mapa stránek || vyhledávání

Přicházející nová civilizace

Už i stoupenci „vědeckého světového názoru“, tj. ti, kteří věří v třirozměrnost reality, tuší, že tzv. západní civilizace se posunuje k zhroucení neboli chaosu. Češi tento stav znají z doby odúmrti reálného socializmu, neboť jej charakterizuje objevení se kvalitativní změny: potíže růstu se změní v růst potíží. A vládnoucí skupina se jeví jako zcela neschopná čehokoliv jiného, než řešení problémů typu ze dne na den.

Což o to, v dějinách planety země se z nejrůznějších příčin zhroutilo civilizací a kultur! Jenže tentokrát je to něco jiného. Lidstvo vědeckým a technickým pokrokem postoupilo tak daleko, že zločinci a magoři (obsedlí) u kormidel moci ve státech jsou schopni způsobit zánik lidstva a ekosystému planety.

pad-civilizaceTento stav vzniknul tím, že v tichosti křesťansko-antickou duchovnost (náboženství) vystřídalo náboženství zlatého telete neboli peněz. Vytvořilo si i své chrámy, jimiž jsou banky. I své kněze, jimiž jsou tzv. filozofové, politologové, sociologové, psychologové a jiní mocným poplatní nicmochři. Kdo ničemu nerozumí, jde studovat filozofii. Kdo chce nezávazně a za něčí peníze žvanit o politice, stane se politologem. Kdo nerozumí duchovním zákonům, regulujícím komunitu lidí, jde studovat sociologii. Kdo nerozumí sám sobě a neumí definovat svůj smysl života, stane se psychologem. A všichni jsou vysokoškolsky „graduovaní“ od přednášejících dosazených lidí, kteří sami nejsou schopni porozumět ani zformulovat smysl bytí světa, jeho všechny rozměry (transcendentno), kromě ekonomických a lid manipulujících zákonů. Proto jsem v té záplavě „vědeckých statí“ „renomovaných ústavů“ nepřečetl ani jedinou, která by podstatu krize civilizace pojmenovala a ukázala konstruktivní východisko z ní. Proto se o to musím pokusit jako samouk, šaman, „teolog“.

Podstatou jakékoliv civilizace není totiž forma výkonu vlády, způsob vytváření elit, míra vědeckého a technologického poznání, ale to, co spojuje masu lidí i vládních elit v jeden celek. Neboť jen to umožňuje dělbu práce a tím vytvoření funkční civilizace. Tím pojítkem je soustava a pořadí nehmotných (duchovních) hodnot a idejí. Neboli náboženství. V polovině 19. století došlo totiž k této transcendentní změně. Ideje křesťanství a antiky byly vystřídány faktickým materializmem, ateizmem a náboženstvím peněz. V důsledku toho se rozpadly rodiny, idealistická společenství všeho druhu pro „něco“, školství vedoucí žáky ke konstituování jednotlivce v osobnosti zařazující se do celku. Výkon spravedlnosti proměnil soudnictví v „nauku o výklad teček a čárek“ v napsaných zákonech. Zájem lidské komunity jako celku se ve výkonu státní správy začal jevit jako výjev naivity. (ODS Macek: „Kdo jde do politiky kvůli organizování veřejného blaha měl by vyhledat psychiatra.“) Atd.

Co bylo příčinou toho, že křesťanství a antické hodnoty nenápadně (kromě nacizmu a komunizmu) ztratily sílu a tím západní civilizaci přivedly na okraj propasti k nejméně chaosu? Podle mne to, že výklad Ježíšem konstituovaných duchovních zákonů ustrnul na úrovni pochopitelné lidem před 2. tisíci roky. Církve v „boji proti herezi“ nedovolovaly jakýkoliv jiný výklad, evidentně tak hřešíc proti Duchu svatému! Neboť jeho základním poznávacím měřítkem je: co je od lidí, zaniká se smrtí autora. Co je od Boha, má vibraci věčnosti a přetrvává v myslích dále žijících. Církve po nástupu vědeckého poznání v civilizaci měly tedy samy v sobě nastolit atmosféru hledačství a tolerance v hledání transcendentních pravd neboli hlubšího poznání Ježíšem sděleného. Tím by se staly vnitřně živými hledačstvím duchovních pravd. Ty nepravé by odeznívaly, ty pravé přetrvávaly. Střední školy pak měly dále jako hlavní předmět vyučovat antiku a její velikány jako vzory a fundamenty moderního lidského myšlení. Ne sice přímo v latině, jako to činila klasická gymnázia, ale třeba v jednom v místě nejrozšířenějším světovém jazyku. Tím by o maturantech bylo možné i dnes říci, jako to platilo o absolventech klasických gymnázií, že mají grunt vzdělání, které je činí osobnostmi samostatného myšlení schopnými. Což dnes rozhodně není.

V důsledku toho dnes stoji lidstvo na rozcestí. Buď v důsledku použití síly a peněz se zvrhne ve změť zvrhlých a krvavých diktatur, a tím upadne do chaosu a válek bez konce. Nebo najde a konstituuje vyšší kvalitu náboženství, tím lidství, a vytvoří civilizaci vyšší úrovně. Naváže tak více jednak na přímé vyzařování Živého Boha a Krista, jednak i na ostatní civilizace vesmíru. Ty tu přece dávno jsou, jako bibličtí Elohim, andělé nebo „ufouni“. Pouze je současní konzumní lidé, uvedení do hypnózy hmotnosti jako jediné reality, nevidí! V nehmotným dimenzích se tito pohybují mezi námi, pouze na jiných frekvencích superstrun. Doufám, že nám v tomto přerodu pomohou, protože jej na svých planetách také prodělali. Tím se ateizmus, život bez smyslu bytí, současný cíl mnoha „umřít bohatý“, vyjeví jako druh šílenství. Středem pozornosti člověka a komunity se stane komunikace s Hybatelem tohoto vesmíru a kooperace s ostatními lidmi a duchovními bytostmi. Přesně podle Ježíšova návodu: Milujte Boha z celého srdce, mysli a síly! A bližního svého jako sebe samého! A království boží sestoupí z duchovní dimenze i na zem! (Do hmotnosti.) Neboť předpoklady pro jeho realizaci jsou ve vás! Poznání těchto principů je ten tolik diskutovaný druhý příchod boží síly na zemi, neboli Krista s mocí.

Příčinou výše vylíčeného stavu národa i Evropy tkví v obecně rozšířené a školami a médii šířené satanské hypnóze neexistence „správce“ vesmíru a všeho existujícího. Říkám hypnóza proto, že normálního člověka by nemohlo napadnout, že něco jako vesmír by mohl ve velkém třesku vzniknout „jen tak“. Jak říkal „tlumočník“ vědy TV divákům Sisyfos Grygar: Velký třesk vznikl proto, že se singularitě zachtělo třesknout! A další vysvětlují, že se všechny atomy ve vesmíru chovají stejně „jen tak“. Přestože nikdo nepochybuje o tom, že i na druhé straně vesmíru neteče voda do kopce, voda nesálá fotony, že kde jsou fyzikální podmínky, je život, atd. Ač žádný „konzument ateizmu“ ve svém životě neviděl nic fyzikálními, biologickými a duchovními zákony neřízeného, neboli nic, za čímž by nestála neviditelná řídící síla, snaží se věřit arcinesmyslu, že není Boha. Protože mu to neustále říkají tituly vybavené civilizační pseudoelity. Nevěřím, že by sám od sebe se mohl vyskytnout hlupák, který by si myslel, že vše kolem něj a ve vesmíru se děje „jen tak samo“! Jakýmsi „samospádem“. Bez sice neviditelné ale Síly vše pohánějící. Takový stav mysli, aby z  člověka vznikl ateista, je schopna vyvolat jen hypnóza! Její účinek na vnímavost kohokoliv mohl vidět každý. V ní prostě člověk nevidí, co hypnotizér (satanisti) stanoví. A ostatní v pokusu se diví, jak to hypnotizovaný může nevidět.

Tak konzument západní „kultury“ si nestačil „všimnout“, že kolem něj a ve vesmíru se ani jeden atom nepohne bez zákona jednotného v celém vesmíru. Neboli atomy vesmíru se pohybují jen podle je řídící síly! I atomy našeho těla. (Ani vlas z hlavy nespadne člověku bez vůle jeho Tvůrce! Ježíš.) Dodnes se lidi smějí sloganům komunistických ateistů: „poručíme větru, dešti!“ A nevšimli si, že padli do druhé hypnotické pasti, že „atomy hmotné dimenze se melou jen tak podle svého“! Neboli že není Tvůrce a Hybatele vesmíru! Jednoduše Boha. Slyšel jsem dokonce vysoce graduované ateistické experty, kteří prý zjistili, že každý „má svého Boha“! Neboli zjistili, že vše kolem nás se pohybuje vždy v závislosti na tom, jak si to který člověk představuje. Nebo dokonce chce, jak říkají nositelé božského v sobě. Právě v tom vidím ten kolaps myšlení padající Evropy. Zákony viditelného a neviditelného vesmíru jsou jen jedny, mají jediného Hybatele, ale každý člověk je vidí jinak! Neboli lidé si představují Boha podle svého rozvinutí, zkráceně mají „svého Boha“. Toho stavu nedostatku pokory před Pravdou využívají pak satanem řízení, aby říkali: Čemu máme věřit? Jaký vlastně je a co chce ten Bůh, když každý o Něm mele své. Nutno uznat, obvykle velmi zmatené a Boha snižující. (Porušení 1. „přikázání“, viz níže.)

Výše uvedeným jsem se pokusil popsat své poznání, že Tvůrce a Hybatel vesmíru je jen jeden! Ale způsobů Jeho vnímání je mnoho! Což ovšem logicky nevede k závěru, že Bůh není, jak říkají satanem řízení. A nyní proč tomu tak je, že kde kdo vidí a tudíž má svého Boha? Odpověď nám naznačí indičtí mimosmysloví žreci. Ti totiž na hlavě člověka, v místě 7. čakry, viděli tisíciplátkový lotos. Neřekli ovšem, nebo se to do Evropy nedoneslo, co to znamená. Jeden každý „plátek“ je oživená nebo neoživená schopnost přímo vidět působení boží síly v okolí! Neboli plně duchovně rozvinutý člověk má schopnost tisíci způsoby vidět činnost Tvůrce!!! Neboli tisíci úhly pohledů. A každý člověk je jinak rozvinut, proto jej vidí jinak, i když víceří mohou mít dílčí pravdu! Satan pak jim naslouchajícím všeptne, že dvě pravdy nemohou být! V případě Boha ale mohou! Může jich být dokonce tisíc!

Protože většina konzumních městských lidí má všechny plátky korunního lotosu odumřelé, jsou mezi slepými jednoocí „králi“! Kdo má oživený plátek jeden, dva, stane se „guruem“. V honu za „ovečkami“ se pak guruové a majitelé pravdy o Bohu „do krve hádají“. A zcela slepí pak snadno dají, a u nás už mnozí dali, za pravdu našeptavači: Není Boha! K dokreslení dodám obraznou povídačku.

„Malý čert vidí, jak jeden člověk našel pravdu. Rychle běží za satanem a ptá se ho: „Co s ním uděláme, jak mu zatopíme?“ Satan se podívá a říká: „Nic, to bude náš člověk!“ A čert se ptá, jak to. „Protože ten hlupák si myslí, že našel Pravdu celou! A teď jej navedeme, aby ji vnucoval násilím jiným a uvidíš, jaké rozpoutá peklo!“ A stalo se, neboť tento nálezce se stal šiřitelem pravé víry násilím.

Nyní závěr z tohoto povídání: Je jeden Bůh neboli Hybatel tohoto vesmíru, Otec (autor) člověka, ale bytost člověka jej může vidět jen v tisící aspektech!!! (Plátcích lotosu.) Neboli může se člověku i pravdivě jevit v tisící „tvářích“! Ale Bůh sám je Nekonečno samo, tudíž člověkem nepředstavitelný a neuchopitelný.

Protože na to člověk nemůže přijít sám, dává mu jeho Otec ohledně tohoto aspektu reality božské rady ve formě tzv. prvních tří „přikázání“:

 1. Já jsem jen jeden. (V jednoho Boha věřiti budeš!) Neučiníš sobě představu Boha svého! (Protože k tomu nemáš dispozici a jakákoliv, i „tisíciplátková“ představa je vlastně Jeho snížením.)
 2. Nevezmeš mé jméno do své řeči! Protože jakmile bys jméno Boha vzal do nedokonalosti, zatížíš se rouháním, neboli těžkou karmou (hříchem), aniž si toho musíš být vědom.
 3. Abys naplnil smysl svého bytí na zemi, pro který jsem tě učinil, sedminu svého času budeš věnovat úsilí o kontakt se svým Otcem. Modlitbou nebo bohoslužbou nejrůznějšího typu. (Postaru: Pomni, abys den sváteční světil!)

Výše uvedené se mi jeví jako první z podmínek vstupu do vyšší civilizace. Žádný ateista, nositel vědeckého světového názoru a nábožensky netolerantní nepřežije nástup vyšší civilizace.

(pokračování)
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.4
hlasů: 22
Tisk Tisk

136 komentářů

 1. ad: Ale když se tabulka s hodnocením IQ změní způsobem, že člověka se 100 body, označují jako průměrného maturanta, tak se nelze divit, jistému „rozčarování“.

  Leo, zbytečně..:-) Jak už jsem zde xkrát zmínil, věda světy vytváří, nikoliv poznává. Viz: „body“, „tabulky“, krátka všechny ty „vědecké“ píčoviny všeho druhu, které v konečném důsledku slouží SYSTÉMU zase a jen k další manipulaci. To je potřeba pochopit. Stejné je to čarování s čísly, s realitou vůbec. Všechno je to jedna gigantická manipulace a podvod. Stačí otevřít oči…

  1. Honza
   Ad: věda světy vytváří, nikoliv poznává.
   Já to vidím ještě trochu jinak.
   I věda se chová hermeticky.
   Jedna vrstva objevuje a poznává.
   Druhá vrstva je pro „plebs“.

   1. ad: Já to vidím ještě trochu jinak. I věda se chová hermeticky. Jedna vrstva objevuje a poznává. Druhá vrstva je pro „plebs“.

    Hmm, rozumím, Leo… Mnohovrstevnatost, a to nejen v kontextu věda, je pro tento svět stejně tak charakteristická, jako evidentní a zřejmá. Poznávat skutečnost, poznávat pravdu, „odkrývat vrstvy“, se podobá loupání cibule. Čili Vaše – Jedna vrstva objevuje a poznává. Druhá vrstva je pro „plebs“ – vidím ještě jako další vrstvu obrazu mnohovrstevnaté skutečnosti.

  1. Mě to jenom zajímalo, když o ní tak mluvíš a sám sebe vychvaluješ, ale podle tvé vyhýbavé odpovědi o ní asi nemáš ani šajn.

   1. Když si zase myslíš, že myslíš… Nemám s tím problém, není to můj problém…

 2. ad: Rozlišovat, Honzo, rozlišovat. Je rozdíl mezi pravdou a Pravdou.

  Jo? A jakej? Jakej může být, když pravda je vždy jenom jedna.

  ad: Rozum nedokáže chápat jev v celku, nemůže pochopit jev v jeho úplnosti. Tak to je.

  Hmm. No možná tak rozum Váš. Tak to nejspíš bude a nikoli „tak to je“.

 3. ad: Například abyste se mohl stát členem české Mensy, musíte mít při testování percentil 0,98 (= 98 %)

  Už jenom toto, toto samo o sobě!, je manipulací jak prase. Cožpak lze intelekt, inteligenci, takto doslova znásilnit a brutálně zredukovat na kopu hausnumer?

  1. Tož s takovou stížností se obrať na Mensu:) Členství v takovém spolku je dobré jen pro masírování ega, jinak je zcela bezvýznamné. Ergo jejich nějak stanovná hranice v podstatě nikoho nezajímá a nikoho ničím neomezuje.

   1. ad: Tož s takovou stížností se obrať na Mensu:)

    Ale kuš, já si nestěžuju, pouze suše konstatuju..:-)

    ad: Ergo jejich nějak stanovná hranice v podstatě nikoho nezajímá a nikoho ničím neomezuje.

    Ovšem. Koneckonců, ta „nějak stanovná hranice“, je už ze své podstaty produktem omezenců..:-)

 4. ad: zaměstnavatel si může najmout psychologa, který testuje celý den skupinu, kde má vybrat budoucího ředitele.

  Pardale, v kontextu uvedeného, pokuste se vidět nejen stromy, ale uzřít konečně také les: otrokář otroků si může najmout otroka psychologa, který testuje celý den skupinu otroků, kde má vybrat budoucího a nejoddanějšího otroka a otrocké mentalitě vůbec.

  Ale jestli chcete věřit dál na „volnou soutěž“, na všechny ty kecy, jejichž jediným výsledkem je, že se „otitulování“ otroci řežou mezi sebou, bránit Vám rozhodně nebudu..:-)

  1. Honzo, díky, Vaše ploticko-psychlogicko-patologické rady mi hodně pomáhají, bude se mi dobře usínat, zítra jdu spálit diplom.

    1. Honzo, stránky tomashajzler.com jsou dobré, mimo jiné tam má i seznam knih, které ho ovlivnily. Z hlediska statistiky lidé s VŠ vzděláním snáze najdou práci nebo si ji udrží. Nevěřím tedy jen na diplom, ale ani nedegraduji šmahem všechno, snad kromě Vašich příspěvků :).

    2. ad.Zdegenerovaný a úpadkový SYSTÉM se degraduje sám.
     ———————————————————-
     On se sám přímo likviduje.A je to,co se právě v přímém přenosu
     odehrává,protože starého psa novým kouskům nenaučíš,leda by
     o všechno přišel a zůstal sám a samota mu srdce zlomí…

     „Není možné, aby člověk seděl na dvou koních a napínal dva luky. A není možné, aby sluha sloužil dvěma pánům, neboť jednoho bude ctít a toho druhého urážet. Nikdo, kdo pije staré víno, netouží hned po mladém. Také se nedává mladé víno do starých měchů, aby nepraskly. Ani se nedává staré víno do nového měchu, aby jej nezničilo. Stará záplata se nepřišívá na nové šaty, jinak by tam vznikla trhlina.“

     PS:On ten dobrý i zlý jsou jeden.Co se děje vně,děje se i uvnitř,
     a co se děje uvnitř(byť maličkého atomu),děje se i vně.:))

    3. ad: Z hlediska statistiky lidé s VŠ vzděláním snáze najdou práci nebo si ji udrží.

     http://pravyprostor.cz/novodoby-otrok/

     Nikdo není tak beznadějně zotročený jako ti,kteří tak bezvýhradně věří,že jsou svobodní. (J.W.Goethe)

    4. ad: Z hlediska statistiky lidé s VŠ vzděláním snáze najdou práci nebo si ji udrzi

     Tady ve Statech vidim lidi s VS vzdelanim,kteri jsou presne temi otroky (zavaleni dluhama za hypoteku,za auta,pujcku na VS studia za sebe a jeste pujcku za VS za deti) a prijmy mnohych nesahaji ani s poloviny co maji sikovni remeslnici bez VS vzdelani. Rovnez mnozi imigranti bez VS vzdelani casto i bez jazyka,se rychle aklimatizuji a jsou schpni rozjet vlastni bussines (prevazne asiati) .Taky jsem na vlastni oci videl v 2007 kdyz prisla krize ,jak na ulici stali lidi urednickeho typu (v kravate a skufrikem v ruce) a ceduli ,ze vezmou jakoukoli praci.
     Neverim na zadne diplomy a tituly,protoze kdyz clovek neni lempl a neboji se prace,tak se uzivi vzdy.

   1. ad:zaměstnavatel si může najmout psychologa, který testuje celý den skupinu, kde má vybrat budoucího ředitele.

    Pardale, v kontextu uvedeného, pokuste se vidět nejen stromy, ale uzřít konečně také les: otrokář otroků si může najmout otroka psychologa, který testuje celý den skupinu otroků, kde má vybrat budoucího a nejoddanějšího otroka a otrocké mentalitě vůbec.

    http://www.novinky.cz/krimi/391076-ustavni-soud-se-zastal-delniku-kteri-museli-otrocit-v-lese.html

    miluju kontext, miluju déjà vu, miluju kouzlo nechtěného…:-)) miluju tu syrovost pravdy!

    F evropje je nejlíp. (Matrix)

    :-)

    1. Kapkou v moři, nemůžeš hodnotit celek, ale to ti evidentně nedochází.

    2. Tohle si řekl sám „pokuste se vidět nejen stromy, ale uzřít konečně také les“ je jen jiná anabáze o kapce v moři, poučuješ a sám děláš opak.

    3. ad: Kapkou v moři, nemůžeš hodnotit celek, ale to ti evidentně nedochází.

     Člověče, to mi něco připomíná a asociuje…:-)

     Trčková přiděluje děvčatům profese: „Děvčata, je to úplně jasný. Zuzanka uklízí v nemocnici, tak je doktorka medicíny.“
     Zuzana: „Jasně- leukemie, apendix.“
     Trčková: „Božka pracuje s laky a acetonem, tak bude dělat profesorku chemie.“
     Božka: „Madam Curie…“
     Trčková Marcele: „No a ty jsi stála dlouho modelem, tak seš akademická malířka. A jako akademická malířka musíš aspoň vědět, kdo to byl Hynais a že namaloval oponu v Národním divadle!“
     Marcela: „No ovšem, ale jestli se mě zeptá na něco jinýho, tak nevím, co odpovím..“
     „Tak to honem vrátíš na toho Hynaise!“

     :-)))

    4. Honzo, kdybyste těmi eyestenisáky, které všude vidí les už neviděl na klávesnici, vyčerpal se zdroj citátů nebo jste se doučoval pravopis, tak na adrese
     http://vtipy1.cz/ZAKONY/MURPHY?strana=1
     kde, jsou asi všechny Murphyho zákony, např. ve smyslu
     Proč do lesa s potápěčskými brýlemi?
     Protože je hluboký.

 5. K IQ,která je jen dočasně zapůjčená.
  K „filmovým rolím“ a dočasným „lidským šatům“ stvořených Otcem přesně na míru:

  http://www.extra.cz/extremni-porucha-osobnosti-zena-ma-v-hlave-22-ruznych-osob-jak-se-ji-s-tim-zije
  http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/clanky/11430/Trpi-mnohacetnou-poruchou-osobnosti-Ma-v-hlave-22-ruznych-osob

  Extrémní porucha osobnosti: Žena má v hlavě 22 různých osob. Jak se jí s tím žije?

  Dost těžko. Představte si, že vaše dcera, matka, sestra, cokoli z rodiny se až desetkrát za den promění v jednu ze svých dvaadvaceti dalších osobností. Ano, tohle je extrémní forma schizofrenie, kterou trpí Britka Dawn Taylorová (31).

  Každá její postava má svůj vlastní hlas, povahu, zlozvyky, pohyby a historii. Bez varování se ve vteřině z Dawn může stát majitelka nevěstince madam Taylorová, pětiletá školačka Daisy či šedesátiletá Mary pracující v knihovně. Dost děsivá představa, že?

  Ovšem blízké lidi a okolí prý děsí nejvíce jako agresivní teenagerka Lashes.

  Proměnit se Dawn dokáže i v milionářku, majitelku obchodů se sendviči ze Skotska, holku z farmy v hrabství Cornwall na jihozápadě Anglie, dokonce i v německou turistku s typickým bavorským přízvukem.

  „Nikdy si nepamatuju, co se děje, když mě ovládne jiná osobnost. Mám pocit, jako bych polovinu svého života prožila naprosto opilá,“ svěřila Taylorová britskému listu Daily Mirror. Hm, možná by stálo za to se mrknout pod postel, zda tam holka nemá schované lahve.

  Ale asi ne. Zřejmě se opravdu jedná o disociativní poruchu osobnosti. Postihnout člověka může akutně, v horším případě chronicky. Vyvolat poruchu může vážný stres nebo dramatické dětství.

  Tak už víte, co znamená být ženou mnoha tváří.

  http://www.cas.sk/clanok/257790/neuveritelne-zakerna-porucha-dawn-ma-22-osobnosti-kazdu-s-vlastnym-hlasom-a-historiou.html

  V rodnom liste má napísané, že sa volá Dawn Taylor. Je z neho tiež zrejmé, že má tridsaťjeden rokov.

  Jej príbuzní pravú Dawn vídajú počas dňa málo. Až desaťkrát za deň sa totiž premení na jednu zo svojich dvadsiatich dvoch ďalších osobností. Žena z Londýna trpí extrémnou formou disociatívnej poruchy osobnosti.

  Každá postava má svoj vlastný hlas, povahu, maniere, pohyby a históriu. Bez varovania sa v sekunde z Dawn môže stať majiteľka nevestinca Madam Taylor, päťročná školáčka Daisy či šesťdesiatročná Mary pracujúca v PC World. Blízkych ľudí a okolie desí najviac ako agresívna tínedžerka Lashes. Premeniť sa dokáže aj na milionárku, majiteľku obchodov so sendvičmi zo Škótska, dievča z farmy v grófstve Cornwall na juhozápade Anglicka, nemeckú turistku či gangsta rapperku.

  „Nikdy si nepamätám, čo sa deje, keď ma ovládne iná osobnosť … mám pocit, akoby som polovicu svojho života prežila úplne opitá,“ zverila sa Taylor britskému denníku Daily Mirror. Britka trpí poruchou osobnosti patriacou medzi disociatívne poruchy osobnosti. Postihnúť človeka môže akútne, v horšom prípade chronicky. V detstve často títo jedinci zažívajú sexuálne alebo fyzické zneužívanie a odmietanie zo strany rodičov. Vyvolať poruchu môže ale tiež iný vážny stres.

  Disociatívna porucha osobnosti v „priamom prenose“: Touto chorobou trpí aj Paula

  žena má 90 osobností-video

  ———————————————
  Mnohočetná osobnost

  Psychologie

  Zřejmě nejznámější popis rozdvojené osobnosti se nachází v románů R.L. Stevensona Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda, který je samozřejmě úplnou fikcí. Jeden z prvních skutečných případů, uvedený v příspěvku dr. Weira Mitchella na konferenci Filadelfské lékařské společnosti, se týká 18 leté dívky Mary Reynoldsové. Mary byla tichá, uzavřená, poslušná dívka s dlouhou řadou hysterických příhod. Soudě podle všech okolností při jedné z nich zcela oslepla a ohluchla na dobu šesti týdnů. Tři měsíce poté, co se jí zrak a sluch navrátil, Mary upadla do hlubokého spánku a nebylo možno ji z něho probrat. Když se konečně probudila, byla jiným člověkem.
  Úplně zapomněla na svou předchozí existenci – jméno, rodiče, zemi, bydliště – všechno bylo pryč a ona byla tak jako kdysi malou a nevědoucí holčičkou.

  Musela se znovu podrobit vzdělávání téměř od samého začátku. Učila se číst a psát. Naštěstí se ukázalo, že je chápavým žákem, a učila se pozoruhodně rychle. V průběhu sedmi nebo osmi týdnů se jí znovu vrátila plná gramotnost.

  Nejvíce fascinující však byla změna její osobnosti. Nová Mary měla ráda zábavu, byla průbojná, odvážná a unáhlená. Sotva se od svého bývalého já mohla lišit více. Utíkala ven do opuštěných lesů bez ohledu na rizika a opravdu se zdálo, že nebezpečí vyhledává.

  Po několika týdnech Mary opět upadla do hlubokého spánku, a když se probudila, vrátila se do svého prvního vtělení. Její osobnost byla teď ještě tišší a poddajnější než předtím. Úporně popírala, že by se jí přihodilo cokoli nečekaného, a tvrdila, že si na krátký, šťastný život extroverta vůbec nevzpomíná.

  Následujících šestnáct let Mary tyto své dvě osobnosti střídala. Obě byly od sebe naprosto oddělené a ani v jedné si zřetelně neuvědomovala existenci té druhé. V každé si však pamatovala všechno, co se jí stalo v předcházejících epizodách tohoto konkrétního stavu. Podle všeho se zdálo, jako by se stala dvěma zcela odlišnými lidmi.

  Tento mimořádný stav událostí trval až do jejích 36 let a pak ustal. Tehdy se zdálo, že její osobnost je směsicí obou dřívějších, což byl ve skutečnosti velký pokrok. Nebyla ani ukvapená, ani nadměrně opatrná, samotářská ani příliš výbojná. Syntéza těchto dvou osobností evidentně vyústila do lepší verze Mary Reynoldsové, která se v tomto šťastném stavu dožila 65 let.

  Mnohočetná osobnost je příklad disociativního fenoménu a je popsána je popsána jako vymezená klinická kategorie v Dagnostické a statistické příručce duševních poruch, již sestavuje Americká psychiatrická asociace. V ní se porucha mnohočetné osobnosti vymezuje takto:

  V člověku existují dvě nebo více vyhraněných osobností či vyhraněných stavů (každý se svým vlastním, poměrně stabilním vzorcem vnímání, komunikování a myšlení o okolí a o sobě). Alespoň dva z těchto osobnostních stavů střídavě plně ovládají chování člověka.

  Zdroj: Robert M. Youngson – O šílenství, podivínství a genialitě – nakladatelství Portál

  PS:Zkuste sestup do sebe samého až k samé podstatě.
  Děkuji za tzv.chyby v matrixu všem srdcím,která si přišla zahrát tyto role
  pro nás všechny,abychom poznali sami sebe vpravdě i pomoci jejich pohnutých životů.

  Před touto civilizací zde již bylo mnoho civilizací na mnohem vyšší inteligenční
  úrobni.Jako civilizace jsme na samém dně degradace->k našemu Poznání.

 6. ad: On se sám přímo likviduje.A je to,co se právě v přímém přenosu
  odehrává,

  Přesně tak! Takříkajíc „on-line“, neboli tady a teď, přímo před očima. Stačí mít otevřené oči…

  1. Stačí mít otevřené oči…

   Ty už musíš mít ty oči vytřeštěné jak tenisáky!

   1. Leda tak smíchem…-)))) Ale jestli jsem ti zase šáh na tu tvoji bábovičku z písku, na to tvý hovno s názvem – F evropje je nejlíp – tak promiň…:-)))

    1. Nikdo ti nebrání se odstěhovat, možná ti skutečně chybí dřívější každodenní boj o holý život. V Evropě je nejlíp kdy bylo!

    2. ad: Nikdo ti nebrání se odstěhovat.

     Přijď s něčím originálnějším… „Doporučení“ typu „odstěhuj se na Kubu“, jsem vyslechl tolik, že už bych je snad ani nespočítal. Za situace a reality, kdy celou tuto planetu ovládli zmrdi, kterejm jiný podzmrzdi vzorně sekundujou a sloužej, není prakticky kam se odstěhovat.

    3. Nejlíp se všechno kritizuje najezený z tepla domova viď Honzo. zdar

 7. ad: Matrix 6.1.2016 (18:13)

  Tvoje anabáze s anabázemi, stejně jako tvoje vlastní anabáze se sebou samým, mě nezajímaj.

 8. ad: Nejlíp se všechno kritizuje najezený z tepla domova.

  To patrně – najezený z tepla domova – soudíš podle sebe. Aneb a jak říká moudré české přísloví: plný břich – rozum tich. A jestli si nepostřeh, že nic nekritizuju, ale pouze a jen suše konstatuju, neřeším. To je tvůj problém.

  ps: vůbec s tím kritickým myšlením máte kucííí tak nějak problém…:-))

  Pardal → degraduju
  Matrix → kritizuju

  :-)))

  1. ps: vůbec s tím kritickým myšlením máte kucííí tak nějak problém…:-))

   Kritické myšlení, kritický postoj nebo také kritičnost, ale ty jen suše konstatuješ. Nevím co bereš, ale bereš toho málo Hanz. :)

   1. No s tím kritickým postojem, který je tak na hony vzdálený kritickému myšlení, sis toho teda nabral vrchovatě…:-))) Když říkám a pouze jen suše konstatuji – s tím kritickým myšlením máte kucííí tak nějak problém – vím o čem mluvím..:-))

 9. ad: poučuješ a sám děláš opak.

  Měl bych ti asi říct a prozradit, že nedělám vůbec nic…:-))) Ono taky není vůbec nic potřeba dělat, natož pak abych někoho poučoval…:-))) A jestli ty si naběhneš na svý vlastní vidle, neřeším…:-)) To dá rozum…:-))

   1. To, že Ty je nevidíš, neznamená, že nejsou…:-)) Je to úplně stejný jako s Bohem…:-)

 10. ad: Ale já Boha vidím

  Ale já Ho nevidím v Tobě. Nevidím Ho, protože v Tobě není. Jak už jsem řekl – evangelium má pronikavé oči a vidí hluboko do srdce. Takže jestli si chceš dál nabíhat na svý vlastní vidle, prosím, proti gustu žádnej dišputát.

  1. Na žádné vidle nenabiham, protože žádné nejsou a nebyly. Nepodlhej svým vlastním iluzim a bludum všeho druh.

   1. Vidím co vidím. Stejně jako vidím kontexty a souvislosti. Vyslovit, že v Evropě je nejlíp, to může jen naprostý ignorant (právě těch kontextů a souvislostí), slepec a idiot.

    1. Jo, tak oprásky z hystoryje? No tak jo, no, gdyž si zase müslíš, že müslíš…:-)))

     Počkej tebe nezajímá historie, kdy se na to špatné zapomíná, ale jisto jistě víš, že teď je přece ta špatná doba! A pak tu píšeš něco o kontextech.. nemám slov a slova dochází, při zjištění s kým se vůbec bavím a ztrácím čas.

     Ty netušíš která bije, když hodnotíš současnost, aniž by si uvedl minulost.

 11. ad: jisto jistě víš, že teď je přece ta špatná doba!

  Nevytvářej si žádný domněnky, nelži a nevymejšlej si, nic takovýho jsem neřekl. Znamení doby mluví jasnou řečí a doba je vždycky jenom taková, jací jsou lidé, které tu kterou dobu vytvářejí. A jestli si sám sebe zařadil mezi zkurvence (lhostejno, zde vědomě či nevědomě), neřeším, to není můj problém. Pro mě platí Boží a jediné: nepřidáš se k většině, když páchá nepravosti.

  1. Nevytvářej si žádný domněnky, nelži a nevymejšlej si, nic takovýho jsem neřekl.

   Tak co si řekl? Schválně. A doufám, že se nebudeš trapně vymlouvat nějakým rčením, jak je u tebe zvykem.

   1. Víš co, šoupej nohama, jo. Na žádný „schválně“ nejsem zvědavej. Na víc, než na nekonečnou nudu nemáš, smiř se s tím.

    1. šoupej nohama

     Ty mi nebudeš přikazovat co mám dělat, nejsem tvůj votrok, to říkej svým otrokům.

     Prostě na to nemáš, ze sebe dostat nějaké smysluplné argumenty tak si to přiznej, uleví se ti. Ale ty argumenty nepotřebuješ. Ani při tom filozoficko patologickém předkládaní viď že jo.

   1. Martasi, rozumím… Ale upřímně, nejseš hlupák, abys sám neviděl jakým šupem to jde všechno do prdele. A mohu-li mluvit za sebe, tak jediný čemu bych nevěřil je to, že to bude (období cca 20let) až takovej fofr! Že nic není náhoda, tak o tom snad netřeba diskutovat.

    1. „Ale upřímně, nejseš hlupák, abys sám neviděl jakým šupem to jde všechno do prdele.“

     Tak o tom neni sporu Honzo ..

    2. ad: Tak o tom neni sporu Honzo ..

     No tak pak je každý zbytečný slovo zbytečný…:-)

     ps: teda né že bych z toho měl nějakej echt plezír a radost, ale ať se koukám ze všech možnejch úhlů, furt mi vychází a zjevuje se mi obraz přítomnosti, kterej mi říká, že „1 + 1 = 2“.

 12. „…nehledě na náš neuvěřitelný potenciál,
  nehledě na to, že mezi námi žijí jedinci nesmírně nadaní a osvícení,
  obdaření inteligencí, jemností a stylem na té nejvyšší úrovni,
  nehledě na hromadu úspěchů, jichž se nepodařilo docílit žádným jiným tvorům po miliony let jejich existence,
  stojíme na prahu sebezničení – vnitřního i vnějšího – a naši planetu, kterou svíráme v pěstičkách,
  bereme s sebou jako spolujezdce při nezadržitelné jízdě do temné prdele zapomnění.“

  Tom Robbins (americký spisovatel v románu I na Kovbojky občas padne smutek)

  1. Ahoj Míro..:-) A kvituji s povděkem, že cituješ, cítíš a vnímáš. (což je známkou, že „o citovaném“ současně přemýšlíš, páč tzv. citovat, resp. robotovat a papouškovat bez přemýšlení, bez vnímání kontextu, umí kdejaký idiot)

 13. pouze jen kopíruji mail, který jsem dostal. Úsudek, ať si udělá každý sám.

  DŮLEŽITÉ !!!

  Ahoj a dobrý den přeji všem

  DŮLEŽITÉ vědět – zpověď primáře Erbena v televizi DV Tv s redaktorkou
  Drtinovou. Tento rozhovor je odevšad odstraňován. I samotná televize ho
  musela odstranit ze svého archivu. Na sociálních sítích je odstraňován a
  blokován. Svobodný a nezávislý Facebook FB ho odstraňuje. Takové dlouhé
  prsty má farmaceutický průmysl. Nechtějí, aby se lidé dozvěděli pravdu o
  metodách léčení a jak je jednoduché předcházet a nebo léčit civilizační
  choroby bez jejich léků. Pro FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL to je jen mega výdělek o
  lidské zdraví jim nejde, potřebují nemocné lidi a proto léky s vedlejšímy
  účinky.

  Toto video jsem na YouTub nahrál jako soukromé, aby mi ho tak rychle
  neodstranili, tak ho můžou vidět jen ti, kteří mají tento odkaz. Prosím
  pošlete tento odkaz všem, koho znáte, aby věděli, jak to je.
  Děkuji Děkuji Děkuji

  VIDEO ZDE : https://www.youtube.com/watch?v=97b3USWOO88

  1. Je zajímavé, že doktor Hnízdil má poněkud jiný pohled:

   http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=26647#utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=A&utm_term=position-0

   Přiznám se, Hnízdilův pohled považuji za mnohem bližší realitě. Pochopitelně, za vyšetření u MUDr. Erbena se platí, a není to málo. Pokud nedopadne, dále berete celkem slušnou řádku vitamínů, které taky nejsou zrovna levné. A světe div se, jsou produkovány farmakologickým průmyslem, žádnou babkou kořenářkou. A většina vyšetřovaných se nakonec dozví, že ty vitamíny je nutné brát po celý zbytek života, protože z přirozené potravy to nejde. Vzniká tak otázka, kdo je tady čí „agent“ :)))

   1. Nejsem žádný „agent“ MUDr. Erbena, ale zřejmé je to, že vitamíny by bylo možné brát z přirozené potravy (a bylo by to i nejlepší řešení), kdyby se tam nacházely. Jenže potraviny z MO řetězců je v sobě nemají, musel by si ty potraviny člověk pěstovat a vyrábět sám (a jak to chcete dělat např. v paneláku ve velkoměstě?)

    1. Jolano, Erben ale tvrdí, že ani z potravin kvalitních nelze ty vitamíny získat v potřebném množství a vitamínové doplňky jsou nutné.

    2. Lubko, vzpomněl jsem si na bodrého profesora organické chemie, který prožil mládí za války. K vitaminům řekl, že se přeceňují. Za války měli lidé špatný přístup k potravinám s vitaminy. A nebyli podstatně víc nemocní, než dnes.
     Můj názor : Nárůst zdravotních potíží souvisí především s delší průměrnou dobou života (cukrovka, kardiovaskulární choroby, obezita, rakovina, Alzenheimer atd.). Jsou lepší vyšetřovací metody, které nachází včas nástup chorob a také úspěšné metody léčení např. lineární urychlovač zastaví poměrně dobře rakovinu prostaty.
     Zlepšení kvality potravin, stravování a lékařské péče došlo u nás k výraznému prodloužení průměrné doby života. Informace o kvalitě potravin jsou mnohem přístupnější, z čehož se dělá ne zcela správný závěr, že dnešní potraviny jsou špatné. O těžkých kovech, mykotoxinech, PCB atd. jsem v potravinách za totality nevěděl skoro nic. Neumřel jsem, z čehož neplyne, že byly dobré.
     Lze najít, že i ak přírodě vlastní kyselina listová ( B9) se může předávkovat.
     http://www.celostnimedicina.cz/kyselina-listova.htm
     http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/aktuality/Cesi_ziji_dele_ale_trapi_je_civilizacni_nemoci/Zprava_o_zdravi_obyvatel_CR_.pdf
     „Období posledních dvaceti let je charakteristické výrazným zlepšováním úmrtnostních poměrů v české populaci; naděje dožití při narození od roku 1990 vzrostla o 7,5 roku u mužů a 5,5 roku u žen a dosáhla tak v roce 2012 hodnot 75,0 resp. 80,9 let.“
     Nevím o žádné studii, kde by bylo prokázáno, že dnešní potraviny obsahují méně vitaminů ( obilniny a luštěniny vitaminy ze skupiny B, ovoce a zelenina vitamin C, oleje, mléko a vejce vitamin A, D a E atd).
     Pokud někdo kupuje elastický homogenní materiál vyrobený z látek blízkých masu a soji považuje to za salám, tak je to jeho věc a jeho úspory. Vliv na zdraví neumím posoudit, ale pokud sní tři plátky za týden, tak snad žádný, možná je tam dobrý kolagen z chrupavek.
     Po extempore Antonína Mareše, který nechal smazal diskuzi k jeho článku, mám chuť napsat miničlánek k potravinám, kde by se diskutovat a mít svůj názor smělo.
     Takhle to přilepovat k článku pana Staňka není nic moc.
     Třeba zastánci duše odpoví na to, zda lidská duše váží 21 gramů
     http://technet.idnes.cz/kolik-vazi-lidska-duse-06s-/veda.aspx?c=A160108_132517_veda_mla
     Já bych duši chápu jako souhrn morálních a empatických vlastností a schopností člověka, která smrtí skončí a to tak, že definitivně.

   2. Jinak ale – přečetla jsem odkaz na MUDr. Hnízdila – ano, i mně jsou bližší jeho názory. (i na základě vlastních zkušeností)

   3. Lubko
    Nejsem, ten, kdo by musel řešit, spory, mezi dvěma doktory. :))
    Ale mám známé, kterých se to bezprostředně týká a právě na jejich žádost jsem zde zveřejnil onen mail. O jiném pohledu na jejich zdravotní potíže se dozvěděli až z uvedeného videa.

    1. Leo, v žádném případě jsem nechtěl abyste řešil nějaký spor. Jenom jsem dal k dispozici druhý pohled. A navíc opravu lživé informace v onom mailu, že byl pořad údajně stažen z archivu aktuálně.cz. Nebyl stažen, lze si ho tam bez problémů poslechnout:

     http://video.aktualne.cz/dvtv/doktor-erben-farmaceuticke-firmy-a-lekari-vas-vodi-za-nos-ci/r~045e0bd4732711e58c710025900fea04/

     Evidentně měl mail jen za úkol pozvednout upadající sledovanost videa :)

    2. Lubko.
     Ad: v žádném případě jsem nechtěl abyste řešil nějaký spor
     Je vcelku pravděpodobné, že až se nás bude dané téma přímo týkat, tak ten spor budeme rádi řešit. :)
     Děkuji, za rozšíření pohledu.
     Ad: Evidentně měl mail jen za úkol pozvednout upadající sledovanost videa :)
     Také mě to napadlo.:)
     Ad: Vzniká tak otázka, kdo je tady čí „agent“ :)))
     Naprosto souhlasím. Možná oba. :)))

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference