mapa stránek || vyhledávání

Ztráta touhy po nalezení svatého Grálu je pravou příčinou pádu evropské civilizace!

/Upraveno 21.8.2019/

Nástin symboliky idejí legendy o svatém Grálu a nastolení ráje na zemi.

Když Stvořitel viděl ubohost živoření prvotních lidí, kteří v rovině Jeho hmotného stvoření nejsou schopni nalézt odraz duchovního ráje na zemi, poslal k nim anděla s darem. Tento dodatečný Stvořitelův dar lidem z lásky oni nazvali Svatý Grál. Podle vidění vizionářů má působit podobně jako „jako čočka“ na koncentraci světla. To znamená zesilovat v místě umístění oživující sílu Stvořitelovu, umožňující trvání a regeneraci všeho stvořeného. Právě ona hmotnému oku neviditelná energie je příčinou toho, že se na zemi vše živé „samovolně“ uzdravuje a rozmnožuje. Ona to je, která udržuje všechnu pestrost a nezdolnost života. Vše se pod jejím působením “samovolně“ hojí, uzdravuje z nemoci, proměňuje a rozmnožuje. (Samo od sebe se přece neděje nic!) Proto básnicky nadaní mystikové dali lidem středověku naději formou proroctví: Člověku čistého srdce se jednou podaří ke svatému Grálu přiblížit a začít účinky tohoto daru využívat. Jestliže přiblíživší se snese pohled na něj, bude vystaven účinku působení koncentrované Stvořitelovy energie. Ta jej nejen okamžitě uzdraví z jakékoliv nemoci i ze stáří, ale navíc může tuto přijatou energii skrze sebe přenášet i na jiné lidi. (Léčebné zázraky Ježíšovy a pravých proroků.)

Přístup k tomuto daru Zdroje energie života uchovávají a před zneužitím nehodnými střeží zástupy čistých duchů. V místě, které si ve středověku způsobem myšlení zformovali jako „hrad Grálu“. Sám Zdroj, kalich Grálu, má být nejčistším lidem ukázán jednou za rok a umístěn v  sídle pozemského strážce duchovní čistoty lidí. Tedy velekněze a krále současně. Ten je v legendě-proroctví pojmenováván jako král Amfortas“. (U pozemské brány k dokonalosti.) Jeho analogií měli být ostatně faraoni, židovští velekněží, později papežové. Král Amfortas je v legendě zraněn na pohlaví. Je nemocen, těžce v těle i duši trpí bolestmi, a s ním celá země a vše živé. Všichni pozemští lidé království jsou nemocní. Pohled zraněného krále na občas přinášený svatý Grál jej nemůže uzdravit! Uzdravení není možné, dokud nebude objevena a odstraněna příčina jeho zranění. Vlastně všech nemocí ve stvoření. (Jak typická je absence hledání příčin vad v současném světě!) Amfortas se kdysi totiž prohřešil nevěrou ideálu v lásce a ideálům obecně. Jen proto mohl být v následném souboji a životě zraněn. Ač si na základě „zastupování Boha“ v rovině hmotnosti myslel, že je nezranitelný! (Že nemusí být jako duchovní hodnostář příkladem v dodržování zákonů stvoření.)

Podle proroctví se král tím i celá země může uzdravit, a změnit v ráj, až do hradu Grálu nalezne cestu rytíř čistého srdce a nezdolné odvahy jménem Parsifal. (Významem názvu – k podstatě věcí pronikající.) Tedy vlastně jdoucí až k podstatě věcí a jevů!!! První samovolně k obrazu božímu podle Kristova vzoru dospěvší lidský duch. (( Abdrushin německy: Der reine Tor/čistý blázen/ durch die reine Tor /čistou branou neboli čistými způsoby/. )) Jen lidský duch takové kvality může najít cestu ke zdroji energie života a obnovit tím ráj na zemi. Po strastiplné cestě k nalezení vstupu do Grálu (ke zdroji energie života) musí však Parsifal v záři svatého Grálu položit Amfortasovi otázku: „Králi, proč trpíš?“ Ve smyslu, co je pravou příčinou tvého pádu? Jakmile ten nalezne správnou odpověď, pohlédne na Grál. A v tom okamžiku je tentokrát uzdraven a s ním celé lidstvo!

Podle popisu ve více variantách legendy již kdysi čistý lidský duch Parsifal vstoupil do hradu Grálu, pohlédl na krále i Svatý Grál. Ale nepoložil mu otázku: „Králi, proč jsi nemocen?“ Byl následně z hradu Grálu jako nesoucitný vyhozen a probudil se na louce. Pochopil, že musí cestu ke Grálu nalézt znovu. (Moje poznámka. Spíše než nesoucitný nedostatečně o poznání usilující. Tedy nedostatečně do podstaty věcí pronikající-parsifal.) Do té doby je po staletí situace v lidstvu, křesťanství a jeho vedení neutěšená. Jen se rozhlédněte historickými ději posledních staletí.

Posledním obdobím evropských národů, „svatý Grál hledajícím“, bylo hnutí jihofrancouzských katarů. (O duchovní čistotu a vzestup usilujících křesťanů) Ti byli bohužel temnými lidmi v „křížové výpravě“ zničeni. Ale zapomíná se, že hledání mystického grálu je obsaženo také v gnostické gotice. Tam se s ním seznámil také Karel IV. A právě on se stal posledním rytířem a vládcem za Grálem putujícím. Můžeme být hrdi, že právě náš císař blahé paměti, Otec vlasti Karel IV, byl ještě součástí žitého mystického křesťanství. Třeba Karlštejn nechal postavit podle popisu hradu Grálu v legendě. S tím, že tam budou uchovávány české a říšské korunovační klenoty. (Zatím místo svatého Grálu.)

(Poznámka: Na omluvu křesťanů postgotické doby je třeba dodat, že pád úsilí o duchovní čistotu a vzestup ztrátou zájmu o Grál v Evropě nebyl přece jen úplný. Byl totiž v baroku nahrazen alespoň zesílením uctívání čistého ženství, Panny Marie a svaté Rodiny. Mariánským kultem.)

Potud přehledně a zjednodušeně celým souborem legend a básní. A jakou to vše má souvislost se současným koncem evropské civilizace? K tomu je třeba dospět skrze nastolení několika otázek.

1. Jak vypadá svatý Grál?

Keltové a Peršané jej viděli jako zářící krystal.(Odtud léčení krystaly.)

Křesťané gnostici (kataři) jako kalich s Kristovou krví.

Abdrushin jako kalich se zářící růžovou tekutinou.

(Dodávám podle mne: Zdroj neuchopitelné energie vidí každý podle vlastních v mysli ukotvených symbolů, z nichž je postaveno jeho myšlení. Energie záření Grálu mu vzhled zdroje samého zformuje do viděného tvaru podle způsobu myšlení mozku pozorovatele.)

2. Je rozluštění zdroje energie života v současnosti již dále mravní a vědomostní elitou lidstva pominutelné?

Materialistická a vědecká civilizace vyčerpala všechny hlavní chemické a materialistické způsoby nápravy a „opravy“ přírody a duší a těl lidí. Sice léčí, ale nedovede vyléčit! Nejen že ani duši a těla jednotlivých lidí, ale vůbec národů a mas lidí. Už vůbec ne navýšit energii života, vitalitu čehokoliv živého. Proto, že hlavní problémy nejsou hmotné povahy. Ve smyslu jak hmotu a vědu o ní dnes zatím většina chápe.

Proto současná není krize vědecky, tím méně ekonomicky nebo organizačně řešitelná!

A jestliže tuto léčbu duší davů „konzumních brojlerů“ a nápravu „tržních“ společenských vztahů lidstvo a zejména Evropa rychle nenajde a neprovede, je kvůli necítění odpovědnosti ateistů u moci vůči Stvořiteli odsouzeno lidstvo k sebezničení. Nejvíce je postupující sebezničování vidět v Evropě a USA.

Léčba bytosti člověka je možná jen nasazením úsilí o objevení a uskutečnění nových idejí ve směru k všestranné dokonalosti člověka.

Takových, které by svými výsledky prokázaly, že jsou naplněním duchovních zákonů stvoření, neboli původních naučení Ježíšových. Nové pozemské narovnání člověka, přírody a Boha může být provedeno jen uvedením v život nového a plně účinného náboženství, Bohu milého. (Lze nazvat: nový příchod Krista, vlastně jeho hlubšího pochopení původního poselství.)

3. Kde udělal chybu král Amfortas a kde nalezneme my současníci řešení?

Je jasné, že udělal chybu (zhřešil) v lásce! Tedy v situaci, kdy vzniká nový život každého člověka!

Tam je nutné začít s nápravou. Pravé řešení celé krize lidstva se nachází v nalezení významu kvality lásky mezi pozemskými lidmi! Na rozdíl od zvířat má duchovní rozměr, neboli nepřipoutanost k času. (Pravé manžely stvořil Bůh před zrozením v těle!) Začít je nutné zejména obnovováním kvality vibrací mužskosti a ženskosti při početí. Neboť tam při plození je přímo přítomna energie boží!. Tedy uvědoměním si přítomnosti boží v rodině!

Nenajde se přece nikdo, kdo by pochyboval, že duše a tělo dítěte a jeho zdraví se formuje v době nitroděložního vývoje! Vývin jeho těla je kromě karmy vtělené duše obklopen kvalitou energií v matce, kolem milujícího se páru, a ve společnosti obecně. Tyto všechny vlivy ovlivňují ochranné vyzařování ženy v těhotenství. Klíčové ale je chování a působení muže manžela. Ženy v těhotenství zejména těžce vnímají absenci rytířů čistého srdce jako ochrany! Dokonalých manželů – Parsifalů! V zamilovanosti a hluboké lásce k muži je žena jasně nalaďována na čistou energii ráje! I tímto vyzařováním vytváří ochranný val i pro duši, kterou nosí pod srdcem.

Jakmile se tedy oživující vyzařování Boha dotkne oplozeného vajíčka a oživí jej připojením přicházející duše, od toho okamžiku přitažená duše vnímá všechny pocity ženy!!! I Také duchovní energie okolí, zejména širší rodiny neboli kvalitu společnosti kolem! Tyto „vibrace“ ovlivňují budoucí podvědomí dítěte. I formování těla. Vadné energie vtiskují charakterové a zdravotní poruchy již do duše a těla na svět ještě nevstoupivšího. S jejich následky se ale „nevědomí“ dítěte rodí a žije celý následný pozemský život. Tato poškození nelze chemicky „vyléčit“. Tímto „vědou“ úmyslně zamlčovaným nenápadným způsobem získává každý zrozenec „naznačený špatný psychický a zdravotní osud“! (Jen „moudří moudrostí tohoto světa“ si naivně myslí, že karmické zátěže dává nanejvýš milosrdný Bůh! Podle mne je takové myšlení dost slušné rouhání.) Spravedlivý „Bůh rozhodl, že ten či onen bude mrzákem na těle nebo duši“? Stvořitel přece dokončeně rozhodl na počátku skrze svůj řád stvoření všechny alternativy dějů! Anticipoval všechno chování člověka. Proto byl vidoucími nazván Alfou a Omegou, Prozřetelností samou. Bez Zákona neboli mimo vůli Stvořitele se ve vesmíru nepohne ani atom!!! (Ježíš:nespadne vlas z hlavy!) Alespoň já to tak vidím. Jen současně domýšlivý neznalec nachází v jakémkoliv ději ve vesmíru a přírodě chaos. Je-li kdekoliv kýmkoliv viděn chaos a náhoda, je to prozrazená jeho neznalost a pýcha na vlastní rozum současně. Jen v lůně matky poškozený zrozenec může akceptovat „informaci“ o nespravedlnosti na tomto světě! Nedokonalá spravedlnost tohoto světa je viděna a učena správci států, právníky, teology ve školách a médiích k zamlžení Spravedlnosti, pamatované si každým podvědomím z ráje!!! Moudří si již dávno všimli, že „čím více zákonů, tím méně Spravedlnosti“. Proto tolik právních spisů a institucí. Až z těch „práv“, specielně v EU ztratili lidé rozum.

Tedy při uvažování o čemkoliv špatném doma či ve státě nechť nikdo neplete Boha a osud!

Za všechno zlé na zemi můžeme my lidé, jen nedohlédáme počátku pozemských neštěstí! Jakmile to dokážeme, spatříme i svatý Grál. Jeden každý člověk se pak může stát rytířem Parsifalem, neboli vše do hloubky (podstaty věci) pronikajícím duchem! Dokonce v těle, ve kterém právě je. Objeví pro zachycení energie Svatého grálu spící centrum ve vlastním mozku. Takové, které je schopno zachycovat a zformovávat božské energie tvoření. Touto objevenou schopností získá probuzený duch možnost spoluúčasti na božském tvoření. (Ježíšovi „živí v duchu“.) Také nepředstavitelnou možnost uzdravování sebe a druhých z čehokoliv.

Neboli současné dilema přežití evropské civilizace a lidstva zní:

Buď národy učiní nyní v civilizační krizi lásku muže a ženy a plození dětí (rodinu) posvátnou, středem duchovního uctívání společnosti i náboženských celků. Učiní jí součásti boží vůle, součásti zákonů stvoření, a civilizace a tím nastoupí opravu svého dosavadního směrování. A následně po generacích vstoupí do vyšší civilizační kvality. Bohem očekávané mezilidské vztahy a zdravá příroda se dostaví následně a samočinně. Pak přijde „království boží“ i na zemi.

Anebo bude pokračovat exploze egoizmu a vlády peněz, vlády lidí s materializmem poškozenými dušemi, řízenými satanem, a „pořádek“ na zeměkouli udělají přírodní živly jako výkonné opravné nástroje Stvořitele. Jako už v dějinách zeměkoule kolikrát! Stačí se podívat pod písek nebo hladinu moře, kolik se tam nachází jen na této planetě civilizací. Ani pes po nich neštěkne!

Začít se tedy musí u uctívání a hledání kvality vztahu muže a ženy a následně musí být postupně naplňovány Bohem očekávané ideální vztahy mezi pohlavími. Následně se začnou rodit zdravé a empatické děti. S úctou k starším, přírodě, Bohu. Společnost a její instituce se na všech úrovních postupně prokmitá láskou a pochopením. U všech problémů je najednou nacházeno konsenzuální řešení. Obrat civilizačního směrování poznáme právě podle toho. (Přestane platit současné biblické dění: Rada radu stíhat bude a soudu nedojdou!) Věda a média musí postupně ale rychle pozvednout sexualitu a rodinu na posvátný děj. Pilulky farmakoncernů přestanou postupně zamlžovat příznaky nemocí, proto se nemoci začnou léčit i duchovním úsilím a převodem uzdravujících energií přírody.(Přes odpor temných duchů u moci.) Potomci se (doufám) budou divit způsobu myšlení současníků. (Kteří zaháněli nemoci člověka do organizmu vpravovanými chemickými jedy.)

Zmatence v národech a státech poznáme podle těchto znaků:

 1. Za smysl života prohlašují „mít hodně papírků (peněz)“ a užít si živočišného.
 2. Být hodně slavný neboli zapsaný „někam“. Nejlepší prý je bysta nebo socha. Vše hmotné stejně shoří jednoho dne s celou zeměkoulí, kromě zápisu ve vlastní duši a paměti Stvořitele o nás!
 3. Redukují složitý proces sexuality a početí dětí na zvířecí pud. (Nejlépe do zkumavky a k pokusům.)
 4. Vykládají vztah muže a ženy za dočasné obluzení mysli zamilovaností.
 5. Neberou dítě jako duši přímo svěřenou Bohem, ale jako pracovní sílu.
 6. Vykládají dětem, že mají vůči rodičům a Bohu práva apod.

Podle mne: Co vidí kdo špatného kolem sebe a ve světě, je následkem myšlení a činnosti lidí s výše uvedenými zásadami!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.8
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

23 komentářů

 1. Pekne spracovaná téma, za to je treba autora pochváliť. Ale, čo povedať k tomu grálu? Stále sa hľadá? – Ja som presvedčený, že áno! Ale už nie v zázračnom kryštále, ani v kalichu Kristovej krvi, ani v zázračnej tekutine (alchýmii), ale v „jedine správnej vedeckej teórii“, akú napísala slávna „svätá trojica“ Stanislav Gróf, Ervin Laszlo a Peter Russell vo svojej knihe z roku 2014 s názvom „Revolúcia vedomia“. Tak, teraz už poznáme cestu k spáse!

 2. Trochu více jsem se nad publikovanou tematikou zamyslel a musím přiznat, že na tom něco reálneho je. Doopravdy je zajímavé, že ta „svatá trojice“ s naprosto odlišnými zájmy k sobě našla cestu, aby společně nabídli světu něco, co jako svatý grál pomůže upevnit vplyv a moc současné anglo-židovsko-amerického mocenského seskupení v době, kdy se EU zmítá v pochybnostech o celosvětovém mocensko – kulturním směřování lidstva. Je jisté, že Čína s Ruskem a Indií mají co nabídnout světu pro budoucí generace lidstva a tak ta dosavadní mocenská doktrína může klidně zaniknout. Jsem rád, že se tady otevírá něco jiného a významnějšího, než je „letním tématem je i postava“, která je tu jenom proto, aby posloužila k propagaci jógy jednoho našeho diskutéra.
  Ale k věci: Stanislav Grof se zabývá transpersonální psychológii a je ve svém oboru světová špička. O Ervinovi Laszlovi se tady už mluvilo dost a tak víme, že se zabývá problematikou akaše – teda fungovánám světa, ale bez Boha. No a o Petrovi Russellovi víme, že byl kdysi ateista a potom našel svojí cestu k Bohu, který je poněkud jiný, jako nám přestavují dosavadní světové náboženské doktríny. Tedy to skutečně může být teorie nového grálu, který jak nám popisuje pan Staněk může sloužit k vytvoření novej mocensko-politickej doktríny na ovládnutí světa, když dosavadní už jak víme zlyhává. Tak se máme na co těšit…

  1. PAN KOLEMJDOUCÍ SI NEVŠIML, ŽE SVĚT je již dávno ovládán penězi a sexem. Obává se ovládnutím zaujetím lidu ideály dokonalosti. Úžas.

   1. Popsaný experiment Johna Calhouna nepřestává fascinovat již téměř 50 let. Badatel zavřel myši v omezeném prostoru a poskytl jim dokonalé podmínky: přebytek potravy, žádní nepřátelé, žádné nemoci, žádná nutnost o cokoliv usilovat. V první fázi sledoval překotné sexuální aktivity a množení, ale po několika generacích se objevilo destruktivní chování, které postupně převážilo. Část samců ztratilo zájem o samice, objevily se patologická agresivita a patologická plachost, část samic se odmítla dále reprodukovat, přibývalo sexuálních deviací až po kanibalismus… a vše skončilo zhroucením sociálního chování a zánikem populace.

    Takže nejde o ztrátu touhy po nalezeni svateho grálu, který má být příčinou pádu evropské civilizace. Legenda o grálu, nikdo ho nikdy neviděl…..představy, domněnky. Ale ta přežranost naší civilizace může být pravou příčinou toho tzv. pádu. Nízká morálka, boj o moc, diktát mysli……….

    Pan veterinář Staněk napsal knihu „Svatý grál a energie života“. Hned první věta části první říká – „Lidstvo upadlo do stavu pod úroveň zvířat“. Lidstvo upadá, nijak neroste, ale vždy má něco, co zvířata nemají a co je bude od zvířat v jakékoliv úrovni zásadně odlišovat. Jestli to pan doktor neví, tak se nedostane dál.

    Tudíž, legenda je pro pana Staňka taková pohádka, kterou může vyprávět svým vnoučatům. Symbolů je tam mnoho, za všechny ten fantastický meč!!

    A postavy – rytíř Lancelot – Podle prozaické verze pocházel Lancelot z královské rodiny, která však musela uprchnout před nepřáteli. Dítě unesla a vychovala jezerní víla, která mu dala také slavný meč. V 15 letech se Lancelot vydal do světa, aby si získal slávu, a stane se jedním z předních rytířů kulatého stolu krále Artuše. Zamiluje se do Artušovy manželky Ginevry a král ho pošle na velmi nebezpečnou výpravu. Lancelot však všechna nebezpečí překoná, vrátí se jako hrdina a s králem se smíří. Podle některých verzí se nakonec vrátí do Francie a dožije jako zbožný poustevník. / z wikipedie/

    Z téhož zdroje o králi Artušovi: Král Artuš je legendární anglický panovník 5. a raného 6. století, který dle středověkých dějepisců a romancí vedl obranu Velké Británie proti Sasům na počátku 6. století. Detaily jeho života jsou převážně díly lidové a literární tvořivosti; současní historici zpochybňují samotnou existenci této postavy.

    A my zase máme pověst o blanických rytířích a také máme legendu o Bruncvík, který získal na hradě krále Olibriuse zázračný meč . . . . . .

    Prostě, pověsti, pohádky a legendy lidem kdysi velmi pomáhaly, zvláště v dobách útlaku, útisku…..zatímco mocní popíjeli a pelešili se. Každý národ má svoje berličky z minulosti a proč to nepřiznat, trochu se i podobají.

    Úpadek je opravdu nutné hledat jinde. A cesta k nápravě? Naznačil to tady kolega Václav.

 3. Kolemjdoucí, ďakujem za dobrú pripomienku. Iba tá zmienka o „letnej téme“ je tak trochu nad rámec témy, netreba zabúdať, že sa neoplatí „dráždiť hada bosou nohou“!
  Nie som si istý fungovaním tej tvoriacej sa novej štruktúry Číny, Ruska a Indie, či bude schopná vytvoriť ten nový Grál, ktorý zabezpečí vo svete mier a kultúrny rozvoj sveta, keď ich kultúra a história je dosť odlišná. A tiež sa túžia pridať aj iné krajiny. Trochu mám z toho obavy.
  Pekný deň!

 4. ad.Jak vypadá svatý Grál?

  Má jej v sobě každý darem.A je to to jediné pro co si sem spolu s Otcem každý
  přišel.Pokud jej v sobě nalezne,bude jej mít navždy.Zcela určitě byl mnohým
  „obrazově“ ukázán,aby věděli proč jsou zde,ale to ještě neznamená,že jej drží
  trvale.
  Legenda o svatém Grálu/podstata je vystižena v samotném slovu/ obsahuje
  základní vzorec,který je přenosný,a tak sedá velmi snadno uvidět i v dalších
  legendách a příbězích.Ba co víc,je podstatou svitků Bible.
  Momentálně jsem dopřekládala tzv.Janovo zjevení,ve kterém je tento základní
  vzorec obsažen také.Jen je zpracován na základě zkušenosti jako odkaz pro další
  generace.
  Musela jsem nejdříve slovo vedle slova přeložit z řečtiny přes etymologii
  do češtiny.Již tady jsem nalezla spoustu hrubých chyb a uvědomila si tak,že
  překlady,které máme k dispozici,musely být překládány o mnohem více než tisíc
  let později.Předpokládám až v období po bitvě na Bílé Hoře.

  Jako příklad za všechny stojí za to upozornit,jak z Matky udělali prostitutku a smilnici.
  A to je pro jediné slovo,které je dnes překládáno jako porno,prostituce,smilstvo.
  Přitom jde o slovo :πορνείας ->od πορνεύω,*πορνεύω->“odpuštění,milosrdenství“

  Až poté je třeba slova textu přeložit z jazyka symbolů.Zatím jsem jen vybrala
  slova pod text a k nim rozepsala jejich skutečný význam s tím záměrem,aby si každý mohl
  tyto významy do textu doplnit sám a naučil se rozumět symbolům a tím i psanému textu
  Bible.

  Slova tzv.Janova zjevení jsou skutečná a pravdivá.A mohu opět jen poděkovat Otci,
  protože bez toho,čím mne provedl a čím jsem prošla,bych textu nerozuměla.

  Je tam napsán i úžasný a pravdivý výrok:Slova jsou nástrojem ducha,tedy mysli.
  Pokud nerozumím obrazům slova,jsem ztracen.Jenže pokud jsem naučen za slovy
  vidět určité obrazy,tak také,protože se mi stávají překážkou k pochopení symbolické
  obrazové komunikace.
  Obrazová komunikace s Vědomím,to jsou vidění jako jsou tzv.živé sny,vidění při
  regresích,holotropu,požití různých látek,při tzv.posmrtných zážitcích,bludech
  a halucinacích tzv.schizofreniků,atd.,ale i taková vidění jste popisoval i vy sám,jen jim
  doposud nerozumíte,co znamenají,jaké informace vám byly sdělovány.

  Chci tím říci,že obrazový jazyk v symbolech je jednotný pro celou civilizaci.

  Ke svatému Grálu vede tvrdá práce na svém sebepoznání se vpravdě.Rozhodně není
  někde mimo nás,ale znovu zopakuji:je v nás.Existuje jediný způsob,jak jej vědomě
  uvidět/uvědomit si jej/ u sebe a posléze i všude kolem.Tento způsob je pro mnohé
  trnitou cestou,která je v symbolech popsána v příběhu o Ježíšovi.V dnešní době
  je cesta ke svatému Grálu pro mnohé zcela nepochopitelná,protože symboly byli
  naučeni vidět a brát jako fakta.Tím se stali obětmi strašné iluze.Pod textem desatero
  přikázání jsou však i další a jedním z nich je:Nenecháš iluzi na živu!
  Přeložena však jako :Nenecháš čarodějnici naživu.Tedy hodně od věci a o důsledcích
  ani nemluvě.Další přikázání,jako doporučení,které ani křesťanské církve nedodržují
  a má příšerně tvrdé důsledky pro lidstvo:Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je
  nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému
  klanět ani tomu sloužit.A jakoby nestačily obrazy a sochy,kterými si lidé začali
  utvářet bludné představy o Bohu,přidala se k tomu i filmová produkce,a ta již těmto
  bludům nasadila korunu reality,jenž je pouhou iluzí poskládanou z představ a domněnek.

  Bůh nemusel pohnout prstem,abychom se dostali tam,kde jsme.A přesto jsme jeho
  součástí a je s námi stále.

  ad.Jakou měrou je Stvořiteli měřeno, takovou On pak skrze dítě „měří“ rodičům a světu.

  Každé dítě se narodí čisté,jako nepopsaný list papíru.Cirka do sedmi let nahrává jeho
  podvědomí vše zvenčí,všechny vzorce,i ty kterých si vůbec nejsme vědomi.Takže se
  na tom,jaký bude a jak bude přemýšlet,podílí nejen jeho rodina,ale celá společnost.
  Jen asi jedno procento je ovlivněno genetickými poruchami.
  Epigenetika jasně dokazuje,že všechny ty bludy o karmě ve stylu odměny a trestu
  jsou nehoráznou lží.Vždy totiž záleží na inteligenci a lásce rodiny a společnosti,
  jak se dokáží s tímto popasovat.Mnohé genetické vady vznikají díky nepřehledným
  příbuzenským svazkům rodových línií.V dnešní době se již tyto linie neevidují,takže
  si mnozí neuvědomují,že jsou příbuzní.To věděli již staří etruskové a staré civilizace
  před námi.Nám je to jedno.Bůh se nemstí a již vůbec ne přes děti!

  Svatý Grál rozhodně není o kvalitě vztahu muže a ženy.Žádné náboženství nevede
  člověka k přímému kontaktu se Zdrojem ani náznakem.Přitom texty nejen Bible
  o ničem jiném nepíší.Bible nazývá člověka dravým zvířetem.Člověk se v jakémsi
  sebeklamu začal vydělovat od živočišné říše v domnění,že je něco více.Přitom stále
  zůstává zvířetem.Dostal dar spirituality,dar rozumu.Tedy aby mohl pozorovat,
  přemýšlet,srovnávat,ověřovat.To však nedělá,neověřuje si získané informace.

  ad.Jen když lidská civilizace v inovovaném náboženství pozvedne sexualitu jako posvátnou..

  Sex je sex a neexistuje sex posvátný a zvířecí.Vždy je to jen pudová přirozenost
  této reality,která se týká zachování rodu.Lidé,tedy slepci, však sexualitu „povýšili“
  na zdroj iluzního sebeuspokojení a zdroj zábavy.Tím se tedy od zvířecí říše liší hodně.
  Neboť zvířata nejsou kupčíky a neobchodují se sexem.

  Tou jedinou cestou ke svatému Grálu je obřízka ducha přes spásnou sexuální askezi.
  To jest „rána“ na pohlaví.Rána nebo též úder smrtící,kdy smrt v jazyce symbolů
  znamená proměnu.Proměnu ducha.Nahranými programy v podvědomí a posléze
  sexuálním životem se duch,tedy zvpůsob myšlení rozdvojí,rozdělí do duality.Duálního
  myšlení i vnímání.A právě i tudy vede cesta zpět->obrácením!

  Král Amfortase je jako Otec,který si svůj svatý Grál střeží právě před neobřezanými
  ducha.Svatý Grál v nás je darem a zároveň součástí Matky.
  Neboť jak se i píše v tzv.Tomášovu evangeliu:
  “ Toto nebe pomine, i to, které je nad ním, pomine. Mrtví nežijí a živí nezemřou. Ve dnech, kdy jste snědli to, co je mrtvé, učinili jste to živým. Co budete dělat, když byste byli ve světle? V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Když se stanete dvěma, co budete dělat? “

  Zářící krystal->Krist,svatý Grál,kulička vakua,kalich,pohár,nádrž Siloe,kámen mudrců,
  zlaté rouno,atd.to vše jsou symboly pro jedno a totéž,lásku bezpodmínečnou,soucit,
  milosrdenství,jež je naší Matkou.

  *********
  “ Šťastné mysli jsou ti,co proudí/létá/ skupina/12/ jejich proto,aby zrodila spravedlnost jejich moci,aby vedly uvnitř ke stromům života a proto,aby mohli vstoupit do města zevnitř/skrze/ ty portály/brány/ jeho.“

  “ Venku jsou kůže/kožešiny/ a ti,co nepraktikují spiritualitu a milosrdenství,vrahové života a modláři/uctívači idolů/ a všichni,kterým líbí se lži /podvody,pomluvy/ a přetrvávají v nich.“

  “ Já Světlo našel jsem, spojení mé tady, dávající smrt uvnitř vás,týkající se těchto skutečností, pro volání/ komunikaci/ se Zdrojem,zvané též shromáždění.Já jsem podstata spojení a dítě milovaného Otce a zářivé ranní hvězdy-Matky.“

  4Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství
  4 Και η γυναίκα είχε πορφυρή+ και κατακόκκινη+ στολή, και ήταν καλλωπισμένη με χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια+ και είχε στο χέρι της ένα χρυσό ποτήρι+ που ήταν γεμάτο με αηδιαστικά πράγματα+ και με τα ακάθαρτα πράγματα της πορνείας της.
  překlad:
  4 A světlo uvnitř má fialové a šarlatové roucho,a okem mysli mně zdroj bohatství a skvostné jádro/jeskyně,skála/ a perla+a je uvnitř Písmem/knihou života/ slunce pohár+který plný popele dvou větví uzdravení stvoření,nečistých bytostí milosrdenstvím/dvou myslí světlem/ ona.
  *fialové->smrt ega a znovuzrození->duchovní barva
  *šarlatové-> citová a duchovní->soucit,milosrdenství
  *roucho-> srdce naplněné milosrdenstvím
  *oko mysli->“Oko Boží“ Ducha->Jitřenka,Ušas,Zora
  *jádro->vnitřní podstata

  *perla-> slzy,“slza“ ->bindu
  *kniha->kniha života
  *slunce v hliněné nádobě->symbol lásky k přírodním vědám,vědění;symbol spojení lásky a rozumu láska k vědění->moudrost-> Pistis Sofie=“vír/od torus/ spojení vědění/poznání/ s moudrostí“
  *popel-> je prachem ohně,který spálí vše staré a z popela povstane nový život,symbol znovuzrození
  *dvou větví->dvou rukou/pravice a levice/ duality-useknuté,případně zlomené berle->
  ->symb.uzdravení z duálního myšlení
  *nečisté->duální mysl,pudová náplň podvědomí,egoismus,žádostivost
  ************************
  *Grál->grail->graal->gradalis->gradus->*grasti/gresti/->jít,cesta,putovat->Poutník č.9->
  odtud 9 panen,jako 9 energetických center podle slovanských véd,též keltů
  *gradalis->krok za krokem
  *gradalis->mísa,miska,nádoba,pokrm
  *άγιο ποτήριο/řečtina/->svaté sklo->svatý pohár,kalich/skleněný->křišťál/;ποτήριο->
  ποτήρι < μεσαιωνική ελληνική ποτήριν / ποτήριον < αρχαία ελληνική ποτήριον < ποτήρ
  < πότος /pít/*peh->pít

  *mísa,pohár,kalich->
  *krev->symbol ega
  *krev svatých->symbol milosrdenství,soucit
  **********************-*
  Αποκάλυψη
  Αποκάλυψη->Απο/co/ + κάλυψη/skryté/
  Αποκάλυψη->odhalení,odkrytí->ἀποκαλύπτω ( apokalúptō , „ zveřejnit, odhalit “ )
  Aby si každý mohl sám odhalit skryté,je hned v první větě upozornění:
  1. Vrátí se skrývané od vnitřního Světla Proudu,to,které předává Bůh během zobrazení
  uvnitř duše/lásky bezpodmínečné/, tato podobenství je nezbytné zde nejdříve proměnit.
  A od vědomí uvnitř přinést rozluštění a do současnosti přeložit/přiblížit/
  má/moje/ znamení/symboly,pokyny/ skrze jeho uvnitř citu milosrdenství/svatý Grál/.
  *************************
  další perličky :
  * Ιωάννης= Ioannes = „Yahweh smírná“->od Smyrna
  *píše se zde o Jah a Jahweh
  *Smyrna->hebrejština מֹר ->مَرّ ( marr ) projíždění , průchod , procházení , tranzit->portál;مَرَّ • ( marra )->projít , uplynout , projít , přejít/arab./
  *Κύριε->Kyrie=“Paní“-> Κύριε Ιησού->“Paní světla“-> Έλα, Κύριε Ιησού->“Přijď,Paní světla!“
  *Κῡ́ριος->Řecký překlad Tetragrammatonu v Septuagintě->Κῡ́ριος= YHWH
  *YHWH =“Nesoucí světlo smrtící“

  1. HVĚZDIČKO, MOC PĚKNÉ A TENTOKRÁT VĚCNÉ S TÍM, ŽE SEX ČLOVĚKA NENÍ SEXEM ZVÍŘAT. uŽ JSTE VIDĚLA ZVÍŘECÍ BORDELY?a „SEXUÁLNÍ PRAKTIKY“?

   1. Pane Staňku, ako vidno na týchto diskuzných príspevkoch pod neurčitým pojmom sv. Grál si je možné predstaviť hocičo, ako to dokazuje aj príspevok našej Hviezdičky. Je to dané ľudskou slobodou myslenia a cítenia, ktorú majú ľudia ako dar od Stvoriteľa, na rozdiel od zvierat, ktoré takúto slobodu nenadobudli. Je zvláštne, kam až táto ženská fantázia siaha. Často sa pýtam sám seba, či je to pre ženy dar, alebo prekliatie? Mužská spiritualita sa predsa len drží viac pri zemi – je viac materiálna, ale tá ženská nemá žiadne hranice. To nemienim ako kritiku, ale ako konštatovanie – aby si to naše jemnejšie polovičky špatne nevysvetľovali. Majú môj obdiv!
    Želám krásnu letnú pohodu!

  2. Hvězdičko pěkné, ale málo k čemu – v diskusi. Bylo by velmi prospěšné zpracovat text jako článek pro tuto adresu. Možná by byla nutná lepší úprava stránky. A za čárkou, a za tečkou na konci věty dělat mezeru. Jinak díky.

  3. Dobrý den Hvězdičko. Pěkné. Zejména ty „překlady“ Janova zjevení“. Řecky ani arabsky neumím, ale slovo מֹר ,které jste použila v „perličkách“ znamená hebrejsky myrha a מר je pán (muž).
   S pozdravem Valdemar

   1. Valdemar19.08.2019 12:12
    Řecky ani arabsky neumím, ale slovo מֹר ,které jste použila v „perličkách“ znamená hebrejsky myrha a מר je pán (muž).

    Máte pravdu,má i jiné významy.Jen je třeba jít hlouběji.Při zasílání se prohodila arabská a hebrejská písmena.
    Lze si toho i všimnout.Nakolik se čtou zleva doprava,při odesílání se téměř vždy něco prohodí.
    Doufám,že nyní to projde.Pokud ne,dala jsem odkaz.
    https://en.wiktionary.org/wiki/מר
    ר • ( mar ) -> hořký
    • ר • ( mar ) Pane (titul úcty k muži, předcházející jeho příjmení).-> ܡܪܐ ( mārā ) ->pán,též hořkost->MÁRAमार->smrt/znovuzrození/

    https://en.wiktionary.org/wiki/مر
    مَرّ • ( marr ) m -> projíždění , průchod , procházení , tranzit

    Co se týká jména Smyrna jako symbolu :
    *Smyrna =“Myrha“->modrozelená vonná pryskyřice->složka kadidla
    *posuzuje se : jasnost/světlo/,tmavost/moudrost/ a lepivost/stmeluje/

    jazyk symbolů:
    *kadidlo->pomáhá opouštět pudovou rovinu a navozovat citový a duchovní prožitek
    *vůně->ostrá,příjemná a hořká
    *pryskyřice->symbol očisty mysli
    *tmel->budování vlastní osobnosti
    *jako míza stromu->je symbolem pro krev stromu/citu/,a tou krví je láska bezpodmínečná,milosrdenství
    *modrozelená->symbol osvobození/znovuzrození

    A nyní jak si to ověřit?Hebrejská písmena mají také číselné hodnoty,navíc jsou to obdobně,jako v sanskrtu, slova složená z vícero písmen/i slov/ a tím i vícero pojmů,která ukazují hloubku slova samotného.Spolu pak většinou dávají stejný význam.A tak je tomu i v tomto případě
    Písmena מֹר mají také číselné hodnoty/symboly/.
    מֹר->/mem/ + /reš/->č.5 a 13+ č.200 a 20,což znamená:
    *proces učení sebe i druhých
    *smrt,čili znovuzrození->mar se používalo i u nás ve slově: mara-smrt;ale také pod jménem Anna/Milostivá, sladká a hořká, smutná/ nebo Mara-> odtud pochází i slovo mor/smrt/ jenže již s významem smrti v této realitě
    *jasná a bdělá pozornost
    *dokončení
    *bystrý úsudek a hluboký vhled
    *probuzení a vnímavost
    *princip intuice,sebedůvěry a schopnost být sám sobě zdrojem
    *spolu dohromady dávají opět číslo 13 /smrt,tedy znovuzrození/ a č.4. ,které patří Otci,což spolu znamená ->
    „smrt a znovuzrození ducha“

    A nyní proč jsem vybrala pojem průchod/portál,brána/.Na základě předchozích informací v textu zjevení/vidění/.Jednak to znamená ,že brána odděluje dva různé světy,ale zároveň je i spojuje. Babylon znamená Boží brána/průchod,spojení/. A také jsem vědoma,že touto bránou i spojkou je tzv.svatý Grál,též kulička vakua,perla,..
    V Apokalypse/tzv.Janovu zjevení/,kterého je autorem žena/zrovna jako Janova evangelia,se pod jménem Smyrna skrývá láska bezpodmínečná,a jako energie se nachází v jednom z energetických center našeho těla.Je to živá a velice vnímavá energie,která je propojena se všemi ostatními a je vědomá. Rozhodně se netýká názvu reálného města nebo církevní organizace toho podsvětí.
    Ukázka z Janova zjevení 2:8-11
    8 K spojce volání/spojení,shromáždění/ Moudrosti lásky bezpodmínečné si vryj do paměti : Této praví,“podstata smrti“,co proměnila mrtvého a převedla na druhou stranu uvnitř Života :
    9 Znáš útlak/utrpení/ chudoby ducha ,přesto je tvým bohatstvím a lži od těch,co říkají,že vlastní védy Ducha, uvnitř přesto nejsou,ale jsou svedeni rozdělenou/duální/ myslí.
    *chudoba ducha= chudoba srdce
    10 Neděs se těchto lží,brzy je překonáš.+Buď si vědom!Jupiterova rybářská síť hozena dolů,abys pokračoval dál,dědictví uvnitř tebe stráž /hlídka/ proto,aby pozvedla uvnitř zcela vnímání + a během toho cítíš tlak bdělé pozornosti,kdy učí tě uvnitř důležité informace vidět ověřováním dokud tma+ a obětí jeho tobě spirála Jednoty Života.
    *Rybář->možnost dostat se k duchovním obsahům mysli->Otec
    *rybářská síť->umožňuje rozlišovat zrno od plev->pravdivé informace od lží
    *dědictví->bod spojení,láska bezpodmínečná
    *strážce,hlídka->Jupiter->Moudrý stařec = Nebeský Otec;symbol proroka a osudu
    *tlak dvou rukou=bdělé pozornosti důležitým informacím/světla/
    *dokud tma->když se rozsvítí,většinou přichází spásné Aha!,vidět,umět rozlišovat během noci,
    *obětí->darem
    *spirála->ukazuje plynulý vývoj,implikátní/zavinutý/ a explikátní/rozvinutý/ řád,jinými slovy: „rozvaž a spoj“

    11 Ty,kdo máš ucho k slyšení+co zpívá Proud uvnitř shromáždění/během volání/: Toto kdo dobude, v žádném případě netrpí chudobou srdce/zlem/ od tmy zevnitř.
    *
    Duchovní jazyk symbolů, jako způsob komunikace, se liší obrazovým významem pojmů. V tom je jedinečný a úžasný.Je obrazový.A je zde proto,aby spojoval duální mysl. Je tedy jednotícím principem.Uvedu malý příklad: Pokud nakreslím strom nebo ukáži strom na fotografii lidem všech jazyků,každý mi řekne jiný název,ale obraz všech těch názvů zůstává stejný.Tak se to má i s pojmy v Bibli.Názvy se během generací mění,ale obraz zůstává stejný.A ten obraz stromu je symbolem pro cit.
    *
    Filipovo evangelium:
    „Pravda nepřišla na svět nahá, ale přišla v symbolech a obrazech. Svět by ji jiným způsobem nepřijal. “
    „Jména, která se dávají věcem světa, jsou velice klamná. Obrací totiž myšlení od toho, co je pevně dáno, k tomu, co pevně dáno není. Ten, kdo slyší ‚Bůh‘, nechápe to, co je pevně dáno, ale zná to, co pevně dáno není. Tak se to má také s ‚Otcem‘, se ‚Synem‘ i se ‚Svatým duchem‘, s ‚křtem‘, se ‚světlem‘ a se ‚vzkříšením‘, s ‚církví‘ i se vším ostatním. Nezná to, co je pevně dáno, ale zná to, co pevně dáno není. Nenaučí se to, co je pevně dáno. Jména, která lze slyšet, jsou ve světě proto, aby klamala. Kdyby byla v aiónu, nebyla by užívána jako jména ani by nebyla kladena mezi světské věci. Mají svůj konec v aiónu/v čase/.
    Pravda však dala vzniknout jménům ve světě kvůli nám, protože je nemožné, abychom jí bez těchto jmen pochopili. Pravda je jedna a kvůli nám je mnohostí, abychom se, sami v lásce, poučili skrze mnohé.“
    *
    Významy pojmů se s téměř s každou generací obměňují.Slova,která známe dnes mají obvykle již jiný význam,než jak byla chápána před sto lety nebo tisíci lety.Proto je třeba pátrat po původním významu slova,abychom mohli dostat,co nejlepší obraz.Až pak mohu slovo přeložit z jazyka symbolů do současných pojmů.Rozbalování symbolu se mi často stává již při sledování řetězce původu slova.Důležitý je kořen slova.
    *
    Vřele doporučuji shlédnout,nemusíte celé,stačí od 1:00:35.Nejde o vynikající přednášku,ale o obrazy na konci,včetně symbolu jin a jang. Přesně o tom se píše v Bibli i tzv.Janovu zjevení.Ta kulička uvnitř je svatým grálem. Upozorňuji však,že se jedná o obrazy vně,které slouží k pochopení toho,co je uvnitř nás. Důležitější je nalézt jej v sobě samém.
    https://www.youtube.com/watch?v=EkzgV511O34
    *
    Co se týká hebrejštiny a řečtiny stojí za to uvést důležitou informaci.Každý mluvící hebrejsky nebo řecky, má o to větší problém rozkódovat původní význam a symbol slova z prostého důvodu:jeho mozek se naučil současnému obrazu pojmu.A proto to neuvidí!Zrovna jako když hledáme něco,co neodpovídá naší naučené představě /viz.Čtyři dohody s Jaroslavem Duškem/.I když faktem je,že jsou již bohatší o jiné informace, které jsou v češtině zkomolené,překroucené a navíc lživé.Vždyť i čísla jsou zcela jiná v řeckém textu.Chci tím říci,že každý laik má větší šanci ,nežli profesionál,či domorodec.Ono to chce vzdát se všeho naučeného, jinak není šance pohnout se z místa a začít stavět na pevných základech,tedy na tom,co je pevně dáno.
    *
    Co se týká Bible,obsahuje svitky s informacemi pro další generace.V žádném případě se nejedná o proroctví ve smyslu věštění toho,co se stane v budoucnosti.To je holý nesmysl,který je církevní propagandou,nikoliv skutečností.Slovo Prorok,znamená vidoucí. Vidoucí za obraz. Jinými slovy Prorok vidí vzorce,které je schopen přenášet díky abstraktní inteligenci do jiných příběhů.Základ zůstává stejný.Tak se to má i se svitky Bible. Jestliže církve tvrdí, že Izajáš prorokoval /ve smyslu předpověděl/ příchod mesiáše,pak nehorázně lže. Neboť informace, které skýtá se týkají každého jednoho člověka.
    Uvedu příklad: Když jdu uvařit guláš,potřebuji k tomu patřičné suroviny a ingredience.Když chci postavit dům, potřebuji k tomu pozemek,stavební materiál,atd.Potřebuji také znát postup a mít určitý nákres,jak by měl vypadat. To v současnosti není až takový problém,mohu se inspirovat jinde,mohu si nechat poradit a mohu využít moderních technologií.To je svět vnější.
    Hůř jme na tom,když máme vybudovat chrám a místo setkávání se Zdrojem v sobě samých.A když máme nejprve rozebrat naši osobnost až na samou podstatu,abychom se poznali vpravdě.A právě o tom jsou pravá Písma.O našem vnitřním světě.Ten je v současnosti v troskách a je to zjevné. Náš vnitřní život je nám zobrazován vně a nezáleží na tom,jak se před světem přetvařujeme,protože zevnitř vysíláme signály,které si mnozí vůbec neuvědomují.To se týká jedinců,rodin,národů i celé civilizace.S vnitřní špínou člověk nic nedělá,a ta se projevuje, doslova zobrazuje vně.Všechna špína světa se rychle zametá pod koberec,aby nebyla vidět.Svět se v ní topí.
    A nyní se můžeme podívat pravdě do očí.Nebude se mnohým líbit.Lidé nejsou upřímní ani jeden k druhému, natož k sobě samým a Bohu.Ptají se, kde ten Bůh je,protože byli naučeni církví,že je mimo nás.Jenže Bůh je námi a s námi po celou dobu.A ukazuje nám naší vlastní špínu.Náš strach,naši ulpínavost,hmotné touhy,závislosti,atd., jenže člověk ve své zaslepenosti věnuje svou pozornost vnějšímu světu místo tomu svému vnitřnímu,a tak se nechává neustále strhávat vírem tornáda vnějšího světa,místo aby našel klid v jeho „oku“ a stal se kolemjdoucím. Podstata všech je totiž stejná!

    Děkuji za příležitost naznačit sílu a hloubku slova מֹר , pouhých dvou písmen jednoho pojmu.

   2. Milá Hvězdičko,
    z celého srdce Vám děkuji za nádherná, vskutko občerstvující slova.
    Moc by mne zajímal celý váš překlad Janova zjevení.

    Z čeho usuzujete, že Janovo zjevení napsala žena?

    S pohledem do zrcadla máte naprostou pravdu. Přesně stejně o tom mluví i Abdrushin. Sám jsem překvapen, jak málo lidí je ochotných do zrcadla opravdu pohlédnout a očistit se slzami…

    Občas sem z Agape zabloudím a jsem rád, že jsem Vás takto potkal. Je to, jak s tím zrcadlem. Často se v diskuzích (v podstatě kdekoliv) nejde setkat s originálními, vlastními názory, kterými bychom se mohli (a měli) vzájemně posouvat.

    S pozdravem Valdemar

 5. Při posuzování článku se snahou o jeho pochopení je potřebné znát řadu věcí, principů a jejich souvztažností. Také různost těl člověka, které ho vytváří a jejich funkce, od toho jeho nejjemnějšího po to nejhrubší. Rozdělení mysli v oblasti působení, i těch těl a v neposlední řadě rozpětí vědomí v odlišných sférách působení, především však ve svém vlastním nitru. Základní sílu danou Bohem, duši, spojující lásku, jednotu a harmonii, a to také především v nitru lidské bytosti. A v neposlední řadě tvořivý proud, zvuku a světla, Ducha či Slova jako tvořivý projev Nejvyšší bytosti, který každým okamžikem vyzařuje do Stvoření, do jednoho každého z nás. Sloučením, pochopením a prožitím všeho uvedeného, se dojde i k nalezení toho pojmenovaného poháru, grálu. Jestli bude svatý a splní svůj účel, záleží především na člověku, který se jej snaží nalézat. Bůh jej ukryl a ústy svého proroka řekl – hledejte, proste, tlučte.

 6. No, jak se zdá, legenda o sv. Grálu zůstane i nadále legendou, sex zůstane i nadále sexem, i když mu budeme občas říkat „láska“ a boj o moc zůstane i nadále politickým cílem ve všech krajinách světa. I nadále si budeme povídat pohádky pro děti a budeme se divit, jak nám ten náš život, jako voda uniká mezi prsty do nenávratna. A nadále si budeme dělat iluze, že tomu tak není, že to všechno má svůj skrytý význam a že všechno spěje k vyššímu ideálu…

  1. Honza píše: „probuďte se!“ – Honzo, to nejde. Všechno je pouhý sen…

 7. → Prostě, pověsti, pohádky a legendy lidem kdysi velmi pomáhaly, zvláště v dobách útlaku, útisku…..zatímco mocní popíjeli a pelešili se

  Mluvíte, jako by tomu bylo dneska jinak. Kecům o tzv. demokracii a tzv. svobodě, můžou dnes věřit fakt jenom blázni.

 8. Pan Staněk tu vytváří skupinu lidí – zmatence !!

  ad/
  Zmatence v národech a státech poznáme podle těchto znaků:

  1/ Za smysl života prohlašují „mít hodně papírků (peněz)“ a užít si živočišného.

  2/ Být hodně slavný neboli zapsaný „někam“. Nejlepší prý je bysta nebo socha. Vše hmotné stejně shoří jednoho dne s celou zeměkoulí, kromě zápisu ve vlastní duši a paměti Stvořitele o nás!

  3/ Redukují složitý proces sexuality a početí dětí na zvířecí pud. (Nejlépe do zkumavky a k pokusům.)

  4/ Vykládají vztah muže a ženy za dočasné obluzení mysli zamilovaností.

  5/ Neberou dítě jako duši přímo svěřenou Bohem, ale jako pracovní sílu.

  6/ Vykládají dětem, že mají vůči rodičům a Bohu práva apod.

  Podle mne: Co vidí kdo špatného kolem sebe a ve světě, je následkem myšlení a činnosti lidí s výše uvedenými zásadami!

  – – – – – – – – – – –

  Kdo mu dal asi právo nazývat lidi jako zmatence? Každý jeden člověk, jeho duše, má za sebou různé etapy svého vývoje. Některá je tu třeba poprvé, jiná se zdokonaluje a navštívila tento svět již poněkolikáte.

  Pane Staňku, Vy si o sobě myslíte na dost vysoké příčky tzv. „lidství“, co? A přitom nevíte abslotně nic o tom, proč je duše v lidském těla na tom které stupni vývoje.

  Jevíte se mi jako dosti sebestředný člověk. Ale já Vás za to neodsuzuji. Je to Vaše cesta životem. Jen si tak říkám; čeho jste Vy asi následkem ?

 9. Pro Luboše
  Raději neodsuzujme, abychom nebyli souzeni. Protože nikdo z nás není dokonalý a rádi si myslíme, že jsme lepší, než druzí. Obvykle „se nám jeví“ druzí právě v zrcadle našich vlastních chyb. Týká se to samozřejmě i mne.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference