mapa stránek || vyhledávání

Člověk živočišný a člověk duchovní

Odlišují se schopností položit si otázku, proč žijí. Člověk živočišný, tj. člen nejnižších úrovní vesmírných civilizací, si ji podobně jako zvířata ještě neklade. Domnívám se, že v nastupující vyšší úrovni civilizace na zemi, s ohledem na v ní požadovanou vyšší míru odpovědnosti jednotlivce, nebude žít nikdo, kdo na ni nebude znát správnou odpověď.

Já jsem se k hledání odpovědi na uvedenou otázku ponořil do hluboké meditace s touhou dostat se na počátek svého bytí. Ocitl jsem se v jakémsi příjemném pološeru, ve stavu, kdy jsem nic nevěděl, neměl žádnou potřebu či přání. Pouze v dálce jsem vnímal jakési nesmírně příjemně vyzařující Světlo. V jednom okamžiku jsem však pocítil přání se tomuto nesmírné blaho vyzařujícímu Světlu přiblížit. A tím začalo vlastně všechno dění. Objevil jsem se v lidském těle! Skrze toto přání tak začal koloběh mých životů.

Když jsem se „vrátil“ k plnému sebeuvědomění, pochopil jsem, že jsem prožitkem dostal odpověď na základní otázky bytí.

 1. Svět, zatím vnímaný jen jako vesmír (dříve vnímaný jen jako země), existuje jen proto, že jej jeho Podstata učinila ve Velkém třesku „jako trenažér“ k tomu, aby nejnižší duchovní částice, takové „jiskry ducha“, se ke Světlu neboli Podstatě světa mohly přiblížit. A tím se stát rozvinutějšími duchovními bytostmi. Přiblížení je možné jen poznáním zákonů fungování stvoření, tedy viditelných i neviditelných rozměrů reality. Neboť poznáním díla poznáváme i jeho tvůrce! Uvědomil jsem si, že svět kolem mne existuje vlastně z lásky jeho Prvopříčiny, lidskou terminologií Boha, ke mně a ostatním k Němu putujícím duchům! Toto úžasné zjištění mě naplnilo nesmírným blahem a vděčností k Tvůrci vesmíru ve všech jeho dimenzích.
 2. Nyní k vzniku a smyslu existence všeho ostatního živého. Představil jsem si, jak se pohybuji v neživém hmotném světě a zkoumám jej. Sice bez tělesných potřeb, ale sám uprostřed fyzikálních energií. Při představě toho mne zachvátil pocit nesmírné samoty a nudy. Skrze tento pocit mi došlo, že i vše ostatní živé, včetně jiných lidí, nyní viděný koloběh života a životů je tu vlastně také proto, abych se na cestě k poznání Podstaty světa necítil osamělý. Mohl vnímat a rozdávat mírné pocity lásky, sounáležitosti, pomoci a podpory jiných putujících za Světlem. Tedy i to všechno ostatní živé kolem mne vytvořil někdo z lásky ke mně, jako další možnosti poznání zákonů stvoření.

  Vzniká samozřejmě otázka, kdo je tvůrcem tohoto nekonečně pestrého, ale přece nedokonalého biologického života. Od položení si této otázky a pozorování nedokonalosti viděného jsem začal vnímat, že tu na zemi jako lidé nejsme sami. V jiných než námi a přístroji jako hmotných vnímaných vibracích se pohybují nějaké jiné bytosti. A rovněž „pracují“! Naši předkové jim říkali andělé, elohim, bohové, nyní je jejich módním označením mimozemšťané, ufouni apod. Domnívám se, že jsou to duchové z již vyspělých planet. Takoví, kteří již nemusí nosit těžké hmotné tělo jako my divoši. Nošení těla je, jak ostatně každý ví, vždy spojeno s útrapami. (Viz Budha: život je vždy strastný!)

  Tvůrci biologického života na zemi byli tedy oni strážci lidstva, neboť i oni se „hraním na vyšší úrovni“, tj. tvořením živých bytostí“, přibližují dokonalosti Boha. Tito „skoro andělé“ to činí ve vesmíru tak, že zjistí, jaké fyzikální podmínky a na jak dlouho na té které planetě ve vesmíru budou. A podle toho tam vkládají odpovídající flóru a faunu. (Manipulací s DNA podle vzorů tvorů, odkoukaných z vytvořeného Bohem v duchovní dimenzi.) To oni vypočítali na zemi termíny katastrofy prvohor a druhohor. Proto tu tehdy vysadili ony známé předpotopní ještěry apod. Teprve s možností, že na naší planetě nastoupí klidnější klimatické období, „instalovali“ na ni a jiné planety sluneční soustavy člověka.

  Protože současní lidští tvorové sice s duchem, ale stupněm svého vývoje k dokonalosti jsou „sto let za opicemi“, mohou se dostavovat menší katastrofy. Ty jsou na jedné straně odplatou, přesněji řečeno karmou příslušné civilizace. Má z nich vyjít poučení pro následně žijící se duchy v těle. Zejména poučení pro elity řídící civilizace. Na druhé straně klimatickou katastrofou je vždy společenství duchů na planetě „ručně stručně“„vysvětleno“, že nedbali na varování a šli špatným směrem. Jako při poslední potopě světa nebo zničení Sodomy. Přitom si myslím, že vždy před každou možně vzniklou katastrofou jsou do oblasti jejího dopadu z Prozřetelnosti boží inkarnováni různě vyspělí duchové. Jedni vyspělejší, kteří předem varují před důsledky nastoupeného vývoje. Druzí, kteří varování nedbají ze své ke zlu tíhnoucí podstaty a „rozumí pohybu přírodních sil lépe“, řekněme jako typu myšlení Sisyfos. Ti mají katastrofu jako karmický výprask prožít, aby si na to „vzpomněli“ v příští inkarnaci. Jenže mnohdy spolu strhnou i velkou masu jiných, nevinných jen absencí snahy přemýšlet a akceptováním zaostalé víry. Jsem přesvědčen, že z katastrofy uniknou vždy ti, kteří pro svou vyšší duchovní vibraci naslouchají varování svědomí a „ufounů“. (Obrazně líčí příběh o tzv. Noemově arše.)

  Tedy žijeme uprostřed nekonečné pestrého živého proto, abychom se z dějů v něm poučili a zákonech v živém prostředí. (Bio zákony.)
  Kdo jen do složitosti této dimenze reality nahlédne, zatočí se mu z její složitosti a provázanosti hlava.

 3. Proč existuje pospolitost (společnost) lidí různého stupně duchovního vývoje? Zajisté si mnozí všimli, že mezi námi se pohybují myšlením a chováním lidé, kteří by se uplatnili tak v rovině přírodou se potulujících sběračů plodin přírody. (O tři vývojové civilizační stupně zpět.) A na druhé straně se vyskytují géniové nepředstavitelně vyspělého stupně myšlení a cítění, typu Tesla v elektronice a Mozart v hudbě. (Byli o dva civilizační stupně výš.) Směs kvalit lidí různých vývojových stupňů má svůj význam. Má přinést poznání zákonů styku různě vyspělých duchů navzájem. Smyslem civilizace a organizace společnosti je právě toto si uvědomit!

  Na základě toho mají osudem pověření vládou v civilizačních jednotkách zajistit, aby se nastavila souhra vrstev s následnou harmonií. Tedy organizačně zajistit, aby se každému člověku na jeho stupni vývoje zajistil vzestup poznání a tím ducha v jeho současném zrození! Velká většina vládců si však myslí, že byli vládou odměněni Bohem, nebo si vládu svou chytrostí sami urvali. A to proto, aby si „užívali“. Ostatní „pakáž“ na práci ať se stará sama o sebe. Byla přece potrestána za svou zaostalost místem zrození a stupněm obdarování tělesných a inteligenčních dispozic. (Také mnohdy i nyní.) Tím ovšem mocenské elity neplní náplň smyslu své inkarnace! Je-li to z hlouposti, jsou „náhodami“ jednotlivě odvoláváni z funkcí nebo života. Činí-li to celá vrstva vládců, je odvolána revolucí lidem často nejen z funkcí, ale i ze života. (Francouzská revoluce nebo VŘSR.)

  To jsou ale uvedeny mírnější korekce od neviditelných sil „zahradníků“! Jsou prováděny jen tehdy, když rozhodující masa lidu neztratila intuici a poštvána „zahradníky“ zasáhne. Ztratí-li však rozhodující masa lidu intuici neboli duchovnost, nastupuje korekce padlé civilizace „přírodními silami“. „Zahradníci“ (andělé, ufouni) uvedou do pohybu ničivé síly přírody, které padlou civilizaci a populaci zničí. Nikoliv jen formou potopy, ale pokaždé jinak. (Aby chytráci nevyklouzli třeba schováním se v podzemních bytech „někde“. Viz.: marně budou mocní tohoto světa volat: Hory, padněte na nás a ukryjte nás před hněvem Boha!)
  Ti správní „Noemové“ dostanou však pokyny, jak se účinku „sil opravy“ špatného směru vyhnout. Pak jen ti přežijí a obnoví novou, poučenější civilizaci.

  Zásah může přijít rázem nebo postupně skrytě v desetiletích. Celé vrstvy a národy vymírají v takovém případě chorobami, nesmyslnými válkami (válka je pomatenost smyslů), neúrodou, neplodností, neschopností dodržet řád státu, nesprávným způsobem výživy, zničením životního prostředí apod. V takové pozvolné proměňující fázi jako národ a lidstvo na celé zeměkouli stojíme. Proměna probíhá ve více úrovních současně. Neschopností uspořádání chodu společnosti soustavou norem chování, zákony neboli kvalitním náboženstvím námi vyrobenými, na život působícími jedy z životního prostředí a potravin a zářením z kosmu.

  Jak se dopadům proměny na zdraví a existenci samou vyhnout, popíši v následující kapitole. Dopředu dodávám, že je to možné jen lepším poznáním zákonů Řádu stvoření ve všech jeho úrovních. Hmotné, tj. rozvojem rozumového a smyslového poznání, krátce „vědou“. Jemnohmotné, tj. poznáním zákonů rovin rozvinutí přírodních sil, astrálních, záhrobních. Tedy rozvinutím znalostí ze stavu rozšířeného vědomí, komunikace s „mrtvými“, a se „zahradníky lidstva“. Hlavně ale poznáním duchovních zákonů, tj. nehmotné dimenze, věčnosti, zákonů platných pro pohyb v blízkosti Světla (ráji).

 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.5
hlasů: 11
Print Friendly, PDF & Email

49 komentářů

 1. ad.: duchovních zákonů, tj. nehmotné dimenze, věčnosti, zákonů platných pro pohyb

  Jsem na ten pohyb ve věčnosti asi nějaký alergický. Asi jsem vývojově

  ad: „sto let za opicemi“

 2. Kladením otázek se Duše utvrzuje ve věčném koloběhu zrození a smrti. -)
  Až zmizí otázky propukne v bytosti radost a meditace se může proměnit v Samádhi. Prožitkem Samádhi jsou všechny otázky odpovězeny. Zůstaneš natrvalo ukotven v Třetím oku, v sedmé čakře Adžna. Proplouváš životem bez myšlenky, neplánuješ a projevuješ se spontánně. Děláš jen to, co Tě baví a z čeho máš dobrý neli blažený pocit. -)
  Osho-spontánní reakce-božská reakce..
  1) Svět, zatím vnímaný jen jako vesmír (dříve vnímaný jen jako země), existuje jen proto, že jej jeho Podstata učinila ve Velkém třesku „jako trenažér“ k tomu, aby nejnižší duchovní částice, takové „jiskry ducha“, se ke Světlu neboli Podstatě světa mohly přiblížit. A tím se stát rozvinutějšími duchovními bytostmi. Přiblížení je možné jen poznáním zákonů fungování stvoření, tedy viditelných i neviditelných rozměrů reality. Neboť poznáním díla poznáváme i jeho tvůrce! Uvědomil jsem si, že svět kolem mne existuje vlastně z lásky jeho Prvopříčiny, lidskou terminologií Boha, ke mně a ostatním k Němu putujícím duchům! Toto úžasné zjištění mě naplnilo nesmírným blahem a vděčností k Tvůrci vesmíru ve všech jeho dimenzích.
  Přiblížením ke Světlu-představ si pyramidu a vrchol je To Světlo – Poznání-u člověka asi 2cm nad temenem hlavy – tam je ten Cíl-Ta Blaženost(pokud v tom někdo vidí nějakou inteligenci prosím, já ne.) Směrem dolů se oddělujeme od tzv. Boha nebo Vesmírné Neineligence-první myšlenkou-Slovem(devátá čakra Sahasrána nebolí Duch Svatý) a dále více slovy(osmá č. Kamešváre-Kamešvárí neboli JK, panenka Marie a andělé). Konec naší Duše-nesmrtelné je v Třetím oku(7 č. Adžna-z křesťanského pohledu-farář, nebo možná pro někoho Papež. -))
  Šestou čakrou Višudha se uzemňujeme do hmoty-otázky,myšleny (jsou jen utkvělé představy), vzpomínky na minulé životy atd. Po smrti se tento „odpad“ oddělí od Duše.

  1. ad.: Konec naší Duše-nesmrtelné je v Třetím oku(7 č. Adžna-z křesťanského pohledu-farář, nebo možná pro někoho Papež. -))

   Jestli konec naší duše nesmrtelné je papež, tak to je s námi konec:-))

   1. Jj, chtěl jsem tam ještě připsat něco v tom smyslu- brát toho papeže s nadhledem, jen jako představu nepředstavitelného.. Šamana nebo šaška? -))

  2. Myšlenky jsou utkvělé představy(i když podle kosmopsychologie by to měli být informace stažené z páté č. Anáhaty, jinými slov, kroniky Akáši.) ale v podstatě tam musela nějaká mysl tyto informace vložit, že?
   Duch Svatý(podle Abdrušina Duch Pravdy) tedy vytvořil atom-to Slovo z kterého se vše skládá, potom si z něho zhmotnil kladivo a bacil do toho atomu.. Slyšel jsem, že někteří začínají teorii Velkého třesku popírat.. Údajně se dá černou dírou proskoči z jednoho konce vemíru na druhý? Jako bychom si vzaly papír A4 nakreslili dva body do rohů a papír potom ohýbaly až se oba body spojí.? Vše Jedno Jest.. Tak už tolik nepite. Dám si po obědě panáčka, aby mě nenapadaly hloupé myšlenky.. Tý joo, prubnu to obráceně-napadnu myšlenku. Nejsem boží? -)

 3. Kdysi mě napadla myšlenka-Bůh stvořil vesmír z nudy. -) haha, no není to šprýmař?

 4. ad. „…svět kolem mne existuje vlastně z lásky jeho Prvopříčiny, lidskou terminologií Boha, ke mně a ostatním k Němu putujícím duchům!….“
  No to jóóó. Jenže být Prvopříčinou, v okamžiku, kdy bych byla vševědoucí, bych tím byla tak unavena a znuděna, že bych tvořila pro zpestření vše, co by mne napadlo. A pak „dalekohledem“ sledovala, jak se to kolem mne hemží :-) A občas bych si hodila kostkou, co a jak, jestli poslat potopu, nebo něco jiného, ať se to hemží?

  1. Nesmírně „moudré“ reakce na můj názor. Mají však jednu vadu. Odmítači nepíší, jak to tedy podle nich bylo. Jsou to tedy odpovědi v rytmu chytrosti: Neříkám nic, ale na moje slova dojde! Na „druhé straně“ života se přesvědčí každý, na čí slova došlo!!!“Těšící se dosaj“, zřejmě na ruku boží, by se měl naučit lépe číst! K odstranění nudy mojí a podobných udělal Bůh svět a světy! A měl úspěch, já se nenudím.

   1. To neva, hlavně že je sranda. Mám druhého panáčka a myšlenky jsem přepral. Poslouchám Kabáty a je mi dobre.
    Děvky ty to znaj
    Sotva daj, když sú kapsi prázdné..
    Perly v kapse u vesty se vysypaly dírkou
    Malá dírka-potvůrka. -)

   2. Ale no tož tak, pane Staňku,
    nejsu odmítač. Tedy bezvýhradný odmítač. Mnohé ale zajisté odmítám.
    Jestli máte pravdu? A dojde na ni?
    Párkrát bliknu, jiskřičku zapálím a pravda se ukáže v plné své kráse :-)
    Teda musím pořádně prostudovat tento Váš článek, a to vyžaduje mou plnou pozornost, tak až budu mít chviličku.
    Ale jinak – zajisté znáte pověst o tom, jak se kdysi jediná existující bytost rozdělila a atd, atd…… a přátelé (které vytvořila a pustila na cestu životem) se na svých cestách potkávají a vyprávějí si o svém příteli největším, o Lásce…. :-)
    A tak se i zde přátelé setkávají. Jedno, zda přátelé slova, ducha, těla,…. i zde se setkáváme a je to pestré :-)

   1. Všichni jsme božské Podstaty. Jen Ty asi prostaty. – ()

   2. Lukáši,
    já raději setkání Bohů…:-) Hledejte, je to i v Bibli, jen jsem zapomněla kde….

    1. To asi myslíte žalm 82, kde shromáždění bohů a „synové nejvyššího“ se neváže k lidem, ale ke stvořeným andělům (z nichž jeden je padlý Satan). Na lež, že člověk je roven Bohu Satan „dostal“ už pramáti Evu s Adamem. Dnes se mu to daří v rámci gnóze a new age dokonale znovu a znovu.

     Proč potřebujete Krista, když už jste bohové, že ano?

    2. Ještě kdyby tomu žalmu 82 tento pán porozuměl. To by bylo něco. Dogmatický přístup totiž ještě nic nikdy nevyřešil.

    3. Psala jsem, že jsem zapomněla, kde jsem to četla, ale tuším, že zde na Gnosis se o tom již psalo.
     Co se týká žalmu 82, ano, je v něm mimo jiné psáno: „Bůh stojí v shromáždění Božím, u prostřed bohů soud čině, ….. “ Takže ano, nejspíš jsem kdysi přečetla tento verš (i s chybami).
     Co se týká padlého Satana (- nazvěme jej Světlonošem.) – jak je v pádu podoben lidem. Nebo lidé jemu?
     A dále 18. „Nechať se hanbí a děsí na věčné časy, a ať potupu nesou a zahynou.“ ….
     Tož své děti (jakožto svou tvorbu), se snažím takto neděsit. I tak mají úděl nelehký a co kdyby mne jednou na oplátku začaly děsit ony…..

    4. Jo a “ Proč potřebujete Krista, když už jste bohové, že ano?“
     * pro uvědomění si lásky boží, lásky Kristovy?
     * pro uvědoměmí si potřeby plakat?
     * pro uvědomění si touhy sundat jej z kříže?
     * pro umožnění vstupu na shromáždění bohů?
     * lidově se říká „Pro slepičí kvoč“ – je to každého intimní záležitost, s tou se na trh nechodí.

    5. „Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno.“ Lk 19,10

    6. ad. „….Lukáš 10.5.2017 (10:41)
     „Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno.“ Lk 19,10….“

     Našel Vás tedy a zachránil, co bylo ztraceno?

    7. ad. Lukáš 11.5.2017 (10:57) Doslova a do písmene:)

     Řekla bych :
     * nikdy není nic ztracené, to by odporovalo i fyzice.
     * poznání k lidem proudí neustále, bez vyjímky ke všem lidem, a to různými způsoby, které jsou na této planetě k dispozici a nebo také i jinak.
     * atd.

  2. Matka čeho? Od šroubku?
   Chtěl bych být víc než šroubek Tvůj..
   Tak chvíli stůj a své nitro pozoruj..
   Jeli Tvé srdce na správném místě
   Sejdeme se v jednom místě. -)
   Oheň Brahmy stoupá víš a víš
   Když dosáhne správného místa prozříš
   Že jen Duší v těle jsme dočasu
   Blízko je již exploze poločasu
   Inploze je dobrá též
   A dál mě nic nenapadá. – ()

   1. říkala jsem kdysi,
    su matka kovová, maličká,
    se ztrhaným závitem.
    Kov v prostoru kolem prázdnoty
    kterou se dá projít tam i zpět,
    branou do věčnosti.
    Tedy nejprve ze srdce odstraním balvany,
    nejprve ty veliké,
    posléze menší, malinkaté,
    nakonec i štěrk,
    v srdeci růže rozkvete,
    růže putující, voňavá,
    kterou je možné darovat,
    aniž jí ubývá.
    Au, zakopla jsem o balvan….. :-)
    A hodiny do věčnosti tikou tik, tak…

    1. Nikoliv Dozaji, na FB jsou mé děti, já nikoliv. Velmi si z určitých důvodů snažím střežit své soukromí a FB považuji za dost soukromý. A občas jsem nucena blokovat i některé e-mailové adresy.
     Možná je to tím, že su starší než černý uhlí a i proto ta opatrnost.

 5. Tik tak, to je jediná spravedlnost ať dumáš nebo ne. V cíli je asi důležité jestli jsi něco během cesty předal nebo jen planě machroval kolik Šalamounových exkrementů jsi pozřel.

 6. Tik tak je nejvyšší spravedlnost. A je důležité, jestli člověk v cíli může říct, že něco předal a ne že jen machroval, kolik sežral Šalamounových exkrementů.

  1. Zde jsou k dispozici pouze písmenka, takže mnohdy to skutečně vypadá, že se člověk jen camrá.

   P.S. mám ráda Helenu von Dráčkovou. Kdysi jsem si jí vážila,… dnes ji až tak nesleduji.

  1. Jak chudý komentář, když bolavá Gilgamešova noha má zase od MUDr Chocholouška zastavené vycházky!

   1. Staňku,
    můžeš vidět třeba pánubohu do kuchyně, ale za takový nenávistný komentář bych ti dal celý život udělat repete. Netvrdils, že je u Boha láska?

   2. Pane Staňku, já bych si na Vašem místě odpustil ty štiplavé poznámky na Gilgamešovu nohu, když nevíte co s ním je. Klidně už nemusí být mezi námi. Není zde nikoho, kdo by nám to mohl potvrdit, nebo vyvrátit…

    1. No štiplavé poznámky to od autora jsou. Od duchovního /nebo asi toho živočišného?/člověka, který miluje bližního svého a učí to tady, to tak naozaj vyzerá. Ale je tu nepopiratelný fakt, že tu Gilgamešova Noha mezi námi není. Moc ji ale přeju, ať je v plné síle – podle toho, co říkal Ježíš, přej a bude ti přáno… .

    2. Duchovní autor? – To si děláte srandu? Tady přece nijaký „duchovní autor“ není! To, co tady předvádí Staněk není duchovní nauka, ale agenda New-age v celém jejím politickém významu.

  2. – pouhý shluk písmenek
   – že málo?
   Záleží na tom, jak jsou poskládána ta písmenka, na množství nehleďte,…..

 7. To by mě zajímalo, proč se lidé na tomto webu shlukují, když se tady převážně hádají a napadají. Staněk napíše na co přišel a možná ví, že se má třeba po smrti na co těšit. Oponenti asi přišli na opačný výsledek a tím vzniká přirozený rozkol. Příjde mi to, že autor spíše lidi přemlouvá, aby všichni byli dobrý, hodný, slušný. Někdo však nechce měnit postoje, protože je jiný.
  Obojí se mi jeví jako liché.

  Podle mého názoru – člověk živočišný, tak duchovní po smrti těla dostane tak jako tak příslušný „kotel“ a duše každého bude tak malinká, že se vejde za nehet jako zrnko špíny . Neboť živočišnost i duchovnost jsou pouze 2 strany jedné mince…
  **Zkuste si tady každý rozříznout minci kolmo k zemi po hraně**
  Budete určitě překvapeni co Vám z toho vznikne. …..Život se však odehrává ve smyslu Proměn. Z duchovních lidí se stávají konzumenti. Z konzumních lidí se stávají po proměně jiná individua. Předčasných plevelných soudů lidí bylo a je na světě více než máku.

  1. “ Příjde mi to, že autor spíše lidi přemlouvá, aby všichni byli dobrý, hodný, slušný. “

   A sám jde příkladem, viz „bolavá Gilgamešova noha má zase od MUDr Chocholouška zastavené vycházky!“

   1. bolavá Gilgamešova noha má zase od MUDr Chocholouška zastavené vycházky

    Ovšem to není nic špatného, ten se aspoň léčí, jsou tu tací…

    1. Vzhledem k tomu, že diskuse zde prakticky skončila, tak už se tam léčí asi všichni.

 8. Žalmy=>Psalms=>Thlim=“ Th+li+m“=“Zvuk ve mně“=“Hudba ve mně“
  Žalmy 82:8
  1. O Théos stojí uvnitř houfu/shromáždění;plus osově/ božské bytosti+ v prostřed s každým
  prozkoumává:

  2. Jak dlouho budete pokračovat v kritice s bezprávím + a podle persony/falešného ega/
  ve prospěch zákoníků/odpůrců,rozkolníků/ Rodiny.

  3.Líbí se vám prubířský kámen* pro nicotné/nedůležité,bezvýznamné,nezávažné,malicherné,
  prázdné,povrchní/ a chlapce,který je sirotkem* od otce oddáváte spravedlnosti v těžkém a nemilosrdném životě.

  4.Prosíte o průchod pro nepravost a chudobu+ svobod roste jejich z rukou svévolníků.

  5.Nikdy nevěděli a nerozumí+ chodí v temnotě.+Základ všech na Jednom poli/vnitřního Života/.

  6.Řekl jsem:Jste hudbou/zvukem/ božím a všichni jste temperamentem*/povahami/ z Velkého Ducha/Mysli/.

  7.Jistě najdete spočinutí v klidu + a jako každému princi/mužskému principu/ vám padne/ulahodí/.

  8.Povstaň,Hudbo srdcí,lilie vědomí + Neboť Ty máš dědičné právo disponovat jednotou celého vědomí.

  *Thé + Ós = Světlo Bůh
  *lilie-nadpozemsky čistá ->květ-kora=nedotčená panna,rozkvět osobnosti,láska-
  soucit,odpuštění->má blahodárný vliv na mysl a tím i nemoci těla
  *prubířský kámen-měřítko znalostí či schopností; obtížná zkouška rozhodující o skutečných
  kvalitách dané osoby
  *sirotek-jednotná část psýché,nepoznamenaná rozdělením mysli
  *Selach=selač=vesničané=Rodina./Buňka zde/.

 9. No, pane Staněk – v mnohém s Vámi souhlasím, ale v tom, co píšete o zednáři-satanistovi Mozartovi, a to i v jiných detailech se dosti trpce mýlíte (viz zednář Masaryk a další škůdci národa…)

 10. Dracule, možno se Staněk mýlí, a možno se tak chová proto, že sám je zednář-satanista a agendu http://www.nwoo.org si plní z přesvědčení. Proto zvelebuje Masaryka a pod.

  1. Ve světě existují dvě takové doktríny, nebo ideologie, které vystihují celosvětové dění a to je koncepce Starého zákona, kterou reprezentuje Mojžíš a kterou přebralo i to světové židovství NWOV, ale i Moslimové a všechny vlády ve světě založené na moci a ta druhá je koncepce Boží vůle, kterou reprezentuje Ježíš, (Budha, Tao) která není založená na respektu k pozemské moci, ale vzájemného respektu a lásce k Bohu a bližnímu, která je ve světě menšinová a kterou pronásledují stoupenci té první mocenské línie, protože je v rozpore s jejich zájmy. No a ta první (mocenská) se ještě dělí na ty, kteří by na těch špičkových (vládních) místech rádi viděli sebe, nebo někoho jiného, který vyhovuje jejich zájmům, jako je elita USA, Ruska, Číny, Arabského světa, nebo třeba i KC a ty se potom mezi sebou perou o moc a navzájem se potírají. Těch je asi ve světě nejvíce a dělí se na individuální zájmové skupiny, jako jsou politické strany (státní a národní zájmy), oligarchové, kulturní spolky a jiné, které taky jdou bezhlavě za svými osobními zájmy. To všechno lidskou populaci rozděluje a proto je ve světě takový bordel.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference