mapa stránek || vyhledávání

Přicházející nová civilizace (3.)

Způsob proměny civilizace vědou neočekávaný

hodina-dvanactaNikdo si nemůže myslet, že by proměnu současné „civilizace trhu se vším“ mohla provést vládnoucí pseudoelita postupnými osvícenými kroky shora. Přestože má tolik placených i neplacených společensko-vědních škol, graduovaných sociologů, psychologů, teologů a navíc ovládá vše v médiích a parlamentech! Analýzy příčin a náčrtů východisek ze všech evidentní civilizační krize se však v jejich vědeckých rozborech a publikacích nikdo nedohledá. Jak bylo z důvodů výše naznačených napsáno, kdyby však k vzestupu na vyšší vývojový stupeň nedošlo, v důsledku zpětného působení prvků v rozporu s Řádem stvoření by se současná civilizace sama zničila. Ale osobně jsem přesvědčen, že neviditelné, ale přítomné síly Stvořitele světů to z lásky k lidstvu nedovolí.

Počátek těchto trendů, vedoucích společensky a ekologicky lidstvo do kolapsu, jsem začal pozorovat již počátkem osmdesátých let. Z lékařských zpráv o poklesu obojí plodnosti a vitality narozených, při současném vzetí do úvahy narůstající zamořování půd, plodin a životního prostředí toxickými zplodinami, zejména těžkými kovy, jsem si zhroucení zdravotního stavu populace dokreslil v mysli tak do období po 200 letech. Ale k mému překvapení, když jsem v moci o tom přemýšlel, v polospánku jsem náhle slyšel hlas, podobný burácení hromu. Řekl: „Bude to rychle!“ Nikdy před tím a nikdy potom jsem žádný hlas v polosnu neslyšel. To se mnou dost pohnulo. Ze slyšeného jsem usoudil nemilé, že ke zhroucení civilizace dojde ještě za mého života! A že jsem tím hlasem byl nejen varován, ale i „úkolován“.

Od té doby jsem začal intenzivně jako vedlejší zaměstnání studovat, co mi padlo doruky. Hlavně ale přemýšlet, jak preventivně nalézt východisko z hrozící krize! Na základě své možná nedokonalé logiky jsem dospěl k tomu, že zhroucení a následné správné nasměrování vývoje civilizace se může odehrát jen přes tlak na metabolizmus neboli zdraví člověka! Jen tvrdá realita následků řádění lidí na zemi ve formě poruch plodnosti a zejména zdraví odnaučí všechny „pány přírody a světa“ v realitě stvoření „hvízdat“.

Jmenovaný závěr byl onou pohnutkou, proč jsem se jako zvěrolékař začal zajímat nejen o zdravou výživu, ale začal studovat i medicínu tradiční a alternativní. Záhy jsem nejen zíral, ale i pochopil, že k odstranění nemocí jsou nejen cesty farmakologie „krátkodeché“, ale že i cesty léčitelské přes svou užitečnost také nedostačující. Začal jsem vidět nemoc člověka rozdílně od nemoci zvířete. Byl v ní další faktor, předchozí špatná činnost ducha. (Toho zvíře nemá, jen duši.) Funkcí nesprávně činného ducha jsou špatné pohnutky a myšlenky. (V rozporu s přirozeností a Řádem stvoření.) Ty se u nemocného posunují do podvědomí člověka. Neboli do neuro-humorálních center, řídících metabolické procesy těla! Trvá-li tato odchylka myšlení lidí od předpokládané Stvořitelem dlouho, vyvolá se jako její karmický následek – metabolická porucha. Tedy „civilizační“ nemoc!

V pozorování tohoto získaného vhlížení do špatných konání ducha (v rozporu s Řádem stvoření) jsem se spojil s několika tzv. citlivci. Zejména s Karlem Kožíškem a Janou Brzobohatou. Začalo nám být jasné, že aby se tradiční lékařská a léčitelská činnost stala účinnější, je nutné k ní připojit to, co medicína cudně nazývá „psychosomatika“. My věřící tomuto faktoru říkáme náprava a očista duše. Neboli je nutné, a zejména v budoucnosti bude ještě naléhavěji, léčit jakoukoliv nemoc jak v duchu, tak duši a až nakonec v těle. Protože tento přístup byl v ovzduší absolutního medicínského materializmu a „Sisyfovství“ u nás naprosto novým prvkem, (pomineme-li poměrně nedostupné práce Bedřicha Kočího a něm. Psychosomatika Dahlkeho,) rozhodl jsem se spolu s Janou napsal začátkem 90tých let o tom každému srozumitelnou knihu. Nazvali jsme ji nejprve „Léčení ne-moci duchem“, v druhém doplněném vydání „Duchovní příčiny nemocí“. (Agape Brno.) Ač jsem reklamu nikdy neorganizoval, mnozí význam tohoto přístupu pochopili! Má od té doby již 3 dotisky.

Představoval jsem si, že v podmínkách rychlého zesilování četnosti metabolických poruch a neplodnosti (civilizačních nemocí) dojde nejen k rychlému vzestupu zájmu o efektivnější léčbu, ale i o odhalení a poznání duchovního rozměru člověka. Bude hledáno správné chování lidského ducha ve stvoření ne jen tak, ale z nutnosti o efektivní udržení zdraví. Tím následně a samočinně k postupné proměně atmosféry společnosti.

Jenže vývojem okolností a duchovním selháním elit převratu jsem začal pociťovat namísto vzestupu propad. S úžasem jsem hleděl, jak veřejný a politický život na Západě a tím i u nás ovládli lidé s „černou nitkou“ neboli satanem řízení! A po roce 2000 místo zlepšování společenského klimatu, vzpamatovávání se z ateizmu a konzumizmu, nastal u masy vládnoucích i ovládaných „tržních dialektiků“ ještě větší úpadek, než před tím u komunistů. Celý národ a Západ ovládlo myšlení typu „trh se vším“! Se zákony, s válkou. s mírem, ženami, kulturou atd. Neboli evropské národy urychlily „sešup“ do všestranného chaosu hodnot a tím k zhroucení civilizace. To vše se dělo a děje za vypracování pochvalných „vědeckých“ prací a statistik ekonomů, sociologů, filozofů, teologů, atd. Jedna jejich zvrhlá odrůda, tzv. sluníčkáři, dokonce nejnověji „objevili“ záchranu evropské civilizace. Mají jí být bandy muslimů z rozvojových zemí! Podezírám je, že to činí buď v pomatenosti mysli satanem nebo za naftové peníze.

Když se ve stupňujících se potížích růstu převalil rok 2012, začal jsem vnímat příkon působení čehosi nedefinovatelného, nervy a zdraví zatěžujícího. Začal jsem na Oberonu měřit tlak na vychýlení metabolizmu u sebe i jiných. U zejména „věřících na nic“ i na duchovní rovnováhu. V důsledku tohoto působení se vynořil třeba (zatím) milion diabetiků, další davy postižených Alzheimerem, rozpouštěním kloubních chrupavek, atd. Na každém rohu sedí v Brně jeden bezdomovec, neboli z kořenů vyvrácený člověk. Atmosféru národa ovládla deprese, neboli hlavní masa lidí ztratila pocit smyslu svého bytí. Mezi mými známými se objevily před tím zcela neznámé potíže a klinicky neidentifikovatelné syndromy.

Po vystoupení Lazareva a Monforta jsem pochopil, že nutnost náhlého zlomu v chování jednotlivců i společnosti pozorují i jiní. Dojem zrychlování času se stal doslova přízračným. Domyslíme-li tento jev do konce, nastalo i zrychlování nástupu karmy, neboli rychlejší dostavování se následků činů, vlastně nemocí. Kolem sebe pozoruji, že nemyslící dav jakoby zachvátil fantas, že smyslem života je spěchání do hrobu. Hlavně že toho v tom spěchu mohou mnoho procestovat, (proletět,) projíst a prosexovat. Na základě toho má být dle nich jejich spokojenost při smrti jejich vlastního těla největší. (Spokojenost ze zdevastování světa?) Konec konců, na konec života je prý možno se stát, za patřičný obolus, Bohu milým. Coby „velký katolík“, ostatně po vzoru VH. Jenže ve mně hlodá podezření, jen jestli?

V důsledku této situace vidím, jak se v současnosti rozdělil dav společenských „vědců“ na dva tábory. První větší říká, že přes veškeré „potíže růstu“ vše nějak pojede, dopadne. Druhému táboru se už ta jistota dobrého dopadu nějak vytratila. Vjezd do „velkých konzumišť, dříve komunizmu“ se jim z obzoru vytratil. K tomu celý zástup „Kassander“ (věškyň neštěstí) věští pád Tróji neboli Západu. Pokusím se popsat, jak to vidím já a jaká východiska ze současné situace nacházím.

 1. Pád Západu do všestranného chaosu, klimatických změn a možná války vidím jako jistý a brzký. Protože zásadní věci není v západní civilizaci schopen nikdo řešit, tak leda v EU „zahnutost banánů“.
 2. Vzniklý chaos nebudou, protože nejsou schopni, řešit tamní vládnoucí lidé, ale až přírodní síly Stvořitele. Podle níže popsaných pravidel vrátí lidstvo do Řádu stvoření.
 3. Síly osudu a karmy umožní vyjít z dosud nepředstavitelného duchovního a zdravotního chaosu jen lidem, kteří se duchem i ekologickým chováním ve stvoření zařadí do minima duchovních a ekologických norem. Lhostejno, na co při tom tito přeživší věří či nevěří. Ostatní konzumenti bez ohledu na víru či rasu vymřou na zemi neplodností, nemocemi a válkami. (Viz. líčení Janovy apokalypsy neboli obratu světa při druhém příchodu Krista s mocí. Tam se píše: „Rada radu stíhat bude a soudu nedojdou!“ /že by snad Jan viděl zasedání EU?/ Také: „Marně se budou mocní tohoto světa schovávat pod zemí a bojovat proti Beránkovi.“ Lze rozumět: „Mocní „moudrostí tohoto světa“ v žádném úkrytu neuniknou následkům duchovních poruch.“ Neboli nikomu ze žijících nebude nic vysvětlováno. Buď ve svém životě a myšlení akceptuješ a budeš žít zákony, výše v předchozích částech článku označené jako „Starého zákona“, dále rozvinuté a zpřesněné Ježíšem, nebo na této planetě již nemáš šanci přežít! Dokonce si myslím, že propadlé duše ani šanci se znovu narodit. Vahou své etiky se musí vrátit na planety s úrovní společenského života lovců mamutů nebo tržní průmyslové civilizace. Jako se sem kdysi pádem své civilizace kdesi ve vesmíru přemístili i Atlanťané.

Výše uvedený a zrychlený přírodních sil tlak způsobí, že s potížemi a s největší snahou po poznání Řádu stvoření budou přežívat lidé, hodní svého dotvoření k požadavku vyšší civilizace. Aby tlak živlů ustáli, musí všichni tito pečovat o svou bytost ve všech třech rovinách existence člověka.

 1. V duchu, což znamená respektovat zákony duchovní dimenze reality. Tj. správný vztah k Stvořiteli a jeho bytostem, k přírodě a spolulidem (etické normy). Tomu se budou učit v nově vystoupivší formě náboženství, která bude vyšší kvalitou křesťanství. Neboli lepším pochopením a navázáním se na kosmický princip Krista. (Bohem předložený vzor lidství.) Při potížích z následků minulého nebo občasného duchovního úletu (chyby) bude těmto usilujícím pomáhat léčebné vyzařování mužského a ženského vzoru Krista, neboli Ježíše a Panny Marie. Nyní se taková pomoc, atypický průběh nemoci, nazývá „zázrak“.
 2. O duši, což bude znamenat péči o vnitřní čistotu myšlenek a citů skrze stálé očišťování. Kromě odstraňování příčin bude při chorobách přežívajícím pomáhat léčebná, dietní, zejména pránou bohatá výživa. Dále bylinky, léčebná cvičení, masáže, magnetizování léčiteli, akupunktura, a všechny o přírodu opřené léčitelské metody. Neboli léčitelství a samoléčitelství.
 3. Samozřejmostí zůstane péče o hmotné tělo, neboli využívání lékařských metod. Medicína ovšem se ztrátou pocitu své všemohoucnosti ztratí pocit své nadřazenosti a plně se v budoucnosti propojí s duchovními a léčitelskými postupy. Představuji si, že vzniknou dokonce celé smíšené spolupracující a radící se týmy. S jediným cílem: pomoci maximálně lidem jako jeden z výkonů služby Bohu. (Viz: bohoslužba Nového zákona.)

Jak já vidím možnosti jednotlivce, bez ohledu na jakékoliv DNA, v každém člověku je potencionálně obsažena genialita všeho typu! Vždyť již Platón říkal, že génius je ten, jehož duše se dokáže na chvilku vytrhnout ze zajetí těla a „vletět“ do úrovně dokonalosti! Do dimenze stvořené přímo Bohem. Tam něco „okouká“, zapamatuje si a vyjeví v rovině hmotnosti zpět přes hmotný rozum! Tohoto „výletu“ je schopen duch každého člověka, je-li duchovně čistý. A podívejme se kolem! Musíme žasnout, co lidé v jakémkoliv směru dokáží vytvořit! Při pohledu na to si připadám jako „levý na obě ruce i hlavu!“ Když se ovšem zeptám, proč jsme tak málo „možní“, naleznu převzatou zátěž od předků (dědičný hřích, karmická zátěž). Ovšem také moje vlastní nedokonalé rozvinutí ducha a duše. Proč tomu tak bylo a je:

 1. Výchova duše ke zrození začíná kvalitou vztahů a chováním otce a matky ještě před naším zrozením! Neboli u duchovní kvality vztahu muže a ženy!!! (Abdrushin: duše budoucího dítěte je přítomna již od okamžiku očekávaného početí.)
 2. Duše je ovlivňována vlivy okolí po celou dobu těhotenství, neboť vnímá vše kolem matky včetně jejich pocitů. Vše odehrávající se mimo Řád se obtiskuje do podvědomí duše dítěte a negativně jej deformuje. (Viz. vzpomínky hypnotizovaných dětí z doby před narozením.)
 3. Po narození všechno chování a všech lidí kolem ve vztahu k dítěti formuje podvědomí dítěte. Včetně atmosféry kolem, kterou dítě vnímá dokonaleji, než si kdo představí. Vibrace a děje kolem dítěte tedy formují jeho povahu, schopnosti, budoucí nemoci, neboli osud. (Kromě karmy z minulých životů.)
 4. Celá školní výchova a působení společenství ostatních dětí má nečekaně vysoký dopad na formování povahy budoucího člověka.
 5. Nakonec, ale nejméně, formuje člověka atmosféra společnosti a podniku, kde pracuje.

Z právě uvedeného musí být každému jasné, jak zatíženi se rodíme a jak naše zatížení ještě zvětšuje řádění satanistů mezi lidmi. O to více začne být vidět, jakým darem při neutralizaci negativního vlivu okolí je víra v Boha a pomoc Ježíše a Marie. Těm, kteří o to stojí. Mně osobně rodinná silná víra a zemřelí předkové, přes velký tlak „nositelů vědeckého světového názoru neboli satanistů“, udrželi stav rozšířeného vědomí. Tím jsem zcela neztratil „živost“ ducha, což se projevuje schopností klást otázky proč. Jen se zachovává možnost začít vnímat přítomnost boží síly. Vlastní snahou se pak podle duchovního zákona každá možnost rozšiřuje.(Ježíš: „Tlučte a bude vám otevřeno.“ Samozřejmě u Boha, u lidí obvykle spíše natlučeno!) Neboli ti, kteří současný a nastalý tlak a přeměnu přežijí, budou postupně všichni mimořádně disponováni. Budou schopní se rychle naučit cokoliv. Nový svět bude proto jednak plný lásky a otevřenosti, jednak i technicky lepší, než si naše fantazie dovede představit. Vždyť nakonec bude obtiskem duchovního ráje do hmoty, na planetě zemi. (Otčenáš: jako v nebi tak i na zemi.)

Z výše uvedeného vyplývá, jaká do takového ráje na zemi vede cesta. Přes násilí a revoluce zatmělých určitě ne. Jen přes skutečnou lásku muže a ženy, přes formování dokonalých rodin, přes školu, skutečně vychovávající duchovní bytosti. Přes láskyplnou organizaci výroby nutného materiálního v podnicích. Popisované se bude moci stát jen tehdy, když se hlavním vyučovacím „předmětem“, už ve školce, dále na všech školách, stane zdokonalené náboženství. Neboli výuka smyslu bytí každého z nás, smyslu existence světa, zdůvodněných správných vztahů jedince ke Stvořiteli. K jeho dílu neboli přírodě, k ostatním spolužákům, rodičům a nadřízeným. Ale i k podřízeným a dětem.

Co je platno současným domněle vyspělým „kybernetickým vysokoškolákům“ jejich matematické vzdělání, když nejsou schopni vytvořit nejen pravé kamarádství (jen v opilosti), ale ani partnerství a rodinu?! Žijí jako zoufalci ve spěchu, mají perspektivu smrti opuštěných ztracenců. Tento stav duše jsem při mimotělním zážitku zažil. Je to přesně popsáno resuscitovanými z klinické smrti jako „studené peklo“. (Děsiný stav opuštění!)

Když se tedy jako civilizace a národ blížíme k náročnému bodu rozulení, měli by šířeji vnímaví lidé spojit síly. Tím se vzájemně posílí a snáze najdou všichni Řád a tím Boha. Jakmile se to stane, dostane od něj národ i evropská civilizace znovu energii k bytí.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.5
hlasů: 23
Print Friendly, PDF & Email

182 komentářů

 1. ad: krom odkazů na wikipedii nepředvedl.

  Ty odkazy mají nejen svůj obsah, ale také kontext a neoddiskutovatelné souvislosti. Nerozumíš-li tomu, nerozumíš-li kontextu a kontextovému myšlení (schopnost vidět celek, schopnost vidět věci a jevy v každé jednotlivé situaci, neboli BÝT, být v PŘÍTOMNOSTI, být při smyslech), neřeším. Falešný představy, to je tvůj problém, to dá rozum. Na předvádění idiocie všeho druhu, na exhibice blbství, jseš tady Ty… To je zjevné, evidentní a do očí bijící. Děkuji ti za tu lekci, ale jak říkám, pamatuj na smrt.

 2. ad: kde nic není ani čert nebere viď.

  Svatá pravda, svatá pravda..:-))) Je určitě báječný a „pokrok“, žes možná (ví Bůh!) konečně nakročil k sebepoznání, neboli poznání sebe samého a k onomu „Gnóthi seauton“ a „jádru pudla“ vůbec, ale s tou sebekritikou, to až zas tak nepřeháněj…:-))) Pravda (Jan 8:32, jako „ten kdo bibli rozumí“ znáš, ne?!..:-)))) sice vysvobozuje, ale nepřipravené vyděsí. Znáš to, ne?…:-)))

   1. ad: No jo, ty si u vytržení ze všeho.

    To sotva. Na rozdíl od tebe a tvýho modu operandi (fevropje je nejlíp), si permanentně uvědomuju a vidím v čem žiju (žijem). V jakejch sračkách a hovnech, mezi něž patří nositelé blbství, hovadismu a hovadismů – „aby vypukla otevřená válka“ – právě jako jseš ty. Neb, jak pravil klasik: kde blb, tam nebezpečno

    1. To je dobře, že víš v čem žiješ. Nezbývá než ti popřát, aby sis to užil.

    2. Na rozdíl od tebe si to uvědomuju. Tebe to uvědomnění a prozření teprv čeká. A že to nebude nic příjemnýho, a že to bude setsakra bolet, tak na to vem jed. Užívám-li si něčeho, pak jen onoho daru „uvědomnění a prozření“, daru svobody v myšlení vůbec. Viz: Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Skutečnost, že kdokoli kdo schvaluje válku, je nečistý, nečistého srdce, nečisté mysli a smýšlení, netřeba vůbec zdůrazňovat. Koneckonců, není důvod. Kontexty a souvislosti bijí přímo do očí. Platí přece: Po jejich ovoci je poznáte.

    3. Až se sem nahrnou z Afriky tak si je nezapomeň vzít do baráku. ČR je pro všechny že jo? Mně to říká prozřetelnost. Na ústupky doplatí všichni, „znamení doby“ je dobrá stránka a Daniel proroctví se naplňuje.

 3. ad: Tak už se rozhodní co je zjevné ty vzdělanče.

  Asi bychom mohli třeba začít prostou pravdou a zopakovat si, že o tom co je pravda, aletheia, neboli neskrytost, a tudíž to, „co je zjevné“, netřeba ani rozhodovat, ani hlasovat. Zkrátka, to co je zjevné, je zjevné a (z)jevem samo o sobě. Bez tebe, beze mě, bez kohokoliv. Nebo si fakt myslíš, že např. taková zelená louka plná kvítí, plná hmyzu, plná vůní a barev, „čeká“ na idiota, slepce, kterej mele nesmysly: „tak už se rozhodní co je zjevné“? Je-li pak něco v tomto kontextu a „rozhodování o tom co je zjevné“, evidentní a jisté, pak věz, že je to jen a jen tvoje vlastní slepota, což venkoncem není nic jiného, než převlečená blbost.

 4. ad: Až se sem nahrnou z Afriky tak si je nezapomeň vzít do baráku. ČR je pro všechny že jo?

  Nic takovýho jsem neřekl.

  ad: Mně to říká prozřetelnost.

  To máš fakt dobrý, gratuluji! Sice jsem naivně čekal něco originálnějšího, ale budiž. Takhle si se jenom zařadil za jinýho psychopata, za Adolfa Hitlera. Ten totiž – Mně to říká prozřetelnost – říkal a řval to samý.

  ps: ty vole, když tě tak poslouchám, naslouchám, něco s tím (rozuměno: se sebou samým) dělej. Přiznám se, že z výroku – Mně to říká prozřetelnost – mně docela přeběh mráz po zádech…

  1. Až se sem nahrnou z Afriky tak si je nezapomeň vzít do baráku. ČR je pro všechny že jo?

   Nic takovýho jsem neřekl.

   Zajímalo by mě, co hodláš dělat.

   1. ad: Zajímalo by mě, co hodláš dělat.

    Naplánoval jsem si, že nic plánovat nebudu. Nebudu, protože nepotřebuju. Odpusť, ale snažím se žít a žiju PŘÍTOMNOSTÍ v PŘÍTOMNOSTI, raduju se z každý „maličkosti“ svý „maličkosti“ (říká se tomu obvykle „tady a teď“, nebo také „bdělé vědomí“, to jen kdybys nevěděl a byl „mimo“, jako že permanentně jseš). Možná je to až prozřetelně neprozřetelný i neprozřetelně prozřetelný, ale je to tak. To jsou holt ty paradoxy. A že zrovna ty tomu nerozumíš, mě ani neudivuje, ani žíly nedrásá.

    1. Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost. Julius Zeyer

    2. Plác, mlask, ric pic bum, a je to..:-)) Je-li něco mrazivého, pak je to jedině lidská blbost. Ignoranství a lhostejnost k pravdě, jakbysmet. Asi ti budu opět připadat nudnej a nezajímavej, ale říct a zopakovat ti to musím: memento mori – pamatuj na smrt.

    3. Jo, na víc se ani mentálně nezmůžeš, nemám ti to za zlé, každý nemůže být v pořádku. Chtěl bych tě urazit, ale příroda odvedla lepší práci.

   2. ad: ČR je pro všechny že jo?

    Nevím o jaké a takzvané „ČR“ mluvíš. Ve skutečnosti nic takového neexistuje. Věří-li někdo „na mapu“ a „na území“ s názvem „ČR“, neřeším, to je jeho problém. Nevím jak ty to vidíš, ale žijeme na Zemi, v globálním a skrz naskrz propojeném světě, kde nějakým „čárám na mapě“, iluzi a iluzím, může věřit fakt jen pošuk. Vnímáš vůbec SKUTEČNOST? No kdyby snad ne, vrať se na (z)Zem.

 5. ad: české země jsou mimořádně odolný útvar

  Pardále, české země jsou mimořádně odolný útvar , zní tak obrozenecky a „zapáleně“ (viz. třeba Palacký, Náprstek) a tak vzletně (viz. např. Zeyer), až se skoro obávám, že jediným „odolným útvarem“, jsou právě jen ony přežívající „útvary“ a vzorce myšlení, pateticko-patologické fráze a bezobsažné patvary, jazyková a slovní spojení vůbec. Nevím čeho se mám děsit víc: absence a ztráty soudnosti (?), nebo snad českých zemí (?), popř. mimořádně odolných útvarů, nebo samovzněcujího jazyka bláznů.(?)

 6. ad: Chtěl bych tě urazit,

  To ale fakt nehrozí. Ale jinak je docela fajn, ba i príma poznání (a nejen pro mě, ale pro ostatní, kdo to zde sledujou)), co se ti honí v tý tvý pomatený hlavě.:-)))

  ps: čověče, co ty si za vola s neutuchjící potřebou si nabíhat na svý vlastní vidle, to se fakt jen tak nevidí…:-))))))))))

  1. O těch vidlích to se ti zdálo kdy, prosím? Zase jen nějaké iluze, mámení, vidiny. Už mě to unavuje ti připomínat, jediné vidle, které jsou, jsou v tvojí hlavě a maximálně ti bodají do mozku, když mi sem něco datluješ. :)

 7. Zpravidla se mi nic nezdá. Už jenom z toho prostého důvodu a prevence, že veškeré iluze a snění všeho druhu, toliko k hovnu jsou. Ale jesli se ti chce snít a blouznit, že „fveropje je nejlíp“, nebo „mě to říká prozřetelnost“, prosím, proti gustu, žádný dišputát. O bodání do mozku, nechť si každý zdejší čtenář pak obraz – i o tom co je zjevné – udělá sám. S iluzemi, mámeními, vidinami, na mě fakt nechoď.

  1. Zpravidla se mi nic nezdá.

   Hmm tak ty si jiný pán, tebe je tu škoda.

 8. Vážený doktore Staněk,
  odkaz na video vztahující se ke globalizaci je velmi transparentní. Ukazuje co se v Čechách tehdy stalo po revoluci 1989.
  Americká (USA) invaze a policajtské manýry do mnoha států ve světě jsou vyděračského charakteru. Podobné souvztažnosti dával najevo příbuzný mého otce z Kanady. Když přiletěl po převratu do Čech, jeho slova o agresivní povaze USA téměř nikdo nechápal. Mnoho bylo přesvědčených, že je konzumní Amerika dostane z krize a za vlády V. Havla vyvede na „Švýcarskou blahobytnou horu“ plné zlata a svobody.
  Hahaha.
  Dnes je k dispozici např tato mapa https://www.email.cz/download/i/6CWr2knLLD2mSoyyacKv_RbV5RimHhu4PjS1acxQpSysipoqOZ0qpPsOfVCHGglcIiaVaKw/mapy.jpg o rozmístění sil, která ukazuje ambice temných nitek k získávání dalšího nejenom nerostně bohatého území je víc než patrná.

 9. Jsem se dostal zrejme mezi nejakou uzavrenoupartu diskuteru. Inu panove neviem, neviem….:-)

  Vase osobno utoky me rohodne informacne, ani emocne nikterak neoohacuji.

  Moje zakladni otazka byla staleho hledani celkoveo „svetla “ v celkove siri jako takoveo.
  Nemam zde na mysli, elektromagneticke lneni s minimalni jeho casti te viditelne, jak pravi fyzika.
  No jdu hledat jinam.

  Hodne zdaru, treba zase nekdy…

  Dik autorovi za cas straveny vyrobou stranek, kde je alespon neco.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference