mapa stránek || vyhledávání

Proč jsou muži a ženy judaistického původu v životě úspěšnější?

zidovsky-chlapecChodil jsem do různých stupňů škol se spolužáky, z nichž několik z nich bylo judaistického původu. Když jsem se po 50 letech vyjití z poslední školy porozhlédl, zjistil jsem, že prakticky všichni tito to s ohledem na svůj školní prospěch ve společenském postavením „dotáhli dále“. Také spolužačky judaistického původu se když ne napoprvé, tak napodruhé, „dobře“ vdaly, mají vesměs starší a dobře situované manžely a spořádanější rodiny. Vynořila se tak přede mnou hádanka, co bylo příčinou tohoto vývoje celoživotních událostí? Co je zatím, že přirozeným nadáním průměrní spolužáci se více společensky prosadili, často v mezinárodním měřítku.

Uvedl jsem se do meditačního stavu a začal vzpomínat „v theta vlnách“. U těchto spolužáků jsem viděl, jak je už v dětství „světa znalejší“ rodiče posílali na soukromou výuku světových jazyků. Díky většímu rozhledu zřejmě rozpoznali, že výběr a kvalita výuky cizích jazyků na našich školách dosáhla za minulého režimu katastrofické úrovně, dokonce i v ruštině. Moji rodiče se svým finančním a selským myšlenkovým pozadím na tuto možnost nedosáhli. Až po 20 letech života v praxi jsem pochopil, že dobrá znalost světového jazyka má kvalifikačně hodnotu další vysoké školy. Tím se mi přirozeně vysvětlilo to, že jsem ke svému údivu bývalé odborně prospěchové „autsajdry“ viděl v roli „expertů“ centrálních úřadů. Na cokoliv.

Nedá se nic dělat, nasměrování výuky dětí rodiči správným směrem je významným preferenčním faktorem pro jejich uplatnění v životě. Podmínkou ovšem je, když se děti nasměrovat dají! U současné americké (norské) výchovy to už nejde, protože dětem přece nejde poroučet. Tehdy však u mé katolické výchovy, zřejmě jako to bylo u židovské, nebylo poslouchání rodičů anomální a „proti lidským právům dítěte“. Vlastní rodová katolická tradice je řízena stejným přikázáním o poslušnosti dětí k rodičům jako judaistická. To až kdosi nově zavádí „americkou nevnucovací výchovu“ typu „Džamila Stehlíková“. Podle ní rodiče vlastně mají poslouchat děti! A nesmí od nich nic vyžadovat, ani zvýšením hlasu!

Já v těchto přístupech vidím úpadek Evropy, profesor Putna a pravdoláskaři naopak civilizační „vzestup“. Čas ukáže! Už nyní se při „této logice“ dosazené vládnoucí lobby nemůže nikdo divit, že evropští a čeští rodiče nechtějí mít děti! Nechce se mi skoro věřit, že by to dokonce nebyl záměr směrovaný k zredukování nežádoucích národů a civilizací.

Tento preferenční faktor znalosti jazyků jsem vzal na vědomí a uznávám jako obecně spravedlivý. Jenže pořád tam u těch mých spolužáků, vzhledem k schopnostem udělané „kariéře“, něco dalšího „stimulujícího“ chybělo. Nejsem ani „věřič“ na náhody, jako „dialektici samovolného vývoje a šťastných náhod“, ani zastánce teorie celosvětového židovského spiknutí, dokonce až do úrovně funkcí místních „organizátorů“ veřejného života. (Na bankéřská spiknutí a všelijaké hry ovšem věřím.) Proto jsem hledal další příčiny kariérních vzestupů a odborných postupů. A skutečně jsem jich objevil hned několik!

První z dalších příčin kariérního úspěchu je přítomnost větší míry osobní sebedůvěry. Judaistická víra a jim vžitá rodinná tradice učí své členy o Jahvově požehnání celému národu a všem potomkům! To má velmi málo uvědomovaný, ale závažný praktický psychologický dopad. Posiluje sebevědomí každého takto seznámeného příslušníka!

Z psychologických věd vím, že dostatečná míra sebevědomí je jedním z předpokladů skutečného úspěchu při jakémkoliv snažení! Rodové křesťanství by však takové sebevědomí mělo rovněž dávat! Ježíš Kristus svým následovníkům také jasně slíbil „přímluvu u Otce“ při bohulibém snažení! Bohužel obvyklý katolický výklad přehnaným zdůrazněním vlivu hříchu tak nějak „zmrazuje“ ono povzbuzení požehnáním.

Podle mne takto upravený výklad vznikl ve středověku za účelem lepší manipulace věřících jejich duchovní vrchností. V důsledku toho katolický výklad požehnání neposiluje dostatečně vědomí křesťana, jako to zůstalo v judaistické tradici. Ta posiluje úsilí jednotlivce pozitivní indoktrinací: „Ty to dosáhneš, protože Jahve tvým předkům požehnal!“ U křesťanů by to mělo být stejné. S tím, že nejen na tomto světě, ale i „na druhé straně“ života. Tam z principu absolutní Spravedlnosti je Ježíšovým Otcem následovníkovi Ježíše vráceno všechno to, co dotyčný z lásky k Bohu obětoval v životě na zemi! Křesťanovi je nahrazena i ta kariéra, která se příčila Pravdě a on dal přednost boží vůli. Neboli nešel-li za kariérou „přes mrtvoly“! Tento příslib nadčasové a naddimenzionární Spravedlnosti v judaizmu není!

Jenže ani větší sebevědomí judaistických spolužáků ve srovnání s námi nesebevědomými „českými křupany“ nevysvětlilo všechno. Všimnul jsem si dalšího odlišujícího aspektu z rodového vedení spolužáků židovské tradice, totiž jejich vysoké oceňování hodnoty informace! Poradil jsem v životě dobře a zdarma mnoha lidem. Ale jen dva mi přišli po létech poděkovat, oba židovského původu! Tak jsem si všimnul, že „čeští plebejci“ i kvalitní informaci, zejména když je nic nestojí, berou „jako nic“! „Vždyť to dotyčného nic nestálo, tak co?“ Jenže v realitě to tak není. Informace obecně, nejen právního typu, má pro život a zdraví kolikrát větší cenu než mnoho peněz.

Domyslel jsem si, že k tomuto způsobu myšlení vede svou populaci právě judaistická rodová tradice. Ostatní Evropany by k němu mělo vést kvalitní vzdělání. Jenže odstraněním výuky antického myšlení na klasických gymnáziích první republiky upadla u středoškoláků kvalita výuky k samostatnému myšlení a etickým vzorům a normám chování. Spadla na úroveň, kterou denně odposloucháváme v dopravních prostředcích od studentů. Myslím si, že přetrvá-li ten trend, směřuje bytí národa do rozplynutí v „americké kvalitě myšlení“ konzumentů.

Ani správným zdůrazňováním významu informace preferenční působení judaistické výchovy oproti materialistické nekončí. Vynořil se přede mnou ještě další faktor a to je docenění významu konexí, které jsem pozoroval rovněž u osob judaistického původu. Neboli upozorňování na užitečnost styků s kvalitními či významnými lidmi. Tento činitel úspěšnosti sice uzná každý, ale už si nevšimne, jaké cesty k nim vedou. Zatím jsem odpozoroval, že cestu ke konexím nacházejí ti úspěšní skrze umění obecně. K tomu se často přidružuje i členství ve zdánlivě „potrhle ušlechtilých“ spolcích všeho druhu. Do takových shluků potrhlíků řadím ovšem i politické strany a hnutí!

Naproti tomu jsem nepotkal „závodně“ sportujícího muže židovského původu, o účasti takových v davu tzv. sportovních nebo filmových fanoušků vůbec nemluvě. Z přirozenosti myšlení jim zřejmě vyplyne, že tento způsob maření času je projevem dokonalého vymytí mozku médii. Osazenstvo sportovních a pop hudby ochozů je dokonalá přehlídka sběhu příslušníků současně převládající „kultury prázdných makovic“! Co za hodnoty se asi honí v hlavě fandy čehokoliv? K čemu může být konexe s takovým fandou? Ve srovnání s ním soused poslouchající na přednášce o „lebkách Inků“ nebo anglické literatuře se už může jevit jako přínos během setkání „při kávě“! Také kamarádi klubu „přátel rakouských dělostřelců“ s vysokým vstupným už „konexi“ mohou vytvořit. Mám tím na mysli účasti a zapojení se do jakékoliv společnosti s úrovní! Je škoda, že tento „faktor vytváření konexí“ jako jeden z předpokladů úspěšnosti ve společenském životě není zdůrazňován v české rodinné výchově!

K výše uvedeným faktorům kariérního úspěchu jsem nalezl ještě další, který je však přípustný pouze u židů a ateistů, nikoliv křesťanů. Je to rys povahy, který zařídí nevyjádření vlastního názoru, dokud prospěšnost jeho vyjevení se nestane jasnou!

Vedlejším projevem tohoto povahového rysu je odolnost lidí ze židovské tradice vůči jakýmkoliv pověrám, hecům a módám, které jim nic nepřinášejí. Z této odolnosti vůči propadání neprověřeným představám vzniklo české rčení: drží jak židovská víra! Ale židé ostatní v bludech, mániích a hecech klidně nechávají běžet. Na rozdíl ode mne, který z vyjádření měl vždy jen škodu, oni nepřesvědčují a mlčí. Nemají potřebu být „in“, mít céčka nebo „rifle“. Nebo být fandou nějakého klubu „ESKÁTLESKÁ“. Tuto nutnost cítit se částí davu nechávají judaisté těm, kteří to psychologicky potřebují, neboli nehotovým osobnostem. Nesetkal jsem se za život s žijícími judaizmus, kteří by nekriticky přejímali jakékoliv „hity“ vědecké, medicínské a léčitelské. Ale ani se nehádali s jejich nadšenými šiřiteli.

Abych se přiznal, učím se od lidí židovského původu zdravé skepsi. Nikoliv ale té absolutní, takové té ala klub skeptických zaťatců. I zdravá skepse má mez z hlediska křesťana! Cítím i za cenu nějaké ztráty povinnost vyjádřit se k věcem, o nichž se domnívám, že jsou škodlivé pro jiné. I k věcem rozporným s Pravdou nebo Spravedlností! Tento přístup, vyjádření za cenu škody, jsem od judaistů nezaznamenal. Oběť pro vyšší cíl je v judaizmu novým a základním přínosem etiky křesťanství. To je ono mezi mnoha jinými odkazy: „Nelze sloužit dvěma pánům, Bohu (Pravdě, Spravedlnosti) i kariéře!“ Myslím si to proto, že jsem za 75 let života neviděl člověka židovského původu nebo ateistu, který by vyjádřil názor, aniž musel, v důsledku čehož by jeho kariéra nebo finance tratily! Za „normalizačních pohovorů„ to byla přímo přehlídka takových extempore! Ale na obranu těch židovského původu musím říci, že jsem také neslyšel nikoho z nich, který by se vyjádřil zlovolně jen tak pro nic. Ateistu ovšem ano!

Dosud jsem jen popisoval principy a způsoby myšlení mužů judaistického původu, které podle mého názoru jim pomáhají v lepším sebe prosazení v životě. Nemluvil jsem o ženách téhož původu, které jsem jako úspěšně vdané zmínil v úvodu. Jejich úspěšnosti v partnerském soužití jsem nemohl přijít na kloub až do rozhovoru s jedním „velmi sexuálně zběhlým“ veterinárním kolegou. Ten mi prozradil, že čisté genetické židovky se anatomicky odlišují od Češek. Tím, že nemají vyvinuté vnitřní stydké pysky a mají méně vyvinutý klitoris. V důsledku toho „nejsou až tak zběsile na mechanický sex“.

Deset let mě vrtalo hlavou, proč by to měla být přednost a zejména pro stabilitu manželství a rodiny. Až při vizi před knížkou „Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil“ mi to došlo. Ve vizi jsem viděl, jak se žena při styku s mužem spojuje až v šesti úrovních (čakrách). Zejména v rovině druhé čakry probíhá výměna sexuální energie hadí síly, v rovině 4. čakry výměna citových vibrací a v rovině 6. čakry mentálních energií. Čím více čaker (úrovní) se propojí, tím hlubší prožitek lásky se dostaví. V optimu až k úrovni toho, čemu medicína říká třetí stupeň orgasmu, Stanislav Grof „kosmický sex, tantra osvícení.

V těchto souvislostech se mi vyjevila přednost „parametrů“ anatomického upřednostnění úspěšnosti židovek ve vztahu. Spočívá v tom, že ony nejsou tak ploše mechanicky erotické, jako druh všude pobíhajících a nabízejících se „obecných klitorisových blbek“. Pro tyto blbky „školené“ Bleskem a Internetem je na muži důležitý tvar a velikost penisu. Zajímají je „přehlídky“ mužských striptýzů konané pro „inteligentky“ v zemi neomezených možností a šířených našim internetem. Spojení muže a ženy v jiné než sexuální rovině, tj. v duševní a duchovní úrovni, je pro tyto klitorisové blbky, později ve vztahu jistě zkrachovavší, mimo jejich představivost!

Naopak ženy judaistického původu s omezenější mechanickou dráždivostí jsou samočinně náročnější na kvalitu propojení vyšších úrovní vztahu, neboli dávají důraz na osobnost a ducha muže. Stáří a velikost penisu se stávají podružnými činiteli při výběru životního partnera. Tím si daleko snáze a lépe najdou osobnost, protože k němu mají vlastně lepší anatomický předpoklad. Ten je sám o sobě tlačí k výběru hlouběji rozvinutého muže a jako takového si ho váží. Navíc brzy zjistí, že takových okolo nich „moc neběhá“.

Naproti tomu po pubertě rozběsněné a materialistickou sexuální výchovou rozdivočené „klitorisové blbky“ pravidelně a zákonitě narazí na penisy požadovaného typu, které ovšem nic jiného „neobaluje“. Po prvotním vybití pudů to podle toho „obalu“ dopadne. Polovina z těchto „sexuálních revolucionářek“ se brzy rozvede a buď s dítětem bojují o pouhé přežití, nebo se jako bezdětné stávají sufražetkou v boji za padesátiprocentní práva žen na cokoliv. Druhá polovina na sexu vzniklých manželství „přežívá“ podle staré pravdy zkušených: lepší život s neřádem než bez neřáda!

Takový stav vztahů mezi mužem a ženou být nemá, je katastrofickým vyzněním ateizmu a tělesného požitkářství. Stvořitel dal člověku předpoklad pro vytvoření duchovního a hlubokého vztahu, který oba zúčastněné zvedá k Němu. K čemu ale může puberťáky zvedat ateistická indoktrinace? Proto se buď velmi rychle zvedne samo hodnocení a možnosti vztahů mezi mužem a ženou, nebo se Západ vrátí prostřednictvím islámu k reparátu vývoje do 7. století.

Z výše uvedeného vyplývá, jaké vlastnosti by měl každý v sobě rozvíjet, chce-li být v životě úspěšný, ale i po něm. Mnohé z těchto vlastností bychom se měli my Češi učit u lidí judaistického původu a nejvíce ze všeho bych zdůraznil smysl pro rodinu, pro kooperaci a vzájemnou výpomoc v širší rodině. Vždyť se teď v Evropě ocitáme vlastně v roli rozptýlené menšiny v nepříliš přátelském prostředí, kteroužto roli zvládají již po dvě tisíciletí židé.
 

MVDr. Josef Staněk
 

hodnocení: 3.8
hlasů: 34
Tisk Tisk

185 komentářů

 1. O čom točíš stanek???!!! Byť bankárom, manažérom, mediálnym magnátom, mať akcie všade, kde to vynáša a môžeš kontrolovať svet, alebo obchodným šmelinárom – teda 0% prínos pre spoločnosť, 0% vytvorené skutočné a reálne hodnoty a len sa priživovať ako paraziť, má byť nejaký najideálnejší cieľ života a jediné objektívne merítko životného úspechu???!!! Tak možno pre teba a v tomto zdegenerovanom svete ty trubiroh!!! Ty vôbec nevieš, ktorá vo svete bije!!! Dnešní obyčajní židia, čo je vlastne najstaršia mafia sveta (chlast, drogy, úžera…) sú len tiež otroci svojich sionistických bračekov, ktorým je nejaký judaizmus u piči a len ho využívajú a skrývajú sa za židácku nedotknuteľnosť, ktorú si vytvorili ustanovením žida ako rasy a národa a monopolu na holokaust!!! Títo sionisti sú schopní obyčajného žida hocikedy obetovať vždy, keď zacítia výnos a moc!!! Ešte aj títo sionisti sú len využívaní tzv. globálnym prediktorom, ktorý riadi svet – globalizáciu pomocou tzv. biblického konceptu za účelom zotročenia ľudstva v mene jedného starozákonného boha!!! Takisto iba využíva židácky starozákonný monopol na úžeru na skúpenie celého sveta!!! Všetky tieto 3 svetové náboženstvá sú práve dielom skutočných vládcov sveta a ich poskokov a s Bohom nemajú nič spoločné!!! Je to všetko iba obyčajný blud!!! Sionisti a slobodomurári, čo sú tiež len sionisti a infiltrovaní židáci a pár šábesgój „filantropov“ a užitočných idiotov, ktorí ani nevedia o čo kráča, rôzne bilderbergy, trilaterálne komisie a podobne sú len vysunutými perifériami a nástrojom globálneho prediktora!!! Také tie úbohé spolky ako bilderberg slúžia len pre tupé ovce na odpútanie pozornosti od skutočných vládcov sveta!!! A židia to určite nie sú!!! Pretože žid nie je ani rasa ani národ!!! Je to umelý konštrukt!!! Ešte si zabudol na jeden fakt ty blbec a to že židia/sionisti – títo globálni mafiáni majú všetko pod palcom a dohadzujú si robotu a držia spolu ako cigáni a preto sú úspešní a nobelovky si udelujú sami sebe ty idiot, hahahaha!!!

  Toto sú tí tvoji úspešní židia!!! Problém je, že majú obe ruky ľavé a skutočne robiť sa im nikdy nechcelo!!! Iba parazitovať!!! Špiny hnusné!!!

  Dvě stě let pospolu: Židé za Mikuláše I.
  —————————————-
  http://www.protiprudu.org/dve-ste-let-pospolu-zide-za-mikulase-i/#comment-7144

  Židia!!!
  ———-
  http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/zidia.html

  Boľševizmus a židia v Rusku a vo svete – Boľševizmus/Marxizmus je židovský!!!
  ———————————————————————————————————————–
  http://cicociciak.blogspot.sk/2015/01/bolsevizmus-zidia-v-rusku-vo-svete.html

  1. Sorry za nadávky!!! Bol som voláky nasratý!!!

   Kto alebo čo je samozvaný alebo takzvaný žid, judaista, talmudista, hebrejec, sionista, judejec…???!!!
   ——————————————————————————————————–

   Nedotknuteľní – Nidal Saleh
   —————————-
   http://uloz.to/hledej?q=Nedotknute%C4%BEn%C3%AD+Nidal+Saleh

   Židé, judaisti, sionisti, semité, ne-semité, konvertité… Rozumíte těmto pojmům?
   ———————————————————————————
   https://www.youtube.com/watch?v=TsS54zGOu6o

   To isté!!!

   Kdo znásilnil židovskou víru a proč?
   ————————————
   https://www.youtube.com/watch?v=hdGSUqqJsjs

   Benjamin Freedman – Ježíš nebyl žid, ale Judejec!!! – Vynikajúce!!!
   ——————————————————————-
   http://prop.wz.sk/benjamin.html

   Žid nie je Judejec!!!
   ———————
   http://uloz.to/xpET1Mvo/zid-nie-je-judejec-doc

   – Viac v knihe: Nedotknuteľní – Nidal Saleh – http://uloz.to/hledej?q=Nedotknute%C4%BEn%C3%AD+Nidal+Saleh

   Pojem „žido – kresťanský“ je pokus o zlúčenie nezlučiteľného
   ————————————————————
   http://dolezite.sk/old/Su_zidia_nepriatelmi_krestanstva_143.html

 2. Čiňan príde do židovskej predajne kúpiť čiernu podprsenku, veľkosti 38. Majiteľ Žid, známyako veľmi šikovný obchodník, podotkne, že sa čierne podprsenky ťažkozháňajú, lebo sú veľmi zriedkavé na trhu. Preto je ich cena $ 50.00 za kus.
  Číňan kúpi 25 kusov.
  Vráti sa za pár dní a kúpi 50 kusov.
  Žid podotkne, že medzičasom zdraželi a predá mu ich za $ 60.00 pokuse.
  Číňan sa po mesiaci opäť vráti a kúpi všetky zostávajúce podprsenky vobchode a to za $ 75.00 po kuse.
  Velká pohľadavkaza čiernymi podprsenkami č. 38 veľmi zaujala židovského obchodníka azvedavo sa spýtal Číňana, „Povedz mi, prosím ťa, čo vlastne robíš sovšetkými tými podprsenkami ?“
  Číňan odvetí: „Prerežem ich na dve polovice a predávam ako yamakas (malá čiapočka) Židom za $ 200.00 po kuse.“

  …a preto Ciňania držia svetovú ekonomiku!
  Ako by povedali američania, bussiness is bussiness!

  1. Čína byla jednou z mála zemí, kde se židovská diaspora zcela asimilovala a zanikla. Což tento vtip docela výmluvně naznačuje.

  2. Pekný vtípek, určite ho vymyslel chlap pretože č.38 je číslo dámskej topánky.-:)

   1. v anglicky hovoriacich krajinách majú aj císlo 38, 38A 36B 34C 32D 30E 38A 36B 34C 32D 30DD 28E…

    1. To mohu jako žena potvrdit. Takto číslované podprsenky (dovoz z některých zemí) se prodávají i zde a už alespoň 20 let.

 3. Celý článek by se dal směstnat do dvou citovaných slov: „význam konexí“. Hauk.
  A mimochodem: WTF je tam dole pod příspěvkem za Current ye@r, co mi tvrdí že můj příspěvek je spam?? Nespadl tu někdo náhodou z jahody naznak??

 4. Inu naturalisticky smýšlející lidé a výkon ve 21 století vám za pravdu pane Staněk moc nedávají. Pravděpodobně od nich nemůžete očekávat nic moc dobrého i přes své duchovní kvality. Pouhou kritikou stavů, jak máte v oblibě zdůrazňovat, se v této situaci pozitivně smýšlející prostý člověk nedokáže na příslušných Vašich doporučeních orientovat. Mnoha lidem je to určitě velice líto, že jste trpěl v minulém století.

 5. Dedukce Josefa Staňka je podivná.
  Píše:
  „…..Podle ní rodiče vlastně mají poslouchat děti! A nesmí od nich nic vyžadovat, ani zvýšením hlasu!

  Já v těchto přístupech vidím úpadek Evropy, profesor Putna a pravdoláskaři naopak civilizační „vzestup“. Čas ukáže! Už nyní se při „této logice“ dosazené vládnoucí lobby nemůže nikdo divit, že evropští a čeští rodiče nechtějí mít děti! Nechce se mi skoro věřit, že by to dokonce nebyl záměr směrovaný k zredukování nežádoucích národů a civilizací.“

  Takže proto se rodí v ČR méně dětí??!! Aha.

  Není to ale třeba proto, že dnešní mladí lidé si chtějí do „pokročilejšího“ věku více užívat, postavit se pak na vlastní nohy, mít zabezpečení pro založení rodiny na větší úrovni…..? To dnes není vůbec jednoduché. Není to pravdivější důvod?

  Moji rodiče se brali – otec 23 let, máma 20 let. Neměli nic. Byt jim dal podnik, půjčky na nábytek a vybavení stát s úrokem velmi výhodným, s odpisem na nás, narozené děti. A byli jsme tři sourozenci. A výchova? Sem tam i výchovný pohlavek, na zadek, zvýšený hlas, trest……inu, socialismus.

  1. Jó, je to podivná dedukce – ukázka z článku autora končí větou ……“Nechce se mi skoro věřit, že by to dokonce nebyl záměr směrovaný k zredukování nežádoucích národů a civilizací.“

   To, že rodičům je vnucována takováto výchova jejich dětí, je podle autora až tím, co vlastně vede k nějakému vyššímu záměru, redukci nežádoucích národů a civilizací?????????? A to tím, že mladí muži a ženy nebudou mít děti, nemůžou je plácnout, zvýšit hlas….. .

   Autor taky zdůrazňuje – cituju z jeho článku :
   „Ježíš Kristus svým následovníkům také jasně slíbil „přímluvu u Otce“ při bohulibém snažení!“

   Zdůrazňuji – Ježíš to slíbil svým následovníkům, tedy lidem Palestiny, Sýrie a dalších území tehdejších časů, odkud Ježíš své následovníky získal.

   Ale také Ježíš dodal „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.

   Možná i žáka proti učiteli?

 6. žida osobne nepoznám žiadneho, avšak viacero známych, ktoré robia v hoteloch v UK mi potvrdilo, že židia ako hostia sú neuveriteľní humusáci a upratovať po nich izby je desivý zážitok, (vrátane exkrementov na podlahe napríklad). Nemci a Japonci zas naopak sú vraj najčistotnejší.

  Takisto viem len z počutia, že ich tzv. úspešnosť v podnikaní je podmienená vzájomnou pomocou, zvýhodňovaním a dokonca bezúročnými pôžičkami, samozrejme len v rámci svojho kmeňa. Takže ak sa veci majú takto, tak kľudne môžme hovoriť o mafii.

  Tak ako mnohí si myslím, že sú zodpovední za neblahý stav v akom sa planéta nachádza a že svet bez nich by bol oveľa lepší. Na rozdiel od minulých násilných metód sa však prikláňam k nenásilnému spôsobu ich pokiaľ možno čo najväčšej ignorácie a nepodporovaniu produktov ich činnosti. Totálny bojkot a parazit odumrie. Alebo sa naučí tvoriť a robiť prospešné veci.

 7. „vrátane exkrementov na podlahe napríklad“…. – inu, pouštní národ. Pokud je to pravda, nabízí se otázka, zda národy tzv.Západu /UK/ nejsou pro židovstvo nějak méněcenné?

  Národy vyznávající islám /příbuzné se semitskými kmeny, tedy i s židy/ se také liší např. v bankovnictví. Zatímco základem našeho „západního“ bankovního systému je půjčování peněz na úrok, islámské právo půjčování na úrok zakazuje.
  Zdroj: http://finmag.penize.cz/penize/264801-saria-a-islamske-bankovnictvi

  Zajímavé informace o bankovnictví, „tvorbě peněz“ a jejich /ne/fungování je třeba tady :
  http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2009030048

 8. SEBELÍTOST JE NEJVĚTŠÍ ZLO: nenávist,zášť,závist,žárlivost,…
  cit.:
  Nenávist je dlouhodobá intenzivní emoce zaměřená proti určitému objektu. Často jí předchází silný impuls, otřes, zlom v životě člověka a je udržována při životě bolestí či hněvem.Velmi výrazně ovlivňuje myšlení a jednání jedince. Objektem nenávisti se může stát jednotlivá osoba, určitá skupina osob, lidstvo, existence nebo i např. celý svět. Nenávist může vyústit do extrémního jednání – může skončit pomstou, násilím, vraždou nebo válkou.

  Ten, kdo nenávidí se neuspokojí s tím, aby nenáviděného ignoroval. Svou energii věnuje tomu, aby vymýšlel strategie, jak nenáviděnému ublížit. Nenávist je, podobně jako zamilovanost, stav, ve kterém jedinec podřídí veškeré činnosti a věnuje je jedinému

  cíli: v tomto případě poškodit či zničit objekt své nenávisti a to i za cenu sebedestrukce.

  Jednou z příčin nenávisti je i strach. Jedinec se bojí toho, co nezná a má strach, že ho to omezí a obere o kvality a hodnoty, které zastává.

  PS:Jak říká Otec:“Závist je horší nenávisti.“

  1. Hviezdička píše: „v tomto případě poškodit či zničit objekt své nenávisti a to i za cenu sebedestrukce“. – Mne to pripomína nenávistnú politickú a ekonomickú kampaň USA voči Rusku, kresťanstvu, poprípade islamu, (ale aj nezávislému mysleniu, ako napr. v Južnej Amerike, Číne, Indii a pod.) aj za cenu rozpútania novej sv. vojny … :-)

 9. Hvězdička píše:

  SEBELÍTOST JE NEJVĚTŠÍ ZLO: nenávist,zášť,závist,žárlivost,…

  Tak potom majú náboženský dogmatici pravdu.

  Ten hňup Adam s tou vaginálnou Evou naozaj nemali zožrať to Jablko zo stromu poznania…

  Keby nepodlahli zvodom ,,slizkého “ hada, ktorý vedel hovoriť ludskou rečou, boli by sme ,,mi ludé“ bez akéhokolvek citu a bolo by nám ukradnuté cítiť nejakú lásku, nábožnosť, nenávisť, lútosť. A bolo by nám aj jedno, či sme Židovia, abo Nežidovia a bolo by nám aj fuk či si okolitá zver požičiava peniaze s úrokmi, alebo bez. My by sme totiž PENIAZE, ktoré vládnu svetom ani nepoznali.

  Prečo to tí dvaja ,,nežidia“ len zožrali , myslým tým to JABLKO, alebo to bola FIGA ?

  Teraz si ,,tento dedičný hriech“ musím odsrať aj JA na vlastnej koži. Boli to len ,,hovadá“, ten Adam a Eva…

  Keby odolali, boli by sme naozajstné hovadá, a bolo by nám FUK, čo sa okolo nás odohráva. Aké je to nešťastie, aké je to len neťastie , že tí dvaja sa nechali ,,hadom“ ukecať…

  ČI ?

  1. Aké jednoduché hádzať svoje utrpenie na druhých a hádzať vinu na Evičku, hada a všetkých…pritom je to jednoduché, čo si kto navarí, musí si aj zjesť. Čo do sveta vyšleme, vráti sa nám ako bumerang. Všetko dobré aj zlé . Hada máme každý v sebe, u väčšiny spinká celý život a nemajú o ňom ani tušenie, u niektorých sa prebudí a potom pochopí.

   Had nebo hadí síla, tato duchovní síla sídlí v každém člověku a bývá zobrazena jako svinutý had spočívající na dolním konci páteře. Je-li tato síla probuzena, pak vystupuje vzhůru, prochází energetickými centry (čakrami) energie a její působení se projeví ve formě duchovního poznání a mystických zkušeností.

   1. Vyserte se na všechny ty čakry a radujte se z každý chvíle, z každýho momentu, z každý vteřiny, z každýho nádechu, kdy jste na světě. Umíte to…?

    1. Ahoj Honzík,radujem sa že si tu :-)Jak žiješ?
     Inu čakry sú čakry či na ne kašleme alebo aj nie.S vedomým nádychom a výdychom sú ovplyvňované, v čom máš problém ? Keď sa posústredíš,tak ich aj pocítiš a uvidíš.Keď nechceš, strč hlavu do piesku ako pštros, Tvoja volba…
     Čauko

    2. Čakry jsou fajn, jednak září a pak i působí jako …. nó, různě :-)

    3. Ano matička září keď ich vyčistíme …nó nie kefou na fľaše :-)

    4. jj, takovým hrubším čištěním by se mohly zadrhnout, nebo i zastavit :-)

    5. Matička, každý má väčšie či menšie usadeniny niekde inde, niekto v žalúdku, iný v hlave, v chrbáte, behá s rôznymi bolesťani po lekároch, napcháva sa liekmi od bolesti, na spanie …a výsledok? Slabý alebo žiadny.

   2. Ajaj, kundaliny či hadí síla, je už profláklá, není to nic duchovního v kladném slova smyslu, naopak, spíš prapůvod našich zdravotních potíží…

    1. No, záleží i na tom, jestli se pohne a pokud ano, kterým směrem se vydá,…:-)Dokonce i ona, pokud prochází páteří, může cestou čistit :-) no, možná i ničit, ale s tím zkušenost nemám…:-)

  2. Bhavišja Purána
   Toto dílo sestavil před pěti tisíci lety spolu s ostatní védskou literaturou Šríla Vjásadéva, inkarnace Krišny zplnomocněná pro sepisování literatury. Bhavišja znamená „budoucnost“ a Purána „to, co se stalo“, čili dějiny. Název této Purány lze tedy přeložit jako „Dějiny budoucnosti“. Vjásadéva mohl takové dílo sestavit díky své mystické vizi.

   Tato Purána totiž zahrnuje mimo jiné i události a osoby podobné těm ze Starého zákona. Jejich popis začíná kolem roku 11 200 př.n.l. V té době v Indii vládl král Kšémaka.

   Nakonec se mu zjevil Nejvyšší Pán Hari a nazval ho Jugóttamou – nejlepším z jug. Pán naznačil, že brzy začne věk Kali. V tomto věku Kali nebude ovládat pouze divošské kmeny, ale celý svět. Sdělil mu, že pradžápati Kardama Muni je otcem Adama a Havjavatí, kteří žijí v lese a kteří se stanou předky nové rasy mléččhů. (Sanskritské jméno Havjavatí v hebrejštině znamená Hava, neboli Eva.) Nyní dodržují celibát, ale můžeš to změnit. Tato zpráva Kaliho velice rozradostnila. Árjové postupně ztráceli na moci a mléččhové získávali opět na síle. Adam byl sebeovládnutý mudrc, který neustále meditoval o duchovním já. S Havjavatí žil v Pradanu (Edenu). Bůh jim dal les o rozloze čtyř čtverečních króš (asi 13 km²). Pán jim nařídil, aby nikdy nejedli rámjaphala (druh ovoce, který stimuluje smysly požitkem). Kali ale přijal podobu hada a přesvědčil je, aby plod snědli. Tento čin způsobil jejich poklesnutí z askeze. Vydali se světskou cestou života a zakryli se udumbovými listy. Zplodili syny, kteří se stali praotci mléččhů.
   Bhavišja Purána také uvádí rodokmen pocházející od Adama (v závorkách jsou uvedena jména zmíněná ve Starém zákoně): Svét (Šét), Anuh (Énoš), Kinaš (Kénan), Mahallal (Mahalalel), Varada (Jered nebo Rijad), Enoch (Henoch), Matóččhil (Metúšelah), Lómak (Lámech) a Njuha (Noe). Njuha měl tři syny: Sím (Šém), Šám (Chám) a Bhav (Jefet). Podle Bhavišja Purány Njuha uctíval Višnua. Meditoval o mantře „so aham“, která znamená „jsem kvalitativně totožný s Nejvyšší duchovní bytostí“.
   Jednou se ve snu Njuhovi zjevil Višnu a řekl: „Drahý synu, poslouchej má slova. Za sedm dní nastane zničení. Zachraň svůj život spolu s životy ostatních.“ Na pokyn Pána postavil loď 300 loktů dlouhou a 30 loktů vysokou. Ubytoval na ní všechny živé bytosti. Njuha meditoval o Višnuovi a vstoupil podle pokynu Višnua s rodinou a zvířaty na loď. Pak mraky sámvartaka, které poslal Indra, způsobily zpustošení. Pršelo z nich po 40 dní. Celá Bháratavarša byla zaplavená. Vody ale nedosáhly Badrináthu. Shromáždilo se tam 880 000 mudrců, aby naslouchali o slávě Pána a opěvovali Ho. Mezi mudrci byl přítomný i Súta Gósvámí, který později přednesl v Naimišáranji Šrímad-Bhágavatam. Mudrci se modlili k bohyní Mahákálí. Svými modlitbami ji uspokojili, a tak deště ustaly. Njuha opustil loď a usídlil se na místě v Himálaji zvaném Šišina. Njuha inspirovaný Nadduší vytvořil nový nevédský jazyk brahmi-bhášam, který se měl rozšířit v Kali-juze. Jedním z potomků v rodě Njuhy byl Aviram (v Bibli zvaný Abraham). Muniové vysvětlili, že dharmou mléččhů je uctívání Višnua, ohňové oběti, nenásilí, odříkání a ovládání smyslů.

   V té době vládl Bhárata-varše král Šalivahana. Jeho království se jmenovalo Sindhustán. V té době byla populace mléččhů velice početná a Šalivahana zavedl v jejich společnosti pořádek tím, že jim dal zákony.

   Jednou král navštívil Himatungu (oblast v Himálaji). Přišel do země Hunů, která se rozprostírala uprostřed hor. V těch končinách spatřil příznivou osobu, bílé pleti, silného těla a oděnou v bílých šatech. Když se ho král otázal na jeho totožnost, odpověděl: „Íšaputra ča mám vidhi kumári garbha sambhavam.“ (Jsem Íšaputra, Syn Boží narozený z lůna panny.) Dále mu sdělil, že kázal mléččchům. Král se ho také vyptával na principy jeho náboženství. Svatý muž odvětil, že byl mezi mléččhy známý jako Masiha (Mesiáš), protože obnovil jejich víru v Boha. Aby jeho doktrína byla přijata, dokonce přijal zasvěcení od mléččha gurua.
   —————–
   Ze strachu a díky „slepotě“,lež se ujala velmi rychle,
   vidět království nebeské i Otce jen růžově-bíle,
   proto se ocitla srdce dětská v jámě Lvové,
   i když dávno je Jeho srdce již dobré.
   Děti zde v přímém přenosu sledují a zažívají vše,
   čím vším si prošli a co zakusili jejich Rodiče,
   než k sobě cestu našli jejich povahy srdcí opačné.

   Spolu s Otcem jsme sem přišli,abychom se poučili
   co je to chudoba srdce a násilí.
   Přišli jsme sem z buducnosti,učíme se v minulosti,prožíváním v přítomnosti.
   Všechna srdce jsou součástí Živého Boha.

   1. Do znacnej miery suhlas, vidim ze mas podobne iste znalosti ako ja.

 10. Spočívá v tom, že ony nejsou tak ploše mechanicky erotické, jako druh všude pobíhajících a nabízejících se „obecných klitorisových blbek“.

  Doteraz som nevedela že ženy rozdeľujeme na židovky menej mechanicky erotické a nežidovky obecné klitorisové blbky. Myslela som si že každý človek je individuálny a jedinečný a netreba ho hádzať do jedného vreca s ostatnými i keď každý žije v nejakom stáde, či už v cirkevnom, spoločenskom , národnostnom atď. a preto je ním aj ovplyvnený.

   1. Hurrrááá,
    no konečně se našla žena, která adekvátně – stručně – zareagovala. Díky Věro.

   2. Věruš, nemôžeš byť taká tvrdá na chlapov… Oni často v mladosti majú skúsenosti so ženami podobného typu a potom na staré kolená, keď sú z nich už len teoretici tak všetky ženy kritizujú a rôzne ich označujú. Problém majú teda muži a nie ženy. :-)

 11. Anonymná konštatuje :

  ….Ano matička září keď ich vyčistíme …nó nie kefou na fľaše :-)

  Môj všetečný dotaz, a čim sa čistia potom čakry: Snáj nie kefovaním ?

  Keby to bola pravda, kefujem každý druhý týždeň, ale len kvôli čistým čakrám , aby nedošlo k omylu…

  1. Co je prosím kefování? Nerozumím dobře Vaší řeči a slovníček nemám po ruce.
   Ale kefovat každý druhý týden – no, netuším, jestli by to bylo dostatečné :-)
   Ajta, Vaše čakry jsou tuším v pořádku, září i přes sklo počítače široko, daleko :-)

  2. g.n.
   príklad s fľašou , špinavú fľašu nestačí vypláchnuť, preto musíš chytiť kefu a vyčistiť ju z vnútra, aj čakry sa čistia z vnútra tela pomocou kefy- pránajámy cez kanály (nádí), čistí sa najlepšie každý deň ráno, naobed a večer. Po vyčistení sa však nemajú znovu zasviniť blbými myšlienkami na hada, Adama, Evu, politiku atď, pretože efekt čistenia máš nula bodov.
   Keď chceš kefovať každý druhý týždeň, p. Stanek by ti poradil nejakú s vyčistenými čakrami on je na to odborník , v žiadnom prípade nie klitorisovú blbku. Čistiaca metóda sa volá tantra jóga. Howk.
   http://www.joga-online.cz/o-energii/nadi

 12. Matka dáva otázku do pléna …

  ….Co je prosím kefování?

  Je to také slovné šermovanie so slovíčkami. Aj ja som bol v podobnej sutuácii, ked som počul polské slovo šukala.

  Šukala pod stromom,šukala v pivnici, šukala tam a zase inde a ja som sa sprosto rehotal, lebo som ,,bol v tom“ , že šukala – znamená súložila…

  A teraz pointa kefovať v mojom ponímaní textu bolo naozaj súložiť, ale len preto, aby tam bol aj prvok humoru. Súlože je v reálnom svete asi VIAC, AKO HUMORU, čI toho šUKANIA…

  Ako hovorí stopár Džony – Howgh…

  1. A nepřeslechl jste se? Ani polský slovníček nemám.
   :-)))

   1. Matička, vidím že tu bolo večer erotikuš okienko, mne niečo v mojom nepresnom výkladovom a prekladovom slovníku t.j. v hlave hovorí že keď Polka šuká tak niečo hľadá. :-)teda hľadala niečo. Máme hru so slovíčkami ?

    1. Tuším, že v tom případě Polka ani Němcové Babička není Češka, která v tom slova smyslu tvoří něco trošku, ale opravdu jen trošičku jiného, neboť také může pouze hledat a nalézat ani s brejličkami na očích nemusí…. :-)

  2. ad: A teraz pointa kefovať v mojom ponímaní textu bolo naozaj súložiť, ale len preto, aby tam bol aj prvok humoru.

   No konečně! No sláva! A zaplaťpámů za to Netvorovi z Vesmíru! Mrdání bez humoru, to je přece nekonečná nuda, ne?..:-)))

 13. Honza píše:

  ….Mrdání bez humoru, to je přece nekonečná nuda, ne?..:-)))

  Ano, ale je to len v určitom veku ,,otravná povinnosť“,na udržanie rodiny v kôpke- v jednote.

  Ako sice hovorí 80 ročný klasik ,,môžem“ súložiť“ hocikedy, teda kedy sa mi zachce, ale ako na potvoru, vlani sa mi chcelo LEN RAZ…

  No jednoducho, ten humor sa tam vtlačil a aká téma ide…Bože múj, Bože môj…

  Hospodin by sa mohol aj nasrať a poslať na bezbožníkov aj svojho bidygárda, toho Gabriela s ohnívajúcim mečom . Alebo to bol ohnivý meč ?

  Tá demencióza , to je strašné…

  1. „…Tá demencióza , to je strašné…….“
   Umožňuje Vám tancovat na špičce jehly, tedy meče, za to ohnivýho ….
   Bude krásnej den.

 14. Jak je to v diskuzích pod články například na AKTUALNE.CZ?

  Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. V opačném případě se vystavujete riziku, že příspěvek administrátor odstraní z diskuse na Aktuálně.cz. Při opakovaném porušení kodexu Vám administrátor může zablokovat možnost přispívat do diskusí na Aktuálně.cz. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů. Redakce Aktuálně.cz.

  + Cituji z Kodexu diskutujících.:

  Cílem diskusí na těchto stránkách je nabídnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Jsou v něm vítáni i ti, kdo si chtějí diskuse jen číst, nikoli se jich sami účastnit. ..

  1. Buďme partnerem do diskuse
  2. Dodržujme zákony
  3. Buďme zodpovědní

  Stránky Aktuálně.cz jsou veřejně dostupné bez ohledu na věk uživatelů internetu. Proto všechny účastníky diskusí důrazně žádáme, aby vzali v úvahu, že komentáře pod články mohou číst i děti.

  Zdroj: http://www.aktualne.cz/kodex-diskutujicich/

  A jak je to na Gnosis9.net? „SODOMA GOMORA VELEBNOSTI“ :-)
  Vím, pan prezident nasadil ve veřejném prostoru laťku řádně nízko.. Bohužel.

  K tématu krásný rozhovor poučný.:

  Zeman dal jasný negativní vzor burana, říká jazykovědec

  Cituji z něj.:

  LN: Posouvají pomyslnou hranici i vulgarismy politiků, třeba ty, které pronesl nedávno Miloš Zeman?
  Myslím, že ne. Nechci ho za to v žádném případě chválit, ale Miloš Zeman nám dal jasný negativní vzor burana a myslím si, že si řada lidí uvědomila, že takhle vypadat nechtějí. Zatímco předchozí posuny k horšímu byly hodně neznatelné, teď udělal Zeman razantní předěl, díky kterému si kulturní lidé uvědomili: „Pozor, takhle my dopadnout opravdu nechceme.“ Proto Zeman nemá rád kulturní lidi a nazývá je lumpenkavárnou.

  Zdroj: http://www.lidovky.cz/zeman-dal-jasny-negativni-vzor-burana-d84-/lide.aspx?c=A150205_165337_ln-media_ele

  http://www.lidovky.cz/zeman-dal-jasny-negativni-vzor-burana-d84-/lide.aspx?c=A150205_165337_ln-media_ele

  1. To „V“

   Agente lidovek, dosud ani ten nejpokleslejší příspěvek na tomto serveru nebyl tak falešný a podprahový, jako ten Váš. Zde není server ovcí, ale osobitých lidí – takže přestaňte být loutkou, nebo se vraťte, odkud jste přišel.

    1. Další maska…
     Odpovězte si na otázku: cui bono.
     Při správné odpovědi ihned poznáte, kdo je Vaším pasákem.

  2. ad.řada lidí uvědomila, že takhle vypadat nechtějí
   ——————–
   A v tom je ten průser.“Nechce vypadat“ znamená,nechce se přijmout takový,jaký je.
   Nasadí si tedy „masku“ a hraje si na žida.Vulgarita a sprostost(i sprostost slovensky)
   nespočívá ve slově,ba ani zvuku,nýbrž v mysli falešné osobnosti.Považuje se tak za někoho
   lepšího(významnějšího,pretižního),ale ujde mu,jak bledě na tom ve skutečnosti je.
   Jen si přeje být někým,kým v srdci není.Přetvařuje se.tzv.Kolem pusy med,v srdci jed.


   K vyjasnění pojmu žid:

   žid, -a (v oslovení žid, expr. i žide), mn. č. židia muž. r.

   1. príslušník, vyznavač izraelitského náboženstva (napr. v európskom prostredí charakterizovaný aj rasovou odlišnosťou, príslušnosťou k semitskej rase): Pre tých tam nebol židom, pre týchto zas nie je kresťanom. (Vám.) U nás: notár — žid, richtár — žid, kupec — žid, árendátor — žid, doktor, fiškál — samý žid. (Taj.) Ale čo budeme sa tu po stajniach túlať. Poďme k židovi (Kuk.) do krčmy;
   hovor. expr. zarastený ako ž. veľmi;
   trhuje sa ako ž. (Tim.) veľmi sa jedná;
   horší od ž-a (Tim.) skúpejší, lakomejší;
   Ej, žide, bojíš sa, pravda? (Ráíz.)

   „Ovšem jste jako židé, neboť oni milují strom a nenávidí jeho plody, nebo milují plody a nenávidí strom.“

   PS:Škoda,že taková maličkost někomu unikla před 75 lety a ještě mnohem dříve.Jen to
   potvrzuje,že nikoliv lidé Židovské národnosti,ale ti,co je likvidovali,věděli o Písmech,
   ale vůbec neznali význam slov.Sami se chovali,mysleli a konají a myslí jako „židé“
   stále.A je jedno jaké jsou barvy pleti nebo ke kterému národu se přiřazují.Je to zjevné!

 15. To Lubko:
  Je to o tobě samém.Nic jsem nezapomněla.Pozitivní na tom je,že sis zdroj našel sám.
  Na otázku proč jsi ho hledal,odpověď znáš.
  No a když si jej našel,ohromil tě „obal“,tedy hnutí Hare Krisna.Oh,jaká to hrůza.:)
  A tak ti,díky přetvářce před sebou samým unikla podstata a důležité informace.
  Někdy stačí jediné slovíčko,aby ti pomohlo „vidět“.V mém případě to slovíčko má
  štyři písmena z celého textu.Díky tomu slovu jsem „uviděla“ nádherný „květ“
  z různých národů,porozuměla něčemu,co jsem do té doby neviděla.
  Nyní znám původ Maorů,Haiťanů,či Havajčanů nebo Hornoegypťanů.Maorština
  má neuvěčitelně mnoho společného s koptštinou.O koptský jazyk jsem se začla
  zajímat v souvislosti s tzv.Tomášovým evandeliem,které nenapsal žáden Tomáš,
  ale „tomášovec“.Jak známo končí věk Ryb,předtím skončil věk Berana a věk Býka
  ještě dřív.No před věkem Býka byl věk Blíženců-tz.tomášovců.
  Odkrytím tajemství první věty tzv.Tomáčova evangelia,se odkrývá i lež.Nebo-li
  jak říká Slovo Otcovo:V den sklizně rozeznáš plevel od zrna.

  A nyní k tvé reakci.Pokud by nebylo tzv.Hnutí Hare Krisna,nebyly by přeloženy
  knihy do českého a slovenského jazyka.A kdyby nebyly díky lidem tohoto hnutí
  přeloženy,nevyšly by najevo důležité informace,které mohou pomoci těm,kteří
  stojí díky rozumu a lásce v srdci nad věcí,jako jsou náboženská dogmata nebo
  vědecká dogmata,díky kterým lidská civilizace nerozkvétá,ale hnije,aniž si je
  toho vědoma a ještě si v té hnilobě-vlastní chudobě vědomí libuje.

  Život se skládá z maličkostí,které spolu zdánlivě vůbec nesouvisí.No zdání klame.
  Vše souvisí se vším,protože svět duchovní,mentální a tzv.fyzický se navzájem
  prolínají.

  1. Ad: „No a když si jej našel,ohromil tě „obal“,tedy hnutí Hare Krisna.Oh,jaká to hrůza.:)“

   :))) Hvězdice, ty jsi úplně mimo :))) Víš kulový s přehazovačkou:)

   1. To Lubko:
    To máš tak,vědět „hovno“,je základní stavební kámen Bytí v Nicotě Vědomí.

    1. Všichni jsme hvězdičkami, na společném rouchu Otcově. Někdo exkrementy háže do luftu, druhý jimi pohnojí pole, aby vydalo úrodu. Je čas hnojit, orat, sázet, sklízet…. A bez řádného hnojení bude úroda mizerná…..
     Ovšem rozlišit přírodní, neškodný hnojivo od umělýho jedovatýho, to je umění.
     Někdy nezáří Vaše písmenka, jak by mohla. Též se mi to stává a pak …..

    2. Je čas hnojit, orat, sázet, sklízet…. A bez řádného hnojení bude úroda mizerná
     Matička často hnojíme záhradky druhých, svojich blížnych, detí, susedov, spolupracovníkov, robíme im bútľavé vŕby. Na svoju záhradku pritom zabúdame , potom máme v nej pusto a plevel. Preto by sme mali začať od seba a každý deň pravidelne si prihnojiť svoju záhradku. Výborné hnojivo pre dušu aj telo je víkendové wellness , musím sa po nejakom dobrom obzrieť.
     Čauko

    3. ano, jestliže nemám v sobě slunce, to, co je zaseto, nevzkvétá,… ale slunce, i když je za mraky, tak je. To, co je zaseté, díky teplu pomalu klíčí,…

    4. matka,
     slušný človek by nemal za žiadnu cenu pripustiť diskúsiu na takejto úrovni, ako sa tu vedie…
     Pekný deň!

    5. jenže lidé diskutují různě. A předělat člověka? No, nevím, nevím.

    6. Ad
     slušný človek by nemal za žiadnu cenu pripustiť diskúsiu na takejto úrovni, ako sa tu vedie…

     Jak si mám a co pro připuštění – nepřipuštění, jako slušný člověk, představit? Máte nějaké konkrétní doporučení? Psal jste třeba redaktorovi těchto stránek? Nevím, nechodím sem dlouho, existuje tu nějaký kodex pro diskutujícího?

     Co si představit pod Vaším sdělení…..by nemal za žiadnu cenu pripustiť …..? Můžete být více konkrétní? Co Vám nejvíce – s poukazem na ten konkrétní příspěvek „takejto úrovně ako sa tu vedie“ v diskuzi – vadí?

    7. ad – slušný človek by nemal za žiadnu cenu pripustiť diskúsiu na takejto úrovni, ako sa tu vedie…

     Tou „úrovní“ máte na mysli například propagaci antisemitismu, které se zde opakovaně dopouštíte, Degone?

    8. Veľmi rád odpoviem matke, Anonymovi, ako aj Věre na ich skutočnú, alebo iba predstieranú nechápavosť vo veci slušnej úrovne diskúsie, lebo práve v tom vidím pozdvihnutie intelektuálnej úrovne človeka na takú úroveň, ktorá je dôstojná jeho duševným vlastnostiam, ktoré vyvierajú z Boha.
     Niektorí ľudia morálne poklesli tak hlboko, že sa cítia dobre, keď sa váľajú vo svojich výkaloch a cítia sa spokojní, ak aj iných zatiahnu do svojho blata (bahna). Slušní a morállne vyspelí ľudia sa takýmto miestam vyhýbajú a radšej vyhľadávajú spoločnosť čistých a slušných ľudí.
     Ja neútočím a nedehonestujem nikoho, ale kritizujem zlo a lož, ktoré sa tu niektorí jednotlivci snažia propagovať ako dobro a pravda. Taktiež neútočím na žiadne spoločenstvá, alebo národnosti (semiti), ale odsudzujem snahu istých mocenských štruktúr, ktoré neváhajú viesť vojnu a využívať zvrátené a mocenské nátlakové spôsoby, aby obhájili svoje mocenské záujmy na úkor iných. Kritizujem aj dogmatické náuky KC, ktorá je ochotný hlásať klamstvá aj napriek tomu, že sa všeobecne vie, že nemajú so skutočnosťou a pravdou nič spoločné…
     Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle!

    9. Pěkný den i Vám :-)
     Jenže člověk, který je v bahně, labyrintu, ulitě, ve sklepě,…si to již přestal uvědomovat a pak je potřeba podnětu zvenčí, aby si to uvědomil, případně jiné pomoci. A také rozlišit a uvědomit si různá dogmata v knihách, životě, učeních, médiích,… není vůbec snadnou záležitostí.
     Výhodu má ten, kdo cítí, jestli slovo psané, myšlené či vyslovené – září, či nikoliv.
     A jinak – doufám, že každý, kdo sem zajde, také sám na sobě pracuje. Jestli to má efekt, si netroufám říci. Sama jsem začala chodit na cvičení (nejen) a povznáší to tělo i ducha. Dopuručuji :-)

    10. Pane burcující Degone, s Vaším laskavým prominutím a ve vší slušnosti. Píšete klišé a kecy.

     Vaše „Ja neútočím a nedehonestujem nikoho, ale kritizujem zlo a lož, ktoré sa tu niektorí jednotlivci snažia propagovať ako dobro a pravda.“ …..co to je prosím za kecy? Kritizujete zlo a lež a o pár příspěvků výše píšete…“slušný človek by nemal za žiadnu cenu pripustiť diskúsiu na takejto úrovni, ako sa tu vedie…“

     Tak v čem je ten Váš přístup „za žiadnu cenu pripustiť „.
     myslel jsem si, že jste nějak konstruktivnější, že víte, co tou větou konkrétně myslíte.
     A ono nic, česky řečeno, žvásty, kecy.
     Kdo se tu válí ve svých výkalech, kde se to mohu dočíst?

     A možná abyste tomu Vašemu okecávání dodal punc věrohodnosti a rádoby široký záběr zachránce světové morálky, tak sklouznete do keců typu: „Taktiež neútočím na žiadne spoločenstvá, alebo národnosti (semiti), ale odsudzujem snahu istých mocenských štruktúr, ktoré neváhajú viesť vojnu a využívať zvrátené a mocenské nátlakové spôsoby, aby obhájili svoje mocenské záujmy na úkor iných. Kritizujem aj dogmatické náuky KC, ktorá je ochotný hlásať klamstvá aj napriek tomu, že sa všeobecne vie, že nemajú so skutočnosťou a pravdou nič spoločné…“

     Vy totiž neútočíte na nic. Asi si jen hrajete na moralistu. Naozaj!

     Tak buď za žádnou cenu zdejší úpadkovou úroveň nepřipustíte anebo jsou to jen výkřiky, kterými si asi něco chcete dokázat.

    11. matko: Tento svet nie je rajom a tak je tu mnoho ľudí „na dne“. ktorí trpia psychicky, sociálne, ale aj zdravotne. Pre takých sú reči o šťastí, láske a dobru iba „provokačné keci“! Takí hľadajú únik skôr v sebevražde. Tento diskuzný web nemôže suplovať psychiatrické liečebne, ani sociálne zariadenia, alebo zdravotné ústavy. Je tu pre takých, ktorí ešte hľadajú „duchovné perly“, svetlo pravdy, nadeje a teplo lásky.
     Pan J.P.A. mi napísal dlhý príspevok, ale nechce odo mňa odpoveď (chýba tam kolonka odpovede). To je typické pre tých, ktorí chcú iných iba przniť, ale nechcú iných počúvať. No, prečo sa snažiť s nimi diskutovať? Je to iba hádzanie „hrachu na stenu“…
     Pekný víkend!

    12. To Degon:
     ad.Tento svet nie je rajom a tak je tu mnoho ľudí „na dne“. ktorí trpia psychicky, sociálne, ale aj zdravotne. Pre takých sú reči o šťastí, láske a dobru iba „provokačné keci“! Takí hľadajú únik skôr v sebevražde. Tento diskuzný web nemôže suplovať psychiatrické liečebne, ani sociálne zariadenia, alebo zdravotné ústavy. Je tu pre takých, ktorí ešte hľadajú „duchovné perly“, svetlo pravdy, nadeje a teplo lásky.
     Pan J.P.A. mi napísal dlhý príspevok, ale nechce odo mňa odpoveď (chýba tam kolonka odpovede). To je typické pre tých, ktorí chcú iných iba przniť, ale nechcú iných počúvať. No, prečo sa snažiť s nimi diskutovať? Je to iba hádzanie „hrachu na stenu“…

     ————–
     To je to,co ti Otec ukazuje,kým jsi uvnitř a co máš
     řešit sám v sobě za kdy je čas.

     „A hory, jež jsi viděl, železnou horu, horu měděnou, stříbrnou, zlatou, cínovou a olověnou, před Vyvoleným státi budou, jako strdí před ohněm a jako voda, která shora stéká přes ony vrchy, a slabé budou pod jeho nohama. A přijde jednou den, kdy nebude možno se spasiti ani zlatem, ani stříbrem, ani se zachrániti, ani uniknouti. A nebude železa na války ani pancíře; měď i cín bude bez užitku, a olovo nebude těženo. Všechny tyto věci zmizí a zničeny budou na povrchu zemském, až vyvolený objeví se před tváří Pána Duchů.“

     To není výhružka.Prostě to tak bylo a je.Co s tím
     uděláš je jen na tobě.

    13. ad – Veľmi rád odpoviem matke, Anonymovi, ako aj Věre na ich skutočnú, alebo iba predstieranú nechápavosť

     …podle skutků poznáte je.
     Nevěřím na tzv. „slušné lidi“, Degone. Vy možná nepoužíváte vulgarismy, ale to nic neznamená. To je nula, nic, jen iluze, Potěmkinova vesnice. Na jedné straně vybraná mluva, a z druhé strany padají opovržlivé poznámky o židech. Dřív jsem z toho byla v šoku, teď už mě jen tak něco nepřekvapí.

    14. ad: To je nula, nic, jen iluze, Potěmkinova vesnice.
     Ano, souhlas… A dál jen hovna, hovna, a zas a jenom tisíckrát recyklovaný sračky a hovna…

    15. Degone, díky za vyjádření tohoto názoru. Jen to za sebe upřesním, slušný člověk by se za žádnou cenu neměl zapojovat do takových (koprolálistických) diskusí, ale obloukem je míjet. Kdo se však v nich chce vyžívat, jeho svobodná volba. Podle ovoce poznáte je.

 16. Texty pyramid: Kapitola 264
  Ochranný kanál je otevřen, klikatá
  vodní cesta je zatopena, rákosová
  pole jsou naplněna vodou; aby král
  mohl být převezen k východní
  straně oblohy, k místu, kde ho
  bohové přetvoří, kde se znovu
  narodí nový a mladý.

  Porod-přerod:
  Práce na vlastním sebepoznání se začíná,
  cesta pokřivených vztahů a citových problémů je plná,
  vnitřní stav varuje před pádem na pudovou rovinu -mysl je naplněna sexuálními emocemi,
  aby ten,jenž přeceňuje sebe samého mohl překonávat překážky na cestě životem
  v chápání mužského prvku směřujícího k jednotě s ženským protikladem,
  v místě,kde ho Bohyně Matka svou láskou bezpodmínečnou promění,
  kde se znovuzrodí do vlastní přirozenosti a bohatším vědomím.

  *krále(u koho je více tzv.mužské energie) promění Bohyně Matka
  *královnu(u koho je více ženské energie) zas Bůh Otec

 17. http://www.sarakt.eu/Troya_10.jpg

  Tě tu pán čeká,kupec,žádá si dobytek(býka)
  Jaro je mírné,neprší
  chce také pouto do ruky si
  (Ale) pola jsou moje a býk rovněž

  překlad:
  „Nevědomí“ tě tu nabádá k rychlejšímu postupu v práci na sobě samém,“Merkurius“,
  ti jasně ukáže tvůj vztah ke své mužské sexuální stránce,možnosti ji odstranit a ovládnout
  Plodné období oddychuje,nevědomí však varuje,neboť duše již dlouho není ovlažena city
  chce také emoční vazbu v náplni vědomí
  (ale) uváznutí a slepá vášeň, destruktivní nátlak a tupost v podřízenosti dominujícím pudům,pocit méněcennosti, nenávist a zášť jsou „bohatsvím“ mého falešného JÁ-Ega.

  *Kupec=Merkurius,Hermes,Pan,..=“Obchodník s deštěm“ je samotný Božský Otec srdcí s „maskou“(tzv.pláštěm zla=chudoby srdce),známý u mystiků pod jménem „Máro“.V alegoriích znám jako Drak,jenž hlídá svou „perlu“,ke které tě bez boje nepustí.Je Strážcem Prahu.
  Prahem je myšlena jediná překážka(val),která tě dělí od spojení se s Láskou bezpodmínečnou,s Božskou Matkou a Světlem,již Božským Otcem vpravdě.Falešné ego je to,co řídí(kormidluje) Otec sám.
  Máro=“Já sám“=Ego(falešné ego)

  „Obchodník s deštěm“ je přece znám:40 dní na arše -potopa světa,40 dní na poušti,40 dní vodit po poušti lid z ega(Egypta:)),40 dní na hoře Sion,..
  Obchodník s deštěm se ozve každému,kdo jej o to s pokorou srdce požádá.Každému,kdo chce tomuto světu porozumět srdcem.
  Každému,kdo otevřel své srdce,z nějž prýští Láska bezpodmínečná.Láska všeobjímají je to,co žádá a na oplátku čistí rozum,
  čistí zrak srdce(možnost „vidět“) a pomohl zabít falešné ego.

  “Ó Rohatý, jenž jsi přišel ze Siovtu! Netlachal jsem. “
  Merkurius má znak kruhu,půlměsíce nad kruhem(jenž vypadá jako rohy) a kříže pod kruhem.Kruh je tvá duše,která se učí Poznání
  v dualitě tohoto světa,dualitě z pohledu ženského i mužského principu,aby následně oba principy spojila sama v sobě a uměla sama myslet s láskou,rozumovat srdcem.Merkurius tvou mysl egem rozdělí a je jen na tobě,kdy ti pomůže se poskládat zpět.
  Budeš však nesmíně bohatší ve svém srdci,tedy vědomí,čímž obohatíš svými zkušenostmi i celé Vědomí.To obohacuješ i tak,protože jsi od Počátku Jeho součástí.Rozdělen a na oko oddělen od Vědomí jsi dočasně -jen v tvé mysli.Mysli s falešným jástvím,
  přičemž tvá duše nic nekoná,jen vhlíží.Přispět tomuto světu můžeš,když poznáš sám sebe vpravdě a odevzdáš svým fyzickým potomkům tuto zprávu i geneticky,tedy že učíš své tělo rozumovat taktéž srdcem.

  SIOVT=“vidět-nevidět Boží Milostí“
  To proto vyryl do kamene:“Miluj i Tar,aby bohů děl a načetl až tam,kam dospěl jsi.“

  PS:Tartaros je Podsvětí Vědomí,tedy i toho tvého,aby se poznal vpravdě.Tartaros je Země,kde se nacházíš i ty,i ten,i ona,i oni,..a kterému
  vládne Já sám=Ego(Parazit,Soudce,Oběť).

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference