mapa stránek || vyhledávání

Ztráta touhy po nalezení svatého Grálu je pravou příčinou pádu evropské civilizace!

/Upraveno 21.8.2019/

Nástin symboliky idejí legendy o svatém Grálu a nastolení ráje na zemi.

Když Stvořitel viděl ubohost živoření prvotních lidí, kteří v rovině Jeho hmotného stvoření nejsou schopni nalézt odraz duchovního ráje na zemi, poslal k nim anděla s darem. Tento dodatečný Stvořitelův dar lidem z lásky oni nazvali Svatý Grál. Podle vidění vizionářů má působit podobně jako „jako čočka“ na koncentraci světla. To znamená zesilovat v místě umístění oživující sílu Stvořitelovu, umožňující trvání a regeneraci všeho stvořeného. Právě ona hmotnému oku neviditelná energie je příčinou toho, že se na zemi vše živé „samovolně“ uzdravuje a rozmnožuje. Ona to je, která udržuje všechnu pestrost a nezdolnost života. Vše se pod jejím působením “samovolně“ hojí, uzdravuje z nemoci, proměňuje a rozmnožuje. (Samo od sebe se přece neděje nic!) Proto básnicky nadaní mystikové dali lidem středověku naději formou proroctví: Člověku čistého srdce se jednou podaří ke svatému Grálu přiblížit a začít účinky tohoto daru využívat. Jestliže přiblíživší se snese pohled na něj, bude vystaven účinku působení koncentrované Stvořitelovy energie. Ta jej nejen okamžitě uzdraví z jakékoliv nemoci i ze stáří, ale navíc může tuto přijatou energii skrze sebe přenášet i na jiné lidi. (Léčebné zázraky Ježíšovy a pravých proroků.)

Přístup k tomuto daru Zdroje energie života uchovávají a před zneužitím nehodnými střeží zástupy čistých duchů. V místě, které si ve středověku způsobem myšlení zformovali jako „hrad Grálu“. Sám Zdroj, kalich Grálu, má být nejčistším lidem ukázán jednou za rok a umístěn v  sídle pozemského strážce duchovní čistoty lidí. Tedy velekněze a krále současně. Ten je v legendě-proroctví pojmenováván jako král Amfortas“. (U pozemské brány k dokonalosti.) Jeho analogií měli být ostatně faraoni, židovští velekněží, později papežové. Král Amfortas je v legendě zraněn na pohlaví. Je nemocen, těžce v těle i duši trpí bolestmi, a s ním celá země a vše živé. Všichni pozemští lidé království jsou nemocní. Pohled zraněného krále na občas přinášený svatý Grál jej nemůže uzdravit! Uzdravení není možné, dokud nebude objevena a odstraněna příčina jeho zranění. Vlastně všech nemocí ve stvoření. (Jak typická je absence hledání příčin vad v současném světě!) Amfortas se kdysi totiž prohřešil nevěrou ideálu v lásce a ideálům obecně. Jen proto mohl být v následném souboji a životě zraněn. Ač si na základě „zastupování Boha“ v rovině hmotnosti myslel, že je nezranitelný! (Že nemusí být jako duchovní hodnostář příkladem v dodržování zákonů stvoření.)

Podle proroctví se král tím i celá země může uzdravit, a změnit v ráj, až do hradu Grálu nalezne cestu rytíř čistého srdce a nezdolné odvahy jménem Parsifal. (Významem názvu – k podstatě věcí pronikající.) Tedy vlastně jdoucí až k podstatě věcí a jevů!!! První samovolně k obrazu božímu podle Kristova vzoru dospěvší lidský duch. (( Abdrushin německy: Der reine Tor/čistý blázen/ durch die reine Tor /čistou branou neboli čistými způsoby/. )) Jen lidský duch takové kvality může najít cestu ke zdroji energie života a obnovit tím ráj na zemi. Po strastiplné cestě k nalezení vstupu do Grálu (ke zdroji energie života) musí však Parsifal v záři svatého Grálu položit Amfortasovi otázku: „Králi, proč trpíš?“ Ve smyslu, co je pravou příčinou tvého pádu? Jakmile ten nalezne správnou odpověď, pohlédne na Grál. A v tom okamžiku je tentokrát uzdraven a s ním celé lidstvo!

Podle popisu ve více variantách legendy již kdysi čistý lidský duch Parsifal vstoupil do hradu Grálu, pohlédl na krále i Svatý Grál. Ale nepoložil mu otázku: „Králi, proč jsi nemocen?“ Byl následně z hradu Grálu jako nesoucitný vyhozen a probudil se na louce. Pochopil, že musí cestu ke Grálu nalézt znovu. (Moje poznámka. Spíše než nesoucitný nedostatečně o poznání usilující. Tedy nedostatečně do podstaty věcí pronikající-parsifal.) Do té doby je po staletí situace v lidstvu, křesťanství a jeho vedení neutěšená. Jen se rozhlédněte historickými ději posledních staletí.

Posledním obdobím evropských národů, „svatý Grál hledajícím“, bylo hnutí jihofrancouzských katarů. (O duchovní čistotu a vzestup usilujících křesťanů) Ti byli bohužel temnými lidmi v „křížové výpravě“ zničeni. Ale zapomíná se, že hledání mystického grálu je obsaženo také v gnostické gotice. Tam se s ním seznámil také Karel IV. A právě on se stal posledním rytířem a vládcem za Grálem putujícím. Můžeme být hrdi, že právě náš císař blahé paměti, Otec vlasti Karel IV, byl ještě součástí žitého mystického křesťanství. Třeba Karlštejn nechal postavit podle popisu hradu Grálu v legendě. S tím, že tam budou uchovávány české a říšské korunovační klenoty. (Zatím místo svatého Grálu.)

(Poznámka: Na omluvu křesťanů postgotické doby je třeba dodat, že pád úsilí o duchovní čistotu a vzestup ztrátou zájmu o Grál v Evropě nebyl přece jen úplný. Byl totiž v baroku nahrazen alespoň zesílením uctívání čistého ženství, Panny Marie a svaté Rodiny. Mariánským kultem.)

Potud přehledně a zjednodušeně celým souborem legend a básní. A jakou to vše má souvislost se současným koncem evropské civilizace? K tomu je třeba dospět skrze nastolení několika otázek.

1. Jak vypadá svatý Grál?

Keltové a Peršané jej viděli jako zářící krystal.(Odtud léčení krystaly.)

Křesťané gnostici (kataři) jako kalich s Kristovou krví.

Abdrushin jako kalich se zářící růžovou tekutinou.

(Dodávám podle mne: Zdroj neuchopitelné energie vidí každý podle vlastních v mysli ukotvených symbolů, z nichž je postaveno jeho myšlení. Energie záření Grálu mu vzhled zdroje samého zformuje do viděného tvaru podle způsobu myšlení mozku pozorovatele.)

2. Je rozluštění zdroje energie života v současnosti již dále mravní a vědomostní elitou lidstva pominutelné?

Materialistická a vědecká civilizace vyčerpala všechny hlavní chemické a materialistické způsoby nápravy a „opravy“ přírody a duší a těl lidí. Sice léčí, ale nedovede vyléčit! Nejen že ani duši a těla jednotlivých lidí, ale vůbec národů a mas lidí. Už vůbec ne navýšit energii života, vitalitu čehokoliv živého. Proto, že hlavní problémy nejsou hmotné povahy. Ve smyslu jak hmotu a vědu o ní dnes zatím většina chápe.

Proto současná není krize vědecky, tím méně ekonomicky nebo organizačně řešitelná!

A jestliže tuto léčbu duší davů „konzumních brojlerů“ a nápravu „tržních“ společenských vztahů lidstvo a zejména Evropa rychle nenajde a neprovede, je kvůli necítění odpovědnosti ateistů u moci vůči Stvořiteli odsouzeno lidstvo k sebezničení. Nejvíce je postupující sebezničování vidět v Evropě a USA.

Léčba bytosti člověka je možná jen nasazením úsilí o objevení a uskutečnění nových idejí ve směru k všestranné dokonalosti člověka.

Takových, které by svými výsledky prokázaly, že jsou naplněním duchovních zákonů stvoření, neboli původních naučení Ježíšových. Nové pozemské narovnání člověka, přírody a Boha může být provedeno jen uvedením v život nového a plně účinného náboženství, Bohu milého. (Lze nazvat: nový příchod Krista, vlastně jeho hlubšího pochopení původního poselství.)

3. Kde udělal chybu král Amfortas a kde nalezneme my současníci řešení?

Je jasné, že udělal chybu (zhřešil) v lásce! Tedy v situaci, kdy vzniká nový život každého člověka!

Tam je nutné začít s nápravou. Pravé řešení celé krize lidstva se nachází v nalezení významu kvality lásky mezi pozemskými lidmi! Na rozdíl od zvířat má duchovní rozměr, neboli nepřipoutanost k času. (Pravé manžely stvořil Bůh před zrozením v těle!) Začít je nutné zejména obnovováním kvality vibrací mužskosti a ženskosti při početí. Neboť tam při plození je přímo přítomna energie boží!. Tedy uvědoměním si přítomnosti boží v rodině!

Nenajde se přece nikdo, kdo by pochyboval, že duše a tělo dítěte a jeho zdraví se formuje v době nitroděložního vývoje! Vývin jeho těla je kromě karmy vtělené duše obklopen kvalitou energií v matce, kolem milujícího se páru, a ve společnosti obecně. Tyto všechny vlivy ovlivňují ochranné vyzařování ženy v těhotenství. Klíčové ale je chování a působení muže manžela. Ženy v těhotenství zejména těžce vnímají absenci rytířů čistého srdce jako ochrany! Dokonalých manželů – Parsifalů! V zamilovanosti a hluboké lásce k muži je žena jasně nalaďována na čistou energii ráje! I tímto vyzařováním vytváří ochranný val i pro duši, kterou nosí pod srdcem.

Jakmile se tedy oživující vyzařování Boha dotkne oplozeného vajíčka a oživí jej připojením přicházející duše, od toho okamžiku přitažená duše vnímá všechny pocity ženy!!! I Také duchovní energie okolí, zejména širší rodiny neboli kvalitu společnosti kolem! Tyto „vibrace“ ovlivňují budoucí podvědomí dítěte. I formování těla. Vadné energie vtiskují charakterové a zdravotní poruchy již do duše a těla na svět ještě nevstoupivšího. S jejich následky se ale „nevědomí“ dítěte rodí a žije celý následný pozemský život. Tato poškození nelze chemicky „vyléčit“. Tímto „vědou“ úmyslně zamlčovaným nenápadným způsobem získává každý zrozenec „naznačený špatný psychický a zdravotní osud“! (Jen „moudří moudrostí tohoto světa“ si naivně myslí, že karmické zátěže dává nanejvýš milosrdný Bůh! Podle mne je takové myšlení dost slušné rouhání.) Spravedlivý „Bůh rozhodl, že ten či onen bude mrzákem na těle nebo duši“? Stvořitel přece dokončeně rozhodl na počátku skrze svůj řád stvoření všechny alternativy dějů! Anticipoval všechno chování člověka. Proto byl vidoucími nazván Alfou a Omegou, Prozřetelností samou. Bez Zákona neboli mimo vůli Stvořitele se ve vesmíru nepohne ani atom!!! (Ježíš:nespadne vlas z hlavy!) Alespoň já to tak vidím. Jen současně domýšlivý neznalec nachází v jakémkoliv ději ve vesmíru a přírodě chaos. Je-li kdekoliv kýmkoliv viděn chaos a náhoda, je to prozrazená jeho neznalost a pýcha na vlastní rozum současně. Jen v lůně matky poškozený zrozenec může akceptovat „informaci“ o nespravedlnosti na tomto světě! Nedokonalá spravedlnost tohoto světa je viděna a učena správci států, právníky, teology ve školách a médiích k zamlžení Spravedlnosti, pamatované si každým podvědomím z ráje!!! Moudří si již dávno všimli, že „čím více zákonů, tím méně Spravedlnosti“. Proto tolik právních spisů a institucí. Až z těch „práv“, specielně v EU ztratili lidé rozum.

Tedy při uvažování o čemkoliv špatném doma či ve státě nechť nikdo neplete Boha a osud!

Za všechno zlé na zemi můžeme my lidé, jen nedohlédáme počátku pozemských neštěstí! Jakmile to dokážeme, spatříme i svatý Grál. Jeden každý člověk se pak může stát rytířem Parsifalem, neboli vše do hloubky (podstaty věci) pronikajícím duchem! Dokonce v těle, ve kterém právě je. Objeví pro zachycení energie Svatého grálu spící centrum ve vlastním mozku. Takové, které je schopno zachycovat a zformovávat božské energie tvoření. Touto objevenou schopností získá probuzený duch možnost spoluúčasti na božském tvoření. (Ježíšovi „živí v duchu“.) Také nepředstavitelnou možnost uzdravování sebe a druhých z čehokoliv.

Neboli současné dilema přežití evropské civilizace a lidstva zní:

Buď národy učiní nyní v civilizační krizi lásku muže a ženy a plození dětí (rodinu) posvátnou, středem duchovního uctívání společnosti i náboženských celků. Učiní jí součásti boží vůle, součásti zákonů stvoření, a civilizace a tím nastoupí opravu svého dosavadního směrování. A následně po generacích vstoupí do vyšší civilizační kvality. Bohem očekávané mezilidské vztahy a zdravá příroda se dostaví následně a samočinně. Pak přijde „království boží“ i na zemi.

Anebo bude pokračovat exploze egoizmu a vlády peněz, vlády lidí s materializmem poškozenými dušemi, řízenými satanem, a „pořádek“ na zeměkouli udělají přírodní živly jako výkonné opravné nástroje Stvořitele. Jako už v dějinách zeměkoule kolikrát! Stačí se podívat pod písek nebo hladinu moře, kolik se tam nachází jen na této planetě civilizací. Ani pes po nich neštěkne!

Začít se tedy musí u uctívání a hledání kvality vztahu muže a ženy a následně musí být postupně naplňovány Bohem očekávané ideální vztahy mezi pohlavími. Následně se začnou rodit zdravé a empatické děti. S úctou k starším, přírodě, Bohu. Společnost a její instituce se na všech úrovních postupně prokmitá láskou a pochopením. U všech problémů je najednou nacházeno konsenzuální řešení. Obrat civilizačního směrování poznáme právě podle toho. (Přestane platit současné biblické dění: Rada radu stíhat bude a soudu nedojdou!) Věda a média musí postupně ale rychle pozvednout sexualitu a rodinu na posvátný děj. Pilulky farmakoncernů přestanou postupně zamlžovat příznaky nemocí, proto se nemoci začnou léčit i duchovním úsilím a převodem uzdravujících energií přírody.(Přes odpor temných duchů u moci.) Potomci se (doufám) budou divit způsobu myšlení současníků. (Kteří zaháněli nemoci člověka do organizmu vpravovanými chemickými jedy.)

Zmatence v národech a státech poznáme podle těchto znaků:

  1. Za smysl života prohlašují „mít hodně papírků (peněz)“ a užít si živočišného.
  2. Být hodně slavný neboli zapsaný „někam“. Nejlepší prý je bysta nebo socha. Vše hmotné stejně shoří jednoho dne s celou zeměkoulí, kromě zápisu ve vlastní duši a paměti Stvořitele o nás!
  3. Redukují složitý proces sexuality a početí dětí na zvířecí pud. (Nejlépe do zkumavky a k pokusům.)
  4. Vykládají vztah muže a ženy za dočasné obluzení mysli zamilovaností.
  5. Neberou dítě jako duši přímo svěřenou Bohem, ale jako pracovní sílu.
  6. Vykládají dětem, že mají vůči rodičům a Bohu práva apod.

Podle mne: Co vidí kdo špatného kolem sebe a ve světě, je následkem myšlení a činnosti lidí s výše uvedenými zásadami!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.8
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference