mapa stránek || vyhledávání

Vesmírné záhady nesmírné

Vznik a vývoj vesmíru díky Bohu i materialisticky se dá řešit smírně teorií PRD (poměrně rozumně dobře):

A) Vědecká teorie. Na počátku byl Velký třesk, budoucí hmota vesmíru ve velmi malém žhavém prostoru řádově velikosti atomu, kde platí kvantové jevy nebo jejich obdoba – kvantové fluktuace vedoucí ke gigantické explozi zhruba před 13,8 miliardami let. Krátce po Velkém třesku vzniká prostor, čas, hmota a záření. Fyzikální zákony v okamžiku Velkého třesku nejsou známy a nejsou to fyzikální zákony našeho světa.

 • Příčiny vzniku Velkého třesku se hledají v energii vakua a přeměny energie na jiný druh energie asi jako přeměna potenciální a kinetické energie (teorii zastává Lawrence Krauss). Snaha protlačit jakousi formu zákona zachování energie před Velký třesk nemá pochopitelně oporu v žádném pozorování.
 • Druhá možnost jsou fluktuace kvantové gravitace. Snahy o velké sjednocení, tedy společnou teorii kvantové fyziky a obecné teorie relativity (teorie gravitace), jsou zatím neúspěšné.
 • Porucha symetrie byla patrně dána původními vlastnostmi, bylo víc částic než antičástic, po anihilaci spojené s uvolněním obrovské energie došlo postupně ke vzniku naší známé (baryonové) hmoty a temné hmoty, jejíž příčina je patrně v dosud neznámé částici, projevující se pouze gravitací. Hodně zjednodušeně řečeno, Higgsův bozon se podílel na tom, že částice mají určitou hmotnost a vesmír je tedy hmotné podstaty. Logická se jeví námitka, že ani mocné uvolnění energie anihilace nemusí stačit na rozmetání tak obrovské hmoty do expandujícího vesmíru.
 • Hmotné podstaty je i záření, jehož dokladem z počátku vzniku vesmíru je reliktní záření mající dnes zhruba teplotu odpovídající 3K.
 • Vesmír se rozpíná, čehož je dokladem rudý posuv záření (spektra vodíku), který lze podle Dopplerova principu připsat vzájemnému vzdalování zdroje (světlo hvězd) a místa příjmu záření, což je naše Země, případně Sluneční soustava. Rychlost vzdalování je větší ve vzdálenějším vesmíru, což popisuje Hubblova konstanta. Vesmír se tedy rozpíná zdánlivě z jednoho malého prostoru. Předpoklad homogenního původního vesmíru však nemusí být přesný. Galaxií jsou asi 2 biliony.
 • Baryonová hmota – složená z částic typu proton, neutron, elektron. Ve vesmíru je asi 4-5% této hmoty, mezigalaktický vodík a prach obsahuje patrně 2x až 5x více hmoty, než svítící hvězdy. Uvnitř galaxií je asi 2x víc mezihvězdné hmoty, než svítících hvězd.
 • Temná hmota – podle různých odhadů asi 23 % vesmíru. Temná hmota byla vyvozena z vývoje galaxií, kde rotaci nelze vysvětlit klasickým Newtonovým zákonem. Galaxie jsou formovány další hmotou, která se projevuje pouze gravitací, není viditelná jako hvězdy. Podstatné je, že temná hmota tvoří zhuštěné oblasti typu koupelová pěna s větší hustotou hmoty na okrajích bublin. V místech, kde se kříží bubliny je ještě větší koncentrace (temné) hmoty, což jsou právě místa, kde jsou pozorovány kupy galaxií.
 • Temná energie – byla zavedena kvůli vysvětlení zrychleného rozpínání vesmíru. Má představovat asi 73% vesmíru. Energie a hmota se přepočítává podle E = m*c^2. Podstata temné energie není známa ani v náznacích, má být rozložena rovnoměrně všude, způsobuje spíše než rozpínání vesmíru rozpínání prostoru. Rozdíl mezi tím moc nechápu.
  • Temná energie vysvětluje neznámé rozpínání prostoru něčí stejně neznámým.
  • Druhý problém je ve zpochybnění samotného měření asi 50 supernov, z nich bylo zrychlené rozpínání vyvozeno. Nově soubor asi 500 supernov vykazuje nezrychlené rozpínání vesmíru s větší pravděpodobností v rámci možných chyb, než zrychlené rozpínání. Pak by nebyla temná energie vůbec třeba a vesmír by se rozpínal konstantní rychlostí.
  • Třetí možnost říká, že temná energie nemusí být třeba, pokud naše bublina ve vesmíru má méně hmoty, než okolí, které ji táhne k sobě, což se podobá všeobecnému rozpínání pozorovatelného vesmíru.

  Je zřejmé, že vědecký postup byl měl být takový, že nejdříve se vyloučí jednoduchá řešení (vyloučit, že se vesmír rozpíná konstantní rychlostí), a pak teprve zkoumat složitá řešení, což je určitě temná energie, když níž nevíme nic.

  Příčiny vzniku vesmíru a z toho plynoucího vývoje nejsou známy. Jestliže tomuto neznámému prvotnímu principu budu říkat Bůh, tak ho chápu jako prvotní uspořádání určující další vývoj.

  • Tyto nadřízené dosud neznámé fyzikální zákony v době Velkého třesku a před ním mohu chápat jako prvotní ideu, tedy jako vesmírný pojem Bůh. Ne Bůh, který mi přikazuje, že nemám krást a ubližovat ostatním.
  • Druhá možnost je plně materialistická, prvotní vesmír a jeho přeměny jsou dány jeho vlastnostmi, z nichž máme šanci pochopit zatím jen to, co zná astronomie, kosmologie a vesmírné zákony shodné se zákony fyziky na Zemi a pozorovaném vesmíru. Tento vesmír je nastavený tak, že umožnuje vznik životu příznivých oblastí ve vesmíru, pokročilého života, jehož jsme sami dokladem. – články prof. Václava Hořejšího.

B) Náboženské teorie. Nadřazen všemu je Bůh určující ideu, věčný, všemocný, nezávislý na hmotě. Tento Bůh řídí nesmrtelnou duši člověka, která se může dostat k Bohu a žít život věčný. Kromě víry v karmu, spojenou s návratem duše dožít na zemi a odčinit přestupky minulých životů. Jak, na koho a podle jakého systému se neodžitá část karmy vrací na Zemi z astrálního prostoru, to se nedozvíme. Hinduistické náboženství tvrdí, že tělo se skládá z pěti částí, z nichž poslední je ether. Spálením mrtvého těla na atomy (nebudu řešit, že spalováním vznikají molekuly) se má tělo (možná i ta duše) vrátit zpět do astrálního prostoru k další možnosti návratu na zemi.

C) Boha si vytvořil člověk ve své mysli, což mu po generace umožňovalo lépe snášet těžkosti života na zemi. Křesťanská morálka je založena na Desateru přikázání a pomáhala a pomáhá podstatně formovat evropskou a západní civilizaci. Tento názor zastávám i já a není to rouhání, když nevěřím ve věčnou duši a vzkříšení. Kněží říkají, že Boha si nelze představit, pro jeho neomezenou moc nad nebem i zemí, nad vším viditelným i neviditelným, vládne neomezenou láskou atd. Boha já chápu jako společenský morální princip slušného chování, obětavé práce zvláště pro rodinu a podstoupení osobních obětí zvláště kvůli dětem, starým a nemocným a lidem, kteří potřebují pomoc.

D) Bůh musí existovat, protože podmínky pro samovolný vznik života evolucí jsou nastaveny velmi těsně. Rozhodující je možnost kapalné vody a zisk energie ze Slunce. Odchylky o zlomky % nebo třeba 1% od současných fyzikálních zákonů by vedly k stlačení všeho vesmíru nebo jeho rychlému rozplynutí, zahubení života zářením nebo zničení kosmickým chladem atd. Podstatné je, že část vesmíru se může rozvíjet ke složitějším formám proti entropii (samovolný vzrůst chaosu).

 • Námitka je jednoduchá. Známe jedinou možnost života ve vesmíru, kterou jsme i my sami. Kdyby podmínky pro život byly nastaven jen málo jinak, tak bychom tu nebyli. Jsou to tedy velmi málo pravděpodobné podmínky, ale splněny prokazatelně jsou. Jednou na Zemi.


autor: Yinweichen, zdroj: Wikipedia, licence CC BY-SA 3.0

Počeštěná a upravená, opravena a doplněná verze obrázku na webu astronoma Petra Kulhánka – http://www.aldebaran.cz/bulletin/2015_11_sum.php

Objev gravitačních vln na zařízení v Antarktidě v roce 2014 pocházejících z doby vesmírné (v obrázku kvantové) inflace byl vyhodnocen jako chybný. Neznamená to, že nebyl Velký třesk, což tvrdila média. Znamená to, že zrychlené rozpínání na počátku vývoje vesmíru nebylo zatím potvrzeno, očekává se, že tyto gravitační vlny budou velmi slabé. Gravitační vlny podporující relativistickou teorii gravitace se podařilo prokázat v roce 2016 při požírání dvou černých děr.

Ve vzdálenosti kolem 14 miliard světelných roků uvidíme struktury z konce Velkého třesku. Dál se v elektromagnetickém spektru nedostaneme, neboť je pro něj prostředí Velkého třesku neprůhledné. Obdobný obraz uvidíme v severním i v jižním směru. Dnes už v těchto oblastech dávno Velký třesk není a Vesmír tam pokračuje dál do oblastí, které nevidíme, neboť signál z nich neměl dostatek času, aby k nám dolétl. Musíme si uvědomit, že se díváme „do minulosti“. Dnes je tam Vesmír podobný tomu našemu a možná tam existují nějaké inteligentní bytosti, které se naopak dívají naším směrem a vidí konec Velkého třesku u nás.

Námi pozorované oblasti na severu a na jihu od sebe dělí vzdálenost přibližně 28 miliard světelných roků. Mezi těmito oblastmi nikdy nemohl prolétnout elektromagnetický signál, vesmír je starý necelých 14 miliard světelných roků. Tyto oblasti nejsou kauzálně spojeny, nikdy spolu nemohly komunikovat. Přesto v nich vidíme obdobné struktury. Jak je to možné? Jak je možné, že Vesmír na severu je stejný jako Vesmír na jihu, aniž by se tyto oblasti mohly někdy v minulosti „domluvit“ – tedy komunikovat spolu? Takových kauzálně nespojených oblastí je v dnešním vesmíru obrovské množství. Hovoříme o tzv. problému horizontu.

Šipka Vývoj vesmíru, Velké ochlazení
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_z%C3%A1niku_vesm%C3%ADru

Podle vědců je tato teorie nejpravděpodobnějším koncem vesmíru. Podle této teorie se bude vesmír do nekonečna rozpínat a i když by se rychlost expanze snižovala, nikdy by se nezastavila. V takovémto případě by ale umírání vesmíru trvalo nepředstavitelně dlouho. Za přibližně 10^25 let budou většinu hmoty vesmíru tvořit černé díry, vyhaslí bílí trpaslíci a neutronové hvězdy padající do černých děr v centrech galaxií. Za 10^32 let se začnou protony rozpadat na fotony, elektrony, pozitrony a neutrina. Veškerá hmota mimo černé díry se rozpadne. Za dalších 10^67 let se začnou vypařovat i černé díry, začnou z nich unikat částice záření, a v čase 10^100 let se vypaří i superhmotné černé díry. Ve vesmíru by zůstaly jen fotony a elementární částice.

Šipka Jaký bude osud vesmíru?
http://epochaplus.cz/?p=26072

(…)

Celý článek „Vesmírné záhady nesmírné“ si můžete stáhnout ve formátu PDF (http://pardalnet.wz.cz/).
 

Pardal

Poslední články autora:


hodnocení: 2.7
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

168 komentářů

 1. Pardále píšeš:

  ……Kvantum moudrosti je mlčet.

  Toto prirovnanie ,,nicht dobré“, lebo ,,O“ je sice tiež číslo, ale bez akejkoľvek množstevnej hodnoty v jej pozadí…

  Keby si Degonoi napísal konkrétne, že najmenšie kvantum, aké Príroda v evolučnom vývoji splodila,je 0,132 násobok životného minima,pochopil by ON aj JA..

  ,,O“ by Ti bola sadla vtedy, keby si sa aj Ty premenil na ,,kvantum“ a stratil by si sa v Univerze , ako poletjúca duševná améba, alebo ,,tobolka“ podľa amerických súdruhov…

  Ale aj vtedy by si nemal pokoj, lebo tam by ŤA ulovili Lovci duší.

  Ano sú to tie Ententíny, ktoré…

  1. Výsledky pozorování v blízkosti černé díry mohou ovlivnit názory i na teorii neposkvrněného početí.

 2. Proč chyba?
  Jak se mohu modlit, když modlitbu neznám?
  Komunikovat může člověk i jinak, než pomocí modlitby.
  Jó, že by to bylo málo, když člověk nemůůže dodržovat jinými lidmi dané rituály? No, tak to jó…

  1. matko, Boh vie, čo mám na srdci a tak nepotrebuje počúvať moje slová. Stačí, ak mu v láske otvorím svoje srdce…

 3. Pre Lojzu: Píšeš: „jednou v diskusi mi dokonce řekli, že KSB má za úkol opravit Boha, že Bůh tento svět postavil špatně“. – Môj názor je taký, že nemá zmyseľ diskutovať s každým, kto sa ti postaví do cesty. Debila, politika a manželku nepresvedčíš, že nemajú pravdu. Pjakinova KSB má snahu napraviť ľudí, aby nepočúvali a neslúžili diablovi, ale sa riadili zdravým rozumom a Božou vôľou…

  1. To je kabaret, nebo vědecká přednáška? Einstein dostal Nobelovu cenu. Proč ji dosud nedostal Nassim? Že by vědci z výboru pro udělování Nobelových cen neměli smysl pro jeho humor?

   1. Lojzo, možno je to proto,že Nassim neni žid a neni ani jejich lokaj.

    1. Anebo proto, že ty jeho výpočty nevycházejí. Už jsme to tu jednou probírali. I Pardal se k tomu docela odborně vyjádřil.
     Jednotnou teorii pole fyzikové řeší už 60 let. Pokud na to někdo přijde, dostane Nobelovu cenu žid-nežid.

    2. Lojzo, myslím, že má v tomto „dudulínek“ pravdu. Ty skutočne veríš tomu, že veda a svetská moc má skutočný záujem poctivo odhaliť všetky tajomstvá prírody a že slúži pravdivému poznaniu sveta? Takáto viera je veľmi naivná.
     Vraví sa: „Viera tvoja ťa uzdraví“, alebo „Ver a budeš spasený“. – Ale, je tomu skutočne tak?
     – Všetko závisí od toho, aká je tá naša viera. Je naivná, alebo je založená na rozumovom poznaní? Keď budem naivne veriť, že v lotérii určite vyhrám prvú cenu, alebo, že vo vojne trafí nepriateľská guľka iného a nie mňa, tak som naivný hlupák, lebo sa tak určite nestane. Ale, keď budem veriť a dôverovať Bohu, ktorý je Láskou, Pravdou a Pôvodcom všetkého života, tak tá moja viera ma môže priviesť k múdrosti, pravde a tým aj k Bohu…
     Pekný deň!

    3. ad.:Ty skutočne veríš tomu, že veda a svetská moc má skutočný záujem poctivo odhaliť všetky tajomstvá prírody a že slúži pravdivému poznaniu sveta?

     Nevím, jak to ten Lao´c přesně říkal?
     Nic nezabrání zaniknout tomu, co je určeno k zániku,
     nic nezabrání vyrůst tomu, co je určeno vzniknout.

     Čili světská moc se může snažit jak chce, stejně ji to nebude nic platné

    4. ad. … Čili světská moc se může snažit jak chce, stejně ji to nebude nic platné …
     Bingo. Započítáme-li mezi světskou moc i veškerou pozemskou tvorbu a tedy i všechny církve….

    5. Lojza
     Ad: Čili světská moc se může snažit jak chce, stejně ji to nebude nic platné

     Světská moc, jsou zase jen lidé a jejich hlad.
     Být ten hlad, jen o trochu menší, celý příběh by vypadal zcela jinak.
     Ale to by lidi asi nebavilo. :))))))))))

    6. Lojzo zdaleka to nemám zde prochozené, prosím kde jste to probírali, chtěl bych se podívat na protiargumenty které by měly vézt k závěru, že Nassimovi výpočty nejsou v pořádku. Děkuju předem.

    7. Milénium,
     já už přesně nevím, kde to bylo. Bylo to zhruba v polovině minulého roku. Ty odkazy na Nassima sem dávala Hvězdička a pak jsme o tom diskutovali. Snažil jsem se to o víkendu najít, ale marně. Snad by si vzpomněl Pardal, nebo jestli to nemá uložené někde ve svém PC.

 4. Pre Lojzu: Lao ć vo svojom diele Tao-Te-ting napísal veľa múdrych výrokov, ale tie Tebou spomínané som tam nenašiel.
  Svetská moc, ktorá podľa niektorých disponuje takmer polovinou svetového bohatstva (https://ekonomika.sme.sk/c/20402617/jedno-percento-najbohatsich-vlastni-polovicu-svetoveho-bohatstva.html) nemá záujem na prosperite ľudstva, ale na jeho zotročení. Preto povoľuje a propaguje iba takú „vedu“, ktorá jej vyhovuje a ktorá zabezpečuje jej svetovládu. Skutoční špičkový vedci nemajú záujem o odmenu v podobe Nobelovej ceny mieru, ktorú títo poskytujú svojim verným vazalom, ale pravdu pred nimi skôr ukrývajú, aby ju nemohli zneužiť, ako v prípade dvoch atómových bômb proti civilnému obyvateľstvu Japonska.

  1. Výrok Lao´c byl volný výklad. Přesné znění nevím. Ale můžeme si pomoci lidovými příslovými:
   Žádný strom neroste do nebe.
   Panta rei aneb všechno plyne.

   Ani to jedno procento nejbohatších nebude věčně.

   1. Degon to vysvětluje správně.
    Nassim přišel s něčím, co prostě ještě potřebuje nějaký čas, než se to bude moci oficiálně potvrdit a začít na tom stavět novou společnost.

   2. Lojza praví, že „Ani to jedno procento nejbohatších nebude věčně“. To je sice pravda, ale ani my tady nebudeme věčně, že jo? A když tady nebudou oni věčně, nevystřídají je ještě horší? – Toď otázka…

    1. A co s tím naděláme? Psi štěkají, karavana jede dál.

     Pro Degona:
     Už jsem našel správnou verzi toho citátu:
     „Nikdo nezastaví co je zralé k pádu.
     Nikdo nezadrží, co se dere ke světlu.“
     Lao-ć

    2. Lojzo, ešte mi tam chýba číslo kapitoly a meno autora od ktorého je ten preklad (npr. Berta Krebsová). Ten Tvoj citát som tam nikde bohužiaľ nenašiel. Ale, možno je to z Tvojho súkromného prekladu, akých jestvuje viacero…

 5. Vendo, Vaše zastaven diskuze u Slabikáře 4 mě inspirovalo k otázce, zda byste dal do trezoru film Kolja, protože tam pan Svěrák říká jako odpověď fízlovi, o čem mluvil s někým zahraničí .“Celkem o hovně, pane Bláho.“
  Sám Svěrák říká, že vulgarismu do češtiny patří. No Vy žijete hlavou v Indii, takže vše jinak. Ano diskutovat by se mělo slušně.
  Administrátor gnosis9.net má možnost příspěvky, které porušují pravidla diskuze smazat a v minulosti se to opakovaně stalo. Je to napomenutí někomu, ne všem, jak jste vymyslel Vy. Vaše odpověď, na můj dotaz, kdy tedy byl stvořen svět, je prostě slabotina a ukončení diskuze je pro Vás vysvobozením.
  Váš dotaz kdysi na mě, jakou mám ranní stolici ( píšu raději oklikou, bylo psáno *****), ten nevadil. To bylo prostě žertovné.

 6. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.
 7. Jsem ten příspěvek našel. Snad nebude Pardalovi vadit, když ho sem zkopíruji. Lojza

  Pardal 1.8.2016 (22:34)

  Milane, Nassim napsal knihu, která byla vydána a prodává se. To je její hlavní vlastnost.
  http://leteckaposta.cz/385482537
  Nassim Haramein a Propojený vesmír
  k souboru formátu .PDF vede odkaz
  https://www.facebook.com/Nassim.Haramein.Czech.Slovak.Official/
  Asi 200 stran hodně sporných informací, počínaje např. str.27, kde se píše, že jádro atomu je víc jak bilionkrát menší jak elektronový obal. Snad pokud jde o objem. Průměr jádra činí přibližně 10^−15 m, což je přibližně 100 000× méně než průměr celého atomu.
  Rozhodně není pravda, že zbytek objemu atomu (kromě jádra) je prázdný, že je tam vakuum. Elektron má vlnovou podstatu a místo s největší pravděpodobností jeho výskytu se nazývá orbit ( orbital). I přes to, že elektron obíhá převážně v tomto orbitalu, vyskytuje se v malé míře i mimo tuto oblast, prostor uvnitř atomu tedy není prázdný, což Nassim Haramein tvrdí.
  Str.74 Nassim píše , že středem gravitace ( např. Země) je singularita nekonečné hustoty. Středem Slunce podle Nassima je černá díra.
  Komentář “ matematické hrátky s nekonečnem ve smyslu nekonečně malý bod x nekonečně velká hustota. (1/nekonečno)*nekonečno = cokoliv. Základní vlastností černé díry je to, že požírá hmotu kolem, což se u Slunce evidentně neděje a u Země už vůbec ne.
  Hvězdička tvoří novou fyziku :“synchronních obvodů v rádiu, které mají stejné matematické vyjádření jako černá díra“
  Komentář :Podstatou rádia jsou rezonanční obvody, které při stejné frekvenci ( tomu odpovídá rezonance) přenášejí energii. Základní vlastností černé díry je to, že nevyzařuje, ani světlo. Vyzařování nastává při pádu hmoty do černé díry. Dlouhodobě však černá díra není stabilní, čím větší hmotnost, tím rychleji směřuje k tzv. bílé díře.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_d%C3%ADra#Kvantov.C3.A9_vyza.C5.99ov.C3.A1n.C3.AD_.C4.8Dern.C3.BDch_d.C4.9Br
  “ Předpokládá se, že černá díra hmotnosti Slunce se vypaří přibližně za 10^67 let, což je v porovnání se současným stářím vesmíru 1,37×10^10 let skutečně velmi dlouhá doba.“

 8. Vendo, diskuze u Slabikář (4) je uzavřená, tak Vám dle Vaší rady píšu tady.
  Chyba není v tom, že jsem si dovolil napsat do diskuze, že v Indii posvátné krávy kadí ve městech. Chyba je v tom, že miliony krav to dělají. Východní indická filosofie, kterou sem léta tlakujete má prostě chyby, které lze vyřešit zavřením diskuze.
  Jiný hrůzostrašný projev skvělé kultury jsou indické vdovy. Už je neupalují, ale strčí do města vdov ( asi tak milionové město), kde dožívají jako žebráci. I když třeba pochází ze zámožné rodiny a děti by se o ně postarat mohly. Jaké je to se snížením karmické zátěže dětí, když mámu šoupnou do města vdov. Indie má nejméně 10 % tzv. nedotknutelných, to je lidí žijících na samém dně chudoby. Prostě Indie náš vzor.
  Těším se, že to řádně karmicky objasníte.

  1. Těch „nedotknutelných“, lépe přeloženo „neexistujících“ lidí je 300 miliónů – tedy asi jako celá Evropa. Žijí na skládkách odpadků a nemají žádné právo, dokonce ani doklady – jsou prostě neexistující. Ale to je ta KARMA!

  2. Pardale, ještě Vám dlužím odpověď k Vašemu dotazu na vdovy a děti.

   Řádně objasnit to nejde. Působení karmy, jako zákona příčiny a následku, kdy sklidíme takovou úrodu, jakou naše činy zaslouží, nelze žádným způsobem vyzkoumat na zdejší úrovni stvoření a vědomí. Proč někdo trpí, jiný ne, proč se někdo narodí s postižením, jiný ne, proč je někdo úspěšný, jiný neúspěšný. Pardale, Vy nevěříte v duši, v reinkarnaci, v posmrtný život. To jste mi několikráte zdůraznil. A teď bych potřeboval právě toto objasňovat, ale nejde to, a to právě z tohoto důvodu.

   Váš dotaz říká, že působení karmického zákona Vám není známé. Vše, co bych k tomu napsal, by ale byla čirá spekulace. KARMA je neměnný a základní přírodní zákon odplaty, zákon příčiny a následku, který tomu, kdo koná, se stejnou měrou vrací. Ve fyzice to je zákon akce a reakce (3. Newtonův zákon mechaniky), v soudnictví či v podnikání se promítá do zákona spravedlivé odměny (alespoň by to tak mělo být). A je to jen působení vlivu tohoto zákona do života lidí? Ne, to konání se týká i všeho ostatního stvoření, provázanosti mezi vším živým.

   Proč se žena stala vdovou? Čí to byla karma? Karmická zátěž je vždy individuální. Nese si ji duše…..a zase to dále nejde. Zase bych byl u toho, kde Vy pak napíšete, že příspěvky na stránku A4 nečtete a nebo že na reinkarnaci, posmrtný život, duši nevěříte.

   Karma je základním vesmírným zákonem, který ve fyzickém a myšlenkovém světě pojí následek s příčinou. Protože jakákoliv příčina, ať již ta největší, jako je vesmírný pohyb, či ta nejmenší, jako je pohyb ruky, se neobejde bez příslušného následku, a protože stejné působí stejné, je KARMA neviditelným a nepoznaným zákonem, který moudře, spravedlivě a prozíravě pojí každý následek s odpovídající příčinou a jejím původcem!

   Fakt si myslíte, Pardale, že já něco vím o životě indických vdov v nějakém městě a o dětech, které mámy do tohoto města vdov šoupnou, jak píšete? Proč bych to měl podle Vás vědět? Překvapujete mě, opravdu. Napsal bych Vám něco o mé duši, ale jednak je to mimo Váš dotaz a jednak Vy, a zase to musím napsat, na duši nevěříte.

   Lituji, že jsem nemohl podat žádné konkrétní informace třeba o nějakých 50ti vdovách a například dvacíti „zlobivých“ dětech.

   1. @ – Napsal bych Vám něco o mé duši

    Drzé čelo lepší poplužního dvora.

   2. Vendo, asi byste o těch vdovách hinduismu měl vědět, protože to je součást hinduistické filosofie, kterou sem tlakujte. A jestli dovolíte, tak pod svůj článek si budu psát, co si myslím, že se Vám to nehodí, na to kašlu.
    „Dneska se musejí vzdát všeho a žít v izolaci. To, co se děje, je obrovská ostuda,“ říká Singhová z neziskovky Maitri. Existuje tu zákon, podle kterého je opustit vlastní rodiče trestný čin. Velká většina ze 40 milionů indických vdov však svá práva příliš nezná. Zákon za tento čin navíc uděluje jen mírné tresty – tři měsíce vězení či pokutu 100 dolarů.
    Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vdovy-v-indii-ziji-na-ulici-d0x-/zahranicni.aspx?c=A131007_203152_zahranicni_brm

 9. Pardale, jakou souvislost vidíte mezi indickými kravami, jejich lejny, jejich použití a vlastnostmi na jedné straně a tématem mého článku Adam a Eva Slabikářem 4. ?
  Díky za vysvětlení.

  1. Chci si jen vyzkoušet, zda z rubriky „Jméno“ se přenáší obsah do diskuzního příspěvku špatně – jestli to trvá.

   Venda 2.3.2017 (13:24)
   Pardale, jakou souvislost vidíte mezi indickými kravami, jejich lejny, jejich použití a vlastnostmi na jedné straně a tématem mého článku Adam a Eva Slabikářem 4. ?
   Díky za vysvětlení.

   1. Pardale,
    již po Vás odpověď na moji včerejší otázku – „Pardale, jakou souvislost vidíte mezi indickými kravami, jejich lejny, jejich použití a vlastnostmi na jedné straně a tématem mého článku Adam a Eva Slabikářem 4.“ – nechci.

    Ta se totiž dá lehce najít v uzavřené diskuzi pod mým článkem Adam a Eva…Slabikář duchovního života 4..

    Toto jste napsal, Jaromírovi, ještě před moji žádostí na provozovatele o uzavření diskuze:

    Pardal 28.2.2017 (14:36)
    No právě. Bavíme se o věrohodnosti informací toho kravského serveru.

    Když jsem si to 28.2. přečetl, i reakci Lojzovu na Vaše sdělení a před tím pana GN, usoudil jsem, že s diskuzí k mému tématu nejde učinit nic jiného, než ji uzavřít. Vy, jako vysokoškolsky vzdělaný člověk, ten, který tu často a velmi kvalitně diskutuje k tématům vědy a sám dost píše – viz. Vaše stránky: http://pardalnet.wz.cz/, i když nepovoluje pod svými články žádnou diskuzi již od počátku, jste mne tím přesvědčil, že to musím uzavřít.

    Včera jsem Vám odpověděl – viz. můj příspěvek z 2.3.2017 (16:39) k Vašemu dotazu na vdovy a děti v Indii.

    Bohužel, více Vám k tomu již nenapíši, a to z důvodů, které jsem Vám v této mé odpovědi zdůraznil.

    Ještě maličkost – proč jsem neodpovídal v tomto vláknu na Vaši nelibost k uzavření diskuze – bylo to z Vaší strany 28.3.? Odpověděl jsem Vám. Pod mým článkem, a to 1.3. ihned ráno. Není moji žádnou povinností diskutovat v diskuzi tam, kde si to Vy přejete. Já jsem totiž pod Vaším článkem „Vesmírné záhady nesmírné“ již neměl k tématu co říci. A Vy jste to ostatně přijal a diskutoval se mnou i jinde. Bylo to zde – http://hledani.gnosis.cz/nase-vlada-podruci-prisaha-vernosti-jinym-kruhum-co-si-o-tom-myslet/#comment-area

    Že byla Vaše máma 26 let vdovou, to je mi líto. Váš závěr, že je vdovou proto, že ji zemřel manžel, je naprosto správný. Neptejte se mne na karmu Vaší mámy, prosím. Bylo by to značně bližší, než anonýmní miliony vdov v Indii, ale nechte to tak.

    Napsal jste mi – „Vaše karmické úvahy proč se žena stala vdovou jsou kraviny.“
    Pardale, toto, co jste mi napsal, na Vás ukazuje více, než si myslíte. Nejen Vy, ale mnozí další to však nepochopí.

    Již mi prosím na toto vlákno pod svůj článek nepište.
    Děkuji.

    1. Vendo, tlakujte sem karmu, tedy i hindiusmus. Když se Vám indické vdovy nehodí do krámu duchovního poučování, tak o tom nepotřebujete nic vědět.
     Jasně, moje máma byla vdova, protože Venda si myslí, že vdovství je předurčené karmou.
     http://www.reflex.cz/clanek/fotogalerie/74703/20-tisic-vdov-na-jednom-miste-indie-ma-pro-ne-cele-mesto.html
     „Vdovy jsou někdy svými rodinami a blízkými opuštěny, protože podle konzervativních hinduistů už nemají duši, ta odešla se zemřelým manželem. Některé ženy proto odcházejí do ašrámů (bývá domovem světce a jeho stoupenců a je to obvykle velký komplex budov) ve Vrindavanu. Chodí v bílém oblečení, nepoužívají šperky a za pomoci peněz vlády, soukromých podniků i nevládních organizací čekají na svoji smrt.
     Vdova se podle hinduistické tradice již nemá opět vdát. V minulosti vdovy musely podstoupit (některé to ale dělaly zcela dobrovolně) obřad satí, při kterém byla žena upálena na hranici spolu se zemřelým manželem. Britská koloniální správa satí zakázala v roce 1829. Obřad vycházel z dávného zvyku, že bez manžela nemá ani život vdovy žádnou cenu.“
     Takže barbaři britiští kolonisté narušili kontinuitu hinduistického duchovního přínosu upalování vdov.
     ww.rozhlas.cz/zpravy/clovek/_zprava/v-indii-je-25-let-zakazano-upalovani-vdov-jejich-postaveni-je-ale-stale-podradne–1106299
     „Indie slaví zvláštní výročí. Před pětadvaceti lety se tam totiž přestaly legálně upalovat vdovy. Došlo tehdy k oficiálnímu zákazu rituálu zvaného Sati, při kterém se po smrti manžela měla vdova sama, nebo i z donucení upálit na jeho pohřební hranici. Poslední upálenou vdovou před vyhlášením zákona byla Roop Kanwar, která uhořela 4. září 1987 ve vesnici Deorala v Radžastánu. ..Rituál Sati ale podle ní měl i své ekonomické důvody: „Po smrti manžela rodina neviděla důvod, proč vdovu živit. Někdy šla žena na hranici dokonce i s malými dětmi. .. Stejně jako se zabíjejí narozené dívky, protože „lepší je utratit 500 rupií teď než 50 000 rupií později za věno…„Postavení vdov se trochu zlepšuje, zejména ve velkých městech. Ale ze zásady se vdova, když už tedy přežila, nespáchala ‚čestný čin‘ a neupálila se, musí oblékat do bílého, rodina ji často vyžene, chodí žebrotou nebo je ve zvláštních ašramech, kde má právo jen na naprosto základní jídlo, aby neumřela hlady. Nesmí se zúčastňovat slavností, nesmí nosit šperky. Ale situace vdov se v Indii velmi zlepšuje,“
     http://zpravy.idnes.cz/vdovy-v-indii-ziji-na-ulici-d0x-/zahranicni.aspx?c=A131007_203152_zahranicni_brm
     „Přijít v Indii o manžela znamená dostat se na dno. A to doslova. Jako vdovu vás rodina vyžene na ulici a sebere vám veškeré prostředky. „Kdybych požádala o peníze, synové by mě zbili,“ vypráví svůj příběh šestašedesátiletá Šakti Dašiová, která bez peněz živoří už třicet let. Za tu dobu se zákony ani postoje společnosti k vdovám nijak nezměnily…Každý den v jedenáct hodin dopoledne se před chrámem Bihari v indickém Radhakúndu rozezní žalozpěvy. Zpívají je ženy v bílých kápích, kterým se říká sárí. Čekají na rýži a čočku, bez které by nejspíš celý den hladověly. Žije jich tu asi 15 tisíc.
     „Dneska se musejí vzdát všeho a žít v izolaci. To, co se děje, je obrovská ostuda,“ říká Singhová z neziskovky Maitri. Existuje tu zákon, podle kterého je opustit vlastní rodiče trestný čin. Velká většina ze 40 milionů indických vdov však svá práva příliš nezná. Zákon za tento čin navíc uděluje jen mírné tresty – tři měsíce vězení či pokutu 100 dolarů.“
     Takže většina ze 40 milionů indických ( hinduistických) vdov žije bídně, vlastní děti je ožebračí, což je trestné i podle zákona ne podle hindiusmu a karmy..
     Podle karmy je to v pohodě, duše dětí, které vyhnaly svou matku jako vdovu si to odžijí v příštím životě, prostě tahle karma na někoho ( nevinné fyzické tělo) kdesi sedne a bude ji mít.
     Vendo, blahopúřeji ke dvěma stálým obdivovatelům – Anonym u Vendy a Millénium.

    2. „Vendo, blahopúřeji ke dvěma stálým obdivovatelům – Anonym u Vendy a Millénium.“

     Anonym u Vendy se nepočítá. To je zcela nesamostatná bytost, která nemá ani na to, aby měla svůj vlastní nick. To je jen takový Vendův přívěšek.

    3. Po nezdařeném biatlonu, ale po výborném obědě, jsem si u Vendy přečetl Váš srdcervoucí článek k indickým vdovám. Teda, taky nevím, co všechno považujete za součást hinduismu, ale přesto jsem říkal Vendovi, napiš, Pardalovi, ten člověk tápe, neví.

     Ale ne, Venda to již ukončil. Diskuzi uzavřel, když byla nasměrována jinam. Chápu ho. Pod Vaše „Vesmírné záhady…“ již nechce nic psát, zvláště pak mimo Vaše téma.

     Pardale, kamarádsky doporučuji. Studujte hinduismus, kulturu, ekonomiku a hospodářství, sociální poměry a umění v této obrovské zemi. Zajeďte se tam třeba i podívat a poraďte jim, jak se rychle zbavit břemen předlouhé minulosti a zátěží.

     A nezoufejte nad indickými vdovami. Alarmující příklad z Evropy- poprvé se švýcarské ženy vydaly k volebním urnám až v roce 1971. V kantonu Appenzell Innerrhoden bylo volební právo žen na kantonální úrovni zavedeno až v roce 1990. Lidstvo se zkrátka vyvíjí.

     Škoda, že nemám doma počítač. Někdy chodím spát až skoro v jedenáct, a tak bych mohl s Vámi diskutovat až, až.

     Zítra tu budu zase dopoledne. Když tak si postěžujte třeba i na úroveň školství v Indii, nebo že tam hrají špatně fotbal. Budu pro Vás jedno ucho.

     Ještě jedno jsem chtěl napsat. Učení SANT MAT, které Venda studuje a žije a hinduismus, to jsou nebe a dudy. A taky, co je to za termín – „Venda tlakuje sem karmu…….“ To je nějaké hantec?

  2. Vendo, do svého článku o vesmíru jsem 28.2 napsal, že se mi nelíbí uzavření diskuze u Slabikáře (4). No a za asi 3 dny , kdy jste ve vláknu neodpověděl nic a nyní mi radíte v jiném vláknu, abych psal připomínky do svého článku.
   Moje máma byla 26 let vdovou, pomohla nám všem třem i ke vzdělání. Vdovou se stala proto, že otec zemřel. Vaše karmické úvahy proč se žena stala vdovou jsou kraviny.
   Vendo, omlouvám se, asi polovina Vašeho článku Slabikář (4) je skutečně rozbor Adam-Eva-prvotní hřích.Trochu mě dezorientoval dlouhý citát libanonského básníka z knihy Mirdad na konci.
   Moje reakce je na Vaše všudy přítomné karmické téma v tomto článku typu: všude dobře, s karmou nejlépe v Indii nejlépe.
   “ Píšete :“A naše duše ve fyzickém těle jsou právě těmi duchovními bytostmi a jsou zde umístěny v takovéto škole života, ale také se dá říci i ve vězení života! Pobytem zde a prožíváním všeho dobrého i zlého postupně vyspívají a po odžití mnoha životů tak získávají určité zkušenosti a jistou úroveň poznání. Neustále se tímto obnovujícím se vývojovým procesem a reinkarnacemi na své cestě zdokonalují. A tento proces růstu je pak může, v určité fázi vývoje, přivést na cestu praktického duchovního života, která je startem a základním předpokladem návratu k samé podstatě stvoření.“
   Prostě nevím, o čem ten guláš je, když se píše o ráji, o bibli a o karmě a reinkarnaci.
   Zase odvárek z odžití mnoha životů, život s karmou a reinkarnace. Amen.
   Divím se, že Vám nevadí duchovní spolubojovník Jaromír, který přišel s kravincemi jako desinfekcí v Indii na stěnách v nemocnicích. Byl jste v Indii, to by chtělo slovo znalce.

   1. Pardale, nemyslím, že to bude mít pro Vás nějakou váhu, ale musím konstatovat, že to vidím s karmou a duší v podstatě jako Venda. Přes ještě silné ego a bez nahlédnutí za oponu tyto věci nelze přijmout. Není však nic špatného když to ještě nejde, každý se k tomu jednoho dne prožije.

    1. Opět odpověď ve stylu:

     „Jsme na rozdílném stupni osobního vývoje a proto si těžko můžeme rozumět,“

    2. Milenium,
     tak nám blbcům povězte, jak to za tou oponou vypadá, když tam umíte nahlížet.

   2. ad….. život lidí je vlastně životem duchovních bytostí, které ve svém fyzickém těle nabývají v materiální sféře životní zkušenosti. A naše duše ve fyzickém těle jsou právě těmi duchovními bytostmi….“

    Duše není totožná s duchovními bytostmi.

   3. Pardále
    jste obratný manipulátor, nikde jsem nepsal, že kravince používají jako desinfekci na stěnách nemocnic v Indii, není to ani v odkazu, který jsem uváděl. Moje vyjádření bylo, že kravský trus(od volně žijících krav) je sterilní a za tím si stojím. Reagoval jsem na Váš příspěvek :
    “ krávy budou v parcích kadit na dětském pískovišti a čurat u podstavce soch národních buditelů “ tím, že tisíce českých psů kadících na dětská pískoviště Vám nevadí, ovšem jejich „trus“ určitě sterilní není.

    1. Pardále,
     nazval jsem Vás manipulátorem, protože mi přisuzujete věci, které jsem nikdy neřekl viz obložené stěny nemocnic v Indii kravinci.
     Zrovna tak já mohu říct, že Vámi propagovaná teorie velkého třesku je snůškou nesmyslů.

    2. Prvek manipulace je u Pardala dost běžný. Ale často i jiného diskutujícího zesměšňuje. Asi mu to dělá dobře.

    3. Jaromíre, diskuzi by prospělo, kdybyste uvedl zdoj svého tvrzení, že kravský trus má desinfekční účinky. Pokud věříte tomu, co je v odkazu,
     http://agnihotra-czech.webnode.cz/agnihotra/kravsky-trus/
     který jste uvedl, tak se nedá nic dělat. Věřit si můžete, čemu chcete.
     Můžete říci, že teorie Velkého třesku je snůškou nesmyslů, těžko to něčím něž svou domněnkou doložíte.

 10. @ – A) Vědecká teorie. Na počátku byl Velký třesk.

  A dál jsem to z čistě sebezáchovných pudů, už ani nečetl. Jestli někdo věří teoriím, hádáním z nudle u nosu, prosím, proč ne. Platí, že každému soudruhovi podle jeho vkusu.

 11. @ – přesto jsem říkal Vendovi, napiš, Pardalovi, ten člověk tápe, neví.

  Pat a Mat, SANT MAT.

  1. Tak nevím, Milenium, jestli to má být obhajoba Vašeho tvrzení: Bůh je vědomí. Mimochodem, ta věta tam v tom videu zazněla. Zaznělo tam také: Samo světlo sebe nezažívá. Neboli při dosažení rychlosti světla splyne čas a prostor do jednoho bodu a nastává věčnost. Jestliže připustíme, že Bůh je věčný, tak nemůže být vědomí ani vědomý, protože vědomí se mění, není tudíž věčné.
   Již jsem to jednou psal, TAO je třeba rozlišovat. Existuje TAO neprojevené a TAO projevené. V celé přednášce se mluví pouze o TAO projeveném.

   1. ad. …Samo světlo sebe nezažívá. …
    Neboť může být dáno:
    „Pro své světlo světlo nevidí…“ :-)
    Případně prostřednictvím pozorováním projevů druhých, nepřímo poznává sebe….
    Nebo jinak :-)

   2. Není to obhajoba mého tvrzení, jen je shodou okolností další člověk, co to nevnímá jako Vy.
    Že něco prochází změnou nevnímám jako důkaz, že to není věčné. Jen to není statické, ale vyvíjí se to. Zákon o zachování energie je už dávno známý, energie jen prochází změnami ale nezaniká. Dokonce vše je věčné, že něco končí je jen jeden úhel pohledu. Z našeho běžného úhlu pohledu končí tělo, ale z absolutního pohledu jen mění formu a mění se na jiné energie, recykluje se. Když o tom tak přemýšlím, tak zcela zaniknout nemůže vůbec nic. Ani „hmota“ ne, protože to je také jen energie.

    1. ad.: Že něco prochází změnou nevnímám jako důkaz, že to není věčné.

     To se mi snad jenom zdá! Když něco prochází změnou, tak to probíhá v čase a nemůže to být věčné!

    2. Lojzo nač ty emoce a vášně? nenechte cloumat svým majestátem.
     Pokud něco označím slovem „věčné“ je to bez zániku, nikoli bez proměny.
     I čeština, která je velmi bohatým jazykem neskýtá dostatečné prostředky pro dokonalý popis vjemů, dějů atd. Je pošetilé chtít na něčem tak nedokonalém jako jsou slova stavět absolutní pravdy o existenci.Věčnost i vědomí jsou názvy ke kterým nelze přistupovat stejně jako ke slovům jako je jablko, ruka, matematika atp.

    3. Nejsem vladař a žádný majestát nemám.
     Už jsem to jednou psal Vendovi, když je někdo v diskusi dotlačen do kouta, tak se začne zpochybňovat význam slov. Slovo věčnost se vyskytuje v náboženství hodně, takže je i ta představa docela možná. To, že Bůh je věčný mají snad všechna náboženství. Takže věčnost je stejné slovo jako ruka nebo jablko.
     Pokud v kamnech shoří poleno, tak je z něho popel. Nikde žádnou věčnost v proměně nevidím.

    4. Náboženství pro mne osobně není žádná autorita, nic určujícího, nemají pro mě vážnost. Je to pouze vytvořený konstrukt za určitým záměrem, a bez popisu opravdové skutečnosti.
     Ani náznakem se necítím být v koutě, je to pouze Váš úhel pohledu, pocit bez opodstatnění. Je osvobozující se vzdát posuzovaní a odsuzování, přeji to všem. Stejně tak dar milosti v poznání.

    5. @ Stejně tak dar milosti v poznání. @
     A što takóje „dar milosti v poznání“? O tom jsem ještě nikdy neslyšelo.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference