mapa stránek || vyhledávání

Útržky k zamyšlení… (5.)

albert-einsteinV pátém pokračování „Útržků….“ začnu, z pohledu Bhagavadgíty, netradičně. Bude to uvedením dopisu neověřeného autorství od slavného Alberta Einsteina, který napsal své dceři. Neumím, možná se mi ani nechce hledat na internetu, zda je to opravdu jeho dopis. Prostě se objevil na internetu a má „svůj život“. Představa, ve které slavný otec píše své dceři a myslí přitom na budoucnost v souvislosti s láskou i vědou, je však pro mne zcela fascinující. A také se tento slovutný vědec dostal z oblasti svého vědeckého zkoumání hmoty a energií na „led“, který pro někoho může zavánět imaginací až neslučitelnou s vědcem tohoto formátu. Ale říkám si; jestli je to Einsteinův dopis, je zřejmé, že milující dceři chce zrovna toto své poznání sdělit.

POZNÁMKA ADMINISTRÁTORA: Dopis je s největší pravděpodobností podvrh. Blíže k tomu např. tento odkaz (v angličtině).

Dopis pro Lieserl Einstein:

Když jsem navrhl teorii relativity, velmi málo lidí mě pochopilo a to, co odhalím a přinesu lidstvu, teď rovněž koliduje s nepochopením a s předsudky světa.

Žádám tě, abys chránila dopisy, jak dlouho bude nutné. Roky, dekády, dokud se společnost nevyvine na takovou úroveň, aby akceptovala to, co vysvětluji níže.

Existuje extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda neobjevila formální vysvětlení. Je to síla, která zahrnuje a řídí všechny ostatní síly a dokonce je obsažena ve všech fenoménech, které operují ve vesmíru, ale přesto jsme ji nedokázali identifikovat. Tato univerzální síla je láska.

Když vědci hledali sjednocující teorii vesmíru, zapomněli na nejmocnější, nespatřenou sílu. Láska je světlo, které osvětluje ty, co ho dávají a dostávají. Láska je gravitace, protože způsobuje, že jsou někteří lidé přitahováni k ostatním. Láska je síla, protože násobí to nejlepší, co je v nás a dovoluje lidstvu nevyčerpat se svým slepým sobectvím. Láska odkrývá a odhaluje. Pro lásku žijeme a umíráme. Láska je Bůh a Bůh je Láska.

Tato síla vše vysvětluje a dává životu smysl. Je to proměnná, kterou jsme příliš dlouho ignorovali možná proto, že se lásky bojíme, jelikož je to jediná energie ve vesmíru, jíž se člověk nenaučil podřídit své vůli. Abych lásku učinil viditelnou, jednoduše jsem zaměnil hodnotu ve své nejslavnější rovnici. Pokud bychom namísto E = mc² akceptovali, že energie k vyléčení světa může být získána skrze lásku násobenou čtvercem rychlosti světla, došli bychom k závěru, že láska je nejsilnější existující silou, protože nemá žádný limit.
Po selhání lidstva ve snaze kontrolovat ostatní síly vesmíru, které se tak otočily proti nám, je velice urgentní, abychom sami sebe naplnili jiným druhem energie…

Pokud chceme, aby náš živočišný druh přežil, pokud chceme najít smysl života, pokud chceme zachránit svět a každou živou bytost, jež ho obývá, láska je jedinou odpovědí.

Možná zatím nejsme připraveni postavit bombu lásky, zařízení dost silné na zničení veškeré nenávisti, sobectví a chamtivosti, na zničení vlastností, které devastují planetu. Nicméně, každá individualita s sebou uvnitř nosí malý generátor lásky, jehož energie čeká na vypuštění do světa. Pokud se naučíme tuto vesmírnou energii dávat a dostávat, drahá Lieserl, potvrdíme tak, že láska zvítězí nad vším, je schopná přesáhnout všechno a nic, protože láska je kvintesencí (podstatou) života.

Hluboce lituji své neschopnosti vyjádřit to, co je v mém srdci, jež pro tebe tiše bije po celý můj život. Možná je už pozdě se omlouvat, ale protože čas je relativní, potřebuji ti říci, že Tě miluji a díky tobě jsem dosáhl k ultimativní odpovědi!

Tvůj otec Albert Einstein

Po tomto úvodu navazuji na předchozí čtvrté „Útržky…“, kde jsem naznačil, že příštím tématem bude téma transcendentálního poznání, kterému se citovaná perla mezi posvátnými knihami, Bhagavdgíta, také věnuje. Když se však ještě na okamžik vrátím k dopisu A. E., rád za sebe konstatuji, že tento vynikající učenec měl (zřejmě) vjemy pocházející z nadvědomí a ty v jeho případě nepotlačovaly v žádném případě funkci dobře fungujícího rozumu, ale naopak přinášely inspiraci pro pokrok vědy, jejímž byl reprezentantem. Důkazem pro mne jsou i myšlenky, které by leckterý ryzí materialista otloukl A. E. o hlavu, ale se kterými já naopak pokorně souhlasím. (Pro představu o tomto vědci – jeho životopis zde: http://zivotopis.osobnosti.cz/albert-einstein.php.)

Ve Zpěvu 14. se Bhagavadgíta věnuje třem kvalitám přírody, silám, které ji spoluvytvářely. A protože člověk není nad přírodou, vytvářely i jeho existenci (vřele doporučuji k samostatnému studiu). V posledních slokách je pak uvedeno, jak se u člověka projevuje transcendentní úroveň poznání – povznesení. 21. sloka nabízí otázku Ardžuny, který se Pána ptá:

Podle čeho se pozná ten, kdo se povznesl nad tyto tři vlastnosti? Jak si počíná a jak je přemáhá, Pane?

(Ty síly, tady vlastnosti či kvality a jejich pojmenování jsem mírně objasnil v předchozích „Útržcích“.) Jinými slovy, jak se pozná ten, kdo za života překonává hmotné kvality a dostává se do transcendentní úrovně? Někdo by mohl namítnout, že bytí v úrovni Nejvyššího vědomí musí nutně předcházet zvládnutí nižších procesů, kupříkladu úrovně podvědomí nebo alespoň tělesnosti v nižších čakrách fyzické existence. Nemusí. Myslím si to proto, že stoupá-li někdo na horu, nemusí jeho výstup začít nutně u úpatí, nevrací se k bodu nula, ale svůj výstup začne tam, kde se nachází, ve stavu uvědomění si své cesty. V dalších slokách Pán Kršna odpověděl:

22. Vznešený odpověděl: „Přemáhá je ten, potomku králů, kdo netouží po výhodách Čistoty, ani po plodech Činorodosti, ani po ovoci klamu zplozeného Temnotou a nemá je ani v nenávisti.

23. Přemáhá je ten, kdo se od nich odvrací, a přece si je vědom jejich hry, kdo nalézá v sobě sebe sama a nikdy nekolísá.

24. Přemáhá je ten, kdo pohlíží stejně na radost jako na bolest, stejně na kámen jako na hroudu zlata, stejně na chválu jako na hanu a kdo je stálý v náručí lásky či v opuštěnosti samoty.

25. Přemáhá je ten, kdo je stejný ve cti jako v potupě, stejný k příteli jako k nepříteli a kdo není nutkán k ziskuchtivým činům. Věz, že takový člověk se opravdu vyprostil z vlivů tohoto světa!

Slovy výkladu podle „Bhagavad-Gíty taková jaká je“ je adept v transcendentálním postavení tím, který necítí k ničemu a nikomu žádnou nenávist a po ničem nedychtí. Komplex bytosti, vtělené do hmotného těla člověka, je pod vlivem jedné ze tří kvalit /sil/ přírody. To je zákon stvoření. Oproštění se od tohoto vlivu nastává až po opuštění limitujícího těla. Velké štěstí má tedy člověk, který se již za života v těle dostává ke službě Pánu, tím se učí stavu a prožitkům, které přicházejí až po smrti. Pro většinu lidí je vědomí a mysl zaměřena na hmotné tělo a jeho nesčetná přání po smyslových prožitcích. Vlastní já, oživující podstata – duše – se v transcendentnu ještě za života vymaňuje z nežádoucích vlivů a vášní a je osvobozena. Tyto citované verše mohou být zájemcům o duchovní cestu celkem jasné; říkají a objasňují vše podstatné. Končí pak jednoznačným… „Věz, že takový člověk se opravdu vyprostil z vlivů tohoto světa!“ O tomto vyproštění se by šlo opravdu popsat další a další stránky. Ať je to boj s myslí, snaha o potlačení destruktivních vášní či žití takového života, který vytváří karmu v již jen nepatrném budoucím působení.

Ještě ve stejné souvislosti vzpomenu slavného Inda, který žil v minulém století – od vědce jménem Lékh Rádž Puri – který vysvětluje TRANSCENDENCI MYSTICISMU.

„Pro mystiky je skutečný jen Bůh, vše ostatní je neskutečné. Je to jen a jen ON, který se projevuje v mnoha formách a podobách, ale tato mnohost je iluzorní. Realita je jedna, jediná, samotná, neanalyzovatelná, nedělitelná; je nejvyšším duchovním vědomým Bytím.“ /z knihy „Duchovní cesta mysticismu – I. díl“/

BhagavadgítaJe vždy jen pokusem vtělit do slov to, co skuteční mystikové vidí ve svém duchovním transportu. Tato duchovní zkušenost je ve skutečnosti zcela absolutně transcendentní a nemůže být proměněna ve slova. Existuje konečný bod duchovního vzestupu a mystici jej popisují jako oceán absolutního blaženství a krásy. Co si ale pod tím představit? Slavná Bhagavadgíta nabízí nejdůvěrnější poznání a také i Jeho bohatství, které je Synem sdělováno a dáváno nám, lidem. Je to však jen a jen kniha – byť spis plný moudrosti, etiky a morálky o tom, jaký má být člověk, jak jednat v tomto světě, jak postupovat k vyšším transcendentním regionům, k Bohu.

Příště se navrátím k samotnému shrnutí obsahu této perly mezi knihami našich lidských předků – Bhagavadgíty. Povětšinou to bude ze Zpěvu druhého.
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.8
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

65 komentářů

 1. Administrátor pan Kukliš vložil odkaz. Díky. Sám jsem se zarazil při čtení Einsteinova životopisu, kde se píše:
  „S Milevou měl nemanželskou dceru Liserl, která se narodila v lednu 1902, v Srbsku, kam ji Mileva, i na Einsteinův nátlak, odjela porodit a dát k adopci, přes to, že tam tou dobou řádila záškrtová epidemie. Liserl krátce na to na záškrt zemřela.“

  Právě ale to, že šlo o prvorozené dítě, ještě nemanželské a také to, že tam mohl být ten nátlak, mohl psát Einstein tento dopis /dopisy/ pod určitými výčitkami, ty ho mohly i provázet v jeho životě.

  V tom životopise je pak ale i uvedeno toto: „Osud prvního Albertova a Milevina dítěte, dcery Lieserly, je neznámý. Někteří věří, že v dětství zemřela, jiní že byla dána k adopci. ?????

  Na blogu MFDnes napsal jeden člověk :

  „Koncem roku 1980 Lieserl, dcera slavného génia věnovala 1400 dopisů, psaných Albertem Einsteinem, Hebrejské univerzitě s příkazem nepublikovat je, dokud neuběhne dvacet let od její smrti. Toto je překlad jednoho z nich.
  Zdroj: http://richardmasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=465387

  Odkaz s přímým dotazem na tuto dceru A.E. je i tady:
  http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/dcera-alberta-einsteina

  Tak žila, nežila ?

  Mne však spíše zaujala hlavní myšlenka tohoto dopisu. Je skvělá, povzbuzující a inspirující. Uvedení „údajného“ dopisu v mém článku „Útržky…..“ nemělo za záměr hledat informace o jeho pravosti či informace o životě nemanželské dcery A.E..

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Vendo, není náhodou to Vaše anonymní alter ego Vy sám osobně? Že ho máte ráno i večer za prdelí a vyjadřuje se úplně stejně jako Vy. Co se vařilo, co se ochutnalo, kdy se půjde vykakat, a tak….

   1. Tak co Vám do Poustevny napsat? Byl tu dnes ráno,Anonym jeden, předevčírem ráno a myslím i v pondělí v podvečer. Inu, kamarádi se navštěvují. Třikráte v týdnu se Vám zdá moc? Jeho psaní je jeho. Víte, on již nemá manželku a tak je rád, že si pokecáme. Známe se dlouho. Nemá počítač-internet a tak si tady na něm u mne v týdnu čte a někdy i píše. Je dospělý /důchodce jako já/ a tak si tu dělá, co uzná za vhodné. Nevím, jestli to znáte na Poustevně, ale když za mnou přijde kamarád, tak mu něco nabídnu. Čaj či kávu, moje domácí placky třeba dnes ráno s pomazánkou. Když jsem v kuchyni, tak ho za prdelí nemám. Když je u počítače, sedím v jiném křesle a vyprávíme si o různých tématech, co aktuálně běží. O kakání myslím nic nepsal. Nebo jo? To se ho schválně zeptám. Asi se tu ukáže až po neděli, ale i tak ho upozorním, že jste se na něho ptala. Takový upřímný lidský zájem, navíc od ženy,ho možná i potěší.
    Dobrou noc.
    Václav Žáček

    1. Je hezké, že máte takového stejného kamaráda.

    2. Paní Věro, jsem překvapen Vaší starostlivostí. Že si takové myšlenky ve Vašem osamění vůbec připouštíte. S panem Václavem Žáčkem se známe asi patnáct roků. Někdy chodíme spolu na fotbal a dnes ráno jsme zajeli jeho autem do lesa. Houby u nás ještě nerostou. Speciálně pro Váš projevený zájem – ještě jsem dnes nekakal. Až to nastane, chcete nějaké detaily?
     Pod tímto Vendovic článkem jsem nic nenapsal a Vy jste si mne sem „přinesla“ z jiné diskuze. To mne, jako staršího muže, opravdu potěšilo. Cestou z ranní přírody jsme se stavili v prodejně zdravé výživy a koupily si dvě porce zrnkové kávy a nechali si ji pomlít. Nějaká arabica, či co? Moc se v kávě nevyznám. A teď tu již úžasně voní. Po ranní kávě jdu obyčejně srát. Chcete to skutečně popsat a nebo si budete dál v Poustevně vymýšlet?
     A jako ženě, zřejmě mladší než jsem já, si dovolím prosbu. Chovejte se tu prosím slušně. Slova jako prdel ženě opravdu, ale opravdu / jak by řekl pan Klaus/ nesluší.

    3. ad – Pod tímto Vendovic článkem jsem nic nenapsal a Vy jste si mne sem „přinesla“

     No a co má být? Článek jako článek.

     ps: příspěvek ze 6.6.2016 (8:28) jste napsal taky z Vendova kompu? :-))
     pps:Představte si, Venda umí psát příspěvky i v ženském rodě. Taky jako „anonym“.
     ppps: je s váma prdel, „chlapci“…..:-))

 2. Opravdu je jedno, jestli to napsal Einstein. Je v tom ale síla, i té přírody.
  Vaše články jsou pro většinu lidí málo pochopitelné. Téma spirituality není pro každýho.Také i proto bude na Vás méně reakcí. Protože, co napsat k něčemu, když tomu nerozumím. Čtu tady pravidelně, ale nepíšu pravidelně. Místo psaní a čtení bych chtěl ale mít přímou zkušenost.Jak na to? To je jen takový povzdech. V mnoha článcích tu a i jiných moudrých knihách o tom čtu. Co ale dál?
  Díky.

  1. Pane Krbče,
   paní Věra Vám radí dobře. Nemohu však posoudit, jak se můžete stát hospodářem, třeba bydlíte v paneláku, šamanem, kdo ví, jak jste na tom s možností dostat se do přírody, lovcem, myslí asi rybářem nebo myslivcem, sběračem, asi bylin či…. známek asi ne? Fakt je, že v přírodě je fajn, zvláště když je relativně ještě čistá. Příroda inspiruje a je přínosem pro zdraví.

   Já Vám nepřeji, abyste přežil. Nevím, jak to paní Věra myslí. Přežíl co? O takové radě si asi uděláte svůj názor, zrovna tak o starání se o nějaké hnízdo??

   V mnoha článcích jsem popsal cestu do nitra. Není to jen teorie. Praxe je velmi jednoduchá a chce to jen začít. Jak by řekl klasik, i to sebedelší putování začíná prvním krokem. Dokud se nedáte „do pohybu“, budete stát na místě. Pro nás, lidi s tzv.západní výchovou, je často nejdůležitější rozumové poznání. Ale na cestě mystické,není rozum s nashromážděnými informacemi nijak důležitý. Naopak.

   Jestli to přijmete, a to je na Vás, zkuste si třeba jen na 20 minut sednout třeba i do křesla, požádat rodinu o klid a vnímat sám sebe, bez myšlenek na svět vnější. Může Vás rušit nějaký zvuk zvenku, někde zaštěká pes, hluk motoru auta, hlas sousedů….., nenechte se vyrušit a nenechte působit myslící princip, kdo to mluvil, či auto to asi jelo ani čí pes zaštěkal. Snažte se být ve vnitřním tichu. Vsadil bych se o něco, že těch dvacet minut může být obtížných. Nikam nespěchejte. Buďte klidné mysli. Vnímejte sebe uvnitř. Uvolněte tělo, svaly, budete cítit jen tlak na zadek a opřená záda a také chodidla položená na podlaze. Těch podmínek, které postupně můžete vylepšovat, je víc. Zkuste takto týden, v určitém čase, sedět. Věnujte pokusu dvacet minut. Nečekejte žádné zázraky. Nečekejte vůbec nic. Buďte sám se sebou.

   Mějte se hezky.
   Václav Žáček

   1. ad – Já Vám nepřeji, abyste přežil. Nevím, jak to paní Věra myslí. Přežíl co? O takové radě si asi uděláte svůj názor, zrovna tak o starání se o nějaké hnízdo??

    Vendo, Vy jste v tak pevném zajetí své santmatideologie, že už nejste s to porozumět normálnímu českému jazyku. Takže Vy nepřejette tomu pánovi, aby přežil? Vy byste raději, aby nepřežil? Vendo, zkuste se namísto těch Vašich meditací vydat ven, do přírody a bez super-hyper marketů se sám sobě a své rodině (hnízdu) postarat o jídlo, teplo a střechu nad hlavou. Zítra to zkuste zas, pozítří znovu a tak pořád dokola, aspoň půl roku, lépe rok, abyste prožil všechna roční období. Pak přijďte radit.
    :-))

    1. ad-„Takže Vy nepřejette tomu pánovi, aby přežil? Vy byste raději, aby nepřežil? “

     Paní Věro, můžete mi stručně, bez emocí, vysvětlit, co má ten pan Krbec, podle Vás, přežít?

     Já mu přeji, ostatně to přeji i všem, aby se dostal ze smrti do života. A pro to je jen jediná cesta, často tu popisovaná. Viz. Jan 5:24 – „Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.“ Proto jsem mu odpověděl na jeho otázku „co ale dál“? Když se mi třeba za týden ozve, že to zkusil, dobře, když se ozve, že si koupil pozemky a bude hospodařit a že jede na kurs šamanismu, že si koupí flintu a bude myslivcem …., taky dobře. Jde i o to, kde si kdo buduje své poklady.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    2. ad – Paní Věro, můžete mi stručně, bez emocí, vysvětlit, co má ten pan Krbec, podle Vás, přežít?

     Vendo, napsalal jsem:
     „Učte se rozumět přírodě, zkoumejte, co Vám nabízí k dispozici, abyste přežil a postaral se o hnízdo.“

     Nemyslím si, že bych použila nějaký rébus.

     ad – Jde i o to, kde si kdo buduje své poklady.

     Cintat citáty z Jana můžete do alelujá, ale nejdřív musíte mít plný žaludek. Priority jsou nám dané fyziologicky, s tím nehne ani Santmat.

    3. ad-„Učte se rozumět přírodě, zkoumejte, co Vám nabízí k dispozici, abyste přežil a postaral se o hnízdo.“

     Paní Věro, když se člověk naučí rozumět přírodě, vyzkoumá, co mu nabízí k dispozici, pak přežije – ale co přežije? …..a postaral se o hnízdo? O jaké hnízdo? O svůj byt, domek, vilku, chýši v lese či jeskyni a nebo snad o hnízdo nějakého ptáka?

     Jste stará dobrá češtinářka. Proč nechcete vysvětlit ze svého souvětí sloveso „přežije“ – k čemu se má to přežití vztahovat? Upozorňuji i na slovesný vid.

     Ale teď Vás prosím, nechte to tak. Neodpovídejte mi.

     Vrátím se k prvotnímu diskuznímu příspěvku pana Krbce. Reagoval na můj článek. A na něco se ptal. Píše o spiritualitě a napsal mi dotaz – „Místo psaní a čtení bych chtěl ale mít přímou zkušenost.Jak na to? “

     Poradil jsem mu, poradila jste mu i Vy. Nechme to na něm. Co říkáte?

     Pěkný večer.
     Václav Žáček

     P.S.
     Proč jste použila vůči mně slovo cintat? Je to podle Vás slušné? Když někdo použije citát z Bible, citát z Bhagavadgíty, od nějakého spisovatele, filosofa…, tak podle Vás cintá? Z Vašeho emocemi podloženého vyjádření mohu však vycítit, že nerozumíte tomu, co Ježíš Kristus, podle Jana říkal. Ale s tím nic nenadělám, k tomu musí každý dozrát. Nakonec i v té Poustevně, bude-li k tomu svým způsobem života směřovat.

    4. Ech, co dělat? Mám přes sedmdesát, levá noha po operaci kolene. Moc se to nepovedlo – kulhám.Ta paní nabízí pro přímou zkušenost hospodařit, být šamanem,lovcem a sběračem. Na pravém oku mám čtyři dioptrie- lovec taky nebudu. Mohla snad pochopit, že mi nejde o změnu s pomocí přírody.Zajímám se a dost čtu -mystika,spiritualita a Váš příspěvek byl o tom.Vaše rada se dá akceptovat. Zkusím postup zklidnění mysli. Jak tu kdosi psal v diskuzi pod Vašimi články, jsem asi v té poslední čtvrtině života. Snad se ještě něco dá vylepšit.

    5. Zdravím, pane Krbče.
     Můj otec, když mu bylo přes 85 let, tak těm 70tiletým říkal – jak se máš, svazáku.

     Do mého cvičení jógy chodí čtyři lidičky přes sedmdesát. Fakt je, že chodí již více jak deset roků. A je to na nich znát. V každém věku lze začít. Svalstvo nemizí, jen ochabuje. Stárnutí lze ještě alespoň přibrzdit. Nikdo nemládne.

     Jsem rád, že se pokusíte zklidnit mysl. Ta poloha v sedě na židli nebo i v křesle , a to i s opřenými zády je možná. Hlavně, ať Vás něco někde netlačí. Prvních pět minut se soustřeďte na tělo, stále ho uvolňujte, procházejte vědomím od hlavy až k patám a zpět. Ten čas nijak nehlídejte, mohlo by Vás to rušit a mysl by se na to třeba i upnula. Je to mrška. Zkuste si pak po minutce přidávat, když za první týden zjistíte, že čtvrthodina Vám nedělá problém, přidejte. Dýchejte volně, ale nijak se na dech nesoustřeďte. Dýchání umíme. Soustře´dte se na pomyslný střed mezi obočím, kde je centrum tzv.třetího oka. Na nic nespěchejte. I pomalý dojde k cíli, možná i snáz, než ten, kdo vynakládá mnoho úsilí. Vytrvalým přeje štěstí. Únava by Vás spíše mohla odradit.

     Na tu tzv.poslední čtvrtinu života nijak nemyslete.

     Příště Vám dám nějaké odkazy, kde k meditaci píši více. Dnes byste byl ve fázi, kdy stahujete pozornost dovnitř. Takový první krůček.

     Mnoho úspěchů.
     Václav Žáček

    6. ad – Mohla snad pochopit, že mi nejde o změnu s pomocí přírody.

     Aha…..:-)))))
     No tak hledejte, hledejte……..:-))

 3. ad – Místo psaní a čtení bych chtěl ale mít přímou zkušenost.Jak na to? To je jen takový povzdech. V mnoha článcích tu a i jiných moudrých knihách o tom čtu. Co ale dál?

  Jak na to? Zkuste méně shánět teoretické informace a víc se prakticky podílet na svém vlastním bytí, existenci. Staňte se hospodářem, šamanem, lovcem a sběračem. Učte se rozumět přírodě, zkoumejte, co Vám nabízí k dispozici, abyste přežil a postaral se o hnízdo. Zkoumejte, co Vám poskytuje harmonii a mír v duši. (Permakultura – to je hodně dobrá cesta….)

  1. Zdravím & s dovolením něco k poselství Věry narazil jsem na iniciativu – CooLAND tvoří team absolventů krajinné ekologie ze Zemědělské univerzity v Praze, kteří věří tomu, že krajina je obrazem lidí, kteří v ní žijí. To, co jíme, ovlivňuje podobu venkovské krajiny. Team CooLAND usiluje o osvětu pomocí svého blogu, publikováním článků a zpracováváním vědeckých studií. Pozitivními příklady iniciují změnu přístupu k půdě. Založili KPZku, takzvané komunitně podporované zemědělství a šíří myšlenku potravinové soběstačnosti. Pomáhají těm, kteří sami mají zájem začít hospodařit na zemědělské půdě a zájemcům ukazují kreativní příklady dobré praxe, jako jsou ekologičtí zemědělci, ovocné aleje ve městech či biocentra v krajině. Viz.: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10800462866-obcanske-noviny/216562248430018/

  1. Marťasi, nakopnutí jsou různá. Proti názvu knihy vůbec nic nemám, naopak.
   Generace proroků, vizionářů, nositelů Světla…..se snažily o to, aby vnesly do života lidí poznání o Lásce. V ní je třeba hledat klíč. Jsou ní plné i odkazy předků v moudrých knihách, jako je i Bhagavadgíta. I ten dopis Einsteina /údajně od něj ? / má stejný cíl. Změnit člověka, lidskou populaci k těm nejvyšším hodnotám. Ale, a bohužel, působení démonické složky stvoření je velmi silné / mysl, chtíče, chtivost, sobeckost, nenávist, závist…….atd./ a je zaměřeno přímo proti Lásce. A kde není Láska, tam nemůže být ani Harmonie.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 4. Vendo,píšeš :

  ….Věnujte pokusu dvacet minut. Nečekejte žádné zázraky. Nečekejte vůbec nic. Buďte sám se sebou….

  Robil som všetko, ako si to doporučoval Krbcovi, ale výsledok – NULA .

  ,,Ducha “ by som dokázal ,,prikovať“, ale MYSEL nie a nie.

  Je ako ,,ponocovateľka“ bez trvalej adresy, stále niekde lieta, hľadá, lieči, pomáha, škodí, všetko však v intenciách Desatora a dobrej ,,karmičky“, ale vzdávam to, nende to a nende…

  Mysel je ako ,,neutríno“, raz sa dalo na cestu a nič ho nezastaví, ani Einšteinova teória prietoro – času v mycelárnom prostredí…

  Nedá sa vraj zastaviť ani ,,postaviť“, vraj nepomáha ,,ani modrá tablietka“, nie ,,tá“ na prirodzenie, ale na TO psyché…

  Čo teraz, som ,,stratený“, alebo TU pomôže len krátka, úprimná modlitbička, myšlienočka ,,enem zlatá“? …

  Kristuskove husličky, kde som sa to zase ,,zamotal“…

 5. Pane, s myslí je to boj. Když si uvědomím, že je to nástroj negativní síly, která nás tu drží, proč by to mělo být jednoduché.

  od 26.12.2015 do půli ledna 2016 jsem sem dal tři základní články k meditaci.

  Ovšem to, co doporučuji panu Krbcovi a na co Vy reagujete je jen první zklidnění. Zájemce by se měl naučit relaxaci, koncentraci, kontemplaci…..až budu mít čas, najdu Vám k tomu i informace z Gíty.

  Doporučuji, nevzdávat to. Nikdo učený z nebe nespadl. Získat třeba titul inženýra stojí mnoha studia, mnoho roků usilovného učení se. Získat pokrok v duchovní vědě je mnohem obtížnější.

  Mnoho zdaru
  Václav Žáček

 6. Vendo, nahodil si zaujímavé téma, ked píšeš:

  ….Když si uvědomím, že je to nástroj negativní síly, která nás tu drží, proč by to mělo být jednoduché…

  Podľa Teba je mysel nástroj, akým je napr. kladivo na čarodejnice, kliešte inkvizitora na vyrvávania mäsa z tela kacíra, či kresadlo na zapálenie hranice pod čarodejnicou, ktorá ,,nedala“ biskupvi. Takto jednoducho to však nefunguje .

  Mysel naozaj nie je nástroj, ale zdroj . Je to sice na prvý pohľad obyčajné maso -,,sopeľ“, z ktorého však občas šľahajú myšlienky, ktoré sú nebezpečnejšie ako plamene pekelné…

  Totiž oné ,,myšlienky“ pochádzajúce z onoho sopľa, dokážu ,,zapalovať“ požiare a tie už fugujú ako blesky šťastia. Onehdá zapália stodolu, onehdá múry väzení, kde je žalárovaná Pravda, Lož, či je umelo pri živote udržiavaná pri živote Nevedomosť…

  Podľa životných skúsenosrí si každý človek stvorený z hliny Edenu vyberie to, čo mu určí Nebeský taťulda.

  My inakšejší si raz vyberieme to, potom neskôr zase ono, čiže sme v tomto výbere ,,flexibilnejši“, čiže adaptívnejší…

  A ako tvrdí Oparinova teória prežitia, len adaptívnejší sú tí preživší, tí onakvejší idú ako stádo za svojim ,,vodcom“ rovno do priepasti a hynú smrťou ,,davovej psychózy a psychosomatickej nestability“…

  Ale keď vezmeme ,,koniec“, aj tak je to ,,vsjo ravno“, lebo raz skončíme v Ničote a nezostane z nás ani prášok, z ktorého by sa dala povyberať tá oná, tá šróbovica, tá DNA .

  Samozrejme kosti možno áno, tak, ako sa zachovali aj kosti dinosaurov , ktoré by vľak nemali vôbec existovať, lebo Protožidovská Biblia ich vôbec nespomenula. Ani raz, ani slovkom…

  Ale čo už, písali ju ,,farári“ tej doby, ktorí nepoznali okrem strachu z Tmy, nič iného, okrem každodenného pohybu Slnka nad stojacou Zemeplackou…

  ,,Svetlóny“ ešte čakali na objavenie sa…

 7. G.N., jen k něčemu pár slov.

  Ovládnout mysl je opravdu těžké. Ale je to součást cesty, jeden z nejhlavnějších předpokladů. Bhagavadgíta o tom píše ve Zpěvu druhém „Cesta vědění“ :

  47. Ať tvé činy nejsou spjaty s ovocem tvých činů! Nechť odměna není podnětem tvých skutků! Ale neoddávej se ani nečinnosti!
  48. Buď vytrvalý v józe, Ardžuno. Konej své povinnosti nezištně a zůstaň nedotčen jejich zdarem či nezdarem. Taková vyrovnanost mysli se nazývá jógou.
  49. Ti, kdož pracují jen pro odměnu, jsou ztraceni, Ardžuno. Činy poskvrněné ziskuchtivostí mají menší cenu nežli práce nezištná.
  50. Člověk s vyrovnanou myslí se vyprostí již v tomto životě jak z neřesti, tak i z ctnosti. Proto se zdokonaluj v oddanosti a kázni, jež je nejvyšším uměním.
  51. Moudrý člověk je klidný a lhostejný k odměně. Je navždy zbaven pout opětovných zrození, a tak dospívá k onomu stavu, který je mimo všechno zlo.

  ad-„Mysel naozaj nie je nástroj, ale zdroj . Je to sice na prvý pohľad obyčajné maso -,,sopeľ“, z ktorého však občas šľahajú myšlienky, ktoré sú nebezpečnejšie ako plamene pekelné…“

  Toto na první pohled obyčejné maso následuje po smrti těla duši. Jinak řečeno-mysl není hmotná složka fyzického těla. Žádný sopel. Duše jedině přes tento sofistikovaný nástroj koná v tomto světě, ve většině případů, je však myslí ovládána, protože ta je v područí svých smyslů.

  Verš 51 říká v závěru…….“Je navždy zbaven pout opětovných zrození, a tak dospívá k onomu stavu, který je mimo všechno zlo.“

  A to je výsledek, dalo by se napsat, to pravé přežití. Ale ani to není ještě konečný stav.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

 8. Vendo , cituješ z Bhagavadgíty, napr:

  ….47. Ať tvé činy nejsou spjaty s ovocem tvých činů! Nechť odměna není podnětem tvých skutků! Ale neoddávej se ani nečinnosti!……

  Také teoretické blbosti nájdeš Vendo hocikde, priatelia Ti tiež poradia, sem tam zakopne o dobré rady aj kniha protožidovských bájí a povestí, oná Biblia, Desatoro pre nedonosených a iných debilov , pomocné modlitbičky, nosné modlitbičky a vrcholom všetkého sú Odpustky, ktoré všetky hriechy, prechmaty Ti razom sprostredkovateľ- díler ,anuluje cez Nebeského Taťuldu …

  Len ,,si to musíš kúpiť“.

  Čiže sumárum suma, rady, typy, sa v literatúre len tak hemžia, zlikvidovali sa na šírenie týchto ,,dobrozdaní“ miliony ,,stromov“ , ale aj tak si každý robí, čo mu okolnosti dovolia a niekedy ľudé konajú aj tak v rozpore s etikou, zákonmi, doporučeniami a tak…

  Jemnejšou variantou ,,kupčenia so svedomím“ je Spoveď, kde za pár ,,zdravasov“ získaš späť naštrbenú povesť“ no rozšíriš pre svojho spovedníka okruh ,,vhodných typov“, pre neresti sveta..

  Ale čo možno očakávať od prvého Úplatkára vo Vesmíre, ktorý sa nechal uplácať, velabiť ,,vonnou eseneciou“ z obetných oltárikov ,kde sa povinne museli spaľovať najlepšie ,,flaksne“ mäsa z barančekov, ovečiek ,či kozeniek .

  Ale obetovaným slimákom, žabou, skarebeom, pandravou, blchou , či užovkou vraj vždy pohrdol. Už sa neriadil príslovým : ,,Darovanému kaňóvi na zúby nepozéraj“, či tak nejak …

  Ó, aké primitívne, aké ľudské, aké nábožné.

  Fuj tajbl…

  1. Ne teorie, ale praxe. A o tom je hlavně Gíta.

   Václav Žáček

 9. Vendo,

  chápem čo chceš povedať, len skús pochopiť, že ,,živel“ človek je nazvládvuteľný vo svojej podstate.

  Prečo ? No preto, že už vraj virtuálneho Hospodina ,,ktorý všetko vedel, všetko predvídal a všetko mal naplánované“, odrbali hlinený ľudkovia, keď mu zdevastovali JEHO záhradku a potom tí dvaja už klasicky súložou vzniknutí ľudkovia sa navzájom pomlátili až tak, že jeden z nich zostal mŕtvy na ,,poli slávy „.

  A to ich bolo všeho všudy len pár kúskov a už boli nezvládnuteľní…

  Chudákovi potom ďalší potomkovia tých prvých ,,zbabraných“ ľudí tak preliezli ,,cez hlavu“, že boli spláchnutí, ako špina pri veľkom upratovaní…

  Takýmto ,,živočíchom“, sú každé rady zbytočné. Asi si chystáme vlastný hrob a nepotrebujeme už ani prítomnosť ,či činnosť Splachovača, alebo iného Likvidátora.

  Stačíme si na seba sami…

  1. O lidskou úroveň, o úroveň do hmoty stvořeného člověka, v samém počátku nešlo. Zkuste si vyhledat o vzpouře velké Monády proti Bohu.

   Uklidním Vás, ta vzpoura se netýkala všech Bohem stvořených duší. Jen „ty“, které odpadli jsou tu, ve stvoření, v hmotném těle uvězněny a jejich cesta k nápravě je jasná. Vykonává ji každý jeden z nás, kteří jsme tu v mnoha životech žili, žijeme a budeme žít. Už se s tím smiřte. Jsme odpadlíci. Ale nemusí to být věčné. Prozradím jedno slovo – Milost!

   Mnoho zdaru, a to alespoň na intelektuální Cestě pro pochopení, co to vůbec může být poznání. O spiritualitě ve Vašem případě nemohu zatím moc mluvit. Alespoň podle toho, co tu píšete, je ve Vás velké nepochopení. Naděje však existuje pro každého. Bůh čeká na každou duši.

   Hroby hmotných těl? Těch tu bylo je a bude ještě nepočítaně. Ale hrob pro Vaši duši tady nejde vytvořit. Zkuste se s tím smířit.

   Pěkný večer.
   Václav Žáček

 10. V Bhagavadgítě je o transcendentní cestě mnoho veršů ve vícero Zpěvech. Vy jste vybral Zpěv čtrnáctý. Já bych doporučil i Zpěv pátý a šestý. Je tam popis základní Cesty. Oba ji popisují – nižší úrovně a vyšší, cestu konání a cestu vědění nebo poznání. Navazují na sebe. Je mi však jasné, že věnovat se transcendentnímu poznání v celé šíři, které může člověk realizovat a prožívat, je velmi obtížné. Chápu Váš záměr; psal jste o několika útržcích, které mohou / asi nemusí / dát pozornému čtenáři povědomost o vzácné knize, Bhagavadgítě. Myslím si, že se to daří.

  Povšiml jsem si vstupu paní Věry z Poustevny. Zpochybnila, poradila, nepochopila, hodila kousek špíny, neodpověděla a odešla. Třeba ji křivdím. Třeba se na lovu zranila a nebo při šamanském rituálu upadla do posvátného ohně. Probůh, nepřeju ji nic zlého! Naopak, ať se ji žije v samotě Poustevny co nejlépe. ( Zaujalo mne – píše Poustevna s velkým P. To je asi proto, že je to nějaký místní název? Představuji si to jako nějaké návrší s kamenem, kde se dávno říká, že je to na Poustevně. Třeba tam žil nějaký mnich, svatý muž) Drobnost- maně si ale díky ní představuji, co značí pokora na jedné straně a přiznání si nevědoucnosti na té druhé.

  Ale dost. Miluji bližního svého i s jeho…. . Popsal jste tu, pane Vendo, již dříve jógovou praxi. Srozumitelně. Lze tam čerpat. I pro takové lidi jako je pan Krbec, dej mu Pánbůh zdraví, je to dobrá startovací čára. Sám jsem si je pozorně pročetl. A taky vše k meditaci. To celé vč. diskuze pod nimi a dalších článků – třeba o „Klíčích…“ či „Dokonalost…“ je i na celou knížku. Zvláště i proto, že někteří diskutující tu jsou těma, co mají démonickou povahu. Ať se nikdo nečílí. Tak to prostě je zařízeno. Pan Venda by třeba řekl – jsou pod diktátem mysli a vášní.

  1. Luboši, souhlasím. Však rozsah psaní mých útržků a rozsah Gíty, eventuálně i s komentářem, nejde nijak srovnat. Bude pak na každém zájemci, aby se vnořil do tohoto díla sám.

   Upozorňuji na sloky 10 až 14 ze Zpěvu šestého, který tu také zmiňujete. Samozřejmě souhlasím, že pojem transcendentální i v různých dalších variacích se vyskytuje mnohokráte. O tom to je, vždyť kde jinde lze nalézt za života Boha? Jedině v přímé vnitřní zkušenosti. V tom odkaze je jednoduše popsáno jak a proč – technika. Know-how?! Ale je třeba si uvědomit, že Kršna to říká svému žijícímu žákovi. Zrovna tak Buddha mluvil své rady svým vnímavým stoupencům, zrovna tak Ježíš svým učedníkům. Nadnesu jednu prostou otázku – kdo dokáže osvobodit duši z hmotných oblastí, jak jsem tu psal Gilg.Noze a před tím i mnoha dalším lidem, z oblasti hmotného vězení, z oblasti školy vzestupu, kurzu žití v pozemských podmínkách, kde člověka ovládá mysl, z prostředí, kde jsme získali punc odpadlictví? Na to jsem hledal dlouhé roky odpověď a dnes to již vím. Kdo chce a je mu dáno, pochopí.

   pěkný den.
   Václav Žáček

   1. Ještě se vracím k Vaší radě p.Krbcovi, který se ptal, co má dělat aby udělal duchovní pokrok v praxi. Souvisí to i s Vaší otázkou, kdo dokáže osvobodit duši z hmotného vězení.
    Co na Vaší radu zklidnit mysl a meditovat říká Bhagavatgíta ?

    Bg 6.33 — Arjuna prohlásil: Ó Madhusūdano, systém yogy, který jsi shrnul, se mi zdá nepraktický a nezvládnutelný, protože mysl stále těká a nevydrží v klidu.
    Bg 6.34 — Ó Kṛṣṇo, mysl je neklidná, bouřlivá, umíněná a velice silná. Myslím, že zkrotit ji je těžší než si podmanit vítr.

    Nikdo nevíme, jak dlouho ještě bude trvat náš život, p.Krbcovi je sedmdesát let a radíte mu zklidnit mysl. Na počátku Kalijugy žil král Parikšit, který byl proklet a zbývalo mu sedm dní života. Také se ptal, co má ve zbývajícím čase dělat aby dosáhl osvobození. Přikládám odkaz ze Shrímad Bhagavatámu :
    Mahārāja Parīkṣit byl vládce celého světa a velký rājarṣi neboli svatý král. Když dostal varování, že za týden zemře, zřekl se celého království a usedl na břehu Gangy, aby se až do chvíle smrti postil a aby získal duchovní osvícení. Bhāgavatam začíná vážnou otázkou, kterou král Parīkṣit položil Śukadevovi Gosvāmīmu: “Jsi duchovním mistrem velkých světců a oddaných, proto se tě ptám — prosím, abys mi ukázal cestu k dokonalosti pro všechny a zvláště pro toho, kdo má brzy zemřít. Čemu má naslouchat, o čem má zpívat, co má uctívat a na co má vzpomínat? A co dělat nemá? Toto vše mi, prosím, vysvětli.”

    Kdo chce znát odpověď na tuto otázku, ať začne studovat Shrímad Bhagavatám, zároveň získá odpověď na Vaší poslední otázku.

    1. Pane Jromíre, díky za pomoc, za Vaše objasňování. Jste znalec Kršnova učení.

     S Vaším posledním odstavcem – ….Kdo chce znát odpověď na tuto otázku, ať začne studovat Shrímad Bhagavatám, zároveň získá odpověď na Vaší poslední otázku…… souhlasím. Jen to hledání je obtížné a chce to, u toho, kdo má upřímný zájem, změnit svůj život. V čem? Nebudu teď popisovat, protože o tom píši a diskutuji skoro pořád.

     Pro objasnění závěru Vašeho příspěvku. Jedná se o poslední otázku v příspěvku, který jsem adresoval panu Lubošovi, ne panu Krbcovi – celá zněla takto: „Nadnesu jednu prostou otázku – kdo dokáže osvobodit duši z hmotných oblastí, jak jsem tu psal Gilg.Noze a před tím i mnoha dalším lidem, z oblasti hmotného vězení, z oblasti školy vzestupu, kurzu žití v pozemských podmínkách, kde člověka ovládá mysl, z prostředí, kde jsme získali punc odpadlictví? “

     Ještě. Domnívám se, že nikdo z nás není král Parikšit, jinými slovy, nikdo neví, kolik dní, měsíců či roků mu zbývá do smrti. Pan Krbec se nechystá umřít, s bolestí v koleně a slabším okem se dá žít dost dlouho. Ale kdo ví dne? Chtěl však jen radu, kterou formuloval do jednoduché otázky.
     Poradila mu paní Věra, poradil jsem mu já. A teď i Vy.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

 11. Vendo, zaujala ma Tvioja veta!

  … – kdo dokáže osvobodit duši z hmotných oblastí, jak jsem tu psal Gilg.Noze a před tím i mnoha dalším lidem, z oblasti hmotného vězení, z oblasti školy vzestupu, kurzu žití v pozemských podmínkách, kde člověka..

  Duša sem, duša tam, ale nie je mi jasné, ako si TÚ inkrikinovanú dušu predstavuješ a z čoho by mala byť zložená?

  Je ,,poskladaná“ sa nejakých atómov, neutrónov, nutrín, gama časíc,či je zložená z obyčajných ,,dušionov“, vymyslených TO častíc, ktoré tento problém hravo zvládnu?

  A čo ich udržiava v kope aby tvorili nejajý ,,útvar“? Je tam prítomná gravitácia, Hospodinov efekt,Šivov magnetotropizmus či postgraduálne sily ?

  Je ju možné vidieť napr. na CT, na rentgene, pulznom generátore, amobeálnom vibrátore , či na magnetickom vankúši?

  A kým ,,je v hmotnom tele“, kde sa oná DUŠA schováva , zúčastňuje sa tvorby telesných tekutín, alebo sa tvári ako náhodný okoloidúci a len si tak v tele, napr. v treťom oku , oslepenom čreve, či gangrenálnom výbežku tretieho laloku sprava , v tlstom čreve, pochrapkáva“…

  Jajže Bože čo nás len v Tvojej odpovedi čaká!!!

 12. Ano, je poskládaná z „dušionov“, to je nejen vtipné a určitě i zcela pravdivé. Že někteří lidé potřebují vědět, z čeho se duše skládá, a co tam to či ono ji a jak udržává v kope, jestli je tam magnetotropizmus či postgraduálné sily, zda je něco vidět na CT, na rentgeně…… . Mne to nechává zcela bez zájmu. Důležité ovšem je, že existuje. A na této úrovni stvoření, té nejnižší, nejde poznat. Co s tím můžete, mohu dělat? Buď to přijmout a nebo vymýšlet ptákoviny – jinak to nejde nazvat. Usilovat ale o poznání, o přímou zkušenost ještě za života a ten výrazně změnit, to ano a to jde.

  Václav Žáček

 13. Vendo, nakoľko to bola zásadná otáízka, ktorá je rovnocenná s otázkou, vstúpiť do Tmy, alebo nie, odpoveď nebola presvedčivá, dokonca by som povedal, že bola ,,odfláknutá“. A prečo, lebo si napísal:

  …..Důležité ovšem je, že existuje. A na této úrovni stvoření, té nejnižší, nejde poznat. Co s tím můžete, mohu dělat? Buď to přijmout a nebo vymýšlet ptákoviny – …

  Viem, že tá hľadaná odpoveď nie je vôbec jednoduchá, lebo Biblia ju tiež odfajčila ,len konštatovaním, že je v krvi zvierat, čo bolo dôležité pre protokol obetovania zvierat Hospodinovi.

  Potom ju ,,zašmodrchávajú“ nejasnýni formuláciami, a ďalej riešia už len stav, keď je duša už ,,nainštalovaná“ v tele, bez jasného určenia, kde ju hľadať a načo bola stvorená. Nejasne sa naznačuje že má niečo spoločné s Dychom života do nozdier hlinených ľudí v tom počiatku, keď už bola aj zver pripravená na ,,prijatie mena“…

  Duša tvorí hlavnú ,,hybnú silu“ náboženstva , ale Protožidia dušu nevedeli vôbec, ale vôbec pochopiť, nie to ešte vysvetliť jej podstatu.

  Prečo? Lebo pojem Duša Protožidia ukradli Protoegypťanom, lebo im tento ,,pojem“ hral do kariet a sadol im do ich ,,plánov, ako riť na šerbel“…

  To by som ešte zbaštil, ale to, že aj Ty Vendo, gnostik od ,,skoronarodenia“ s tým nepohneš, ma prekvapilo, dokonca, keď mám byť úprmný, ma to aj ,,nasralo“…

  Preto Ťa Vendo prosím, pokús sa znovu, trochu dôkladnejšie vysvetliť pojem Duša ako to cítiš Ty osobne, ludsky, bez nutnosti citovať nejakých ,,starovekých“ filozofov, náboženských fanatikov, či profesionálnych veriacich , ktorí z toho profitujú …

  Však keď nie Ty, kto iný sa na to podujme…

  Zopakujem, žiadne vedecké traktáty, len svoj osobný názor…

  1. ad-Viem, že tá hľadaná odpoveď nie je vôbec jednoduchá, lebo Biblia ju tiež odfajčila ,len konštatovaním, že je v krvi zvierat, čo bolo dôležité pre protokol obetovania zvierat Hospodinovi.

   Než bych odpověděl a napsal tu svůj osobní názor /psal jsem ho tu ale již mnohokráte /, zeptám se ještě nejprve na objasnění z té citované Vaší věty:

   – na základě čeho víte, že hledaná odpověď není vůbec jednoduchá a co všechno jste již vykonal pro pokus najít odpověď?

   – můžete mi dát přesný odkaz na knihu či spis Bible, kde se píše, že duše je v krvi zvířat s důležitou návazností na to, že je to „pre protokol obetovania zvierat Hospodinovi“ ?

   Děkuji.
   Václav Žáček

 14. Vendo, pýtaš sa ma:

  – na základě čeho víte, že hledaná odpověď není vůbec jednoduchá a co všechno jste již vykonal pro pokus najít odpověď?

  To nie je vôbec ťažké, keď máš pri svojich ,,nohách“ kompletné citáty folozofov, pápežov, čudákov, vedcov, náboženských fanatikov, špecialistov na Jahweho skutky, oných Svedkov Jehovových a ďalšie postavičky z histórie , ktorých Ti odkrýva Wikipédka….

  – můžete mi dát přesný odkaz na knihu či spis Bible, kde se píše, že duše je v krvi zvířat s důležitou návazností na to, že je to „pre protokol obetovania zvierat Hospodinovi“ ?

  Podsúvam Ti:

  Kniha Levitikus – kapitola 17
  11 Veď duša živočícha je v krvi a dal som vám ju pre oltár, aby ste ňou zmierovali svoje duše. Krv sprostredkuje zmierenie, lebo v nej je život.

  Prvý Úplatkár na svete , onen Hospodin vraj ,,očuchával“ spaliny obetovaných zvieratiek, ich krv, čiže učil Proožidov klamstvu, lebo nemuseli obetovať seba, či rodinného príslušníka , stačilo si na trhu kúpiť ovečku, barančoka, či kozenku a vec bola vybavená sprostredkovane …

  Vraj to nasralo aj onoho Ježišťoka, keď navštívil Jeruzalem a rozhádzal stánky kupčíkov ajzmenárnikov priamo v chráme Hospodinovom.. Pamätáš si aj Ty Vendo na túto scénku, bol si tam aj Ty, stál si v druhom rade odo mňa a tváril si sa, že meníš asýrsku menu za kóšer židovskú…

  Takže si na rade…

  1. Díky za odpovědi.

   Letos 3.2. v 17:00 hod. jste mi napsal jedno tajemství :

   „Žiadne náboženstvo a ani veda súčastnosti nemá šancu ,,povedať PRAVDU“ o Vzniku Sveta , lebo to je jedna z vecí, na ktorú DNES nepozná nikto na Zemeplacke odpoveď. A dokedy bude táto nevedomosť pretrvávať ? Nevedno . To je na tom TO Pekné a Tajomné…
   Všetko nesmieme a nemôžeme vedieť, lebo sme len z mäsa, kostí a iného vesmírneho odpadu…
   Musíme sa len ticho pozastaviť a konštatovať, že dnes ,,je cesta týmto smerom zarúbaná“….
   A ďalšie otázky tipu ktoré si aj TY Vendo kladieš : ….Dávno před tím, než se tu vůbec nějaká těla či život objevil. Kdo způsobil pohyb atomů, elektronů, kdo způsobil ze vzniku lidského jedince z úrovně spermie a vajíčka …
   Sú naozaj zaujímavé, ale hovorím Ti, zabudnime na to, že sa MY dožijeme ešte ODPOVEDÍ na ne…
   Každý z nás TU prítomných niečo TUŚÍ , ale dôkazu niet……….“

   A já s tím souhlasil.
   Všechno člověk nemůže ani vědět, protože by mu to v této části Stvoření bylo na nic. A to se týká i duše. Pro mne stačí jen ta jistota, že existuje, že je to princip, který oživuje každou živou bytost.

   Diskuze k duši končily nějakým vzájemným osočováním, napadáním, nepochopením.

   Proto na závěr zopakuji. Jsme duchovní bytosti, které tu v pomíjejících podmínkách hmotného života získávají zkušenosti a poznání. Na jeho konci a s Jeho Milostí je pak návrat k Němu, do úrovně, kde není nic jiného, než duše. Víc k tomu pro Vás nemám. V mnoha článcích jsem o tom psal, v mnoha diskuzích i diskutoval. Dál to nemá smysl.

   Václav Žáček

 15. Vendo na záver,

  je to Tvoje rozhodnutie, keď si napísal:

  …. Jsme duchovní bytosti, které tu v pomíjejících podmínkách hmotného života získávají zkušenosti a poznání. Na jeho konci a s Jeho Milostí je pak návrat k Němu, do úrovně, kde není nic jiného, než duše….

  Neviem, Vendo naozaj neviem, či je možné aby duchovné bytosti symbioticky nažívali v ,,lone“ hmotného života..

  To by znamenalo ,,precedens“, že hmotný život by kľudne prebýval v duchovnom živote.

  Na to treba ,,silný“ úder do hlavy, sídla mysle a vedomia, aby to niekto ,,zbaštil“, ako jednohubku…

  To by znamenalo, že aj v tom Tvojom Nebíčku poletujú okrem Nadprirodzených nebytostí aj Hmotné bytosti a využívajú ,,AKT“ viacerých Jednostranných Dobrôt, pre Dobro celku v stvorení…

  Lenže, ako je ,,do dnešných“ dní známe, hmota a antihmota sa pri ,,súloži“, alebo aj len pri obyčajnom kontakte ,,anulujú“, tak by to bolo aj s hmotným a nehmotným Svetom.

  Keby sa ,,kontaktovali“, by sa navzájom ,,odrovali“.

  Teda tu máš dôkaz, že Tvoj ,,Duševný Svet- Ten nábožný“ , je len a len ,,v Tvojej hlave“ a realita niečo také , ako kontakt Duševného sveta a Sveta materiálneho nepozná, lebo aj tí Trollovia“-Bohovia musia podliehať Zákonom prírody .

  Keby NIE, museli by zákonite žiť v INOM Svete a pohľad z Jedného sveta do toho Druhého je ,,NEVAZMOŽNYJ“…

  Já tuším, zdôrazňujem , že neverím, ale tuším, že ešte pre ,,odletom“ do Veľkých lovišť pochopíš, že si sa mýlil, keď si veril, že Duchovný svet môže existovať ako samostatná bojová jednotka vo svete Hmotnosti…

  A uvidíš, keď na to prídeš, NIČ sa nestane . Zemeplacka sa naďalej bude vraj otáčať okolo Slnka a bude prebiehať Čas smerom od menšej hodnoty k väčšej a nikdy nie opačne…

  Na to , aby si to zažil, však musíš prežiť AKT ,,osvetlenia“ a to je zaslúžená odmena len a len pre TOHO a TÝCH, ktorí hľadajú, klopkajú a dožadujú sa …

  Hľadať a klopkať je však MÁLO, je nutné sa zároveň aj dožadovať …

  Kde, a koho?

  No predsa TAM, vo svojej HLAVE, kde sídli najvyššie ,,štádium“ Hmoty, to omieľané a ,,veriacimi“ nedocenené a opovrhované Vedomie…

  Tak nám PánBožko naďalej pomáhaj…

  1. ad-To by znamenalo ,,precedens“, že hmotný život by kľudne prebýval v duchovnom živote.

   Nejsem o tom ničím přesvědčen a již vůbec ne „kľudne“. Tzv.hmotný život je jen tu. Mnoho lidí minulosti i přítomnosti, ale bude tomu tak i v budoucnosti, dostávají v „hmotném životě“ inspiraci právě z úrovně duchovní. Pro to jsou důkazy. Naopak tomu tak není. Kdo k tomu může co dokázat?

   Je jistě třeba si položit i otázku, co to jsou ty duchovní bytosti? Nějaká snad eterická forma bytí? Neviditelná? Tady ve hmotě však nemohou duchovní bytosti žít nikterak izolovaně. Při sestupu do hmotného světa, této části Stvoření, bere na sebe duše, podstata života, různé formy příkrovů, a tím posledním je hmotné tělo, v případě lidí pro nás tak známé, že? A tím tady jedná, s myslí, pomocí smyslů, kauzálním a astrálním tělem. Nic víc k tomu není potřeba dodávat.

   O hmotě a antihmotě tu v životě nemůže být řeč. Vy to můžete nějak objasnit? Já ne.

   ad – Na to , aby si to zažil, však musíš prežiť AKT ,,osvetlenia“ a to je zaslúžená odmena len a len pre TOHO a TÝCH, ktorí hľadajú, klopkajú a dožadujú sa …

   Souhlas, psal jsem o tom mnohokráte a jsem rád, že to chápeme obdobně. Jen snad to dožadování je takové poněkud „hrubší“ sloveso. I ta Bhagavadgíta o tom mluví – viz.“Útržky…“. Komentovat to více nebudu, protože pokora, trpělivost, soucítění, odevzdanost s žitou Láskou……nikdo nemá jistý nárok či nemůže se dožadovat Jeho Milosti.

   ad- No predsa TAM, vo svojej HLAVE, kde sídli najvyššie ,,štádium“ Hmoty, to omieľané a ,,veriacimi“ nedocenené a opovrhované Vedomie…

   I tuto myšlenku jsem tu mnohokráte ve článcích i diskuzi objasňoval. Vztah duše-mysli-vědomí.

   Souhlas – prosit Boha o pomoc je správné ….. .

   Pěkný večer a ať Slováci na ME zabodují.

   Václav Žáček

 16. Vendo,

  aj ja súhlasím s niektorými Tvojimi názormy, ale veta:… Souhlas – prosit Boha o pomoc je správné ….

  Je pre mňa veľmy kyslá jedohubka,aby som ju dokázal prehltnúť len-tak, pretože boh, teraz je jedno, ktorý z tísícok, ktorých za tie tisícročia, čo existuje ,,civilizácia“ bol vygenerovaný znovu zopakujem , len v ,,nezdravom“ modzgu.

  Asi si nevidel výskumy psychiatrov , neurofiziológov na dobrovolníkoch, ktorých pozorovali pod CT prístrojom pri rôznych činnostiach, teda aj pri ,,náboženských rituáloch, spevoch, dišputách u všetkých známych náboženstiev na TV Spektrum.

  Keby ano, zistil by si, že aj Tvoj Boh, možno je to ten Protožidovský Hospodin či sektou kresťanskou pretransformovaný Hospodin na Lásku , Plameň, Šťastie Farizejstvo, sídli v treťom laloku zhora do hlbky cca 1,5 cm a zasahuje do švrtého závitu z 9 a je zafarbený do bledočervena, keď bol vybudený nejakým náboženským podnetom, či to bolo čítaním z Biblie, Koránu, či tých indických chujovín.

  Vždy sa ,,rozžiaril“ ten istý malý úsek mozgu, kde ,,sídli“ boh. A bolo jedno, či bol ,,vybudený“ Hospodin, Alah, Modrofúz , či Malý Muk .

  Tam , na onom ikriminovanom mieste sídlili všetci bohovia : Alah, Hospodin, Káčer Donald, Miesiželezo, GIN, Veľký Mustafa z Begónie, Stredný Manitou a ďalší.

  Takže nie v Nebi, ale v ,,Tvojej hlave“ sídli TEN Tvoj boh .

  Výskumy sa neprepracovali k tomu, či ,,viera v boha“ je choroba, alebo len ,,reflexný manéver“ Modzgu na správne naordinovaný podnet .

  Preto nemôžem povedať záver, že každý veriaci je ,,chorý“ , alebo len čiastočne duševne zaostalý, i keby vykazoval akékoľvek vysoké IQ ..

  Ale Vendo, nič si z toho nerob, možno iné výskumy hlavne z Vatikánu budú určite iné, dokonca s opačným záverom, že ,,neveriaci“ sú tí postihnutí a budú sa musieť liečiť za pomoci metód, ktoré už inkvizícia raz použila na ,,svoje ovečky“…

  Kto vydržal mučenie, tak 1 z 10.000 , ten musel byť aj tak upálený, lebo Cirkev ,,siahla“ len na toho, kto bol podozrivý . Však vieš že prezumcia neviny bola už aj v Temnom stredoveku Cirkvou ,,tolerovaná“ …

  Nie je ani náhoda, že hlavne ženy mali vo svojich radoch vysoké percento bosoriek , ale bosorákov, bolo akosi poskromnejšie…

  Takže naďalej dišputuj so ,,svojou hlavou“, však už vieš prečo tak môžeš činiť bez toho, aby si stratil dobré bodíky…

  1. Amen.

   – – – – – – – – –

   Nic si z ničeho nerobím.

   Vaše závěry již bez žádných otázek na mne jsou Vaše a jen a jen Vy jste si i za myšlenky zodpovědný.

   Povzdech nad ME – škoda, že Slováci včera nevyhráli.

   Václav Žáček

 17. Vendo,
  tá poznámočka o ME . Kto na to nemá, nevyhráva…

  Aj to má na ,,svedomý“ hlava. Asi v nej nebola vybudená ,,oblasť záujmu“, lebo ako dnes športovci zvyknú hovoriť, všetko je peňežoch, aj drive na bránu…

  Keď chýba ,,dostatočná“ motivácia, aj česť ide bokom…

  Vendo, čo si budeme navzájom klamať, tento Svet je úplne iný, ako bol ten primitívny, ten v dobe otrokárskej, ten biblický.

  Tam sa to vraj riešilo stručne ,,oko za oko, prdel za prdel“…

  Je nedeľa, keď boh kresťanskej sekty ,,oddychoval“ po čase Stvárania. Keďže Hospodin je ten istý ako Láska, Svetlo, neviem si vysvetliť, prečo Židia oddychujú v sobotu, keď kresťanská sekta oddychuje v nedeľu.

  A že vraj nás ,,jedna matka“ mala…

  Fuj tajbl…

 18. Vystoupení – vhled – za či nad hranice omezeného hmotného světa? Vyproštění se z tohoto světa? Nevidí mladí lidé možnost „něco“ takového prožít právě v užívání drog? A že jsme my v ČR na špici, že?

  http://www.legalizace.cz/2016/06/ceska-mladez-drzi-prvni-pricku-v-konzumaci-hasise-a-marihuany/

  Změněný stav mysli, představy, halucinace, nějaké změněné vnímání reality? Co se za tou konzumací skrývá doopravdy.

  Venda uvádí sloky 22 až 25 z Gíty a myslím, že téměř každý soudný člověk uzná, že ukáznit se podle nich bude asi obtížné. Ale proto je pak za nimi transcendento? A nebo neukáznit se a myslet si, že droga pomůže – navodí stav?

  Kdo v tom má zkušenosti z těch starších či i mladších?

  1. Anonym tu byl u mne včera v podvečer. K jeho příspěvku se dostávám ale až dnes. Ale bude to jen okrajově, jen spíš inspirace k drogám a projevu hněvu.

   Tady je jeden z mnoha článků o tom víkendovém zabíjení na Floridě :
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-snad-neni-pravda-Na-povrch-vyplouvaji-informace-o-atentatnikovi-ktery-zabil-50-americkych-gayu-440157

   K němu jen dvě poznámky. V Afghanistánu, jak je známo, se pod patronací USA / CIA i armády / úspěšně daří zvětšovat úroda drog či surovin pro jejich výrobu. Jsou tam dokonce i rekordní sklizně. A z toho jsou pěkné, leč špinavé peníze. Ale to nikdo neřeší, zvláště když je za ně zakoupena třeba výzbroj třeba pro teroristy DAÉŠ – IS – ISIL, či jak se jmenují všichni ti, kterým služby USA pomáhají a nebo financovány demokratizační procesy ve světě / takzvané /!

   Zajímalo by mne, zda ten Afghánec z Orlanda znal /nějaké/ drogy, zda je měl v sobě?

   A potom ještě – píše se tam o jeho hněvu. Zřejmě o hněvu na, z jeho pohledu, morální úpadek společnosti. Imán řekl: „Nikdo by neměl zemřít v důsledku hněvu někoho druhého.““ Tak jen to podotknu či připomenu, že hněv je jedna z destruktivních vášní mysli. A tady to jeden člověk neunesl. Opět to démonické působení mysli. / viz.Útržek 4/.

   Charakteristiiku hněvu překopíruji z jednoho mého dřívějšího článku:

   „Druhou zhoubnou vášní a velmi destruktivní je HNĚV, sanskrt ji pojmenovává jako Krodh. Projevy hněvu jsou již při samotném vyslovování hnusné: pomluvy a zlé řeči, klevetění, neuctivost, rozmrzelost, vytýkání chyb druhým, nevrlost, nesnášenlivost, reptání a netrpělivost, vztek, rvavost, zlomyslný výsměch, sklony k destruktivní kritice. Hněv v nás tak ničí třeba jen náznaky po míru, harmonii a lásce, plodí zášť a mění jedince i skupiny lidí v nepřátele. Člověk ovládaný hněvem působí zlo jiným, sám sobě si však zpětným působením často zakládá na zdravotní potíže. Takový hněv otravuje okolí, někdy, a to dost často, páchají oběti i sebevraždu. Důležitá informace – smrtí projevy hněvu nekončí, protože jsou hluboce zakořeněny v mysli, a ta putuje s duší a je jako nemoc trvající mnoho životů, než se ji mysl zbaví!“

   Tady se ale nemluví o působení hněvu a o destrukci, která vede až k odvetě, zabíjení jiných. To je již pak vrchol.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

  2. Ja si prilozitostne marihuanu dam,moje zena take,muj 70 lety ucitel taktez,a mnoho mych znamych rovnez. Nepijeme alkohol,nekourime cigarety,a tou „travkou“ si nenavazujeme zmenene stavy vedomi,ale proste a jednoduse si pomuzeme od bolesti,zapomeneme na starosti denniho deni a jeste se zasmejeme.
   Doporucuju tuhle pani http://www.samolecba.eu

   Samozrejme si uvedomuju,ze podobnych „berlicek“ neni potreba,stoji li clovek o skutecny duchovnii pokrok,poznani. Ta zvysena konzumace konopi u nas ? Nevim,kdo a jak tyhle statistiky dela,ale nevim,zda se nejedna o zavadejici clanek/ky. Podobne clanky totiz vyvolavaji u verejnosti pocit ,ze konopi je zlo a nase mladez ze je v nebezpeci tehle „drogy“, propaganda jak z 50. let 20.stoleti. Dokud jsem nezil v USA,nevedel jsem ze marihuana a drogy obecne (boj proti drogam a konopi) je perfektni politicky nastroj a rovnez zdroj prijmu pro farmaceticke frimy,zbrojarske firmy,atd. Absurdita dosahuje v tehle zemi vrcholu,kdyz plni veznice lidmi,kteri konzumuji ci pestuji rostlinu,kterou stvorila priroda/Buh. A dalsi zdroj prijmu pro soukrome veznice,ktere se staly skvelym businesem .

   Drive jsem si naivne myslel,ze konzumaci prirodnich drog jako napr. Ayahuascy,peyote kaktusu, nebo umelych drog jako LSD (po precteni nekolika knih Stanislava Groffa) lze navodit nejaky „prirodni“ vhled za oponu tehle reality. A myslim,ze v uritych pripadech k tomu i dochazi. Nicmene dnes jiz ( i diky Gite) vim,ze tehle berlicek neni potreba.

   Tot muj nazor.

   1. Díky za upřímnost. Zkušenost získaná osobním prožitkem je tou nejlepší zkušeností. Váš příspěvek je skvělý, pravdivý, rozumím mu. Často jsem přemýšlel nad panem Grofem a jeho významnou životní poutí s drogami, kde pracoval na základě i vládní objednávky – pokusy záměrně vyvolané pro snad i vojenské hledisko, ovlivnění chování lidí, kteří požili a jak moc je pak lze ovládat. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že holotropní dýchání, jako jinak pojmenovaná jedna z technik pránamajógy, je „drogou“, která dokáže změnit vnímání, a to dosti významně.
    Také jsem byl v Holandsku a sledoval, jak si důchodci dávají marjánku, jak jsou milí a veselí. Zatímco alkohol působí často na ty nižší pudy; po určité euforii a veselosti přicházejí pak i stavy s projevy násilí, otevření se až těch nižších pudů. U marjánky toto není.
    Bůh zařídil všelijaké byliny, rostliny. A člověk o své vůli diktuje, za jakých podmínek mohou lidé co užívat. Je mnoho zákonů, omezení, regulací a hlavně pak zisků z daní a přirážek všech možných úrovní.
    Člověk má ještě před sebou velkou cestu k postupu, který se projeví ve zcela jiné kvalitě až po ještě dlouhém vývoji. Vše, co lidé prožívají, co si zakazují, na co žárlí, co závidí….atd., vše si však dělají lidé sami.
    Z Vašeho závěru – „Nicmene dnes jiz ( i diky Gite) vim,ze tehle berlicek neni potreba.“ – mám upřímnou radost.
    Díky.
    Václav Žáček

 19. Martasi, píšeš:

  …Nicmene dnes jiz ( i diky Gite) vim,ze tehle berlicek neni potreba….

  No takto obkľukou a náhodou sa dozvedám, že aj Ty poznš Frau Gitu?

  To je ale sviňa. Stále mi prízvukovala, že ja som Ten posledný, ten pravý a teraz táto správa, že aj Ty Mart´as ?

  Frau Gita , končím, keď ,,dávaš“ aj iným a nie len mne …

  Tajbl fuj, tie ženy.

  Či ?

  1. „To je ale sviňa. Stále mi prízvukovala, že ja som Ten posledný, ten pravý a teraz táto správa, že aj Ty Mart´as.“

   Víš nožko,kdysi davno, kdyz jsem byl jeste skolou povinej,jsem jednou chtel hrozne moc koukat v televizi na film ,ktery mel v te dobe v dolnim rohu hvezdicku. A moji rodice mi rikali – „nic mladej,koukaj upalovat do postele,to je film pro dospele a to ty jeste nejsi.“

   Tolik k tvemu komentari

   Mej se

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference