mapa stránek || vyhledávání

Jak a proč se na zeměkouli objevil život a člověk?

Tyto otázky napadnou od nepaměti každého myslícího člověka. Vyslovených a napsaných typů odpovědí najdeme nejméně sto. Můžeme je rozdělit do tři skupin:

 1. Materialistické, tj. jen z hmotného rozumu odvozené. Jejich podstatou je víra, že věčná hmota sama má schopnost se sama od sebe vyvíjet ve složitější strukturu, tzn. i v život.

  Tedy hmota je Bůh a život jednotlivého člověka nemá z hlediska nadčasovosti smysl. Člověk v tomto pojetí je vlastně chemickou sloučeninou, neboli součástí věčně se přetvářející hmoty. (Materialistické světonázory.) Život se na naši zeměkouli dostal náhodně meteority, člověk mezihvězdným cestováním jako ufoun s cílem osidlovat obyvatelné.

 2. S poznáním existence začátku a konce hmotného světa byla logicky domyšlena nutnost existence původce tohoto začátku a konce. Tento původce byl rozpoznán a označen jako vyšší věčná bytost, neboli Bůh Stvořitel nebe a země. To platilo, dokud nebyla odhalena podstata „světel na obloze“, hvězd. Země byla do té doby vnímána jako „Stvořitelova zahrada“ a střed všeho kromě nehmotného, kromě nebe. Hvězdy na obloze byly považovány za „dirky“ do tušeného jiného rozměru reality, nazývaného obvykle sídlo bohů nebo nebe. Později bylo „to nahoře“ označováno za nepředstavitelně krásné a dokonalé sídlo Stvořitele. Pro bohumilého člověka se tam vždy najde místo, aby tam užíval bytí s Bohem životem zaslouženou věčnou blaženost. Takto pojatý viděný svět je dodnes předkládán mnoha dobrým, leč jednoduchým lidem různými náboženstvími.
 3. Jakmile byl však objeven vesmír a nepochybný (zatím) počátek jeho vzniku před asi 13,8 miliardami let, bylo stvoření rozšířeno na vesmír celý. Země se stala náhle maličkou a byl objeven ještě myslí člověka neobsáhnutelnější Bůh Stvořitel, než do té doby. Byl tvůrcem nejen země, ale mnoha světů! Další šok potkal poznání dychtivou mysl člověka, když se jeho mysl ponořila pomocí mikroskopů a dějů organické chemie do roviny dějů mikrosvěta. Objevila v mikrosvětě a ve způsobu pohybu částic atomů možná ještě větší úžasnost, než dosud viděl v makrovesmíru. A začala jej fascinovat ta neuchýlitelná zákonitost čehokoliv! Tím se předchozí představy staly představami nevědoucích lidí a vyvstala otázka, ale i nutnost, vysvětlení teorie všeho.

  V moderní době dychtivě čekáme na „teorii všeho“, vlastně na náboženství vyššího vědomého typu. Založeného nejen na intuici a zjevení, ale přímém vodění boží vůle. To nepopře předchozí tušené představy, ale naplní je! Spojí vědu a víru v náboženství vyšší kvality. Tím vytvoří i vyšší civilizaci. Vlastně do třírozměrného vědeckého poznání vtělí i znalosti z dějů dalších rozměrů celkové reality stvoření. Tím učiní hmotný svět člověu pochopitelným i rozumem. Učiní život, trápení a existenci člověka jako bytosti smysluplným skrze plnohodnotnou službu nekonečné Dokonalosti. Neboli toto vyšší náboženství uvede lidstvo do království božího, jak je předpověděno.

Výše napsané je známo přemýšlivému člověku a mnozí mají své i velmi fundované výklady. Já se nyní pokusím popsat vlastní vidění vzniku vesmíru, života a člověka. Nikoliv jako agitaci, ale jako pohnutku k přemýšlení:

Na počátku ve věčnosti byl pouze Bůh Stvořitel. Ten byl stacionární dokonalostí, která však postrádá pohyb. (Antropomorficky neuctivě bych řekl, nudil se dokonalostí.) Tato bytost učinila ze své vůle rozštěpením „ničeno“ na plus něco a mínus něco. Stvořitel tedy učinil „Velký třesk“ tak, že nic svojí energii rozštěpil na plus vesmír a mínus vesmír!!! (Také zrcadlový vesmír.) Tedy vlastně ze Sebe. Neboli stvořil fyzikální podklad vesmíru se všemi jeho fyzikálními divy. Pak odštěpil ze sebe větší částečky, kterým my lidé říkáme andělé (elohim). S tím, že tito si budou se stvořeným fyzikálním světem dále „hrát“(tvořit)! Andělé si tedy podle Stvořitelova záměru začali chemicky „hrát“, až dospěli k organické a biologické chemii. V důsledku této tvořivé „hry“, vlastně práce, sestavili na všech vhodných místech vesmíru živou hmotu a to v nejroztodivnějších podobách. Zkoušeli vše a v jakýchkoliv podmínkách. Takové živé bytosti a v takových podmínkách, že bychom se divili. Nejen na zemi, ale v celém vesmíru a na všech planetách. Ale pro Boha to byla stále monotónní nealternativní „hra“. Rozhodl se vytěsnit ze sebe jen atomy božského, které vykonavatelé Jeho vůle, andělé, vložili do duší různých zvířat. Ale tyto produchovnělí živočichové se neosvědčili. (Viz v antice znázornění kříženci člověka a zvířat.) Zdařilé se vdechnutí ducha do zvířete (podle výsledků) zdálo pouze u opice. (Bible: Bůh vdechl do hmoty svůj dech/duch/.) Tak se před miliardami let objevil kdesi na vhodné planetě ve vesmíru člověk. Bytost, jejíž chování i komunita i úcta ke Stvořitelovi se zásadně lišila od předchozích produchovněných zvířat. Vytvořením člověka tak začala nová éra vesmíru, éra s třetí tvořivou bytostí, schopnou vnímat věčnost. (Bůh, andělé, člověk.)
 

(Pokračování v článku „Vývoj vesmíru s člověkem“.)
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.9
hlasů: 11
Print Friendly, PDF & Email

198 komentářů

 1. → naše jemnejšie stvorenia

  Co to je?, kdo to je?, co to (kromě evidentní slovní s&h) znamená?
  Pekný a slnečný deň – bez s&h.

 2. „Vědci z Institutu pokročilých studií v USA, Institutu věd o Zemi a životu v Japonsku a Univerzity Nového Jižního Walesu v Austrálii vysvětlili, jak se objevily první molekuly RNA, které byly nezbytné pro vývoj živých organismů. Článek vědců je publikován v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

  Vědci vytvořili během studie směs ze soli, ​​amoniaku, fosfátu a kyanovodíku a poté ji vystavili vysoce energetickému gama záření. Tyto podmínky napodobují radioaktivní prostředí, které existovalo v důsledku hojnosti minerálů, které emitují ionizující záření. Předpokládá se, že nestabilní izotopy na počátku Země byly mnohem běžnější než nyní. . . . . . . . .

  A čtěte dál – viz.odkaz níže – a pak zjistíte, že odpověď na otázku, jak a proč se na zeměkouli objevil život a člověk, je již téměř zodpovězena:
  https://cz.sputniknews.com/svet/2020060412027636-vedci-vysvetlili-vznik-zivota-na-zemi/

  Sláva a lze věřit v autochtonní abiogenezi. Jak jednoduché a jak říkají děti – to samo.
  Alois Vrobel

  1. Aloisi, Váš sputniknews je pro ty, kdo mu věří. Teorie ve vědě jsou nutné, byť by měly ukázat, kudy cesta nevede. Což bylo v názorech na vznik života už vícekrát ( Oparin, Urey, podmořští kuřáci..)
   https://cz.sputniknews.com/svet/2020060412027636-vedci-vysvetlili-vznik-zivota-na-zemi/.
   Můj názor : Gama záření možná umožnilo vznik RNA, ale záření velmi škodí struktuře RNA.
   Věda říká:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C5%BEivota
   „Stále však panují velké nejasnosti o vzniku molekul RNA v prebiotickém světě. Jejich syntéza by byla v tehdejším prostředí podle současných poznatků velmi komplikovaná.[46] Největším problémem teorie RNA světa je ovšem velmi malá stabilita molekul ribonukleové kyseliny. Existence nechráněných molekul je v prostředí rané Země téměř vyloučená. I kdyby jejich syntéza proběhla, velmi rychle by se opět rozložily, zejména pod vlivem silného ultrafialového záření necloněného ozónem“
   Dále tento odkaz- Teorie živých jílů:
   „Jílové minerály jsou navíc schopné na sebe díky své struktuře vázat organické látky. V období hadaika a archaika tak mohly fungovat jako katalyzátory pro syntézu klíčových organických molekul včetně RNA.[61] Dokázaly i chránit první biomolekuly před silným ultrafialovým zářením, které je jedním z hlavních problémů RNA světa. Podle nových studií jsou molekuly RNA, navázané na tyto minerály odolnější, zůstává jim ale přitom možnost reagovat s okolím a přenášet informaci.[62] Jíly tak umožnily koncentraci biomolekul na svém povrchu a nastartování metabolismu i genetického systému. Poté, co se geny zdokonalily natolik, že byly schopné přežít samostatně, pak jílové prostředí opustily.
   Další výzkumy[63] odhalily, že jílové minerály, které mohou katalyzovat polymeraci nukleotidů na RNA, také katalyzují vznik mastných kyselin vhodných k vytvoření prvotních membrán. Jílové částečky s navázanou RNA díky tomu mohly být uzavřeny do vznikajících membrán, čímž by se přímo vytvořily jednoduché protobuněčné struktury.
   Život však mohl vzniknout i na jiných minerálech či horninách. Například živce a zeolity mají na erodovaném povrchu mikroskopické jamky, které mohly být vhodným prostředím pro vznik života. Kámen mohl fungovat jako katalyzátor prvních reakcí, organické molekuly zde byly dobře chráněné před různými vnějšími vlivy včetně ultrafialového záření a jednotlivé jamky (komůrky) mohly nahrazovat i buněčné stěny. Protoorganismům by zpočátku stačilo vytvořit pouze lipidové „víčko“, chránící před vysycháním a zajišťující stabilitu probíhajících reakcí. To by až později mohlo obepnout celou buňku a umožnilo by jí tak existovat i v jiném prostředí.[64]“
   Pan Staněk má teorii :“Stvořitel tedy učinil „Velký třesk“ tak, že nic svojí energii rozštěpil na plus vesmír a mínus vesmír!!! (Také zrcadlový vesmír.)“
   Hezká myšlenka, rozštěpit nic na plus a mínus. Nic není aritmetická nula. Rozštěpit se dá to, co existuje, nic tedy štěpit nelze.
   Článek dálke píše :“Andělé si tedy podle Stvořitelova záměru začali chemicky „hrát“, až dospěli k organické a biologické chemii. V důsledku této tvořivé „hry“, vlastně práce, sestavili na všech vhodných místech vesmíru živou hmotu a to v nejroztodivnějších podobách. Zkoušeli vše a v jakýchkoliv podmínkách. Takové živé bytosti a v takových podmínkách, že bychom se divili. Nejen na zemi, ale v celém vesmíru a na všech planetách. Ale pro Boha to byla stále monotónní nealternativní „hra“. Rozhodl se vytěsnit ze sebe jen atomy božského, které vykonavatelé Jeho vůle, andělé, vložili do duší různých zvířat.“
   Tohle už raději nekomentuji. Je škoda, že se tu orá hlubokou orbu s náboženskými pojmy, které jsou ze samé podstaty svaté, tedy předloženy k uvěření a takovéto výklady křesťanskému myšlení škodí.

   1. cit.:

    Tohle už raději nekomentuji. Je škoda, že se tu orá hlubokou orbu s náboženskými pojmy, které jsou ze samé podstaty svaté, tedy předloženy k uvěření a takovéto výklady křesťanskému myšlení škodí. –
    _________________________________

    To jste napsal naprosto přesně. Tak to je.

   2. Pardale, ten název článku ze sputniku „vedci-vysvetlili-vznik-zivota-na-zemi/.“ koreluje s názvem článku pana Staňka.

    V jeho úvodě se píše:

    Vědci z Institutu pokročilých studií v USA, Institutu věd o Zemi a životu v Japonsku a Univerzity Nového Jižního Walesu v Austrálii vysvětlili, jak se objevily první molekuly RNA, které byly nezbytné pro vývoj živých organismů. Článek vědců je publikován v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

    Ten zahraniční časopis existuje – viz.: https://www.pnas.org/

    A ten článek, ze kterého sputnik čerpal existuje také: https://www.pnas.org/content/early/2020/06/01/1922139117

    Pardale, nejsem vědec. Dal jsem to sem jako možnost si „něco“ uvědomit. Na úrovni laiků. Vím, že stránky sputniku nejsou žádné vědecké.

    Jako vzdělaný člověk můžete přímo těm vědcům něco vyvracet, dávat svoje podněty, odkazovat je na wikipedii – adresa z toho článku je zde a je uvedena: „Komu může být korespondence adresována“ E-mail: a.fahrenbach@unsw.edu.au

    Nebudu sám, který určitě přivítá po čase, až si vyměníte připomínky úrovně vědecké, jak Vaše odborná korespondence a diskuze v této záležitosti vypadá.

    Pěkný den.
    Alois Vrobel

   3. oprava nicku

    cit.:

    Tohle už raději nekomentuji. Je škoda, že se tu orá hlubokou orbu s náboženskými pojmy, které jsou ze samé podstaty svaté, tedy předloženy k uvěření a takovéto výklady křesťanskému myšlení škodí. –
    _________________________________

    To jste napsal naprosto přesně. Tak to je.

 3. ad. matka 4.6.2020 (9:31)
  Ďakujem za podporu. Je vidno, že máte ochranárskeho ducha na rozdiel od toho agresívneho, ktorý, ak niekoho bijú, tak sa tiež pridávajú ku agresorovi bez toho, aby skúmali dôvod. Aj ja som sa pýtal sám seba, prečo sa asi „pavel v“. takto agresívne zachoval, keď sme spolu nemali žiadny spor? Pravdepodobne cítil potrebu ochraňovať židov, ako pastiersky národ, hoci sa k tomu sami v SZ Biblie samy hlásia. Možno jeho označenie „pavol v“ nie je žiadnym menom, čo naznačuje aj autor malými písmenami a nie veľkými, ako je to u mien zaužívané, ale možno je to rabín, alebo niekto z jeho družiny, ktorý k agresivite nemá nikdy ďaleko. V každom prípade sa zrejme neopláca využívať k argumentácii historické podania akéhokoľvek druhu…
  Želám pekný deň!

  1. Nerad se pletu do něčeho, do čeho mi nic není. Pavel V. nebo Pavel v nebo pavel v je tu nick, za nímž se skrývá jméno člověka Ing. Pavla Vybíhala. Žádný anonym. Představil se tu dvěma diskutovanými příspěvky – např. jeden z nich: https://hledani.gnosis.cz/nevyslapanou-cestou/

   Vy jste tu dodal mnohem více příspěvků, ale jste pořád jen pan Degon. Již více jak deset roků.

   Zdravím na Slovensko. Co říkáte, Degone, Maďarům ? – viz.https://ujszo.com/regio/vesszen-trianon-zaszlo-somorjan?fbclid=IwAR14zk1VPM1b-5gyS8eP3t-XYWlGuMtUXS6JFk6Fei23kjxYA0Y3oOahTnE

   V Šamoríně, v Somorji žije moje dcera.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. I já se zapletu – doufám, že nepožádáte admina, aby zavedl nutnost komentovat jen pod občanským jménem.
    Buď bych odešla, nebo pod svým občanským jménem začala jednat tak, jak my jazyk narostl a to by nikomu nebylo příjemné. Umím též invektivy, a to jemné i hrubé a jen nick mne tzv. drží jakž takž na uzdě proti sprostotě.
    Ostatně myslím, že pro admina není problém podle e-mailů zjistit skutečné jméno komentujícího. Ale jsem vděčná, že ho zde proti mé vůli neomaleně nezveřejňuje, ani zveřejnění nevyžaduje.
    Zvědavost? No, dobrý námět k hledání řešení.

   2. Doufáte dobře, nic takového, jako požadavek na admina mě vůbec nenapadl. Proč Vás, to nevím?
    Chtěl jsem jen upozornit Degona, že pavel v /nebo i jinak/ se tu představil, napsal o sobě v diskuzi i některé své osobní údaje.

    Pěkný večer.
    Václav Žáček

   3. Vendo, pýtate sa ma na maďarov? Ten odkaz je v maďarčine a ja maďarčinu neovládam, ale viem, o čo asi ide. Ide o odchod Maďarska z EU a NATO? – Majú moje sympatie a celkom by som privítal, keby sa na tom odchode dohodla celá V4 a odišli spoločne aj s pobaltskými štátmi. Vo svete sa vytvárajú nové politické a spoločenské zoskupenia, ktoré sú bez vplyvu krachujúcej USA a jeho pojmu demokracie a sféry vplyvu. V denných správach vidíme, ako to tam funguje a ako to pociťují tamojší obyvatelia na vlastnej koži.

   4. ad.
    „Venda4.6.2020 (16:11)
    Doufáte dobře, nic takového, jako požadavek na admina mě vůbec nenapadl. Proč Vás, to nevím?
    Chtěl jsem jen upozornit Degona, že pavel v /nebo i jinak/ se tu představil, napsal o sobě v diskuzi i některé své osobní údaje.

    Pěkný večer. “

    Tož to su ráda. Jen ať Vám to i vydrží.
    Nebudu tu pravdivě vypisovat, proč vlastně tak trvám na svém nicku a osobní anonymitě, a tak nezbude, než mou anonymitu respektovat.

   5. Matko, to jsem se ale ztrapnil. Vypadalo to tak, že reagujete na mě.
    Tak se omlouvám.
    Václav Žáček

   6. ad. matka4.6.2020 (14:57)

    Myslíte můj komentář matka4.6.2020 (14:57) ? Ano, ten byl určen Vám.
    Holt jsem se Vám zapletla do vlákna.

  2. No, tím ochranářstvím sama u sebe si nejsem až tak jistá. Mívám totiž potíže, nebrat si nic osobně, a také další ze Čtyř dohod….
   Ale faktem je, že rozdíl mezi hrubou srandou a jemnějším humorem je velmi velmi křehký a mnohdy nerozeznatelný.
   I Vám hezký den, tuším, že již otevřeli hranice mezi námi a Vámi. Z.

  3. Pane Degone,

   mluvil jste o souvislosti mezi spásou a spásáním trávy židovskými ovcemi. Žádná souvislost tam není, proto jsem to pochopil jako slovní hříčku a zareagoval jinou slovní hříčkou – žralok se žere – což je pochopitelně nesmysl. Takže nic ve zlém. Opravdu jsem neměl v úmyslu vás urazit.

   Vše dobré přeje

   Pavel Vybíhal alias pavel v

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference