mapa stránek || vyhledávání

Gnostický pohled na život nejvyšší úrovně civilizací ve vesmíru

V minulých úvahách jsem nastínil dvě ze tří hlavních skupin civilizačních úrovní bytosti člověk ve vesmíru i na zemi.

Nejnižší živočišná úroveň civilizací se vyznačuje takovým rozhodovacím řebříčkem svých členů, že těžiště myšlení členů vzniká z podnětů těla. Hlavními body myšlení a usilování jsou tedy jídlo, smyslové požitky a sex jednotlivců. V komunitě této úrovně se rozhoduje o moci na základě tělesné a rozumové síly, i sexuální zdatnosti. Civilizace je udržována disciplinou podle silové hierarchie rodin, kmenů, národů. Náboženstvím „civilizací těla“ jsou „přírodní“ náboženství. Tzn. vnímání, kontakt a uctívání personifikovaných přírodních sil. Knězi této úrovně jsou kmenoví šamani a do transu se uvádějící stařeny rodu.

Druhá kvalitativní úroveň skupiny civilizací nastupuje vývojem z předchozí. Dostaví se v kmenech a národech tehdy, až v důsledku rozvíjejícího se ducha člověka komunita v poznání všech směrů reality postoupí. I v dělbě práce a vzdělání. V této skupině úrovní kvality civilizací již kromě výše zmíněných tělesných těžišť v myšlení člověka vstupuje do myšlení a konání jednotlivců, rodů a národů pojem věčnosti, smyslu lidského konání a bytí člověka samého. Vedoucí duchové této úrovně komunity nastolují v populaci otázku smyslu a tedy správného prožití života. (Antika, Čína, Indie.) A pokoušejí se jej najít. K síle jako argumentu, opravňujícímu k moci, je nově přikládána etika, nadčasovost, svědomí vůči komunitě a odpovědnost vyšší moci. Do žitých živočišných stránek života hlavní masy lidí je hrubé síle nadřazeno právo kmene, národa i povinnost vůči vyšší moci“ (Boha, bohů). Tím se těžiště myšlení členů těchto úrovní posune do poznávání a nastolování nadrozumového řádu v mezilidských vztazích. Ve správních celcích (státech) se respektuje právo bohů. Jeho výkonnými institucemi jsou vládcové a kněží. Ti usilují o chápání, zvládání a směrování mezilidských a mocenských vazeb tak, aby se vytvořila vyšší kooperující jednotka, stát. Vždy se tak děje v pokusu při sloučení práv lidských, národních, Stvořitelových. Vládci vládnou s pomocí částečně nezávislých kněží povolených náboženství. Organizovaná náboženství jsou v mocenských celcích této úrovně nutná proto, že pouze mocenské prostředky vládce udržení potřebné disciplíny a kooperaci tříd a vrstev lidí ve státě nezvládnou. (K.H.Borovský: náboženství je nejlevnější policie.) Zjednodušená a organizovaná duchovnost masy lidí je pro celek užitečná organizační síla. Předkládáním vzorů chování a soustavy idejí umožňuje kooperaci různě nadaných lidí, a tím vytváří dobovou kulturu, vědu, výrobu a technologii.

Úroveň vzdělanosti pracující masy lidu v těchto úrovních civilizací neumožňuje v lidech dosáhnout schopnosti vysokého stupně abstrakce. Tedy představy o ideálním stavu věcí, o dokonalosti duchovní dimenze reality. Těžce prací vytížení lidé nejsou schopni přímého vnímání odvrácené strany stvoření a působení sil Boha. (Jako ve třetí civilizační úrovni.) Kvůli svému rozumovému spojení s tělem, při myšlení ovládnutém dočasností, nechápou lidé materialistického myšlení zákony stvoření jako neporušitelné. (Biblickým obrazem se jejich stav zobrazoval jako vyhnání z ráje dokonalosti. A to v důsledku opovážlivosti posuzování stvořeného jako dobrého a zlého. A ještě k tomu podle pocitů těla! Rozlišováním stvořeného na „dobré a zlé“ si takto uvažující přímo v myšlení blokují přímé vidění vůle Stvořitele. Lidem neschopným abstrakce museli kněží a umělci Boha Otce namalovat. (Viz stařec v křesťanských chrámech.) Přesto jsou kněží a duchovní učitelé v této úrovni civilizace z hlediska pokroku a rozmachu duchovního poznání v mase národů velmi potřební. Nastolují jiné úhly pohledu na věci života (a někdy manipulují). (Na zemi středověk a novověk.)

Na naší planetě přetrvalo z éry této úrovně několik náboženských civilizačních okrsků. Jejich učení se pokouší postihnout slovy Pravdu o vícedimenzionální realitě. Dosud existující náboženská učení se pokoušela více či méně úspěšně popotlačit masu národů alespoň na úroveň, kdy hlavním měřítkem vyspělosti jednotlivce i komunity bude kvalita mezilidských vztahů. Zdvihali přírodní kmeny z první živočišné do druhé sociální úrovně kvality civilizací. (V Evropě z pohanství na křesťanství.)

Náboženské organizace zpočátku zdvihaly myšlení rozhodující masy lidí od řízení se tělem k  znalosti a akceptování zákonů správných mezilidských vztahů. Jako jednoduchý a přitom nejdokonalejší souhrn pokynů pro mezilidské vztahy jsem nalezl ve výše popsaném tzv. „Desateru božích přikázání“ židů a křesťanů. Křesťanství ostatně vnímám jako učení k antické kultuře přizpůsobené židovské sekty esejců. (Esejci, „sekta“ zbožných židů Jana Křtitele a Ježíše Krista.) Právě pro vyspělost křesťanství v národech, které jej přijaly jako státní náboženství, vznikla zatím nejvyspělejší civilizace na planetě.

Jenže právě v těchto desetiletích při současné vyspělosti lidstva se tato civilizace minulosti dostává k osudové vývojové křižovatce! Poznání vědomostních elit lidstva se začalo dotýkat samé podstaty bytí člověka jako tvora! Poznání elit se přiblížilo možnosti ovlivňování přirozeného toku energií Stvořitele!!! A tuto „atestaci“ si může dovolit jen člověk s patřičným stupněm duchovní dokonalosti. (Etické.)

Tím chci naznačit, že nejen vědomostní elita, ale i masa národů se musí naučit žít duchovní zákony vyšší civilizační úrovně. „Bibličtinou“ řečeno, lidé se musí přiblížit etickými vlastnostmi andělům. Tzn. získat schopnost přímo vidět při svém konání boží vůli. Jestliže se tak nestane, přírodní síly Stvořitele vrátí zásahem „etické divochy“ na jim odpovídající úroveň. (Třeba až ke kyjům do pravěku.)

Protože zatím v duchu „zákona síly a vychytralosti“ (satanizmu) vládnou naší civilizaci falešné amorální a ateistické elity, dopadlo by lidstvo špatně. Přesto, že v populaci jsou inkarnováni duchové z vyšších civilizací. Ti svým působením mají pomáhat lidem najít správný směr tvoření. Nepochybně lidem pomohou i „neviditelní“ (v jiných vibračních dimenzích). Místo současného pořadí hodnot „tělo a pak duše, bude transformací lidstva přestavěno pořadí na duch (boží vůle), duše, tělo. Tím se konzumní člověk promění na duchovní osobnost. Ta je automaticky řízena etikou vyšších úrovní vesmírných civilizací.

Zákony duchovní civilizace ve hmotnosti poprvé komplexně na zemi formuloval Izraelita Ježíš Kristus. Naslouchající jej příliš nepochopili, ale přesto po tisíciletí je zachovali v Evangeliích. Jsou tam pod vrstvou příběhů skryty. Lze je odsud vyabstrahovat ve formě vyšší obdoby „Deseti přikázání“ Mojžíšových pro „tisícileté království boží“. Jsou to zákony „vyšší duchovní třídy“. Já jsem je z celého evangelijního poselství vyabstrahoval takto:

 1. Milovati budeš Pána Boha (Otce Stvořitele) svého z celého srdce svého, ze vší mysli své a ze vší síly své! Protože však člověk Boha nezná, jak jej vlastně má milovat? Prostě. Zná stvoření kolem sebe a dnes už rozumovou vědou poznal, že je to dokonalé dílo. Skrze poznání dokonalosti a harmonie zákonů stvoření a života lze dospět k poznání jejich řídící síly, Boha Stvořitele. Domyšlení citovaného do praxe neznamená vlastně jiný pokyn, než že člověk při všem svém konání zde na zemi má myslet v první řadě na jeho správnost. Neboli na Boha! Má zvažovat, zda jeho cítění, myšlení a konání je v souladu s božím očekáváním. Neboli zda obstojí v nadčasovosti. Na druhém místě zvažování stojí hledisko, zda jeho konání je prospěšné rodině a národu. Až nakonec smí jedinec vyšší civilizace myslet na své tělesné blaho. (Zde je nutno s velkou hrdostí pomyslet na to, že toto pořadí hodnot v chování vládce poprvé zmínil Otec naší vlasti, císař Karel IV. Ve svém návrhu zákoníku Majestas Carolina. A byl tehdejší šlechtou samozřejmě odmítnut a Němci je za tento přístup dodnes posměšně nazván „popský císař“.)
 2. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! (Také, co nechceš, aby jiní činili tobě, nedělej ty jim.) Je to vyhlášení principu rovnosti lidí před Bohem a nedotknutelnosti duchovních názorů a práv druhých. A to i při respektování nadřazenosti a podřazenosti lidí v organizaci výrobních a společenských celků. Opět bych s hrdostí zmínil odpovědný přístup českého podnikatele Tomáše Bati k svému nejposlednějšímu zaměstnanci. Ostatně, za bývalého reálného socializmu byl postoj k těm posledním pracujícím více Ježíšovským, než je to, co předvádí současní zbohatlíci a pseudoelity. K tomu Ciceronova otázka: Jak dlouho ještě…?
 3. Příslušníku nebeského království: Budeš stále chudým v duchu! (Blahoslavenství na Hoře.) Je to geniální imperativ na uvědomění si Sokratova: vím, že nic nevím! Jen lidský duch, který si uvědomuje, jak málo o všech rozměrech stvoření ví, může postupovat v poznání! Kdo „ví“, už se nic dalšího nenamáhá vědět. Ustrnul. (Stal se mrtvým v duchu.) Ježíš tímto pokynem říká, že jen ten, kdo nikdy neustrne v postupu k poznání, má jistotu, že dojde do „říše Světla“. Stálé poznávání je zákonem dimenze Světla, království božího, protože Bůh sám je nekonečnost. Proto toto blahoslavenství je v Evangeliu na rozdíl od ostatních v přítomném čase. Platí i na zemi i v záhrobí. Lidský duch má být svým sebehodnocením chudým i v „zásluhách“. Protože u Boha jsou zásluhy norma!
 4. Stále buď vděčný Bohu za poskytnutou možnost života. I v těžkých chvílích! Svým vyzněním: raduj se člověče ze života! (Blahoslavení plačící …) Protože v životě každého jsou chvíle radostné a strastné a možnost života na zemi poskytuje i utrpením úžasnou možnost v poznání a tím přiblížení k Bohu, Světlu.
 5. Buď ve všem uvažování a konání umírněný, protože všechny děje na zemi mají mnoho rozměrů, úhlů pohledu. (Blahoslavení mírní…) Všichni běsnící „radikálové“ se nakonec vybijí navzájem. Jen mírní přežijí zvraty, které na zemi přicházejí a přijdou. Mírní přežijí a zdědí zemi k vytvoření nového „království Otce“, neboli vyšší civilizace.
 6. Nespěchejte s posuzováním Spravedlnosti boží! Věřte, že ta je dokonalá a nezávislá na čase! (Blahoslavení lačnící po spravedlnosti…) Jako moře má dokonalou hladinu, ale v okamžité realitě hmotnosti se vlní. To jen smysly a rozum člověka, spojené s dočasností, nevnímají kolísání výkonu spravedlnosti boží. (Kolísání karmy.)
 7. Buďte milosrdní ke všem živým tvorům, i zdánlivě škodlivým, nedokonalým! Pak bude i Otec nebeský (a jeho bytosti a tvorové) milosrdný i k vám. Jako nedokonalým a často škůdcům ve stvoření. (Blahoslavení milosrdní…)
 8. Mějte čisté srdce, neboli cit nezakalený nenávistí a nečistými pohnutkami. Jen v takovém stavu uvidíte přímo bytosti Boha v konání! (Blahoslavení čistého srdce…) Pouze není-li mozek člověka zablokován nesprávnými principy myšlení, uvolňují se v něm k aktivitě centra vnímání duše. Takový začne vidět činnost duší všeho živého a bytosti živlů v přírodě, vykonavatele boží vůle.
 9. Stále svou činností směřujte k vyrovnávání harmonie kdekoliv se pohybujete, neboť tím budete vyzařovat jako boží děti! Jako tvůrce pokoje a harmonie vás budou respektovat všechny bytosti. (Blaze kdo působí pokoj…)
 10. Neste z lásky k Bohu bez touhy po odplatě i nespravedlnosti tohoto světa! Neboť to jako takové vidí Otec nebeský a přijme to jako dar sobě! A jeho Spravedlnost se stará o to, aby odplatila „božským rozměrem“!

Toto Ježíšovo Desatero jsou vlastně zákony „božího království“. Novým rozměrem poznání vesmíru a jeho civilizací říkáme nyní přesněji „vyšších úrovní civilizací“. Jestliže se nám s pomocí zářivého působení neviditelných sil nepodaří tuto kvalitu mezilidských vztahů na zemi nastolit, čeká nás pád. Já se ovšem domnívám, že „dva budou spolu na poli a jeden bude vzat a druhý ponechán“. To znamená, že záření postupně odstraní z povrchu planety ty, kteří už tu měrou své duchovnosti být nemají. Jejich duše se inkarnují na planety ve vesmíru, kde lidé běhají s kyji nebo žijí v kmenových a klanových vztazích.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 12
Print Friendly, PDF & Email

81 komentářů

 1. Pane Staňku, při vší úctě se Vás ptám, kdy si už konečně přestanete hrát na ohlašovatele a spasitele vesmírné civilizace a přistanete v tvrdé realitě našeho světa, která nemá nic společného s Vašimi představami? To je už blíž realitě ten Šupov příspěvek z posledních dní s názvem: „Védy a kresťanstvo (2.) – Trpká pravda o dvoch líniách kresťanstva: svetlej a skrivenej“. Vy se pokoušíte pokřivit ještě i ten zbytek, co nám tady zůstal. Bylo by žádoucí si uvědomit, že svět se nechová podle vašeho přání a těch, kteří se považují za světové elity, ale „jsou nazí“.

  1. Nikdo kromě vás mě neviděl si hrát na něco, viz videa z besed. Říkám názory a respektuji názory jiných, na rozdíl od vás. Co se nelíbí, nečtěte. Nechť je vám příspěvek pana Šupy k duhu.

   1. Pane Staňku, sám si odporujete, když píšete: „Říkám názory a respektuji názory jiných“. Nerespektujete názory jiných, ale jejich nositele napadáte a dehonestujete. Každý, kdo Vaše názory nesdílí je u Vás nepřítel, nebo omezenec. Nevidíte si před vlastní nos a nevíte co píšete. To by se Vám tak líbilo, aby Vás všichni chválili a oponenti mlčeli, že jo?

 2. Pane Staňku, odkud jste z Evangelií vyvodil článku Vaše :“(Kolísání karmy.)“?

  1. Pane Pardál, je mi vaší duchovní slepoty z dotazu líto. Z mnoha např. „Čím zhřešil tento nebo jeho rodiče? Ničím, ale aby se na něm ukázala milost boží“. A deset jiných.

   1. Pane Staňku, píšete
    „Čím zhřešil tento nebo jeho rodiče? Ničím, ale aby se na něm ukázala milost boží“.

    Bible21.pdf ani Bible Kralická .pdf tyto věty nezná.
    Dotaz (CTRL +F )
    Čím zhřešil
    Čím zhřešil tento nebo jeho rodiče?
    Nebo dotaz komplet
    Čím zhřešil tento nebo jeho rodiče? Ničím, ale aby se na něm ukázala milost boží.

    Žádné výsledky nenalezeny.

    Citované slovo Čím bylo nalezeno asi 22x , ani jednou ve vaší větě.
    Bible21.pdf má např :
    „David ..: „Co
    jsem provedl? Čím jsem se provinil? Jak jsem tvému otci ublížil, že
    mi chce vzít život?“
    Nebo Kazatel 2/18
    „Čím více moudrosti, tím více mrzutosti;
    kdo množí vědění, množí žal. “
    Tím bych nechtěl odradit, množte vědění dál.
    Kazatel 6 :“ 11 Čím více slov, tím větší marnost!
    Jeremiáš 17 :
    „Čím jsme se provinili? Copak jsme
    proti Hospodinu, svému Bohu, spáchali nějaký hřích?‘
    11 Odpověz jim: ‚Už vaši otcové mě opustili, praví Hospodin. Následovali cizí bohy, sloužili jim a klaněli se jim; mě však opustili a můj Zákon nedodržovali.
    12A vy jste ještě horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte svým zarputilým a zlým
    srdcem, místo abyste poslouchali mě.“
    Slovo karma taky nikde , základ karm má hlavně leda hora Karmel.

    1. Pardále scholastiků, jen abstrahovaným obsahem smyslu jsem v Ježíšových přikázáních zmínil evangelia a navíc srozumitelně pro nescholastiky a hledající přiblížení Pravdě. A vy, znajíc dle svého Pravdu, která se nalézá ve SZ, mi tu vymítáte mysl větami za Starého. Víte od zdejších přispěvatelů, jaký jsem „peněz chtíč“. Zaplaťte mi za práci, a já vám doslovný citát z evangelia pošlu! Ptáte se jako jeden vysokoškolský profesor, který se mě ptal, kterou vyráběnou karmu mám na mysli? Pane Pardále, je tolik biblických kroužků, proč nechodíte na debaty tam, ale ne obecné pojetí a názory na transcendentno na Gnosis?

    2. Je to v pohodě, pošlete mi ten citát z Evangelia sem do diskuze. V Novém zákoně Bible kralické ani Bible21 nic takového není. Jestli ten citát najdete někde jinde, stačí říci, že není z evangelia, což zatím tvrdíte.. Citát a přímo uvedený v vozovkách nejsou dojmy nebo účelové pravdy. Citát buď je nebo není. Zatím není.

    3. Jan 9,3 Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.

    4. Pro existenci karmy je v tomto případě otázka důležitější, než odpověď.
     „Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“

     Mohl by se na možnost, že hřešil „slepý od narození“, zeptat někdo, kdo nic neví o zátěži z minulého života – tedy o karmě?

    5. Jan 9: je o tom, že Ježíš učinil zázrak ( potřel oči slepého blátem se slinami), aby prokázal že je poslán Bohem.
     Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození.
     2.Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“
     3.Ježíš odpověděl: „Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho rodiče, ale aby na
     něm byly zjeveny Boží skutky.
     4.Já musím dělat skutky Toho, který mě poslal…
     25.„Jestli je to hříšník, nevím,“ odpověděl jim. „Vím jen, že jsem byl slepý
     teď vidím.“
     Týká se toho, že Ježíš udělal zázrak v sobotu, což bylo považováno za hřích.

     Takže hrátky s citátem/necitátem a z něho údajně plynoucí karmou, které sem vnesl pan Staněk, se netýkají hříchu rodičů ani slepého, ale porušení sabatu Ježíšem. Nejde o slepotu jako karmickou odplatu, ale o prokázání Božího zázraku, což ostatně v textu je. Slepotu prokázal autor, co karmu vyrobil tam, kde není.
     Protože odpověď nemá, posílá mě diskutovat do biblických kroužků, což údajně Gnosis není.

    6. Takže znovu – jak zní odpověď na otázku:

     Mohl by se na možnost, že hřešil „slepý od narození“, zeptat někdo, kdo nic neví o zátěži z minulého života – tedy o karmě?

    7. Mohl, znali přece že starého zákona oko za oko zub za zub.

    8. Týká se toho, že Ježíš udělal zázrak v sobotu, což bylo považováno za hřích.
     Takže hrátky s citátem/necitátem a z něho údajně plynoucí karmou, které sem vnesl pan Staněk, se netýkají hříchu rodičů ani slepého, ale porušení sabatu Ježíšem. Nejde o slepotu jako karmickou odplatu, ale o prokázání Božího zázraku, což ostatně v textu je.

     Jestliže tento text Nového zákona byl zařazen proto, aby posoudil práci v sobotu, pak tam současně nenápadně pronikla zmínka o karmě. Jak by tam asi vydrželo srozumitelné vysvětlování karmy?

    9. Pane Tichánku, jistě pojem karna je indický import do křesťanství a takové slovo v bibli není. Nejde ale o dojmy co by kdyby.
     Stačí, když někdo najde v Bibli jasnou formulaci typu:
     DÍTĚ rodičů, kteří zhřešili, má OD NAROZENÍ DUŠI tímto hříchem zatíženou a musí tento hřích odčinit.

    10. Pardale,

     kdyby toto vaše vysvětlení mělo být pravdivé, otázka učedníků by musela znít pouze: „zhřešili jeho rodiče“?

     Jenže v otázce jasně zní: „zhřešil ON, že se NARODIL slepý?“ (Takže jestli zhřešil on, muselo to být před jeho narozením.)
     A Ježíšovo následné vysvětlení nijak nemění podstatu otázky – dokonce ani nevytýkal učedníkům, že by se ptali nesmyslně.

    11. Reinnkarnace a s tím související karma není indický export do křesťanství. Již se tu o tom před lety diskutovalo – doporučuji sestudovat Origenovy spisy i to, co se dělo r. 553 n.l. v Konstantinopoli na křesťanském koncilu.

    12. Sofie.
     Heslo Origenes.
     No, nějak tomu nerozumím. Órigenés (185 Alexandrie (?) – 253 Týros), a to je do koncilu 553 hodně daleko. Řecký církevní učitel a teolog, byl nejznámějším a nejvýznamnějším představitelem alexandrijské školy.
     Prostě napsal toho hodně, zachovalo se málo a byly to mimo jiné komentáře a výklady k UŽ EXISTUJÍCÍM evangeliím. Pan Staněk vidí karmu v evangeliích, ale neuvádí kde.
     „Víme z jiných autorů, že Órigenés odmítal hmotnou totožnost vzkříšeného a nynějšího těla a jeho částí.
     Lidská duše je podle Órigena (opět pod vlivem platónismu) nejen nesmrtelná, ale i věčná. Že se nachází v hmotném těle, je zaviněno jejím hříchem a pádem. V jistém smyslu Órigenés hovoří o „převtělování“, neboť každá duše může žít v různých světech jdoucích po sobě, neboť je vždy svobodná odmítnout Boha, „padnout“ a dostat se do hmotného světa.“
     Když už, tak duše se může rozhodnout, jestli zpátky na zem, což je hodně jinak jak karma, kterou nám tu karmisti líčili : Buch, karma padne někdy, někde na někoho, kdo za nic nemůže,jen aby si duše odžila nějaké přestupky bůh ví v z jaké generace nazpět.

    13. Pardale, ocitoval jste část článku z Wikipedie, to nepovažuji za sestudování učení Origena. Sdělovala jsem, že existoval křesťanský proud, který se zabýval reinkarnací (užívá se v této souvislosti název preexistence duší), který neměl nic společného s Indií a jejím náboženstvím. Kdo přijal a pochopil reinkarnaci, chápe i souvislost s pojmem karmy (ať už zlé, či dobré) projevené z minulého bytí.

    14. Sofie a pane Staňku. Dobře, Onigenes napsal hodně, zachovalo se málo. Uvedl jsem z Wikipedie:““Víme z jiných autorů, že Órigenés odmítal hmotnou totožnost vzkříšeného a nynějšího těla a jeho částí. Lidská duše je podle Órigena (opět pod vlivem platónismu) nejen nesmrtelná, ale i věčná. Že se nachází v hmotném těle, je zaviněno jejím hříchem a pádem. V jistém smyslu Órigenés hovoří o „převtělování“, neboť každá duše může žít v různých světech jdoucích po sobě, neboť je vždy svobodná odmítnout Boha, „padnout“ a dostat se do hmotného světa.“
     Sofie zatím sdělila jen to, že to je z Wikipedie, ale ne že to není pravda. Pan Staněk opět tvoří kolem karmy a necituje taky nic z toho Onigese. Takže než potvrdíte, že karma byla z křesťanství časnými koncily vyloučena, bylo by napřed dobré dokázat, že v původním křesťanství byla. Zatím ani náznak důkazu. Hlavně, zda podle mnou citovaného Onigese ne může duše rozhodnout, zda se vrátí nebo ne. ANO nebo NE. Na to není třeba rozumět dalekosáhle karmě. Ano nebo NE..

    15. Oprava :
     zda podle mnou citovaného Onigese SE může duše rozhodnout, zda se vrátí nebo ne. ANO nebo NE.

    16. K čemu tyto pře? K čemu je dobré vědět odpovědi na zde pokládané otázky? K čemu je dobré vědět jestli existuje karma a reinkarnace? Co se stane když se prokáže, že to existuje, nebo, že to neexistuje? A můžou se takovéto věci bez vší pochybnosti vůbec prokázat? K čemu je dobré se přít o znění či smysl výroků, k čemu se snažit přesvědčit pana Staňka, nebo Pardala, JK, B. Tichánka že nemají pravdu?
     Napadlo již někoho, že i zaobírání se duchovnem je jen další záležitost, která člověka drží pevně připoutaného ke hmotě? Že je to jen další hrátka pro ego.
     Komu dojde, že je úplně jedno, jestli je karma a reinkarnace, a co je nebo není v Bibli a dalších obdobných dílech a přestane tyto a obdobné diskuse sledovat, nebo k diskutujícím a příspěvkům nebude přistupovat osobně a s odsudky, pohrdáním, výsměchem namířeným na druhé, ten učinil skutečný krok na duchovní cestě a směrem ne k nějakému Bohu, ale k sobě, protože nikdo jiný není.

     Jendou linknuté video je velmi vystihující co se na zemi, a i zde mezi hledajícími odehrává.
     Vše co tu probíhá, jak v těchto diskusích, tak na světě je hra jedné bytosti-vědomí, Boha, sama se sebou skrze energii kterou označujeme za hmotu a do níž se vědomí skrze duše dočasně rozmístilo.

     Odpověď na mnou položené otázky je, že se toto vše musí dít abychom mohli nakonec pochopit, že vše odehrávající se včetně i všech hrůz dnešní i minulé doby se děje a dělo za účelem toho, aby lidé nakonec pochopili kdo jsou a kým nejsme.

    17. Pardale, duše se (v drtivých případech až na velmi řídké výjimky) nerozhoduje, zda se chce nebo nechce, může nebo nemůže vrátit, vše se děje podle daných zákonitostí, takže v drtivé většině případů se musí vrátit. Kdo má o to skutečně hluboký zájem, studium této problematiky není ztrátou času. Já nedisponuji dostatečným časem (a ani ochotou) zde něco rozsáhle vysvětlovat, zvláště když vnímám, že hluboký zájem a porozumění z druhé strany chybí. Některé věci člověk přijme a zcela pochopí až v souvislostech Poznání duchovních principů, proto není skutečně nic lepšího než v případě skutečného zájmu druhému doporučit, aby sám o to Poznání usiloval. Je to totéž, jako kdybyste desítky let studoval složité matematické a fyzikální poučky a pak chtěl totálnímu začátečníkovi, který navíc matematiku a fyziku odmítá, stručně a jasně v krátkém odstavečku podal důkaz. Bude mu rozumět, když je zřejmé, že neprošel (a tedy nerozumí) tomu procesu zkoumání? Většinou tedy těžko. Navíc Origenes nemusel v každé jednotlivosti u preexistence duší postihnout naprostou realitu, jeho přínos není tedy v tom, že vše kolem reinkarnace vyjasnil, ale je důkazem, že se tím křesťanství rozhodně zabývalo bez vlivu indických nauk. A na to jsem reagovala. Ne na to, že zde začnu vysvětlovat to, co je třeba, aby si každý sám sestudoval, neboť ten samotný proces studování dá člověku více než seznámení se s „extrémním výcucem“ toho, jak to přijal (případně podal) někdo jiný. Diskutujících je zde dost, já jsem osoba, která sem vstupuje ojediněle ve frekvenci cca po pár měsících.

    18. ad.: K čemu tyto pře?
     ad.: K čemu je dobré vědět odpovědi na zde pokládané otázky?
     ad.: K čemu je dobré vědět jestli existuje karma a reinkarnace?

     A k čemu jste tady na tom světě Vy? Jaký máte smysl života Vy? Proč si nehodíte rovnou mašli, když všechno je na nic!

    19. Sofie, beru to. Napsal jsem, že když křesťanství a karma, tak import z Indie. Souhlasím, že o duši a co bude po smrti se zajímal kde kdo ( jen ve Středomoří od Egypta počínaje do starého Řecka).
     Citátu z Vámi doporučeného Origenese jsem se nedočkal. Takže Origenes píše o duši, ne o karmě za trest kohosi pro vracející se duše ( někam, někdy, někomu, ale ne vlastním dětem).
     V podstatě píšete, že když budu v karmu věřit, tak se mi karma bude chápat líp. A proč bych měl v karmu věřit? Křesťané v ní nevěří a není to složité
     http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Reinkarnace-podle-Bible.html
     „Pro věřící v karmu platí: Co člověk sklízí, sám předtím zasel. Neštěstí a nemoc současné existence jsou následky dřívější viny. O tuto otázku jde v knize Jób. Jóbovi přátelé jsou typickými zastánci tradiční formy náboženského výkladu nahodilostí světa. Avšak kniha Jób vyúsťuje do poznání, že způsob, jakým Jóbovi přátelé spolu spojují osud a vinu, je třeba odmítnout. Jóbově vzpouře proti této představě Boží spravedlnosti dává Bůh za pravdu. V Novém zákoně tento náhled nadále platí:
     V Janovi 9,3 se výslovně odmítá teorie, že si slepec od narození svůj osud zavinil sám anebo že je zapříčiněn jeho rodiči.

     Tento vnitrobiblický spor se v trochu změněné podobě opakuje v konfrontaci s učením o karmě. Tři Jóbovi přátelé by dnes argumentovali jinak. Astrolog by Jóbovi vysvětlil na základě jeho horoskopu, proč k tomu všemu muselo dojít; reinkarnační terapeut by poukázal na zlou setbu dřívějších forem existence, která nyní vzchází; a esoterik by ho vyzval k pokoře před neproměnnými kosmickými zákonitostmi.

     I pro víru v karmu a reinkarnaci je stěží zvládnutelným problémem holocaust, vyhlazování Židů hitlerovským režimem. Všechny pokusy vysvětlit ho z individuálních nebo kolektivních karmických souvislostí působí trapně. Na holocaustu je vidět, že tato víra pracuje s fiktivním přisuzováním viny, což právě mravní vědomí neuspokojí, ale naopak pobuřuje.“

     Takže evangelia a karma podle toho, jak uváděl pan Staněk je úplně o ničem. Píše nám v článku :“ Přesto, že v populaci jsou inkarnováni duchové z vyšších civilizací. Ti svým působením mají pomáhat lidem najít správný směr tvoření. Nepochybně lidem pomohou i „neviditelní“ (v jiných vibračních dimenzích). “
     Inkarnovaní duchové vyšších civilizací, jiné vibrační dimenze a „neviditelní“ .
     O tom se dá kázat do nekonečna, nekonečna typu omega jak bádá JanKo.

    20. Pro lidi je naprosto bezcenné znát spoustu věcí, pokud podle toho, co znají, nežijí.

     Smyslem Poznání je, aby se člověk skrze něj stal dobrým.
     Když se člověk stane dobrým, má mnohem více než někdo, kdo zná nespočetné věci, a přesto není dobrým.

     To je proto, že to, co v druhém případě člověk hledá získáváním spousty znalostí, v prvním případě člověk již dávno má.

     Emanuel Swedenborg – Nebeská tajemství

    21. Nezdá se, že berete to, co jsem napsala. Ale po pravdě řečeno, je to zcela Vaše věc, do které nehodlám zasahovat. Každý je za úroveň svého Poznání zodpovědný sám. Já nejsem najatý učitel, který zodpovídá za to, zda druhého něco naučil, ve Vašem případě o něčem přesvědčil.
     Vícekrát se tu psalo, že není křesťan jako křesťan. Je nezanedbatelné množství křesťanů, pro které je reinkarnace a s tím související karma samozřejmostí.
     Ale jinak jste zcela potvrdil relevantnost mého přístupu ke zdejší diskusi – proč bych měla citovat něco někomu, čemu ten někdo stejně nechce věřit a rovnou to bez vážného zkoumání odmítne? Navíc jsem v předchozím příspěvku dosti zřetelně napsala, že je třeba zajímat se o souvislosti bytí, Poznání (a přesvědčení, ne jen víra) nezajistí seznámení se s jedním vytrženým citátem, potřebné je vlastní prožití v procesu zkoumání. Toť vše. Vlastně není – je velmi podstatný rozdíl mezi tím zabývat se jevy ve stvoření, zvláště ve sférách stvoření, kde se člověk (žijící i na Zemi) pohybuje (to je přímo povinnost vyspělého ducha), oproti tomu zabývat se jevy mimo stvoření (nekonečno), kam nemá přístup.

 3. Přestože je Váš článek napsán specifickým jazykem a je to dosti duchovně popsáno, přesto mne tam některé myšlenky zaujaly a z hlediska filozofického jsou podstatné.

 4. Pane Staňku, nepřál jste si, abych pod Vaše články chodil diskutovat. Ctím to. Ale něco mi je nejasné a snad i odpovíte,. Napsal jste dva články – gnostické pohledy …civilizace vesmíru. Přesněji:
  Gnostický pohled na úrovně civilizací ve vesmíru

  Gnostický pohled na život nejvyšší úrovně civilizací ve vesmíru

  Můžete mi prosím objasnit, jaké všechny civilizace ve vesmíru a kolik jich znáte? Píšete v množném čísle. Jaký vesmír s civilizacemi máte na mysli – jeho vzdálenost od Země, naší sluneční soustavy, jaké ostatní galaxie pro Vaše pohledy na civilizace ještě zahrnujete?
  Píšete v tom druhém článku: „…..civilizačních úrovní bytosti člověk ve vesmíru i na zemi.“ To na zemi bych spíše chápal na planetě pojmenovaná Země, to ano. Ale kde všude /vyjmenujte alespoň deset – patnáct částí vesmíru / se nachází bytost člověk?
  Díky.
  Václav Žáček

   1. Čumím čtvrt hodiny na video jako 3,14ča a nic jsem se nedozvěděl. Jestli opravdu to, Staňku, neumíte říci líp, tak už raději mlčte!

    1. Tak jsem si pustil toho „lepšího“ Duška a mohu souhlasit jen s názorem v diskusi:

     rpx mob
     před 4 měsíci
     Z prdu kuličku, ta se vypaří a zbyde prd. Celé jeho sdělení – spousta keců o prdu.

    2. Anonyme, anonyme. Jiným mlčet přikazujete a sám kecáte do všeho, i do toho, o čem nemáte páru! Pozitivní člověk reaguje jinak: tohle napsané je nepravda, já teď popisuji pravý stav věcí následovně: Jinak se takový diskutující stává oním Švejkem: neříkám nic, ale na moje slova dojde!

    3. Takže to řeknu pozitivně. Co řekl Dušek v tom Vašem videu k tématu:
     „Gnostický pohled na život nejvyšší úrovně civilizací ve vesmíru“?
     Takže nemám na co reagovat, vždyť to byla ztráta času to video sledovat!

    4. Pane Staňku, díky za odkaz. Pan Dušek, v čase cca 11:50 začne mluvit o posledním filmu, který točí,o terapeutickém kruhu, o panu Charouzkovi /skutečném pacientovi ústavu/, o jeho zážitcích „mimo“,o tom, že pan Dušek hraje člověka, který se cítí být z jiné galaxie. Fajn. Od člověka z VŠ vzděláním bych čekal trochu více v zodpovězení mých otázek, které se týkají názvů Vašich článků. Přesto Vám děkuji.

     Pro anonyma ze včerejška – 17:46: poslechněte si ten závěr. Tam je asi doktor Staněk doma – možná chodí i do nějakého terapeutického kruhu, odkud čerpá ??

   2. Udělala jsem výjimku a doporučené video shlédla. Óóó, jak osvobozující, osvěžující. Realizaci výjimky skutečně nelituji.

    1. Staněk nemá neziskovky rád. Kolik Vám neziskovka platí za velebení Staňka? Nebo Duška?

    2. Asi jste to nepochopil. Velebím to video (když obdržíte skvostný dopis, tak velebíte pošťáka, že Vám ho přinesl?), skutečně mě osvěžilo, naladilo, rozesmálo. Na základě Vaší reakce je pravděpodobné, že Vás nikoliv. Nu, Vaše škoda.

    3. Já bych na to odpověděl ve stylu našeho bývalého p. prezidenta Klause:
     „Každý inteligentní člověk přece MUSÍ vidět, že to video neodpovídá vůbec, ale vůbec nic na otázku vyšších civilizací ve vesmíru. To přece MUSÍ být každému jasné.
     A kdo to tak nevidí, tak nám sem podsouvá falešné karty. A takovou hru falešnými kartami já MUSÍM (a to zdůrazňuji!) odmítnout.

    4. Anonym má ale politické neziskovky rád, protože ví, kolik mu platí. Tak předpokládá, že kdo velebí Staňka bere plat od „Putina“ nebo dokonce z Pekingu!

    5. Heuréka! Pan Staněk trpí psychickou poruchou vyznačující se bludy vztahovačnosti, podezíravosti nebo žárlivosti při plném zachování intelektu. I OBERON, jeho přístroj pro diagnostiku, mu to již jednoznačně ukázal. Staňkův boj s příznaky této poruchy budeme moci sledovat doslova v přímém přenosu.

  1. Takže Venda, to jste vy, který na astronomický ústav napsal dotaz: Vy matete lidi! copak jste na těch hvězdách byli, že je popisujete? Vždyť hvězdy na nebi jsou dírky do nebe!

 5. Vyabstrahoval jste „zákony vyšší duchovní třídy“. Proč jste vynechal to, co vynechat nelze – duši. Neb jen díky té jsme vůbec tady :

  1.Milovati budeš Pána Boha (Otce Stvořitele) svého z celého srdce svého, ze vší mysli své a ze vší síly své!

  Citace:

  Mat.22,37-38:(kralic.) „On mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání.“

  Marek 12-29,30 : 29 Ježíš mu odpověděl: „Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli – Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.30 Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.

  5.Mojžíšova 6-4,5: 4 Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! 5 Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou

  Lukáš 10-27: 27Odpověděl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘“
  – – – – – – – – –
  Jestli Vy, pane doktore, neabstrahujete blbě ?

  1. Nejmoudřejší příspěvek za celou dobu sem dala Sofie odkazem na Origéna. Má moji hlubokou poklonu. Origenés byl hlavou Alexandrijské křesťanské katechumenské školy a absolventem hlavních řeckých mystérií. Byl křesťany považovaná za největší autoritu své doby (na konci druhého století.) Podstatu křesťanství popsal ve spisech Origenových a nic lepšího jsem od té doby nečetl. Druhou hlavní zásadou víry je v nich znovuzrození (reinkarnace) a karma. V Indii nebyl, za to několikrát „na druhé straně života“ v antických mystériích. 553 byl na nátlak bývalé prostitutky, poté manželka Justiniána II, vyloučen z řad učitelů církve a reinkarnace prohlášena za blud. Katolickou církví byl jedním z posledních papežů rehabilitován, teď si nevzpomenu kterým. Kdo chce pochopit učení prvotní křesťanské církve, nechť si přečte originální body neboli axiomy víry Origenovy.

  2. AUV. Je to možné, že abstrahuji blbě. A jak je to správné, nezatajujte to čtenářům! To by vám na druhé straně neodpustili!!! Podle mého vhledu je za to dost velká „paleta“! Povězte čtenářům, jak vy milujete Boha, kterého jste neviděl? Ba ani Ježíše! Nebo ano? A necitujte tu jakékoliv prožitky jiných, neboli citáty, dříve traktáty mrtvých v duchu! Já také říkám své osobní prožitky. viz záznamy z videí. Naposled https://www.youtube.com/watch?v=sLBo6NYmTPc

 6. Pane Staňku, tak jsem byl zvědav, proč jste vynechal duši, o které při vysvětlování přikázání mluví Matouš, Marek, Lukáš a dříve i Mojžíš. A Vy mi za to vyhrožujete velkou „paletou“. Jako v tom rádiu Jerevan. Vy snad duši nemáte, doktore ?

  Jste dost emočně naladěn, a to mne po mém zdvořilém dotazu, překvapuje.

  Podle Vás jsou ty mé citace Marka, Matouše, Lukáše a Mojžíše těmi traktáty mrtvých v duchu?! Ve třech případech se ptali Ježíše na to, které přikázání je největší a on, maje osobní prožitky, ale nemaje záznamy z videí, jim odpověděl tak, jak odpověděl.

  Doktore Staňku, jste pyšný člověk. Já jsem nic čtenářům moji otázkou a citacemi nezatajil. Jen jsem se Vás slušně zeptal, proč jste vynechal duši??

  Ale nechte to tak. Zřejmě to sám nevíte a nebo, a to by bylo horší, si to ani neuvědomujete.

  Sbohem.

  1. Pane AUV, nejsem emočně naladěn, ale pobaven několika znalci, které útočí na cokoliv, co napíši. Chybí tu bohužel Gilgamešova bolavá noha. Když neznáte rozdíl mezi duší, kterou má každá rostlina a zvíře, a duchem jiné vibrační úrovně, co sem písemně vstupujete? Jen do člověka přece vdechl Bůh jako duch ducha! Nebo Bůh je duše? Opětovně skládám poklonu Sofii, to je třída!

  2. AuV
   také jsem kdysi zaměňovala u lidí pýchu s jistotou poznání, či dokonce vědění.
   Které ale nemusí být v té které době také mým poznáním, či věděním.

 7. Nový pohled autora na „Náboženské desatero“ je vcelku vypracovaný a určitě založený na mnohaletém pozorování,
  Bod 10 však nemluví jasně. Člověk přeci není schopen a nemůže objektivně posoudit, co Bohu činí dobře a co přijme jako dar nebo ne. Vzhledem k tomu, že vyšší princip žádné dary nepotřebuje, polidšťování božské inteligence je – jak určitě všichni víme dost neobjektivní záležitost.

 8. na více místech v Bibli je psáno: „Má je pomsta, já zjednám odplatu, praví Hospodin.“

  1. Biblisto, „blahoslavení chudí duchem“ je také v tom, že kdo v souvislosti s Bohem mluví o pomstě pro jiné, na něj samotného se tvář Spravedlnosti natočí. Proto Ježíš říká: Nesuďte a nebudete souzeni! Bohem jako Absolutnem. To si půjčujete jen název : biblista?

   1. Nemám rád citace, přesto mi přišlo účelné uvést zde (v souvislosti se zmíněním neobjektivní záležitosti v příspěvku Davida) citát z Bible. Tedy jen pro tento případ jsem kvůli použití citátu z Bible zvolil nick biblista. I Vaše doplnění ohledně souzení je dobré. Nejsem nějaký Váš extra oddaný příznivce, ale prostě mě připomínka Davida vedla k tomu, zamyslet se nad kritizovaným bodem 10 z Vašeho článku ve vztahu k tomu, co o tom píše Bible.

 9. Já se vám divím, že se stále obíráte a potýkáte se svou karmou a čekáte na ty další životy až si to s ní vyřídíte. Vždyť kolik příkladů máte v evangeliích o tom, že můžete přijít k Bohu, poprosit za odpuštění a Bůh vás přijme! Jasně, ono to dost souvisí s tím, zda přijmete Ježíšovu oběť za „svou karmu“ nebo ne.

  Každopádně, ten pytel karmy, co taháte na zádech vám Ježíš může sundat a to ihned, pokud mu jej dáte.

  1. Já jsem mu ten pytel dával, ale nevzal si ho. Všechno jsem si musel vyřešit sám. Takže podle mojí zkušenosti to nefunguje:-((

   1. Za řadu svých známých se musím připojit k Lojzovi, se kterým máme stejné zkušenosti. Nefunguje to.

    1. Upřímný Standa Gross, který to s námi myslel upřímně, taky upřímně uvěřil v Ježíše. A pytel karmy od Standy si taky nevzal.

    2. No když už jsem sem vstoupil, navázal bych na Váš příspěvek i příspěvek JK, neboť diskuse o tomto může být obecně přínosná.
     Je možné, že p. Gross již neměl dost pozemského času po uskutečnění svého obratu. Neboť a to už navazuji na příspěvek JK, on je to proces, ne vytoužené automatické mávnutí kouzelného proutku přes noc. Takovým kouzelným mávnutím to nefunguje ani u těch, kteří mají s Kristem nějaký nefalšovaný vnitřní vztah a ledasco už odpracovali. Prostě je třeba tlouci správně a upřímně a adekvátně tomu se rozvazuje. Nejsem zastánce toho, že to funguje tak jednoduše, jak to popisuje Křesťan. Možná by bylo dobré, a nemyslím to vůbec ironicky, kdybyste, JK, zmínil trochu více a konkrétněji podmínky toho, aby to fungovalo. (a klidně i někdo další než JK, aby účastníci mohli názory na nezbytné podmínky pro rozpuštění karmy porovnat)

    3. To o čem tady pár lidí píše je normální byznys. Tím se Bůh neřídí.

     Izajáš 55, 9Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

     Jan 6, 60Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“

    4. Byznys se dělá za účelem dosažení zisku. Co si myslíte, že zdejší „byznysmeni“ očekávají za zisk?

    5. Nestačí třeba tak jednoduchá (a pro lidi tak složitá) věc, jako řídit se tím, čím se řídí Bůh, tedy vůlí Boží?

    6. „Nejsem zastánce toho, že to funguje tak jednoduše, jak to popisuje Křesťan. “

     V Bibli se píše /Efezským 2:8-9/, že věčná spása(věčný život) je dar Boží milosti, který si nelze zasloužit skutky(např. dobrým chováním, dodržováním desatera…), aby se nikdo nemohl chlubit. Opakuji, jde o DAR, který lze od Boha pouze přijmout nebo nepřijmout. Přijmout se dá jedině tak, že Bohu budete věřit/důvěřovat v tom co říká. A On říká, že dá tento DAR každému kdo uvěří v Ježíše, s tím že právě v Ježíši-v Jeho oběti a vzkříšení- je spasení/život/odpuštění. Pokud se snažíte „pytle staré karmy“ zbavit po svém (např. že se dobře chováte), pak jen dokazujete že Bohu nevěříte a Boží spásu jako dar nepřijímáte.

     Ono je to jednodušší než se zdá, jen mít tu víru dítěte vůči Tátovi. Bůh je ten nejlepší táta, miluje každého a každého chce zachránit.

    7. k příspěvku Křesťana 29.1. ve 23:07 hod. Já vím, že Vy zde vystupujete s názorem zástupné oběti Ježíše Krista opakovaně, ale v diskusi by bylo dobré, kdyby se se svými zkušenostmi (případně i teoretickými názory) přihlásili i další účastníci. Zástupy (jde o stovky konkrétních pacientů) nemusí strikně předloženému od jednoho účastníka věřit, zvláště, když jim to v praxi opravdu nefunguje. A věřte, že smrtelně nemocní (dle současné vědy nevyléčitelní) pacienti se zajímají o možnosti své záchrany a mnozí se k Bohu obracejí.

    8. Já zase nabízím své svědectví, svých desítek známých a tisíců svědectví na internetu, že to funguje. JK psal dobře o tom tlučení – a tlučení není ťuk, ťuk na braňku. To je prostě BUCH, BUCH na vrata! Mlaťte a tlučte tak, ať se ty vrata rozkočí.

     Tohle se píše téměř na konci celého Písma:
     „Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní.“ A Duch i Nevěsta praví: „Přijď. “ A kdo slyší, ať řekne: „Přijď. “ A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života.

    9. Prosím, můžete uvést nějaké příklady toho „BUCH, BUCH na vrata! Mlaťte a tlučte tak, ať se ta vrata rozskočí.“? Ideálně tak, aby z toho vynikl rozdíl s „ťuk, ťuk na braňku“.
     Mně toto přijde jako podstatné téma, neboť většina lidí by se skutečně ráda toho zde zmiňovaného pytle na zádech zbavila.

    10. Buch, Buch na vrata – prosím pěkně, vy nemáte klíče? Nač mlátit a tlouci až tak, až se vrata rozskočí, tedy zničí?
     Existuje totiž zvláštní klíček. Vy jej neznáte? Nebo jste jej ztratil?

    11. Bůh se dívá na srdce člověka (viz 1Sam 16,7). Pokud nějaký člověk, VOLÁ usilovně k Bohu, ať Mu zjeví pravdu a sám Sebe (což znamená POZNAT Ježíše Krista, i když to teď třeba nevezmete) – ale skutečně budete k Němu volat (klidně hlasitě křičet na kolenou) a nespokojíte se, dokud to poznání od Boha nezískáte, to je určitě TLUKOT na vrata, ne ťukání.

     Pokud člověk čte Bibli a prosí Boha, aby mu to Písmo otevřel, aby k Němu ty slova mluvila v pravdě, aby z nich poznal živého Boha – volá k Bohu, je věrný a trpělivý, to je určitě TLUKOT.

     Neříkám, že jsou to jediné způsoby jak poznat pravdu, ale ptal jste se na to tlučení. :) Pán vám žehnej!

    12. Ale ano, já s Vámi souhlasím. Jakékoliv skutečně upřímné intenzívní chtění má vždy odpovídající odezvu, je to tak zapracováno v zákonitostech stvoření. A vůbec nezpochybňuji, že to platí i na touhu po Bohu, po Poznání. Já to téma tady zmiňuji, protože si myslím, že je pro všechny mimořádně důležité (mnohonásobně více než teoretizování s nekonečky např.)

    13. nekoneček je také zajímavé cosi, ale je to překlep, samozřejmě mělo být nekonečen

   2. Lojzo,

    doslova: nic jste mu nedal a nic podstatného jste si sám nevyřešil.
    Jestli chcete Kristu něco předat, musíte s ním být v kontaktu.
    A jestli s ním chcete být v kontaktu, musíte ho nejdříve poznat.

    Před vámi stojí zásadní úkol: tlučte, tlučte, tlučte.
    Tlučte správně a na správnou bránu.
    (A jestli s tím nesouhlasíte, dělejte, že jsem nic neřekl.)

    1. ad.: Před vámi stojí zásadní úkol: tlučte, tlučte, tlučte.

     Jak víte, co já mám za úkoly? Já už těch úkolů moc nemám, jsem v podstatě smířený sám se sebou. Takže já už hlavou o zeď tlouct nemusím.

    2. Lojzo, bylo by ale hlavně dobré se usmířit s Bohem. Převážná část toho vašeho pytle karmy, jsou totiž viny proti Němu. Ano, on je Osoba (a dokonce tři, i když jeden :)) Což je dobrý, protože si s Ním můžete pokecat a mít vztah – narozdíl od neosobního pojetí božství/vesmíru/absolutna.

    3. Křesťane,
     svého času tu byl jeden diskutér ze Slovenska s nickem Gilgamešova noha. A ten vždycky tvrdil, že Bůh nemá ústa a nemůže tedy křičet do tmy „Budiž světlo!“

     To, že si Boha představujete jako osobu, je představa tak nějak ze starověku či středověku.

     Bůh si s Vámi nemůže tedy ani povídat. Kdokoliv mluví s Bohem, mluví vždycky jen sám se sebou.

    4. …zahrajem si na housličky… Jen tak jemně, tiše, bez zbytečného bouchání…

    5. Lojzo – „Bůh si s Vámi nemůže tedy ani povídat.“ Vy se jednou budete hodně divit :-)

    6. Tak v tomto s JK naprosto souhlasím. A znám mnoho lidí, kteří začali tím, že řekli Bohu UPŘÍMNĚ a OPRAVDOVĚ: „Ježíši, jestli jsi, dej se mi poznat.“

     A On se jim poznat dal, i když ne vždy ihned. A ten pytel jim sundal.

  1. Těžko budu číst, nevycházím ze čtení, ale z prožitého. Panu kolemjdoucímu moc přeji, že si od „znalce“ Pravdy Friedlmayera přečetl „ty bludy“ v katechizmu. Já se držím: „Blahoslavení chudí duchem…, kteří ví, že nic neví. A zkoumám, protože jen vlastní nalezené má „na druhé straně“ života cenu. Přeji panu kolemjdoucímu v životě, (místo žijícího život,) jak bude excelovat „na druhé straně“ života z citátů z knihy o „bludech“ v novém světovém katechizmu. Určitě dostane „za jedna“!

 10. Chceme věcem rozumět sami a hlavně lépe než druzí, dáváme jim to až pohrdavě najevo, čímž vyvoláváme jen rozpory. Máme v genech soupeření a boj, a mnozí se ani do smrti těla neunaví natolik, aby mohlo dojít ke zmoudření a ustoupení z toho neustálého boje s okolím.

  1. Lojza pro Milenium napsal 23.1.2018 (12:04):
   A k čemu jste tady na tom světě Vy? Jaký máte smysl života Vy?

   Proč mi, Milenium, nikdy neodpovíte na otázku smyslu života?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference