mapa stránek || vyhledávání

Meditace (2. část) – „Já jsem dveře…“

… Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. (kapitola 10.verš 9. – mystické evangelium Jana)

Zrodilo se, žilo a bylo, v těle člověka jménem Ježíš Nazaretský, vtělené Slovo, Duch svatý jako Bůh Syn, emanace Boha Otce. A ten pak, až v těle dospěl, učil své učedníky.

Dobrý pastýř, malba v rímských katakombách (2. pol. 3. stol.)

Dobrý pastýř, nástěnná malba z druhé poloviny 3. století v římských katakombách (Catacombe di Santa Priscilla)

Vejděte skrze mne na věčnou pastvu. Pokřtím vás, otevřu vám přístup k tomuto Slovu a vy budete v jeho jménu žít. Jako váš ovčák seslaný do zdejšího světa Otcem mám jediný úkol, přivést k Němu vaše duše. Čekám na vás vždy a stále ve vašem nitru, v božím chrámu vašeho Otce, a tam poznáte to věčné Světlo, které vás osvítí. Není to nikterak daleko. Běžte do své komůrky, zavřete se ještě i do komůrky svého srdce, uzavřete se před nástrahami a pokušeními toho Zlého, který vládne tomuto světu temnoty. Svět vás tu pak nebude držet a nad vámi, jako vyvolenými božími dětmi, ztratí veškerou moc. Jsem Světlo světa a svítím pro vás, dokud jsem na světě. A jsem váš dobrý pastýř. Prozradil jsem vám tajemství Cesty, slyšeli jste mnoho o tom, co je potřeba k čistému životu a mému učení rozumíte; dnes vás, mé ovce znám, a vy znáte můj hlas. Vše, co jsem vás učil, není určeno lidem, kteří na Cestě ještě nejsou. Pro vás ale zní můj hlas ve vašem nitru, vy máte uši ke slyšení a oči k vidění. Napojte se na tento hlas ve vašem nitru, vždyť je to věčné Slovo, panenská Moudrost jako Duch svatý.

Potlačte projevy hříchů Satana, vypuďte je ze svých srdcí a mysli. Správce tohoto světa stále jen čeká na klopýtnutí lidí; vždyť v něm není zrnko Pravdy. Vy jste však to vybrané zrno a padnete do úrodné půdy. A pak vydáte úrodu. Váš život zde již nemá příliš cenu. Je pomíjivý, a proto na něm nelpěte. Důvěřujte mi, vašemu živoucímu Slovu, vstupujte za mnou a já vás ochráním a uvedu jedinou branou do života věčného.

I já jsem v tiché modlitbě, po přijetí křtu od mého Mistra, strávil dlouhý čas na poušti. Zakusil bolest hladu a žízně, ale vedl mne Otec a ochraňovali mne Jeho andělé. Ten Zlý, Černokněžník, samotný Ďábel mne lákal a chtěl mi darovat tento svůj svět; chtěl mi sloužit. Řekl jsem mu, aby odstoupil. Jeho služba by byla odřeknutím se Otce. Když vy, mojí milí učedníci, budete sloužit mně, dojdete cti u svého Otce a ani na vás nebude moci tato démonická síla působit.

Ještě jsem, jako Světlo, na malou chvíli mezi vámi. Důvěřujte mi, konejte to, co jsem vás učil a nezůstanete ve tmě zdejšího světa. Mluvit k vám mne naučil můj Otec. Budete-li mít důvěru ke svému Učiteli, čeká vás odměna u Otce. Co činím, jaké skutky nyní konám, tomu všemu nemusíte vždy rozumět. Ale přijďte za mnou, pak pochopíte. Bděte pro mne, ale spěte pro tento svět tmy a utrpení. Čekám na vás a protože jsem vás zasvětil, tak není síly, která by vám bránila v Cestě za mnou, do výšin, do příbytků mého Otce.

Ještě chvíli budu s vámi ve své fyzické podobě. Pak odejdu a tam, kam jdu, tam vy zatím nemůžete. Máte tu své úkoly a musíte si odžít svůj život. Však žijte vždy ve Slově, v mém učení, modlete se svoji tichou modlitbou, vstupujte ke mně za života. Mé propůjčené fyzické tělo opustí již brzy tento svět, ale jak víte, nechal jsem se některým z vás poznat v celé své božské nádheře. A ta je ve vašem nitru stále, ta pro věrného žáka neumírá. I vy nakonec přijdete jako boží děti ke mně do mého království. A cestu kam jdu, znáte – můžete se po ní procházet, být se mnou, připravovat se. Jsem pro vás Cesta, Pravda i Život. Smrt vašeho těla se stane branou, kterou umíte procházet. Učil jsem vás to. Vezměte svůj kříž a odhoďte pohodlí falešného světa. Zaplatíte tu své dluhy a následujte mne, vy, které jsem s láskou učil! Nyní umíte vcházet i vycházet a máte tak i pravou pastvu.

/Volně podle kapitol a veršů Nového zákona./

Co si uvědomit pro přijetí meditace jako kýžené vnitřní modlitby, jinak řečeno i jako ztišení se v nadsmyslovém transportu? Co je smyslem toho všeho?

Rady k meditaci lze najít v mnoha moudrých knihách. Nejlepší je však živý Učitel a nejdůležitější je potom živá vlastní zkušenost. Cíl meditace je zřejmý – naučit se procesu umírání pro tento svět a zvládnout ho tak, aby po posledním odchodu duše z těla se tato již nemusela vracet. Jen tato vnitřní duchovní činnost se počítá; obdiv falešného světa lze prožít za ledaco. Kupříkladu za vytrvalost, kdy můžete lézt po kolenou na nejvyšší horu světa a nebo se můžete nechat za živa pohřbít tak, abyste se dostali do marnivého pocitu slávy /pomíjivé a veskrze marné/, když tam, k úžasu všech, vydržíte? Posunou člověka na jeho duchovní cestě mnohé malicherné kousky, které provádí pro svoji slávu? Ne! Žádná činnost člověka, určená pro svět hmoty, jako projev jeho ega, nedovede jeho duši do pravého Domova.

Není třeba mít obavy ze ztráty meditace; když je víra pevná. Tehdy se dá zvítězit i nad nepohodlím. Postoj k meditaci musí být pozitivní, jedině tak lze porazit mysl, jako nástroj Satana, která se cítí zklidněním ohrožena. Vysvětlení meditace, jako určité techniky pro duchovní praxi, není tak obtížné. Mohou přijít i neúspěchy, mohou přijít i falešní učitelé, kteří nabízejí „pozlátko“; obrazy na stěnách, umělou hudbu, vůni vonných tyčinek… Pro úspěch meditace je nutné zbavit se všeho umělého balastu. Nelpět na čase, protože člověk meditací věnuje svůj čas nejvíce smysluplně. Jde tak ke svému výstupu k návratu. Jedině přes žijícího Mistra se tak lze dostat zpět, k Bohu, Otci na nebesích. /Více v dalším pokračování./

Zajímavá stížnost učedníků Ježíše Krista a jeho reakce:

„Mistře,“ řekl mu na to Jan, „viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi.“ „Nebraňte mu,“ odpověděl Ježíš. „Kdo není proti nám, je s námi.“ Lukáš – kapitola 9-49,50

Na závěr ještě citace, krátké úryvky ze slavné bible hinduismu – Bhagavadgíty. Ta, mnoho let před Kristem, učila meditaci jako projevu oddanosti a jako pravé Cesty.

Šestý zpěv – CESTA ROZJÍMÁNÍ

14. A se srdcem klidným a nebojácným, s myslí zvládnutou a na mne upnutou, nechť tu sedí v rozjímání, pevný v slibu čistoty a všemi svými myšlenkami pohroužený v Mou nekonečnou podstatu! … 21. Tato nevýslovná blaženost, kterou nyní získal pravým Poznáním, je mimo dosah lidských smyslů. Jeho mysl je spjata s Nekonečnem a on je v Nekonečnu pevně a na věky zakotven. … 25. Tak s myslí zkrocenou a s myšlenkami postupně se odvracejícími od hmotných věcí dojde tento člověk naprostého klidu. 26. Nechť svým neskonalým úsilím zvládne a zkrotí vše, co zneklidňuje a roztěkává potulnou mysl! 27. Neboť nejvyšší blaženosti dosahuje ten, kdo se oprostil od vášní a má v srdci nekonečný oceán klidu, jenž naplňuje Mne a Já naplňuji jej. 21. Tato nevýslovná blaženost, kterou nyní získal pravým Poznáním, je mimo dosah lidských smyslů. Jeho mysl je spjata s Nekonečnem a on je v Nekonečnu pevně a na věky zakotven.

Sedmý zpěv – CESTA PRAVÉHO POZNÁNÍ

2. Vyjevím ti toto Poznání, a když si je osvojíš, nezbude nic, co bys měl poznat. … 29. Ti, kteří by chtěli uniknout zkáze a smrti, naleznou ve Mně své útočiště, neboť Jsem sama Skutečnost, Jsem samo Vysvobození!

 

Václav Žáček /Venda/ – zdroje, mimo vlastní poznání, jsou uvedeny v textu.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

93 komentářů

 1. Venda
  Ad: Cíl meditace je zřejmý – naučit se procesu umírání pro tento svět a zvládnout ho tak, aby po posledním odchodu duše z těla se tato již nemusela vracet.
  Ad: Jedině přes žijícího Mistra se tak lze dostat zpět
  Vendo. To co píši, nepíši ve zlém.
  Mohu ti garantovat, že dokud budeš ulpívat, na své frustraci ze stvoření a ulpívat na dogmatech, osvícení nedosáhneš. Ne kvůli tvé frustraci, ale kvůli tvému ulpívání.

  1. ad: …dokud budeš ulpívat, na své frustraci ze stvoření a ulpívat na dogmatech, osvícení nedosáhneš. Ne kvůli tvé frustraci, ale kvůli tvému ulpívání.

   +1!

  2. Milý Leo,
   píšeš : „Mohu ti garantovat, že dokud budeš ulpívat, na své frustraci ze stvoření a ulpívat na dogmatech, osvícení nedosáhneš. Ne kvůli tvé frustraci, ale kvůli tvému ulpívání.“

   Nevím o své flustraci ze stvoření – naopak, již mnohokráte jsem objasňoval Cestu, jak se z tohoto světa vymanit. Jasné je, že prožít si to, co prožít mám, to musím, a to také přijímám. A ani nevím o ulpívání na dogmatech. Učení Mistrů, tato věda o duši žádná dogmata nemá.

   Nedávno jsi tu pro někoho napsal tyto vzácné myšlenky : „Nejsem z těch, kteří se druhým posmívají kvůli jejich cestě. Cest je mnoho a každemu je určena jiná. Každý jsme dostali do vínku něco jiného, takže nač vyvolávat jakoukoli averzi. Mě naprosto netrápí, se člověk snaží řadit ke křesťanum, židům, buddhistům atd. mě spíše zajímá jaký ten konkrétní člověk je. Jestli je dobrý, nebo ne:).

   To je velmi dobře napsáno.

   A ještě pro úplnost doplním z mého již čtyři roky starého článku definici lpění, tak, jak je objasněna v učení, které jsem přijal.

   Čtvrtou vášní je lpění, známé jako Moh /jazyk sanskrtu i hindi/. Značí zaslepenost a nesprávné připoutání se k věcem a k jejich udržení. Věci a vztahy nás pohlcují a my nemáme čas na nic jiného. Žádný čas na zdokonalování sebe sama, na duchovní záležitosti, na např. altruistickou službu. Jsme ve věčném shonu mezi domovem a prací, zaneprázdněni rodinou a svými věcmi. Není příliš času na jídlo, ani na spánek. Když už se konečně rozhodujeme, že už snad ANO, už chceme něco pro pozdvižení své duše, sebe sama, tak tato vášeň zrychlí tempo a vemlouvavě říká: „TEĎ ještě ne, na to přece nemáš čas, později, ještě přece musíš udělat to či ono.“ Lpění je králem odkladů a hlavně chce, abychom se nestarali právě o duchovní záležitosti. Lpění tak připravuje půdu rozličným starostem, stresům a vzniku potíží a dělá z jejich řešení hlavní smysl života jedince!

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. Venda
    Kolik buddhistických mistrů, za posledních 200 let dosáhlo osvícení ?
    Kolik křesťanských duchovních, za posledních 2000 let dosáhlo probuzení?
    Kolik judaistických rabe, za posledních 500 let prošlo proměnou?
    To znamená, že je něco špatně.
    Oproti tomu znám několik probuzených, kteří dokázali rozpoznat nánosy ideologie.

    Ad: Nedávno jsi tu pro někoho napsal
    Ano. A napsal bych to opět a znovu stejně, v kontextu hermetiky. :)

    —————————————————————————–
    Ad: definici lpění, tak, jak je objasněna v učení, které jsem přijal.
    —————————————————————————–

    1. Leo, lituji, ale teď ti v úvodu nerozumím.

     Píšeš otázky :
     Kolik buddhistických mistrů, za posledních 200 let dosáhlo osvícení ?
     Kolik křesťanských duchovních, za posledních 2000 let dosáhlo probuzení?
     Kolik judaistických rabe, za posledních 500 let prošlo proměnou?

     A pak, aniž znáš odpověď, jsi napsal – „To znamená, že je něco špatně.“

     Tomu nerozumím.

     Napsal jsem ti a pochválil jsem to jako vzácné – „Nedávno jsi tu pro někoho napsal tyto vzácné myšlenky“ a citoval jsem těch pár vět. Je dobře, že bys je uvedl znovu.

     na závěr – prosím tě, můžeš mne poučit – napsal jsi mi :“Oproti tomu znám několik probuzených, kteří dokázali rozpoznat nánosy ideologie.“

     Můžeš některé uvést, ať mám představu ?
     Díky
     Václav Žáček

    2. Venda
     Ad: Můžeš některé uvést, ať mám představu ?
     Ti lidé, neprožívají život učitelů. Prožívají život lidský a zveřejnění jejich jmen, by je nepotěšilo. :) a při tom nikdo nemusí mít obavy, že by zaháleli. :)
     Ad: ať mám představu ?
     Představy nebrat! :)))))
     Ad: Píšeš otázky : A pak, aniž znáš odpověď, jsi napsal
     A budu v tom pokračovat:
     Kolik apoštolů dosáhlo probuzení a poznalo pravdu?
     Tvůj živoucí mistr dosáhl osvícení? A zří pravdu?
     Ad: A pak, aniž znáš odpověď
     Na první bráně je napsána prostá otázka „bůh“

     Ps: nejsem ten, komu bys měl odpovídat na jakékoli otázky. „Důležité“ je abys odpověď nalezl ty. :)

    3. Leo, teď ti opravdu nerozumím.

     Napsal jsi tři otázky – a ty jsou jasné. A ihned pod nimi větu, že je něco špatné :

     Venda
     Kolik buddhistických mistrů, za posledních 200 let dosáhlo osvícení ?
     Kolik křesťanských duchovních, za posledních 2000 let dosáhlo probuzení?
     Kolik judaistických rabe, za posledních 500 let prošlo proměnou?
     To znamená, že je něco špatně.

     Stačí mi jen objasnit, co znamená to „to“ ? Jaký předmět se skrývá v tomto souvětí? Něco je špatně v těch třech předchozích otázkách ?

     Děkuji za objasnění.
     Václav Žáček

    4. Já rozumím :-)))

     Ale že nerozumí Venda, to je celkem jasné.

 2. ad: …a nejdůležitější je potom živá vlastní zkušenost.

  Na tak to určitě, Vendo. Co na to Vaše „živá vlastní zkušenost“ – (S)VĚDOMÍ – se zmrdstvím s názvem kádéůčéesel?

  Vyjevím ti toto Poznání, a když si je osvojíš, nezbude nic, co bys měl poznat. Jsem sama Skutečnost, Jsem samo Vysvobození!

  1. Honzo, vzpomínáte na Vaše sdělení o sobě v nedávné diskuzi – není to tak dlouho : „patřím k lidem, kteří si zásadně nic nemyslí….“

   A víte, že to zase dokazujete?

   Pěkný den.
   Václav Žáček

    1. Již byste se zase mohl na sebe podívat do zrcadla – jak jste tu nedávno napsal k tomu pohledu :“Chci být člověkem, který se mi nehnusí“
     A netančete přitom svůj tanec, ať se vidíte v ostrých konturách.

    2. ad: A netančete přitom svůj tanec, ať se vidíte v ostrých konturách.

     ***Chce-li člověk s duchovním snažením správně užívat vivék,jako schopnost správně používat svůj intelekt v rozlišování / a je to opravdu nutnost/, musí pozorně uvažovat o tom, co je dobré, co není, co je opravdové, co falešné, co je užitečné a co je bez ceny. Je tak opravdovým základem nalézt jisté velké univerzální pravdy a principy, pevně je uchopit a v jejich světle pak uvažovat o všem ostatním – to a ještě mnohé se skrývá pod rozlišováním; prázdná fráze nepomůže. Vždy je lépe vědět, co je „za tím“***

     Už se vidíte? Nebo budete zase dál jen mlžit? Teda né, že by mě to překvapilo. Notabene u pokrytců. Vendo, takovým jako jste Vy, nevěřím ani pozdrav.

  1. Velmi zajímavé animované ztvárnění faktů o životě ve světě, kam přinesl Ježíš Kristus, Mohamed, Mojžíš a Abrahám, své učení.
   Potoky lidské krve a vraždy ve jménu svého náboženství. A přetrvalo to až do dnešních dnů.

   Dodám jen, že to vraždění z videa je věrným obrazem touhy po moci. A nadějí je, že se od toho lze odpoutat.

   Díky
   Václav Žáček

 3. ad „I já jsem v tiché modlitbě, po přijetí křtu od mého Mistra…“

  Vendo, kdo je Vaším Mistrem, prozradíte? Předpokládám správně, že je to nějaký žijící „zasvěcenec“?

  1. Ano, předpokládáte správně a prozradím. Je jim Baba Gurinder Singh Ji.

   Není uveden v článku pana Vojtíška, na který jste tu dal nedávno odkaz. Když si jeho jméno dáte do vyhledávače, lze o něm zjistit i více.

   Citujete ne celou větu z mého článku „I já jsem v tiché modlitbě, po přijetí křtu od mého Mistra……./věta pokračuje/…strávil dlouhý čas na poušti. Zakusil bolest hladu a žízně, ale vedl mne Otec a ochraňovali mne Jeho andělé.

   Chtěl jsem tím jen poukázat na ten fakt, že i Ježíš měl svého Mistra, který jej pokřtil – zasvětil.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. Pane Vendo, děkuji za vstřícnost, po pravdě jsem nečekal, že mi na to odpovíte. Nyní již však také chápu, proč není a nemůže být Vaším „mistrem“ Ježíš Kristus. Chápu, že i Vašeho mistra považujete za vtělené Slovo, respektuji to, ačkoliv nesouhlasím.

    Pokud tím Ježíšovým „mistrem“ myslíte Jana Křtitele, tak kdybyste četl Písmo pozorně, zjistil byste, že to byl pouhý symbol a Křtitel rozhodně nebyl Ježíšovým „mistrem“ jak tvrdíte. Sám Křtitel, když viděl Ježíše tak jej nechtěl pokřtít a Ježíš mu sám nařídil, aby „bylo učiněno spravedlnosti“. Ale nikoliv k tomu, aby Ježíš teprve v tomto momentu dostal od Boha (nebo snad přímo od Křtitele!) moc, ale byl to symbol a důkaz pro ostatní. Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: Já potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou? Nebraň tomu, odpověděl mu Ježíš. Takto máme naplnit veškerou spravedlnost. A tak mu nebránil. (Mt 3, 13 – 15)

    V řece Jordán se křtili lidé k pokání a pro možnost odpuštění hříchů, ale hříchy může odpustit jen Bůh. Svým křtem v Jordánu Ježíš symbolicky nabírá „hříchy lidí“, které odnesl na kříži, kde ten svůj pravý křest teprve dokonal, aby Bůh mohl všem lidem, stojí-li o to, odpustit a smířit s Bohem. Tedy aby naplnil „veškerou spravedlnost v Bohu“. Do detailů velmi dobře popsáno zde : http://www.buhzachrance.estranky.cz/clanky/krest-duchem-svatym—cast-1.-januv-krest-vodou-a-krest-duchem-svatym.html

    1. Ano, to je přesné, i já to tak chápu, Kristus se nechává pokřtít přesto, že to nepotřebuje, neboť měl probuzenou Kundaliní již od narození, tak přesto přijímá křest, aby se doslova stmelil s obyčejným lidem, aby symbolicky pro ně zakořenil na Zemi.

    2. Fíííhá, tak „doslova stmelil“ a „symbolicky pro ně zakořenil na Zemi“. Panejo! To je panečku jazyk! LínáKunda, hadr..

    3. Jendo, Vy ty věci vidíte jinak než já, to určitě nevadí :-) ale jen chci napsat, že s Kundalini Ježíš vůbec neoperoval, stejně jako v jeho učení a následování se s Kundalini energií vůbec operovat nemusí a dle mého ani nemá (protože to není bezpečné a Bůh to nejenže od lidí nevyžaduje, ale ani si to nepřeje – opět můj názor a zkušenost). Pokud však vědomě operujete s hadí silou a následně máte vidění bytostí, které Vás straší a usilují o život, potvrzujete bohužel spíše můj názor.

     A ten dotyk Ducha svatého – to není o pocitech a slyšení, ale o kompletní proměně člověka. Pocity a stavy ještě nikoho nespasí.

    4. Kundalini bych k Ježíši moc nepletl. Ale, kde pak bral ty nadpřirozené vlastnosti – chození po vodě, např.?

    5. Aleši, záleží kdo je pro Vás Ježíš. Pokud /jako pro mě/ vtělený Bůh, pak je odpověď zřejmá – jako Bůh mohl všelicos. Pokud je pro Vás Ježíš jen člověk (a je jedno zda duchovní a pokročilý mistr nebo lhář a blázen) pak Vám nepomohu, nejrůznějších (i „vědeckých“) vysvětlení zázraků je internetu mnoho.

    6. Omlouvám se, že vstupuji do vaší diskuze drobným dotazem.

     Ježíš, jako vtělený Bůh-Syn mohl překračovat boží zákony, jak píšete Alešovi? Jestli to mohl, pak z toho plyne, že to bylo v zájmu získání příznivců, obdivovatelů, či proč – co potřeboval dokázat? Že by tím mohl ke svému učení přilákat nové vyznavače a nebo to měla být jen taková exhibice. Jeden z učedníků to chození po vodě myslím nedokázal a bylo mu řečeno, že má slabou víru, bylo tak nějak?

     Ostatně, Ježíš nemohl tuto sílu kundalíni nijak znát – v židovském náboženství, ve Starém zákoně se snad vyskytovala?

     A zajímavost i pro ostatní – v učení Sant Mat je jednoznačně zdůrazněno, že Synové, Mistři přicházejí mezi lidi s jednoznačným úkolem a „nebudou přesvědčovat lidi tohoto světa o své pravdě užíváním zázračných či nadpřirozených sil“.

     Venda

    7. Vendo, má odpověd je následjící. Ježíš určitě dělal určité zázraky, aby dokázal určitým lidem svou božskou podstatu (nikoliv lidskou podstatu jako jiní i velicí duchovní mistři nebo mágové, ale jedinečnost boží, že On je ten zaslíbený Mesiáš – viz celý Starý zákon). Na druhou stranu, mnohé ze zázraků, které se dostaly do evangelií mají i svůj vnitřní smysl (proměnění vody ve víno, uzdravení malomocného, vzkříšení Lazara,…), zkrátka byly vždy prováděny s vůlí Boží. Celý Ježíšův život je jedno velké Boží Zjevení a ty zázraky k tomu prostě patří. Na konci Janova evangelia je uvedeno: „Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané.“ (Jan 21,25)

    8. …Ještě dovětek: Když se vás dotkne duch svatý, tak to skutečně připomíná zurčení vody, malý pramínek síly od shora dolů tekoucí, na chvilku zazurčí, a hned je zas pryč, …je to velmi vzácný jev, spontánní pohlazení od Ducha svatého!

 4. Lukáši,

  mojim Mistrem byl Jóži Nežertolkochleba. A čo z toho vyplýva?

  Budem aj ja ešte ,,spásať trávu Nebeskú“ ? Ktovie, či môj Mistr bol z ,,iného sveta“?…

 5. Pane Vendo,
  ještě jste zapoměl uvést násladující verše ze šestého zpěvu Bhagavatgíty :
  Bg 6.33 — Arjuna prohlásil: Ó Madhusūdano, systém yogy, který jsi shrnul, se mi zdá nepraktický a nezvládnutelný, protože mysl stále těká a nevydrží v klidu.
  Bg 6.34 — Ó Kṛṣṇo, mysl je neklidná, bouřlivá, umíněná a velice silná. Myslím, že zkrotit ji je těžší než si podmanit vítr.
  Význam:

  Mystickou yogu, kterou Pán Kṛṣṇa popsal Arjunovi — počínaje slovy śucau deśe a konče yogī paramaḥ — Arjuna nyní odmítá, jelikož se necítí schopen ji provádět. Obyčejný člověk v tomto věku Kali nedokáže odejít z domova na osamělé místo v horách nebo v džungli, kde zasvětí život yoze. Kali-yuga se vyznačuje krutým bojem o život, který je navíc krátký. Lidé nemají vážný zájem o seberealizaci, ani když se jim nabízejí jednoduché a praktické prostředky, natož pak v případě tohoto obtížného systému yogy, který vyžaduje žít usměrněným způsobem, sedět v určité pozici na určitém místě a odpoutat mysl od hmotných činností. Arjuna jakožto praktický člověk uvážil, že tuto yogu nelze provádět, přestože k tomu měl mnoho dobrých předpokladů. Patřil ke královskému rodu a měl mnoho vznešených vlastností: byl mocný válečník obdařený dlouhým životem a především byl nejdůvěrnějším přítelem Pána Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství. Tehdy, před pěti tisíci lety, měl Arjuna mnohem lepší možnosti než my dnes, ale přesto tento systém yogy odmítal přijmout. A nenajdeme také jediný historický zápis o tom, že by se mu kdy věnoval. Z toho plyne, že jej obecně není možné ve věku Kali následovat. Může se samozřejmě najít několik vzácných lidí, kteří by toho byli schopni, ale pro obyčejného člověka je to nemožné. Jestliže tomu tak bylo již před pěti tisíci lety, což teprve nyní? Ti, kdo napodobují tuto yogu v různých takzvaných školách a spolcích, sice mohou být sami se sebou spokojení, ale ve skutečnosti pouze ztrácejí čas. Vůbec neznají žádaný cíl.

  Co k tomu dodat ?

  1. ad:Z toho plyne, že jej obecně není možné ve věku Kali následovat. Může se samozřejmě najít několik vzácných lidí, kteří by toho byli schopni, ale pro obyčejného člověka je to nemožné. Jestliže tomu tak bylo již před pěti tisíci lety, což teprve nyní? Ti, kdo napodobují tuto yogu v různých takzvaných školách a spolcích, sice mohou být sami se sebou spokojení, ale ve skutečnosti pouze ztrácejí čas. Vůbec neznají žádaný cíl.

   +1!

   Víra v život, v sebe sama, ve druhé, musí být stavěna na tvrdé skále realismu: tj, na schopnosti vidět zlo tam, kde je, vidět podvody ničení a sobectví nejen tehdy, když jsou samozřejmé, ale i v jejich mnoha přestrojeních a racionalizacích. Vskutku, víra, naděje a láska musejí jít ruku v ruce s úsilím vidět realitu v celé její nahotě tak, aby člověk vyřazený ze společnosti byl v pokušení nazvat takový postoj „cynic-kým“. A cynické to je, pokud tím míníme odmítnutí účastnit se sladkých a zjevných lží zakrývajíc téměř vše, co bylo řečeno a myšleno. Tento druh cynismu však cynismem není; je to odmítnutí, a to nempromisně, hrát v podvodném systému. Mistr Eckhart to vyjádřil krátce a jadrně, když o „jednom prostém“ (myslel Ježíše), řekl: „On neklame, ale také není klamán“.
   Vskutku, ani Budha, ani proroci, ani Ježíš, ani Eckhart, ani Spinoza, ani Marx, ani Schweitzer nebyli „mírní idealisté“. Naopak, byli to tvrdohlaví realisté a mnozí z nich byli pomlouváni a pronásledováni ne proto, že kázali ctnosti, ale proto, že mluvili pravdu. Nerespektovali moc tituly, ani slávu a věděli, že císař je nahý;, a věděli také, že moc může zabíjet „pravdomluvné“.
   (Erich Fromm)

  2. ad.Co k tomu dodat ?
   ——————————————–
   To,že existuje i přímá cesta.

  3. Ano Jaromíre, zkrotit lidskou mysl je velmi obtížné. V mnoha článcích tady a v diskuzi o tom píšu / ve třetím pokračování bude ještě popis, „jak na to“/. Vášně – kam, krodh, lobh, moh a ahankár jsou vášněmi smyslů a smysly patří jako nástroj mysli a ta je nezbytným nástrojem těla. A tudíž jsou tělo, mysl a smysli pevně připoutány ke světu, kam byly ve stvoření umístěny. Otevřít se pro cestu působení vyššího vědomí a ovládnout ji je tady přímo nadlidský úkol. Zrovna jako jeden ze sta tisíců lidí není Mozartem či jiným géniem, zrovna tak je těžké najít Mistry v duchovní sféře právě žitého života. Ale počítá se každé snažení, kdy jeden konkrétní člověk hledá a kdy se nenechá svojí myslí zmítat ve vášních smyslů, které ona s radostí akceptuje.

   Odejít dnes ve věku Kali do samoty je obtížné. V klimaticky mnohem příznivějších podmínkách než u nás si to mohou dovolit lidé bez závazků, lidé kteří nemusí živit rodiny, kteří přijmou askezi a hlubokou meditaci jako hlavní prostředek a kdy jisté náboženské zvyky berou takového člověka jako svatého muže, který požívá určité skromné výhody. I tak ale není ještě úspěch vždy jistý. Učení, které jsem přijal, nabádá adepta pro dnešní věk k žití čestného a spravedlivého života, kdy si získává prostředky ke skromnému životu poctivou prací a kdy plní své povinnosti ve vztazích, které má.

   O mysli, o chtíčích a vášních, je v Bhagavadgítě popsáno mnoho. Podle mne je to obrovský souhrn morálních a etických principů. Stará Čína, v tom období, kdy je známá jako doložitelná civilizace, nabídla TAO, kterému jsou přičítány významy jako zákon, Bůh, život, v sanskrtu jako óm, nejvyšší átman, zdroj dharmy, univerzální a nezničitelná alaja. Mnohé lze na cestě intelektuálního poznání získat z učení velkého Zarathuštry, který dával lidem své doby šest způsobů, jak se Bůh dává lidem poznat. Ale zase je to doba tisíce let stará a dnešek, s tzv.“rozvinutou civilizací“ je duchovně někde zcela jinde! Opomíjím teď učení Ježíše Krista, který se v mých příspěvcích prolíná jako ta tzv. zlatá niť. Je to logické, protože již více jak tisíc roků se náboženství, které vzniklo /?/ z jeho učení snaží o svoji dominanci. Odehrávalo se to ne vždy v míru a lásce, ale s podporou světské moci tu muselo být něco, /tak jako i v jiných částech světa /, co mělo ovládat lidské duše i po stránce vnitřního života. Dnes žádné náboženství nemá žijícího Mistra a důsledky jsou vidět. Vládnou tak mnohá rozdělení v mnoha náboženstvích, střety skupin, vyznavačů různých rituálů s vyznáním umělých dogmat. To vše přinesli lidé, jejichž mysli podlehli v určité míře vášním a chtěli se prosadit ve světě / uplatňovat moc / na úkor svého zemřelého Mistra a jeho učení. Jen naprostý ignorant by mohl tvrdit, že to tak není. Takový člověk je slepý a nevědomý.

   Ve zkratce mých celkem třech stručných povídání k meditaci se jen velmi jemně dotýkám /ještě dotknu/ její důležité a nezastupitelné podstaty pro duchovní život. Je to jen jedna z mnoha nabídek možné prvotní informace a záleží pak na každém jednom jedinci, který kdy vůbec dospěje v tomto nepřátelském světě k byť jen malému – počátečnímu zájmu o duchovní činnosti, zda se s ní potká, zda si ji všimne a bude s ní / i někdy později / pracovat. To důležité tedy je, aby člověk získal informaci, která mu pootevře oči a začne vnímat svět i jiným pohledem.

   V dnešním světě lze získávat informace celkem snadno. Je jich obrovské množství – pro příklad. Zadal jsem si do googlu heslo lokomotiva. Přibližný počet výsledků: 6 170 000 . Heslo láska – přibližný počet výsledků: 20 000 000, heslo sex – přibližný počet výsledků: 1 790 000 000, heslo Ježíš Kristus – přibližný počet výsledků: 452 000, heslo víra – přibližný počet výsledků: 684 000…. . Něco to ukazuje, že?

   Přesto však, i v jistém viditelném úpadku morálního a etického života, je vždy a vždy byla naděje. Hodnotná díla Mistrů minulosti, ať již Bhagavadgíta, Védy, Upanišády, Ádi Granth či Bible, nabízejí zápisy poznání, popis cesty…./dál to nemá cenu popisovat/. A pak je na každém hledajícím v duchovní oblasti, jak intelektem pochopí, co pochopí a hlavně pak, jestli se vydá k té naději i v tomto věku Kálí.

   Proto i v mém článku byl naprosto nepatrný odkaz na Bhagavatgítu, proto i, a to hlavně, se snažím nabídnou pro někoho tu prvotní informaci. Jsem tu osočován z „kroucení“, je mi doporučováno, abych dál nepsal. Dnes stránky gnosis / k tomuto času / navštívilo 136 lidí. Je dobré se podívat sem a zamyslet se, o co se lidé hlavně zajímají – http://www.toplist.cz/zpravodajstvi. V průměru denních návštěv jsou tyto stránky na 36.místě a ty před nimi ukazují skutečný zájem lidí. Lze těžko odhadnout, kolik zdejších návštěvníků vůbec dojde k článkům autorů a do jejich rubrik a diskuze. Když se tak na ta čísla dívám, říkám si, že by z mého pohledu bylo dobré, kdyby třeba týdně jen jednoho člověka zaujala k zamyšlení třeba ta meditace. Meditace přece není to, co nutí člověka chodit a vysedávat v hospodě. Není tím, co probouzí domácí násilí a vede k rozvratům manželství. Meditace je nástroj mnohokráte popsaný ve svatých knihách, doporučený a pro duchovní rozvoj vlastně i jediný. Vede právě k tomu boji pro ovládnutí mysli člověka a jeho vášní. Vede člověka k čistotě! Drobný úryvek „Gíty“ : kapitola 16, sloka 1-3:
   „1. Opět promluvil Vznešený: „Neohroženost, čistota srdce, vytrvalost ve cvičení a vědění, velkodušnost a dokonalá vláda nad smysly, oddanost, čtení svatých písem a sebekázeň,
   2. trpělivost, pravdivost, jasný klid, sebezapření, mírumilovnost, soucit, laskavost, pokora, pevné předsevzetí a neznalost škodolibosti a závisti,
   3. velkomyslnost, statečnost, čistota a přátelskost – toto, ó potomku králů, jsou vlastnosti předurčené pro stav božský!

   V závěru, Jaromíre, píšete správně o ztrácení času. Byl nám každému různě dán. A každý si může vyhodnotit, jak mnoho ho ztrácí pro jiné, světské zájmy, a kolik ho věnuje své duchovní Cestě.

   Díky za inspiraci.
   Václav Žáček

   1. Ještě jsem zapomněl, milý Jaromíre, zdůraznit, že jsem toho neuvedl daleko více. A tak jen pár mých postřehů v souvislosti s tématem meditace.

    Vy mne upozorňujete na dva verše, ale ona celá šestá kapitola Gíty je o ovládání mysli a smyslů v meditaci s dospěním plného vědomí k Bohu. A tak bych těch slok – veršů měl z této kapitoly citovat mnohem více.

    Již kapitola třetí a pátá o karma józe má svoji důležitost. Zrovna tak kapitola osmá o dosažení Nejvyššího Boha, kapitola dvanáctá o oddané službě, kapitola a sloky patnáctá a šestnáctá.

    Zkrátka, studnice poznání v Bhagavatgítě je bezedná.

    Pěkný den
    Václav Žáček

    1. to jsem docela rád, když se tu prosazují filosofie a náboženství /nauky/ Východu. jak je to asi s meditací v taoismu a v buddhismu?

    2. Dovolím si hledat v dnešní podvečer trošku odpovědí.
     Egon Bondy napsal ve svých verších k TAO tyto myšlenky.

     Jestliže má Podnebesí počátek, má tedy i Matku.
     A kdo dospěje k tomu, že má Matku, pochopí, že je dítětem.
     A kdo dospěje k tomu, že je dítětem,
     dospěje k opětovné přítulnosti ke svojí Matce.
     A tehdy už ztráta těla není žádným neštěstím!
     Zataras vstupy svého nitra a uzavři jejich brány a tvoje tělo bude bez námahy!
     Rozevři vstupy svého nitra a uvolni jejich průchodnost a
     neubráníš si tělo od vyčerpání!
     Co nejméně očima lačnit po věcech, tomu říkám: moudrost!
     A přidržet se přitom původní jemnosti, tomu říkám: síla!
     Využívajíc Její zářivou osvětlenost, navracíte se k jasnozřivé moudrosti!
     A potom zřeknutí se tělesnosti nebude žádnou pohromou.
     A to je to, čím se dá obnovovat trvalost!
     – – – – – – – – –

     Cítím v tom umělecký popis meditativního způsobu a směřování na této čínské cestě duchovnosti!
     Lao-c‘ přinesl a oživil dávné učení, o jehož počátku není mnoho známo. Ale jako v ostatních částech světa Orientu, má i tady velký význam a objasnění TAO. Z mladší doby je již jeho objasnění, mj. jako Nád-bindú ve Védách či božský Šabd současných santů a nebo Duch svatý co by Slovo v Boží Trojedinosti!
     Jeden žák taoismu napsal tato skvostná slova : „Dokonalý člověk používá své mysli jako zrcadla. Ničeho se nezmocňuje, nic neodmítá. Přijímá, avšak neponechává si nic. Tak vítězí nad hmotou, aniž by se jemu samotnému dostalo příkoří“. Tedy odpoutání se od světa. To znám jako vairágju učení Véd. A po dosažení dokonalého vnitřního odpoutání se vstupuje člověk do nie-pan, nebeské nirvány TAO. I v tom musí být skryta technika, která se dá nazvat meditací. V meditaci TAO musí meditující pochopit i wu-wei, nauku čínských mudrců, a v ní jako základ neprosazování svého já. I tomu učí odevzdání se v meditaci nejvyššímu vědomí.

     Zítra snad něco k buddhismu – alespoň to, co znám z tohoto zdroje o meditaci.

     Pěkný večer.
     Venda

    3. děkuji, bohatě mi to stačí. Taoismus vůbecneznám. Stručné i s poetikou. Zapadá to do sebe. Myslím si, že meditace je v dnešní době móc potřebná. Doba je taková rozháraná.

     děkuji i Honzovi. Někdo se více pohybuje v praxi, jiný ví kam si dojí pro informace – !z druhé ruky!. I to je potřeba. Možná je ale lepší jídlo ochutnat než si o něm nechat vyprávět. Snad bude něco pro chuťové buňky ve třetím pokračování.

   2. Zdravim Vendo

    „Jsem tu osočován z „kroucení“, je mi doporučováno, abych dál nepsal.“

    Na to vunec nereagujte.Dokud jsou zde lidi,kteri si ten Vas clanek prectou,tak neprestavejte a piste dal. Ja jsem z tech,ktery si vzdy (nejen Vas) clanek prectu.

    K te meditaci.Vubec nechapu nektere jedince,ze je drazdi uz samotne slovo meditace.Nejvice pravdepodobne ty,kteri v zivote nemeditovali ani minutu.V Indii chce vlada postupne zavadet na skolach yogu.A v nekterych indickych veznicich uspesne zavedli meditacni programy (Vipassanu),videl jsem o tom nedavno dokument,vysledky jsou prekvapujici,snizena agrese ,lepsi zarazeni zpet do spolecnosti,atd..
    Z me strany maly priklad. Nez zaciname v nasem dojo cvicit aikido,vzdy si nejprve sedneme v rade na kolena celem k shomenu (takovy maly oltar s fotkou zakladatele a vetsinou vaza s kvetinami plus katana).Nez se tradicne uklonime ,predchazi tomu mirna 2-3 minutova meditace. Kdyz jsem zacinal,byl jsem vzdy jak na jehlach,nic mi to nerikalo a v duchu jsem si rikal co je tohle za blbost. :-))) Dnes je to naopak,ani by mi nevadila kdyby trvala dele.Ale ty 2-3 minutky staci na to,ze nechavam vsechny denni problemy za dverma naseho doja a sklidem a respektem se pripravim na hodinu.Uz jsem zazil dvakrat seminar,kde jsme meli hostujiciho ucitele z Japonska a ti se na hodinu pripravuji minimalne 5 minutovou meditaci.Neslo si nepovsimnout prekvapenych studentu a jejich nechapave pohledy.
    Muzu Vas ujistit,ze jsem za ty roky jsem nezazil nejake agresivni chvilky v hodinach,jako tomu byva u nekterych jinych bojovych umeni,kde borci prijdou a ucitel jim rekne „tak jo hosi,jdeme na to“ a rezou do pytlu ci rovnou do sebe a adrenalin strika proudem.

    Samozrejme to nesrovnavam s duchovni meditaci.Pouze zminuju,ze i ty pitome 2-3 nebo 5 minutova meditace,prinasi rozhodne pozitivni ucinek a zklidnuje tekavou mysl.
    Vcera jsem si docetl podruhe Mahabharatu.Meditacema ,pustama,askezi a modlitbama se to tam jen hemzi.Nadherne cteni,jeste lepsi nez kdyz jsem to cetl poprve.Moc bych si pral jednou dosahnout stavu,popisovanych v tomto nadhernem dile.

    Diky za clanek a preji Vam krasne dny

    Martas

    1. toto mně zaujalo, ale spíš mám úpochybnosti. Jde jako o meditaci již v posteli? Neevokuje ta postel spánek a z meditace pak není nic – a dá se to pak ráno si to nějak vybavit?

    2. Meditace a spánek je velký problém. Do postele člověk uléhá s tím cílem, že chce spát. Zatímco když chce meditovat, tak nechce spát. Jedna z jógových technik se jmenuje sankalpa. Tam je doporučeno provádět ji i v posteli před usnutím. Po zklidnění přichází to, že pracujeme se záměrem, s přáním, kdy se zapojuje podvědomí a cílem je po mnohonásobném opakování splnění něčeho. Podobá se to v mnohém autogennímu tréninku. Je to však pravý opak meditace, ne ve smyslu záporném. V meditaci si totiž nic nepřejeme.

     Trošku více se k tomu usínání v meditaci zmíním ve třetím mém článku.

     Pěkný den.
     Venda

    3. Díky Marťasi za Vaše osobní postřehy s dobrým závěrem pro mne a slova povzbuzení, která v tom cítím. myslím, že každý člověk potřebuje někdy pomoci „vytáhnout“ nahoru, zatímco někdy se cítí naprosto O.K..

     I na hodinách jógy začínáme počátečním zklidněním, uvolněním těla v nějaké pozici / ve stoje, v sedu na patách,…../ s vnitřním procítěním těla, od hlavy až k patám, vnitřních orgánů, dechu s konečným uvolněním mentálního napětí – být prostě v ten okamžik tady a teď. Jakékoliv napětí těla i nezklidněná mysl je více méně škodlivý stav, jako výchozí, pro další cvičení. Ve Vaší technice si to také dovedu představit. Nakonec i ryze světský člověk, nějaký třeba vědec se zklidňuje a nechá si tak proběhnout i určitou duševní přípravu na svoji práci.

     Mějte se hezky – čtu teď opět Bhagavatgítu – to čtení něčeho po několikáté vždy přinese nové poznatky, které jsem před tím neviděl nebo nepochopil. Je to tak asi normální, protože sám život přináší ve svém vývoji každý den něco nového.

     Pěkný den.

     Václav Žáček

 6. Jak daleko od Pravdy je ten,kdo neudrží svůj jazyk na uzdě.

 7. ad: Egon Bondy napsal ve svých verších k TAO tyto myšlenky.

  Ale, ale, Vendo… Bondy spolu s Marií Čarnogurskou pouze přeložil Tao-te-ťing. To, co citujete, je Bondyho verze z r. 1993. Bondy, na rozdíl od Vás, si rozhodně nic nepřidával. Tak si nevymejšlejte…

  http://tao.kvalitne.cz/

  1. Nechci s Vámi vstupovat do žádné diskuze. Nějaký anonymní diskutující se ptal, jak je to asi s meditací v taoismu. Napsal to pod mým článkem i diskuzním příspěvkem pro Jaromíra. Cítil jsem jako slušné mu odpovědět. Ten verš, který jsem z Bondyho přebásnění použil se mi líbí a něco k tomu vyjadřuje. Samozřejmě, že to může být můj subjektivní pocit a samozřejmě, že Vám nikdo nebude bránit, když se tu rozepíšete o meditaci z pohledu TAO více.
   Jak tu návštěvníci stránek mohou /někteří/ pochopit, mám přímé zkušenosti s meditací a její drobné objasňování a doplňování v diskuzi nechci pojmout jako jen odkazy či citace.
   Mějte se hezky.
   Venda

 8. Vendo,píšeš :

  …. se vstupuje člověk do nie-pan, nebeské nirvány TAO. I v tom musí být skryta technika, která se dá nazvat meditací.

  Keď premýšlam, ako z pár šupou vyžiť ešte 10 dní bez toho, aby som niekoho na ulici ovalil a zobral si čo je viac-menej moje , či predal svoje jedno oko, je to tež ,,meditácia“?…

  Je to technika Pan-ki-munga, žltého Taa, či panka Tau ?

  Som z týchto hovadin ,,žltých“ Lao – c – tungov akýsi zmätený…

  Nestačia TU tajtrlíci zo Starého zákona, Nového zákona, je nutné sem ,,ťahať“ aj kýble ,,lajna“ z ďalekého Východu?

  A čo tak nahliadnuť medzi bohov Pigmejov? Aj bez Ježišťoka, lajna z Taa , je im tak akosi FASA….

 9. Pane Noho Gilgamešova,

  na Vaše otázky…..je to tež ,,meditácia“?… – není

  na další…..Je to technika …..či panka Tau ? – to musíte zjistit sám.

  ad.: Nestačia TU tajtrlíci ……. ? – trošku víc odpovědi. Netahám sem vysvětlení žádného proroka ze SZ či popis techniky z NZ a žádný daleký Východ. Byl jsem prostě dotázán a ještě dlužím odpověď na buddhismus. Meditace v mých dvou článcích, její popis se nevztahuje ani tak k osobám minulosti, jako spíš k popisu jejího účelu, chcete-li potřebnosti a snad i zdůraznění důležitosti. Účelem je ne nahlížet mezi jakékoliv bohy, ale uvědomění si, co to meditace je, proč je…. .

  Pěkný den.
  Václav Žáček /Venda/

 10. ad: Meditace a spánek je velký problém. Do postele člověk uléhá s tím cílem, že chce spát.

  Hmm… Pro mě je uléhání do postele, usínání a spánek vůbec, neodmyslitelně spojené s tím, čemu se říká „odevzdání se Bohu“ a vírou, že se ráno probudím. Spím pak jak zabitej a nějaká meditace, resp. „velký problém“, neznám. Všechno je v hlavě.

  1. „Spím pak jak zabitej a nějaká meditace, resp. „velký problém“, neznám. “

   Neznáte – no asi nemeditujete, že?

   1. Medituju. Medituju takříkajíc permanentně. Ale „jinak“, než si jen dokážete vůbec představit… Jak říkám, všechno je v hlavě.

    Meditace je krásná věc, funguje kdykoli a bez omezení, meditace ve své podstatě bourá všechna omezení, tak proč jí omezovat jen na určitou denní dobu, polohu těla a zavřené oči?

    http://www.jogin.cz/bdele-vedomi/

    1. Raději si nic nepředstavuji. A že meditujete, to je moc dobré.

     Nesouhlasím, zřejmě s vyčteným, že meditace je věc. Ale to není důležité.

     Asi 80 % všech informací vnímáme zrakem. Mohlo by se říci, že očima otevřenýma. Doporučuji zavřít oči – meditace pak bude lepší. Ale nevnucuji to nikomu. Jinak dobré.

     Lidé čtěte, bděte a spěte, odkazy se dají najít na všechno a dát odkaz na něco, co se třeba i diskutuje, to vypadá pak moc dobře. Slovo meditace má například ve vyhledávači 690 tis. výsledků.

 11. Honza,

  asi som z iného cesta, z inej hliny, ale ja ak mi to ,,chtíč“ dovolí, idem do postele si ,,užiť“ a potom naozaj spím a odovzdávam sa nie Nadprirodzenej sile, ale Bohovi spánku Kukmajcovi…

 12. pane autore, přečetl jsem si se zájmem Vaše články – ty dřívější, které souvisí s tím, o co se zajímám. Na mysli mám cestu mystiků.Pro někoho je to možná nějaká snobárna, něco, v čem se může lišit. Ale tak, jak jsem si přečetl co srozumitelně píšete, zapadá to do toho, v co doufám i já. Ve způsob, jak se dostat na duchovní cestu.
  A´t o tom přemýšlím jak chcu, nenapadá mne nic, čím by mohl člověk v praktickém životě, určitým způsobem ale uzpůsobeném, dospět k tomu „člověče poznej sám sebe!.
  Těším se na třetí pokračování. Vím, že lze vyhledat mnoho autorů, mnoho úspěšných i komerčně, kteří se meditaci věnovali. Ale přece jen jako zdejší /ČR/ člověk uvítám postřehy i od krajana.
  Jestli to nebude troufalé, jak jste se k meditaci dostal ?

  Stále ještě anonymní a začátečník.

  1. Díky za otázku, ale budu jen neobvykle stručný.

   Jak se člověk dostává k „něčemu“ obecně? Jak působí podvědomí, jak nevědomí, moc o tom nevíme. Alespoň já ne. V mých 29ti létech mne oslovila jóga a postupně jsem prošel vlivu znalostí mnoha učitelů. Mohl bych je jmenovat, ale jak znám zdejší některé diskutující, tak by je hned vyhledávali na internetu a ještě by z jejich stránek i třeba něco citovali. K meditaci je člověk přiveden působením různých vlivů a také se vztah k ní prohlubuje za určitých podmínek. Obecně, člověk se mění. Fyzicky, na úrovni buněk, po stránce intelektu. Tak jak jsem vypadal a co cítil třeba v desíti létech věku a jaké jsem měl zkušenosti, to se nedá srovnat s poznáním v mých čtyřiceti či šedesáti létech. Hledal jsem postupně „něco“, co by mi objasnilo takové ty základní otázky – existuje prapříčina, Tvůrce jako Bůh? Existuje duše nebo něco podobného, co přináší život? Proč činit dobro či zlo? Můj vývoj mne dovedl k osmi stupňům královské jógy a pak se stal zázrak, potkal jsem živé učení s živým Mistrem A to bylo nejdůležitější a podle mne završující pro můj duchovní vývoj v podmínkách mého konkrétního života. A meditace hraje obrovskou, klíčovou roli. /existuje mnoho názvů, které vyjadřují totéž…../ Ve třetím pokračování to své povídání uzavřu. Podotknu jen, že mi nejde o to, abych někoho přesvědčil. Podívejte se na mnohé stránky na netu, video konference s různými duchovními tématy s šamany, jejich obdivovateli, s herci, kteří cestují za záhadami po světě; stovky jich je na youtube, stovky rozhovorů na tato témata, tisíce článků. Lidé prostě hledají a někteří i volně nabízejí své určité poznání. To moje se nedá asi srovnat třeba s poznáním Stanislava Grofa, prof.Hořejšího či Eduarda Tomáše…. . Jsem jen nula nic, která se však snaží být na své Cestě. A jako oni jinde, tak i já o tom tady konkrétně něco málo píšu. Na své ryze amatérské úrovni.
   Anonymní, nechte vše volně plynout, jste tady a teď. Vaše tělo je pomíjivé. Vaše duše nikoliv, ale příště již nebudete člověkem, kterým jste teď. A když tělo oživila duše, dostalo se Vám této vskutku Božské výsady, máme povinnost za daného života s tím poznáním něco dělat.
   Pěkný den a díky.
   Václav Žáček /Venda/

   1. A nyní to zkus vysvětlit dvouletému,tříletému dítěti.Bez všech těch
    zbytečných omáček,knížek,…

    Jemu jsou ukradnuté tvoje buňky,i to,jak vypadáš…je mu ukradnutá tvoje sebelítost,je mu ukradnuté,co sis vyčetl z knih,…

    Řekni mu,že si nula,když ti bude takové dítě umírat v náručí.

    Jediná Pravda je tak srozumitelná,že jí pochopí i to malé dítě.
    V prosté jednoduchosti spočívá její kouzlo a moc.

    1. Tak to zkus Hvezdicko vysvetlit nebo naznacit ty,kdyz je to tak srozumitelne ze to pochopi i male dite.

    2. Jediná Pravda je bezpodmínečnou Láskou,Soucitem,Agape,Agapios,
     Velká Matka,Spravedlnost.

     To jsou některá její Jména,ale Ona slova nepotřebuje.

     Je nevyslovitelná,neměnná,stálá,je všudypřítomná,spojuje.

     Děti to ví,cítí ji,protože jsou její součástí,než jim Otec otevře
     Knihu Života.Všichni a z ní pochází a všichni se k Ní zase „vrátí“.

     I ty.

    3. Jo,to chapu Hvezdicko.Stejne vysvetleni o Pravde jsem si precetl i v Knize Mirdad.Ale jsi si skutecne jista,ze to pochopi i male dite ?Ze pochopi koncept Pravdy jako bezpodminecne Lasky ?

    4. Jste mimo. Přesněji, jste jinde, než jsem já. Ale žijeme ve stejném období, že? Pravda, tříleté dítě pochopí, že do hořícího ohně se nesahá. Buď když mu to někdo patřičně vysvětlí a nebo se samo spálí a získá přímou zkušenost.
     Z knih čtu jen minimum, naopak, čerpám ze svých zkušeností. Ostatně, stále se cítím jako to dítě.

     Sebelítostí netrpím.

     Hvězdičko, naznačte tu Pravdu, kterou pochopí dvouleté, tříleté dítě ? To by asi zajímalo nejen mně.

     Vím ale co takové dítě nepochopí. Nepochopí Vaše scestné myšlenkové pochody a tudíž to, že Vy ve své iluzi ega si jen nalháváte, že víte něco o Pravdě.

     Marťasi, takže nemá cenu něco takového po této paní chtít.

     Napsala mi – „ať to zkusím vysvětlit bez všech těch zbytečných omáček, knížek,…..

     Sama Hvězdička však v posledních dvou dnech sem dala odkazy na tyto „nezbytečné“ omáčky, knížky….. :

     TAK CO S NÍ, když potřebuje pro své pravdy a důkazy takový počet zdrojů – fuj, že ! ?

     (http://swami-center.org/cz/text/anatomie-boha/treti_oko.shtml)
     IRIS
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Iris

     https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Caduceus&prev=search
     https://en.wikipedia.org/wiki/Caduceus
     https://en.wikipedia.org/wiki/Irisin

     http://www.nutris.net/aktualita.php?id=2075
     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774709/
     IRIS-OSEL.CZ
     http://www.osel.cz/8107-irisin-a-s-nim-170-vedeckych-clanku-zpochybneno.html
     Menora-astroláb:
     https://www.youtube.com/watch?v=Px6rjIVa1L8
     https://cdn.myshoptet.com/usr/www.zidovsky-svicen.cz/user/shop/big/46%281%29.jpg?544b7790
     http://astrobob.areavoices.com/files/2010/10/Orion-in-Oct-1024×805.jpg

     https://www.youtube.com/watch?v=pm79nULxmes
     https://www.youtube.com/watch?v=cWC6CYLLVCI
     http://www.extra.cz/extremni-porucha-osobnosti-zena-ma-v-hlave-22-ruznych-osob-jak-se-ji-s-tim-zije
     http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/clanky/11430/Trpi-mnohacetnou-poruchou-osobnosti-Ma-v-hlave-22-ruznych-osob
     http://www.cas.sk/clanok/257790/neuveritelne-zakerna-porucha-dawn-ma-22-osobnosti-kazdu-s-vlastnym-hlasom-a-historiou.html
     R.L. Stevensona Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda

     Pěkný den oběma
     Václav Žáček

    5. Ty sis svou odměnu dostal.Spravedlnost je neúprosná.
     Nevidíš,neslyšíš,nechápeš,…I kdybys znal všechny vědomosti světa,
     bez Lásky bezpodmínečné je nedokážeš spojit.

     „Kdo poznal všechno, sám v sobě má ale nedostatek, má nedostatek ve všem.“

     PS:Ještě stále nevidíš svou zášť,ješitnost,nadutost,aroganci a
     přetvářku?Nevidíš,chybí ti druhé oko.A tak tu jsem,abych ti to
     alespoň napsala.Ze soucitu.

 13. ad „Anonymní, nechte vše volně plynout, jste tady a teď. Vaše tělo je pomíjivé. Vaše duše nikoliv, ale příště již nebudete člověkem, kterým jste teď.“

  Vendo, jen chci poukázat, že jste se dotkl toho, čím je přesně reinkarnace. Jde o ztrátu a předání současného života/vědomí jinému člověku. Člověk ztratí svůj život. Vám to nevadí? Jste s tím smířen? Že přestane existovat Venda?

  Netvrdím 100%, že reinkarnace jako taková neexistuje (jakkoliv jsem o tom stále více přesvědčen), ale chci jen poukázat na to, co VŠEM lidem nabízí Ježíš Kristus a jeho následování založené na víře v Něj (o tom je evangelium!!!) – možnost zachovat své jedinečné vědomí (=věčný život Vendy s Bohem) a nikoliv docílit jeho ztrátu (=druhá smrt, reinkarnace, tedy už žádný Venda).

  1. Ano, dotkl jsem se toho, co je reinkarnace – věřím na ni na 100%. Co mi vadí – nevadí, není podstatné, to jsou iluze ega, které je připoutané jen pro tento svět. Člověk jako hmotné tělo skutečně ztrácí po odžití svého života svůj oživující božský princip, duši, a tělo podléhá nevratnému rozkladu. Přece bych si nemyslel, když věřím na reinkarnaci, že se znovu narodím jako Václav Žáček? Komu? Pak bych musel asi věřit i tomu, že se opět narodím svým rodičům, a to jen v jiné době. Ale tak to není. Život tady, vstup duše do těla před jeho zrozením, jako do přechodného a ochranného a nutného obalu, to se děje primárně „z pohledu“ vtělující se duše, tělo je vždy nové, vždy i pomíjivé a nijak neovlivní okolnosti svého zrození. Tělo se přece z rakve nedostane ven a neomládne do nového zrození. Prach je a v prach se obrátí, ne snad? Duše si pochopitelně po smrti posledního svého těla, ze kterého se jako z vězení vymanila, pamatuje život, pamatuje si i minulé zrození a život v těle třeba Jiřího Poděbradskéhu z Pelhřimova /vymyšlená postava/, a další předchozí životy v jiných vtěleních….atd., ale uvědomuje si to vždy jen na vyšší úrovni života posmrtného, ve vyšších oblastech, než je tato nejnižší pozemská úroveň. Tedy tam, kde je již bez pozemského těla. Mimochodem, i to tzv.peklo je na vyšší úrovni než život těla tady. Nemyslíte si snad, že existuje nějaký nižší posmrtný hmotný svět, než je tato oblast stvoření?

   To co nabízí Ježíš Kristus je založeno na víře, zrovna tak jako převtělování, jako nové zrození se v jiném těle.

   Proto všichni Mistři kladou důraz na život teď, na konání skutků, činů a myšlenek tak čistých a nehříšných, které duši posunou výš. Kdo „trpí“ novým zrozením je především duše, která odžívá karmické dluhy či odměny svých předchozích zrození v různých tělech. Co opravdu zůstane po člověku trvale /??/ je možná mramorový pomník na hřbitově a nebo dílo, co vytvořilo tělo a intelekt v době svého života / spisovatel Jirásek napsal své romány, Josef Mánes namaloval své obrazy, já jsem vysadil třicet ovocných stromů a ty tu – některé – zůstanou, když tu již nebudu…../. Duše ale vždy dostane do vínku pro nový život v novém těle ten nepochopitelný „dar“, že si prožitky a zkušenosti z minulého života nepamatuje. Nepochopitelný ale může být jen pro někoho, pro toho, kdo tomuto principu nerozumí. V posmrtném životě prochází duše zemřelého vždy svým posledním soudem, jeho konání je vždy pro tuto duši aktem Vyššího zákona, kterému se nelze vyhnout a získává po rekapitulaci svých plusů a mínusů vždy spravedlivý rozsudek – kterým může být právě to prožívání například očistce či odměna v nebi. Odžije si odměny či tresty, jako poučení a přichází do nového zrození. Pokud má karmické dluhy.

   Když přihlédnu k doktríně evangelií, tak souhlasím, že může duše z Václava Žáčka dosáhnout po smrti jeho těla život věčný, pokud k tomu dospěje a pak se nemusí již znovu do světa hmoty zrodit. A pak má duše „slávu“ i jako Václav Žáček, ale nebere to již takto egoisticky / ego platilo přece jen v pozemském životě/. Hlavně však duše, ta podstata života, získala zpět věčný život. Co je to tělo – v prach se promění – nic – vždy pomíjivé.

   Duši zůstává vědomí, ale tam je to minulé, co bylo ve zrození doslova v temnotách pozemského života, již na nic! Duše směřuje do Vyšších oblastí Světla v radosti, stoupá přece do věčnosti k Bohu. Nikdo se takovéto navracející se duše pak již neptá – cos to tam prosím tě dělala v těle Václava Žáčka…….či dalších vtěleních?? Duše může říci, ano, v těle Václava Žáčka to bylo těžké, jeho mysl a ego podlehlo nástrahám života tak, že s tím nešlo nic dělat a umřelo bez toho, že by dokázalo „nasměrovat“ své vědomí do Vyšších světů. Ale to je PRYČ, ten Výstup k Bohu nahrazuje všechny předchozí útrapy na úrovni těla, ega a uvědomění si pomíjivosti. Chybná učení považují přechod těla do věčnosti, ale tak to není, i když si to kdokoliv může myslet a věřit tomu.

   Omlouvám se za delší výklad. Duše je věčná a každý člověk může učinit kroky, který ji přivedou na Cestu návratu. Ona sama se z tohoto světa nevymaní.

   Pěkný den
   Václav Žáček

   1. „Pozor na pravdy, kterých je jen kousek.“ (Karel Čapek)

   2. Pane Vendo, studoval jsem vcelku podrobně teosofii a anthroposofii i rosekruciánské spisy a jsem si vědom všech možných reinkarnačních teorií a „životě po životě“. To hlavní jste mi ale odpověděl – evidentně Vám nevadí, že přestanete existovat a jste s tím smířen (=máte v to víru).

    Pro mě to co mi sdělujete a čemu bezmezně věříte jinými slovy a natvrdo znamená: „po smrti, dříve nebo později, z Vás zůstane nějaký výcuc, abstrakt, který opět za nějaký čas bude pohánět jiného člověka v rámci Vaší karmy. S tím počítám a k tomu směřuji.“ Vím, můžete říci – Venda je pouze ego, iluze, na které nezáleží – jenže s prominutím to jsou pouze duchovní kecy. Ego nelze od lidského života oddělit (na rozdíl od egoismu) a když se o to někdo celý život snaží (některé filosofie to vyučují) pak je to cesta zpět, proti Božímu záměru s člověkem. Opět pouze můj názor.

    Nechci se s Vámi o tom přít, pouze poukazuji co vlastně koncept reinkarnace znamená ve skutečnosti pro lidskou bytost. Člověk co reinkarnaci přijímá (a vyučuje jí druhé) by se měl zcela jistě zamyslet do důsledků co to pro ČLOVĚKA skutečně znamená.

    1. ad: Vím, můžete říci – Venda je pouze ego, iluze, na které nezáleží – jenže s prominutím to jsou pouze duchovní kecy.

     Jistě, Lukáši. Ale vidím v tom ještě i něco jiného, resp. dalšího. Takový a svého druhu fárplán, jak se zbavit odpovědnosti, stejně jako taková z nouze ctnost. Dlužno dodat, že „ctnost“ notně laciná a tedy průhledná zároveň. Zkrátka Lež!

    2. …ten výcuc ne ! nechápete. Pravý život není iluze v naprosto pomíjivé tělesné schránce, ve které funguje mysl, smysli, paměť, intelekt, intuice, vědomí a duše. To vše „poháněno Duchem svatým“, věčným Bohem – Slovem v nás. Vtip je v tom, že duše prohrává svůj souboj se svým nástrojem, myslí /většinou/. Ta se zapojí do hmotného života, ega, součásti jeho mysli tak, že na duchovní, vyšší aspekt života není často prostor. Tělo i svou duší si tady ukládá své poklady a nedbá na to, že je ničí rez a moli a kradou zloději. To je ego!

     ….z Vás zůstane nějaký výcuc, abstrakt, který opět za nějaký čas bude pohánět jiného člověka v rámci Vaší karmy.

     Jaké Vaší karmy, karmy Václava Žáčka? To je ten omyl. Tělo i mysl jsou nástroje pro tento svět, které, když se vymknou duši, vytvářejí třeba špatnou karmu. Těch karmických dluhů k vyrovnání je mnoho, karma je trojího typu. Jde o duši, ta karma je její – to ona nezvládla tělo a mysl. A proč to tak je? To ještě chci rychle vysvětlit. Záporný pól stvoření, negativní, potřebuje oživují duše, které jsou tady v celém stvoření, v každé živé bytosti. Jinak by tento svět nemohl existovat. Je zde právě jen tolik duchovnosti, toho Vyššího principu, který se podílí na vytváření a udržování tohoto světa. Když se duše vymaní z koloběhu tohoto stvoření, již se sem nikdy nevrátí. Proto je tady princip karmy, plnění přání; to jsou důvody, proč se sem duše vrací.

     Ale opravdu není třeba litovat, že mimino pojmenované Václav, později dospělý člověk, ještě později mrtvý člověk tohoto jména ze světa hmoty odchází. Jeho myšlenky, činy a skutky jsou otiskem, který ve vyšším světu zůstává, ta stopa tam je, ale duše nikdy o sobě v nové pozemském životě neřekne; já jsem byla Václav nebo Lukáš. To pravé Já žije jako pozorovatel, usměrňuje duši na základě zkušeností odžitých zde, i mimo tento svět, má k tomu podvědomí, nevědomí….., ale nikdy již není Václavem nebo Lukášem.

     Mne osobně na tom nic nevadí. To je Boží zákon, který Vy asi neuznáváte. Ego je součást člověka, jeho mysli, definuje ho tady a determinuje, ale po smrti se duše rodí do nového těla a ego se pak vývojem na Zemi v těle vytváří zase nově.

     proč asi o někom lze říci, že je to pokročilá duše ?

     Dobrou noc. Jdu na ples.
     Václav Žáček

     P.S. žádné reinkarnaci nevyučuji

    3. Vendo, ta největší pitomost jaká existuje a které jste evidentně podlehl a uvěřil, je „víra“, že existuje jakýsi „jiný svět“, jakési „zásvětí“ za světem jako takovým. Věřte nebo nevěřte, ale Bůh, nebo to čemu se obecně říká Boží království, Boží PŘÍTOMNOST, není někde „TAM“, ale pouze a jen „tady a teď v BDĚLÉM VĚDOMÍ JSEM!

    4. Pane Vendo, popisujete to přesně jak jsem to četl v MNOHA knihách. Já zkrátka už nevěřím, že se člověk po smrti probere jako svá „nadduše“, bdělé vědomí, nebo jak to nazvete a zjistí, že celou dobu svého pozemského života byl jen nějakou malinkou součástí jedné velké bytosti. Myslím, že tohle všechno je luciferův podvrh jak nakrmit lidskou touhu po poznání a vidět za horizont, kam člověk nevidí (ono to trochu jde zjistit i od jakých zdrojů se tato teorie dostala na západ – viz.Blavatské teosofie v polovině 19.st. a její kontakty a mistři v Tibetu a to byla velmi slušná duchovní černota…věřit mi to nemusíte). Kam to učení vedlo a kam až zmutovalo to vidíte na dnešním new-age. Jedna věc je jistá, pokud přijmete reinkarnaci jako boží plán pro VÝVOJ lidské duše, pak evangelium Ježíše Krista je naprosto zbytečné a neplatné. A o to duchovní černotě jde už 2000 let. Jelikož evangelium neuznáváte, chápu že to nevezmete.

     Pokročilá duše…to jsou taky jen kydy, kterým druhého člověka povzbudíte akorát k větší pýše, nezlobte se.

    5. „Jedna věc je jistá, pokud přijmete reinkarnaci jako boží plán pro VÝVOJ lidské duše, pak evangelium Ježíše Krista je naprosto zbytečné a neplatné. A o to duchovní černotě jde už 2000 let.“

     Co je to „duchovni cernota “ ??? A jak se takova „cernota“pozna ,jak se projevuje ?A 2000 let uz ta „cernota“ kuje pikle ? To jako,ze vse co nejak nepasuje do toho evangelia JK je „cernota “ ?
     Takze evangelium JK je to jedine prave orechove.Vsechny ostatni civilizace a narody s jejich pojetim Boha je cernota.A vlastne jsou to pitomci a chudaci,protoze nechteji prijmout JK.A proc treba muslimove tvrdi,ze jen jejich vyklad je ten spravny.
     Co presne je spatneho na reinkarnaci. Rozvinuta Vedska kultura,ktera prinesla pojeti reinkarnace v dobe,kdy se zide klaneli zlatemu teleti,je cernota.Budhismus,ktery vznikl 500 let kred Kristem je cernota,atd…
     Pripomina mi to stredoveke kazani .

     Kde mate Lukasi jistotu,ze pred 2000 lety prislo na Zemi to prvni a jedine prave poznani.Ze zde nebyli jiz drive rozvinutejsi civilizace,ktere byli duchovne pokrocilejsi.

    6. Martasi, tou „duchovní černotou“ (a má chyba že jsem to nespecifikoval přesněji, omlouvám se!) jsem myslel satanské duchovní bytosti (tedy nikoliv lidi), které nenávidí Pravdu-Krista a dělají vše možné, aby on této Pravdy lidi svým působením oddělili.

     To, že pro mě platí: Pravda = (Kristus a jeho Slovo v Písmu) – za to se nestydím a dosvědčuji to ve svém svědectví (odkaz na mém jméně). Chápu, že mi to asi neuvěříte, ale je to pro mě živá skutečnost, proti které jsem navíc i dříve bojoval (např.jsem nevěřil v pravdivost Bible).

     ad „Co presne je spatneho na reinkarnaci.“ Třeba to, že člověk spoléhá v rámci své spásy na další fiktivní životy a dokonce je často přesvědčen, že není jiné cesty než se „vyvíjet“ přes X dalších životů (tedy spásu odsouvá do budoucnosti, případně ji vůbec neřeší). Pokud to ale není pravda a pravdu má Bible, pak mají všichni tito lidé veliký problém, protože skočili na lep právě zmiňovaným satanským bytostem.

     ad „Kde mate Lukasi jistotu,ze pred 2000 lety prislo na Zemi to prvni a jedine prave poznani.Ze zde nebyli jiz drive rozvinutejsi civilizace,ktere byli duchovne pokrocilejsi.“ Z Bible.

    7. „ad „Kde mate Lukasi jistotu,ze pred 2000 lety prislo na Zemi to prvni a jedine prave poznani.Ze zde nebyli jiz drive rozvinutejsi civilizace,ktere byli duchovne pokrocilejsi.“ Z Bible.“

     Z Bible .Tak to jo,to se me ulevilo,tak good luck …

    8. Lukáši, jenže je dost lidí, kteří uznávají reinkarnaci a vůbec nic neodsouvají do té další. Vědomě se snaží realizovat napojení na Krista „tady a teď“. V podstatě je jakékoliv odsouvání pro ně nepřijatelné a vnímají ho jako svůj obrovský neúspěch.
     Reinkarnaci tedy nevnímají všichni stejně a je nesmyslné všechny házet do stejného pytle. Zrovna tak jako si někteří zastánci myslí, že se můžou vtělit třeba do blechy (a můj kolega si z toho dělá srandu že i do traktoru), jiní, že duch člověka se může vtělit vždy jen jako člověk.
     Znovu sděluji – jednotlivé pojmy nejsou všemi pojímány stejně!

    9. výrazem tady a teď myslím tento aktivní život (v žádném případě nějakou meditaci)

  2. Lukáši, to je otázka chápání. Já to např. chápu tak, že jde o zachování vědomí konkrétního lidského ducha, který ale žil v různých lidských formách. To ale nemusel, pokud se dostatečně spojil s Kristem (a žil podle toho) hned v prvním životě, tak by si za to „zasloužil“ život věčný v „nebi“ hned „za první život“.

   Ztrátu vědomí pojímám jako totální rozklad tohoto vědomí do prvotních původních částic, než se individuální vědomí vytvořilo.

   Vše je to o výkladu. To, že nějaký převládá, ještě nemusí znamenat, že převládá proto, protože je správný.

   Vy snad lpíte na identitě Lukáš? Já třeba vůbec nelpím na identitě „nekašpárek“, ale lpím na věčnosti vědomí mého ducha.

   1. a abych to zcela upřesnil – lpím na věčnosti vědomí sebe, neboť ten duch jsem já

   2. Jistě že nelpím, samozřejmě, jde o možnost zachování naší duše, ducha, vědomí…ale zároveň i naší identity (=já), které si tady člověk vybudoval – toto všechno zkrátka nejde od sebe dost dobře oddělit jak snažive popisuje pan Venda. Představa, že člověk zemře a procitne jako nějaká jiná dokonalá bytost je samozřejmě jedna z teorií, které ale nevěřím. V podstatě s Vámi ale souhlasím. Dříve jsem na reinkarnace také věřil, nyní jsem stále více a více přesvědčen, že tomu tak není a že každý člověk jako samostatná duše živá (lidský duch) zde žije ten svůj jeden jediný pozemský život.

    Na duchovně-esoterním webu však budu zřejmě v menšině :-)

    1. ještě jedno upřesnění za mě – ano, jde o zachování individuální identity, žádné její rozplynutí, ale ta identita tady na Zemi nemusela být jen jednou, mohla tu být vícekrát, stále ta samá identita „vybrušovala“ svoje Kristovství ve více lidských zrozeních (Bible: kdo je Křtitel? – no přece Eliáš)

     jinak Vaše přesvědčení Vám nevyvracím a neberu, akceptuji, ale nepřijímám
     (člověk tak je je „blbý“, či méně „blbý“, zde na Zemi, tak blbý či neblbý je i „na druhé straně“ – nepředstavuji si tedy, že člověk procitne po smrti aumaticky jako dokonalá bytost (automaty na všechno – jednoduché výsledky – jsou jen teorií!)

    2. stylistická chyba, oprava: člověk tak jak je „blbý“ zde …

    3. ad: individuální identita

     Hmm… Přiznám se, že jsem z podobných slovních spojení, zejména pak z jejich rozplizlé nedefinovatelnosti, tak trochu v rozpacích. Ale uznávám, že i přes veškerou nicneříkajícnost, zní ta – individuální identita – přímo úchvatně a každý holce se v ten moment musej touhou srolovat kalhotky..:)

     ad: člověk tak je je „blbý“, či méně „blbý“, zde na Zemi, tak blbý či neblbý je i „na druhé straně“

     Ano. S tím lze jenom souhlasit.

    4. „jinak Vaše přesvědčení Vám nevyvracím a neberu, akceptuji, ale nepřijímám“ ano, díky a nápodobně. :)

     Jen pro upřesnění to že Jan Křtitel má být Eliáš je možno chápat reinkarnačně pokud reinkarnaci v Bibli hledáte, ale samozřejmě existuje zcela jiný hlubší pohled.

     Detailně rozebráno třeba tady: http://home.tiscali.cz/anezzka/reinkarnace.html

    5. jak už jsem psal – je to otázka, jak to člověk chápe a také jak to chápat chce (těžko se budou domlouvat ti, kteří to stejně nechápou, nemá cenu dohovor „tlačit“ za každou cenu)

     stává se, že to, co jeden člověk chápe jako nezpochybnitelný základ svého postoje a názoru, druhý v žádném případě nepřijímá – je třeba to akceptovat a jeden druhému nic nevnucovat, každý je zodpovědný za své volby, nikoliv za volby druhého

    6. ad: každý člověk jako samostatná duše živá (lidský duch) zde žije ten svůj jeden jediný pozemský život.

     Lukáši, nahlédneteli však ještě „jinak“, Božíma očima, objevíte ještě život (svůj nevyjímaje) coby příběh. Jediný, jedinečný a naprosto neopakovatelný příběh, který je současně příběhem tohoto světa. No řekněte sám, není to baječný, fascinující, jedinečný a naprosto neopakovatelný ?..:-)

    7. Jistě. :) Jinak ten Boží pohled na stvoření a proud života poskytuje člověku i Bible, je-li čtena jako celek. Je evidentní a pro mě fascinující – věří-li člověk Písmu – jak pro Boha je ve věčnosti (ve Vašem vyjadřování asi spíše ve věčné přítomnosti) vše již hotové a přitom je nám lidem ponechána relativní svobodná vůle v rámci času a prostoru.

 14. Všeobecné táraniny o Reinkarnácii:

  Zmysel by Reinkarnácia mala len vtedy, keby človek POCHOPIL, za aké činy nesie teraz svoj kríž chudáka, či zbohatlíka, ktorému nič nie je sväté…

  Keby bola táto kontinuita Duše, aj ja by som si teraz dal BACHA, ako sa budem teraz správať a chovať k sebe samému a k iným, lebo príde v budúcom živote ODVETA cez zákon akcie a reakcie…

  Duša bude vyvrhnutá späť na Zemeplacku v inej telesne schránke ? Chápem to dobre? A kto toto ,,vyvrhnutie späť “ organizuje? Je pri tomto akte aj Kontrolná komisia vyvrhovatela? Je tu riziko ZNEUŽITIA právomoci vyvrhovateľa..

  Lenže, za súčastného stavu vecí, keď niet Poučenia z krízového vývoja života v minulom živote, teda nečakajme žiadne ,,polepšovanie sa“. Nie je daná možnosť ,,porovnávania“ súčastnosti, zaslúženú za svoje predchádzajúce skutky počas minulého života…

  Keďže o svojom bývalom živote neviem NIČ, niet kontinuity DUŠE , teda považujem celú Rainkarnáciu za BLUDY žltých ,,myslitelov“…

 15. ad: Jinak ten Boží pohled na stvoření a proud života poskytuje člověku i Bible, je-li čtena jako celek.

  Zákonitě! Vždyť podobenství jsou pozváním. Pozváním k životu i k životu věčnému. Kdo nepoznal, neuvěří, kdo neuvěří, nepozná.

 16. ad: nekašpárek 8.1.2016 (21:58)

  Nic ve zlém, ale jste si opravdu jistý svou „individuální identitou“, nekašpárkostvím jako takovým vůbec? Nebyl byste rozhodně ani prvním, ani posledním, kdo podlehl sám sobě a natolik sebeklamu a sebeiluzi, že uvěřil, že je nekašpárek. Bacha na to, vzorce myšlení jsou fakt prevít..:-)

  1. ???
   odkazujete na můj text z 21:58 – je o individuálním pojímání jevů a nesmyslnosti potřeby korigovat názory druhých

 17. ad „je dost lidí, kteří uznávají reinkarnaci a vůbec nic neodsouvají do té další.“ Ano, byl jsem jedním z nich, již nejsem, ale byl – takže Vám rozumím. Pak je to pro takové lidi taková „druhá naděje“ – když nestihnu realizovat Krista, tak nedojdu zatracení (jak píše Bible), protože to zvládnu v příštím vtělení. Rozumím a neberu, pouze poukazuji na to, že jsem v tomto, v důsledku životních okolností, změnil názor.

  ad “ Vědomě se snaží realizovat napojení na Krista „tady a teď“.“ Nevím přesně co si pod tím mám představit, ale je to důležité. Dříve jsem rovněž chtěl dosáhnout Kristova vědomí, napojit se na Krista, atd a získat tím spásu. Vlastními skutky jsem se snažil zdokonalit, vlastní silou jsem se snažil následovat učení Krista. Nikam to nevedlo a ano na tuto dokonalost bych potřeboval asi mnoho životů (a ani ty by nestačily). Tou reinkarnací jsem se „utěšova“.

  Pak se mi Bůh z milosti dal poznat a vliv mi víru v Něj a i v Písmo a já vše začal chápat a především prožívat. Evangelium Ježíše Krista totiž mluví zcela jinak – a člověk pak pozná, že k přijetí tohoto evangelia nepotřebuje více životů (a ani by mu více životů nepomohlo!). Právě proto i reinkarnace pro mě ztratila smyslu. Evangelium je co do obsahu v podstatě velmi prosté. Čiňte pokání (obraťte se od sebe/světa k Bohu) a uvěřte v Ježíše jako jediného osobního Spasitele. Člověk musí skutečně uznat svoji hříšnost a potřebu Ježíše, protože On jediný nás může zbavit hříchu. Dokud tohle člověk neprožije v srdci pak to bohužel není víra. Ale člověk to nejprve může rozumově přijmout a prosit Boha, aby mu to dal živě poznat, pokora a opravdovost je zde skutečně rozhodující a víra je darem, který dává opět a jenom Bůh. Pokud tomu člověk z Boží milosti skutečně živě uvěří (=stane se to pro něj realitou), Bůh člověka znovuzrodí a dá mu svého Ducha. Člověk pak žije ospravedlněn za zásluhy Krista na kříži, v očích Božích je spasen a stává se novým člověkem – a samozřejmě s tím jsou pak spojeny odpovídající skutky a změny v životě, ale ty nejsou podmínkou spásy, ale jejím důsledkem!!!

  Tedy ano, evangelium nabízí pokornému srdci spásu tady a teď a nový život ústící do života věčného. Ten nový život je ale kompletně jiný, protože Pánem Vašeho života není již „staré já“, ale Kristus – člověk již nemůže hledat pouze svou vůli, ale především vůli svého Otce v nebesích. Bůh je pro znovuzrozeného člověka totiž Otcem a pro Boha je znovuzrozený člověk Božím dítětem. Pro vlastní spásu nepotřebujete žádné jiné zvláštní skutky, protože jimi se Bohu nezalíbíte. Vše shrnuje toto: Řekli mu: „Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal (=Ježíše).“ (J 6,28-29)

  1. Když už zde komunikuji, upřesním. Ne, člověk nemusí uvažovat o druhé naději, přece jsem napsal, že nerealizování Krista chápe jako selhání, prohru. Automaticky nepředpokládá další realizovatelnou šanci do budoucna. Prosím, neříkejte tedy, že rozumíte, protože zde (ani slovy) nelze přesně vypsat to, co člověk skutečně vnímá, jaké má vícerozměrné postoje a tedy to ani druhý nemůže vědět, přijmout a chápat.

   K přijetí Krista člověk nepotřebuje více životů a jasně jsem to napsal, toto přijetí se nedá vynutit „požadovaným počtem dobrých skutků“.

   S čím nerezonuji je jakási Vaše fanatičnost, která je však kontraproduktivní. Tedy dle mého. Spásou není evangelium (spisy – jejich „povinné“ čtení), ale skutečné přijetí Krista (nitrem k člověka).

   výraz ZÁSLUHY Krista na kříži mě rdousí (Lukáši, Vy to myslíte skutečně dobře, ale pouvažujte, jestli je vždy Vaše působení zde produktivní – myslím to skutečně přátelsky, až kolegiálně)

   1. ad „Prosím, neříkejte tedy, že rozumíte, “ OK. „K přijetí Krista člověk nepotřebuje více životů“ Souhlas. „Spásou není evangelium (spisy – jejich „povinné“ čtení), ale skutečné přijetí Krista (nitrem k člověka).“ Děkuji za doplnění, samozřejmě je to takto myšleno.

    „výraz ZÁSLUHY Krista na kříži mě rdousí“ to se omlouvám, v tom spěchu se možná člověk nevyjadřuje nejlépe a toto šlo napsat možná lépe. Každopádně jsem tím myslel zástupnou smrt Ježíše za hříchy člověka (kde Kristus svou smrtí narovnal trhlinu, která zde vznikla Adamovým pádem), což Vy asi chápete a ano, vím, že s tím má většina lidí zde problém. Od toho je to víra, buď v to člověk nevěří nebo věří. Postupem času jsem však stále více přesvědčen, že víra/nevíra člověka v tuto oběť je velmi podstatná – právě proto, že většina duch.nauk a náboženství (především islám) ji popírá, ač o Ježíši mluví.

 18. Odpovídám až nyní na Vaší reakci z včerejšího podvečera. Já byl poté pryč a náplň dnešního dne mi nedovolila se sem dříve dostat.

  Lukáš 8.1.2016 (19:07)

  Ano, úvodem konstatuji – moc čtete, Lukáši, živíte svůj intelekt a tím jste polapen do sítí svého až zbytnělého ega. To Vám ani nedovolí si to přiznat, a to je moc smutné. Ale jak jsem vyčetl, bojujete s tím a správně jste se upnul na učení Ježíše Krista. Více odpoutání od světa Vám neuškodí, věřte mi. Nechci Vás znechutit, ale více meditace, usebrání, rozjímání, s tichou modlitbou……, zkrátka s hledáním uvnitř.

  Píšete: „Já zkrátka už nevěřím, že se člověk po smrti probere jako svá „nadduše“, bdělé vědomí, nebo jak to nazvete a zjistí, že celou dobu svého pozemského života byl jen nějakou malinkou součástí jedné velké bytosti.“

  Ale, u všech všady, je to tak. Tělo, mysl, smysly, radosti i starosti, sliny a moč, krev a emoce,sny a touhy, duše a vědomí – to vše je v nás a my jsme kompletně a cele v Něm a On je v Nás. Co to tu plácáte za nesmysly? Každý jeden z nás je přece právě tou malinkou součástí nekonečné Bytosti, Tvůrce, Boha !

  Použil jste složitou větu, a možná i s cílem pro sebe, jako jeden nezbytný egoistický důkaz. Je to právě ten Vás prezentující výtvor Vašeho dlouholetého studia všech těch směrů, které jste uvedl. Ve svých odpovědích Vám jsem ale nepsal nic o „nadduši“. Po smrti konkrétní tělesné lidské schránky přestává existovat tento člověk pro vnější svět, tento člověk již zůstává ve smyslu tělesnosti tady na Zemi a podléhá vyššímu Zákonu smrti. A do světa vyššího, kam se jeho duše dostává právě až po smrti si odnáší to, co nabyla životem ve zdejším světě. To uvědomění sebe sama přichází nakonec u všech, tedy i u těch, kteří za své pomíjivé tělesnosti pro Cestu poznání nedělali v životě zhola nic, a to právě přichází vždy po smrti a jejich mrtvé tělo, smysly, myšlenky a skutky již nového nic neudělají – zavřela se brána! U hledajících jedinců, kteří však potkali živého Mistra a kterým se dostalo výsady pro jejich duši být Bohem označen – tedy Mistrem vyzdvižen na pravou Cestu – se tak děje již i za života v lidském těle. A nástrojem je meditace, opět je to jeden z vyšších Zákonů Boha. Mluví o tom i Ježíš a zdůrazňuje – jedině za mého života jsem pro Vás světlo, následujte mne, dokud žiji, dokud jsem s Vámi…..atd.. To Vy ale dobře znáte. Nebo ne?

  Živé Ježíšovo tělo v době svého života komunikovalo tak, jak lidé komunikují s lidmi, a to ve své době, učilo je, nabádalo, ale po smrti již zmlklo a…. nic! Jen zápisky a i svědectví, často i z druhé ruky. O dost – jen ti učedníci, vybrané duše – i o tom Ježíš mluvil. Ty obdržel od Otce. Ale to Vy přece víte. A Vy jste mezi nimi asi nebyl, že ? Ale možná jste jedním z apoštolů, který stále i v tomto zrození hledá. Kdo ví?

  Píšete – „Kam to učení vedlo a kam až zmutovalo to vidíte na dnešním new-age.“

  Pane, je mi to líto a asi Vás to zklame; nevidím, neznám, můj rozum, který již duše plně ovládá, protože mé vědomí směřuje vzhůru, se již nechce, na rozdíl od Vás, zabývat těmito sektami /např.NA/, novými tzv.učeními. Mnoho ortodoxních vyznavačů čehokoliv, ve smyslu náboženství a filosofií, si vyhledává PROČ má tomu svému věřit a proč je to jejich jediné a správné. A čte a čte a srovnává. /to je Váš případ, myslíte si, jak jste dostatečně vybaven čtením…./ Pro toho, kdo je však napojen dovnitř, na Slovo / ne však na nějakou knihu, jakkoliv se Vám může zdát svatá / a veden Duchem svatým, kterého přijímá jako tvůrčí neohraničitelné a věčné vyzařování Boha – Otce a je veden živým Slovem jako učením Mistra – vtěleným Synem ……….není potřeba již nic, než čistý a vědomý život.

  O duchovní černotu se nezajímám, tento termín neznám, a tak mi nemusíte adresovat, že Vám nemusím /něco/ věřit. To si vytváříte Vy sám /tu černotu /, jak o tom vytváření – domněnkách zde píše často Honza.

  Ad.: „Jedna věc je jistá, pokud přijmete reinkarnaci jako boží plán pro VÝVOJ lidské duše, pak evangelium Ježíše Krista je naprosto zbytečné a neplatné. A o to duchovní černotě jde už 2000 let. Jelikož evangelium neuznáváte, chápu že to nevezmete.“

  Lidská duše, spíše jen duše, je vyvinuta. Je dokonalá, ale je Božím záměrem uvězněna. Pro radost jiným čtenářům, aby měli naději. Většina duší v nekonečném Stvoření, ve Věčnosti, se podílí na tvorbě Božího plánu, je tak u Otce v Lásce a Harmonii, v dokonalé Jednotě. Ale tady, jeden každý z nás má duši „odpadlou“ od Boha. Dočasně / i když i na značnou dobu / umístěnou vývojem v pádu do těla / těl / různých bytostí. A ta těla, kde tyto duše jsou, neexistují v žádném Ráji. Je úkolem těchto duší, ale především jejich touhou se vymanit z tohoto jejich nepravého – falešného domova – který je, k jejich smůle dokáže ovládat přes nástrahy smyslů, ega, mysli ! Ale to přece víte, ne?

  Jsem k Vám dnes dost „ostrý“- některé Vaše výrazy, umně skryté v dřívějších textech, mi již od počátku naši diskuze něco ukazovaly. Přecházel jsem je. Včera však bylo od Vás docela sprosté napsat mi, že evangelium neuznávám. To je urážlivé již i proto, že mne vůbec neznáte. A jestli uvažujete o některém evangeliu jako o naprosto zbytečném a neplatném ve smyslu uznání či neuznání Božího zákona – reinkarnace – pak jste ještě ve svém poznání značně omezený a je to Váš postoj. Toto může napsat jen člověk s rozrušením mysli.

  Termín pokročilá duše jsem nevymyslel já. Vaše označení „kydy“ není proto zrovna přátelský a korektní v naší diskuzi, spíše je to jazyk expresivní a vyjadřuje Vaši rozrušenou mysl. Věřte mi, že Vás nechci rozrušovat. Pokud byste moji diskuzi s Vámi takto vnímal, raději je lepší ji zcela přerušit. Až do dneška bych si můj dnešní tón k Vám nedovolil. Deklarujete se tu však jako křesťan a tak mi objasněte, chcete-li, proč to jsou „kydy“? Můžete mi říci, zda následující osobnosti minulosti lze – nelze označit jako pokročilé duše ?

  Mistr Eckhart, Jana Františka de Chantal, Řehoř Veliký, Dante Alighieri, sv. Augustin, Tomáš Kempenský, Mikuláš Kusánský, J.A.Komenský, Jan Hus, Marina de Escobar,Tomáš Akvinský, Juan de la Cruz, Jakob Lorber, sv.František z Assisi, Jakub Böhme,sv.Tereza z Avily, E.Cayce, Ignác z Loyoly….a desítky dalších.

  Pane Lukáši, nezlobím se na Vás, za nic. Chcete-li, pište mi nadále. Pro Vás – věřím přikázáním Pána Ježíše Krista. Jsou pro mne jasným poukázáním na cestu, obzvláště pro pozdvihnutí morálky a etiky, tedy čestného, čistého a spravedlivého života s žitím lásky a hlavní touhou – neubližovat nikomu a ničemu živému.A to jako hlavní podmínky pro oddanost k němu a jeho učení. V evangeliu Jana píše Jan o tom, jak Ježíš vyzýval především své učedníky k následování. A sepisovatelé evangelií Marka, Lukáše a Matouše pak objasňují, jakým má být člověk, který Ježíšovo učení Lásky chce učinit cílem prostředkem k Životu vyššímu.

  Činím pokání, neboť i pro mne se přibližuje království nebeské. S jeho milostí. byl jsem mrtvý a slyšel jsem Hlas….. .

  Pěkný večer.
  Václav Žáček

  1. Ano, četl jsem toho moc, Vendo. Až moc…v tom máte pravdu. „Zbytnělé ego“ od Vás beru jako první kompliment (a už jste mi pár komplimentů tady chtěl udělit), protože ego je tu třeba pane Vendo – jak bych bez něj mohl druhému jasně a přímo napsat, že píše dle MÉHO nepravdy? To, že píšu „svou“ pravdu a píši ji velmi rezolutně (což se mnohým zde nelíbí), pramení pouze z mého přesvědčení o této „pravdě“, které vzniklo skutečně velkým nárazem na tuto „pravdu“. Tento náraz nebyl z mé vůle a zcela zbortil celé mé předchozí duchovní snažení včetně představ a domněnek. Jestli tato má „pravda“ je skutečně PRAVDOU ukáže až čas každému z nás. Ale nikomu ji nevnucuji, jsme na úrovni diskuze, nikoliv? Je holou skutečností, že tyto prožitky a přesvědčení nejsou přenosné.

   V souvislosti s Vašimi vstupy opakuji stále to samé – berete z Písma řádky, které aplikujete na svoji cestu a přitom zamlžujete původní smysl Písma, proto reaguji. Evangelium možná uznáváte, ale popisujete je druhým naprosto rozdílně, to mi zase netvrďte – to jsme si tu na mnoha příspěvcích vzájemně dokázali. A jestli si myslíte, že „křesťan“ se pozná podle toho, zda nepoužívá slovo typu „kydy“, tak už chápu, že jste se tu nedávno označil rovněž za křesťana (nepletu-li se…?). Jinak proti Vám OSOBNĚ nic nemám Vendo, tvrdost mých slov nemění nic na tom, že Vám přeji mnoho Boží požehnání a modlím se i za Vás.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference