mapa stránek || vyhledávání

Pokračování duchovních zákonů v Evangeliích o Ježíši Kristu

Spojení muže a ženy je mezi lidmi probuzeného ducha kvalitativně odlišné.
Příběh o svatbě v Káni Galilejské. (J 2,1-12)

Vladimír Makovský (1846-1920) - Zázrak v Káni Galilejské

V. Makovský (1846-1920) – Zázrak v Káni Galilejské

Tento příběh z Janova Evangelia dává při vcítění se do děje možnost jej vykládat několika způsoby. Obvyklé je děj vnímán způsobem, který představuje Ježíše v roli divotvorce, který je obdařen schopností a chce manipulovat zákony hmotnosti. Neidentifikovaným svatebčanům v existenční nouzi mění vodu ve víno. Takové konání by však bylo v kontrastu s předchozím odmítnutím proměňování kamene v chléb při pokoušení Satanem na poušti. Tímto způsobem vykládaný a chápaný příběh o svatbě v Káni Galilejské směřuje i proti jiným Ježíšovým duchovním zásadám. Jako je respektování přirozeného běhu věcí, který je vyjádřením vůle Otcovy, až po poznatek negativního vlivu alkoholu na člověka. I malé množství alkoholu mění přece negativně auru, rozvolňuje ovladatelnost pudů duchem a přibližuje tím bytost člověka spíše k zvířeti než k Bohu. Proto ostatně pití alkoholu ostatní náboženství zakazují.

Od mládí mi zdálo, že za touto epizodou Evangelia se musí skrývat jiný hlubší výklad. Třeba jako v příběhu o umývání nohou učedníkům. Na kloub věcem skrytým neboli do úrovně vnímání skryté symboliky, nejen tohoto příběhu ale mnoha dalších Evangelii popisovaných, jsem přišel až při cestě po Izraeli. Teprve až tam, při vžití se do způsobu žití života v tamní zemi, se mi rozšiřovaly možnosti chápání podstat v Evangeliích popisovaných dějů. Jen na místě samém jsem mohl pochopit, že v této zemi je stálé nošení vody u sebe, na rozdíl od mého českého domova, skutečně podmínkou života a přežití. Tam je skutečně plně cítit, že voda je symbolem života. A když jsem se dověděl, že Ježíšových dobách se v místních polopouštích tekutiny přepravovaly hlavně v kožených vacích, začalo mi svítat. Představil jsem si, v co se v koženém vaku změní studniční voda. Teprve v této souvislosti mě napadlo, že vlastně lepší alternativou tekutiny k přežití je místní vysoce prokvašené víno. V tamních podmínkách je vlastně víno stabilizovaná neboli věčností obdařená voda!!! Ta trvanlivost vína ve srovnání s pomíjející vodou je podstatou Janova sdělení o Ježíšově působení v Káni. Příběh vlastně ukrývá popis duchovního zákona ve vztahu muže a ženy! A roli Krista v něm!

Janovo Evangelium nám příběhem o proměně vody ve víno vlastně sděluje, že přítomnost Ježíše (neboli žití jeho duchovních zákonů) způsobuje proměnu „vody přirozeného partnerského života“ (svatba) ve „víno“ trvanlivých partnerských a mezilidských vztahů! Jinak řečeno, žití božích duchovních zákonů přidává k běžnému netrvanlivému pudovému životu faktor nadčasovosti a univerzality, dává mu duchovní rozměr.

Proměna vody ve víno v Káni Galilejské je tedy použití popisu společenského děje k vyjádření smyslům skrytých duchovních procesů. Má nám obecněji napovědět, že Ježíšem sdělované duchovní principy, přesněji řečeno jejich pochopení a žití, jsou tím zázračným faktorem, který dočasnost dějů pozemského života proměňuje v děje duchovní neboli nadčasové. Ne náhodou byl tento vodu udržující prvek pojmenován jako „spirit“ neboli duch. Pochopením tohoto „náhodného“ středověkého pojmenování alkoholu před námi ještě více vyvstane smysl symboliky voda-víno. Víno je voda (život), která je obohacena o prvek trvanlivosti (věčnosti).

Symboliky vína jako vody opatřené nadčasovostí je použito v Evangeliích hned dvakrát. Vždy v klíčových situacích! Kromě svatby v Káni Galilejské ještě při poslední večeři Páně, kdy podáním vína jsou Ježíšovi následovníci vlastně vyzýváni k proměně živočišného pojetí života v produchovnělý. (To čiňte na moji památku!) V souvislosti s druhým použitím této analogie ve smrtelně vážné souvislosti bychom měli ještě více pochopit, jak velký význam přikládal Ježíš duchovnímu žití společenství muže a ženy! Tento evangelijní příběh tedy následovníkům připomíná, že žití Ježíšem oznámených duchovních principů v rodinném životě (na svatbě), (obrazně (duchovně) tedy „jeho přítomnost“ v rodinném společenství,) mění „vodu“ živočišného způsobu rodinné pospolitosti ve „víno“ duchovní rodinné pospolitosti!

Výše uvedený výklad symbolu v příběhu o svatbě v Káni Galilejské je jen tím hlavním, nejobecnějším pohledem. Jenže celý příběh skrývá i další symboliky a navozuje řadu otázek. Např. Ježíš jmenovitě nechává naplnit šest nádob vodou. Tomu je možné rozumět tak, že svatební spojení dvou lidí se přirozeně děje propojením muže a ženy v šesti ze sedmi úrovní, které člověka charakterizují. (Číslo člověka je sedm, říká se ve Starém zákoně.) Ale při sexuálním spojení muže a ženy se jich spojuje jen 6. Sedmá nepodléhá polaritě a je vyhrazena pro spojení s Bohem. (Viz: V „nebi“ se lidé nežení a nevdávají.) Lidé sami jsou schopni žitím erotické lásky tyto úrovně (nádoby) naplnit životem (vodou). Je-li však přizván (na svatbu) k přirozenému spojení v šesti vibračních úrovních člověka Bůh (v Káni v zastoupení Krista), proměňuje Jeho působení dočasné a „zkazitelné“ pozemské spojení muže a ženy v trvanlivé, neboli duchovní.

Tedy příběh o svatbě v Káni nám již 2 tisíce let sděluje, že vstupem duchovních zákonů do přirozenosti sexuálního spojení se žijícím dvojicím a tím i lidstvu otevírá možnost posunu na novou kvalitu v žití lidské pospolitosti. Mimořádnou hloubku sexuálního spojení nazývá psycholog Stanislav Grof „kosmický sex“ neboli orgasmus třetího stupně. Východním a antickým mystikům fenomén hlubokého sexuálního prožitku přibližuje pojem „mystická svatba“, osvícení nebo zážitky známé z klinické smrti. Když dnes takto pojmenovanou žádoucí kvalitu sexuálního vztahu pochopíme v širších souvislostech zjistíme, že nalezení téhož nám již dávno symbolikou vyprávění o proměně vody ve víno na svatbě v Káni Galilejské naznačuje evangelista Jan.

Podle vidění, které Emanuelu Swedenborgovi (1688-1772) ukázal ve snu anděl, má duchovní spojení muže a ženy své pokračování i v záhrobí. Ukazuje mu také, že uskutečnění Bohem žádané kvality vztahů muž-žena na zemi ve společenských poměrech zde panujících je bohužel velmi obtížné. Často se soužitím místo povznesení duší obou manželů oba karmicky zatěžují. Možná z těchto důvodů byl na počátku křesťanství duchovně usilujícím doporučován celibát. Osamělé usilování o přiblížení k Bohu je sice možným řešením životního směrování, ale podle Swedenborga (i mne) je to jen náhradní cesta. Dokonalou cestou k Bohu je dokonalá Kristem spojená láska muže a ženy.

Výše uvedenými analogiemi, chtělo by se říci kryptogramy (utajenými vzkazy zasvěceným), však otázky kolem příběhu o svatbě v Káni Galilejské nekončí. Čtenáře musí napadnout, proč správce svatby přišel za matkou Ježíšovou s informací, že víno dochází? Vlastně se na ni obrací jako na organizátorku svatby. Tou na tehdejších svatbách obvykle byla matka ženicha! A otázku vyvolává také to, že vína bylo tolik věder vypito? (Velikost svatby. Že by byli nenápadně přítomni tehdy skoro v ilegalitě žijící esejští židé???) A jak to, že tam byla celá Ježíšova rodina včetně bratří? A proč potom v dalších příbězích evangelií oslovovali Ježíše „rabbi“? Vždyť podle židovského kodexu mohl být „rabím“ jen ženatý muž, protože svobodný muž byl v Izraeli považován na „neúplného“?  A že s apoštoly po Palestině prokazatelně chodila Máří Magdalena, kterou podle Tomášova evangelia Ježíš líbal na ústa? V tehdejším Izraeli nebylo přípustné, aby svobodná žena chodila s muži sama! Mnozí včetně mne si tedy myslí, že svatba v Káni Galilejské byla vlastně svatba Ježíše samého. Později z dobrých důvodů zahalená mlčením! A jaké byly ty důvody? Např. to, že jestliže byla jeho manželka Máří pod křížem těhotná, hrozila by jí i dítěti smrt! Děti popravených se podle tehdejších zvyků pravidelně zabíjely, aby se nemohly mstít za smrt otce! A jak rychle a tajně Josef Arimatejský s Máří Magdalenou po Ježíšově nanebevstoupení odjel do jižní Francie! A další podivné indicie.

Podle mne Janovo líčení v sobě ukrývá i další kryptogram. Je to naznačení způsobu, jakým přijde na zemi tisícileté království Kristovo. Jeho příchod bude oznamovat zkvalitnění žití vztahů muže a ženy, žití dokonalých manželství. To se dostaví až po vyhodnocení dopadů současného maximálního úpadku manželství a rodiny. Vždyť polovina dětí v ateistickém Česku již vyrůstá mimo rodinu!!! Důsledky osobnostního pádu dětí z rozvrácených rodinných vztahů vynesou konečně do povědomí lidí zákony stvoření, podle nichž takto vyrostlé děti mají nevratně poškozené podvědomí. Navíc se do upadlých vztahů inkarnují duchové z temných oblastí záhrobí. (Abdrushin.) Já je vidím jako lidi s „černou nitkou“. Jejich současné řádění v mediálním a politickém životě národů je tím činitelem, který přivádí lidstvo na kraj zániku. Po vyhodnocení dějů příčin úpadku snad vnímaví duchové jako první pochopí, že trvalý a kvalitní vztah muže a ženy má klíčový význam pro duševní a zdravotní stav dětí, pád nebo vzestup národů. A konečně jej začnou i podporovat tlakem zákonů a tlakem veřejného mínění. (Ve srovnání se současnými „médiamejkry“ v otázkách významu rodiny se začíná vtírat kacířská myšlenka: „zlatý komunisti!“)

Jakmile dojde k vzestupu kvality vztahů muž-žena a rodinného života, v důsledku zákona „přitažlivosti duchovně stejnorodého“ se začnou četněji na zem inkarnovat duchové ze světlých oblastí záhrobí. Myslím si, že právě ti ze zdravých rodin to budou, kteří přes všechna strádání celosvětové krize ji přežijí. Následně vystaví vyšší světlejší civilizaci. Právě tato duchovní společnost bude to oznámené a očekávané „tisícileté království boží“. Vlastně „jen“ království žití zákonů Řádu stvoření. V něm lidé pouze začnou plně žít to, co se jim Ježíš před dvěma tisíci roky pokoušel sdělit.

Tak já osobně vidím druhý příchod Ježíše Krista s mocí! Tou mocí myslím důsledek zákona příčiny a následku. (Po ovoci poznáte falešné proroky!) Myslím si, že protřídění lidí na zemi proběhne tak, že jen světlejší duchové budou schopni odolat záplavě chemických a společenských „jedů“, produkovaných v současnosti padlou civilizací a její mocenskou elitou. Lidem žijícím Řád stvoření se dostane mimořádné pomoci skrze vyzařování z duchovní dimenze, od Ježíše Krista. Vždyť je již i ateistickou medicínou nalézáno, že masy zejména mužů, ale i dvojic postihuje pád plodnosti. Postrachem se stává všeobecná nemocnost tzv. civilizačními chorobami, neřešitelná materialistickou „pilulkárnou“.

Zpětný dopad následků neprozřetelného společenského a ekologického řádění rozhodující většiny populace, organizovaného mocnými a bohatými na planetě, dovede nakonec rozhodující většinu lidí v národech k pochopení kořenů zhoubných následků. Takto probuzená většina, o níž bude možno říci, že je „zrozená z Ducha Pravdy“, pak demokraticky změní směrování civilizace. Hlavním smyslem existence člověka i národů (státu) přestane být růst hmotné spotřeby, ale stane se jím poznávání a žití duchovních (božích) zákonů. To přivodí kvalitní mezilidské vztahy obecně a tím následný pocit štěstí v duších většiny. Již dnes je možné rozpoznat, že ne diktátem jakkoliv osvíceného, ale jen přes prohlédnutí rozhodující většiny lidí o duchaprázdnosti civilizace, může dojít ke zvratu. Od myšlení na zvyšování „hrubého produktu“ k úsilí o vybudování odrazu duchovního ráje, neboli Ježíšova království na zemi. To bude ale velmi bolestné, protože před tím musí být do vládnoucích elit infiltrovaní „temní“ (lidé s černou nitkou) odhaleni a od vlivu odstraněni. Jsou to mimo jiné také ti, kteří v současnosti pod záminkami všeho druhu, (lidská práva jako možnost čehokoliv,) maří cesty k vytváření právních a mediálních podmínek pro konstituování funkčních rodin.
 

MVDr. Josef Staněk
 

hodnocení: 4.9
hlasů: 7
Tisk Tisk

77 komentářů

 1. Příběh přeměny vody na víno čerpá z mystického evangelia Jana.

  Přeměna vody (obyčejného člověka ) na víno (Božího člověka) je základní úlohou Mistra, i Ježíše. Evangelista Jan uzavírá tento příběh zázraku takto – kap.2-11
  „Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.“

  Zdá se, že se Jan vyjadřuje /jako mnohokráte/ symbolickým způsobem. Tento Ježíšův „zázrak“ uvádí na prvním místě, protože je základním a prvořadým cílem života mystika – Mistři vyjevují svoji slávu tak, že vnášejí do lidských srdcí duchovnost. Určitě ne tak, že napomáhají lidem na svatbách k opilosti!? Právě přeměna vody na víno pomůže Ježíšovým učedníkům k tomu, aby mu uvěřili. Vnese jim do srdce pravou víru. Takovýto zázrak by se se světskou vodou a vínem nedal nikdy udělat.

  Na tento příběh se lze podívat i ještě z jiného aspektu. Ježíš vykoná přeměnu na svatbě na žádost své matky. Svatba je velmi často uváděna jako symbol mystického spojení duše s Pánem, který používali mystici i z jiných období a kultur. Navíc, Mistr působí na tomto světě na „žádost“, anebo příkaz Ducha Svatého, anebo Moudrosti, ve starověku často nazývaným Matkou. Ježíš tedy jde na svatbu a na žádost své matky přemění vodu na víno. Ještě jednou! Mistr / Ježíš / přichází na tento svět na žádost Svatého Ducha, anebo Moudrosti, Boží Matky, a přemění vodu( člověka) na víno (na Boha). První Janův zázračný příběh symbolizuje mystickou svatbu duše s Bohem.

  „A jeho učedníci v Něho uvěřili“.

  – – – – – – – – – – –
  Pane Staňku, díky za příspěvek, jehož závěr „jde“ opět do současného stavu světa, té ne dobré politiky a kde vyjadřujete krásné naději „prosvětlených nad temnými“.
  Za svůj život jste prožil mnoho „příběhů“ temných – II.sv.válka, 1948, 1953, 1968, normalizaci, 1989, svobodu doby po „sametu“ až k k válkám, v kterých si libují mocní / něco jim přinášejí, že? /, až k úpadku mravnosti. Ani ten se neděje jen tak.

  Jak jsem tu sdělil mnohokráte, tento svět, naše planeta, celé hmotné stvoření, není Stvořitelem určeno k budování Ráje. /ostatně, Ráj neustále existuje. Je u Něj, u Boha/

  Podívejte se na knihu Genesis, kapitola 3. Určitě tam nenajdete výzvu Boha, ať si potomci Adama a Evy budují na zemi Ráj.

  Ale také to vyhnání z Ráje nebylo pro vždy. Bůh stále posílá své Syny, proroky či učitele a ti lidem pomáhají. Ne budovat si Ráj tady, ale v Cestě duší k návratu.

  A o tom je mystické poznání.

  Pěkný den, do Brna i na chalupu u Letovic.

  Venda

  1. tento svět, naše planeta, celé hmotné stvoření, není Stvořitelem určeno k budování Ráje.
   Přimlouvám se za opačný přístup, za budování Ráje na Zemi. Postup od otrokářství, upalování lidí a hladomoren k současnosti tomu nasvědčuje.
   Ráj na zemi předpokládali pro 20. století J. Verne a J. Neruda. Vzhledem k různým lidským vlastnostem se předpoklad nesplnil.

   1. Pane Tichánku, myslíte si, že je na Zemi stále lépe a lépe? Pochopil jsem to takto dobře?

    Venda

    1. Ano. Snad není potřeba dodávat další příklady toho, že je na světě stále lépe. Ne z roku na rok. Ale z pohledu staletí ano. Střílení kulometů z letadel do domorodců už v jistém subkontinentě jistí Evropané nedělají, ani tam nevládnou.
     Spojené národy nezvítězily – tehdy ze Švýcarska, ale OSN jaksi funguje, světový střet velmocí nenastal.
     Ukrutnost zaměstnávání dětí v továrnách i hodně malých, dospělí s pracovní dobou nad 14 hodin, dnes už stěží se kde vyskytne. Atd.
     A těch příkladů, jak věda pomohla lidstvu, by se našlo moc.
     Poškozování Země je také moc a zásadního. A přece hodnotím svět jako jdoucí např. během posledního tisíce let od horšího k lepšímu.

    2. Pane Tichánku, pokud jde o to, že věda učinila lidem život snazší a pohodlnější, pak s Vámi zcela souhlasím. Ten „ráj“ ale, alespoň to tak chápu, si člověk musí budovat i sám v sobě. Pokud „duch“ bude nemocný, žádného štěstí ani vylepšení se asi člověk nedočká. A myslím, že lidstvo po této stránce zdravé není.
     Uvádíte příklady lepšího života: „Střílení kulometů z letadel do domorodců…“Podívejte se na Afriku, Afghánistán, Asii, zda se tam nestřílí a nedodávají se tam zbraně na strašlivé války.
     Říkáte – „zaměstnávání dětí v továrnách…“ Ale myslím, že kdybyste navštívil některé části Latinské Ameriky, našel byste tam děti i v dolech. Nechci mluvit o některých částech Afriky, kde běhají děti se samopaly, v Afghanistánu a jinde se učí zabíjet i malí kluci…
     Věda pomohla lidstvu, to bezpochyby. Ale lidstvo také zneužívá atomových a chemických zbraní, vyvíjí drony a bezpilotní letadla…
     Nevím, zda jde svět k lepšímu. Neodvažuji se něco jednoznačně tvrdit, ale přinejmenším je to hodně diskutabilní.
     Zatím si myslím, že budování Ráje na Zemi to moc nepřipomíná.

    3. Verne a Neruda předpokládali….., a vzhledem k různým lidským vlastnostem se předpoklad nesplnil.

     Změnilo se to, že ty různé lidské vlastnosti jsou již v 21.století minulostí? Již neexistují? Které to byly?

     Nejméně osm států má takové zbraně, které tu ještě nikdy nebyly. Jejich ničivá síla je obrovská. Existují jen proto, aby zastrašily jejich vlastníky k použití? + chemické + bakteriologické = dá se jejich použití = následky pak jen tak lehce odstranit? Jste si jist, že použití ZHN je naprosto nereálné?

     Technologie jsou stále v pokroku, s tím souhlasím, a ten přináší to, že lidé nemusí již tolik pracovat – síly světa, a nejsou to žádné skryté síly, vážně uvažují o redukci počtu obyvatel. Prý se neuživíme a nebo, pohled z druhé strany, byly by pro někoho menší zisky. Změní se to a kdy? Šel byste dobrovolně do těch, kteří by byli určeni k redukci?

     GMO – je to jednoznačný přínos? Vakcinace také? Koncentráky pro zvířata, jejich obrovské utrpení – dobré? Nedostatek pitné vody způsobené nadměrným čerpáním – naposledy ten vynález frakování? Masokombinát Polička spotřebuje tolik vody, jako 20ti tisícové město. Dobrý?

     Vymlácení druhů zvířat v přírodě – dobrý?

     Ničení přírody v takovém rozsahu, že může zahynout mnoho milionů lidí najednou? Taková nedávná havárie v Mexickém zálivu – společnost BP – důsledky se zatím /!/ ještě neprojevují. Bude to tak stále?

     Úpadek morálky, prostituce, drogy, krádeže lidí pro dárcovství orgánů, výchova dětí bez pohybu, stále jen počítače a hry; umí na počítačových hrách rychle a efektivně zabíjet…..dobrý?

     Vykonává to vše zase jenom člověk. Změnil se k lepšímu? Pokud ano, proč má jeho práce takovéto výsledky a nebo velmi špatné vyhlídky, která se blíží ke katastrofě ?!

     Za sebe. Nejsem ani pesimista, ani optimista. Každý jedinec má svůj osud a stále si ho vytváří. V mém poznání je již něco, co hodnotí věci pomíjivého světa tak, jak to jinde popisuji. Jako duchovní bytosti tu v tělech získáváme zkušenosti a s nimi, s poznáním, buď rosteme k návratu = mimo tento svět bídy a tmy a nebo tu prostě zůstáváme v koloběhu rození se.

     Pěkný den.

     Venda

    4. Zdravím, pane Tichánku.
     Na první pohled to tak skutečně vypadá. V mnoha věcech už nejsou takové zjevné zločiny možné a ospravedlnitelné. Staly se méně viditelnými, jsou méně na očích a jsou daleko více zakrývány. Tedy mechanismus je stejný, jen se přesunul z těch hmotných excesů /dětská práce, inkvizice/ do sféry myšlenkové /bulvár, mediání manipulace, morální vraždy/. Vše je sofistikovanější, uhlazenější, odůvodnitelnější …včetně zla.
     Podíváme-li se na 20. století a srovnáme ho s předchozími tisíciletími, budeme nuceni konstatovat, že takové hekatomby zavražděných, jako za posledních 100 let, se v předešlých 2000 letech „nerealizovaly“ ani náhodou.
     Od počátku průmyslové revoluce se podařilo vybít celé národy. otrávit vzduch, vodu, vztahy….
     Nechci negovat vše užitečné, co věda lidstvu přinesla, nicméně díky její vysoké úrovni jsme na samém prahu zničení /genetické manipulace, biologické, skalární a jaderné zbraně/. Ale to samozřejmě není vinou vědy, ale těch, kteří její poznatky využívají a zneužívají – nás lidí.
     Položme si jinou otázku: “ Jak se člověk změnil za poslední dva tisíce let?“ Stal se vnitřně lepším? Nebo je stále stejný, ovládaný chtivostí, lakotou a závistí? Jsem tu už nějaký ten pátek a pamatuji si dobře léta šedesátá, sedmdesátá, osmdesátá…. Tolik cynismu, sebestřednosti a nedostatku empatie jako vidím dnes, tak tolik jsem u svých prarodičů a rodičů neviděl…

    5. Smysl mého optimistického uvažování pramení z toho, co následuji dle zdrojů Kryon, Jeshua a další.

     Tuším z této adresy jsem stáhl hraný film z roku 2013 o 1. kosmonautovi světa:
     http://www.uloz.to/xs7DzijS/gagarin-prvni-ve-vesmiru-2013-dvdrip-vlozene-cz-titulky-avi

     V něm se Koroljov trochu podivuje nad tím, že Gagarin ve své 90 minutové pouti stále hlásí, že vše je v pořádku: „Jak to, že pořád říká, že je vše v pořádku?“
     Ačkoliv oni na Zemi věděli, že není. Např. výška jeho letu byla o 100 km víc, než měla být! Silně se obávali, zda naskočí brzdicí motory. I on musel mnoho vědět. (Pak při první fázi přistávání byl v bezvědomí, kvůli rotaci korábu. Rozkousané rty.)
     Tedy Gagarinův přístup, jakož i stálé internetové ubezpečování shora (např. http://www.transformace.info), že vše se dobře vyvíjí, je přece srozumitelný i nám. Odhaduji, že nějaký pesimismus Gagarina by ho vedl k neúspěchu. Přece Vesmír plní naše přání.
     Diskutovat o záporech dnešního světa, zvlášť na skrytě důležitých fórech, je stěží prospěšné. Obávám se, že Vesmír plní nejen přání, ale i názory.
     Říkejme pravdu, ale to neznamená sdělovat všechno. Možná by nám v těchto diskusích pomohlo něco jiného, než říkat vše.

    6. Pane Tichánku, byla to pouze reakce na Vaše slova o budování ráje na zemi a na to, že spějeme k lepšímu.
     A v rámci pravdivého pohledu jsem cítila potřebu se vyjádřit, a stejně tak pravděpodobně i ostatní.
     Pokud se nepletu, o pozitivním myšlení (o které Vám pravděpodobně jde) tu měl myslím jeden velmi pěkný článek pan Jan Menděl.

    7. Vnucovat někomu svou pravdu skutečně postrádá smysl, výměna myšlenek však člověka obohacuje.
     Uvedu jeden příklad dějinného optimismu:
     „Přinesl jsem vám mír.“
     Neville Chamberlain po podpisu Mnichovské dohody

    8. Zajímavý příklad. Pokud by však nebyl Mnichov, stěží by Češi zažili stav, kdy po desítky let nebylo žebráků a bezdomovců, organizovaných prostitutek. Nic není náhoda, a 2. světovou válku si lidé připravili sami. Její skrytou příčinou nebyl nikdo z Němců. Mírumilovný český národ prošel válkou úměrně svému duchovnímu vybavení.
     Tuším o Chamberlainovi se píše, že písemný doklad Mnichovské smlouvy, během letu, někde založil, a mával jen nějakým papírem po vysednutí z letadla. (Ano, vyhledávač snadno ověřil na: http://cs.bab.la/slovnik/anglicky-cesky/chamberlain
     (slovník pro 25 jazyků!). Nic není náhoda.
     Nadále vycházím z nutnosti šířit optimismus.

    9. Proti Vašemu způsobu šíření optimismu nic nenamítám…
     Jistě znáte římské označení neprozkoumaných oblastí: „Hic sunt leones“
     Je nutné být životním optimistou. Jak jste v souvislosti s Mnichovskou dohodou zmínil-všechno zlé je k něčemu dobré.
     Vzpomínám si, když mi můj děda asi jako tříletému chlapci říkal, abych nesahal na dvířka kuchyňských kamen. Stejně jsem ho neposlechl a sáhl na ně… Proto si to tak dobře pamatuji ještě dnes…
     Každý člověk je vystaven nějakému tlaku. Někdo pod tlakem vyroste, jiný se zlomí.
     „Kde srdce tvé, tam poklad tvůj…“

    10. Pane Tichánku,
     dávám Vám sem úryvek z knihy Nové zjevení Pána Ježíše Krista,
     zkuste přečíst a přemýšlet. Kniha vyšla v roce 1992 v USA a co tehdy nebylo tak vidět, dnes se stává zřejmým.

     Životní styl lidského života odráží překroucení, zprznění a zfalšování jak pravého života, tak i mrtvého života. Do určité míry je nějak lidský život na tom hůře než dokonce i mrtvý život, poněvadž vinou násilné kombinace protichůdných elementů, uměle držených pohromadě speciálním genetickým a duchovním kódem, nemá lidský život žádnou stabilitu, permanentnost ani žádnou jistotu. Nikdo nic nezná jistého o ničem. Jsa v takovém nepřirozeném, rozporném a nemožném stavu, produkuje lidský život přečetné protichůdné, nesmiřitelné názory, mínění, filosofie, náboženství, postoje, životní styly, atd., prohlašované za jedině pravé a božské. Tato situace vyvolává všeobecný lidský životní styl, charakterizovaný napětím, stísněností, ubohostí, válkami, zločiny, agresí, terorismem a čím vším z toho, co tam na vaší planetě máte v takové hojnosti. Jak vidíte, neobsahuje lidský život v sobě nic opravdu pozitivního a dobrého, vycházejícího z pravé Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista.

     Nyní budiž řečeno, že nedávno na vaší planetě, jakožto i po celé zóně vymístění, se objevil nový, duchovně nesmírně nebezpečný trend, který ustanoví vznik zcela odlišnému životnímu stylu. Čelíte obrovskému počtu učení, pracovních seminářů, kultů, skupin a trendů prohlašujících, že lék pro všechny nemoci a problémy lidského života se nalézá v nevěnování pozornosti čemukoliv negativnímu, ale namísto toho v tom, že se prostě miluje. Milujte vše tak, jak je, a všechny problémy odejdou. Povšimněte si, že v takové lásce není žádná moudrost. Je to slepá láska, vedoucí slepce a oba skončí v jámě vryté negativním stavem – zabití nebo závažně zranění.

     Všechna tato učení, hnutí a trendy jsou původu pekelného, odvádějící vědomí lidských tvorů od existence mrtvého života negativního stavu, aniž by je nejdříve zbavila negativního stavu. Toť nejúskočnější způsob, jakým zachovávat v lidském životě negativní stav v jeho nejplnější míře, což konečně povede k dočasnému úplnému vítězství negativního stavu na vaší planetě.

     Tímto máte být zpraveni a dává se vám na vědomost, že všichni vůdcové takových hnutí, učení, bohoslužeb, trendů, kultů, pracovních seminářů atd. jsou ve VĚTŠINĚ případů démonickými duchy, kteří se vtělili na vaší planetě za tím účelem, aby dobyli vítězství negativnímu stavu pod maskou lásky a ve jménu Boha.

    11. Díky za nabídku, přemýšlím, i odpovídám.
     „Nikdo nic nezná jistého o ničem.“ – absolutní hodnocení?
     „produkuje lidský život přečetné protichůdné, nesmiřitelné názory, mínění, filosofie, náboženství, postoje, životní styly, atd., prohlašované za jedině pravé a božské.“ – ano, to se týká především náboženství, a i dnešního šíření kapitalistické demokracie. (Kapitál – majetek – peníze – to Ježíš silně odmítal, napadal. Doporučoval rozdat. Ale to je dlouhé téma – smysl pobytu na Zemi.) Jakto že Burunda-burundi nemá naši demokracii!? Pomůžeme jim!?
     „Čelíte obrovskému počtu učení, pracovních seminářů, kultů, skupin a trendů prohlašujících, že lék pro všechny nemoci a problémy lidského života se nalézá v nevěnování pozornosti čemukoliv negativnímu, ale namísto toho v tom, že se prostě miluje.“
     Milovat všechny značí být jim nadřazen jako rodič dítěti. Věnoval jsem velkou část života svému úsilí přivést vědu – fyziku k lepšímu vyhodnocení bezvýsledných výpočtů, jež vede k zásadnímu porozumění stvořeného Vesmíru. Skutečně nestačí jen milovat, jak Vámi citovaná kniha odmítá.
     Optimismus je jen životní zásadou, kterou pochopitelně někdy zvládám, někdy ne.
     O tom, že optimismus je potřebnou součástí života, mne přesvědčuje mnoho zdrojů, příběhů.
     Je škoda, že se zde v gnosis potřebují lidé jen vypovídat, sdělit svůj názor. Dovedu si představit že na pracovišti, u sousedů se ani nezmíní o svém duchovním přesvědčení, když i zde si musí dávat jen nick – pseudonym, nevloží svou totožnost. Ovšem sám to taky někdy někde udělám, jen někdy.

    12. Re:– absolutní hodnocení?
     Jsou to slova Pána Ježíše Krista, kdož je jediný/jediná absolutní, takže ano.

     A k optimismu:
     Ono to všechno nakonec skutečně dopadne dobře, jako v pohádce. Nezapomeňte, že se máme poučit o tom, co je to zlo. Bez této znalosti není možné si dostatečně vážit dobra, musí se tomu věřit (až se všichni poučí, bude konec negativního stavu).
     Pán Ježíš Kristus jediný věděl a ví, co je to zlo a tak tehdy zakázal trhat to jablko ze stromu poznání. Bylo utrženo, což má své následky. Je to stejné, jako když si pan Weissbach sáhl na kamna. Co se nezkusí,tomu se musí slepě věřit.

     A k pseudonynům:
     Nevidím v tom nic špatného, tady jde o ideje a ne o to
     spojovat je s konkrétní osobou. Některé postoje jsou zatím většinově neakceptovatelné. Veřejným propagátorem Nového zjevení je např. pan Benda (dělá to podle mě dost nešťastně) a sklízí jenom posměch.

    13. „Je škoda, že se zde v gnosis potřebují lidé jen vypovídat, sdělit svůj názor. Dovedu si představit že na pracovišti, u sousedů se ani nezmíní o svém duchovním přesvědčení, když i zde si musí dávat jen nick – pseudonym, nevloží svou totožnost.“
     Soudíte a paušalizujete…
     Já si tedy nic takového nepředstavuji…
     Vypovídat a sdělit názor?
     Co takhle výměna, zkušenost, prožití?
     A to jste psal o nutnosti šíření optimismu…

 2. Osobně se nedomnívám, že „tisíciletá říše“ (ze ZJ.Sv.Jana) je vize nějakého období na naší Zemi. Evangelista Jan využíval kabbalu a pokud dobře vzpomínám, tak 1000 je symbolicky označeno trvalé spojení duší s Bohem. Např.číslo 6 je číslo člověka, apod.

  Abdrushin bohužel velkou část svého díla vykládá doslovně dle Bible, co si vzpomínám:
  – tisíciletá říše bude jednou na Zemi a jen doufej člověče, že se do ní stihneš jednou inkarnovat
  – Syn člověka není Ježíš (tady to nechápu zcela, protože v Bibli je naopak na mnoha místech doslovně uvedeno, že Ježíš se označuje i tímto titulem)
  – Duch pravdy, kterého Kristus slibuje apoštolům není Duch svatý, ale Abdrushin o 1900 let později…

  Fanouškům jeho díla nic neberu, ale myslím, že je v pořádku, když se tu objeví i tento názor.

  Nevěřím, že Ježíš Kristus měl manželku a děti, ale opět tento názor nikomu brát nechci. Ono, i kdyby tomu tak bylo, je to z hlediska jeho následování a Cesty, kterou ukazuje, naprosto nedůležité a nepodstatné. To podstatné je v evangeliích a nemusíme číst ani v těch apokryfních. :)

  I tak děkuji autorovi za článek.

 3. Problém s Biblí je ten, že ji nemůžeme brát jako věrohodný zdroj informací. To co je zaznamenáno v evangeliích jsou vzpomínky z vyprávění, které byly sepsány mnoho desetiletí po skutečných událostech. Dále pak dopisy Pavlovi, což je vyjádřením vlastního pochopení odkazu Ježíše člověkem, který se s ním nikdy nesetkal. Určitě tady na gnosis nemusím vyprávět o selekci a cenzuře jednotlivých textů, které se do nového zákona mohly vůbec dostat.

  Poskládat Pravdivý obraz světa na základě Bible je nemožné. A pohádkám o Boží inspiraci už přece taky nevěříme, nebo ještě ano?

  1. Kdybych měl jen pohádkám Boží inspirace věřit, pouze věřit, tak je to nesrovnatelně lepší než prožívat „Boží expiraci“
   Ale Boží inspirace tu je, je v nás a my v ní. Již samotné vdechnutí je základ, ale následovat musí exspirace, vydechnutí. Obojí tvoří jednotu.

   A tak, i když si můžeme o církvích, jejich mocenských ambicích a až souvisejících podvodech myslet cokoliv, je tu stále, i kdyby stokráte změněné, přepsané, falšované,učení Pána Ježíše Krista, které se v „nějakém“ tvaru a smyslu zachovalo.

   A nakonec, ani ta církev nedokázala vymýtit za čas, staletí, která k tomu měla, vše. V mystickém evangeliu Jana, a dalších i apokryfních je toho, co církev nechápala, opravdu mnoho. Co ale uměla, čemu dala základ i pro budoucí vývoj, je postih za herezi. To již ale s učením Ježíše a jeho Pravdou nemělo a nemá nic společného.

   Osobně jsem rád za to, co v mystických učeních prezentují evangelia.

   Venda

   1. „i kdyby stokráte změněné, přepsané, falšované,učení Pána Ježíše Krista, které se v „nějakém“ tvaru a smyslu zachovalo.“

    To jste napsal dobře. A na těchto základech vznikají nejrůznější šílené výklady, které nemají s Pravdou nic společného. Pouze zavádí lidi na scestí.

    1. Já nevím pánové co čtete a jak to chápete, ale osobně v evangeliích nic falšovaného k nepochopení nevidím. Asi máme jiné výtisky Nového zákona. :)

     Slova jsou jen „obaly“ Pravdy, která je v envangeliích citelně přítomná.

     Pane Vahrione, šílených výkladů je mnoho to souhlasím – v podstatě každá církev a sekta (Adventisti, Jehovisti…) se od sebe liší právě tím, že vykládá tu kterou část Písma podle svého. A vždycky jen to, co se jim hodí, částí evangelií které se nehodí, označí za falešné. Ale když se začne k Novému zákonu přistupovat jako k CELKU, tedy nezačnou se vytahovat jednotlivé věty jak se komu hodí (a některé nevhodné věty potírat), pak se před vámi může začít rozprostírat obraz nebývalé krásy.

     Jen chci zdůraznit tento svůj názor, že evangelia – tak jak se zachovala – jsou ukazatelem cesty duše k Bohu.

    2. Pane LM,

     vyjádřil jsem v jednom předchozím příspěvku, na který reagujete, tuto myšlenku:

     „A tak, i když si můžeme o církvích, jejich mocenských ambicích a až souvisejících podvodech myslet cokoliv, je tu stále, i kdyby stokráte změněné, přepsané, falšované,učení Pána Ježíše Krista, které se v „nějakém“ tvaru a smyslu zachovalo.“

     A to si myslím, že stačí. A použil jsem spojení „i kdyby“ a tudíž tím říkám, že učení Ježíše je tu a za sebe a s láskou potvrzuji, je to učení Mistrů; mnoho z něj se objevilo i u dřívějších Božích proroků.

     Zkusím Vám položit dvě malé otázky :

     Například – myslíte si, že Ježíš učil o existenci reinkarnace a nebo ji neuznával?

     Slyšel jste někdy o faktu konání 5.ekumenického koncilu v roce 553 v Konstantinopolu, kde byla přijata klatba /anatéma/ – doslova v tomto znění ? :
     „Jak někdo hlásá bájnou preexistenci duší a bude hlásit i jejich nehoráznou obnovu, která z toho vyplývá:Nechť je prokletý“
     /znění-překlad z knihy „Ježišovo evangelium-po stopách jeho původního učení“ z Anathemas Against Origenes /

     O obrazu nebývalé krásy máte jistě pravdu, ale byl by ještě více dokonalejším, kdyby po staletí známá reinkarnace, již i před Ježíšem, tam zůstala. To by však nesmělo dojít k tomu, že církev „k obrazu svému svévolně učení měnila“. Umíte si představit, že by církev hlásala Ježíšovu lásku, a sama šla příkladem, chovala se dle Ježíše k bližnímu svému……atd. / i např. k nevěřícím pohanům / a zdůrazňovala by lidem, svým ovečkám, že nesmí dělat karmické dluhy, pro které se budou vracet do stvoření v koloběhu nových zrození, sama by se bála konat skutky špatné, pro které se duše vrací….a že jich i nejvyšší zástupci – náměstci Boha na zemi vykonali ne málo, že? Viz.odkaz : http://blisty.cz/art/22867.html
     Co krve proteklo, co lidí bylo umučeno, upáleno a zabito, aby církev svatá prosadila Ježíšův zákon lásky? Troufnu si napsat, že mohlo být na světě mnohem líp, kdyby církev lpěla na přikázáních Nového zákona a dodržovala je.

     Kdo z nás ale ví, jak zní originály evangelií a jak a v čem se liší od těch, přeložených, přepisovaných a nakonec přijatých. Ale přesto, že cokoliv může být jen spekulace, je to, co zůstalo, významným učením Mistra Ježíše Krista.

     Pěkný večer
     Venda

    3. Pane Vendo, rád Vám odpovím a moc děkuji za tuto otázku. O koncilu vím, je to omíláno v každém článku týkající se pohledu křesťanství na reinkarnaci. Vůbec nepochybuji, že tento koncil proběhl – o tom, že církev svého času šířila Kristovo poselství mečem, to je také nezpochybnitelné.

     Na druhou stranu jsem přesvědčen, že pisatelé evangelií, pod vlivem Ducha svatého a samozřejmě samotný Kristus, o tom co přijde, věděli a tak jsou psána tak (a Ježíš je říkal tak), aby uchovali poselství i po věky. Sám jistě víte, kolik je v Novém zákoně symboliky a podobenství. To za prvé.

     Za druhé, a tím odpovídám na Vaši první otázku, Ježíš o reinkarnaci samozřejmě věděl a jsem přesvědčen, že ji sděloval svým nejbližším, které zasvětil do všeho možného (i když oni plně vše pochopili a PROŽILI až po seslání Ducha svatého po Ježíšově zmrtvýchvstání – je to hezky řečené tím Petrovým zapřením Krista, i když mu přísahal oddanost, stejně ho zapřel… ale po seslání Ducha svatého šířil evangelium až do své mučednické smrti, naprosto bez pochyb). Když čtete evangelia Ježíš stále mluví o věčném životě a o královstvím Božím. Ježíš nemluvil o reinkarnaci, protože jeho učení (alespoň tak, jak jej chápu) vede k Bohu (Otci) (jak je hezky napsáno v podobenství O marnotratném synovi) a nikoliv k „reparátu reinkarnace“, tedy takové inkarnace která je doprovázeno vytvářením nové individuality/ega – tedy, Ježíš chtěl a svým životem nám k tomu ukazuje cestu – aby naše smrtelná část duše dosáhla spásy – „věčného života“ a aby si zachovala svou individualitu. Tak zkuste v Bibli číst i řádky o pláči a skřípění zubů – to není narážka na peklo, ale na nutnost dalšího zrození do hmoty za účelem dalšího učení.

     Jaký smysl by pak bylo, kdyby v evangeliích byly zmínky o reinkarnaci? U mnoho lidí by toto vedlo jen k tomu, že odloží „hledání království Božího“ a nechají to na další životy, apod.

     Samotné potírání reinkarnace je – v nynější době obzvláště – spíše ke škodě křesťanství, ale dle mého názoru NELZE naroubovat reinkarnaci a klasické pojetí karmy, tak jak ji osvětluje hinduismus, na Kristovo poselství. Ještě lépe bych se snad vyjádřil takto: vše je podstatně složitější a reinkarnace a karma jak je vysvětlována hinduismem by měla být v křesťanství osvětlena a přivedena na vyšší stupeň.

    4. Musím ve svém výše uvedeném příspěvku opravit tuto nepřesnost, je velmi podstatná!

     Nikoliv „Ježíš nemluvil o reinkarnaci, protože jeho učení (alespoň tak, jak jej chápu) vede k Bohu (Otci)“, ale správně takto :
     Ježíš nemluvil veřejně o reinkarnaci, protože nám svým životem – kam patří i to co říkal, ale především také to co v jaké chvíli a období svého života dělal a nedělal – tak jak je zaznamenám v evangeliích, ukázal cestu k Bohu. A tento návrat k Otci je přesným opakem opětovné inkarnace do hmoty (tím je to biblické věčné zatracení a skřípění zubů) – současná osobnost, kterou člověk budoval celý život někde v období druhé smrti zaniká. A to od času Golgoty může každý z nás změnit.

     „Vezmi svůj kříž, zapři sám sebe a následuj mě!“ – nešlo to již říci a napsat výstižněji.

    5. Ježíš, ukázal cestu k Bohu.
     Přesto lze váhat nad doporučením, aby pozemská cesta byla zkracována, jak se to stalo v 1. století.

    6. Pane Tichánku, zde Vám nerozumím…nemyslíte snad, že Kristus naváděl k tomu, abychom se nechali fyzicky umučit? Bez fyzického těla není možný žádný postup a tedy ani cesta naší duše k Bohu.

     Ale máte pravdu v tom, že symbolice jeho života se přichází postupně a teprve na kloub. Věděli to staří alchymisté, původní rosekruciáni (známe dílo Figury Rosikruciánů…)- neplést z dnešními rádoby odnožemi tohoto cnostného řádu, symboliku Kristova života velmi detailně popisuje Karel Makoň ve svém díle, je to na netu http://www.makon.cz.

     Samozřejmě, jedna věc je rozumět, alespoň části této symboliky, druhou věcí je ji skutečně plnit a následovat.

    7. S důležitým mystikem jsem kdysi jen krátce mluvil, škoda.
     A k souvislostem starověkého velikána jsem se vyjádřil v http://www.blisty.cz/art/29925.html , již před osmi lety. Nadále souvislost sleduji obdobně.

    8. Pro LM a Karla

     Plně rozumím lidské potřebě mít na své cestě pevný bod, který ji vytyčuje. Většinou je ale obrovský rozdíl mezi tím, co si člověk přeje a co je skutečnost.

   2. Pro pana Vendu a Vahriona.
    Koukám, že to stokráte změněné, přepsané, zfalšované učení Pána Ježíše Krista, někomu pěkně leží v žaludku (nemůže ho strávit).
    Ono nás bude sto čtyřicet čtyři tisíc (a to fakt neznamená fyzický počet) i bez Vás, vždyť víte, že tu píseň se naučí jen obyvatelé země, kteří byli vykoupeni. Nikdo jiný není schopen se ji naučit. Proč asi? Odpověď najdete v tom stokráte změněném, přepsaném a zfalšovaném učení Pána Ježíše Krista (jak jste ho Vy definovali).
    Zatím je dost času se tu píseň naučit, chce to jen čisté chtění.

  2. Ti autoři těch „nevěrohodných zápisů“ evangelií za ně pložili život. Každý si může domyslet, co by za své zaručeně věrohodné názory položil varion.

   1. Život lze položit za cokoli. Za nevěrohodné zápisy, za rodinu, za rasovou čistotu, za vůdce, za socialistickou vlast, za kapitalistickou svobodu, za korán, za védy, za cokoli se může nechat člověk zabít. Jestli Vás to pane Staněk nějakým způsobem oslňuje a je znamením Pravdy, tak to máte před sebou ještě hodně dlouhý kus cesty.

    Vy by jste se nechal zabít, za svoje názory? Položil by jste za ně život?

    1. Ano. Za napsanými stojím i za cenu života. Přesvědčil jsem se, že stát za poznanou pravdou i za cenu ztrát je výhrou z hlediska věčnosti na událostech v r. 1968. Tehdy mě vykádrovali z vysoké školy a zaměstnání pro písemné neschválení vstupu spřátelených armád při prověrkách. A následoval duchovní vhled a přerod.

    2. To by bylo zajímavé, pozorovat to zklamání, až by jste zjistil, že jste umřel za něco, co se Pravdě nepřibližuje, nebo jen částečně.

     Ale nebojte, pokud by jste umřel dost teatrálně, tak by se určitě našli Vaši následovníci, co by Vás prohlásili za duchovního učitele, vůdce nebo dokonce za svatého! To by bylo, co?

 4. p. Venda, Varion,

  vidím, že opisovaniu toho, čo akýsi lumpenproletári v biblických časoch povedali, vám ide. A čo tak k citácii pridať aj váš názor, na to, čo ste prečítali. Hovorím, vám nemusíte sa báť, lebo máte vraj ,,Slobodnú vôlu“. Tak ju prosím využite, aj diskusie budú mať svoje grády a možno aj ,,gule“…

  1. Pane Anonymní, s chutí do toho, ať to má kule.
   Pan Staněk nám tu podal svůj výklad. Můžete a nemusíte se k tomu vyjadřovat.

   Venda

   1. p. venda,

    ano, p. Stanek očakáva druhý návrat Krista, ale nie som vôbec presvedčený o tom, že tu vôbec volakedy bol. Pretože tolko haraburdia a špiny sa navialo na pôvodnú vieru ludí v existenciu akéhosi univerzálneho dobra, v krutých časoch otrokárskej spoločnosti , že keby existoval Boh v akejkolvek podobe, ten nárek a plač takeho množstva ludí, by ho prebral k tomu, aby svoje dielo aj trocha riadil. Kedže to však nechal na slobodnej vôli každého z nás, tak sa s tým musíme boriť ako len vieme. Z tohoto uhla pohladu je Boh ,,bezcitný“ Terminátor, ktorý po potope sveta a ,,vyhnaní dúhy nad zemský povrch “ dal jasne najavo, sme pánmi sveta, a máme JEMU a sebe ukázať, ako to zvládneme. Že sa to ludstvu vymyká z rúk , je jasné , čiže si sami sebe podpilujeme konár, na ktorom sedíme… A záver, zničíme sami seba sa, možno za 300 , možno za 600 rokov. A riešenie, únik na inú planetu s tým, že zase uniknú len vyvolení. Tí zatratení zostanú tu a postupne podochnú , alebo sa spamätajú… Howgh.

    1. Krásná ukázka současné demagogie. Kdyby to viděl, tak by nás udělal všechny krásné a šťastné?

     Málokdo ale domyslí to, že právě to, co se nejvíce kritizuje je trest. ( Války, konflikty, nemoci, atd.. ) To je trest, který si stanovujeme sami nad sebou.

     A kdyby jste byl pane Anonyme bez viny, tak už se tady s náma nemusíte na zemi trápit. Jenže jste tady, to znamená, že jste si připravit něco, co si musíte sám „vyžrat“. Ale to lidem nestačí, teď je čas Boha obviňovat a popírat, nebo proti němu přímo bojovat. Ale naštěstí, už je to poslední boj.

    2. P. Vahrion,

     nebol som pochopený. Písal som, že sa po potope sveta dal Jahve nám ludom najavo, že už poriadky tu na zemi nemieni robiť a máme využť svoju ,,slobodnú vôlu“ , ako jednotlivec aj ako ludstvo. Že to nezvládame, je evidentné a nikto za to nejakého Jahveho obviňovať nemieni. Ale ked nás nechal ,,napospas“ , potom nemôže ani požadovať odo mňa ,ani od ludstva zodpovednosť, teda akýsi súd po ,,konci sveta“. Nie všetko sa zmestí do desatora, ktoré nám ludstvu – vraj osobne odovzdal. Z toho desatora je cca polovica príkazov , ktorými nás núti veriť len a len v NEHO a dalšie ustanovenia sú len svetského charakteru, napasovaných dobe otrokárskej spoločnosti, kedy ich židovský pisálkovia spísali a kresťanskí plagiatori to prevzali a 2000 rokov si cez tieto ,,zákony“ upevňovali svoju svetskú moc a ,,vykašlali sa na Jahveho“, ktorého premenovali akože na svojho patróna – Boha a vraj milujúceho…

    3. Klasická představa přetrvávající u lidí ještě z dob starověku, což je smutné, protože je to známkou toho, že se lidé nikam v poznání a uvědomování nepohnuli.

     Vězte že, Bůh není žádný hráč a nezasahuje do běhu událostí podle své libovůle nebo podle libovůle lidí. On je tvořitelem dokonalého stvoření, ve kterém si každý člověk určuje sám svoje podmínky bytí, svoji budoucnost. On všek pomáhá tím, že posílá své služebníky, aby lidem poradily, jakým směrem se mají vydati. A ti jsou lidmi s obrouvskou úspěšností vyháněni a zabíjeni. Jestli cítíte nepravost nebo utrpení, tak je to proto, že jste jeden z jeho strůjců!

    4. Udělat všechny šťastné nejde, protože mají svojí vůli, kterou si tu cestu ničí.A mají na ni právo. Ale usilovat o to v mezích možností, to jde a to je povinnost duchovního člověka jakéhokoliv vyznání.

 5. Vážení (není to klišé) diskutující,

  Charles de Gaulle kdysi řekl: Jak chcete vládnout ve státě, kde je dvě stě čtyřicet šest druhů sýra?

  Na těchto stránkách přece všichni diskutujeme „o sýru“ – a to je úžasné.
  Jestli máme nesrovnalosti, tak pouze v duchu dalšího citátu tohoto politika:
  Každý Francouz chce mít aspoň dvě privilegia. Tím vyjadřuje svou lásku k rovnosti.

  S úsměvem jde všechno líp.

 6. p. Vahrion,

  prečo nepoviete jasne. Jahve, to je židovský boh, ktorého kresťania , aby sa nehanbili, že majú toho istého boha ako Židia, ho premenovali na Boha s velkým B.
  Ale je to vlastne tak, že kresťanom ,,bačuje“ vlastne židovský boh. Tak potom sme kresťania , vlastne krypto židia, len nie sme obrezaní? Mám v tom akýsi guláš…Vie mi to niekto ludsky vysvetliť?
  A prečo tá odovzdanosť Bohovi? Kde je váša slobodná vôla? Ked ju máte tak ako ju vraj mám aj Ja, čoho sa bojíte to aj vykričať? Mám vlastný názor a počúvajte, toto a toto si o tom myslím. Aj Jahve vás bude mať rád, verte tomu…

  1. Bůh je jen jeden. Má však různá jména. GOD, BOG, ALLÁH, SAT PURUŠ, THEOS, ADONAJ, ELOHIM, JAHVE, MANITÚ, THOR, ORMUZDA…….atd..

   Vaše vůle, pane anonyme, je i to, že se neodevzdáte Bohovi. Jestli je za tím vzepření se, neochota či nepochopení, je zcela jedno. Vaše tělo, jako jeden z obalů duše, a to ten, ve kterém ona tady může působit, stejně zemře a v prach se promění. Vaše jméno však, jméno fyzického těla, ve kterém byste mohl začít vědomou cestu návratu k Bohu ( ať děláte co děláte, stejně jste od Něho), by nebylo zapomenuto.

   Venda

  2. – S jménem Jahve se stala chyba v překladu, protože to původně není jeho jméno, ale popis jaký je. Najděte si význam toho slova, pak snad pochopíte. Židé jej nesměli zobrazovat ani pojmenovávat.

   – V době příchodu vyslance Božího, Ježíše, byl židovský národ nejrozvinutějším národem v oblasti duchovního poznání. Uctívali jedinného Boha, stvořitele všeho a toto uctívání prostoupilo jejich společenský systém a osobní život tak, jak to jen bylo na danou dobu nejvíce možné. Proto je logické, že přišel právě do tohoto národa a je také logické, že pokračoval na tom, co tito lidé již znali. Jeho cílem bylo posunout je v tomto poznání a uskutečňování dále.

   – Nechápu Vaše neustálé vyzvy na vykřičení osobní vůle. Moje osobní vůle je přiblížení se co nejvíce k bohu , protože jsem pochopil, že to jedinné mě činní skutečně šťastným. Vše ostatní je pomíjivý moment. A činním tak plně svobodně, na základě svého vnitřního puzení. Nikdo z vnějšku mě k tomu nenutí.

   1. ad.- S jménem Jahve se stala chyba v překladu, protože to původně není jeho jméno, ale popis jaký je. Najděte si význam toho slova, pak snad pochopíte. Židé jej nesměli zobrazovat ani pojmenovávat.

    Výborně.JHVH jsou Dva v Jednom Srdci.Jsou vším a všemi.

    Pro srdce Kašmíru:
    Prvně se podívej tomu,co nazýváš zlem zpříma do „očí“,
    -uvidíš,že zlo neexistuje,jen „chudoba srdcí“,
    a přestaneš konečně sebe-litovat.
    Až pak,když Pravdu Jedinou uzříš,procítíš a budeš Jí žít,
    až se naučíš“chudobu srdce“ s láskou na dobro proměňovat,
    až tehdy budeš přesně vědět,kde máš svým srdcem Otci a Matce „pomáhat“.

    Spali jsme zde společně (….) let,
    A sotva se probouzíš,chtělo bys změnit svět a všechno hned.
    Trpělivostí se obrň,synchro naplno probíhá,
    i když musím přiznat,z té hluchoty a sleposti,mně také hrudník svírá.
    No rybářská síť se zatahuje a Otec ji v rukou svých pevně třímá.
    (nejsi samo!)
    JHVH = )-( => ()(ryby)
    -Otec-Syn-Matka
    -znamení ryb,které končí
    -JiHoVýcHod se spojí,jak prkna na kříži
    „Měj okno do srdce již stále otevřené a podám ti svou ruku(rozum).“ „)“
    „Měj okno ze srdce již stále otevřené a dej mi ruku svou(lásku).“ „(“
    „Spojíme se tak navždy,Matčinou láskou bezpodmínečnou.“ „)-(“
    ————-
    Srdce=duch+duše
    Srdce=pohyb+klid
    Láska=rozum+cit
    Poznání=věda+duchovno
    Bůh=Otec+Matka a jejich děti
    Bůh=Žralok+Ovce a různé(dané)kombinace těchto dvou povah energií(tedy
    žralokoovce,ovcožraloci˘)
    Bůh=Otec s Jeho 15 emanacemi+Matka s 15 emanacemi a jejich děti(dané kombinace
    těchto emanací)=Jednota

    Klaviatura má nejnižší a nejvyšší tón,ostatní jsou jejich kombinacemi,no jen
    spolu dokáží zahrát píseň.Otec s dětmi říkají Matce Hudba srdcí.
    ——————
    „Tic-tac-toe“(3.3=9políček)

    „Do-Mi-Sol“
    „Otec(Duch)-Syn(Asel=dítě)-MATKA(Duch Svatý,Šakti)“

    DO=písmeno A
    MI=písmeno M
    SOL=písmeno N

    „A M e N.“

    „A“(Božský)-symbolizuje cestu nalezení své jednoty s Bohem,cestu objevení svého
    božského původu,najít cíl,být součástí Boha.
    „M“(Míra)-symbol duality,polarity.Dualita nalezení „správné míry“ má v sobě požadavek
    sám být „pravou mírou“,být schopný měřit všechno Boží spravedlností.To je možné jen
    s Láskou v srdci.Vyzývá nás objevit,posoudit a vyhodnotit srdcem „pravou příčinu“ věcí.
    „e“(ego)-symbolizuje úkol pochopit úplnost a všeobjímavost svého „Já“,vyzývá nás pochopit
    a rozvíjet Jednotu „všech a všeho,co je“.
    „N“(Duše)-symbolizuje objevení své duše(svého srdce),dát jí prostor a porozumět její
    touze po pravém „domovu“,Bohu.Tak se můžeme naučit kým jsme,odkud přicházíme,
    kam směřujeme a kam chceme dojít.
    -je „hvězdou“ ve spojení s božským kruhem.
    „.“(Úplnost)-obraz :prázdný KRUH-symbol bodu,v jehož středu panuje světlo.Bod zahrnuje
    všechny geometrické dimenze.Je stavební součástí každého geometrického tvaru,který však v nekonečnosti splývá do bodu.
    PS:Písmena Atlantídy.

    „A M O N“
    „O“(Dítě)-božský kruh,v něm čtyři menší kruhy,je to symbol dělící se buňky.Symbol
    poukazuje na odpojení se člověka od svého božského původu-dítě jako malá „kopie“otce.
    Symbolizuje úlohu vzpomenout si na dětství,aby se člověk mohl stát opět dítětem,
    prázdnou nádobou,která může být znovu naplněná božími dary.
    -je výzvou pro trpělivost,jemnost,mírnost,důslednou zodpovědnost.

    AHOJ.
    A(božský)+H(dech)+O(dítě)+J(cesta)+.(úplnost)

    ARI stojí v kruhu pevně
    A-součást Boha,je výzvou k proměně vlastní situace s aktivním uvědoměním si
    svého původu
    R-harmonie,je výzvou k harmonickému spojení :pochopení,porozumění,síly a
    moudrosti Láskou
    I-intuice,objasnění,osvícení,je výzvou důvěřovat intuici a vedení

    chybí střed,cesta středem,tedy cesta Dobra(dobro je rovnováha,spravedlnost,
    vychýlení z rovnováhy je „chudoba srdce“)
    pro střed chybí :MA(MAMA)
    A-Božské stojí nadevším,označuje směr dobra,označuje Míru
    M-Míra(Všeho-míra),vyzývá ke spravedlnosti,vyhodnotit pravou příčinu věcí

    dostáváme :M-A-R-I-A

    Modlí se i Bůh?Ke komu?

    Ke svému Bohu
    a tím jsou srdce dětí.
    Modlí se,aby nebyl sám,
    aby děti jako lidé pochopili,
    kam vede chudoba srdce a násilí,
    které jim zde ukazuje,
    aby mu srdcem odpustili,
    že na věčnosti nechce zůstat Sám.
    Modlí se,aby si měl s kým povídat
    o maličkostech života,
    aby si mohl s dětmi hrát.
    Své děti vychovává a vede k poznání,
    i prožíváním Rodičovské minulosti,
    co přivedla Jej ke kruté zkušenosti,
    s možností sám sebe poznávat.
    Modlí se,aby všechna ta utrpení
    nepřišla nazmar,
    aby děti Samy chtěly vše pochopiti
    a On jim srdcem k tomu napovídá,
    píseň O srdcích zlomených stále zpívá.

    Aby byla hvězda celá,
    hvězda Davidova,
    k ARI chybí opak- MEX,
    pak již pozná sílu slova,
    které dává MARIE-X.

    PS:Od počátku věků k Otci patří Máma,
    co Život nám dává.
    Abys poznal život bez Ní,
    díváš se do půli Hvězdy.

 7. p. Vahrion, píšete :

  Nechápu Vaše neustálé vyzvy na vykřičení osobní vůle. Moje osobní vůle je přiblížení se co nejvíce k bohu , protože jsem pochopil, že to jedinné mě činní skutečně šťastným.

  Ja to vaše presvedčenie akceptujem, ale predstavte si, že všetci naokolo vás, v Európe, na celom svete , by uverili, v to, čo ste tu napísali.

  Však to by bolo strašné, hrozné, devastujúce. Úloha toho ONÉHO – Jahveho by naplnila a ON by musel preistúpiť k tomu, že by zase spustil na tento jednoliatý ,,Dobrý lud“, i druhý raz POTOPU, lebo už by nebolo zase koho naprávať, nebolo by ZLO, bolo by tu bohapusté DOBRO. Svet by sa ,,zastavil“, kolesá dejín by sa zadreli, pokrok by ,,skamenel“, bol by tu všade len smrad po ,,kadidle“, viete si to vôbec predstaviť? Ja ani náhodou.Leda, že by sme sa prehupli do toho najlepšejšieho obdobia, Královstva Božieho už tu, na tejto Zemi, tohoto odporného laboratória, kde je nútený silný zožrať toho slabšieho, alebo mu len tak pre svoje osobné dobro ,,vykrútiť krk“…

 8. Pane Staňku,
  Váš výklad mi přijde zavádějící z mnoha důvodů.
  Tělo JK, chléb – Božské dobro
  Krev JK, víno – Božská pravda
  Voda – nejspíš víra
  Svatba – spojení
  Pokud si dosadím toto do příběhu, tak mi to k Vašemu výkladu moc nepasuje.
  Spíš bych řekl, že jde o upozornění na fakt, že Ježíš Kristus spojil víru s Božskou pravdou.
  Ti, co u toho byli, to viděli na vlastní oči. Oni nemuseli věřit, oni tu pravdu přímo zažili.

  1. Pane Karle,

   zabodoval jste u mne, protože takové myšlení je z velmi dobré duchovní úrovně.
   Akorát za sebe vnímámm malou úpravu (ale i bez ní by to šlo).
   Tělo JK, chléb – Božská pravda, moudrost
   Krev JK, víno – Božská láska
   Voda – víra a emoce
   Svatba – spojení

   Mějte se pěkně

   1. Pane Muladi,
    díky za pochvalu. My oba máme podobné myšlení, tudíž se dá říct, že máme podobné vnitřní
    mysli, neboli duše.
    Je však zásadní rozdíl mezi námi, jak pojímáme Ježíše Krista. Už jsme o tom diskutovali a ničeho se nedobrali.

    Já: JK byl inkarnací Boha Otce – proto jsou jedno a proto je JK dána veškerá moc (JK byl
    Božský duch a duše v lidském těle)
    Vy: JK byl synem Boha Otce a on mu předal veškerou moc, že jsou jedno může značit, že jsou hodně podobní – takto Vás chápu.

    Tady bych se Vás chtěl zeptat, co si představujete pod pojmem syn Boha?

    Pokud vezmu v úvahu, že Bůh je nestvořený, nezrozený, absolutní a vždy byl a bude, jeho
    syn bude stvořený, zrozený, nebude absolutní (nemůžou být dva absolutní) a objeví se až
    v určitém bodě.
    Navíc všechny sentientní bytosti jsou stvořené a jsou syny a dcerami Boha. Někteří však neposlušní a odešli z jeho příbytku. JK by v tomto kontextu byl nějaký Archanděl, někdo na nejvyšším stupni stvoření, ale nikdo stvořený není absolutní jako Bůh, tudíž mu nemůže být svěřena veškerá moc.
    Jak to vypadá, když to vedl někdo relativní (pseudotvůrci), můžete vidět na naší planetě. A co to dá ještě Pánu Ježíši Kristu práce, než to dá do kupy.

    1. Pane Karle,

     ad: My oba máme podobné myšlení, tudíž se dá říct, že máme podobné vnitřní
     mysli, neboli duše.

     Právě ten obsah je nejpodstatnější, všechno ostatní se „nějak dotříbí“.

     ad: Tady bych se Vás chtěl zeptat, co si představujete pod pojmem syn Boha?

     Pane Karle, v naprosté skromnosti Vám řeknu, že v mém okolí jsou pouze tři lidé, kterým dokážu vysvětlit, co o Bohu vím, a jenom jeden z nich to dokáže dobře chápat.

     Je řada lidí, kteří „rozumí“ tomu, že Bůh stvořil vesmír, Zemi, život i člověka – ale ve skutečnosti to berou jako klišé, jako událost, kdy se „stařík s kouzelnou hůlkou“ rozhodl něco vyčarovat.
     (Tak to nikdy nebylo, protože z Ničeho ani Bůh neumí „vyčarovat“ Něco.)

     Božské principy Otec, Matka, Syn, Dcera (Tvorba) jsou nestvořené, ale u bytostí, které tyto principy reprezentují, je to trochu jinak.
     Bůh Otec je nestvořený (přesto se však vyvíjel) a když se ptáte na Boha Syna, tak ten byl jako bytost stvořen. V různých etapách Boží tvorby pak prokázal obrovské kvality a především totální věrnost Bohu Otci, takže jsou spolu pevně spojeni Duchem Svatým, který proniká celou tvorbou.
     A skutečně platí: co chce Otec, to chce Syn (ačkoli oba mají vlastní vědomí).

     Bůh je trojjediný Duch, a v jeho rámci je Bůh Otec Láskou a inspirací, Bůh Syn (Kristus) je Moudrostí a výkonem a Duch Svatý je Vůlí a realitou.
     V tomto svazku je pak Ježíš tělem Boha – proto, aby se Bůh mohl s námi, jeho dětmi, domlouvat v jeho království právě v tvaru, který je nám nejpřirozenější.

     Ale nikomu nic nevnucuji a podstatné pro každého člověka je, aby kráčel k Ježíši Kristu skrze uskutečňování toho, co Ježíš Kristus hlásal – vše ostatní se v cíli „dotříbí“.

     Na závěr malá poznámka: vše, v čem se projevuje Antikrist (i jím ovlivňovaní pseudotvůrci), to nelze přemoci bojem. Bojovnost je totiž právě jeho doména a něco jako „bojovat za mír“ je protimluv.
     Tím neříkám, že by se měl člověk chovat jako bezbranná ovce, ale bojovnost by nikdy neměla cloumat moudrostí člověka.

     Pane Karle, rád jsem se tady s Vámi setkal
     a mějte se pěkně

 9. p. Karel, píše :

  Já: JK byl inkarnací Boha Otce – proto jsou jedno a proto je JK dána veškerá moc (JK byl Božský duch a duše v lidském těle)
  Vy: JK byl synem Boha Otce a on mu předal veškerou moc, že jsou jedno může značit, že jsou hodně podobní – takto Vás chápu.

  Ked vezmeme do úvahy tvrdenie, že Boh je nehmotný, povedzte mi obaja, ako mohol oplodniť židovské dievča Máriu, odovzdať MU svoje gény. A čo gény Márine, tie boli anulované?
  A ked zoberieme grécke báje, tu, Zeus tiež smilní ako pekný chlap, tur, či iný zvodca, ale ked oplodní pozemskú devu, nevznikne BOH , s totožnými vlastnosťami ako Zeus, ale vznikne len POLOBOH, ktorý ale nie je nesmrtelný. A tu hla nejaký Ježiško, tiež vzniklý spárením nehmotného Boha a dievčiny je zrazu nie POLOBOH, ale celý Boh? Nie je to v  r o z p o r e so zákonmi, ktoré uviedol do života Boh? prečo Nový zákon nevymyslel ovela prijatelnejiu historku, napr. takú, že jedného rána sa vmeste napr. KRONT objavil ,,neznámy pocestný“ a ten sa už choval ako uvádza Nový Zákon. Nikto by nič nespochybňoval, žiadna narodenie z Panny a pod. Alebo mohol priplávať, ako malé dojča-BOH v košíku, dobrá duša by ho vychovala a potom by sa zrazu objavil ON ,Ježiško a páchal by tiie isté činy, ktoré už poznáme…Bolo by to také isté prijatelné ako v bájke o ujkovi Mojžišovi, Plavčíkovi ,či u iných rozprávkových bytosti.

  1. Pane Anonymní,
   děláte si z toho srandu. Nemám nic proti tomu, každý má právo se svobodně projevit. Jen bych dodal, že svoboda projevu má vždy nějaké následky.

   Nemíním Vám nic vysvětlovat, nevidím u Vás totiž žádný pokrok od té doby co sem píšete a pokoru už vůbec ne.

   Znalosti máte, chybí Vám však víra a tu Vám tady nikdo nedá, tu hledejte ve svém nitru.
   Takto to cítím, můžu se však mýlit.

   1. Reaguji na příspěvek pana Muladiho, který se tu ale ještě v diskuzí neobjevil. Je již v rozcestníku, v posledních 50ti příspěvcích. Je určen jinému diskutujícímu, ale cítím, že chci zareagovat.

    Je tam tato zásadní myšlenka pana Muladiho : „Ale Bůh umí z energie tvořit atomy hmoty. Proto na zrození Ježíše nebyly zapotřebí atomy spermií – Bůh přímo dodal Marii energii (vlnění), z níž se tělo Ježíše tvořilo.“

    Neberu tuto hypotézu panu Muladimu a ani nezmenšuji energie a vlnění.

    ALE :

    – Bůh není ten, který by překračoval své vlastní ZÁKONY STVOŘENÍ, a tedy i přirozený vznik života a vývoj člověka od početí do narození do hmotného světa /můj názor /

    – Bůh UMÍ zcela jistě dodat do vyvíjejícího se plodu v těle matky takovou duši Syna, své podstaty, svým vyzařováním Duchem Svatým, že tento shora uvedený pokus o vědeckost převratné změny v plození dětí nemůže obstát / opět můj názor /

    Mohu dokázat, že Bůh překračuje své zákony ? nemohu!
    Mohu dokázat, že tvrzení pana Muladiho dává smysl? Také nemohu!

    To již ale spíše uvěřím, že krásná židovská dívka Marie se zamiluje do hezkého mladého muže jménem Tiberius Julius Andes Pantera, římského vojáka, jistě urostlého a přitažlivého mladíka, věkem blízko k Marii. Nebylo by to v historii lidstva poprvé, kdy k otěhotnění mladé dívky s málo zkušeným mladíkem došlo při vyvrcholení romantické lásky /a stále dochází i dnes/ a také by to nebylo poprvé, kdy tito mladí lidé pocházeli z kruhů – rodů, třeba i se vzájemnými nepřátelskými postoji. Informaci čerpám ze zajímavé knihy Tabor James D. – Ježíšova dynastie.

    V děloze krásné dívky pak dozrává vzácný plod vášnivého spojení zamilovaných lidí, kteří oba věděli, že jim nebude souzeno spolu žít.

    A že Bůh dokáže do vývoje plodu vstoupit? Především tím neporušuje žádný Zákon, protože tento zázrak – inkarnace duše je již zcela přirozený.

    Pěkný večer – je máj, lásky čas.

    Venda

    1. Jisté je, že tvrzení o tom, jak Ježíš neměl biologického otce patří do říše blouznění a fantazie, která nemá nic společného s realitou a skutečnou velikostí Boží, který své dokonalé zákonitosti včetně biologického plození nepotřebuje jakkoli „vylepšovat“. Někomu prostě není jasné, že rozhodujícím nebylo biologické plození, ale inkarnace.

    2. Pane Vendo,

     za sebe si pište, co Vám slina na jazyk přinese, ale moje příspěvky nekomentujte. S tím, co Vy si myslíte a jak překrucujete evangelia k obrazu svému, takže tady vystupujete v roli nadboha, s tím já nemám nic společného.

     ad: Bůh není ten, který by překračoval své vlastní ZÁKONY STVOŘENÍ, a tedy i přirozený vznik života a vývoj člověka od početí do narození do hmotného světa /můj názor /

     Matouš 1: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš… Hle, panna počne a porodí syna…
     Holt musíte Bohu vysvětlit, co podle Vás udělal špatně.

     ad: To již ale spíše uvěřím, že krásná židovská dívka Marie se zamiluje do hezkého mladého muže jménem Tiberius Julius Andes Pantera…

     Matouš 1: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého…
     Totéž potvrzují i další evangelia.

     Holt, pane Vendo, musíte napsat vlastní evangelium, o tom, čemu spíše uvěříte.
     Ale o mne se už s Vaším mixem nenalostí, pokroucenin a nabubřelých senzací neotírejte, je mi to nepříjemné.

    3. Pane Muladi,
     myslel jsem, že jsme na diskuzním fóru.

     Venda

    4. Ano pane Vendo, jsme na diskusním fóru.
     Ale s tím, co tady tvrdíte Vy, já nechci být vůbec nijak spojován.

     Jistě, ať si každý věří, čemu chce a ať si to vydiskutovává.
     Ovšem já jsem přesvědčen, že kdo svou víru staví na prznění Svatých písem k obrazu svému, ten ukazuje, že mu nic není svaté. Ten ukazuje, že je zpupný až k nevíře a tudíž i pitomý až k nevíře.
     Jinými slovy, kdo Bibli nechápe takovou, jaká je, ať jí nevěří, nebo ať si pro svou víru stvoří vlastní Bibli (a tu ať diskutuje).

    5. Pane Jiří Muladi.
     Napsal jste :

     „Ale Bůh umí z energie tvořit atomy hmoty. Proto na zrození Ježíše nebyly zapotřebí atomy spermií – Bůh přímo dodal Marii energii (vlnění), z níž se tělo Ježíše tvořilo.“

     Z kterého verše a z kterého evangelia = Písma svatého čerpáte toto moudro?

     Venda

    6. Pane Vendo,

     jestli věříte tomu, že Bůh stvořil Zemi, pak také víte, že Země je složená z atomů hmoty, přestože se o atomech v Bibli nic nepíše.
     Jinými slovy, fyzikálními zákony (poznámka: každý přírodní zákon je duchovní záležitost) lze Svatá písma vysvětlit, namísto toho, aby tato písma byla různými mudrlanty przněna .

    7. Pane Muladi,

     svými některými příspěvky se tu dostáváte /podle mého pohledu/ do pozice fyzika, matematika, znalce fyzikálních zákonů, nimiž jde vysvětlit Svatá písma. Nic proti tomu nemám. Ba naopak, jsem potěšen, když tu někdo může přírodními zákony objasňovat vše, co je uvedeno ve Svatých písmech.

     Můžete mi prosím objasnit – vysvětlit pomocí fyzikálních zákonů z jednoznačně Svatého písma, Bible, kapitolu první „Na počátku – příběh nebe a země“, knihy Genesis? Stačí mi jen pro potvrzení Vašeho sdělení k fyzikálním zákonům, vysvětlit pouze prvních 16 veršů.

     Určitě si můžete myslet, že jsem neznalec většiny fyzikálních zákonů. Ano, jsem. Ale Vaši případnou odpověď si nechám přeložit do českého jazyka od známého, který vyučuje fyziku na universitě. A tak se nebojte použít k vysvětlení svého naprosto odborného jazyka a znalostí a nemějte prosím pocit, že jste nějak mými /ne/schopnostmi omezen.

     Děkuji a přeji pohodovou neděli.

     Venda

    8. Pane Vendo,

     děkuji za Vaši obrovskou důvěru, s jakou jste mne jen tak mimochodem pověřil úkolem, který na Zemi ještě nikdo nevypracoval.
     Bohužel se obávám, že Vaše pojetí je chybné, takže nevím, zda Vás dokážu uspokojit – Bible je totiž duchovní literatura, tudíž kdo ji nechápe duchovně, nemůže ji ani hmotně správně pochopit.

     Sedm dnů v Genesis odráží sedm etap Boha a jeho tvorby a každá z těchto etap má sedm kroků.
     Je to proto (jak už jsem psal), že Bůh má sedm základních vlastností:
     Láska, Moudrost, Vůle, Řád, Opravdovost, Trpělivost, Milosrdenství.
     Každá z těchto vlastností symbolizuje jednu etapu, v níž se všechny vlastnosti postupně uplatňují.

     Osobně jsem ty etapy nazval jmény těch, kteří je především reprezentují:
     Nun, Atum, Re, Hor, Tiámat, Adam, Ježíš.
     A jednotlivé kroky v každé etapě jsou (jak to souvisí s uvedenými sedmi základními vlastnostmi Boha a jak je popisuje i Genesis):
     1)Jedno spolu s druhým a mezitím impuls
     2)Oddělení jednoho od druhého
     3)Ovlivňování obou
     4)Vznik určujícího a určeného
     5)Zápolení
     6)Tříbení
     7)Nová kvalita

     V rámci tohoto zákona sedmi kroků vznikají v různých etapách různé subjekty.
     Například atomy hmoty vznikly až v páté etapě (Tiámat), zatímco energie existovala už od druhé etapy (Atum). Z toho také vyplývá, že určování stáří atomů hmoty podle stáří elektromagnetického vlnění je úsměvné – to vlnění je totiž starší, než atomy.

     A to, co vědci nazývají Velkým třeskem, to byla energie Boha, která se provalila už existujícím vesmírem po pádu Adama (po narušení Boží tvorby v šesté etapě).

     V případě, že nechápete, co jsem zde napsal (opakuji: Bible je duchovní literatura a kdo ji nechápe duchovně, nemůže ji ani hmotně správně pochopit), nic se neděje, protože to vše je uzavřeno klenotem Boha a jeho tvorby. Ten klenot zní: Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama. A to může chápat každý.

    9. Pane Muladi, odpovídám pod svým dnešním příspěvkem ze 7:47, protože Vaše následná odpověď ze 13:39 nemá tlačítko pro odpověď.

     Moje pojetí, jak se obáváte, je možná chybné, ale plně vychází z Vašeho předchozího tvrzení, že Svatá písma, teď jste je nazval duchovní literaturou / tedy i Bibli /, lze – cituji Vás doslova: „fyzikálními zákony (poznámka: každý přírodní zákon je duchovní záležitost) lze Svatá písma vysvětlit, namísto toho, aby tato písma byla různými mudrlanty przněna.“

     Tak lze a nebo nelze Svatá písma = duchovní literaturu / to teď přidávám / vysvětlit fyzikálními zákony?????????????

     A nebo to upravíte a lze vysvětlit jen něco?

     Jestliže, podle Vás a Vašeho prvního sdělení lze fyzikálními zákony vysvětlit duchovní literaturu /Svatá písma/, ale na konkrétní dotaz napíšete, že je nutné ji nejprve pochopit duchovně, tak to pak vylučuje to Vaše první tvrzení o fyzikálních zákonech a jejich schopnosti vysvětlovat Svatá písma / duchovní literaturu / ???????

     Víte, stačilo mi, když byste mi možná napsal něco v tom smyslu, že fyzikální zákony /přírodní / nebyly ve fázi tvoření světa ještě v platnosti, protože ještě nebyly subjektivně člověkem objeveny a chápány; člověk, který by je interpretoval k probíhajícím tvůrčím procesům ještě neexistoval. Člověk je objevil a zabýval se nimi až mnohem a mnohem později. Fyzikální zákony jsou, a to mi snad neupřete, relativní. Když není člověk, tak sice tyto zákony platí, ale není ten, kdo by je sledoval v činnosti. Rozumějte, žába, která se dívá na plovoucí list po vodě neuvažuje o tělese, které je nadlehčováno silou, která se rovná…..atd.. K tomu musel přijít až člověk svým vývojem a poznáním ve světě hmoty, kde tyto zákony platí.

     Ještě k Vašemu úvodu :“Bible je totiž duchovní literatura, tudíž kdo ji nechápe duchovně, nemůže ji ani hmotně správně pochopit.“

     Zakopaný pes je v tom, pane Jiří, že vy mícháte relativní s absolutním. Pomíjivé s věčným a nedokonalé s dokonalým.

     Navrhuji, abyste se napříště vyvaroval takových silných tvrzení, ze kterých se pak, již bez použití fyzikálních zákonů snažíte elegantně vycouvat. Proto se nevěnuji ani dalšímu Vašemu popisu 6ti dnů z kapitoly první knihy Genesis. Je to bezpředmětné.

     Ale malý dotaz přesto mám. Píšete-cituji: „Sedm dnů v Genesis odráží sedm etap Boha a jeho tvorby a každá z těchto etap má sedm kroků.“

     Moje otázka zní : sedm dnů odráží sedm etap Boha a každá z těchto etap má sedm kroků = rozumět tomu tak, že 7 etap x 7 kroků se rovná celkem 49 něčeho – např. etapokroků (???), jako výsledek?

     Kdyby ano, kde jsou?

     Pěkný zbytek neděle a přeji Vám další jasný vývoj.

     Venda

    10. Pane Vendo,

     stalo se přesně to, čeho jsem se obával: nepochopil jste (a ani tomuto mému pokusu nedávám velké naděje).
     Věta:
     1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
     neznamená, že na samotném počátku vousatý stařík vzal hůlku a začal čarovat.
     Znamená to, že v souladu s fyzikálními zákony (které samozřejmě platily už v době, kdy po člověku nebylo vidu ani slechu), existovalo to, co je vyjádřeno zde:
     1)Jedno spolu s druhým a mezitím impuls

     Když tedy půjdeme na úplně samotný počátek, tak po fyzikální stránce to znamená:
     Nekonečno obsahovalo stav Prázdno Je a mezi oběma těmito veličinami, tedy nestvořeným prazákladem Prostoru spolu s prazákladem Času, bylo napětí, které způsobilo rozvlnění obou.

     A protože se každá etapa nějak vyvinula, tak výchozí stav pro etapu další, čili:
     1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi…
     znamenal pokaždé něco jiného a složitějšího.
     Ale nikdy to nebylo „čarování“ a vždy to bylo v souladu s fyzikálními zákony.
     Kéž byste aspoň toto pochopil, ať mé snažení není zbytečné.

     ad: 7 etap x 7 kroků se rovná celkem 49 něčeho – např. etapokroků (???), jako výsledek? Kdyby ano, kde jsou?

     Jsou mimo jiné v tom, že ani Vy jste nevznikl mávnutím kouzelné hůlky. Jste výsledkem vývoje, o jakém nemáte ani tušení.
     Takže ty etapy, složené z jednotlivých kroků, jsou v Bohu a celé jeho tvorbě.

     Vždyť i Váš současný život si můžete rozdělit na etapy a odpovědět si na otázku: Kde jsou? (Jsou v tom, co jste dosud dokázal, přičemž Vaše současná etapa vývoje ještě není uzavřená.)

    11. Jelikož je jméno Ježíš již pár století nejznámějším jménem na světě, asi se muselo najít mnoho těch, kteří se věnují jeho životu a píší si vlastní evangelia aneb „jak to vlastně všechno zaručeně bylo“. Mnoho jsem jich nečetl, ale z toho mála se samozřejmě všichni vzájemně liší jak od sebe, tak od původních 4 evangelií. Za velikou „odlišnost“ považuji evangelium Steinerovo, kterého si jinak velmi vážím, který vše dotáhl do tak neuvěřitelných konstrukcí – necítím ani za správné to zde popisovat (kdo chce, na netu vše najde). Po tom, co jsem se pročetl pár takových zdrojů, jsem se pokorně vrátil k původním evangeliím.

     Snad jen, pokud to nepřehlédnete, zeptal bych se Vás, pane Muladi, jste obeznámen se Steinerovým výkladem o narození a životě Ježíše? Přijde mi, že pokud se Steiner v tak důležitých věcech mýlí, nelze mu pak toho věřit moc jiného a nemýlí se, pak to je tedy „síla“. Vy už jste leccos o Steinerovi a jemu podobných výmluvně napsal minule, cituji — „Je to „hodně vysoká duchovní škola“ s pronikavou logikou. V obrazech jasnovidců někdy ovšem sám Rudolf Steiner přiznává potíž: oni vidí „co“, ale nevidí „proč“.“ — za to děkuji a možná to je i odpověď na moji otázku.

    12. Pane LM, rozumím Vám

     a vidím to asi takhle: zkuste si představit, že se díváte třeba na film Vinnetou, do kterého se Vám pletou civilní obrazy herců, režie, produkce a distribuce. Všechny ty obrazy jsou pravdivé – ale zkuste ten příběh odvyprávět… Tady už musí přijít ke slovu logika, aby se dospělo k tomu podstatnému. A to podstatné je například v těchto citátech Rudolfa Steinera:

     Cesty dnešní zbožnosti musejí dnes ovšem být poněkud jiné než cesty dávné, u nohou gurua projevované zbožnosti. Ty musí být vnitřní, neboť člověk už nemá proud svého citu pro božské vysílat vzhůru do nadsmyslového světa, má pronikat do sebe, aby Krista, který od mystéria Golgoty živě žije na Zemi, našel v sobě.

     A teď jsme nejen pochopili Krista, který jednou sestoupil na Zem a prošel smrtí, zažili jsme Krista, jenž prošel smrtí proto, aby se nadále vléval do lidstva, do celého lidstva, takže člověk ho může najít, když dostatečně hluboko sestoupí do sebe.
     Takto moderně iniciovaný ví, že Pavlovo slovo obsahuje hlubokou pravdu: „Ne já, nýbrž Kristus ve mně.“ Krista v sobě najdu, když dostatečně hluboko vstoupím do svého lidství.

     A řeknu Vám ještě jedno mysterium: v každém člověku je Kristus osobní, což mimo jiné znamená, že má právě takovou tvář, jako člověk, jenž ho v sobě nalezl.

    13. Děkuji Vám pane Muladi, trochu jste mě posunul dále, dnes mi – i díky Vašemu vstupu – leccos docvaklo (spojilo se to, co jsem vstřebával v minulosti). Moc si vážím Vašich vstupů zde na Gnosis, jako si i moc vážím vstupů ostatních-především pana Vendy, ač samozřejmě ne se vším souhlasím.

     Nelze nepostřehnout, pane Vendo a pane Muladi, že do sebe v diskuzi občas „šijete“ – ale díky tomu se diskuze občas dostává k hloubkám, které je důležité nahlédnout, alespoň pro mě. Samozřejmě bylo by to lepší bez občasného vzájemného osočování, ale to už je úděl psané diskuze. Zdravím oba. :-)

    14. Pane LM,

     i já Vám děkuji.
     A protože cítím, že jste dost vysoko, dovolím si přidat malý snímek.
     Představte si třeba tříletého kluka, který chce svému otci udělat radost a svojí upatlanou ručičkou mu podává „vlastní“ bonbón.
     Pro toho otce je to zážitek na celý život a za žádné peníze si ho nemůže koupit…

     Po Otci našich duší neustále někdo něco chce.
     Začněme mu už konečně taky nabízet aspoň ty „bonbóny“.
     Pro nás jsou to maličkosti, ale pro Něho je to něco, co Mu celá andělská říše nabídnout nedokáže.

    15. S tím vysoko-nízko bych byl opatrný, ale přesně tyto „malé snímky“, které občas dáváte v plénu (ale nejen Vy) jsou důvodem proč čtu tuto diskuzi. Děkuji! Nechci Vám pochlebovat(!), píši to proto, abyste – budete-li to tak cítit – v psaní vytrval, jistě nejsem jediný komu zde uveřejněné články a diskuze v lecčem pomohly. Někdy skutečně stačí, když nás někdo druhý malinko naťukne (navede) a spustí se to, co si jedinec delší dobu připravoval, jen to nedokázal obsáhnout v dostatečné velikosti. Hezký den!

    16. Pane Vendo,
     Nyní se upřímně vyjádřím k Vaší osobě, jak Vás vnímám.
     Pro mě jste ten, kdo dává správné otázky a následně poskytujete (z mého pohledu) falešné odpovědi.

     K vašemu ALE:
     1. Vy ty zákony vůbec neznáte. Navíc život na naší planetě není z Boha. Rozhlídněte se kolem sebe, třeba na Ukrajinu, Sýrii nebo Nigérii. Nic takového v Bohu NENÍ!

     2. Každý Duch, který se chce inkarnovat na naší planetu, nejdříve si zařídí tělo(nějak působí na rodiče), pak odchází do zprostředkujícího světa, kde se připravuje na inkarnaci(projde si život nanečisto, při plném vědomí účelu).Vchází
     do těla kolem 6 měsíce, když plod začne kopat. Narozením se úplně maže obsah mysli.

     3. Důkazy nejsou, pouze nepřímé.

     4. Takhle nějak to říkal, pokud si pamatuji Abdrushin. Podle mě lež.
     Hlavní pilíře pravdy 1.Bible – z panny
     2. Swedenborg – nevím
     3. Nové zjevení – vzat element z Josefa a Marie, zkřížen,
     vložen v lůno Marie.
     Běžné lidské tělo by nebylo schopno pojmout Absolutního ducha, byť v umírněné formě.

    17. Pane karle, díky za reakci.

     ad.:“Navíc život na naší planetě není z Boha.“ – nesouhlasím

     ad.:“Rozhlídněte se kolem sebe, třeba na Ukrajinu, Sýrii nebo Nigérii. Nic takového v Bohu NENÍ!“ – vše negativní, na co poukazujete, vytváří lidé sami. Ukrajinské krávy nebudou nikdy válčit s ruskými kravami. A že by lidé nebyli stvořeni Bohem ?

     ad.: „2. Každý Duch, který se chce inkarnovat na naší planetu, ….“ Jsem rád, že to píšete KAŽDÝ DUCH! Třeba si to přečte Jiří Muladi. Jinak nevidím důvod o tomto diskutovat.

     Pan Bernhardt /Abdrushin / dožíval svůj život na saské straně Krušných hor a teoreticky jste mohl na vlastní uši slyšet, co říkal / pokud jste např.ročník 1920-25 ? Berte to jako vtip, asi jste ho nikdy na vlastní uši neslyšel. Napsal velké dílo. Ale u početí Ježíše a jehop narození asi nebyl, nebo ano? zase to dílo tak mnoho neznám?

     ad.:Běžné lidské tělo by nebylo schopno pojmout Absolutního ducha, byť v umírněné formě.“ Prosím, definujte mi Absolutního ducha byť v umírněné formě.

     Děkuji.

     Reagoval jsem a okomentoval vyjádření pana Muladiho. Udělal jsem chybu – příště již nebudu komentovat, ale přímo směrem k němu diskutovat. Prostě jsem okomentoval jeho tvrzení. Nic víc.

     Pěkný den.
     Venda

    18. Omlouvám se, správně pane Karle…..ach ten spěch – za chvíli řežeme hromadu dřeva .
     Venda

    19. Pane Vendo,
     nejsem schopen Vám svými slovy vysvětlit, co je absolutní Duch. Dávám Vám sem úryvek z Nového zjevení. Je to vytrženo z kontextu. Aby se to pochopilo, je třeba přečíst alespoň kapitolu a ještě lépe celou knihu.

     Duchovní prvek je obvykle výsledkem duchovního zrození ideje pocházející buď z pozitivního, či negativního stavu. Následně je tato idea současně dána dvojici manželů či milenců na vaší planetě, čehož výsledkem je fyzický zrod nové lidské bytosti. Avšak v případě Pána Ježíše Krista situace byla výjimečně jiná. Za prvé: Především nedošlo k žádnému pohlavnímu styku mezi Josefem a Marií. Doslovný smysl v Bibli Svaté je správný, když se předpokládá, že Marie byla pannou v době početí. Za druhé: Ve chvíli, kdy Josef spal, vyňal Nejvyšší z něho nejvhodnější prvek a fúzí jej spojil s nejvhodnějším prvkem, vzatým z Marie. V tomto zvláštním případě nebyla použita duchovní katalyzující idea pro oživení následku této fúze, jak to je v případě vývoje lidského plodu. Jak víte, duchovní idea – katalyzátor je nutná pro uvedení jedinečného života do tohoto plodu, to proto, že jakýkoliv život vůbec přichází z duchovního stavu. Žádný život není možný bez duchovní ideje, působící jako katalyzátor oživení nově narozené lidské bytosti. Neexistoval, neexistuje ani nebude existovat žádný jiný zdroj života.

     V případě Pána Ježíše Krista vstoupily na scénu docela nové prvky, které se použily pro fúzi s předchozími fúzí spojenými elementy z Marie a Josefa. Nejvyšší Bůh vzal ze Sebe – ze Své Absolutní mysli – nejvhodnější prvek a pomocí fúze jej sloučil s prvky Marie a Josefa. Toto je proces křížení. Jako výsledek tohoto procesu objevila se docela nová životní forma, jež dosud nikdy nebyla vytvořena, ani na věky znovu nebude vytvořena. Tím, že bylo použito Absolutního Božského prvku, který byl přidán a spojil se s prvky pocházejícími z Marie a z Josefa, byl hybrid, vytvořený takovou fúzí a kombinací, pojmenován Synem Božím. A to je důvod, proč Gabriel řekl Marii:

     „Sestoupil na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i Ono Svaté, které se narodí, se bude nazývat Syn Boží.“ (Evangelium dle Lukáše 1:35).

     Pokud si chcete přečíst celou kapitolu, máte to zde:
     http://www.pomoc-lidem.cz/nove_zjeveni_pana_jezise_krista_02.htm

     Na konci každé kapitoly se praví: Kdo má uši slyš!
     „Kdo má uši, slyš !“ označuje, že JEN TI, CO OTEVŘELI SVÁ SRDCE A MYSLI PRO PRAVDU, BUDOU SCHOPNI VNÍMAT SKUTEČNOST TĚCHTO FAKTŮ.

    20. Pane Karle,

     ad: 2. Swedenborg – nevím

     Pro doplnění: u Swedenborga se v díle „Nauky o Pánu a o víře“ lze mimo jiné dočíst (cituji):

     Nechť však vědí, že neexistuje Syn od věčnosti, ale Pán od věčnosti. Ví-li někdo, kdo to je Pán a kdo je Syn, může rozumně přemýšlet i o trojjediném Bohu – ne však dříve… Božím Synem je lidství Pána počaté z Jehovy Otce a zrozené z panny Marie…
     Tím, že byl poslán od Otce na svět, se rozumí, že byl počat od Jehovy Otce. Že výrazem být poslán od Otce nelze chápat nic jiného, vysvítá ze všech míst, kde se zároveň uvádí, že On činí vůli Otce a Jeho skutky, kterými bylo zvítězit nad pekly, oslavit lidství, učit Slovu a znovuzaložit novou církev. To se nemohlo stát jinak než skrze lidství počaté od Jehovy a zrozené z panny – tedy pouze tím, že se Bůh stal Člověkem.
     V dnešní době (18. stol.) mnozí smýšlejí o Pánu jako o obyčejném člověku, který je jim podobný, neboť myslí pouze na Jeho lidství, a ne zároveň na Jeho Božství, přestože Jeho Božství a lidství nemohou být odděleny. Pán je totiž Bůh a Člověk, a Bůh a Člověk v Pánu nejsou dvě, ale jedna Osoba – tak naprosto jedna, jako je duše a tělo jedním člověkem podle nauky přijaté v celém křesťanském světě…

     Poznámka: Emanuel Swedenborg byl v osmnáctém století uznávaným vědcem, jenž byl za svá díla o metalurgii, matematice atd. povýšen do šlechtického stavu. Našim vědcům se jeho duchovní díla „nehodí do krámu“ a tváří se, jako by Swedenborg nikdy nebyl.

  2. Pane Anonymní,

   vidím to podbně, jako pan Karel – dostal jste už řadu informací, ale že by Vás kladně ovlivnily, to nepozoruji. Nicméně to s Vámi ještě zkusím.

   Umíte si vytvořit játra, srdce, oko, nebo jakýkoli orgán? Ne – a ony přesto existují.
   Musel jste sníst nějaká játra, srdce nebo oko, abyste měl své vlastní? Ne.
   Všechny orgány se Vám tvoří z energie, která je tělu dodávána (nikoli z atomů jater, oka atd.)
   Člověk umí atom akorát rozbít a získat z něho energii. Ale Bůh umí z energie tvořit atomy hmoty.
   Proto na zrození Ježíše nebyly zapotřebí atomy spermií – Bůh přímo dodal Marii energii (vlnění), z níž se tělo Ježíše tvořilo.
   Po Marii je tedy Ježíš člověkem a po Bohu je Kristem.
   Jako Ježíš měl lidské vědomí „já“, které ovšem ovládl a upokořil tak, že se v něm projevovalo Kristovské vědomí Já – a při napojení tohoto Já na Ducha Svatého dokázal dělat to, čemu lidé říkali zázraky.

   Musím Vás zároveň upozornit, že člověk, který dostane správné informace, a přesto se podle nich nechová, je na tom při „účtování“ hůř, než člověk nevědomý. Bude pro Vás tedy lepší, když už si s ohněm nebudete tolik zahrávat.

  3. Pane Anonymní,
   ještě k předešlému dodám. Přijde mi zvláštní, že někdo s Vaším pojímáním sem vůbec chodí.
   Je to nepřirozené a cítím z toho zlou motivaci.

   Aby jste neřekl, že se vyhýbám odpovědi, odpovím co vím:
   Tělo JK vzniklo z genů Josefa a Marie. Vzniklo nějakým zvláštním způsobem, ne pohlavním stykem. Lidské tělo je vrcholným produktem negativního stavu (genetické manipulace pseudotvůrců) a souvztaží s těmi nejhoršími zly a nepravdami. To co oživuje to tělo, je duch.
   I Vy jste duch, jenom o tom nemáte ani páru. Duch může být pozitivní(stoupenec nebe) nebo negativní(stoupenec pekla), nedá se to moc dobře poznat, protože stoupenci pekla se umějí velice dobře přetvařovat a stoupence nebe srážejí stíny v jejich mysli. Účelem lidského
   těla je stáhnout pozitivního ducha do pekla. JK byl absolutní duch a s tím tělem si poradil a všechny pseudotvůrce v peklech zavřel, řekněme do basy(pekla si nyní vládnou ze svobodné volby bez nich). Pak si vzal JK to tělo s sebou do nebe a vpojil ho v přirozenost Boží (musel ho vyčistit a přestavět od zel a nepravd) a stal se v roce 1987 PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM.

   Co se týče Dia, neboli Jupitera, vypadá to, že je vůdcem pseudotvůrců, odráží to i planeta
   Jupiter, protože je největší. Není však nejhorší. To jsou ti nejdál od slunce (obraz Pána).
   Neptun – Poseidon (bůh moře-moře je vše skryté), Pluto – Hádes (bůh podsvětí) a Eris – (bohyně sporu)se svojí dcerou Anarchií. A nejblíž máte Marse – Árese (boha války) se svými
   syny Děsem a Strachem. Pěkná sebranka, co říkáte?
   Že měli pseudotvůrci pohlavní styk s pozemskými (jimi stvořenými) ženami jsem někde četl a že se to zobrazilo v genech židů a to u nějaké linie v pozitivním a u některé v negativním směru. Neboli židé prezentují to nejlepší i to nejhorší v lidech.

   Dal jsem si práci a našel to pro Vás v knize Korolaria NZPJK. Dávám úryvek:

   Genetické uspořádání Židů má zvláštní, jakýmikoli prostředky nezjistitelné součásti, které zbytek lidstva postrádá. Jak víte, jsou Židé v současnosti považováni za jeden z nejpradávnějších národů na planetě Nula. CO VŠAK NIKDO NEVÍ, JE TO, ŽE ŽIDÉ JSOU FAKTICKY PŘÍMÝMI POTOMKY PSEUDOTVŮRCŮ. Když byla pseudotvůrci zfabrikována lidská rasa, v jejím počátečním stadiu, v průběhu samotné své první manifestace, porušili někteří členové společnosti pseudotvůrců dohodu a ustanovený zákon, zapovídající jim, aby měli sexuální styky s lidskými ženami, a vstupovali s nimi do sexuálních vztahů. Mezi pseudotvůrci byla skupina vědců, které se podařilo zfabrikovat několikeré druhy žen, které se staly jejich sexuálními hříčkami. Jako výsledek tohoto zakázaného spojení se narodili některé typy lidstva, které vytvořily velmi neobvyklé a podivné rasy (zvané Obry či Nefilíny či Refajci nebo Anákovci), které pak dali zrod několika národům, které byli nositeli všech atributů a rysů svých praotců. Židovský národ byl jednou z těchto produkcí. Takže ve svých genech obnášel nejen vše, vztahující se k typickému a zvláštnímu lidství, ale též k člověčenstvu obecně. Je všezahrnující reflexí všeho a každého, objevujícího se kdy na planetě Nula od samotných prvních pozitivních entit až po současnou dobu.

   To jenom ve stručnosti, že si to necucám z prstu, můžete si přečíst celé, určitě na internetu najdete.

   Jsou to krásné pohádky, ale mají až prapodivnou podobnost se zevním poznáním hmotné reality.
   Co my o tom víme?
   Za jasné noci se chodím dívat na hvězdy a říkám si. Co já o tom vím?
   NIC!

  4. Pane Anonymní,

   Ještě něco k těm antickým bohům. Podobné pojímání je ve všech starobylých kulturách. Odkud
   myslíte, že se to vzalo? Rozhodně si to mezi sebou neřekli. Měli to podobně i indiáni.
   Tohle přichází z nitra, jako nezřetelné uvědomění si duchovní reality, která je té hmotné
   nadřazená.

   Podle mě se ukazuje, že podstatu negativního stavu znázorňuje Eris, bohyně sporu a sváru.
   Nejhorší je ta její vychytralost, kterou odráží známá historka s jablkem, na které napsala – té nejkrásnější – a hodila ho mezi ostatní bohyně. Okamžitě vypukl spor, které to jablko patří. Bylo to taky na svatbě.
   Přesně v jejím duchu se chová politika USA. Nepozorovaně zasejí spor, na kterém pak profitují. Téměř žádné důkazy na ně neukazují, dá se to pouze vycítit a tomu už se může jen věřit a nebo taky ne. Výsledkem jejich působení bývá chaos a Anarchie – dcera Eris.

   Tohle nejsou náhody.
   Může ale přijít něco horšího, to je fakt.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference