mapa stránek || vyhledávání

Duchovní zákony vyjádřené formou legendy o svatém Grálu

/EDITOVÁNO 6.11.2016 - PŘEPRACOVANÁ VERZE ČLÁNKU/ Lidová moudrost vystihla, že v pohádkách a legendách je více Pravdy než ve vědeckých spisech. Lze to i doložit! Staleté a tisícileté legendy a pohádky (až antické) jsou stále poučné a čtivé. Naproti tomu 20, 50, sto let staré vědecké práce z oblasti společenských věd, až na výjimky, jsou beznadějně zastaralé. Proč? Nesnažily se a nesnaží podchytit duchovní rozměr života. T. G. Masaryk říkal tomuto rozměru jakéhokoliv pojednání „nazírání z pohledu věčnosti“. Když jsem začal psát články o včelařství, s vděčností vzpomínám na docenta Haderku, který mě se zdviženým prstem říkával: Doktore, dávejte si pozor, co píšete! Já znám lidi, kteří by dali celý svůj majetek za to, kdyby kdysi jimi napsaný článek neexistoval! (V této souvislosti doporučuji přečíst si projevy a články současných politiků a „filozofů“ dvacet let staré!!! To se vám vynoří „věci“!)

karel-iv-busta-nahledV současnosti jsme oslavili s velkou hrdostí výročí 700 let od narození císaře Karla IV. Ač se to nepříliš ví, byl to poslední rytíř putující v tichosti za tajemstvím Grálu. Tedy za objevením tajemství možnosti zvýšeného proudění energie života do těla člověka. Té energie, kterou v jiných civilizacích pojmenovávají prána (Indie) nebo čchi (Čína). Karel IV. dokonce podle popisu legendárního bájného hradu Grálu v legendě nechal vybudovat Karlštejn. Chtěl pro krále Evropy Montsalvatu podobný hrad. S nadějí, že mu tam instalované „tvarové, ostatkové a obrazové zářiče“ včetně záření lebky svatého Václava a magické české královské koruny pomohou vynést jeho vlastní duši, a duše jeho nástupců, do rovin vnímání smyslům skryté reality. Do té, v níž se odehrávají očím skryté procesy, o nichž se v legendě mluví. Rozpoznání jejich zákonitostí a využití božích energií, umožňujících život jako takový, by umožnilo i ze života lidí vytěsnit nemoc, bolest, dokonce smrt!

A jak se začíná odkrývat, i v současnosti působící Karlova pozůstalost vyvolává údiv současných citlivců. Což znamená, že císař Karel nebyl ve své snaze až tak neúspěšný! Neboť všechny jeho zakladatelské podněty a shromážděná umělecká a ostatková díla dodnes, (nejvíce ze všech za Grálem v gotice putujících rytířů,) vyzařují velkou duši iniciující sílu. Tu, která probouzí činnost spících schopností lidského ducha. I mne osobně to vlastně pohnulo kupředu. Fascinuje mě, že čeho se Otec vlasti „dotkl“, působí dodnes nějak „magicky“. Totéž cítí ostatní lidé, ovšem kromě lidí „typu myšlení Sisyfos“. Naplňuje mě velkou národní hrdostí, že v gotické době módních „rytířů kulatého stolu“, usilujících s dobovou měrou poznatků o vysvobození lidstva z bídy a úpadku, dospěl právě „náš císař Karel“ nejdál!!! Navíc byl, ač ve věcech magických účinků mlčenlivý, natolik prozřetelný vlastenec, že nenápadně a systematicky budoval mnohá další iniciační místa v království. Nejvíce ovšem v Praze. Ta se podle jeho nevyslovovaného záměru měla stát nejen základnou lucemburské moci, ale novým budoucím duchovním centrem Evropy. (Zřejmě dobře viděl úpadek duchovního rozměru křesťanství na Západě, ostatně jako dnes.)

Byl to Karel IV., který osobně nadiktoval formu a tím magické pozadí rituálu korunovace českého krále. Obřadu, který zesiluje působení české koruny na duši korunovaného. Pokusil se do těchto tajů zasvětit skupinu kolem svého syna Václava IV. Ten v kapli Božího těla založil nenápadnou zasvěcenou skupinu šlechticů a vzdělanců, jejich znakem a poznávacím heslem se stal ledňáček. Proč si zvolili zrovna tohoto ptáčka? Protože tento se při získávání potravy ponořuje hluboko do vod. (Analogie s ponořováním se zasvěcenců za esoterickými poznatky do pro hmotné oči neprůhledného rozměru reality. V antice se těmto vytržením ducha říkalo „mystéria“.)

Karel IV. bohužel neuspěl s výchovou svých synů. Oni již nezažili jeho tvrdý začátek života a jeho vhledy. Nezískali výchovou potřebný nadhled. Navíc rozmazlováním poklesli k charakterovým slabostem té doby. Proto při korunovaci neunesli aktivující sílu vyzařování české královské koruny a dalších iniciačních předmětů a prostor. Vnitřně se rozkolísali a rozvrátili. Král Václav IV. řešil vnitřní napětí alkoholem, císař Zikmund „děvami“! Tím spolu s husity, kteří energii zářičů rovněž správně nezpracovali, doposud zhatili plán císaře Karla IV.: Aby se české království vyprofilovalo jako inovovaný duchovní střed Evropy. Osobně pevně doufám, že nyní v době velkého civilizačního obratu, duchovní jádro českého národa plán císaře z boží milosti Karla IV. vzkřísí a v nové civilizaci dopracuje.

Dostal jsem se k těmto minulým dějům v důsledku toho, že mám v důsledku vlastních mimotělních prožitků schopnost nakmitat se na myšlení autora jakéhokoliv spisu či článku. Ponořil jsem se tedy před lety do Karlem IV. napsaného životopisu „Vita Caroli“. Navštívil s otevřenou a dychtící duší Karlem IV. zřízená místa a nechal je na sebe působit. Na základě toho a s přidáním vlastních životních, duchovních a vědeckých poznatků jsem se ponořil do luštění jinotajů grálské legendy. Níže se pokusím popsat závěry, k nimž jsem zatím dospěl.

Co se vlastně v asi pěti verzích legendy-proroctví v hlavních rysech vypráví. Stvořením prozařuje jako přirozená vše oživující a uzdravující síla Boha Stvořitele tohoto světa. (Proto se třeba všechna zranění a nemoci mají tendenci samy od sebe hojit.) Lidé jako duchové v těle mají však v sobě potencionál mnohem účinnějšího využití energií „svého Otce“. Ale pro svou nedokonalost a hříšnost nedovedou její potencionální účinek, až na „zázraky“, využít. Plně „energii svého Otce“ k léčení používal jen Ježíš. Proto lidé hlouběji procesy života „zřející“ prosili Boha o mimořádnou pomoc v přístupu k ní. Stvořitel lidstvo vyslyšel a poslal k duchovnímu vedení lidstva anděla s darem, který má moc léčivou a stárnutí neutralizující sílu koncentrovat. Lidé jej pojmenovali „svatý Grál“. Keltskými druidy (mág Merlin) proslulými schopností vidění do astrálních rovin reality byl tento andělem přinesený dar vnímán jako krystal. (Zřejmě jako asociace léčivé moci krystalů.) Od nástupu křesťanské éry byl svatý Grál vnímán ve formě kalicha s Kristovou krví z Golgoty. Do kterého ji zachytil Josef z Arimatie. Myslím si, že tato změna nastala proto, že Ježíš sám, tím i jeho ostatek, nakmitával v duších jeho učedníků na schopnost plného využití léčebné síly z Boha. Neboli mystické naladění na Krista otevíralo a otevírá u jeho skutečných následovníků schopnost léčit jakékoliv nemoci těla i ducha. Podle popisu Ježíšových činů v evangeliích to byl právě on, který byl schopen se plně napojit na léčivé záření Boha. Neboli koncentroval léčivou sílu Podstaty světa. Odtud ostatně pocházela energie k projevení se popisovaných zázračných uzdravení. A jsou tam i Ježíšova slova: „Co dělám já dokážete také, ba i více!“

Zřejmě tedy právě onen kalich s krví byl zdrojem původní zázračné síly jeho učedníků a následovníků. Od síly otevírající Ducha svatého a tím léčebnost duše i těla je odvozena symbolika vína-krve v křesťanském obětním kalichu. Jenže časem se víra a chápání Ježíše zeslabily a zamlžily, zdroj mimořádné uzdravující síly se projevoval jen ojediněle. (Zázraky.) Duchovní vedení lidstva (v legendě rytíři kulatého stolu) začalo toužit po objevení čistého ducha, který by sílu svatého Grálu na zemi obnovil. Podle proroctví věštkyň té doby toho má dosáhnout čistý rytíř Parsifal. Jméno naznačuje schopnost proniknout všemi nástrahami cesty a to jen čistými prostředky. (Schopností sebeobětování jako Ježíš.)

V jiných kulturách a náboženstvích znají místní žreci tuto energii znají pod názvy jako pránu, čchi apod. I oni pochopili, že ona to je, která „zařizuje“, že se komukoliv a čemukoliv na zemi mají všechny choroby a zranění samovolnou tendenci se hojit a léčit. I oni odezřeli, že živočišností žijící lidstvo neobjevilo schopnost této léčivé síly plně využívat! Kvůli duchovnímu „ustrnutí“ přetrvává na světě utrpení, bolest a nemoci. Kořenem tohoto ustrnutí jsou vždy duchovně (mravně) padlí světští i náboženští vládcové tohoto světa. V legendě je padlý vládce představován jako „král Anfortas“. (An-forta. Jinotaj pro vrátného u vchodu do duchovní dimenze.) V důsledku pádu mocných tohoto světa místo pokojného putování nádherně stvořeným světem (rájem) musí být lidem obecným žit věk temnoty a utrpení. (Indicky Kálí-juga, jinotaj pro éru uvěznění ducha tělem.)

I Syna božího Ježíše, kterého si izraelští esejci jako duchovního ukazatele od Boha vymodlili, vládcové tohoto světa za pomoci „lidu temnoty“ zabili. Jakmile se zamlžení Ježíšova poselství stalo více vidoucím zřejmé, (gnostici) prosili zbývající vidoucí křesťané anděly o pomoc. Ti několika autorům formou legendy-proroctví sdělili, že lidstvo může vysvobodit nikoliv už syn boží, protože toho lidé zabili, ale až první lidský duch, který pronikne nástrahami světa a jeho démonů. Může to být jen člověk čistého srdce, rytíř čistého ducha. Parsifal. Jen s těmito vlastnostmi může po mnoha útrapách vystoupat do „hradu Grálu“ (astrálního duchovního centra lidstva). Tam uzdraví jeho krále Anfortase a náboženství se stane plně účinným. (Obřad Grálu.) Jakmile se uzdraví král Anfortas, obnoví se plně duchovní síla náboženského kultu neboli vyjeví se ozdravná síla působení Grálu na lidi a vše živé. Zmizí nemoci a utrpení světa, pro vývoj lidských duchů se obnoví ráj ve hmotnosti. (Tisícileté království boží.) Tento rytíř Parsifal bude exaktní německou terminologií řečeno „der reine Tor“ (čistý bloud) a půjde skrze „die reine Tor“, tj. čistou branou. Parsifal smí tedy použít v životě k naplnění svých úmyslů jen čisté prostředky! Jinak do hradu Grálu nevstoupí!

parsifal-nahledJenže v legendě se vypráví, že Parsifal do hradu Grálu vstoupil. Dokonce na záření svatého Grálu pohlédl. Byl ale tak slastně naladěn, tak zahleděn do sebe, že nepoložil trpícímu králi Anfortasovi otázku, která všechny vysvobozuje ze zajetí duchovního klamu světa: Proč králi, nezhojitelně zraněný „ve slabině“ (na pohlaví), trpíš? (Parsifal neprojevil soucit s trpícím!) Podle mne to je špatně přeložená nebo položená otázka! Správně má znít: Králi, co je příčinou toho, že jsi byl nevyhojitelně zraněn na pohlaví? (Byl nevěrný královně a sexuálně neukázněný.) Jakmile by nalezením odpovědi byla odhalena příčina zranění krále a světa, a projevena lítost, ozdravná síla svatého Grálu by krále a svět uzdravila! (Vždyť to je v poselství Ježíše: poznání odchylky od Řádu stvoření a následné pokání vede k uzdravení.)

Bohužel Parsifal otázku nepoložil! Proto když usnul, služebníci Grálu jej vyhodili ven. Od té doby čistý duch rytíř Parsifal, již zdánlivě poučen, bloudí podle legendy po světě. Hledá cestu zpět do hradu Grálu, ke zdroji uzdravující síly pro svět. Tak tomu rozuměli ve 14. století rytířští duchové gotiky a mnozí se vydali hledat „svatý Grál“. Mezi nimi nenápadně i Karel IV. Hledali cestu k uzdravujícímu zdroji vitální energie vírou a mystickou cestou.

Nenalezli. Nutno se zeptati: Proč? Pokusím se odpovědět již výše částečně naznačené. Protože podle mne je otázka na krále Anfortase dvojsmyslná. Skrývá více než povrchně chápaný smysl! Ten skrytý druhý smysl je: Z čeho se vynořilo zlo na zemi? A v legendě je zašifrována i odpověď! Král Anfortas sexuálně zhřešil! Je to nenápadné, ale symbolické naznačení obecně padlého stavu věcí mezi mužem a ženou. Jak můžeme denně vidět a slyšet, duchovní vedení (vědomostní elita) a tím celé lidstvo odpadlo ve faktickém žití sexuality od božího vzoru!!! A jak? Tím, že nechali nad duchovním rozměrem sexuality člověka převládnout pudový zvířecí rozměr ukájení. Duchovní bytost člověk tedy v žití sexuality nechal vyhasnout její duchovní rozměr a poklesl v jejím prožívání do roviny těla. Tj. proměnil jej vlastně ve zvířecí děj. Tím na základě zákona Řádu stvoření ztratil přístup k energiím duchovním. Tedy k těm, které jsou živočišným energiích nadřazeny a tudíž i živočišnou říši ozdravují.

V současné době tlaku temných duchů na lidstvo se pád sexuality do zvířecího ukájení projevuje zejména v médiích! Pokusím vysvětlit můj pohled, proč je právě sexualita klíčová pro duchovní rozměr člověka. Proto, že jak ve všech typech energií sexuálního aktu samotného, tak zejména při spojení spermie a vajíčka a vzniku nového života a konstituování karmy na svět přicházejícího ducha, jsou přímo účastny tvořivé síly Podstaty života!!! Plodící dvojice se v těchto okamžicích vzepjetí přímo setkává s tvořivou boží sílou! Když nedokonale nebo špatně, začíná se ihned odvíjet následná celoživotní karmická „paleta“ zplozence! (Dědičný hřích!) Což si nikdo v genetických dějích bádajících nevšiml, že při skládání haploidního počtu chromozomu nového človíčka (a 24 hodin poté) se s chromozomy odehrávají „podivné“ věci? Změny, které způsobí, že ze stejného genetického základu dvou rodičů se rodí velmi odlišné děti!!! Neboli u přímo účastné boží síly „asistují“ andělé dispozic, osudu a karmy. Každý vznik nového člověka je viditelný přímý zázrak! Vše se i v něm děje zákonitě a pro pozorujícího je přímo fascinující. Jen satanisti mezi lidmi mohou hovořit o „náhodné hře chromozomů, o náhodně vrozených dispozicích jedinců, prostě chaosu“. Zákony Řádu stvoření tak hledající lidi matou.

Tedy jestliže u vzniku osudu každého člověka (karmy) je účastna přímo boží síla, aby se zlepšili lidé a tím svět, musí se výše uvedené poznat a žít! Člověče, při početí potomků padni na tvář! Jsi plně odpovědný věčnosti! Milující se lidé mají být duchovní elitou poučeni a pomocí víry a procesu očišťování mají usilovat o to, aby při plození nového života byli duchovně čistí. Tj. žít víru v absolutní spravedlnost, usilování o přiblížení se poznání boží vůle ve hmotnosti. Skrze žitou lásku a čistotu ve všech aspektech myšlení a konání. Všichni lidé se musí stát „Parsifaly“, tj. „čistými blázny“ a procházet životem „čistou branou“. Zejména ti milující se a při vzniku života dítěte. Protože když se milující se k zákonům Boha neznají, On se následně nezná k nim! Nespustí účinek zákona lásky ke svým „dětem“! (Viz Ježíš: Jakou měrou měříte, takovou vám bude od Boha měřeno!) Neboli dospěl jsem k závěru, že svatým Grálem je plození potomstva ve vibraci čisté a duchovní lásky. Pak nastane proud zrozování duší ze světlých oblastí záhrobí na zemi a postupný nástup ráje. Andělé (sudičky) nastaví optimální genofond zrozovaných dětí! Jestliže ale bude přetrvávat živočišný rozměr plození lidí, bude přetrvávat krize lidstva v důsledku výrazného převážení inkarnovaných černých duchů. Navíc geneticky poškozených na duchu i na těle. (S těžkým dědičným hříchem.) Poohlédněte se kolem! Na každém rohu nyní sedí nějaký vykořeněnec, který neví co se sebou a s životem!

Lidstvo, jestliže nezíská širší přístup k ozdravující energii svatého Grálu, bude skrze znečistěné prostředí a rození duší z temného záhrobí (pekla) nadále směřovat do všeobecné katastrofy. Stále dokola budou masy lidí manipulovány temnými duchy v médiích, vedeních států a církví. Tím bude stále dokola bludnými ideologiemi ničen život jednotlivce i národů. Dav bude držen v zajetí křepčících magicky padlých hudeb, padlých uměních, padlých mezilidských vztazích. Jak je to možné pozorovat nyní kolem. Mohli bychom si pro zdánlivou bezvýchodnost zoufat. Ale cítím, že vysvobození se blíží. Přírodní síly utahují smyčku kolem krku křepčících lidských zmatenců. A v tichosti nastolují dilema: buď se, lidský duchu, zařadíš do Řádu stvoření, postavíš Řád stvoření na první místo svého úsilí, nebo opustíš planetu Gaia! Záleží jednotlivě na každém, jak se rozhodne. Jsem přesvědčen, že kdo nyní v nastupující krizi začne usilovat o duchovní poznání, tomu se nenápadně a postupně dostane pomoci. A překoná všechny nastoupivší potíže. Kdo dá přednost živočišné stránce svého bytí, přístupu k životu ve stylu „hlavně nemyslet“, „hlavně když nám chutná“, sklidí úděl vymřelých živočichů. Prostě nepocítí živou duchovní tvořivou sílu, kterou středověk pojmenoval jako „vyzařování svatého Grálu“, prána či energie čchi.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.8
hlasů: 13
Tisk Tisk

137 komentářů

 1. Ahojte bratia Česi a všetci Českí vlastenci!. V prvom rade pochválim video, ktoré vnáša trochu svetla do situácie v ČR.
  https://www.youtube.com/watch?v=S1mX7b73uLE&spfreload=10

  V druhom rade chcem odsúdiť všetkých hercov, spevákov a Amerických zapredancov na čele s Jánom KRAUSOM, ktorí nemajú ani to najmenšie právo vyzývať Pána prezidenta Zemana k odstúpeniu z funkcie. Zvolili ste Pána Zemana a voľby vyhral vďaka väčšine rozumných Čechov. Tí ŠAŠKOVIA na čele s Jánom Krausom v plnej podstate posielajú všetkých Čechov ktorí volili Pána Miloša Zemana za prezidenta, tak Vás všetkých posielajú do prdele. NECH SA HANBIA!!! Pán Prezident Zeman je jeden obrovský VLASTENEC. Nič nemá, nič neukradol a mal tú možnosť, ale nespravil to, lebo je VLASTENEC a váži si občanov a celú krajinu. Je nesmierne inteligentný. Akým právom ho žiada tá suterénová verbež a Americkí zapredanci na odstúpenie.??? NECH SA HANBIA!!! AMERICKÍ HAJZLI ZASE VSADILI NA ŽIDOV… VEĎ SA LEN POZRITE NA TOHO ZDEGENEROVANÉHO CHUDÁKA KRAUSA, BABIŠA, ŽANTOVSKÉHO, RUMLA, PRIJEBANÉHO KOCÁBA A ANI NEVIEM AKO SA VOLÁ TÁ ZRZAVÁ FLANDRA TUŠIM, ŽE ŠTEPÁNOVÁ…. TO JE ŽIDOVSKÍ PRAŽSKÍ A ČESKÍ VÝBJER… PRESNE TAK ISTO, AKO VSADILI V 1989 NA HAVLA A JEHO SÚKMEŇOVCOV.
  POZOR BRATIA ČESI!. JE TO AMERICKÁ HRA NA ROZPÚTANIE OBČIANSKEJ VOJNY V ČESKU A V CELEJ EURÓPE!!! NESKOČTE IM NA TO!!! Čo by sme dali mi Slováci za takého Prezidenta VLASTENCA…My Slováci, Vám Pána Prezidenta Zemana závidíme. Buďte na Vášho Prezidenta hrdí. Je to VLASTENEC A DOBRÁK. Robí všetko preto, aby ste sa ako národ konečne vymanili z drápov Amerického OTROKÁRA. My Slováci máme Amerického ŠAŠKA Kisku, ktorý tancuje, ako Amerika píska… NECH HO PES POJEBE, HAJZLA JEDNÉHO KAPITALISTICKÉHO !!! Na toho Babiša si dajte OBROVSKÝ POZOR.! Je to proamerický KOJOT, ktorého treba zlikvidovať skôr, než zlikviduje on Vás a Vašu krásnu ČESKÚ REPUBLIKU. Nieje mu nič cudzie, čo sa týka deštrukcie v jeho prospech a v prospech Ameriky a SVINSKÉHO KAPITALIZMU.!!! ŠKODNÚ TREBA LIKVIDOVAŤ, LEBO ONA ZLIKVIDUJE VÁS !!! PROSÍM VÁS,! BOJUJTE ZA SVOJHO PREZIDENTA, VLASTENCA A DOBRÉHO ČLOVEKA, KTORÉHO STE SI ZVOLILI A KTORÝ BOJUJE ZA VÁS A ZÁUJMY VAŠEJ KRAJINY, PÁNA ZEMANA, LEBO SA STANETE ZASE EŠTE NA ĎALŠIE DLHÉ DESAŤROČIA OTROKMI VO VLASTNEJ KRAJINE A OBETAMI NENAŽRATÉHO KAPITALIZMU. PRESNE AKO STE BOLI DOTERAZ. Všetok Váš domáci produkt odchádza do Ameriky a vo vašej krajine zostáva len mizivé percento. Uvedomte si, že vďaka Amerike a kapitalistom je Vaša krajina a tým pádom aj Vy, chudobná ako kostolná myš. To že máš 30 000 KČ na Výplatu, ešte neznamená, že si bohatý. Bohatstvo sa meria tým, čo za tie peniaze dokážeš kúpiť. Pán Boh daj Vám zdravý selský rozum, aby ste vedeli rozlíšiť čo je pre Vás a Vašu krajinu najlepšie a silu, aby ste vládali za to bojovať.

  „Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých.“ – Matka Tereza

  S pozdravom a Božím požehnaním sa lúči a drží palce Váš SLOVANSKÝ a Slovenský BRAT MILAN

  1. Brate zo Slovenska, najdi si, prosím, jiný nick. Takový už mám já. Díky Milan

  2. Pane Milan, děkuji za příspěvek a třesu rukou. Pozdravuji na Slovensko a přeji mu nedostavení se islámců tam.

  1. např. i Němcová, versus Zeman?
   „Winston Churchill jako premiér britské vlády přišel na interpelaci do sněmovny v povznesené náladě. Poslankyně Philipsová, která jej neměla příliš v lásce, předstoupila před jeho křeslo a pronesla vzrušeně: „Pane předsedo, vy jste opilý. Vy jste hrozně opilý. Pane předsedo vy jste hrozně moc opilý.“ Churchill se s pomocí postavil a odpověděl. „Paní poslankyně, vy jste ošklivá. Paní poslankyně vy jste moc ošklivá. Paní poslankyně vy jste strašně moc ošklivá!“ A mávaje svým velkým doutníkem, dodal se smíchem: „Já se z toho ale do rána vyspím!“

 2. Milan slovenský,

  prezentuješ sa ako debil zo Slovenska, ktorý prd rozumie tomu, čo sa deje u nás a ideš poučovať tam, kde si možno ,,nikdáj“ ani nebol..

  Rozumieť politike môže len ten, kto v nej priamo pôsobí, pôsobil a pozná zákulisie a pozadie, ktoré bežný človek nemôže pochopiť, lebo na to nemá prispôsobený ,,žalúdok, slezinu a ani mentálné pozadie“…

  Ak tomu naozaj nerozumieš, mal by si tichúčko , v papučkách sledovať ,,TV oko“ a sem tam si súhlasne pokyvkať hlavou, alebo ňou nesúhlasne pootočiť dva krát vpravo a raz vľavo…

  Lebo vyliezť na námestie a vyjadriť sa ,,proti“ sa bojíš, čo keby Ťa videl ,,sused“, či Svedok Hospodinov, či dokonca samotný Ježiško, ktorý zásadne trval na tom, že je nutné dávať cisárovi to, čo je cisárové a dávať cirkevníkom to, čo je vraj cirkevné…

  Učinkovať v politike môže len ,,mentálna sviňa“. Buď sa ňou človek už narodí, alebo sa veľmo rýchle tomu naučí, či prispôsobí, keď sa do nej dostal a zistil, že tie ,,výhody s nimi“ sú väčšie, ako keby zostal bežným slušným daňovým poplatníkom, či miernym daňovým podvodníkom v medziach zákona…

  Stále platí: Keď chceš s vlkmi žiť, musíš s nimi vyť..

  Aké pravdivé, žiaľ…

 3. Vážený pane,
  je tu Vaše první věta článku :“Lidová moudrost vystihla, že v pohádkách a legendách je více Pravdy než ve vědeckých spisech. “

  Žádám Vás zdvořile, zda mi můžete objasnit, tak nějak stručně identifikovat, co si představujete ve Vašem vnímání pod slovem Pravda?
  Děkuji.

  1. Pane Luboš, máte plnou pravdu, nemohu. Protože Pravda je slovy nepopsatelná, jsou to příliš velké a člověkem vytvořené nástroje k dorozumění mezi nedokonalými. (Abdrushin.) Proto je nejdokonalejším způsobem komunikace i mezi lidmi bezeslovný kontakt. (Též mezi anděli v nebi) Také Bůh (Pravda) „hovoří“ v mimotělním zážitku zářením, jehož účinek se projevuje vznikem odpovědí ve vymístěné duši. Kdo hovoří o napsané Pravdě, neví, co to Pravda je. Už jsem ale o tom mnohokrát psal. Odpovídám proto, že z vaší otázky cítím opravdové úsilí o poznání na rozdíl od mnohých „přispěvatelů“ pod všemi články na Gnosis. Přeji vám ze srdce zážitek Pravdy na duši.

   1. Pane Staňku, píšete :“Proto je nejdokonalejším způsobem komunikace i mezi lidmi bezeslovný kontakt. (Též mezi anděli v nebi) Také Bůh (Pravda) „hovoří“ v mimotělním zážitku zářením, jehož účinek se projevuje vznikem odpovědí ve vymístěné duši. Kdo hovoří o napsané Pravdě, neví, co to Pravda je.“

    Tak se divím, že ještě píšete. Komunikovat se mnou nemá pro Vás smysl a komunikovat přes internet slovy s vylolenými vymístěnými dušemi ( též mezi anděly v nebi) přes mimotělní zážitky zářením, to taky nemá smysl. Vždyť kdo hovoří o napsané Pravdě, neví co Pravda je.
    Ještě že mezi anděly se komunikuje beze slov, čili není třeba bádat, jestli měkké i nebo tvrdé y.
    http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=220
    „Anděl má podle mluvnic i PČP v množném čísle jen tvary podle vzoru „pán“, v 6. p. se však často užívá i tvar podle vzoru „muž“: o andělech i o andělích, který lze tolerovat.“
    Jěště že mi pan Luboš při hledání světla jako vedlejšák našel, co mám a nemám dělat a jak na to. Volná diskuzní fóra webnode.cz a blueboard.cz jsou uzavřena, takže to bude i nadále na mých stránkách pardalnet.wz.cz bez diskuze.
    Diskutuji na jednom odborném webu pod svým jménem, takže se možná dočkáte, že na Vaše témata a diskuze nebudu reagovat slovy ani beze slov. Konečně budete mít pohodu, plno Pravdy, mimotělních zážitků, vymístěných duší atd.

    Jak píšete :“na rozdíl od mnohých „přispěvatelů“ pod všemi články na Gnosis“.

   2. Pane Staňku,
    z toho, co píšete Lubošovi a z Vaší první věty článku mne napadá jednoduchá otázka – jak to ta lidová moudrost vystihla, že v pohádkách a legendách je více Pravdy než ve vědeckých spisech, když je Pravda slovy nepopsatelná?

    V textu článku pak uvádíte děj příběhu o grálu svou řečnickou otázkou – „Co se vlastně v legendě zhruba vypráví?“ Ta tzv.legenda se nezachovala výhradně ústním podáním. Velšské básně od 6.století a vývoj této legendy ve Francii, Německu či Anglii až do 13.století se vždy pak projevil v písemném ztvárnění. Ale co je podstatnější. Autoři jsou fascinování silou / pránou,čchi /a v ději příběhu hraje pak zásadní roli nejen grál, kopí ale i pro spásu pak především Duch svatý, jako bílá holubice. A nakonec i možnost či umění tyto síly ovládat a dojít tak ke spáse. Děje se tak mnoho století po Ježíši Kristu, ale legendy jsou psané a tak i ta lidová moudrost z toho vychází.

    A mimochodem. Ovládání prány je starou technikou jóginů, zřeců, rišiů ještě mnohá staletí před vznikem legendy o grálu.

   3. Pane Staněk,
    již asi 5 let se Vám snažím vysvětlit pod Vašimi články, že nechápete polarity jang a jin. Také jsem to psal v mém posledním příspěvku o Parsifalovi a meči Excalibur. Chápání polarit jang a jin je důležité pro neohrožené projití životem nejen Parsifala, ale všech lidí.
    Ale je to marný, je to marný, je to marný.
    Jestliže řeknete slovo pravda, tak to má protipól ve slově lež, neboli jsme stále v polaritě. Nevím, co je slovo Pravda, co si pod tím mám představit. Ale je to slovo blbě zvolené, protože určitě existuje i Lež.
    A to stále naráží na Vaši špatnou představu, že někde existuje nějaké nekonečné dobro, nekonečná láska či nekonečná Pravda. Neexistuje. Je to jen omyl a špatné vykládání Vašich mimotělních zážitků.

    ad.:Také Bůh (Pravda) „hovoří“ v mimotělním zážitku zářením, jehož účinek se projevuje vznikem odpovědí ve vymístěné duši.

    Ty představy jsou při překladu do lidské řeči VŽDY rozumem zkomolené. Nábožensky vychovanému člověku toto záření způsobí představu anděla, technicky vychovanému člověku toto záření způsobí představu kosmonauta nebo nějakého vesmírného člověka. Zkuste použít rozum bez mimotělních zážitků.

    Ve fyzice platí jeden nezpochybnitelný zákon – zákon o zachování energie. Čili nemůže už z principu být někde nějaký zdroj nekonečné lásky, nekonečného dobra či nekonečné Pravdy.
    Asi tak. Přeji hezký den všem.

    1. ad:
     „Ve fyzice platí jeden nezpochybnitelný zákon – zákon o zachování energie. Čili nemůže už z principu být někde nějaký zdroj nekonečné lásky, nekonečného dobra či nekonečné Pravdy.“

     Hierarchie Stvoření versus náš svět? Jak se dá do nejvyšších úrovní, které svoji podstatou nemají vůbec nic společného s materií našeho světa, se použít fyzika se svým i tzv. nezpochybnitelným zákonem.

     Opět použiji to objasnění evangelisty Jana, který to vysvětlil jednoznačně a bez fyziky :

     1
     Prolog
     1 Na počátku bylo Slovo
     a to Slovo bylo u Boha
     a to Slovo bylo Bůh.
     2 To bylo na počátku u Boha.
     3 Všechno povstalo skrze něj
     a bez něj nepovstalo nic, co je.
     4 V něm byl život
     a ten život byl světlem lidí.
     5 A to světlo svítí ve tmě
     a tma je nepohltila.

     A ta, chcete-li energie, Světlo, Slovo, existuje věčně – viz.“A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila“ a je právě tím Zdrojem, který Vy neuznáváte. Lidským rozumem však toto nelze pochopit, my žijeme ve zcela jiné rovině, než je tato tvořivá úroveň Boha, který byl ještě před počátkem, kdy Slovo vyzářilo z Něho.

    2. Vendo,
     já nemám potřebu vysvětlovat Bibli nebo to jak to viděl evangelista Jan a jak se toto v průběhu opisování a překladů zkomolilo.
     Vezměte to tak:
     Vesmír je nějaký uzavřený systém, kde platí zákon zachování energie. Jestliže Bůh stojí mimo toto Stvoření a svítí nám na to, tak by se ten zákon zachování energie porušil.
     Jestliže Bůh je součástí tohoto Stvoření (a to tvrdím já), tak veškerá energie musí podléhat zákonu zachování.
     Jak prosté, milý Watsone.

    3. Evangelista Jan – potkal se s Ježíšem, byl jeho učedníkem, existoval vůbec Ježíš a kdo má originál Janova evangelia, existuje-li vůbec a jak a v čem je špatně přeloženo? Ale o to mi přece nejde. Jak Vy operujete s nezpochybnitelným zákonem, tak já tu uvádím malou část učení, které před dvěma tisíci roky „přišlo“ na svět a které tehdejším jazykem /srozumitelným/ vysvětluje pro nás to, co bylo na počátku. Proces vývoje ale stále pokračuje a tudíž vesmír z toho důvodu nemůže být uzavřený systém. Přihlédnu-li k času, mohu tvrdit, že někdo, v jiné galaxii, jiná vědomá bytost /myslím, že my, jako lidé nejsme v hmotném vesmíru sami,že? / mohla tvrdit, že vesmír je uzavřený. Před miliardami našich let. Ale pak by musel někdy narazit na „stěny“, které jej uzavírají. Ale o to také nejde.

     Píšete: „Jestliže Bůh stojí mimo toto Stvoření a svítí nám na to, tak by se ten zákon zachování energie porušil.
     Jestliže Bůh je součástí tohoto Stvoření (a to tvrdím já), tak veškerá energie musí podléhat zákonu zachování.“

     Je to vskutku prosté, ale pro lidský rozum nepochopitelné, protože to je nepředstavitelné. Bůh totiž nestojí mimo toto stvoření a ani není součástí tohoto stvoření. Bůh sám je tímto stvořením a aby toho nebylo málo, On je v nás a my jsme v něm.

     A Vaše dualita? U Něj pak, v určitých mnohem vyšších hierarchických sférách mimo tento svět hmoty, již neexistuje. Má to svůj důvod. Pak by také postrádalo smysl slovo Jednota a vše, co s ním souvisí.

    4. ad.:Ale pak by musel někdy narazit na „stěny“, které jej uzavírají.

     Ty „stěny“ jsou energetické. Jsou určité energie, které jsou nepřekonatelné, a proto tento vesmír uzavírají.

     ad.:A Vaše dualita? U Něj pak, v určitých mnohem vyšších hierarchických sférách mimo tento svět hmoty, již neexistuje. Má to svůj důvod. Pak by také postrádalo smysl slovo Jednota a vše, co s ním souvisí.

     Ta dualita existuje i těch mnohem vyšších sférách. Pojem Jednota je pouze pro Boha.

    5. Vy nepřesvědčujete mne, já nepřesvědčuji Vás.Píšeme si, co a jak cítíme, k čemu jsme dospěli.

     Vezmu odzadu Vaší poslední odpovědi :
     „Ta dualita existuje i v těch mnohem vyšších sférách.“

     Ano, existuje, ale co jsou ty mnohem vyšší sféry? Prozraďte v jakých sférách ještě existuje a v jakých již ne. Dodám jen, že pak je sféra, kde končí veškerá hmota, kde končí univerzální mysl, kde je jen čistá duchovnost v prvotním Slovu a ve splynutí. Tam není smrt – život, hlad – nasycenost, světlo – tma, zima-teplo, kyselé-sladké, horké-studené, láska-nenávist, obdarování-krádež, muž – žena ve smyslu pohlavní rozdílnosti spojené s rozmnožováním, hluk – ticho, den – noc….., atd.. Tam je Jednota. A ten Bůh je i tady a my v něm. Ale tady, v našem vězení, v našem životě jako v kurzu nápravy, jako ve sféře, kde odžíváme a tvoříme svoji karmu, sféře, kam se duše inkarnuje, ale ne ze své vůle, tady je dualita. A projev života v těle končí tělesnou smrtí, rozkladem těla, přeměnou….., duše však neumírá a nemění se. Je obohacena o prožitý život /nese za to kladné i záporné následky / a také se může již do tohoto vesmíru hmoty nezrodit. A to je cesta mimo dualitu, s popřením a zbavení se ega, které, bohužel, v dualitě vládne.

     Ad: „Ty „stěny“ jsou energetické. Jsou určité energie, které jsou nepřekonatelné, a proto tento vesmír uzavírají.“

     Jakékoliv energie mají svůj zdroj. Píšete, že jsou určité energie nepřekonatelné – čím jsou ale nepřekonatelné? Člověkem, jeho tělesnou schránkou, jeho vynálezy, jeho poznáním…. . Stvoření samo je nekonečné, bez ohledu na energie. Dokud působí Slovo, které bylo na počátku u Boha. A co je potom, když Slovo nebude u Boha. A bavit se o tom, co je v takové události dualita, jaká to je energie, jaký na ni platí zákon a jak uzavírá vesmír? To mi přijde jako naprostá hloupost. Za svůj život jsem dospěl k určitému poznání a dbaje slov Ježíše, píši zcela zodpovědně, že se nejde o něm bavit se všemi lidmi, teď myslím i ty na zdejších stránkách. Je to k ničemu. To již jsou fakt lepší ty makové rohlíčky.

     Pan Staněk hledá poznání ve svatém grálu, který je v legendě popisován staletí po Ježíši Kristu a který má, jiným způsobem objasnit jeho čtenářům působení duchovních zákonů a dosti si všímá těch energií, které jsou i tak pomíjející, které tvoří, udržují i léčí ten hmotný život. Ale Tam již není třeba nic léčit, Tam je jen čistá duše, Duch, Tam je to, co život vytvořilo a také to, co ho, až přijde v našem pojetí čas, ho zničí. Ta hmota tady, ve vyšší úrovni ákáš, na ni působící síla prány, pomine…… a nebude k tomu přiřazen žádný fyzikální zákon. Člověčí ego je fascinováno zdejší hmotou, pitvá ji, rozbíjí a slepuje, dívá se do jejího nitra a z nitra do hloubek tohoto konečného vesmíru….a tam je nekonečno, Světlo, Láska, Jednota, Harmonie, Síla, atributy, které bez jakékoliv možnosti člověkem něco ovlivnit stvořily tento svět, aby člověk poznal, co je podstatné a jediné a důležité v životě. Plácat se v rovnoramenném kříži, to tím není.

     pěkný den.

    6. Vendo,
     nechtěl jsem už dnes odpovídat, jsem dost unavený. Ale přesto:
     ad.:Prozraďte v jakých sférách ještě existuje a v jakých již ne.

     Pokud v nějakých sférách jsou dva objekty, tak už to není Jednota. Čili pokud jsou nějací andělé či archandělé dva, tak už jsou v polaritě. Je to nepochopení toho pojmu Jednota. V Jednotě je jen jedna věc a to je právě ta Jednota.

     ad.:Dokud působí Slovo, které bylo na počátku u Boha.

     Je zajímavé, jak tuhle větu všechny odrůdy náboženství opakují a přitom jí nerozumí. Ta věta zní: Na počátku byl Logos. Logos má též význam poměr. Čili na počátku byl poměr. Jednota sama sebe rozdělila v nějakém poměru – jang a jin. Jang + jin = Jednota

     ad.: a tam je nekonečno, Světlo, Láska, Jednota, Harmonie, Síla,

     Zase nepochopení slova Jednota. Je tam jenom Jednota. Nekonečno, Světlo, Láska, Harmonie, Síla patří už do polarity.

    7. ad – Zase nepochopení slova Jednota. Je tam jenom Jednota. Nekonečno, Světlo, Láska, Harmonie, Síla patří už do polarity.

     Milane, dualitě se nevyhnete ani slovem Jednota….:-))

     ad – Logos má též význam poměr. Čili na počátku byl poměr. Jednota sama sebe rozdělila v nějakém poměru – jang a jin. Jang + jin = Jednota

     Takže – na počátku byla jednota nebo poměr?
     :-))

     PS otrocky překládat Logos a stavět na tom grálistickou argumentaci je blbost.
     Řecké slovo logos (λόγος od legein, sbírat, mluvit, počítat) má velmi široký význam, navazující na patrně nejstarší význam něčeho sebraného či shromážděného
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Logos

    8. Dnes tu máme v Moravské Třebové jednoho indického občana. Bude přednášet a besedovat a také zkusí meditaci. Budeme v podvečerním čase poslouchat i mantry. Ind přijel z Francie /předtím z Finska a Itálie/, předevčírem byl v Praze, včera v Pardubicích a dnes v našem malém městě. Na Radnici v Moravské Třebové, v krásných prostorách obřadní síně, v den Památky zesnulých, budeme hovořit o cestě s jógou, o cestě k sjednocení, k cestě návratu.
     Jak příznačné.

     Odpověděl jste mi na – „Prozraďte v jakých sférách ještě existuje a v jakých již ne. – Odpověď – „Pokud v nějakých sférách jsou dva objekty, tak už to není Jednota.“ Vaše ještě předchozí konstatování, že „Ta dualita existuje i v těch mnohem vyšších sférách.““, a to slovo „těch“ naznačovalo, že něco víte. Nevíte. Mluvíte o objektech a andělech. Proč? Sám jste si do těch sfér dosadil různé objekty. Ale dál to nebudu rozebírat.

     K tomu „vpašovanému“ slovu Logos se nebudu již také vyjadřovat. Ubíráte se jinam. Ale když jste to vzpomenul, zkuste se podívat na jeho řecký přívlastek – monogenes. Snad pochopíte.

     Napsal jsem a část cituji …..a tam je nekonečno, Světlo, Láska, Jednota, Harmonie, Síla, atributy, které bez jakékoliv možnosti člověkem něco ovlivnit stvořily tento svět. Kde v těchto slovech cítíte dualitu. Ke slovu Světlo snad uvádím tmu? Ke slovu Láska snad uvádím její opak? K Jednotě mám ve větě duální význam? K Harmonii mám snad nějaký chaos? Či uvádím i duální slovo k významu Síly. Vše je tvořivé, bez duálního pohledu, protože je to tam, kde dualita již neexistuje.

     Dualita podle Vás existuje i v mnohem vyšších sférách, ale nedokázal jste je identifikovat. Já Vám napověděl – kde není univerzální mysl, kde není ego, a ještě doplním, kde není stvoření tohoto světa, mája. Jak píše Bhagavadgíta – musíte se dostat na tři guny !

     Pěkný den.

     Jdu na radnici.

    9. Vendo,
     nechtěl jsem již reagovat, aby to neskončilo zase 30 příspěvky, kde si budeme něco vysvětlovat. Je to z Vaší strany naprosté nepochopení všeho. P. Staňkovi se smějete, že hledá nekonečné dobro a sám jste napsal to samé.

     ad.: Vše je tvořivé, bez duálního pohledu

     Ke slovu tvořivé je protipól ničivé nebo destruktivní. Jestliže vše je tvořivé, tak co způsobuje destrukci na tomto světě? Např. zub času. Když si postavím dům, tak časem spadne. A nesvádějte to na karmu nebo moje hříchy.

    10. ad – a tam je nekonečno, Světlo, Láska, Jednota, Harmonie, Síla, atributy, které bez jakékoliv možnosti člověkem něco ovlivnit stvořily tento svět. Kde v těchto slovech cítíte dualitu. Ke slovu Světlo snad uvádím tmu? Ke slovu Láska snad uvádím její opak? K Jednotě mám ve větě duální význam? K Harmonii mám snad nějaký chaos? Či uvádím i duální slovo k významu Síly. Vše je tvořivé, bez duálního pohledu, protože je to tam, kde dualita již neexistuje. Dualita podle Vás existuje i v mnohem vyšších sférách, ale nedokázal jste je identifikovat. Já Vám napověděl – kde není univerzální mysl, kde není ego, a ještě doplním, kde není stvoření tohoto světa, mája.
     ______________________________________

     Vendo, ve větách „Kde v těchto slovech cítíte dualitu.“ a „Či uvádím i duální slovo k významu Síly.“ jsi nenapsal otazník, ale buďme velkorysí. Vendo, všechny pojmy, které uvádíš, jsou duální, samy o sobě, i když jejich protiklad neuvádíš. Věci povstávají z protikladů.

    11. Duchovní, tedy v jiné sféře existující Světlo, Láska, Jednota, Harmonie, Síla, to nejsou věci v pojímání hmotného světa.

     Pěkný den.

     Nedávno tu psala Vaše anonymka o cukrárně v Litomyšli. Včera jsem Chocco Caffé navštívil. Opravdu fajn. Jen ty ceny /pro důchodce/, ale za kvalitu se platí.

    12. Duchovní, tedy v jiné sféře existující Světlo, Láska, Jednota, Harmonie, Síla, to nejsou věci v pojímání hmotného světa.
     _________________________________

     To je Vendo úplně fuk, jak věc pojmeš.Bavíme se o pojmech a dualitě. I v duchovní sféře existuje tma, neláska, chaos atd. Dualitě se není možné vyhnout, diskutujeme-li o čemkoliv a vnímáme-li cokoliv.

     ad – no tu psala Vaše anonymka o cukrárně v Litomyšli. Včera jsem Chocco Caffé navštívil. Opravdu fajn. Jen ty ceny /pro důchodce/, ale za kvalitu se platí.
     ____________________

     Vendo, nuzný důchodče, kdo si může dovolit spanilé jízdy do Indie, může si dovolit i kafe v Chocco Caffé.

    13. ad/
     „Ke slovu tvořivé je protipól ničivé nebo destruktivní. Jestliže vše je tvořivé, tak co způsobuje destrukci na tomto světě?

     Píšete – „na tomto světě“! Ano, tady vládne dualita, u člověka navíc vládne i mysl / k tvořivosti i k destrukci přispívá svoji tzv.svobodnou vůlí / . A v dualitě musí být oproti tvořivosti destrukce. Destrukce i tvořivost jsou od Boha – nic není tak samo od sebe – a vše má svůj účel.

    14. ad/
     „I v duchovní sféře existuje tma, neláska, chaos atd. “

     O jaké duchovní sféře s existencí tmy, nelásky, chaosu, atd., tady píšete?

     Já jsem k tomu Milanovi napsal – „….kde není univerzální mysl, kde není ego, a ještě doplním, kde není stvoření tohoto světa, mája. Jak píše Bhagavadgíta – musíte se dostat nad tři guny !“

     Pro hledání odpovědi byste se musela dostat k hierarchickému uspořádání Stvoření, dojít ke kosmogonii a tak i k Řádu Stvoření.

     Jinak řečeno, není cokoliv jako cokoliv.

     ad/

     Vendo, nuzný důchodče, kdo si může dovolit spanilé jízdy do Indie, může si dovolit i kafe v Chocco Caffé.

     Prohlížím si svůj pasport. Poslední návštěvu Indie jsem vykonal ještě jako zaměstnanec, tedy z vyššího platu než je můj důchod jsem si na cestu našetřil. Tak klídek.

    15. ad – O jaké duchovní sféře s existencí tmy, nelásky, chaosu, atd., tady píšete?

     O té stejné, ve které podle tebe existuje světlo, láska, atd. Používáš pojmy, které jsou duálně podmíněné. Když podle tebe nejsou vyhovující, nepopisují stav věci, musíš vymyslet jiný pojem. Třeba něco jako „vymístěná duše“, to je taky panečku žrádlo.

     ad – Já jsem k tomu Milanovi napsal – „….kde není univerzální mysl, kde není ego, a ještě doplním, kde není stvoření tohoto světa, mája. Jak píše Bhagavadgíta – musíte se dostat nad tři guny !“

     Vendo, nic takového. Nic takového opravdu nemusím, abych žila ve smíru a lásce.

     ad/- Poslední návštěvu Indie jsem vykonal ještě jako zaměstnanec, tedy z vyššího platu než je můj důchod jsem si na cestu našetřil. Tak klídek.

     Vendo, jestli jsi na tom tak blbě, že nemáš na kafe, je mi tě líto. Zřejmě jsi vydělával málo peněz, pracoval jako nevzdělaný pomocný dělník či co. Poznámky o „chudých důchodcích“ jsou trapné. Sociálně nejslabším článkem společnosti jsou rodiny s malými dětmi, důchodci to určitě nejsou. Tak klídek, a klidně si to kafe s luxusním zákuskem příště zase dej.

    16. Paní, já přece nepsal, že na kafe nemám. Napsal jsem Vám jen, že za kvalitu se platí. Nic víc, nic méně. Tak se proberte. Ostatně, co je litomyšlská cena oproti té vídeňské z mého nedávného příspěvku Potkali se Slované – „Vybraná cukrárna byla přímo naproti Státní vídeňské opery a jedna porce tohoto pohoštění /zákusek a káva/ se dala pořídit za pouhopouhých 12 eur.“ Inu, zase jiná kvalita.

     A k mé otázce a k Vaší odpovědi :
     O jaké duchovní sféře s existencí tmy, nelásky, chaosu, atd., tady píšete?

     O té stejné, ve které podle tebe existuje světlo, láska, atd.

     ?????

     Tady mohu jen napsat, že „o té stejné“, ve které není tma, ve které je láska, atd., opravdu něco vím.

     A nakonec jste se tady obnažila do svých spoďárů, když píšete „Nic takového opravdu nemusím, abych žila ve smíru a lásce.“ Opravdu nemusíte!

    17. ad – 1. Paní, já přece nepsal, že na kafe nemám. Napsal jsem Vám jen, že za kvalitu se platí. Nic víc, nic méně. Tak se proberte.

     Vendo, něco víc tam přece jen napsáno bylo – trapná poznámka o „důchodcích“. Že jako pro důchodce je to hodně peněz. Není Vendo, pro důchodce je to tam cenově úplně akorát.

     ad – Tady mohu jen napsat, že „o té stejné“, ve které není tma, ve které je láska, atd., opravdu něco vím.

     Vendo, každý ! – každý, kdo prožil to, čemu říkáme transcendentní zkušenost, ti řekne, že prožil něco, co je slovy ne-po-psa-tel-né. Všechno, o čem mluvíš, o čem údajně něco „víš“, není nic, a to tak, že NIC, ve srovnání s opravdovou transcendencí. Takže pokud mluvíš o lásce, o světle atd, jsi pořád v dualitě, nic nevíš, smiř se s tím.

     ad – A nakonec jste se tady obnažila do svých spoďárů, když píšete „Nic takového opravdu nemusím, abych žila ve smíru a lásce.“ Opravdu nemusíte!

     Ušetři mě svých oplzlých erotických představ, hňupíku. K tomu, abych žila ve smíru a lásce, se opravdu, ale OPRAVDU nemusím „dostávat nad tři guny“.

     (viz tvoje „„….kde není univerzální mysl, kde není ego, a ještě doplním, kde není stvoření tohoto světa, mája. Jak píše Bhagavadgíta – musíte se dostat nad tři guny !“)

    18. Věro, Vy jste opravdu trdlo. Nic ve zlém.
     Vůbec jsem tu nepsal nic o kafe, tak co tady melete.

     A 2.11. jsem napsal opravdu a jen Milanovi, který se mnou diskutoval:
     „….kde není univerzální mysl, kde není ego, a ještě doplním, kde není stvoření tohoto světa, mája. Jak píše Bhagavadgíta – musíte se dostat nad tři guny !“

     A Vy mi ve jste mi ve své nadutosti na mé vysvětlení Milanovi napsala, že …“Vendo, nic takového. Nic takového opravdu nemusím, abych žila ve smíru a lásce.

     Koho to Vaše sdělení tady zajímá? Ale že nechcete žít ve smíru a lásce, to Vám docela věřím. Opravdu.

    19. ad – Věro, Vy jste opravdu trdlo. Nic ve zlém.
     Vůbec jsem tu nepsal nic o kafe, tak co tady melete.

     Vendo, napsal jsi, že jsi navštívil kavárnu, která je fajn, ale :
     Cituji:
     „Jen ty ceny /pro důchodce/,“ – z toho snad plyne, že je tam podle tebe pro důchodce draho, ne? Je jedno, jestli jako příklad napíšu dal kafe nebo dort.

     ad – A 2.11. jsem napsal opravdu a jen Milanovi, který se mnou diskutoval:
     „….kde není univerzální mysl, kde není ego, a ještě doplním, kde není stvoření tohoto světa, mája. Jak píše Bhagavadgíta – musíte se dostat nad tři guny !“

     Toto jsi Vendo napsal i v příspěvku adresovaném mě.

     ad – A Vy mi ve jste mi ve své nadutosti na mé vysvětlení Milanovi napsala, že …“Vendo, nic takového. Nic takového opravdu nemusím, abych žila ve smíru a lásce.

     Proč v nadutosti? Ty tvrdíš, že se MUSÍM dostat nad nějaké guny, no a já ti odpovídám, že nemusím. Co je na tom divného? Moje babička nikdy o žádných gunách nemluvila.

     ad – Koho to Vaše sdělení tady zajímá? Ale že nechcete žít ve smíru a lásce, to Vám docela věřím. Opravdu.

     Nebohý Vendo, lidé obvykle reagují v diskusním webu na podněty svých spoludiskutérů, že? Proč lžeš a záměrně převracíš moje slova? Nevadí ti, že tě karma dostihne? Napsala jsem: „„Nic takového opravdu nemusím, abych žila ve smíru a lásce.“ To znamená, a taky jsem to napsala speciálně tobě srozumitelněji, protože vím, jak jsi nechápavý a zlomyslný :
     k tomu, abych žila ve smíru a lásce, nepotřebuji se „dostávat přes tři guny.“ Kdybys náhodou chtěl znovu moje slova schválně překrucovat, oddělovat kontext a podsouvat smyslu věty jiný význam, věz, že trest není daleko, osle. Bůh tě vidí.

    20. A jak by řekl jeden prezident: Guna sem, guna tam..

    21. Zdar manipulátorko, paní Věro. Již mne nebavíte, ale ještě pár posledních vět a pak se již s Vám rozloučím, v této části diskuze.

     Skutku jsem Vám napsal o návštěvě té cukrárny a toto je celá moje jedna věta, jejíž části jste se chytla jako to příslovečné hovínko podolku. Napsal jsem – „Jen ty ceny /pro důchodce/, ale za kvalitu se platí.“ A toto mé souhlasné sdělení po spojce ale, které se přece dá vysvětlit, že cena roste s kvalitou, a já proti tomu nic nemám, již nekopírujete. Manipulujete, to je Vaše parketa, to je o Vás známé. I proto jsem Vám uvedl odkaz na další level cen ve vídeňské cukrárně z mého nedávného článku, které také považuji za adekvátní. Inu, kvalita a také nakonec rozdíl – Vídeň v. Litomyšl, že?
     Ale tvořte si doma třeba i můj včerejší sortiment, spekulujte si o tom, co jsem si asi dal a jestli jsem byl pomocný dělník….. a že mám proto malý důchod. Starší dámy se baví všelijak, zvláště na nějaké samotě Poustevny.

     Ještě k té kvalitě a snad porozumíte – nedávno jsem si prohlížel v jednom autosalonu nová auta – značka AUDI. Pěkné, kvalitní, ten, co se mi líbil stál ke dvou milionům. Asi ta cena bude odpovídat kvalitě, ne? A o kilometr dál byla prodejna vozů Škoda. Fabia za 273 tis.Kč – proč je asi ten rozdíl?

     Jestli jste to nepostřehla, tak já jsem vlastně cukrárnu Chocco Caffé za kvalitu chválil a Vaší kamarádce, která k Vám chodí pětkráte týdně, jsem tím dal za pravdu. Vyřiďte ji to, prosím.

     Věro, co jsem napsal Milanovi, to vím. Vám jsem to dal jen na vědomí jako informaci.

     Ale jen a jen již pro Vás jsem pak pod to překopírované sdělení určené výhradně Milanovi napsal :“Pro hledání odpovědi byste se musela dostat k hierarchickému uspořádání Stvoření, dojít ke kosmogonii a tak i k Řádu Stvoření.“ Tedy, napsal jsem a myslel tím, co je z mého pohledu nutné, abyste udělala pro hledání odpovědi.

     A Vy? Napsala jste mi na to: „„Nic takového opravdu nemusím, abych žila ve smíru a lásce.“ Je mimochodem zajímavé, že jste tak elegantně přešla ke smíru a lásce, ač o tom nebyla řeč. Ale není to teď důležité.

     Napsala jste mi před chvílí, že:“Ty tvrdíš, že se MUSÍM dostat nad nějaké guny, no a já ti odpovídám, že nemusím. Co je na tom divného? Moje babička nikdy o žádných gunách nemluvila.“

     Tak předně, Vám jsem netvrdil, že se musíte dostat nad guny. To bylo určeno jen Milanovi a bylo tam toho ještě více – kde není univerzální mysl, kde není ego, a ještě doplním, kde není stvoření tohoto světa, mája….. . Vám jsem napsal to, abyste to celé pochopila, že byste se musela dostat – „k hierarchickému uspořádání Stvoření, dojít ke kosmogonii a tak i k Řádu Stvoření.“

     Vy opravdu, Věro, ale nemusíte nic, snad jen, jako každý, jednou jako tělo zemřít. Že nechápete, na co odpovídáte, je jen Vaše věc. Že nechápete podstatu toho, o čem byla diskuze mezi mnou a Milanem, je také jedno /šlo o dualitu v mnohem vyšších sférách …../ A co Vám říkala Vaše babička, ta, co se smála s pohupujícím se břichem v bavlněné zástěře a pak šla raději okopávat ty kedlubny? To opravdu nevím. Vystačila si v životě bez gun /myslíte, že snad znala Bhagavadgítu či učení véd/, neznala zřejmě ani existenci sféry Univerzální mysli, ega a máji a snad i dokonce prožila svůj život i bez internetu. Omlouvám se, jestli babička ještě žije a já o ní píšu v minulém čase. Pokud ano, pozdravujte ji a nenechte se od ní vytočit, pokud nežije, představuji si na jejím hrobě svíčku tam danou z lásky od její kdysi ní k šílenství přiváděné vnučky.

     Věro, zcela na závěr. Vám ty guny opravdu nebyly určeny, přetiskl jsem Vám to, co jsem sděloval Milanovi. Ale reagujte si na ně jak chcete. Ale Vy jste zareagovala ne na guny, ale na moje Vám adresované doporučení – viz. :“Pro hledání odpovědi byste se musela dostat k hierarchickému uspořádání Stvoření, dojít ke kosmogonii a tak i k Řádu Stvoření.“ Opravdu s Vámi nyní souhlasím, když jste mi napsala, že „Nic takového opravdu nemusím,…..“

     Mějte se hezky a nenechte se ničím a nikým přivádět k šílenství a k vzteku. Snažte se ovládat své emoce. určitě Vám i moudrá babička říkala, že se máte napít vody, nepolykat ji, držet ji v ústech, než pohnutí mysli přejde. A nebo počítat do desíti / někdy i dál, že? /

     Tak se s Vámi loučím a nechte již prosím to téma vyšších sfér, duality a platby vyšších cen za kvalitu být v klidu. Pokud tu nepíšete za toho pana Milana.

    22. ad – Zdar manipulátorko, paní Věro. Již mne nebavíte, ale ještě pár posledních vět a pak se již s Vám rozloučím, v této části diskuze.
     ___________

     Vendo, já vím, že tě nebavím, zvláště tehdy, když se zase předvedeš jako hloupý demagog a zlomyslný oslík. Ty jsi svévolně a se zlým úmyslem (!) překroutil moji reakci. Napsal jsi:

     “ Ale že nechcete žít ve smíru a lásce, to Vám docela věřím. Opravdu.“
     (Venda)

     Jaká zlá síla tě vedla, manipulátore a demagogu Vendo, k napsání takové lži?

     ad – Ale jen a jen již pro Vás jsem pak pod to překopírované sdělení určené výhradně Milanovi napsal :“Pro hledání odpovědi byste se musela dostat k hierarchickému uspořádání Stvoření, dojít ke kosmogonii a tak i k Řádu Stvoření.“ Tedy, napsal jsem a myslel tím, co je z mého pohledu nutné, abyste udělala pro hledání odpovědi.

     A Vy? Napsala jste mi na to: „„Nic takového opravdu nemusím, abych žila ve smíru a lásce.“ Je mimochodem zajímavé, že jste tak elegantně přešla ke smíru a lásce, ač o tom nebyla řeč. Ale není to teď důležité.

     Ten Řád stvoření není nic jiného (z duchovního hlediska) než smír a láska, Vendo. O moji babičku, ani o můj věk, ani o samotu Poustevny atd se jízlivě otírat nemusíš, nebo snad – myslíš, že se to přísluší zasvěcencům indického učení? Zase si jen lžeš, Vendo. Zase si tady jen hraješ na svatost, ve skutečnosti a v PRAVDĚ jsi jen zlomyslný komediant.
     :-)

    23. ad – Ve fyzice platí jeden nezpochybnitelný zákon – zákon o zachování energie. Čili nemůže už z principu být někde nějaký zdroj nekonečné lásky, nekonečného dobra či nekonečné Pravdy.
     _______________

     Milane, pravda, dobro, láska atd nejsou fyzikální veličiny. Proto nepodléhají žádným fyzikálním zákonům.
     A mimochodem:
     „Každá vědecká teorie musí být zpochybnitelná, nikdy nemůže být absolutně pravdivá, jinak není vědecká. “
     (R.Popper)

    24. ad – A proč reaguješ na kokota?

     :-)))))
     I kokot je můj bližní.
     Takže repete:

     Milane, pravda, dobro, láska atd nejsou fyzikální veličiny. Proto nepodléhají žádným fyzikálním zákonům.
     A mimochodem:
     „Každá vědecká teorie musí být zpochybnitelná, nikdy nemůže být absolutně pravdivá, jinak není vědecká. “
     (R.Popper)

    25. Pane Milan, hra energií jin a jang, symbolizovaná rovnoramenným křížem, je podle mého poznání jednostranné hmotné a rozumové pojetí polarity. Dávno jsem přišel na to, že v rovnoramenném kříži je třetí rameno zpředu dozadu, tedy v ploše neviděné. Toto rameno je skrytým (jemnohmotným) rozměrem hmotného stvoření, původcem všech „amomálií“ typu zkracování času a prostoru v teorii relativity a superstrun. Odtud vámi zmiňovaná zkomolenost rozumu. Prostě nedostatečnost rozumu bez intuice /jasnovidnosti/.to je na hodiny. K vaší poslední větě „nezpochybnitelného zákona“ o zachování energie. Můžete prosím pomocí něj objasnit „velký třesk“? Pokud nemáte „třetí“ rameno rovnoramenného kříže v ne kruhu, ale kouli!

    26. ad.: hra energií jin a jang, symbolizovaná rovnoramenným křížem

     Jang a jin nesymbolizuje rovnoramenný kříž, ale monáda. Pokud si představím nějaký trojrozměrný kříž, tak bych v tom viděl normální Kartézskou soustavu souřadnic. Ta je třírozměrná. Takže každé vykreslení v ploše je samozřejmě zkomolené. Ale u té Kartézské soustavy souřadnic by se kladné osy daly považovat za jang, záporné za jin. Tedy ten jang i jin je třírozměrný.

     ad.:„nezpochybnitelného zákona“ o zachování energie. Můžete prosím pomocí něj objasnit „velký třesk“?

     Psal jsem to již v mém článku „Bůh je jednička“, za který mě tady utloukli. Energie je rozdělená na plus a minus. Celková energie vesmíru je nulová. Stejně jako byla nulová před „velkým třeskem“. Zákon o zachování energie nebyl porušen ani velkým třeskem.

    27. Milane, zkuste to vzít oklikou – pomocí symbolu. Může se symbol jing-jang skrývat i v symbolu kříže? Není to jen jiný symbol „chodu“ energií? Neumím to vysvětlit, oč mi jde :-)

 4. Nechci se plést do Vaší nedávné diskuze s panem Žáčkem. Již také proto ne, že s ním diskutujete o jeho příspěvku k tématu pana Staňka. Ale tento příspěvek překopírován z významné knihy Růže světa ruského spisovatele D.Andrejeva. Divím se, že pan Žáček na tuto diskuzi vůbec přistoupil, protože za nežijícího autora se dá velmi těžko odpovídat.

  Zaujalo mne však, že jste se dopracoval až k tomuto – píšete své poznání, že: „Nedržel jsem grál ani nikdo jiný. Nebyl objeven, byl vymyšlen.“ Pan Žáček, jak jsem si všiml, netvrdí, že by grál vůbec existoval.

  Když toto jistě víte, tak proč se ptáte, jestli jde z něho vylít krev? Jaký je účel této otázky?

  Navštívil jsem vaše stránky na : http://pardalnet.wz.cz/

  Obsáhlé, vřele doporučuji vědecky zaměřeným lidem. Jinak ale bez možnosti diskuze. A to nevím proč? Dvě hlavní možnosti; buď o témata není zájem a Vy si předem myslíte, že by nikdo nechodil a nebo, pane Pardale, diskuzi jednoduše nechcete. To první bych chápal, to druhé ne.
  Na http://www.cez-okno máte také články. Pod jedním je diskuze. Ovšem bez Vaší účasti. Ostatní zcela bez diskuze.
  Tady na těchto stránkách jste uveden jako autor 5ti článků. Dva jsou již téměř osm let staré, ale přesto se k nim v loňském roce objevila diskuze. Nereagoval jste. Všechny články, které jste tu napsal jsou z oblasti buď „klima, počasí“ nebo „na pomezí vědy“ a nebo „záhady a otazníky“. Nejvíce diskutované jsou však zde, na gnosis, články v sekci „hledání světla“. Tam však nepřispíváte, jen diskutujete, a to přinášením poznatků ponejvíce materialistického vědeckého poznání, kterým jiným autorům jejich hledání, jejich závěry z oblasti mimo ryzí materialismus, vyvracíte. Lze to, souhlasím. Ale vidím za autory článků a za diskutujícími lidské bytosti, kteří se možná již značně dlouhou dobu snaží o získání SVÉHO poznání. A že jdou „mimo vědu“, to je jejich rozhodnutí. Na závěr. Je dobré a je určitým přínosem, že poukazujete na zákonitosti vědy, na její rozmanitost a současný stav vývoje a jejího chápání materiálního světa. Ještě jednou – „materiálního“. Kolikráte však tyto lidi zesměšňujete, a to třeba i, promiňte, naprosto hloupým dotazem, např., jestli jde z grálu vylít krev, když sám víte, jak přiznáváte, že tento neexistuje.

  Jinak vše dobré a dobrou chuť k Vašim rohlíčkům.

 5. Luboši, když pan Žáček netvrdí, že by grál existoval, tak asi nebude chyba jen mně, když si myslím, že neexistuje a někdo si ho vymyslel.
  Moje stránky byly na gnosis9.net řadu let, načtení četné a diskuze pod nimi hojná. Po kolapsu stránek ( nevím, tak před 4 roky ?) nebyla diskuze obnovena a já jsem vykopíroval své články se svolením admina gnosis9.net na stránky webzdarma.cz. Nežádal jsem admina, aby je plně obnovil, protože je to hrozná práce a je třeba jít dopředu. Slovenský server cezokno.cz moje některé články převzal, na nic se neptal, což mi nevadí. Diskuze k pardalnet.wz.cz udělat lze, ale přilepit od jiného poskytovatele služeb, což je pro mě nepohodlné. Služba webnode.cz byla dobrá, ale v době těchto změn neměla zájem o poskytování dalších zdarma služeb.
  Když se podíváte pořádně do diskuze, nenajdete, že bych někoho zesměšňoval. Spíš se zesměšní sám, když není schopen nic ze svého tvrzení obhájit.

 6. Autor,píšeš:

  …GN se v tomto komentáři opět projevila jako nemocná.

  To nie je slušné z Tvojej strany, keď toto len konštatuješ…

  A kde je želanie skorého uzdravenia, či rázneho napomenutia, kde som JA spravil ,,ošíbku“. Chýba Ti koncovka, poučenie z krízového vývoja….

  A bez koncovky, je to len také suché , bezvajčné klišé…

 7. Milane, tápajúc v temnotách minulosti, som narazil na Tvoju vetu:

  ….Zákon o zachování energie nebyl porušen ani velkým třeskem.

  Ten ,,zákon o veľkej trieskavici, je únik vedy pred nevedomosťou, ktorá panuje vôkol nás, lebo dopátrať sa dodatočne toho ,,ako to bolo“, je skoro nemožné..

  Len preto bola vymyslená ,,dočasná“ teória a tom tresku .Je to taká istá hovadina, akú vymysleli Protožidia, keď sa kolektívne zmohli na ,,mnemotechnickú pomôcku“ a vymysleli si ,,SVOJHO“ Netvora z hlbín vesmíru, ktorý pre zmenu zase ,,púhym“ slovom spôsobil vznik Univerza…

  Chudáčik Boh – Hospodin a On nevie ani o tom, že vôbec jestvuje a stvára hovadiny ,,tipa Budiž Tma“…

  1. ad. g.n. 9.11.2016 (10:07)
   dovolím si poznámečku
   ále, co když nám známý vesmír je (existuje) v černé díře, tudíž tma již je. A navíc i v našem samotném vesmíru je řada jiných černých děr, které dokáží světlo pohltit, a to až tak, že pro okolní vesmír ho zhasnou. Takže světlo je možné zhasnout a my ani netušíme, jestli dál, stejně jako slunce za mraky svítí, nebo ne.
   brrr, co to píšu,….
   hezký den :-)

 8. Pane Staněk,
  děkuji za zveřejnění přepracované verze článku.

  1. Z článku:

   ze života lidí vytěsnit nemoc, bolest, dokonce smrt!
   který má moc léčivou a stárnutí neutralizující sílu koncentrovat.
   Kvůli duchovnímu „ustrnutí“ přetrvává na světě utrpení, bolest a nemoci.

   Pane Staněk,
   utrpení, bolest, nemoc a smrt z tohoto světa neodstraníte. Už se s tím, prosím Vás, smiřte a hlavně to pochopte!

  2. Poslal jsem jej Gnosis, ale neuveřejnili jej. Je na Agape a bude v Fénixu.

 9. Protestujem,

  a som znechutený ,,veriacimi prvého levelu“, ktorí držia ,,huby“, keď ubližujem ich Nebeskému Taťuldovi a nenajde sa ani jeden vykladač Biblie, či amatérsky profesionál vo veciach viery a znalec Nehmotných nebytostí…

  Keď budete takýto neaktívny, ja otrčím svoje kopytá a nedozviem sa ani z čoho je zložený Boh-Hospodin , jeho kamarád Luciferko, Satan a iné Duchovné individuá, ktoré tu ,,strašia“ už niekoľko tisícročí v hororoch SZ a NZ…

  Zobuďte sa spachtoší, zástava viery sa váľa v prachu našej Zemeplacky…

  A nezabúdaje, môžete si pred opustením tohoto slzavého údolia vylepšiťpred sv. Petrom svoj image …

  1. „ja otrčím svoje kopytá a nedozviem sa ani z čoho je zložený Boh“

   A komu to bude vadit?

 10. Lojza lhostejný,

  bratranec Lojzíka nedopečeného ,si sa zmohol len na osopľovanie, keď si na virtuálny papier hodil vetu :

  …A komu to bude vadit?

  No predsa mne, komu inému. A nedozviem sa od vykladačov Biblie, ani z ktorej psej matery sa zrodil onen Boh-Hospodin.

  A kedy. Bolo to ešte pred Veľkou trieskavicou, počas nej, či po odznení svetelného efektuša, či až po odznení zvukového efektuša, alebo po pseudorezonancii, keď sa vraj kotia Nehmotné nebytosti z ,,hovna nebeského“…

  Predstav si, že ani Ty nebudeš ,,spásaný“, lebo nepoznáš históriu svojho Nebeského taťuldu a jeho pomocníkov…

  Však by si mal byť z toho úplne mimo …

  1. GN, máš smůlu. Já když ti to vysvětlím, tak od nebeského taťuldy žádné prémie nedostanu. Takže ti nic vysvětlovat nepotřebuji.

 11. Pane Staňku, píšete :“Na každém rohu nyní sedí nějaký vykořeněnec, který neví co se sebou a s životem!“
  Vykřeněnec to je slovo, jak říkají bratia, které tesat do kamene.
  Jenže vykořeněnci sedí dnes u internetu a vykořeňují další. Třeba píšete:
  „Člověče, při početí potomků padni na tvář! “
  Při jednom početí víc potomků není zrovna obvyklé a tváří na zemi při tom může být jen jeden člověk z plodící dvojky. Při takovýchto radách spojených s akrobacií se nedivte, že naše zem má malou porodnost.
  Jasně, máme mít úctu ke vzniku života, hodně věcí není vysvětleno a je otázka, jestli je to vůbec třeba vysvětlovat.

 12. Autor píše: Proč králi, nezhojitelně zraněný „ve slabině“ (na pohlaví), trpíš? (Parsifal neprojevil soucit s trpícím!) Podle mne to je špatně přeložená nebo položená otázka! Správně má znít: Králi, co je příčinou toho, že jsi byl nevyhojitelně zraněn na pohlaví? (Byl nevěrný královně a sexuálně neukázněný.)

  Neustále se píše o tom, jak věrní muži spasí tento svět. My muži ale holt nejsme monogamní. Příroda nás obdařila jinak. Muž je od přírody rozsévač a jeho touhou je co nejvíce „zasít“.
  Příklady z přírody:
  Jeden kohout stačí na celý dvorek plný slepic.
  Jeden jelen stačí na celý les plný laní.
  Samice potkana, pokud je březí a potká lepšího „fešáka“, tak nenarozené plody vstřebá a nechá se oplodnit tím fešákem.
  Lev chrání území, na kterém lvice loví. Pokud při obraně území zahyne, nový lev mláďata všech lvic zakousne, aby mohl mít se lvicemi mláďata on. A světe div se, lvice neprotestují!!!!
  Takto to funguje v přírodě, těch příkladů bych mohl vymýšlet moc. Člověk je součástí přírody a muž také. Dále to rozebírat nechci.
  Co když ten hřích krále nebylo to, že zhřešil, ale že „neměl koule“ (zraněn na pohlaví). To si myslím, že je největší problém současné doby! Muži nejsou muži. Dali ženám rovnoprávnost, ale když si ženy k tomu připočtou ženskou taktiku, intriky, slzičky, tak to není rovnoprávnost, ale 90%. A tak se z mužů stali gaučoví povaleči, kteří pijí jenom pivo. V tom horším případě jdou raději do hospody. V politice jsou to pak pozitivní diskriminace žen, kvóty pro ženy ve vedoucích funkcích atd.
  Neboli bych to chtěl interpretovat tak, že uzdravení této společnosti bude možné, až muži budou mít zase koule.
  http://leva-net.webnode.cz/galerie/photogallerycbm_731945/32/#kob-056-skryty-matriarchat-jpg1

 13. IQ některých přispěvatelů je nadprůměrně, škoda, že s ním nedrží krok i EQ, je to tu jen souboj přebujelých egoismů a zduchovnělého ega. Takhle se do jednoty a k bohu nepřiblížíme, jen tím podporujete stávající stav.
  V této realitě být v jednotě znamená nebýt pod diktátem ega a cítit, že v každém a ve všem kolem je jedno vědomí a jedna hmota, která se jen rozdělila aby navzájem mohla interagovat a vyvíjet se. Aby mohl existovat život. Pokud nepochopíme, že je pro všechny a vlastně pro mě (protože každý jsme zároveň vším) lepší se umět vcítit do pozice toho druhého a mít pro něj pochopení, a naopak se ho budeme snažit přesvědčit o naší verzi pravdy k harmonii se svět neposune.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference