mapa stránek || vyhledávání

Televizní Božena – vyjevení duchaprázdnosti tvůrců současné ČTV

Božena Němcová (1820–1862), portrét z roku 1853.

S napětím jsem očekával dlouho ohlašovaný TV seriál o ikoně národního obrození a jediné ženě v desítce „největších Čechů“. (Dle hlasování národa.) Hlavně proto, že znám duši Boženy Němcové z jejího díla velice dobře. Při čtení její tvorby se do napsaného vcítím natolik, že autorka mi z nich doslova vystupuje jako živá. Cítím její osobnost a mohu s ní „skoro přímo“ komunikovat. Při čtení jejího textu mi vyvstává v duchu obraz velké jemné ženské bytosti. Kontakt s ní skrze její dílo mi vlévá pohlazení do duše. A zřejmě nejen mně. Nepochybně právě proto se stala ve své době spisovatelským velikánem pro masu českého lidu. V důsledku účinku její písemné tvorby následně i národním symbolem. Registruji u její bytosti vlastnosti jako čistou ženskost, humanizmus, lásku k dětem, přírodě a typ myšlení, který vychází z Platónova „světa idejí“ (nebe). Proto jsem očekával, jak uvedené markanty duše spisovatelky zachytí v plynutí realit tehdejšího bouřlivého společenského vývoje současní tvůrci. A byl jsem vytvořenou dehonestací osobnosti Boženy přímo konsternován! A ještě k tomu „českou“ televizí! Takto pojatý seriál o jejím životě nemohly samy od sebe vytvořit Češky spojené s duchem národa! Takto nasměrovaný paskvil nemohl schválit sám od sebe ani ředitel TV, která má v názvu česká!

Pohled na současné společenské dění mi říká: za vším hledej peníze! A tak jsem je hledal a domnívám se, že i našel:

V touze tvůrců po „uměleckém uznání“ v liberalistické a feministické západní společnosti. Zejména v současných USA.

Podle předváděných amerických seriálů je v současné západní civilizaci nepochybně poptávka po genderově deformovaném a feministickém chování. Také po zobrazování násilí na ženách. Dějiny v „zaostalých státech“ musí být pro americké publikum „umělecky“ zaměřeny na hrubé sexuální scény. Pokud možno násilnické a zvrhlé. Život mimo vyspělou liberalistickou civilizaci musí být pro tamní masu ukazován jako žitý v rozporu s „lidskými právy“. Přišla mi na mysl otázka, proč tento druh poptávky? Vždyť i v USA musí žít i inteligentní a jemní lidé? Tajemství této poptávky by se poodkrylo zjištěním, že v bezduché společnosti se na filmy a seriály TV dívají jen primitivistické spodní vrstvy společnosti. (Ostatně jako tady.) Pro „spotřebitele kultury“ jsou hormony dráždící děje opiem. Ulehčující jim přežívání prázdnotu života davového člověka. A právě koupěchtivost konzumentů jsou měřítkem „uměleckosti“. Neboli garantují úspěch „podnikatele v kultuře“. Proto podle počtu naturalisticky zobrazených vražd, znásilnění a úchyláren je hodnocen úspěch neboli sledovanost filmů a seriálů. Jen s těmito scénami jsou natočené seriály do tamních komerčních televizí prodejné. („Za dolary“!)

Božena Němcová s dětmi Jaroslavem, Karlem, Hynkem a Dorou. Fotografie z roku 1852.

Nemám tak nízké mínění o inteligenci ředitele ČTV, abych předpokládal, že on si myslel, že osnova a provedení „veledíla Božena“ sklidí úspěch u nás. Volal jsem deseti svým známým, abych zjistil, jak se jim líbil „český“ televizní seriál o životě Boženy Němcové. Osm z nich mi řeklo, že televizi vypnulo už v polovině prvního dílu. Dva zbývající dotrpěli „umělecký výtvor pražských umělkyň“ do konce. Jako já. Z důvodů mně známých pohnutek sledování zpráv z doby normalizace: „Jsem zvědav, kam až úpadek těch pseudoumělců může jít?“

Nyní se vrátím k tomu, co jsem očekával od seriálu já.

Nejprve objasnění skutečného rodičovství Barbory Panklové (Němcové). To vyjeví původ jejích dispozic a charakterového obrysu její osobnosti. (Podle zákonů dědičnosti.) Z vyjevení jejího původu by také vyplynulo, proč se její oficiální otec sluha Pankl musel dotazovat kněžny Zaháňské, jestli ji může provdat za celního úředníka Josefa Němce. Její pravý původ by také objasnil, proč Božena snila a psala o své babičce. A ne o matce! (Od ní pocítila pravou lásku.) Divák by také pochopil, odkud se vzala v mladé dívce, vychované na zaostalé vesnici, představa a tušení o velké kráse a lásce. A o možné hloubce vztahu muže a ženy. Bylo to podle mne, (mimo paměti rodu,) z nepochybně zidealizovaného vyprávění babičky o jejím vztahu s mrtvým manželem Jiřím.

A kam v seriálu zmizela příčina klíčové duchovní změny v životě Boženy Němcové? Její proměny v českou vlastenku?

Také proč si vlastně mluvou Němka vzala od počátku horlivého českého vlastence Josefa Němce?

Podle mne to bylo proto, že byl ve srovnání s ostatními do úvahy přicházejícími venkovskými ženichy nepochybně čestný, relativně vzdělaný a znalý „hoch chování“. Navíc v uniformě. Nepochybně od počátku vnímala, že byl tvrdší, úřednický suchopár, škrobený v komunikaci. A zejména méně citový, než by si představovala. To vše i v samotné lásce a sexu. Soudím, že si myslela, jako všechny ženy v této situaci, že jej při manželském soužití zjemní a předělá k obrazu svému. On, obsednutý úřednickou disciplínou, si naopak myslel, že „vesnickou dívku“ předělá v nádenickou hospodyni. Z těchto oboustranně chybných předpokladů se vyvinuly časem ony neshody a hlučná domácnost. A nespokojenost na obou stranách!

A nyní se dostávám ke kardinální otázce celého života Boženy Němcové a celé obrozenecké scény:

Proč česky takřka nemluvící Boženu strhlo a plně uchvátilo české vlastenecké hnutí, kam ji uvedl až její manžel??? Proč se tam naučila lépe „hoch češtinu“, než ji vlastně znali tam zúčastnění čeští vzdělanci? (Asi lepší, než je moje v současnosti!)

O této klíčové otázce životního zvratu myšlení spisovatelky není v celém díle ani „šprochu“! Nejsem schopen se vyjádřit méně tvrdým označením, než že je to projev nevídané duchovní zatmělosti tvůrkyň seriálu! Když na ni nepřišly samy, mohly si ji přečíst v Masarykově „České otázce“. Tam také „původem Nečech“ T. G. Masaryk sám o sobě říká, že když přijel do Prahy, česky příliš neuměl. Až pobytem v Praze najednou zjistil, že tam je ve srovnání s předchozím pobytem v Drážďanech a Budapešti „doma“! On sám uvádí, že se tak stal jedním z „Čechů z rozhodnutí“! (Na rozdíl od Čechů zrozením.) Našel totiž mezi Čechy jednak srdečnější atmosféru v lidu, než byla a je mezi „škrobenými“ Němci nebo exhibicionistickými Maďary. Dále náboženskou toleranci a nebigotnost a touhu po Pravdě. („Česká otázka je otázkou náboženskou.“) Podle stejných měřítek se pro národnost rozhodovala i intuitivní Barbora Němcová! Byla právě na vlasteneckých srazech uchvácena atmosférou srdečnosti, opravdovosti a touhy po Pravdě člověčenství. Takové prostředí jako tam dosud nepoznala. Jako bytost opravdovou a srdečnou ji atmosféra strhla. Stala se tedy skrze vnímavost své duše horlivou vlastenkou.

Při následném čtení vlastenecké literatury Božena nalezla dále v českých článcích a knihách jemný kontext, který v německých až tak nápadný nebyl. Tím kontextem psaného bylo velké úsilí o přiblížení poznání skutečné Pravdy o životě a světě. (Už od husitských dob.) Navíc české texty byly charakteristické nestrojeností, snahou o vhled do zákulisí dějů, byly bez nadměrného uctívání „autorit“. Do vlasteneckých novin nepsali jejich autoři kvůli zalíbení se, kulturní evropské módě, postupu v zaměstnání, z pózy vzdělanosti, z touhy po penězích. V českých novinách a knihách byla hledána a popisována, často naivně, krása přírody a mezilidských vztahů. To vše samozřejmě jako odraz víry v působení původce vší dokonalosti, Boha. Právě kvůli pronikající břitkosti si na srazech vlastenců ihned všimla a také duchovně zamilovala Havlíčka! Odcítila zřejmě, že on jediný jako jeden z mála mužů vlastenců jí přesahoval inteligencí a nadhledem! Tvůrkyně pojednávaného seriálu tento vztah ovšem zúžily na objímání se s Havlíčkem po příjezdu z vyhnanství či položení trnové koruny na Havlíčkovu rakev.

Božena Němcová na fotografii cca z roku 1860.

Nyní o původu jejích milostných vztahů, ze kterých udělaly tvůrkyně seriálu hlavní děj a motto. Němcová byla bytostná žena s duchem. Jako taková toužila po lásce, žité ve všech úrovních člověka. Tedy v úrovni těla, duše, ducha. U manžela nacházela bohužel jen tělo. Probudil sice „její hormony“, ale nenaplnil duši. Proto z kvílivě scházející jemnosti v sexu a hloubky citu v milování po létech manželství podléhala každému, i jen trochu slibujícímu sexuálnímu naplnění. Nalézt hledané se jí nepovedlo do konce života. Později byla navíc při delší absenci manžela svírána následky nežitého navyklého tělového orgasmu. Tyto tělové obtíže ženy znají. Jsou to úporné bolesti hlavy, únava, pocit marnosti. Nepochybně kvůli odstranění těchto tělových potíží aktuálně volila menší zlo, neboli manželské nevěry.

Celá zasvěcenější vlastenecká veřejnost o těchto jejích poklescích věděla. Ale decentně je „neviděla“ a mlčela. Proč? Nechtěli ztratit spisovatelku jejího formátu. Uplatnili proto starou antickou moudrost: „Co je dovoleno pánovi, není dovoleno volovi!“ Neboť kdykoliv z vlastenců se s ní osobně setkal, vnímal a cítil ji jako velkého ducha.

(Poznámka. Tento přístup k nepovrchnímu hodnocení lidí jsem získal z rozhovoru s otcem o Žižkovi. Já jsem jej kdysi před ním líčil jako lapku podle přečtených „učených spisů“. Ale otec mi říká: „To tak určitě není. Moje životní zkušenost mě naučila, že člověka poznáš zejména podle chování těch, kteří jej znají z blízka! A u husitů platilo, že co řekl „bratr Žižka“ mělo platnost zákona! Musel být tedy velký formát po všech stránkách tehdejší doby. A tento postřeh ke správnosti hodnocení lidí provedl otce protektorátem!!! Tehdy byli udavači a provokatéři na každém rohu!“ Když jsem se o různých lidech s otcem přel, nakonec se ukázalo, že měl on vždy pravdu! A tak to bylo i s Boženou Němcovou. Chování kvalitních lidí k ní bylo tím pravým ukazatelem jejího skutečného charakteru i duchovní velikosti. Takže její sexuální odbočky od ideálu vnímal tehdy a vnímá i dnes duchovní člověk jako malé a pochopitelné. Kromě autorek seriálu, které z nich udělaly hlavní děj. Navíc feministicky uhozený.

Jediným kladem seriálu byl herecký výkon a pochopitelnost role jejího manžela Josefa Němce. Umožnil jeho osobu historicky pochopit a ocenit! Vnímavému i došlo, že i přes všechny nectnosti a neshody ji miloval. Nepochybně proto, že i on v ní cítil její velkou osobnost.

Dalším kladem seriálu je, že jestliže TV veřejnost dosud cítila nutnost výměny ředitele veřejnoprávní televize, po seriálu už necítí! Nyní cítí nutnost jeho vykopnutí!!!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.6
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

34 komentářů

 1. Pane Staňku, píšete:
  „Němcová byla bytostná žena s duchem. Jako taková toužila po lásce, žité ve všech úrovních člověka. Tedy v úrovni těla, duše, ducha. “

  Všechny úrovně člověka?

  Nový zákon a Ježíšova vysvětlení úrovní člověka /Matouš 22-37 /: „Ježíš mu řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘

  Proč se tak v úrovních člověka odlišujete, to nevím?

  Ve své knize „Otevření duchovního oka“ v jednom z axiomů píšete, že Bůh dává každému člověku to, co on dává Bohu a jeho stvoření. Každému se zrcadlovitě vrací to, co v duchu (pohnutkách), v duši (vmyšlení a cítění) a v těle (ve skutcích) do Božího stvoření produkuje. Usiluje-li kdo v životě o pozemské, dočasné, dostane se mu téhož.

  Ale zpět k Boženě.

  Jak měla dostat něco jiného, když žila zcela v područí mysli, kterou nezmiňujete. Ta má přitom obrovský vliv.

  Seriál ukázal Boženu Němcovou jako člověka, který prostě „zmeškal“.

  1. Je vidět, automatický oponent čehokoliv Venda žije promýšlením osobních prožitků, nikoliv vytrženými citáty vnímání jiných!
   Blahopřeji mu k vymanění se z područí vlastní „mysli“.

   1. Skvělý článek. Sám mohu potvrdit, že i mí známí vydrželi akorát do půlky prvního dílu. Před lety jsem o filmovém umění dokonce psal, navštěvoval festivaly a potkával tvůrce, takže už když jsem viděl obsazení seriálu Božena, obával jsem se nejhoršího. Moje obavy se nejen naplnily, ale byly i překonány. Je to nejen vulgární, ale i strašně hloupé.

    Už delší dobu tvrdím, že dnes se umění už nedělá, ale tuneluje, stejně jako v ekonomice. Milé tvůrkyně seriálu, vy nejste žádné umělkyně, ale prachsprosté tunelářky.

    Před lety natočili američané velmi úspěšný film o Lvu Tolstém, v podobném duchu jako seriál Božena a rozezlil mě natolik, že jsem tehdy napsal, že zřejmě vznikl nový umělecký žánr: génius očima idiota. Tedy v případě tvůrkyň Boženy idiotek, abychom byli k oněm “pokrokovým” dámám genderově korektní.

    Jinak mám obrovskou radost, že pan Staněk opět něco napsal, seriál o panu Kožíškovi skončil v srpnu a od té doby vyhlížím další článek. Mezitím jsem si krátil čas pročítáním starších článků a knih.

    Doufám pane doktore, že zdravíčko Vám slouží a pište častěji, pokud by to šlo. Pro mne jste nenahraditelný zdroj informací, troufám si říct, že mám slušné vzdělání, ale Vy dokážete vždy přijít s něčim novým, jiným a najednou do sebe věci zapadají a to je vzácné.

    Nyní se například znovu vracím k Vaší knize Falzifikace a falzifikátoři. Pro mě osobně je to kniha ani ne tak o těch falzifikacích, ale především o smyslu českých dějin. A znalost a pochopení vlastní historie je něco, co nám tu dnes žalostně chybí.

    A proto si velmi cením Vašich článků, jako je právě tento o Boženě Němcové, protože když člověk rozumí historii svého národa, rozumí lépe i sám sobě.

    Děkuji a přeji vše dobré, M. V.

 2. A ještě malý dodatek redakce Nové republiky: Paní režisérka Wimmerová na sebe vše prozradila v rozhovoru pro známé dezinformační médiu Aktuálně.cz, když zavzpomínala:

  „Já jsem vyrůstala v době, kdy bylo národní obrození zneužívané ve jménu komunistické ideologie, což můj pohled na Boženu Němcovou hodně zkreslilo. Když jsem v 80. letech chodila na gymnázium, učila nás docela pokroková češtinářka, která si ten ideologický nános dobře uvědomovala, sama měla nějaké disidentské snahy, takže ani pro ni nebylo období národního obrození příliš zajímavé. Věděla, že jiná než bezvýhradně oslavná interpretace díla Boženy Němcové a jejich současníků není možná, takže se studenty národní obrození vždycky nějak proběhla a moc se u něj nezastavovala.“
  Neboli za vším hledej Sudeťáky. Podle nich Němec byl český nacista a Němcová k urva.

 3. Film jsem neviděla a zřejmě dobře tak.
  I když myslím, nebo doufám, že film nedokáže zničit duchovní tvorbu a moudrost díla Boženy Němcové.
  V textu je mimo jiné psáno: „… Právě kvůli pronikající břitkosti si na srazech vlastenců ihned všimla a také duchovně zamilovala Havlíčka! …“
  V té souvislosti by mne zajímalo, jestli šlo o setkání duchovního dvojplamene (dvojpaprsku)?

 4. Matko, film dokáže cokoliv, ze zrůdy udělá světce a ze světce ničemu. A tak to platí napořád. Historii píšou vítězové, ať jsou jací jsou…

  1. Omyl Návštěvníka: Historii pro krátkozraké čtenáře a bádalíky sice v určité době píší zaprodanci okamžiku! Ale pravá historie je akašická kronika neboli paměť boží!!! A číst ji mohou ti, kteří tam mají přístup. Mnohým se pravá historie nehodí, tak tvrdí, že neexistuje jiná, než napsaná zaprodanci momentální vlády. Proto sklidila takový poprask jediná „závadná věta“ Miloše Zemana v roce 1968 v článku „Prognostika a přestavba.“ Ta zní: „ČSSR je jediná země na světě s nepředvídatelnou minulostí!!!“ Zamyslí-li se Návštěvník, zajisté přijde ke svému omylu o vítězství dějin vítězů! Zjistí, že je je na stejné vlně myšlení s Hitlerem, neboť on řekl: „Kdo se odváží zeptat vítěze?“. A on se Někdo našel. I k způsobu myšlení Návštěvníka se najde.

   1. Nebudu polemizovat s p. Staňkem, je to pod mojí úrovní. Z jeho reakce je zřejmé komu p. Staněk fandí…

 5. pro – matka

  „po ovoci poznáte je“ – Jsme bytosti Duchovní podstaty. Proto si uchovejme v duších duchovní obraz jejího díla.

  Zničit, Uchovat nebo Pozvednout kohokoliv a cokoliv, mohou jedině lidé. A to svým postojem.
  Film, zejména naturalistický dokáže pouze zdůraznit to, jaké hodnoty vyznávají producenti, režiséři i případní diváci…

  O „dvojplameni“, o tom nemají ni ánung ti, kdo onen film ztvárnili, ale ani ti, kdo psali o „…, ihned všimla a také duchovně zamilovala Havlíčka“

  Můžete objasnit způsob vzniku „duchovního dvojplamene“?

  Peter Habina

 6. Song to the moon -Rusalka 소프라노 최정원 Soprano Jungwon Choi – YouTube

  Nechť si poslechne Japonku, je také napojena na řídícího ducha českého národa

  1. S Vaším článkem nelze než souhlasit. Nicméně Jungwon Choi není Japonka, ale Korejka.

 7. too Peter31.1.2021 (11:24)

  „…Můžete objasnit způsob vzniku „duchovního dvojplamene“?…“

  Nejsem teoretik, abych to přesně objasnila, ale dnes se dá na internetu najít dostatek informací k dvojplameni.
  Tak snad jen takto – existuje pověst, ve které se praví:
  „Jak to všechno začalo.
  Před dávnými časy, když ještě všude bylo jen samé světlo, žila bytost jménem láska. Zářila radostí a štěstím. Najednou si přála s někým sdílet své pocity. Byla ale sama. A tak stvořila přímo ze sebe druhou bytost.
  Dlouhá léta sdíleli jejich společný svět. Stejně cítili, společně vše konali, byli jedním. Láska si však přála, aby její přítel měl své vlastní cítění aby mohli sdílet pocity jeden druhého, které ještě necítili. A tak se rozhodli, že své spojení rozdělí,
  Nikdy však nezůstanou odděleni. I když budou od sebe daleko, vždycky budou vědět, že ten druhý je s ním v myšlenkách, pocitech i činech. Dokud si budou toto vědomí udržovat, nikdy neztratí své napojení.
  Na cestu láska svému příteli řekla: „Máš svobodnou vůli, běž a žij podle toho.“
  A láska takto tvořila své přátele.
  Na svých cestách se přátelé scházeli a vyprávěli si o svém příteli největším – lásce. “

  To znamená (přibližně řečeno), že někteří stvoření přátelé spolu putují „věčností“, jsou jedné energie, vyzařují jedno, tvorbu prvotní.

  Kdysi jsem nakreslila obrázek, aniž jsem přesně věděla, že se jedná a putování dvojplamene, obrázek jsem nazvala Duo
  ( http://imgway.cz/s/K0l http://imgway.cz/s/K0m http://imgway.cz/s/K0n ).
  Teprve dodatečně jsem pochopila, co jsem nakreslila a následně po několika letech dostala informace od kamarádky o dvojpaprsku a něco našla i na internetu (např. zde v některých článcích: https://www.priznakytransformace.cz/index.php/dvojplameny/146-vztah-dvojplamenu-karmickych-duchovnich-dvojcatsoulmate-c ).

  1. Kontrast k Vendovi-výňatek z dopisu Němcové:
   Také jsem dnes po vyslechnutí vašeho videa otevřela knihu Božena Němcová – „Lamentace / Dopisy mužům“ na straně, kde píše své sestře Adéle Panklové – „Pamatuj si, Adélo, manželství může býti nebem, kde je láska a vzájemná úcta, mění se však v peklo, jakmile klesne ke sprostotě. Bohužel je to tak u Marie a částečně i u mne! Vdala jsem se z vlastního nerozumu, jednak z dobře míněného přemlouvání matčina a Němcova. Adélo, v osmi dnech svého manželství plakala jsem první své slzy – hořké to slzy! Jak krásným, jak nádherným představovala jsem si žití po boku milovaného muže, leč ten život mně určen nebyl! To jen viděla jsem velmi záhy, ačkoliv málo jsem znala svět a byla dosud mladá, že naše povahy se k sobě nehodí a že mezi námi nikdy nemůže býti pravý soulad. To také nenastalo a v mém manželském životě naskytlo se velmi mnoho smutných zlozvuků. … Leč všechno dospěje jistého stupně, pak nadchází krize; tak tomu bylo i u mne – když jsem byla nejnešťastnějsí, vzešla mně krásná hvězda lásky – jako poutníkovi, tápe-li v temnotách! Ta mi zasvitla na cestu a té jsem následovala. Byla to poezie, již neštěstí jako zázračný květ ve mně k životu probudilo! Ta jediná oslazuje mi život a já zasvětila jsem se jí na věky! Ona naučila mne lidi milovati, ona zabránila, že jsem nikdy neutonula ve sprostotě života, a ona lepším učinila mé srdce, zušlechtila mou mysl…“
   Hodně to odpovídá vašemu hodnoc

   1. Podobně jsem nakreslila květ života, tehdy tam toho bylo ještě plno, ale to člověk pochopí časem.
    Poezie, kresba, hudba, vibrace,… ano, dokáží člověka zušlechtit, aby neutonul a v rámci možností se zušlechtil.

   2. https://www.youtube.com/watch?v=_OuYLGHkrBk&list=RD0edji28K8mk&index=7

    All You Need Is Love

    A to je pravda, alespoň já to nezpochybňuji. Tvůrci seriálu hledali co? Deprese? Nebo lásku čistou a upřímnou?

    Poslechněte si tu píseň – Vše co potřebuješ /potřebujeme/ je láska!!

    Když již budete poslouchat, podívejte se i na radost tisíců lidí – diváků, posluchačů a i muzikantů a zpěváků. Myslí si někdo, že se život vrátí do těchto ještě nedávno normálních „kolejí“?

    Duše paní Boženy Němcové měla svou karmu, měla si prožít to vše v těle, které pro ni bylo zrozeno. Ten čtyřdílný seriál mohl vést někoho k zamyšlení, k tomu, proč to tak bylo, že? Ale ani akášický badalík neví, proč žila tak, jak žila. (ale jo, může se domnívat leccos) Ale možná ví, že jakmile duše odžije to, co odžít měla, tělo umírá a končí zdejší život. I třeba ve věku čtyřicet dva roků. Troufnu si na závěr napsat, že nikdo z nás teď nic neví o dalším osudu duše, která v předminulém století oživila tělo Barunky Panklové, později Boženy Němcové.

    Pěkný večer.
    Václav Žáček

   3. Ta píseň – no, proti gustu žádný dišputát, ale skutečná hudba z věčnosti naladí lidi trochu jinak.

    „….Troufnu si na závěr napsat, že nikdo z nás teď nic neví o dalším osudu duše, která v předminulém století oživila tělo Barunky Panklové, později Boženy Němcové…“

    A troufnu si říci : „Zvědavost? Neuspokojena tím, kdo ví, přejde.“

  2. Matko, ten obrázek je moc pěkný, a je skvělé, že sem dokážete vložit fotku, jste šikovná!

   1. Vkládat fotky jsem se naučila před několika dny.
    Ten obrázek je vyjádřením toho, co mne potkalo.
    A akademik, který se o některých mých kresbách nevyjádřil dobře,
    nad tímto a dalšími dvěma kroutil hlavou, že ví, oč mi jde,
    ale že se mi to nikdy nemůže stát.
    Ten druhý obrázek, že by byl sice normálně kýčem,
    ale ten můj všelijak obracel, špekuloval, co mu chybí,… :-)
    Ale tehdy to již nemohlo ovlivnit mé vědomí a znalost o tom,
    co jsem vlastně nakreslila :-)

  3. Pěkné tři obrázky, dle mne – originálního provedení.

 8. Na „Boženu“ jsem se moc těšila. Scénář přehnaně feministický, herecké výkony super, Honza Hájek naprosto excelentní, možná se ten seriál měl jmenovat spíš „Josef“. Škoda, že z toho vzešlo takové menší prvoplánované soft porno, s dětmi si to bohužel pustit nemůžu, ještě že zůstává v záloze stará dobrá laskavá Babička.

 9. Návštěvníku, ani se Vám nedivím, že nechcete polemizovat s p. Staňkem. Je to jasné, jak říká staré české přísloví: „Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti a člověka po řeči“.

  1. → Články k Boženě Němcové, všechny odsuzují seriál ČTV:

   Hmm, tak to bude chtít určitě nějakou tu po krvi volající „petycy“, ne? Na to jsou přece „Češi“ kadeti!

   ps: co, po odsuzování seriálu ČTV, nastoupí a přijde příště?

   1. Honzovi o následně zadaných tématech k filmování ČTV:
    Tomáš a Jan Masarykové jako děvkaři a opilci
    Lupiči Češi, hlavně Žižka.
    Komenský jako válečný štváč.
    Palacký jako pavědec a děvkař.
    Heydrich jako pečlivý otec Čechů podle Tomáše Krystlíka, vědeckého spisovatele.
    Atd. Vše na zadání opravy dějin.

 10. Tady má pan Staněk video rozhovor, kde mluví o vztahu mezi mužem a ženou. Od 12 min. 55 sec. odpovídá na dotaz k té Boženě Němcové:
  https://www.youtube.com/watch?v=unq6TIxnTJs&feature=emb_rel_end

  Zajímavé, že v té první části říká o tom, že manžele mají mít spojení v duchu s úsilím o poznání Boha a to spěje k vytvoření dokonalého manželství. To se manželů Němcových netýkalo.
  Pak tam říká, že manželství může být částečně funkční, manželství karmické jako nedokonalé manželství, které je třeba dožít. To se asi týká těch manželů Němcových, myslím jako vyrovnání karmických dluhů mezi nimi.

 11. → Ještě možnost výdělku Honzovi.

  Mr. Staněk, to opravdu nehrozí. Priority kavárenských povalečů leží jinde.:-)

  1. odpověď Honzovi:
   S těmi prioritami kavárenských povalečů máte pravdu, ale ti nemají hlavní moc. Tu mají ti s penězi, aby do kaváren mohli chodit „pracovat“. A tak jsem jmenoval témata ještě z dob Protektorátu, jehož bosové začínají hýbat údajně českou TV a měnit dějiny. Doporučuji přečíst si sudetoněmeckého spisovatele a „historika Tomáše Krystlíka!

 12. https://ceske-narodni-listy.estranky.cz/clanky/prispevky/bozena-nemcova—dr.-et-mgr.-vera-kubova.html
  Když vás lidé pomlouvají, máte to, co lidé sami chtějí Božena Němcová byla pomlouvána za života a i 150 let po smrti.
  Kdo byla Božena Němcová? Přispívala do 23 periodik, zapsala přes 300 etnografických zápisů zvyků, říkadel, písní, byla překladatelkou. Napsala přes 30 rozsáhlých povídek, Babičku a 156 pohádek. Bylo podle ní natočeno přes 80 filmů. Na tvorbu měla vyměřeno pouhých 19 let. Přesto Karolína Světlá, zlá manipulátorka, roznášela pomluvy, že je líná a nevěnuje se psaní.
  Srovnala jsem dílo H. CH. Andersena s dílem BN. Žil 70 let, dostal stipendium, neměl děti, nikdy se neoženil, napsal 154 pohádky a tři romány, které nikdo nezná
  Životopisci často jen opisují od jiných, a tak se třeba šíří, že BN přivedl k vlastenectví manžel Josef. Není to pravda. Sama o tom podala svědectví v dopise, že to byl kupec Hůlka z Polné, který jí půjčil Tylovy spisy a pod jejich vlivem se rozhodla začít psát česky.
  Josef Němec se od mládí projevoval jako násilník. Byl vyloučen ze školy, protože střílel po spolužácích, vyloučili ho i v Praze kvůli rvačce, kterou řešil policejní prezident. JN byl odveden na vojnu, kde jeho mravy nezjemnily. Jeho brutální povaha mu překážela i v povolání.
  V Domažlicích bral lidem volební lístky a vpisoval tam své jméno. Byl zbaven funkce komisaře převeden do Všerub, a to ještě po prosbě BN v Plzni. Jeho nekázeň, neschopnost respektovat nadřízené, rvačky kdekoliv se objevil, nakonec vedly ke ztrátě zaměstnání a Němec se nastěhoval ke své ženě, ta ho živila dva roky.
  Hulvát byl i ke svým dětem, bil i Doru. Božena Němcová bránila svoji dceru a přitom jí manžel rozbil hlavu. To byla poslední kapka. Rozhodla se odejít do Litomyšle, ale života bylo už pomálu, za pár měsíců se vrátila do Prahy zemřít 21.1.1862
  V minisérii Božena se o jejím díle nedovíme nic, ale nepravdy i v psaném závěru, že se o své děti staral Němec až do smrti, jenže ony se s ním nechtěly stýkat, snad jen Karel. O dílo své zemřelé ženy se opravdu staral, ale jen aby vybral výnosy z nových vydání.
  Dozvíme se záměrné lži i nechutnosti v minisérii Božena, např. polovinu filmu jsou záběry rozválených postelí před, při i po sexu, nezvládnuté uvádění jednotlivých postav…
  Že se nestydíte, milé tvůrkyně.
  Dr. et Mgr. Věra Kubová

  1. Pardale,
   nehaňby se přeci nestydí :-) Ale je dobré, že někdo dokáže napsat článek, jako paní Kubová.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference