mapa stránek || vyhledávání

Dvě otázky…

Kdysi jsem napsal článek o základních otázkách. O takových, které se dostávají v různém stádiu vývoje člověka, lidstva, v jeho daném životě tzv. „na pořad dne“, do přístupu k řešení v jeho rozumovém potenciálu. U některých lidí jsou ale nedůležité a po odpovědích na ně nijak netouží. Takový člověk nemusí být ale nikterak opožděný; prostě k nim ještě nedospěl a jeho životní zájmy jsou zcela jinde.

Pro ilustraci – jaké to byly otázky:

„Kdo a co jsme? Co je to vše, co vidíme okolo sebe? Co je důvodem tohoto stvoření? Jaké je naše poslání v tomto stvoření? Existovali jsme před svým narozením? Jestliže ano, v jaké podobě a v jakých podmínkách? Budeme „existovat“ po smrti? Pokud ano, v jakém stavu se budeme nacházet? Co je realitou nebo základní esencí našeho bytí? Co je lidský život? Byli jsme sem posláni? Jestliže ano, kdo nás sem poslal a proč? Co jsou všechny jevy našeho univerza? Proč je vše takové, jaké je, proč to není jiné? Co je hlubokou realitou či významem všeho? Bylo toto vše stvořeno? Jestliže ano, kým? Kdo je Stvořitel? Co je jeho přirozeností a bytím? Skutečně existuje Bůh? Jestliže ano, jaké jsou jeho vztahy k nám? Co je to čas? Co je to prostor? Bude celý tento výtvor přírody nakonec zničen? Jestliže ano, proč a kdy? Co nastane po tomto zničení? Co je to smrt? Co je po smrti? Je smrt skutečně bolestivá? Jestliže ano, jak můžeme tuto bolest odvrátit a rozluštit tajemství smrti?“

Zaobírám se nimi do jisté míry stále a stále vidím kolem sebe i nové lidi, které to zajímá. A k jejich zodpovězení hledají i různé směry v oblasti studia filosofie, teologie, mystiky či s pomocí vědy. Vše je tak naprosto v pořádku.

Nedávno se mi dostaly „do rukou“ materiály z webu https://docplayer.cz/19102760-Uvod-wingmakers-com-tvurci-kridel.html.

Ten materiál, který mám již roky vytištěn, má název SVRCHOVANÁ JEDNOTA – pro upřesnění zdroje, který teď nehledám – web WingMakers.com (TvůrciKřídel a ještě tam hraje roli motto Lyricus). Jsou v něm pokládány různé otázky Jamesovi. Nepůjdu do nějakých podrobností, ale abych se dostal k těm dvěma mým otázkám z názvu mého článku, nasměrovaly mne ty jeho odpovědi k jednomu pohledu na svět.
Nejprve cituji:

Lidské bytosti jsou jak dimenzionální tak mezidimenzionální. Prvotní Zdroj je souhrnem nás všech. Je to naše kolektivní Jáství. Není Bohem žijícím někde ve vzdáleném koutě vesmíru. Prvotní Zdroj je Lidským Kolektivem, nezatíženým HMS /zkratka z Human Mind System/. Prvotní Zdroj rozděluje sám sebe na svá individualizovaná vyjádření – nás. Na počátku jsme obydleli dimenze, které nebyly hmotné, ale existovaly v kvantových úrovních času a prostoru. Nicméně jak rostla hustota dimenzí prostřednictvím expanze (s)tvoření (našeho (s)tvoření), my, coby individualizované mezidimenzionální bytosti, jsme byli svedeni ke vstupu do lidského těla. Toto svedení bylo spolu-spiknutím sil vedených bytostí zvanou Anu, Králem Anunnakiů, který potřeboval zotročit pracovníky pro dolování fyzického zlata, které bylo přítomno na Zemi ve velkém množství. Tyto bytosti známé pod názvem Atlantiďané, byly mezidimenzionální bytosti žijící na Zemi a Anu je s velkou vychytralostí přesvědčil, aby se vtělily do lidských nástrojů. Toto vtělení bylo velkým experimentem v projektování lidstva a Systém Lidské Mysli (HMS) byl jádrem tohoto projektu. Anu se domníval, že jediný způsob, jak zotročit Atlantiďany, je uzavřít je do systému mysli, který bude redukovat jejich schopnost vyjádřit svou přirozenost a namísto toho bude vyjadřovat programy obsažené v HMS. Tyto programy byly výtvorem Anua a jeho vědců.

Objevuje se tu ANU! V jedné odpovědi James poskytuje bližší informace na otázku „Kdo byl ANU, jaký byl jeho účel a proč?“

Odpověď:

„Anu vystoupal do pozice kralování Anunnakiům v důsledku své skvělé vynalézavosti a manipulativní mysli, která ho vynesla do pozice „Spasitele“ své rasy, což vnímal jako své přirozené rodné právo ve všech dimenzích svého stvoření. Téměř ve všech lidských definicích je Anu Bohem. Anuův účel má mnoho podob a je problematické ho postihnout, protože velmi záleží na časoprostorových souřadnicích, ze kterých k tomu přistupuješ. Z jednoho pohledu můžeš říci, že jeho genialita mu zajistila jistý stupeň Božství a z jiného úhlu pohledu můžeš říci, že byl Satanem. Pravda je, že je obojím – podle lidského měřítka. V mezidimenzionálních úrovních existence, kde entity či bytosti existují jako individuální projev Prvotního Zdroje, jsou rasy bytostí, které existují v odlišných vibračních hustotách. Existuje velké množství rozličných ras a stejně jako v Přírodě, existuje přirozený výběr, jež určuje, který druh dosáhne dominantního postavení mezi různými druhy. Anunnakiové jsou rasou bytostí, která dosáhla význačnosti v mezidimenzionálních úrovních a byl to právě jejich král, Anu, který předvídal proces, který ho katapultoval do pozice Krále. Tento příběh byl vyprávěn stovkami různých způsobů v různých mytologiích, avšak Anu je uctíván jako Bůh na této planetě těmi, kdož jsou upřímní a neuvědomují si původ konceptu Boha. Anuův účel, tak jak se dotýká lidstva, bylo vytvořit fyzicky manifestovanou rasu bytostí, kterou by mohl kontrolovat. Byl to jeho tvůrčí impulz, který ho vedl do postavení Boha, který je uctíván svým stvořením. Věděl, že to se může stát jen tehdy, pokud bude schopen uvěznit pravou podstatu lidstva v lidském nástroji, který byl vybaven Systémem Lidské Mysli a jeho různými pod-systémy. Impulz stát se Tvůrcem-Bohem byl fasetou (krystalickou ploškou) Anuovi svrchovaně nadané mysli, což byl důsledek jeho genetického kódování, takže byl schopen toto vymyslet jako způsob záchrany své rasy a civilizace. Vycházelo to z jeho potřeby, že začal tvořit rasu dělníků na Zemi.

Trvalo jen deset tisíc let od prvního experimentu Anunnakiů s lidskou genetikou, než se lidská rasa vyvinula do stádia, kdy se lidský projev stal klíčovým prvkem, jež zaujal jiné mezidimenzionální rasy. Toto zaujetí vytvořilo různé mytologie o mimozemšťanech, kteří žijí na jiných planetách podobně jako lidé a používají vesmírné dopravní prostředky, aby navštívili Zemi – někdy s dobrým úmyslem, jindy ne tak přátelsky. Nicméně jak jsem zmínil dříve, lidská rasa je vpravdě jedinou životní formou svého druhu v celém vesmíru, co se týká úrovně její hustoty a projevené fyzičnosti. V důsledku Anuova experimentování v projektování lidských nástrojů může být uvězněna Systémem Lidské Mysli.“

Takže první má otázka z názvu článku má již konkrétní podobu – jsme tu někým mnohem vyspělejším vyprojektování, uměle „dotvořeni“?

Nepodceňuji ty, kteří se zajímají o tyto otázky. Ale ještě doporučím ke „studiu“ další stránky: https://www.suenee.cz/tag/anunnaki/

Druhý můj pohled, má druhá otázka je mnohem jednodušší a odpověď na ni má podklad v tom, že tu jsme, že jsme se tu vyvinuli, byli stvořeni a náš vývoj pokračuje samotným tvůrčím potenciálem duší, které tvoří základ života zde. A je velmi těžko poznatelný, ba možno napsat, že nepoznatelný?

Použiji k tomu knihu s názvem „DEN PO ROSWELLU, Záhadné technologie, tajné služby a studená válka“ – je to svědectví plukovníka US Army Philipa J.Corsa; vydal PRÁH v roce 2015… a některé myšlenky z ní.

Roswellský incident, také známý jako roswellská událost nebo roswellská katastrofa, bylo pozorování neidentifikovaného létajícího objektu, jeho havárie a vyproštění údajných trosek přibližně 127 km od města Roswell v Novém Mexiku v červenci 1947. No údajných? Došlo z pochopitelných důvodů k maximálnímu utajení všeho, co se této události týkalo. V těchto rocích začínaly mezi velmocemi velké problémy /dva vymezené tábory, byť ještě nedávno spojenci/ a tak jakékoliv vyzrazení něčeho, co by mohlo vést k získání náskoku třeba ve vojenských technologiích, ve zbraňových systémech… by bylo pro druhou stranu nežádoucí.

O této události existuje velmi mnoho informací, stačí jen zadat do vyhledávače heslo ROSWELL rok 1947. Uvedená kniha je však dílem plukovníka, který z titulu své funkce měl k lecčemu přístup a na vlastní oči viděl „čerstvě“ mrtvého mimozemšťana, obdržel podrobné zprávy z pitvy i ostatních mrtvých těl a poté zadával zkoumání mnoha vzorků materiálů vč. samotného vesmírného plavidla mimozemšťanů různým špičkovým institucím, ať již vojenského či civilního sektoru.

Knihu nemám ještě zcela dočtenou, ale dostávám se k pocitu, že druhá otázka je složitější. Ta předchozí ve SVRCHOVANÉ JEDNOTĚ tlumočí informace jakoby od jiných entit. Jsou námi, lidmi neověřitelné, jsou podány k věření, i když mnozí v nich můžeme najít i logické odpovědi. Jsou to mýty, legendy?

Katastrofa v Roswellu se udála a zůstaly po ní hmatatelné věci. Již i dříve než v roce 1947, ale od tohoto roku již přicházely informace postupně o stovkách pozorování UFO. Zatím se asi nikdy nestalo, že by vláda kterékoliv země mohla být přímo kontaktována mimozemskou civilizací a přinést zásadní poselství lidstvu. Zatím jen může vznikat pocit, že jsme sledováni – s otázkami proč a za jakým účelem? Hlídá nás někdo, sleduje vývoj a zkoušky kupříkladu našich zbraní a našich problémů, které si sami vytváříme? Kde je asi vesmírná základna nějaké mimozemské civilizace, která nemůže být zatím naší technikou objevena? Udály se podobné havárie v Sovětském svazu, dnešním Rusku? Má zkušenosti Čína či další velké země? Američané studovali od roku 1947 materiály a technologie, ale podle popisu autora knihy se nedostali k něčemu zatím převratnému, lépe řečeno k tomu, co by nás posunulo k přímému kontaktu s úrovní mimozemských pozorovatelů – návštěvníků.

V knize je možné vyčíst hlavní směry „po Roswellu“?:

Co získala a co dodnes tají americká armáda? – a tají něco tzv. druhá strana?

Roswell a nové technologie – třeba jen zařízení pro noční vidění, čip s integrovaným obvodem, laser…?

Strategické plánování „po Roswellu“ – třeba důraz na rychlost rozvoje raketové techniky, požadavek na vybudování základny na Měsíci?

Roswell a studená válka – vše bylo hlídané, ale propletenec tajných služeb, rozvědek a kontrarozvědek a fakt, že informace pronikaly vzájemně – každý získával to nejdůležitější.

Informace a dezinformace – hrály významnou roli. Americká vláda zadala třeba i výrobu různých sci-fi filmů, které měly pravdivý základ, ale které byly v podstatě neuvěřitelné.

Bude jednou potřeba bránit celou naši Zemi? S podotázkou, zda je možné vzdorovat mimozemským technologiím, které dokáží jen „uletět“ ze sledování nejmodernějších radarů, řečeno jednoduše – zmizet!

Z té části mého článku „o Roswellu“ vzniká pro mne tedy druhá otázka. Existuje v naší blízkosti mimozemská, vyspělá civilizace, nebo jen její vyslanci, která byla, tak jako my stvořena nějakým svým vývojem a která má náskok, protože pochází ze starší /vývojově/ části vesmíru a která již dávno pochopila otázky jedinečnosti života a která, a to bych si přál, pochopila úžasnost vědomého života a jeho kompletnosti? Osobně by mi nevadilo nebýt tu sami a přál bych si, abychom byli nějakou vyspělou civilizací „posunuti“ k vědomí toho, co a čím je život sám. Zatím, pokud tu návštěvníci jsou, jsme zřejmě z jejich pohledu těmi, kteří se rvou o různé výklady, kdo – co je Bůh… a jsme v důsledku ovládáni nižšími smyslovými touhami.

Na závěr tu okopíruji některé vzácné myšlenky vzácné lidské duše, „spícího proroka“ Edgara Cayce:

„Každá duše je součástí univerzálního vědomí či Boha.“

„Bytost byla vždy součástí univerzálního vědomí, ale byla obdařena svobodnou vůlí – což ji umožňuje, aby si byla vědoma sebe sama jakožto samostatné jednotky, nicméně s Tvořivými silami představující celek.“

„Každá duše má uvnitř sebe možnosti univerzálního vědomí.“

„Za prvé analyzuj sama sebe. Poznej sama sebe, neboť ten, kdo zná sama sebe, zná také Boha. A uvědom si, kde a kdo je tvůj Bůh. Odpovědi na tuto otázky nalezneš pouze uvnitř sama sebe.“

 

Václav Žáček /Venda/
P.S. je docela možné, že po přečtení uvedené knihy ještě něco doplním.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.2
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

95 komentářů

 1. Mimozemšťané jistě existují a proč se nám nedali doposud poznat, proč nás oficielně nenavštívili?
  Lidi se nesnesou ani sami se sebou, je tu mnoho netolerance a až agrese vůči jiným národnostem, vyznáním, hodnotám a neznámu obecně.

  Autorita jako byl Stephen Hawking vyjádřil obavy, že mimozemské civilizace by se na Zemi mohly vydat kvůli přírodním zdrojům.

  Kolik sci-fi filmů ukázalo mírumilovné mimozemšťany? ET mimozemšťan byl snad jediný.

  Takže myslím, že je naprosto jasné, že lidstvo není připraveno na takový kontakt, a vyvolalo by to u většiny populace zejména obavy.
  Ale věřím, že po vzestupu duchovnosti a vědění směrem k jednotě nastane doba, kdy už taková návštěva nebude vyvolávat strach a přijde vyspělejší civilizace, která lidstvu poskytne technologie které napraví v té době již značně ekologicky zničenou zemi a technologie na zdroje energie, které budou naprosto čisté a levné což změní kompletně ekonomickopolitické zřízení. A samozřejmě to je řízené stvořitelem.

  1. Anonym 4 přidal zajímavé odkazy. „Něco“ vědci objevili, to pracoviště v Kalifornii má svoji úroveň. Jak se co bude vyvíjet, kdo ví?

   Anonym 2 oživil jiný pohled. Kdyby sem mohli přijít nějací dobyvatelé z jiné části vesmíru a měli k tomu pádný důvod / a techniku a technologie/, již by tu asi byli. Asi je fakt, že tak jsou na naší planetě v různých státech a společnostech lidé, kteří chtějí moc, zisky, výhody, a jdou doslova přes mrtvoly, tak i ve vesmíru může být mimozemský život, který by mohl hledět jen na sebe a jeho prvořadým zájmem, a pochopitelným, by mohlo být jeho přežití. Kdyby k tomu potřebovala tato civilizace naše zdroje, tak si je asi vezme. I ti bezohlední pozemšťané /ve filmu Avatar/ si berou, co chtějí. Takže by se asi lidstvo nedivilo, kdyby narazilo na bezohledné cizí civilizace.

  2. Spíš je problém ve vzdálenostech ve Vesmíru, ani mimozemšťané nebudou cestovat něčím rychlejším než je světlo a i kdyby cestovali rychlostí světla, pořád by to bylo pomalé, aby se sem dostali v nějaký rozumný čas, kdy tu je život.

  3. ad.přijde vyspělejší civilizace, která lidstvu poskytne technologie které napraví v té době již značně ekologicky zničenou zemi a technologie na zdroje energie, které budou naprosto čisté a levné což změní kompletně ekonomickopolitické zřízení.

   To už dávno přišlo,jenže lidská mysl je mysl Syna Člověka.

   Jan3:14,15
   14Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
   15aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
   14 Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι+ στην έρημο, έτσι και ο Γιος του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί,+
   15 ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να έχει αιώνια ζωή.+
   14.A tak jako Mojžíš uvnitř pozvedl draka/hada/ v pustině /v osamělosti přerodem sexuální energie,
   tak i Synu člověka bude pozvednut zrak,
   15. tak aby kdokoli spojení/telefon/ uvnitř něho měl nastálo/nepřetržitě/ ke stáří života.

   *Mojžíš=“vytáhnout,zachránit
   *pozvedl->zachránil,spasil
   *had,drak->sexuální askezí pozvedl sjednotil ducha/mysl/ z duálního vnímání a myšlení
   *pustina,poušť->osamělost->poustevna->samotářský,izolovaný
   *Syn člověka= zrak toho,kdo nevlastní oko Boží= zrak slepého
   *spojené->přímý kontakt
   *ke stáří života= k Moudrosti Živé->Velké Matky,aby prozřel získáním oka Božího,tedy Syna Božího->vstal z mrtvých

   ——
   *Syn člověka= zrak slepého = „oko slepce“

   34 Yeshu řekl: Když slepý povede slepého, spadnou oba do jámy.

 2. Pro Vendu

  Přečtěte si Kroniku lidstva https://knihy.heureka.cz/f:q:zecharia-sitchin/ od Sitchina je to kolem 14 knížek. Píše tam o Anunnaki celkem podrobně o Anu, Enlilovi, Enkim… a celkem 12 nejvyšších měli i svá čísla. Jde stejně o to, že oni měli jednoho vyššího Boha, konkrétně JHVH. Potom přijde i srozumitelný tento verš…

  JHVH
  Řekl jsem, vy jste Elohim,
  všichni jste synové Nejvyššího;
  zemřete však jako lidé,
  padnete tak jako každý vladař. (Žalm 82:6-7)

  Elohim jsou ti andělé Anunnaki…

  1. Matrixi,
   Sitchin se číst dá, ale věřit něčemu z jeho historických sci-fi, to snad nemyslíte vážně.

 3. Pre Matrixe 5.5.2019 (20:48), ktorý píše: „ani mimozemšťané nebudou cestovat něčím rychlejším než je světlo a i kdyby cestovali rychlostí světla, pořád by to bylo pomalé, aby se sem dostali v nějaký rozumný čas, kdy tu je život“.
  – Ak by mimozemšťania v kozmickom priestore prepravovali iba hrubú hmotu, ako sa to deje ešte aj dnes, tak by boli na úrovni dinosaurov a o dajakom pokroku by mohli iba tak snívať. Ale, ako môžeme pozorovať aj v našom svete, pokrok v moderných technologiách ide smerom od hrubej hmoty (harware) k jemnohmotnosti, teda (software), alebo inak k informačným technológiám. Ešte v 60 – tich rokoch minulého storočia, kedy začínal rozvoj počítačových technológií malo výpočtové stredisko veľkosť budovy a dnes sa všetko toto zmestí do malej prenosnej krabičky notebooku. Vývoj teda smeruje od čoraz menšiemu využívaniu hrubej hmoty k využívaniu jemnohmotného vedomia a v kozmu sa už neprepravuje mŕtva hmota, ale inteligencia vedomia v tom, čo poznáme ako spirituálne vedomie, alebo mystika. Načo cez kozmos zbytočne prepravovať hmotu, keď to ide aj bez nej? Ľudské vedomie sa dokáže priestorom šíriť a prepravovať väčšou rýchlosťou ako je rýchlosť svetla a prečo by túto možnosť nevyužívali aj vyspelé civilizácie v kozmickom priestore, ktoré sú od nás vývojovo vzdialené o miliony našich pozemských rokov?
  Treba si uvedomiť, ža naša pozemská civilizácia je od iných ešte na úrovni dinosaurov a nemôžeme sa s tými vyspelými ani len porovnávať.
  To, čo má aj pre nás vedecký a kultúrny význam nie je materiálne poznanie a materiálne technológie, ale spirituálne vedomie a poznanie…
  Pekný deň všetkým!

 4. Sitchin neumí číst Písmo a nerozumí řeči symbolů.Potom se nelze divit,že svými představami
  vytvořil monstra typu Jára Cimrman.Sitchin je obdoba církve. Alegorie a symboly považuje
  za skutečnost doteď.
  Kdyby Sitchin co jen tušil,co skrývají ta jména,alegorie/mytologie/ a obrazy/rytiny/ symbolů,
  psal by jiné knihy.Knihy,které by lidstvu pomohly a neškodily.Takových knih jako od Sitchina
  jsou spousty,ale ani jedna nepopisuje cestu do vlastního nitra a co dělat,aby se člověk mohl
  opět poskládat a jít odtud „domů“ bohatší.O tom píší texty Knihy knih a Védy,kterým člověk
  nerozumí již tisíce let.Jako nerozumí ani tomu,že toho snáší důsledky.

  JHVH je skutečný Bůh.Javeh,Jova,Jupite,Nebeský Otec je i mou cestou,a tou jeho mé jsem.
  To s ním po celou dobu vědomě komunikuji.Se svým Otcem.Svědčím,že existuje.Ne tam a kdysi,
  ale právě teď a nyní.

  Žalmy 82
  1.Boží bylina svátkem Boha/síly/;uvnitř existuje přístup Boha Soudce.
  2.Svědectvím darů od Pána/Otce/ zkoušky jeho-jho;
  a masky zla oceánu /chudoby srdce*/,nést kámen/skálu/.->důsledky
  3. Znalce chudoby utrpení konec;
  chuďase a prince /krále/ zorných úhlů pohledu šňůra/Cesta spojení/.
  4.K výstupu/odchodu/ maličkých Otec přichází;
  od „ruky“ chudoby srdce/zla/ zachrání/spasí/.
  5.Nemají sex,nenásledují/neberou/ vzrušení/rozechvění,rozruch/ tím pádem
  sami se léčí pak;snížením/omezení/ jedení/jídla/ krému/sebeuspokojení/ docela
  /=sáhib/ každý praktikuje vědomě.
  6.Já poučím/dávám na vědomost/;Bohem spolu jste;Syn Boží vládcem všech z vás.
  7.Skutečně, jedné krve odejde ven tón modlitby.
  /samozřejmě je nutní znát řeč symbolů/

  Otcovo slovo:
  „Chudoba srdce je zlo,zlo dělá zlo,zlo umí ublížit a sebelítost je největší zlo.“

  1. Anonyme 4, přečtěte si článek vědce zdejších stránek pana Pardala – 25.2.2019 (22:15)

   Bezvadně to tady objasnil. Vědou. Existuje již od starověku a dá se najít její počátky již od Platóna. Tedy nějakých 2 a půl tisíce roků.

   Co bylo před desíti tisíci roků, co před 50ti tisíci, co milion let zpět? Byly tu nějaké předešlé civilizace? Má v tom někdo jasno a má někdo nějaké důkazy. Co období Pangea, co dva kontinenty – Laurasie a Gondwana? Něco, co se tu postupně formovalo miliony let, postupně se „to“ tady přetvářelo.

   Kdo ví, jestli tu již nějaký vyspělý / i mimozemský život / v těch obdobích byl?

   Anonyme 4, dal jste pod můj článek nějaké odkazy a dal jste si s tím práci. Myslím, že současné stopy civilizací a dávných kultur mohou být staré třeba 6-7 tisíc roků. Když srovnám 7 tisíc roků, co je to oproti třeba těm 300 milionům roků nějakého přetváření planety ? Zlomeček.

   Pardal má pravdu. Věda pracuje s tím co má a zná.

   Doporučuji, nechte to téma dvou mých otázek již být. Stejně se k ničemu nedopátráme.

   S úctou.
   Václav Žáček

  1. Aloisi to nejsou zajímavosti, to jsou totální bláboly, z toho by nebyla ani špatná sci-fi … u AC24 zjevně standard :)

  2. Aloisi máte kýbl sraček … do toho kýblu nalejete sklenici čisté pramenité vody z vysokohorské bystřiny … otázka pro Vás: co máte v kýblu? :)
   … aneb jedna pravdivá (ale obšlehnutá z jiných zdrojů) z AC24 důvěryhodný zpravodajský server neudělá :)))

 5. Člověče, poznej sám sebe.
  To je nějaké moudré doporučení již pěkně staré.
  Jak moc a z jakých stran se na sebe samého dívat a sebe poznávat. Cítím však, že radiové signály, i kdyby pocházely od inteligentních bytostí, člověka k poznání sebe sama neposunou.

 6. Když nelze poznat makrokosmos, je tady mikrokosmos. A ten je kompletní a nabízí poznání.
  Václav Žáček

  1. A právě toho mikrokosmu se týkají Písma,tedy světa uvnitř člověka.
   Nachází se tam v řeči symbolů rady a zkušenosti jak tento bod spojení v sobě vědomě realizovat přes sebepoznání se vpravdě.
   Protože uvnitř každého člověka se nachází bod spojení se Zdrojem celého Universa.

   PS:
   Jsem tam,kde je Život,
   jsem zde a nyní,
   ať jsem,kde jsem,
   ať se děje,co se děje
   a čerpám z toho,
   co k dispozici mám
   a nikoliv z toho co nemám.
   Když budu toužit po tom,co nemám,
   neuvidím bohatství a možnosti,které mám.

   Jak bych pak mohla obstát ve zkouškách,
   kterými mne Otec zasypává,
   jak obstojím se svým klidem v nemocech,bez peněz,či jídla,
   v každodenních útocích přes srdce zaslepená,
   při kterých často padám/na hubu/.

   Přesto pak zvednu se zas a jdu dál,
   své zkušenosti v celou minci proměňuji
   a přes každodenní maličkosti,ze kterých se život skládá,
   své vnitřní bohatství rozmnožuji.

   V sobě samé jsem našla bod,přes který jsem
   přišla a také odejdu, až přijde čas.
   Jediný bod jistoty,jenž všechny rány zhojí,
   Milosrdenství Boží,které je duší každého z nás.

 7. Dokoukali jsme s Vendou na kopanou. A já se podíval na Zvědavec. A aniž bych to řekl kolegovi V.Ž. kopíruji sem nejnovější článek. Přímo těch dvou otázek z článku se netýká. Ale něco k výzkumu kosmu naznačuje.

  Apollo – jedno velké výročí
  …s jednou malou otázkou

  Michal Brand

  18.7.2019 Komentáře Témata: Technika, USA363 slov

  Máme týden významného výročí – let mise Apollo 11 na Měsíc (16. – 24. července 1969). Na povrch Měsíce vystoupili dva američtí astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin.

  Letů k Měsíci a na Měsíc s lidskou posádkou uskutečnily USA v letech 1968 až 1972 celkem 8 (úspěšných).

  A od té doby ani jednou.

  Nikdo.

  Ani jednou.

  Za 50 let.

  Máme jen jednu takovou malou, malinkatou otázečku:

  Před 50 lety látali Američané na Měsíc skoro „denně“. A od té doby ani jednou. A dnes, po 50 letech nepopiratelného vědeckého i technologického rozvoje, rozvoje v rozsahu, jaký zřejmě nemá v historii lidstva obdobu, po 50 letech ekonomického růstu a přímo skokového růstu celkové výkonnosti a síly ekonomiky USA, celé západní Evropy (i střední a východní Evropy) i po 50 letech obrovského nárůstu síly asijských ekonomik dnes lidstvo stojí před jednou otázkou – jak vůbec na Měsíc doletět.

  To je jako zdvihnout 50 kg činku ve třech letech desetkrát za sebou a pak po 17 letech zdravého vývoje a růstu stát ve dvaceti a v plné síle nad tou činkou a nezvládnout ji uzdvihnout.

  Jak to, že v letech 1968 – 1972 létat na Měsíc bylo možné a poměrně snadné (8 úspěšných letů za 48 měsíců), ale od té doby je to úplně nemožné a teprve se zkoumá, jak to vůbec dokázat znovu?

  Samotná NASA hovoří celá desetiletí o „return to the Moon“ (o nové misi přistání na Měsíci s lidskou posádkou) a termín se stále posouvá. (Momentálně na rok 2024 – před 50 lety každých půl roku, dnes možná, prý, asi, snad za 4 roky.)

  Kdyby v mezičase došlo k zániku civilizace a ztrátě předchozího vědění (know-how, řečeno moderním jazykem), pak by to bylo pochopitelné. Ale k tomu nedošlo.

  Jediné, co se ztratilo, jsou originály filmů z přistání na Měsíci.

  Já vím. Konspirační teorie. Nesmysl. Hloupé šťourání.

  Ale mě to prostě jen přijde zvláštní – v době proti dnešku zaostalé technologicky i ekonomicky lítat na Měsíc každou chvíli – a pak, v éře enormně vyspělých technologií a ohromující ekonomické síly tam nedokázat doletět zatím vlastně ani jednou.

  Jistě je na to nějaká jednoduchá odpověď.

  Znáte ji?

  – – – – – – – –

  Zajímavé čtení. Tady je celý článek i s diskuzí :
  http://www.zvedavec.org/komentare/2019/07/7966-apollo-jedno-velke-vyroci.htm

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference