mapa stránek || vyhledávání

Zásadný omyl kresťanskej symboliky

Tým omylom je vnímanie kríža a pohľad naň. Existujú totiž dva druhy krížov, o ktorých budeme hovoriť. A to kríž rovnoramenný a kríž kresťanský, s predĺženým zvislým ramenom.

Symbol rovnoramenného kríža môžeme nájsť v rôznych civilizáciách dávno pred kresťanstvom. To znamená, že už v dávnych dobrách bola vnímavými ľuďmi zachytená vznešená symbolika rovnoramenného kríža, ktorá je nadčasovým vyjadrením základnej Pravdy bytia.

Ide o symbol Pravdy Božej, vyjadrenej vzájomným priesečníkom dvoch rovnakých ramien. Ramena zvislého a ramena vodorovného, ktoré symbolizujú dva základné princípy bytia: princíp lásky a princíp spravodlivosti. Tieto dva princípy vytvárajú vo vzájomnej súčinnosti dokonalú harmóniu.

Vo vzťahu k ľuďom tieto skutočnosti celkom prakticky znamenajú, že ak chceme vo svojom živote dosiahnuť harmónie, musíme v ňom rovnovážne uplatňovať ako princíp lásky, tak i princíp spravodlivosti. Názorne si to môžeme ukázať trebárs v manželstve, pretože harmonické manželstvo má byť pôdou, z ktorej má vyrastať harmonicky rozvinutá mladá generácia. Pôdu harmónie má vytvárať muž a žena. Muž by mal vo vzťahu k deťom reprezentovať princíp spravodlivej prísnosti, zatiaľ čo žena princíp ochraniteľskej lásky. Ak tak naozaj činia, v súhrne sa deťom dostáva presne takého harmonického prostredia, aké k svojmu vývoju potrebujú.

Takýmto, celkom reálnym a praktickým spôsobom sa odráža základná Pravda bytia do stvorenia. A jej odraz, v podobe rovnoramenného kríža harmonického spolupôsobenia dvoch základných princípov Lásky a Spravodlivosti, môžeme nájsť okolo seba aj v rôznych iných podobách.

Hovorí sa, že dych je život. A preto sa aj náš vlastný dych zachvieva v symbolike rovnoramenného kríža Pravdy. A to v harmonickom priesečníku výdychu a nádychu.

Symboliku rovnoramenného kríža môžeme nájsť aj harmonickom priesečníku aktivity a odpočinku, čo celkom prakticky znamená, že ak túto harmóniu z nejakých dôvodov dlhodobo porušujeme, trebárs formou workholizmu, vybočujeme z Pravdy bytia, a to môže mať veľmi neblahé dôsledky na náš zdravotný stav.

A rovnoramenný kríž Pravdy je vtlačený aj do takého elementárneho prírodného diania, akým je striedanie dňa a noci, alebo striedanie prílivu a odlivu.

Avšak v znamení rovnoramenného kríža Pravdy je napísaná aj samotná Biblia. Starý Zákon predstavuje princíp Spravodlivosti a Nový Zákon princíp Lásky.

Ak sa hlbšie pozrieme na samotný rovnoramenný kríž, princíp Spravodlivosti v ňom zastupuje zvislé rameno. Zvislé rameno, ako meč! Ako výkričník za vetou! Zvislé rameno, ako spravodlivá prísnosť! Ako spravodlivý úder biča, ktorý vyháňa priekupníkov z chrámového nádvoria.

Horizontálne rameno predstavuje Lásku, ktorá akoby prečiarkovala, a tým do určitej miery negovala drsnú prísnosť Spravodlivosti. Lásku ochraňujúcu a pomáhajúcu. Lásku dávajúcu a mysliacu na iných viac, ako na seba.

Takéto je základné posolstvo rovnoramenného kríža vo vzťahu ku všetkým vedomým bytostiam žijúcim vo stvorení, ktoré sa majú snažiť žiť v súlade s jeho princípom, aby vytvárali harmóniu.

Keď kedysi Kristus hovoril, aby sme zobrali kríž a nasledovali ho, tak hovoril práve o rovnoramennom kríži. O kríži harmónie nosných princípov Lásky a Spravodlivosti. Tie máme vedome prevziať do štruktúry svojej osobnosti a nasledovať ich. Nasledovať ich, čiže riadiť sa nimi v každodennom živote, pretože len v tom spočíva záruka tvorby harmónie.

A práve v znamení rovnoramenného kríža prišiel na zem samotný Kristus, aby starozákonnú, drsnú prísnosť Spravodlivosti, zjemnil novým Zákonom Lásky. Lásky k blížnemu, ako k sebe samému.

Kresťanský kríž s predĺženým zvislým ramenom však symbolizuje niečo úplne iné. Symbolizuje utrpenie, bolesť a smrť, pretože na takomto kríži popravovali v rímskej ríši najťažších zločincov. A na takomto kríži popravil židovský národ Božieho Syna, ktorý prichádzal v znamení rovnoramenného kríža Pravdy a prinášal ľuďom poznanie jeho horizontálneho princípu Lásky.

Ježiš prichádzal k najvyspelejšej časti ľudstva, k židovskému národu, aby jemu, a prostredníctvom neho celému svetu, ukázal vo svojom učení cestu k spáse, ktorú ľudia stratili. Prichádzal zachrániť a spasiť poblúdený svet, smerujúci do záhuby. Prichádzal nám vo svojom učení ukázať, ako máme správne žiť. Ako máme správne myslieť a jednať, aby sme žili v harmónii a smerovali k spáse.

Žiaľ, čisto rozumové uchopenie starozákonných spisov, a tiež mnohé ľudské nedostatky, chyby a necnosti, vychýlili duchovnú elitu židovského národa natoľko od Pravdy, že nebola schopná spoznať Ježiša, prichádzajúceho z Pravdy. Nebola schopná rozpoznať veľkosť jeho Slova, pretože to, čo hlásal, sa často nezhodovalo s ich vlastnými výkladmi. A preto, opantaní temnotou a rozumovou ješitnosťou, sa nenávistne obrátili proti nemu. Usilovali o jeho elimináciu a nakoniec ho zavraždili, v snahe umlčať jeho osobu i jeho učenie. Preto ho pribili na kríž!

Otec nebeský však neposlal na zem svojho Syna, aby mu ho tu zavraždili! Poslal ho k nám so svojim Posolstvom Lásky, aby nám ukázal, ako máme správne uvažovať a jednať. Aby nám ukázal jedinú pravú cestu k spáse, ktorú ľudia, upadnuvší do temnoty vlastných chýb, necností a rozumovej domýšľavosti stratili. A svojou stratou pravej cesty k Svetlu sa odvrátili od Stvoriteľa. Opätovne sa pomeriť s Vládcom všehomíra však bolo možné len tým, že im jeho Syn ukáže pravú cestu k nemu a oni ju budú nasledovať. A preto jedine v nasledovaní Slova Syna Božieho spočíva spása.

Jeho vražda na kríži nebola spásou, pretože cesta k Stvoriteľovi a cesta k zmiereniu sa s ním nemôže predsa viesť cez vraždu. Cesta k Stvoriteľovi vedie jedine cez plnenie jeho Vôle, ľudstvu ukázanej v Ježišovom Slove.

Vražda Krista na krížili bola snahou o elimináciu pravej cesty spásy! Bola vzburou proti Stvoriteľovi a jeho Poslovi!

Lebo cesta k spáse je len cestou harmónie! Cestou harmonického spolupôsobenia Spravodlivosti a Lásky, uplatňovanej v každodennom živote. Len v tom spočíva zmierenie človeka so svojim Stvoriteľom.

Cesta k spáse teda nespočíva vo vražde Božieho Syna na kríži, ktorú ľudstvo vo svojom poblúdení vníma ako akt zmiernej obety. Táto vražda nikoho s nikým nezmierila, ale naopak, iba prehĺbila priepasť medzi človekom a Stvoriteľom, pretože zmieriť nás s Pánom môže len náš život v láske a spravodlivosti, ktorý nás povedie do kráľovstva nebeského, nachádzajúceho sa v Pánovej blízkosti. Mylné uctievanie vraždy ako aktu spásy a zmiernej obety so Stvoriteľom nás tam neprivedie, pretože je to len pomýlená ľudská predstava.

Ak vzájomne porovnáme rovnoramenný kríž, v znamení ktorého prišiel Kristus, s kresťanským krížom utrpenia, zrady a vzbury proti Stvoriteľovi, zistíme, že od rovnoramenného kríža sa líši predĺžením zvislého ramena Spravodlivosti.

A toto predĺžené rameno spravodlivosti symbolizuje vo vzťahu k ľudstvu, ktoré zavraždilo Božieho Posla Lásky, zvýšenú mieru prísnosti Spravodlivosti. A táto zvýšená miera prísnosti Spravodlivosti za obludný čin vraždy visí nad ľudstvom, ako jeho vina. Ako ťažká karma, a my sa ku nej môžeme postaviť dvojakým spôsobom.

A síce tým, že budeme hľadať zmierenie so svojim Stvoriteľom prostredníctvom nášho života, žitého v duchu vzájomnej harmónie princov Lásky a Spravodlivosti, čím budme spieť k spáse.

Alebo budeme, poplatní skriveným ľudským výkladom, naďalej považovať vraždu na kríži za akt zmiernej obety a plán spásy, čím ale sami seba vystavíme zvýšenej miere pôsobenia drsnej, prísnej a neoblomnej Spravodlivosti Pána, pretože sme temnými ľuďmi spôsobenú vraždu nevinného pripisovali Stvoriteľovi, ako jeho zámer a plánovaný akt spásy.

Vy nešťastní! Len medzi vami, ľuďmi, sa plánujú vraždy za účelom dosiahnutia niečoho! Len vy ste s niečím takým zvráteným schopní kalkulovať vo svojich plánoch! Nikdy však nie váš Pán a najvznešenejší Boh, ktorého chcete silou mocou znížiť k obrazu svojej vlastnej úbohosti!
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.8
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

2 komentáře

 1. Křesťanská dnes?
  „Posledních sedm dnů
  PRVNÍ den posledních sedmi dnů On viděl svět a řekl: „Vraťte mi květiny a stromy, neboť nejste hodni užívat si jejich krásy.“ Viděl své dílo opovržené, neslyšel žádnou modlitbu a nikdo ho nevolal. Začal další den.
  A DRUHÉHO dne posledních sedmi dnů viděl svět a řekl: „Vraťte mi všechna zvířata, neboť je máte rádi jen jako hračku vašich nálad.“
  A TŘETÍHO dne…“
  https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2019/48-2019/jaderna-elektrarna-v-zwentendorfu-pribeh-sily-verejneho-mineni-v-demokraticke-zemi-(6.-cast)

 2. Autor, pan Šupa má pravdu, že (křesťanský) kříž je symbolem. Ale ve výkladu tohoto symbolu se poněkud mýlí. Kříž je totiž hlavně symbolem vítězství. Pokud by tyto řádky četl ateista, asi by si řekl: „Ten člověk se pomátl. Copak mučící nástroj a zbědovaný člověk na něm mohou být symbolem vítězství?“ Mohou. K tomu následující příběh:

  Ján Kuciak byl slovenský investigativní novinář a vysokoškolský pedagog. Pracoval pro Hospodárske noviny a Aktuality.sk. Zabýval se podezřením z daňových podvodů, z nichž některé se týkaly vládní strany Smer premiéra Roberta Fica. Poslední případ, kterým se zabýval, souvisel s podnikatelem Mariánem Kočnerem. Kočner mu začal vyhrožovat a Kuciak na něj z toho důvodu podal v roce 2017 trestní oznámení. 21.2.2018 byl Kuciak i s partnerkou ve svém domě zavražděn. Policejní ředitel se pokusil zamést případ pod koberec. Veřejnost se vzbouřila, uspořádala demonstrace. Policejní ředitel padl a posléze i premiér Fico. Následující vyšetřování ukázalo, že Kočner ovládal řadu vysoce postavených ústavních činitelů a státních úředníků. Kauza zřejmě ovlivnila i volbu prezidenta. Prohrál v ní horký favorit a Ficův nominant Maroš Šefčovič. Česko nyní může Slovensku jen závidět prezidentku Zuzanu Čaputovou, která nebyla na výplatní listině nějakého oligarchy a i svou předchozí prací prokázala svou morální integritu.

  Podíváme-li se na věc spirituálním prizmatem, vítězem je Kuciak – překazil Kočnerovy plány a vyřadil ze hry řadu zloduchů. Za cenu oběti vlastního života. Bez ní by Slováci sotva zvedli zadky a šli na náměstí.

  Ježíš byl Boží syn a sám sebe označoval jako Syna člověka. Ano, byl člověkem jako každý z nás. Neprožíval svou misi jako herec, který se vžívá do své role v nějaké tragédii, ale ví, že všechno je jen „jako“, že po skončení představení na něj čeká pohodlí vinárny s kolegy. Ježíš věděl, že politická elita židovského národa ho nenávidí a usiluje mu o život. Věděl, že by si mohl život zachránit, kdyby se své mise vzdal a uprchl, nebo kdyby se podvolil. Tím by však ztratil na důvěryhodnosti. Nepodlehl očekávané hrůze a nevzdal to – kříž je tedy symbolem opravdovosti Syna člověka. Je také symbolem oběti života – Ježíš svůj (fyzický) život a utrpení obětoval celému lidstvu, aby je přesvědčil. Židovská politická elita se na kříži Ježíšovi vysmívala a myslela si, že s jeho smrtí skončí i jeho poselství. Opak se stal pravdou. Židovská chlouba, izraelský chrám, byl po 70 letech zničen a už nikdy nebyl obnoven. Křesťanství se rozšířilo do celého světa – kříž je symbolem vítězství.

  Pozn.: Tento příspěvek není (ani omylem) namířen proti židům jako etniku – za svou politickou elitu nenesli odpovědnost.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference