mapa stránek || vyhledávání

Je štěstí muška jenom zlatá?

dite-stastneVšichni mluví často o štěstí a touží po něm. Jenže k pochopení toho, jak dospět ke stavu duše, který se nazývá štěstí, bychom měli nejprve poznat, co takové rozpoložení nitra člověka vlastně vyvolává. Co je onou silou, která „rozehřeje“ srdce a rozzáří obličej? Jaká energie jej navozuje? Protože teprve na základě poznání příčin vzniku čehokoliv může následovat vytvoření podmínek, aby se žádoucí následek dostavil. Alespoň v jeho nejnižším stupni – celkové spokojenosti se životem. Neboť se běžně setkáváme s celou masou lidí, kteří tohoto žádoucího stavu svého nitra, neboli vědomí a podvědomí, za života prakticky nedosahují. Často ani na krátkou dobu svého žití. Trvale šťasten ostatně není za života žádný lidský duch. Myslím si, že také proto, že příčiny vzniku stavu štěstí v duších lidí nejsou jasně pojmenovány. Tím méně vyučovány ve školách, církvích a médiích! V neposlední řadě také proto, že vznikání tohoto žádoucího rozpoložení duší není nejen vládnoucí, ale i vědomostní elitou civilizace napomáháno. Výsledek pozorujeme kolem sebe. Všeobecná nespokojenost se vším včetně vlastní bytosti.

Měli bychom se proto zamyslet nad paradoxem, že spíše pomáhají lidem k dosahování nižších stupňů duševního blaha „nevědečtí“ a neplacení „šamani“ přírodních kmenů, než naši graduovaní „ vědečtí znalci“ duší. Máme přece tolik psychologických, sociologických a filozofických poraden a ústavů, a podívejte se kolem! Většinová populace „moderní civilizace se jeví jako dav štvaných a nešťastných lidí! I relativně bohatí lidé se cítí osaměle a často budí až dojem zoufalců. Je nutné otevřeně říci, že je to výsledek vědecké teorie o nutnosti „stále rostoucího konzumu“ materiální spotřeby a tělesnosti.

Abychom ovšem odvážně nadhozenou otázku štěstí neboli žádoucí kvality stavu mysli člověka vůbec mohli začít logicky dovozovat, musíme nejprve správně odpovědět na dvě základní otázky, týkající se bytosti člověk. Jsou to:

  1. Proč existuje ten svět (vesmír) kolem něj?
  2. A proč a jak v něm vlastně vznikla bytost člověka?

Teprve ze správnosti odpovědí na tyto prvotní otázky ducha se může tázajícímu vynořit i rozumově správná odpověď na otázku nadpisu. Jenže na uvedené otázky smyslu bytí světa a člověka jsou tázajícím se občanům ve školách, médiích a často i v církvích pseudovědci a pseudoteology podsouvány nesprávné odpovědí. Alespoň já jsem ty, které jsem stačil přečíst, nalezl všechny jako k žádoucímu cíli nevedoucí. Přitom aby člověk dospěl k správné životní motivaci a náplni, velmi záleží na správnosti těchto prvotních odpovědí. To ony zakládají onen první „úhelný“ kámen pochopení logiky stvoření správně. Jen na správnosti základu čehokoliv je pak možné „postavit stavbu ponětí o světě“. Tak, aby toto umožnilo ve formě svého logického důsledku nastavení vnitřního stavu jednotlivce i národů na spokojenost až štěstí.

Kdo tedy chce o věcech kolem „štastna“ lidských bytostí přemýšlet, může sledovat můj osobní názor a z něj pak odvodit vlastní odpověď.

  1. Svět (vesmír) byl učiněn Vyšší mocí (Bohem) z lásky k nám lidským duchům. A to jen proto, abychom se jako duchové mohli poznáním zákonů viditelného a neviditelného světa přiblížit k jeho samotnému Tvůrci. Více jej poznat! Jinak řečeno, naše tělo bylo nám lidem propůjčeno (stvořeno) jako takový „člun“ pro pohyb ve hmotnosti. Vlastně k možnosti „dělání báboviček“ na písečku hmotnosti! „Bábovičky“ jsou pro nás užitečnou a žádoucí prací, tvorbou všeho druhu. Jejich „činěním“ rosteme k poznání Podstaty světa. Kvalitu naší tvorby nám vysvětluje dobrá nebo špatná „sklizeň“ naší činnosti (karma). Dokonce i na základě špatné „sklizně“ svého chování můžeme duchovně zrát. Takže tím můžeme pochopit, jak byl hmotný i záhrobní svět učiněn dokonale!!! Jestliže jej někdo kvůli negativnímu vnímá jako nedokonaly, tkví nedokonalost v kvalitě jeho pozorovatele.
  2. Lidský duch byl k realizaci možnosti přiblížení se k Bohu (Světlu) vybaven hmotným, právě pro něj stvořeným tělem. Aby se ve vibrační rovině hmoty (vesmíru) mohl pohybovat a uplatňovat v ní svou vůli. Přitom duch je „zasazován“ (zrozován) vždy do sobě odpovídajících hmotných podmínek! Vždy do dobové a planetární úrovně té které civilizace. My zde na zemi jsme se stali obyvateli planety Gaia proto, že kvalitou, tj. ve stupni přiblížení se Bohu, jsme duchové tak „sto let za opicemi“. („Hospodář postavil vinici a pronajal ji vinařům,“ říká Ježíš o výše popsaném principu v evangeliích.) Jako lidé nejsme tedy náhodně a pro nic se vyvinuvší seskupení atomů!!! Přesto to mládež učí ve školách materialisti, vlastně lidé vedení „černou nitkou“! Stav věcí je nejen materialistický! My lidé jsme bytosti složené z více úrovní „vibračních“ energií. Máme dočasné a stále se proměňující tělo, jej pohánějící duši a z entity věčnosti „vydechnutého“ ducha. (Bůh vdechl do hlíny svůj dech! Bible.) Při tomto náhledu na svět kolem by se mělo každému člověku vyjevit, že jak existence vesmíru, tak i posledního pozemšťana včetně něj má smysl z hlediska věčnosti. A že je to „zde“ zařízeno tak, že i poslední z lidí dostává svou existencí a svobodou činností příležitost přiblížit se skrze ně Bohu. To a nic jiného je pravý účel jeho bytí na zemi!!!

Při rozhlédnutí se kolem musíme zpozorovat, že lidští duchové zrozením vstupují do „různě vybavených“ hmotných těl. Dostávají možnost prožití velmi různorodých existencí. Ač to vědomě netušíme, je každému neviditelnými služebníky Stvořitele skrze DNA a typ rodiny předkládán „učební plán“ neboli osud. Naši předkové tyto neviditelné síly svýma očima rozpoznávali jako „sudičky“. Naším mozkem jsou tyto síly už vnímány jako vyspělí nehmotní lidé, kterým říkáme duchovní vůdci nebo andělé strážní. Oni jsou „zaměstnanci“ Stvořitele světů! To oni, v bibli pojmenovaní jako Elohim (bohové), ne soudružky „šťastné náhody ve hře atomů“, zakládají na vhodných planetách život. DNA člověka a celé přírody skládají podle vzorů z duchovní úrovně. (Z prastvoření.) V DNA a paměti rodu je uložena možnost naučení se zákonům stvoření. (Ježíš: „Někdo dostane do správy jeden, druhý pět, třetí deset denárů. Na konci života skládá účet z jejich rozmnožení.“ Neboli z rozšíření poznání Stvořitele.) Jakmile se při smrti lidská duše z těla uvolní, pokračuje její výuka nejprve zhodnocením právě ukončeného života z hlediska věčnosti. A zřejmě dále v nehmotných dimenzích stvoření, kterým se říká záhrobí.

V současnosti rozmnožení ateisti, kteří náhody považují za podstatu fungování světa, jsou vlastně „uctívači náhod“. Náhody „vidí“ i v rozličnosti lidských dispozic. Aby zamlžili toto satanské pojetí světa, zastřeli jej pojmem „osud“. Tedy na náhodě postaveným „předurčením“. Ale já říkám: žádný osud ani přesné předurčení kohokoliv neexistuje! Tímto pojetím „osudovosti“ se jen zamlžuje odpovědnost člověka vůči Dárci života. Výkladem světa jako souběhu náhod je vylučován jakýkoliv nadčasový smysl existence světa, i jednotlivého člověka! Takže když tito „Sisyfové“ moderní doby nemohou najít duši z hmotných atomů, mohou pak ve svých výkladech definovat podstatu štěstí jen jako „naplnění fyziologických potřeb těla“.

Všimni si, člověče, jakou náplň jednání mají „strany a vlády“ tohoto světa! Jaké nadpisy a snímky jsou charakteristické pro přední strany deníků! Co v těchto tiskovinách předkládá vládnoucí pseudoelita řadovým lidem? Špička společnosti, místo aby davy klimbajících duchů probouzela ze starostí o přežití, se podbízí myšlení lidí, žijících jen tělem. Tedy duchovně mrtvých. Kdysi jsem je na schůzích a školeních (nyní týmbildincích) slyšel definovat smysl svého bytí slogany: „Hlavně když nám chutná“, „hlavně když mám sex kdekoliv a s kýmkoliv, když mám na něj chuť“!

Jenže co tedy opravdu štěstí je? Podle mne pocit souladu žitého života a konaných skutků s do podvědomí vloženým učebním plánem! Čím více se naše konání přibližuje tomu, co od nás Dárce života a Stvořitel světů očekává, co skutečně konáme a myslíme, tím „větší přívod nehmotné energie“ ze stvoření vstupuje do naší duše a „rozkmitává“ ji. Vzniká pocit spokojenosti. Když našemu duchu se dokonce podaří zachytit záření Zdroje života, Boha, rozkmitá se celá bytost do stavu nevýslovného „nadzemského“ štěstí! Právě tyto přívody životadárných energií naše duše a duch pociťují. Jen na ně reagují „nakmitáním“ se do „stavů blaženosti“. Tyto stavy jsou vlastně obdobou toho stavu blaženosti, který si každá duše „pamatuje“ z doby, kdy se hřála v jasu Živého Boha. Z doby, kdy ještě nebyla „obalena tělem“. Bibličtinou řečeno z doby před „vyhnáním z nehmotného ráje“.

Výše uvedeným jsem popsal mnou viděnou příčinu a původ energie štěstí. Tím nejvyšším stupněm je vnímání vyzařování Živého Boha duchem. Toto se ovšem může dostavit jen tehdy, když dotyčný duch jde nejsprávnější cestou k Němu. Pocity štěstí jsou tedy pro nás „patníky“ správné cesty ke Světlu. Proto Ježíš upozorňuje, že „království boží na zemi (panování štěstí) je ve vás“! A také radí, jak do něj. “Usilujte nejprve o království boží (naplnění učebního plánu duše) a ostatní vám bude přidáno!“ Neboli za předpokladu přijetí konkrétních okolností života (učebního plánu) budete vnitřně šťastni i na tomto světě! Bez ohledu na kvalitu životních okolností. Kdo je v životě spokojený až šťastný, prokazuje tím vlastně, že jeho podvědomí hodnotí jeho život jako probíhající v mezích možného vzestupu ducha z hlediska věčnosti. Jako největší hřích člověka se nám tedy začne vyjevovat „absence radosti z pozitiv života, udělené učebním plánem!!!“ A to je vlastně (naštěstí neuvědomělé) projevování nespokojenosti s Bohem přiděleným inkarnačním plánem. Tito nespokojení s místem a vybavením svého zrození vlastně „lépe vědí, jak dojít k Bohu“, než jejich andělé „osudu -tvůrci“.

Výše uvedenými „mnoha slovy“ jsem se pokusil odhalit pravou podstatu duševního rozpoložení, kterému se lidově říká štěstí. Poukázat na to, že štěstí je vlastně vyvoláváno „dodatečným příkonem“ energie života pro duši i pro ducha. Od Podstaty světa. Je to právě a jen tato energie, co euforii neboli štěstí vyvolává. Nic z toho, co nám předkládají média. Tedy zával penězi a sexem. A nemusíme o této energii ani meditovat, ani o ni žádat! „Zapne“ ve větší míře za jakýchkoliv okolností, když se naše právě činěné konání a myšlení dostane do vědomého a podvědomého souladu s plánem vzestupu ke Světlu! Může klidně nastat u otrhaného tuláka, když jeho duch je ve stadiu, že prožitek se odpoutání od nadměrné materiálnosti potřebuje. Pocit štěstí v nitru je tedy projev božího souhlasu s momentálním způsobem bytí jedince.

Rozumem je nepochopitelné „přidělené“ časté tělesné i duševní utrpení. Týká se každého. Ukažte mi boháče nebo „svatého“, kterého nebolel zub nebo nebyl nemocen! Přesto jakékoliv utrpení, ač se toto nikomu nelíbí (ani mně), je vždy projevem lásky Boha k nám. Jednak se skrze něj vykonává Spravedlnost, která se „nestihla“ v tomto a minulých životech, jednak nás činí citlivým k utrpení jiných. Ani na rodinu svého zrození si nemáme stěžovat. Mnozí by se chtěli narodit jako králové. Já ne! Takovým zrozením je danému duchu udělován pro řadového člověka nepředstavitelně vysoký požadavek! Na využití darovaných možností k vzestupu všech a jeho. A při nenaplnění jej čeká nejen odpovídající „výplata“ na druhé straně života, ale často i v další inkarnaci. Věřím našim neviditelným osudu-strůjcům. Oni mají větší nadhled a jsou odpovědni absolutní Spravedlnosti! Ne v důsledku „příznivého osudu“, ale v důsledku přístupu lidí k inkarnačním okolnostem se dějí divy! Lidé materiálně chudí a i tělesně poškození jsou často šťastní. A naproti těmto lidé, kteří zdánlivě všechno mají, jsou vnitřně hluboce nešťastní až zoufalí. Navíc musí hrát divadlo, když se dostaví redaktoři médií vládce tohoto světa. Pro přední stránky bulváru vyluzují úsměvy a „hrají štěstí a pozitivitu“!

Po pochopení výše uvedeného si můžeme nyní více vážit Ježíšovy rady z pramoudrosti: „Usilujte nejprve o království boží (správnost svého konání) a ostatní vám bude přidáno!“ Dodávám: prostřednictvím štěstí tvořícího záření pro duši a ducha! A co bylo platné lidem, kteří skoro celý svět třeba slávou „dobyli“, ale za svůj život i po něm „příkon energie“ od Podstaty světa nezískali?
 

Josef Staněk

Poslední články autora:


hodnocení: 3.9
hlasů: 15
Tisk Tisk

40 komentářů

  1. Pane Staňku, píšete :“ Jako lidé nejsme tedy náhodně a pro nic se vyvinuvší seskupení atomů!!! Přesto to mládež učí ve školách materialisti.. Jakmile se při smrti lidská duše z těla uvolní, pokračuje její výuka nejprve zhodnocením právě ukončeného života z hlediska věčnosti. A zřejmě dále v nehmotných dimenzích stvoření, kterým se říká záhrobí.“

    Máme i církevní školy a gymnázia ( asi 20), kde se učí evoluce života rovněž.
    Mají možnost volit Náboženství a Religionistika. Třeba
    http://www.bisgymbb.cz/images/stories/dokumenty/stazeni/SVP_NG_a_VG_01_09_09.pdf .
    I na těchto školách mají rozum a nevyučují takové hrůzy, jaké tvoříte Vy, viz výběr zde nahoře. Zaplať Pán Bůh.

    http://www.osel.cz/8783-vedec-s-prezdivkou-buh-2-0-predstavil-nejmensi-syntetickou-bunku.html
    Věda za Vašiny objevy v oblasti DNA zaostává, ale byla vytvořena z DNA nejmenší syntetická buňka.

    Štěstí. Píšete zhruba: Bohatí jsou nešťastní , chudí jsou šťastní, politici a elity jsou špatné.
    Naši politici nás nutí platit daně ( lékaři, vědci, učitelé, úředníci atd. daně neplatí, peníze mají rovnou stržené :)). Většina lidí není bohatá, takže hned máte spor s Vaším tvrzením, že většina lidí u nás je nešťastná. A politici odklánějí své osobní finance do daňových rájů a staví si čapí hnízda. Berou to neštěstí z bohatství na sebe a starají se o nás chudší, abychom byli šťastnější. Myslí to s námi stejně dobře jako Vy.

    1. Pane Pardál, už je pokrok, že jste nalezl, že církevní školy mají rozum. Podle mne jsou v současnosti nejlepší, spíše nejméně padlé. pokud se týče těch hrůz, co píši, říkali by o současné vědě totéž před 100 nebo 1000 léty ti „pravdu tehdy znající“. Kdo přebíhá dobu, musí se připravit na to, být bit od Pardálů. Doufám, že jste si všiml, že mně osobně vůbec nevadí a nereagoval bych proto na váš evoluční názor, že atomy se v pramoři samy od sebe sestavily ve vše živé a nakonec v člověka. A že jeho život nemá jiný smysl než chaos atomů. Přeji vám ten názor, ale z jakého důvodu má být všem předkládán jako „vědecký“. Věda totiž žádá zákonitou opakovatelnost. A ona se někomu ve zkumavce sestavila živá buňka? My antikou inspirovaní „zaostalci“ víme, že živé jen z živého!!!
      Takže vy si myslíte, že většina lidí u nás je šťastná a že štěstí je odvislé od „Čapích hnízd“? Jenže „čapí hnízda“ byla vždy a jsou ve všech zemích! No, je to názor, tak ať si udělají úsudek. Vytáhnou se vždy na toho, kdo vadí vy výstavbě vlastních čh. Vás nenapadlo, proč to bylo cosi za každou cenu vytaženo teď? A proč nejlepším min. financí v Evropě byl nalezen „objednavatel padáků“, které se neotevíraly? Atd.

      1. Pane Staňku,
        píšete :“Abychom ovšem odvážně nadhozenou otázku štěstí neboli žádoucí kvality stavu mysli člověka vůbec mohli začít logicky dovozovat, musíme nejprve správně odpovědět na dvě základní otázky, týkající se bytosti člověk. Jsou to:
        1.Proč existuje ten svět (vesmír) kolem něj?
        2.A proč a jak v něm vlastně vznikla bytost člověka?“
        Komentář : Jak jste poznamenal v diskuzi, šťastní jsou i lidé jinde. Třeba přírodní národy, které Vaše dvě základní věci vůbec neznají a nepotřebují ani našeho Boha.

        ad církevní školy : Moje děti mají církevní gymnázium, v podstatě to byla tehdy hodně dobrá jazyková škola, která je dobře nastartovala, úroveň třídy a školy je dána hodně tím, jací žáci v ní jsou. Takže inkluze = zničení zbytku funkčního školství. Horší by bylo snad jedině to, že by se učilo to, co opakovaně píšete, že se má na školách učit.
        Velkým třeskem vznikla hmota, energie, záření v dnešní formě, prostor a čas, gravitace jako deformace prostoročasu.
        To, že před 1000 lety se hlásalo něco, co dnes není pravda nemá žádný vztah k tomu, co hlásáte nyní a není to pravda už dnes. Třeba čas a duch jak předcházely Velký třesk. Když už jste přijal do své víry Velký třesk, chtělo by to si o něm něco přečíst.
        Chemické látky potřebné pro vznik DNA byly nalezeny ve vesmíru. DNA má schopnost za vhodných podmínek se replikovat, což dokazuje i z umělé DNA sestavená funkční buňka.

      2. Myslím, že nejlepším min. financí v Evropě byl takto odměněn za provedení církevních restitucí :-)

  2. „1.Svět (vesmír) byl učiněn Vyšší mocí (Bohem) z lásky k nám lidským duchům.“

    Takže oni ti lidští duchové byli už před stvořením světa? Nějaké nové pojetí?

    1. Panu Ferdovi. Ano, před stvořením hmotného světa. Protože duch je synonymem nezávislosti entity na čase. A čas je součást hmotnosti. Tedy duchové byli před velkým třeskem, jako že kolečko není čtvereček.

      1. Pane Staňku,moc Vám děkuji za větu “ Čas je součást hmotnosti“
        Štěstí Vám přeje Václav Bečvář.

      2. Ad/
        „Tedy duchové byli před velkým třeskem,……

        Ve filmu „Dědictví aneb kurva hoši ….“ často kamarádi postavy intelektuála, kterou hraje Arnošt Goldflam říkají, Bože, to je vůl a Arnoštova postava se skvostně uráží a Bolek Polívka to vždy mírní.

        V knize Genesis je napsáno v kapitole první :
        Na počátku
        Příběh nebe a země
        1 Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.

        Jestli pak byl ten velký třesk před počátkem, než Bůh stvořil nebe a zemi a kdepak tedy byli asi ukryti ti duchové?

        V prologu evangelia Jana se píše :

        1 Na počátku bylo Slovo
        a to Slovo bylo u Boha
        a to Slovo bylo Bůh.

        Jak to píše autor, tak zřejmě tu duchové byli před počátkem, před Slovem a vlastně asi i před Bohem…… před velkým třeskem. Kolik těch duchů asi bylo?

        Z citovaného filmu vím, co by řekli ti obyčejní chlapi, dřevorubci, řekli…!

    2. Možná by Vás zajímalo, že tom, že lidské duše existovaly dříve, než vznikl náš hmotný svět, se píše mimo jiné i v Koránu. Takže zase až tak nové pojetí to nebude.

      1. Anelie, zajímá mne leccos.

        Citoval jsem autora, který doslova napsal :“„Tedy duchové byli před velkým třeskem,……“

        Nepsal nic o lidských duších, nepsal nic o hmotném světě, ale ten čas tam dal – duchové byli před velkým třeskem. Takže novým pojetím se to jeví, alespoň já to tak cítím. Prozradím Vám, že autor se nesníží k tomu, aby to nějak objasňoval. Pokud něco víte o existenci lidských duší před velkým třeskem a chcete-li, podělte se se mnou. Budu rád.
        Děkuji
        Václav Žáček

  3. Nevím, o jakém štěstí tu je psáno. Jdou dva zedníci na stavbě. Jeden radostně vypráví o svém včerejším štěstí, jak vyhrál na stírací los deset klacků. Druhý přikyvuje, plácá ho po rameni, ale přitom přemýšlí o zítřejším rozvodovém stání a říká si, že štěstí v jeho životě se od něj nějak odklání. Z konstrukce nad jejich hlavami spadne traverza. Že by náhoda? Jednoho, toho šťastného s vyhranými penězi, zabije – rump přímo do hlavy a druhého těsně mine. Neměl přilbu, ale ta by ho stejně nezachránila. Jeden měl očividné štístko, navíc měl i předepsanou přilbu, druhý ne a vydechl naposledy. Ten živý, až skončilo ohledání místa a vyšetřování a mrtvý kámoš byl odvezen do márnice, se večer v hospodě z radosti i ze žalu opil, sedl pak na kolo a spadl při jízdě po hlavě z mostu do řeky. A zase měl štěstí, zlomil si jen ruku. V řece mu však vypadla peněženka se všemi doklady a s penězi a uplavala. Praštil se přitom do hlavy a ztratil na hodnou chvíli paměť. Své sehrál i alkohol. Probral se na nějakém malém nádraží ČD, na lavičce, mokrý a zakrvácený, ruka ve zlomeném zápěstí ho pořádně bolela. Jako praštěný se vydal na „nějakou“ cestu a v ranní mlze ho srazil na silnici auťák, šel po blbé straně. Štěstí pro něj ale nekončilo, měl z nárazu jen zlomený bederní obratel, poraněnou páteř, něco s míchou a levou nohu ve stehenní kosti na půl. A o patník si při odhození po nárazu ještě natrhl slezinu. Měl ale další štěstí, řidič neujel, zatelefonoval a vrtulník RZS mohl přistát, protože mlha se asi po dvaceti minutách od nehody rozplynula a za chvíli byl v nemocnici, kde se mu dostalo velké péče. Původní ztráta kamaráda a smutek, a radost, že on žije se míchaly dohromady. A pak již jen srovnání se se svým novým stavem trvalé invalidity, zůstal již na vozíčku, navíc po pádu na hlavu se mu nějak trvale „porouchal“ i zrak. Rozvod jeho manželství se jen oddálil. Naštěstí neměl již rodiče a ani jiné příbuzné, z manželství neměl děti a tak jeho havárie způsobila jen starosti nějakým sociálním pracovníkům, kteří mu museli, až si vzpomněl kdo je, dát dohromady všechny doklady a i přístup ke kontu v bance. To mu však velmi snížila ještě před rozvodem jeho manželka. Byl sám v ústavu s plnou péčí. Byl šťastný?

    Štěstí je ryze relativní pojem a lze ho stáhnout i na celou civilizaci. Meteorit, jehož dráhu nemůže „super člověk“ ovlivnit a jehož velikost by nás značně pocuchala a zdecimovala, minul Zemi jen asi o milion a půl kilometrů. Navíc byl hlídači vesmíru objeven na poslední chvíli a již by ani rakety s nukleární náloží, jak vídáme v amerických filmech, nijak nepomohly.

    Tzv. pocit štěstí a radosti či na druhé straně utrpení, žal, smutek je subjektivní a je plodem karmy. A ta je dávkována tak, aby mohl člověk získávat z jejího působení poučení. Zastavit se, zamyslet se nad sebou a nad tím, co se mu přihodilo. A nebo také ne a ani si třeba neuvědomit osudovost dění. Ale o tom tady bylo již mnohé napsáno….. .

    Ad/ „Jenže k pochopení toho, jak dospět ke stavu duše, který se nazývá štěstí, bychom měli nejprve poznat, co takové rozpoložení nitra člověka vlastně vyvolává.“

    Autor článku by mohl pochopit, že stav duše, který se nazývá štěstí, neexistuje.
    Ale to bych po něm chtěl moc.

    Václav Žáček

  4. Vendo,píšeš:

    ….Autor článku by mohl pochopit, že stav duše, který se nazývá štěstí, neexistuje.

    S týmto výrokom si ma dostal do kolien,akokeby si mi ,,dal“ na solar ,,plexesus“.
    Že prečo?

    Lebo sa pridržaš protoegyptských názorov, že za všetko, čo sa deje v Tebe a vo Svete, je zopovedná akási ,,paroplynová“ esencia, označovaná pojmom ,,DUŠA“…

    Vendo, už sa uvolni a zabudni na takéto ,,hovadiny“, lebo už začínaš tušiť, že pojem duše je zastaralý v období novoveku, keď bol človek cromaňónskeho typu , ktorý sa bál aj vlastného tieňa v jaskyni, už nahradený človekom ,,marxistického typu“, ktorý nemôže veriť v žiadne Nadprirodzené nebytosti, okrem nesmrteľného Vladíra Iljiča , syfilytického typu.

    ,,Vieru“ nahradilo sebaisté a rozmnožovania schopné ,,vedomie“.

    Je maximálne povolené, rozmýšlať v duchu amerických ,,súdruhov“ – teda v intenciách ,,toboliek“..

    Takže nemôžeš šíriť názory typu ,,stav duše“, prípustné je v novoveku sa pridržať nového myslenia, kde tento starožidovský pojem zanikal v hluku doby…

    1. Človíčku, já nic nešířím. To pan Staněk šíří. Tomu pište.

  5. Vendo,

    nie Ty si mi dal na onen solar, ale máš pravdu, to autor, na ktorého si reagoval…

    Ale vieš, že všetko ZlÉ ja na niečo Dobré, tak si zober z onoho poučenia z krízového vývoja ,,výcuc“…

    Bože môj, kde som sa to zase presekal pri tom intenzívnom hladaní a klopkaní…

  6. Pojem „štěstí“ je pomíjivý .,
    Je to určitá energetická veličina, která je na každém konci světa definovaná úplně jinak. Veličina, která je proměnlivá a na každého působí jinak. Podobně jako Síla, Tlak, Váha, Energie, Gravitace, nadmořská Výška atp….
    Štěstí je modelína s kterou se dá tvořit, dá se s ní pracovat, tisknout tvar geometrické obrazce, atd.
    …Proto by bylo docela blbé myslet si, že ten kdo prožil štěpení za velkého třesku a zároveň štěpení kolektivního vědomí, bude fungovat i jako individualita. Je to pouhé ponaučeni pro všechny.

  7. Dobrý den, pane Staněk.
    Omlouvám se, že nepíši k tématu Vašeho článku. Měl bych na Vás jeden dotaz. Posílám odkaz na video ruského analytika Pjakina.
    https://www.youtube.com/watch?v=NdtWLjB1rvE
    On zde zhruba v čase od 41:55 do 51: 44 podává zajímavé informace o Česku. Byl byste, prosím, tak laskav a na video se podíval? Zajímal by mě Váš komentář k řečenému.

    Děkuji.
    Petr

    1. O Česku jako z „jistých důvodů“ esoterickém středu Evropy a tím jedním ze 3 esoterických středu světa již píši 30 let. 3 knihy a asi 20 článků ve Phoenixu, nyní v novém Fénixu č. 3, 4, 5. Ví to nepochybně i znalí „jinde“. Pjakin se jen povrchně a o krátkém čas. intervalu zmínil. Měl říci, 1418, 1618, pak 1848 Češi rozpoznali nutnost reformy ck. monarchie. Natvrdlí je rozehnali je tehdy i za I.války. 1938 Češi (ne Slováci) rozpoznali nacizmus. Hodili je Mnichovem přes palubu. A jak pak dotyční dopadli? 1968 Češi rozpoznali nutnost reformy socializmu, rozehnali je a jak dopadli „normalizátoři“ do 20 let. 1989 chtěli iniciovaní Češi vyšší typ civilizace, ne pravdoláskárnu amer. střihu. Opět národ do vedení státu nasazenými lidmi svedli ze správného směru a už je celá záp. civ. v totální krizi. A nyní zase nechtějí obohacení islámem. Přitom nikdo neví, jak krizi řešit! Americká „svoboda a demokracie“ už tu 5 let „přesluhuje“ a je to cítit. Jak říká Pjakin, ideje jsou pravými řídícími silami světa! Lidi si následně najdou. A řádově nové ideje přichází z jistých esoterických důvodů na Gaiu nejčistěji v Česku. I Tesla a Einstein byli iniciováni v Česku! Západ nasadil do prez. voleb „nejlepší lidi“ a přesto Schw. prohrál. Celý „orchestr temnot“ byl otřesen a nemůže přijít na to, proč jeho média nebyla úspěšná. z jistých esot. důvodů úspěšná. A nyní propagaci islámu. A to přesto, že tu mají na světě nejčilejší „anti esoterickou úderku“ Sisyfos. Včetně úderníků tady na Gnosis, kteří zde pracují tak, že „našli“, že „prodávám CD za 400, ač jsem nikdy žádné neprodal.(Viz diskuze pod mými články.) Nyní na význam Česka přišli i Číňané a není divu, že jejich materializmus přesahující medicína byla zde nejen pochopena, ale i je zaváděna. A z toho ten rambajz Sisyfů! Pjakin má pravdu, „Praha jasnovidně“ oznamuje nastupující krize civilizace jako první. Proto tu Číňané chtějí mít uši! Ale už jsem v článcích naznačil, proč podrobnosti nelze napsat. „Černí“ a česky mluvící „lid z údolí tupých hlav“ na jejich popsání čeká, aby je zablokoval.

      1. ad – „Praha jasnovidně“ oznamuje nastupující krize civilizace jako první. ad – Proto tu Číňané chtějí mít uši!

        Pravděpodobnější je, že tu Číňané chtějí mít kšeft, pane Staňku.

        ad – „Černí“ a česky mluvící „lid z údolí tupých hlav“ na jejich popsání čeká, aby je zablokoval.

        Paranoia?

        1. Věře z Poustevny. Každý podle sebe soudí druhé, Číňany zejména. Je to v módě. Ještě doufám chcete zavádět lidská práva z Tibetu od dalajlámy, jako Kalousek a Schwarzenberg. Pokud se týká „černých“ potrefená se při dotčení vždy ozve.

        2. Není problém hledat v historii, hledat v ní jména a události a navlékat na ně charakteristiku plusů a mínusů vývoje.

          Doktore, píšete o příspěvek výše, že „A řádově nové ideje přichází z jistých esoterických důvodů na Gaiu nejčistěji v Česku.“

          Můžete pro například dnešní dobu uvést, a abych Vám dal i větší rozmezí, od roku 1989 do dneška, a i pro blízkou budoucnost, se Vám jeví jako nějaký vůdce národa ve smyslu „nových idejí…v Česku“?? Máte nějaké konkrétní jména. Uvedl jste tu skupinu Sisyfos, lehce lze vyhledat jména lidí, kteří se tam „skrývají“: Proto myslím, že byste nám, obdivovatelům Vašeho pohledu na svět, mohl naznačit, v čem a v kom je naděje z Česka, z Prahy. Co myslíte?

          A nebo odpověď neposkytne – viz. Vaše „Ale už jsem v článcích naznačil, proč podrobnosti nelze napsat. „Černí“ a česky mluvící „lid z údolí tupých hlav“ na jejich popsání čeká, aby je zablokoval.“

        3. Chápu, co jsou asi „ezoterické důvody“. Ty prostě nejde objasnit, protože pak by již nebyly ezoterickými.

          Ale jako diskutujícího „Anonymní“ by mne od Josefa Staňka taky zajímalo, kdo jsou v naší současné společnosti ti duchovní vůdcové. Odkazuje letopočty dávné, kde se něco dá navléknout na nějakého panovníka a tvrdit – to bylo ono ! Ale dnes? Že by Tomáš Halík? Nebo Tomáš Pfeiffer? Nebo Stanislav Grof či skromný autor tohoto článku? Chápal bych i, že i tato jména mohou být předmětem ezoterického utajení. A jak je to s idejemi a s jejich největší čistotou právě v Česku. Také je to předmětem ezoterického utajení? Pod ezoterické utajení toho lze skrýt moc a moc. Naznačit a nic neříci. Proto se mi líbí, jak tu jeden nejmenovaný autor nabádá k hledání uvnitř. Výsledek je pak i tak ezoterický, subjektivní a kdo nenajde / i takoví tu jsou /, se pak nad cestou do nitra, nad tím doporučeným klepáním a prošením bez výsledku, bez osobní zkušenosti, rozčiluje.

        4. Pane Staňku, klidně pište, blokování se nebojte. Že jste paranoidní, neznamená, že po Vás nejdou.

      2. Pane Staňku, píšte :“ O Česku jako z „jistých důvodů“ esoterickém středu Evropy a tím jedním ze 3 esoterických středu světa již píši 30 let….A řádově nové ideje přichází z jistých esoterických důvodů na Gaiu nejčistěji v Česku“
        Komentář: Nové ideje v Česku bylo tunelování vlastního hospodářství a zhasnutí světla pro rozkrádání ve velkém, abychom měli bohaté lidi u vesla , což potvrdil i bývalý ministr Jan Stráský v Hospodářských novinách:
        „“ekonomická reforma“ byla ve skutečnosti cílevědomě prováděným rozkradením českého hospodářství.
        Kuponovou privatizaci Jan Stráský popisuje jako cestu k urychlení zbohatnutí některých, tak aby si mohli další rozprodávaný státní majetek koupit. „A pokud jde o to kradení: ano, jedna cesta, jak nechat lidi zbohatnout, je nechat je krást. A cesty, „jak lidi nechat zbohatnout, jsme hledali“.
        Jan Stráský tak v rozhovoru nevědomky přesně popisuje těžko pochopitelnou nevzdělanost, chtivost moci, totální nezodpovědnost a ideologickou slepotu, s jakou se k odstátnění vlastnictví v tomto „mozkovém trustu ODS“ přistupovalo.
        Dovolím si na tomto místě připomenout výrok profesora Oty Šika z počátku roku 1990, který pronesl poté, kdy hovořil prakticky se všemi „otci ekonomické reformy“ – „Dopadne to špatně. Ti chlapci nevědí o ekonomii nic. Myšlením to jsou zastydlí marxisté, sociální inženýři, kteří jsou přesvědčeni, že stačí jenom najít a mocensky prosadit jedinou správnou novou ideologii – a všechno pak půjde samo. Jenomže takhle to nefunguje. Nejde jim o to, aby hospodářství prosperovalo. Chtějí jenom moc“. Ota Šik měl pravdu, a dnes krach Klausových teorií přiznává i Jan Stráský. Sám dokáže rozlišit pouze čtyři způsoby privatizace.
        První téměř nezmiňuje – restituce komunisty zabaveného majetku, které ale Klaus dlouho odmítal.
        Druhý, kterým se zabývá nejvíce – prodej do českých rukou, ve kterých ale nebylo dost prostředků.
        Třetí – prodej „cizímu, západnímu kapitálu“ (všimněte si, prosím, tohoto termínu), jenomže to také Klaus odmítal, a to velmi ostře.
        Čtvrtý – nechat hospodářství rozkrást s pomocí bankovního socialismu, kdy polostátní banky politicky spolehlivým soudruhům, přispívajícím té správné politické partě, rozdávaly veřejné prostředky s plným vědomím toho, že je nikdy
        nebudou muset vracet.
        Jan Stráský to, při vší shovívavosti, poněkud opožděně, plně potvrzuje: „To tak bylo, a dokonce bych musel říct, že to tak bylo vědomě. My jsme si to spočítali, že není jiná cesta
        než do toho zatáhnout banky, aby našim lidem půjčily, i když to někdo zaplatí a jiný ne. A nezaplatilo se toho hodně, odepisovaly se stovky miliard“. Byly to pro ty správné lidi dobré časy.
        Všimli jste si toho krásného termínu „našim lidem“? Kdopak je vybíral? Informované banky, vycházející v transparentním tržním prostředí výhradně z tvrdé analýzy možné ziskovosti projektu a poskytující návratné úvěry a půjčky podle přesných pravidel a pod dozorem neúplatného bankovního dohledu? Anebo někdo polostátním a „politice“ naslouchajícím bankám ze shora radil, a tak se mezi „naše lidi“ dostali i Viktor Kožený, František Mrázek, Jan Gottwald, Antonín Charouz, pánové Stehlík, Šrejber, Pitr, Krejčíř, Junek, Šlouf, a celá ta generace dnešních stranických „kmotrů“? Kdo v té době vytvářel a udržoval vědomě neprávní prostředí, tak „aby nás právníci nemohli dohnat“?
        Minimální odhad přímých ztrát z nedobytných bankovních úvěrů z doby „bankovního socialismu“ je přes 500 miliard. Je podivuhodnou slabostí české politiky a novinařiny, že se k těmto otevřeně kriminálním dobám tak málo vyjadřují.

        Ministr Grégr tlačil spolupráci firmy DESTA ( vysokozdvižné vozíky Děčín, Č.B) s Čínou. Číňané okopírovali co potřebovali, investice v Číně nepřinesly Česku nic, kromě krachu DESTY.

        1. Ekonomie je prachsprostá pavěda, výroba zlata ze švestek a jeden óbrgigantický podvod zároveň. Kdo chce vidět, ten vidí.

          https://www.youtube.com/watch?v=h5pye66isN4

          „Je dobře, že lidé nerozumějí tomu, jak funguje bankovní a peněžní systém. Protože kdyby rozuměli, jsem přesvědčen, že do rána by nastala revoluce.“
          (Henry Ford)

        2. Pane Pardál, vždyť vy jste to vlastně potvrdil a co se děje jinde jako u nás se dějící popsal. A jako u nás to „vovinují nějaké mraky“, proto tu chtěli tu základnu v Brdech na OCHRANU „PŘED PUTINEM“, tak to všechno „vovinují“ nějaké mraky v celé EU. Počkejte si a netěšte se na ekonomický pochod do „velkých konzumišť!“ Půjde to jinam.

  8. Pane Staňku, prohlásil jste Prahu za ezoterický střed Evropy, to jsem tedy nepotvrdil. Ani Vy nějakými argumenty.
    V odpovědi máte 4 pojmy ( spíše dojmy) v uvozovkách na 4 řádky. Prostě standardní tanečky kolem ezoterické kaše.

  9. á tak to přesuňte na Moravu…..tu se taky skvěle tancuje.

  10. Mě osobně se více líbí písničky oslavující Rusko a Putina, než ty přiblblé Americké seriály plné násilí a strachu směřující na prohnilý Západ v čele s černým muslimem Obamou.
    Jsem osobně proti „Amerikanizaci“ Čechů.
    Mám raději Zemana než ty neadekvátně myslící temné síly z Bruselu, které z Čechů dělají paskvil.

  11. Dusilová Koller dostali za správnou kritiku příslib možnosti vystoupení na demokratickém Západě

  12. V posledních příspěvcích rozkmitali diskutující / i Josef Staněk /duchovno, hledání světla či život v harmonii do zcela jiných témat a usilují…..,o co asi? I Dusilové a Kollera si všímají. Že by nové štěstí hledali a jen o ně usilovali? „Usilujte nejprve o království boží a ostatní vám bude přidáno!“

  13. Vendo, napísal si:

    …Usilujte nejprve o království boží a ostatní vám bude přidáno!“..

    Táto veta je po stránke náboženskej ako i psychologickej, veľmy , ale naozaj veľmy pochybná..

    Vieš, že v živote, či vo fyzike a v iných exaktných vedách platí konkrétnosť a nie najaké ,,také,že“ oné…

    Nikde žiaden Protožid, a neskôr vychcaný Protokresťan neuviedol návod, kde a ako hľadať ,,královstvo božie“…

    Je to prelud, muška jenom zlatá, pre tých čo zlyhali vo svojom doterajšom živote a predtým, než sa ,,hodia“ pod vlak, hľadajú posledné východisko – královstvo božie…

    Ale ja Ti hovorím, ani vymyslení bohovia, nepotrebujú ,,slabých“ jedincov, lebo za chvílu by bolo Nebo naplnené až po okraj hrdla neťastníkmi, ktorým sa život na Zemeplacke nevydaril podla ,,katechizmu a pred tým, ako to ,,zabalia“, skúšajú ešte virtuálné hókus-pókusy…

    Je to ako hladať si ,,kamarátov“ na Facebúkovi. Tam ich aj akože nájdeš, ale keby si chcel od nich konkrétnu pomoc, sublimovali by z netu a z Tvojho života, ako prd z nohavíc…

    Tí náboženskí ,,ojebávači“ Ti nepovedali pravdu, lebo tá je ukrýtá v ľudovom podaní už od čias Janka a Marienky..

    Pomôž si človeče sám , aj pánBoh Ti pomôže….

    Veru tak, veru tak….

    1. Pane Noho, milý človíčku,

      opět píšete svoji reakci na mně, ale zase patří autorovi článku J.Staňkovi. Ten píše v posledním odstavečku svého článku a já to jen použil: „Po pochopení výše uvedeného si můžeme nyní více vážit Ježíšovy rady z pramoudrosti: „Usilujte nejprve o království boží (správnost svého konání) a ostatní vám bude přidáno!“ Dodávám: prostřednictvím štěstí tvořícího záření pro duši a ducha! A co bylo platné lidem, kteří skoro celý svět třeba slávou „dobyli“, ale za svůj život i po něm „příkon energie“ od Podstaty světa nezískali?“

      S ním je třeba toto diskutovat.

      pěkný večer
      Václav Žáček

  14. Vážený autore Staněk,
    všiml jsem si, že svoje úvahy končíte mnohokrát nekonkrétním otazníkem “ ? „.
    Dovolte mi jednu poznámku: – Není to úplně efektivní -.
    Z Vaší otázky na konci mega-sloganu není většinou poznat rub ani líc problematiky, které se dotýkáte. Dnešní lidé většinou zásadní zákonitosti vesmíru neznají a ani si nedokážou udělat patřičný závěr. Proto není z Vašeho nadhledu patrné, co svým pojednáním potřebujete říct. Např.: jestli chcete lidi opět „dusit“ jako katoličtí kněží ve starověku, nebo jestli je chcete pozdvihnout k podobně svému rovnorodému cíli.

    1. Cílem článků a jejich otázek je obrátit lidi na samostatné myšlení nadhozením problémů, které nejsou tak jednostranné, jak se vědou nebo církvemi předkládají. Nejen myšlení, články otvírají i intuici, ale pouze u toho, u koho je možné co otevřít.

  15. Vážený autore Staněk,
    všiml jsem si, že svoje úvahy končíte mnohokrát nekonkrétním otazníkem “ ? „.
    Dovolte mi jednu poznámku: – Není to úplně efektivní -.
    Z Vaší otázky na konci mega-sloganu není většinou poznat rub ani líc problematiky, které se dotýkáte. Dnešní lidé většinou zásadní zákonitosti vesmíru neznají a ani si nedokážou udělat patřičný závěr. Proto není z Vašeho nadhledu patrné, co svým pojednáním potřebujete říct. Např.: jestli chcete lidi opět „dusit“ jako katoličtí kněží ve starověku, nebo jestli je chcete pozdvihnout k podobně svému rovnorodému cíli.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference