mapa stránek || vyhledávání

Autorita hlavy státu je znakem vůle k řízení státu

Každá organizace, od rodiny přes podniky po stát, musí mít jasně definovanou a viditelnou hlavu, aby i „uspořádanost“ v ní měla „hlavu a patu“. Neboli řádný stát musí mít v čele osobu jasně odpovídající za výsledek správy státu a národa. „Kolektivně vedené“ organizace vždy v dějinách zanikají. Klasikové předkládali dějinný příklad tohoto pravidla na faktu, že Římská říše přes svou nepochybnou vyšší vyspělost ve srovnání s okolím byla v době řízení kolektivním senátem jasně před zhroucením. Zachránil ji načas nejprve diktátor Sulla, pak Caesar nastolením císařství. Hitler tento princip řízení státu pochopil a definoval jej jako „führerprinzip“. Právě důsledné uplatnění tohoto principu v řízení rozloženého Německa z něj udělalo během 10 let hospodářsky kvetoucí zemi. (Bohužel ne duchovně.)

Již před lety jsem ve Phoenixu napsal, že jedinou chybou T. G. Masaryka při budování českého státu bylo, že převzal tehdejší francouzský model parlamentní demokracie. Nikoliv americký prezidenský. Následky vychází hodně zjevně najevo až nyní. Máme tři parlamenty. (Sněmovnu, Senát a sbor europoslanců v Bruselu.) Ve státě to však vypadá tak, že „čolci na vrchu Valík u Plzně oddálili dálniční obchvat o 6 let, farmářka Havránková dálnici do Hradce o 12 a máme světový rekord v pomalosti stavby 20 km dálnice do Drážďan. Řízení státu vypadá jako nepodařená operetní taškařice. Aby si občan plně vychutnal „demokracii a svobodu vyjadřování“, pojatou jako svobodu žvanění, může si volič poslanců „svobodně“ poslechnout projevy svých zástupců v parlamentu. Ti ji pojali tak, že za peníze voličů tam předčítají telefonní seznam nebo bibli. Kýmsi neviditelně placení pracovníci médií toto zákonodárné konání vydávají za „zářivý projev demokracie“ a uvážlivého řízení státu. U pamětníků tato situace potvrzuje Hitlerovu definici parlamentu jako „žvanírny“.

Takové „řízení jakéhokoliv státu samospádem“, bez jakékoliv koncepce a dlouhodobějších záměrů v jakémkoliv směru, jej nutně vede do krachu z „hlediska věčnosti“. Přitom všichni dosavadní poslanci se domnívají být na společenském rozkladu a úpadku nevinní. Nedivím se, jsou ateisti a neznají a nerozumí Masarykovu pohledu na věci státu a národy „z hlediska věčnosti“.

Jestliže se tedy z hlediska modelů řízení státu i v našich dějinách podíváme zpět, nejlepším posledním obdobím našeho národa byla vláda dvou autoritativních Habsburků. Císaře Františka Josefa I. a prezidenta „tatíčka Masaryka“. (Císař Karel I. nestačil v roce 1917 moc vlastně převzít.) V době jejich vlády kulturně, hospodářsky a společensky Češi jako národ vykvetli. V té době by těžko „studenti“ moli vzíti dehonestující portréty jmenovaných a nésti je „jako projev svobody názoru“ po Praze. Za přihlížení policistů i ostatních lidí. Zajisté by dostali slovní i skutečnou „nakládačku“ od lidí i policajtů.

František Josef I. (1900)

František Josef I. (1900)

Od poválečné doby se v roli představitelů státu ocitali různě disponovaní lidé. Často natlačení zahraničím, tak jak nyní zákulisními mocenskými skupinami. Poslední volby prezidenta sněmovnami se ale stali tak kabaretní truchlohrou, že si i „kapři museli vypustit rybník“. Veřejné mínění je donutilo přistoupit na jedině spravedlivou volbu hlavy státu, a to všemi občany. Po jejím zavedení však začali mít mafiáni těžkou hlavu. Lid ve volbě projevil tolik intuice, že se mafiánům nepodařilo prosadit na známky a portréty ve školách „toho správného“ člověka. Úměrně k velikosti svého charakteru dospěli nyní ke „geniální“ myšlence. Pomocí placených a zakomplexovaných lidí rozpoutali nikdy v dějinách nevídanou dehonestační kampaň vůči hlavě státu. Nepřímo tím vlastně proti demokraticky vyjádřené vůli většiny! Je bohužel jasným znakem úpadku národa, že tito kulturtrégři a demokracietrégři nedostali zatím od obyčejných lidí „na šišku“! To by si tak tato nic neprodukující „kavárna“ vůči Františku Josefu nebo T. G. Masarykovi mohli dovolit!

V této souvislosti je nezbytně nutné si položit otázku, proč takové protidemokratické vyvádění mlčící většina těm řvounům dovoluje? Dospěl jsem k tomuto závěru. Základní závady tkví jak v ústavě, tak ve formě přísahy zvolené hlavy státu! Neboli je třeba definovat, od čeho se odvozuje autorita státního aparátu v Česku. Z přísahy prezidentů se dovídáme, že od „cti a svědomí politika“! Ústava naproti tomu odvozuje své mocenské oprávnění od „vůle lidu“! Obě dvě základny jsou velmi proměnlivé a neurčité pojmy. Z minula známe, že vůli lidu sděloval lid do ouška prvního tajemníka KSČ. Nyní tak činí do ouška vedení televize a rozhlasu. A ti si na její reprodukci zvou mluvčí toho správného lidu typu Halík, Laudát, Horáček, Kalousek a řadu podobných. A tím se nestačíme divit, co že si to lid myslí.

Takže je třeba se podívat na obě báze, na nichž stojí autorita tohoto státu. Nejprve „čest a svědomí“ do úřadu nastupujícího politika a předloženou knihu (ústava). Kde jsou ti „skeptici“, aby říkali: Ukažte mi jediný atom cti a svědomí! A my vědecky myslící uznáme, že tyto věci objektivně existují! A předložte nám výsledky, že podle typu naší ústavy řízený stát někde skutečně funguje! Pro občany, národ, civilizaci! Ani jedno není. Tedy se musíme obrátit do minulosti a provést rozbor příčiny.

Ve všech fungujících civilizacích a jejích státech bylo uspořádání společnosti založeno na Vyšším principu, neboli na Bohu. Což poslední úspěšný císař František Josef I. se do role císaře nenarodil z rozhodnutí Vyššího principu neboli z boží milosti? Což tatíček Masaryk neustále neopakoval u řešených věcí nutnost aspektu „z hlediska věčnosti“? A nepovažoval českou otázku, otázku bytí národa, za duchovní neboli náboženskou? Totiž cítěnou skutečnost, že český národ od dob Jana Husa hledá vyšší kvalitu duchovnosti, než je mu Evropou k věření předkládána! Vlastně toužebně čeká, jako esejci, na příchod a ustavení vyšší mravnosti, vyšších kvalit mezilidských vztahů, vyšší civilizace! A co mu místo toho předložili Václav Havel a Václav Klaus v čele svých klak? Úžasnost Ameriky a trhu se vším! A čekali, že to národu bude stačit. Pražské kavárně a hercům možná! Ale národu? Nyní úřadující prezident Miloš Zeman jen pootevřel lid trápící otázky a už to rozzuřilo zákulisní mlaskající klaky. Ne pro výkon funkce, ale pro mírné nastolení skutečných otázek je současný prezident nenáviděn! Otevřené námitky jsou zástěrkami.

A nyní můj pohled na cestu ven ze současného stavu. (Jestli bude čas?) Nejprve je nutné pochopit pojem „boží milosti“. Ve středověku byl pojat skrze zrození. Z milosti boží byli vládcové zrozeni do postu následníka trůnu. Jak si vedli, za to sklízeli ovoce před Tím, kdo jej tam nechal zrodit. Tento přístup překonala západní civilizace přijetím vyšší odpovědnosti formou vůle většiny ve svobodných volbách. Koho si nyní lid zvolí, tím je božími mlýny následným sledem událostí buď odměněn nebo potrestán (karmou). (Třeba Němci Hitlerem!) Neboli podle nově pojatého principu, kdo je zákonně zvolen, je nyní také „z boží milosti“!!! Podmínkou ovšem musí být časové omezení mandátu, neboli skládání účtů většině spravovaného celku po určité době. Tím je hlava státu neboli prezident z boží milosti, tudíž musí být řízně chráněna!

svatovaclavska-korunaAby se tato role hlavy státu u nás stala zřejmou, je nutná změna ústavy a prezidentské přísahy. Nově zvolený prezident by měl skládat prezidentský slib přísahou věrnosti Spravedlnosti, lidu a zemi nad českou královskou korunou! A před Bohem s připomenutím své odpovědnosti Jemu, až jednou stane na druhé straně života. O něco takového usiloval svatý Václav i Karel IV. (Korunovační řád.) Právě nyní přišla doba, kdy jejich idea učinit české království vstupní branou vyšších principů do Evropy, může být naplněna. Nevezme-li tento přístup duchovní jádro národa za své a setrvá v postoji „hlavně když nám chutná!“, vezme z rozhodnutí božích mlýnů své ovoce. Ze svého myšlení a konání spolu s celou západní civilizací.

Tedy zkráceně a souhrnně, prezidentský systém u nás, stát založený na Bohu podle individuálního pojetí (svoboda smýšlení) a prezidentská přísaha na svatováclavskou královskou korunu!!! A za hanobení jakékoliv hlavy státu kohokoliv zmrskat, aby mu napříště přešly chutě!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.7
hlasů: 9
Print Friendly, PDF & Email

34 komentářů

 1. A za hanobení jakékoliv hlavy státu kohokoliv zmrskat, aby mu napříště přešly chutě!…

  Tak, tak, jak napísal autor…a na lavici mrskačskou položit najprv budoucího prezidenta Velkosázkaře, no a potém postupně všecky staromákové a kavárenské dobrokákoše a multikultisluncovníky…to by byla žůžo Velká noc…

 2. Su ráda, za tento článek. Protože i když koruna i samotný hrad chrání to, co je státu ku prospěchu, přece jen i lidská podpora může pomoci, i kdyby jen k udržení rovnováhy. Neboť niveau je nejen úroveň, hladina, ale i vodováha.

 3. Autor si pohrává s ideálem, což je pohodlné, ale v důsledku nereálné. Ten nikdy nemůže nastat – viz. můj závěr.

  No a poukazovat na Hitlera jako na autoritu a kvetoucí stát? To je již čiré nepochopení a nebo vzhlížení autora k něčemu, co nemohlo fungovat. Pokud taková autorita měla být znakem vůle k řízení státu, tak potěš Pán Bůh.

  Autor by si mohl uvědomit, že žijeme ve věku kal jugy. A to s sebou něco nese. Lze si jako sci-fi představit, že mám ideální národ, tedy povaha všech jednotlivců jej tvořící, je ideální, jeho myšlení a konání je na úrovni žitých ctností. A pak se nabízí otázka. Jakou formu vlády by si takový národ zvolil? No přece, z těch z historie známých, žádnou.

  Snad jednou lidstvo pospolu, současně, dospěje k poznání toho, že je třeba stavět ducha na první místo. A až se tímto cílem začne zabývat pomocí vědeckých metod, tak by mohlo dojít k doslovné a první renesanci v historii lidstva.

  A ten oslavovaný císař František Josef I? Za jeho vlády se válčilo „jen“ s Itálií, s Pruskem, s velkou bitvou u Hradce Králové. Kolik Čechů a Moravanů tam asi padlo? A pak rakouská expanze na Balkán a začátek dokonce 1.světové války. Inu, zbrojovky = průmysl v Čechách jel naplno, a to je to, co autor nazval „nejlepším obdobím“?

  Autor píše – „Dospěl jsem k tomuto závěru. Základní závady tkví jak v ústavě, tak ve formě přísahy zvolené hlavy státu! Neboli je třeba definovat, od čeho se odvozuje autorita státního aparátu v Česku. “

  Ne, tak to není. Pokud člověk neporazí svoji mysl, své chtíče, hněvy, chtivosti, lpění a ego, může být ústava a přísahy jakékoliv. Ale to snad autor ví.

  1. Zde je ještě dodatek:
   http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Utoky-na-prezidenta-Zacatek-rozkladu-Profesor-Pavlicek-nemuze-mlcet-A-zakon-o-ochrane-hlavy-statu-463950

   Autor článku by mohl, při svém rozhledu říci, jak je to se světskými zákony v jiných zemích. V Německu je autorita prezidenta nějak chráněna – viz. třeba tady :

   „„… úřad prezidenta (je) v SRN chráněn i normami trestního práva, a to konkrétně v § 90 Strafgesetzbuch (německý trestní zákoník), kde se pod rubrikou ‚Verunglimpfung des Bundespräsidenten‘ (v překladu ‚Hanobení spolkového prezidenta‘) stanoví, že ‚Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) den Bundespräsidenten verunglimpft, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft‘, jinými slovy, že odnětím svobody na tři měsíce až pět let bude potrestán každý, kdo veřejně hanobí spolkového prezidenta, a to ať již na veřejném shromáždění (typicky bychom mohli říci na demonstraci), nebo rozšiřováním tiskovin, typickým příkladem by zde mohla být jakákoliv nevěcná a neúměrná kritika německého prezidenta v tisku nebo na internetu,“ podotkl advokát.“

   Celý článek – odkaz tady :
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Redaktori-CT-podivejte-se-jak-to-vypada-ve-svete-Reditel-Ustavu-prava-sepsal-pojednani-o-trestani-utoku-na-prezidenta-a-mnohe-mozna-prekvapi-463928

   Je ale pravda, že žádný lidský zákon nemůže být považován ve svém trvání „hlediskem věčnosti“, kterou se pan Staněk ohání. „Nastolí se“ jiný vůdce, zblbne lidi a ti si jakoby vyžádají jiný zákon. Nedávná minulost – zfanatizovaní Němci šli radostně do války.

   Mrskání lidí na lavici, potupa, ale i ten předchozí akt, za který by byl někdo odsouzen k zmrskání, podléhá stále stejnému karmickému zákonu. A ten platil za Říma i za Hitlera a bude platit i za dalšího prezidenta, jehož jméno ještě ani neznáme.

   1. Caramba, koukám, že Josef Staněk musí tedy Vendovi řádně „pít krev“, což?

    1. Zdenku, píšu k věci – článku autora – a mám nějaké argumenty či připomínky. Ostatně, znám i jeho některé knihy a tak se nad něčím z jeho napsaných myšlenek v článku podivuji i z tohoto pohledu. Proč by mi Josef Staněk měl pít krev? Vy to možná nevíte, ale pan Staněk si vysloveně přeje, abych pod jeho články nepsal – nediskutoval. Písemně to tu i uvedl. A možná jste si i všiml, že se přestává i zapojovat do diskuze s jinými názory jiných diskutujících.

     Doufám však, že se těší plnému zdraví.

    2. Občas je třeba přeplněný pohár vylít, přestat vařit písmenkovou polívku a pohár naplnit konečně ze zdroje.
     Jenže také velmi ráda žvaním. S tím, že velmi doufám, že ono žvanění může, byť jej jedním jediným slůvkem, zažehnout jiskřičku. Vědomou jiskřičku poznání.
     To není hrozba. Jiskřička mnohdy nevědomost nespálí.

    3. a ještě další nesrozumitelná věta:
     …nechat se odstavit od hudby, zdroje….

     A tak jinak, opakovaně a ještě nesrozumitelněji:
     Jemná hudba tiše zní
     srdce ozvěnou jí
     každou buňku rozzáří.
     Rty se začínají usmívat,
     barvou zelenou
     růže v srdci
     rozkvétá.

    4. Zdenek pro Vendu…

     Vendo, vycucl jsem z Vašich argumentů a připomínek jen těchto několik vět…no, nevím jak kdo, ale já v nich vyciťuji nejen cyankáliové kapky, ale i Vaše přesvědčení, že pokud zde kdokoli hledá Pravdu, jste zárukou pro konečný výsledek především (hlavně) Vy sám…osobně jsem v tomto ohledu velmi opatrný…

     „Autor si pohrává s ideálem, což je pohodlné, ale v důsledku nereálné. Ten nikdy nemůže nastat – viz. můj závěr.“…

     „Autor článku by mohl, při svém rozhledu říci, jak je to se světskými zákony v jiných zemích.“…

     „Autor by si mohl uvědomit, že žijeme ve věku kal jugy.“…

     „Autor píše – „Dospěl jsem k tomuto závěru. Základní závady tkví jak v ústavě, tak ve formě přísahy zvolené hlavy státu! Neboli je třeba definovat, od čeho se odvozuje autorita státního aparátu v Česku. “

     Ne, tak to není. Pokud člověk neporazí svoji mysl, své chtíče, hněvy, chtivosti, lpění a ego, může být ústava a přísahy jakékoliv. Ale to snad autor ví.“…

     Hmmm, mám za to, že i Vy, Vendo, máte ještě co porážet…

     No a „lahůdka“ na závěr:

     „Kdybych mohl něco doporučit, tak by to bylo to, abyste si příspěvků pana Nohy nevšímali. Abychom ho tady ignorovali.“…

     Co dodat, Vendo? Já sám za sebe mám jasnozřivo…:-)

    5. Zdenku, kdyby mi takto odpověděl pan Staněk, autor článku, tak bych se podivil, nad jeho nepochopením mých určitých nejasností, připomínek či i argumentů. Četl jste jeho knížku „Otevření duchovního oka“ ? Já ano a myslím, že si dost odporuje. Vy jste vycucl několik slov z mých myšlenek, co by připomínek. Taková typická manipulace, že? Npříklad – „„Autor by si mohl uvědomit, že žijeme ve věku kal jugy.“…….a nic, sám na to názor nemáte. Neuvádíte nic, co by mohlo něco z toho, co k autorovi sděluji, vyvrátit či co by ochraňovalo či nějak doplňovalo myšlenky autora. Vy byste tu jen na lavici vymrskal pár lidí, jak píšete ve své první reakci pod článkem a podle Vás asi hotovo.

     Zdenku, to je Váš přístup, jen Váš. A máte jasnozřivo.

     Myslím si, že pan Staněk dobře ví, o čem jsem mu ve dvou příspěvcích psal. Na rozdíl od Vás.

     Mějte se hezky.

    6. Vendo, děkuji za reakci a ještě dodám několik vět…

     Pokud si podle Vás J. Staněk odporuje a Vy detailněji sledujete jeho publikační činnost, ale nechce tady s Vámi diskutovat – nu, asi k tomu má důvod…

     Mé vnímání našeho Bytí v tomto Vesmíru je mnohem jednodušší, než uvádějí citace, odkazy a kopírované odstavce v mnohdy obsáhlých příspěvcích.
     Avšak plné ctím snahu a záměr autorů a proto do diskuzí nevstupuji nebo minimálně…

     I v tomto případě jsem pouze vyjádřil svůj názor na obsah diskuze, ne však článku. Ano je pouze můj…vlastně je to jen takové povzdechnutí…

     Přesto mějte pohodový večer či zítřejší den?

    7. ad/
     „Pokud si podle Vás J. Staněk odporuje a Vy detailněji sledujete jeho publikační činnost, ale nechce tady s Vámi diskutovat – nu, asi k tomu má důvod…“

     Mám svůj názor na to, proč nejen se mnou pan Staněk nediskutuje. Jeho důvod neznám. A ještě, nijak detailně jeho publikační činnost nesleduji. Byl jsem jednou na jeho víkendové akci v jeho oblíbené destinaci Orlických hor, a to mi stačilo, abych ho pochopil. Abych správně rozlišil.

     A ještě – snažím se diskutovat primárně k obsahu článku. Když autor /jakýkoliv / nereaguje, nechytám se pak nějaké diskuze nad dalším obsahem diskuze, která jde často mimo článek samotný.

     Přeji pěkný den.
     Václav Žáček

  1. Jak se hrají karty?

   Oko bere…nebo – Královská fleš…nebo čtyři Esa (čtyři jezdci Apokalypsy)…

   No a v šachu – šachmat nebo PataMat…

   Nebo – pod nohami Země…nebo shora Slunce…

   Vybermež si…

    1. matka

     Čas od času hraji pasiáns.
     Někdy je hra příliš snadná a výhra stojí za prd.
     Někdy je hra prohraná od samého začátku a stojí za prd.
     Ale jindy je hra tak rozmanitá, plná proměn a nenadálých zvratů, že je lhostejné, jestli skončila výhrou, nebo prohrou. Byla to dobrá hra. :)

 4. Pan Staněk poukázal na podstatu nášho spoločenského a svetového problému, zásluhou ktorého sa svetová spoločnosť rúti do záhuby. A kto to má na svedomí, alebo kde je príčina takéhoto stavu? Začalo sa to v Európe a vo svete tou známou Francúzskou revolúciou, ktorá zvrhla dovtedajšiu svetskú a duchovnú vládu aristokracie a duchovenstva, čo sú dva piliere na ktorých stojí každé spoločenstvo. Demokracia slúži iba na rozdelenie spoločnosti, ktorá sa v zmätkoch ľahšie ovláda, podľa hesla „rozdeľ a panuj!“. Kto za tým všetkým stojí je každému rozumnému človekovi jasné…

  1. ad.Kto za tým všetkým stojí je každému rozumnému človekovi jasné…

   Pelištejci.:)))))Těch je na Gnosis více než dost.Nebo míň?:)))))

 5. Degone,

  a čo Veľká novembrová revolúcia, výstrel z Auróry a revolucionár syfilitik..

  Kde to zaradiť : Boľševici uchmatli všetko, aj Cirkvi posvätenej dali len to,o čo2000 rokov žobronila , teda ,,hovno na lopate“ a nič viac …

  Samozrejme, len v jednej šestine sveta , Antartktíde a priľahlých bašalikoch…

  Leninová špirála smrti sa pretrhla, lebo sociálizmus nevystriedal komunizmus a teraz sme vo Veľkom kašovi ľudovo povedané vo Veľkom lajne, lebo tá demokrácia, v socialistickom kabáte má šancu prežiť ešte pár mesiacov , kým nám to novodobí muktiovia neozkradnú všetko …

  Súdruhovia veriaci a čo bude ďalej ???

  Nebeský Taťulda nemá inú možnosť len tento vir-var znovu spláchnuť.

  Ale dá sa mu veriť, že to na druhý pokus zrobí lepšejšie , keď bez ,,Nebeskej
  samice“je nejaký deprimovaný a neukojený ??

  Východiskom je uchvátenie novej Marienky a príchod ,,Nového plodu života“…

  Bože môj, čo s náma len nebude!!!

  Vidím štyroch mexických jazdcov v apokaloptickom pokluse v cirkusovej manéži a to neveští nič temného …
  Gilg 24.7

  1. ad.:Nebeský Taťulda nemá inú možnosť len tento vir-var znovu spláchnuť.

   Omývá se něco, co lze po omytí ještě použít. To, co by bylo nefunkční i po omytí se hází do ohně. Ti čtyři mexičtí jezdci vezou oheň a atomové hříbky.. Tož nám taťuldo pomáhej….

   1. Da da
    Konečně dostaneme to. Po čem již tak dlouho toužíme. Konečně zmizí ten protivný sníh a déšť a bude nádherně teploučko, takže se budeme moci oupalovat celoročně.:))))))
    Ty hřiby budou v bio qalitě? :)))))))))
    Tož to nám taťulda pomáhá. :)))

    1. Kdybych mohl něco doporučit, tak by to bylo to, abyste si příspěvků pana Nohy nevšímali. Abychom ho tady ignorovali. Povšimněte si, že on nereaguje na článek samotný, ale na názory ostatních diskutujících. To mu dává munici, ale naštěstí je to munice slepá. A pak by možná přišel /ne kouzelník /, ale sám autor článku a zareagoval na to, co se týká jeho článku. Pan Noha je vedle a kdo přistoupí na jeho hru, ztrácí energii a čas.

    2. Venda
     Je mi líto, ale musím konstatovat, že vedle jsi ty.
     Jednou jsem zde psal, že kdyby lidé, zde na Gnosis vnímali kvalitu, toho co gilnožka píše a nezabývali se pouze a velmi povrchně formou, vnímali by naprosto jinak to co píše, ale věděli by i to, proč tak činí a navíc by se u toho velmi dobře pobavily.
     Nereaguje na článek?
     Možná, že stejn ě jako já ví, že vytvářet konstrukty v době převratných změn je nesmysl. V nových životních podmínkách se mohou vytvářet nové konstrukty. Ale nikdy ne založené na minulích uspořádáních. Obzvláště ne ty, jež jsou založené na hospod. Růstu. :)

    3. Vendo,
     děkujem za radu, co máme či nemáme dělat. Ono to vyjde na stejno, ty bláboly od GN, nebo od tebe, že slovo je chléb či vinice.

    4. Vendo, človíčku boží, zdalipak-li netíhněte k těm liberálním demokratům? Ti taktéž mají pouze a jen tu svou „Pravdu“ a sodomagomora pokud s nimi nebude kdokoli souhlasit!

     Nemějte strach, zdejší „ovečky“ baču nepotřebují…

    5. Vendo,
     Diskuze má význam:
     • rozprava, výměna a obhajoba názorů, debata
     • rozbor, úvaha o možnosti řešení úlohy vzhledem k daným podmínkám

     Jestliže tedy článek nedává smysluplné možnosti řešení problému, nemá smysl článek dále v diskuzi rozvíjet.
     Negace ukazuje, kudy cesta nevede, což je taky přiblížení k cíli.
     Gilgameš tady neslušně čurá na Vaše pískové bábovičky, které by jinak stejně spláchl déšť.
     Diskutovat by se mělo k článku, pokud k diskuzi inspiruje a lze očekávat, že se ještě něco nerecyklovaného člověk doví třeba od autora.

    6. No a tady se dozvím leda to, že se píše dozví a ne doví.

 6. Existuje kniha Císařův prezident mírně podložená fakty, že Masaryk byl synem Františka Josefa I a moravské Němky Terezie Kropaczek. Masaryk dostal vzdělání a nebyl na vojně atd.
  https://www.bux.cz/dejiny/cisaruv-prezident-tajemstvi-rodiny-tomase-garrigua-masaryka-1
  Taková kniha je dle duchu článku hanobením prezidenta.
  Jan Hus a kazisvět český Jan Žižka přinesli kvetoucímu českému království z dob Karla IV. rozvrat na desítky let, dvojí lid vedl k Bílé Hoře a germanizaci. Pokud český národ něco extra ukázal světu, tak národní obrození a to že nezanikl.
  Druhá unikátní záležitost byly československé legie, zvláště v Rusku, jejichž úspěchy hodně napomohly vzniku Československa.
  1. republika byla ostrovem demokracie a vícenárodním státem ve střední Evropě. Hitlera nedostala k moci karma německého národa, ale rozčarování z porážky v 1.svět. válce a z těžkých reparací, které považovali za nespravedlivé. Hospodářství bylo rozvráceno.
  Budoucnost našeho národa není v neproveditelném spojení Východu a Západu, budoucnost národa je v jeho dětech. A těch je málo. Špatných vlivů hodně.
  Volený prezident, který přísahá nad korunovačními klenoty je potíž, když prezident chytí virózu, jen když přebírá klíče.

 7. Lojza omytý,

  píšeš tak, že takto z diaľky menšej, ako väčšia vzdialenosť ,,TO vysiera“, ako nepoužitý , ale o to šťavnatejší humor…

  Ano, aj staré zatuchnuté náboženské kecy a dristy potrebajú prevetrať, prešťúrať, ako každý ,,iný komín“.

  Prečo ???

  Lebo neprečistené a nepremazané komíny spôsobujú ,,náhodnému čisťičovi“ utpenie, lebo len ,,ten maže, kto jede“, či nejak tak…

 8. Radek Banga: umělec by měl šířit pozitivní energii, přinášet radost, poselství, povznášet k něčemu dobrému…
  Jeden černej kluk hledal takle šuk
  jakou píču vošuká to mu bylo fuk
  dal do kapsy love a už si to klove
  přímo ven z domu do centra metropole
  tam r´n´b klub spousta divnejch tlup
  kundy ale supr tak zaplatil vstup…

  zasvěcený rozbor na:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Poblil-se-Banga-Co-jinde-zcenzurovali-Prectete-si-smazany-blog-o-rozruchu-kolem-kapely-Ortel-464857

 9. A další přínos možného budoucího kandidáta na prezidenta. Buduje si svůj tým a má tam jednoho tvůrčího Brňáka :

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ojedu-ti-starou-vymackam-ti-hemeroidy-opicaku-Problem-kandidata-Michala-Horacka-se-siri-je-to-cim-dal-veselejsi-463965

  Pane Staňku, vy se tu nabízíta jako určitý kazatel – moralista. Možná si přitom pofoukáte i své ego s tím, že Vy to myslíte přece tak dobře a chcete být „slovním“ zastáncem morálního člověka. A z pozice zrovna tak malého človíčka tu hlásáte nějakou Spravedlnost s velkým S a přísahu Bohu. Bůh je v každém jednom z nás a je stejný. Není však „uložen“ pro každého ve stejném poznatelném zákoutí úkrytu. Jak napsal pan Žáček, jsme však v určité etapě vývoje člověka a tu nelze přeskočit nějakou novou ústavou či přísaháním na českou korunu. Jinak řečeno, někdo si to Vaše rád přečte, jiný si řekne, že do problému nevidíte. Kdybyste do něho viděl, musel byste napsat něco ve smyslu – především člověk se musí změnit, aby se změnila společnost.

 10. Díky Luboši, dobře jste to vystihl.
  Pan Staněk by mohl zareagovat, ale jak jsem ho poznal, zřejmě to neudělá.
  Pěkný den.

 11. Vážený pane Staňku, „probuďte se“, prosím, a reagujte na zde přítomné výzvy…nebo alespoň písněte, pročpak nereagujete na zde přítomné výzvy, aby byla ukojena zvídavost vyzyvatelů…díky!

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference