mapa stránek || vyhledávání

Meditace (2. část) – „Já jsem dveře…“

… Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. (kapitola 10.verš 9. – mystické evangelium Jana)

Zrodilo se, žilo a bylo, v těle člověka jménem Ježíš Nazaretský, vtělené Slovo, Duch svatý jako Bůh Syn, emanace Boha Otce. A ten pak, až v těle dospěl, učil své učedníky.

Dobrý pastýř, malba v rímských katakombách (2. pol. 3. stol.)

Dobrý pastýř, nástěnná malba z druhé poloviny 3. století v římských katakombách (Catacombe di Santa Priscilla)

Vejděte skrze mne na věčnou pastvu. Pokřtím vás, otevřu vám přístup k tomuto Slovu a vy budete v jeho jménu žít. Jako váš ovčák seslaný do zdejšího světa Otcem mám jediný úkol, přivést k Němu vaše duše. Čekám na vás vždy a stále ve vašem nitru, v božím chrámu vašeho Otce, a tam poznáte to věčné Světlo, které vás osvítí. Není to nikterak daleko. Běžte do své komůrky, zavřete se ještě i do komůrky svého srdce, uzavřete se před nástrahami a pokušeními toho Zlého, který vládne tomuto světu temnoty. Svět vás tu pak nebude držet a nad vámi, jako vyvolenými božími dětmi, ztratí veškerou moc. Jsem Světlo světa a svítím pro vás, dokud jsem na světě. A jsem váš dobrý pastýř. Prozradil jsem vám tajemství Cesty, slyšeli jste mnoho o tom, co je potřeba k čistému životu a mému učení rozumíte; dnes vás, mé ovce znám, a vy znáte můj hlas. Vše, co jsem vás učil, není určeno lidem, kteří na Cestě ještě nejsou. Pro vás ale zní můj hlas ve vašem nitru, vy máte uši ke slyšení a oči k vidění. Napojte se na tento hlas ve vašem nitru, vždyť je to věčné Slovo, panenská Moudrost jako Duch svatý.

Potlačte projevy hříchů Satana, vypuďte je ze svých srdcí a mysli. Správce tohoto světa stále jen čeká na klopýtnutí lidí; vždyť v něm není zrnko Pravdy. Vy jste však to vybrané zrno a padnete do úrodné půdy. A pak vydáte úrodu. Váš život zde již nemá příliš cenu. Je pomíjivý, a proto na něm nelpěte. Důvěřujte mi, vašemu živoucímu Slovu, vstupujte za mnou a já vás ochráním a uvedu jedinou branou do života věčného.

I já jsem v tiché modlitbě, po přijetí křtu od mého Mistra, strávil dlouhý čas na poušti. Zakusil bolest hladu a žízně, ale vedl mne Otec a ochraňovali mne Jeho andělé. Ten Zlý, Černokněžník, samotný Ďábel mne lákal a chtěl mi darovat tento svůj svět; chtěl mi sloužit. Řekl jsem mu, aby odstoupil. Jeho služba by byla odřeknutím se Otce. Když vy, mojí milí učedníci, budete sloužit mně, dojdete cti u svého Otce a ani na vás nebude moci tato démonická síla působit.

Ještě jsem, jako Světlo, na malou chvíli mezi vámi. Důvěřujte mi, konejte to, co jsem vás učil a nezůstanete ve tmě zdejšího světa. Mluvit k vám mne naučil můj Otec. Budete-li mít důvěru ke svému Učiteli, čeká vás odměna u Otce. Co činím, jaké skutky nyní konám, tomu všemu nemusíte vždy rozumět. Ale přijďte za mnou, pak pochopíte. Bděte pro mne, ale spěte pro tento svět tmy a utrpení. Čekám na vás a protože jsem vás zasvětil, tak není síly, která by vám bránila v Cestě za mnou, do výšin, do příbytků mého Otce.

Ještě chvíli budu s vámi ve své fyzické podobě. Pak odejdu a tam, kam jdu, tam vy zatím nemůžete. Máte tu své úkoly a musíte si odžít svůj život. Však žijte vždy ve Slově, v mém učení, modlete se svoji tichou modlitbou, vstupujte ke mně za života. Mé propůjčené fyzické tělo opustí již brzy tento svět, ale jak víte, nechal jsem se některým z vás poznat v celé své božské nádheře. A ta je ve vašem nitru stále, ta pro věrného žáka neumírá. I vy nakonec přijdete jako boží děti ke mně do mého království. A cestu kam jdu, znáte – můžete se po ní procházet, být se mnou, připravovat se. Jsem pro vás Cesta, Pravda i Život. Smrt vašeho těla se stane branou, kterou umíte procházet. Učil jsem vás to. Vezměte svůj kříž a odhoďte pohodlí falešného světa. Zaplatíte tu své dluhy a následujte mne, vy, které jsem s láskou učil! Nyní umíte vcházet i vycházet a máte tak i pravou pastvu.

/Volně podle kapitol a veršů Nového zákona./

Co si uvědomit pro přijetí meditace jako kýžené vnitřní modlitby, jinak řečeno i jako ztišení se v nadsmyslovém transportu? Co je smyslem toho všeho?

Rady k meditaci lze najít v mnoha moudrých knihách. Nejlepší je však živý Učitel a nejdůležitější je potom živá vlastní zkušenost. Cíl meditace je zřejmý – naučit se procesu umírání pro tento svět a zvládnout ho tak, aby po posledním odchodu duše z těla se tato již nemusela vracet. Jen tato vnitřní duchovní činnost se počítá; obdiv falešného světa lze prožít za ledaco. Kupříkladu za vytrvalost, kdy můžete lézt po kolenou na nejvyšší horu světa a nebo se můžete nechat za živa pohřbít tak, abyste se dostali do marnivého pocitu slávy /pomíjivé a veskrze marné/, když tam, k úžasu všech, vydržíte? Posunou člověka na jeho duchovní cestě mnohé malicherné kousky, které provádí pro svoji slávu? Ne! Žádná činnost člověka, určená pro svět hmoty, jako projev jeho ega, nedovede jeho duši do pravého Domova.

Není třeba mít obavy ze ztráty meditace; když je víra pevná. Tehdy se dá zvítězit i nad nepohodlím. Postoj k meditaci musí být pozitivní, jedině tak lze porazit mysl, jako nástroj Satana, která se cítí zklidněním ohrožena. Vysvětlení meditace, jako určité techniky pro duchovní praxi, není tak obtížné. Mohou přijít i neúspěchy, mohou přijít i falešní učitelé, kteří nabízejí „pozlátko“; obrazy na stěnách, umělou hudbu, vůni vonných tyčinek… Pro úspěch meditace je nutné zbavit se všeho umělého balastu. Nelpět na čase, protože člověk meditací věnuje svůj čas nejvíce smysluplně. Jde tak ke svému výstupu k návratu. Jedině přes žijícího Mistra se tak lze dostat zpět, k Bohu, Otci na nebesích. /Více v dalším pokračování./

Zajímavá stížnost učedníků Ježíše Krista a jeho reakce:

„Mistře,“ řekl mu na to Jan, „viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi.“ „Nebraňte mu,“ odpověděl Ježíš. „Kdo není proti nám, je s námi.“ Lukáš – kapitola 9-49,50

Na závěr ještě citace, krátké úryvky ze slavné bible hinduismu – Bhagavadgíty. Ta, mnoho let před Kristem, učila meditaci jako projevu oddanosti a jako pravé Cesty.

Šestý zpěv – CESTA ROZJÍMÁNÍ

14. A se srdcem klidným a nebojácným, s myslí zvládnutou a na mne upnutou, nechť tu sedí v rozjímání, pevný v slibu čistoty a všemi svými myšlenkami pohroužený v Mou nekonečnou podstatu! … 21. Tato nevýslovná blaženost, kterou nyní získal pravým Poznáním, je mimo dosah lidských smyslů. Jeho mysl je spjata s Nekonečnem a on je v Nekonečnu pevně a na věky zakotven. … 25. Tak s myslí zkrocenou a s myšlenkami postupně se odvracejícími od hmotných věcí dojde tento člověk naprostého klidu. 26. Nechť svým neskonalým úsilím zvládne a zkrotí vše, co zneklidňuje a roztěkává potulnou mysl! 27. Neboť nejvyšší blaženosti dosahuje ten, kdo se oprostil od vášní a má v srdci nekonečný oceán klidu, jenž naplňuje Mne a Já naplňuji jej. 21. Tato nevýslovná blaženost, kterou nyní získal pravým Poznáním, je mimo dosah lidských smyslů. Jeho mysl je spjata s Nekonečnem a on je v Nekonečnu pevně a na věky zakotven.

Sedmý zpěv – CESTA PRAVÉHO POZNÁNÍ

2. Vyjevím ti toto Poznání, a když si je osvojíš, nezbude nic, co bys měl poznat. … 29. Ti, kteří by chtěli uniknout zkáze a smrti, naleznou ve Mně své útočiště, neboť Jsem sama Skutečnost, Jsem samo Vysvobození!

 

Václav Žáček /Venda/ – zdroje, mimo vlastní poznání, jsou uvedeny v textu.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference