mapa stránek || vyhledávání

Nová civilizace bude komunikativní

Neznám žádného informovaného člověka, který by nesouhlasil, že současná západní konzumní a egocentrická civilizace degeneruje a přibližuje se velké krizi. Její trend ke stálému zvyšování těžby přírodních zdrojů a k zatěžování planety odpady není dlouhodobě udržitelný. Podstata problému není v tom, že by to kromě vědců nevěděli i skuteční vládci civilizačních okruhů, ale v tom, že žádný z nich není schopen najít cestu k přesměrování katastrofického trendu. Navíc se rozdělují na několik mocenských a názorových skupin s různými typy řešení. A hlavně soupeří o moc. Až tak, že hrozí velká válka atomovými zbraněmi. Pokusím se tedy sám v několika článcích, jako laik a navíc „nevědecky“, popsat příčinu krize a východisko z ní.

Podstatu krize vidím „třetím okem“ v tom, že současný stupeň technologického vývoje lidstva dosáhl skoro svého vrcholu. Ale jen v rovině hmoty, nikoliv v mezilidských vztazích a ve vztahu k řádu stvoření! Jenže ze zákonů harmonie živé přírody jsme již měli poznat, že jakákoliv větší disharmonie mezi „etážemi živého“ přivádí samočinně celek do kolapsu. Tím více je harmonie vratší, že dostala přídavek další „etatické“ úrovně živého! Tlupy a bandy neurvalého živočicha, člověka. Jestliže tedy současný člověk vědecky a technologicky vyspěl, musí vystoupit na vyšší kosmický stupeň vývoje. Aby se jeho populace nejen vnitřně, ale působením přírodních sil nezhroutila. Neboť tyto jsou vykonavateli působení Stvořitele světů!

Opakuji, nelze vývojem poznání vystoupit jen rozumově neboli vědecky, tedy bez výstupu v poznání mezilidských vztahů a ve vztahu ke Stvořiteli. Duchovní slepota současných mocenských a vědomostních pseudoelit tkví v jejich plně žitém ateizmu. Ačkoliv se tváří být „náboženští“ a svoje politické plány často obkládají „Bohem jako kečupem“. Chování vládce napodobují zákonitě masy národů a stávají se tak vlastně místo duchovních bytostí jen konzumenty tělesných slastí. Toto následování slepého masami lidí je možné jen proto, že vědomostní elity národů předkládají ve školách dětem bytost člověka a existující svět kolem pouze jako hmotnou entitu. Uvádějí vlastně děti do materialistické hypnózy! Blokují jejich šestý smysl a svědomí. „Vědci“ vykládají, jak svými rozumy a hmotnými přístroji nemohou nalézt ani duši ani ducha člověka. Tím méně je „měřit“ a definovat procesy v nich!

Přitom nejen bible a jiné transcendentní texty, kterými se ve volebních agitacích politici ohánějí, tato východiska k vyšší kvalitě společnosti obsahují. Znali je všichni proroci náboženství, ba znají je i primitivové v pralese. Jen proto, že vnímají realitu kolem sebe i vesmír ve třech hlavních úrovních:

Hmotné, tj. tělesné, rozumové, smysly vnímatelné.

Duševní (jemnohmotné), tj. v rovině energií, oživující mrtvou hmotu. Je to „kmitočtová“ rovina energií duší všeho živého a toků interakcí mezi nimi. Tedy živá síla, pohonná energie života kdekoliv ve vesmíru.

Duchovní, tj. energie a děje věčnosti. Tedy entita, nezávislá na čase, hmotné a duševní úrovni. Tato duchovní energie, pojmenovávaná lidskými pojmy jako Bůh, Stvořitel a mnoha dalšími, je na zemi obsažena ve formě své nejmenší částečky pouze v duši člověka. Je to právě ona, která svým vstupem do duše zvířecí změnila její charakter na lidský. To ona „molekula ducha“ dala duši lidoopí schopnost ptát se po podstatě věcí čehokoliv, po podstatě světa, tedy po Bohu. Na planetě Gaia se její inkarnací objevil nejnižší vývojový stupeň člověka, pračlověk. Ten jako první živý tvor se zde zeptal: Kde to vlastně jsem, kde jsem se tu vzal a proč??? Objevilo se lidstvo a jeho první civilizace.

Bible tento děj popisuje své době přiměřeným obrazem: Bůh (Podstata světa) nejprve oživil hmotu a vytvořil vše živé. A nakonec vdechl svůj dech, neboli nejmenší částečku Sebe, do duše nejdokonalejšího zvířete. Tím se na zeměkouli (a analogicky se děje ve vesmíru) objevil člověk jako třídimenzionální bytost. Tím v závislosti na délce vývoje i příslušné různé úrovně civilizací. V nich se lidské individuality vyvíjí a mění. Duševně i tělesně. První civilizační úroveň na zemi byla divošská kmenová. Pak, aby se uživila, se objevily pastevecká a zemědělská, pak městská a řemeslná, nyní vědecká a průmyslová. V tomto stupni vývoje se právě nacházíme. Jejím rozvinutím dochází k vyčerpávání možností planety. Začíná se pomalu projevovat neschopnost uživit se jako lidstvo! Tím se vynořuje nové dilema: buď válka o zdroje ukájení tělesnosti nebo nalezení a nastolení vyšší kvality civilizační. Vlastně vyšší stupeň „bohulibosti“, odpovědnosti vůči Stvořiteli. Ten znamená žití méně hmoty (těla) a více ducha. Neboli vědomostí o fungování stvoření a možnostech v jiných úrovních. Vlastně více kontaktu se Stvořitelem. Právě tento „kontakt“ otevírá možnost přívodu nekonečného množství jakékoliv energie všeho druhu. Neboť energie Podstaty světa je z pohledu člověka nekonečná.

Aby k tomu však mohlo dojít, je nutné nejprve v konzumní, rozumářské a egoistické civilizaci nově definovat smysl bytí člověka a lidstva.

Já jsem jej za svou bytost nalezl takto: Vydal jsem se v meditaci po jakési „šňůře“ zpět na počátek své vlastní existence a na konci jsem se nalezl jako nic nevědoucí, ale šťastný bod. V dálce jsem vnímal zlatožluté světlo, z něhož pocházel pocit blaha. V jednom okamžiku jsem pocítil touhu se přiblížit k tomuto Světlu. V tom okamžiku se ale Světlo ztratilo a já jsem se ocitl v hmotném těle. A blaženost byla pryč! Pocítil nejprve touhu poznat, kde jsem se ocitl (v hmotném stvoření) a poté jsem pojal úsilí se zbavit s hmotným tělem spojených tělesných strastí. Jenže to nešlo! Poznal jsem zákon, že vědomá bytost (duch) se může přiblížit k Dokonalosti Boha jen po dosažení určitého stupně vlastní duchovní dokonalosti. Jinak se opět zrodí daleko od Ní, v hmotném těle. Podmínkou přibližování k dokonalosti je touha po Ní neboli touha po Bohu.

Ta však vede jen skrze akceptování reality a následování svědomí (stálé s pojení s duchovním vůdcem nebo Bohem). Takovým způsobem života probíhá samočinné zvyšování kvality ducha po Bohu toužícího. Neboli dochází k tzv. duchovnímu růstu. Jinak řečeno, ke zmenšování připoutanosti ducha k hmotnému tělu. A po tomto úvodu přistupuji k vlastní odpovědi po smyslu bytí člověka a civilizace:

 1. Smyslem života ducha člověka v hmotném světě (na zemi) je rozvinutí všech typů poznání stvoření. Poznáním díla Tvořitele se přibližujeme poznání Tvůrce samého!

  Tedy životem na zemi máme poznávat hmotné stvoření rozumem neboli vědou, jemnohmotné stvoření citovým poznáním duší všeho živého a poznáním duchovním poznat přítomnost Boha jako hybatele všeho existujícího.

 2. Smyslem civilizace je umožnit všem lidem ve všech jejich vývojových stádiích ducha vzestup nahoru ke Světlu. Aby nakonec po skončení životnosti jejich těla se jejich duch mohl vrátit do plné záře Boha (nebe).

  Což ovšem současná západní konzumní civilizace ateizmu a egoizmu neumožňuje. (Egoizmus je „smrt duchovního vzestupu“.) Jestliže se tedy toto pojetí života rychle nezmění, bude přírodními silami zničena celá civilizace. Podle biblického předobrazu Sodomy a Gomory a podle všech archeology objevených zaniklých civilizacích. Získáním peněz nebo moci jako cíle ztratila současná západní civilizace smysl svého bytí ve vesmíru. Co ve stvoření dělat s pomatenci, kteří si dali za životní cíl, i přes mrtvoly, „umřít jako bohatí“?

Jak tedy musí vypadat nová civilizace, aby na zemi přežila?

Bude usilovat ne o to, aby všichni co nejvíce zkonzumovali a vytvořili zisk, ale aby všichni její členové byli převážně šťastní! A nyní je otázka, jak k tomu dospět. Přivedl mě k tomu otec, když před smrtí mi devadesátiletý řekl, že nejšťastnější v životě byl v dětství v materiálním nedostatku. Ale zahrnut láskou rodičů a šesti sourozenců. A žijící ve víře. Spali všichni v jedné místnosti a jeden měsíc v roce 1918, kdy jim armáda zrekvírovala všechno zrno, byli měsíc bez chleba. (Měli jen brambory a mléko.) Neboli tělo sice potřebuje své nutné materiální, ale pro štěstí jsou rozhodující mezilidské vztahy. Ale jak ty vytvořit?
A co je to vlastně pocit štěstí? Podle mého mínění pocit naplňování inkarnačního plánu zrození a tím vznik citového spojení s Bohem. Neboť svědomí je přímé spojení s Bohem nebo řídícím duchem. Má jej každý, pouze mnozí jej „zatloukají“ a různé psychologické „školy“ „vědecky“ vyvracejí. (Se slovy: těžkých hmoťáků: ukažte mi jeden atom svědomí?) To se pokusím odpovědět pokračováním.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.1
hlasů: 12
Print Friendly, PDF & Email

180 komentářů

 1. → Křesťanské představy o fungování tohoto světa jsou falešné.

  Věru zajímavá téze. Je otázkou čemu říkáte křesťanství, stejně jako je otázkou, čemu říkáte představy. Křesťanství (míním tím vyslovně Kristovo učení) je tu, bratru, více jak 2000 let, a ještě mu nikdo nikdy paty ne..chcal. A že těch pokusů bylo! Nepočítaně a hafo! Ale když vono je takový nezlomný, provokující a neposlušný, a furt je tu, navzdory všemu a všem, stejně jako všem představám, ideologiím a s&h všeho druhu..:-)) Ku.va, čím to bude?..:-) Skoro bych se vsadil, že „jádro pudla“ je v tý FALŠI!

  1. Honzo,
   křesťanské představy ve smyslu toho co šíří křesťanské církve.
   Tím je myšleno jak vykládají Bibli, jak Ježíše a Boha. Co říkají o hříchu, věčném posmrtném životě, nebi, peklu …

   1. Anonym 2 14.12.2019 (19:10)

    ad.křesťanské představy ve smyslu toho co šíří křesťanské církve.
    Tím je myšleno jak vykládají Bibli, jak Ježíše a Boha. Co říkají o hříchu, věčném posmrtném životě, nebi, peklu …
    ——————–

    Máš důkazy? Dokaž to!

    To mně je nádhernou ukázkou toho,jak takové církevní organizace vznikaly Iva Adamcová a její lži,představy a domněnky i s těmi slepými,co má kolem sebe.
    Místo aby ověřovali,lezou do jámy.A není to jen ona.Domnělá historie je jimi poseta.
    Takové modly si dokážou vytvořit,klanět se jim a lézt do zadku jen zaslepení.
    A z těchto zaslepenců se pak stávají fanatici,co mají problém sami se sebou.
    A proč?Protože neznají sami sebe vpravdě,myslí jen na sebe,na svůj prospěch a
    na svou spásu.

    Je dech vyrážející uvědomění si,jak každý vnímá především sám sebe.To je ta největší
    haluz,které podlehnou v boji sebepoznání mnozí.A tam také končí všichni ti hrdinové,co si hrají na boha.A s nimi i ti,co jim slepě věří.Inu jednooký slepých král.

  2. Honzo, můžeš nám vysvětlit v čem je Tvůj problém? O co Ti vlastně jde? Mlátíš a pícháš jako kaktus kolem sebe každého, kdo o tebe jenom zavadí a všechno je jen s&h. To přece není normální?!? Nebo je?!?

   1. → Honzo, můžeš nám vysvětlit v čem je Tvůj problém?

    Nám? Hmm, a to je prosím pěkně kdo? Neznám žádný „nám“. Na trotly, který mluvej za jiný, za „MY“, s prominutím seru. Ostatně jako na milióny jinejch s&h. Honza nemá problém, Honza se směje..:-) Třeba takovejm očividnejm blbostem, s&h, jako je „nám“.:-))

    → To přece není normální?!? Nebo je?!?

    Hledej a nalezneš, učí přece Ježíš… Kde? v kom? je problém, neřeším.

    ps: vím, že si to nemyslel špatně, protože si u toho nemyslel vůbec.
    ps2: ten nick se ti fakt poved, gratuluju. Nomen omen.

   2. → Mlátíš a pícháš jako kaktus kolem sebe každého, kdo o tebe jenom zavadí a všechno je jen s&h.

    Každýho!? Fakt jo!? To jako generálně, plošně!? No to snad néé, takovej záběr a pluh nemám ani omylem.:-))

    ps: konrolní otázka: máš něco proti kaktusům?..:-)
    ps2: domněnky jsou docela prevít, co?..:-))) tak trp, to je tvůj problém.

    „…mým úkolem není hlásat správnou ideu, ale podpalovat závoje iluzí. Správné ideje přijdou samy, až závoje dohoří. Tak jako kopce v krajině získávají obrysy, jakmile noc ustoupí vlahému jitru.“ (Jan Stern)

   3. Já se na to ptám také? Takže už jsme minimálně dva. Proto je na místě napsat nám.

    „Honzo, můžeš nám vysvětlit v čem je Tvůj problém?“

    Snad se vyjádříš bez zbytečných výkrut a obezliček???!!!

   4. s&h

    Kvituji tímto s velikým povděkem a zadostiučením, že se zde (po počátečních peripetiích,nesnázích a „ladění“) tento terminus technicus – s&h – prosadil a celkem ujal, navzdory všem administrátorům celýho světa, včetně okolních planet vůbec..:-) Je docelaa fajn vidět, že ho používají i jiní přispěvatelé..:-) Jestli jsem tím přispěl alespoň malou měrou k „porozumění mezi národy“, ví jen Bůh…

 2. → Honzo, křesťanské představy ve smyslu toho co šíří křesťanské církve.

  Hmm, tak „ve smyslu“, no dobrá a budiž. Ne náhodou jsem ovšem pod pojmem křesťanství, zcela jasně řekl a napsal: míním tím výslovně Kristovo učení.
  Čistě pro vás: Na církve seru. Jsou to zase a jen „lidské organizace“. To znamená se vším všudy, plus všechny ty doprovodné s&h nevyjímaje. Doufám, že mluvím jasnou řečí.
  Zkuste na chvíli opustit církve, opustit představy všeho druhu, svý vlastní nevyjímaje. A vsadím boty a spolknu svůj želvovinový hřeben po dědovi, že už se vám nebude NIKDY chtít zpátky, vrátit se zpět, do „světa“ církví, falešnejch představ a bludů všeho druhu, zkrátka zpět do s&h. Marná sláva, ať chcete nebo nebo nechcete, všechno je v hlavě. Zkusíte to? Držím vám všechny palce.

  1. → Honzo, (14.12.2019 (20:30).
   Kdysi jsem Vaše příspěvky četl, citáty jsou dobré, ale jinak už to nestojí za nic, jen slovní průjem&bobky. Nadužívání vulgarizmů neukazuje jaký jste chlapík daleko vpředu, ale ukazuje pohrdání názory jiných. Kdo pohrdá jinými, dočká se od nich téhož. Citát to asi není, třeba máte lepší.
   Církev během skoro 2 000 let udělala spoustu chyb. A která organizace je neudělala?Církev vybudovala evropskou civilizaci, která pořád ještě funguje. Po staletí žili lidé v neuvěřitelně těžkých podmínkách, víra a tedy i církev jim pomáhala směřovat k mravním hodnotám.
   Pár desetiletí se buduje Evropská unie, má dříve nevídané finanční, technické a informační možnosti. Ještě ani nezačala fungovat a už se rozkládá. Počínaje tím, že evropská civilizace přestává být evropská a založená na staletých národních hodnotách.
   Když tak mocně o světě přemýšlíte, tak zkuste přijít před Vánocemi s čímkoli pozitivním.
   Pokoušet administrátora, co vydrží, to pozitivní není.

   1. → Církev vybudovala evropskou civilizaci,

    O tom žádná, a souhlas. Spokojen? Je to pozitivní?..:-) (pozitivní, ježišikriste, to je zase khůůl slovo!)

    → Když tak mocně o světě přemýšlíte, tak zkuste přijít před Vánocemi s čímkoli pozitivním.

    Svět patří těm, co se neposerou. (Charles Bukowski)

    A přece já se domnívám, můj milý, že by bylo lépe, aby má lyra byla rozladěna a falešně hrála a aby falešně zpíval sbor, který bych řídil, a aby celý svět se mnou nesouhlasil a mluvil opačné věci, nežli já sám jediný byl se sebou v nesouladu a sobě odporoval. (Platón, Gorgias)

 3. Honzo,
  tak snad došlo k pochopení jak to bylo myšleno s těmi běžnými křesťanskými představami.
  Samotné Kristovo učení to je jiná, ale je tu velké ALE.
  Záleží jak se jeho výroky vyloží, a to se dá mnoha způsoby a v některých případech i zcela protichůdnými. Každý vykladač nahlíží výrok ze svého úhlu pohledu, ze svého stupně poznání. Jinými slovy, až když už opravdu víme, tak teprve správně interpretujeme Ježíšovi výroky, ale i další písma.
  Samotné písma tu nejsou pro pochopení které by šlo získat jejich čtením, proto jsou také spána takovým způsobem jakým jsou.
  Je tomu naopak, písma jsou potravou pro mysl, pro mysl, která se už nabažila světského a tak se vrhla na duchovní. A dá se v tom rochnit dlouho, klidně i celý lidský život a nemusí se dojít k tomu, co je tam opravdu řečeno. Je to mnoho a mnoho stran textu, a přitom se to dá říci několika větami. Ale to jsou nepřenositelné záležitosti, protože mysl je nastavena tak jak je. A proč je mysl takto nastavena, protože není záměrem aby každý hned prohlédl jak funguje svět, to není smyslem této hry.

  1. V podstatě souhlasím..:-) Ano, s tou interpretací, reinterpretací a dezinterpretací, bývá docela často potíž.

   Aby si lidé rozuměli, nepotřebují mnoho slov. Mnoho slov je zapotřebí — aby si nerozuměli. (Valentin Rasputin)

  2. Anonym 2 15.12.2019 (10:15)

   ad.Každý vykladač nahlíží výrok ze svého úhlu pohledu..

   Pokud ty sám nebo ti vykladači Písem neznáte slovník symbolů,pak máš problém ty a ti vykladači,nikoliv to Písmo.

   ad.Je to mnoho a mnoho stran textu, a přitom se to dá říci několika větami.

   Ano:
   * Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.

   * Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se mu odhalí.

   *Dávejte pozor na živého, dokud žijete, abyste nezemřeli a chtěli ho pak vidět, ale už byste nemohli.

   *To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

   Ono svitky Bible ačkoliv se jeví různě,píše se v nich o tom samém jen v různých
   obrazech,variacích.Základní vzorec je stejný.A ten je důležitý.

   ad.A proč je mysl takto nastavena, protože není záměrem aby každý hned prohlédl jak funguje svět, to není smyslem této hry.

   Otcova slova:

   Žádné srdce není ani více ani méně,všechna jsou si rovna.A smyslem této hry je :

   „Jistotu zde mají jen ti,co si se Mnou srdcem uvědomili,
   že si tu se Mnou o svou samostatnost zabojovat přišli
   a důsledky svých činů se snášet naučili.
   Důsledkem toho,že se Mi na odpor postavili,
   tak dlouho si tu zůstali,pokud se sami se Mnou,
   jejich Matce neomluvili a nepoklonili,
   že svá srdce s rozumem a vzájemně Láskou nespojili.“

   „Zabudlo sis,že so Mnou sis tu bolo,
   z Otca sis hlupáka urobilo,
   dopadlo sis rovnako ako srdiečko,
   čo sis svojou chamtivosťou zlomilo.

   A tak milý synu,
   až vyzvracíš víno,kterým ses opil,
   čiň pokání a hledej ve svém srdci Pravdu,
   aby ses domů se Mnou mohl vrátit.“

 4. → Takže už jsme minimálně dva. Proto je na místě napsat nám.

  No a co? Co jako? To se mám snad z „vás minimálně dvou“ po..at, vosypat, či co?..:-)) Mým šéfem je TEN NAHOŘE, takže se jednou a provždy smiřte s tím, že se budu chovat vždy jen tak, jak uznám za vhodný a správný, nikoli jak (jako ovce) očekáváte. Tečka! Je to jasný?

  1. Váš šéf TEN NAHOŘE vám káže s&h? Budu hádat: Je to MILOŠ ZEMAN?

 5. Když to tady v té diskuzi čtu – článek s názvem „nová civilizace bude komunikativní…..“ – tak se musím pousmát. Komunikuje zde většinou každý sám se sebou. A nikdo nikomu nenaslouchá. Ke komunikaci to příliš nevede.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference