mapa stránek || vyhledávání

Vražedná tendencia zľahčovania problematiky posledného súdu

Mnohí ľudia majú na perách len slová posmechu, ak sa spomenie pojem posledný súd. Veď takzvaný koniec sveta a s ním spojený posledný súd mal byť už mnohokrát v dejinách, a predsa sa nič nestalo. Bol to vždy len falošný poplach. Nikdy k ničomu nedošlo, a preto hovoriť o týchto veciach a strašiť nimi už vyznieva trápne. A kto s tým aj napriek uvedeným nezvratným faktom nechce dať stále pokoj, ten iba sám seba zosmiešňuje.

Je však takýto postoj odôvodnený? Je namieste podobné zľahčovanie? Je správne uvažovať tak, že keď sa stokrát doteraz nič nestalo, už vôbec k ničomu nedôjde?

Táto problematika je mimoriadne závažná, a preto sa na ňu pozrime trochu podrobnejšie.

Snáď najviac sa o posledných dňoch a poslednom súde hovorí v evanjeliách a v Apokalypse. Samotný Kristus o ňom veľa hovoril vo svojich podobenstvách a prirovnaniach. A hovoril o ňom, ako o zásadnom zlomovom bode celého nášho bytia, v ktorom dôjde k rozdeleniu ľudstva na dve skupiny. Na tých, čo budú môcť vojsť do života, a na tých, ktorí budú uvrhnutí do vonkajšej tmy, kde im zostane už len plač a škrípanie zubov.

V podobenstve o rozumných a nerozumných pannách sa zase hovorí o týchto dvoch kategóriách ľudí tak, že jedni budú môcť vstúpiť spolu so Ženíchom na jeho svadbu, zatiaľ čo pred druhými zostane brána na svadbu pevne uzatvorená.

Kristus upozorňoval na tieto skutočnosti už pred 2000 rokmi a varoval nás, aby sme boli neustále bdelí, pretože plnosť času nadíde náhle a neočakávane, ako keď lupič prepadne dom a nájde majiteľa nepripraveného a zaskočeného.

Ide skutočne o najzásadnejší a kľúčový moment v dejinách celého nášho univerza, ktorý pred tým nikdy nebol, a ktorý sa už viac nikdy nebude opakovať. Je to moment, ktorý nastáva v chode stvorenia len raz a je oveľa zásadnejší a kľúčovejší, než naša smrť. Smrťou totiž naše bytie kontinuálne pokračuje ďalej na druhom svete, čiže v úrovni jemnej hmotnosti. Smrťou sa pre osobnosť človeka mení veľa vecí, ale jeho život v podstate pokračuje ďalej.

Posledný súd však súvisí so smrťou, alebo so zánikom celého hmotného univerza. To znamená, že so zánikom jeho materiálnej, fyzickej a viditeľnej časti, ale aj so zánikom jeho jemnejšej, subtílnejšej a neviditeľnej časti, v ktorej žije osobnosť človeka po fyzickej smrti.

Posledný súd je teda čímsi, čo sa zásadným spôsobom dotkne absolútne všetkých. Živých i mŕtvych! Čiže fyzicky živých v našom materiálnom svete, ale aj fyzicky mŕtvych, ale v skutočnosti živých v úrovniach jemnej hmotnosti.

Posledný súd je vec absolútne istá, pretože súvisí s prirodzeným zánikom dočasne oživenej matérie, a preto sa domnievať, že k nemu vôbec nedôjde, či dokonca to zosmiešňovať, sa rovná bláznovstvu.

K poslednému súdu teda s určitosťou dôjde, a my sa teraz skúsme trochu zamyslieť nad otázkou kedy?

Hmotné univerzum vzniklo z drobných, mikroskopických prachových častí hmoty, ktoré boli rozptýlené vo vesmíre. Drobné hmotné častice sa pohybom začali postupne zhlukovať, zahusťovať, a tak vznikli rôzne vesmírne telesá. Týmto spôsobom vzniklo Slnko, naša planetárna sústava i naša Zem, na ktorej sa začal postupne vyvíjať život od najjednoduchších foriem k formám zložitejším. Až nakoniec dospel k najdokonalejšie vyvinutému zvieraťu, k takzvanému pračloveku. To bola chvíľa, kedy zvierací svet došiel k vrchnej hranici svojho vývoja, čím bol život na našej planéte pripravený k prijatiu človeka. K prijatiu ľudského ducha, ktorý vstúpil do tohto, dlhým vývojom pripraveného, najdokonalejšieho zvieracieho tela, a ďalším vývojom ho povýšil na telo ľudské.

Prečo o tom hovoríme? Pretože k tomuto zlomovému bodu došlo v polovičke vývoja hmotného univerza. Lebo tak, ako v polovičke tehotenstva vstupuje do pripraveného detského tela v lone matky ľudská duša, tak aj v polovičke vývoja hmotného univerza vstupujú do hmotnosti zárodky ľudského ducha, čím začínajú dejiny ľudskej civilizácie.

Ak by sme to celé mali obrazne vyjadriť na hodinovom ciferníku, doba od dvanástej do dvanástej je dobou postupného vzniku a postupného zániku hmotného univerza. Prvých pomyselných šesť hodín začína od dvanástej a končí o šiestej príchodom ľudského ducha do hmotnosti. Druhých šesť hodín je určených na vývoj ľudí k duchovnej zrelosti a napokon končí postupným rozkladom hmotného univerza v pôvodné prachové častice.

Ľudský duch má v hmotnosti v darovanom čase dozrievať tak, že sa bude rozvíjať a rásť v dobre, v spravodlivosti, v čestnosti, v láske, v ušľachtilosti, v čistote, v ľudskosti a vo všetkých ostatných cnostiach, aby sa po nadobudnutí plnej duchovnej zrelosti mohol vrátiť nazad do ríše Ducha, ako plne zrelá a duchovne seba uvedomelá osobnosť.

Akým spôsobom toho dosiahnuť nám ukázal Mojžiš v Desatore prikázaní a Ježiš vo svojom učení. A treba toho dosiahnuť dovtedy, kým sa nezačne hmotnosť rozkladať, pretože všetci, vo svojom duchovnom vývoji ešte nehotoví, ktorí sa pre svoju nezrelosť nebudú schopní odpútať od hmoty a stúpať do bezpečia ríše Ducha, všetci títo budú strhnutí do rozkladu hmotnosti, v ktorom bude zničená ich osobnosť.

Toto je dianie, ktoré čaká nás všetkých a ktoré nikoho neminie. Ale skôr, ako k nemu dôjde, príde ešte posledný súd! Ten, krátko pred začínajúcimi rozkladnými procesmi hmoty rozdelí ľudí na tých, ktorí inklinujú k duchovným hodnotám a snažia s o ne, a na tých, ktorí ignorujú duchovné hodnoty a orientujú sa iba na hodnoty materiálne.

Tí prví dostanú šancu v takzvanej tisícročnej ríši na zemi postupne dozrieť do ľudskej dokonalosti, a tak sa oslobodiť od hmoty a vstúpiť do večnej ríše Ducha. Tí druhí, ktorí ignorovali všetko duchovné a sú zameraní jedine na matériu, nedostanú po poslednom súde šancu dozrievať do ľudskej dokonalosti v tisícročnej ríši, pretože oni sami o takéto niečo ani nikdy nestáli. A pretože sa starali len o veci hmotné a s hmotou súvisiace, zostanú na hmotu trvalo naviazaní. A preto spolu s ňou nastúpia cestu do rozkladu a do jej premeny v prach.

Ak si to teda máme všetko zrekapitulovať z časového hľadiska, v polovici trvania hmotného univerza prišiel na zem ľudský duch a postupne sa vyvíjal. Pred 2000 rokmi prišiel na zem Kristus a upozorňoval na blízky príchod posledného súdu.

Aby ľudia mohli prejsť posledným súdom a kvalifikovať sa do tisícročnej ríše, v ktorej budú dozrievať do duchovnej dokonalosti, dal im Ježiš svoje učenie a v ňom im ukázal, akými sa majú stať, aby sa im to podarilo. Ukázal im, ako majú myslieť, ako majú hovoriť, ako majú cítiť a ako majú konať, aby to úspešne zvládli. Aby v nadchádzajúcom súde mohli dopadnúť ako rozumné panny a nie ako tie nerozumné. A aby potom, v tisícročnej ríši, trvajúcej, ako názov napovedá, približne tisíc rokov, mohli duchovne plne dozrieť, opustiť hmotnosť a vstúpiť ako duchovne zrelí do večnej ríše Ducha.

Ľudia musia vedieť, čo nás všetkých očakáva a čo nás neminie. A ak budú so znalosťou týchto vážnych skutočností oboznámení, je už potom na každom jednotlivcovi, aby dobre zvážil, či má naozaj dosť času na to, aby dosiahol požadovanej osobnej zrelosti v cnostiach, ktorá mu umožní bezpečne prejsť mlynskými kameňmi posledného súdu.

Nech každý zváži, či má ešte dosť času na to, aby dosiahol takej miery hodnoty vlastného bytia, akú mu ukazuje Desatoro a Ježišovo učenie. Nech každý zváži, či má dosť času na to, aby jeho bytie získalo silnú väzbu smerom nahor, k Stvoriteľovi, ktorá ho podrží ako mocné záchranné lano, nech už sa bude diať čokoľvek.

Nároky sú vysoké a čas na ich splnenie je krátky! Preto nás Kristus už pred 2000 rokmi upozorňoval na príchod posledných dní, aby sme to mali neustále na zreteli a snažili sa intenzívne osobnostne a duchovne rásť do potrebnej kvality.

Lebo inak nás môže kvôli našej ľahostajnosti, zľahčovaniu, laxnosti, ignorancii, alebo zosmiešňovaniu týchto skutočností nakoniec zachytiť postupný kolaps hmoty, jej zánik, rozklad a opätovná premena v prach, čo sa potom stane údelom našej osobnosti.

Naša osobnosť má potenciál dosiahnuť večnosť, ale iba vtedy, ak sa hodnotovo primkne k večným, vznešeným a nadčasovým hodnotám Ducha.

Ak však naša osobnosť zostane naopak pripútaná iba k materiálnym hodnotám, ignorujúc hodnoty Ducha, bude podrobená osudu dočasnosti matérie a zahynie spolu s ňou.

Našou hodnotovou orientáciou, tým, ako myslíme a na čo myslíme, čo hovoríme a čo robíme, týmto všetkým si v nenápadnej každodennosti dneška v tichosti vyberáme, kam napokon povedú naše kroky a kam nás nakoniec zavedie náš osud. Náš osud, o ktorom práve v tejto chvíli rozhodujeme bez toho, že by sme o tom vedeli.
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

19 komentářů

 1. Pýtam sa sám seba, čo viedlo pána Šupu k napísaniu tohoto článku o konci sveta, alebo ako on hovorí o „posledenom súde“, ktorý má podľa Biblie prísť na „konci vekov“? Zrejme sú to tie poplašné správy o koronavirovej infekcii, ktorá sa šíri svetom a proti ktorej zatiaľ nejestvuje žiadna dostupná antivirová ochrana.
  Ja sa domnievam, že tie apokalyptické správy o konci sveta v Biblii vyplývajú z nepochopenia prírodných a spoločenských zákonitostí a dejov ich pisateľov, kde sa dokopy mieša viacero faktorov a javov, ktoré tu pochopiteľne pre ich obsiahlosť nemožno všetky menovať a rozoberať. Ľudská psychika je náchylná na stresové životné situácie a procesy a je schopná až absurdných záverov. Táto ľudské populácia ešte nebola konfrontovaná s takými stresovými situáciami ako sú celosvetová vojna a planetárne katastrofy veľkého rozsahu a preto nie je pripravená ich zvládať. Veriaci ako sám autor píše: „Veď takzvaný koniec sveta a s ním spojený posledný súd mal byť už mnohokrát v dejinách, a predsa sa nič nestalo. Bol to vždy len falošný poplach. Nikdy k ničomu nedošlo, a preto hovoriť o týchto veciach a strašiť nimi už vyznieva trápne“. A povedal by som, že niekedy až smiešne. Je to aj zásluhou prístupu ľudí k posledným udalostiam života, lebo hovoriť o smrti je tabu a každý sa tejto téme vyhýba. A pritom rozumný a pravdivý prístup k tejto téme je na dosah ruky. Strach je potom celkom neopodstatnený a zbytočný.
  Pekný deň!

 2. – „…Hmotné univerzum vzniklo z drobných, mikroskopických prachových častí hmoty, ktoré boli rozptýlené vo vesmíre….“

  * prach jsi a v prach se obrátíš. Pak je možné projít opět branou věčnosti, znova se shlukovat,…

  – „Bol to vždy len falošný poplach. Nikdy k ničomu nedošlo, a preto hovoriť o týchto veciach a strašiť nimi už vyznieva trápne“. A povedal by som, že niekedy až smiešne. Je to aj zásluhou prístupu ľudí k posledným udalostiam života, lebo hovoriť o smrti je tabu a každý sa tejto téme vyhýba. A pritom rozumný a pravdivý prístup k tejto téme je na dosah ruky. Strach je potom celkom neopodstatnený a zbytočný. Pekný deň! –“

  * ano, tu jeden zastupitel města nechtěl, aby se poblíž školy stavěl domov důchodců, aby se děti nemusely potkávat se sanitkami, pohřebními vozy… Zapomněl, že to je falešný přístup, protože toto je součástí života. Lidé procházejí branou života a smrti a pokud toto bude tabu, strach z toho bude. A naopak, pokud se s tím lidé budou setkávat otevřeně od raného mládí, dětství, strach mít nebudou, budou si vědět rady, jak odcházejícím i sobě pomoci se s touto situací vyrovnat.

 3. Matka, zdravím Vás a som rád, že sa nebojíte diskutovať aj na otázky, ktoré sú TABU. Na internete je zaujímavý článok, kde je návod k iniciacii a využívania svojho mystického tela, tuto: http://www.2012rok.sk/wp/nezaradene/1179-naucte-se-pouzivat-astralni-telo . A ma adrese: http://www.go4magic.com/astral-pocas-zivota-a-po-nom/ sú daľšie zaujímavé články o ľudských možnostiach v tomto tele, ktoré si mnoho ľudí ani len neuvedomujú. Starší ľudia mnohé tieto veci poznajú, ale obávajú sa o tom hovoriť pre zlomyseľnosť tých mladých materialistov, ktorý poznajú iba svojich 5 zmyslov a nič viac.
  Pekný jarný deň, želám, pokiaľ možno bez tej koro-nákazy!

  1. Degone,
   ano, z mnoha oblastí života se stalo tabu. Ale tabu ničemu nepomáhá, proto zde hledáme.
   Co se týká mystického těla – ano, je dobré ho poznávat, znát. Před několika lety jsem absolvovala výuku i v tomto směru. A tak jsem měla šanci pochopit, co mne vlastně ještě dříve potkávalo. Nevěděla jsem, kam a jak jsem se vlastně dostávala, jestli to byla atrální oblast, nebo nikoliv. Ale nemyslím, že Adamova síť, mezihvězdný prostor,… by byl nutně součástí astrálu, protože tam je tma bolest a strach a ten já nepociťovala.
   Co se týká koro-nákazy, počítala jsem uplynulých 14 dnů, jestli to u nás jedna sousedka – „lyžařka“ roznesla, aniž bychom věděli, že si byla zalyžovat a s dodržováním karantény se neobtěžovala a nakráčela si do čekárny k doktorovi,… Jedna dcerka mi marodí a leží 60 km od nás, ale snad to je jen její obvyklé jarní nachlazení,… a vlastně kdysi i kvůli ní jsem začala hledat, jak jí pomoci, když měla zdravotní problémy. A ono i pomocí toho mystického těla a také své nejvyšší složky – ducha, dokážeme mnohé, i když dosud bývám často překvapena, když mi lidé potvrdí, že se mi podařilo, tedy jakási duchovní operace se podařila :-).
   No, držme se.

   1. Matka, jestvuje množstvo dokumentačného materiálu na internete, ktoré sa venujú problematike prieniku do oblastí mimo tento náš materiálny svet v ktorom možno poznávať, ale aj využívať nadprirodzené schopnosti našej duše, ktoré sú pre mnohých z nás skryté a preto sa o nich ani verejne nehovorí. Niečo o tom je aj tuto: https://www.dunres.sk/projects/_ee/print.php?id=565 . Súvisí to aj so schopnosťou liečby rôznych onemocnení, ako to poznáme aj z fenoménu B. Groeninga a iných liečiteľov. Jestvujú rôzne úrovne takýchto prienikov do týchto vyšších mystických oblastí. Tie najnižšie sa zaoberajú tzv. Hemi-Sync technológiou, aká sa praktikuje v Monroeovom inštitúte v USA.
    Vaše spontánne prieniky do týchto oblastí sú tiež podobného charakteru a máte z nich u ľudí rôzne, aj negatívne skúsenosti, ako ich často popisujete. Ľudia o týchto schopnostiach niektorých ľudí vedia iba veľmi málo a preto majú pred týmito „záhadami“ strach ako pred čarovaním, alebo uhranutím, preto je potrebný opatrný prístup.
    Pekný deň!

   2. ad. Degon21.3.2020 (10:14)
    Ano, dejme tomu – spontánní průniky. Ze začátku jsem jimi byla zmatena, jenže pokud člověk rozliší ano/ne, uvědomí si klid srdce, přestane se obávat. A pak je možné více cítit. Pokud se mu následně dostane i teoretického potvrzení, je to jakési ujištění správnosti ano/ne. A pak může následovat vědomá tvorba – využití toho, co člověk dostal darem (spontánní „přidělení“ ať již schopnosti vnímat, cítit, nebo i dosud neznámých informací, které mohou být následně potvrzeny vlastní tvorbou, nebo i informacemi od dalších lidí, z knih, a dalších zdrojů). A ano, je třeba se chránit a příliš se neotevírat. Nikdy, ani zde nepíši, jakou pro mne určující pozemskou duchovní školou jsem prošla (tedy jen jediný člověk to mohl před více než dekádou let rozšifrovat, ale není to důležité, ta škola již neexistuje a ten člověk by to nezneužil, i kdyby tu informaci našel a pochopil, jeho srdce by mu to zneužít nedovolilo)
    Co s týká lidí, kteří ke mě, třeba i na dopuručení „mé“ bylinkářky, přijdou, přijmu je jen tehdy, pokud se i po mém několikanásobném odmítnutí a varování, nevzdají a vytrvají. A také zachovají mlčenlivost a to zachovají, protože jen málo z nich cítí, co a jak vlastně tvořím.
    Co se týká Vašeho odkazu – ano, nejsem teoretik, ale lidský mozek má mnoho různých úrovní vědomí a tedy i mnoho různých možností, kam se napojit, přiladit,…i o tom byl dar, kterého se mi dostalo, přiladit se k informacím, které jsem pochopila, či něco k ním vyčetla až následně. Nyní dochází k pochopení současně s „doručením“ :-)
    Děkuji Vám a hezký den přeji.

   3. Degone,
    přece jen ještě dodám – stalo se mi, že jeden člověk dal v nějaké diskusi odkaz na fotku, ani nevěděl proč. Jakmile jsem ji shlédla, následovaly potoky slz, uvědomila jsem si řadu věcí, odložila část bolestí,… Stejně tak, když jsem četla některé komentáře, básničky, následovala úleva.
    Totéž naopak, když jsem kdysi vyslovila ono Honzovo, zde tak odsuzované slovo, hovno. Uvědomila jsem si, kolik těch exkrementů ve mě ještě stále bylo. To je pak pád ze židle na boha. A v konečné fázi přiznání si toho, že je potřeba důkladně vymést každé své špinavé zákoutí, následující úleva,… :-)
    A ještě nejspíš přidám další říkání, až budu mít chviličku… Z.

  2. Tak ano, pane Degone, Vy si opravdu myslíte, že někde na internetu je návod na iniciaci?
   Opravdu směšné. A to jsem si myslel, že Vy, muž v pokročilém věku takovým bludům nepropadáte.
   Ale možná myslíte návod k obřízce.
   Tu ano, tuto iniciaci můžete zkusit.

   A jeden dotaz. Co je to podle Vás mystické tělo ? Čím, jak je charakterizováno a jak ho využít? Prosím, Vašimi vlastními slovy, ne odkaz na nějaký internet.

   Děkuji Vám.

   Václav Žáček

   1. Pane Vendo, strácam chuť Vám čokoľvek vysvetľovať, keď od Vás prijímam iba samé osobné invektívy, ktoré hraničia až s urážkami. Pokúste sa zmeniť Váš prístup ku mne, potom môžete odo mňa očakávať aj iné pozitívne informácie, aké sa bežne vyskytujú u inteligentných ľudí…
    Želám Vám pekný deň!

  1. Tož jsem mrknul na ten odkaz pana Degona, na tu internetovou iniciáciu. /škoda, že v čase Ježíše nebyl internet, mohl to dát Otec na net, své stránky, a bylo by to /

   Jestli je ta iniciace tím, co popisuje článek v odkazu p.Degona, jak se se stříbrnou šňůrkou vedoucí z fyzického /mého/ pupku do pupku astrálního těla odpoutat z něho, kolébat se nad ním a pak se do něho zase navrátit, tak mám pocit, že pan Degon mnohé nepochopil.

   Nebo snad ten „výstup“ z ležícího těla má být tím, o čem mluví Ježíš v rozmluvě s Nikodémem / evang.Jana – kap.3/, tím novým zrozením?

   Ach jo, proč pan Degon sem „věší“ lidem takové lži? Asi věří autorovi NEVŠEDKOVI v článku Naučte se používat astrální tělo více, než Ježíši Kristovi. A tady říkám to klišé, každý si může věřit čemu chce.

   A tak plně chápu to Vendovo, že by to do pana Degona nikdy neřekl.

   A ještě jsem mu vysvětlil, že pan Degon asi myslí tím mystickým tělem to astrální tělo.

   Ale to může být jen moje domněnka.

 4. Netrapte sa nad tym, pane Vendo, je známe, že človek je omylny…

 5. Vendo, mal by ste sa zamyslieť nad tým, či je tento problém mimo Vás, alebo vo Vás…

  1. Pane Degone, snažně Vás prosím o vysvětlení. Jaký „tento problém“, který by měl být mimo mě nebo ve mně, máte na mysli?
   Děkuji.
   Václav Žáček

   1. Pre p.Žáčka: Rád Vám to vysvetlím, aj bez onoho prosenia. Je to otázka objektívneho, alebo subjektívneho prístupu. V škole medzi učiteľom a žiakom má byť ich vzťah objektívny a nie subjektívny, teda má ísť iba o učivo a nie o to, či je žiak učiteľovi sympatický, alebo nie. Kto má silné ego, ten do týchto vzťahov medzi ľuďmi vnáša osobný egoistický vzťah a objektivita je druhoradá. Vaša pripomienka, citujem: „Toto bych do Vás, pane Degone, nikdy neřekl“ je práve charakteru subjektivity, lebo sa týka mňa ako osoby a Vás ako osoby, a nie prejednávanej problematiky. Dúfam, že Vám toto vysvetlenie bude stačiť.
    S pozdravom Degon

 6. Degone, ta webová stránka http://www.go4magic.com je plná zajímavých článků o duchovním životě a tak Vám za ten odkaz děkuji. Je tam toho hodně na čtení…

 7. Pane Degone, varuju Vás před polemikou s panem Žáčkem, kterému jde jenom o ponižování diskutérú a svém vlastním vyvyšování. Takový arogantní přísup si nezasloužíte. Přeju vše nejlepší!

 8. Návštevníku, ďakujem za varovanie. Ja som už na tomto svete dosť dlho a tak mám už bohaté skúsenosti s rybármi ľudí, ale tiež s hadmi v ľudskej podobe, podobne, aké mal aj ten náš známy B.Groening, ktorému manželka nedovolila vyliečiť svojich dvoch synov, ktorí potom následne zomreli v rukách „odborníkov – lekárov“. Je treba si na takýchto „odborníkov“ dávať pozor, lebo prinášajú záhubu a smrť.
  Želám pekný deň!

 9. Pre matku: Napísala ste mi dosť dlhú úvahu o svojich vlastných skúsenostiach – dobrých aj špatných – s ľuďmi, čo je zaujímavá „škola života“. Dôležité je, že aj keď ste často padala, predsa ste len dokázala vstať a kráčať za svojím ideálom a tak Vás to nezničilo, ale posilnilo. V Biblii sa často spomína dobrá a zlá cesta života, ale tu si je treba jasne uvedomiť, že aj na dobrej ceste môžete stretnúť zbojníka, ktorý vás okradne o Váš majetok, alebo Vás dokonca aj zabije. Preto je namieste opatrnosť a predvídavosť. Netreba nikomu slepo veriť, ale všetko si overovať! Hadi v ľudskej podobe sú všade vôkoľ nás – máte s nimi bohaté skúsenosti…
  Nech vás sprevádza iba Svetlo Života!

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference