mapa stránek || vyhledávání

Blíží se nejdelší noci v roce…

…aneb téma k večernímu rozjímání

William Holman Hunt (1827-1910) - Světlo světa

William H. Hunt – Světlo světa

S trochou světla lze i tmu překonat, a to je pro začátek vždy nadějné. Když ale světlo k dispozici není, musíme pro orientaci pozorně naslouchat. V případě spirituální cesty pak zvláštní hudbě, která je součástí tvůrčího aktu nekonečně znějícího Slova a která hledače vede i v hlubokých tmách. Světlo a hudba nadpozemských oblastí jsou tím, co přináší v našem nitru pravé poznání a společně ukazují a poté otevírají dveře. A naděje je i třeba v písni „Here comes The Sun“ George Harrisona – viz. odkaz. Tu si velmi rád v čase slunovratu pouštím, protože je v ní vyjádřena radost z „návratu“ naší zářivé hvězdy k nám, na severní polokouli.

V mých mnoha předchozích článcích jsem se zamýšlel a poté i diskutoval o tom, co hledače na jejich cestě zajímá a co jsou pro ně skutečné překážky. Kdo se cítí být tím, kdo hledá, prosí, klepe, ví, o čem na úvod píšu. Existují tedy i přímo fakta, nad jejichž působením a realitou lze přemýšlet téměř donekonečna, v našich podmínkách až do smrti. I tak však nelze vždy dojít až na úplný konec, protože tu zůstává nějaký stín pochybnosti v ne dokonale vyčištěném poháru. Připravuji si lampu s dostatkem oleje a rozsvěcuji světlo. Jsem vzhůru; Pán může přijít kdykoliv.

Co třeba náboženství; proč ho lidé přijímali, proč ho vůbec rozšiřovali a proč chtěli také, aby jejich blízký soused, vedlejší kmen, národ či stát právě toto náboženství přijal?

Jeden americký komik jménem Bill Maher o náboženství vyslovil názor, že je to porucha myšlení a ta brání lidem používat selský rozum?! Ihned se pak nabízí otázka, co je to ten selský rozum, v našem povědomí má ještě přívlastek zdravý! Co může takto charakterizovaný lidský rozum namítnout proti doporučení – „ČLOVĚČE, POZNEJ SEBE SAMA“? A souvisí to nějak s náboženstvím? Bez konkrétní citace připomenu Ježíše Krista a jeho nabádání k lásce, k následování k víře… jeho učedníci tak možná i činili a Slovo je pojalo?

Zdánlivé odbočení. Prý je věda klíčem k naší době, k tomu, v čem a čím žijeme. Rozvíjející se věda musela od počátku bojovat s nejméně třemi nepřáteli – s monarchismem, s vládou kněží a s nevědomostí! Dnes je věda již spíše považována za přítele lidstva. Před ní a vedle ní pak bylo náboženství, které se dá ze své pravé a původní podstaty také považovat za přítele lidstva. Ale s vědou neprožívalo souznění a v historii byly až smrtelnými nepřáteli. Věda však získala mocného spojence – filosofii. Její rolí bylo vyzvedávat objevy vědy a určovat jim správné místo ve vesmíru racionálního myšlení.

Soudný pozorovatel však může nacházet v obecném pokroku světového osvícení jednu pozoruhodnou skutečnost. Společně s pokrokem vědy probíhá i probuzení ducha. (Nevadí, jestli to někdo necítí.) Představou toho, co přináší toto probuzení, je tvořivý vývoj a obraz uspořádaného vesmíru, který nevniká z chaosu slepých impulsů fyzikálních sil, ale je příběhem tvořivosti v samém pulsujícím životě, jeho kráse a především v působení duše, která sem přináší princip Slova, Ducha a Moudrost, který je pak samotným záměrem Boha. Jak ale toto dokázat?

Někomu stačí rozhlédnout se kolem sebe, uvědomit si naši planetu, která se řítí mrazem vesmíru a přitom je plná života, který tu v koloběhu vzniká a zase zaniká. Někdo chce pro život jiné důkazy. A vědci z oblasti „ducha“ říkají, že třeba naše století bude stoletím, kdy hlavním úkolem psychologie bude prozkoumání podvědomí. Jde se na tento úkol zaměřit bez vědomí existence dosud nepoznané síly Boha, Stvořitele, který je obsažen ve všem a v němž je vše, co je jako vědomí, ať již nižší či vyšší.

A tady působí náboženství, jako cesta a návod k návratu duše do svého Domova. Náboženství ví o mysli, o duši, o srdci lidské bytosti, kde se protínají všechny směry působení lásky. Duch skutečně vystoupil na světlo dne a je třeba, abychom mu, projevenému Slovu, s patřičnou pozorností naslouchali. A opravdu není třeba se obávat, že věda podlehne náboženství. Náboženství pracuje v jiném modu než věda a je útočištěm opravdu milionů trpících a zarmoucených. Co takovým lidem nabídne věda, v čem pomůže pro klid, pro odstranění stresů, emocí či deprese?

Je dnešní svět již na vrcholu svých sil, svého vývoje k nějaké dokonalosti anebo je to naopak svět úpadku, kdy je člověk nejen nemocen, ale navíc je často ponechán napospas tmě, přirovnáním k pobytu v hustém lese, mimo cesty, bez kompasu, kdy navíc trpí ztrátou paměti, kdy zapomněl, k čemu je vlastně princip člověka, duše, předurčena. Jiný obraz tak musí logicky nabízet cesta k záchraně, říká se ji spása či osvobození. I to se nachází především v náboženství.

Ne všichni lidé si však mohou stěžovat. Někdo byl obdařen zdravím, krásou, talentem a úspěchem. Sklízí úrodu štěstí a radosti. (Do závorky patří, že osud může i takovému člověku přinést rychlý a nepochopitelný pád již třeba zítra, co člověk ví o karmických odměnách a dluzích?) Druhý se potácí v chudobě, nemocích a s nataženou dlaní škemrá o trochu naděje. Nikdo nemůže říci, že jeho štěstí je věčné a ani ten druhý si nemusí zoufat, protože již zítra se může vše změnit k lepšímu bytí. Život dává zkušenosti a nejsou zadarmo.

Člověk je ve své podstatě duchovní bytost, která ve fyzickém těle prožívá zkušenosti zdejšího života, není tomu nikdy naopak. Nejsme fyzické bytosti, které hledají duchovní prožívání. A ať si to někdo přizná či vůbec o tom nechce slyšet, existuje Nejvyšší Síla, Energie, BŮH, který své malé jiskřičky, své duše, dočasně umístěné do oddělenosti, s Láskou očekává. Duše však musí vždy učinit ten první krok, jinak to nejde. Je kapkou v opačném konci stvoření a než se dostane do původního oceánu všelásky svého Otce, musí porazit léčky vášní své vlastní mysli. Naučit se odpouštět. Uvědomit si, co je pokorou na cestě k Otci, na cestě pokání. Projít trpělivostí a nesobeckostí. A i to je náboženství.

Bylo jich mnoho v ne vždy šťastné historii. Malých a již zapomenutých, i velkých, které hýbou světem, které dnes prožíváme, které by někteří nejraději ze světa vypudili, ale které mohou zavinit válečný konflikt, pro vědecky založeného člověka, nepochopitelný. Náboženství vždy naplnilo nějaký prostor, nově vytvořené vakuum, kde Slovo nemělo zastání a uspokojilo lidi v jejich oblasti působení a dávalo jim po různě dlouhou dobu nové impulsy. Jako život sám má však i náboženství svůj čas zrodu, mladosti jako bouřlivého rozvoje, zralosti, ale také úpadku až nakonec i smrti.

Většina náboženství byla po odchodu svého zakladatele (toho, co přinesl učení) všelijak lidmi, následovníky pokroucena. Často i z toho důvodu, že následovníci pochopili svoji výjimečnost právě pod vlivem působení vášní mysli a uvědomili si, že jejich podvod nebude odhalen a oni z toho jen získají. Vždy však náboženství přinášelo nějaké morální a etické principy, které jeho vyznavači měli dodržovat již jen proto, aby se jim na onom světě dostalo odměny. A proč to neříct; aby byli i dodatečně vymyšlenými rituály a dogmaty ovládáni. Věřící se ptali na vznik světa, fascinoval je prázdný prostor i životem obdařená příroda, viděli pohyb a chtěli znát hybatele. Věřili ve věčnost, kterou měli přislíbenu, věřili ve zdroj světa, do kterého je údajně vedli kněží. Náboženství nabízelo jistotu a atribut, že Bůh je vším, co vytvořil a postupně se v něm a s ním dopracovali k nějakému chápání řádu vesmíru.

Náboženství uznávalo dobro, které je v Bohu, zatracovalo zlo, jímž disponují ďábelské síly. Současně ale představitelé náboženství jednali často v rozporu s tím, co kázali a přiváděli lidi do válek a zabíjení, a to i v zájmu Lásky. Jak falešné bylo toto počínání! Bůh vždy chtěl, aby jej duše v lidské bytosti, skrytá pod mnoha závoji, poznávala a nacházela si k Němu cestu; ti ovládající však udržovali v lidech záměrně nevědomost, o myšlence, o Slovu, o poznání a jejich záměry a nástroje byly často předaleko od spravedlnosti a kázaného řádu. Opravdu kázali opak Slova Boha, chtěli podřízenost osudu a přijímání toho, co Bůh lži, přímo Satan posílá.

Všem, kdo hledají, se nabízejí zásadní otázky. O hierarchii světa, o věčnosti času, prostoru, o podstatě vesmíru a o jediném Tvůrci. Pracují s myslí, pracují s pohybem, žijí osudem a přijímají rány či zlostně odhazují vše, co se jim nehodí. Kde hledat na mnoho otázek, které lidstvo provází od úsvitu jeho dějin, odpovědi? Nabízí je snad věda, která je, přiznejme si, velmi rozvinutá? Odpoví jim na existenci démonické složky bytí? Existuje něco, co je nehmotné a lze nějak pochopit, že jsou lidé stále více i pomocí nových sofistikovaných nástrojů manipulování k poslušnosti?

Některá náboženství nabízejí poznání jiných úrovní člověka, jeho různých těl, které podléhají změnám a která jsou na své pouti k Otci postupně odkládána tak, až duše zazáří svým plným a čistým světlem. Je něco v hmotném světě skutečné a v čem se ta skutečnost projevuje, když již zítra tu nemusí stát náš dům, nemusíme mít své děti či ve spánku vydechneme svůj život? Jakou roli hraje duše, jakými silami disponuje a kam směřuje? Jak se vyrovnat s vědomím, jeho nižší úrovní v propojení s myslí, jeho rozprostřením se v nejnižší části stvoření a nebo naopak, v jeho výstupu do duchovních oblastí, kde může pro svoji duši nacházet pravý Domov. Jak, kdy a v čem provází člověka, duši, jakou roli má pro mysl? Náboženství přináší svému vyznavači kroky, které ho doslova a často umísťují do nepříznivé situace, do malého člunu, jež je uprostřed rozbouřených vln oceánu života. Člověče, zachraň se. A víš jak?

Mé rozjímání se blíží k závěru a je tu dotaz, kterým se hloupý král Midas ptal boha Silénia – „co je nejlepším osudem člověka“? Ten odpověděl: „Politování hodná rasa, ti lidé! Děti smutku a náhod! Proč mne nutíš říkat to, co by lépe mělo zůstat nevysloveno? Nejlepší, čeho se člověku může dostat, dostat nemůže – je to vůbec se nenarodit. Druhá nejlepší možnost je zemřít brzy.“

Lékem na všechny uvedené bolesti a nemoci by mělo být lidem náboženství ve své čisté podstatě. Po mnoha a mnoha zkušenostech; odstraňuje tento lék příčinu lidských nemocí? Ty pokroucené formy různých učení, které byly přetvořeny v rozličné, údajně boží cesty – pomáhají? Je na světě méně bolesti a smutku než dřív? Náboženství je přinejlepším jen utišující prostředek; je to úleva od bolesti; ve velkých dávkách člověka zcela znecitliví. Ale nemá schopnost léčit.

Co dnešní křesťané a jejich války proti bližnímu svému? Co náboženství muslimů, je milující? Co nové směry, teosofie, křesťanská věda, moderní spiritismus, rosenkruciáni…, změnily tyto nové směry svět k lepšímu?

Ježíš Kristus na obraze Gebharda Fugela (1863-1939)

Ježíš Kristus na obraze Gebharda Fugela

Žádné náboženství však nelze zásadně označit za falešné. Vždy je to další krok. Vydrží stovky, i tisíce let a přichází nové pro novou dobu a pro nové naplňování všech možných tužeb člověka. Jak dlouho si bude člověk ještě vymýšlet mnohá přání, která jsou projevem jeho ega, mysli, jsou sobecká a jejich naplňování poutá takového člověka do dalších a dalších zrození?

Každý člověk, jako nejvyšší bytost, vlastní třetí oko. Je to jediný vstup do mikrokosmu lidské bytosti. Je branou, která vede do vyšších sfér, mimo tento svět pláče a skřípění zubů. Vede ke Světlu, ke Slovu, vede však i k další ztrátě cesty u toho, kdo není dostatečně poučen a připraven. Vnitřní chrám Boha je pro nás připraven, ne všichni se však do něj v tomto svém životě dostanou. Hledač tam nevstoupí po kolenou, na nichž s odříkáním absolvoval křížovou cestu, po zdánlivých obětech na poutích a jiných činnostech v umělých rituálech, které vymyslel sám člověk! Pravá cesta je jen jedna a je již od počátku úsvitu života člověku dána. Vystoupit ze smrti do života, to je cíl pravého náboženství.

Lze odložit za života kabát hmotného těla a vstoupit dovnitř a zase se navrátit k plnění svých povinností. Jde to jednoduchou technikou, které učil i Ježíš Kristus.
 

Václav Žáček /Venda/
 


hodnocení: 4.4
hlasů: 7
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

317 komentářů

Přidat komentář
 1. Vybírám z mého článku, pod kterým je většinou vedena diskuze k „věci“.

  „A tady působí náboženství, jako cesta a návod k návratu duše do svého Domova. Náboženství ví o mysli, o duši, o srdci lidské bytosti, kde se protínají všechny směry působení lásky. Duch skutečně vystoupil na světlo dne a je třeba, abychom mu, projevenému Slovu, s patřičnou pozorností naslouchali. A opravdu není třeba se obávat, že věda podlehne náboženství. Náboženství pracuje v jiném modu než věda a je útočištěm opravdu milionů trpících a zarmoucených. Co takovým lidem nabídne věda, v čem pomůže pro klid, pro odstranění stresů, emocí či deprese?“

  Toto je určitý ideál, …..“Duch skutečně vystoupil na světlo dne…. . Je pak na každém jednotlivci, jak s poznáním Boha v sobě, jeho Slova, Logosu, naloží. Zda podlehne formalismu, obřadům a rituálům a nebo hledá ve skrytu komůrky svého srdce. Lze ale opačně diskutovat o tom, co skutečné náboženství přineslo a přináší, jak se projevuje třeba v nesnášenlivosti lidí a co z toho vyplynulo či vyplývá i pro dnešní dobu. Po dvou tisíci létech ten ideál nikdy nenastal a lidstvo je nadále ovládáno nižší úrovní mysli, zmítá se ve svých hříších a trpí následky svého příklonu k opačným tendencím, než je láska, harmonie.

  Narazil jsem na zajímavé „zhodnocení“, které uvádím jako ukázku, k čemu může náboženství člověka přivést. Na Zvědavci je tento článek – Devátý týden ruského zásahu v Sýrii: Říše vrací úder – a pod ním v diskuzi je k náboženství tento diskuzní příspěvek :

  Je náboženství nutné?

  Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 37.?.?.? Reakce na 342947
  Náboženství je mocenský nástroj pro ovládání lidí oblbováním a strachem.

  Nás obklopuje oblbování v Hospodina (Jahveho, Adonaje, Alláha), prostě oblbování židovské. Ať už se to jmenuje vyznání mojžíšské/ víra židovská, křesťanství s různými obměnami nebo islám v několika výkladech.

  Desatero začíná;
  „Nebudeš mít jiného Boha mimo mne…Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího pokolení…“

  Tento chorý výplod má rozsáhlé pokračování. Pět knih Mojžíšových a Talmud.
  Evoluční strategie je popsaná i v Jeremiáši.
  V Páté knize Mojžíšově farizejové napsali;
  „Slyš Izraeli, dnes přejdeš Jordán, aby sis podrobil pronárody…,“
  proto jsou synagogy po všech kontinentech, proto byla ghetta ve městech a židovská rodina na skoro každé vsi, než nastala změna plánu od roku 1848 a další vynálezy vypatlanců následovaly.
  Německo platilo draze a i dnes nejspíš platí invazí.

  „ Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit…Hospodin, tvůj bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté…rozboříte…spálíte… pokácíte…,“ (Dt 7,1…) ničivost, rozklad, to je ta svátost.

  Dalším fašistickou příručkou je Talmud. Soupis zvráceností a různých nařízení na několika tisících stranách.

  Cílem veškerého náboženského snažení židovstva je zřízení mesiánského království, světové říše ve jménu Jahveho, židovského národního boha.

  Několik SSvatých pouček;

  „Sémě cizince (gojima, nežida) je rovno semeni dobytčímu.” (Traktát Jebamoth fol. 94, col. 2.)
  Sanhedrin 59a: „Zavraždit gojima je jako zabít divoké zvíře.“
  Abodah Zara 26b: „Nejlepší z nežidů musí být zabiti.“ :„Nejlepšího z pohanů zab!“
  Sanhedrin 59a: „Gój, který strká nos do Zákona (Talmud) je vinen smrtí.“

  Zohar I, 168a: „Židé se vždy musí snažit oklamat nežidy.“
  Babha Kama 113a: „Každému židovi je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil nežidovi zkázu.“
  Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“
  Erubin 21b : Kdokoliv neuposlechne rabíny, zaslouží si smrt a bude potrestán v pekle, kde se bude vařit ve výkalech.
  Sanhedrin 58b : Jestliže se pohan dotkne žida, musí pohan zemřít.
  Sanhedrin 57a : Žid nemusí platit pohanovi mzdu za vykonanou práci.
  Sanhedrin 57a : Když žid zabije pohana, nebude potrestán. Když žid okrade pohana, může si to nechat.
  Baba Kamma 37b : Pohané jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli.
  Baba Kamma 113a : Žid může užít lži (úskok), aby zaskočil pohana.
  Yebamoth 98a : Všechny nežidovské děti jsou zvířata.
  – – – – – – – – – – – –

  Kdo si to přečte a bez předsudků se zamyslí, může zjistit, že ideál a realita i dnes jsou jinde, byť mohou mít své kořeny od stejného, milujícího Boha /??!!/ Málokdo hledá, co jsou hlavní směry v jednotlivých náboženstvích a co mají společného.

  V článku píšu o postavení člověka, který zůstává obrazně „….napospas tmě, přirovnáním k pobytu v hustém lese, mimo cesty, bez kompasu, kdy navíc trpí ztrátou paměti, kdy zapomněl, k čemu je vlastně princip člověka, duše, předurčena. Jiný obraz tak musí logicky nabízet cesta k záchraně, říká se ji spása či osvobození. I to se nachází především v náboženství.“

  A o tu spásu jde. Znají ji vyznavači mnoha náboženství a má své stejné atributy.
  Kdo by chtěl, mohl by si je zjistit a porovnat u konfuciánství a taoismu staré Číny,v již časem zavátém zarathuštrismu, v buddhismu, v Bhágavatgítě a učení véd,učení judaismu a z něho vzniklého učení Ježíše a člověka Pavla, který se s ním nikdy nesetkal až po islám. Nezaujatý student by zjistil velké a totožné základní duchovní Pravdy, které ve své době přinášeli zakladatelé – Synové Boha, jejichž úkol je stále stejný i pro dnešek. Učit, jak „narodit se znova, aby mohl /člověk hledající/ spatřit království nebeské“. A také, jak říká evangelista Jan /3:17/: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen“. V mém rozjímání nad náboženstvím je tento pohled určující a bylo jen hrozným omylem, co z učení mnoha Synů „vyrobili“ moci chtiví lidé, kteří nevědomému lidu nabídli výjimečnost rituálů a pozlátko obřadů, které v zájmu moci sami vymysleli.

  Cesta návratu k Bohu je individuální a kdo najde univerzální pravdy v tom či onom duchovním učení a kdo najde žijícího Mistra, má vyhráno. Jinak stále čeká koloběh zrodů, čištění karmy a nové činy a skutky pro její nové vznikání. Proto je dobré sázet růže, ne trní, proto je třeba pěstovat dobrou úrodu. I Ježíš, i Gíta, i učení Tao či Buddha nabádalo své žáky k dodržování jistých principů pro život a ti Bohem „označení“ dostali přímé pokyny pro Cestu. Pak se naplní i třeba to, co řekl Ježíš / mystické evangelium Jan 4:36/ “ Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec.“

  Dobré ráno.
  Václav Žáček

  1. Opět zajímavá reakce na článek a informace v ní o tom, jak náboženství má v „rukou“ lidí často jiný směr,než který by mělo mít.

   Článek má název: Putin, Obama, příchod Mesiáše a biblický kód? Dnešní svět věnuje pozornost varováním a poselstvím

   A celý je tady :
   http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/3372-putin-obama-prichod-mesiase-a-biblicky-kod-dnesni-svet-venuje-pozornost-varovanim-a-poselstvim

   A v diskuzi pod ním je zajímavé povídání :

   Filip Dobrovsky · VUML

   EU –predstupeň svetovej vlády.

   Vytvorenie EU je len súčasťou väčšieho projektu a síce vytvorenia jednej svetovej vlády -panstva antikrista –NWO ,po ktorom politické marionety už otvorene volajú: https://www.youtube.com/watch?v=JArGPelbryo
   Kde to má korene?
   Židia neprijali im daného Mesiáša, lebo oni chceli ako vyvolený národ vládnuť nad ostatnými národmi tu na zemi.
   Preto ich vodcovia zmanipulovali národ a Spasiteľa, ktorý im povedal,že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta ukrižovali tak, ako to predpovedalo písmo. Tým sa ich náboženstvo stalo satanistickým. Preto už s inšpiráciou diabla napísali nenávistný Talmud a 2 tis. rokov pripravujú vládu svojmu mesiášovi tu na zemi. Sme vo finále.

   Cieľ na ovládnutie je ad:1
   Jedna vláda, na vrchol ktorej dosadia židovského vládcu a vyhlásia za toho pravého mesiáša. Židovská vrchnosť vo februári 2015 oznámila ,že tento už žije medzi nami.
   http://afinabul.blog.cz/…/rabin-abraham-aronian…

   Ameriku ovládajú už vyše sto rokov a preto vytvorili EU, aby zbavili národy práva o sebe rozhodovať. To všetko spoja pod jednu vládu. Ešte je otázkou ako ovládnu Rusko. Nechajú vytvoriť Rusov ďalšiu úniu v ktorej potom odstránia nepohodlných vládcov a následne pripoja k severoamerickej a europskej? Zatiaľ to vyzerá na tretiu svetovú, ale poháňaní satanom sa nezastavia pred ničím. Ten má obete rád.
   Rusko a Čína sú za jednu svetovú menu a ruskí pravoslávni tiež prijali masonický ekumenizmus, čo je príprava stáda na spoločné náboženstvo s pohanmi. Čína je súčasťou NWO

   http://wolna-polska.pl/…/chiny-to-czesc-new-world-order…

   ad:2 jedna mena elektronická -čip ako prístup k účtom. https://www.youtube.com/watch?v=n-a877vnzjo Ak sa potom spriečite akémukoľvek nariadeniu, (napr. očkovanie) jednoducho vám odpoja prístup k účtu. Nebudete môcť ani kupovať, ani predávať, ako to predpovedá Písmo v Apokalypse.

   ad:3 Jedno spoločné náboženstvo NEW AGE ,kde si každý verí čo chce.
   Takže zbytočne sa židia kývu pri múre a dodržiavajú rituály keď stále, tak ako ich otcovia odmietajú Spasiteľa. Za zachovanie rituálov nebudú dedičmi Kráľovstva Božieho.
   Uverili lži, preto Boh na nich dopúšťa silu bludu. Ostávajú v omyle a ani ich rabín im nadokázal otvoriť oči:
   https://www.youtube.com/watch?v=f0IcArN8OCU&feature=youtu.be

   Jediná sila, ktorá im v tom mohla zabrániť aj keď majú všetky médiá pod kontrolou bola RKC. Mohli by cez farnosti stádo varovať.
   Preto ju bolo potrebné dostať pod kontrolu, aby ovce neburcovala proti NWO. To sa podarilo ich masonickým ložam na 2 vat.koncile.
   https://www.youtube.com/watch?v=nuosNmSkG_4

   Preto od RKC žiadne varovanie neprichádza, naopak hrajú s vládcami sveta hru (písmo hovorí -smilnia) na demokraciu a dokonca im otvorene pomáhajú usmerniť stádo, keď sa napríklad nechcú očkovať:
   http://www.slobodavockovani.sk/…/spb-tk-kbs-kontra…/

   O RKC je Kap.17 zj.sv.Jan,kde ju označuje ako neviestku.

   Tak isto im RKC pomáha v zničení kresťanstva a národov Europy násilnou islamizáciou a tak isto im pomôže aj s očipovaním dezorientovaného stáda, ktoré už nikto nepreberie z apatie.
   Naverbovali ohromné ľudské zdroje cez svoje spolky (CFR,Bilderberg,MMF,OSN,Trilaterálna atď),majú armádu a preto sa tí ,ktorí sa nazdávajú ,že sa EU rozpadne mýlia.

   Tak, ako sa splnilo všetko čo stojí v Písme, tak budeme sledovať toto úsilie až do konca. Biblia jasne hovorí, že sa im svetovládu podarí dosiahnuť a na jej vrchol dosadiť svojho panovníka tak, ako o tom píšu Protokoly sionských mudrcov v poslednej kapitole a ktorého existenciu rabíni oznámili. Toho vyhlásia za pravého mesiáša, na ktorého čakali.Krista za falošného.
   Bude mu ale umožnené vládnuť len na 3,5 roka a bude to vyzerať takto:
   http://euportal.parlamentnilisty.cz/…/11370-jak-bude…

   Potom bude podľa Biblie nasledovať druhý príchod Ježiša Krista.
   Je podivuhodné, že ani ľudia ktorí sú imúnni proti ohlupovaniu a časť z tohto plánu prekukli a druhým sa snažia otvoriť oči, nechápu tieto súvislosti a celú pravdu práve preto, že odmietajú Boha a aj to, že nás pred tým všetkým varoval v sv.Písme. Pre svoju zatvrdnutosť nechápu a že je všetko predpovedané, len rečou ktorej nerozumejú. Nerozumejú lebo nechcú. Sami postavili stenu.
   Potom nevidia východisko a tápu –viď rôzne fantazírovanie ako AWAKE ,ale podobne sú na tom aj ľudia prevádzkujúci iné stránky bojujúce proti tomuto zotročeniu sveta.Vidia čo sa deje, ale nevedia, že ide nastolenie panstva biblického antikrista a veľké finále:
   http://issuu.com/zastavmeauto…/docs/zj_e49232a17c45b9

   – – – – – – – – – – – – – – –

   V článku jsem napsal otázku a při přemýšlení o odpovědi se mi nabízí stručná věta – velkou roli hraje to, aby každý člověk porazil svoje ego – viz závěr druhého odstavce :

   „Co dnešní křesťané a jejich války proti bližnímu svému? Co náboženství muslimů, je milující? Co nové směry, teosofie, křesťanská věda, moderní spiritismus, rosenkruciáni…, změnily tyto nové směry svět k lepšímu?

   Žádné náboženství však nelze zásadně označit za falešné. Vždy je to další krok. Vydrží stovky, i tisíce let a přichází nové pro novou dobu a pro nové naplňování všech možných tužeb člověka. Jak dlouho si bude člověk ještě vymýšlet mnohá přání, která jsou projevem jeho ega, mysli, jsou sobecká a jejich naplňování poutá takového člověka do dalších a dalších zrození?“

   Kdo meditujete, tak dobrou meditaci, kdo věříte, tak pevnou víru.

   Pěkné odpoledne
   Václav Žáček

   1. Odpovědi na všechny otázky jsou v Bhagavatgítě :
    Bg 18.65 — Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, uctívej Mě a skládej mi poklony. Tak ke Mně bezpochyby dospěješ. Slibuji ti to, protože jsi Můj velmi drahý přítel.

    Bg 18.66 — Zřekni se všech druhů náboženství a odevzdej se Mně. Já tě osvobodím od všech následků hříšného jednání. Neboj se.

   2. ad: Odpovědi na všechny otázky jsou v Bhagavatgítě

    Nesmysl! Iluze! Odpovědi na všechny otázky jsou jen a jen v tobě samém a nikde jinde!

   3. Nijak jsem se nezabýval zdrojem, propojením kdo s čím od koho a ke komu něco vede. Našel jsem to tam, kde uvádím.

    Můj výchozí článek je o náboženství.Trochu i rozlišuje duchovnost a náboženství. To druhé lze pokřivit, snahou lidí způsobit, že se z něho stane instituce k účelu, který ten původní zcela zakryje či zlikviduje. V článku píši :

    „Náboženství vždy naplnilo nějaký prostor, nově vytvořené vakuum, kde Slovo nemělo zastání a uspokojilo lidi v jejich oblasti působení a dávalo jim po různě dlouhou dobu nové impulsy. Jako život sám má však i náboženství svůj čas zrodu, mladosti jako bouřlivého rozvoje, zralosti, ale také úpadku až nakonec i smrti.

    Většina náboženství byla po odchodu svého zakladatele (toho, co přinesl učení) všelijak lidmi, následovníky pokroucena. Často i z toho důvodu, že následovníci pochopili svoji výjimečnost právě pod vlivem působení vášní mysli a uvědomili si, že jejich podvod nebude odhalen a oni z toho jen získají. Vždy však náboženství přinášelo nějaké morální a etické principy, které jeho vyznavači měli dodržovat již jen proto, aby se jim na onom světě dostalo odměny.“ /konec úryvku /

    V té poslední větě je ale uvedeno to, co je kladné. A pro náboženství bylo určitou nutností. Něco pozitivního, jako třeba kodex pro chování, morální a etické principy. I když, a lze to v minulosti vidět, se pak samotní náboženští vůdcové chovali zcela odlišně.

    Ten diskuzní příspěvek pod článkem ze „svetkolemnas.info“ jsem tam dal proto, že poukazuje na to, kam může náboženství vést. A takové náboženství pak má s duchovností pramálo společného.

    Vždycky jsem si myslel, že čára, která spojuje dva body, se nazývá úsečkou? Bylo by ideální, kdyby šlo spojit duchovnost a náboženství. Za tím druhým však stojí uměle vytvořené rituály, které se musí provádět, aby bylo „vidět“. Také často tvrdě vyžadované plnění dogmat, ceremoniály a nakonec snaha o světské bohatství a ovládání lidí. Že to lze provádět přes nástroje manipulace a právě té moci, přímé či skryté, jak uvádíte NWO, FBI či Vesmírné lidi, to je zřejmé.

    Nechci teď bloudit někam do oblastí světských, ty se při mém rozjímání vylučovaly zcela sami.

    Pěkný den
    Václav Žáček

   4. Honzo, demokracie má chyby, třeba něco vymyslíte lepšího pro lidi jako já, co hraničí s debilitou. Prostě nechci diskutovat s fámisty NWO a spol., kteří šíří kdejakou fámu po internetu a tváří se jak jsou vysoko, daleko, široko a bystrozrako.
    S Vaším tradičním fekálním přístupem ke všemu jste toho zatím zde moc nevytvořil, takže očekávám prudký pozitivní obrat, horší už to být nemůže. Feudalismus byl asi 1000 let a ještě propojený s církví, lidstvo to přežilo dobře a ještě se hodně vytvořilo. A terazky máme henten kapitalismus a jakousi demokracii s balvany u nohou jako je Randy, který pomáhá s miliardami.

 2. Súdruhovia veriaci,

  Venda nejak ,,nábožensky zlyháva“, lebo napísal jemu úplne neprislúchajúce slová, i keď sa tváril, že cituje zo Židovských ,,análov“, ktoré boli vraj inšpirované Bohom- Hospodinom a trochu vám odkryl , že kresťania -gójovia sú pre NEHO odpad. A tohoto Netvora z Hlbín vesmíru , uctievate ako svojho boha ?

  No pre mňa silná káva a čudujem sa kedy sa vám človekom – gójom -nežidom už otvoria OČI a pochopíte, že sekta kresťanská si ukradla nesprávneho Boha, lebo Hospodin nemôže na jednej strane velebiť a ochraňovať Židov a na druhej strane sa falošne hlásiť k ,,sekte kresťanskej“, ktorú považuje za ,,odpad“.

  Že Židia neprijali ,,Plod neresti“, ktorí vymysleli, kresťania na čele s Cirkevnými popalášmi sa ani nečudujem…

  Čitajte znovu pozorne , len pár úryvkov :

  Baba Kamma 37b : Pohané jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli.
  Baba Kamma 113a : Žid může užít lži (úskok), aby zaskočil pohana ….
  Sanhedrin 58b : Jestliže se pohan dotkne žida, musí pohan zemřít.

  Jediné východisko, ,,vysrať sa na všetkých tých 1.954 bohov“ a žiť pdľa pravidiel svetských, lebo ste teraz TU , na Zemeplacke, ktorá sa s celou Mliečnou dráhou rúti kamsi do neznáma….

  Ozaj, a je to vôbec TAK ? Je priestor vo vesmíre ,,nekonečný“, alebo raz ,,narazíme“..

  1. Pane G.N., náboženství, které neplní to, co hlásá, neuznávám. Necítím, že bych nějak „nábožensky zlýhával“.

   Přiznám se, že jsem nevěděl, že toto, co jsem překopíroval v Talmudu existuje. Možná to někdo znalejší ještě dovysvětlí či doplní.

   Na druhé straně si však vážím mystického učení, které židovské náboženství obsahuje, např. v kabale.

   Venda

 3. Vendo,

  je to v Tvojom prípade určitý pokrok, lebo doteraz to bolo samé Bože sem, Bože tam ,ale chýbal určitý kritický odstup od nábožensky zabehaného klišé.

  Ano, prekvapilo ma to, ale tento posun vnímam ako ,,čiastočné osvetlenie“, ale v osobnom prípade je to určite obrovský krok vpred…

  Nakoniec Vendo Ty a glej ostatných ,,veriacich prvého levelu“ pochopíte aj to, že Biblia bola a je určená len pre Židov a kresťanstvo stvorené v tandeme Šavel, Konštatín, s ďalšími katolíckymi ,,hrdlorezmi“, z neho urobili ,,mafiansku spoločnosť“, na zdieranie inteligenčne slabších jedincov…

  A ešte jedno ,,tajomstvo“. Nie Boh – Hospodin stvoril ludí, ale ludia, konkrétne sekta židovská stvorila Boha-Hospodina na ,,svoj obraz a svoj CHARAKTER“…

  Sekta katolícka Ho ukradla Židom, cez virtuálnu súlož Boha-Hospodina s Panenkou Marikou…

  Tak nám PánBožko pomáhaj…

 4. V tomto konkrétnom prípade som pod nickom Anonymní, písal JA, Gilgamešova nôžka, aby nedošlo ,,k nedorozumeniu“…..

  1. Kdybyste četl některé z mých předchozích článků, tak byste nemusel být překvapen.

   Bůh je jen jeden, ale různé národy mají pro něj různá pojmenování.

   Bible je jedna, zrovna tak Bhagavatgíta, Védy, Upanišády, Zend Avesta, Tao-te-ťing, Ušlechtilá osmidílná stezka buddhismu je jen jedna, Jógasútra Pataňdžaliho je jen jedna, Korán, Adí Granth Sikhů, teosofický Hlas ticha je jeden…..atd. .

   Vše přišlo na svět v nějaké době a pro nějaký účel, pro nějaký lid v nějaké kultuře a stupni poznání.

   Já nehledám nic, co stvořili sami lidé. Hledám to, co je nad /za/ pomíjejícím světem, co je univerzální.

   Václav Žáček

 5. ad: takže očekávám prudký pozitivní obrat

  :-)))))))))))))))))))))))))

  Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy. (François de La Rochefoucauld)

 6. ad: Honzo, demokracie má chyby.

  Naopak, Pardale. Demokracie – coby systém pro ovce – je naprosto dokonalá a bez chyby. Neznám lepší systém, kterej poskytuje ovcím takovou iluzi a pocit, že o něčem rozhodují, přičemž je zcela evidentní, že nerozhodují vůbec o ničem. (natož pak o něčem zásadním a podstatném). Demokracie je jen vyšší forma otroctví. A nejdokonalejší forma otroctví je ta, ve které se otroci mezi sebou bijí o možnost sloužit.

  1. Tak to máš dobré, že ti je umožněno tu psát ty tvoje cinty Honzo, když je takové otroctví a ty si ten beran nebo co.

   1. Jaký si to uděláš, takový to máš…

    Nikdo není tak beznadějně zotročený jako ti,kteří tak bezvýhradně věří,že jsou svobodní. (J.W.Goethe)

   2. Já si to nemyslím, že žiji ve svobodné společnosti, ale zase člověk musí vycházet v rámci možností. Co je v Evropě, je zatím to nejlepší co kdy na planetě bylo, takže proč si stěžovat. Mohl si se narodit, tam někde jako muslimák, kde mezi sebou jen bojují a nebo se baví o islámu. Nevážit si toho co je a brát mír jako samozřejmost, není chytré „moudré“ a ty chytrý být chceš, nebo se o to aspoň snažíš doufám.

   3. ad: Co je v Evropě, je zatím to nejlepší co kdy na planetě bylo.

    Jo, jo… „to nejlepčí“.. taky to řykala ovce Lucka na televýzy Hovna, pro ovce před obrazovkou. Akorát se nikdy nedovíš to ze všeho nejdůležitější: pro koho to nejlepší? Aneb: Cui bono?

   4. pro koho to nejlepší? Aneb: Cui bono?

    No pro tebe asi né neblbni, s tvou nevrlostí na všechno, budeš někde na chvostu.

 7. ad: No pro tebe asi né neblbni,

  :-))))))))) no tohle mi už fakt nedělej. Jen jsem teď ráno vstal a hned taková prča….-))))

  1. ad: Tak, tak…:-))) „Skvělý nový svět“…

   Libi se mi snaha nadsencu typu pan L.Valka (v tom videu)ale snaha je to marna.
   To ze, veci nejsou tak jak se jevi, je zrejme na kazdem kroku a clovek je sam sobe nejvetsim nepritelem, to rekl pan Valka dobre. Je to vsak k nicemu. Neumim si vubec predstavit co by se jako melo stat, aby lide zacali jednat a hlavne myslet jinak.

   1. Chce-li člověk změnit svět a zřejmě jde o to k „něčemu lepšímu“, musí se změnit především sám. Snažit se a chtít u sebe ! Ale to se nikdy nestane.
    Cesta ke změně je individuální a vždy na člověka bude mít dopad to „nějaké negativní v každém jednom z nás, z lidí“. Někdo je však na cestě vymanění se z tohoto světského kolotoče s počínajícím vědomím sebe sama, někdo jiný o tom ještě neví zhola nic.
    Venda

   2. ad: Chce-li člověk změnit svět a zřejmě jde o to k „něčemu lepšímu“, musí se změnit především sám. Snažit se a chtít u sebe!

    To jistě a nepochybně ano. Ale jakmile k tomuto poznání a „prozření“ člověk dospěje a dozraje, v ten moment ho veškerý „spasitelský představy“ a nutkání „změnit svět“, rychle opustěj a přejdou.

    „Jestli je to hříšník, nevím,“ odpověděl jim. „Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím.“ (Jan 9;25)

   3. Ježíš jim odpověděl: „Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu.“

   4. Jak víš, že tě něco přejde, když jsi se ještě nezměnil?

   5. 5
    Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
    6
    Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči
    7
    a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.
    ——————————————————————-

    Dokud nejsou oči k vidění umyty v rybníce Siloe,nelze vidět.
    A ten,kdo je má Otcem umyté,ten ví přesně o čem tato slova jsou,
    i co znamená slovo člověk.Podle toho rozezná lež od pravdy,neboť
    je to zjevné.

 8. Vlaků od neděle přibude, ale zdraží některé slevy

  http://www.novinky.cz/ekonomika/389056-vlaku-od-nedele-pribude-ale-zdrazi-nektere-slevy.html

  Titulek, resp. slovní spojení – „zdraží některé slevy“ – je kromě dělání z lidí blbce, současně přímo učebnicovým příkladem redukcí jazyka a podvojného myšlení.

  „Nechápeš, jaká krása je v destrukci slov. Víš, že newspeak je jediný jazyk na světě, jehož slovní zásoba se každým rokem zmenšuje?“… „Ty si asi myslíš, že naše hlavní práce spočívá ve vymýšlení nových slov. Vůbec ne. My slova ničíme – moře slov, stovky denně. Otesáváme jazyk až na kost“.

  Válka je mír
  Svoboda je otroctví
  Nevědomost je síla.

  Chápeš, že jediným cílem newspeaku je zúžit rozsah myšlení? (G. Orwell „1984“)

 9. Matrix 12.12.2015 (17:55)

  Prosím tě, ty radši šoupej nohama… V kontextu – Co je v Evropě, je zatím to nejlepší co kdy na planetě bylo – si o schopnosti vidění a správném rozlišování, můžeš nechat tak akorát zdát. Víš vůbec, že hřešíš? Nechtít vidět, ignorovat skutečnost, je hřích.

   1. Prosím tě uklidni se nebo tě trefí šlak a to bych fakt nechtěl je s tebou prča. Až se budeš smažit v pekle za to tvé „vidění a rozlišování“, tak já budu ochotně přikládat.

   2. Stop, stop, stop, jo? Vždycky musí bejt někdo, kdo má a používá rozum (kritické myšlení) a řekne: dost.
    S mdlým rozumem, kterej vypustí z huby – Co je v Evropě, je zatím to nejlepší co kdy na planetě bylo – si nemám fakt vo čem povídat, vopravdu ne.

    ad: Až se budeš smažit v pekle za to tvé „vidění a rozlišování“, tak já budu ochotně přikládat.

    O tom ani na vteřinu nepochybuju. Že jseš „dobrák vod kosti“, to vím a hlavně vidím dávno… Řeč je obrazem ducha, panáčku… Řeč…

    Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku! (Mt 12;34)

   3. Stop jo to si mě pobavil, protože zatím si měl vždy poslední slovo ty, ty kritické myšlení.

    Za tím si stojím nemusíš to pořád opakovat, nikdy v minulosti na tom Evropa nebyla líp, ať už to byly nemoci, nebo války.

    Za to já ti nemůžu, když se budeš po právu smažit v pekle, budu dělat jen svou práci :) jo a nepleť do toho koncentráky.

   4. Doufám že si nemyslíš, že budu číst ty traktáty a cinty, plky všeho druhu co tu předkládáš.

 10. Matrix – 12.12.2015 (18:48)

  Vše podstatný a důležitý jsem Ti už řekl. A jestli jsi si ke svý falešný představě a iluzi – Co je v Evropě, je zatím to nejlepší co kdy na planetě bylo – ještě „přimyslel“, že se budu s tebou koupat dál v tvejch vlastních hovnech a mentálnímu zoufalství, tak to fakt ne. To po mně vopravdu nechtěj..:-)) Choď hezky k volbám, vol ty (nej)lepší idioty, než jseš ty sám a na konci života si řekni: „žil jsem dobře, žil jsem v iluzích a bludech, ve sračkách a v hovnech, žil jsem v tom nejlepším, co kdy na planetě bylo“. Bůh s tebou…

  1. Tobě život musel dát hodně přes hubu. V Evropě je prostě nejlíp kdy bylo a na tom žádný Honza nic nezmění a může trucovat jak chce :)
   Narodil by ses o par století nazpět, tak skončíš na hranici za ty kecy, tak si pořád a na všechno nestěžuj.

   1. ad: Tobě život musel dát hodně přes hubu.

    Tebe to – „hodně přes hubu“ – teprv ještě čeká. Jenom o tom (zatím) nevíš… Jak už jsem ti kdysi řekl: pamatuj na smrt!

   2. Ha ha samá voda. Jo a nevyhrožuj, ty pamatuj též, až budeš v tunelu vzpomeň si na má slova.

   3. ad: vzpomeň si na má slova.

    A prosím pěkně, který to byly?…:-))) Ty tvý snůšky blbostí „můj firewall“ spolehlivě odfiltrovává a hrne tam kam patřej, tj. do prdele.

   4. Snad si nemyslíš, že ti tu budu vypisovat Písmo Svaté, celou Bibli.

   5. ad: ty pamatuj též, až budeš v tunelu

    No to – „až budu“ – myslím ani není potřeba…:-) V tunelu a gigantickým podvodu s názvem “ demokracie a svoboda“ jsem furt…:-)) No a jestli ty jseš snad někde jinde, pak bys měl určitě vědět, nebo by ti to aspoň někdo říct, že jseš úplně mimo…:-)))) Ale asi máš recht, fevropě – ftunelu – je prostě nejlíp kdy bylo…:-))))

   6. Já ti za tvůj zpackaný život fakt nemůžu Honzo a že si takový lůzr co se zmůže si akorát stěžovat na diskuzi. Do toho mě laskavě netahej, mě je fajn, Evropa je na tom nejlíp kdy byla s tím nic neuděláš a vidím, že tě to i hrozně sere, všichni kolem tebe se mají jak králové a ty slintáš na diskuzi a nejraději by si měl apokalypsu už zítra, hlavně po mě potopa že, takhle to určitě máš.

   7. ad: V Evropě je prostě nejlíp kdy bylo a na tom žádný Honza nic nezmění a může trucovat jak chce :)

    Když si takovejm kravinám a iluzím – V Evropě je prostě nejlíp kdy bylo – podlehl a věříš, tvůj problém. A ňákej Honza na tom nic nezmění a hlavně nic měnit nepotřebuje. Truc, sebeklam a mantru v podobě: V Evropě je prostě nejlíp kdy bylo, V Evropě je prostě nejlíp kdy bylo, V Evropě je prostě nejlíp kdy bylo – si mel třeba do alejůja…:-)) Asi tenhle vzorec myšlení potřebuješ..:-)) Ale už teď ti garantuju, že to „prozření“ bude bolet, moc bolet…

   8. No ja bych rekl,ze vzhledem k faktu jak je historie prekroucena a vselijak domalovana ,je tvrzeni ze „v Evrope je nejlíp kdy bylo..“ dost naivni ,slusne receno. Ani se nedivim Honzove reakci. Pripada mi Matrixi,ze pomerujete poslednich par stoleti (mozna jeste par tisic let),coz je podobne jako tvrdit ,ze Buh ztvoril svet pred sesti tisici lety.Co Vy vubec vite o tom,jak bylo v Evrope pred 20,50,nebo 100 tisici lety ?
    Nejlepe to vystihla Hvezdicka :-) Když zvířata byla ještě lidmi.Když „zvíře“ bylo „člověkem“.A nejen
    v Evropě.

   9. Žijete teď a tady, nebo před 100 tisíci lety, z toho Martas300 vycházejte. Můžete jít na strom s banánem v tom vám bránit nebudu. Mně je dobře v této době, už kvůli lékařské péči, která je čím dál lepší. Přece jenom trhání zubů od kováře asi má své kouzlo :)

   10. ad: Mně je dobře v této době, už kvůli lékařské péči, která je čím dál lepší.

    Čoveče, to je zvláštní, ale úplně stejný řeči chrlil před pár léty nějakej Sedláček z Všerub. Ty máš taky „papíry na hlavu“, jako on?

   11. To víš že jo, až po tobě ty vidíme, zase jen vidíš že vidíš viď? Nedokážeš říct, kdy bylo v Evropě podle tebe líp, zmůžeš se jen na vidění a jinak nic. A tak je to i dobře a tak to má být, z osla prostě nemůže být závodní kůň :)

   12. ad – Nedokážeš říct, kdy bylo v Evropě podle tebe líp,

    Matrixi, podle tebe NIKDY v Evropě nebylo „líp“? Co to je za nesmyslnou kravinu? Podle jakých kritérií a za jaký časový úsek to tvoje „líp“ hodnotíš? Proč přesvědčuješ lidi, kteří dřív žili šťastně a spokojeně, že vlastně žili špatně?

   13. Kravina to není. Posuzuju to podle všeho, zejména války nemoci atd. To ti musí stačit.

   14. Na strom jeste chodit neumim,ale zkusim na nej vylezt. Diky za tip.
    Jinak si tu lekarskou peci uzijte,kdyz je to pro Vas meritko pro lepsi/horsi doba. Vy asi vubec netusite,ze existuji a vzdy existovali na svete lide,kteri se bez te Vasi lekarske pece docela obesli. Vy ale radeji budete ovce,kterou nuti stat platit zdravotni pojisteni (i presto,ze pojisteni jeste neznamena zaruku zdravi) a budete békat nadsenim,jak je o Vas postarano.Clovece,Vy mi pripadate jak ti amíci,co se buší do hrudi,ze jsou nejlepsi coutry na svete,na zaklade toho ze maj kazdy v rodine auto a v kazde mistnosti televizi.
    Znovu opakuju, Vy vite naprosto kulovy o tom kdy bylo na svete nebo v evrope líp.

   15. ad – To ti musí stačit.

    :-))))))))))))))))))))))))
    AHA ….!!!………….

   16. Martasi 300, nemyslím, že by naše zdravotnictví bylo špatné a nenadávám na ně, i když jsem pár desetiletí jeho sponzorem. Netroufám si psát o zdravotním systému USA, ale není to tak dávno, co v USA bylo řekněme 50 milionů nepojištěných. Zdravotní pojištění nebylo povinné, později jen v některých státech. Za sto let funkčního kapitalismu USA zdravotnictví nemá vyřešené, o čemž svědčí to, že dělalo zásadní změny.
    Zdravotní pojišťovny jako všechny pojišťovny berou mladým a zdravým a dávají starým a nemocným. Mladí očekávají, že až budou staří , tak budou i nadále zdraví. Očekávání není statistika.
    http://www.penize.cz/pojisteni/29415-zdravotnictvi-usa-drahe-pojisteni-ktere-zdaleka-nehradi-vsechno
    http://blisty.cz/art/65357.html
    http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/zdravotnictvi/Cesi-maji-jeste-dobre-zdravotnictvi-srovnal-americky-novinar-s-USA-209060
    https://www.ozdravotnictvi.cz/komentare/zdravotni-pojisteni-v-usa-se-meni-a-my-bychom-se-meli-inspirovat/

    Ad kdy bylo v Evropě nejlíp.? 70 let prakticky bez válek a epidemii je v Evropě úspěch. Úmrtnost dětí je nesrovnatelná s dobou před 100 lety. Nejlíp je tam, kde se lidé cítí spokojeni, a to je silně subjektivní. Osobní nároky v minulosti byly velmi malé, i dnes ve světě index spokojenosti nikterak nekopíruje životní úroveň. Takže spokojený člověk může být, že je zdráv a i tam, kde platí zatím zbytečně zdravotní pojištění a kupuje mléko v supermarketu.

 11. ad: Možná že pojem Syn Boží jen není vždy správně pochopen. Vše napsané v Bibli není zárukou správnosti a ne vše je dobré chápat naprosto doslovně.

  Hmm, zajímavý… Škoda jen, že jste to víc nerozvedl a neupřesnil. Ale jste-li si sám sobě a v sobě samém současně „zárukou správnosti“, přebýváním v „jistotách jáství“ a demagogii jako takové, konekonců proč ne a proti gustu žádný dišputát…

 12. Nejsem zárukou správnosti a reaguji nyní jen proto, abych připomněl, že žádný běžný člověk není zárukou správnosti. Každý sám za sebe musí volit, co přijme a co nikoliv a kým, či čím se nechá inspirovat.

  1. ad: Nejsem zárukou správnosti

   V pořádku. Tomu už rozumím… No a třeba se posunem dál, od co „nejsem“ k tomu podstatnému, co „jsem“.

   ad: běžný člověk

   Co to je? Co to znamená „běžný člověk“? Nechám se třeba poučit, stejně jako se nechám inspirovat. Říkáte – Každý sám za sebe musí volit, co přijme a co nikoliv – tudíž rád bych třeba přijal ono slovní spojení „běžný člověk“. Přiznám se, že zatím i za tím, vůbec netuším co se za – „běžný člověk“ – skrývá.

 13. Honzo, matrixi,

  to som čumel, ako si dávate smeče, krútené, protismeče, ale drahí v Pinokiovi, načo bolo toto divadieko, keď som ako náhodný ,,okoloidúci“ nedostal ani od jedného z vás to ,,podstatné“..

  Tú vytlačenú šťavu, tú esenciu ,,dobra“. Ano, chýba mi z vášho pin-pongu výhonok nádeje. To ,,poučenie z krízového vývoja“ .

  Aby sme sa poučili..

 14. ad: Matrix 12.12.2015 (21:23)

  Jakkoli a jen zdánlivě mluvíš o mně, primárně mluvíš a mluvíš jen a jen o sobě. Do tohohle „tranzu“ jsem tě nechtěl dostat. Do toho si se přived jen a jen ty sám…

   1. Odborník? Expert? No to vůbec, chraň mě ruka Páně!… Na to jsou tu jiný odborníci a experti na efropu, stačí přece naslouchat:

    ***V Evropě je prostě nejlíp kdy bylo.***

    :-)))))))))))

    ps: teď už se ti fakt směju… co taky jinýho s volem, kterej věří iluzím…:-)))

   2. Směj se, v Evropě je nejlíp kdy bylo v historii. To že se máš špatně ty a vztahuješ to na všechny je krátkozraké a ty přece vidíš, nebo ne? jak neustále opakuješ a zdůrazňuješ. Stačí správně rozlišovat tak jo, ale k věci, navrhni mi některý letopočet nazpět. Napiš proč bylo líp, schválně, ale moc nedoufám, že z tebe něco kloudného dostanu.

   3. ad: Evropě je nejlíp kdy bylo v historii.

    Jó, fajn, bezva, dobrý, – Evropě je nejlíp kdy bylo v historii – slyšeli jsme slovo boží, amen. No tak si to mysli, mysli si to dál, stejně jako že si myslíš, že myslíš. Už je s tebou zase a jen nuda.

   4. Mohl si napsat, kdy bylo líp, měl si prostor zdůvodnit proč je teď hůř. Ne místo toho zase nějaké plky na co si hraješ?

 15. Věra 12.12.2015 (21:55)

  Snažil jsem se být přece jen trochu shovívavější, ale uznávám, že rozum ostrý jako břitva, je zcela na místě..:-)

 16. ad: na co si hraješ?

  Na Evropu, přece…:-))) To bys ausgerechnet ty, co by „znalec a expert“ „přes Evropu“, měl okamžitě a fcukuletu poznat a né se takhle blbě ptát…:-)))))))

  ps: na co si hraješ ty?…:-))) na idiota? tak to přede mnou fakt nemusíš..:-))) to je totiž tak do očí bijící, až je to neuvěřitelný..:-)))

  1. Ale odpovědět na jednoduchou otázečku, kdy bylo v dějinách podle tebe líp nedokážeš. Tak kdo je tu idiot.

   1. Opakem idiocie, je inteligence a především schopnost důsledně rozlišovat, která se ovšem a logicky neodvíjí od odpovědí na „jednoduché otázéčky“, ale nýbrž a jen na schopnosti „do hloubky“ VNÍMAT CELEK v každé jeho každé jednotlivosti. Říká se tomu „areté“, Není-li ti v tomto směru a duchu dáno, v apatyce nekoupíš. A to ani i kdyby se posral a na hlavu stavěl.

    http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/arete-rec

   2. Dobře, když tomu tak rozumíš. Proč neodpovíš na jednoduchou otázku kdy bylo v Evropě líp než nyní, když mi to tu tak vytýkáš a předhazuješ.

    Jestli chceš být za toho inteligenta, tak to tu napiš a nevykrucuj se, jinak tu budeš za bohapustého idiota a to by si fakt být nechtěl, nebo ano?

   3. ad: Proč neodpovíš na jednoduchou otázku

    Proč? No na to už jsem ti přece „x-krát“ odpověděl. Věř nebo nevěř, ale i zde platí: kdo chce vidět, ten vidí. Nemůžu za to, že nevidíš, že nechceš vidět… Ale nic si z toho nedělej, nejseš ani první, ani poslední, kdo je slepej, kdo nevidí… Takovej evangelista Jan, ten by ti moh vyprávět…

   4. ad.kdy bylo v Evropě líp než nyní,
    ——————————–
    Když zvířata byla ještě lidmi.Když „zvíře“ bylo „člověkem“.A nejen
    v Evropě.
    A věř si nebo ne,není tomu ještě až tak dlouho.Bolí to,hodně to bolí.

   5. Honzo, doporučuji zaaretovat zbraň ( = zhruba zajistit proti samovolnému výstřelu) , u Vás je ve zdejší diskuzi zbraní fůra hnoje, odvézt do někam do zahrádkářské kolonie a nějakému dědečkovi a babičce ten hnůj zarýpat na zahrádce, ještě není zmrzlá a čas na dobré skutky je vhodný pořád, na to ani nemusíte citovat bibli nebo další ze svého vagonu citátů.

   6. Hmm… Arbeit macht frei, když pámbů dopustí, i motyka spustí, a fůra poezie sžíravé logiky měrných jednotek, co?.:-)

   7. ad – Evropě je nejlíp kdy bylo v historii.

    Zvláštní, že tenhle blahobyt přinesl éru zidiotizovaných dětí a alarmující nárůst neplodnosti.

   8. ad: Zvláštní, že tenhle blahobyt přinesl éru zidiotizovaných dětí a alarmující nárůst neplodnosti.

    Ano, je to opravdu zvláštní. Nazývat bídu, – kterou éra zidiotizovaných dětí a alarmující nárůst neplodnosti, bez diskuze je – blahobytem, vypovídá o této společnosti zvrácených hodnot víc, než si její mnozí a pomatení jedinci, dokážou vůbec představit.

   9. Matrix, kľud. Keď si myslíš že je niekto idiot tak ho odignoruj. Ja to tak robím stále. Čo ma ale naštvalo sú naši gnostickí hajzlíci, ktorí ma skoro pripravili o zdravý rozum (Šíma a spol.)… Našťastie, točíme ďalej a karma sa vracia.. Ozaj, čo sa týka tých dejín. Najhorší rok v dejinách od potopy bol 1341. Je to vedecky dokázané. Dneska to vo svete našŤastie ide celkom dobre, treba len „vyčistiť vzduch“ a dať sa do práce. Držím palce.

  1. A tak hle,
   slzičky za víčky,
   ve vody prozření
   se změnily,
   tiše po tvářích kanou
   slzičky maličké….

   1. Když má někdo nepohodlné názory, tak je již roky směrován na psychiatrii. To není nic mimořádného, na přechodnou dobu tam skončili třeba i vědecké kapacity.

    Je dobré se s obsahem seznámit, nepřebírat automaticky odsudky druhých. Ani já všechno co říká Petr Chobot neberu vážně, ale k popřemýšlení to je ideální. Dále tedy doporučuji ke shlédnutí. Nemusíte to brát vážně, ale třeba nevážně.
    A mimochodem – anonymem doporučované odsuzující video je z roku 2001, od té doby uplynulo 14 let … pokud dal někdo někomu před 14 lety nějakou nálepku, tak ona automaticky stále platí?

   2. Ještě k tomu Chobotovi – nejsem jeho stoupenec, ale neodsuzuju ho, umí bořit zdi dogmatických názorů. Před pár lety jsem se o jeho názory zajímal více a tehdy jsem se seznámil s jeho stanoviskem, že mu někdo chtěl přivodit problémy a ty čaje, které se tehdy na seanci pily, záměrně vyměnil. Takže to na něj někdo „ušil“. Vzhledem k tomu, že pracoval na řadě tajných projektů (např. v Rusku), tak to nevypadá nepravděpodobně.

   3. Nezapomněl jste i zde dodat: – Nemusíte to brát vážně, ale třeba nevážně. – ?

 17. Nuen,píšeš:

  ….Ozaj, čo sa týka tých dejín. Najhorší rok v dejinách od potopy bol 1341…

  počúvaj Ty mudrlant, možno niektorí gnostici a preláti vedia pochopiť, kedy v prepočte na náš letopočet bol TEN ,,termínus netechnikus“ , že ,,od potopy 1341 rokov“.

  Ale kedy bola tá POTOPA?

  Ani v spise Hókajdó nie je presný dátum. Nie že rok, ale ani náznak, kedy sa to stalo, a ani doba, kolko bola pevnina pod hladinou…

  Takže ,mi to prosím Ťa už raz a navždy ozrejmi, kedy že je TO podla kalendáriusa , aby som si to každoročne mohol pripomínať a oslavovať, že nejaký ožran Noe to ,,ukormidloval“ k tomu ARARATU..

  Ten termínus technikus ,,ožran“ tomu NOEmu sadne ako riť na šerbel, lebo po virtuálnej Potope si začal pestovať vinič, a bol prvým vinárom a ako taký podlahol tomuto ťažkému polosmrtelnému hriechu – opíjal sa ako doga…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference