-1945.txt

   Celý název zní : Táňa Klementová, Poslední nástupiště, Brněnské transporty židů v letech 1941-1945, Magisterská diplomová práce, Masarykova univerzita Brno

   V jedné její pasáži lze spočítat počet zachráněných židovských dětí pouze z Brna / a některých obcí, které jsou dnes již částmi Brna/ z jednotlivých transportů. Pan Staněk doslova v článku píše :“…. začal vzpomínat „v theta vlnách“. U těchto spolužáků jsem viděl, jak je už v dětství „světa znalejší“ rodiče posílali na soukromou výuku světových jazyků. Této větě, jak vyplyne z následujících informací, musím dát mnoho otazníků ???????

   ONO TOTIŽ DĚTSTVÍ TĚCH ŽIDOVSKÝCH DĚTÍ, KTERÉ MOHLY S PANEM STAŇKEM CHODIT DO ŠKOLY, VLASTNĚ MOC NEEXISTOVALO! KOLIKA DĚTÍ SE TO ASI TÝKALO?

   A po válce? Čtenáři, podívej se nezaujatě do stránek magisterské práce v odkazu – do části židovských transportů z Brna :
   5. Deportační vlna z Brna od listopadu 1941 do května 1942

   – organizace transportů

   – složení transportů z Brna

   – Merhautova č.37

   A zvláště pak do části : IV. Jednotlivé transporty[97], kde jsou uvedeny počty transportovaných z Brna a počty ve věkové struktuře těch, co se vrátili, těch, co byli osvobozeni.

   Podotázka – jestli se vrátili do Brna, zůstali tam a nebo se odstěhovali, to se neví?

   Celkem bylo z Brna vypraveno 12 transportů / označeny písmeny F,G,K,U,Ac,Ad,Ae,Af,Ah,Ai,AAa,Dg /do vyhlazovacích lágrů a celkem v nich bylo 10.064 lidí. Němci vedli precizní evidenci!

   Potencionální spolužáky pro tehdy malého chlapce Josefa Staňka je nutné hledat v transportovaných židech ve věkové skupině 0 až 5 let, tedy tolik jim bylo v době transportů, tj. v létech 1941 až 1943.

   Z magisterské práce se můžete dočíst a ručně si spočítat, že z Brna bylo transportováno celkem 181 takhle starých dětí v tomto věku a vrátilo se jich 11, slovy jedenáct.

   Silně pochybuji, že těchto jedenáct židovských dětí se vrátilo z útrap lágrů /Riga, Minsk, Osvětim, Terezín…. ad./ spolu se svými rodiči tak, aby autor ve snění, v théta vlnách, kdy viděl /cituji pana Staňka/….. u těchto spolužáků jsem viděl, jak je už v dětství „světa znalejší“ rodiče posílali na soukromou výuku světových jazyků.

   To jejich dětství po válce, které malý Josef Staněk mohl vnímat až jako idylické /možnost navštěvování jazykových škol …..???/ se mohlo týkat – věkem k tehdy malému panu Staňkovi z 11ti zachráněných dětí třeba jen tří až pěti potencionálních spolužáků, kdo to ví?? A měly tyto děti vůbec rodiče? A kolik po roce 1945 bylo v Brně základních škol?

   Samozřejmě, že lze udělat také statistiku dětí , které šly do transportů ve věku 6 až 15 let a kolik se jich vrátilo. Ale to již nebyly spolužáci autora.

   Co tím chci vším, co jsem napsal, říci?
   Nejprve to otřesné, ten fakt, že se vrátilo jen cca 6% dětí z té nejnižší věkové skupiny !!

   Autor – J.Staněk – píše, že chodil do různých stupňů škol s několika spolužáky judaistického původu. Na celé Brno jich, i kdyby počítal mezi jeho spolužáky ročníky židovských dětí 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, nebylo z těch, co přežili mnoho – jak jsem napsal, židovská komunita Brna / ale i blízkých Boskovic, Jevíčka a dalších míst / byla silně v koncentrácích zdecimována! Slovy jen jedenáct.

   Ale to není vůbec podstatné.

   Podstatnější by byla otázka, do jakých rodin se ve svém snění a v théta vlnách autor dostal, kdy napsal : “ Uvedl jsem se do meditačního stavu a začal vzpomínat „v theta vlnách“. U těchto spolužáků jsem viděl, jak je už v dětství „světa znalejší“ rodiče posílali na soukromou výuku světových jazyků. Díky většímu rozhledu zřejmě rozpoznali, že výběr a kvalita výuky cizích jazyků na našich školách dosáhla za minulého režimu katastrofické úrovně, dokonce i v ruštině.“ Tady autor zabředl do kritiky socialistického školství obecně, ale to je jeho věc!!

   Prostě, pan Staněk je kecal a mohl si takový osobní úvod svého článku odpustit. I když to nemyslí špatně. Možná se totiž lucidně na théta vlnách dosnil do nějakých rodin v USA, do Palestiny /určitě ne do Ruska/, kde po válce mohla u jeho vrstevníků a od jejich rodičů probíhat taková krásná výchova. Ale pak by to nebyli jeho spolužáci.

   Pokud se autorův článek má stát nějakou kapitolou jeho budoucí knihy, doporučuji mu, aby vynechal začátek, své postřehy z lucidního snění a přímé zkušenosti s judaistickou populací. Neměl bych k tomu žádnou důvěru a prakticky to cítím jako jeho egoistické okecávání, do kterého montuje své théta vlny.

   1. Když pominu Vámi uvedená fakta a také théta vlny,….
    Loni jsem potkala jednoho strejčka, poněkud staršího ročníku (cca 1928), který v rozhovoru se mnou některé věty vícekrát opakoval (vždy významově stejně). Když zjistil, kdo jsem, v řeči mimo jiné zmínil, že se kdysi dávno zeptal své přeživší židovské (omlouvám se, nevím, jestli správně psát ž, či Ž) spolužačky, jak se jí podařilo vlastně v koncentráku přežít. Že on, jako spolužák, který byl nasazen, se jí na to mohl zeptat a ona mu mohla odpovědět. Narovinu a natvrdo. A tak mi to také řekl. Někteří lidé měli štěstí že přežili, tato paní, kterou si rovněž pamatuji (mimochodem krásná a inteligentní ženská do vysokého věku), též přežila. Za jakou cenu? Žádný zázraky, inteligence, ani vlny. Jen si ji vyžádali a slovy onoho strejčka byla za matracu. A pak snad trochu té inteligence a štěstí, silný žaludek, touha žít, protože život za to stál.

    1. Jedna známá s kořeny, ze smíšené židovsko-křesťanské rodiny napočítala 37 židovských příbuzných, kteří za války zahynuli a zůstala jedna jedná větvička z celého rodu. A to proto, že její otec jako dítě konvergoval ke křesťanství. V jiném městě chodil za války se židovskou hvězdou z transportů osvobozený odborník, v jeho rodové větvi je dnes už třetí generace úspěšných vysokoškoláků.

    2. Ano, vážila jsem si této paní, také jejího manžela, který byl za války letcem v Anglii a rovněž přežil. Dokázali přežít, po válce se vrátit a založit rodinu a žít zde. Mnoha lidem se to bohužel nepodařilo, ze silné židovské obce u nás prakticky nezůstal „kámen na kameni“. Nemyslím, že by se lidé museli vzájemně vraždit ať již ve jménu čehokoliv..

   2. Anonyme, souhlasím, theta vlny v článku se snaží dodat vědeckosti jakýmsi vzpomínkám. Jenže vzpomínky z raného dětství v době, kdy nebyl mozek udušen přemírou informací z dnešních medií, jsou silné. Dítě si vyprávění přetvoří na jakési video, které si zapamatuje navždy. Já si například pamatuji, že jsem tvrdil, že sousedi ve vsi měli ještě kousek doškové střechy, a že to jako malé dítě pamatuji. Vrstevníci a starší na mě koukali, jestli jsem z té střechy nespadl na hlavu. Starší bratr řekl : to si pamatuješ z vyprávění naší mámy, sousedi žádnou doškovou střechu neměli.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference