mapa stránek || vyhledávání

Gnostický pohled na úrovně civilizací ve vesmíru

Jako je člověk navzájem prostoupená směs vibrací hmotných (tělo), „jemnohmotných“ (duše) a duchovních (na čase nezávislý duch), tak obdobného složení je i realita (stvoření) celku, tj. světa i vesmíru. Dění v něm se skládá z dějů vibrační roviny energií hmotných, v níž si právě jako lidé v těle uvědomujeme svou existenci na planetě. Jenže komplexní realita se skládá i z energií zachvívajících se ve vyšší kmitočtové vibraci, než jsou vibrace hmotné. I ty jsou ovšem svázané s časem, ale zdá se mi, že „volněji“. Tento „odvrácený“ rozměr reality je podstatou toho, čemu říkáme „neviditelná (skrytá) stránka hmotného světa“. Těmto skrytým dimenzím reality dali jeho pozorovatelé (10% populace) mnoho názvů. Jemnohmotný, astrální, snový, záhrobní, odvrácený svět atd.

Zatímco energie hmotného rozměru reality (stvoření) jsou vnímány smysly těla ve stejných vibracích se zachvívajícími, energie jemnohmotné jsou pochopitelně vnímány jen stejnorodě vibrujícími smysly duše. Člověk si tedy může plastičtěji uvědomovat úžasnost existujícího světa kolem jen tehdy, když jej vnímá nejen smysly, ale naučí se odpoutávat smysly duše od čidel pro hmotný svět!

(Pro umělce a mystiky je tento děj denním chlebíčkem. Kdo se chce zasmát, nechá si od „těžkých hmoťáků“ vysvětlovat podstatu hudby nebo malířství.)

Znalí jevu vnímání světa vnitřními smysly duše v plném rozsahu, kteří zažili tento jev na vlastní kůži, tomuto dění říkají „vymístit“ se. Odpoutání duše od životních funkcí těla je ostatně podstata procesů při smrti. Tyto prožitky dokáže imitovat někdy i jen při působení jedů, působících jen na některá nervová centra mozku. (Halucinogeny.) Působí tak, že dočasně umrtví centra, odpovědná za převádění vibrací z jemnohmotné duše na hmotný mozek. (Třeba vibraci lásky. Najděte její hmotnou podstatu?) Umrtvení těchto tělo-duši spojujících center je však ku podivu možné dosáhnout i při speciálních magických (jogínských) cvičeních. Tyto speciální poznatky v působení na mozek objevili šamani a mágové již na počátku existence lidstva.

Na „ve stavu změněného vědomí“ získaných poznatcích a zážitcích, sdělených ostatním, jsou vlastně založena všechna náboženství. Liší se v rozsahu a výkladech popisovaného skrytého rozměru světa. A to proto, že vymístěné duše náboženských učitelů se v těchto mnohaúrovňových jemnohmotných dimenzích pohybovaly jen omezeně a krátkodobě. Tedy nepochopili vždy plně zákony těchto dimenzí stvoření. (Viz. Sokrates v „Podobenství o jeskyni.“) Zážitek vymístění do jemnohmotnosti zasadili vizionáři do dobové logiky podle své vzdělanosti, duchovní lehkosti, kvality své duše! Mnoho z „cestovatelů jemnohmotnými světy“ svou nedokonalost poznalo v následujícím životě. Takoví začali toužit po komplexním výkladu zákonů záhrobí od někoho dokonalého. Nemohli jej pojmenovat jinak, než jako syn Boha! Každé náboženství a národ mu dal jiné pojmenování. Řekové a Peršané syn Slunce (Světla), Židé Mesiáš, vysvoboditel z nevědomosti. Syn samého Stvořitele světů jim záhrobí a jeho spojitost s tímto světem měl pomoci plněji pochopit. A skrze pochopení umožnit vymanění duší člověka ze zajetí hmoty, z nutnosti opakování strastného pozemského života, z pocitu vyhnání z ráje. Protože zájemců o zasvěcení do tajů odvrácené strany světa bylo mnoho, a bylo možno znalostí z „výletu“ na druhou stranu zneužít, vedoucí jednotlivých zasvěcovacích škol v antice byli velmi přísní při výběru adeptů! Umožnění „nahlédnutí za oponu světa“ nehodným totiž karmicky zatěžuje zasvěcovatele! Z této odpovědnosti plynou rizika i současnými lidmi nově objevenými možnosti odpoutávání se od těla pomocí drog a při „holotropním dýchání“.

Z mnoha opodstatněných důvodů byly a jsou tyto postupy vstupu do zákulisního rozměru světa, tzn. okolností vzniku stavu rozšířeného vědomí, utajovány. Nahlédne-li do zákulisí pozemských jevů potencionální zločinec, jeho mentální síla se nabytou intuicí zmnohonásobí. (Příkladem je Hitler.) Zastřeně jsou rituály zasvěcení popisovány ve spisech z éry antického Řecka. Staří Řekové tyto mystické kurzy nazývali „mystérii“. Byly vedeny jak spontánně zrozenými mistry typu Orfeus, nebo mistry vyškolenými v Egyptě. Podle způsobu, směru a hloubky zasvěcení byli nazývány eleusínská, orfická, delfská nebo pythagorejská. Nejvyšších vibrací a úrovní nahlédnutí se dosahovalo při mystériích orfických. (Orfeus v podsvětí.) Byla a jsou provozována i mystéria sexuální magie, která v živočišných civilizacích jsou uvízlá v nízkých vibračních úrovních.

Přes všechny na dnešní materialistickou dobu převratné objevy se zdá, že antická mystická cvičení byla jen zbytkovou znalostí zasvěcovacích rituálů veleknězů starého Egypta. (Možná i mayských, aztéckých, čínských, indických atd.) Jenže víme, že všechny tyto civilizace zanikly. Měli bychom tedy z tohoto „ovoce“ magických vhledů pochopit, že v těchto světonázorech došlo k nějakému sejití z cesty, které jimi řízené civilizace zničilo. Chybným společenským směrováním muselo dojít k odblokování skryté pojistky správného vývoje ve stvoření, jíž si Stvořitel jako Prozřetelnost sama, a jeho andělé, zajišťuje, že civilizace se nezvrhne. Neztratí smysl svého bytí. (Nezačne se třeba chovat podle zásady: „Hlavně že nám chutná jídlo a sex!“)

Účelem úsilí o pohled do zákulisí světa pomocí mystérií a duchovních cvičení všeho druhu byla snaha tehdejších filozofů a vědomostních elit rozšířit poznání světa skrze pohled za oponu viděných dějů. Nerozuměli jim, konečně jako my v současnosti. Chtěli poznat putování duší zemřelých, neboli úrovně záhrobí. Jiní zase poruchy proudění a rozvodů životních energií v těle (meridiány) jako podstatu nemocí těla člověka. (Šamanská a čínská diagnostika a léčba.) U zlomku promile z počtu lidí (géniové) dochází nahodile (ovšem z Vůle) k částečným „vhledům někam“. Do minulých a budoucích dějů, do příčin nemocí, zákonů hmoty zatím vědě a umění skrytým. Tento „vlom“ může být trvalý nebo jen mžikový. V něm se duchu odkryje smyslům zakrytá strana dějů nebo skryté trendy světových dějů. Tento zahlédnutý obraz musí následně rozum zpracovat a převést do srozumitelných slov. Někdy se tyto „průlomy“ do „minulých a budoucích světů“ dějí i ve spánku. Obyčejným nebo k tomu disponovaným lidem ve formě prorockých snů. Proslulé je snové vidění Američana Edgara Cayce. Větší dispozici obecně mají materialisticky neindoktrinovaní slepci. Jako např. slepý mládenec Karla IV. nebo Bulharka „baba Vanga“. Častý je v současnosti i jev schopnosti tzv. „automatické kresby“. Ruku člověka vede jeho duchovní průvodce a činí jej tak jasnovidným. Mysticky naladěný člověk pak na papír nebo pomocí virgule zachycuje to, co by viděla jeho duše poté, co by vystoupila z těla.

Všechny tyto jevy však zachycují ještě hmotné, tedy proměnlivé zákulisí hmotného světa. Jenže existuje i nejvyšší vibrační rovina reality nesvázaná časem. Lidsky řečeno věčnost, také neměnnost, trvanlivost. Lidskou řečí pojmenováno je to „božská rovina“. (V bibli je jmenována ráj, u Abdrushina duchovní rovina stvoření, u Ježíše „lůno Abrahámovo“.) Protože je na čase nezávislá, musí probíhat děje v ní ve stálé dokonalosti, tedy mimo hmotné. Podle mne ji nejlépe pojmenoval Platón: „svět idejí“. Křesťansky „andělská rovina stvoření“.

Z výše řečeného o jevech esoterických a smyslu lidských civilizací plyne, že smyslem bytí lidského ducha v těle je do této úrovně vystoupit. Otázka pouze zní: jak? Odpověď na ní dává moje vize tří základních úrovní civilizací na zemi a ve vesmíru. Odpovídají přesně úrovním vývoje člověka:

1. Člověk živočišný, s myslí převážně ponořenou do potřeb těla. Převaha těchto lidí konstituuje civilizaci živočišnou, tj. postavenou na síle svalů, rozumu a rozmnožování a zahleděnou na jídlo a sex. (Válce a konzumu tělesných potřeb.) To je současná končící civilizace. V živočišné civilizaci se sice po celou dobu dějin vyskytují inkarnovaní lidé z vyšších civilizací, ale ti v ní nemají šanci získat moc k její transformaci na vyšší úroveň. Proto jsou tyto civilizace Bohem svěřeny pod dohled členů civilizací vyspělejších a tito jsou povinni jejímu vývoji pomáhat. (Tisíc let na zemi je u Boha jako jeden den!) Pozorovatelé (andělé, „ufouni“) zasahují do dějů jen výjimečně, aby v uzlovém okamžiku napomohli skrze „náhodu“ vývoji i těchto „divochů vesmíru“ směrem k dosažení duchovní dimenze.

2. Člověk oduševnělý, s myslí orientovanou převážně na kvality duše, měřenou etikou a schopnostmi realizovat v divošských civilizacích umrtvená mozková centra. A tím netušené schopnosti. Převaha těchto lidí na jakékoliv planetě umožní konstituovat civilizaci rozmachu ducha, oduševnělou. Ta je zaměřena na duchovní rozvoj všech duší a těl v ní. Všechno úsilí společnosti směřuje ke konstituování člověka jako duchovní bytosti, řízené posloupností duch, duše, tělo. Nikoliv naopak. Těžištěm působení a dějin těchto civilizací je kvalita mezilidských vztahů, rozvíjení netušených skrytých schopností člověka a narůstání schopnosti vnímání Boha. Společenskou bází, na které tato civilizace stojí, je výše popsané hlubší pochopení Mojžíšova Desatera. Od pochopení vyšších principů žitých národem vznikl pojem „boží lid, vyvolený národ, atd.“ Masa duší v harmonické úrovni mezilidských vztahů se dále učí prožitím vyšší „Desatero“, zásady harmonie duchovní dimenze. Ty jsou skryty pod nánosem většinou nepochopených slov v evangeliu Ježíše Krista. (Popíši podrobně v následném článku, jak jsem jej přečetl já.) Duchovní „desatero“ vyučuje schopnost ducha člověka přímo vidět Zdroj energie k existenci všeho živého i neživého, neboli učí hledění na „tvář“ Boha.

V duchovních úrovních civilizací jsou lidské bytosti vyučovány prožitím k proměně v Elohim, anděly. Tedy ke vstupu do třetí, již na hmotě a čase nezávislé úrovně existence duchů. Do andělské úrovně. Konstituuje se v nich člověk plně synchronní s konáním zákonů stvoření, neboli s boží vůlí. Takový pravý „syn boží“. Ten pak má schopnost volně putovat vesmírem. Právě tito Elohim sestavují z neživého tamním podmínkám odpovídající vhodný život na planetách. (Viz zákon: živé jen z živého!!!) Právě oni umožňují zárodkům duchů napojení na duše živočichů, neboli umožňují jim také začít vývoj přibližování se Bohu. Jako to umožnili nám na zemi.

Poznámka. Protože vesmír vznikl z jednoho bodu a vůlí jednoho Hybatele, platí v něm stejné fyzikální a biologické zákony. Nikde neteče voda do kopce, nikde se nenahromadí masa zla v civilizaci, aby se nevybila „Sodomou, Gomorou“.

(Pokračování článkem: Desatero Ježíše Krista pro pohyb v duchovní dimenzi.)
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.9
hlasů: 19
Tisk Tisk

87 komentářů

 1. Tohle je pane Staňku typicky židovský a nikoli gnostický výklad „civilizací“ ve stvoření. Gnostické není židovské, jak se někteří domnívají!

  1. Anonyme, že jste antisemita mi nevadí. Moji rodiče mají z Protektorátu arijské osvědčení tři generace zpět a pocházím z vyhraněně katolické rodiny. Gnóze není omezena náboženstvími, jen výklad z jejich vhledů. Její reálnost prokazuje nyní už i fyzika, viz. vícerozměrnost prostoru: https://cz.sputniknews.com/svet/201801096569368-fyzik-chapani/ Je vidět, že Anonym gnostické poznání rozhodně nemá, ale mluví do něj. Je to divné, na gnosis 9 je to podle útoků pod články samý ATEISTA NEBO FANATICKÝ SEKTÁŘ. Že se nepohybují ve svých názorových webech? Odpověď: je tam strašná nuda a slabomyslnost!

 2. Staňku, řídíte se židovským heslem „účel světí prostředky“ a tak pro Vás není nic svaté. Historickou pravdu si po celé věky přizpůsobujete svým politickým zájmům a lidi, kteří vaše lži odmítají přijmout charakterizujete jako antisemity. Ten Váš pokus vydávat gnosi za x-tý rozměr přírodního světa, jak je to v tom vašem odkazu je směšný a zdravému rozumu nepřijatelný, což musíte i vy s Vaší logikou uznat. Mohl bych vám vyvracet vaše lži jeden po druhém, ale nemám k tomu žádný důvod. Lež, faleš, násilí a podvod by to určitě na tomto proradném světě neodstranilo. A tak si tady pište, co uznáte za vhodné!

  1. Anonyme, že jste anonym. Já jsem vše vždy napsané podepsal. Nikdy v životě jsem neměl žádnou politickou funkci, takže ten „účel světí prostředky“ je vaše legrace nebo co? Beru, že jsem blbý a směšný. To ano. Také nečlen „neziskové“ organizace v éře zisku nade vše.Že se ale s každým blbcem zabýváte a to se zuřivostí, z vašich příspěvků čišící? Napiště sem svou gnostickou nebo negnostickou „neblbost“ a je to. Čtenáři se „poučí“ a hotovo.

 3. Pane Staňku – tak trochu toho světla: Váš „gnostický pohled na úrovně civilizací“ je poznačený židovskou kabalou vycházející z knihy Zohar, což je něco úplně jiné od původní křesťanské gnóze o kterém se pojednávalo na 1.Nikajském koncile pod tútorstvem císaře Konstantina v roce 325 a které stanovilo základy římské státní katolické církve, kterou tu máme až do dneška. Viz. http://krestanstvo.czweb.org/clanky/gnosticizmus-definicia-a-zakladne-fakty. Tenhle koncil zavrhl původní Ježišovu gnózi jako herézu a všechny dokumenty o ní byli spáleny. V současnosti je opět o tuhle gnózi zájem, ale židé lidem pohotově podsouvají ne tu křesťanskou gnózi, ale tu židovskou – kabalistickou. A to je celý ten problém!

  1. Pan Staněk má židy rád. Ale, nevadí mi to.

   V Evangeliu Matouše je v kapitole 27 vyřváno mnoha Židy toto přání k ukřižování Ježíše Krista :“25 A všechen lid zvolal: „Jeho krev na nás a na naše děti!“ A prokurátor Judeje přání vyslyšel.

   Pane Staňku, karma je sviňa a její dávkování nejde hned. To Vy víte. Myslíte si, že až za Hitlera došlo k tomu největšímu následku tohoto neblahého židovského činu? I když mnoho pogromů bylo i před tím……. .

  2. Anonyme, knihu Zohar jsem nečetl. Měl jste si všimnout, že při popisu ve svých článcích vycházím zásadně jen ze svých vhledů a když se to hodí, doplňuji citáty. Nikdy nemelu napsané, proč. Ale správně jste postihl, že se hlásím nikoliv ke koncilům, ale k osobě Ježíše. Koncily deformovali jeho poselství, aby mohlo být použito jako vládnoucí náboženství. Nejvíce ten 5, kdy manželka Justiniána II, původně herečka a prostitutka, odmítla reinkarnaci, „bludy“ Alexandrijské školy a gnosi. (U které zůstali kataři.) Když jí vysvětlili, že v příštím životě může být otrokyní. Papež odmítl závěry 5. koncilu podepsat, ale Justinián mu pohrozil sesazením a smrtí. Tak „prohlédl“. Přečtěte si dějiny církve a přeji vám vaše argumenty. Je zajímavé, jak na moje články útočí v jednom šiku divocí ateisti a divocí sektáři všech směrů. Přitom já jim nic neberu! Jen popisuji svůj názor na věc a to proto, že mě mnoho lidí říká, jak je moje články vedou k zamyšlení a tvoření si vlastního názoru.

 4. Pánové, kdyby ta budoucí Staňkovská vesmírná civilizace měla být založená na kabalistické židovské gnóze, a nikoli na křesťanské lásce k bližnímu a Bohu, tak to nás Bůh ochraňuj! To bychom museli na svět opět asi povolat toho pověstného Hitlera – antisemitu…

  1. Kolemjdoucí článek moc nečetl. popis té vyšší civilizace přece je oznámeno v pokračování- deset Ježíšových „přikázání“.

  1. I anonym může mít pravdu, válka neskončila. Už proto, že je ukryto 80% pokladu Třetí říše, který má být použit na vzkříšení nacizmu. Proto sítě xx rozhodly do Německa vozit divochy, aby se vzkřísil nacionalizmus a heslo Německo Němcům. Jako užitečné idioty použili k tomu americké liberalisty a jejich klony v evr. zemích. U nás vítače a zelené a TOP. Jenže osud se odvaluje podle jiných plánů, než záměrů darebáků Viz řízení ze zóny, která 5 krát da II WW zasáhla. Kde a kdy ví ti, co mají vědět.

 5. Pane Staňku, nevím, jestli je to Vaše neznalost, nebo se snažíte Bibli překrucovat, ale Ježíš znal jenom dvě přikázání – tyhle:
  „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
  On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání.
  Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
  Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Mt.22.39)

  1. Pane kolemjdoucí, umíte rozumíte čtenému? Sám píšete, že se ptají: které je největší. To neznamená, že jsou jediná. Přečtěte si kázání na Hoře a třeba vás něco napadne.

   1. Pane Staňku, já mám pro Vás jinou Ježišovou řeč, (ne tu o blahoslavenství), která je tady: (Jan 8,42-44) – „Ježíš jim řekl: „Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.“
    Týká se to „Mojžíšovho desatera“, které se Vy snažíte ukazovat jako „Ježišovo desatero“. Je známo, že Mojžíš byl vrah svých soukmenovců, kterých dal povraždit. Je to tady: 27 Mojžíš jim řekl: „Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte i své bratry, přátele a příbuzné!“ 28 Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů.

    1. Kolemjdoucí, vy opravdu chodíte jenom kolem všeho. Kde jste viděl napsané nebo na videích řečené, že bych Mojžíšovo desatero ukazoval jako Ježíšovo? Vždyť na jeho konci je napsáno, že to následuje v dalším článku (který připravuji)a je základním principem vyšší přicházející civilizace. „Nechoďte už kolem“ faktů, čtenáři si to načtou. A zůstaňte ve své sektě v pokoji!

 6. Pane Staňku, krutíte se jako had. Jste už schopen popírat dokonce i vlastní slova. Skutečnost, že jste mne nařčil z antisemitizmu jenom proto, že jsem řekl, že „gnostické není židovské“ a když cituji pasáže ze Starého zákona mne označujete za sektáře, tak mi řekněte, jak by jste charakterizoval ty zločiny, které se v Bibli SZ popisují? To oni už nejsou antisemiti? Když Abrahám chtěl obětovat svého syna Izáka jako zápalnou oběť (Gn.22.2), to byla jen taková zábavka z kratochvíle? Aby čtenář pochopil o čem je tady řeč, tak ať se podívá na tuhle stránku: http://seniorka.szm.com/Moloch.htm. Tam je popsána dopodrobna taková „zápalná oběť“ Abraháma, kterého si staví za vzor všichni židé. A nechápu potom Mojžíše, že dal povraždit 3000 svých soukmenovců jenom proto, že si taky chtěli trochu užít svých zápalných obětí svému Bohu Molochovi (což je socha býka). Nemuseli litovat trochu toho nakradeného zlata od egypťanů, stejně nebylo jejich.

 7. Kolemjdoucí, zapoměl jste si v posledním příspěvku přepnout identitu, pěkně tady hrajete divadlo.

 8. Milenium, každý hrajeme v živote nejaké divadlo…

  1. Konečně Kolemjdoucí prohovořil pravdu, že hraje divadlo o znalectví duchovnosti člověka. Ještě by měl prozradit, v čí režii a pro koho to divadlo hraje? Navíc o lidech generalizuje, že každý divadlo hraje. Možná si všimnul, že se herci něčeho vydávají v médiích za „elitu národa“. Ta byla a je však v nehercích. U našich předků byli komedianti póvl a nadávka! Elita byla v těch, co úspěšně nehráli statečnost a moudrost, ale takoví byli. Jen zbabělý a zákeřný ksindl, jehož jsme si užili v protektorátu, nevystupuje i nyní pod svým skutečným jménem.

  2. Z absolutního pohledu máte Kolemjdoucí pravdu. Každý tu tutiž hrajeme svou roli, kterou jsme si jako Božské vědomí stvořili a zvolili, ale jako tělo a mysl si toho nejsme nyní vědomi. Nevíme, že jsme jeden (jeden duch, jedno Božské vědomí) a útočíme na ostatní, tedy na sebe. Přes filtr ega naše mysl nedovede vnímat, že co nás rozčiluje na ostatních jsou i naše vlastnosti, děláme to co kritizujeme také. Ostatní nám jsou vždy zrcadlem a pak nástrojem pro vybití karmy těla které máme oblečené. Karmu může mít jen hmota, nikoli duch. Takže karmu nemá-netrápí ho ten, který se již necítí být svým oblečkem-tělem, což byl třeba Ježíš, proto své tělo lehce odevzdal. Je to dokonale zkonstruovaná, neprohlédnutelná iluze v čem to žijeme.

   1. ad. ….neprohlédnutelná iluze v čem to žijeme….
    Inu, mha přede mnou, mha za mnou….
    Mám pocit, že jste mnohé prohlédl, možná nahlédl i za zrcadlo :-)

    1. matko, ona může být ta mha nikoli v zrcadle, ale v hlavě toho dívajícího, že ano?
     Jinak si myslím, že Milenium má v mnohém pravdu.

    2. Kolemjdoucí – Ano.
     Z hlediska dívajících se na dívajícího se a vidoucího, může býti mlha jejich domněnkami „zhmotněna“ a pak bývá velmi často považováno, že je tzv. sšedšij s uma.
     Víte a když se takoví dva setkají, ostatní se nádherně, tedy blahosklonně, nad nimi usmívají, pokud jim otevřeně neřeknou, že jsou blázny.

   2. Milemium, zaujali mne Vaše poslední slova ve svém příspěvku, cituji: „Je to dokonale zkonstruovaná, neprohlédnutelná iluze v čem to žijeme“. Pokud máte něco poruce, co by blíže popisovalo tuhle skutečnost, měl bych o to zájem. Jaké jsou podle Vás konečné důsledky takovéto „reality“? Je to nikdy nekončící světový blázinec?

 9. Každý v životě hraje nějaké divadlo i když jsme jenom prach a popel. Pan Šupa si tady hraje na moralistu a Staněk na spasitele civilizace ve vesmíru. Já jsem jenom malý klouček, který křičí: „král je nahý“… Ten ksindl se neprojevoval jenom za protektorátu, ale je zde stále v aktivní podobě, což explicitně vidíme v naší politice.

 10. Pro JK

  Správně píšete body nemají rozměr, jak tedy chcete přenášet úhlopříčky klackem, nebo se do nich strefovat kružítkem a přenášet je, když nemají rozměr a defakto pro kružítko neexistují?

  1. To je velmi korektní otázka a jsem zvědav, co na to JK odpoví.

  2. Matrixi,

   …Správně píšete body nemají rozměr, jak tedy chcete přenášet úhlopříčky klackem, nebo se do nich strefovat kružítkem a přenášet je, když nemají rozměr a defakto pro kružítko neexistují?…

   Trefa (ale i to už jsem tady logicky vysvětlil).
   Body jsou bezrozměrné, zatímco úsečky jsou jednorozměrné. To znamená, že body nemohou úsečkám rozměr dát – úsečky mají o jeden rozměr víc, než body. Proto se úsečky z bodů logicky nemohou skládat.

   Dalším důkazem tohoto tvrzení je fakt, že body neubírají úsečkám na rozměrech – což by logicky musely, kdyby se z nich úsečky skládaly.

   Proto také lze na úsečky dát libovolný počet bodů – body jsou totiž jen „značky“ na rozměru úseček, aniž by rozměr přidávaly, nebo ubíraly.

   A jestli někdo tvrdí, že umí dát na úsečku nekonečný počet bodů, ať to ukáže.
   Nebo ať dá na úsečku aspoň předposlední číslo před samotným nekonečnem bodů.

   Takže konkrétní odpověď:
   Bezrozměrné body nelze kružítkem přenášet. Přenášet jím lze jen jednorozměrné a konečné úsečky, které lze body (ilustračně) označovat.

   1. Trefa (ale i to už jsem tady logicky vysvětlil).
    Body jsou bezrozměrné, zatímco úsečky jsou jednorozměrné. To znamená, že body nemohou úsečkám rozměr dát – úsečky mají o jeden rozměr víc, než body. Proto se úsečky z bodů logicky nemohou skládat.

    Vy tady pořád něco píšete o úsečkách, ale když chceme počítat odmocninu ze dvou, tak to není úsečka. Napište mi její konec, něco jako na ose x od 0 do 8, to pak úsečka bude.

    Takže konkrétní odpověď:
    Bezrozměrné body nelze kružítkem přenášet. Přenášet jím lze jen jednorozměrné a konečné úsečky, které lze body (ilustračně) označovat.

    Vy jste na to rýsování nějak zatížený. Už to pomalu začínáte chápat. Odmocnina ze dvou má počátek, ale nemá konec, takže není úsečka a tudíž ji nemůžete kružítkem přenášet, díky!

    1. Matrixi,

     …Odmocnina ze dvou má počátek, ale nemá konec, takže není úsečka…

     Vy jste fakt srandista. Odmocnina ze dvou v geometrii (úhlopříčka čtverce) je podle vás nekonečná, ale má počátek. Gratuluji – našel jste počátek nekonečna, což se dosud nikomu nepodařilo.
     A ten počátek v geometrickém vyjádření je zprava, nebo zleva?
     To musíte definovat, protože jinak by to znamenalo, že stejná úhlopříčka má nekonečno pokaždé jinde.

     Takže naposledy:
     Odmocnina ze dvou je úhlopříčkou čtverce o hraně 1, takže je to úsečka, která má přesný začátek i konec a nic na tom nemění fakt, že číselně ji nelze zcela přesně vyjádřit.
     A jestli to nechápete, nechte si to vysvětlit na nějaké matematické fakultě.

    2. Pro JK

     Odmocnina ze dvou v geometrii (úhlopříčka čtverce) je podle vás nekonečná, ale má počátek. Gratuluji – našel jste počátek nekonečna, což se dosud nikomu nepodařilo.

     To už jsem vám přece psal, definiční obory funkce, u té uhlopříčky můžeme provést zápis D(f)=<0,∞) to je učivo střední školy, tak nevím co blbnete "Gratuluji – našel jste počátek nekonečna". V matematice se tak normálně počítá, tak nevím co se vám nezdá. A jestli napíšete, že tam to nekonečno nepatří, když matematici zapisují nekonečna D(f)=(-∞,∞), co víc chcete?

     A ten počátek v geometrickém vyjádření je zprava, nebo zleva?
     To musíte definovat, protože jinak by to znamenalo, že stejná úhlopříčka má nekonečno pokaždé jinde.

     Kde si zvolíte, když kreslíte je to taky jedno jestli zleva nebo z prava. Akorát to pak musíte jinak počítat.

     Odmocnina ze dvou je úhlopříčkou čtverce o hraně 1, takže je to úsečka, která má přesný začátek i konec a nic na tom nemění fakt, že číselně ji nelze zcela přesně vyjádřit.

     Úsečka to není. Nemůžete dělat usečky z něčeho co má nekonečný rozvoj a jde do nekonečka, to dá rozum.

    3. Matrixi,

     …A jestli napíšete, že tam to nekonečno nepatří, když matematici zapisují nekonečna D(f)=(-∞,∞), co víc chcete?…

     Jenom to, abyste sám pochopil, že to nekonečno tam NEPATŘÍ.

     …Nemůžete dělat usečky z něčeho co má nekonečný rozvoj a jde do nekonečka, to dá rozum…

     Jenže vám rozum pořád nedává, že geometrie není o číselných rozvojích, nýbrž o konečných geometrických útvarech, u kterých čísla vůbec nemusíte znát.
     Pochopte, že platnost geometrie a jejích zákonů je na jakýchkoli číslech naprosto nezávislá.

     Čísla mohou geometrii pouze vyjadřovat – přesně, nebo méně přesně.
     Příklad: číslo pí je nepřesné, proto i výpočty kružnic jsou nepřesné – ale kružnice jsou přesné a na nepřesných výpočtech nezávislé.
     Úplně totéž platí třeba o odmocnině ze dvou.

     A je to pořád o tomtéž, takže už končím.

    4. JK,

     to, že tam to nekonečno nepatří je sice hezké, ale jen to znamená, že ten interval je sám o sobě nekonečný:

     D(f)=(-∞,∞)

     Nepřítomnost nekonečna na tom nic nemění, že interval je celý nekonečný a existuje nekonečný celý naráz, to není žádná limita, prostě je.

     Vaše konečná geometrie je jen řecké kreslení do písku a s přesností nemá nic společného. Přesná kružnice může maximálně existovat v nějaké platónské vyšší geometrii, kde se nacházejí ideální geometrická tělesa.

     Bohužel, když přijmete existenci pouze konečna ve světě, což už jste udělal, tak budete celý život zápasit s nepřesnostmi. A Frege kdyby žil, tak by Vám dopodrobna vysvětlil, že aritmetika je základ i geometrie. To, co tvrdíte, si mysleli staří Řekové, že nebudeme raději aritmetizovat geometrii, když tam na nás vyskočí ti bubáci: odmocnina ze dvou, tří, atd. Na základě aritmetiky stojí svět. Ne na základě geometrie.

    5. JanKo,

     …Nepřítomnost nekonečna na tom nic nemění, že interval je celý nekonečný…
     To je opravdu omračující „logika“. S tvrzením: je tam to, co tam není, fakt dokážete cokoli.

     … Vaše konečná geometrie je jen řecké kreslení do písku a s přesností nemá nic společného…
     Konkrétní důkaz na takové tvrzení máte kde?

     A vůbec, říkejte jen to, co můžete dokázat – protože jinak riskujete blábolení. Já vám například nyní dokážu, že vámi uvedený výrok
     …aritmetika je základ i geometrie…
     je nepravdivý:
     geometrie a její zákony totiž fungují naprosto nezávisle na číslech. Můžete ji tvořit s kružítkem a pravítkem bez čísel – tak kde máte ty základy aritmetiky v geometrii?

     … nebudeme raději aritmetizovat geometrii, když tam na nás vyskočí ti bubáci…
     To je jasný důkaz, že je to přesně naopak: aritmetika si vytváří problémy – když do geometrie nevnášíte aritmetiku, žádné problémy v geometrii nejsou.

    6. Iracionální čísla

     Iracionální čísla jsou čísla s nekonečným desetinným rozvojem. Patří mezi ně některé známé konstanty jako Ludolfovo číslo π nebo Eulerovo číslo e.

     Definice #

     Iracionální čísla jsou ta reálná čísla, která nelze zapsat ve tvaru zlomku, tedy ve tvaru podílu dvou celých čísel. V desetinném zápise by měla nekonečný desetinný rozvoj bez periody.

     Mezi iracionální čísla tak patří číslo π nebo například √2.

     Vlastnosti
     1.
     Iracionální čísla jsou nekonečná nespočetná množina

    7. Mě by zajímalo jak si JK kružítkem zaměří tužkou ten koncový bezrozměrný bod při vzdálenosti odmocniny ze 2. Kružítku je to jaksi jedno jak ho rozevře. Důležité je trefit se do toho bodu, protože o to přece jde při přesném rýsování. A to jaksi nejde že, když tam nic není.

    8. to, že tam to nekonečno nepatří je sice hezké, ale jen to znamená, že ten interval je sám o sobě nekonečný:

     D(f)=(-∞,∞)

     Hlavně kdyby tam patřilo a udělali jsme hranatou závorku podle JK < tak by to znamenalo, že se dotkne ať už osy X nebo Y a vytvořilo by to bod a tím by skončilo. Takže je to přesně opačně, tím že tam nepatří je nekonečné.

     Když napíši…

     D(f)=(0,∞)

     Funkce se bude blížit k 0, ale nuly se nikdy nedotkne, protože tam nula nepatří a bude nekonečná.

     https://www.maths.cz/obrazky/652.png

     Jak vidíte, graf funkce se k asymptotě stále více přibližuje a když by se x blížilo k nekonečnu tak by se vzdálenost stále zmenšovala, až by byla nekonečně malá.

  3. Ta debata o nekonečnech a rozměrech je akademická a dle mého pohledu má bod jeden rozměr a přímka dva, ale v naší realitě nemůže existovat bez třetího rozměru, byť bude ten třetí rozměr jen na výšku pouhého atomu.
   Když si uvědomím, že mé tělo je z valné většiny prázdný prostor a jeho hmotnost netvoří tíha nějakého materiálu jak ho lidé běžně vnímají(6litrů krve-cca 6kg tekutiny), ale ta hmotnost je tvořena gravitační silou „z venčí“, tak mi dochází, že přeceňujeme své těla jako taková a i mentální pochody které to tělo skrze ego vytváří a snaží se prezentovat. Opravdu směšné jak se chováme.

 11. Pane Matrix, klobouk dolů, pálí vám to! Mám hned po ránu radost ze samostatně uvažujících lidí. (Také nepodléhají masáži médií.)

 12. Zajímavé, jak se téma od JanKo vyskytuje i v diskusi pod jiným článkem. Zkusím přidat názor dávno odešlého mistra sportu, popularizátora výpočetní techniky a kosmonautiky. Matematika. Nekonečna velká anebo malá byla podezřelá už před desítkami let:
  „Na druhé straně se však dnes stále více ukazuje i to, že v myšlence kontinua je nějaká záhada, začínající budit dojem něčeho nezdravého. Prostě kontinuum začíná budit nedůvěru odborníků. Tito odborníci začínají volat po revizi všeho, co s kontinuem souvisí. Chtějí nahradit kontinuum něčím nespojitým, chtějí kvantovat matematiku nějak podobně, jako již předtím začali fyzikové kvantovat fyziku. Ozývají se další a další hlasy, požadující znovuprověření všeho, co bylo vybudováno na pojmu nekonečně malé veličiny, byť by to byly matematické vzorce a metody nesčetněkrát prověřené praxí. Tito odborníci ukázali, že lze stejné vzorce odvodit i z představ „kvantované“ matematiky, pracující nikoli s veličinami nekonečně malými, nýbrž velmi malými.“
  [Kde začíná budoucnost – Jiří Mrázek a kol. Naše vojsko, Praha 1989]

  1. Matematici, teď ještě křivku voleb vědecky. Pavědecky to vypadá z výšky takto:kněz“ Halík to řekl, ještě „herečka“ Táňa Fischerová se ozve
   Komentátorka Lucie Sulovská pak poukázala na slova kněze Tomáše Halíka. „Podle Halíka druhé kolo ukáže, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží. Už to zase začíná, oni to tomu Zemanovi snad zase vyhrají. Ať je Kleindienst v zájmu Drahoše někam zavře,“ poznamenala Sulovská. Za Drahoše se totiž nyní opět stavějí lidé z umělecké sféry… obdobně jako před pěti lety za Karla Schwarzenberga (TOP 09 Jde o obdobu husitství-malí Češi za Pravdu proti všem „vznešeným a otitulovaným evropanům“. Místo odpustků do nebe prodávají vpustky pro islámce a divochy!!!

   1. Ve volbách teď rozhoduje faktor, jestli lidé uvěří mediální propagandě, nebo ne. Ochránci demokracie, média, se postavila do role ohrožovatelů demokracie.

   2. …obdobně jako před pěti lety za Karla Schwarzenberga (TOP 09

    Praha proti celé ČR. Zajímavé, jak volila ta Vaše „duchovní“ Praha, kde tak krásně vyciťujete genius loci nebo čeho.

    1. No voliči .. trochu se mýlíš :) Už to zdaleka není Praha versus zbytek republiky. Podívej se na výsledky prvního kola, Drahoš zvítězil v na relativně dosti místech mimo Prahy, více v Čechách, méně už na Moravě.
     https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prezidentske-volby-2018-vysledky-v-mape-zeman-drahos/r~562c2260f6d411e7af7dac1f6b220ee8/
     Když uvážíme, že šlo o první kolo, kde bylo povícero slušných kandidátů, dále že Zeman inkasoval „prezidentskou prémii“ aniž by to stačilo na více než 40 % … no být ovčím mluvčáčkem, mlynářem, tím co se nejí a podobným hradním loutkovodičem, tak mám řádné bobky :)

    2. Nejde vůbec o to, že jsou ti voliči slušní, ale o to, že jsou podporováni českými médii, které nechcou za každou cenu umožnit voličům udělat si svobodný názor. Proto pokračuje totální dehonestace prezidenta.

    3. No té souhrnné mapě za kraje se právě část důležitých informací ztratí ..

    4. To JanKo: nepsal jsem o voličích, ale o kandidátech. To je sakra rozdíl :)
     A k dehonestaci stávajícího prezidenta nejsou potřebná žádná média, na to si bezpečně stačí on sám :)
     Většina vlivných médií (soukromé televize jako Barrandov, Nova a babišnoviny) je navíc spíše na straně Zemana.

    5. To je přesně takový ten výsledek mediálního obrazu, že Zeman si vystačí sám. Proto ho musí ČT očerňovat 24 hodin denně, že? Všechny důležité internetové portály jsou proti Zemanovi. Všechny média asi 9 ku 1. Ale asi je normální, aby se média stavěla antidemokraticky za jakéhokoliv kandidáta.

    6. Voličovi: Praha usazeného velkého počtu rozumářů, najatých a pronajímajících restituentů a prostituentů, včetně voličů „v zahraničí“ zajisté nevolí podle intuice. Volí podle logického a intuitivního názoru: „kníže je lidu blíže“. Nyní titíž: za Drahoše bude levno v eurech, amer. základna a nákup zbraní nás ochrání před Putinem. Atd. Roky vykládám na videích: Praha je tak inspirující, že proto musel Pán Bůh stvořit Pražáky, aby ten dojem nebyl na jiné moc silný!!! Ověřte si to na videích. Zeman vyhraje je moje prognóza! Pak si povíme.

   3. Ale pane Staňku, snad byste nepanikařil, že statistici předpokládají vítězství protizemanovské koalice. Vždyť jste před půl rokem jasnovidně viděl, že zvítězí Zeman.
    Zatím jsem se nedíval na koulaře Stanley Bradleyho
    http://koular.impuls.cz/
    věrohodnost bude asi stejná.
    Nevím, jestli, kdy a kde pravda a láska zvítězí, ale kde jsou účelové pravdy a arogance moci, to bych věděl. No a ti umělci : Zeman tvrdí, že ho podporuje Gott a Gott říká, že ne.

   4. Za Drahoše se totiž nyní opět stavějí lidé z umělecké sféry… obdobně jako před pěti lety za Karla Schwarzenberga

    Umělci by se do politiky neměli vůbec montovat, ať si tam hrají ty svá divadýlka.

  2. Pane Tichánku, pokud oba přístupy – jak kvantovaná, tak „infinitesimální“ matematika – vedou ke stejným vzorcům, potažmo ke stejným výsledkům, tak je pak asi úplně jedno, který přístup použiji :)
   Koneckonců matematika je abstrakce, ve které nejsme omezeni limity reálného světa :)

   1. Ifinitezimalni matematika je zajisté nadmnozinou kvantové mechaniky, která má speciální přístupy. Záleží, k čemu daný přístup použiju.

   2. Pro Lubko 15.1.2018 (8:42)
    Pokud výsledky infinitesimální matematiky vedou nejčastěji k nepřesným výsledkům, pak je vhodné hledat i odlišné matematické postupy.

    1. Pane Tichánku, nepsal jsem nic o tom že postupy infinitesimální matematiky vedou nejčastěji k nepřesným výsledkům. To je vaše tvrzení, podle mne navíc nepravdivé, tedy ve Vašem pojetí „nepřesných výsledků“, kdy za nepřesné třeba považujete π … :)

    2. Pro Lubko 16.1.2018 (12:05)
     Ne moc často se dočtu, že hodnota Ludolfova čísla má přesnou hodnotu.
     Neberte to prosím jako útok na Vás – ani jsem nenaznačoval, že byste psal něco o postupech — (dle Vašeho 12:05)

    3. Infinitezimální matematika vede ke správnému vyjádření v diferenciálním počtu v nekonečně mnoha případech.
     Např. Když derivuju c*x, tak pro nekonečně mnoho hodnot dává derivace (c*x)‘ vždy c.

     V nekonečně mnoha případech zase existují funkce, které nezderivuji, protože mi to matematický svět neumožní.

  3. Pane Tichánku,

   tento přístup razil český matematik Vopěnka a nijakym způsobem neovlivnil svět matematiků. Jeho alternativní teorie množin, ač krásná, mám ji vystavenu v matematické knihovně, nic praktického nepřinesla. Nutí nás dívat se na svět lidskýma očima, skrze naše konečné omezení. To je ale to poslední, co bychom v dnešní době potřebovali.

   1. JanKo, pan Vopěnka se svými desetiletími množin ovlivnil českou matematiku na ZŠ. Vy taky množinuje o 106. Kdo se nenaučí numericky a z hlavy počítat do 15 let, pak už těžko. Takže ťukne fo kalkulačky nebo počítače a věří všemu.

    1. Vopěnka hlavně ovlivnil českou matematiku a filozofii. Na zš se množiny nevyučují.

    2. Na ZŠ se množiny neučí a nikdy nebudou. Je to příliš abstraktní téma pro děti.

    3. JanKo.
     Nepsal jsem, že množiny jsou na ZŠ , ale že byly.
     http://neviditelnypes.lidovky.cz/vzpominka-mnoziny-0nh-/p_spolecnost.aspx?c=A090314_215201_p_spolecnost_wag
     „Množiny jsou v předstihu zaváděny na základních školách…Nástup školení či přeškolování je imposantní. Učitelé matematiky středních škol celého okresu, možná i z vícero okresů, jsou shromážděni v posluchárně krajského pedagogického ústavu. První přednášku má paní učitelka z obecné školy. Zasloužilá paní učitelka vybrala naše indexy a po posluchárně rozvěsila obrázky, které vídáme v prvních třídách škol…Už nebudete smět říkat, že dvě rybičky a tři rybičky je pět rybiček. … Už nebude platit, že čtyři žabičky plus pět žabiček je žabiček devět. Budete muset důsledně používat pojmu sjednocení množin. … Budete si muset na pojem množina zvyknout. Někdy to bude i proti mysli, když budete muset tvrdit dětem, že i nic je množina.“..
     Prostě s množinami až na věčné časy a ani o chvilku díl.

    4. Je možné, že množiny učí uvažovat, nikoliv počítat. A že jsou vhodnější do vyššího ročníku, než je 1.

    5. Na ZŠ jsem se množiny v 70. letech normálně učila. Mám podezření, že už od 1. třídy, ale určitě na prvním stupni. Není na nich nic tak abstraktního, aby je děti normálně nepochopily, jedničku z matiky nás mělo mnoho včetně mně.

    6. Šárí, to jen znamená, že výuka matematiky upadá. Na studenty a žáky se kladou čím dál menší nároky.

    7. ad. …výuka matematiky upadá. Na studenty a žáky se kladou čím dál menší nároky….
     – jak na které škole.
     – není to vinou jen žáků, či studentů
     – pokud učitel není OCHOTEN či schopen učivo přiblížit žákům učivo tak, aby byli schopni pochopit základy, naučit je učit se,…. a následně je při zkouškách vyhodí, je to známka-vizitka hlavně kantora, nejen studenta.
     – doučování – ano, jsou schopní i ochotní kantoři doučovat a také jsou schopni pochopit, že studentům opravdu chybí základy pro pochopení toho, co se mají naučit. A tak s doučováním začnou opravdu od základů, zeširoka,…
     – ale je zajisté limit, za který není student schopen jít. (Stejně jako limity fungují při IQ testech.)

    8. JanKo, silně pochybuji, že výuka matematiky koncem 70. let na ZŠ, o čemž je tu řeč, nějak upadala. Učilo se poctivě a fest počítat a řešit příklady, žádné kalkulačky a podobná zjednodušení nebyly běžné. Dostala jsem solidní matematický základ, který rozhodně nebyl množinami nijak poškozen.
     Zpětně mi přijde, že kreslení množin, podmnožin a průniků spíš naopak tak nezáživný předmět, jako je matematika, udělaly výtvarnějším a pro mně jako pro dítě zajímavějším, takže to šlo do hlavy nějak líp.

 13. Článek o přemnožených množinách je z roku 2009.
  Jo, umím česky, ale měl jsem hovor a odpálil to.
  Prostě s množinami až na věčné časy a ani o chvilku déle.

 14. píše: Matrix 14.1.2018 (14:00)
  „Vy tady pořád něco píšete o úsečkách, ale když chceme počítat odmocninu ze dvou, tak to není úsečka. Napište mi její konec, něco jako na ose x od 0 do 8, to pak úsečka bude.“
  *
  píše JK 14.1.2018 (14:32)
  Odmocnina ze dvou je úhlopříčkou čtverce o hraně 1, takže je to úsečka, která má přesný začátek i konec a nic na tom nemění fakt, že číselně ji nelze zcela přesně vyjádřit.
  ***
  Zkusím dodat, že:
  čtverec zásadně vidíme v perspektivním prostoru. Tam má úsečka začátek a konec. Z toho neopatrně odvozujeme to, co píše JK.
  Používáme lineární Euklidův prostor, domníváme se, že je to vystižení našeho světa. Jenže matematika takový model odmítá. Konečná délka v geometrii vyžaduje vyjádření v matematice racionálním číslem – což není splněno.
  Co takhle matematiku, která nabízí a potvrzuje náš svět daný perspektivním modelem?

  1. Pane Tichánku,

   …Jenže matematika takový model odmítá…
   Ne. Ten pravdivý model, nesčetněkrát potvrzený realitou, odmítají pouze lidé, kteří nemají v matematice jasno.

   Například žádnou kružnici nelze vyjádřit numericky naprosto přesně – a přitom v geometrii žádné kružnici nechybí sebemenší kousek. Totéž platí u trojúhelníků, jejichž přeponou jsou třeba čísla, která nelze vyjádřit zcela přesně.

   Geometrie je prostě přesnější, než aritmetika. Tečka.

   1. JK,

    myslím, že už jsem pochopil, v čem se rozcházíme. Vaše poslední věta mi to objasnila. Jinak vykládáme slovo přesnost.

    Vy tedy říkáte, domnívám se, že to, co lze vyjádřit nekonečnou řadou, je podle Vás nepřesné. Protože člověk nemůže nekonečnou řadu vyjádřit celou. Takže podle Vás je aritmetika nepřesná tam, kde používá nekonečné řady.

    Zatímco když aritmetika používá konečné řady, tak je člověk, nebo počítač umí spočítat. Tato část aritmetiky je tedy přesná podle Vás.

    No a geometrie je tedy podle Vaší interpretace přesná, protože používá konečnou aritmetiku.

    Ano, to zní logicky a bezesporně.

    Na druhou stranu já interpretuji přesnost tak, že cokoliv lze vyjádřit řadou, ať už konečnou, či nekonečnou, je přesné. Tedy např. odmocnina ze 2 se dá vyjádřit jako nekonečný součin:
    √2 = (1 + 1/1)*(1 – 1/3)*(1 + 1/5)*

    Pomocí aritmetiky lze tedy vyjádřit iracionální čísla a tím i reálnou (spojitou geometrii).

    Pokud spočítáte nekonečnou řadu pouze v konečném počtu členů tak jde o nepřesnost a zaokrouhlené přiblížení se reálné hodnotě √2.

    Pro Vás to bude známka toho, že je celá geometrie konečná a má předlohu v konečné aritmetice.

    Pro mne je to známka toho. Že svět je spojitý. Svět používá nekonečnou geometrii, ale na fyzikální škále se zdá aritmetika nepřesná, protože nespočítáme nekonečnou řadu. Ty řady za nás ale počítá svět a naše představa, že ten součin do té odmocniny dvou stejně dojde, je správná a objevili jsme podstatu 2 geometrií v sobě. Té diskrétní, o které mluvíte Vy. A te spojité, reálné, která má vliv na tu diskrétní.

   2. Pro JK

    Geometrie je prostě přesnější, než aritmetika. Tečka.

    Možná kruhy trojúhelníky s tím si vystačíte, ale tam vás ty chyby netřísknou do očí, jako když vám nevychází rovnice, podlehl jste jen přeludu přesnosti.

    Jak chcete dělat přesnou geometrii bez aritmetiky? Dostanete vzorec průběhu funkce a bez počítání, ho začnete rýsovat? To je potom obyčejné kreslení a to nemá s přesností nic společného.

   3. Je to opačně, tim že úhlopříčka odmocnina z 2 je nekonečná řada a přišli jsme na to v aritmetice nikoliv geometrii, tak je aritmetika přesnější, geometrie nás akorát uchlácholila jak to všechno pěkně vychází.

   4. Pro JK 16.1.2018 (11:44)
    „žádnou kružnici nelze vyjádřit numericky naprosto přesně“
    Ne. Délku každé kružnice lze vyjádřit numericky racionálně.
    Nadále v konstrukcích používáme iracionální výsledky, zda se někdy přejde na odlišné výpočty, to neposoudím.

    1. Člověk může počítat s racionálními hodnotami. Svět počítá s iracionálními hodnotami.

 15. Matrixi,

  …tim že úhlopříčka odmocnina z 2 je nekonečná řada a přišli jsme na to v aritmetice nikoliv geometrii, tak je aritmetika přesnější…

  To je nepravdivé tvrzení.
  Vždyť třeba Pythagorova věta se udává v písmenech, nikoli v číslech. To znamená, že platí pro všechna reálná i iracionální čísla a není v ní definována jediná výjimka.
  Takže geometrie je naprosto přesná a když do ní zatáhnete aritmetiku, někdy jsou s naprostou přesností právě aritmetiky problémy.

  Ostatně, pomocí kružítka a pravítka BEZ ČÍSEL si můžete narýsovat libovolný pravoúhlý trojúhelník, který je naprosto přesný – a prd víte, jestli jeho strana c má nebo nemá nekonečný rozvoj v aritmetice.

  Takže vaše urputnost nic nezmění na tom, že jde o triviální pravdu, ke které už nemám co víc říci.

  1. Pane JK 16.1.2018 (17:57),
   z čeho usuzujete, že žijeme v geometrii Euklidova prostoru?
   Je-li tomu tak, pak vypočítat úhlopříčku čtverce je bezvýsledné.
   Pokud žijeme ve světě smyslových vjemů, za kterými není hmota, pak je výsledek výpočtu vždy racionální, konečný.
   Souhlasím, že pro oba možné základy světa je geometrie podstatná, jak píšete. I když ta konstrukční méně.

  2. Takže geometrie je naprosto přesná a když do ní zatáhnete aritmetiku, někdy jsou s naprostou přesností právě aritmetiky problémy.

   Ostatně, pomocí kružítka a pravítka BEZ ČÍSEL si můžete narýsovat libovolný pravoúhlý trojúhelník, který je naprosto přesný

   že jde o triviální pravdu

   Nikdo na světě nedokáže narýsovat, udělat pravý úhel na 90,000000000000000000000000000000000… nekonečno stupňů, je to stejný oříšek jako v aritmetice odmocnina ze 2.

 16. Při rýsování pravoúhlého trojúhelníku neuděláte přesně 90 stupňů, nebude přesný.

  1. Matrixi,

   …Při rýsování pravoúhlého trojúhelníku neuděláte přesně 90 stupňů, nebude přesný…
   Jestli mluvíte o nepřesnosti zpracování (dané nástroji, s nimiž se pracuje), mluvíte o něčem úplně jiném, než o přesnosti geometrie.

   V přesné (Euklidově) geometrii má trojúhelník jedině 180 stupňů a pravý úhel jedině 90 stupňů – přesně.
   Když si nadefinujete jiné výchozí podmínky, dostanete samozřejmě jiné výsledky – kde ovšem ani odmocnina ze dvou nebude odmocninou ze dvou.

   1. V přesné (Euklidově) geometrii má trojúhelník jedině 180 stupňů a pravý úhel jedině 90 stupňů – přesně.

    Co máte z toho, ve Šmoulích počtech máte přesné iracionální čísla a aritmetika je – přesně.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference