mapa stránek || vyhledávání

Způsob příchodu vyšší civilizace na zemi

Kvalita civilizace je určována tím, jakým způsobem se v jejích správních celcích konstituuje její mocenská „pyramida“. Neboli jak poznání o reálné situaci světa a člověka zajistí při správě společnosti, aby největší mocí byli v komunitách vybaveni ti nejetičtější jednotlivci. Tedy ti národní vůdci, kteří jsou vůči Stvořiteli, národu i občanovi nejodpovědnější. Ne jako v současnosti, kdy mocí jsou vybaveni jedinci a organizace s absencí zábran a skrupulí ve svém společenském chování.

evropa-z-nadhledu-14-08-2001-nahledVšichni příčetní si museli všimnout, pokud chtějí, že Západu i nám vládnoucí kruhy svou bezzábranovost předvedli: svými postupy při nabývání neúměrného množství peněz! Jejich majetek pseudoelity neodpovídá jí vytvořeným hodnotám. Tato neúměra je stále nápadnější při pohledu na rozevírání příjmových a majetkových „nůžek“. V našem i celosvětovém měřítku. Už dávno mělo být všem jasné, že právě tato disproporce diskvalifikuje pseudoelitou dosazené politiky z ucházení o funkce a vliv ve správě států.

Pro výkon moci ve státních útvarech mohou mít etickou „aprobaci“ jen takoví jednotlivci, kteří jsou schopni vyhodnocovat aktuálně se odehrávající společenské a přírodní procesy nesobecky. Tedy z hlediska prospěchu všech a navíc z nadčasové roviny. T.G. Masaryk tomuto aspektu hodnocení dějů říkal pohled „z hlediska věčnosti“.

Nalezení takového přístupu ke správě věcí veřejných ovšem předpokládá prohlédnutí nejvyšších principů bytí. Jsou jimi mj. jaký má svět, život každého jednotlivce v něm, celá lidské civilizace vlastně smysl!!! Jak má být směrováno konání jednotlivců i správy států a národů, aby se jim umožnilo naplnil smysl jejich bytí z aspektu věčnosti? Jako lidé jsme již dávno měli přijít na to, že Řád stvoření sám, řízený „vyzařováním“ absolutně prozřetelné Podstaty světa, při svobodě vůle člověka, dopředu předpokládá alternativy rozhodnutí lidí i národů. Ale nejen to! Síla řídící stvoření má předem připravenou reakci na jakýkoliv čin a myšlenku člověka! Karma jednotlivce i národů není nic jiného, než reakce sil stvoření na konkrétní konání a myšlení.

Je to právě reakce sil Stvořitele hmotnosti, která „tká“ osudy a dějiny kohokoliv. Reagují-li svobodou vybavené subjekty špatně, síly Stvořitele hmotnosti i jemnohmotné dimenze dají konajícím přiměřeně nepříjemnou odpověď! Člověku se zdá paradoxním, ale Bůh z lásky k lidem jim utvoří „zápornou“ karmu. Křesťanskou terminologií „trest“, lidsky „výchovný výprask“. Hodnoceno ovšem z hlediska věčnosti. A pro civilizace může být a již byl i absolutní. Tedy zánik, vymazání z existence. (Viz nyní nově objevované zaniklé civilizace v písku a pod mořem.) Vezměme tedy již konečně na vědomí, že mnoho špatným směrem se odvíjejících civilizací na této planetě nezadržitelně zaniklo, ač jejich vládci si také mysleli, jak „tomu“ rozumí! Magicky, astrologicky, vědecky. Jenže síly stvoření jejich „rozumy“ nebraly na vědomí. A že se to může stát i naší „jen vědou“ řízené civilizaci.

Jak pozoruji, již i „exaktně vědečtí“ materialisté začínají prohlédat, že se naše současná technická civilizace dostala do stadia, ze kterého vedou dvě cesty: vzestup a pád. Přestože je placeno a státem vydržováno tolik „společensko-vědních“ škol, nepozoruji, že by některá z nich smysluplně navrhla, jak se má dál postupovat v tržní a liberální společnosti Západu. Přitom je zřejmé, že nárok na kvalitu vládců západní civilizace prudce vzrostl! Bohužel zatím nevidím vzestup kvality tj. etiky vládnoucí elity v USA, EU. O naší pseudoelitě ani nemluvě.

Takový stav řídících elit je důsledek masového pronikání duchovně a myšlením padlých lidí do správních a kulturních kruhů obcí, národů a organizací. Vláda vůči Stvořiteli neodpovědných pseudoelit pomalu posunuje současnou civilizaci k spuštění mechanizmu sebezničení. Řečeno biblickou terminologií, nad konzumním a materialistickým Západem je možné již vidět „biblickou ruku“, která nad zatím ještě „mlaskajícími“ píše: „Mene, tekel, ufarsin“! (Zhodnotil jsem vaše činy, shledal lehkými a dny tohoto způsobu existence člověka jsou sečteny!)

Na druhé straně považuji za jisté, že Prozřetelnost vznik takových situací nejen anticipuje, ale dává příležitost, aby národy krizi pozitivně vyřešily. Pomoc ovšem činí nepřímo. Umožní inkarnovat do populace ke krizi směřujících národů duchy z vyspělejších úrovní. Takoví jsou ovšem z principu nerovnosti rozvinutí zaostalejšími vždy nechápáni a napadáni. Musí s tím počítat! „Bohoslužbou“ těchto vyslaných je aktivizace duchovního rozměru duchaprázdných. Bibličtinou „zrozování z Ducha“. Jen člověk s probuzeným (osvíceným) duchem může najít z krizí nadčasová východiska. Inkarnovaní vyšší duchové mají tedy v „popisu práce“ naučit masu živočišností žijících lidí vidět a respektovat i duchovní zákony stvoření.

Pokusím se nyní popsat, jaká východiska z civilizační krize vidím já.

 1. Nejprve je lidem současnosti nutné vysvětlit, že skutečně existuje absolutně dokonalá Spravedlnost! Pro každého jedince i národ! Ta je projevem výkonu hodnocení dotyčného Stvořitelem. Ten v každém okamžiku „vyzařuje“ do svého díla Řád. Skrze něj jsou řízeny všechny roviny reality, hmotná (fyzikální zákony), jemnohmotná (záhrobní zákony), duchovní (zákony věčnosti).

  Jakmile rozhodující masa lidí existenci tohoto mechanizmu chodu Spravedlnosti vycítí, začnou se lidé, včetně vládnoucích kruhů, chovat jinak. (Podstatou darebáctví je nevědomost, říkal již Platón.) Neboli o žitý ateizmus opřené „tržní a odhlasovávané“ právo se vyjeví jako stojící ve „vzduchoprázdnu“. Chybí mu pevný bod, který by společenské právo zakotvil v nadčasovosti. Jen skrze takový „pevný bod“ se může pozemské právo více či méně navázat na Řád Tvůrce tohoto světa!

  Existence nejen fyzikální, ale i duchovní zákonitosti by měla být pro nezhypnotizovaného člověka samozřejmostí. Vždyť nikdo ve svém životě přece kolem sebe nemohl vidět, že by se cokoliv dělo neřízeno v dotyčné rovině platným zákonem! Nemohl nikdo vidět, že by se cokoliv složitého (třeba život) náhodně, samo od sebe, sestavilo! (Jednotlivé atomy v živou hmotu, ba dokonce v člověka.) Ale když nezaujatý pohlédne do školních osnov, je tam „samovývoj“ atomů v život představován jako vědecký přístup ke světu! Uspořádanost světa je dětem „vysvětlována“ jako série šťastných „náhod“. Jak potom děti mají věřit v zákonitost a spravedlnost? Od vidění světa jako chaosu bez spravedlnosti začíná současná duchovní zkáza. Manifestuje se např. líbivými hesly lidských práv. Aniž jsou před lidskými právy zmíněna práva Tvůrce tohoto světa! Tedy povinnosti z vděčnosti za člověku ve hmotnosti povolený život. Na druhé straně podle tohoto přístupu k organizaci lidské komunity je možné rozeznat lidi řízené satanem.(Svůdcem z cesty.) Kdo mluví o lidských právech, aniž by před tím zmínil ta božská, je s jistotou satanista. S jistotou vede příslušnou civilizaci do kolapsu!

 2. Západním konzumentům smyslových prožitků je nutné vysvětlit, že od skutečného poznání chodu a podstaty světa jsme jako lidstvo velmi daleko. Proto skrze svobodu slova je nutné nechat se projevit různé názory. Z uvedeného poznání vyplývá právo na svobodu názoru a vyznání. A to jak agnostiků (pochybujících), tak věřících různých náboženských výkladů světa. Neboli je jisté, že světonázorová tolerance je podmínkou dalšího rozvoje a tím záchrany civilizace! Jakmile se totiž princip soužití různých názorů ve společnosti uvede v život, vytvoří se tím předpoklad pro zhodnocení míry správnosti soutěžících duchovních směrů. Podle životních, gnoseologických, rodinu a společnost stabilizujících dopadů toho kterého názoru a víry se u jednotlivců, rodin a národů zviditelní jejich skutečná úspěšnost v přiblížení se absolutní pravdě.

  „Po ovoci poznáte pravé a nepravé proroky, a tím i věrouky!“ říkal již Ježíš. V současnosti může každý vidět, do jakého stavu přivedla své národy a státy americká, islámská, buddhistická, naturistická víra. Komu se líbí stav věcí v zemích, ve kterých tyto víry převládají, může tam jít žít! A jak se vůbec může v Evropě vyskytnout příčetný „člověk“, kteří do sice upadající, ale přece jen zbytkově křesťansko-židovské civilizace „jako pokrok“ chce zavést islám? Proč se tito „sluníčkáři“ do míst plného rozvinutí islámu nestěhují? Neodpovídá jejich jednání biblickému postojí eticky bezzábranového vládce, který „na lid těžká břemena ukládá a on sám se jich ani prstem nedotýká?“

 3. Prostřednictvím na vyšší principy bytí orientovaných médií a škol (od peněz a sexu) je nutné občanům vysvětlit, že nová civilizace se sice sama konstituuje, ale jen jako následek vyšších, Stvořitelem v duchovní dimenzi nastíněných mezilidských vztahů! Nejsou to parlamenty vymýšlené sbírky zákonů a je vynucující sbory policistů, kteří v rozhodující míře vytvářejí kvalitu mezilidských vztahů. Doma, na ulici, v podnicích, v národech. Vždyť zákony neznají ani zákonodárci sami, ne tak nevzdělaní lidé. Občané se řídí přece citem, neboli soustavou hodnot a idejí „jaksi“ zakotvených v jejich podvědomí. Mezi ně patří ovšem i ty  „odkoukané“ z dění v rodině a ve škole.

  Právem K. Havlíček říkal, že nejlevnější policií ve státě je náboženství! Proto za císaře Františka Josefa bylo v království českém desetkrát méně policistů a desetkrát více bezpečnosti! Havlíček ovšem měl nepochybně na mysli kvalitně konstituované náboženství. Takové, které do podvědomí komunity vnáší především soustavu hodnot a idejí.

  Z výše zmíněného lze tedy dovodit, že k novým lepším mezilidským vztahům lze dospět jen cestou přechodu k „náboženství vědění, s menší měrou slepé víry“. K takovému, které je daleko více založeno na poznání a konání podle duchovních zákonů, nikoliv na rituálech. Protože jen doložení důsledků objektivně platných duchovních zákonů Řádu stvoření poučí dorůstající jednotlivce a změní je tím v plnohodnotné duchovní bytosti. Tedy v osobnosti, které mají etiku a „charisma“. Vlastně živého ducha.

  Lze namítnout, že o to se i v současnosti všichni snaží. Nemohu mnohým upřít, že snahu mají. Ale zřejmě špatně, protože výsledek nevidět! Měla by být tedy hledána příčina tohoto selhávání. Podle mne začátek všeho debaklu leží v tom, že pseudoelity opřené o materializmus, a také pouze středověkem pochopené křesťanství nepoznaly, že výchova a konstituování duše dítěte začíná již kvalitou vztahu otce a matky před početím!!! Jakmile je v této době duše budoucí matky poškozována, tato vnitřní poškození se „rezonancí“ následně přenesou na duši i později počatého dítěte!!! To se na ní projeví tak, že se v podvědomí počatého dítěte usadí duchovní necitlivost nebo dokonce zvrhlost. (Církev tomuto jevu říká dědičný hřích.) Do všeobecného společenského povědomí je tedy nutné zasadit axiom:
  S „výchovou“ na svět přicházejících dětí je nutné začít skrze pozvednutí obecné kvality vztahů muže a ženy.

  To je ovšem možné jen s pomocí vědoucí víry. Ne „sexuální výchovu“ je třeba učit na školách, ale učit chlapce a dívky duševní a duchovní způsobilosti vytvořit kvalitní pohlavní vztah! Tím následně kvalitní rodinný celek. Takový mohou ovšem muž se ženou vytvořit scelením ve všech třech úrovních člověka. Tedy v úrovni mužského a ženského těla, duše, ducha! Až to uvidíme se dít, nová civilizace se začíná realizovat.

  tehotenstviTato situace kolem okolností těhotenství není jen záležitostí nějakých osvícení. O tom, že podvědomí dětí ví, co se dělo kolem těhotné matky, je možné se přesvědčit. Vždyť v hypnotickém spánku každý řekne, co se kolem něj dělo, když on sám byl ještě plodem v děloze! A že jakékoliv špatné dění kolem těhotné poškozuje na svět přicházející dítě věděla každá „stará zaostalá bába“. Tento obecný poznatek respektovali všichni křesťané kolem žen v požehnaném stavu. Ovšem jen do současné doby „vypuknutého“ vědeckého ateizmu! V této éře „bádalíci“ společenských „věd“ pro takové „pověry“ nenašli důkazy! Nechtějí je najít, protože by jim tyto důkazy zničily jejich domněle vědecký ateizmus. Realita Řádu stvoření je ale neúprosná:

  • a) Všechna zranění duše matky se do určité míry obtiskují do duše (podvědomí) dítěte! Modlitbou, aby se to v těhotenství nedělo, je možné obtisk negací zmírnit či úplně zrušit. Toto modlení je vlastně formou prosby o požehnání a ochranu dítěte. (Můj otec mi říkal, jak se v roce 39 a celou válku modlil, aby se dění kolem mě a sestry na našich duších nepodepsalo, ale podařilo se mu to prý jen částečně!)
  • b) Všechno negativní dění a silné záporné emocionální dění kolem dítěte od početí do dospělosti ovlivňují utváření duše neboli podvědomí budoucí bytosti. Z toho plyne, jak moc se všichni, nejen rodiče, musí snažit o kvalitu dění i kolem ještě nerozumějících dětí! „Kdosi“, když mluvil z Ducha, přibližně řekl: „Běda těm, skrze něž k těm nejmenším přichází poškození duše! Těm by bylo lépe, kdyby se nenarodili!“ Ale platí to i naopak. I dobré se obtiskuje do duše nedospělých a může hojit neviditelná zranění duše, zejména je-li o pomoc požádán Bůh.
  • c) Všechna společenská příkoří, i která se přímo rodiny netýkají, vytváří mrak negativní energie ve společnosti (současnost) a ten poškozuje duše dětí. I tehdy, kdy tyto tomu ještě nerozumí. Tyto energie poškozují a zatvrzují podvědomí dítěte. Toto skrytým děním se oslabí až ztratí schopnost vyciťování Řádu stvoření neboli otupuje se až zaniká svědomí!!! Cesta ke vzniku nebržděné energie agrese, k neschopnosti koordinace s ostatními lidmi, k harmonickému uspořádání společnosti se těmto povahám uzavírá. a vytváří se povahy pro budoucí zločiny a války! (Podrobněji popsáno v knihách “Láska muže a ženy z pohledu astrálních a duchovních sil“ a „Myšlenky z popela Phoenixe“. Agape Brno)

Výše nastíněným jsem se pokusil obrátit pozornost ke správnějšímu směru vývoje momentálně krizové civilizace Západu. Přes svoje nedostatky je moderní civilizace ještě schopna změnit směrování k postupné přeměně ve vyšší typ kosmických civilizací. Je jisté, že lidstvo by to samo nezvládlo. Nikoliv proto, že by jeho rozhodující masa nechtěla, ale proto, že národy a vlády jsou ovládány „klanem uctívačů peněz“. Média a školy „klanem uctívačů náhod“ neboli masou rozsévačů ateistické hypnózy. Tito vládcové sami neodejdou, musí být odejiti.

Vidím nyní na zemi dva typy živelních pohybů k jejich odstranění. Jedním je probouzení přírodních sil, neboli sil Stvořitele. Druhým je intoxikace životního prostředí a potravin rezidui jedů všeho typu. To má za následek rozpad plodnosti a vitality (civilizační nemoci) populace. Rozpad psychické integrity lidí, tj. masový nárůst počtu nešťastných lidí, psychóz, zločinného myšlení stimuluje navíc absence věrohodného náboženství.

Krize ale naopak vede k aktivizaci jak duchovního vedení lidstva, tak inkarnovaných vyšších duchů. Ti stimulují zvyšování intuitivnosti lidi s živým duchem. Neboli objevují se lidé s tvůrčími schopnostmi vyšších duchovních civilizací. Jako nový jev se objevují léčitelé, zatím vší kvality. Jejich nezadržitelné rozšiřování je projevem vymezování se hranic možností mechanistické medicíny. Moudří již dávno zjistili, že kdo si chce v současné době udržet duševní a tělesné zdraví, musí se usilovat sám. Prevencí všech chorob je nepochybně správné duchovní zakotvení (víra), spořádaná a ke zdokonalování směřující rodina a správná výživa a pohyb.

Vědecké mentality, spoléhající na zázračné pilulky od „bílého šamana“, budou stále rychleji spět ke koncům života svých těl. Ale také pevně věřím, že duchovní vedení jednotlivců a národů pomůže skrze intuici lidem s živým duchem a tím i národům najít z duchovní a zdravotní krize účinná východiska. Skrze rozvinutější účinky prány (zdroje energie života) a psychosomatické léčebné možnosti. Jinak řečeno využitím milosti boží včetně „zázraků“. Protože „zázraky“ uzdravení jsou jen využitím závanů boží životadárné síly. V rámci zákonů Řádu stvoření. Až ten Řád důkladněji poznáme, zázraky se změní v normu. Tok přirozených uzdravení a království boží v mezilidských vztazích začne být vidět. Neboť království boží na zemi je v nás, lépe řečeno v dispozicích Bohem nám daných. Objevujme je tedy!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.5
hlasů: 21
Tisk Tisk

109 komentářů

 1. ad: vašnosti, po libosti, možno se tím samozřejmě i vůbec nezabývat, kdo jak uzná za vhodné (ale to je zřejmé, zrovna jako není povinné zde něco číst, nějak reagovat …)

  Ano Jiří, jak je libo a proti gustu žádný dišputát. Přesto si troufám tvrdit, že jakás takás povinnost (a tím pádem i odpovědnost za sebe samého) přece jen existuje: Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost. Veškerou jeho povinností je, aby myslel správně. (Blaise Pascal)

  1. Zodpovědnost za všechny své projevy má každý a nemožno se jí zbavit.

   1. Toto Vám potvrdit z pochopitelných důvodů nemohu. Třeba už jenom proto, že na světě je cca 7mld. lidí a tudíž nemohu už ze samé povahy podstaty věci vědět, „co má každý“. Ze zkušenosti ale vím a mohu potvrdit, že vzorce myšlení (neboli nekritické myšlení, stejně jako domněnky, mají setsakra tuhý kořínek a tisíce podob zároveň.

    SEDM STRMÝCH HOR

    Sedm pravidel kritického neboli racionálního myšlení je, myslím, sedm strmých hor. Každodenní styk s médii dokazuje, že překonání jejich hřebenů bývá pohádkový úkol.
    Musím nejprve říci, že racionální myšlení není soubor takzvaných pragmatických postupů v cestě za majetkem a mocí. Racionalita není mazanost čili chytrost v užším slova smyslu. O chování zlodějů, kteří ukradnou obrovský majetek na základě pravidel, která si stanovili sami, takže je není možné postihnout, můžeme říci-pragmatický postup. Neřekl bych postup racionální. Ti lidé mohou uniknout zákonům, někdy však přece jen neuniknou formálním pravidlům hry o rychle získané bohatství a moc. Ta bývají krutá. Spravedlnost je prapodivně neúplná, nicméně existuje. Lidé si ji dělají vzájemnými vztahy, ani o tom nevědí.
    Racionálně myslet znamená myslet kriticky. Kritické myšlení je pečlivé a uvážené rozhodnutí o tom, zda nějaké tvrzení přijmeme, odmítneme, nebo zda se úsudku o něm zřekneme. Zároveň rozhoduje o stupni jistoty, s níž k těmto třem závěrům dospíváme. Nejde jen o získávání a uchovávání informací, ani o pouhý talent nebo soubor dovedností. Kritickým se myšlení stává až ve chvíli, kdy je užíváme.
    Sedm pravidel, sedm strmých hor kritického myšlení, jsou jasnost, přesnost, určitost, relevance, hloubka, šířka a logika.
    Pravidlo jasnosti říká: jakmile kdokoli cokoli tvrdí, měli bychom se zeptat, zda je možné, aby o věci řekl víc, jiným způsobem, aby uvedl příklad a jednou větou do deseti slov popsal těžiště problému.
    Otázka přesnosti tvrzení je zároveň otázkou po míře jeho pravdivosti. Je to, co slyšíme, pravdivé, nebo není? Nezdá se nám to pravdivé jen proto, že opak nechceme slyšet? Jak se dá zjistit nebo ověřit míra pravdivostit?
    Tvrzení může být jasné, přesné, ale ne určité. Příkladem je výrok „Ta paní má zvýšený krevní tlak“. Malá zvýšení tlaku krve nic neznamenají, drastická ohrožují na životě.
    Otázka po relevanci tvrzení se ptá, zda se tvrzení netýká něčeho jiného, než předstírá. Neúspěšní starostové, lékaři, poetové, řemeslníci a politici říkají – Vždyť jsem tomu věnoval tolik úsilí. Úsilí je jedna věc, výsledek však další.
    Nezeptat se na hloubku tvrzení znamená zapomenout na míru jeho povrchnosti. Otázka po hloubce zkoumá, do jaké míry se tvrzení vyrovnalo s pozadím, souvislostmi, kořeny i proměnami problému.
    Chceme-li něco zjistit o šířce tvrzení, musíme se zeptat na tvrzení další, pokud možno protikladná nebo odlišná. Pozor: jestiže někdo tvrdí, že dvě a dvě jsou tři a opačné tvrzení říká, že dvě a dvě je šest, neplyne z toho moudrý kopromis sdělující, že správný výsledek zní čtyři a půl. Ze dvou omylů, stojících proti sobě, pravda neplyne. A také jestliže někdo tvrdí, že na základě ověřitelné teorie jsou dvě a dvě čtyři a někdo jiný na základě bytostné víry, že je to pět, rozhodne pouze pozorování, pokus, případně model.
    A logika tvrzení? Jasné, přesné, určité, relevantní, dostatečně hluboké a široké myšlení selhává, jestliže je nelogické. Takže se zeptáme – jaký smysl má předkládané tvrzení? A má vůbec nějaký? Co z tvrzení plyne? Logické je tvrzení jen tehdy, nejsou-li jeho jednotlivé složky ve vnitřním rozporu a z jejich kombinace něco plyne.
    K čemu je kritické myšlení dobré? Neužívat kritické myšlení znamená podobat se automatické pračce. Někdo (nebo něco) stiskne knoflík, rozeběhne se příslušný program. S tím, že se v důsledcích mylného programu utopí pračka, nikoli ten, kdo stiskl knoflík.

    MUDr. František Koukolík
    (neuropatolog, primář Thomayerovy nemocnice v Praze)
    Magazín MF Dnes, č. 10, 6. března 1997

    1. Z principu věci platí, že zodpovědnost za všechny své projevy má každý a nemožno se jí zbavit. To, že tomu někdo nevěří, to je jiná věc, je to jeho právo, ale i za to nevěření má zodpovědnost. Právě v tom je ta Boží spravedlnost.

    2. ad: To, že tomu někdo nevěří, to je jiná věc, je to jeho právo, ale i za to nevěření má zodpovědnost.

     Hmm… tak „za to nevěření má zodpovědnost“, no tak jo, no… Čemu všemu Vy věříte a jste ochoten věřit, neřeším… Nepochybuji, že si naplno současně uvědomujete svá vlastní slova, svůj vlastní projev: Zodpovědnost za všechny své projevy má každý a nemožno se jí zbavit.

     ad: Právě v tom je ta Boží spravedlnost.

     Je-li v něčem Boží spravedlnost, pak na stopro ve slovech Písma, které říká a mluví jasnou řečí: Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“

    3. svými skutky, i slovo je skutek a skutek je projev, i slovo je projev

    4. Pokud nevěříte mně, pak tedy ani Míle:
     Míla napsala 2.3.2016 v 18:51

     „… řekla bych, že dovoleno je Stvořitelem vše, ale není dovoleno za to nenést zodpovědnost, a tedy i následky. Jinými slovy může dělat, co je mu libo, ale také nese za své činy zodpovědnost.“

     čin = projev

    5. ad: Pokud nevěříte mně, pak tedy ani Míle

     Jiří, zásadně věřím jenom tomu co vidím. Nejroztodivnější interpretace, ani reinterpretce, mezi to rozhodně nepatří. Koneckonců – čin = projev – jsou Vaše slova. A že způsob řeči je obrazem ducha, říkal dávno „před námi“ už Senecca.

 2. Pane Staňku, píšete :“mnoho špatným směrem se odvíjejících civilizací na této planetě nezadržitelně zaniklo, ač jejich vládci si také mysleli, jak „tomu“ rozumí! Magicky, astrologicky, vědecky. Jenže síly stvoření jejich „rozumy“ nebraly na vědomí. A že se to může stát i naší „jen vědou“ řízené civilizaci.“
  A máme tu něco zaručeně nevědeckého na záchranu psychiky, 12 vysoká pyramida u Jihlavy. Za hodinu se člověku uleví od 150 Kč.
  Astrolog Emil Havelka u Bohdalova na Žďársku postavil velkou relaxační pyramidu. Pobyt uvnitř podle něj dodává energii a uzdravuje.Astrolog Emil Havelka u Bohdalova na Žďársku postavil velkou relaxační pyramidu. Pobyt uvnitř podle něj dodává energii a uzdravuje.
  Astrolog Emil Havelka u Bohdalova na Žďársku postavil velkou relaxační pyramidu. Pobyt uvnitř podle něj dodává energii a uzdravuje.Astrolog Emil Havelka u Bohdalova na Žďársku postavil velkou relaxační pyramidu. Pobyt uvnitř podle něj dodává energii a uzdravuje.

  „Já to vidím tak, že se jedná o klasické šarlatánství, kdy lidé budou dávat peníze za službu, kterou nepotřebují. Stavba nedělá nic kromě toho, že stojí. Lidé do ní přijdou a víra jejich je uzdraví,“ míní Lukáš Jelínek, místopředseda Českého klubu skeptiků Sisyfos.
  Podle tohoto docenta z Českého vysokého učení technického by potencionální návštěvník pyramidy dosáhl stejného efektu, kdyby si promluvil s psychologem či ještě lépe doma s manželkou, manželem nebo s rodiči.
  „O fyzikálním působení pyramidy na tělo nemůže být řeč. Vše je v rovině psychosomatického působení, ke kterému žádná pyramida zapotřebí není,“ doplnil Jelínek.
  Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/astrolog-postavil-u-bohdalova-energetickou-pyramidu-p0v-/jihlava-zpravy.aspx?c=A160303_2229864_jihlava-zpravy_mv

   1. http://silesia.wz.cz/drbal.htm
    Patentovat lze jakoukoli věc principiálně novou, která je technicky proveditelná , není v rozporu s existujícími patenty a není to jev přírodní ( tání ledu nebo opium z máku). Jestli to lze reálně technicky využít v dané době a má smysl to vyrábět je věc jiná a patent to nezkoumá.
    „Při pátrání po vhodném tvaru rezonátoru vědec mimo jiné brzy zjistil to, co již mnozí další před ním – totiž zajímavou souvislost mezi velikostí základny pyramidy, její výškou a Ludolfovým číslem“
    Pyramidy mají různý úhel stěny a tedy i různý poměr obvodu a výšky viz třeba i můj článek
    http://pardalnet.wz.cz/PDF/31-Egyptske-pyramidy-zahady-3-dil.pdf
    Sklon stěny pyramidy Chufu 51° 50′ 35“ , Rachef sklon stěny 53°10′ a stojí hned vedle sebe.
    Na konci mého rozboru pyramidální energie je i názor k patentu Ing. Drbala na ostření žiletek.
    „Ostření žiletek pomocí modelu pyramidy
    Ostření žiletek pomocí modelu pyramidy podle patentu Ing. Karla Drbala z roku 1959 jsem kdysi zkoušel. Myslím, že to mohlo fungovat u žiletek zn. Vítěz, které se dělaly z pancířů válečných tanků. Vyjmutí žiletky, její otření hadříkem a orientace podle geomagnetických pólů, je podstatný zásah proti ponechání žiletky v držátku žiletek ve vlhku. Mikroskopické korozi může bránit neproměnné prostředí uvnitř pyramidy. Dnešní žiletky už sklony ke korozi nemají a účinek asi bude slabší.“
    Mumifikační účinky pyramid plynou hlavně z toho, byla vložena do pyramidy už vytvořená mumie a ponechána při konstantní teplotě, ve tmě a velmi suchém prostředí egyptské pouště s minimem vnějších bakterií.
    Pokud 12 m léčebná pyramida pana astrologa Havelky mumifikuje, tak tam asi nechodit, že?
    http://jihlava.idnes.cz/astrolog-postavil-u-bohdalova-energetickou-pyramidu-p0v-/jihlava-zpravy.aspx?c=A160303_2229864_jihlava-zpravy_mv

  1. Pane Pardále, nikdy jsem nepropagoval pyramidu jako řešení. Ač jistý účinek mají (na článek), což je ovšem nepochopitelné pro lidi s myšlením Sisyfos. Často jsem s nimi diskutoval a diskuze neskončili mojí prohrou, spíše rozkolísáním Sisyfů. Zániky pyramidálních civilizací měli jejich provozovatelům naznačit výsledek jejich snažení. Také zánik Sisyfovského dial. mat. socializmu jsme zažili. Nyní se připravme na zánik jinak Sisyfovské tržní civilizace. (Po ovoci poznáte je!)Tak proč mě s pyramidisty dáváte dohromady? A nestrašte mě Sisyfovci, v konfrontaci z očí do očí shoří jak papírový vědecký bádalík. Takových jsem zažil! Z oborů uvedu včely. Za posledních 20 let mi neuhynulo ani jediné včelstvo na varroázu, ale celostátní ztráty jsou rok co rok někdy kolem 40%. A to za velkých nákladů léčených včelstev. Návod na správný postup jsem jako člen nákazové komise svazu podal v r 85 a byl Sisyfovci odhalen jako vědecky nedoložený. Právě jednostranní materialisté typu S. ohrožují budoucnost civilizace. Já jsem naopak ten, který to víceúrovňové řešení zábrany pádu hledám. Píši vše právě proto, abych se z věcných námitek a z výsledků, a že jich je, učím a získávám impulsy k zamyšlení. Proto jsem terčem nevěcných útoků, typu prodává jakési CD za 400, věcných si cením. To lidé s černou nitkou jsou mými nedavovými a o prožití opřenými myšlenkami drážděni.

   1. Pane Staňku, především i ten pán ze Sysifos říká, že účinek pyramidy je psychický, takže je s Vámi ve shodě.
    Včely a varroaza : patent pana R. Linharta
    http://www.novinky.cz/domaci/367144-cesky-vcelar-prisel-na-to-jak-zachranit-hynouci-vcelstva-po-celem-svete.html
    „Pokud včelař z termosolárního úlu sundá normální střechu a osluní termosolární strop, slunce se do něj opře a teplota uvnitř úlu vzroste nad 40 stupňů. Léčebné maximum je 47 °C. Více než dvě hodiny tuto teplotu parazit nevydrží.“
    Píšete o zániku současní civilizace:“A že se to může stát i naší „jen vědou“ řízené civilizaci.“
    Věda se samozřejmě může mýlit, ale je podložena fakty, měřením, pokusy, statistikou, i novými teoriemi, výsledky jsou pod kontrolou a tlakem konkurenčních vědeckých týmů.
    Vy si ve svém astronáboženství můžete vymýšlet cokoliv, nejhorší co se Vám může stát, že neumíte řádně odpovědět na připomínky, tak na ně prostě nereagujete.

    1. Pardálovi. Patent pan Linharta je provozně nepoužitelný, proto je ač znám, nepoužíván.

   2. „To lidé s černou nitkou jsou mými nedavovými a o prožití opřenými myšlenkami drážděni.“
    Konečně jsem se dočkal černé nitky! To budu mít hezký víkend!

    1. Pro dialektika. To je od vás sympatické přiznání, že jste mými články drážděn.

    2. Pane Staněk,
     opravdu Vás nikdy nenapadlo, že ty, co označujete s černou nitkou, mohou být duchovně výš, než Vy. Opravdu jste o tom nikdy nezapochyboval?
     Citát:“Jen hlupák ví všechno nejlíp, moudrý vždy pochybuje.“

   3. Pane Staňku píšete .“Návod na správný postup jsem jako člen nákazové komise svazu podal v r 85 a byl Sisyfovci odhalen jako vědecky nedoložený.“
    A patent pana Liharta, v podstatě víko úlu jako solární panel,který zahřeje včelstvo na 40°C a zbaví varroasy jste shledal provozně nepoužitelený. Jak to, že Váš provozně použitelný vynález navíc patentně nechráněný se nepoužívá?

    1. Pardálovi. Je v biol. způsobu ošetřování včelstev a nepotřebuje k získání zdravých včelstev ani veterináře, ani výzkumný ústav včelařský. A tito zdravím včel pověření rozhodli. Proto jsem odešel ze včelař. funkcí, na rozdíl od Vendy se nerad bavím s „moudrými lidmi“, zejména funkcionáři. Nějakou dobu jsem biol. postup jako učitel včelařství a autor článků ve Včelařství přednášel, ale pitomci označovali přednášky za kontraverzní a neprověřené, „narušující zaručeně pravý, k úspěchu vedoucí předepsaný postup“. Předepsaný veterinární správou a výzk. ústavem včelařským. A tak dosud pobírají metály za 40%ní ztráty a já jsem se na ně vykvák. A věnoval se léčitelství a pod.

    2. Já Vám věřím, ale být/nebýt ve svazu včelařů, být s nimi nebo proti ni je vcelku jedno. Jestli Váš postup biologické ochrany včelstev je dobrý a použitelný od roku 1985, tak jak to, že není masívně používán? Včelař možná musí prokázat odběr léků na varroasu, ale jestli je opravdu použil, to je hodně na něm. Nakonec je ani Vy nepoužíváte.

    3. A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci. Ty potvory vám vlezou všude. A strašně rychle se množí. Já je chytám. Zrovna včera jsem chytil dva. Jednoho na vařenou bramboru a druhého na škvarek. Mám na ně takové zařízení, jestli vás to zajímá, já vám ho ukážu. (Vševěd postaví před sebe kbelík, k jehož okraji je připevněno dřevěné vahadlo.) Sem dám návnadu. A jak on tady šmejdí takhle kolem, tak ho najednou ta vůně praští přes nos. On zavětří a začne hledat, kudy by se k té dobrotě dostal. Vidí lávku a šup na ni. A teď on jde. Vidíte, ta lávka pořád drží. (Ukazuje prsty trpaslíkovu chůzi.) A jak on dojde až sem, tak se to najednou převáží a žbluňk, už je ve vodě. A tam on plave. On trpaslík je dobrý plavec, ale nevydrží. A já mu ještě ten kbelík potřu zevnitř špekem, takže on se nemá kde chytit, pořád mu to klouže, ty ručičky se mu smekají, on už nemůže, začne volat „Pomoc!“ a teď ti ostatní se seběhnou, vylezou honem nahoru, taky tam spadnou a já jich pak ráno vytáhnu takových šest, i pět.

     http://cimrmanuv-suplik.wz.cz/songs/dlouhy_u_deda_vseveda.html

    4. Pane Staňku, pokud Vaše články přestávám číst / napsal jste mi – Naopak bych měl radost, kdybyste ani vy moje články nečetl /, tak Vás žádám, abyste se o mne nijak ve svých ostatních diskuzích neotíral, nemluvil o mne, neuváděl k mé osobě žádné své představy. Je to dost neslušné.
     Václav Žáček

 3. Pane Staňku, možná mi opět neodpovíte a pověříte sekretářku Annu. Ale protože jsem si Váš článek přečetl do samého závěru, chci se s Vámi podělit o mé nejasnosti a položit i poslední otázky.

  Hledal jsem ve Vašem článku odpověď na ZPŮSOB příchodu vyšší civilizace na zemi / předpokládám, že myslíte planetu Zemi?/. Očekával jsem, že to Váš článek nějak popíše, že jako autor k tomu objasnění způsobu dospějete. Nic jsem nenašel.

  V jedné části článku je však na závěr věta, která dává určitou naději, doslova, „že až něco uvidíme se dít, nová civilizace se začíná realizovat“. Tedy začíná se realizovat, o způsobu nic.
  Tady je ta celá část z Vašeho článku : „To je ovšem možné jen s pomocí vědoucí víry. Ne „sexuální výchovu“ je třeba učit na školách, ale učit chlapce a dívky duševní a duchovní způsobilosti vytvořit kvalitní pohlavní vztah! Tím následně kvalitní rodinný celek. Takový mohou ovšem muž se ženou vytvořit scelením ve všech třech úrovních člověka. Tedy v úrovni mužského a ženského těla, duše, ducha! Až to uvidíme se dít, nová civilizace se začíná realizovat.“

  Prosím Vás, kdo bude učit chlapce a dívky duševní a duchovní způsobilosti vytvořit kvalitní pohlavní vztah? Předpokládám, že na planetě je tak miliarda chlapců a dívek, kterých by se to mohlo již týkat. A co si, podle Vás pod termínem „kvalitní pohlavní vztah“ představit?

  Dále píšete : „Přes svoje nedostatky je moderní civilizace ještě schopna změnit směrování k postupné přeměně ve vyšší typ kosmických civilizací.“
  Kladu Vám, předpokládám, jednoduchou otázku – co to je „vyšší typ kosmických civilizací“ – podle jakých kritérií je hodnotíte a máte nějaké možnosti uvést příklad z kosmu, kde ten vyšší typ civilizace již existuje?

  A poslední můj vstup. Píšete: „Krize ale naopak vede k aktivizaci jak duchovního vedení lidstva, tak inkarnovaných vyšších duchů. Ti stimulují zvyšování intuitivnosti lidi s živým duchem. Neboli objevují se lidé s tvůrčími schopnostmi vyšších duchovních civilizací.“

  Takže bez současné Vámi popsané krize by nedošlo k aktivaci duchovního vedení lidstva a inkarnovaných vyšších duchů? Tedy krize byla a je nezbytným předpokladem pro to, aby sem „nějakým způsobem“ přišla vyšší duchovní civilizace? Čím horší krize, tím větší aktivace a více inkarnovaných vyšších duchů? Na tyto tři poslední otázky mi stačí odpověď – ANO – NE.

  Na závěr Vám doporučuji k přečtení z evangelia Matouše celou kapitolu 24.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Pane Vendo, to chce psychiatra. Nejen že žádnou sekretářku nemám, ale paní Annu ani neznám. Z toho plyne kvalita vašich otázek, takže jsou ztrátou času.

   1. Pane Staňku, pár upřímných slov. Předesílám, že v mých reakcích na Vaše články jsem se vždy dotazoval na to, co jste napsal a vždy slušnou formou.

    Můj dnešní diskuzní příspěvek dočtete k „Anně“ a možná ještě k tomu, že jsem si Vám dovolil opravit „příchod civilizace na Zemi“, ne na zemi, to Vás zřejmě rozlítilo a dál to ani asi nečtete.

    A přitom mé otázky se vztahují naprosto jednoznačně k tématu Vašeho článku ! Raději diskutujícím vysvětlujete působení – nepůsobení pyramidy, řešíte včelstvo, Sysifos. A když se Vás slušně zeptám na Vaše závěry, na Vaše pohledy, nic, nic….., a doporučujete psychiatra.

    Píšete důležitou větu „Až to uvidíme se dít, nová civilizace se začíná realizovat.“ Kdo čte pozorně, může vnímat, že se ve Vašem článku dostáváte k „jádru pudla“, ne? A já se Vás zeptám na to podstatné, co bych potřeboval ujasnit. A Vy? Nic! Navozujte k diskuzi raději včelstva.

    Uvedl jste v článku termín „vyšší typ kosmických civilizací“ – co je na této mé otázce k objasnění kosmické civilizace nekvalitního. Spisovatel, jakým jste, přece musí umět své termíny objasnit, ne? To chcete, abych se s Vámi raději bavil o včelstvech? Proč?

    Píšete jednoznačně Pardalovi, že si ceníte věcných útoků – a já se přitom jen ptám na upřesnění, pro mne nejasností, z Vašeho článku. Není to žádný útok.

    Ptám se Vás na krizí aktivující se duchovní vedení lidstva, o čemž ve svém článku píšete. Ale to Vy nechcete číst a zařadíte mé věcné otázky mezi nekvalitní.

    Říkáte tím – napíšu článek – na nic se mne neptejte – a když ano, tak budeme diskutovat o včelách!

    Zklamal jste mne, pane Staňku.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

    1. Panu Vendovi. Mne jste naopak nezklamal. Chytání za slovíčka a sto otázek v jedné poznámce, každá na článek, to je norma. Ale správně jste uhodl, že vaše poznámky nečtu, vážím si času. Naopak bych měl radost, kdybyste ani vy moje články nečetl.

    2. Ad: „Naopak bych měl radost, kdybyste ani vy moje články nečetl“

     To je dobrý :))) Pan Staněk je zřejmě jediný autor na světě, který nechce být čten :o) Pane Vendo, klidně mu to splňte, čtení páně Staňkových textů je zcela jistě absolutní ztráta času, když už ho doporučuje i sám autor :)

  2. Vendo, je třeba se vrátit do dětsví a chápat pojmy intuitivně. Nezorumíte slovům ani větám článku ? Já taky ne.Třeba :“scelením ve všech třech úrovních člověka. Tedy v úrovni mužského a ženského těla, duše, ducha!“. Takhe zceleně to ani Pán Bůh nevytvořil, Eva byla hodně jiná a to byla vytvořena přímo z Adamova žebra.
   Maminky mluví na dítě tzv. maminkovštinou, která je mezinárodně srozumitelnou řečí založenou na intonaci hlasu a citlivé komunikaci nadšeným výrazem obličeje. Jinak se duchovní kosmičtina a astronáboženství pana Staňka vnímat nedá.
   Vyšší kosmická civilizace je nová verze soudruhovštiny, jakou se mluvilo před 60 lety, viz pořady Archiv ČT. V brzku bude masa a všeho dost, jen je třeba zlomit starý systém a zrodí se nová generace.

   1. No a vidíte, já si z pana Staňka srandu nedělám.

    Chtěl jsem zcela seriózně objasnit „něco“ z jeho článku, pro mne nejasného.

    Snad jsem si tu sekretářku Annu, zcela náhodou mi odpovídající na mé otázky určené panu Staňkovi, mohl odpustit. Ta paní Anna tu však byla vůbec poprvé a zrovna odpovídá mně – divné? A také tu jeho chybu – Země – země jsem mu nemusel uvést. Je to přece jen již starší pán.

    Ať žijí a dobrou snůšku medu dávají včelstva pana Staňka. To je asi téma, které chtěl pod svým článkem v diskuzi rozvíjet.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

 4. ad: paní Anna

  Tož vítejte v blázinci, „paní Anno“…:-)

 5. ad: svými skutky, i slovo je skutek a skutek je projev, i slovo je projev

  I Vy jste skutek, i Vy jste projev, i Vy jste účastník děje. Je zhola nemožné jím nebýt. Třeba už jenom tím, jak otevřete hubu. (viz. Senecca)

  http://www.klubslunicko.cz/slunce/buber.htm

 6. Carramba…nooo, je to tady cyklicky opětně super psýcha…:-)))

 7. Rozumím,panu Staňkovi,nová civilizace = Kristovo srdce, Kristus a Jeho život,je demonstrací nového člověka, to znamená; že to jde a jak to bude. Avšak,současný svět plný bloudů,už není schopen až na pár jedinců,zvrátit tento falešný stav,který znetvořili,takže tím trpí celé stvoření a ještě bude. Takže,tlakem Světla se budou dít věci,aby celé stvoření dostalo onen ztracený lesk,a lidé pochopili konečně,co znamená ctít svého Nebeského Otce, v Duchu a Pravdě. Mír ze srdce,všem vám.

  1. Zní to krásně, škoda, že se toho já ani moje děti nedočkají.

   1. Krásně zní a krásným je výsledek (obnova lesku), proces dosažení tohoto cíle nebude žádnou procházkou růžovým sadem. S obnovou lesku u sebe může člověk pohnout sám.

  2. Drahý Pane Jane,děkuji za Vaše krásné Srdce.
   S pozdravem Václav Bečvář,požehnaný den přeji…

 8. Jan,píšeš :

  ……Takže,tlakem Světla se budou dít věci,aby celé stvoření dostalo onen ztracený lesk,a lidé pochopili konečně,co znamená ctít svého Nebeského Otce, v Duchu a Pravdě. Mír ze srdce,všem vám…………

  Tu na webe je stále zdôrazňovaný privníp akcie a reakcie. Takže ak Svetlo na niečo ,,tlačí“ , na základe onoho princípu je zároveň “ ONO odtláčané ,,inam“, čiže aj ,,Svetlo“ podliehajúce zákonom fyziky sa už ,,poneviera“ bez dozoru Univerzom..

  To znamená , že Nebeský Taťulda je už TA-TAM . A mne akosi tento ,,babrák“ ktorý počas Stvorenia Sveta a člobrdov narobil kopu ,,hovadín“ , mi akosi zákonite nechýba…

  Nemusíte za NÍM vyplakávať ,lebo je len vymyslený Prožidmi a následne fintou o ,,oplodnení“ Marienky prevzatý do kresťanského sveta…

 9. 78 Duch řekl: Proč jste vyšli na pole? Abyste viděli rákos, který se chvěje ve větru? Abyste viděli člověka, který má na sobě měkké šaty [jako vaši] králové a vaši předáci? Ti mají na sobě měkké šaty, a nebudou moci poznat pravdu.

  *Proč se snažíte zaštítit dosaženými výsledky,které vedou ke stagnaci?Abyste ukrývali svá poznaná tajemství před druhými?Abyste viděli falešná ega,která se tváří mile a dělají příjemnou společnost,jako vaše štěstí,pocta , penize a sobce*,kteří mají své vlastní zájmy?Ti mají na sobě masky,a nebudou moci poznat Pravdu a uvěří každé lži.
  *předáci-politici,kněží,bankéři,…

  89 Duch řekl: Proč omýváte vnější stranu poháru? Nechápete, že ten, kdo stvořil vnitřek, je ten, kdo stvořil také vnější stranu?

  *Proč očekáváte ocenění a uznání?Nechápete,že ten,který stvořil vaši mysl a tělo,je ten,kdo stvořil přes vás také to,čeho jste dosáhli?

  1. Jako vždy Hvězdičko nemtudum tatárum.

  2. Hurááá, těší mě, že se na „pískovišti“ objevilo zamyšlení s otázkami, u kterého by se zdejší hrajíci si mohli zastavit a pokusit se i odpovědět (sobě)…
   Nu což, jediná reakce je od Maďara Ferdy a jinak bábovičky létají ze strany na stranu s neztenčenou intenzitou dál…:-)

 10. Je dost evidentní, že hon na p Staňka a jeho názory ohledně včelařství i jiných témat dráždí mnoho lidí. Především ty, kteří toho mnoho ve svém oboru moc-nic nedosáhli,neudělali a ani se nedokázali v mnoha případech postavit proti svým osobním nedokonalostem.
  Nespokojenost se sebou není však chyba společnosti. Je to pouze neochota jedince. Neochota tzv. zneuznaných individuí potvrdit fakt, že „soused“, který na svém pozemku maká a dře, bude mít na svém poli lepší úrodu, než čistokrevný egoista.

 11. David, píšeš:

  ………..Neochota tzv. zneuznaných individuí potvrdit fakt, že „soused“, který na svém pozemku maká a dře, bude mít na svém poli lepší úrodu, než čistokrevný egoista….

  Ano a čo tak napísať, že oná vlastnosť, ktorú tak kvetnato opisuješ má aj svoje pomenovanie : Závisť…

  Ale pozor, závisť je kladný počin, lebo Hospodin to Mojžišovi ,,nevydriapal“ do kamennej ,,tabuletky“, čiže to nie je porušenie Hospodinovho Desatora…

  Takže záviďme si jeden druhému, kolko chceme , je to ,,Povolené“, takže ,,hurá do toho“!!!

  A keďže sa TU tolko kecá o relativite v životnom kolobehu, závisť ako jedna z ,,poloesencií“ je aj kladná, čiže skoro by som napísal DOBRO, lebo niekoho prebudí zo ,,zimného spánku“, iného nakopne a začne makať, aby aj jemu…

  Druhý, ten neprebudený, bude len závidieť, obkecávať a ticho trpieť ,že onen sused má už novšie fáro, 8-taktový vibrátor pre žienku , najnovšiu sadu ,,pršíplášťov“ na cicinu, či nové , vrzgajúce a stonajúce ,,Pumy“….

  Ano, samozrejme nezabúdam : Tak nám PánBožko pomáhaj…

  1. Gil.nožka
   Ad: 8-taktový vibrátor pre žienku , najnovšiu sadu ,,pršíplášťov“ na cicinu, či nové , vrzgajúce a stonajúce ,,Pumy“….
   :)))))))))))))))))))))))))))))))
   Nádhera, nádhera, nádhera. :)
   Skoro mám chuť začít závidět. :))))))))))

 12. Jo Gilgamešovo Noho,
  …řeč byla o projevech závisti a atacích méně schopných vůči schopnějším.

  I při všeobecném kecání přijde každý jedinec na něco nového. Jako satirik v novinách byste se určitě uživil „levou zadní“. Ve starém Římě byla správně směřovaná satira považovaná za velmi váženou disciplínu, která přinášela plody celé společnosti. Váš talent pro ni je dost značný.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference