mapa stránek || vyhledávání

Člověk živočišný a člověk duchovní

Odlišují se schopností položit si otázku, proč žijí. Člověk živočišný, tj. člen nejnižších úrovní vesmírných civilizací, si ji podobně jako zvířata ještě neklade. Domnívám se, že v nastupující vyšší úrovni civilizace na zemi, s ohledem na v ní požadovanou vyšší míru odpovědnosti jednotlivce, nebude žít nikdo, kdo na ni nebude znát správnou odpověď.

Já jsem se k hledání odpovědi na uvedenou otázku ponořil do hluboké meditace s touhou dostat se na počátek svého bytí. Ocitl jsem se v jakémsi příjemném pološeru, ve stavu, kdy jsem nic nevěděl, neměl žádnou potřebu či přání. Pouze v dálce jsem vnímal jakési nesmírně příjemně vyzařující Světlo. V jednom okamžiku jsem však pocítil přání se tomuto nesmírné blaho vyzařujícímu Světlu přiblížit. A tím začalo vlastně všechno dění. Objevil jsem se v lidském těle! Skrze toto přání tak začal koloběh mých životů.

Když jsem se „vrátil“ k plnému sebeuvědomění, pochopil jsem, že jsem prožitkem dostal odpověď na základní otázky bytí.

 1. Svět, zatím vnímaný jen jako vesmír (dříve vnímaný jen jako země), existuje jen proto, že jej jeho Podstata učinila ve Velkém třesku „jako trenažér“ k tomu, aby nejnižší duchovní částice, takové „jiskry ducha“, se ke Světlu neboli Podstatě světa mohly přiblížit. A tím se stát rozvinutějšími duchovními bytostmi. Přiblížení je možné jen poznáním zákonů fungování stvoření, tedy viditelných i neviditelných rozměrů reality. Neboť poznáním díla poznáváme i jeho tvůrce! Uvědomil jsem si, že svět kolem mne existuje vlastně z lásky jeho Prvopříčiny, lidskou terminologií Boha, ke mně a ostatním k Němu putujícím duchům! Toto úžasné zjištění mě naplnilo nesmírným blahem a vděčností k Tvůrci vesmíru ve všech jeho dimenzích.
 2. Nyní k vzniku a smyslu existence všeho ostatního živého. Představil jsem si, jak se pohybuji v neživém hmotném světě a zkoumám jej. Sice bez tělesných potřeb, ale sám uprostřed fyzikálních energií. Při představě toho mne zachvátil pocit nesmírné samoty a nudy. Skrze tento pocit mi došlo, že i vše ostatní živé, včetně jiných lidí, nyní viděný koloběh života a životů je tu vlastně také proto, abych se na cestě k poznání Podstaty světa necítil osamělý. Mohl vnímat a rozdávat mírné pocity lásky, sounáležitosti, pomoci a podpory jiných putujících za Světlem. Tedy i to všechno ostatní živé kolem mne vytvořil někdo z lásky ke mně, jako další možnosti poznání zákonů stvoření.

  Vzniká samozřejmě otázka, kdo je tvůrcem tohoto nekonečně pestrého, ale přece nedokonalého biologického života. Od položení si této otázky a pozorování nedokonalosti viděného jsem začal vnímat, že tu na zemi jako lidé nejsme sami. V jiných než námi a přístroji jako hmotných vnímaných vibracích se pohybují nějaké jiné bytosti. A rovněž „pracují“! Naši předkové jim říkali andělé, elohim, bohové, nyní je jejich módním označením mimozemšťané, ufouni apod. Domnívám se, že jsou to duchové z již vyspělých planet. Takoví, kteří již nemusí nosit těžké hmotné tělo jako my divoši. Nošení těla je, jak ostatně každý ví, vždy spojeno s útrapami. (Viz Budha: život je vždy strastný!)

  Tvůrci biologického života na zemi byli tedy oni strážci lidstva, neboť i oni se „hraním na vyšší úrovni“, tj. tvořením živých bytostí“, přibližují dokonalosti Boha. Tito „skoro andělé“ to činí ve vesmíru tak, že zjistí, jaké fyzikální podmínky a na jak dlouho na té které planetě ve vesmíru budou. A podle toho tam vkládají odpovídající flóru a faunu. (Manipulací s DNA podle vzorů tvorů, odkoukaných z vytvořeného Bohem v duchovní dimenzi.) To oni vypočítali na zemi termíny katastrofy prvohor a druhohor. Proto tu tehdy vysadili ony známé předpotopní ještěry apod. Teprve s možností, že na naší planetě nastoupí klidnější klimatické období, „instalovali“ na ni a jiné planety sluneční soustavy člověka.

  Protože současní lidští tvorové sice s duchem, ale stupněm svého vývoje k dokonalosti jsou „sto let za opicemi“, mohou se dostavovat menší katastrofy. Ty jsou na jedné straně odplatou, přesněji řečeno karmou příslušné civilizace. Má z nich vyjít poučení pro následně žijící se duchy v těle. Zejména poučení pro elity řídící civilizace. Na druhé straně klimatickou katastrofou je vždy společenství duchů na planetě „ručně stručně“„vysvětleno“, že nedbali na varování a šli špatným směrem. Jako při poslední potopě světa nebo zničení Sodomy. Přitom si myslím, že vždy před každou možně vzniklou katastrofou jsou do oblasti jejího dopadu z Prozřetelnosti boží inkarnováni různě vyspělí duchové. Jedni vyspělejší, kteří předem varují před důsledky nastoupeného vývoje. Druzí, kteří varování nedbají ze své ke zlu tíhnoucí podstaty a „rozumí pohybu přírodních sil lépe“, řekněme jako typu myšlení Sisyfos. Ti mají katastrofu jako karmický výprask prožít, aby si na to „vzpomněli“ v příští inkarnaci. Jenže mnohdy spolu strhnou i velkou masu jiných, nevinných jen absencí snahy přemýšlet a akceptováním zaostalé víry. Jsem přesvědčen, že z katastrofy uniknou vždy ti, kteří pro svou vyšší duchovní vibraci naslouchají varování svědomí a „ufounů“. (Obrazně líčí příběh o tzv. Noemově arše.)

  Tedy žijeme uprostřed nekonečné pestrého živého proto, abychom se z dějů v něm poučili a zákonech v živém prostředí. (Bio zákony.)
  Kdo jen do složitosti této dimenze reality nahlédne, zatočí se mu z její složitosti a provázanosti hlava.

 3. Proč existuje pospolitost (společnost) lidí různého stupně duchovního vývoje? Zajisté si mnozí všimli, že mezi námi se pohybují myšlením a chováním lidé, kteří by se uplatnili tak v rovině přírodou se potulujících sběračů plodin přírody. (O tři vývojové civilizační stupně zpět.) A na druhé straně se vyskytují géniové nepředstavitelně vyspělého stupně myšlení a cítění, typu Tesla v elektronice a Mozart v hudbě. (Byli o dva civilizační stupně výš.) Směs kvalit lidí různých vývojových stupňů má svůj význam. Má přinést poznání zákonů styku různě vyspělých duchů navzájem. Smyslem civilizace a organizace společnosti je právě toto si uvědomit!

  Na základě toho mají osudem pověření vládou v civilizačních jednotkách zajistit, aby se nastavila souhra vrstev s následnou harmonií. Tedy organizačně zajistit, aby se každému člověku na jeho stupni vývoje zajistil vzestup poznání a tím ducha v jeho současném zrození! Velká většina vládců si však myslí, že byli vládou odměněni Bohem, nebo si vládu svou chytrostí sami urvali. A to proto, aby si „užívali“. Ostatní „pakáž“ na práci ať se stará sama o sebe. Byla přece potrestána za svou zaostalost místem zrození a stupněm obdarování tělesných a inteligenčních dispozic. (Také mnohdy i nyní.) Tím ovšem mocenské elity neplní náplň smyslu své inkarnace! Je-li to z hlouposti, jsou „náhodami“ jednotlivě odvoláváni z funkcí nebo života. Činí-li to celá vrstva vládců, je odvolána revolucí lidem často nejen z funkcí, ale i ze života. (Francouzská revoluce nebo VŘSR.)

  To jsou ale uvedeny mírnější korekce od neviditelných sil „zahradníků“! Jsou prováděny jen tehdy, když rozhodující masa lidu neztratila intuici a poštvána „zahradníky“ zasáhne. Ztratí-li však rozhodující masa lidu intuici neboli duchovnost, nastupuje korekce padlé civilizace „přírodními silami“. „Zahradníci“ (andělé, ufouni) uvedou do pohybu ničivé síly přírody, které padlou civilizaci a populaci zničí. Nikoliv jen formou potopy, ale pokaždé jinak. (Aby chytráci nevyklouzli třeba schováním se v podzemních bytech „někde“. Viz.: marně budou mocní tohoto světa volat: Hory, padněte na nás a ukryjte nás před hněvem Boha!)
  Ti správní „Noemové“ dostanou však pokyny, jak se účinku „sil opravy“ špatného směru vyhnout. Pak jen ti přežijí a obnoví novou, poučenější civilizaci.

  Zásah může přijít rázem nebo postupně skrytě v desetiletích. Celé vrstvy a národy vymírají v takovém případě chorobami, nesmyslnými válkami (válka je pomatenost smyslů), neúrodou, neplodností, neschopností dodržet řád státu, nesprávným způsobem výživy, zničením životního prostředí apod. V takové pozvolné proměňující fázi jako národ a lidstvo na celé zeměkouli stojíme. Proměna probíhá ve více úrovních současně. Neschopností uspořádání chodu společnosti soustavou norem chování, zákony neboli kvalitním náboženstvím námi vyrobenými, na život působícími jedy z životního prostředí a potravin a zářením z kosmu.

  Jak se dopadům proměny na zdraví a existenci samou vyhnout, popíši v následující kapitole. Dopředu dodávám, že je to možné jen lepším poznáním zákonů Řádu stvoření ve všech jeho úrovních. Hmotné, tj. rozvojem rozumového a smyslového poznání, krátce „vědou“. Jemnohmotné, tj. poznáním zákonů rovin rozvinutí přírodních sil, astrálních, záhrobních. Tedy rozvinutím znalostí ze stavu rozšířeného vědomí, komunikace s „mrtvými“, a se „zahradníky lidstva“. Hlavně ale poznáním duchovních zákonů, tj. nehmotné dimenze, věčnosti, zákonů platných pro pohyb v blízkosti Světla (ráji).

 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.5
hlasů: 11
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference