mapa stránek || vyhledávání

Začal už v Česku konec evropské civilizace?

Ostatně je-li Česko srdcem Evropy, měl by být u nás již masově vnímán! Ojediněle byl konec konců vnímán a popsán v Anglii Aldouxem Huxleym v knize „Konec civilizace“ už před lety. Rozhlédněme se tedy kolem sebe. Vždyť vnímají-li Češi, ač neinformováni, výsledky průběhu společenských procesů vždy dopředu, mělo by „to“ již být cítit. Kam a proč zmizelo to nadšení ze supermarketů, banánů, „svobodných voleb a médií“, „právního státu“ a EU? Ať se rozhlížím, jak se rozhlížím, „nadšení“ ze stavu společnosti přetrvává jen u restituentů, privatizátorů a prostituentů (ochotných se za výhody prodat komukoliv). A to proto, že EU jim má mocensky zajišťovat možnost žít osobně na „vysoké noze“ z majetku, nikoliv z vlastnoručně nebo vlastnorozumově vytvořených hodnot. Pro členy této vrstvy dokonce i všeobecné volby přestaly být dobré, nepodařilo-li se správně nasměrovat voliče „vědoucími“ médii. A ti, hrůza, volili „špatně“ např. „populisty“.

Na základě těchto jevů je tedy možné současnou společenskou atmosféru v Česku skutečně vyhodnotit jako opět v první zemi zjevně projevenou evropskou duchovní krizi. Už to tu bylo. Historicky byly takovými prvně projevenými znaky evropské krize, sice s nezdařenými východisky, třeba reformace, nacionalizmus a komunizmus. Z průběhu zaznamenaných dějin jsme snad již pochopili, že trvání civilizace nikdy nebylo založeno na vojenské síle. Jen na soustavě nehmotných hodnot, masou lidí civilizací žitých. (Jak dlouho trvaly říše Atillovy, Alexandra Velikého a podobných neporazitelných dobyvatelů?) Naproti tomu okruhy žitých náboženských kultů neboli masou lidí žitých a uctívaných hodnot přetrvávaly. Právě ty tvořily příslušný civilizační okruh, ač vládci, místní hranice a formy vládnutí i výroby se měnily. Příkladem je třeba přetrvání západní Říše římské ve formě katolického papežství, byzantské ve formě pravoslaví.

Konstatujeme tedy, že evropská krize začala a hledá se řešení problémů, které se s vyšší kvalitou technologií a rozvrstvení národních společenství vynořily. (Velkoměsta, omezené zdroje, nebiologický způsob života lidí i výkon zemědělství, objevené masy deprivantů, psychicky vyvrácených, nemocných, atd.) Ti, kterým současný stav společnosti vyhovuje, by rádi zvolili obvyklé odpoutání pozornosti od těchto krizových jevů skrze válku. Ovšem někde daleko a tak, aby se ubožáci vyvražďovali a jich se netýkalo. Chtěli by takovou „akorát“ velkou válku, kterou by vnímali jako počítačovou hru! Nepřítel se přece vždy najde, když ne, tak vytvoří nebo vymyslí. Jenže v dnešní době nikdo nemůže zaručit rozsah války jako vzrušující hry v krytu! Ostatně proto se dosud nekonala.

Jako lidstvo jsme se tedy ocitli tváří tvář nutnosti: buď zvýšit civilizační úroveň mezilidských vztahů tak, aby vzestup všeho lidstva mohl trvat v kvalitnějších podmínkách. Nebo oblbnutím školami a médii degradovat masu „obyčejných“ na otroky, na blbce, schopné se rozpočítat červená-modrá a bít se proto. (Jako u „fanoušků“ klubů.) Vedle toho, pomocí jiných škol a poučení, konstituovat si elitní vládnoucí mafii nadlidí (za Hitlera „herrenvolk“). Jenže takové uspořádání společnosti již tu bylo v době otrokářské (kastovní). Na nové vědomostní úrovni jeho obnovení není podle mne dovoleno duchovními zákony Řádu stvoření.

Vesmír existuje jen proto, aby všichni životem od Boha obdaření měli možnost se všestranně rozvíjet. I skrze reinkarnace. Proto jsou vůlí Stvořitele jako Prozřetelnosti samé do zákonů vývoje civilizací zafixovány mechanizmy samozničení. Ty zajistí, že ta která vůli nenajde a nerespektuje, se iracionálně samozničí. Proto před Evropou stojí imperativ: buď kvalitou uspořádání civilizace půjde lidstvo výše v hiearchii kosmických civilizačních stupňů, nebo ji boží pojistka srazí do doby pastevců! Třetí možnost není. Ostatně tomu zřejmě na zemi několikrát bylo. (Atlantida, Hyperborie, Lemurie apod.)

Jakmile si toto dilema uvědomíme, měl by nám z neaktivity běhat mráz po zádech a své počínání bychom měli nasměrovat na maximální úsilí k hledání řešení. Jeden každý na svém místě! Níže se pokusím popsat, jak cestu k nalezení východiska vidím já.

Na počátku řešení vidím správnou odpověď na otázku, proč existuje vesmír, život, člověk a osobně každý sám? Kdo tyto odpovědi není schopen poskytnout na vyšší než ateistické nebo vyšší náboženské odpovědi (než z doby pastevecké), měl by být ihned vytěsněn ze škol, médií a vlád zemí. K zametání chodníků. Neboť neprokázal, že on sám, který chce řídit a učit, je člověk žijící nehmotnou „ideou“. Neboli žije „filozofii“: „Hlavně když nám chutná a jde sex.“ Podle antické i křesťanské terminologie se takový člověk nachází ve vývojové fázi spícího ducha. Viditelně zůstal duchovně na úrovni inteligentního živočišného zvířete. Jak chce někoho skrze politické či společenské funkce do vyšší civilizace společnost vést? Vždyť takový sám neví, odkud přišel, kam vlastně prožitím života má dojít? O podrobné a fundované debaty na výše uvedené otázky by mělo jít ve vládách, ve výuce ve školách a v médiích na prvním místě! Nikoliv o handrkování se o peníze, sex a „odhalování zločinu“ fiktivními detektivy. Kdyby tomu tak bylo, nemohlo by u přihlížejících ve školách a u davu přihlížejícímu politice vznikat dojem, že smyslem života je užít mnoho sexu a chutí, krást a nenechat se chytit, umřít bohatý a něčím slavný. Třeba „vstřelením gólu“ nebo „hodem koulí“ kdesi! Právě v důsledku výše zmíněného vedení padlými elitami prostoupil masy Evropanů duch materializmu, ateizmu a nihilizmu. Vzdělanostní „elity“ musely zešílet, neboť vyučují odpovědi na výše uvedené klíčové otázky bytí otázky takto:

 1. Svět (vesmír) existuje proto, že před 13,8 miliardami let se singularitě zachtělo třesknou a tak třeskla a existující vesmír se z bodu menšího než elektron „rozprskl“.
 2. Život existuje proto, že se atomy v mrtvém pramoři nudily, tak se samy uspořádaly v živé buňky. (Kam zmizela z vědomí „Oxfordských a Yaleských absolventů“ antická moudrost: „živé jen z živého“?)
 3. Složitost a pestrost vyššího života se vytvořila proto, že se prvotní živé buňky samy složily ve vyšší organizmy a vytvořily fantastickou pestrost živých bytostí, jak ji vidíme kolem?
 4. Člověk existuje v živé přírodě jen proto, že se opice houpáním na liáně nudily, proto slezly dolů, začaly pracovat. Tím se zpotily a slezly jim chlupy. (Podíl práce na polidštění člověka. B. Engels.)
 5. Jedinec existuje jen proto, aby naplnil břicho a sexuálně se uspokojil. Vlády jsou od toho, aby to co největší mase lidí umožnily. Pak „shluk buněk“ nazývaný člověk umře a tím vše končí.
 6. Dosavadní náboženské směry doplňovaly předchozí smysl bytí člověka a jednotlivce tím, že singularitu správně pojmenovaly Stvořitelem světů, ale smysl života člověka viděly v klanění se Mu a pochlebování. Jako kdyby Bytost tohoto „kalibru“ něco takového potřebovala. Navíc tyto církve vedly války „za Boha“ o to, jaký způsob klanění je nejlepší!

Pro tento fakticky v životě uplatňovaný, tj. žitý iracionální způsob přístupu vzdělanců i hlavní masy lidí a mocenských elit ke smyslu života národů existuje současná krize a etický marasmus! Vše je na prodej. Formy vlády a módní používaná frazeologie je k oblbnutí slepých. Zevní formy právní a společensko-vědní terminologie škol na stavu deformované Spravedlnosti ve věcech ateisticky pojatých nic nezmění. Vždyť sama úroveň myšlení, vedená v duchu výše zmíněných odpovědí, je již v poměru k rozumové vyspělosti poznání lidstva nebezpečně zaostalá! Protože je v rozporu s Řádem stvoření!

Ten obsahuje a požaduje od duchovních bytostí:

Zaprvé znalost zákonů (Stvořitelovy vůle,) v rovině hrubých energií, neboli hmoty. Člověk je poznává rozumem neboli vědou.

Zadruhé znalost zákonů v rovině jemných energií, lidskou terminologií proudu energií duše, dějů v záhrobí, v „astrálních“ (snových) rovin reality, přírodních sil, chování nehmotných bytostí. I člověk tyto zákony může poznat ve stavu rozšířeného vědomí neboli „vymístění“ duše z hmotného těla. Neboť v tomto stavu si otevírá smysly duše. Ty mají odpovídající jemnost k vnímání těchto rovin energií. V rovinách, v nichž se dějí procesy „esoterické“, neboli smyslům skryté vibrační roviny. (Také roviny magie všeho druhu.) Poznáním zákonů také této roviny reality jde vlastně o prohloubené poznávání vůle Stvořitele.

Zatřetí poznává člověk realitu (stvoření) v rovině zákonů nadčasovosti neboli věčnosti. Tj. duchem neboli schopností vnímat nekonečnost a tím Boha. V této rovině je ale nutná pomoc samého Stvořitele, který tak nepochybně činí formou tzv. „zjevených Pravd“. Nejsou to přikázání, jak jsou nazývány (třeba Desatero), ale v pravdě božské dary nadčasových rad v úsilí při hledání té Velké. Právě pro zanedbání pokroku poznání zákonů těchto rovin reality, nikoliv pro zanedbání „ekonomiky či obchodu“, je evropská a světová civilizace v současné krizi!!! Sama reálná „neperspektiva“ civilizace by i slepému měla doložit, jak se současně žitý ateizmus přežil.

Chceme-li jako lidstvo vystoupit na vyšší civilizační stupeň ve vesmíru, musí být nejen jednotlivci, ale vědomostní elitou ateizmus prokázán jako typ zmatenosti myšlení. V důsledku toho odstraněn jako vůdčí idea EU a civilizace. Přitom nemyslím, že by překonaný ateistický světonázor mohl být nahrazen návratem do středověkých náboženských vzorů! Ani těch, které mohly být společensky pozitivní v době civilizační zaostalosti. (Naivní rituální a nepochopené křesťanství a islám.) V následné kapitole se pokusím načrtnout odpovědi na výše uvedené otázky, jak je vidím v současnosti já. A otevřít tím diskusi, ve které je jiní třeba lépe odpoví.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 3
Tisk Tisk

43 komentářů

 1. ad.: Ostatně tomu zřejmě na zemi několikrát bylo. (Atlantida, Hyperborie, Lemurie apod.)

  Pane Staněk,
  myslím, že jste kdysi napsal celý článek jak jste při vymístění se z těla zjistil, že Atlantida nebyla na Zemi.

  ad.: Zatřetí poznává člověk realitu (stvoření) v rovině zákonů nadčasovosti neboli věčnosti.

  Jeden dotaz:
  25 let píšete o zákonech věčnosti. Mohl byste mi po těch letech říct alespoň jeden jedniný zákon věčnosti?

  1. Atlantida V TÉ FORMĚ, JAK JE POPISOVÁNA NEBYLA NA ZEMI. JSEM NAPSAL A TRVÁM. a TAKÉ TO, ŽE SI TO MYSLÍM DO TÉ DOBY, DOKUD NEBUDE NALEZENA PIVNÍ FLAŠKA Z ATLANTIDY.ZA KAŽDOU VESNICÍ JICH TOTIŽ NAJDETE STO.
   ZÁKONŮM VĚČNOSTI JE VĚNOVÁN PŘESPŘÍŠTÍ ČLÁNEK. JEDEN VÁM PROZRADÍM: vŠE MÁ PŘÍČINU, I SVĚT. PROTO JE JEDINÁ JISTOTA ZE VŠEHO POZNANÉHO: JE BŮH!

   1. Pane Staněk,
    zapomněl jste si vypnout Caps lock. Pozůstatek Atlantidy je např. Kuba.

    Jestliže vše má příčinu a následek, tak je to jev v čase. Není to tedy zákon věčnosti. Zkuste jiný!

    1. Na Kubě jsou flašky od piva z té doby? Jedem mi říkal, že v Atl. měli takové ty anihilizátory jako návštěvnících.

    2. Pane Staněk,
     mě pivní flašky nezajímají. Spíš nějaký ten zákon věčnosti!

 2. Konec evropské civilizace už začal, Bohouš odstoupil. Myslím, že to způsobí krach celé Evropy.

  1. Anonyme, trefil jste to. Je to rozklad mužnosti a charakteru, který začal opět v Česku. pouze nevím, kam zařadit anonymy. Sám za sebe jsem se celý život vždy pode vše podepsal, i když jsem z toho měl škodu.

   1. Ten anonym jsem já, tak se podepisuji. Je to ze skromnosti, nechtěl jsem tady vypadat jako moc velký věštec, co vidí až za roh:-)

    1. Ups. Odvolávám, co jsem odvolal a libuji, co jsem slíbil. -)

 3. Znáš příběh vraha Tisícprstů? Prý dosáhl osvícení. -)
  Kresťan by ho za 999 vražd odsoudil a poslal do peklíčka. Přitom už JK povedal:když v poslední chvilce uvěříš – budeš spasen..

  1. Dozaji
   …Znáš příběh vraha Tisícprstů? Prý dosáhl osvícení.
   Nanejvýš tvého osvícení.

   Přitom už JK povedal:když v poslední chvilce uvěříš – budeš spasen..
   JK nic takového nepovedal.
   Ježíšovo: Kdo ve mne věří – to znamená:
   kdo žije podle toho, co říkám.

   Dozaji, přestaň věřit svým blbinám a už vůbec nevěř tomu, že za vraždy bude někdo spasen.
   Ano, může projít „vzdělávacím programem“, po kerém nakonec spasen bude. Ale takové programy hodně bolí. A v žádném případě to nebude stylem „ups, já věřím“.

   Bůh se nedívá na to, co říkáš, ale na to,co opravdu jsi.
   (A vrahové se do nebe nejen nedostanou, oni tam ve skutečnosti ani nechtějí, protože jejich povaha je táhne jinam.)

   1. Díky, nevěděl jsem, že jsem osvícen. -)
    JK to určitě povedal, bo nebyl nevědoucím.
    A kdo ty programy povede? Andělé z osmé čakry se na to, víš co. -) Jak může duši něco bolet? Duše je Extáze blaženosti. -) Peklíčko je Tvoje egíčko. – ()
    Bůh není dědeček na obláčku.
    Dokaž, že se Hiler nebo Stalin smaží v pekle. -) Jestliže se znovu reirkarnovali, tak si určitě vybrali tělo které chtěli, pokud nezůstali ve Světle Poznání.

 4. Dozaji,

  máš v sobě fůru zmatků a jestli východiskem z nich je pro tebe víra, že přes vraždy se dosáhne osvícení, patříš do speciálního ústavu.

  1. Mezi námi je rozdíl v tom, že Ty věříš, kdežto já vím. -)
   Zmatena může býti jen mysl. Já ji odhodil před dvaceti lety a už jen medituji. -)
   Poradím Ti:začni odhazovat věty, které Tě Napadají, potom slova. A když už zbyde jedno Slovo- Prauda budeš u Cíle. -) Setkáš se s daným okamžikem, budeš Tady a Teď. A možná se i Tvé já zbavené ega, v Podstatě Nejá napojí na Vesmírnou nesmírnou Extázi, jemnou vivraci tónu H a Tvá Duše zažije nepopsatelnou blaženost. Slovy křesťana-navrátíš se ke svému Otci. A v Jeho jménu, Synu a Duchu Svatému (Mahátmá, Kamešváre-Kamešvárí a Sahasrána) Ámen

   1. @ – Zmatena může býti jen mysl

    +1!!!

    “Mysl není ničím jiným než nedostatkem vaší přítomnosti“.
    „Být bez mysli znamená být inteligentní“.
    (Osho)

    1. Ano jeden den tvrdil to a druhy ono..Byl boží. -)
     To mám od něho-zmátnout mysl,aby byla opuštěna pro otevření se Světlu.-)
     Osho-všechny cesty k blaženosti Duše jsou dobré. Ale nikomu ani muk.)

   2. Dozaji,

    …Mezi námi je rozdíl v tom, že Ty věříš, kdežto já vím. -)
    Nevěř tomu.

    … Zmatena může býti jen mysl.
    Samozřejmě. A na základě tvých zážitků si tvá zmatená mysl myslí, že Bůh nemá inteligenci… Ve skutečnosti jsi nezažil Boha, ale jednu z jeho méně podstatných složek – přičemž své zážitky jsi svou myslí nevyhodnotil správně.

    Vybodni se na otevírání čaker a s pokorou a láskou se soustřeď jenom na srdce. Když to budeš dělat správně a trpělivě, pochopíš.

    1. Děkuji Ti Ježíšku za rady, ale já(mé ego) vím, že nic nevím. -)
     V případě, že by někdo jako Bůh měl trošku inteligence, tak to chce důkaz. -)
     Ano Láska je cesta k Poznání. Úplně stejně jako nenávist, protože na úrovni vyšších čaker, či frekvencí neni již duality. Ego musí opustit všechny – ismy a Duše se může odevzdat líbivým tónům romantické kapely Kabát. -)
     PS: Konečně se našel někdo, kdo prokoukl všechny ty Buddhy a spol., kteří dosáhli osvícení, Nirvany či setkání s Bohem-měli jen pomatenou mysl. -)

    2. Dozaji

     …já(mé ego) vím, že nic nevím.
     Takže vším, čím se tady předvádíš, že víš – si jenom protiřečíš.

    3. To je ten problém duality – tisíce slov, miliony vět.. Mysl potřebuje rozlišovat -mínus či plus, bílá či černá, jin či jang, Satan či Bůh atd. V okamžiku Tady a Teď začínají protiklady mizet a při orgasmických stavech mizí.
     Má duše již neví a nechce vědět o těchto protikladech. Protože zažila stav pomatení mysli, které většina mistiků nazívá osvícením, prozřením či spojení se Světlem. Já bych podle pocitu, který jsem měl, tento stav pojmenoval explozí nevědomí(Kundalíníshaktí) do prostoru vesmíru(Mahátmá), staváš se součástí Všeho a ve Všem. -)

    4. Dozaji,

     já ti rozumím. Ale ty nerozumíš sám sobě: podívej se na své výroky, už mluvíš jako ten, kdo ochutnal drogu…
     Chápeš však, proč chtějí narkomani čím dál větší dávky?
     Když si na extáze zvykneš, už to nejsou extáze.
     A návrat je pak hodně bolestný.

     Ptal ses tady: Jak může duši něco bolet?
     Samozřejmě, že v extázi ji nic nebolí.
     Jenže, když se praštíš do ruky, bolí to ruku, nebo tebe?
     Když praštíš do těla bez duše, tak tělo nic nebolí.
     To znamená, že bolest není vnímána tělem, nýbrž duší.
     A když extáze pominou (a ony jednou musí pominout), přichází právě bolest.

     Nebyl jsi stvořen k tomu, abys otevíral čakry.
     Byl jsi stvořen k tomu, abys miloval.
     A čím víc se tomu budeš vzpouzet, tím víc bolesti nakonec prožiješ.
     To je zákon, který se můžeš snažit obcházet, ale nemůžeš ho obejít.

    5. Pro JK.
     Duše se reinkarnuje proto, aby našla zase cestu k božské Extázi. Cesty jsou různé, i stimulační látky jsou dobré, ale nic se nemá přehánět. -) Nejlepší je cesta nejmenšího odporu, neusilováním nejdál dojdeš a nemusíš se vracet. Půl života člověk závislosti hromadí a v lepším případě půl ž. je zase odkládá.
     Hmm. A proč mě nic nebolí? -)
     Milovat všeobjímající láskou je v podstatě to samé, co otevírání vyšších čaker.
     Bolestmi a satánkem vyhrožují jen lidé nevědomí si své radostné božské Podstaty. -)
     Na počátku bylo Slovo. A to slovo je Pravda. A Pravda je Zákon. A Zákon je?

    6. Dozaji,

     mají lidé věřit tobě:
     Vím, že nic nevím, ale jsem inteligentnější, než bůh, který žádnou inteligenci nemá…

     nebo mají věřit Ježíši Kristu:
     JÁ JSEM cesta (Moudrost),
     pravda (Vůle)
     a život (Láska)
     a nikdo se nedostane k Otci, než skrze mne…

     Víc už ti nemám co říci.

    7. Ano, protože synek to posval. Zhmotnil se vám osobně Král Vesmíru a usednu v Šumperku na trůn v záři duhy. -)) A moji andělé se mnou společně uskuteční Poslední Soud. Bude to nejkrásnější podívaná všech dob. Howgh

    8. Shön berg.. Pěkný kopec jsem si vybral a ani jsem o tom nevěděl. Teď a Tady ještě ti andělé.. Kde sú? -))

 5. Chceš-li býti v pohodě,
  nenechej nic náhodě.
  Ty jsi tvůrce svého bytí,
  nedělej, co není k žití.
  S životem si poradíš,
  když se správně naladíš
  na vysokou frekvenci,
  ta má správnou potenci.
  Nízká, ta je o hubu,
  přináší jen záhubu.
  Uvědom si bez pardonu,
  kdy vibrace padá dolů.
  Ono Tě to přesvědčí,
  že chudáček Ti nesvědčí.
  Proto zastav její pád
  a nahoru ji opět vrať.
  Je na každém, co si zvolí,
  kam až padneš, zda to bolí.
  Proto není náhoda,
  je-li v Tobě pohoda…

  1. Vnitřní mír a zvláštní štěstí, plynoucí z ničeho.To byl pro mě hlavní odkaz Osha, nalezení sama sebe a objevení mohutných křídel. K tomu okolí nepotřebujete. Hafiz

   1. Tedy krátce:Hlavně když mě chutná je také filozofie

    1. Jak chutná vánek slaboučký
     jak chutná vichr obrovský
     jak chutná bliknutí duhy na obloze
     jak chutná lidská nenávist
     jak chutná lidská láska
     jak chutná lidský život
     chutná projev věčnosti
     chutná život sám
     pohoda

    2. „Nebuď posedlý. Žij víc hravě, méně vážně. Nebuď strnulý; to jsou vlastnosti smrti.
     Buď přizpůsobivý. Pěstuj smysl pro humor tak, abys byl chráněn před všemi druhy nočních můr, zlých snů. Tvůj smysl pro humor tě bude chránit.
     A pak, jednou ve chvíli, kdy se budeš moci ze srdce smát, přímo ze své podstaty, dá ti smích, čerstvost, novou vitalitu, novou energii, s kterou můžeš pohnout horami.“
     Osho – Perly v kapse u vesty

   1. Jj, je hodně daleko, ale neví, co je Samádhi. – () Musel jsem Světlit. Kde je Světlonoš? Lucifer. -)

    1. :-)
     Světlil jste tedy. podařilo se navodit na stálo Samádhi? :-) Nebo stržce hmoty (Světlonoš) zaúřadoval a ukázal? Dolů, alou na planetu dne a noci, žádné Samádhi?….:-)

    2. Jen krátké okamžiky v čase a prostoru, ale věčné ve Světle Poznání. -)

    3. dalo by se tedy o této Vaší tvorbě říci: „Měním čas z tady a teď na vždy“.

     po tolika letech

 6. @ – neusilováním nejdál dojdeš

  +1!!!

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference