mapa stránek || vyhledávání

Úsilí císaře Karla IV. o udržení zbytku gnostického rozměru křesťanství

Vita Caroli, iluminovaný rukopis z roku 1472

Vita Caroli, rukopis z roku 1472

Abychom vnikli do konání osobnosti Karla IV., musíme prostudovat jeho životní pohyb a přečíst jím napsaný životopis Vita Caroli. Tím poznáme jeho způsob myšlení a vynoří se nám dávné děje. Ty mají prvopočátek ve způsobu únosu malého Karla otcem králem Janem Lucemburským od matky Elišky Přemyslovny. Významné totiž na něm je to, že únos byl provázen tříměsíčním vězněním malého chlapce v podzemí bez oken na hradu Loket. (Aby jej Eliščiny stoupenci neunesli.) Takový dlouhý stav bez světla je, jak víme z Indie a Tibetu, známým iniciačním stimulem k probuzení činnosti třetího oka. (Vnitřního vidění, šestého smyslu.) Iniciovaný začne vnímat to, co jiní nevnímají. Takto iniciovaný chlapec byl odvezen do prostředí předních evropských dvorů včetně papežského na výchovu a nepochybně viděl i to, co jiní nevidí.

Dovedu si jeho pozici jednookého mezi slepými představit, protože jsem obdobné postavení zažil. V mých třiceti letech, v době zastávání „vědeckého“ světového názoru, jsem se bez vlastního přičinění několikrát spontánně dostal do stavů změněného vědomí. Šokovaný jsem zjistil, že veškerá realita světa je „jinak“. I anděla jsem jednou viděl, jako Karel IV., ač jsem v té době na anděly moc nevěřil. Přitom jsem se následně musel pohybovat mezi ateisty i ortodoxními katolíky a nedostávat se do střetu. Proto se velmi dobře vcítím do Karlova následného chování. Na tuto okolnost upozorňuji proto, že jen tato může umožnit plně pochopit níže napsaný výklad císařových celoživotních kroků.

Po vhledech do zákulisí musel být Karel nejen povrchně, ale na rozdíl od převážného okolí hluboce zbožný. Musel vidět zblízka povrchnost a úpadek kvality víry vládců světských i církevních a nastupující rozklad asketické gotické zbožnosti v Evropě. Askeze totiž není správná cesta ani ke království božímu na zemi, ani „do nebe“. Viděl tehdy začínající pád světského i papežského Říma a Paříže, úpadek jejich role vrcholů duchovnosti a kvality správy evropských států. Neboli úpadek křesťanství samého. Jeho degradaci na samospasitelné obřady s formálním (povrchním) výkladem biblických příběhů. Tato práce má vždy za následek „praktický“ výkon spravedlnosti (práva). Tj. ve smyslu momentální účelovosti bez aspektu věčnosti. (Je překvapivé, jak Karel IV. snášel do očí vnášená ohnivě kritická kázání Husova předchůdce Jana Milíče z Kroměříže, který jej nepřímo nazýval antikristem!!! Věděl, že má v mnohém pravdu.)

Vojenským rozdrcením křížovou výpravou a následnou genocidou katarů na jihu Francie, kteří byli plně gnostickými křesťany, (ač v některých článcích poznání odchýlenými,) začalo být meditativní spojení s neviditelnou dimenzí reality považováno u katolíků zesvětštělým duchovenstvem za herezi. Jenže podstatou samého křesťanství je gnose (nerozumové poznání) jiných rozměrů reality! Zatlačením gnose v oficiálním křesťanství byla nastoupena cesta k pozdějšímu podlomení přesvědčivosti křesťanství. Bez stálých a skutečných vidění, zázraků a zjevení neboli zásahů neviditelné sféry reality do reálných dějů života, se totiž toto náboženství stává slupkou bez života. „Solí, která nesolí!“. Souborem pověr a tmářstvím.

Aniž mohl Karel cokoliv veřejně říci, rozhodl se nenápadně jednat. Seznámil se a obklopil obdobně disponovanými hodnostáři, umělci, vizionáři, kteří skrytě viděli. (Poznají se.) Ze smutku nad úpadkem kvality víry vznikla jeho idea „přestěhování Říma a Paříže“ do místa, jehož magickou sílu cítil. (Jako později Rudolf II. nebo Ferdinand V.) A kde měl navíc plnou autoritu a byl pro své vyzařování milován. Ač světoobčan, doma se cítil v „zaostalé“ Praze! Z těchto důvodů se právě Čechy začaly Karlovi jevit jako nový budoucí duchovní a vědecký střed Evropy. Začal budovat novou Prahu v obrysech Nového Jeruzaléma, hrad Grálu jako dnes známý Karlštejn! Proto v Praze založil univerzitu evropského rozměru. Dal to najevo tím, že domácí učenci měli jen jeden hlas a „špičkoví cizinci“ tři!!!

Svatováclavská koruna

Svatováclavská koruna

V intenci těchto záměrů byly do Čech hromadně stěhovány skutečně působící magické předměty a ostatky svatých!!! Včetně toho, že do nové královské koruny byl instalován „trn z Kristovy koruny“ a toho, že její drahé kameny byly uspořádány italským magikem. (Po vzoru francouzské královské koruny, kterou však za revoluce jakobíni zničili!) Rituálem uchování české královské koruny a formou korunovace byla mysticky vykonávána žádost každého následného českého krále o jeho stálé magické spojení s řídícím duchem českého národa. (Aby se v jeho mysli uplatňovalo poznání, že Pravda boží vítězí!) Posazením této magické koruny na lebku svatého Václava je rituál prosby korunovaných o duchovní vedení, o intuici. O řízení korunovaného velkým ochranným duchem národa v čele „blanických rytířů“. (Podle mne přišel na Moravu z již upadající Byzance s Konstantinem a Metodějem.)

Magický úkon korunovace vyzařující korunou má dosud trvající „vedlejší“ účinek. Nasadí-li si kdo tento magický „zářič“ na hlavu a je toho nehodný, poškodí si jako špatný „vodič“ přirozenost vlastního myšlení. Toto narušení je vlastně podstatu kletby z nehodného nasazení. (Poškození se dostalo již Karlovu rozmazlenému synovi Václavovi IV., který energie předčasné korunovace neunesl a utápěl vnitřní rozvrat v alkoholu a byl neplodný. A také Reinhardu Heydrichovi, který se následkem porušení pudu sebezáchovy v průběhu atentátu choval iracionálně. Místo zrychlení auta nechal jej zastavit a pistolí chtěl střílet po Gabčíkovi. Tím umožnil Kubišovi trefit auto bombou.) Naopak duchovně kvalifikovaný je korunovací duchovně a inteligenčně posílen. (Jako třeba původně nepříliš dovtipný Ferdinand V. Dobrotivý.)

František X. Sandmann - Karlův most (1840)

František Xaver Sandmann – Karlův most (1840)

Také „Karlův most“ není ledajakou stavbou! Při jeho stavbě byly nastavovány astrologické parametry tak, aby jeho směr ukazoval na obloze nástup království božího na zemi. Numeralogicky byl vybrán i termín začátku stavby. K tomu přistupuje i fakt, že do jistého místa byl zapuštěn tzv. Bruncvíkům meč. Kde, to ví jen členové tajné lóže, kteří tehdy používali znaku Ledňáčka. Meč má být iniciačním impulsem, předávajícím duchovní sílu k argumentaci vládci země astrologického Lva. (Česká kotlina.) Jen je mi záhadou, od jakých, nejspíše šarlatánů s ostatky, jej Karel IV. koupil? Rozhodující pro účinnost jakýchkoliv ostatků je však síla myšlenky k nim vázaná! I falzifikáty mají sílu, vloží-li jí do nich autor.

A tak je možné pozorovat, že u disponovaných již pouhé přejití přes takto mysticky směrovaný a vybavený most zvyšuje dispozici duše poznat směr a dobu příchodu nové doby! Přejití nad zakopaným Brumcvíkovým mečem posiluje v disponovaných schopnost porazit dialogem jakékoliv odpůrce pravdy. (V pověsti o Bruncvíkovi je to poněkud přízemně a dobově formulováno účinkem typu „všem nepřátelům boží země české (správněji Pravdy) hlavy dolů“!)

Dále Karel IV. koupil „kopí osudu“, svatovítský Veroikon a rozsáhlou řadu jiných ostatků. Tyto a jiné magické předměty a stavby jsou to, co dělá z Prahy iniciační místo neboli magické město. (Účinkovalo tak třeba na Teslu, Einsteina. V současné složité době čekám, jestli se pražský pobyt projeví na paní Merkelové.)

Tímto pro oficiální „hmoťáky“ nenápadným konáním Karel IV. v „gotických mezích svého myšlení“ nenápadně budoval Prahu jako „Nový Jeruzalém“. Tedy nový duchovní střed lidstva. Za pomoci celé skupiny lidí, jako např. se schopnostmi „učinit kámen mluvícím“ (Petr Parléř), ji připravoval do funkce hlavního města obnovené Evropy. Na místo již do povrchnosti a materialismu upadající Paříže a Říma. Pikantně bych dodal – na místo již zcela do hmotnosti upadlého dnešního „Bruselu“.

Jako odkaz a magickou pomoc následným duchovním správcům evropské civilizace zanechal Karel IV. i další stavby, jako např. kapli Svatého kříže na Karlštejně. Neměl jsem o jejím účinku ponětí. Až nečekaný náhlý a osamocený meditativní pobyt v ní uvedl u mne do chodu zázrak. V úžasu jsem zjistil, že je postavena tak, aby vyvolávala stav rozšířeného vědomí. Iniciuje jej! To byl ten důvod, že do ní nesměl vstoupit nikdo jiný než císař a arcibiskup. (Při osamělém pobytu v ní jsem najednou začal pozorovat, že polodrahokamy ve stropě začínají imitovat hvězdy a celou oblohu. Obrazy s ostatky 120 světců jakoby oživly. Na přítomného to udělá dojem, že se jakoby ocitne ve shromáždění těch na obrazech. Poté se mi polodrahokamy imitovaná obloha rozestoupila a nad ní jsem ke svému úžasu zahlédl zářící prostor nevídaného jasu. V němž „někdo“ byl, ale já jsem jej bohužel neviděl. Vnímání jen tohoto jasu ale nastolilo takový slastný stav duše, jaký jsem do té doby nepoznal.)

V důsledku tohoto zážitku soudím, že se duchovní vláda v Českém království obnoví teprve tehdy, až každý nově zvolený prezident a předseda vlády bude po uvedení do úřadu vyznamenán tím, že bude uveden do kaple Svatého kříže a ponechán tam hodinu o samotě! Pro jiné významné a zasloužilé lidi by taková možnost měla být vnímána jako nejvyšší státní vyznamenání. (Místo barevných plíšků na stuze.)

Kaple svatého Václava v katedrále svatého Víta

Kaple svatého Václava v katedrále svatého Víta / autor fotografie: Clayton Tang, licence: CC BY-SA 3.0

Druhým takovým podvědomí měnícím místem je kaple svatého Václava v katedrále sv. Víta. To ale nedovedu přesněji popsat. Zřejmě kvůli vnímání tohoto vyzařování kapli stavitelé chrámu svatého Víta nezbořili, ale nechali ji vklíněnou do katedrály.

Třetím zatím poznaným magickým účinkem je pohled do očí postavy na svatovítském „Veroikonu“. Jeho účinek je takový, že do vnitřně připraveného a otevřeného pozorovatele vstoupí z Kristových očí cosi, co se následně projeví neotřesitelným vnitřním klidem. Na zemi i v záhrobí (astrálu). V kontrastu s předchozím magickému účinku Longinova „kopí osudu“ možná nerozumím. A nebo to nechci říci a varovat jeho současné majitele.

Z výše uvedeného je jasné, že se zatím dokončení záměru Otce vlasti, císaře blahé paměti Karla IV., nezdařilo. Jako poučující se z dějin musíme říci proč. Hlavní zevně se projevující příčinou byl již v „pokarlovské“ době Evropu zachvacující satanský jed nacionalismu. Křesťanství je přece nacionalismus apriori negující duchovností! (Na rozdíl od židovství.) Nástup nacionalismu vyjevilo vydání Dekretu kutnohorského, které je vydáváno za kladný čin Václava IV. Byl to pád!!! Zničil evropský rozměr Karlovy univerzity a zmenšil ho na středoevropský.

Skrytou duchovní příčinou nedokončení Karlova záměru bylo nepochopení a nežití prvního blahoslavenství z Kristova „kázání na hoře“ v té době, neboli nedostatek pokory v poměru k Pravdě. Kde kdo si myslel, a ještě myslí, že Pravdu drží v ruce (bible) nebo v hlavě (rozumáři). A že tedy z důvodu držení Pravdy má právo šikanovat nebo dokonce zabít jinak smýšlejícího. Takový postoj je naprostá negace Krista a živé Pravdy! Na zemi žijící duchovně svícení sice vědí v duchovní rovině, ale neví v dostatečné míře v rovině poznání rozumového. Neboli vědeckého. Teprve až elita lidstva duchovní pravdy spojí s rozumovými, až se náboženství spojí s vědou, začneme být jako lidé schopni obnovit duchovní ráj na zemi, neboli ve hmotnosti. A ve stupnici vesmírných civilizací vystoupíme do úrovní civilizací duchovních. Doufám, že my Češi jako Karlovi dědici budeme u toho hrát významnou roli a vyjádříme tím Otci vlasti poděkování za jeho nevídanou snahu.
 

Předchozí články:
Očišťování rodových a národních kořenů (18.8.2014)
Očišťování národních kořenů odstraněním deformací výkladu dějin (25.8.2014)
Příchod křesťanství k nám a kníže Václav (2.9.2014)
 

Josef Staněk
 

hodnocení: 4.7
hlasů: 12
Print Friendly, PDF & Email

24 komentářů

 1. Pane Staňku, věznění na Lokti – sklep bez oken neznamená bez světla, měl jistě vstup z chodby a mříž, kterou bylo možno chlapce sledovat a hlídat. A větrat. Málo světla je špatně, ale není to tma. Karel popisuje trauma z odtržení od matky, lásku našel u své tety v Paříži a hodné Blanky z Valois. Nicméně Karlova matka Přemyslovna byla panovačná a hodně ctižádostivá, jestli byla dobrá matka nevím a jistě k tomu měla vedle Jana Lucemburského hodně špatné podmínky.
  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_templ%C3%A1%C5%99%C5%AF
  Filip Sličný V, pátek 13. října 1307 zahájil rozsáhlé zatýkání templářů. Asi kvůli penězům a nekontrolovatelné moci. Část uposlechla varování a odplula i s částí pokladů. Templáři byli bohatí, zavedli jako první evropský bankovní systém se šeky, které bylo možno proměnit ve Svaté zemi.
  Karel IV byl posedlý sběrem svatých relikvií. Viz tzv. kopí osudu. Podléhal mystice třeba při datu a času zakládání Karlova mostu. Jako mladík se zrovna křesťansky nechoval. Jak nakonec i sám píše ve Vita Caroli. Když mu bylo sotva 20 let, válčil v Itálii za zájmy Lucemburků spolu se svým (asi) bratrancem a francouzským následníkem ( dauphinem) trůnu , který při šarvátkách zahynul. Karel to chápal jako varování, protože dauphin i Karel se pilně pelešili s vdanými italskými paničkami. Karel se postil se a šel na mši v den sv. Kateřiny. Jeho družina byla mezi tím na snídani otrávena. Svatá Kateřina byla jeho celoživotně uznávanou světicí a Kaple Svaté Kateřiny je na Karlštejně. Karel IV. měl 4 manželky a jednou se ženil dřív jak za rok po úmrtí manželky, což bylo v rozporu s církví. Je známo, že několik měsíců ležel ochrnutý a důvod není znám, uvažuje se anonymní účast na rytířském turnaji, ale také možnost, že byl na záletech a dostal nakládačku, s čímž se moc nedalo chlubit.
  Státnickou chybou Karla IV. bylo, že přenesl příliš mnoho moci na církev, což po jeho smrti a při neschopnosti a alkoholismu Václav IV. vedlo až k husitským válkám. Úspěch Karla IV. byl možný mimo jiné proto, že Českým zemím se v podstatě vyhnul mor, který kosil západní Evropu. Nebylo špatné být dobře placeným umělcem nebo učencem na Univerzitě v bezpečné Praze. Němci nesli přenesení centra moci císařství do Čech těžce. Karel IV. otec naší vlasti dopustil pogromy na Židy v Německu a v Praze začal svou vládu tím, že zabavil židovské peníze pro prázdnou královskou kasu po svém otci.
  Nacionalista asi nebyl, když vycházel s Francouzi, Němci a umělci odevšad.

  1. Velmi zajímavé, pane Pardale.
   Mimochodem – zaregistrovala jsem odkaz na Vaše stránky, tak se těším na čtení o Keltech.
   :-)

  2. Je to tradiční výklad, je mi znám. Snažím se rozkrýt pozadí a pohnutky. Je to jen nástin článku, který pomocí esoterických kontrol vyšel jako se zásadní chybou. Už na ní pracuji a bude opravené znění.

  1. Že bych změnila „Zdroj“ za čističe? Nebo si otevřela svůj čistící kšeftík? Fakt blázinec. Raději budu žít normální život.

  2. Diagnostika pomocí salvie – první návštěva cca 2-4 hodiny + písemné vyhodnocení 1500 Kč.
   ___________

   Nemám slov…..

   1. ad: Nemám slov…..

    Proč?…-))) Esoterická „diagnostika“, to je přece tak úžasný..:-)) …vše je o domluvě, je možné pracovat přes skype…-))))))))))

  3. Víte, že znám osobu, která tohle opravdu umí? Byla jsem u ní několikrát a výsledky byly udivující. A cena taky kolem 1500Kč :-)))
   Ale také proto, že tu zkušenost mám, je mi jasné, že pan Staněk neumí. Nechápu, jak někdo může propadnou takovému sebeklamu.

   Někteří lidé nejspíš nedokážou dobře zpracovat různé rozšířené stavy vědomí a vize a domnívají se, že skrze ně přichází nějaká vševědoucnost nebo nějaké věčné a neměnné poznání, což pochopitelně není pravda. Pak vznikají podobné úsměvné výroky o „ezoterických kontrolách“, které vůbec nic neznamenají.

  4. Honzovi Zákon relativity říká, že ve světě, který je blázinec, ve kterém se blázni cítí normálně, jeví se jako normální jako blázen. Blahopřeji Honzovi k chování lidstva a politiků, které shledává normálním. A pevnému přesvědčení jeho a Sisyfů, že žije ve tří rozměrném světě.

   1. Nejlepší věci jsou zadarmo, i ta bláznivost se nedá za prachy pořídit. Alespoň má malost penězi neplatila. :-)

   2. ad: Blahopřeji Honzovi k chování lidstva a politiků, které shledává normálním.

    Shledávám, že jte mdlého rozumu. Nevytvářejte si žádné domněnky. Je to jed.

 2. V roce 2012 byla na Slovensku vydána kniha s názvem Kastelánka jeho veličenstva. Autorkou je Kamila Pintér. Autorka tvrdí, že knihu napsala na základě jí zprostředkovaných duchovních obrazů. Je to pokus o docela podrobný životopis Karla IV. Kniha je zajímavá, zda je opravdu zcela pravdivá, to si však rozhodně netroufám říci. Znáte tu knihu? Pokud ano, jaký je na ni, pane Staňku, Váš názor?

 3. Článek pana Staňka o Karlu IV je zajímavý a se zaujetím jsem ho přečetl. Karel IV je zajisté jedním z nejvýraznějších osobností v historii českého národa.

  Nějaké mé postřehy ke článku pana Staňka:
  Gnostické vhledy: mít gnostické vhledy nutně neznamená napojit se na pozitivní duchovní dimenzi, neboli na nebe a na nějakého anděla. Hodně často je to opačná negativní duchovní dimenze a její negativní bytost (obecně čert), což jsou už svou přirozeností podvodníci a lháři a napodobí jakéhokoliv anděla, nebo dokonce Pána, nebo Ježíše, nebo Krista, ve vyjímečných případech dokonce i Pána Ježíše Krista. Tohle je třeba vždy brát v úvahu a je třeba o tom něco vědět.

  Něco k Bruncvíkovi:
  Lev – symbol Boha, neboli Pána Ježíše Krista (král)
  Drak – symbol souhrnu všech zel a nepravd všech pekel (sedm hlav je souhr všech zel a nepravd)
  Meč – nástroj osobního duchovního souboje mezi dobrem a zlem, tedy v rukou anděla pravda, v rukou čerta lež.
  Bruncvík se přidal na stranu lva. V jeho rukou měč je jednoznačně pravda, zabudovat ten meč do mostu a “šlapat po něm“ mi nepřijde jako pozitivní souvztažnost.

  Ke kopí osudu: měl ho i Hitler a nejspíš ho nyní mají američani i když oficiálně je v klenotnici vídeňského hradu.

  Není to tak jednoznačné, alespoň z mého pohledu, kdo byl Karel IV.

  1. O minulosti si je možné vytvárať množstvo rôznych , aj tých najfantastickejších, domnienok a hypotéz, preto Ježiš v podobentve o uráčovi dobre radí, aby sme sa neobzerali do zadu (do minulosti), ale sledovali iba to, čo je ešte pred nami a s čím sa budeme musieť potýkať. Minulosť je už za nami – je mŕtva a tak ju nie je potrebné riešiť! K riešeniu tu máme súčasnosť a budúcnosť a na ne je potrebné sa zamerať…
   Inak želám pekný deň!

   1. Které podobenství máte na mysli a nazýváte ho „podobenství o uráčovi“? Děkuji.

    1. „Ten, kto položí ruku na pluh a obzerá sa nazad, nie je súci pre Kráľovstvo Božie“ (Lk.9,62)
     „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych“ (Mt.8,22)
     Pekný deň!

    2. Degone, moudrá slova. Proto se např. v současnosti u nás roztrhl pytel s různými památníky všeho druhu. Mrtví adorují mrtvé. Jakoby historie nebyla prodejná děvka. Téměř všechny tzv. velké postavy politiků, králů, vojevůdců od úsvitu dějin byly v podstatě zločinci, pro které byl život jedince bezcenný, lidské utrpení je nezajímalo. Nebýt jejich mocenských ambicí, nemusely být dějiny lidstva dějinami neustálých válek, smrti a utrpení.

    3. Je sice hezké vidět moudrá slova teorie, ale kde kulhá praxe?

     Nebýt jejich mocenských ambicí, nemusely být dějiny lidstva dějinami neustálých válek, smrti a utrpení = ohlížení se dozadu a pochovávání svých mrtvých.

     Mimochodem:
     Nechápu, kde mnozí z vás berete tu jistotu, že kdyby se xy nestalo, nebylo, že by věci byly tzv. „lepší“. Odkud to víte? Třeba by byly „horší“.

    4. Pani Věro:
     Na vašu námietku „kdyby se xy nestalo, nebylo, že by věci byly tzv. „lepší“. Odkud to víte? Třeba by byly „horší“.
     – Práve preto mnohí odmietajú viesť diskúsiu na tému „co by bylo, kdyby bylo…“
     Sú to všetko iba plané špekulácie, ktoré sa však často objavujú v tzv. „nezávislom spravodajstve“ za účelom masírovania ľudských mozgov…
     Pekný deň!

    5. ad – Práve preto mnohí odmietajú viesť diskúsiu na tému „co by bylo, kdyby bylo…“
     Sú to všetko iba plané špekulácie, ktoré sa však často objavujú v tzv. „nezávislom spravodajstve“ za účelom masírovania ľudských mozgov…
     __________________

     Milý Degone, úplně stejnou spekulací, jinými slovy – ze stejného ranku je i toto:

     „Nebýt jejich mocenských ambicí, nemusely být dějiny lidstva dějinami neustálých válek, smrti a utrpení“

    6. Věro, p. Degon odpověděl (14:22) i za mě. K tomu není co dodat.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference