mapa stránek || vyhledávání

Sviatok troch kráľov! Oslava tých, ktorí si to vôbec nezaslúžia!

Zakrátko po Vianociach, ktoré sú oslavou narodenia Ježiša Krista, oslavujú kresťanské cirkvi sviatok troch kráľov. Traja králi, alebo aj traja mudrci z východu, poznali a pochopili, že na zemi, konkrétne v židovskom národe, sa má narodiť niekto Veľký. Že sa tam má narodiť Mesiáš, Spasiteľ sveta a Syn Boží.

Jeho pozemské zrodenie bolo doprevádzané nevšednou hviezdou. Traja králi – traja mudrci, hviezdu sledovali, a ona ich priviedla k dieťaťu v Betleheme. Poklonili sa mu a k jeho nohám zložili svoje kráľovské dary.

A potom odišli. Ale práve skutočnosť, že odišli, bola fatálnym zlyhaním! Bolo to absolútne nepochopenie ich úlohy vo vzťahu k Božiemu dieťaťu, pretože Zhora, z Výšin bol Ježišov život naplánovaný v mnohých veciach úplne inak, než sa potom v skutočnosti stalo. A stalo sa tak preto, lebo tí, ktorí ho mali na zemi ochraňovať a pomáhať mu, nesplnili svoju úlohu a nechali ho napospas osudu.

Traja králi sa ešte pred svojim pozemským zrodením zaviazali, že budú na zemi všemožne pomáhať Synovi Stvoriteľa a uľahčovať mu jeho pozemský údel. A aby mohli pomáhať naozaj efektívne, narodili sa riadením osudu ako pozemskí králi.

Lebo Stvoriteľ mal pre svojho Syna pripravenú cestu veľkosti a slávy, a nie cestu bolesti a utrpenia. A rozhodujúci podiel na tom, aby sa plány Stvoriteľa naplnili, mali mať práve traja králi, pretože absolútne všetko, čo na zemi vlastnili, im bolo darované len preto, aby tým zaštítili Ježiša Krista. Aby ho po celý jeho život doprevádzala ich ochrana. Aby pred ľudí nepredstúpil len v moci Ducha, ale aj v ochrane pozemskej kráľovskej moci.

Traja králi boli traja preto, lebo už mnohokrát v minulosti sa stalo, že bytosti, prichádzajúce na zem s určitým dôležitým poslaním, neodolali rôznym nástrahám a pokušeniam hmotnosti a zlyhali. Ukážkovým príkladom je zlyhanie archanjela Lucifera.

V prípade troch kráľov bola teda Zhora predpokladaná aj možnosť ich pochybenia. Práve preto boli až traja. Predpokladalo sa totiž, že ak by zlyhal jeden, svojim bohatstvom a mocou zaštítia Ježiša dvaja. A ak by zlyhali hoci aj dvaja, ešte vždy zostával jeden. Ale žiaľ, oni sklamali všetci traja a Syn Stvoriteľa zostal bez ich ochrany.

Keď potom Ježiš stál pred židovskou veľradou, aby ho odsúdila k trestu smrti na kríži, riekol: „Keby bolo moje kráľovstvo z tohto sveta, pluky anjelov by sa postavili proti tomu, aby som bol vydaný do rúk židom. Ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“

A práve preto, že jeho kráľovstvo nebolo z tohto sveta a preto ho nemohli ochrániť pluky anjelov, mal mať tu na zemi ochranu troch kráľov. A keby ju bol mal tak, ako bolo plánované, všetko by bývalo inak!

Ako?

V prvom rade je treba zdôrazniť, že všetky vyššie uvedené skutočnosti popierajú mylnú a nesprávnu domnienku, že Pán Ježiš prišiel na zem preto, aby zomrel na kríži a svojou smrťou nás spasil. K jeho ukrižovaniu však vôbec nemuselo dôjsť, keby tak fatálne nezlyhal ľudský faktor.

Kristus mal pôsobiť na zemi ako kráľ v duchovnom slova zmysle, a mal byť podporovaný pozemskou mocou troch kráľov. Prišiel, aby ľuďom ukázal cestu k ríši Ducha, ktorú oni stratili, pretože plynutím stáročí vložili do Mojžišovho učenia, ukazujúceho cestu k bránam kráľovstva nebeského, mnoho vlastných názorov a pokrivení. Cesta k ríši Ducha bola zahmlená a stratená, a civilizácia našej planéty smerovala do záhuby. A keď ani úsilie mnohých prorokov nedokázalo zmeniť nesprávne smerovanie, musel prísť samotný Syn Stvoriteľa, aby nám ukázal stratenú cestu do večnej nádhery kráľovstva nebeského.

A Ježiš nám vo svojom učení skutočne ukázal, ako máme správne myslieť, hovoriť a jednať tak, aby sme naše bytie nasmerovali na cestu ku kráľovstvu nebeskému. Ukázal nám, čo treba robiť a akými sa máme stať, aby sme mohli byť spasení. Spása totiž spočíva jedine v Ježišovom Slove, ktoré nám k nej ukazuje cestu. Kto sa podľa Pánovho Slova riadi, bude spasený. Kto sa ale jeho Slovom neriadi, nebude spasený.

Kráľovská moc Ducha bola z osobnosti Ježiša Krista tak zjavná, že pri jeho príchode do Jeruzalema ho židovský ľud aj skutočne vítal ako kráľa, prejavujúc mu kráľovské pocty.

Ale to už v pozadí číhala zrada! Avšak táto zrada sa mohla uhniezdiť a plne rozvinúť do svojej zákernej konečnej podoby len preto, lebo temnotou boli vnímané slabé miesta a zraniteľnosť. Keby však za Kristom od samého začiatku a nepretržite stála ochrana troch kráľov, alebo v najhoršom prípade aspoň jedného z nich, všetko by bolo iné.

Lebo ako už raz bolo spomenuté, Stvoriteľ mal pre svojho Syna pripravenú cestu moci, veľkosti a slávy, pretože spása, ktorú ľudstvu prinášal, spočívala jedine v jeho Slove. Spása spočíva jedine v poznaní, pochopení a dodržiavaní Slova Božieho, predstavujúceho cestu k Výšinám. Kristus spasil svet svojim Slovom! Kvôli spáse ľudstva preto nemusel vôbec zomierať!

Ježiš sa mal stať duchovným vodcom Izraela a Izrael mal pod jeho vedením začať pozemsky uskutočňovať Slovo Božie. A požehnanie Hospodina by potom zahrnulo židovský národ takými milosťami, že by ako slnko zažiaril medzi všetkými národmi, ktoré by ho s nadšením nasledovali. Tak na zemi mohol a mal vzniknúť odraz kráľovstva nebeského pod vedením Spasiteľa.

K Ježišovej tragickej smrti, ktorá nebola vôbec zámerom jeho nebeského Otca, došlo len na základe zlyhania troch kráľov, ale aj ďalších ľudí. A nakoniec i na základe fatálneho a nepochopiteľného zlyhania celého židovského národa.

Bolo totiž zvykom, že ľud mal možnosť pred veľkonočnými sviatkami oslobodiť jedného z dvoch odsúdencov na smrť. Keď vyviedli von zbičovaného Ježiša a Pilát, zohľadňujúc tento zvyk, sa spýtal, či ho má oslobodiť, ľudia, ktorí pred pár dňami vítali Krista ako kráľa, si z nepochopiteľných dôvodov želali oslobodiť zlodeja a vraha Barnabáša. Bolo to obrovské zlyhanie, pretože ak by si vybrali Ježiša, i Pilát, i veľkňaz Kaifáš s celou veľradou by museli jeho rozhodnutie rešpektovať.

A tak, po celej sérii nepochopiteľných ľudských zlyhaní, bol Ježiš pribitý na kríž. A ešte navyše bola jeho zločinná smrť prehlásená za zámer jeho nebeského Otca a za zmiernu obetu, vykonanú pre spásu ľudstva.

To je však lož! Ľudstvo nebolo spasené Ježišovou smrťou! V tomto surovom zločine voči Synovi Najvyššieho v žiadnom prípade spása nespočíva!

Spása spočíva jedine v Božom Slove, ktoré nám Ježiš priniesol! Spása spočíva jedine v tom, že ľudia prijímajú Slovo Kristovo, že sa ho snažia správne chápať a že sa usilujú v súlade s ním žiť a dokonca aj myslieť.

Kto takto činí, zaručene dôjde k spáse! Zaručene dôjde k pozemskému šťastiu, mieru a po smrti k zlatým bránam večného kráľovstva nebeského.

Pre toho, kto však Slovo Krista neprijíma, nesnaží sa ho správne chápať a nesnaží sa v súlade s ním myslieť a žiť, pre toho žiadnej inej spásy niet.

Takáto je pravda o troch kráľoch, o poslaní Ježiša Krista a jeho smrti na kríži, i o tom, v čom naozaj spočíva spása.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.3
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

48 komentářů

 1. Lucifer je arcidémon, nie archanjel.
  Od polovice článku som to prestal čítať. Kristus svet nespasil, každý sa musí spasiť sám! Kristus nebol v staroveku ukrižovaný, nebol na to dôvod. Bohovia sa nedajú zabiť. Keď ich nikto nepodporuje, doplatí na to sám. Všetci sme napokon na jednej lodi…

 2. Pán Šupa má celkovo dosť hodnotné príspevky, ale tentoraz je jeho uvažovanie trochu mimo reality. Ako sám v úvode píše, ide tu o povesť troch kráľov, alebo troch mudrcov z východu, ktorí sa prišli pokloniť Jezuliatku a priniesli mu svoje dary. Tak ako všetko okolo postavy Ježiša je to iba mýtus vykonštruovaný jeho ctiteľmi, nech už to má akýkoľvek zmysel. A preto vyvodzovať z mýtu nejaké logické závery je veľmi nelogické, už aj preto, že ak sa tu jedná nie o kráľov, ale mudrcov – teda učencov (astrológov), tí predsa nemajú žiadnu moc nikoho ochraňovať. A najmä nie, ak by išlo o cudzincov.
  Pán Šupa to tentokrát dosť prehnal, čo mu čitatelia iste odpustia už za jeho predošlé postrehy. Povesť je rozprávka a nie historická udalosť, ktorá by si zaslúžila hlbšiu analýzu…

  1. Článek píše:“Traja králi sa ešte pred svojim pozemským zrodením zaviazali, že budú na zemi všemožne pomáhať Synovi Stvoriteľa a uľahčovať mu jeho pozemský údel. A aby mohli pomáhať naozaj efektívne, narodili sa riadením osudu ako pozemskí králi.“
   Komentář : zavázat se před svým zrozením. To vypdá , že autor článku už sem taky plete karmu. A zrodili se řízením osudu, tedy ne z vůle Boží.
   To i novinky.cz ( dědici Rudého práva) to mají jasnější:
   https://www.novinky.cz/zena/clanek/tradice-svatku-tri-kralu-40055580
   „Tenkrát přišli do Jeruzaléma tři mudrci z Východu (později byli považováni za krále) a ptali se po nově narozeném židovském králi, jemuž chtěli vzdát hold. Herodes je na základě rad svých rádců poslal do Betléma. Tam se mudrcům zjevila betlémská hvězda, která je dovedla přímo do stáje k Ježíškovi….
   Žehnání domů a další zvyky
   Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen „Tří králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto příbytku“.
   Tři křížky za písmeny (K+M+B+) přitom nejsou znaménky plus, ale symbolizují Nejsvětější Trojici – tzn. Otce, Syna a Ducha Svatého.“
   Článek píše :“K Ježišovej tragickej smrti, ktorá nebola vôbec zámerom jeho nebeského Otca, došlo len na základe zlyhania troch kráľov, ale aj ďalších ľudí. A nakoniec i na základe fatálneho a nepochopiteľného zlyhania celého židovského národa.“
   Komentář: Fatální je selhání soudnosti autora, který ví, jaké měl (a měl mít) Bůh záměry. Ví, co měl Bůh dělat. Autor vidí samé selhání, tří mudrců, židů i samotný nebeský Otec měl prý jiné záměry.
   Prostě teologická sci-fi povídka.

 3. Zvláštní článek. Kdyby sem pan Šupa chodil diskutovat, tak by možná nějaké dotazy mohl odpovědět.

  Proč si vybral označení tři králové? Řím to tam světskou mocí /i vojensky/ ovládal, žádný jiný král mimo Herodese v Judsku nevládl, Řím měl císaře.

  Mudrci či mágové mají svůj původ v Matoušově příběhu zřejmě v mithraismu a nebo zarathuštrismu. Podle jejich jmen patří ke slunečnímu bohu. Kašpar (Caspar) znamená „Bílý“, Melichar (Melchior) je „Král světla“ a Baltazar (Balthazar) je „Pán pokladů“. Mágové tedy byli zoroastriánští kněží, i když řecký termín „magos“ má ještě další výrazy, mimo mudrce též mystik, jasnovidec či kouzelník.

  Tento příběh by dal, pokud se stal, významné zabezpečení pro Ježíšův mladý život. Dary, zlato samozřejmě, ale i ostatní, měly v tehdejší době svou cenu. Proto se nabízí i otázka, jestli Ježíš je využili pro své cesty na Východ /??/.

  V každém případě tito tzv. tři mágové ani na počátku a ani v případě smrti smrti Ježíše neselhali.

  1. Autor je mimo, neví, kdo byli tři králové. (Vedení komunity esejců z Kumránu se přišlo přesvědčit.)Ani co byla „hvězda“, ale trojitá konjunkce v souhvězdí Judeje 7 let před naším letopočtem. Zpívají to na „všech mezích“.

   1. Role esejců je vůbec nedoceněna. Nebýt jich tak by se asi Ježíš nezrodil do této části světa.

 4. Vážení čitatelia tohto, ale i mojich minulých, a snáď aj budúcich článkov.

  Prečítal som si Vaše výhrady voči môjmu ponímaniu príchodu troch kráľov a všetkých vecí, s ním súvisiacich a dospel som k presvedčeniu, že nemá zmysel konkrétnymi argumentami obhajovať to, čo som v článku uviedol a s čím sa stále plne stotožňujem.

  Predsa však chcem všetko, o čom píšem obhájiť, avšak iným spôsobom.

  Čitateľom by malo byť evidentné, a mimochodom zdá sa mi, že som to aj konkrétne kdesi uviedol, že pri písaní všetkých svojich textov čerpám a opieram sa o duchovné poznanie, ktoré je zakotvením Pravdy na tejto zemi a v celom stvorení. Táto Pravda je chrbtovou kosťou všetkých mojich textov. Jedine na základe nej jednotlivé veci a problémy podrobnejšie rozvádzam.

  Vždy, keď sa stretnem s kritikou svojich textov, a pritom viem, o čo sa opierajú, iba ticho žasnem nad tým, ako je možné, že takí inteligentní a duchovne orientovaní ľudia, akými sú neraz moji čitatelia, ešte nedokázali sami vojsť do kontaktu s Božou Pravdou, zakotvenou na zemi. Že ju nedokázali nájsť a poznať ako takú.

  Snáď je to kvôli tomu, že ľudia majú v sebe svoju vlastnú predstavu o pravde, ktorej sa držia, ktorej sa nechcú vzdať a ktorá im bráni poznať skutočnú Pravdu, pretože ich vlastná predstava o nej, ako aj hrdosť na svoje doterajšie duchovné poznanie im to znemožňuje.

  A ak toto nedokážu vo vzťahu k Pravde a jej pozemskému zakotveniu, je len pochopiteľné, že to nedokážu ani vo vzťahu k informáciám v mojich textoch, v ktorých sa o túto Pravdu vždy opieram.

  Čo dodať na záver? Možno iba prianie, aby sa všetkým podarilo nájsť tento Zdroj Pravdy Božej, ukotvený na našej zemi a pochopiť jeho cenu. Jedinou cestou, ako toho dosiahnuť, je učiniť vlastné vnútro rovnorodé s Pravdou. A to tým, že v ňom musí zavládnuť skutočne čistá túžba po Pravde, bez akýchkoľvek vlastných predstáv a bez akejkoľvek vlastnej ješitnosti a domýšľavosti. Lebo každá neschopnosť Pravdu nájsť a poznať ako takú, musí vždy nevyhnutne spočívať vo falošných a nesprávnych postojoch dotyčného duchovne hľadajúceho. Vojsť do kontaktu s čistou Pravdou môže totiž skutočne len človek čistého vnútra.

  Zjednodušene vyjadrené, ak chceme nájsť a pochopiť Pravdu, musíme najskôr učiniť svoje vlastné vnútro toho hodné.

  1. ad.: Snáď je to kvôli tomu, že ľudia majú v sebe svoju vlastnú predstavu o pravde, ktorej sa držia, ktorej sa nechcú vzdať a ktorá im bráni poznať skutočnú Pravdu, pretože ich vlastná predstava o nej, ako aj hrdosť na svoje doterajšie duchovné poznanie im to znemožňuje.

   Pane Šupa,
   já jsem na ty Pravdy a pravdy dost vysazený. Takže Vy tvrdíte, že máte Pravdu a ostatní lidé mají jen pravdu:-((

  2. Pane Šupo, mohl byste sem dát zdroj na informaci, že to byli tři králové?
   V Novém Zákoně v Matoušovi se píše o mudrcích. Ostatní tři evangelia tuto událost nevzpomínají. U Matouše se píše, že ty tři mudrce tam poslal Herodes – kap. 2, 7-12.

   Děkuji, budu Vám povděčen.

   Václav Žáček

 5. Pre M.Šupu: Mám taký dojem, že panu Šupovi vôbec nejde o ten mýtus „troch kráľov“, alebo „troch mágov“, ale o niečo celkom iného, – čo celkom výstižne popisuje v tom svojom polemickom vyjadrení. Ide mu podstatu „dobra“ a „zla“, alebo o „Pravdu Božiu“ a „ľudskú pravdu“ vo vedomí ľudí – ktorá je často opakom tej „Pravdy Božej“. Samotné tie postavy „troch kráľov“ sú len obrazné alegorie vystihujúce „svetskú moc vo všeobecnosti“, ktorá má snahu deliť ľudstvo na „bohov“ a „otrokov“ podľa starých mýtických predstáv, kde jestvuje „pravda pre otrokov“ a „pravda pre mocenskú elitu“, ktoré sú diametrálne odlišné. Bohužiaľ musím konštatovať, že aj jednotlivé cirkvi, ako aj „veda“ vo svete a rôzne filozofické systémy svojím spôsobom zachovávajú túto povolenú dualitu, čo je na škodu ľudskému pokroku a ľudskej civilizácii.

 6. ad/ „A stalo sa tak preto, lebo tí, ktorí ho mali na zemi ochraňovať a pomáhať mu, nesplnili svoju úlohu a nechali ho napospas osudu.“

  Tři mudrci měli svůj osud a v něm zřejmě bylo to, že po odevzdání darů měli odejít od narozeného Ježíška. Pan Šupa si zřejmě vymyslel, že Ježíše měli ochraňovat a pomáhat mu. Alespoň se to nikde v Novém zákoně nepíše. A také navíc museli oznámit Herodovi výsledek jejich poslání.

  Ježíš, jak píše pan Šupa, měl nebo neměl svůj osud? Dostal dary, to bylo asi v jeho osudu. Asi si je nechal /jeho rodiče/, též by se to dalo nazvat jako osud. No a odvíjelo se to pak další léta tak, jak je to známé.

  Pan Šupa nezná ten jiný osud Ježíše, jak by se jeho život vyvíjel kdyby u něj mudrci zůstali? Možná, když mudrci nevěděli, co chystá Herodes, který jim do očí lhal tím, že by se šel „tomu dítěti“ poklonit, by stejně asi nic nezměnili. Je otázkou, když by neodešli od novorozence, jestli by se Josefovi ukázal ve snu ten anděl a poradil mu, tak, jak se to stalo, aby všichni uprchli do Egypta.

  Pan Degon to přehazuje na nějakou jinou kolej, dobra a zla! Ale název článku od autora říká jednoznačně něco jiného.

 7. jiná kolej prochází branou věčnosti

  kusá kolej ***
  však vede jen dvěma řádky ***
  k překážce v dáli, ***
  která jí zabrání ***
  dále vést a případně i lidi vézt, ***
  tou cestou necestou. ***

  Klam. ***
  kusé koleje ***
  lidské lopatky ***
  rozdělené úderem ***
  ojedinělost ***
  bolest ***
  tma ***
  Co bytost vzbudí? ***
  Ranní svítání? ***
  Jiná kolej ***
  vedoucí branou věčnosti? ***

 8. Aloisi iba niekoľko slov pre porozumenie: Článok od p. Šupu som okomentoval vo svojom príspevku zo dňa 11.01.2020. Môj komentár zo dňa 15.01.2020 sa už netýka samotného článku p. Šupu, ale jeho reakcie zo dňa 13.01.2020 – to iba na objasnenie! Naša Matka – ako to vyplýva z jej príspevku – za ktorý jej ďakujem – to pochopila, lebo je to bystrá a chápajúca osoba.
  Pán Šupa tie nechápavé pripomienky niektorých diskutérov okomentoval slovami: „Predsa však chcem všetko, o čom píšem obhájiť, avšak iným spôsobom“. Teda – to je tá jeho „iná koľaj“ – podľa Matky „vedoucí branou věčnosti“.
  Pekný deň!

  1. Pane Degone, Vy jste mi ale roztomilý popleta. Vždyť já jsem nediskutoval s Vámi. Můj drobný příspěvek jsem přidal, ale ne jako reakci na Vás. Můj příspěvek z 15.1.2020 (14:32) reagoval na jednu divnou větu z článku pánka Šupy. Tady je:
   ad/ „A stalo sa tak preto, lebo tí, ktorí ho mali na zemi ochraňovať a pomáhať mu, nesplnili svoju……. Najdete ji celou, pokud máte zájem, na konci třetího odstavce článku. Zkrátka, ten osud mě zaujal, ne Vy. Totiž, z Vašeho včerejšího příspěvku jsem si jen drobně povšiml té Vaší časté zdejší mantry – dobro a zlo. V textu článku p.Šupy však tuto odbočku na Vaši oblíbenou kolej /dobro a zlo/ Degona nenajdete.

   S jedním ale souhlasím. Matka je borec, tedy borkyně. Sice již ty verše nedávno použila, ale nešť.

   Pěkný den.
   Jdeme nabrat sílu do mírně studeného lednového lesa. + 5,3 st. C!!

   1. ad. Alois pro Degona16.1.2020 (12:43)
    To, co jsem nedávno a také včera použila, nejsou verše a už vůbec nejsou totožné :-)

    V dřívějším komentáři jsem sice psala též o kusé koleji, ale vůbec jsem tehdy netušila, že něco takového existuje.
    Až po Vašem komentáři, kde jste použil slovo koleje, jsem po napsání a odeslání včerejšího komentáře nahlédla pouhou náhodou do Wikipedie a ejhle, ono to existuje v tomto světě.
    Takže pokud jdeme, či jedeme slepou kolejí, buď narazíme, nebo se vrátíme zpět do míst, kde je křižovatka a my máme šanci najít správnou cestu a probudit se, třeba ranním svítáním,…
    Mezi tím ale můžeme sedět ve vlaku a přecházet z jednoho vagonu do druhého :-)
    Hle, cílová stanice.
    Vystoupíme? Přestoupíme? Vrátíme se zpět?
    Nu na každém jedinci záleží. MI blikne světýlko a vše se znovu, se silnější intenzitou znova začíná, tedy trochu jinak, neboť paměť srdce zůstává a láska nezmírá.

  2. → „Predsa však chcem všetko, o čom píšem obhájiť, avšak iným spôsobom“.

   No vidíte, Degone, a já mu přesto rozumím. Ten kontext – (M.Šupa 13.1.2020 (10:57)
   – kde mluví o Pravdě, – Jedinou cestou, ako toho dosiahnuť, je učiniť vlastné vnútro rovnorodé s Pravdou. A to tým, že v ňom musí zavládnuť skutočne čistá túžba po Pravde, bez akýchkoľvek vlastných predstáv a bez akejkoľvek vlastnej ješitnosti a domýšľavosti. Lebo každá neschopnosť Pravdu nájsť a poznať ako takú, musí vždy nevyhnutne spočívať vo falošných a nesprávnych postojoch dotyčného duchovne hľadajúceho. Vojsť do kontaktu s čistou Pravdou môže totiž skutočne len človek čistého vnútra – nemá chybu!!!
   Bez lásky k Pravdě, jste všichni v pr..li. Jinými slovy, a jak by řekl Bondy, akorát od ho..na k ho..nu, se váš život plete. Tečka.

   1. matka:
    „V dřívějším komentáři jsem sice psala též o kusé koleji, ale vůbec jsem tehdy netušila, že něco takového existuje.“
    V Brně přece máte na hlaváku hlášení o kusé koleji, takže spíš mozkové podvědomí zapracovalo.

   2. ad. Anonym19.1.2020 (10:15)
    matka:
    „…. spíš mozkové podvědomí zapracovalo….“
    To nevylučuji. I když v Brně nebývám často a už vůbec ne na Brněnském hlaváku. Tedy jestli se jedná o vlakové nádraží, tak tam jsem byla naposledy doprovodit dceru, která kamsi před několika lety odjižděla.
    A pokud zapracovalo podvědomí, tak se mi ta infortmace dostala z části, o které jsem vůbec netušila, že tam něco takového může být. To nevylučuji. To se stává.

 9. Pre diskutujúcich Matku, Honzu, ale aj Aloise, ktorý ma označil za „roztomilého popletu“. U mňa v mojom veku je to už normálne a tak sa na také označenie už neurážam. Kľudne znesiem aj ostrejšie označenie, ako napr. „roztomilý vôl“, alebo podobne – výber je naozaj veľký. Myslím, že pán Alois tak podráždene zareagoval preto, lebo som pochválil Pardala a označil ho za nástupcu nášho p. Žáčka, ktorý lipne viac na osobných stretnutiach.
  Páči sa mi aj aktivita nášho Honzu, ktorý sa púšťa už aj do rozsiahlejšieho komentovania predmetnej problematiky a čo sa týka našej matky, tá už je svojou aktivitou priam príslovečná.
  Pekný deň všetkým!

 10. → Páči sa mi aj aktivita nášho Honzu, ktorý sa púšťa už aj do rozsiahlejšieho komentovania predmetnej problematiky.

  Nejraději jsem v poloze nestranného pozorovatele a v tichosti Tao, ale někdo ten tok s&h v údolí tupých hlav usměrňovat, a nazývat věci a jevy pravými jmény, musí..:-))

 11. Honzo – súhlasím, že je potrebné veci správne pomenovať, ale dôležitejšie je podľa mňa navrhovať riešenie na odstránenie toho zla v nás a v spoločnosti, teda ako vy hovoríte s&h. Bez tohoto riešenia sa my ani budúca generácia (ak dajaká ešte bude) sa z toho nevymotá! Mala by to riešiť morálna teológia, ktorá sa opiera hlavne o všetkým známe „desatoro“ a tiež všetkým známe „miluj blížneho svojho, ako seba samého“, ale už nevysvetľuje – PREČO???
  Prečo máme milovať pokrytcov, chytrákov, špekulantov a zločincov a dávať im vo voľbách svoje hlasy, aby nám vládli? – PREČO???

  1. → je potrebné veci správne pomenovať, ale dôležitejšie je podľa mňa navrhovať riešenie na odstránenie toho zla v nás a v spoločnosti.

   Ale v tom je právě ten zakopenaj pes. Aby se mohlo cokoli řešit, je primárně a nezbytně nutný to pojmenovat. Natvrdo! Co chcete řešit v Babylónu? Ve s&h? Nekonečnej příběh je celej tenhle „systém“ a vláda „slepých“. Tak co chcete řešit?..:-)) Už jsem moc starej a dost „okopanej“ na to, abych uvěřil iluzím, kravinám a 3,14čovinám všeho druhu. Díky Bohu… Riešenie nechávám směle bláznům.

 12. → Prečo máme milovať pokrytcov, chytrákov, špekulantov a zločincov a dávať im vo voľbách svoje hlasy, aby nám vládli? – PREČO???

  Degone, proboha co „řešíte“? Volby, orgie idiotismu? PREČO???..:-))

  Nepřidáš se k většině, koná-li nepravost (Ex 23,2)

 13. Honzo, ďakujem za pripomienky. Píšete, že ste už starý na to, aby ste uveril ilúziam o náprave spoločnosti. Ani ja na to neverím, ale verím na nápravu rozumného jednotlivca. Už viackrát ste tu spomenul Egona Bondyho, vl. menom Zbyněk Fišer (1930-2007), ktorý sa posledné roky svojho života venoval filozofickým otázkam ľudskej existencie a spoločne s Marínou Čarnogurskou vydali v r. 1993 knihu „O Tao a jej tvorivej energii te“.
  Jeho názory vyjadrujú slová: „„…co je moudrostí Boha, nevím. Snad jen právě to, že je oporou všemu, aniž by to buzeroval nějakými pitomými radami. Ale co je moudrostí člověka, vím, neboť je to nad slunce jasnější a řve to na nás dnes už z každé vteřiny času a z každého smetí pod nohama: je to bouřit se, bouřit se a bouřit se, protože jedině tento postoj je za všech okolností oprávněný. Je sranda, že nám v Evropě to muselo trvat dva a půl tisíce let naší zázračné anticko-křesťansko-árijské kultury, než to nakousl aspoň André Breton po druhé světové válce, a že v Číně zmilitký předseda Mao to dokázal říct rovnou na plnou hubu.“ (Sklepní práce, s. 160)
  Uznával „Tao“ ako „Cestu, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom“ nášho života – teda cnosti. Ak väčšina koná nepravosti, je tu ešte „Cesta menšiny“, teda (cesta Tao-te).

  1. „náprave spoločnosti“

   Náprava společnosti na co? Jak by to mělo vypadat?

   Svět nespasíte, všechno je jak má být a správně, to jen ti co se snaží něco napravovat podle sebe v tom dělají chaos.

   1. → všechno je jak má být a správně

    Hmm, to na tuti víš, nebo si to myslíš? Věř nebo nevěř, ale mezi tím – vědět/myslet – je docela propastnej rozdíl. A nemusíš ani odpovídat. O bláznech, kteří nahrazují teritorium svou vlastní mapou (viz. Bělohradský), jsem už psal.

    Plácáš jenom nesmysly, ostatně jako každej jinej pomatenec, oběť a „produkt doby“. A že vás, frikulínů, je..:-)))

   2. Plácáš jenom nesmysly

    Jak jinak, bořím ti tvé sny o tom jak je vše špatně a ty chudáček, už tu dlouho nebudeš, máš své roky, vidím ti až do střev :D

   3. Proto zákonitě musí být vše špatně, aby si z tohoto světa odcházel v klidu. A nechal za sebou ten marasmus. Bojíš se smrti viď?

  2. → Ale co je moudrostí člověka, vím, neboť je to nad slunce jasnější a řve to na nás dnes už z každé vteřiny času a z každého smetí pod nohama: je to bouřit se, bouřit se a bouřit se, protože jedině tento postoj je za všech okolností oprávněný.

   Tak, tak, svatá pravda.

   Jediná možnost, jak se vypořádat s nesvobodným světem, je stát se absolutně svobodným, že už Vaše existence bude akt rebelství. (Albert Camus)

   S.át na všechny ty s&h a leštěný prdy, kterejma je celej tenhle systém navoněný bídy a pokrytectví nejhrubšího zrna, promořenej durch und durch.

  3. → verím na nápravu rozumného jednotlivca.

   Co to, krom toho, že je to zase a jen víra, je? Jinými slovy, kto, čo, to je ten henten „rozumný jednotlivec“? Neznám nikoho takovýho, sebe nevyjímaje. Každej děláme kraviny. A kdo říká, že ne, lže.

 14. Autor píše:
  „Spása spočíva jedine v Božom Slove, ktoré nám Ježiš priniesol! Spása spočíva jedine v tom, že ľudia prijímajú Slovo Kristovo, že sa ho snažia správne chápať a že sa usilujú v súlade s ním žiť a dokonca aj myslieť.“

  Ježíš byl sám vtěleným Slovem, ve fyzickém těle Syna člověka, a jeho Slovo od Boha bylo – vraťte se, Vy kteří jste připraveni setkat se s mým Slovem vtěleným v mně samém. Dlouho v pozemském vtělení nebyl a jeho kázání obsáhlo jen pár roků. Byl nepochopen, kněžstvo se cítilo ohroženo a tři tzv. králové neměli žádnou moc Ježíše zachránit před světskou mocí. Ale koho zachránit? jeho fyzické tělo? pro ty, které přivedl na cestu a pro které přišel se s ním setkávali i po smrti jeho fyzického těla.

  Spása spočívá v připravenosti a k obrácení se v Duchu svatém /Šabdu…../ a ke směřování odejití z tohoto světa. Ještě je tam mnoho jiných podmínek, jako třeba jen ta, že Bůh Otec chce své děti očištěné od nánosů tohoto světa.

  To, co bylo zaznamenáno na mnoha starobylých svitcích jako Ježíšovo poselství pro lid jeho doby, který se mohl „hřát“ v jeho Světle, jako ve splněné podmínce, v přímém setkání se s Mistrem, je či může být jen malým a třeba i nepřesným zlomkem Ježíšova celého učení /kdo to ví?/, které spočívalo a stále i v dnešní době spočívá uvnitř každého člověka, v lidském nitru, v tom chrámu Boha živého.

 15. Pro Honzu, ale i ostatních: Na internetu – tady: https://www.odpovedi.cz/otazky/jsem-u-konce-s-nervama – jsem našel tenhle „pozitivní“ příspěvek:
  – Tak děkuji za rady, jdu se z toho vyspat, třeba bude líp. Dnes se zabil v lese hasič při výcviku na motorovou pilu. Možná jste to četli, bylo to ve vedlejší vesnici. To mě taky naštvalo. Škoda chlapa, měl nějak přes 40. Nechápu co měli za instruktora, že je nechal kácet stromy. Hasičovi stačí umět svislý řez a ne fušovat dřevorubcům do řemesla. Deptá mě, že nevidím nic pozitivního do budoucna a zavírat oči před tím neřádstvem se nedá. Číst si TrnkyBrnky, nebo jiný humoristický časopis taky nic nevyřeší.
  Klidně bych se šel odpálit do parlamentu. Udělal bych aspoň nějaký dobrý skutek a pár těch hajzlů vzal sebou.
  Došlo to až tak daleko, že nevidíme z tohohle marazmu už žádné jiné východisko???

  1. „Došlo to až tak daleko, že nevidíme z tohohle marazmu už žádné jiné východisko???“

   Kolemjdoucího věta s třemi otazníky v závěru.
   Odpověď je prostá – jak kdo vidí či nevidí východisko. Jak kdo si myslí, že je zde marasmus.

   Co měl říkat takový intelektuál, učitel, obchodník a nebo „jen“ máma od třech dětí pod sprchou plynu v Osvětimi? Co měl říkat vzdělaný člověk v lágru v Mariánské před dřinou v uranových dolech?

   Depka je sviňa, ale jsou východiska. Třeba si poslechnout toto:

   https://www.youtube.com/watch?v=ec_hWKolzGo&fbclid=IwAR2zHSQNjqhBLEyLoNBGlBLTEVGlZxOGYy8tnWyrbZ2zk6zrZBdCAwB9atQ

   Ještě nebylo tak špatně, aby nemohlo být hůř. A nakonec, každému se něco vrací.

   Pěkný den a pokud to nezvládáte, pokud Vám tu chybí více sluníčka, zajeďte si třeba na Madeiru. 20 stupňů, slunce, mnoho květů !

 16. „I když líp už bylo“ – jak říkají komunisté, tak západní demokraté říkají, že „nám je skvěle“, ale, to se týká jenom těch vyvolených 100 tisíc, kteří si přisvojili veškeré bohatství světa. A ti ostatní se musí spoléhat na milostivou almužnu těch bohatých. Kdo nechce být bohatý, ale nechce žít ani v iluzích víry – má smůli, musí si počkat na nějaký ten příští karmický život podle p. Žáčka. Ale nejhůř jsou na tom lidé typu Honzy, který už ani té karmě nevěří a chce být proti všemu a proti všem, jako rebel. Takový má náběh na osud E.Bondyho, který zemřel na popáleniny ve svém lůžku po alkoholovém opojení s cigaretou v ůstech, nebo jako terorista někde jinde.
  Naštěstí máme před volbami a to je období slibů, kterým blázni rádi věří. Že,jo?

 17. → chce být proti všemu a proti všem, jako rebel.

  No, a to jsou právě ty paradoxy a svoboda. Jakmile se jen na chvíli „ztotožníte“ se systémem, a podáte mu obrazně řečeno prst, jste jeho otrokem, než stačíte říct švec. Ďábel nespí.

  ps: všechno je v hlavě.

  1. Ty o nějakém systému víš? Já ne „všechno je v hlavě“.

   1. → Já ne „všechno je v hlavě“.

    Ach, ano, rozumím, sorry, zapomněl jsem dodat, že né v každý hlavě. Hlav, ve kterých je od narození po smrt tak akorát na..áno, a nic víc, se to netýká. Jinými slovy a slovy Krista: ti už svou odměnu mají.

 18. → má náběh na osud E.Bondyho, který zemřel na popáleniny ve svém lůžku po alkoholovém opojení s cigaretou v ůstech, nebo jako terorista někde jinde.

  Měl jsem za to, že Jolandavidímvelkýšpatný umřela..:-)))

  https://youtu.be/A_eIS3PsMSU?t=124

 19. → už tu dlouho nebudeš, máš své roky, vidím ti až do střev :D

  No to je přece báječný, vidět někomu do střev, no ne?. Škoda, že si současně nevidíš ani na špičku svýho vlastního nosu, ty naše místní střevo..:-)))

  1. Pyšný seš sám, to ty se tu pořád vychloubáš něčím a zahaluješ do tajemna. Nikdy nic konkrétního, jen ohrané fráze.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference