mapa stránek || vyhledávání

Antidarwin aneb „nevědecký“ výklad vzniku člověka

Aby mohl vyniknout rozdíl logik „vědeckého“, čili ateistického výkladu objevení se člověka na planetě Zemi, a „nevědeckého“, stvořitelského výkladu vzniku člověka, je nejprve nutné zkráceně popsat pohled „vědecký“, který je vyučován na ateistických školách…

Evoluce člověkaZní v hrubých rysech takto: pod vlivem mutagenních činitelů, tj. záření a genetickou mutaci vyvolávajících látek se v pramoři náhodně slučovaly atomy hmoty tak, až vznikla první buňka. Její DNK (dědičnost nesoucí podstata všeho živého) tvořilo tisíc genů, přičemž každý z nich se skládá z několika milionů přesně prostorově uspořádaných atomů (u člověka přes dvacet tisíc genů). Tyto první buňky, vedeny pudem adaptace na životní prostředí, se začaly samy od sebe sdružovat ve složité organizmy, modifikovat a doplňovat svoje genetické spektrum o další a další geny. Tak v průběhu milionů let prostřednictvím náhodně vzniklých genů se na Zemi objevila celá diverzifikovaná živá příroda.

Na konci této samovolně se vytvářející vývojové řady se jako poslední ze série náhod objevil tvor, kterého označujeme jako opici. Ani tam se však tyto fantaskní záplavy náhod nezastavily. Sdružené kooperující shluky buněk, nyní se chovající jako opice, se rozhodly dále se vyvíjet. Před dvěma miliony let se tak na Zemi prostřednictvím mutagenního působení radioaktivního záření objevily první zdokonalené opice – hominidé typu homo habilis, erectus a ergaster.
 

Zádrhel „vědeckého“ pojetí

Ani tyto vysoce organizované konglomeráty buněk nebyly dokonale přizpůsobeny měnícím se podmínkám životního prostředí, a proto se buňky v jejich tělech pomocí mutací dále vyvíjely. Náhodně se „v rámci přírodního výběru“ ustanovovaly další a další geny, přiřazované do DNK hominidů. V důsledku toho se před půl milionem let objevil další vyvinutější opočlověk neandrtálec a člověk heidelberský. Ani s jeho přizpůsobením životnímu prostředí nebyla však prabuňka spokojena. Proto se znovu samo sestavilo dalších 230 genů, které se v přírodě nikde nevyskytují a vložilo se neandrtálci do genofondu (těmito geny se totiž odlišuje genofond neandrtálce od genofondu současného člověka). V důsledku této „schopnosti hmoty sama od sebe se vyvíjet“ se na Zemi objevil současný člověk s jeho „dále se nevyvíjejícím“ genofondem. Teprve ten se začal cítit jako dostatečně vyvinutý a začal si sám říkat „dvakrát moudrý“ – Homo sapiens sapiens.

Takto popsaný způsob objevení se člověka na Zemi se suverénně vyučuje na školách sto let. Jenže s rozšifrováním genetického kódu člověka, opice a neandrtálce tento výklad „ovinuly nějaké mraky“, jak by to docela výstižně definoval Švejk. To jest fakt, že opice mají pořadí genů ve šroubovici DNK naschvál uspořádány tak, že je nemožné, aby z nich jejich dalším vývojem vznikl člověk. „Dialektici“ proto před časem učinili slovní únik z tohoto logického zádrhelu tím, že věc „vysvětlili“ následovně: člověk a opice mají společného předka. Vznikla tím sice ve světě vědy nepřípustná chiméra, kterou nikdy žádný archeolog nepotvrdil, ale posluchači škol si toho nevšimli.
 

Přání otcem myšlenky

Netrvalo však dlouho a objevil se další problém. Také genofond moderního člověka a jeho posledního „opočlověčího“ předchůdce neandrtálce, který vyhynul před 30 tisíci lety, se objevil jako neslučitelný s genofondem současného člověka. Tento nález opět donutil ctitele „samovolného vývoje“ ke „stažení do připravených pozic“. Opět byla do řetězu dosazena další nikdy nenalezená chiméra – tentokrát společný předek neandrtálce a současného člověka. A tak je nám stoupenci domnělého „vědeckého světového názoru“ dokládáno, že jsme my, lidé, zde na Zemi pouze díky základní vlastnosti hmoty sama od sebe se vyvíjet, komplikovat svoji strukturu, neboli snižovat entropii. Stoupencům samovolného vzniku života a člověka kupodivu vůbec nevadí, že všechny samovolné děje, které člověk na Zemi a ve vesmíru mohl dosud pozorovat, mají právě opačné směrování. Vše se vždy rozpadá na jednodušší, neboli se zvyšuje entropie (stav pravděpodobnosti). Že by za touto slepotou stoupenců samovývoje byla nějaká logiku blokující hypnóza v mozku, něco ve smyslu „přání otcem myšlenky“?

Tato výše uvedená „vědecká“ teorie vystřídala tedy předchozí „nevědecký“ biblický popis objevení se člověka na Zemi. Ten vznik a existenci života a člověka vykládal jako výsledek působení rozumem neuchopitelného Boha Stvořitele, který člověka učinil z hlíny a vdechl mu nesmrtelnou duši. Smyslem jeho zhotovení mělo být to, aby se objevil někdo, kdo by se Stvořiteli klaněl a chválil jej. Ale člověk se místo vděčnosti zvrhl a ne a ne být spokojen a chválit, zejména, když se mu nevede.

Za toto výkladové vakuum nabízím čtenáři jinou variantu, za kterou se se mnou může vydat na „výpravu proti proudu času“. Ne na „ayahuskové“ pramici indiánů (v obluzení houbami), ale ve vibraci prachobyčejného stavu rozšířeného vědomí. Takový vzniká vymístěním duše z těla a jejím pohybem v „jiné“ dimenzi a „jiným“ časem. Člen spolku Sisyfos prof. Koukolík tento stav „odhalil“ jako jev, který se dostavuje při „dráždění angulárního oblouku v mozku“. Ponechme členům spolků „vědeckého světového názoru“, kteří neví, o čem vůbec mluví, jejich vysvětlení, a ponořme se do bezčasovosti před Velkým třeskem.
 

V době před Velkým třeskem

Cítíme neskonale příjemné světlo a v něm se vznášející beztvaré bytosti. Jsou tím šťastnější, čím jsou zdroji světla blíže. Ty na okraji touží přiblížit se, ale to je možné jen na základě zvýšení vlastní dokonalosti neboli lepšího poznání Zdroje Světla (Boha). Ale dokonalost není v této dimenzi jak a na čem zvýšit. V dokonalosti není možné zvýšit poznání Podstaty bytí, neboť není konfrontace s opakem, s nedokonalostí. Světlo však vnímá touhu vzdálenějších po přiblížení a z lásky k nim koná. Poskytne jim šanci rozšířit jejich poznání Podstaty světa tím, že z dokonalosti vyjme částečku, fyziky definovanou jako bod menší než elektron (viz počátek Velkého třesku), a učiní z ní takové zkušební hřiště pro ty, kteří se chtějí přiblížit. Udělá to tím, že částečku z věčnosti rozštěpí na plus něco a mínus něco. Plus čas a mínus čas, plus prostor a mínus prostor, plus hmotu a antihmotu. Plus vesmír a mínus vesmír. Sloučené dohromady se však oba vesmíry opět složí v jednotku dokonalosti! Učiní tak v ději, který dnes nazýváme Velký třesk. Vznikne tím náš hmotný vesmír, který není ničím jiným než „pískovištěm“ pro hraní dosud nevyvinutých duchů. Na tomto hřišti dočasných nerovnováh se mohou zde účastní neboli inkarnovaní duchové snažit o lepší poznání Stvořitele. Za jejich snahu se jim pak dostane odměny, neboť po oddělení jejich ducha od těla se tento může více přiblížit ke Světlu, což bylo jeho původní pohnutkou pro vtělení (viz Ježíšovo podobenství o duchovních semenech a půdě). Námi vnímaný plus vesmír a jeho tušený stín mínus vesmír je tedy takovým výcvikovým prostorem pro nás nedokonalé duchy. Smyslem bytí v něm a nošení hmotných těl je z hlediska věčnosti lepší poznání Stvořitele.

Celé stvoření má podle současného stupně poznání lidského rozumu (viz teorie tzv. superstrun) deset dimenzí, které jsou však vnímatelné pouze duchem (jeho okem). Pokud je však lidský duch usazen v hmotném těle (neboli člověk žije), nebo se dokonce s tělem ztotožní, je vnímání existující reality omezeno smysly hmotného těla. A ty z existující reality registrují jen čtyři dimenze: tři prostorové a čas. Lidský duch, uvězněný ve hmotě, může tedy vnímat jen rozměry, které jsou s danou hmotností svázány. Pouze uvolní-li se od hmotného těla, obnoví se původní schopnost vnímání stvoření ve všech jeho dimenzích. Děje se tak při tzv. mystériích za stavu rozšířeného vědomí, vytrženích ducha, zjeveních a nakonec vždy a všem při smrti fyzického těla.
 

Dokonalý tvůrčí proces

Pojďme ale dál. Jakmile velký třesk z rovnováhy věčnosti dosáhl stavu, že se v něm objevily planety, na nichž by mohly vzniknout kvalitativně nové formy nerovnováhy neboli živé bytosti, vyšší bytosti dimenze věčnosti Elohim začaly konat (tento pojem pochází z kabaly: el – označení dokonalosti, odtud anděl; o – symbol nekonečnosti kruhu; him – sebe vědomá bytost, oddělená od Stvořitele; Elohim je tedy dokonalá, věčná sebe vědomá bytost). Sbírají a navazují „jako korálky“ atomy, z nichž vytváří purinové báze a aminokyseliny. Ty dále skládají v DNA a v bílkoviny živých těl. Tak sestaví složitou hmotnou sloučeninu, v níž se může usadit energie vyšší dimenze, živá síla. Tak se na Zemi objeví první život. Proto se nenašly žádné masy náhodně vzniklých nepovedených DNK a bílkovin mimo živé organizmy. Kdyby se tyto sestavovaly náhodně, jak tvrdí ateistické „bratrstvo náhod“, na jednu úspěšnou DNK by jako nepovedené náhody musela existovat celá moře nepovedených! Elohim však při sestavování postupují neomylně, protože si postup dokonale pamatují z variant předchozích velkých třesků, z nichž se vyvinuli oni. Jako jediná o nich hovoří Bhagavádgíta! Ta říká, že při každém „Třesku“ vzniká z nižších duchů nová generace vyšších duchů, nový chór „cherubínů a serafínů“. Jsou to ti lidští duchové, kteří se za života v těle stačí na „pískovišti“ Velkého třesku dopracovat k vyššímu poznání Stvořitele. A jsou to všichni, kteří si ten cíl dají, neboť jim při jejich snaze pomáhají Elohim. Ježíš Kristus říkal: „Tlučte (o poznání nebe) a bude vám otevřeno!“ A také: „Kdo tento život (biologický) ztratí pro život věčný (poznání dimenze věčnosti), získá jej (ji)!“ Kdo tento život naopak žije pro úspěch na tomto světě, nenaplní pravý smysl své existence a tím žije zbytečně z hlediska věčnosti. Proto se Ježíš označuje za Cestu (správné pojetí života v těle), Pravdu (pravý smysl života) a Život (následná neomezená vědomá existence ve Světle).
 

Elohim – tvůrci lidského genofondu

Ve čtyřech dimenzích hmotnosti neviditelní Elohim jsou ti, kteří rychlým způsobem a podle chemickofyzikálních podmínek té které planety sestavují a ovlivňují genofond. Proto akademik Josef Charvát v knize „Život, stres a adaptace“ žasne nad tím, že bakterie jsou anticipovány (dopředu připraveny) na všechna nově syntetizovaná antibiotika, se kterými se ve vesmíru nemohly potkat! (To je tvrdý oříšek pro evolucionisty!) Bakterie samozřejmě ne, ale Elohim ano. Elohim nejen poskládají korálky šroubovic DNA všeho vzniklého na Zemi, ale také každému člověku „na míru“ upravují DNA rodičů při oplození vajíčka v děloze matky. Děje se tak jevem, který genetici pozorují jako jev po oplození vajíčka matky. Označili jej jako „skákající geny“. Jednotlivé purinové báze jakoby z ničeho nic po spojení chromozomů rodičů odskakují nebo přiskakují v jednotlivých genech na místa ve šroubovici DNK a tím aktivizují nebo inaktivizují jim odpovídající geneticky dané schopnosti právě zplozeného. Předurčují tak v určité míře jeho osud! Ejhle ony v tranzu dávno pozorované sudičky! Každému lidskému duchu šijí Elohim hmotné tělo přímo na míru, s ohledem na jeho žádoucí vývoj, nebo na žádoucí „spálení“ negativní karmy z minulých životů. „Ani vlas na hlavě nespadne člověku bez Boží vůle,“ říká Ježíš. Tedy Elohim to byli, kteří lidským duchům sestavili těla, tj. „ony loďky“, na nichž mohou „vplout“ do těchto nedokonalých hmotných dimenzí. Sama od sebe a náhodou, jak věří marxisti-leninovci, dialektičtí materialisté (nyní přejmenovaní na redukcionisty), skeptici s vědeckým světovým názorem, se ve hmotnosti nesestaví ani „stará bela“.

Do obrazu dějů v našem vesmíru se tedy člověk může dostat jen tak, že si uvědomí, že žije v desetirozměrné realitě za stavu, kdy smysly a přístroji vnímá jen čtyři dimenze (viz teorie superstrun). Že dopady jeho činnosti ale zasahují i do rozměrů, do kterých nevidí, a vyvolávají tam procesy, jejichž následky nedohlédne. Před nimi nemohou člověka varovat smysly, ale pouze tzv. boží přikázání, získaná ve stavu rozšířeného vědomí. V tom je podstata Ježíšova varování, že nikdo neodejde z hmotnosti, dokud nezaplatí do posledního pěťáku za zde nadělané škody. I ty, které ve zdejších dimenzích nejsou viditelné. Čekají jej v antivesmíru (záhrobí) poté, co opustí hmotné tělo. „Běda pachatelům nepravostí! Bylo by pro jejich duši lépe, kdyby se nenarodili,“ říká Ježíš.
 

Závěr „nevědeckého“ výkladu původu člověka na Zemi tedy zní: Elohim pro nás připravili tělo a toto je velkým darem pro každého z nás, neboť nám skrze život v něm umožňuje přiblížit se poznáním stvoření k jeho Stvořiteli neboli ke Světlu (nebo také se vzdálit do tmavých končin záhrobí). Tak přijímejme život s vděčností za něj a žijme s pravou perspektivou! „Nositelům“ vědeckého světového názoru ponechme tu jejich!
 

Tento článek byl zveřejněn v tištěném časopisu PHOENIX v měsíci únoru 2008.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.9
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

29 komentářů

 1. Pane Staněk, pěkný článek, jen si tam opravte ty DNK.

  Dle mého stavu přesvědčení se děje práce na DNA po oplození vajíčka z pozice pozorovatele v této omezené realitě, ale z pohledu mimo tuto realitu je to už předem hotové, a to tak předem, že už vše bylo dáno v době velkého třesku, celý vývoj a děj vesmíru. Tu určitou míru předurčení osudu o které píšete vnímám jako totální. Ježíšův výrok „Ani vlas na hlavě nespadne člověku bez Boží vůle,“ ukazuje na tuto v podstatě Boží „totalitu“ Probíhající děj v tomto časoprostoru a vývoj jak ho lidé mají možnost zachycovat smysly těla se odehrává podle předem daného naprogramování stvořitele, a ne podle nějaké vůle člověka v procesu jeho rozhodování a konání v rámci zde ubíhajícího času. Duše jako ještě nevyvinutá dočasně oddělená částečka Ducha je ve hmotě přítomna dějům a z toho čerpá informace aby po absolvování tohoto trenažéru mohla splynout v jednotě Ducha. Zdá se mi, že tento Duch je duchem pod planetou, čerpá informace z dění hmoty planety od jejího vzniku, tedy nejprve z minerálů a následně jednoduché flory, fauny a aktuálně i z dějů těl lidí jako nejvyspělejší formy hmoty. Takovýto duch bude všude ve vesmíru, tedy měsíc má také svého. Ale existují i planety s tvory na lidské bázi, ale duchovně vyššího stupně vývoje. Tam se vyvíjí Duch již ve fázi, kdy je si plně vědom sám sebe a své přítomnosti ve hmotě. Jednotlivé nosiče Ducha (lidé) tam na sebe neútočí, ani se nehodnotí, protože vědomí bytosti již není tak egoistické jako zde, tedy není na úrovni hmotného vědomí těla, ale je již Božským vědomím. Za těchto podmínek již Duch vládně plně hmotě a může probíhat svobodná volba jedinců, neexistuje již pocit oddělenosti od celku a z toho pramenící strach, takže již nikdo nemá tendence útočit, soupeřit a přivlastňovat si. Každý si uvědomuje, že vše je jedním, je pouze jedno JÁ v rámci planety. Takovéto planetární JÁ jsou součástí dalšího většího celku a tak dále. Vše je vždy pouze součástí-buňkou vyššího celku.

  1. Milénium

   DNK je taky správně. Můžete mě nasměrovat kde je ten výrok o tom padnutem vlasu bez boží vůle. Dále se mi jeví to ostatní, že je to jen vaše zbožné přání.

  2. Milenium píše: „z pohledu mimo tuto realitu je to už předem hotové, a to tak předem, že už vše bylo dáno v době velkého třesku, celý vývoj a děj vesmíru.“
   Kdo ví – jsou dokonce opačné názory, že samo Stvoření se zájmem sleduje, a i poučuje se z vývoje Vesmírů. Naše vědomí jako součást Stvořitele samo rozhoduje, možná tak nebylo vše předem hotové.
   Jindy zase náznaky, že naopak. Např. popis p. Medo, jak viděl ve snu předem celý průběh hokejového střetnutí, jež proběhlo až příští den.

  3. bo

   Kristus podle zapsaného v Bibli věděl dopředu, že ho Petr 3x zapře a Jidáš zradí. Můj duchovní učitel vyprávěl několik případů, kdy dopředu věděl, že umře za dva roky otec, při nasedání do auta, že dojde k havárii atd. Těla které dostanou již takovouto schopnost jsou již ve stavu tak umírněného ega, že do toho s pokorou jdou, nesnaží se tomu vyhnout. Dostalo se mi informace, že mimořádná těla mají schopnost vytáhnout budoucí děj ze svého DNA , kde je mimo to co už objevila věda zaznamenán program celého života hmoty. Osobně to nemohu potvrdit svou zkušeností, ale již několik let zažívám časté Déjà vu. Najednou přijde silný pocit, tady to už znám, to se už jednou odehrálo, tady už jsem musel někdy být. Obdobný pocit mívám při sledování filmů. Koukám na film o kterém si neuvědomuji, že bych ho již viděl, ani název mi nic neříká. V průběhu přijde scéna u které si bezpečně uvědomím, že jsem jí již viděl, přijde jistota, že jsem film již v minulosti viděl, ale neutkvěl mi v paměti. Přesto si nejsem schopen vybavit jak bude děj přesně pokračovat ani jak to dopadne. Na konci filmu mě rozuzlení zápletky překvapí stejně, jako když sleduji film poprvé. Můj učitel říká, že duše před inkarnací dostane data o přesném průběhu děje těla, prohlédne si film života.
   Tedy to Déjà vu je záblesk rozpomenutí na již shlédnutý film života a vědět dopředu je schopnost číst v DNA těla.

  4. Milénium,

   Vy jste na to DNA zatížený. Co má chemie společného s tím co se stane? Chci vyhrát Eurojackpot, nedalo by se to z toho DNA nějak zjistit, jestli mám sázet a tedy zbytečně vyhazovat peníze, když ho nikdy nevyhraji?¨

   Mimořádná těla? Tam mi smrdí ego na sto honů.

  5. Milénium píše :“Ježíšův výrok „Ani vlas na hlavě nespadne člověku bez Boží vůle,“ “
   Komentář : žádný takový výrok v Bibli není- viz Bible 21.pdf nebo Bible ekumenický překlad.
   Vaše zážitky u filmů, které si nepamatujete a vydáváte je za Déjà vu nejsou reinkarnace ale skleróza.

 2. „1. Zákon mentalizmu – „Vše je mysl.“

  Za vším absolutnem je duch – teda univerzální, nekonečná a živá mysl. Celý svět a celý vesmír je duševním výtvorem absolutna a řídí se jeho zákony. Veškerá skutečná realita, jež známe jako hmotný vesmír, život, energii, je univerzální myslí. Tento zákon vymezuje podstatu vesmíru a všeho, co je, jako duševní. Je zde vyjádřena pravda o duševní podstatě všeho. Absolutno je nekonečná živoucí inteligence, již osvícení lidé nazývají duch. Všechno se nachází v absolutnu a současně platí, že absolutno se nachází ve všem. Dosáhnout mistrovství bez tohoto univerzálního klíče je nemožné.
  2. Zákon shodnosti – „Jak nahoře, tak dole, jak dole tak nahoře.“

  Mezi různými úrovněmi projevu, života a bytí panuje harmonie, soulad a shoda. Vše existuje podle základních zákonů a mezi všemi zákony, pravidly a jevy nejrůznějších úrovní bytí a života je shoda. Toto funguje na všech úrovních hmotného, duševního a duchovního vesmíru. Člověk v rozsahu svého vnímání poznává pouze určité úseky kontinua. Znalost tohoto zákona umožňuje z toho, co známe, vyvozovat závěry o nepoznaném. Díky tomuto zákonu člověk poznává univerzum v jeho celosti jako kosmos (z řečtiny kosmos znamená pořádek). Zákony, které platí dole, platí i nahoře a naopak.“

  Z Kybalionu

 3. Pane Staňku, píšete :“Proto se znovu samo sestavilo dalších 230 genů, které se v přírodě nikde nevyskytují a vložilo se neandrtálci do genofondu (těmito geny se totiž odlišuje genofond neandrtálce od genofondu současného člověka).“
  Těžko. Neandrtálci jsou slepá větev vývoje, Homo sapienes sapiens se z něho nevyvinul ( viz např. schéma na str. 5 a celý článek)
  http://pardalnet.wz.cz/PDF/39-Mamuti-neandrtalci-doba-ledova-1-dil.pdf
  Dnešní datování vzniku člověka cromaňonského je posunuto minimálně asi o 100 000 let nazpět možná až k době před 300 000 lety, soužití s neandrtálci existovalo, několik % ( 2% a víc) lidského genomu má původ od neandrtálců. I neandrtálci vytvářeli jeskynní malby.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Neandert%C3%A1lec

  Člověk se vyvinul z opice, to tvrdil leda B. Engels (kniha Podíl práce na polidštění opice) a pak až Vy. Moraváci společného předka opice a člověka našli : člověk pochází ze slivovice.

  Asi jste v té škole (včetně veteriny), co ji tak kritizujete, nedával pozor. Píšete:“A tak je nám stoupenci domnělého „vědeckého světového názoru“ dokládáno, že jsme my, lidé, zde na Zemi pouze díky základní vlastnosti hmoty sama od sebe se vyvíjet, komplikovat svoji strukturu, neboli snižovat entropii. Stoupencům samovolného vzniku života a člověka kupodivu vůbec nevadí, že všechny samovolné děje, které člověk na Zemi a ve vesmíru mohl dosud pozorovat, mají právě opačné směrování. Vše se vždy rozpadá na jednodušší, neboli se zvyšuje entropie (stav pravděpodobnosti).“
  Biochemické děje počínaje fotosyntézou, až po rozmnožování( za účasti velmi složité DNA) probíhají PROTI poklesu entropie. Vytváří se vysoce uspořádané systémy ( bílkoviny, tuky, polysacharidy, enezymy, hormony, nukleové kyseliny), které jsou z hlediska statistiky nepravděpodobné. Mohou vznikat a udržovat se jedině tehdy, když je dovávána energie, což je jedna ze základních vlastností života. Primárním zdrojem energie pro život je sluneční záření. Mrtvý organismus energii z okolí nepřijímá a rozládá se. Pokles entropie se týká uzavřené soustavy a to podmínky života nejsou. Aha.
  Příklad.
  a) do stodoly dáme na zimu dvě pětikilové cihly, teplé 36°C. Do jara vychladnou.
  b) do stodoly dáme dva pětilikové králíky, seno a vodu. Nevychladnou, ale rozmnoží se. Jejich entropie roste na úkor daleko většího množství bodrelu ( neuspořádanosti), který po sobě zanechají. Celkově ve stodole entropie klesá.

  Píšete : „Pouze uvolní-li se od hmotného těla, obnoví se původní schopnost vnímání stvoření ve všech jeho dimenzích.“
  Teorie superstrun
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_superstrun
  žádný přenos informací do vyšších dienzí prostoru nepřipouští, takže s ní neoperujete.
  Když máte svoji teorii, dobře, pojmenujte ji Staňkova teorie a je jasno.
  Podobně plus a mínus prostor před Velkým třeskem a další objevy.

  1. Pane pardál, nenamítám nic proti názoru. Až na to, že nepíšete, jak a proč se tu člověk vlastně ocitnul a vy rovněž. Napište to správně, ať lidé nejsou mateni Staňkem!

  2. Anonyme, člověk patří mezi primáty a jejich doložitelný vývoj je stručně třeba
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A1ti
   jejich vývoj pokračoval až předkům člověka.
   Vznikl jsem tak, že mě zplodili rodiče, pak se o mě starali. Vy jste vznikl nějak jinak nebo v čem je problém?

 4. Myslím si, že autor pod deset let starým článkem nebude diskutovat.
  Fundamentální připomínku tu napsal anonym – “ jak a proč se tu člověk vlastně ocitnul ….“. Na to samozřejmě nikdo nezná odpověď zde, na této úrovni. Ani autor, i kdyby se z vlastní kůže vysvlékl. Tady je tak prostor jen pro spekulace.

  1. Vy jste mne, JéKá nepochopil. Vše, co kdo tady napíše, budou jen spekulace. Na téhle té úrovni života, jak Milenium píše, ve hmotě, se nejde nic dozvědět.

   A Váš úkol pro mne? dejte prosím úkoly svým dětem. Ale napíšu Vám příklad.

   Jde mravenec, plný nadšení ze světa, slunce, vůně… . A najednou ho pokadí slon. Pěkných pár kilo trusu na mravence. Když se ale po mnoha a mnoha dnech a nocích z lejna vyhrabe, stejně na nic nepřijde, pokud nepozná důvěrně, že existuje slon.

   Přesto ještě pokus:

   mravenec

   Vědecká klasifikace
   Říše živočichové (Animalia)
   Kmen členovci (Arthropoda)
   Podkmen šestinozí (Hexapoda)
   Třída hmyz (Insecta)
   Podtřída křídlatí (Pterygota)
   Řád blanokřídlí (Hymenoptera)
   Podřád štíhlopasí (Apocrita)
   Nadčeleď vosy (Vespoidea)
   Čeleď mravencovití (Formicidae)

   slon
   Vědecká klasifikace
   Říše Živočichové (Animalia)
   Kmen Strunatci (Chordata)
   Podkmen Obratlovci (Vertebrata)
   Třída Savci (Mammalia)
   Řád Chobotnatci (Proboscidea)
   Čeleď Slonovití (Elephantidae)
   Rod Slon (Loxodonta) a (Elephas)

   Už chápete, Vy přidělovači úkolů, v čem je rozdíl?

   A ještě jednou – žádný člověk nepochopí, proč je tady. Může si to jen v této úrovni svého života myslet, může kvůli tomu i bojovat na barikádách či absolvovat univerzitu v Oxfordu. ují však jiné úrovně.

   Zdar.

  2. „A ještě jednou – žádný člověk nepochopí, proč je tady.“

   Nemyslím si, já jsem komplexně pochopil zákonitosti světa a nejsou to pouhé domněnky, ale dokonalé logické konstrukce.

  3. Kamarád AuV šel již před více jak hodinou od mého počítače domů. Zítra ho upozorním, že dostal odpověď.

  4. Auveji,

   když to nechápete vy (a v souvislosti s vašimi projevy se nelze divit), není pravda, že to „žádný člověk nepochopí“.

   A já jsem vám žádný úkol nedal, ten je prostě před vámi – akorát jste zatím ani to nepochopil.

  5. Jak nahoře, tak dole.
   To znamená, že všude vládnou stejné zákony, principy. (Akorát jejich důsledky se v různém prostředí mohou jevit jako různé.)

   Nahoře je život – i dole je život.
   Nahoře je svobodná vůle (tvořivost) – i dole je svobodná vůle (tvořivost).
   Nahoře platí zákon přitažlivosti – i dole platí zákon přitažlivosti.

   Takže pozemský člověk sice může svět chápat jako dělený na různé úrovně, ovšem při vědomí, že ty jsou spojeny v jeden celek (v němž existuje i to, co pozemské ucho neslyší, oko nevidí, nos necítí, jazyk neochutná, ruka neuchopí a pozemšťan nevyjádří).

 5. Stejně jako se domnívat, že je evoluce dílem náhody, stejně je srandovní myslet si, že všechno probíhá nalajnované podle vyšší moci.

  1. I evoluce se dá zdůvodnit. Když je celá planeta jedna velká chemická laboratoř, nebo celý Vesmír a dostatek času, tak se stane i ta největší náhoda.

   Také si myslím, že nic není nalajnované. Jednak je to jednoduché uvést do praxe a za druhé to přináší větší variabilitu.

  2. Tentokrát velice pěkná a věcná debata. Pouze ten první anonym s tím odkazem je úplně mimo. stačí se podívat na jeho „vědecké posouzení“ problému

  3. JanKo to trefil. Obě krajní „srandovní představy o světě. Že vše samo se sestavilo, nebo vše je určeno. Určeno je hřiště, tj. vesmír, země. Takový „píseček“ pro hraní duchů v těle neboli lidských jedinců. Ti mají v tomto terénu svobodnou vůli a rozhodují se. Co je ale přesně určené jsou odpovědi na jejich konání neboli možnost vzniku karmu. (Rozpor s očekáváním Stvořitele.)Prozřetelnost každému anticipuje (dopředu je připravena) na jakékoliv jeho rozhodnutí v konkrétní situaci a následky špatného se vždy dostaví. Protože ale Prozřetelnost na rozdíl od rozumu člověka není vázána časem, (svázána) následky chybného chování a myšlení se dostaví hned, nebo „někdy“. V mezidobí ovšem je naštěstí pro nás možnost opravy, církevně řečeno pokání. Jestliže chybující v tomto období prodlení následků karmy škody nahradí, pak se nedostaví ani následky neboli karma. Lidově řečeno „dostane milost“.

 6. Existuje pouze jeden svět, o němž mají všichni jen velmi neurčité představy.

  1. Pane JanKo, můj kamarád AuV je dnes mimo možnost mne navštívit a zareagovat na Vaši včerejší informaci. Jel na nějaké zdravotní vyšetření.

   Nedávno jsem Vám nabídl, ať sem „něco“napíšete. Pustil jste se do toho přímo s nadšením. Mimo matematiku a Vaše teorie jste o sobě sdělil mnohé. Namátkou – nevím, zda budu citovat přesně – ale napsal jste, že jste pro své „koncepce, směry, výzkumy…..“ provedl analýzu vývoje do roku 3000. Před pár dny AuV zareagoval na Vaše sdělení, že jste „já jsem komplexně pochopil zákonitosti světa ……“

   Ale to řešit nebudu.

   Chci se Vás jen zeptat, proč jste své vstupy /myslím, že jich bylo 6/ ukončil?

   Zdravím.
   Václav Žáček

  2. ….A to je ten problém – existence pouze jednoho světa ?? – a z toho pramenící velké nepochopení. Omluvou je jen ten lidský intelekt. Zdravím, pane JanKo.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference