mapa stránek || vyhledávání

Znaky přicházející vyšší úrovně civilizace

Současný rozvoj vědeckého poznání lidstva dosáhl takového stupně, že aby se samo Stvořitelem dopředu nastaveným regulačním mechanismem nezahubilo, musí vystoupit na vyšší stupeň chápání zákonů stvoření nejen v rovině rozumového poznání (věda), ale i v rovině duchovní. Tedy etické, neboli v úrovni pochopení zákonů ve vztazích k Podstatě světa, mezi lidmi navzájem a k přírodním bytostem. Řekl bych, že oponent k právě uvedenému názoru se v mém okolí ani nenajde. Vřava názorů nastane až poté, jakmile jsou nastoleny otázky, jaké že to vztahy mají být a jak k jejich realizaci v životě mas lidí dospět. Pokusím se níže v několika kapitolách nastínit, jaké odpovědi jsem nalezl já.

Platón Na základě vlastních prožitků jsem začal sdílet základní Platónův názor na svět. Podle něj člověk nemůže nic nového a dokonalého vymyslet, protože ve „světě idejí“ (ráji, prastvoření, duchovní dimenzi reality) je vše od počátku světa hotové. V něm je vše Bohem stvořené, tudíž dokonalé, vyřešené. Podstata všech „objevů“ lidí dříve i dnes proto tkví v tom, že duchové pozemských objevitelů (proroků, géniů) se „vznesou“ do světa idejí a zahlédnou tam momentálně potřebné řešení. Při návratu zpět do těla mozek takového ducha pak toto „zahlédnuté“ řešení zpracuje do kvality své úrovně myšlení a myšlení doby. A „objev“ je na světě a dotyčný se stává pro ostatní „géniem“!

Z právě uvedeného principu pro mne vyplývá, že je směšné očekávat návod k řešení etického vzestupu národů a tím civilizace od nějakého „společensko-vědního“ ústavu nebo dokonce vlády! (Tam se řeší tak leda dělení peněz a funkcí!) A ještě naivnější je očekávat, že tam vynalezená a usnesená „geniální řešení“ civilizační krize někdo uvede do života národů silou. Prý právě to chtějí zednáři či nějaká zákulisní světová mafie. Odporovalo by to duchovnímu zákonu, že za každou vůči lidským duchům použitou hrubou „silou“ stojí porušení svobody jednotlivce nebo národa! Tím základní vůle Stvořitele člověka. Takoví jednotliví nebo skupinoví násilníci si porušováním vůle Stvořitele tvoří karmu. Lhostejno, zda se snaží s pohnutkou dobrých cílů kohokoliv vést k „světlým zítřkům“. Indická filozofie i křesťanství o tom exaktně říká: „K čistému cíli nelze dojít nečistými prostředky.“ Cíle a prostředky jsou rub a líc jedné věci, způsobu pojetí života. Jenže lidstvo v současné době cestu najít musí, a to rychle! Jinak by svým pojetím života vyvolanou karmou „probudilo“ válku nebo přírodní katastrofu. A ta by jej uvedla zpět do stavu rozvoje civilizace, kterou známe ze starověku! Neboli lidstvo by muselo po „propadnutí z duchovního vývoje“ udělat „reparát“ opakováním dějin.

Když jsem výše uvedl, že nelze nic vymyslet, „rozlétl“ jsem se duchem do minulosti, abych hledal pokusy o řešení již tam. A vyvstal mi před očima obraz Mojžíše, jak po „rozhovoru s Bohem“ na hoře Sinaj sestupuje mezi Izraelity se dvěma deskami. Často uváděný obraz se nazývá ustanovení „desatera božích přikázání“. Nejprve mi bylo divné, že na jedné desce jsou body tři, na druhé sedm. Pak že se tyto Izraelitům slovně vysvětlené principy nazývají „přikázání“ Boha. Jak já při současné úrovni myšlení vnímám vesmír a stvoření, kdyby se někomu vůbec podařilo porušit „přikázání“ Stvořitele, v tom okamžiku by neexistoval!!!

Prvně jsem tedy odmítl termín přikázání a pojal uvedené principy jako „božské rady“ (Jak se vyhnout karmě neboli následnému dopadu špatného konání jednotlivců i národů.) Mojžíše jsem pochopil jako po Pravdě toužícího ducha, kterému bylo v čisté touze, v osamění na hoře Sinaj, umožněno nahlédnout do „chodu“ duchovní dimenze (nebe). Právě v ní níže uvedené základní principy bezporuchové spolu existence duchovních bytostí viděl a pochopil. A rozhodl se je uvést v život i v jemu podřízené komunitě „duchů v těle“ neboli budoucích Izraelitů. (Jak nahoře, tak dole.) Mojžíš tedy ve formě bezpodmínečných přikázání „stáhl“ návod na vyšší stupeň komunikace mezi duchovními bytostmi, lidmi. Byl to vyšší typ mezilidských vztahů, než byl obvyklý v civilizačních okruzích té doby.

Lze říci, že vlastně navrhl návod na jakýsi odstín „království božího na zemi“. Ovšem v úrovni myšlení lidí před třemi tisíci lety, v úrovni chápání světa kočujícími pastevci! V současné duchovní krizi tedy nemůže jít o nic jiného, než Mojžíšem zahlédnuté principy hlouběji pochopit. A na vyšší úrovni a správným způsobem uvést do způsobu myšlení „moderního“ člověka. Jakmile by se to podařilo, automaticky se lidstvo nastaví na vyšší úroveň civilizace. Jen tímto způsobem lidstvo současnou krizi nejen přežije, ale otevře se mu možnost komunikace s jinými vyššími civilizacemi vesmíru.

Níže se ve třech pokračováních článku pokusím popsat, jak jsem Mojžíšovy principy vztahů mezi duchy v těle (lidmi) pochopil já a jak si myslím, že budou uvedeny do způsobu života současného lidstva. Pokračování se budou jmenovat: „Mojžíšova deska prvá jako návod k začátku správného myšlení.“ „Mojžíšova deska druhá jako návod na vytvoření spolupracujícího společenství lidí.“ A „Způsob uvedení etiky vyšší civilizace do života národů.“
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.4
hlasů: 10
Tisk Tisk

14 komentářů

 1. Ad.: Když jsem výše uvedl, že nelze nic vymyslet, „rozlétl“ jsem se duchem do minulosti, abych hledal pokusy o řešení již tam.

  Pane Staňku, já bych si dovolil napsat, co jsem vypozoroval v „Platónovské“ jeskyni, aniž bych někam létal:

  Desatero

  Pokud chce nějaký náboženský vůdce, nebo dokonce politik prosadit dodržování nějakých zákonů, je nejlépe říci, že jsou to zákony boží, nebo že dodržování těchto zákonů požaduje Bůh. Pak může vzniknout nějaká pohádka o tom, jak Hospodin Mojžíšovi pomáhal držet sekáč, aby mohl do kamenných desek vytesat „Desatero božích přikázání“. Je to jednoduché. Když je pak předložíte lidu a řeknete, že toto po vás požaduje Bůh, kdo by se mohl protivit?

  V jednom blíže nejmenovaném náboženství se setkáváme s tím, že Bůh dokonce nařizuje určité hygienické návyky. Pokud jdeme na pouť 1000 km a dojdeme k chrámu, Bůh nám nařizuje, co všechno si máme omýt před vstupem do chrámu. No a kdyby to nenařídil, nechtěl bych cítit to „aroma“ z bosých nohou poutníků, kteří ušli tolik stovek kilometrů.

  Takže jestliže něco nařídí Bůh, je to jasné a nezpochybňuje se to. Jak by ale Jednota mohla něco nařizovat? Právě proto jsme zde my na tomto světě, abychom si vytvořili určité morální zásady, které vnímáme a považujeme za dobré a které pak budeme dodržovat.
  Problémem jakýchkoliv morálních zásad je ale „odpadkový koš“. Jestliže nám nějaké morální zásady určují, co máme dělat, vzniká v něm tlak na to, co dělat nemáme. Proto prakticky žádné morální zásady nejdou trvale dodržovat.

  Nezabiješ

  Jak vznešené! Nezabiješ! Někteří si to dokonce vykládají tak, že nezabiješ ani mouchu nebo broučka. Někteří si tímto přikázáním obhajují svoje vegetariánství, protože se nesmí zabíjet ani zvířata.
  Toto přikázání platí asi 5000 let a za tu dobu ho nikdo nedokázal dodržet. Celé dějiny jsou jen dějinami válek a potoků krve. Ve válkách proti sobě stojí křesťané na obou stranách, vládnoucí vrstvy ženou lidi do mlýnku na maso pro své finanční zájmy a „ovečky“ jsou nuceny přikázání „Nezabiješ!“ na chvilku odložit. Po válce se k němu budou moci zase vrátit. Jestliže se říká, že dějiny nás něčemu učí, pak nám dějiny daly lekci, že toto přikázání prakticky dodržet nelze.
  I v době míru vidíme denně v televizi několik desítek vražd. Není to náhodou naše nevědomá touha zabít? Nám morálka zabíjet nedovoluje, tedy si vraždu vychutnáme alespoň prostřednictvím fiktivního vraha v televizi. Mimochodem: ani v době míru se toto přikázání nedaří a nedařilo úspěšně dodržovat.

  Nesesmilníš

  „Právo na nevěru mi připadá jako jedna z předběžných podmínek dobrého manželství.“ (Carl Gustav Jung)

  Pokud mluvíme o televizi a virtuálním fiktivním vrahovi, nesmíme zapomenout ani na virtuální televizní nevěry. Mohl by být úspěšný nějaký film či seriál bez nějaké nevěry? A tak si všichni, kteří při dobývání žen jsou méně úspěšní (čti: nemají tlustou šrajtofli), mohou vychutnat nevěru alespoň virtuálně.
  A co pornografie? V okamžiku rozvoje internetu se ukázalo, jak moc lidé touží nesesmilnit. V začátcích internetu ze dvaceti nejnavštěvovanějších serverů bylo dvanáct pornoserverů. Ten zbytek byly vyhledávače. Tady se po odhození všech zábran a studu pod rouškou anonymity ukázala pravda v plné síle.
  A co nějaký podnikový večírek? Po několika skleničkách a opadnutí studu najednou velice mnoho lidí zapomíná na přikázání „Nesesmilníš!“.
  Neustále se píše o tom, jak věrní muži spasí tento svět. Muži ale holt nejsou monogamní. Příroda je obdařila jinak. Muž je od přírody rozsévač a jeho touhou je co nejvíce „zasít“.
  Příklady z přírody:
  Jeden kohout stačí na celý dvorek plný slepic.
  Jeden jelen stačí na celý les plný laní.
  Samice potkana, pokud je březí a potká lepšího „fešáka“, tak nenarozené plody vstřebá a nechá se oplodnit tím „fešákem“.
  Lev chrání území, na kterém lvice loví. Pokud při obraně území zahyne, nový vůdce mláďata všech lvic zakousne, aby šířil své geny právě on, nejsilnější ve smečce. (Člověk by se mohl podivit, proč ještě lvice nezaložily nějaké feministické hnutí, které by toto prostě králi zvířat zakázalo.)
  Takto to funguje v přírodě, těch příkladů by se našlo jistě mnohem více. V přírodě funguje tzv. přirozený výběr, kdy se množí jen nejsilnější a nejkvalitnější jedinci. Je to z důvodu zachování zdravého genetického kódu. I my lidé jsme součástí přírody a přes veškerý technický pokrok, který kolem sebe máme, se těmto zákonům nemůžeme vyhnout.
  Vědecké výzkumy z oblasti biologie přinášejí důkazy o tom, že lidé jsou přirozeně polygamním druhem. (Ostatně jako všichni savci.) Větší sklon k polygamii, resp. promiskuitě, mají podle nich především muži, protože muži nejsou z biologického hlediska limitováni tím, že by byli nuceni prožít těhotenství, porod a následně se o dítě postarat. Při rozsévání svého genetického kódu potom může muž jednat mnohem lehkovážněji a „zasít“ své spermie na co nejvíc míst. Právě proto v porovnání se ženami mají muži k dispozici několikanásobně víc pohlavních buněk.
  Ale ani ženy na tom nejsou s věrností o moc lépe. V genech mají zakódovanou snahu zajistit svým potomkům co nejlepší podmínky. Vědecké výzkumy ukázaly, že četnost mimomanželských styků u nich stoupá právě v období ovulace.
  V jedné blíže nejmenované zemi prováděli výzkum DNA u dětí žijících ve spořádaných a funkčních manželstvích. Výzkum ukázal, že 10 % dětí má jiného biologického otce. To je obrovské číslo! Jestliže 10 % žen dokázalo kvůli kvalitnímu genetickému kódu „zahnout“, pak minimálně 50 % o tom vážně uvažovalo. A jsou to právě ženy, které vystavují na obdiv svou věrnost! Žena chce tedy hodného manžela (čti: troubu s dobrým platem), který se bude dobře starat o děti, ale pro genetický kód si jde jinam. Krásné přikázání „Nesesmilníš!“.

  Nepokradeš

  Přikázání „Nepokradeš!“ snad už nebudu ani komentovat. Žiji totiž v jedné blíže nejmenované křesťanské zemi, kde je už rozkradeno prakticky vše. I voda!
  V jiné blíže nejmenované křesťanské zemi vytiskli tolik ničím nekrytých dolarů, že by si mohli koupit celou zeměkouli asi 60-krát.

  (Jo a to jsem ještě zapomněl na to lithium!)

  Ad.: Prvně jsem tedy odmítl termín přikázání a pojal uvedené principy jako „božské rady“ (Jak se vyhnout karmě neboli následnému dopadu špatného konání jednotlivců i národů.)

  Moc ty „božské rady“ nefungují. Svět funguje totiž úplně jinak:-)

  1. Ještě nevíte, co tam budu v pokračováních budu psát a už odpovídáte lithiem, lev chrání území a že svět funguje jinak. To je název jedné celé zmatené knihy a sekty. Nepíšete jak, jen že je podstatou je nicota a polarita. Blahopřeji k Platónskému objevu.

  2. Váš příspěvek je kvalitní, líbí se mi.

   Jsem z tohoto světa přeci jen zmaten. Nevím, nač tisknout tolik dolarů, že je to pro tolik Zemí, ale v počasí nemůže být inženýring. :-)

 2. Pro mé chápání také nejde o přikázání, ale o deset doporučení od stvořitele pro život v této realitě. Ty desky tam Mojžíš někde neobjevil ležet, ale jednoduše je vyrobil, protože stvořitel do této reality vnáší potřebné jednoduše přes lidi. Člověk dostane ideu a předá jí kolektivu.
  I když je desatero jednoduše zapamatovatelné a většině lidí i těch nezabývajících se duchovní oblastí kupodivu známé, klidně bych je nahradil univerzálním, ale vše obsažným: nedělat druhému to, co by se nelíbilo aby dělal druhý mě.

  Naplnění „nezabiješ“ ve formě roušky přes obličej, aby nemohlo dojít ani k vdechnutí nějakého drobounkého hmyzu je hlavně projev fanatizmu.

 3. Pane Staňku, myslím, že v tomto prípade má Milan pravdu, že sa tu nejedná o žiadny prejav Božej vôle, ale jednoducho o Mojžíšov pokus dať židovskému ľudu dajaké základy právnej úrovne, podobne ako to urobil v Babylóne aj Chamurapi v roku okolo 1700 pr.n.l. ktorý jasne určil hraničnú čiaru medzi privilegovanou a najbohatšou vrstvou – awilum, neprivilegovaným slobodným obyvateľstvom – muškénov a otrokmi. Mojžíš tento zákon rozdelil iba medzi panovníckym stavom a ostatnými, preto sú tu iba dve dosky – tá prvá je pre vládcov a ta druhá pre ostatných. Preto zákaz nezabiješ sa vzťahuje iba na bežný ľud, ale nie na vládcov. Preto mohol dať Mojžíš príkaz na zabitie tých, ktorí sa mu postavili do cesty a odmietli jeho vôľu. Je na počudovanie, že ešte dnes sa nájdu ľudia, ktorí tento „Mojžíšov zákonník“ ešte stále vykladajú ako Boží zákon, aj keď vieme, že Božiu vôľu nemožno porušiť, ako je to v prípade tzv. „prírodných zákonov“.
  Želám pekný deň!

  1. Velký anonymní „křesťane“, udělám vám radost. Četl jsem Starý zákon 3 krát a Nový 6 krát a na rozdíl od vás o přečteném i přemýšlel. Nenašel jsem tam usvědčování lidí z hříchu, ale návod, jak přemýšlet a tím pádem vidět svět i z jiných rovin, než smysly a rozumem.

    1. Asi jsem nechápavý, ale Pjakin nic o Mojžíšovi ani o desateru neříkal. Mohl byste upřesnit, v čem se shodujete?

    2. Natvrdlému:v krizi civilizace a v nutnosti jejího řešení podobným způsobem, nikoliv dovozem divochů s právem dělat si, co chtějí pod názvem „multikulti“

   1. Pane Staňku to jste jistě četl i toto: „V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče: tak se ti zalíbilo.“ Matouš 11:25-26

 4. Páni diskutéry, je mi záhadou, kde se ve Vás bere ta zášť jeden k druhému, když někdo vyjádří nesouhlas s jeho názorem. Vyjádřil bych to asi takto: „kdo se mnou ve všem nesouhlasí, je mým nepřítelem!“ A punktum! Je to normální lidský postoj? To je otázka zejména pro psychology…

 5. Čo je skvelý muž Dr Ogudu. On splnil môj sen. Chceli by ste ho kontaktovať na adrese Drogudutemple@aol.com, aby ste boli medzi toľkými ľuďmi, ktorým pomohol, ktorí chválili jeho dobrú prácu? Moje meno je christy z Kansasu v Spojených štátoch. Viem, že veľa mužov alebo žien, ktorí čítajú toto svedectvo, chcú dostať svoje bývalé späť alebo hľadajú pomoc v kúzelnom koliesku. To je veľmi dôležité pre každého z vás. Pokúste sa kontaktovať Dr Ogudu, aby vám pomohol, pretože je skvelým kúzelníkom. Prvýkrát mi priviedol späť len 4 dni po tom, ako som ho kontaktoval. To je dôvod, prečo som tak šťastný. Nesplnil ste žiadnu kúzelnú kariéru tak, ako je, jeho e-mailom je Drogudutemple@aol.com. Obráťte sa na neho a pomôže vám rýchlo. Môžete si tiež pozrieť svoje webové stránky na Drogudutemple.webs.com, ďakujem neskôr

 6. píše se jinde:11.A jak je vidět z předešlého článku, pravděpodobně jim volby nevyšly tak jak chtěli a politická chasa se začíná bát. Začíná se bát lidí. Protože nepráva a zločiny, které dělali leta proti svým občanům si začali při změně poměrů ve vládě plně uvědomovat. No každý z nich si nezařídil dům na Bahamách, a proto ten strach. Vědí, co by je čekalo při převzetí moci lidí, policie a armády. Možná to byla právě ta změna v MATRIXU

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference