mapa stránek || vyhledávání

Zhodnotí čas vědecké výsledky?

Náš milý svět je tu bez příčiny a náhodou jsme v něm i my? Hmota obklopuje naše vědomí a my ji vnímáme pěti smysly. Jestlipak jejich vyhodnocení přivede materialismus k ateismu anebo k idealismu? Připomenu objevy, které toliko podporují názor na promyšleně vytvořený svět.
 

Energie

slunecni-paprsky-nahledPůvodně fyzika zdůrazňovala spojitost: „příroda nezná skoků“. Světlo sledujeme jako souvislé paprsky – když zamlžené ovzduší, mezi větvemi stromů, zviditelní pásy letící sluneční energie. Takový pohled byl snad důvodem někdejšího velkého překvapení v roce 1900?

E. Planck (1858-1947) vnesl, do nového 20. století, zásadně nový výpočet. Určil – vypočítal světlo jako proud částic. Jak dál, když už dřív bylo vysvětleno jinak, jako vlnění? Avšak vlnou ať jsou i částice předepsané velikosti a hmotnosti, proč ne. Takže fotony ať letí jako vlnící se klubíčka; taková představa.

Nedůvěra vědců snad byla podložená jejich váháním nad vytvořením Vesmíru. Souvislý proud energie, peřej vody, bláto anebo skála, to ať vzniklo samo od sebe. Tehdejší výpočetní zákony řešily především chování světa kolem nás, makroskopicky.

Ale svět, složený ze spočítatelných základních kousíčků – kvant – fotonů? Přírodní účinky bývají plynulé – sledovalo tehdejší vědění a i později. Energie se do určitých, odpočítaných množství stanovila sama? Žádné „dvacetři deka, můžu to tak nechat?“ Nýbrž neuvěřitelně promyšlený – tedy záměrný vznik světa!
 

Atom

Atom je dělitelný; to bylo obdobné částicové překvapení tehdejších dob! J. J. Thomson (1856-1940) popsal atom s elektrony, které měly být jádrem atomu.

Později E. Rutherford (1871-1937) upřesnil atom, v důsledku pokusů, jako jádro obklopené elektrony. Mikroskopický model chvályhodně navázal na makroskopický – krouživý pohyb elektronů, v podobnosti se sluneční soustavou. Proč však elektrony nevyzařují energii, když stále mění směr svého pohybu?

Ve 20. letech N. H. Bohr (1885-1962) dál promyslel, co s částicemi v atomu. Elektrony ať krouží kolem jádra jenom ve vypočítaných – dovolených drahách. Atom změní energii – vyzáří či přijme – vždy s přeskokem elektronu na jinou předepsanou dráhu. Opět sestava hmoty, jež nabízí její promyšlenou stavbu!? Fyzikové nedůvěřivě přijímali sofistikovaný model. Snad se nadaný Bohr zbláznil? [1] Ne, později v USA, spolu s J. A. Wheelerem (1911-2008), vypracoval model jaderného štěpení.

Následovaly další vědecké poznatky, jež ukázaly sestavu a funkci atomu ještě mnohem náročnější. Odmítly, překonaly souvislé kruhové dráhy kolem jádra.

Kvantová mechanika vnesla názory: kacířské, jak nová fantasie. Jako relativistické zpomalování času. Nebo jak dávný nápad – pevná Země krouží kolem Slunce. Neuvěřitelné. Australci nespadnou dolů? Člověk vyskočí a dopadá na stejné místo! Copak točící se Zeměkoule nepopojede pod jeho nohama?

Vědecký génius novověku [2]:

„Newton chápal dějiny jako neustále pokračující Boží teofanii (zjevení Boha). —

Newtonova fyzika je pevně zakotvena v jeho náboženství, s trochou nadsázky by se klidně dalo říci, že Newtonova fyzika je matematicky vyjádřeným náboženským přesvědčením, a přesto jí to není ke škodě.“

 

Superpozice

Pojem superpozice sděluje, že jedna fyzikální veličina má několik současných hodnot – například ať je to rychlost. V superpozici mají být jen ty fyzikální veličiny, jež zrovna nepozorujeme. Opět fyzikální zpochybnění, zda vesmírná látka je či není jen nehybnou mrtvou hmotou. Nabízí, že ke svým neustálým proměnám byla promyšleně sestavená.
 

Idealismus

Hledá věda základ světa anebo promyšlený základ světa? Je-li konstrukce Vesmíru promyšlená, pak byl nejprv projektovaný; tudíž co může být za ní?

Nabízí se – nevyhodnocujeme-li souvislosti, pak důkladně nehledáme základ světa, ačkoliv ho nacházíme.

Duchovní poznání podkládá svět nejvyšší Podstatou, jejíž myšlení má vytvářet vše, co se vyskytuje. Jak hmotu, tak naše vědomí sama sebe. A tím dovoluje i nečekané chování klastrů vody, sestavovaných z „myslících“ molekul [3]. Nepravděpodobné, nemožné? Nové vědecké poznatky stále přibývají; podpoří zvláštní poznatky o vodě?

— v knize Peter Woit popisuje situaci v amerických vědeckých ústavech, kde jsou jednotliví vědci vystaveni velmi konkurenčnímu prostředí. Woit upozorňuje na tendenci mnoha zejména mladých vědců být od počátku co nejkonformnější a bez kritických úvah se připojovat k „hlavnímu proudu“ vědeckého bádání, aby v boji o zdroje snáze přežili. Lidé s neobvyklými názory a teoriemi, kteří se nedrží aktuální „módy“, jsou v konkurenčním prostředí brzy vytěsněni na okraj, nebo zcela vyloučeni ze systému. [4]

Není to idealismus, který by dnes vedl civilizaci ke zničení, ke krachu světa.
 

Teorie relativity s plastickými horninami

Einstein potvrdil Lorentzovy přeměny časů, hmotností a délek, jež nastávají při pohybu a to veškeré hmotě. I tvrdé kamení je lorentzovsky elastické.

Vůči Einsteinovým přístupům tehdy vznikl výrazný odpor. Méně však byla diskutována podvědomá příčina odporu vůči relativitě. Když žula i rula jsou gumové, pak by svět měl být virtuální realitou, měl by našim smyslům dávat jen zážitky. Například první vůči druhému má měnit svou délku a stejně tak druhý vůči prvnímu.

Nabízí-li nám svět hmotu jako zdánlivou skutečnost, čím je ale podložena? Je snad příčinou, proč vlastnosti světa závisí na rychlosti pohybu, skrytá Informatika? Zásobováním našich smyslů, kterými nám působí na vědomí.
 

Důvěra smyslům

Našich pět smyslů zakládá hmota, ta, kterou smysly ověřujeme. Znovu: našich pět smyslů nám poskytuje tatáž hmota, kterou svými smysly ověřujeme? Ano, smysly jsou podložené hmotou, jejíž informaci pak uvěříme. Ostatně, „máme smyslové zážitky, co je však za nimi, nevíme“ – Ernst Mach (1838-1916).

Cizí člověk nám chce odprodat výherní los a tvrdí, že vyhrál terno. Můžeme snad bez ověření hned kupovat? Ne, až z nezávislého zdroje ověříme jeho tvrzení. Podobně pět smyslových údajů o hmotě nerozhoduje, zda je za nimi hmota anebo Informatika tvořící Virtuální Realitu. Nutno ověřovat jinak než svými pocity.

Předpokládat hmotu jako příčinu našich smyslových zážitků – považuji za neobhajitelné. Prostorové rozložení hmoty lineárně nebo zakřiveně, to ať prokazují výsledky výpočtů. Výpočetní výsledky – jenže ony převážně chybí.
 

Iracionální čísla

„Iracionální čísla musí být vždy aproximována pomocí racionálních. Když je ocelová koule uvedena do pohybu, pak je nekonečně větší pravděpodobnost, že její rychlost bude dána iracionálním číslem. Nemůžeme nikdy doufat, že budeme schopni popsat přesně, jak se prohání uvnitř hracího automatu.“ [5]

Proč by vlastně přesnost výsledků matematických výpočtů měla být důležitá? Zaokrouhlené číslo, z nekončícího bezvýsledného výpočtu, nepopisuje konstrukci světa? Vždyť je to nakonec příjemnější, nepřesnost si zvolit na přání. Opravdu je to výhodou iracionálních čísel, užívaných k výkladu světa?

Výplata 24.400 korun? Zaokrouhlíme na 24.000, rozhodne zaměstnavatel. Výplata 24.400 korun? Zaokrouhlíme na 20.000, rozhodne jiný. Výplata 25.000? Zákon poručí – zaokrouhlíme směrem nahoru anebo dolů.

Lze se setkat s jedním i druhým hodnocením detailu. V něm prý je skrytý buďto ten Dobrý – anebo…. Co hlavního – současné poznání onen Absolutní Detail nedoceňuje. Onen zbytek, který odděluje zaokrouhlený výpočetní výsledek od přesného.

Matematika své různé postupy nabízí [6], ale až fyzika z nich vybírá metody, jež potřebuje a beze zbytku obhájí. To zvětšuje důležitost fyziky. Uvažuji, že by měla vědomě zvažovat zásadní smysl všeho hmotného, co jenom je. Což je dnes docela opomíjeným úkolem vědy.

Přesné výpočty nabízí nelineární geometrie, daná perspektivním vnímání hmoty v prostoru [7]. V ní je geometrie s matematikou v souladu. Jediná kvalita geometrické úsečky s jediným druhem číselného popisu.
 

Možné důsledky perspektivní geometrie v její nabídce světové Virtuální Reality

Podporuje pozdější Newtonův příklon k náboženství, po přechodu od vědecké práce,
a také přístup Komenského, jenž za kdekterým odstavcem vzpomínal Boha.

Objasní se následek Gándhího dlouholetých ušlechtilých postupů. Bez boje zajistil Indii nezávislost. Jenže k tomu bylo potřeba, aby budoucnost neurčoval silný politik se starým koloniálním přístupem ke světu. Tehdejší Indii pomohla nepravděpodobná absence Brita ve vládě: Churchillova prohra ve volbách roku v červenci 1945. Ačkoliv během 2. světové války byl velmi oblíbený, hned po jejím skončení musel ustoupit jinému politikovi. [8]

Pragmaticky lze zdůvodnit skrytý smysl, proč bylo třeba, aby nacistický vůdce zázračně přežil víc atentátů.

Objasnění postupů, které dosud jen pohádkově přisuzují člověku zdraví či invaliditu, bohatství či hladomor.

Zdůraznění příčiny, proč dbát budoucnosti a třeba i pro naše pravnuky.

Jednou vysvětlí důsledek, jenž vyplynul z porozumění pražských posluchačů tvorbě geniálního hudebního skladatele, jenž měl kolem sebe dva skladatele – bratry, seriozního a rozmarného. Ale to už je dávno.

Zdůrazní výběr, zda chceme být uživatelem nebo programátorem světa. Zvířatům vládnout anebo – jinak.

Čeští vojáci pátrali po teroristech a podíleli se i na útocích na ně. Naváděli letouny na důležité cíle, přivolávali vrtulníky ke zraněným kamarádům, ale i k nemocným dětem horalů. S váháním poručík S. přiznává, že ho při kanonádě napadlo: „Co tu vlastně dělám?“ [9]

 

Zhodnocení

Vlivy smyslových vjemů, jak působí na naše vědomí, neprozrazují podstatu Vesmíru. Studujeme záření hmotné hvězdy svýma očima, pomůžeme si hmotným dalekohledem či přijímačem elektromagnetického záření, skrze směrovou anténu, ale stále zůstáváme jen u působení na naše vědomí.

Záření obrazovky se principiálně liší od svého zdroje, od hmoty složitého přístroje. Zkoumáním zážitku světla, působícího na naše vědomí, neobjevíme sestavu televize.

Podobně hmotným zkoumáním zážitků hmoty neobjevujeme, co tvoří její základy; odkud se berou všechna ta vlnění, nejmenší neutrina. Skrytou soustavu, která podmiňuje zážitky naší hmoty, takto nenacházíme. Našemu stupni poznání odpovídá přístup, dle něhož zážitky hmoty tvoří aparát odlišný od naší hmoty, skrytý „duchovní mechanismus“. Vědomí Vyšší Bytosti.

Věda nesděluje, jaké skryté postupy určují zpomalování času – při každém pohybu hmoty. Souvislosti hledám v samotné konstrukci aparátu, jenž tvoří vlivy na naše vědomí. Aparátu, který není z naší hmoty.

Matematizace rozložení hmoty do Euklidova nebo do zakřivených prostorů bývá bezvýsledná. Zpochybňuji nabídku komiků Šimka a Grossmana z konce 60. let – větu platnou pro každou dobu: „á na druhou plus bé na druhou rovná se cé na druhou.“

Lze promýšlet přeměnu Pythagorovy věty v řešitelné: a + b = c.
 

*   *   *

Literatura, odkazy

[1] Převratné objevy fyziky. Od Galileiho k Lise Meitnerové – Thomas Bührke. Academia 1999, s.158. Překlad Ludmila Eckertová dle 3. opraveného vydání Mnichov, 1998

Rutherfordova skupina tušila, že Bohr možná objevil předpoklad pro vytvoření nového způsobu popisu přírody. Německá fyzikální elita v Gottingenu se však k tomu stavěla skepticky až odmítavě. Bohrovi to sdělil bratr Harald, který se krátce po své promoci dostal do nejvyšších sfér matematiky. Matematik Carl Runge prý dokonce vyslovil podezření, že se tento vysoce inteligentní mladík snad zbláznil.

[2] Newton – poslední mág starověku – Irena Štěpánová. Nakl. Karolinum, Praha 2012, s.67

[3] Vyjít ze své neznalosti. Napijme se

Již přes deset let se popisují následky, jež má lidské myšlení na vodu. A také vliv hudby na ni.

[4] Anti-popularizace teorie superstrun – Roman Šulc. Časopis Vesmír, leden 2013

[5] Šíp času – Peter Coveney, Roger Highfield. Oldag, Ostrava 1995, s.338

[6] Je bůh matematik? – Mario Livio. Vyd. Argo/Dokořán. Praha, 2010, s.150. Překlad Petr Holčák. Orig. 2009

Do konce 19. stol. již Cantorovy a Dedekindovy názory na svobodu matematiky přijala většina matematiků. Matematika tím změnila svůj původní cíl být nástrojem hledání pravdy o přírodě a začala usilovat o konstrukce abstraktních struktur – systémů axiomů – a o hledání všech logických důsledků těchto postulátů.

[7] Rozkošná Maja v geometrii

Anebo je svět zdánlivou skutečností, danou informacemi našich pěti smyslů. Nejpřesnější smysl – zrak je vstupem do virtuální reality? Následně šálivá hinduistická Maja nepotřebuje Euklidův prostor s matematickými iracionalitami, nýbrž užívá jen geometrie perspektivního vnímání. Tam lze vzdálenosti počítat s úplnou přesností, bez iracionalit. Někdo nás nabádá – „Vaše nelogická mysl není schopna chápat ty nejjednodušší věci a spoléhá se na chybnou matematiku a čísla. Je to součástí genetického naprogramování vašeho druhu.“ Je hmota nebo není – jsou jen vjemy hmoty?

[8] Časopis Mladý svět č.26/1999/s.46, R. K.

„Zdálo se mi, že jsem zemřel“, svěřil se svému lékaři lordu Moranovi, když mu vyprávěl o nepodařené noci. „Zcela jasně jsem viděl, že moje mrtvé tělo leží zahalené do bílého sukna na stole v prázdné místnosti.“ Sen si vyložil jako předtuchu neúspěšných voleb.
Volební porážka přišla 26.7.1945. Do té doby neprohrála konzervativní strana tak citelně jako v létě 1945. Churchill byl zdrcen. Dost dlouho jako by to vůbec nemohl pochopit. Pro mnohé je to ostatně hádankou dodnes.

[9] Mladá fronta dnes, 16.11.2004

[10] Nikomu nevěř – máš otce! – youtube 4⅓ min.

Někde daleko roste moje dcerka,
Po všechny ty roky beze mě.
A na dvoře ji škádlí děti:
Kde je tvůj otec? Nemáš otce.

 

Bohumír Tichánek
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

19 komentářů

 1. Ano. Newton napsal většinu svého díla v oboru náboženské mystiky.
  Už jsem dnes dal odkaz na novou teorii vzniku vesmíru, hodilo by se to k Vašemu článku, kde převažuje vědecký přístup.
  Nová představa vývoje vesmíru bez Velkého třesku je Velký odraz http://www.osel.cz/8926-prosel-nas-vesmir-perfektnim-kosmologickym-velkym-odrazem.html „Podle této představy náš vesmír neprošel singularitou, ale přepnul se z hroucení do rozpínání. Což je prý o něco více představitelné…. Podle této představy se dosluhující vesmír postupně zhroutí a těsně před zánikem se ve Velkém třesku odrazí do nové éry existence. A to by se mohlo nebo i nemuselo odehrávat stále dokola. Je to zatím hodně spekulativní záležitost, Gielen s Turokem teď ale tvrdí, že by Velký odraz doopravdy mohl fungovat. Podporu pro Velký odraz přitom našli ve kvantové mechanice.“

  1. Všichni býváme ve svých zaježděných kolejích, na které jsme zvyklí. Akorát že někdy zde, v těch samých záležitostech, lidé hodnotí to, co je jim spíš neznámé, zatímco jiní to, co je jim spíš známé.
   Pardal konstatuje užití „vědeckého přístupu“, ale v hodnocení nenacházím, zda je obsah mého článku zmýlený – vhodný k vyvrácení z nějakých důvodů, anebo výstižný. Článek přece nespočívá jen ve vyjmenování postupných vědeckých objevů, nýbrž víc v tom, co z nich vyplývá.

   K velkému třesku jsem do svého článku s modely zařadil i cizí, nevědecké hodnocení současných vědeckých přístupů o velkém třesku:
   http://www.tichanek.cz/g10/velky-tresk-big-bang-X.html
   (Na samém konci článku)

   1. Pane Tichánku,
    nechtěl jsem hodnotit článek a případně se dotknout Vás jako slušného a vzdělaného člověka, jakých je zde málo.
    Prostě nesdílím vaše silné zaujetí pro geometrii z uvedeného odkazu
    http://www.tichanek.cz/g10/velky-tresk-big-bang-X.html
    Prostě tomu nerozumím a podvědomě od dalšího studia toho nic neočekávám, takže nikam nepostupuji, čímž neříkám, že je to špatně. Nerozumím tomu.

    V tomto článku http://hledani.gnosis.cz/zhodnoti-cas-vedecke-vysledky/
    je odstavec :
    „Věda nesděluje, jaké skryté postupy určují zpomalování času – při každém pohybu hmoty. Souvislosti hledám v samotné konstrukci aparátu, jenž tvoří vlivy na naše vědomí. Aparátu, který není z naší hmoty.“

    Zpomalení (dilatace) času je ve speciální relativitě vyjádřena pomocí rychlosti. Žádný skrytý postup. Asi jste měl na mysli příčiny. Příčiny existence jevů ( typu proč existuje atom, proč je rychlost světla nejvyšší možná a konstanní atd.) fyzika neřeší.
    Už sem několikrát psal, že vědomí je fyzikálě chemický děj v mozku související s přenosem náboje ( elektrickými slabými proudy) mezi až 100 miliardami neuronů spojených v paralelní sítě. Mozek je aparát z naší hmoty a myšlení rovněž.

    Nerozumím ani Vašemu trvalému zaujetí pro iracionální čísla. Příklad s ocelovou koulí v automatu vyjadřuje přesně opak toho, kam míříte. Její pohyb ovlivňuje mnoho náhodných faktorů a přesný výpočet jednotlivých vlivů přes diferenciální počet a případně iracionální čísla je zatížen mnoha a o mnoho řádů více nepřesnými dílčími výpočty.

    https://udalosti.signaly.cz/1205/houstone-mame-problem
    „Zajímavostí je, že dráhu letu Apolla 11 spočítali fyzikové ručně za pomocí papíru a logaritmického pravítka. Když šlo o lidské životy, tak se tehdy počítačům nevěřilo (i když v NASA už počítače byly).“
    Připomínám, že logaritmické pravítko převádí početní úkony na práci s logaritmy, což je výhodné zvláště u násobení a dělení mnoha velkých čísel. Dekadický logaritmus čísel ( vyjma čísel s exponentem celočíselným) je iracionální číslo ( dekadický logaritmus lze převést na logaritmus přirozený založený na iracionálním Eulerově čísle e = 2,718…) vyjadřované většinou v tabulkách na 14 desetinných míst, což bohatě stačí. Excel počítá na 16 platných míst a do exponentů 10^308.
    Takže stručně můj názor :
    Význam iracionálních čísel pro chápání čehokoliv hlavně vesmíru je hodně povyku pro nic podstaného
    Význam vědomí, které nepochází z naší hmoty, nelze ničím doložit ani vyvrátit. Dokázat ani vyvrátit nelze to, co neexistuje.

 2. Pardále,

  túto teóriu som počul už cca pred 30 rokmi, kedy ju prirovnávali k životu Ftáka Phénixa.

  Žije si fták žije, potom vzbĺkne a z popola sa vynorí vynovený – ale ten istý fták a znovu rastie, naberá síl a rozhľadenosť, až sa zase ,,rozhorí“ a tak dokolečka dokola…..

  Vtedy sa to volalo ,,permanetná obnova a zánik pre stvorenie dočasného blaha“…

  A prirovnávali to k terajšiemu ,,rozpínaniu“ vesmíru , potom k zajtrajšiemu zastaveniu sa na ,,Múre nárekov“ a k popozajtrajšku, teda k ,,Spätnému chodu“ po odraze až do bodu ,,G“, a potom zase k rozpínaniu…

  Nehľadať bod ,,G“ v okolí ,,vagíny“…

  Otázne je, ,,Čo sa stalo“ ? Lebo podľa ďalšej teórie by v Kozme dnes niečo také, ako hmota nemala vôbec existovať, lebo ,,na počiatku“ bola hmota likvidovaná rovnakým množstvom antihmoty. Dnes by tu teda všade malo byť len žiarenie, po anihiláciách hmoty a antihmoty…

  Neviem prečo, ale je zrejmé, že ,,soudruzy z NDR“ niekde urobili fatálnu chybu a potom sa sem napchali ,,náboženskí fanatici“ a stvorili si svojich bohov podľa svojich fantazmagórií a pedofílnych snov. Bolo ich napočítaných cca 13.211 …

  A sme v dobe Temna, z ktorého niet východiska . Máme len akúsi maličkú nádej, že to ,,za nás“ zariadi Príroda a započne sa pre Vesmír-Kozmos po náraze do ,,Múra nárekov“,ten ,,Spätný chod“ a potom už len zaslúžený a dlho očakávaný,,Koniec“.

  Potešenie však nepotrvá dlho, lebo anabáza Vesmíru začne od začiatku. Našťastie už bez nás…

  Ak je hmota ,,poučiteľná“, už nidy viac nedá možnosť vzniku ,,živého“ organizmu na základe DNA…

  Tak nám PánBožko pomáhaj…

  1. Pane GN, máte celkem 18 slov v uvozovkách, což jsou slova, pro hatlamatladojmy, které znamenají to, co si kdo zamane.
   Stručně : Věda desítky let řeší zda se vesmír rozpíná trvale, zda dojde do rovnováhy nebo se bude po nesmírné době zase smršťovat. Zatím víme, že rozpíná a rozpínání se zrychluje.
   Velký třesk s počátečním singulárním bodem ( poslední údaj je myslím stáří 13,82 miliardy let) je současnou fyzikou nevysvětlitelný, uvažuje se i o přeměně tzv. energie vakua. Není stále Velké sjednocení, to je spojení teorie relativity s kvantovou fyzikou.
   Otázka je, proč by měl být vesmír takový, abychom ho chápali.
   Teorie Velkého odrazu vypadá srozumitelně, nebyl nepochopitelný singulární bod. Vesmír se stlačoval ( stlačování předchází i vzniku hvězd), stlačování se zastavilo a uvolněná energie ( snad anihilace většiny hmoty a veškeré antihmoty) rozpíná vesmír (také u hvězd do dlouhé době stability dojde k rozpínání). Teorie Velkého odrazu má umožnit Velké sjednocení relativistické a kvantové fyziky. Což by se líbilo teoretickým fyzikům i příznivcům jednotného původního principu, který můžu nazvat třeba Bůh.
   Můžu si klidně myslet křižácké heslo : Bůh to žádá.
   Tím se dá vysvětlit všechno, křižáci třeba vyvraždili Jeruzalém a v jiné výpravě vyrabovali spřátelený Cařihrad.
   I kdyby vše určoval Bůh, pořád je třeba se chovat jako slušný člověk. Čili Vašim trvalým úletům s napadáním podstaty křesťanství nějak nerozumím.

 3. Pardále,píšeš:

  …Čili Vašim trvalým úletům s napadáním podstaty křesťanství nějak nerozumím…

  Ja osobne si pripadám ako ,,evangelista“, medzi nábožnými pohanmi , ktorý len upozorňuje, že súčasné náboženstvá popierajú Boha . Že ktorého, no predsa toho, ktorého má ,,zafixovaného“ každý z nás , niekde medzi závitmi a lalokmi onoho SOPLA v hlave.

  Neútočím na náboženstvo ako také, lebo TO je samo o sebe ,,Zlátanina hovadín, kecov a dristov“, s jasným cieľom, chytiť človeka ,,za gule“ v strachu o svoj aj tak už vopred prehraný boj so smrťou a strachom, že ,,čo bude po smrti“…

  Upozorňujem, že Človeku sa evolúciou, či to nazveme tak ,alebo aj onak,vyvinul Modzog na to, aby sám dokázal rozlišovať, čo je možné a nemožné…

  Máme ho každý jeden, možno na niektoré svetové unikáty, kde v tej hlave je len ozajstná kopa SOPLA. Keby sme ho nemali používať, určite by sa evolúciou vyvinul ,,Jeden spoločný pre všetkých“, z ktorého by sme sa po ,,napojení naň“ dali unášať jedným SMEROM , ako lodička ,,po prúde“ na vlnách rozbúreného mora vedomostí .

  Že už viac ako dvetisíc rokov sa do nás zažrala ,,špina náboženstva“, je možné len preto, lebo uveriť v HOVADINY, je jednoduchšie ako hľadať a klopať okolo seba a nachádzať odpovede na legitímne otázky súvisiace s Vesmírom a Životom ako takým, konkrétne TU na Zemeplacke, okolo ktorej obieha stále tá oná Hviezdička – Slnko.

  ,,Veriaci prvého aj druhého levelu“ sú tak zbabelí, že sa boja aj svojich myšlienok a aj svojich snov…

  Sú brzdou spoločenského vývoja, nie po tej Leninovej špirále, ale po tej klasickej ,,evolučnej“, ktorá napreduje, kto vie kam a ako ale i prečo práve tadiaľ …

  Otázka ,,Že načo sú potom veriaci v tomto hmotnom Svete, je legitímna“… Že ,,ONI“ za to nemôžu, že sa narodili do tohoto hmotného Sveta ?
  Túdle núdle.

  Stačí sa ,,hodiť“ von z piateho poschodia rovno na hlavu a nastane premena hmotnej bytosti na nehmotnú nebytosť, lebo ten obal, je už aj tak len ,,sračkou na chodníku“…

  Fuj tajbl….

  1. Pane GN, předpokládám, že pád z nějakého nižšího patra jste už absolvoval.
   Přeji stálý zbytek zdraví.

 4. Pane Tichánku,
  děkuji Vám. Již dlouho jsem v psaném projevu nečetl nic lepšího. O „kvalitní kost“ s velkými kusy chutného masa se tu možná budou někteří kolegové prát. Na rozdíl od Vás však je ten jejich boj zbytečný a nepřinese do Vašeho pohledu nic nového.
  Díky.
  Václav Žáček

 5. Díky za příznivé zhodnocení. Vědecké poznání obsahuje mnoho souvislostí, nejen právě ve fyzice, které vedou ke kreacionismu. Stejně tak v biologii, atd.

 6. Pardále,píšeš:

  …Pane GN, předpokládám, že pád z nějakého nižšího patra jste už absolvoval.,,

  Nič v dobrom, ja som si myslel, že si taký ,,suchár“, ale Tvoja poznámka ma rozveselila. Bolo to ftipné a trefné…

  A že vraj čiastočne ,,veriaci“ sú tiež nejakí zakomplexovaní…

  Narušil si ,,moje betónové kruhy“…

 7. ad.„Newton chápal dějiny jako neustále pokračující Boží teofanii (zjevení Boha).

  Úžasné,výstižné a hlavně pravdivé!

 8. Hvězdička,

  ako vždy, perlíš aj teraz, keď píšeš slová Úmluvy :

  ….ad.„Newton chápal dějiny jako neustále pokračující Boží teofanii (zjevení Boha).

  Keď aj Ty chceš byť v neustálej kakafónii-teofánii, prihlás sa dobrovolne u Pomocníkov Svedkov Hospodinových a tí Ťa už dopravia ,,sanitkou“ k dr. Chocholouškovi, alebo k tomu náhradnému, tomu Dr. Basmeg-ovi …

  Neboj, nič Ťa to nebude ,,koštovať“, psychická liečba je hradená Zdravotnou poisťovňou, ako nutná sebaobrana spoločnosti…

 9. Pro G.N.:
  Z chamtivosti,žárlivosti,sobectví,
  chtěl si Lásku navždy přivlastnit.
  Černobylský sarkofág okolo Ní postavil,
  obehnal Uruk hradbou nedobytnou.
  Vydal se hledat nesmrtelnost,
  zle však pochodil v širém světě
  a mnoho příležitostí zahodil.
  Dostal sic tajemství důvěrné,
  avšak to pro svou závislost ztratil,
  proto se k hradbě města Uruk vrátil.
  Pachtění za iluzemi světa,
  ukrojilo však z jeho času dlouhá léta.
  Okolo hradby chodí,běhá,
  nějakou skulinku kudy dovnitř hledá.
  Sic prohlédl nástrahy masek „duchovních“,
  přesto si převzal jejich představy,iluze do hlavy.
  Protože církví stvořeného Boha vidět nemůže,
  propadl sebelítosti,vzteká se a vykřikuje,
  jak je to možné,že někdo mluví s Bohem,
  vždyť Bůh není,neexistuje!
  Slepý,hluchý,v ústech sucho
  a to všechno do té doby,
  než padne k zemi stár a unavený
  a z posledních sil zašeptá:
  Živote,Lásko ,prosím odpusť,
  prosím Tě,dej mi již napít z Pramene vody.
  Hradby města rázem spadnou samy.

  Otcova slova:
  „Jistotu zde mají jen ti,co si se Mnou srdcem uvědomili,
  že si tu se Mnou o svou samostatnost zabojovat přišli
  a důsledky svých činů se snášet naučili.
  Důsledkem toho,že se Mi na odpor postavili,
  tak dlouho si tu zůstali,pokud se sami se Mnou,
  jejich Matce neomluvili a nepoklonili,
  že svá srdce s rozumem a vzájemně Láskou nespojili.“

  Otcova slova:
  „Zabudlo sis,že so Mnou sis tu bolo,
  z Otca sis hlupáka urobilo,
  dopadlo sis rovnako ako srdiečko,
  čo sis svojou chamtivosťou zlomilo.

  A tak milý synu,
  až vyzvracíš víno,kterým ses opil,
  čiň pokání a hledej ve svém srdci Pravdu,
  aby ses domů se Mnou mohl vrátit.“

  PS: „Maminko,
  veliký zázrak stal se na zemi.
  Mám srdce – a srdce mé tluče,
  mám oči – a oči mé vidí.
  Věřím v Boha a v lidi.
  Živote!“
  (Chlapec-Jiří Wolker)

 10. Gilgamešova noho,

  Považovat biblické postavy za skutečně žijící historické osoby a
  považovat Bibli za historickou dokumentaci,je zcela jistě hodno diagnózy
  na ústavní léčbu.
  To bys ale musel do ústavu k léčbě zavřít kromě sebe i velkou část populace.
  Proto léčba probíhá hromadně v přímém přenosu pod širým nebem.

  ad.„Newton chápal dějiny jako neustále pokračující Boží teofanii (zjevení Boha).

  Úžasné,výstižné a hlavně pravdivé.

  Theo=Bůh
  Fania= „Volný“

  volný:
  -voľne pohyblivý, nie upevnený, nie spútaný;nie viazaný
  -nie napätý, nie strnulý
  – neohraničený, šíry
  *(o čase) nezaplnený povinnosťami, prázdny*
  -zbavený prekážok, ničím neobmedzený, nehatený, nerušený
  -konaný, uskutočňovaný podľa vlastnej vôle, podľa vlastného uváženia
  – nepridŕžajúci sa otrocky predlohy, odchyľujúci sa od predlohy
  * poskytovaný zadarmo, bezplatný
  -spoločensky nenútený, neviazaný
  -nepodliehajúci cudzej vôli, nezávislý, samostatný, slobodný
  -pomalý, mierny, pozvoľný

  *teofanie, theofanie-zjevení boha ->v přímém přenosu
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Teofanie

  Je to vždy Bůh, kdo navazuje dialog s člověkem.
  Bůh si vybírá suverénně a neočekávaně, ke komu se „stane jeho slovo“.
  Pro dotyčného jde pak často o otřesný(otřásající)zážitek.

 11. Hvězdičko, píšeš:

  …Protože církví stvořeného Boha vidět nemůže,
  propadl sebelítosti,vzteká se a vykřikuje,
  jak je to možné,že někdo mluví s Bohem,
  vždyť Bůh není,neexistuje!……

  Nie preto som Neznaboh, že ,,len vykrikujem, že Boh neexistuje, ako píšeš, ale ja som presvedčený, vidíš, počuješ ,čítaš, že sa neoháňam s tým otrepaným slovom, ,,verím“, že BOH je vymyslená kategória, ktorou Protožidia najprv odrbávali ,,svojich“ a neskôr ho Protokresťania vymacerovali a urobili si z neho Boha pre nový typ viery, cez jeho falošného syna Ježišťoka…

  Kresťanstvo tohoto virtuálneho poloblázna, ktorého ,,si vlastný“ ľud vraj dal ukrižovať, je len symbolom niečoho, čo vytvoril a stvoril najväčší manipulátor v otrokárskej spoločnosti,ten Šavel, premenovcaný na Pavla.

  Keďže sa utvrdil v tom, že Protožidia sa nikdy nestotožnia s myšlienkami Ježišťoka, urobil obrat o 180 stupňov a ponúkol bláboly ,,pohanom“, hlavne Grékom a Rimanom, kde videl šancu, že zotročení a nešťastní ľudia v chaotickej dobe , sa niektorých myšlienok chytia, ako ,, topiaci sa slamky“…

  Experiment sa podaril, ale pacienti kapali po celom Svete , ako muchy v kyslom náleve …

  Zopakujem . Každé náboženstvo ktoré propaguje nadvládu Nadprirodzených nebytostí nad hmotou, je zločinecké už len preto, že zámerne zakrýva fatálny rozpor medzi hmotným svetom a duchovným. Spolužitie je nemožné, pretože je to presne tak, ako s hmotou a antihmotou…

  1. Gilgamešova noho:

   Odkaž svému pánu,že hlavou zeď,
   totižto hradbu svého města,neprorazí
   a bolavou nohou již teprve ne.
   Řekni mu,že tě to už bolí,
   a že má v sobě ukryt dar od Velké Matky,
   který v sobě měl by nejdřív nalézt.
   On ten smaragdový drahokam dostal úplně každý
   a je přímým spojením se Zdrojem.

 12. Hvězdičko, píšeš:

  ….a že má v sobě ukryt dar od Velké Matky,
  který v sobě měl by nejdřív nalézt…

  To už je silná káva. Najprv Hospodin, potom ten Alláh , potom Manitou, Veľký Mustang a nakoniec Veľká Matka s prsiami aspoň takými, ako mala veľká mamička z tej slonoviny, ktorú našli niekde okolo Vestonic ,či tam kdesi …

  A záverečná, už sa bde zhasínať a obracať stoličky, príde Zdroj a bude Tma …

  Hvězdička všetko z mierou, ako povedali tí dvaja kuchtíci : Přiměřene, přiměřene a nie toľko soli a naozaj už dosť toho majoránu…

  1. Pane GN, Věstonická Venuše není ze slonoviny ani z očekávané mamutí kloviny, ale je to nejstarší umělecký předmět z pálené hlíny.

   http://www.ereska.cz/cannabis/mio-cannabis.htm
   Konopí se používalo asi od 3 000 let př.n.l., jsme potomci těch, co život s přiměřeným množstvím konopím přežili.

 13. Pardále, máš 4/5 pravdu, lebo Wiki píše :

  ….. Materiál, ktorý bol na jej výrobu použitý, je pravdepodobne zmesou hliny a vápenca, obdobné drobné plastiky boli pritom väčšinou zhotovované z kameňa alebo kostí. Zo zaujímavostí uveďme malý detail tváre bez krku, rozmery poprsia (ľavý prsník je väčší) a bokov.

  Takže ,,Galaktický modzog“, na ktorý som sa prisal, ako dieťa na ten ,,väčši ľavý prsník“, som zistil, odkiaľ a kam vietor fúkal…

  A ako hovorí mohamedán v ,,splne“ : Mea culpa, mea minima culpa…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference