mapa stránek || vyhledávání

Čtvrtý z deseti kroků k obnovení evropského civilizačního centra

Předchozí tři fundamenty evropské civilizace, odvozené z Mojžíšova Desatera, jsou rady Podstaty světa, které mají napomoci řadovému člověku najít správný postoj k Bohu. Další rady Desatera mají napomoci lidem najít v Řádu stvoření zasazené vztahy k sobě navzájem. Čtvrtá biblická boží rada člověku mu v hrubých rysech doporučuje:

rodina-cti-otce-a-matkuCti otce svého a matku svou, aby se ti dobře vedlo na zemi!

Tomuto doporučení lze prakticky rozumět podle hloubky duchovního poznání. Feministky si na jeho formulaci zajisté všimnou, že úcta k otci je jmenována první. Ač dítě porodí matka a daleko více se o něj stará! Onen Hybatel všehomíra, který prostřednictvím Mojžíše radí člověku, nepochybně ví, že z přirozeného stavů věcí je úcta a poslušnost dětí k matce samozřejmá. Mnohým by se mohlo zdát, že by ji Bůh měl ji jmenovat na prvním místě. Přesto tak nečiní! A jsme to my, kteří bychom se měli zamyslit, proč? Proč Bůh v radách Mojžíšovi zdánlivě iracionálně zdůrazňuje uctívání a respektování otce?

Pokusím se důvod v níže napsaných odstavcích doložit. Klíčem k pochopení jsou karmické důsledky, které z dodržování přednostního ctění otce pro civilizační vývoj jakéhokoliv národa nadčasově plynou! Jen karmické dopady nám vyjeví, že jedině moudrý patriarchát, opřený o duchovně zformovaného otce a o ctění rodiny jako Bohem ustavené „instituce“, umožňuje zformovat vyšší kvalitu civilizace. (Nejen ve vesmíru, ale i na planetě Gaia.) Při uskutečňování a žití uvedené boží rady zjistí následně všichni, že duchovností řízený patriarchát je výhodný nejen pro společnost, ale právě pro ženy a zdravý vývoj dětí.

A nyní které neodvratně kladné důsledky uvedené boží rady vnímám já:

 1. Na svět nově se rodící duše potřebuje ke správnému naučení se chápání „hry polarit“ hmotnosti jejich praktické pozorování od malička. V daném případě polarity muž-žena. Pozorování těchto „her“ je svou podstatou jednou z forem výuky kvality chápání běhu světa! Probíhá od narození jak v podvědomí (city), tak i ve vědomí (myšlení). Dítě odciťuje a pozoruje chování všech členů rodiny, zejména různé přístupy k řešení. U mužů a žen, u sester a bratrů, u dospělých a dětí! Z jejich chování si ve vědomí i podvědomí nastavuje základní zákony kmitání polarity neboli hmotné dimenze. Tímto konstatováním jsme mohli prohlédout, že vlastně také kvalita „her polarity“ v rodině už na počátku života jedince je jedním z činitelů, předurčujících kvalitu inteligence na svět přicházejících. Proč asi vyrostla jen křesťansko-židovská civilizace v nejpokročilejší na zemi? Proč ne třeba buddhismus či aztékové? (Křesťanství je vlastně Ježíšem inovovaná odnož židovství.) A nyní domysleme do praktického důsledku: Co asi mohou v nejútlejším dětství pozorovat v genderové společnosti propagované děti jednodětných feministek? (U nás nyní polovina populace.) Vždyť „dědí“ hned na počátku života skrytý handicap. A kam z nadčasového hlediska „doběhne“ současná civilizace, pomíjející plnohodnotnou rodinu?
 2. Matka je pro každé dítě sice hlavním garantem zajištění biologického života, ale sama je v tvrdém průběhu života velmi zranitelná. Její existenční jistotu a tvrdší ochranu vůči zkouškám okolí má „tvrdit“ muž, otec dítěte. A také jeho a její prarodiče a sourozenci! Tedy to, čemu se říká širší rodina. Jestliže tento ochranný otcův a rodinný „val“ matka a podvědomí dítěte necítí, necítí se ani jeden dostatečně zajištěni. Nejen existenčně, ale i společenskými kontakty a známostmi! Známe to z praxe, ta teta a strýc umí to a ten zas ono! O dědečcích a babičkách ani nemluvě. Ti vlastně dotváří rajské zázemí dětí na zemi. (Z vlastní zkušenosti.) Každý z nás přece poznal na sobě, jakým stresorem pro duši je nejistota všeho typu. Pro duši zejména dítěte zejména. (Proto je v boží radě: aby se ti dobře vedlo na světě.)
 3. Dalším handicapem v duších dětí, které se nepohybují v prostředí plnohodnotné rodiny, je absence chápání odlišností mužské a ženské psychiky. To jim znesnadňuje pozdější navazování vlastního plnohodnotného vztahu.
 4. Nepřehlédnutelným handicapem dětí z neplnohodnotných rodin je i fakt, že jejich ekonomický start do života je mnohem těžší. Nemají se kde poradit, nenavazují na dědictví předků. Hůře realizují své vrozené dispozice. Při neúspěchu není nikdo, kdo by je podržel psychicky či ekonomicky. Matka sama to i přes největší snahu nedokáže. Zejména u synů. Z uvedeného tedy vyplývá, že v nebezpečném světě dříve jako dnes právní a materiální zabezpečení matky nestačí. Ani stát jej nedoplní. Tedy jen při výchově dítěte angažovaná širší rodina, minimálně však otec, zvládne optimální uvedení zrozence na svět. Uvedenými doplňky se dostáváme k pochopení toho, proč je Bohem otec ke „ctění“ jmenován jako první. Ctění otce je faktor, vedoucí ke kvalitě potomků! A tím i národa!
 5. Je to dále i proto, že duše muže je více spojená s drsnými poměry života. V důsledku ženami méně známých nástrah života se muž přece jen obvykle lépe se vyzná v některých nebezpečích a dovede jim i lépe tělesně čelit. Tato mezi muži od malička trénovaná tvrdost, (rvali jsme se jako kluci od malička „jako dobytek“), trénuje schopnost postavit se drsně překážkám. Zdoláním překážek si muži upevňují sebevědomí. Dostatečné sebevědomí je přitom přehlížená podstatná komponenta podvědomí muže. Bez něj je chlap jen „hadrem“. Chce-li žena žít s plnohodnotným mužem, musí se naučit zpevňovat jeho sebevědomí. I když odvrácenou stranou růstu sebevědomí bývá rostoucí egoismus! Právě kvůli posilování sebevědomí manžela má moudrá žena poslechnout svého muže! Ač je většinou vybavena jemnějším vnímáním souvislostí věcí „zákulisních“, přesto má jen nenápadně našeptávat „hlavě rodiny“. Moudře to radí lidové rčení: muž je hlava rodiny, ale žena krk, který ji řídí. Otec s plným sebevědomým naplní boží očekávání a stává se ochráncem, reprezentantem a mluvčím rodiny. Jestliže stát nebo civilizace oslabuje pevnost právního postavení mužů ve společnosti, což se děje dnes, podřezává větev pod institucí rodiny a zbavuje ženy a děti ochrany. Kdo uvedené nepochopil, nemá v politice co dělat! Jinak vede civilizaci ke zhroucení v následující generaci. (Z hlediska věčnosti.)
 6. Dalším mnohými již méně viděným principem, obsaženým v boží radě o ctění otce a matky, je skrytě obsažené boží nabádání k respektování organizačního principu, který navyká děti k pojetí „subordinace“ v jakékoliv instituci jako přirozené. Neboli „přikázání o ctění otce a matky“ je i obecnou pobídkou k vnitřnímu přijetí normálnosti jevu nadřízenosti a podřízenosti ve všech organizacích. Ve fungující rodině jsou její členové od malička vedeni k tomu, že je normální poslouchání (ctění) nadřízených. Bůh jako Prozřetelnost sama radí vychovávat k organizačnímu začlenění. Jen skrze něj se jakákoliv komunita může rozvíjet k rozsáhlé dělbě práce. Jen dělba práce umožňuje vytvořit takové zajištění životních potřeb, takové výtvory, které není schopen ani vymyslet, tím méně vyrobit ani rukodělný génius. Dělba práce i specializace myšlení umožňuje možnost rozsáhlé sofistikace společnosti. Státy a vzniklé výrobní organizace by měly být svou vnitřní atmosférou vlastně obdobou velkých rodin! A aby fungovaly, musí v nich být žitý „otcovský princip“, neboli autorita vedoucích.
 7. Dalším aspektem boží rady o zdůraznění role otce je očekávání, že právě muž se stává stimulátorem duchovního poslání všech. Zatímco matka je vykonavatelem nepodmíněné a živočišné lásky k lidskému jedinci, i ostatnímu živému, muž má více prostoru k uplatnění úsilí k pokroku poznání, k poznání Řádu stvoření. Jak hmotného (věda), tak duchovního (etiky a náboženství). Dodržování pravidel společenských i Řádu stvoření je podstatou etiky muže. „Slovo dělá muže“ je starou pravdou! Nikoliv tělo, společenské postavení či majetek, jak se nám snaží vnutit současná tržní „věda“ a média! V důsledku útoku temných duchů, proniklých do správy států, se právní postavení otce v rodině a ve společnosti dostalo „v lidsko-právní společnosti bez Boha“ na takovou úroveň, že otec nemá právo dítěti ani matce poručit. Ale „dostal zákonem nařízené právo“ živit dítě do 26 let. Naproti tomu jeho vlastní dítě, které není starší 15 let, má v rámci současných zákonů právo otce a dokonce kohokoliv beztrestně zabít! Zformování současného občanského zákoníku, který nerespektuje boží rady, na kterých naše civilizace vyrostla, vnímám jako rouhání Bohu-Podstatě světa! A nechám na úsudku čtenáře, aby odhadl, jak to s naší civilizací bez respektování staletími prověřených božích rad dopadne.

 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.5
hlasů: 8
Tisk Tisk

63 komentářů

 1. Pane Staňku.
  Patriarchát ve vesmíru i na planetě Gaia, opravdu hezké, co na to mimozemšťané ve vesmíru i na Zemi?
  Píšete o dítěti :“Z jejich chování si ve vědomí i podvědomí nastavuje základní zákony kmitání polarity neboli hmotné dimenze.“
  Kam se na kmitání polarity a hmotné dimenze hrabou vědci. Když tohle mají děti v hlavě, nedivím se, že zlobí.

  Jinak je článek hezký, idealizuje rodinu vzor před 100 lety. Dnes to taky lehké není. Jenže ono taky nebylo tehdy všechno skvělé. Vynucené sňatky, nemožnost rozvodu a oddělení dětí od otců násilníků nebo alkoholiků, dědečků notorických kuřáků fajfky v přítomnosti mnoha dětí v jedné obývané místnosti…
  Ctít rodiče, pomáhat jim ve stáří a zabezpečit je, bylo hodně těžké, ale většinou samozřejmé. Plynulo to z katolické výchovy, množství vzorů takového chování kolem. Děti rostly v houfu a nejstarší a nejschopnější měl na starosti mladší sourozence a při hojném pohybu venku i své vrstevníky a mladší děti. Slabší bylo samozřejmostí chránit. Nejstarší sestra byla respektovaná jako zástupce své matky. Houf dětí bez dozoru rodičů měl svého přirozeného vůdce, který si byl vědom, že zodpovídá rodičům za návrat dětí ve zdraví. Na detaily se většinou rodiče neptali, žili v jistotách ze svého mládí, kdy se taky skoro nikdy nic nestalo. Zákazů rodičů bylo málo, ale platily doopravdy.
  Kontakt s rodiči byl při společné práci, a kdo to zažil , tak ví jak samozřejmé bylo pomáhat podle svých sil. Není pravda, že kontaktu dětí s rodiči bylo podstatně víc, než dnes. Byl to příklad rodičů prací, i když pochval slovních moc nebylo, dítě trvale pociťovalo, že jedná správně.
  Co píšu je samozřejmě taky idealizované, ale jedno ze sdělení psychicky zdravého člověka prý je : měl jsem šťastné dětství.
  Vidím teď v létě kolem sebe plno mladých rodin s malými dětmi na dovolené, děti jsou šikovné a slušné, pořád si myslím, že zdravá rodina existuje.
  K tomu nám dopomáhej Bůh. To si představuji tak, že se máme opřít o dobré tradice v této zemi. Což autor v podstatě nabádá, i když k jeho přístupu jsme měl a mám výhrady.

  1. Když máš málo zbytečných starostí, vykladači svatého grálu a karmy Ti pomůžou, abys jich měl do smrti dost.

 2. Vážený pane autore Staněk, vypadá to, že máte v tomto směru horizontálně pravdu.
  Patriarchát je určitě vhodný pro muže, kteří jsou určitě silní vůči svým závazkům, oplodní ženu uživí ji i děti, dají jim vzdělání, zázemí, blahobyt,prachy…atd. To je ideální případ. Ano líbí se to všem.
  Matriarchát však současné ženy dobrovolně v CZ neuctívají, protože jsou určitým způsobem prý poznamenané blbou konstelací. Neumí se třeba vyrovnat se svým přírodním cyklem a tím působí problémy svému muži.
  Co se týče tématu, přistěhovalectví hajzlíků z blízkého východu, bude to vypadat ještě hůře. Neboť ženy které jsem přijdou z blízkého východu jsou plodnější a jsou schopné ze sebe vykulit více než 1-2 děti.

 3. No konečně zase nedělní kázání. Už jsem se lekl, pane Staněk, že Vás to přešlo.

 4. Jistě zásadní postřeh k dnešku, že „„Slovo dělá muže“ je starou pravdou! Nikoliv tělo, společenské postavení či majetek, jak se nám snaží vnutit současná tržní „věda“ a média!“

  „Proč asi vyrostla jen křesťansko-židovská civilizace v nejpokročilejší na zemi? Proč ne třeba buddhismus či aztékové? (Křesťanství je vlastně Ježíšem inovovaná odnož židovství.)“
  Jenže námitka – k hrozící nám zkáze přivedla svět ta nejpokročilejší civilizace. Buddhismu by se to asi nezdařilo.
  (Židovství – Starý zákon sice obsahuje mnoho ušlechtilých myšlenek, ale také tvrdosti zla – protiklad k Ježíšově učení. Dnešní přístupy také nabízejí, že Ježíš čerpal z buddhismu.)
  *
  Ještě tak článek, který by chválil důležitost ženy, když tento článek ve prospěch muže už zde je.

 5. Hmm. Já jsem vyrostla v demokratické rodině, kde si rodiče navzájem neporoučeli, ale o všem debatovali a rozhodovali společně. Fungovalo to velmi dobře, a naši spolu dnes tráví celkem spokojené stáří, funguje to pořád. Ty rodičovské debaty, to byla výborná škola života.

  Takže myšlence „moudrého patriarchátu“ jako záruky jakési vyšší kvality civilizace se můžu jenom pousmát. Nemluvě o nějakých karmických důsledcích z nedodržování umělých patriarchálních přikázání, to už je úplně mimo.

  1. Tak to bývá. Ale ještě by bylo třeba doplnit, nejen jak se mají rodiče, ale jak fungují rodiny vyrostlých dětí, a budoucnost ještě další generace. Autorův článek je snad odezvou na současnou situaci v rodinách.

  2. Psychologové říkají, že záleží i na postavení v rodině mezi sourozenci. Nejmladší bratr často vychovaný nejstarší sestrou si to odnáší do svého vztahu a snáze vyjde s manželkou, která byla taky nejstarší, dominantní a všezařizovačná. I obráceně mladší sestra má větší šanci s  manželem, který je starší ze sourozenců. Funguje to, v Česku to má jen asi 3- 4 miliony výjimek..:)

  3. Šárí, zasmál jsem se a podezírám, zda to ten účinek na myšlení mělo. Píšete totiž, „ty rodičovské debaty byla výborná škola života“. O čem jiném je v článku psáno, než o hře polarit jako první učebnici myšlení? A jakou školu mají děti osamělých matek? Jak to bude vypadat za tři generace. Jak vypadá vaše rodina a její děti?

   1. A proč myslíte, že jsem tam tu větu o škole života přidala? Bylo to právě poukázání na vaše psaní o hře polarit.

    Já děti nemám a nikdy mít nebudu, ze zdravotních důvodů. Takže vypadávám ze hry budoucích genů.
    A v mém blízkém okolí kupodivu není snad jediné dítě osamělé matky, ať malé či dospělé, takže s tím nemám žádnou zkušenost. Jediný známý pár s dítětem, který se rozešel, je rozumný a o péči se dělí.
    Ale dovedu si představit, že to nebude ideální, mně samotné by táta určitě chyběl.
    Co to udělá za tři generace? To se musí nechat budoucí generace překvapit. Tak jako se musely nechat překvapit všechny generace předtím, co jim ti předkové nadrobili.

  4. Pro Šárí:
   Musím se usmívat při pojmu „demokratická rodina“. Rodina je brána jako stádo a toto stádo musí mít svého vůdce. Každý živočich má jen jednu hlavu, každý vojenský útvar má jen jednoho velitele, každý dobře fungující podnik má jen jednoho ředitele. Můžete mi vysvětlit, jak funguje „demokratická rodina“ se dvěma hlavami?
   Vynikající názor jednoho ředitele zoo:
   http://www.rovnopravnost.cz/zpravy/jak-vudci-samec-prohral-boj-se-statem-79/

   1. Inu, usmívat se můžete jak libo. Já vím na sto procent, že rodina nemusí být stádo a nemusí mít vůdce, takže mně jakékoliv argumenty neovlivní.
    Jak to funguje? Představte si, že lidi se normálně dohodnou. O všem, o čem je třeba. Vyslechla jsem od rodičů několik podobných debat. Chce to ovšem dva normální dospělé, kteří nehrají trapné a zbytečné mocenské hry a mají o dohodu zájem.

    A názor pana ředitele zoo není nijak vynikající, přijde mi spíš zatrpklý z toho, že doba nepodporuje jeho falešný machismus.

    1. Pro Šárí:
     Pan ředitel zoo má jasno, jak to v přírodě funguje. Tady jsou pořád nějaké povídačky o duchovnosti, ale pudy nám lidem při tom nikdo nesebral. Naším nejdůležitějším úkolem je zachovat druh a pak sebe – pud pohlavní a pud sebezáchovy. A tomu je vše podřízeno. Až zachováme druh a sebe, pak teprve můžeme duchovně růst, nikoli naopak.

     „Představte si, že lidi se normálně dohodnou.“
     Už jste si někdy položila otázku, proč při zakládání firem je většinou poměr 51% : 49%? Lidi se normálně dohodnou, každý má polovinu, ale pokud přijde vyhrocená situace, tak rozhoduje ten, kdo má 51%. Kdo v té „demokratické rodině“ nese zodpovědnost? To se dohodnou, kdo za ten průser může?

    2. Tak to snad dnes už opravdu ne, že by lidé tady a teď podřizovali všechno pudům! Už snad neš…táme každý s každým bez rozmyslu a nemnožíme se jako králíci, natolik už jsme duchovně na výši. A mnozí z nás už zvládají i vyšší level, tedy dohodnout se v partnerství a nedělat z něj mocenskou hru nebo ho podřizovat zastaralým přikázáním.

     Zodpovědnost v demokratické rodině nesou oba. To je snad jasné. Důsledky průseru stejně většinou dopadnou na oba a dohadovat se přespříliš, kdo za co může, je kontraproduktivní.
     A rodina není firma. Není to obchodní společenství cizích lidí, ale intimní společenství sobě blízkých lidí. Co má smysl u firmy, nemusí mít smysl u rodiny.

    3. Šárí
     Souznění :)
     Snad bych jen dodal:
     Zodpovědnost – NEJEN – v demokratické rodině nesou oba.
     Pudovou touhu, poznal každý. Stejně tak zamilovanost.
     Ale lásku, očividně ne.
     Nejsem příznivcem vztahů z rozumu.ty ponechám v Zoo.

    4. ad – Nejsem příznivcem vztahů z rozumu.ty ponechám v Zoo.

     V ZOO vznikají nějaké vztahy z rozumu? To jsou mi věci……:-)

    5. Věra
     Pokut, jsou ošetřovatelé „dobrými hospodáři“, jiné vztahy tam nevznikají.
     V mé zoo to dělám dnes a denně.

    6. ad – jsou ošetřovatelé „dobrými hospodáři“,

     asi máš na mysli nějakého „mitochondriálního hospodáře“……..:-))))

    7. Věra
     Ad: „mitochondriálního hospodáře“
     Ano. Dalo by se říci, že i Jákob, byl ve své zoo „dobrý (mitochondriálního) hospodář“ :)))))

 6. ad. „Cti otce svého a matku svou, aby se ti dobře vedlo na zemi!“
  Jakožto oboustrannej sirotek nemám koho ctít.

  1. Dobrý den.
   Domnívám se, že bychom si měli uvědomit, že vše se děje v plné spravedlnosti. (bez vědomí Boha nespadne ani vlas z hlavy) I rodiče jsme tedy dostali správné. Přesně takové, jací nás dovedou ke karmicky programovému poznání a nasměrování našeho života.
   Talmud o rodičích praví (volně převyprávěno), že dítě není počato dvěma rodiči, nýbrž třemi.
   Rodiči jsou muž, žena a duch Boží. Otec nám dává bílou látku, z níž jsou tvořeny kosti, šlachy, nehty, mozek a bělmo oka. Matka poskytuje červenou látku, z níž jsou tvořeny kůže, maso, vlasy a zřítelnice oka a Bůh (Židé jeho jméno nevyslovují, neboť je jim jeho jméno příliš svatým) do něj vkládá dech, duši, rysy, zrak, sluch, řeč, schopnost pohybu, rozum a inteligenci. To znamená, že rodiče vytváří pouze tělesnou část člověka, ale všechny vlohy a to, co zakládá osobnost, jsou darem nebeského Otce. Já dodávám, že rodiče k tělesné části přidávají svůj příklad a schopnost postavit se k životu, k práci a k Bohu. A lásku. Nic víc nemohou. Trvalá a věčná je však z celého rodičovského působení jen láska. Vzpomněl jsem si při tom na naši vlajku. Je to v pravdě obraz zrození člověka. Z jedné strany bílá. Z druhé červená. A shora modrá.
   Berme tedy všechny rodiče, jako bránu do této části stvoření. I Ježíš vstoupil touto branou. A ta brána je posvátná. To se nám snaží, dle mého názoru, sdělit čtvrté přikázání.

   Valdemar

 7. pouze pro matku

  … matko, je mi to velmi líto co se Ti přihodilo, jestli Ti rodiče odešli dříve než měli. Jsi však silná žena a jak je znát, dokážeš si s mnoha věcmi osobitě poradit. Okolnosti a podmínky ve kterých žiješ Tě formují, aby jsi se jednoho dne se svými milými opět setkala.
  David

  1. Víte, Davide, že s duší své matky jsem se ještě před jejím odchodem setkala? To mi umožnilo odpustit jí a netrápit se tím, co se přihodilo v době života v jejím těle. A pochopit, že to, co se stalo zase jí, jako děcku, ji ovlivnilo na celý život a proto jednala tak, jak jednala. No a otec? Ten – jeho duše, se mne snažila chránit před sebou samou, ještě několik měsíců po předčasném odchodu z těla. Ale pochopila jsem až za několik let, oč šlo, že způsob jejich života nebyl mou záležitostí, ani vinou, kterou bych měla odčiňovat. :-)
   matka

 8. Pane Staňku,
  s čím máte problém je zjevné a zjevné je i to,kde jste převzal falešné informace o své podstatě.

  1.Celý článek od A po Z je o Vás a hlavně je to textová informace pro Vás,
  výlučně pro Vaši osobu.Od koho?Od Boha.Bůh s námi se všemi komunikuje neustále nejen přes všechny a všechno,ale i přes naše falešná ega,tedy přes naše těla a jejich danost.
  Celý text je převráceným(reciprokým) obrazem toho,s čím máte problém.Konkrétně s ženskou polovičkou své podstaty.Svou ženskost nedokážete ani jen přijmout,máte z Lásky bezpodmínečné strach.Strach z Ní však má Vaše falešné ego,protože si myslí,že by utrpělo újmu na své sebeúctě.Sebeúctu si však nemůžete vybudovat vydupáváním lží,ani násilím vynucovat na ženách,na které jste svůj problém obrazově přenesl.
  Jak vůbec můžete žádat po Lásce bezpodmínečné,Pravdě,aby Vám lhala jen proto,abyste měl zdravé sebevědomí?Proč Vám má lhát Vaše duše?Copak nestačí,že Vám lže Vaše falešné ego,se kterým jste se ztotožnil?
  Zkuste se své duši omluvit a navázat s ní kontakt.Ona Vás miluje takového jaký jste,včetně chybování,bez kterého byste nedošel poznání.Bez její Lásky se domů stěží vrátíte.Jste duchovní bytost v matrixovém těle.Zkuste pochopit,že své dvojče(svou úplnost) nosíte neustále v sobě samém,ať už jste v ženském nebo
  mužském těle.Vně ji nenajde nikdo,svou pozornost musí nejdříve obrátit do svého nitra->introverzí.

  Každou ženu,která s Vámi nesouhlasí nazýváte feministkou.Muže ateisty a černými nitkami.Tím však přicházíte o své druhé oko a zůstáváte jednookým.

  2.Na jedné přednášce jste řekl:“…Kosmova kronika obsahuje 360 anagramů, nebo-li kryptogramů…“

  Zajímalo by mne,jak je možné,že nedokážete vůbec ani jen pochopit,že i Starý Zákon,Korán nebo taková Máhabharáta atd. jsou psány stejným jazykem,na který již tato civilizace zapomněla.Jak je možné,že nedokážete pochopit,že i Starý Zákon je psán v šifrách.Speciálních šifrách,aby pozdější generace mohly znovuobjevit důležité informace o sobě samých.Již čtyři roky semdávám překlady nejen z Bible a Vy hrajete mrtvého brouka.Není náhodou výše popsaný problém příčinou Vašeho přístupu?
  Pokud ano,nezávidím Vám ani jen jednu vteřinu z toho,co pocítíte,až přijde Váš čas.Až UVIDÍTE,co jste udělat mohl a neudělal jen proto,že jsem zde ženou.
  Nezávidím Vám tu bolest procitnutí.

  3. Cituji:
  „Důležitým objevem lidské endokrinologie bylo, ze všechna právě vzniklá lidská embrya jsou pohlaví ženského.

  Teprve v šestém týdnu vývoje se začíná aktivovat gen Y, který zahajuje vývoj chlapce. Tím se zamítá patriarchální tvrzení, že žena je pouze nepovedeným mužem. Z evolučního hlediska je ženský princip starší než mužský. “

  V období 6.-7. týdne těhotenství mají pohlavní hormony výrazný vliv na formování mozku, a tím určují způsob našeho myšlení a chování. V pubertálním období jsou důležité i pro rozvoj druhotných pohlavních znaků.

  ——————
  Exodus Chapter 20 שְׁמוֹת

  12. Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.

  =>Respektovat otec a matka – pro, iarkhun imikh, o půdě, Asher pán alhikh Nathan mít.

  =>“Respektuj otce a matku-pro jejich krev,půdu,moudrost,oni olejem prošli,dar od Boha mají.“
  platí taktéž :
  „Respektuj Otce a Matku-pro jejich krev,půdu,moudrost,Oni olejem prošli,dar od Boha mají.“

  Bůh-Oni jsou Dvěma v Jednom,Úplností a my jsme jejich věrné ,chcete-li fraktální kopie.Což znamená,že každý má dobré srdce.Jen mnozí se vzdálili od „Moše“,tedy od své Osy(středu) skrze své zkušenosti.
  Nikdo není od Boha oddělen,ani to nelze.Odděleni jsou mnozí jen ve své vlastní mysli a tomu se říká: nemocné srdce,nebo-li chudoba srdce-zlo.(srdce ve Starém Zákoně znamená mysl,až později vědomí)

  *krev-horlivost=oduševnělost a zkušenosti
  *půda=řídící schopnosti a nový život
  *moudrost=zkušenosti získané chybováním
  *olej=zbavování se závislostí(připoutanosti);transformovat zlo;vědí,že ve dvou se lépe proplouvá životem;vědí jak probíhá znovuzrození s novým myšlením
  *Dar = najdeš v sobě samém spřízněnou Duši->Lásku bezpodmínečnou,nesobeckou,
  všeobjímající,soucit,klid,odpuštění a spojující článek dvou odlišných energií.

  PS:Zkuste porozmýšlet i tom,kam by Bůh uschoval důkazy o sobě samém a tajemsví všech dob.Zcela jistě ne někam,kde by se ztratily na věky,ale tam,kde je mají všichni neustále na očích a k dispozici.Bůh se pomaličku dává opět poznat vpravdě.
  ——————-
  Mimo jiné je psáno ve Starém Zákoně také toto:

  1.A Bůh promluvil všechna tato slova, řka:

  =>uidbr alhim, as kl-hdbrim halh lamr.

  čti:
  *1.Matka přesahuje lem, bludiště ztlumí,labuť(domov,přístav) přítelkyně,
  v tržišti světa je mořským čajem.

  *1.Matka přesahuje omezení životní cesty, život zmírní její ohromný rozměr Duše,
  který je ti domovem(přístavem);pomáhá překonávat překážky,ale také nadstavuje zrcadlo negativních vlastností a procesů;v bezútěšném hledání obrazu sebe samého,v nesprávném pojetí života,je ti mořským čajem,nebo-li trpělivostí,klidem a mírem v citu a rozloze nevědomí.

  1. Hvězdičko, zase to podstatné vidíte dobře. I když tedy nechápu, jak jste to vyčetla zrovna z té bible, moje zdroje byly jiné. Ale na zdroji nezáleží, důležitý je výsledek.

   Jinak procitnutí bývá drsné a náročné pro každého. Ale stojí to za to :-)))

   1. ad – Jinak procitnutí bývá drsné a náročné pro každého. Ale stojí to za to :-)))

    To je pravda, Šárí, obzvláště drsné je procitnutí z iluze, že i to, co se mi líbí a je tzv. „dobře“, je vpravdě blbost.

  2. ad – Teprve v šestém týdnu vývoje se začíná aktivovat gen Y, který zahajuje vývoj chlapce. Tím se zamítá patriarchální tvrzení, že žena je pouze nepovedeným mužem. Z evolučního hlediska je ženský princip starší než mužský. “
   _______________________________________________

   ehm…..nikoliv gen Y, ale chromozom Y

   Cit.:
   Chromozom Y…….Obsahuje velké množství heterochromatinu, tedy DNA, jež se téměř nepřepisuje v RNA. Ve srovnání se svým homologickým chromozomem X obsahuje Y stokrát méně genů, z nichž je významný např. gen SRY, který spouští přeměnu vyvíjejícího se embrya v jedince mužského pohlaví.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom_Y

   V žádném případě nejde o jakousi „přeměnu“ z holčičky na chlapce, to je hrubé nepochopení. Embryo se začíná vyvíjet „nepohlavně“, tzn. nemá žádné morfologické znaky pohlavních žláz. Geneticky je ale pohlaví určeno od počátku oplození vajíčka.
   http://www.abctehotenstvi.cz/txt/jak-z-embrya-vzniknou-holcicky

  3. Milá Hvězdičko, soudíte pana Staňka špatně. A o spojení všech vědění skrze alefbet, domnívám se, byste se měla pokoušet jinak. S pozdravem Valdemar

 9. ad – Naproti tomu jeho vlastní dítě, které není starší 15 let, má v rámci současných zákonů právo otce a dokonce kohokoliv beztrestně zabít!

  Pane Staňku, lžete. Proč?

  1. Matko, pravda co píšte .“Teprve v šestém týdnu vývoje se začíná aktivovat gen Y, který zahajuje vývoj chlapce.“
   Z toho ihned plyne, že chromozom Y má chlapec od početí. Samci produkují spermie s chromozomy X nebo Y, jsou tedy příčinou náhodného vzniku jednoho z pohlaví.
   Z toho neplyne z hlediska dominance muž/žena nic.

 10. „A nechám na úsudku čtenáře, aby odhadl, jak to s naší civilizací bez respektování staletími prověřených božích rad dopadne.“

  Nic jiného Vám ani nezbývá. Myslíte si, že v těch předchozích staletích se lidé těmi radami řídili? A to nebyl žádný konzum, reklamy, očividný úpadek mravnosti! Pro Vás je důležité, jestli máte zameteno před vlastním prahem. Nemám čas to nějak rozebírat, ale z Vašeho článku na mne dýchá ne zrovna dobrý vztah k ženám.

 11. Pan Staněk tu otvoril zaujímavé téma, ktoré rieši ľudstvo od počiatku svojich dejín a nikdy sa v pohľadoch na jeho riešenie nezhodne. Ten ženský a mužský princíp (JIN a JANG) je natoľko rozdielny a protichodný, že žiadna zhoda ani nie je možná. Ale aj tak je základom stvoreného sveta či nuž materiálneho, tak aj celkového ako duchovnosti a materiálnosti, alebo príčiny a následku. Túto rozdielnosť je rozumné si uvedomiť, ale nedá sa eliminovať, alebo odstrániť. Treba sa pokúsiť s ňou žiť a v našich životoch s ňou počítať. Nie je správne ju vykladať v kontexte náboženských doktrín, ale skôr vedy, alebo filozofie.

 12. ad – Ten ženský a mužský princíp (JIN a JANG) je natoľko rozdielny a protichodný, že žiadna zhoda ani nie je možná.
  ______________________

  Shoda možná je. Když pochopíte podstatu blíženců, tak je shoda nejenom možná, ale dokonce zákonitá. Jinak tomu ani být nemůže.

  1. „shoda nejenom možná, ale dokonce zákonitá“
   Když ono nejde ani tak o shodu. Každý princip má své úkoly, funkce. JANG je aktivní mužský princip, JIN je pasivní ženský princip. To jsou protipóly a nemá cenu ani smysl je sjednocovat. Jsou mužské role (aktivní, živitel rodiny, vůdce stáda) a ženské role (pasivní, výchova dětí, starost o teplo rodinného krbu).

   „Onehdy zemský rabín Sidon řekl, že „nebude měnit něco, co funguje 5000 let“.“
   A pokud toto někdo měnit chce, tak je to předem odsouzeno k zániku.

   1. Šárí,
    nedá mi to, abych ještě nereagoval. Já jsem tady v mém příspěvku popsal principy, podle kterých by dle mého názoru mělo fungovat manželství. Každá hra má svá pravidla a hra zvaná manželství je musí mít také.
    Když pak napíšete:
    „A mnozí z nás už zvládají i vyšší level, tedy dohodnout se v partnerství a nedělat z něj mocenskou hru nebo ho podřizovat zastaralým přikázáním.“
    tak je to hra bez pravidel.
    Pokud chci hrát hru třeba Člověče, nezlob se, tak si musím dopředu stanovit pravidla, podle kterých budeme hrát. Nemůžu říci: „Však se nějak během hry dohodneme“. Stejně podle principu „však se nějak dohodneme“ nemůžu vychovávat děti. Když za mnou přijde dítě o radu, jak se má dané situaci zachovat, tak já mu místo pravidel chování řeknu: „No nějak se dohodněte“.
    Ale na druhé straně chápu, že tento postoj ženy mají. Je to vidět třeba v pracovním kolektivu, kde pracuje 6 žen. Takové ženy si vůbec nejsou schopny udělat nějaký rozvrh práce, principy práce, zastupování se navzájem atd. Protože mají princip „vždycky se nějak dohodneme“. Nám mužům je tento princip cizí, chceme řád, pořádek, hierarchii.

    1. ad: Každá hra má svá pravidla a hra zvaná manželství je musí mít také.

     Manželství není hra.

    2. Celý život je jen hra, My jsme jen hříčka v rukou božích.

    3. Ne, Milane, demokratické manželství není hra bez pravidel. Bez pravidel by to velmi pravděpodobně nešlo. Pravidla tam jsou, jen to nejsou ta vaše.

     A pokud opravdu žijete v iluzi, že kolektiv šesti žen si neumí zorganizovat práci, měl byste procitnout ze sna. Ženy můžou mít i mužské vlastnosti, stejně jako muži mají mnohé ženské vlastnosti. Mnoho žen má velmi dobrý organizační talent.

    4. „Mnoho žen má velmi dobrý organizační talent.“
     Ano, jsou takové ženy, říká se jim ženy s koulema.

    5. Jojo. A pak jsou chlapi, kteří organizační talent nemají, a těm se říká chlapi bez koulí :-)))

    6. Šárí,
     to jsem rád, že jsme se shodli alespoň na tom, že na organizační talent jsou potřeba koule. To už je ve Vašem myšlení značný posun.

    7. ad – „Mnoho žen má velmi dobrý organizační talent.“
     Ano, jsou takové ženy, říká se jim ženy s koulema.

     Milane, podle vás je organizační talent u žen něco nežádoucího? Ženy přece odjakživa musí umět zkoordinovat péči o děti, o rodinný krb, hospodářství, a velmi často mají na krku kompletní boj o přežití, když chlapi neplní svoje povinnosti, nedejbože vyvolají války.
     „Ženy s koulema“ ? Nenosíte náhodou v kalhotách bramboru místo koulí?

    8. Ne, Milane, neshodli. Byl to jen fórek, jak měl naznačit smajlík. Na organizační talent nejsou třeba koule. Uvidíte to, pokud si konečně sundáte klapky z očí

    9. Věro, máte organizační talent rozvinout diskuzi… U mužů se jedná se skutečně o rotační elipsoidy, tvarem blízké bramborám. Vařil jsem dnes brambory. U žen jsou obvyklé kužele.
     Geometrii bych ale do toho netahal, nejde o tvar čehosi kdesi, ale o to, co v hlavě je a co zní občas vypadne. U žen mají velký význam emoce nejvíc k dětem, rozdělení pozornosti a souběžná práce na více věcech najednou. Muži jsou vychováváni k racionálnímu přístupu a postupnému překonávání překážek. Adam potřebuje Evu, aby jí ukázal, co udělal a vymyslel. Pravidla a schémata řešení se hodně přebírají z rodin, kde partneři vyrůstali. I když to navenek často tak nevypadá rozhodování ( i na pracovišti) bývá založeno na intuici, ke které má blíže psychika žen.
     V mozkovně je snadno zmatek, protože povrch uvnitř je větší jak zvenku. Stejně tak plíce, ledviny nebo ten probíraný párový orgán. Všechno je vevnitř složité a pravidla jsou povrch škatulek.

    10. ad – Muži jsou vychováváni k racionálnímu přístupu a postupnému překonávání překážek.
     __________________________________

     …bejvávalo…….

     ps – mohl byste mi, prosím, doodpovědět na moje dotazy o „nekonečnu“?
     Ď.

    11. Pro Věra.
     Už jsem odpověděl dřív. 1)Nekonečno je matematická záležitost, fyzika je používá v např. v definicích : nulový potenciál je v nekonečnu.2) Nekonečně velká veličina ve fyzice neexistuje, nedala b se ani změřit, nekonečno nemá určenou hodnotu, nekonečno + např.1000 = nekonečno.3) Nekonečně malé veličiny ( skoro nekonečně malé) jsou velmi časté, jde o infinitezimální počet, derivace, integrály. Např okamžitá rychlost je velmi malá dráha dělená odpovídajícím velmi malým časem.

    12. AD 2) Nekonečně velká veličina ve fyzice neexistuje, nedala b se ani změřit, nekonečno nemá určenou hodnotu, nekonečno + např.1000 = nekonečno.3) Nekonečně malé veličiny ( skoro nekonečně malé) jsou velmi časté, jde o infinitezimální počet, derivace, integrály. Např okamžitá rychlost je velmi malá dráha dělená odpovídajícím velmi malým časem.

     „skoro nekonečně malé“ mě příliš neuspokojuje, ale chápu, že laikovi (moje maličkost) se takové věci těžko vysvětlují.
     Skoro nekonečně malé = sice hodně malé, ale ještě pořád měřitelné?

     Takže nic takového, jako „nekonečný čas“, „nekonečná délka“, „nekonečná hmotnost“…neexistuje?

    13. Pro Věru. Žádná veličina nekonečně malá ani nekonečně velká.
     Příklad : Práce v pV diagramu se spočítá jako integrál plochy pod křivkou k ose x. Tuto plochu si můžeme rozdělit myšlenkově na velké množství velmi úzkých ploch ( sloupečků), jejichž součet odpovídá hledané ploše. Výpočet je matematická záležitost, nejde tedy o nekonečně malé plochy (energie, časy) skutečné, které jako nekonečně malé nemají fyzikální smysl. Podobně s uvedeným výpočtem okamžité rychlosti pomocí derivace dráhy podle času.

    14. Paní Věro, fyzika opravdu nepracuje s nekonečnými veličnami (délka, čas, hmotnost …) neboť je prostě neumí popsat. Něco jiného je matematický aparát, tam pochopitelně se občas nějaké „nekonečno“ vyskytne. A teorie, která vede na nekonečné hodnoty veličin – nejznámější je Velký třesk, kdy v počáteční singularitě Vesmíru by měla být hustota, tlak a teplota nekonečné – jsou považovány za fyzikálně nevyřešené. A proto všechny známé popisy dění Velkého třesku nejdou až k singularitě počátku ale omezují se nejblíže Planckovým časem od VT (to je cca 5,4 x 10 na mínus 44 sekundy).

    15. Velmi vám oběma děkuji, to mi stačí.
     :-)

    16. Milane, myslím, že to tak není.
     Každý muž, který mužem je, je nesmírně vděčný za možnost danou ženou jeho srdcem vyvolenou, postupně přijít na pravidla společného života. A právě společná opravdová láska jim dovolí přetavit opravdovou lásku na toleranci a shodu. Domnívám se, že hlavně o tom pan Staněk v článku hovoří.

     S pozdravem Valdemar

 13. ad – Když ono nejde ani tak o shodu.

  Jde jen a pouze o shodu.
  O co jiného jde ve Vesmíru, než o shodu……

  1. pro Věru:
   „O co jiného jde ve Vesmíru, než o shodu……“
   Ve vesmíru jde o pohyb, kmitání, přelévání se pólů mezi JANG a JIN. Shoda je akorát u Boha.

   1. ad – Ve vesmíru jde o pohyb, kmitání, přelévání se pólů mezi JANG a JIN. Shoda je akorát u Boha.

    No tak jo.

 14. Šári píšeš:

  …Na organizační talent nejsou třeba koule. Uvidíte to, pokud si konečně sundáte klapky z očí…..

  To mi pripomína príbeh ktorý raz v telke vyprával MUDr. Uzel. Jednalo sa o skutočné príhody zo života občanov“, ktorí boli u neho v ambulancii požiadať o radu .

  Sťažoval sa mu raz manžel, ako je svojou ,,mandželkou“ psychický týraný, lebo ONA bola ,,Ten organizačný talent“.

  Celý chod domácnosti mala pod palcom a dotiahla až do stavu pôvodného matriarchátu, keď si manžel mohol ,,vrznúť“ až vtedy, keď v domácich činnostiach dosiahol denný limit 30 bodov.

  Každá domáca práca, či už umyie riadov, utretie prachu v izbe, vyluxovanie, či výkyd smetí bol obodovaný presne stanoveným počtom ,,dobrých bodov“…

  Lenže nebolo by to ,,pravé orechové“, keby tam neboli aj ,,zlé body“. Každý zlý pohľad, mrmlanie a iné pokusy o oponentúru boli trestané odobratím bodov, ktoré ona nazývala ,,trestnými bodmi“. Tie sa od celkového počtu dosiahnutých bodov za celý deň ,odpočítavali …

  Ak ,,nešťastník“ nedosiahol denný limit, išiel spať s ,,plnými gulami“- tými pravými , čo nešťastník dostal do daru od PánaBožka..

  Záver som si nezapamätal, či to skončilo happy endom, čiže úplným splynutím duší, útekom nešťastníka z ,,domu šťastia“, alebo vraždou ,,mandželky“…

  No povedz Šárí, nebola toto ,,žena s guláma“ a prirodzeným organizačným talentom ?

  1. Šárí napsala:
   „Jak to funguje? Představte si, že lidi se normálně dohodnou. O všem, o čem je třeba.“
   Takže Gilgamešova noho, když se tom ti dva „dohodli“, tak co si stěžuje…

   Já znám taky jeden příklad – ze života (nikoli mého):
   Manželé se „normálně dohodli“, že muž ji za to „vrznutie“ bude platit. Měli stanovený pevný ceník, kolik která praktika stojí. Když se při tom nějak pohnula, nebo se nedívala na televizi, tak třeba to bylo s příplatkem – to už nevím. Na všem se jde přece „dohodnout“.

   1. Ano,taky se „vetsinou“ s manzelkou skoro na vsem „demokraticky“ dohodneme . Ale rekl bych po zhruba 20 letem manzelstvi,ze dohoda je mozna pouze za ucasti respektu. Respekt,vzajemna ucta a samozrejme laska jsou stavebnim kamenim pro „dohodu“ v manzelstvi.
    Necitim se jakkoli byt jakymsi „vudcem smecky“ ,jak zde nekteri zminuji. Protoze si uvedomuju,ze nase smecka (nase manzelstvi)muze fungovat pouze na vzajemne spolupraci,respektu a ucte. Kazdy zname sve manzelske role,ano i diky vykonu prinesu do spolecne kasy vice financi,i diky vykonu a schopnostem jsem ochrancem rodiny,apod. Zrovna tak moje zena ma sve role,a dohromady to funguje skvele,paklize se navzajem respektujem. Zadnej z nas ale neni vic dulezity nez ten druhy.
    Ale chapu,ze u nekterych jedincu vytvari predstava rovnoceneho partnerstvi zaludecni potize,protoze jsou prilis vziti do svych muzskych nebo zenskych rolich.

 15. Milan,

  píšeš o zaujímavých praktikách,ktoré mi pripadajú ako z rozprávky o zlej ženskej pri domácom ohníčku…

  To platenie za ,,vrznutie“ pri mandželke mi pripadá ako zvrátené maso-sado, ale viem si to aj ja osobne predstaviť, lebo to pripomína napätie, keď muž musí ,,uloviť štetku na ulici B32 stereo“, ktorá sa bráni, ale len akože.

  Vrznutie doma pri pozícii ,,svätá za dedinou“, keď mandželka drží ako najatá a ani sa nepohne, to je klasika 80% domácností, kde vzťah je už viac ako 16 ročný a za túto polohu by som ja osobne ani nechcel zaplatiť, lebo je to len povinnosť, ktorú ona sľúbila pred oltárom .

  Nie sú tam city, vzdychy, ,,organizmus“ a ostatné úkony..

  Platil by som len za nadštandartné služby, akou je napr. mliaždenie gulí valčekom na cesto, odstrihnutie nadbytočnej predkožky počas aktušu,či
  ,,antitriptíz až do konca“, teda úplného zaodetia pôvodne nahej mandželky,
  topenie mandželky v lavóry v 1,5 l horskej bystrinky v pršiplášti a pod..

  Ale ako zôrazňuje Šárí, len za predpokladu obojstrannej dohody a s vopred dohodnutým Cenníkom , ktorý overí notár a Dr. Chocholoušek v.r.

  Ináč hrozí nepochopenie od samotného majstra v robení detí na množstvo,bez zaručenia ich kvalitatívnej zložky …

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference