mapa stránek || vyhledávání

Pohľad do najhlbších útrob vesmíru

Prof. RNDr. Július Krempaský DrSc. sa narodil 31. marca 1931 v Krížovej Vsi. Po maturite na gymnáziu v Kežmarku v roku 1949 sa rozhodol pre štúdium fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1953. Už v priebehu štúdia sa stal asistentom na katedre fyziky na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, na ktorej tiež zotrval v priebehu celej svoje j pedago gickej kariéry. Aktívne sa venoval tiež popularizácii vedy a vzťahom kresťanstva a fyziky, resp. vedy v širšom zmysle. https://sk.wikipedia.org/

Toto je z wikipédie krátka charakteristika fyzika a univerzitného profesora, autora mnohých vedeckých publikácií, kde treba už len dodať, že ako člen ÚSKI (Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie) je uznávaným popularizátorom kresťanského pohľadu na vedu a spoločnosť.

Nakoľko sa táto téma dosť často objavuje aj v diskusii na webovej stránke Gnosis.cz rozhodol som sa, že Vám ponúknem jeho pohľad na vesmír z toho kresťanského a vedeckého pohľadu, ktorý je tu dosť zaznávaný. Pojednáva o „Trinitárskom princípe“, ktorý je charakteristický v celom stvorení a dokonca ho možno pozorovať aj v každom živom prejave.

Text je vo formáte pdf.

Šipka https://www.uski.sk/files/2010-1-06-Krempasky-Julius-vesmir.pdf
(USKI – Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie)
 

Leonard Degon
 

Poslední články autora:


hodnocení: 1
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

105 komentářů

 1. Uznávám, že mnohá vědecká terminologie jsou pro laika nepochopitelná, což je překážkou ke sjednocení vědy a náboženství. A přitom lze tuhle pŕekážku často dost snadno obejít, jak je patrno i z Ježišových podobenství, které jednoduchým způsobem tenhle nedostatek odstraňují. Je potřeba do chápání zapojit naší představivost.
  Třeba uvědomění si co je subjektivní a co objektivní. Když spím, tak náš sen v spánku považuji za realitu, ale když se vzbudím, tak si uvědomím, že to byl pouhý sen, který se vytvořil v našem mozku a nebyl proto reálně objektivní. Stejně tak je to i s naším prožíváním pozemské reality. Považujeme jí za reálnou skutečnost, ale když naše vědomí (duše) opustí své pozemské tělo, tak se ta realita najednou změní na sen a my poznáváme, že to až taková „realita“ není, protože existuje jakoby jinde – mimo nás. Je to jen „akaša“ – tedy něco jako představa, nebo-li sen.
  Známý americký autor komixov Paul Chadwick natočil film The Matrix Online, který se brzo stal kultovní, protože dokázal vizuálně divákům přiblížit ten pojem, i když byl na fantastické – tedy neskutečné rovině. Proč bychom však nebyli schopní podobně vizualizovat i skutečnost – tedy realitu?
  Tak, jako náš sen existuje jenom v našem mozku, tak i představa světa existuje jenom u Stvořitele světa – tedy Boha. A téhle Boží představě říkáme „matrix“. I ty nám známé „zákony přírody“ jsou jenom v této Boží představě a protože i naše vědomí vychází ze své podstaty z té Boží, vnímáme to vše jako realitu. Celý stvořený svět je pouhou Boží představou a je zcela závislý na našem Stvořitelovi. Ovšem k ní přispíváme i my svými představami, které se ukládají taky do ní a v ní taky existuje, kde ji můžeme i reprodukovat jako ve filmu. Je tam vše od počátku existence světa, až do jeho případného konce.
  Když naše duše (vědomí) opustí své pozemské tělo může se vtělit do jiného jemnohmotného utvořeného z prahmoty, nebo taky do jiného těla v tomto matrixe a prožívat všechno, co se v něm nachází, jako by to byl můj vlastní prožitek. Tohle dokážou využívat šamané, kteří se dokážou odpoutat od svého těla bez toho, aby zemřeli. Je to stav, který popisuje nám známý Stanislav Grof ve své představě transperonálních prožitků.

  1. *Je především nutné nejprve „uvidět“ základní vzorec,který pak mohu pomocí
   abstraktní inteligence přenášet i do jiných příběhů.Obvykle základní vzorec
   lze „vidět“ skutečně všude okolo.
   Představivost mohu použít při vlastní tvorbě,nikoliv při tvorbě podobenství.

   *Sny a vidění jsou formou komunikace s Vědomím.

   *My jsme součástí Živého Boha,nikoliv jeho představou.Proto také to,jak svět
   vypadá,je obrazem naší zodpovědnosti k sobě samým a Bohu jako Celku..

   *Vědomí přispíváme svými ověřenými zkušenostmi,nikoliv představami.

   *Duše/vědomí/ je součástí NadDuše a je s Ní i se všemi ostatními /“body“/
   propojena neustále vertikálně i horizontálně.Při hyperkomunikaci se tak každý
   může ocitnout v těle kohokoliv jiného,ale i mimo něj,jako součást Vědomí.
   Prožívat to,co se děje v druhém těle je znamením propojení,pak cítíme s druhým
   soucit.

   *Je otázkou,co se vymisťuje z těla.Nejde právě o to spojení/propojení/ s NadDuší,
   tedy Vědomím,Átmou/Átmanem/?
   cituji:
   „Pokud jde o vztah mezi nejvyšším kosmickým fenoménem brahma a duchovní podstatou člověka, dospívají všichni autoři upanišad k jednotnému závěru – k přesvědčení o jejich totožnosti.“

   To je i má zkušenost/poznání/,že duše átma je totožná s brahma.
   Tady v evropě však dělá problém pojem já,cituji:“hinduistický termín označující pojem o individuální podstatě či individuální identitě každého jedince a do češtiny se překládá většinou jako jáství, já, duše nebo nadduše.“
   Neboť „já“ je zde považováno za „ego“,přičemž „já“ znamená „cestovat“,být v pohybu,což je znakem ducha,tedy mysli.

   *Jinak duše a duch jsou dvě různé energie,jejichž znakem je klid/duše/ a pohyb/duch/,
   které jen spolu tvoří vědomí/já jsem/.
   Proto je dobré se naučit tyto dvě energie rozlišovat,ale nerozdělovat.Jakmile
   dojde k rozdělení ducha na vědomou a nevědomou/podvědomou/ část mysli v dětství,
   pak nevědomá část zažne ovládat tu vědomou.Ba co hůř,oddělí tak vědomou část mysli
   od duše.Tomu se říká „zabít Matku“ ve vědomé části ducha.A tak spadne i ta vědomá
   část do nevědomosti/“podsvětí“/.

   *Stanislavu Grofovi chybí již jen poslední spojovací článek,zrovna jako chyběl
   Jungovi a dalším,a to naučit se rozumět sdělovaným informacím -„obrazům“ Vědomí.
   Matka s námi nekomunikuje slovem,nýbrž v živých obrazech.Slovem komunikuje Otec.

   A po svých zkušenostech bych jeho termín „psychospirituální vývoj“ nazvala
   spíše „cesta k bodu spojení“ nebo ještě lépe“jak se rozložit a znovu poskládat“,
   či „změna myšlení“,“přerod ducha“,“cesta znovuzrození ducha“.

   cituji:
   „Schopnost hyperkomunikace jsme totiž nikdy zcela neztratili-byla pouze po tisíce let
   potlačena,skryta v latentním spánku,což nám umožnilo rozvoj individuálního sebevědomí,
   a to v pravém slova smyslu.Na nevědomé úrovni naše hyperkomunikace nikdy nepřestala
   fungovat.Naše geny hyperkomunikaci stále využívají.To lze prokázat fantomovým DNA
   efektem.Jen si tento proces neuvědomujeme.
   *
   Tyto obrazy,které nazýval/Jung/ archetypy,působí jako z pravěku.Objevují se mezi
   nimi postavy „bohů“,“andělů“,ďábelské i další mytologické postavy.
   *
   Mnohem důležitější než nějaká interpretace těchto postav je odpověď na otázku:
   Má člověk opravdu možnost dospět na této úrovni vědomí k poznatkům,ke kterým
   by se v bdělém stavu a pomocí vlastního myšlení a úvah nemohl dopracovat?
   Podle Juliana Jaynese tomu tak bylo před třemi tisíci lety.Z pohledu našich současných
   vědomostí a výzkumu se ukazuje,že se od té doby nic zásadně nezměnilo.Pouze se
   efekty tohoto typu objevují u jednotlivých osob v dnešní době méně často,než tomu
   bylo dříve.
   *
   Dle současných poznatků psychologie nevznikají podobná traumata na základě
   smyšlených prožitků,ale musí mít nějaký reálný základ,který ovšem nemusí být
   totožný s prezentovanou „skutečností“.
   *
   V případě zmíněných zážitků stojí v pozadí s největší pravděpodobností skutečnost,
   že u těchto osob došlo v daném okamžiku k pokusu o hyperkomunikační průnik do vědomí.
   Jednoduše řečeno:člověk obdrží nenadálý přístup ke struktuře skupinového vědomí.
   Hovoří pro to celá řada indicií:
   *
   Objevují se „archetypické obrazy“/cizorodé postavy s velkýma očima,které jsou
   interpretovány jako „mimozemšťané“/
   *
   Fyzikální vedlejší efekty-jako jsou elektromagnetická pole neznámého původu,
   která mohou zanechat stopy v terénu,rušit elektronické přístroje atd.Ty lze vysvětlit
   zesíleným magnetismem červích děr,jak ještě uvidíme.
   *
   Dotčení lidé obdrží často v těchto chvílích přístup k vědecky ověřitelným informacím,
   kterými dosud sami nedisponovali/zážitek hyperkomunikace/
   *Celý známý „mýtus únosu mimozemšťany“ obsahuje ve svých archetypických prvcích
   téměř všechny prvky hyperkomunikace:gravitaci/zážitek v tunelu/,genetiku/údajné
   genetické experimenty/ a zážitek skupinového vědomí přesahující osobnost.
   *
   Přitom NadDuše,Vědomí,též Bohyně oceánu/tak je nazývána v Genesis/s námi komunikuje
   neustále,jen jsme si nebyli vědomi/zapomněli jsme/ jakým způsobem s námi komunikuje,
   neboť „farizejové a zákoníci ukryli klíče poznání“ a začli krmit lidi svými konstrukty
   a představami pro své osobní a mocenské účely,čemuž se říká „svatokrádež“.
   Ale aby bylo předem jasno,vše je dáno v réžii Otce.Takto sbíráme zkušenosti
   pro Celek,Jednotu,Celé Vědomí.Všichni společně jsme jedním Vědomím,tak jako včely
   jednoho úlu nebo mravenci mraveniště.Když v úlu „zemře“ královna,také tam nastane
   chaos,protože včely ztratí „tón“ matky,bod spojení./konec citace/
   file:///C:/Users/NTB/Downloads/digiport_inteligence-propojena-v-siti_17377_prev.pdf

   *
   Genesis 1:27
   „A Synem/cestou/ Bohyně oceánu je Boží Duch/Božská Mysl/ lidstva/lidského rodu/
   její milosrdenství/manna/ kulička Světla,během tmy/noci/ Boží děti čistí stejně:
   Sny a vidění jsou jejím působením/cestou,spojením/ šňůrky zkroucené s vámi všemi.“

   Matouš 8:4
   4. „Tehdy mu Samojediný řekl: Sny/vidění/ jsou dnem Slova uvnitř kohokoliv/mnohých/,+ ale cesta bohatá /duše/ukazuje/zrcadlí/ vám sebe samého duchovně + a obětuje dar/schopnost/+který je horizontem duše samojediné/osvobozené,odpoutané od klamu,bohaté/,pro péči o mysl/ducha/ na sobě.“

  2. Hvězdičko, Matouš kap. 8, verš čtvrtý /jak píšeš 8:4/ zní: „Potom mu Ježíš řekl: „Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš – na svědectví pro ně.“

   Z čeho se ti podařil udělat ten tvůj překlad ? DEJ PROSÍM ODKAZ.
   „Matouš 8:4
   4. „Tehdy mu Samojediný řekl: Sny/vidění/ jsou dnem Slova uvnitř kohokoliv/mnohých/,+ ale cesta bohatá /duše/ukazuje/zrcadlí/ vám sebe samého duchovně + a obětuje dar/schopnost/+který je horizontem duše samojediné/osvobozené,odpoutané od klamu,bohaté/,pro péči o mysl/ducha/ na sobě.““

  3. Ukázka rozboru slova etymologie dle etymologie:

   ἐτυμολογία (etymologia)-> ἔτυμον (etymon)+-λογία (-logia)
   ἔτυμον ->ἔτῠμος->ἐτεός =सत्य -> h₁s-n̥t-yós , od * h₁sónts , od * h₁es- ( “ být ” )+->λόγος->λέγω->Z Proto-Indo-evropské * leǵ- + -ῐ́ᾱ
   *ἔτυμον:
   pravý smysl slova podle jeho původu , jeho etymologie
   *ἔτῠμος:
   pravda , skutečný , jistý
   *ἐτεός :( eteós , “ pravdivý ” )
   *Sanskrit सत्य ( satyá , “ pravdivý, pravda, realita ” )
   Od Proto-Indo-Aryan Hsatyám , od Proto-Indo-Íránský Hsatyás , od Proto-indoevropských h₁s-n̥t-yós , od * h₁sónts , od * h₁es- ( “ být ” ) . Kognovat s Avestan ??????? (haiθiia ) , starý perský ???? ( h-š-iy / hašiya- / ) , gotický ?????? ( sunjis ) .
   सत्य • ( satyá )

   skutečné , skutečné , skutečné , pravé
   upřímný , upřímný , pravdivý , věrný
   čistý , ctnostný , dobrý
   úspěšný , účinný
   platný
   +
   -λογία (-logia)
   Základ pro podstatná jména označující studium něčeho, nebo obor znalost oboru
   Od λόγος ( lógos , “ explanation ” ) + -ῐ́ᾱ ( -íā , abstraktní přípona substantiva )
   To, co se říká: slovo , věta , řeč , příběh , debata , promluva .
   To, co je myšleno: rozum , uvažování , výpočet , počítání .
   Účet , vysvětlení nebo vyprávění .
   Předmět úpravy.
   ( Křesťanství ) Slovo nebo moudrost Boží , identifikovaná s Ježíšem v Novém zákoně .

   * λέγω ( légō , „ I say “ )
   Dal jsem do pořádku, uspořádat , shromáždit
   Vyberu , počítám , počítám
   *Z Proto-Indo-evropské * leǵ- .
   shromáždit->synonyma:
   * les
   +
   -ῐ́ᾱ ( -íā , abstraktní přípona substantiva )
   Přidán ke stonkům adjektiv, nebo jen zřídka ke stonkům sloves, tvořit ženská abstraktní podstatná jména
   Kognujte s latinou – z Proto-Indo-evropské * -i-eh₂ .
   * (é) – (o) -h₂n

   Vytváří kolektivní podstatná jména , která odkazují na skupiny nebo množiny věcí.
   *****************-

   Ματθαίος 8:4
   4 Τότε ο Ιησούς τού είπε: «Κοίταξε να μην το πεις σε κανέναν,+αλλά πήγαινε, δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα+ και πρόσφερε το δώρο+ που όρισε ο Μωυσής, για μαρτυρία σε αυτούς».

   PS:A nyní slovo za slovem rozeber dle etymologie.Hodně zdaru a trpělivosti přeji.

 2. Nebe,země,Ježíš,Marie,hmotné tělo,..jsou symboly.

  Jóga= Yoga=“pěstování svátosti“
  svátost = bod spojení;duše;kulička spojení,kterou má v sobě každý z nás;též červí díra;
  bod spojení dvojitého víru,dvojčat,dvou duchů-Jin a Jang/nikoliv však ženské a mužské energie,nakolik jde o ducha jednoho/viz.Nássim Haramein/
  *
  Jan 9:7 „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“->“Jdi a umyj se v nádrži Duše uvnitř.“=“Jdi a umyj se v nádrži Matky uvnitř.“

  *Siloe => ⲕⲟⲗ ⲙⲃⲏⲑⲣⲙⲃⲏⲑⲣⲙⲃⲏⲑⲣⲁ/koptština/
  ⲕⲟⲗ ->kolo,kruh->svatý grál,Matka,Vědomí,Sarasvati,Uma,vědění;kolo,kruh->původ od * kʷel->točit se,obracet se,měnit se/turn/;
  ->*kólo=kolo,kruh,starý slovanský kostel
  ⲙ->ma->mě,mne
  ⲃⲏⲑⲣ->vnoř->vnořit,ponořit
  ⲙ->ma->mě
  ⲃⲏⲑⲣ->vnoř
  ⲙ->ma->mě
  ⲃⲏⲑⲣⲁ->vnoř
  * ⲕⲟⲗ ⲙⲃⲏⲑⲣⲙⲃⲏⲑⲣⲙⲃⲏⲑⲣⲁ->kruhová nádoba používaná ke křtu
  *vnořit->vnoriť sa, potopiť sa,zapadnúť,zahĺbiť sa
  *kostel,chrám->řecky: vαός, naós
  *naos-> je zvláštní posvátná schrána,skutečný „příbytek boha“;dveře naa = „brána nebes“

  Matouš 23
  38 Hle!Smlouva/dědictví/ + vaše opuštěná+ uvnitř vás.
  39 Dvojitý/dvojče/ vás řekl:Dokud není vyslovena prosba mě být si vědom/vidět/ uvnitř,nepřijdu dřív,než znovu se připojíš/přijdeš dolů;padneš/:“Dobré slovo má v mysli/duch/ zpět,kdo uvnitř obrátí se ve jménu tvého YHWH.

  Izajáš 42:8->Yahavah->Ya=ja=Světlo/sláva,Slawa/+ha=smrtící+vah=nesoucí,držící
  *YHWH=“Držící/nesoucí/ Světlo smrtící“
  *smrtící světlo->zabíjí nevědomost
  -> Otcova Slova jak jej poprosit:
  „Otče prosím tě upřímně o milost rozumu a milost smrti.“

  Matouš 19
  30 Avšak bohatý kdo vnitřního Východu/Otce/ Slovo obdrží uvnitř úplnost
  a z úplnosti východ/ven/.

  Lukáš 16:26
  26 A vně kolem vše/celek,úplnost/,uprostřed uvnitř nás a uvnitř Tebe+ máš sídlo Bohyně samojediné,hlubina/mezi dvěma duchy/,protože ta kdekoliv je přející věčností, bez ní zde, uvnitř ve vás, každý ducha rozpolceného,a pak tam uvnitř mrtvoly/v Hádes/ námi.

  *bez Ní nikdo nenalezne způsob /nebude schopen/sjednocení/křížení/->nalézt bod spojení a stát se křížencem->jednobodové mysli,sjednoceného ducha.

  Bg 10.6
  maharṣayaḥ sapta pūrve
  catvāro manavas tathā
  mad-bhāvā mānasā jātā
  yeṣāṁ loka imāḥ prajāḥ

  Naplní světlem smrtícím všechny oblasti/světy/ stejně
  zrození spojení ducha s Matkou Boží
  to příbytek/domov/ Ducha čtvrtého ochránce/Otce=Syna/
  dříve velkých sedmi mudrců/zřeců/.

  PS:Koptština je vlastně srbo-chorvátština psaná ještě „praslovanštinou“.Nejdřív jsem si myslela,že je to hloupost,ale po poslechu několika badatelů jsem již jiného názoru.
  Při luštění významu slova Siloe jsem narazila na koptský název ⲕⲟⲗ ⲙⲃⲏⲑⲣⲙⲃⲏⲑⲣⲙⲃⲏⲑⲣⲁ,
  který mne o tom jen utvrdil.Navíc je tato informace podána v jedné z vět tzv.Tomášova evangelia.Tomášovo evangelium tak,jak jej známe,je překladem z angličtiny anebo naučené
  dnešní koptštiny.Obsahy textů jsou pak odlišné.
  Zrovna tak řečtina.Při pátrání původu slov dle etymologie jsem se dostala téměř vždy
  k sanskrtu,příp. dravickému jazyku,či gutžarátštině.
  Bible je bohužel také překladem z angličtiny,nikoliv z hebrejštiny a již vůbec bez snahy
  rozumět původu významu slov.A o tom,že je to jazyk symbolů ani nemluvě.Mnohým „překladatelům“
  byly tyto symboly nelogické dnešnímu způsobu pojetí slov,a tak použili to,co se jim hodilo.
  Nemluvě o rozdělování souvislého textu do jednotlivých slov.
  Bible je úžasná a je v ní tolik důležitých informací,o kterých lidé věděli již před tisíckami
  let a na které pomaličku opět přichází až nyní.

 3. Ďakujem Hviezdičke za jej komentár k preberanej téme. Je vidno, že má poznatky a postrehy, ktoré nám často chýbajú, alebo ktorým nevenujeme svoju pozornosť.
  V úvodnom príspevku som vyslovil nádej, že ÚSKI na Slovensku, ako aj ČKA v Česku budú možno schopné pripraviť pôdu k novej civilizácii založenej na kresťanských ideáloch a sociálnej spravodlivosti, ale ako sa ukazuje naša inteligencia zrejme nemá o také niečo záujem, lebo len čo vyštuduje, uteká slúžiť do zahraničia súčasným mocipánom od ktorých si sľubuje väčšie príjmy na svoj pohodlný egoistický život a pre svoju domovinu v ktorej sa zrodili nie sú ochotní spraviť ani to najmenšie. Ľudia strácajú dôveru v našu mladú inteligenciu, ktorá sa duchovne vôbec neprejavuje. Je to smutné konštatovanie a neviem k čomu to povedie. Tí starí odchádzajú do záhrobia a mladí do zahraničia.

 4. „Poněvadž je věcí svobodné vůle, jak ve fyzice definovat jednotky délky a času, je možné učinit jeden z postulátů relativity tautologickým důsledkem těchto definic, není však možné dosáhnout toho pro oba postuláty zároveň, protože z jejich kombinace plynou důsledky nezávislé na výběru definice délky a času. Například pokud definujeme jednotky délky a času pomocí vlastností fyzikálních objektů (třeba jednotku času podle elektromagnetické oscilace atomu cesia a délku podle vlnové délky emisí atomu kryptonu), stane tautologickým zákon určující, že jednotky délky a času jsou stejné ve všech vztažných soustavách, ale pak neměnnost c není triviální. Na druhou stranu, pokud definujeme délku a čas způsobem, kdy předpokládáme, že c je konstanta, stává se druhý postulát tautologickým, ale první takový už není; například, pokud je délka určena pomocí jednotky času a předpokládané fixní hodnoty c, pak zde neexistuje a priori důvod, proč by měl být počet vlnových délek kryptonu v jednotce délky být ve všech vztažných soustavách (ba dokonce nemusí být stejný ani ve všech směrech).“

  No vida.
  A ten ákášický princip se jeví jako docela jednoduchý.

 5. „…..zůstává toto období historie vesmíru nevyřešeným fyzikálním problémem.“ A tak to i zůstane.

  1. Ale Vendo, vždyť píšete :“Je to celé o stvoření, je to o pochopení dávných Véd, kde je ákáš zcela srozumitelná. “
   Obracel jsem se na Vás, že není srozumitelné nic. A Vy taky nic.
   Pardal 12.3.2019 (18:44)
   Stačí nastínit, jak to tedy v tom stvoření podle dávných věd (tedy bez fyziky) bylo. Hlavně do toho nemotejte citáty z Minaříka, který se plácá ve fyzikálních pojmech jak vítr v bedně, cituji :“akáša (sans.) stavební látka stvoření, která souvisí s prostorem. Proto pokud musíme chápat vesmír jako absolutno, musíme stavební látku těl, a., považovat za neexistující resp. za latentní a nekonečně řídký praelement. Jakmile chápeme vesmír jako prostor, tu již můžeme a. považovat za smyslově působivý nebo vnímatelný jev. Jinými slovy: konečný prostor nelze oddělovat od stavebního materiálu, který je po dobu existence prostoru vždy v činnosti. Na úrovni elektromagnetických oscilací je tento materiál tak „hustý“, že se z něho mohou vytvářet formace, které se samy sebou stávají jevy, vybavenými gravitační silou, která porušuje rovnovážný stav kosmického stavebního materiálu. Tímto způsobem se vytváří empirický vesmír s rotačními momenty formujících se podprostorů, čili kosmických těl. Tím je konečně a. přiřčen charakter prapodstaty kosmických těl a tím všech těl vůbec. Tato prapodstata je v prvopočátku pouze prostorem, v další etapě kosmickými tělesy, nezapomínáme-li ovšem přitom na relativní povahu existujícího bytí. Za těchto okolností si nemůžeme pojem existence něčeho odmyslit od pojmu „pole“, na němž se promítá jakákoli existence, která je v prapůvodním stavu a. Z jiného hlediska je a. synonymum světového éteru, s jehož existencí se snad nyní již nepočítá.“

 6. Ako sa ukazuje je tých nevyriesenych problémov viacero a to nielen vo fyzike a spoločnosti. U nás na Slovensku jeden taký problém – prezidentský – ideme riešiť teraz v sobotu. Tak nam držte palce, aby to dopadlo dobre. Ja dám hlas Harabinovi, je to silna osobnosť. Ako baran…

  1. Degone dopadlo to dobře, ne? Harabin je tam, kam patří (nepíšu to explicitně, bo bych byl po právu zcenzurován), gratuluji Slovensku :)

 7. Slovenské volby prezidenta ? No, uvidíme. Souhlasím = Harabin.

  Jinak k ákáše. Vědec /materialista, a netýká se to jen p.Pardala/ tomu příliš neporozumí a nezmínil jsem to proto, abych sem přinášel /opakovaně/ vysvětlení duchovních nauk. On ten vědec si to musí pochopitelně srovnávat se svoji vědou, s tím, co mu samotnému v jeho chápání v daném vědeckém poznání /zde více méně teoretickém/ poskytuje. To chápu, i když je to jen cesta poznání dosti omezená, protože věda není jediným směrem, který odhaluje to prozatímní a časté „temno“ všech možných neprokázaných /dosud/ teorií.

  Je zde totiž ještě mnohé skryté; zrovna jak pro „pochopení“ OTR či STR se musí vědec ztotožňovat s tím, co do ní přinesli i další vědci. Tedy doplnění všech sounáležitostí. Třeba role času, třeba působení a funkce prány, třeba vědomí, třeba hmota a dharma a sám fenomén života a jeho podstaty, třeba efekt tvořivého světla a tvořivé síly zvuku /Šabdu či Slova/ . Ákáš má tak svoji roli v kontextu mnoha dalších činitelů se společným harmonickým a jednotným spolupůsobením na celý vývoj toho, v čem se dnes člověk pohybuje, v čem žije a co pracně poznává. A že to věda /ještě/ nezná?

  Dá se to napsat i takto; když na této planetě člověk /ještě/ nebyl, koho zajímaly vědecké teorie?

  Kupříkladu ten tzv, čas. Je odvozen od pohybu? A kdo, pokud ano, to odvodil – kdo rozhodl o definici časových jednotek, že jsou zrovna takto a ne jinak. Asi člověk, že. Není opět i výmysl stáří vesmíru od člověka? Co to vše znamená a co různé desítky neověřených teorií prokazují. Iluze světa, kterou si svými omezenými smysly sami vytváříme; není i ten čas pak jeho iluzí?

  A ještě doplní; maličko jsem přispěl do diskuze k ákáše, která se sem dostala od Kolemjdoucího, Degona a anonyma 4. Pokud bychom se tady věnovali jen vědě, což v rubrice stránek gnosis „Hledání Světla“ nejde již ze samé podstaty a smyslu toho v názvu uvedeného „Světla“, neměla by ta zdejší diskuze příliš cenu. Pardal by tu vyčníval jako solitér, pak dlouho nic a pan Tichánek a zase nic, možná sem tam Lubko….. . Za sebe, já tu ctím tu první /nebo jednu z prvních / povinností lidstva – člověče poznej sám sebe. Jsme logicky v toku tzv. času ve společenském řádu, který je pro lidstvo tím nejnovějším. Just now! Ten starý a předchozí, až kam paměť lidstva sahá, pochopitelně nedonesl nic o výsledku práce Einsteina, Plancka či dalších současných vědců. Za sebe připouštím, a nemusí s tím nikdo souhlasit, že s rozvojem vědy vzniká i velké duchovní probuzení, ve kterém se bude muset hledat duchovní postavení lidstva. Má lidstvo popírat již předem, že lze získat přesné informace o duši a životě po smrti? Věda si vybojovala třeba na církvi jistou svobodu, i když z ní vznikly i objevy v jejich důsledku pro lidstvo totálně zhoubné. A ještě pár mouder. Sir Arthur Eddington řekl:“ Nejsem si jist, zda matematik rozumí našemu světu lépe, než básník a mystik“. Věda by nikdy neměla být ješitná. Proč nemluvit o nebi a pekle řečí matematiky? Sir James Jeans připouští ve svém „Záhadném vesmíru“, že věda se ještě nedotkla nejzazší skutečnosti. A profesor Max Muller řekl:“Kdo jsou to slepí? Ti, kteří nevidí vnitřní světy!“

  Dalo by se vyslovit myšlenku, že ona nejzazší skutečnost je mimo dosah člověka? To si každý svobodně může posoudit sám.

  Opět tu přináším to mé vysvětlení jisté malosti člověka – do mraveniště se ze srnky vysypou její bobky. Mravenci je začínají zkoumat. Pro ně je to nepochopitelný materiál…, a kde se vůbec vzaly? A podle nich chce poznat nejen nejbližší les, faunu a flóru, ale i vodstva, atmosféru…..Ta role člověka je totiž na jedné straně podivuhodná, ale může být i značně omezena. Co když v opakujících se cyklech je dáno jisté civilizaci nějaké rozpětí tzv. času pro poznání….nepoznáš – zanikneš – přijde něco jiného. Koho to při vědomí naší pomíjivosti nějak bolí?

  Zdravím všechny zdejší lidičky.
  Václav Žáček

  1. Vendo, nerad bych následoval Váš příklad -mnoha slovy na A4 fortmát neříct vůbec nic. Např.:“ když na této planetě člověk /ještě/ nebyl, koho zajímaly vědecké teorie?“
   Jistě, nebyly teorie, ale bez toho, že nyní v hlavních rysech známe vývoj kontinentů a podmínek života od prvohor za 540 milionů let, tak těžko by někdo někdo chápat vznik a vývoj života člověka a odhadovat jeho budoucí vývoj. To můžete oscilovat od staré akáši k nové akáše a stejně je to o ničem. Respektive výsledek bádání je : Co když…? Co když není čas ? Definice časových jednotek nemění čas ani jeho běh. Klidně můžeme mít časovou jednotku rok = oběh Země kolem Slunce. A vesmír je starý opět 13,8 miliardy let. Co když je svět iluze? Jak pro koho. Ale zdá se, že jsou vyřešeny bobky v mraveništi.

  2. Pane Pardale, však já po Vás nic nechci a ani se Vás na nic neptám.

   Pro Kolemjdoucího. Omlouvám se Vám, ještě na Vás zareaguji /ta otázka k Ježíši /. Odjíždím však na víkend mimo internet.

   Pěkný den.

  3. Jsem zase u Václava na biatlonu.

   Ale něco napíšu, pak již budu tři dny mimo internet.

   Je roztomilé, jak pan Pardal nechápe duchovní snažení a to, oč tam vlastně jde. Ale abych ho uklidnil, nechápu z vědy – fyziky, matematiky / STR, OTR a mnohé další / také nic.

   Rád bych se Vás ale něco zeptal. Chodíte diskutovat pod články na http://www.osel.cz/vesmir/ ?? Jestli ano, tak pod jakým nickem ?

   Díky.

  4. Pane Vendo, ďakujem za Vašu obsiahlu reakciu, ktorá asi opäť dvihne adrenalín v krvi vedátorov. Ja osobne mám pochopenie aj pre podobný výklad, lebo sa nepovažujem za vedeckého odborníka, aj keď ako laik sa zaujímam aj o túto oblasť poznania. Snažím sa to všetko pochopiť a zistiť, aký to má všetko zmysel a účel v tej Božej Tvorbe.
   Tiež mám to šťastie, že mám aj určité mystické vlohy a tak dokážem vnímať aj to, čo iní nedokážu. Ale, často mám problém s pochopením zmyslu tých vízií, lebo je to niekedy veľmi odlišné od našej pozemskej skúsenosti. Spočiatku som mal problém pohybovať sa v tom priestoro-čase akaše, ale ako som už raz spomenul, veľmi mi v tom pomohol aj ten môj „sprievodca“, ktorý mi pomohol pochopiť zmysel niektorých skutočností. Videl som niektoré historické udalosti (napr.Ježiša), ako sa stali v skutočnosti a nie ako ich popisujú historici.
   Ale, jestvuje aj bytie mimo akaši a to je omnoho zaujímavejšie, ale aj nepochopitelnejšie. Ale tie veci tu nemožno prezentovať, lebo sa vymykajú našej ľudskej predstavivosti. Realita môže byť často veľmi pozoruhodná.
   Želám pekný víkend!

  5. Vendo, tak jo. Asi jsem měl mrákoty, když píšete :“Vědec /materialista, a netýká se to jen p.Pardala/ tomu příliš neporozumí“.
   Jak píšete ákša je srozumitelná. Řekl bych tím, žem se projevuje jen tím, že jí věda nerozumí, tomu se rozumět dá.

  6. Aloisi, to o Vás víme, že „nechápu z vědy – fyziky, matematiky / STR, OTR a mnohé další / také nic.“
   Já nechápu, proč s Vendou se tedy do vědy pořád navážíte, když nikam nevede Vaše mávání duchovními prostředky typu karma, akáša.. tak jste hned u bible a hned u kosmologie a relativity, aby to vypadalo vědecky. A hlavně víte, že věda nemá na duchovno. Taže vše při starém, nic nevyřešeno, řešte dál.
   Životní postoj by měl být vyvážený- v reálném světě materiálním i v duchovním kdesi neuchopitelně nad tím. Jenže vše se tady točí kolem toho, že kdo není kdesi nahoře odpoután a nežije hlavně v duchovním světě, tak na zdejší protagonisty a poučovatele nemá. Nevím proč by o světě a vesmíru měla najaká akáša stará tisíce let ( kdy nebyl dalekohled ani mikroskop, přesuny informnací, prostě nic jen hlava) vědět víc, než dnešní věda.
   Nediskutuji proti duchovnímu světu a rozvoji k němu, ale proti tomu, jak ho tady s učitou povýšeností interpretujete.
   Akáša – mimo jiné i neviditelná kronika, která ví všechno. Nekup si to.
   https://www.horoskopy.cz/astroclanky/akasa-neviditelna-kronika-ktera-vi-vsechno
   https://www.shamballa-akasha.cz/index.php?stranka=akasa
   Kdo si tohle pročte, pochopí, jak moc potřebuje akášu a zašle autorovi toho WEBu přes
   https://www.shamballa-akasha.cz/index.php?stranka=oweb
   nějaký dar. Z tohoto hlediska jsem akášu pochopil :)

 8. ad. Ale, často mám problém s pochopením zmyslu tých vízií, lebo je to niekedy veľmi odlišné od našej pozemskej skúsenosti.

  A o právě o tom zde již dlouho píšu.A nejde jen o to,že sny/rem/ a vidění jsou způsobem
  komunikace Bohyně oceánu,Vědomí, s námi všemi,ale i to,že tento „obrazový jazyk“ nebo též
  „mateřský jazyk“/řeč/ má ve skutečnosti jiný význam,než jak obrazy vnímáme a prožíváme.
  Dokonce se to týká i tzv.posmrtných zážitků atd.

  A k tomu ke všemu je to popsáno i v Bibli:
  Genesis 1:27
  „A Synem/cestou/ Bohyně oceánu je Boží Duch/Božská Mysl/ lidstva/lidského rodu/
  její milosrdenství/manna/ kulička Světla,během tmy/noci/ Boží děti čistí stejně:
  Sny a vidění jsou jejím působením/cestou,spojením/ šňůrky zkroucené s vámi všemi.“

  Matouš 8:4
  4. „Tehdy mu Samojediný řekl: Sny/vidění/ jsou dnem Slova uvnitř kohokoliv/mnohých/,+ ale cesta bohatá /duše/ukazuje/zrcadlí/ vám sebe samého duchovně + a obětuje dar/schopnost/+který je horizontem duše samojediné/osvobozené,odpoutané od klamu,bohaté/,pro péči o mysl/ducha/ na sobě.“

  Navigoval mne Otec.Jsem si vědoma,že je o tom psáno i v Jóbovi nebo Izajášovi.
  v Příslovích je na to také upozorněno:

  5 Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost
  6 porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.

  5.Aby Moudrosti srdce(mysl) mohlo obdržet,a potom rozmnožit v nitru vědomosti,s ženichem ve vzájemné porozumění být schopné dosáhnout(docílit) od slyšitelného(vnímatelného) Zvuku(Hlasu,Slova,Světla,..) opětného sjednocení,

  6.je napřed třeba porozumění(pochopení) symbolů(jinotajům,číslicím,vzorcům,figurám,postavám,cenám-platbě,atd.)a obrazů,zprávám(informacím) od moudrých(prozíravých) a jejich tajemným(enigmatic) pokynům(znamením).

  PS:Kupředu vede pochopení symbolů a obrazů jak snů a vidění,ale tím pádem i Písem.
  A co je velmi důležité,pomůže to pochopit i lidem,kteří vidění mají a jsou považováni
  mylně za shizofreniky,co se ve skutečnosti s nimi děje.

  ************
  Sny a Vidění:
  * „Poslyšte má slova: Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění, mluvit s ním budu ve snu. Numeri 12,6.

  *8 A promluvila k nim tato slova: “Já,” pravila, “jsem viděla Pána ve vidění a řekla mu: ‘Pane, dnes jsem tě viděla ve vidění.’ On odpověděl a řekl mi:

  9 ‘Blažená jsi, že jsi se neroztřásla při pohledu na mne. Neboť tam, kde je
  mysl, tam je poklad.’

  10 Řekla jsem mu: ‘Pane, ten, kdo vidí vidění, vidí skrze duši nebo skrze ducha?’

  11 Spasitel odpověděl a řekl: ‘Nevidí skrze duši ani skrze ducha, ale myslí, která je mezi oběma. To je to, co vidí zjevení a to je …

  **********

  *To Hospodin vylil na vás ducha mrákoty, zavřel vaše oči, totiž proroky, a zahalil vaše hlavy, totiž vidoucí. Izajáš 29,10.

  *1Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo: „Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna.“

  *2I řekl Bůh Izraelovi v nočních viděních: „Jákobe! Jákobe!“ A on odvětil: „Tu jsem.“

  *Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“ Matouš 17,9

  *Když to Mojžíš uviděl, podivil se tomu vidění… Ten přijal živá slova/*obrazy/, aby je dal nám.

  *Rané muslimské zdroje podávají zprávu o tom, že v roce 610, kdy bylo Mohamedovi čtyřicet let, měl, v průběhu meditace v jeskyni poblíž Mekky, vidění.

  *Když měl Mohamed první vidění, řekl své ženě…

  *Když byl později Mohamed na jisté hoře, měl vidění, ve kterém mu.

  *Jeho původní jméno není známo, poněvadž jména Mohamed (Muhammad) s … Přitom míval halucinace zrakové a sluchové, měl vidění nebo slýchal hlasy …

  *Izajáš prožívá vidění Hospodinovy slávy, slyší chválení Boha serafy, jeho mysl …

  *Svá většinou chmurná, hrozivá vidění líčí Ezechiel velmi barvitě, v překvapivých a často obtížně …

  * Kniha vidění Nahuma z Elkoše.Žárlivý mstitel – Žárlivý Bůh a mstitel je Hospodin, Hospodin se mstí, a to zuřivě! Hospodin se mstí.

  * a cení si ho výš, protože ač neměl nadpřirozené vidění Krista, uvěřil.

  * Když toto vidění skončilo, nebesa se nám opět otevřela; a před námi se ukázal …

  *Pak Mojžíš ve vidění následoval Spasitele do Getsemane a spatřil jeho …

  *Protož řekl Mojžíš: Půjdu nyní, a spatřím vidění toto veliké, proč neshoří keř.

  VIDĚNÍ
  Genesis 15:1 …si vezmou svůj podíl.“ Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo: „Neboj se,…
  Genesis 46:2 …Bohu svého otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: „Jákobe! Jákobe!“ „Zde jsem,“ odpověděl….
  Numeri 12:6 …vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem…
  Numeri 24:4 …muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči…
  Numeri 24:16 …Boží řeč, jenž má poznání od Nejvyššího, jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči…
  Deuteronomium 3:11 … Ano, jeho lože je to železné lože, které je k  vidění v Rabě Amonců – devět loket nadél a čtyři lokty…
  Deuteronomium 29:3 …však Hospodin nedal srdce k porozumění, oči k  vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po…
  1. Samuel 3:1 …oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté. Elí měl v té době už tak slabý zrak,…
  1. Samuel 3:15 …Hospodinovy svatyně. Bál se totiž vyprávět to vidění Elímu. Ten si však Samuele zavolal: „Samueli, synu…
  2. Samuel 7:17 …“ Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel,…
  1. Letopisů 17:15 …'“ Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel,…
  2. Letopisů 9:29 …Nátana, v Proroctví Achiáše Šíloského a ve Vidění vidoucího Ida o Jeroboámovi, synu Nebatovu. Šalomoun…
  2. Letopisů 32:32 …skutky i jeho oddanost jsou popsány ve Vidění proroka Izaiáše, syna Amosova, které je součástí…
  Job 7:14 …‘ Tehdy mě ale strašíš sny, tehdy mě děsíš skrze vidění, že bych se raději oběsil – radši bych zemřel, než…
  Žalmy 89:20 …naše pavéza, Svatému izraelskému náš král! Ve vidění jsi kdysi promluvil, tehdy jsi řekl věrným svým:…
  Izaiáš 1:1 …Srnci či kolouchu se podobej na horách koření! Vidění o Judovi a jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn…
  Izaiáš 21:2 …pouště, ze země strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoubce hubí. Přitáhni, Elame; Méde…
  Izaiáš 22:1 …Hospodin, Bůh Izraele. Ortel nad Údolím vidění: Co je ti, že jsi celé vystoupilo na střechy, město…
  Izaiáš 22:5 …záhuba!“ Pán, Hospodin zástupů, způsobil v Údolí vidění den hrůzy, porážky a zmatení, den boření hradeb a…
  Izaiáš 28:7 … potácejí se pivem opilí, blouzní, když mají vidění, když mají soudit, blábolí. Zvratky pokrývají…
  Izaiáš 29:7 …jeho pevnosti, dopadnou jako sen, jak noční vidění. Jako když lačný sní o tom, jak jí, ale probudí se…
  Izaiáš 29:11 … zakryl vám hlavy – vaše vidoucí. Toto celé vidění pro vás bude jako slova zapečetěné knihy. Když ji…
  Izaiáš 30:10 …Hospodinovo učení. Říkají vidoucím: „Nemějte vidění!“ a prorokům: „Neprorokujte nám pravdu. Říkejte nám…
  Jeremiáš 14:14 …ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody. Nuže, toto…
  Jeremiáš 23:16 …vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z…
  Jeremiáš 24:1 … jaká se nedá zapomenout!“ Hospodin mi dal vidění: Hle – před Hospodinovým chrámem stály dva koše fíků…
  Pláč 2:9 … Také proroci už nemají od Hospodina žádné vidění. Stařešinové Dcery sionské sedají mlčky na zemi….
  Ezechiel 1:1 …měsíce se otevřela nebesa a já jsem spatřil vidění Boží. Ano, čtvrtého dne pátého měsíce toho roku…
  Ezechiel 7:13 …snad přežije, nezíská, co prodal, nazpátek. Vidění o tom davu nebude vzato zpět: Žádný z nich kvůli své…
  Ezechiel 7:26 …jedna za druhou. Od proroka se budou dožadovat vidění a skončí vyučování od kněží i rady od starších….
  Ezechiel 8:3 … Duch mě vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění mě přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány…
  Ezechiel 8:4 …tam sláva Boha Izraele jako tehdy, když jsem měl vidění na pláni! „Synu člověčí,“ řekl mi, „podívej se k…
  Ezechiel 11:24 …města a stanula nad horou východně od města. Ve vidění, které jsem dostal od Božího Ducha, se mě Duch…
  Ezechiel 12:2 … bydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k  vidění, ale nevidí, mají uši k slyšení, ale neslyší,…
  Ezechiel 12:22 …zemi za přísloví? Prý: ‚Dny utíkají, všechna vidění selhávají.‘ Proto jim řekni: Tak praví Panovník…
  Ezechiel 12:23 … Naopak, řekni jim: Blíží se dny, kdy se všechna vidění naplní. Z domu Izraele vymizí všechna falešná vidění…
  Ezechiel 12:24 …naplní. Z domu Izraele vymizí všechna falešná vidění i lichotivá věštění, neboť já jsem Hospodin. Říkám,…
  Ezechiel 12:27 …“Synu člověčí, dům Izraele říká: ‚Ta jeho vidění se splní za dlouhé roky. Prorokuje o vzdálené…
  Ezechiel 13:6 …obstál v boji, až přijde Hospodinův den! Jejich vidění jsou falešná a jejich věštění je lež. Hospodin je…
  Ezechiel 13:7 …a čekají, že se to slovo naplní. Nejsou ta vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše věštby lež? Říkáte: ‚Tak…
  Ezechiel 13:9 …Má ruka je proti prorokům, kteří mají falešná vidění a kteří věští lži. Přestanou být rádci pro můj lid,…
  Ezechiel 13:16 … kteří prorokovali Jeruzalému a mívali o něm vidění: ‚Jen klid.‘ – Žádný klid, praví Panovník Hospodin!…
  Ezechiel 13:23 …cesty a mohli žít, proto už nebudete mít falešná vidění a nebudete pokračovat ve věštění. Vysvobodím svůj…
  Ezechiel 21:34 …záhubě, lesk má jako blesk! Měli o tobě falešná vidění a věštili ti lži. Onen meč dopadne sprostým lotrům…
  Ezechiel 22:28 …se to pak snaží zabílit omítkou falešných vidění a lživým věštěním. Říkají: ‚Tak praví Panovník…
  Ezechiel 40:2 …ruka Hospodinova a přivedl mě tam. V Božím vidění mě přivedl do izraelské země a postavil mě na velmi…
  Ezechiel 43:3 …mohutných vod a jeho slávou se rozzářila země. Vidění, které jsem spatřil, bylo podobné tomu, které jsem…
  Daniel 1:17 …a moudrosti. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po…
  Daniel 2:19 …noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve vidění. Daniel proto chválil Boha nebes a řekl: „Chváleno…
  Daniel 2:28 …ukázal, co se stane v posledních dnech. Sen a vidění, která jsi v mysli viděl na lůžku, jsou následující:…
  Daniel 2:31 …tomu, o čem jsi přemýšlel. Nuže, králi, měl jsi vidění a hle, spatřils jakousi velikou sochu. Byla to…
  Daniel 2:45 …království, samo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku…
  Daniel 4:7 … co to znamená. Na lůžku jsem měl v mysli toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak se uprostřed země tyčí…
  Daniel 4:10 …v jeho větvích a všem tvorům dával obživu. Vidění, které jsem v mysli spatřil na lůžku, pokračovalo:…
  Daniel 7:1 …babylonského krále Belšasara měl Daniel ve snu vidění. To, co v mysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde…
  Daniel 7:2 …záznam onoho snu: Já Daniel jsem v noci měl toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří…
  Daniel 7:7 …čtyři hlavy a byla jí dána moc. Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla…
  Daniel 7:13 … byly však zbaveny své moci. Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s nebeskými oblaky synu…
  Daniel 8:1 …vlády krále Belšasara jsem já Daniel měl další vidění, jež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění…
  Daniel 8:2 … jež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění jsem se viděl v královském sídelním městě Súsách v…
  Daniel 8:13 …se ho zeptal: „Jak dlouho potrvá, co bylo v tom vidění – ta otřesná vzpoura, zrušení každodenní oběti,…
  Daniel 8:15 …znovu obnovena.“ Já Daniel jsem sledoval to vidění a snažil se je pochopit, když vtom přede mnou náhle…
  Daniel 8:16 …lidský hlas, jak volá: „Gabrieli, vysvětli mu to vidění!“ Vykročil tedy směrem ke mně, a když se přiblížil,…
  Daniel 8:17 … Tehdy mi řekl: „Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas.“ Když ke mně mluvil, ležel…
  Daniel 8:19 …ti, co se stane v čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený poslední čas. Ten dvourohý…
  Daniel 8:26 … a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen. Vidění o večerech a jitrech, které ti bylo sděleno, je…
  Daniel 8:27 …se službě králi. I nadále jsem však byl tím viděním otřesen a nemohl je pochopit. V prvním roce…
  Daniel 9:21 …onen Gabriel, jehož jsem předtím spatřil ve vidění, a dotkl se mě. Bylo to v době večerní oběti….
  Daniel 9:23 … Dobře tedy poslouchej má slova a porozuměj tomu vidění: Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i…
  Daniel 9:24 …přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých. A proto věz a…
  Daniel 10:1 …dostalo zjevení a on je pochopil, když mu byl ve vidění vnuknut jeho výklad. To poselství je pravdivé a týká…
  Daniel 10:7 …zástupů. Já Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil. Muži, kteří byli se mnou, je neviděli, ale…
  Daniel 10:8 … Zůstal jsem tedy sám. Jakmile jsem to veliké vidění spatřil, všechna síla mě opustila, zbledl jsem jako…
  Daniel 10:14 … co potká tvůj lid v posledních dnech. To vidění je totiž o budoucích časech.“ Když ke mně mluvil,…
  Daniel 10:16 …“ řekl jsem té postavě přede mnou, „kvůli tomu vidění jsem přemožen bolestí a nemohu se vzchopit. Copak s…
  Daniel 11:14 …lidu se pozvednou bojovní muži, aby naplnili vidění, ale padnou.) Severní král přitáhne k opevněnému…
  Ozeáš 12:11 …Já mluvím skrze proroky, já sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varuji. Gileád je však samý…
  Joel 3:1 …vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v…
  Amos 1:1 …izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova, měl vidění o Izraeli. Říkal: Hospodin bude ze Sionu řvát,…
  Abdiáš 1:1 …už nikdy vyrváni, praví Hospodin, tvůj Bůh. Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edomu. Od…
  Micheáš 1:1 …Jotama, Achaze a Ezechiáše – to, co přijal ve vidění o Samaří a Jeruzalémě. Slyšte, všechny národy,…
  Micheáš 3:6 …do války. A proto na vás přijde noc – už žádná vidění; temno a žádné věštění. Slunce zapadne nad těmi…
  Nahum 1:1 …za starodávných dnů. Otrel nad Ninive. Kniha vidění Nahuma z Elkoše. Žárlivý Bůh a mstitel je Hospodin,…
  Abakuk 1:1 …se nedotklo tvé ustavičné zlo? Ortel, který ve vidění přijal prorok Abakuk. Jak dlouho mám, Hospodine,…
  Abakuk 2:2 …mé výčitky. A Hospodin mi odpověděl: „Zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst….
  Abakuk 2:3 …na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame….
  Zachariáš 1:8 … syna Idova, slovo Hospodinovo. V noci jsem měl vidění – hle, jakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi…
  Zachariáš 13:4 …se proroci budou stydět každý za své prorocké vidění. Aby druhé oklamali, přestanou nosit pláště z…
  Matouš 11:8 …šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k  vidění v královských domech. Na co jste se tedy šli…
  Matouš 17:9 …zpět z hory jim Ježíš přikázal: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.“…
  Lukáš 1:22 …mluvit, a tak poznali, že musel mít v chrámu vidění. Zůstával totiž němý a dorozumíval se s nimi posunky…
  Lukáš 7:25 …kdo nosí skvostné šaty a žijí v přepychu, jsou k  vidění v královských domech. Na co jste se tedy šli…
  Lukáš 24:23 …jeho tělo. Pak přišly a říkaly, že dokonce měly vidění. Andělé jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli…
  Skutky 2:17 …vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své…
  Skutky 7:31 …anděl v plameni hořícího keře. Mojžíš se tomu vidění podivil. Když se přiblížil, aby se lépe podíval,…
  Skutky 9:10 …žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: „Ananiáši!“ Odpověděl: „Zde jsem, Pane.“…
  Skutky 9:12 …najdeš Saula z Tarsu – hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá…
  Skutky 10:3 …odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: „Kornelie!“ V…
  Skutky 10:17 … Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní Korneliem se doptali na…
  Skutky 10:19 …Šimon zvaný Petr?“ Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl: „Hledají tě tři muži. Vstaň, sejdi…
  Skutky 11:5 …ve městě Joppe modlil, ve vytržení jsem spatřil vidění: z nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako veliká…
  Skutky 12:9 …to s tím andělem je doopravdy; myslel si, že má vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné…
  Skutky 16:9 …Mysii a dorazili do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho: „Přijď…
  Skutky 16:10 …Makedonie a pomoz nám!“ Jakmile Pavel přijal to vidění, ihned jsme se rozhodli vyrazit do Makedonie,…
  Skutky 18:9 …dali se pokřtít. Jedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: „Neboj se, mluv a nemlč! Já jsem s tebou a nikdo se…
  Skutky 26:19 … králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění. Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v…
  2. Korintským 5:7 … nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme,…
  2. Korintským 12:1 …chlubit, i když to není prospěšné. Přejdu tedy k  viděním a zjevením od Pána: Vím o člověku v Kristu, který…
  Koloským 2:18 …náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a…
  Zjevení 9:17 …jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet. Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě…
  Mrákoty => ztráta vědomí:

  Žalmy 76:7 … když tys jim pohrozil, jezdec i s koněm do mrákot upadli! Jak hrozný jsi – ano ty – před tvojí tváří…
  Izaiáš 29:10 …se jako po pivě. Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči – vaše proroky, zakryl vám hlavy -…
  Izaiáš 51:20 …hlad a meč – kdopak těší tě? Tvoji synové leží v  mrákotách na každém rohu jak antilopa lapená, pod tíhou…
  Daniel 8:18 …poslední čas.“ Když ke mně mluvil, ležel jsem v  mrákotách tváří k zemi. Potom se mě dotkl, postavil mě na…
  Daniel 10:9 … a jakmile jsem ten hlas uslyšel, padl jsem v  mrákotách tváří k zemi. Vtom se mě dotkla ruka a zatřásla…
  *******************************************************************-
  *egyptský Faraon měl v době Mojžíšova narození sen o ohni, který přišel z Jeruzaléma a spálil vše v Egyptě kromě Izraelců.

  *Egyptští kouzelníci a vykladači snů Faraonovi řekli, že se narodí chlapec, který osvobodí Izraelce z otroctví->Eleusinská mysteria

  1. Hvězdička, ešte som Vám nepoďakoval za Váš obsiahly komentár k predmetnej téme. Ďakujem Vám, že ste horeuvedenej téme venovalo toľko času a úsilia. Dúfam, že Vaše znalosti pomohli čitateľom ozrejmiť zložitosť uvedenej tematiky, ale aj dôležitosť správneho chápania pre náš život.
   Pekný deň Vám všetkým!

 9. Vážení, ten náš predvolebný prezidentský boj na Slovensku nám zreteľne ukazuje, ako je tá naša spoločnosť rozdelená podľa JIN a JANG, v našom prípade na „priateľov“ a „ne-priateľov“. Kto nie je priateľ, ten sa automaticky zaraďuje do postavenia nepriateľa. A vyberá sa z tých indiferentných o ktorých sa tu zvádza boj. Táto „dualita“ charakterizuje celú našu ľudskú spoločnosť. „Kto nie je s nami, je proti nám“! Ježiš sa pokúsil túto dualitu zvrátiť tým, že vyhlásil, aby sme milovali aj svojich nepriateľov, ale veľmi sa mu to zaviezť do praxe nepodarilo.
  Táto dualita je typická pre matériu, teda pre náš pozemský materiálny svet. Vo svete mimo akašu (v nebi) však toto neplatí a to Ježiš vedel, preto vyslovil túto svoju požiadavku – lásky k nepriateľom. Duše v nebi tvoria jednotu, lebo si uvedomujú svoju podstatu v Otcovi – teda Bohu. Kto toto pochopí a podľa toho sa aj správa, ten sa stáva iným stvorením v tom druhom – nebeskom kráľovstve. Musíme „duchovne zomrieť“ pre tento svet, aby sme sa mohli „znovuzrodiť“ pre večnosť! To je hlavné posolstvo Ježišovho učenia spásy…
  Pekný deň všetkým znovuzrodeným!

 10. Lubko, ešte sa niekto opováži tvrdiť, že na Slovensku nemajú ľudia zmysel pre humor? Bude tu veselo…

 11. Degone, nevěšejte hlavu! Když jsme tu naší státní suverenitu odevzdali do rukou Bruselu a Washingtonu D.C., tak je nám ta funkce prezidenta stejně zbytečná, protože ty jeho ostávající funkce klidně zvládne jednou rukou i ta Čaputová. Zejména, když má za poradce velvyslanectví USA.

 12. Často se tady v diskuzích řeší, jak Velký třesk není v souladu s křesťanstvím.
  Georges Lamaitre ( 1894-1966), studoval na jezuitském gymzáziu, strojírenské Universitě v Lovani, získal doktorát z matematiky, studoval v Cambridge astromomii, pracoval na MIT , stal se knězem ( kanovníkem), docentem matematiky na univerzitě v Lovani. Roku 1925 přednesl teorii o počátku vesmíru jako výbuchu prehistorického atomu. Přesvědčil o tom i Einsteina. Později nezávisle na Lamaitrem ( který publikoval ve francouštině) Hubble změřil rozpínání vesmíru. Lamaitre řekl :“Nejvyšší lidskou činností je hledání pravdy“. Považoval víru v Boha za slučitelnou s teorií vývoje vesmíru. Astronom Fred Hoyle se nažil tuto teorii zesměšnit a vytvořil pojem Velký třesk, který se pak ujal.
  Lamaitre byl prezidentem Papežské akademie. Přesvědčil o uznání Velkého třesku i papeže Piuse XII.

  1. Pardale,

   …Často se tady v diskuzích řeší, jak Velký třesk není v souladu s křesťanstvím…

   Velký třesk může být u jeho hlasatelů samozřejmě v souladu s čímkoli – ale ve skutečnosti není v souladu s logikou, ani s pravdou.

   1) rovnice, která má na levé straně NULU a na pravé straně VŠE je pavědecká pitomost

   2) Jakákoli náhodná energie nemá systém, způsob, ani všechny komponenty k tomu, aby mohla stvořit jediný atom hmoty. Což je v realitě prokazatelné.

   3) Tvrdit, že v počátku velkého třesku může existovat nekonečná hustota (čeho? jakých náhodně vzniklých – ovšem zorganizovaných – nekonečných komponentů?) je rovněž pavědecká pitomost.
   Vždyť pochopte už jen fakt, že co je nekonečné, TO NEMŮŽE MÍT POČÁTEK (konec zleva), ANI KONEC (konec zprava).
   Navíc to musí být pořád nekonečné, protože nekonečno mínus jakékoli číslo (tedy mínus cokoli, co je v něm) je pořád STEJNÉ nekonečno.

   A nejvíc neuvěřitelné na velkém třesku je to, jak mocně si jeho zastánci nechali dobrovolně vymýt mozky.
   Takže citátem G.K. Chestertona se vracím ke křesťanství: Od té doby, co lidé přestali věřit v Boha, jsou ochotni uvěřit v jakoukoli pitomost.

  2. JK, člověk něčemu může věřit, i když to je třeba i prehistorická hloupost. Má totiž k té víře svobodnou vůli. A mohl přesvědčit i Einsteina i papeže. Ale pořád to nedokazuje, že Lamaitre měl pravdu.

   Pěkně jste to napsal.

  3. Pane JK, je dobře, že někdo tomu počátku vesmíru rozumí, když věda tápe.
   Nikdo kromě Vás netrvdí, že na počátku byla nula, ale z hlediska vesmíru nesmírně malý prostor srovnatelný třeba s atomem, a bylo to prostředí, které nelze dnešními jednotami ( fyziky) definovat. Lidé chápou skoro 100 let, že kvantová mechanika a náš svět se podstatně liší. Také počátek vesmíru a námi pozorovatelný svět se liší. Můžeme si myslet, že Velký třesk byla přeměna (energie vakua, temné hmoty, temné energie) na námi pozorovatelný vesmír.
   Když srovnám lidi, kteří vytvořili teorii Velkého třesku a potvrdili měřením rozpínání vesmíru a ty lidi, jak píšte, co si nechali vymýt mozky, tak se musím ptát, co jste dokázal Vy.
   Trochu tady prskat, nic víc.

  4. Pane JK, připustíme, že vesmír je nekonečný a původní nekonečně stlačený. Pak nekonečno : nekonečno není nula. Nekonečna nejsou stejně velká. Není to jak píšete :“ pořád STEJNÉ nekonečno.“ Což už se tady řešilo mnohokrát, zatímco jste spal.
   Vědci vytvořili internet, kde si můžete najít i ty Vaše „pavědecké pitomosti“ a nemusíte ve Vašem případě chodit daleko.

  5. Pardale,

   … Nikdo kromě Vás netvrdí, že na počátku byla nula, ale z hlediska vesmíru nesmírně malý prostor…
   Ten „nesmírně malý prostor“ to je tedy „vědecká“ formulka. A ten se vzal odkud? Co je na levé straně rovnice, když na pravé je „nesmírně malý prostor“?

   … a bylo to prostředí, které nelze dnešními jednotami ( fyziky) definovat…
   Další „vědecká“ formulka. Jasně, než věřit v Boha, je lepší věřit v cosi, co se nedá ani definovat. Viz citát G.K. CHestertona.

   … Můžeme si myslet, že Velký třesk byla přeměna…
   Myslet si fakt můžete, co chcete, ale nepředstírejte, že jsou to dokazatelná fakta a nevydávejte to za vědu. Je to pavěda.

   … Nekonečna nejsou stejně velká….
   Takové tvrzení je rovněž pavědecké – vychází nanejvýš z víry, nikoli z faktů a vědy.
   Nelze žádným způsobem velikostně porovnat to, co nemá žádné hranice – přestože si různá mysl může myslet opak.

   … Vědci vytvořili internet,…
   A Walt Disney kačera Donalda – ovšem ani jeden z těchto dvou faktů se netýká velkého třesku.

   Pardale, dal jsem vám tři jasné důkazy, proč teorie velkého třesku nemůže platit. Jak s nimi naložíte, případně jaké nelogické a pavědecké výmluvy chcete na ně kvůli sobě nalepit, to je ryze vaše věc.
   (Ovšem chcete-li dál se mnou komunikovat na téma velký třesk, mluvte už jen o faktech a důkazech, tedy o vědě, a vystříhejte se osobních útoků.)

  6. Příčina – následek.
   Vědci dumají nad následkem, ve kterém všichni žijeme. /jako ti mravenci ve svém mraveništi nad bobky od srny/
   V této pomíjivé úrovni, kde je určující čas a smrt, je příčina neobjevitelná a navíc i nepochopitelná a tzv. vědecké teorie a tzv. zákony jsou tedy jen hrou s následkem.

   „Ten, kdo slyší mé slovo /Slovo/….má život věčný“ / Jan 5:24 /
   “ A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha“ / Jan 17:3 /

   Pane JK, popisujete to velmi srozumitelně.

   Pěkný den všem

  7. ad.
   Venda 19.3.2019 (6:46)
   „…Příčina – následek….“

   + (tzv) náhoda

  8. Náhoda?

   Nedávno tu napsal, tuším že pan Pardal takový málo pravděpodobný příklad o vybuchnutí granátu v knihovně a asi, náhodou, by se z písmenek po explozi sestavila vědecká encyklopedie.

   A pak je tu ještě náhoda další – byla by v tom, že se do kontejneru dají různé materiály, ocel, plasty, barevné kovy, sklo, kůže, oleje, benzín, barvy….., zavře se to a pak se tím zatřepe a náhodou by z toho vyjel kompletní automobil, třeba jen nové Porsche.

   Ach ty náhody!

  9. Pardale,

   nekonečno je opředeno řadou nepravdivých představ, ale těm se nyní nechci věnovat.
   Klidně se podívejme na pravidla počítání s nekonečny v odkazu, který jste uvedl.
   Co z těch příkladů vyplývá?

   Když třeba sečtete dvě nekonečna, nedostanete dvojnásobně velké nekonečno – výsledkem je opět STEJNÉ nekonečno, jako byste k původnímu nekonečnu nic nepřičetl.
   Takže vaše tvrzení: „Nekonečna nejsou stejně velká“ je akorát váš dojem.
   Oproti tomu platí to, co jsem uvedl já:
   Nelze žádným způsobem velikostně porovnat to, co nemá žádné hranice.

   Nekonečno je zkrátka nekonečno a nelze v něm žádnou hranici pro porovnání velikostí vytvořit.
   Což mimo jiné taky znamená, že nekonečno nemůže dávat tvary, protože samo žádný tvar nemá.
   A naopak: co má tvar (hranice), to nemůže patřit nekonečnu.

  10. ad. Venda pro matku 19.3.2019 (14:32)

   Náhody jsou různé, někdy až hrůzné. Tedy náhodou z toho obsahu toho kontejneru život jaksi nevzniká. Že by kontejner nebyl v souladu s obsahem? Nebo naopak a dokonce i jinak?

  11. Pane JK, nechcete se nekonečny zabývat, takse jimi nezabývejte.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Nekone%C4%8Dno
   “ Podstatou porovnání mohutnosti (kardinality) je možnost vytvoření vzájemně jednoznačného zobrazení mezi množinami. Z tohoto pohledu je například stejná mohutnost množiny přirozených, celých, racionálních a algebraických reálných čísel, ale tyto množiny mají menší mohutnost, než množina čísel transcendentních, iracionálních nebo reálných….
   Ač na první pohled úplně nefyzikální (výsledkem měření fyzikální veličiny může být pouze reálné číslo), nekonečna se ve fyzice běžně vyskytují.
   Asi nejčastěji se vyskytuje v nějaké limitě – z výpočetních důvodů je často snazší pracovat s nekonečnem než s konečnými kvantitami. Už jednoduchá idealizace v mechanice, hmotný bod, obsahuje „nefyzikální“ nekonečno, nekonečnou hustotu. Také v optice se běžně počítá s nekonečnem – při tvorbě brýlí se vychází z toho, že poloměr rovné plochy je nekonečno.

   V horším případě se nekonečna objevují v řešení rovnic, jako důsledek nějaké fyzikální teorie. Obvykle to značí, že matematický aparát, v jakém je teorie formulována, přestává stačit. Tak například obecná teorie relativity „předpovídá“ nekonečné hodnoty různých fyzikálních veličin v singularitě. Fyzikální interpretace je, že teorie ve skutečnosti předpovídá meze své platnosti a pro předpovědi skutečnosti by byla nutná neexistující kvantová teorie gravitace. „Potíže s nekonečny“ mají i další moderní fyzikální teorie a důmyslné metody, jak s nekonečny pracovat, jsou podstatnou částí současné fyziky (viz renormalizace).“

  12. Pardale,

   …nekonečna se ve fyzice běžně vyskytují…

   Nekonečna se běžně vyskytují pouze ve vymytých mozcích fyziků, nikoli ve fyzice.

   Ujasníte-li si skutečné vlastnosti nekonečna, pak vás to už do žádných nepravdivých představ o nekonečnu nepustí – a ti s vymytými mozky ať si hlásají, co chtějí.

   Věděl jste například, že když zabalíte pomeranč celý do čtvercového papíru, tak ten papír je podle nich ještě neohraničenější a nekonečnější, než nekonečno?
   Vyplývá to z jejich „vědeckého“ citátu:
   „Např. kulová plocha (povrch koule) je (metricky) konečná, ale neohraničená. Stejně jako nekonečno…“

   A z takových „vědeckých“ zdrojů vy čerpáte…
   Evidentně jim nedochází, že co je metricky konečné, je zároveň ohraničené.
   Nebo taky: co má tvar, to nemůže být nekonečné (protože nekonečno tvar nemá).

   Realita však funguje naprosto nezávisle na „vědeckých“ nesmyslech hlásaných o nekonečnu.
   Takže Pardale, přestaňte používat nabiflované cizí nesmysly a začněte používat vlastní zdravý rozum. (Pak se taky budete usmívat nad větami typu: …nekonečna se ve fyzice běžně vyskytují…)

  13. Pane JK, já jsem nastlolil 18.3 to, že možné skloubit vědu (včetně kosmologie) a křesťanství. Já s tím souhlasím, Vy řešíte vymyté mozky lidí, kteří opravdu něco vymysleli.
   Jak pravil Einstein : vesmír a lidská hloupost jsou nekonečné, s tím prvním si nejsem jist.

  14. Pardale,

   …já jsem nastlolil 18.3 to, že možné skloubit vědu (včetně kosmologie) a křesťanství…

   Kdepak. Vy jste předvedl faleš, ke které se dopracovali „vědci“, kteří zavrhli Boha. A tímto stylem se věda s křesťanstvím skloubit nemůže.
   Až se vědci pokorně vrátí k Bohu a pravda pro ně bude znamenat víc, než jejich kariéry a honba za popularitou, teprve pak se věda začne spojovat s křesťanstvím.

   A co se týká toho Einsteinova výroku – všichni, kdož ho používají, si mohou připadat jakože chytří, ovšem ve skutečnosti jsou hloupí natolik, že nevědí, že nekonečné může být pouze to, co nemá počátek. A zároveň: co má počátek, musí mít i konec.

  15. JK

   co má počátek, musí mít i konec

   Takže polopřímky, jako že neexistují?

  16. Matrixi,

   …Takže polopřímky, jako že neexistují?…
   Vypadá to, že ve vaší mysli – jako domněnka – ano.

   Ale dejte mi vědět, až jedinou polopřímku narýsujete v realitě.

   Ovšem sbalte se na dalekou cestu, protože Evropa vám na to určitě nebude stačit.
   (A nakonec sám přijdete na to, že co má začátek, má i konec.)

  17. Pane JK, Matrix dal dobrý příklad s polopřímkami. Mají začátek a nekonečný počet bodů, toto nekonečno je zjevně menší, jak nekonečný počet bodů přímky.
   Ve fyzice se používá pojem hmotný bod
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotn%C3%BD_bod
   „Hmotný bod je bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti. Takto definovaný hmotný bod je bezrozměrným útvarem a nemá tedy smysl hovořit o jeho deformaci nebo otáčení, ale pouze o jeho pohybu podél určité křivky, tedy o jeho posuvném pohybu.
   Hmotný bod je abstraktní náhrada za skutečné těleso (nebo jeho část), jehož tvar a rozměry nejsou pro sledovaný jev podstatné a lze je tedy zanedbat. Některé vlastnosti tělesa se přenáší i na hmotný bod, jde např. o hmotnost, polohu, rychlost, elektrický náboj apod. Hmotný bod je obvykle ztotožňován s těžištěm popisovaného tělesa.“
   Tím se ale nezaybýjete, to vymysleli a věří tomu ,jak jste pravil, lidi s vymytými mozky.
   No a když se hmotný bod pohybuje po kružnici s nekonečně velkým počtem bodů, to už Vás musí pěkně vytočit.

  18. Pardale,

   …Matrix dal dobrý příklad s polopřímkami. Mají začátek a nekonečný počet bodů…

   Takže narýsujte si tu polopřímku s nekonečným počtem bodů (jejichž počet však bude podle vás menší, než jiný nekonečný počet) a pak si ten papír strčte do… třeba do kapsy.
   A budete podle vás borec, který má nekonečno v kapse.
   (Držte se toho navzdory faktu, že každá polopřímka má hranice i tvar, zatímco nekonečno hranice a tvar nemá.)

   A když narýsujete i druhou, větší polopřímku, budete pak dvojnásobný borec, který má v kapse dvě nekonečna – navíc jedno větší, než druhé.

   Ti s nevymytými mozky a zdravým rozumem mohou pochopit velmi rychle, o co jde.
   Kéž by se to týkalo i vás.

 13. ad/
  Kolemjdoucí 13.3.2019 (9:59)
  Vendo, já bych toho K.Minaříka ještě jak-tak uznával, kdyby nebylo té jeho jógy. Kdyby to byla cesta k osvícení, nebo spáse, tak proč ji nehlásal i Ježiš???

  Jóga, v té nejjednodušší verzi vysvětlení znamená, podle mne, spojení. Nic proti spojení nemám a jóga k ní vede. Jóga není Minaříkova, vznikla dávno a dávno před ním.

  Ježíš byl po svých cca třiceti rocích pozemského života pokřtěn, někdo by řekl zasvěcen či osvícen. Jeho kroky pak vedly jeho následovníky ke spáse. Bohužel, byl tu mezi lidmi krátkou dobu, ale předal cestu, duchovní nauku těm, kteří „mu byli vybráni Otcem“. Nemohl hlásat pro lidi té doby nic nepochopitelného. Proto je jeho učení silným morálně- etickým apelem na vývoj lidí a snaha o sdělení toho, že každý to má ve svých rukou. Jsou lidé, kolem kterých jeho duchovnost projde bez povšimnutí a na druhé straně je mnoho těch, kteří si vše již uvědomují. Předával to lidem prostou řečí. Těm, kterým bylo znát tajemství, jeho učedníkům, jistě vysvětloval i jiné mnohé, co evangelisté neuváděli, nezaznamenali. Již jen ta podobenství /ty perly/ měla jistý účel, kteří mnozí té doby /ale ještě i dnes / nepochopili.

  Ježíš hlásal vše, ostatní je na lidech, kteří mu naslouchají.

  Znám desítky vrstevníků, lidí kolem sedmdesátky, kteří z jeho učení znají jen velmi málo. Za to Ježíš Kristus nemůže.

  Mějte se fajn.

 14. Pane Vendo, chci být k Vám úpřimný a tak Vám otevřeně řeknu, co si o té józe myslím. Podle mne je celá ta jóga jenom komedie a přetvářka, tím že na sebe ten v poloze „lotosového květu“ upoutává pozornost okolí. Dnes je to oblíbená hra – „poutat na sebe pozornost“, hlavně u ženských a jinak úchylných elementů. S duchovným životem to nemá naprosto nic společné. Je to jen a jen komedie!
  I vy se mějte fajn!

 15. Už jste někdy viděl někoho sedět v „lotosovém květu“ a zeptal jste se ho na to, proč to dělá? A nebo jste se ho neptal a jen si to o té pozornosti myslíte ?

  I Vy se mějte fajn.

 16. Vendo, s Vámi je radost diskutovat. No, něco o té józe taky vím a tak se nemusím vyptávat, jak se v té poloze kdo cítí a hlavně proč. Bohužel, nejdou tady publikovat obrázky a tak jenom odkazy na web: tady je padmasana – http://www.yogapoint.cz/clanky/joga-zpravy/ma-lotos-spolecneho-jogou/, a tady je taky – https://vibratory.net/sexypedie/lotosovy-kvet-pozice/.
  Tu komedii s tou polohou jsem viděl na jedné přednášce mystika Eduarda Tomáše. Tady je jeden z jeho rozhovorů: http://svetlojelaska.blog.cz/1202/ego-nas-drzi-v-klestich-eduard-tomas
  Děkuji za inteligentní polemiku!

  1. O.K.
   Ten odkaz na yogapoint.cz je dobrý. Vše vysvětluje jen tak v základním pohledu, ale ten důležitý odkaz na Pataňdžaliho Jógasútry tam je.

   Ten sex. Samozřejmě, že toto vyobrazení soulože může být pojmenováno jako lotosová pozice, zní to velmi romanticky. Jedno ale! Když se podíváte na vyobrazení padma ásany, tak to jen velmi vzdáleně připomíná ta pozici těch souložících z Vašeho odkazu.
   https://www.google.com/search?q=padma+%C3%A1sana&rlz=1C1CHZL_csCZ754CZ754&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aVWUbbIuEalfvM%253A%252C29wX2Agt61cufM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSIDrwlwsf8pV0VM8dKRYpTJ4c9CA&sa=X&ved=2ahUKEwin16LBjo7hAhUFAmMBHctMCa0Q9QEwAnoECAQQBg#imgrc=aVWUbbIuEalfvM:

   Dalo by se o tom polemizovat, když by v padma ásaně měl sedět muž i žena a při tom souložit. Co ty nohy, co ty paty, co ta vzpřímená páteř a co ta pozice rukou ?

   K tomu E.Tomášovi. Ano, mám ho rád. Jen na první pohled mi padlo do oka to jeho vysvětlení – reinkarnace, tridentský koncil. /druhý odstavec/ Proč ta nepřesnost ?? Asi jde o překlep.

   Pěkný den.

 17. Tak jsme tu transformaci zase prošvihli. Rozhovor s Lazarevem srpen 2012:

  Vzkříšení českého národa by se nemělo zaměřovat na podřízení světovým lídrům, dokonce ani na posílení vlastní ekonomiky a obranyschopnosti. Potřebujete přestat být konzumní společností, přestat ničit morálku ve prospěch ekonomiky
  a politiky. Nemravný člověk ztrácí víru v Boha. Nynější služba mamonu, uctívání
  peněz a blahobytu, které hlásá USA, nutí zapomínat na čest a morálku, pokud
  jsou z toho výhody. Každý člověk, jenž na první místo staví víru a lásku, v sobě může překonat klanění penězům a tendenci k morálnímu rozkladu. Národ je souhrnem
  rodin a rodina se bez mravnosti rozpadá. Bez lásky, obětování a péče
  jeden o druhého nemůže existovat. A rozpad rodiny je prvním krokem ke zmizení
  národa z povrchu země. Český národ dosud není oslaben západní psychologií,
  kult peněz tu ještě nezničil duši, a proto má šanci na přežití.

  Rok 2012 je spojován s mnoha proroctvími o katastrofách, o velkých
  změnách, s předpověďmi o vzestupu a transformací lidstva. Jaký je váš názor
  na budoucnost?

  Rok 2012 si většina spojuje s koncem světa. Na všech svých seminářích říkám,
  že je to začátek nové etapy. Hlavní zkoušky a změny začnou právě tímto rokem.
  Budou sílit a maxima dosáhnou v letech 2014 až 2018. Toto období potrvá přibližně
  do roku 2020. Podle mé diagnostiky už budou mít v té době všichni lidé na Zemi
  novou energetiku. Jinými slovy, přijde budoucnost a změní nás. Samozřejmě jen
  ty, kteří na to budou připraveni. Ostatní zůstanou v minulosti. Vše tedy závisí na stavu naší duše. Přeji českému národu hodně lásky a mravnosti.

  1. Lazarev je dobrý. Rozumie zivotu, preto si obľúbili najmä ženy…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference