mapa stránek || vyhledávání

Přicházející nová civilizace

Už i stoupenci „vědeckého světového názoru“, tj. ti, kteří věří v třirozměrnost reality, tuší, že tzv. západní civilizace se posunuje k zhroucení neboli chaosu. Češi tento stav znají z doby odúmrti reálného socializmu, neboť jej charakterizuje objevení se kvalitativní změny: potíže růstu se změní v růst potíží. A vládnoucí skupina se jeví jako zcela neschopná čehokoliv jiného, než řešení problémů typu ze dne na den.

Což o to, v dějinách planety země se z nejrůznějších příčin zhroutilo civilizací a kultur! Jenže tentokrát je to něco jiného. Lidstvo vědeckým a technickým pokrokem postoupilo tak daleko, že zločinci a magoři (obsedlí) u kormidel moci ve státech jsou schopni způsobit zánik lidstva a ekosystému planety.

pad-civilizaceTento stav vzniknul tím, že v tichosti křesťansko-antickou duchovnost (náboženství) vystřídalo náboženství zlatého telete neboli peněz. Vytvořilo si i své chrámy, jimiž jsou banky. I své kněze, jimiž jsou tzv. filozofové, politologové, sociologové, psychologové a jiní mocným poplatní nicmochři. Kdo ničemu nerozumí, jde studovat filozofii. Kdo chce nezávazně a za něčí peníze žvanit o politice, stane se politologem. Kdo nerozumí duchovním zákonům, regulujícím komunitu lidí, jde studovat sociologii. Kdo nerozumí sám sobě a neumí definovat svůj smysl života, stane se psychologem. A všichni jsou vysokoškolsky „graduovaní“ od přednášejících dosazených lidí, kteří sami nejsou schopni porozumět ani zformulovat smysl bytí světa, jeho všechny rozměry (transcendentno), kromě ekonomických a lid manipulujících zákonů. Proto jsem v té záplavě „vědeckých statí“ „renomovaných ústavů“ nepřečetl ani jedinou, která by podstatu krize civilizace pojmenovala a ukázala konstruktivní východisko z ní. Proto se o to musím pokusit jako samouk, šaman, „teolog“.

Podstatou jakékoliv civilizace není totiž forma výkonu vlády, způsob vytváření elit, míra vědeckého a technologického poznání, ale to, co spojuje masu lidí i vládních elit v jeden celek. Neboť jen to umožňuje dělbu práce a tím vytvoření funkční civilizace. Tím pojítkem je soustava a pořadí nehmotných (duchovních) hodnot a idejí. Neboli náboženství. V polovině 19. století došlo totiž k této transcendentní změně. Ideje křesťanství a antiky byly vystřídány faktickým materializmem, ateizmem a náboženstvím peněz. V důsledku toho se rozpadly rodiny, idealistická společenství všeho druhu pro „něco“, školství vedoucí žáky ke konstituování jednotlivce v osobnosti zařazující se do celku. Výkon spravedlnosti proměnil soudnictví v „nauku o výklad teček a čárek“ v napsaných zákonech. Zájem lidské komunity jako celku se ve výkonu státní správy začal jevit jako výjev naivity. (ODS Macek: „Kdo jde do politiky kvůli organizování veřejného blaha měl by vyhledat psychiatra.“) Atd.

Co bylo příčinou toho, že křesťanství a antické hodnoty nenápadně (kromě nacizmu a komunizmu) ztratily sílu a tím západní civilizaci přivedly na okraj propasti k nejméně chaosu? Podle mne to, že výklad Ježíšem konstituovaných duchovních zákonů ustrnul na úrovni pochopitelné lidem před 2. tisíci roky. Církve v „boji proti herezi“ nedovolovaly jakýkoliv jiný výklad, evidentně tak hřešíc proti Duchu svatému! Neboť jeho základním poznávacím měřítkem je: co je od lidí, zaniká se smrtí autora. Co je od Boha, má vibraci věčnosti a přetrvává v myslích dále žijících. Církve po nástupu vědeckého poznání v civilizaci měly tedy samy v sobě nastolit atmosféru hledačství a tolerance v hledání transcendentních pravd neboli hlubšího poznání Ježíšem sděleného. Tím by se staly vnitřně živými hledačstvím duchovních pravd. Ty nepravé by odeznívaly, ty pravé přetrvávaly. Střední školy pak měly dále jako hlavní předmět vyučovat antiku a její velikány jako vzory a fundamenty moderního lidského myšlení. Ne sice přímo v latině, jako to činila klasická gymnázia, ale třeba v jednom v místě nejrozšířenějším světovém jazyku. Tím by o maturantech bylo možné i dnes říci, jako to platilo o absolventech klasických gymnázií, že mají grunt vzdělání, které je činí osobnostmi samostatného myšlení schopnými. Což dnes rozhodně není.

V důsledku toho dnes stoji lidstvo na rozcestí. Buď v důsledku použití síly a peněz se zvrhne ve změť zvrhlých a krvavých diktatur, a tím upadne do chaosu a válek bez konce. Nebo najde a konstituuje vyšší kvalitu náboženství, tím lidství, a vytvoří civilizaci vyšší úrovně. Naváže tak více jednak na přímé vyzařování Živého Boha a Krista, jednak i na ostatní civilizace vesmíru. Ty tu přece dávno jsou, jako bibličtí Elohim, andělé nebo „ufouni“. Pouze je současní konzumní lidé, uvedení do hypnózy hmotnosti jako jediné reality, nevidí! V nehmotným dimenzích se tito pohybují mezi námi, pouze na jiných frekvencích superstrun. Doufám, že nám v tomto přerodu pomohou, protože jej na svých planetách také prodělali. Tím se ateizmus, život bez smyslu bytí, současný cíl mnoha „umřít bohatý“, vyjeví jako druh šílenství. Středem pozornosti člověka a komunity se stane komunikace s Hybatelem tohoto vesmíru a kooperace s ostatními lidmi a duchovními bytostmi. Přesně podle Ježíšova návodu: Milujte Boha z celého srdce, mysli a síly! A bližního svého jako sebe samého! A království boží sestoupí z duchovní dimenze i na zem! (Do hmotnosti.) Neboť předpoklady pro jeho realizaci jsou ve vás! Poznání těchto principů je ten tolik diskutovaný druhý příchod boží síly na zemi, neboli Krista s mocí.

Příčinou výše vylíčeného stavu národa i Evropy tkví v obecně rozšířené a školami a médii šířené satanské hypnóze neexistence „správce“ vesmíru a všeho existujícího. Říkám hypnóza proto, že normálního člověka by nemohlo napadnout, že něco jako vesmír by mohl ve velkém třesku vzniknout „jen tak“. Jak říkal „tlumočník“ vědy TV divákům Sisyfos Grygar: Velký třesk vznikl proto, že se singularitě zachtělo třesknout! A další vysvětlují, že se všechny atomy ve vesmíru chovají stejně „jen tak“. Přestože nikdo nepochybuje o tom, že i na druhé straně vesmíru neteče voda do kopce, voda nesálá fotony, že kde jsou fyzikální podmínky, je život, atd. Ač žádný „konzument ateizmu“ ve svém životě neviděl nic fyzikálními, biologickými a duchovními zákony neřízeného, neboli nic, za čímž by nestála neviditelná řídící síla, snaží se věřit arcinesmyslu, že není Boha. Protože mu to neustále říkají tituly vybavené civilizační pseudoelity. Nevěřím, že by sám od sebe se mohl vyskytnout hlupák, který by si myslel, že vše kolem něj a ve vesmíru se děje „jen tak samo“! Jakýmsi „samospádem“. Bez sice neviditelné ale Síly vše pohánějící. Takový stav mysli, aby z  člověka vznikl ateista, je schopna vyvolat jen hypnóza! Její účinek na vnímavost kohokoliv mohl vidět každý. V ní prostě člověk nevidí, co hypnotizér (satanisti) stanoví. A ostatní v pokusu se diví, jak to hypnotizovaný může nevidět.

Tak konzument západní „kultury“ si nestačil „všimnout“, že kolem něj a ve vesmíru se ani jeden atom nepohne bez zákona jednotného v celém vesmíru. Neboli atomy vesmíru se pohybují jen podle je řídící síly! I atomy našeho těla. (Ani vlas z hlavy nespadne člověku bez vůle jeho Tvůrce! Ježíš.) Dodnes se lidi smějí sloganům komunistických ateistů: „poručíme větru, dešti!“ A nevšimli si, že padli do druhé hypnotické pasti, že „atomy hmotné dimenze se melou jen tak podle svého“! Neboli že není Tvůrce a Hybatele vesmíru! Jednoduše Boha. Slyšel jsem dokonce vysoce graduované ateistické experty, kteří prý zjistili, že každý „má svého Boha“! Neboli zjistili, že vše kolem nás se pohybuje vždy v závislosti na tom, jak si to který člověk představuje. Nebo dokonce chce, jak říkají nositelé božského v sobě. Právě v tom vidím ten kolaps myšlení padající Evropy. Zákony viditelného a neviditelného vesmíru jsou jen jedny, mají jediného Hybatele, ale každý člověk je vidí jinak! Neboli lidé si představují Boha podle svého rozvinutí, zkráceně mají „svého Boha“. Toho stavu nedostatku pokory před Pravdou využívají pak satanem řízení, aby říkali: Čemu máme věřit? Jaký vlastně je a co chce ten Bůh, když každý o Něm mele své. Nutno uznat, obvykle velmi zmatené a Boha snižující. (Porušení 1. „přikázání“, viz níže.)

Výše uvedeným jsem se pokusil popsat své poznání, že Tvůrce a Hybatel vesmíru je jen jeden! Ale způsobů Jeho vnímání je mnoho! Což ovšem logicky nevede k závěru, že Bůh není, jak říkají satanem řízení. A nyní proč tomu tak je, že kde kdo vidí a tudíž má svého Boha? Odpověď nám naznačí indičtí mimosmysloví žreci. Ti totiž na hlavě člověka, v místě 7. čakry, viděli tisíciplátkový lotos. Neřekli ovšem, nebo se to do Evropy nedoneslo, co to znamená. Jeden každý „plátek“ je oživená nebo neoživená schopnost přímo vidět působení boží síly v okolí! Neboli plně duchovně rozvinutý člověk má schopnost tisíci způsoby vidět činnost Tvůrce!!! Neboli tisíci úhly pohledů. A každý člověk je jinak rozvinut, proto jej vidí jinak, i když víceří mohou mít dílčí pravdu! Satan pak jim naslouchajícím všeptne, že dvě pravdy nemohou být! V případě Boha ale mohou! Může jich být dokonce tisíc!

Protože většina konzumních městských lidí má všechny plátky korunního lotosu odumřelé, jsou mezi slepými jednoocí „králi“! Kdo má oživený plátek jeden, dva, stane se „guruem“. V honu za „ovečkami“ se pak guruové a majitelé pravdy o Bohu „do krve hádají“. A zcela slepí pak snadno dají, a u nás už mnozí dali, za pravdu našeptavači: Není Boha! K dokreslení dodám obraznou povídačku.

„Malý čert vidí, jak jeden člověk našel pravdu. Rychle běží za satanem a ptá se ho: „Co s ním uděláme, jak mu zatopíme?“ Satan se podívá a říká: „Nic, to bude náš člověk!“ A čert se ptá, jak to. „Protože ten hlupák si myslí, že našel Pravdu celou! A teď jej navedeme, aby ji vnucoval násilím jiným a uvidíš, jaké rozpoutá peklo!“ A stalo se, neboť tento nálezce se stal šiřitelem pravé víry násilím.

Nyní závěr z tohoto povídání: Je jeden Bůh neboli Hybatel tohoto vesmíru, Otec (autor) člověka, ale bytost člověka jej může vidět jen v tisící aspektech!!! (Plátcích lotosu.) Neboli může se člověku i pravdivě jevit v tisící „tvářích“! Ale Bůh sám je Nekonečno samo, tudíž člověkem nepředstavitelný a neuchopitelný.

Protože na to člověk nemůže přijít sám, dává mu jeho Otec ohledně tohoto aspektu reality božské rady ve formě tzv. prvních tří „přikázání“:

 1. Já jsem jen jeden. (V jednoho Boha věřiti budeš!) Neučiníš sobě představu Boha svého! (Protože k tomu nemáš dispozici a jakákoliv, i „tisíciplátková“ představa je vlastně Jeho snížením.)
 2. Nevezmeš mé jméno do své řeči! Protože jakmile bys jméno Boha vzal do nedokonalosti, zatížíš se rouháním, neboli těžkou karmou (hříchem), aniž si toho musíš být vědom.
 3. Abys naplnil smysl svého bytí na zemi, pro který jsem tě učinil, sedminu svého času budeš věnovat úsilí o kontakt se svým Otcem. Modlitbou nebo bohoslužbou nejrůznějšího typu. (Postaru: Pomni, abys den sváteční světil!)

Výše uvedené se mi jeví jako první z podmínek vstupu do vyšší civilizace. Žádný ateista, nositel vědeckého světového názoru a nábožensky netolerantní nepřežije nástup vyšší civilizace.

(pokračování)
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.4
hlasů: 22
Tisk Tisk

136 komentářů

 1. Jan, píšeš :

  ….Požehnán buď Hospodin na věky,Aleluja….

  keď čítam Tvoju vetu, snažím sa pochopiť tak na dialku, či si bežný občan kresťan, alebo Žid…

  Lebo oslovenie Hospodin, v spojení s aleluja mi navodzuje niečo mimozmyslové, také z iného sveta.

  Patríš tam? Tak amen s Tebou..

 2. Pane Staňku, nabízí se následující otázka: Proč Bůh je? …Rozumíte, samozřejmě, že je, ale proč vůbec!? Proč vůbec Bůh je!? Na to, proč je člověk se dá odpovědět: byl učiněn k obrazu Božímu, ale co Bůh, proč ten je? …A jak to, že si lze tuto otázku vůbec položit!? Rozumíte, nejde o to kde, nebo jak, ale proč, …to je největší záhada, …na tu si zřejmě Bůh sám sobě odpoví až poté, co se jako duše ponoří zpět do sebe, …nebo ne? Nebo je tato otázka bez odpovědi???

  1. Jendovi. Protože jste nepostřehl z článku, že tato otázka vzniká ve vašem hmotném rozumu z touhy pochopit konečným nekonečno. A to bohužel nejde.

   1. Děkuji za komentář, …mě prostě připadá fascinující, že v rámci svobody uprostřed mantinelů přírodních zákonů se lze vůbec na cokoliv zeptat, tvořit otázky a to i takové, které se ptají po smyslu existence Boha, …proč Bůh je, není to úžasné, položit si tuto otázku a zírat do propasti logiky že vůbec nemám ponětí, jaká je na ní odpověď, pokud vůbec nějaká. Svoboda v myšlenkách zcela o řád převyšuje svobodu v činech! Zrovna tak činy o řád převyšují zločiny, kdy mnohem snazší je konat v mysli, než konat navenek, proto i mysl je postižena a Kristem zařazena na tabuli hříchů, hřešit lze i v mysli a to o to účinněji, oč je snazší mysl používat, hřešit v činech je prostě o něco těžší. Na počátku všeho ale vždy stojí myšlenka a nebo instinkt. Instinktivně založení lidé jsou spíše sprostě brutálního konání, myšlenkově založení lidé jsou spíše přezíravě vychytralého konání. Jak a čemu však podléhá onen Dokonalý, jakého On je založení? …Srdečního založení, které se projevuje Laskavou dobrosrdečností upřímnosti. …Nebo ne?!

  2. proč Búh je, to se asi duše dozví až bude s ním, ne?

 3. Jenda,

  zamyslel si sa ako filozof, keď mu ,,hovno“ z ničoho-nič spadlo z neba.

  Podla môjho názoru Boha – Hospodina si vymysleli protožidia , aby si mohli užvať ,,života“ v časoch zlých a aj v časoch dobrých.

  Bola to vlastne prvá spoločnosť, ktorá sa zomkla pod vedením nie KSČ, ale spoločnosť, ktorá sa zomkla ,,pod krídlami“ IMAGINÁRNEHO ,teda vymysleného regionálneho bôžika, ktorého si časom ,,uťapkali“ na vyššiu funkciu, teda si z NEHO urobili Stvoriteľa…

  Bola to vlastne taká PROTOMAFIA , lebo sa len medzi sebou dohodli, že budú bojovať PROTI VŠEM všetkými možnými i nemožnými prostriedkami.

  Ako uzavretá spoločnosť ,,hodila“ svojho Boha do prvého radu protobojovníkov a ako nám história potvrdila, bolo to účinné…

  Bola to ich ISTOTA v NEISTOTE bytia .

  Táto protoskupina ludí, ktorí boli ako dnešní Cigáni, teda bez vlasti sitúto novú vlasť, čiže ,,pôdu pod nohami“ potrebovali najskôr vyhliadnuť, vydobyť, založiť a zmocniť sa jej prírodného bohatstva… Na rozdiel od tých Cigánov sa ONI ale naučili aj PRACOVAŤ a používať ,,MODZOG“ k svojmu dobru.

  Len len k svojmu DOBRU…

  1. Ano, i tak by to nakonec mohlo být, …ale mé srdce tomu nechce uvěřit, mozek ano, ten to chápe, srdce se však vzpouzí a stále doufá… :-)

   1. ad: …ale mé srdce tomu nechce uvěřit, mozek ano, ten to chápe, srdce se však vzpouzí a stále doufá… :-)

    No to musí bejt ovšem docela schýza, ne?..:-)

 4. Pane Staněk,
  já si nesmírně vážím Vaší upřímné snahy o povzbuzení lidí k duchovnímu růstu. Já si ale myslím, že na to jdete špatně. Připadáte mi jako ti jehovisti, co volají „Probuďte se“. Tudy cesta k duchovnímu obnovení nevede. Já zde přikládám krátké asi 10 minutové video.

  Šest priorit (kategorií) zobecněných prostředků řízení
  https://www.youtube.com/watch?v=WEINJQ6wd0Q

  Pokud jste si ho ochoten přehrát, nebo kdokoliv jiný zde na těchto stránkách, tak z něj vyplývá jednoznačný závěr: „Starého psa novým kouskům nenaučíš!“ Duchovní obnova lidstva se musí provést přes výchovu dětí a mládeže, mladé generace. Musí vyrůst zcela nová generace lidí, kteří budou přemýšlet a chovat se jinak. Ti staří, kteří celý život jenom kradli a podváděli musí prostě a jednoduše vymřít a na jejich místo musí nastoupit ta generace, která bude přemýšlet a konat jinak. Neboli je to proces na 20 – 30 let. Vaše články mi z tohoto pohledu připadají velice zkratkovité a svým způsobem neproveditelné.

  Hezký nový rok Vám i všem ostatním čtenářům gnosis9.net.

  1. Mladá generace jako „duchovní obnova lidstva“ – ta co roste dosud, uznává soupeření lidí, vítězství schopnějšího, bídu pro slabší. Takže to asi až další mladá generace bude duchovně lepší?

   1. Pro bo:
    Ano, další generace by mohla být duchovně lepší, ale jen pokud ji k tomu vychováme.

  2. Milanovi. Špatně jste to pochopil, nikoho neprobouzím, do žádné organizace nepatřím, pouze uvádím svůj přístup. S tím, že může být užitečný, neboť vzbudí myšlení konzumních brojlerů na něco jiného než věci „in“. A nečetl jste další dvě části článku a říká se, nesuď dne před večerem.

   1. Pro p. Staňka:
    Odporujete si hned ve dvou po sobě jdoucích větách:
    „….nikoho neprobouzím…“
    „S tím, že může být užitečný, neboť vzbudí myšlení konzumních brojlerů …“
    A špatně jste pochopil Vy mě: Já jsem Vám chtěl tím videem a předchozím příspěvkem říct, že žádné konzumní brojlery nemůžete probudit, že je třeba vychovat novou duchovní generaci.

    1. Promiňte, Milane. Kým je třeba vychovat tu „duchovní generaci“? Těmi „konzumními brojlery“?

    2. Pro Mílu:
     Jeden učitel může vychovat cca 30 žáků. Takže stačilo by, aby cca 3% obyvatel bylo těch duchovních.
     Dobrým příkladem je když Mojžíš vyváděl lidi z otroctví z Egypta. Oni mohli dorazit do Izraele za cca 14 dní, ale tu cestu šli 40 let. Proč? To učení bylo známé již ve starém Egyptě a bylo pravděpodobně známé i Mojžíšovi. Neboli on nemohl říci lidem: Dnes jste byli otroci a za 14 dní budete Bohem vyvolený národ. Proto je musel vodit 40 let po poušti, aby vychoval 1 – 2 generace „Bohem vyvoleného národa“. Ti staří by to nikdy nepochopili, a proto museli vymřít. Takže jeden učitel – Mojžíš vychoval nějakou hrstku lidí a jejich „učení“ přetrvalo několik tisíc let, prakticky dodnes. V tom je ta síla výchovy.

    3. Věru a opravdu, dobrý to otázky!..:-) Aneb: vem z dlaně chlup, když tam není.

    4. Milane,
     duchovní výchova nové generace má formálně výborné možnosti vzdělání, informace na internetu takřka zadarmo. Morální zásady se ale tvoří a upevňují v rodině, dítě a mladý člověk je musí v rodině denně vidět, pak má šanci ve světě přeplněném protichůdnými informacemi najít svou slušnou cestu. Rodiny rozkládá to, že každý zaleze ke své televizi, tabletu, mobilu. Ale děti vzdálené stovky kilometrů mohou denně komunikovat s rodiči a najít u nich podporu pro svá rozhodnutí, i když jejich rodiče práci dětí už moc nerozumí.
     Je to nakonec bohužel jednoduché. Když dřív učitel nebo rodič nechal děti samotné, většinou nastoupil nejstarší, nejchytřejší nebo nejšikovnější a zastupoval je, nedovolil ubližovat slabším, měl přirozenou autoritu ostatních.
     Dnes osamocenou skupinu dětí ovládne největší grázl, který šíří strach, nespravedlnost až šikanu. Dokud se tohle nezmění, tak návrat k duchovním hodnotám nebude během jedné generace, jak píšete 20-30 let.

     Pane Staňku, šmahem jste urazil všechny, kdo jdou studovat společenské a ekonomické vědy. Ještě že máme techniky, přírodovědce a hlavně vás lékaře těla, duše i zvěře.
     Píšete : „V polovině 19. století došlo totiž k této transcendentní změně. Ideje křesťanství a antiky byly vystřídány faktickým materializmem, ateizmem a náboženstvím peněz.“
     Komentář : Stačí se podívat kolik kostelů a farností dobře propívalo před 150-100 lety, kdy byl přírůstek české populace největší a skoro 100% lidí naší země byli katolíci. Největší ničení všeho u nás proběhlo za husitství a během třicetileté války, prostě dvojí lid dovedl český stát k Bílé hoře a pod Habsburky. I tehdy šlo o rozdělení moci v Evropě, na to bylo třeba spoustu peněz na války. Nebyly v dnešním smyslu banky, které démonizujete, ale hospodářství, statky a pokladny s penězi. Pobělohorská doba vyhnala až 1/5 obyvatel ( protestantů) za hranice kvůli náboženství, které tehdy fungovalo i jako prostředek k přerozdělení majetku. Noví správci bezohledně vyždímali svá nová panství, místo aby hospodařili. V zemi se pohybovaly hordy žoldnéřů, jejich jediný cíl bylo loupit. Žádné ideje ani náboženské. Prostě nemám dojem jako Vy, že až do poloviny 19.století bylo vše skvělé pod náboženským pohledem na svět a v pořádku. A od poloviny 19. století pak už ne.

    5. ad: informace na internetu takřka zadarmo.

     Informace ovšem nejsou totéž, co vědění a vědomosti. Představa, že informační společnost je současně společností vědomostní, je iluze jak vymalovaná.

     ad: Největší ničení všeho u nás proběhlo…

     Největší ničení všeho u nás právě probíhá. Ničení myšlení, ničení a schopnost kritického úsudku, vandalizace jako taková vůbec, na prvním místě.

    6. Honzo,píšete:“ Ničení myšlení, ničení a schopnost kritického úsudku, vandalizace jako taková vůbec, na prvním místě.“
     Ano, u Vás to probíhá.

    7. Představa, že informační společnost je současně společností vědomostní, je iluze jak vymalovaná.

     Honzo jake podle tebe měl člověk vědomosti, když dřív za život přečetl jedny dnešní noviny. Zase střílíš naslepo, nebo ještě lépe úplně vedle.

 5. Obsáhlý článek,a ne špatný, který nabízí mnohé k zamyšlení.

  Ad.:
  „Ti totiž na hlavě člověka, v místě 7. čakry, viděli tisíciplátkový lotos. Neřekli ovšem, nebo se to do Evropy nedoneslo, co to znamená. Jeden každý „plátek“ je oživená nebo neoživená schopnost přímo vidět působení boží síly v okolí!“

  Pane Staňku, nejde tady o Váš subjektivní výklad ?? Můžete mne prosím odkázat na učení Véd, na indické zřece, kteří něco říkají o tisících tvářích?
  Děkuji.

  A ještě. Tento svět materiálnosti a duality není stvořen pro to, aby tady platily a byly dodržovány jen Boží zákony. I když by se to mnoha lidem líbilo. Je platformou, chci-li to pojmenovat, jevištěm jevů…/dál to nebudu rozebírat/, kde se setkává na své /patřičné/ dimenzionální úrovni vše stvořené a právě v té stvořené dualitě se vede boj o moc. A proto také se o tomto světě říká, a vše to, se děje na námi vnímané úrovni to jen potvrzuje, že je opačným pólem stvoření ve Stvoření; tam někde je plus pól, Láska, Harmonie, Jednota….. a tady je pravý opak a nebo je těch atributů „úměrně! méně. Viz Světlo a Tma / na úrovni duchovního rozlišení a chápání/ . Kdyby to tak Bůh nechtěl, asi by tomu tak nebylo. Již pád Adama s Evou a dary, které od Boha k životu dostaly, to vše potvrzuje a jejich potomci, Kain a Ábel to také uvádějí na „pravou“ míru.

  Ad.:“Žádný ateista, nositel vědeckého světového názoru a nábožensky netolerantní nepřežije nástup vyšší civilizace.“
  Trochu bych se nad tím zamyslel a hned první otázka na Vás – co je to ta vyšší civilizace? Má být snad tady, ve hmotném světě, konkrétně na naší planetě Zemi? A nebo je to na úrovni, z našeho pohledu duchovní? / počkám si na pokračování /

  Žádný ateista, ale ani žádný neateista, nežije věčně. Každý podléhá spravedlivému Zákonu smrti. Pak stojí k zamyšlení, co může /musí/ duše zemřelého, onoho či toho druhého, na druhém světě po smrti prožít, jaké poučení získat, zda se zrodit znovu a nebo být již na úrovni mimo hmotu?

  Pane Staňku, opravdu si myslím, že tento svět není místem pro dokonalost a pro úroveň nějaké vyšší civilizace. Můžete to být přáním mnoha lidí, takových duchovně hledajících, i těch, kteří si mysleli, že tu vyšší civilizaci již lidem přinášejí. Vždy však se projeví to, co tvoří dualitu a nakonec i rovnováhu. Láska v.nenávist, dobro v.zlo, chtění v.odříkání, radost v.utrpení….atd..

  Na závěr – slyšel jste někdy slovo „Gagtungr“ a znáte jeho význam?

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  P.S.
  Učiním ještě jeden pokus k Vám. Píše se o Vás, že jste i spisovatel. A spisovatelé mohou diskutovat se svými čtenáři a nebo i popř.odpovídat na jejich dotaz /slušný/.

  16.10.2015 (8:35) jsem Vám napsal pod Vaším článkem „Klíč k pochopení vánoční legendy“ dotaz k tomu, co jste v něm uvedl .

  Píšete – „Četl jste Bhagavádgítu? Tam se o Velkých třesách hovoří tak, že jich bylo několik a z každého po velkém křachu zůstal jeden sbor cherubínů. “

  Byl byste prosím tak laskav a dal mi odkaz na kapitolu – zpěv – sloku, kde se v ní píše o cherubínech?

  Odpověděl jste mi, že to nenosíte /Gítu/ ve své hlavě a tak jsem Vám poslal odkaz na její znění – viz. http://www.ulozto.cz/hledej?q=bhagavadgita%20pdf

  A poprosil jsem Vás, jestli mi můžete ty cherubíny objasnit. Po měsíci jsem si dovolil Vaši odpověď urgovat a nyní ještě jednou.

  Prosím Vás, můžete mi to objasnit ?

  Děkuji

  1. ad.„Gagtungr“
   ————————
   To je tvoje kar.m.a,Václave.
   gagtungr = senilní osobnost/=“město“/

   1. No, jak předpokládám, nejste asi pan Staněk, kterému jsem ten dotaz položil a vím proč se ho ptám a znám i souvislosti s jeho článkem.

    I tak jste mne zaujala – můžete uvést zdroj Vašeho vysvětlení – Gagtungr = senilní osobnost = /“město“/ ??

    Povšimněte si prosím, že Vám stále vykám. Bylo by mi třeba i milé, kdyby mi žena nabídla tykání, ale dosud se tak nestalo. Předpokládám, že jste Hvězdička, žena, která tu často diskutuje a že se za Vás nikdo jiný nevydává. Možná považujete za důvod Vašeho tykání to, jak jste mi popsala nedávno Vaše osobní problémy, zdraví manžela, nedostatek peněz, problémy s úřady. Ale já to tak necítím a tak zůstávám u vykání.

    A tak Vám přeji, aby se u Vás a ve Vaší rodině vše v dobré obrátilo, zdraví a nakonec i ty finance.

    Pěkný den
    Václav Žáček /Venda/

    1. ad.I tak jste mne zaujala – můžete uvést zdroj Vašeho vysvětlení – Gagtungr = senilní osobnost = /“město“/ ??
     ———————–
     Špatně :gagtungr = senilní osobnost/=“město“/.
     Zatím ne.Také doslovný překlad :Guru=Jupiter=Otec.

     ad.Povšimněte si prosím, že Vám stále vykám….

     To není můj problém,jen jsem podtrhla židli.Ono ani Bůh,ani Božský
     Otec nevyžaduje vykání.Vykání si vynucuje jen falešné nafoukané ego.

 6. Pan Staněk tu predkladá zaujímavú úvahu o problematike človeka a ľudstva a snaží sa do toho vniesť trochu viac svetla, ale spája tu dva celkom odlišné pojmy (človek a ľudstvo) do jedného, čo je logistická chyba a tak sú jeho závery chybné.
  Píše: „Výše uvedeným jsem se pokusil popsat své poznání, že Tvůrce a Hybatel vesmíru je jen jeden! Ale způsobů Jeho vnímání je mnoho!“ – Slova „své poznání“ sa týka jednoho človeka ale „zpúsobu jeho vnímání je mnoho“ sa týka celého ľudstva. Zdravý úsudok, múdrosť a poznanie môže nadobudnúť iba jednotlivec, ktorý má dušu (rozum a srdce), ale nie ľudstvo, ktoré dušu (a teda ani rozum a srdce) nemá. Dav nemá rozum, ani srdce! Ten podlieha sugesciám, ktoré in predkladá ten, kto sa postaví (ako rečník) do čela davu. Preto je nesprávny záver, citujem: “
  Neboli plně duchovně rozvinutý člověk má schopnost tisíci způsoby vidět činnost Tvůrce!!! Neboli tisíci úhly pohledů.“
  Nejestvuje žiadna „tisíce viděná pravda“,(teda davu) ale iba pravda jediná – osvieteného jednotlivca. Nejestvuje žiadna „vedecká pravda“…

 7. Dnešní doba je plná,,faraónů,děti hrající si s bombou“,odmítající lék proti svému šílenství.Modlit se,modlit a zase se modlit, to je cesta k probuzení a spojení se Slovem. I Budha Milostí Neviditelného ve Světle Kristově vykoupán byl,nevěděl že je to Kristus.Ano,ten,kterému vděčíme za život je Korunou všech náboženství.Amen,amen říkám vám, všichni budou na kolenou prosit tohoto Krále,přestanou se předhánět kdo a kolik sfér prolétl, jen mlčení…. a ten čas,je tady,dívej se. Mír a štěstí všem.

 8. Člověk, který se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován než ten, kdo je čte, protože ten, kdo nic neví, je pravdě blíže než ten, jehož mysl je naplněna lží a omyly. (Thomas Jefferson)

  ad: Zase střílíš naslepo, nebo ještě lépe úplně vedle.

  Kdo je vedle, kdo je v pravdě, kdo nežije v iluzích a bludech, to ukáže čas… Znamení doby mluví jasnou řečí a stačí mít otevřené oči.

 9. ad: Ano, u Vás to probíhá.

  Pardale, jak už řekl Marcus Tullius Cicero: dobře mluvit může jen ten, kdo věci důkladně rozumí.
  Z toho vyplývá, že člověk, který pro stomy nevidí les, nevnímá celek v každé jeho jednotlivosti, to bude asi sotva „ten, kdo věci důkladně rozumí“.

  „Jdi, umyj se v rybníku Siloe“. Odešel tedy a umyl se; a když přišel, viděl. (Jan 9:7)

  1. Honzo, dobře mluvit může jen ten, kdo věci důkladně rozumí, citovat někoho může dnes kdokoliv.
   Rybníky v Palestině a Balkáně tehdy byly, po křížových výpravách se s rybníky pro chov ryb začalo i nás. Jdu vděčně ve Vašich strom-les vizích a přes kapky vody, prameny a potůčky vidím rybník. Tak jsem se zlepšil.

   1. cha-cha, dobrý ! Naši křižáci sem přinesli rybníkářství! Z toho kolegu diskutéra s Vámi ale kape egoismus. Ten zná asi oceány kontextů, že jo? Až je to s podivem. Ale spíše ty Vaše přestřelky chápu jako přátelské pořďuchování – jen tak, kdo z koho intelektem, že?

    1. Anonymní, četl jsem nedávno knihu, kde se píše, že po křížových výpravách se s rybníky pro chov ryb začalo i nás. Nejstarší písemný záznam o chovu ryb v rybníku je z roku 1221, Žárský rybník.
     Křivánek, Jiří,a kol: Rybníky v České republice, 2012, je to slušná encyklopedie, vydalo myslím ministerstvo zemědělství. Psali to odborníci, kteří tomu rozumí, a co Vy?

    2. ad: je to slušná encyklopedie

     :-)))))))) fascinují mě taková, a až kafkovsko-orwellovská, slovní spojení…:-))))))) Při představě, že patrně a též existuje opak, tedy cosi jako neslušná encyklopedie, jsem pak fascinovám dvojnásob…:-)))

   2. Pardal
    Prosba o radu.
    Nedávno mě můj bratr upozornil, že v testech IQ, došlo ke snížení hranice geniality.
    Nakoukl jsem na wikipedii a zjistil, že je to tak. https://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligence#Tabulka_IQ_hodnot
    Před 8. lety byla hranice geniality 161. Nyní je snížena na 140. Nemohu se dopátrat, kdo a proč tak učinil.
    Nenašla by se nějaká informace kdo a hlavně proč?
    Děkuji.

    1. ad:hlavně proč?

     Nejspíš asi proto, aby se tím („o dvacet“)současně snížila hranice pásma debility a povzbudivě vylepšil obraz společnosti a statistik vůbec…:-)

    2. Honza
     Taky mě to napadlo. Ale doufám, že Pardal do toho vnese více světla. :)

    3. Ad: „Před 8. lety byla hranice geniality 161. Nyní je snížena na 140. Nemohu se dopátrat, kdo a proč tak učinil.“

     Asi jde o omyl, související s tím, že v různých zemích se používají jednak jiné testy a druhak hlavně i jiné stupnice. Přesněji používají se odlišné standardní odchylky pro normovanou Gaussovu křivku, která je používána pro vyhodnocení testů IQ.

     Typicky hranice geniality, která odpovídá percentilu cca 99,65 % (tedy 3-4 geniální z 1000 obyvatel) je ve stupnici používané Mensou ČR (kde je standardní odchylka 15) rovna 140 ovšem stejnému percentilu odpovídá v severoamerické Catteliho stupnici se směrodatnou odchylkou 24 hodnota IQ 164.

     Tedy lepší je pro porovnávání výsledků IQ testů používat percentil, nebo je nutné uvést i stupnici ve které bylo IQ vyhodnoceno. Jinak může dojít k těžké mýlce :) Přepočet mezi různými stupnicemi IQ je celkem jednoduchý.

     Podrobně je to popsáno tady

     http://casopis.mensa.cz/veda/mam_iq_130_mohu_do_mensy.html

    4. Lubko, nenašel jsem nic rozumného o genialitě s IQ nad 160. Takže doporučuji Cimrmanovsky, genialita nad 140 a vysoká genialita nad 160.
     Řekl bych , že nejde o pojem genialita, spíše o to, kolik % populace dané rozmezí dosahuje. Ani tam se zdroje neshodnou. Hranici geniality IQ 160 jsem nikde nenašel.
     Nejvyšší IQ údajně mají Asiaté, pak běloši a třetí místo raději neuvedu, abych nebyl rasista. Objevitel struktury DNA Američan Watson kvůli tomu ztratil místo na fakultě.
     http://www.mensa.cz/mensa/
     „v testu inteligence schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International výsledku mezi horními 2% celkové populace (na stupnici používané v České republice to odpovídá IQ 130)“
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligence
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C4%8Dn%C3%AD_kvocient
     „Flynnův efekt.Průměrné hodnoty IQ ve společnosti neustále stoupají, přibližně o 3 body za 10 let. Tento fenomén se nazývá Flynnův efekt. Není dosud jasné, zda jeho příčiny leží ve skutečně se zvyšující inteligenci lidské společnosti (ať již díky intenzivnějšímu vzdělávání nebo díky lepší výživě či dědičnosti, či jinde. Další možné důvody tohoto navyšování mohou být metodologické změny v testování IQ a větší obeznámenost lidí s druhem úkolů, jaké se vyskytují v IQ testech.“
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Genialita
     „Na základě vyhodnocení testu IQ se za geniální označují lidé, kteří dosáhli ohodnocení vyššího než 140 bodů.“
     http://www.wikiskripta.eu/index.php/Inteligence_a_jej%C3%AD_poruchy
     „IQ 130-139 jde tedy o vysoký nadprůměr odpovídající 3% populace.
     nad 140 = genialita “
     Což nesouhlasí se stránkou mensa.cz.
     Steve Wozniak, spoluzakladatel Apple a jeho elektrotechnický tvůrce. První člověk na světě, který ťukl písmeno do klávesnice a uviděl ho na monitoru. Měl IQ 200.

    5. Musel jsem to rozdělit, takže pokračování.
     Můj názor : Já bych věřil lepší výživě mozku už v těhotenství a raném mládí. Nedostatek bílkovin vývoji mozku škodí. A pak tomu, že testy dají nacvičit. Absolvoval jsem ještě za totality na fakultě s celým kruhem test IQ. Přinesla to přednášející psychologie jak řekla tajně. Nejhorší byl konec se spoustou grafických prostorových segmentů, ze kterých se mělo něco poznat nebo je seřadit. Úplně nejhorší se mi ale jevilo, že nebyl udán čas testu, takže člověk chvátal, pak po sobě hledal chyby, což jde v časovém stresu špatně. Věřím tomu, že IQ testy jakéhokoliv druhu lze nacvičit a tak poněkud zlepšit výsledek. Třeba jet 3/4 rychlostí, lehce ověřovat hned a pak už se nevracet. Stejně se vše stihnout nedá.
     http://www.osel.cz/8622-jak-rychle-zmena-klimatu-modifikuje-genom-rychle.html
     Jde o methylaci a demethylaci DNA, zhruba přizpůsobení podmínkám pro lepší adaptibilitu novým podmínkám ( v pokusu zvýšení teploty). Nejedná o mutace genů, nejde o úpravu nevratnou.
     Můj názor : Projevuje se ale velmi silně opačný trend, přežijí i děti, které by před 100 lety zemřely v dětství. Lidé studují půlku života, což zvláště u mladých žen je genetická časovaná bomba, nejchytřejší mají málo dětí.

     O úspěšnosti v životě rozhoduje asi ze 2/3 tzv. Emoční inteligence ( schopnost spolupracovat, pomáhat nezištně atd. ), která se dá výchovou rozvíjet, zvláště funkční rodina s citovými vztahy je základ.
     Kniha Daniel Goleman : Emoční inteligence patří mezi nejlepší knihy, které jsem četl. ( http://www.ulozto.cz/hledej?q=Daniel%20Goleman%20Emo%C4%8Dn%C3%AD )
     MUDr. Koukolík o moudrosti video
     https://youtu.be/ty6upNRVYZ4

    6. Leo, já jsem se nedopátral ani toho, že hranice geniality byla dříve nad 160.
     Řekl bych , že nejde o pojem genialita, spíše o to, kolik % populace dané rozmezí dosahuje. Ani tam se zdroje neshodnou. Hranici geniality IQ 160 jsem nikde nenašel.
     Nejvyšší IQ údajně mají Asiaté, pak běloši a třetí místo raději neuvedu, abych nebyl rasista. Objevitel struktury DNA Američan Watson kvůli tomu ztratil místo na fakultě.
     http://www.mensa.cz/mensa/
     „v testu inteligence schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International výsledku mezi horními 2% celkové populace (na stupnici používané v České republice to odpovídá IQ 130)“
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligence
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C4%8Dn%C3%AD_kvocient
     „Flynnův efekt.Průměrné hodnoty IQ ve společnosti neustále stoupají, přibližně o 3 body za 10 let. Tento fenomén se nazývá Flynnův efekt. Není dosud jasné, zda jeho příčiny leží ve skutečně se zvyšující inteligenci lidské společnosti (ať již díky intenzivnějšímu vzdělávání nebo díky lepší výživě či dědičnosti, či jinde. Další možné důvody tohoto navyšování mohou být metodologické změny v testování IQ a větší obeznámenost lidí s druhem úkolů, jaké se vyskytují v IQ testech.“
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Genialita
     „Na základě vyhodnocení testu IQ se za geniální označují lidé, kteří dosáhli ohodnocení vyššího než 140 bodů.“
     http://www.wikiskripta.eu/index.php/Inteligence_a_jej%C3%AD_poruchy
     „IQ 130-139 jde tedy o vysoký nadprůměr odpovídající 3% populace.
     nad 140 = genialita “
     Což nesouhlasí se stránkou mensa.cz.
     Steee Wozniak, spoluzakladatel Apple a jeho elektrotechnický tvůrce. První člověk na světě, který ťukl písmeno do klávesnice a uviděl ho na monitoru. Měl IQ 200.

     Můj názor : Já bych věřil lepší výživě mozku už v těhotenství a raném mládí. Nedostatek bílkovin vývoji mozku škodí. A pak tomu, že testy dají nacvičit. Absolvoval jsem ještě za totality na fakultě s celým kruhem test IQ. Přinesla to přednášející psychologie jak řekla tajně. Nejhorší byl konec se spoustou grafických prostorových segmentů, ze kterých se mělo něco poznat nebo je seřadit. Úplně nejhorší se mi ale jevilo, že nebyl udán čas testu, takže člověk chvátal, pak po sobě hledal chyby, což jde v časovém stresu špatně. Věřím tomu, že IQ testy jakéhokoliv druhu lze nacvičit a tak poněkud zlepšit výsledek. Třeba jet 3/4 rychlostí, lehce ověřovat hned a pak už se nevracet. Stejně se vše stihnout nedá.
     http://www.osel.cz/8622-jak-rychle-zmena-klimatu-modifikuje-genom-rychle.html
     Jde o methylaci a demethylaci DNA, zhruba přizpůsobení podmínkám pro lepší adaptibilitu novým podmínkám ( v pokusu zvýšení teploty). Nejedná o mutace genů, nejde o úpravu nevratnou.
     Můj názor : Projevuje se ale velmi silně opačný trend, přežijí i děti, které by před 100 lety zemřely v dětství. Lidé studují půlku života, což zvláště u mladých žen je genetická časovaná bomba, nejchytřejší mají málo dětí.

     O úspěšnosti v životě rozhoduje asi ze 2/3 tzv. Emoční inteligence ( schopnost spolupracovat, pomáhat nezištně atd. ), která se dá výchovou rozvíjet, zvláště funkční rodina s citovými vztahy je základ.
     Kniha Daniel Goleman : Emoční inteligence patří mezi nejlepší knihy, které jsem četl. ( http://www.ulozto.cz/hledej?q=Daniel%20Goleman%20Emo%C4%8Dn%C3%AD )
     MUDr. Koukolík o moudrosti video
     https://youtu.be/ty6upNRVYZ4

    7. Pardal , Lubko
     Děkuji, za Informace, a hlavně, za nezištnou pomoc. :)
     Před 8. Lety jsem dělal české testy a pokut mě nešálí moje chorá mysl, byly sestaveny dva testy.
     1. Standardní do 139 bodů
     2. Nástavba 140 – 165 bodů
     Přičemž rozmezí 128 – 139 spadalo do sféry vyšší nadprůměrné
     140 – 160 výjimečné
     161 – inteligence géniů
     Nejsem ten, kdo v mezilidských vztazích přihlíží k jakýmkoli kvótám. Ale pokud bylo s IQ manipulováno, musím dát za pravdu Honzovi
     Honza pro Lea
     4.1.2016 (18:31)
     ad:hlavně proč?
     Nejspíš asi proto, aby se tím („o dvacet“)současně snížila hranice pásma debility a povzbudivě vylepšil obraz společnosti a statistik vůbec…:-)
     Ad: Můj názor: Projevuje se ale velmi silně opačný trend, přežijí i děti, které by před 100 lety zemřely v dětství. Lidé studují půlku života, což zvláště u mladých žen je genetická časovaná bomba, nejchytřejší mají málo dětí.
     Souhlas. Má to ale i jinou stránku. Mezi genialitou a šílenstvím, je velmi tenká hranice. :)

    8. Pardal
     Ad: Bulvár má o čem psát, jinak výsledky jsou pořád stejná data
     Ano. Souhlas. Nevyžívám se konspiracích.
     Ale když se tabulka s hodnocením IQ změní způsobem, že člověka se 100 body, označují jako průměrného maturanta, tak se nelze divit, jistému „rozčarování“.

    9. Leo, podle mne nebylo s ničím manipulováno, zřejmě si to jen špatně pamatujete. Při vyhodnocení IQ testů není se žádná horní hranice nestanovuje, takže „test s limitem 139“ je nesmysl. Podívejte se na ty Vaše tehdejší výsledky, dávali vám je přeci nebo jste je nedostal? Pokud je máte stačí se podívat jaká stupnice je použita pro vyhodnocení.

     Navíc jak jsem psal není v podstatě důležité bodové hodnocení ale percentil v jakém se nacházíte – tedy hodnota, která udává kolik procent populace má IQ nižší než vy. Například abyste se mohl stát členem české Mensy, musíte mít při testování percentil 0,98 (= 98 %) a znamená to, že máte vyšší hodnotu IQ než 98 % populace. Tomu odpovídá při současně používaných testech české Mensy hodnota IQ 130 a vyšší (u stupnice Catelli 148 a výše).

     Test Mensy pro dospělé je jen jeden, ovšem vyhodnocení můžete dostat i v severoamerické stupnici. Ty hodnoty co uvádíte jsou právě nejspíše v severoamerické Catelliho stupnici, kde výrazný nadpůměr – intelekt vyšší než 91,5 % populace – odpovídá IQ hodnotě 132 a výše (= IQ 120 a výše podle současné české).

     Jediná manipulace v testech je občasná eliminace Flynnova efektu jak psal Pardál. To ale v podstatě znamená, že současné IQ testy jsou o něco málo těžší. Hranice debility, imbecility a idiocie je přepočtená na percentily pořád stejná už desítky let. Jen se o nich mluví jemněji jako o mentální retardaci (lehká , střední, hluboká).

     IQ je v podstatě o tom jak si vedete v určitém testu vůči ostatní populaci. Mluvit proto o kvótách a manipulaci je nesmysl, nikde s (výjimkou vstupu do klubu Mensa, který to má v podmínkách) po Vás hodnotu IQ nepožadují ani jím nic nepodmiňují. Už jen proto, že hodnota IQ neříká nic o emoční a sociální inteligenci, která je mnohdy důležitější, než výsledek testu IQ.

    10. Lubko
     Ad: Už jen proto, že hodnota IQ neříká nic o emoční a sociální inteligenci, která je mnohdy důležitější, než výsledek testu IQ.
     To je i můj názor. Sám o IQ mluvím jako o KVÍ-KVÉ. :)
     Ať již je to jak chce, nemá smysl si tím zatěžovat hlavu.:)
     Ještě jednou děkuji za ochotu a vstřícnost.

    11. Leo, průměrný maturant u nás před válkou ( schopnostmi dnešní dobrý vysokoškolák) před 40 lety a dnes je rozdíl právě v tom statistickém rozdělení , když dnes má maturitu 80 % populace, tak převýší jen 20 % vrstevníků. Jak píše v tomto smyslu o percentilech Lubko.
     Lubko, testy IQ se možná nedělají, ale zaměstnavatel si může najmout psychologa, který testuje celý den skupinu, kde má vybrat budoucího ředitele. Tedy i sociální a emoční chování, když formálně spolupracují ve skupinách, ale jsou vlastně každý proti všem, šéf bude jen jeden. Můj známý to absolvoval a vyhrál, i když večer toho měl dost a řekl jim, že je to nespravedlivé, když on vstával ve 4 hodiny a probíjel se vánicí 4 hodiny autem, kdežto jiný si došel k testu na devátou hodinu pěšky.
     Testy osobnosti dokáží odhalit hodně. Neil Armstrong byl dotazován, zda souhlasí, že vystoupí na Měsíc s Aldrinem, který byl odborně na výši, ale samorost. Souhlasil , že to s ním vydrží a udělal dobře. Aldrin pak měsíční modul startoval zmáčknutím v dutině propiskou, když skafandrem ulomili startovací kolík. Scéna z filmu Apollo 13 odpovídá skutečnosti.
     Hranice testů IQ končí myslím u IQ 200, vyšší IQ nelze věrohodně stanovit mimo jiní proto, že není s čím srovnávat.

 10. ad: vidím rybník.

  hmm, to je ovšem a dozajista velmi málo…:-) věřte nebo nevěřte, ale existují také „oceány“…

  ad: Tak jsem se zlepšil.

  To si jenom myslíte…:-)

  ad: citovat někoho může dnes kdokoliv.

  To jistě. Ale s povrchním a mělkým myšlením (které je pro dnešní dobu tak charakteristické a do očí přímo bijící) a bez důkladné znalosti kontextu, je mu to hovno platný.

 11. Tak nevím zcela jistě-je to nějaký pomatený článek,nebo klávesnice pomotala věty,či mysl pisatele-čitatele….

 12. Vyborny a hodnotny clanok pan Stanek.Hlboke pochopenie pricin upadku dnesnej civilizacie.To,ze ho komentuje kopec „mudrcov“,ktori nepochopili podstatu a vytrhavaju vety z kontextu je osudom kazdeho nositela pravdy,ktory na verejnost vystupi…drzim palce..

 13. Ano, pane vážený autore p Staňku,… z napsaného textu lze odezřít, že i vládcům tohoto světa začne brzy být jednoho dne poněkud horko.
  Jejich „oblbovací metody“ masy lidí i jednotlivce přestávají být účinné tak jako dříve. Budou tedy dále muset vymýšlet nové a násilnějsí konflikty jako např další invaze „muslimských uprchlíků“ do Evropy. Každý obyčejný člověk, který je gramotný si dokáže najít informace na netu, které potřebuje a nemusí být odkázán pouze na main stream media, která vysloveně kurví duši člověka.
  Je třeba podotknout, že „malárie“ zvaná BILDENBERG má v dnešní době velmi mnoho naočkovaných buněk do všech vrstev ve společnosti a nebude lehké jej zničit. …., bude tedy určitě vítán každý, který přinese svojí vlastní metodu s patřičnými insekticidy.

 14. ad: Ale pokud bylo s IQ manipulováno.

  Leo, upřímně, ukažte mi jednu jedinou „sféru“, chtete-li odvětví či obor, kde není s něčím manipulováno. Já tedy o takové žádné nevím. Celý SYSTÉM stojí na lži, na podvodu, na manipulaci.

  http://amber.zine.cz/AZOld/extropy/manip.htm

  1. Honza
   Sakra, sakra, sakra
   Na tyto léta, čekám 23. Let, takže se snažím nedivit.
   Přesto mi to nedá a pátrám ve své mysli, po alespoň jedné, jediné oblasti (sféře) lidského konání, která není nějak pokřivená. A nic. Naprosto nic. Dokonce i kovářství, je plné polotovarů a náhražek.
   Nevadí. zase bude líp. Nebo hůř? Asi to mám zase dopletený. :))))

 15. ad: Dokonce i kovářství, je plné polotovarů a náhražek.

  No tak vidíte. Vidíte sám. Kam jen oko dohlédne, všude jen samá imitace a iluze. (od iluze rohlíků, přes iluzi vlády a státu, iluzi spravedlnosti, iluzi vzdělání, atd., atd., nekonečný seriál) Říkám tomu: sračky a hovna.

  ad: zase bude líp. Nebo hůř? Asi to mám zase dopletený. :))))

  Ne, neřekl bych, že to máte popletený…:-)) Akorát vězte, že dobře už bylo.

  http://www.knihy-a.cz/?p=14903

 16. Byl jsem tu ráno a nyní až odpoledne a zjišťuji, že jste objevili, Leo a Honzo, při nejlepší úctě k vám, tu příslovečnou Ameriku. Ale jsem rád, že jste se k tomu dopracovali a nakonec, když se nad tím zamyslíte, možná i nějaký ten pesimismus či hloupá nálada zmizí až vyřešíte iluzi rohlíků, vlád a států, spravedlnosti a vzdělání…..důvěrně vám ale oběma předem něco prozradím. Nevyřešíte nic. A pokud si budete myslet že ano, tak to bude zase jen iluze.

  Zrovna jako Staňkova „nová civilizace“.

  Celý tento svět je totiž MÁJA – nic než obrovská iluze, klam, podvod, neskutečnost, jak chcete; takto projevený svět je, ještě jednou mája, protože nemá reálnou /trvající/ existenci, pouze to tak vypadá, nějak se nám to jeví a celé si to v pomíjivém světě budujeme a vytváříme sami. Neskutečný vesmír jevů, ano? – vše, co není věčné, skutečné a pravdivé. Realita a Pravda je někde jinde.

  Kontrolní otázka – co nám závoj máji – iluzí zakrývá, víte?

  Tento svět není stálý a právě takové jsou i všechny světské věci. A člověk tu má jediný úkol….věřím, že byste se mohli i k tomu dopracovat a navíc se i dopracovat v tomto světě k poznání, co je to vlastně ten Život, kdo jsem v něm Já…. . Pozor na ty hovna a sračky, až se tím budete prokousávat.

  Kdo by to byl do vás řekl?

  Pánové, přeji vám oběma ať brzy pochopíte tuto prchavou a proměnnou přirozenost světa a narazíte při rozlišování na Moudrost.

  Pěkný den – dnes mi končí prázdniny a už se zase těším na cvičení jógy.
  Venda

  1. ad: Nevyřešíte nic.

   A kdo tady (mluvím-li tedy za sebe) taky říká, že něco tzv. řeší, nebo chce tzv. řešit?
   Neřeším nic. To jenom blázni furt něco řeší. Furt, dokola, jako smyslů zbavení. Jenom blázni nejsou s to se zastavit. Jenom blázni neví kdo jsou, co jsou, co se děje „vně“ i „uvnitř“ jich samých.

   „Filosofie všechno jen staví před oči, a nic nevysvětluje ani nevyvozuje. Ježto je vše zjevné, všechno tu leží odkryto pohledu, není také co vysvětlovat.“ (Ludwig Wittgenstein)

  2. ad: Kontrolní otázka – co nám závoj máji – iluzí zakrývá, víte?

   A Vy?….Vy to víte, Vendo?………..:-) Jak už jsem řekl, mým úkolem není hlásat správnou ideu, ale podpalovat závoje iluzí.

   ps: Nevím co všechno Vám – závoj máji – iluzí zakrývá, – ale přiznám se, že se teď docela bavím..:-)

   1. I Vy jste mne pobavil. Díky. Váš úkol, podpalování závoje iluzí..jak pěkně vyčteno. Když podpalujete, víte proč a pak již víte, co nám závoj máji – iluzi zakrývá ?
    Ale jste dnes ve formě. Tolik vyčtených mouder. Zkuste někdy „vstoupit“, máte k tomu odvahu?

    1. ad: Zkuste někdy „vstoupit“, máte k tomu odvahu?

     Ví Bůh, ale řekl bych, že mám snad i odvahu k pravdě. Což považuji za alfu a omegu všeho, notabene když je řeč o poznání, sebepoznání, iluzích, sebeklamech, máje, a tak vůbec. A jak jste na tom s odvahou k pravdě Vy?

    2. Rozlišovat, Honzo, rozlišovat. Je rozdíl mezi pravdou a Pravdou. Rozum nedokáže chápat jev v celku, nemůže pochopit jev v jeho úplnosti. Tak to je.

  3. Venda
   Proč, mne tak nenávidíš, že mi přisuzuješ hovna a sračky?
   Co zlého jsem ti udělal, že mi přisuzuješ slepotu víření?
   Za co se mi mstíš? Za mou přirozenost?
   Já tě již dlouho cítím, a nemám o tobě iluze. Přesto jsem vždy byl vstřícný.
   Ale je to tvoje cesta. Vybral sis cestu zloby, msty. Je to tvoje volba a já ji budu respektovat.

 17. ad: Leo, doporučuji méně konspiračních teorií.

  Leo, též doporučuji méně „konspiračních teorií“…:-)) Notabene, když si toto slovní spojení přeložíte do srozumitelného jazyka a zjistíte, že ve skutečnosti vlastně nic takového ani neexistuje. Protože platí, že buď je něco pravda, nebo není. Tečka.

  ___________________________________

  Konspirační pravda

  Pořád slyšíme jenom: „konspirační teorie, konspirační teorie“. Co vlastně tento výraz znamená, co znamenal dřív a co znamená dnes? Má smysl přemýšlet o tom, jestli jsou některé konspirační teorie pravdivé a jiné nikoli, dělit je na různé druhy, spekulovat o tom, jakým způsobem vznikají, jací lidé je šíří, a tak podobně? …Nemá!

  Tak, jak používají tento výraz média a establishment vůbec, jde čistě a pouze o synonymum slova pravda. …Čímž je prostě dáno, že buď je konspirační teorie pravdivá, nebo to konspirační teorie není.
  Také na konspirační teorie a na pravdu – a na ty, kteří jim věří nebo dokonce šíří – pohlížejí s úplně stejným despektem.

  Pokud chceme těm, co výraz konspirační teorie používají, rozumět, musíme tento výraz v jejich řeči nebo textu důsledně nahradit slovem pravda – přeložit jejich řeč do logického jazyka. Teprve pak může jejich řeč dát nějaký smysl. A pokud chceme, aby rozuměli oni nám, musíme ve své řeči nebo textu důsledně používat výraz konspirační teorie místo slova pravda. Prostě přeložit to zase do jejich jazyka. A tyto výrazy je nutno nahradit a text sjednotit opravdu velice důsledně: pokud někdo používá výraz konspirační teorie, a zároveň tvrdí, že ruské noviny se jmenují Pravda, zasloužil by pořádný kopanec do jednoho z konců zažívací trubice.
  Rozhodně není dobré přistupovat na slovník protivníka, přejímat z něj nějaké výrazy, a pak tápat, a snažit se jim přisuzovat nějaký význam podle toho, jak bychom je chápali my nebo jak si myslíme, že by se snad daly chápat. Takovým způsobem se prostě domluvit nelze. Nehledě na to, že si tím člověk udělá zmatek i ve své vlastní hlavě.

  Otázka, proč v novořeči slovo pravda tímto výrazem nahrazují, není až tak těžká. Prostě si myslí, že říkat, že Jana Husa upálili za konspirační teorii, zní líp, než že ho upálili za pravdu. Tehdy tomu ještě říkali kacířské bludy, což je sice úplně to samé, ale tento výraz už přece jen poněkud zastaral.
  A řeči o tom, že „konspirační teorie šíří psychopati“? To je jen ukázka jejich výrazové chudosti a nedostatku nápaditosti při překladu něčeho tak známého, jako že blázni říkali pravdu už ve středověku… (Jan Kristek)

  „Podstatné myšlení není nesrozumitelné, protože je příliš složité, nýbrž proto že je příliš jednoduché.“ ( Heidegger M., Heraklit)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference