mapa stránek || vyhledávání

Vývoj vesmíru s člověkem jako duchem v oživené hmotě

Objevením se ducha člověka v živé hmotě vesmíru znamenal zásadní kvalitativní dějovou změnu celého stvoření. Zatímco neživý a poté jen (skrze Elohim) rostlinnými a živočišnými bytostmi oživený vesmír se vyznačoval jen „nudně“ zákonitě a předpokládatelně vznikajícími a zanikajícími ději, duch ve hmotě (člověk) začal uplatňovat svou vůli (ego) dokonce i v kontrastu k samočinnosti zákonů Stvořitele. Tím se zákonitě objevili „anomálie“ chodu stvoření i přírodních dějů, neboli i prapodivné lidské komunity, civilizace. Vznikly místně, na všech planetách vesmíru s lidstvy, i od očekávání Stvořitele odchylně probíhající děje. Jenže v hloubi bytosti člověka (v duchu) zůstává vždy přece jen touha vrátit se do místa svého původu, do místa dokonalosti duchovního stvoření. (Do „mysli“ Boha.) Tedy do blízkosti Boha.

Toto nalezení návratu do dokonalého prastvoření je smyslem poznání i konání lidského ducha ve hmotnosti!!!

Jenže na způsob cesty k Bohu (lidově do nebe) musí přijít lidská komunita i jednotlivec sám. Nejvýš s pomoci vyšších duchovních bytostí (andělů), rovněž se v jemnějších vibracích hmotnosti pohybujících. Dokonce pomoci lidem v tomto hledání mají tzv. andělé „v popisu práce“.

Lidská mysl v těle (duch) si na rozdíl od ostatních živých bytostí uvědomuje svou odlišnost. Někteří přemýšlející duchové se však nechají obsednout pocitem, že jsou „středem a původcem světa“. Cítí se „pány“ živých tvorů neboli bohy na zemi. Zejména při extatických stavech v důsledku účinku drog „je to bere“. Ale i při vadných psychických extázích, také při takové hromadné meditaci. (Často sexuální hysterie.) Živočišní a školními omylnými idejemi hypnotizovaní lidé celý život prožijí pak „konzumně“, často jsou v tom i nevinně. Až teprve při vlastním nebo blízkém umírání se začnou ptát po smyslu prožitého života a toho všeho kolem. Jednotlivci, i celé civilizace až pozdě, při zániku. (Současnost.) Nutně jsou zklamáni sami sebou a svými vůdci. Slepí vedli slepé a všichni padli do jámy nebytí. Jak řekl klasik. Tak jako před tisíciletími všechny nyní z písku vyhrabávané „Sodomy a Gomory“. Místo Boha hledali elity zaniklých civilizací a jejich slouhové sami sebe. A byli udiveni pádem svým i své civilizace do nebytí. Neptali se po Tvůrci všeho kolem, po smyslu bytí. „Nevšimli si“, že jedině člověk ze živých tvorů je schopen si položit otázku: proč jeho vědomí ve světě a těle vlastně je, proč a k čemu existuje vše kolem?

Kdo z lidí si uvedené otázky nepoloží, jen vynáší na světlo, že v sobě svého ducha „umrtvil“. Tím pojetím svého života poklesl na úroveň existence zvířete. (Ježíš se o takto žijících vyjádřil: „Mrtví v duchu nechť pochovávají své mrtvé!“ Nebo: „Musí se znovu narodit, aby pochopili.“)

Pro plnohodnotného člověka kdekoliv ve vesmíru je absolutní potřebou nasměrovat způsob svého života na dané planetě k návratu své podstaty (ducha) do plné záře Otce Stvořitele. (Nesmrtelní tvorové ve vesmíru nejsou.) Navrátit do duchovní světlé vibrační dimenze stvoření, lidově nebe, odkud vlastně lidský duch „vypadl“ do hmoty. Podle obrazné legendy bible byl lidský duch pro rozhodnutí k uplatnění své vůle namísto hledání Stvořitelovy (pojedení jablka poznání) „vyhnán z ráje“. (Ze světlého stvoření.) Svou neposlušností se tedy propadl do těžké a temné hmoty! A v ní mohl existovat jen vtělený do zvířete. Navíc přestal vidět jemnější a neskonale krásnější duchovní rozměry stvoření. Ve hmotné rovině reality je mu však dána možnost nalezení svého původního duchovního zařazení. Tím je dán smysl jeho trpného života. Nastolena zcela jiná možná perspektiva než u zvířat. Kromě starosti o tělo je mu přidán přesahující „transcendentní“ cíl, život věčný. Neboli možnost vzestupu vibrací jeho duše ke kráse a dokonalosti, tedy k Bohu. Jen o tělo se starající bytost prohlédnutím nachází jiné vyústění života, než je u zvířat. Proto jedině člověk pochovává své mrtvé předky.

Jen člověka s živým duchem přitahuje náboženství! Všechna náboženství se nepochybně vyznačují tím, že tělesnému blahu úspěšněji i méně úspěšněji nadřazují duchovní povznesení! Druhy duchovního úsilí v církvích nejsou ničím jiným, než kolektivní snahou skupin lidí a národů o nalezení krásy a souladu. Tedy snahou o opětovné čistší vibrační přiblížení všech Bohu a tím jeho dimenzi. Pozemské i mimozemské typy náboženství jsou vždy „formami hledání“ věčného života podstaty jedince i národa. Věrouky se všemi možnými i nemožnými způsoby se zjednodušeně snaží pozvednout vibrace ducha na úroveň, která je schopna navázat komunikaci s bytostmi jemnějších dimenzí stvoření. (Anděli, ufouny.) Žádají přitom od nich, více či méně kvalifikovaně, pomoc a sdělení své další vzestupné cesty. Tu jim však andělé nesmí přímo říci. Zadání Boha pro jejich roli ve stvoření je takové, že lidští duchové cestu musí najít sami!!! Právě tím nalezením cesty oprávní svou přináležitost do dimenze dokonalosti! Jenže na zemi Gaia se to po deset tisíciletí nedařilo a nedařilo! Proto tolik zaniklých civilizací! Proto nejduchovnější lidé, kteří si stav věcí uvědomili, prosili Boha o vyslání ukazatele cesty neboli Vysvoboditele ze zajetí hmoty. A byl jim anděly v mnoha náboženstvích přislíben. Ve formě zrozeného syna samotného Boha. (Také jako Syn Slunce nebo Světla.) Ten má hledajícím ukázat pravou a přímou cestu k Bohu. I civilizacím jejich optimální uspořádání.

Pokusím se s maximální snahou v hrubých obrysech, navíc nepříliš kvalifikovaně, popsat vlastní smyslové a „nesmyslové“ pozorování v této věci. Pomohu si přitom zkušenostmi všech mně znalých zakladatelů náboženství.

Vychován katolicky a vědecky jsem si všiml, že ani jeden směr poznání nevedl plně k cíli. Nevytvořil ideální společnost, ani nevedl hlavní masu lidí k prohlédnutí více úrovní reálně probíhajících dějů. Ač oba směry poznání, vědecký a náboženský, byly částečně obohacující a užitečné. Každý ve své oblasti působení. Přestal jsem proto respektovat zákazy a příkazy hlasatelů obou a hledal Pravdu všemi způsoby bez ohledu na místo jejího nacházení se. (Podle Abdrushinova ponaučení: zlatý peníz je zlatem v rukách krále i žebráka!) Materialisti mě při mém hledání vyhrožovali zblázněním, věřící (farářům a kazatelům) věčným zatracením. Pro „honiče peněz“ jsem byl podivín, pro StB (dnes BIS) neškodný blázen. Pokud to šlo, uchýlil jsem se mezi včely do přírody a pozoroval přirozené děje. Záhy jsem zjistil, že tyto nezvratitelně běží přímo podle vůle Stvořitele. Fantastická podívaná! Snažil jsem se přírodní děje a jejich logiku pochopit. Zjistil jsem, že jejich řídícím principem je zajištění rovnováhy a přežití existujícího živého. Proto např. často nepochopené požírání jednoho živého druhým je plně v řádu regulace druhů a požíraný jedinec netrpí. (Zajistí endorfiny mozku.) Jiné je to pouze u člověka. Ten má své mínění, dle svého názoru pravdu. A právě tímto „sebevědomím“ vychyluje vlastní způsob myšlení. Vychyluje jej k egocentrizmu vědeckému i církevnímu. Tj. k pojetí jednostrannému, místo k hledání konkrétní boží vůle (očekávání) pro jednotlivce i společnost. Proto začátkem všeho pravého poznání je podle mne žitý závěr typu: „Vím, že nic nevím,“ (Sokrates) nebo „Blahoslavení chudí (moudrostí) ducha, neboť jejich je království boží,“ (Ježíš na Hoře blahoslavenství.) V přírodě jsem dospěl k názoru, že právě nejhloupější jsou ti, kteří si myslí, že ví. A zejména titulovaní vědečtí a teologičtí hodnostáři, neboť nepozorují, jak jsou indoktrinovaní neboli mají svázané vlastní myšlení. Navíc „pravdami“ tohoto již zjevně odchýleného světa! Stal jsem se tedy po roce 1970 a jsem stále pro instituce neovladatelným „revizionistou a kacířem“. Navíc to skutečně hledajícím doporučuji – „nebýt člen vědícího houfu“.

Když jsem takto nadřadil hledanou Pravdu nad i vlastní prospěch, došlo k mému překvapení ke zvláštní události. Při čtení knihy Jacka Londona „Tulák po hvězdách“ jsem se podle tam uvedeného návodu „vymístil“ z těla a cosi soukromého viděl. Následkem byl pro mne názorový otřes. Nyní již jsem jen nečetl, že svět má více dimenzí, ale věděl. Navíc po měsících následovalo několik dalších „vymístění“ včetně vidění anděla tváří v tvář. Do té doby jsem nevěděl, že existují a jak vypadají. (Mimořádně velcí a neskutečně krásní.) Ač jsem do té doby nenapsal souvislý ani článek, musel jsem sednout a viděné popsat v celých knihách. První byla „Duchovní příčiny nemocí“, pak rozbor evangelií z hlediska zákonů duchovnosti „Otevření duchovního oka“, pak „Láska muže a ženy z pohledu toku duchovních a duševních sil“. Nakonec po rozčilení nad tisíciletou falsifikací českých dějin knihu „Falsifikace a falsifikátoři českých dějin“. Tam je popsáno to, jakým způsobem se falsifikují dějiny. Vypustí se některá fakta dějů a také zahraniční pozadí a tím je celku děje změněno vyznění a smysl. (Právě se děje teď.) Činí tak lidé s „černou nitkou“ neboli skrytými egoistickými zámysly. Je zbytečné a zdlouhavé občas pikantní obsah knih a vizí popisovat. Kdo má zájem, může si je objednat v Agape Brno, kde již absolvovaly za 25 let více než 6 dotisků. V knize „Duchovní příčiny nemocí“ popisujeme se spoluautorkou Janou Brzobohatou pozorovaný jev, jak nemoci člověka začínají vadnou činností jeho ducha v poměru k inkarnačnímu zadání zrozením. Na rozdíl od zvířat, kde nemoci jsou jen jedním z mechanizmů regulace nepřemnožení druhu. V knize „Otevření duchovního oka“ jsou odhaleny zákony duchovnosti v jednotlivých dějích kolem Ježíše Krista. Právě ty svým stálým trváním prokazují, že on byl oním vyslaným „ukazatelem cesty“ do duchovní dimenze. Obsah knihy se nezabývá „problémy“ mnoha pisatelů kolem životopisu Ježíše, typu „velikosti Ježíšových bot“ nebo pobývání v Tibetu. Kniha o skutečné podstatě a významu kvality lásky muže a ženy (Láska muže a ženy) je hozenou rukavicí současnému davu satanistů, kteří mimořádně aktivně degradují vztah muže a ženy na sexuální a obchodní rovinu. Opomíjí úmyslně všechno duchovní a duševní kolem tohoto vztahu. Tím blokují duchovní vývoj nejen obou bytostí a jejich dětí, ale společnost jako celek vedou do zániku. Kniha o falsifikaci dějin zase vyvolala překvapivě mimořádný zájem společnosti Sisyfů! Tito, aniž ji všichni přítomní „hlasující“ četli, ihned na pokyn Dušana Třeštíka (Jiří Grygar není historik) mručením hlasovali o její „pavědečnosti“! Nalezli bez přečtení, že se jedná o bludné názory na české dějiny! Aby si, kdo chce, udělal sám představu o kvalitě skupiny „znalců pravdy Sisyfos“ i v ostatních kauzách, doporučuji po pravdě dychtícím si knihu osobně přečíst!!! A takovému bude o této organizaci a jejich cílech ihned jasno.(Hnutí skeptiků vzniklo v USA a v ČSSR je založil patolog profesor Heřt. Proslulý výrokem: ukažte mi jeden atom duše (lásky a přátelství), a já uvěřím, že existují!

Pokud to, kdo výše v článku uvedené, vezme do vysokého „nadhledu“, uvidí, že vesmír a naše zeměkoulička v něm je vlastně takové „pískoviště“ pro hraní nedospělých duchů. Skrze něj mají dospět v plnohodnotné duchovní bytosti. Na všechny, včetně nás osobně, „dozírají“ vyšší bytosti. Říkáme jim andělé, někteří „ufouni“. Tyto bytosti nemohou přímo zasahovat, ale mohou nám formou vnitřního hlasu našeptávat momentální řešení dilemat života. Andělé jsou také „konstruktéři“ života na zemi a planetách kdekoliv ve vesmíru. Oni vypočítávají z fyzicky Stvořitelem určeného vývoje hvězd a tím podnebí jejich planet nastupující klima. Kdekoliv najdou vhodnost pro život, sestavují pro toto klima vhodnou floru a faunu. Vždy s ohledem na teplotní a radiační typ tam nastupujícího klimatického období. Tak tu na zemi bylo období plžů, mlžů, pak ještěrů, pak mamutů a nakonec lidí. Nakonec naše zemička zanikne v žáru slunečního zhroucení a všechny pomníky slavných se vypaří s ní. Po lidstvu a jednotlivcích zůstane jen to, co je zapsané (všechny životy) v našich duších a paměti Stvořitele.

Mnozí se ptají, co je příčinou vzniku a proměn života ve vesmíru? Ti méně vtipní si myslí, že se to děje náhodou! Že se náhodou dělají vhodné „genetické mutace v DNA“ druhů, včetně naší DNA po narození. Mutací, které po oplození vajíčka předurčí z větší části osud jedince. Oněmi „sudičkami“ nejsou žádné „soudružky Náhody“! (Náhodně se sestaví na sebe tak leda dva kameny, což je moje sarkastická poznámka pro „uctívače náhod“ ve vývojové teorii.) Osud a dispozice nám podle božího plánu vzestupu splétají andělé strážní. Ba ani ten koronavirus a jeho vlastnosti nejsou žádná náhoda! Způsobí změnu civilizace a světa. Záleží na našem přístupu k objevivšímu se jevu, zda k lepšímu či k „peklu“ na zemi.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.8
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

96 komentářů

 1. ad/Vývoj vesmíru s člověkem jako duchem v oživené hmotě

  Někde jsem četl a přijal důležitou myšlenku – Bůh je Duch.
  Člověk není ani Duch a ani duch.
  Člověk, jeho tělesnost, je pomíjející nástroj pro život ve hmotě.
  Vývoj vesmíru začal dávno před příchodem člověka.
  Ten pomíjející člověk, když se již kdysi kdesi objevil, se jen s tímto mnohem pozdějším vývojem „veze“.
  Oživená hmota vznikla bez přičinění člověka.
  Slovo, Logos, Šabd, Duch svatý nepoznatelně, ale zásadně působí na hmotu.
  V její mikro struktuře, ať již tvoří oblázek či masiv osmitísícovky, byl vždy pohyb.
  Ten byl vždy od vody počínaje, a i ve všech známých prvcích.

  Neznámým působícím mechanismem Duch svatý, jako tvořivý proud, jako Bůh v akci, jako Slovo na počátku, které bylo u Boha a bylo tím i Bohem, vytvořilo to, že všechno povstalo skrze Něj a v Něm byl život.

  „Vývoj vesmíru s člověkem jako duchem v oživené hmotě“? Nabízí se otázka, zda místo vývoje není teď v činnosti spíše degradace – úpadek, a to díky člověku.
  Nabízí se podotázka – škodí člověk přírodě, která je projevem té tzv. oživené hmoty?

  Pan Staněk vidí asi axiom v tom, že……“Osud a dispozice nám podle božího plánu vzestupu splétají andělé strážní.“

  ad/Andělé jsou také „konstruktéři“ života na zemi a planetách kdekoliv ve vesmíru. Oni vypočítávají z fyzicky Stvořitelem určeného vývoje hvězd a tím podnebí jejich planet nastupující klima. Kdekoliv najdou vhodnost pro život, sestavují pro toto klima vhodnou floru a faunu. . . . . . . . . Když si dám k tomuto samotný název článku, vidím, že člověk se absolutně nepodílí na vývoji vesmíru. Je jeho konečným uživatelem i ničitelem. Duše člověka má v sobě zakódováno něco, co ji muže povznést na cestu k návratu. Brání ji však velké množství Bohem daných vývojových stupňů.

  Oživená hmota, zrovna jako duch, o tělesné schránce člověka ani nemluvě, tu dnes je a zítra již být nemusí. Vývoj vesmíru nemá nepatrný člověk ve svých rukou. Ten prochází cyklickými etapami zničení a znovu vytváření…….. . Mě osobně těší, že podstata života je nezničitelná.

 2. Proč je v článku tolik výrazů v uvozovkách?

  1. Pane Staňku, píšete a kladete otázku v takových velkých tématech :

   – Vývoj vesmíru s člověkem jako duchem v oživené hmotě

   a nebo

   – Jak a proč se na zeměkouli objevil život a člověk?

   A pak dáváte odkaz na deset iracionalit, které jsou naprosto přízemní. Nemají nic společného s vývojem vesmíru ani s odpovědí na otázku jak a proč se na zeměkouli objevil život a člověk?

   Pane Staňku, píšete na závěr tohoto článku : „Osud a dispozice nám podle božího plánu vzestupu splétají andělé strážní. Ba ani ten koronavirus a jeho vlastnosti nejsou žádná náhoda! Způsobí změnu civilizace a světa. Záleží na našem přístupu k objevivšímu se jevu, zda k lepšímu či k „peklu“ na zemi.

   Takže ty iracionality patří do osudu a dispozic, které nám, podle božího plánu vzestupu, splétají andělé strážní ???????

   Díky za odpověď.

   1. Irracionalita znamená hmotným rozumem nepochopitelné, přesto existující, o což se snažíte. Místo notorických námitek sám něco napište. Třeba proč žijete, jak jste se tu objevil. Nebo jak bude na na podzim koronavirus a příští rok. Toto téma právě připravuji jako neplacený „šaman“, ač je tu tolik vědeckých ústavů a „kontaktérů“ s ufouny. A výše uvedených diskutérů. Podobáte se té pětici v z demobloku, kterou uvádí TV zprávy. Pokaždé když vláda něco udělá, ihned dá slovo šaškům ze stran, kteří nikdy nic nezorganizovali, zato „odborně“ hovoří, jak by to udělali lépe, kdyby to ovšem uměli! Nebo jste četli, jak bude vypadat korona na podzim? Já bych si to také rád přečetl. Jakmile ale napíši svůj názor, to se vynoří diskutérů!!!

   2. Díky pane Staňku za odpověď.

    Píšete – Iracionalita znamená hmotným rozumem nepochopitelné, přesto existující, o což se snažíte.

    Vaše např. první iracionalita….“Iracionalita první: Kdekoliv se rozhlédnete, tam je vidět potřeba práce, přitom deset procent lidí je trvale nezaměstnaných!“

    Máte pravdu, ale až člověk dospěje k duchovním výšinám, tak i ten, který teď dostává nějakou almužnu v nezaměstnanosti by si, by si při vnitřní cestě k Bohu, našel zde práci pro radost, pro to, aby využil čas, proto, aby zušlechtil třeba jen okolí u své bytovky. Zadarmo, z lásky, z vděčnosti. Dnes by to bylo nepochopitelné, že? Proč? Protože člověk k tomu ještě nedospěl. / známé – člověče, změň nejprve sám sebe….“/

    Další z Vašich iracionalit „Státní právo a soudy jsou vždy na straně darebáka! Je tomu tak proto, že darebák dopředu studuje psané zákony, protože díky svému nicnedělání na to má čas. …….. – Myslím si, že to „vždy na straně darebáka“ není pravda. Sám víte o karmě, o negativním působení satana….., a navíc lidé jsou úplatní, někdo uplatí policistu, vyšetřovatele, soudce a ten někdo z nich přijme úplatek……. . Neomlouvám to, ale člověk /některý/ není dokonalý. Ale nevěřím, že každý výsledek soudu / jsou jich desítky denně/, zdůrazňuji KAŽDÝ, odsoudí nevinného a osvobodí darebáka.

    Nebudu komentovat Vámi uvedené iracionality. Nad každou z nich by se dalo dlouze diskutovat. Jste slušný člověk, máte čistý štít a můžete směle „hodit kamenem jako první“ a kritizovat nešvary. Již dříve jsem Vám napsal, ať se dáte do politiky, ale teď už to asi zvážíte jako málo perspektivní.

    Napsal jste mi – “ Místo notorických námitek sám něco napište. Třeba proč žijete, jak jste se tu objevil.“

    Nepíšu knihy jako Vy, pravda, nemám strojek oberon, nenahrávám video rozhovory …. organizuji třeba jen malá cvičení jógy a tady na gnosis mám pár článků. Díky Bohu mám i cestu k Němu a praktikuji ji. ( a to je hlavní smysl mého života )

    Před cca devíti léty jsem tu napsal článek: https://hledani.gnosis.cz/co-kdo-a-nebo-cim-je-clovek/

    Mj. jsem tam napsal: „Člověk se tu zrodil a vyvíjel, někdy od šerého dávnověku, prý k obrazu božímu. Kdysi se poprvé napřímil a dostal pro své přežití zcela originální nápad! Začal činit, tvořit, realizovat myšlenky a skutky. Více či méně vědomě používat rozum k lovení, sbírání či pěstování potravy. Byla mu dána paměť a intelekt. A opět více nebo méně. Začal se i bavit, protože se někdy nudil, vymýšlel si nové kratochvíle.“

    Víte, pane Staňku, nepotřebuji vědět, jestli se tu člověk objevil v nějakém datumu plus mínus 100.000 let, jestli vznikl z opice, jestli je výsledkem práce nějakých genetických inženýrů jiné, mnohem vyspělejší civilizace. K čemu by to bylo? Abychom oslavovali nějakou prvotní matku opici, nějakého krále jiné civilizace a vytvářeli jako lidstvo nové kulty?

    Dále v tom mém odkazu lze najít: „Člověk je ve všech kvalitách tím nejvyšším uspořádáním hmoty a samým vrcholem procesu stvoření na naší planetě v současné době. Je obdařen vlastnostmi, které žádný jiný tvor nemá. Skutečný vládce. Je tomu opravdu tak? Nastavím zrcadlo, které je jako film stvoření, růstu, úpadku a možná i nějakého stádia, které by šlo nazvat koncem. Současná probíhající epocha je prý věkem rozumu, kdy věda vyřeší všechno. Někdo osvícenější dokonce říká, že se civilizace blíží k věku ducha. Protože jinak to prý nejde. Kdo to jen ví? To hmotné, materiální, pomíjivé se vyčerpává. A v opakujících se cyklech se tak opakuje tento scénář – vznik, vývoj, úpadek, nový vznik, vývoj, a opět úpadek, a tak stále dokola! Zdůrazněme právě ten použitý termín pomíjivosti! Přinese snad změna k duchovnímu vývoji něco lepšího?“

    Komentář. Neustále vidíme zrody, malých zvířat, ptáků, rostlin, jejich zrání a úpadek až ke smrti. Jako lidé si moc to své žití nechceme uvědomovat, to, že na konci je smrt a zúčtování. (to má mnohem větší význam, než nějaký pozemský soud) Udělal jsem za pomíjivý život co? Vy, kolik jste stočil medu, kolik jsem já přivedl třeba na cestu jógy lidí? Vy, kolik jste vyléčil zvířat, já, jak jsem se podílel na stavbě obrovské továrny….. .

    A ještě jsem v článku z odkazu uvedl – „Zatím se však již blížíme k vrcholu toho nejzápornějšího a nejvíce negativního prožívání a stojíme možná již na prahu etapy, kdy jsme si sami sobě, zcela dobrovolně, vytvořili podmínky pro náš postupný zánik! Konce našeho tak zázračného druhu. Můžeme i my, homo sapiens, to pyšné a hrdé stvoření, zmizet z tváře této modrozelené planety tak, jak jsme to již připravili mnoha jiným životním formám? Zmizet z naší sluneční soustavy? Z galaktického prostoru, který je pojmenován velmi romanticky – Mléčná dráha, ve které se s miliardami dalších kosmických těles řítíme obrovskou rychlostí v nějakých pevně daných drahách? Odpověď je stručná: můžeme. A je to i zcela přirozené, byť i jen malé pomyšlení a rozvíjení těchto úvah je pro naše EGO velmi nepříjemné a naše malé já to bolí a nechce to slyšet! Ale to je právě ta cesta tzv. rozumu, činnosti mysli, vývoje negativity a putování k nedokonalosti. Cesta vývoje vedená DUCHEM je přesně opačná, v ní je naše Naděje!“

    Proto mi přišlo k podivení to, že hledáte vývoj člověka, vesmíru, jak a kde se v něm ocitl, vznosné myšlenky nejvyššího poznání, filosofické, teologické…..a pak dáte odkaz na iracionality, na poklesky farmaceutického průmyslu, na to, že ukazatelem „chytrosti a úspěšnosti“ v životě člověka je vydáváno jeho zbohatnutí, kritizuje úžernictví, kritizujete že vláda podporuje rozmnožování deklasovaných a nevzdělavatelných živlů……..! Pane Staňku, to vše a mnohé další je dáno vývojem člověka. Buďte rád, že Vy byste se toho nikdy nezúčastnil, že máte své lucidní vidění, že něco pozitivního předáváte světu.

    Na rozdíl od Vás si uvědomuji, že tento svět lidí není žádný ráj, protože tady vládne mysl, nástroj negativní síly.

    Proto ještě poslední citace z mého starého článku – „Člověk je malým a nepatrným smítkem v obrovském vesmíru hmoty. Ale ten samý člověk je nekonečným Bohem, věrnou kopií svého nekonečného originálu, zmenšeného do mikrokosmu uvnitř nás. Máme v sobě malou, leč identickou část svého Stvořitele. Tak, jako si z dovolené můžete přivést lahvičku vody Tichého oceánu, tvrdit o té ne zcela čisté slané vodě, že je obrovským oceánem, tak člověk má v sobě jiskru, chceme-li, kapku Boha, který je ve všem stvořeném a toto stvoření je současně i v něm. Jak krásná se začíná jevit myšlenka poznání sebe sama, poznání své podstaty, své božské esence.“

    Snad to stačí. A jestli v tomto najdete něco, co Vy máte, buďte šťasten sám pro sebe a přesto, pracujte na sobě až do posledního vydechnutí. Jsem o deset roků mladší jak Vy, přesto si dovoluji tuto přátelskou radu – ono totiž ego pracuje neustále a nikdy nikdo nemůže říci, že je „za vodou“.

    Nepřímo mě vyzýváte – „Nebo jak bude na na podzim koronavirus a příští rok.“

    Někde jsem tu uvedl, že mnoho českých jasnovidců, těch, co vidí v kartách, v sedlině kávy…atd., budoucnost, ale nikdo z nich nepředvídal v roce 2019 / na jeho sklonku, kdy jsou populární vize vývoje pro budoucí rok/, že přijde tato krize s novým virusem. Nikdo. A ruku na srdce, mohl byste říci, kdy jste toto viděl Vy a upozornil na to v roce 2019? A tak řeknu, nevím, co bude. Vám nemusím psát nic o karmě, která někomu přinese odměnu v podobě radosti, někomu utrpení.

    Teď se samozřejmě mění predikce a ti samí lidé již s tím koronavirem najednou počítají a budou zase odhadovat, předvídat, zrovna tak jako Vy.

    Mějte se hezky a díky za reakci.

    Václav Žáček

    P.S.

    Z vašeho článku cituji – Při čtení knihy Jacka Londona „Tulák po hvězdách“ jsem se podle tam uvedeného návodu „vymístil“ z těla a cosi soukromého viděl.

    No tak, Vy jste byl někým sešněrován do svěrací kazajky, jako ten vězeň, kterého dozorci nenáviděli, že jim neprozradil, kde je výbušnina, kdy byl prakticky bez možnosti dýchat…..? Kdo Vám stojí na zádech a tlačí hrudní koš proti tvrdé podlaze a utahuje a utahuje provazy?

   3. Pane Staňku, napadáte kde co, když nejsou argumenty, tak nasadíte ufouny. Chápu, že politik, když se dostane k moci, má mozek jak napadený virem. Před 10 lety jste napsal článek o iracionálnu v naší společnosti, třeba o školství
    http://www.phoenixonline.cz/content_page/356-archiv-casopisu-2010/826-deset-iracionalnich-jevu-v-zapadni-civilizaci.html
    „Vědomostmi se ovšem potencují možnosti darebáků! Vysoce kvalifikovaný darebák je pro kohokoliv mnohem nebezpečnější než primitiv…Dnešní školství je tak hrdé i na to, že vychová špičkově kvalifikované darebáky.“
    Nesmyslně urážíte vzdělané lidi počínaje učiteli. Lékaři a zdravotníci, vědci a technici ukázali, že vzdělaní a vysoce kvalifikovaní lidé jsou obrovským přínosem pro společnost třeba v dnešní koronavirové krizi.
    Neustále používáte uvozovky, stal jste se součástí internetové skupiny uvozovkouni.
    Nevíte si rady s nějakým pojmem, co kdyby to někdo později napadl, takže šup s tím do uvozovek, to je pojem mako jako.
    Píšete : „Jakmile ale napíši svůj názor, to se vynoří diskutérů!!!“
    To jako Vaše názory jsou tak dokonalé, že se o nic nemá ani diskutovat?
    Váš článek :Vývoj vesmíru s člověkem jako duchem v oživené hmotě –
    není o vývoji vesmíru. Bebínko z ocenění za bludy Vaší knihy od Sysifos se ani za mnoho let nazahojilo. Píšete v článku :
    „Navíc po měsících následovalo několik dalších „vymístění“ včetně vidění anděla tváří v tvář. Do té doby jsem nevěděl, že existují a jak vypadají. (Mimořádně velcí a neskutečně krásní.) Ač jsem do té doby nenapsal souvislý ani článek, musel jsem sednout a viděné popsat v celých knihách. “

   4. ad. Pardal20.5.2020 (11:16)
    Dovolím si nevyžádanou poznámečku:
    Sysifos? Beru to jako sdělenou zkušenost. Což jste se s tím, tedy podobným jednáním, jak to má ve zvyku Sysifos, nikdy, ani zde nesetkal? Pak je to pro Vás osobní nepřenositelná informace a zkušenost.
    Člověk, který mne přivedl na cestu hledání a tvorby, rovněž pracoval se zvířaty. I on v sobě měl hodně „Sysifovských“ zkušeností. Ale jen velmi, velmi málo lidí jsem si vážila tak, jak jeho.

   5. Matko, nejde o Sysifos, určitě škodí méně jak bludy, které kritizují. Já prostě nevěřím všemu, co píše pan Staněk v článku o vymístění taky ne:
    „Navíc po měsících následovalo několik dalších „vymístění“ včetně vidění anděla tváří v tvář. Do té doby jsem nevěděl, že existují a jak vypadají. (Mimořádně velcí a neskutečně krásní.) Ač jsem do té doby nenapsal souvislý ani článek, musel jsem sednout a viděné popsat v celých knihách “.
    Podnětem k psaní jsou často silné zážitky, jiná věc je překládat to jako nějakou pravdu ležící vysoko nad vědou, kterou opakovaně napadá. A když to má zpátky tak si stěžuje.
    Byl jsem před několika lety na přednášce Dr.Grygara (člen Sysifos) o astronomii. Je to vzdělaný, věřící a velmi slušný starý pán. Takže i na duchovno je možno mít v rámci vědy dobrý názor. Panu Staňkovi vzdělaní a chytří lidé vadí.
    „Vědomostmi se ovšem potencují možnosti darebáků! Vysoce kvalifikovaný darebák je pro kohokoliv mnohem nebezpečnější než primitiv“.

   6. ad. Pardal20.5.2020 (19:56)

    V pořádku, Pardale. Je to Váš názor, či zkušenost.
    Neznám osobně ani pana Staňka, ani pana Grygara.
    Jak to tedy shrnout?
    Oba jsou zřejmě věřící.
    Jen každý věří něčemu jinému, nebo spíš prošli k víře jinými zkušenostmi, cestami.
    Ale společnost Sysifos, jejíž je pan Grygar členem, si osobuje právo, nálepkovat lidi bludným kamenem, nebo čím vším ještě.
    Nikdo se nemůže divit, že se pan Staněk brání, protože bezmoc z takové nálepky, bez možnosti obrany, nelze připustit. Hus byl též onálepkován upálen bez možnosti pořádné obhajoby, obrany, …
    Proti bezmoci jsou v této době, kdy upálení přece jen nehrozí, různé možnosti obrany a tato je od pana Staňka velmi, velmi jemná.
    Osobně jsem dnes učinila rovněž opatření proti bezmoci z jednání jiné osoby. Jde jen o to, neklesnout na úroveň člověka, který se snaží druhého ponížit, onálepkovat apod.
    Co se týká vymístění – dosaďte si tam jiné, přesnější slovo – vidění, vhled,… Věřit tomu, že pan Staněk viděl anděly nemusíte. Já je viděla (přesnější slovo neznám) také, a to spolu s děckem, jehož matka mne požádala o pomoc. Byli takoví, jak je popsal pan Staněk. Ale věřit tomu nemusíte a dokázat to nelze, ani nemám potřebu to někomu dokazovat.
    Na rozdíl od pana Stańka jsem začala psát dříve před tímto prožitkem, popud byl jiný.
    Ale to podstatné, co píši, je již jen velmi vyjimečně přístupné lidem. I když – považovala bych za čest, dostat bludný balvan, jen by to potvrdilo správnost mých prožitků a zkušeností,…

    ještě k : „…. Panu Staňkovi vzdělaní a chytří lidé vadí.
    „Vědomostmi se ovšem potencují možnosti darebáků! Vysoce kvalifikovaný darebák je pro kohokoliv mnohem nebezpečnější než primitiv…“

    Řekla bych spíš, že panu Staňkovi vadí spojení vysoce kvalifikovaného člověka s darebáctvím, což je skutečně nebezpečnější, než primitivní naivita.
    Vemte si, kdybych začala využívat své skutečné IQ ve spojení s ostatním, co mám k dispozici, k pomstě. Kam bych klesla….

   7. S některými postřehy pana Staňka bych docela souhlasil. Například je to problém lichvy. Snad až půl milionu lidí Česka je v dluhové pasti. https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/dluhova-past-trapi-cesko-v-exekuci-je-pres-863-tisic-lidi_500050.html

    Na druhé straně článek obsahuje vyslovené nesmysly. Jako například, že křesťanská etika nedovoluje úrok z úvěru. To zakazuje islám, ale jelikož úrok představuje velice účelný finanční nástroj, používá se i v muslimských zemích, za cenu složitého obcházení Koránu.

    Naprostou hloupostí je názor – cituji: “ Žádný miliardář (až na pár výjimek) se nikdy neživil vytvářením hodnot. Proto mu mohl zůstat čas na nekorektní obchodní operace a konstrukci finančních her na burzách. Tedy na intriky sloužící k okradení a obehrání lidí hodnoty tvořících.“ Konec citace. Úlohou burzovního makléře je investovat tam, kde se to vyplatí a nechat padnout firmy vyrábějící ztrátu. Takto například před pár lety padla firma Kodak, která kdysi byla velkým jménem. Jelikož zanedbala technologický vývoj, šla i se svým slavným jménem do kytek. Osud Kodaku je zářným příkladem, že neplatí domněnka, že kdo má balík peněz, nemusí se o nic starat, že se mu peníze samovolně množí. Snad mi dá pan Staněk za pravdu, že burza plní svou úlohu efektivněji, než někdejší státní plánovací komise.

    V závěru pan Staněk vyslovuje naději, že se Stvořitel nebude moci na ten zpustlý západní svět koukat a – cituji – „nějakým, rozumem neprohlédnutelným způsobem obnoví rovnováhu ve vývoji lidstva“ – konec citace. To je velmi nebezpečná myšlenka, protože naznačuje, že stačí pasivně čekat, až Bůh učiní nápravu. Bůh však nemá rád lenochy. Pomůže jen tomu kdo sám projeví snahu. Je pravdou, že po světě chodí mnoho bezskrupulózních darebáků zneužívajících své bohatství a moc. Ale je také skutečností, že jim čelí velmi mnoho poctivých lidí, kteří jsou schopni tento zápas vyhrát. Podmínkou je, že se ti poctiví naučí spoléhat se na vlastní síly a spojí se.

   8. Matko, jestli ono to není v opačném pořadí. Pan Staněk útočí na vědu, protože neuznává jeho duchovní nadhledy, podhledy, průhledy, náhledy a vhledy. Nerespektuje ani základní středoškolské znalosti, za toto znehodnocování výsledků vědy se mu dostává ocenění Bludný balvan. Takže věda se brání, pan Staněk má možnost se bránit tím, že nebude psát nesmysly.
    https://www.sisyfos.cz/clanek/219-bronzovy-bludny-balvan-za-rok-2006-mvdr-josef-stanek
    „Proti upachtěnému, nudnému, nejednoznačnému výzkumu a výkladu historických pramenů klade J.S. vlastní, jasnovideckou metodu ..Kupříkladu dosud neznámé místo konání jisté bitvy bylo zjištěno metodou automatické kresby. Nepřístupné korunovační klenoty zkoumal autor tak, že se za nimi vypravila jeho duše ve stavu dočasného odpoutání od těla. Tato výprava měla nečekaný vedlejší efekt: konečně se ukázalo, jak je to s blanickými rytíři.“

   9. ad. Pardal21.5.2020 (16:19)

    Nepokračovala bych dále v této diskusi – domněnkách bez možnosti něco dokázat.
    Máme názory různé. S tím, že počítám s tím, že se mohu mýlit. Dokud to ale osobně nezjistím, stojím si na svém, třeba i bludu :-)

   10. Něco z diskuse na Zvědavci:

    21.5.2020 6:58
    RE: A co celková úmrtnost oproti dlouhodobému průměru za srovnatelné období?

    Počet úmrtí v Evropě se zvýšil ve srovnání s chřipkovým obdobím loni (kdy je vyšší úmrtnost než po zbytek roku) o 50%! Takže úplně nezávisle na testování/netestování/vadách v testování – mortalita odpovídá skutečně těžké epidemii.

    https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

 3. Oči plaza, čtyři plameny. Lidé? Neslyšíte, nevidíte, ponižování druhých, výsměch je Vaší tvorbou. Že je tato tvorba v rozporu s řádem vesmíru? Země je bezpečným místem pro Vaše experimenty. Ale takto měníte kvalitu zázemí duše, která se necítí dobře v těle, které přestalo být chrámem bezpečí a lásky. Oslabeno Vaší tvorbou bude trpět, nyní koronavirem. Naučí se lidé chování a tvorbě v souladu s vesmírným řádem? Odmítají tuto zkušenost, tím získá i korona sílu a lidí budou trpět více a více. Na obloze tma před letadly a přec probleskují tam body světla.
  A matka Země? Pluje vesmírem, plná vrásek, kostnatou rukou varuje lidstvo, …

 4. ad – Pokud to šlo, uchýlil jsem se mezi včely do přírody a pozoroval přirozené děje. Záhy jsem zjistil, že tyto nezvratitelně běží přímo podle vůle Stvořitele. Fantastická podívaná! Snažil jsem se přírodní děje a jejich logiku pochopit. Zjistil jsem, že jejich řídícím principem je zajištění rovnováhy a přežití existujícího živého. Proto např. často nepochopené požírání jednoho živého druhým je plně v řádu regulace druhů a požíraný jedinec netrpí. (Zajistí endorfiny mozku.)
  _________

  Pane Staňku, je hezké, že jste na to přišel sám, ale nevlamujete se tak trochu do otevřených dveří? Tohle je učivo přírodopisu základní (vámi tak zatracované) školy. A požíraný jedinec trpí, a to velmi, endorfiny to nezachrání. Leda že by ta myš, kterou občas požírá náš kocour, pištěla blahem.

  1. To jste tady všici s černou nitkou! To jste se domluvili, že tady p. Staňka takto tepete! P. Staněk je veterinář a musí tedy vědět nejlíp, že požíranou myš to nebolí!!!!!!!

   To bude asi ještě pozůstatek verze Boha Pravda a Láska! Teď když máme novou verzi „stacionární dokonalost“, tak by už takto p. Staněk psát nemusel. No jo, ale zvyk je zvyk. Stacionární dokonalosti je úplně jedno, proč piští myš.

   1. → Stacionární dokonalosti je úplně jedno, proč piští myš.

    Fíííhááá, tak na tohle fakt nemám, tohle nedám..:-)))

   2. → Stacionární dokonalosti je úplně jedno, proč piští myš.

    Takovýhle totální a současně nádherný dada vzdávám fakt hold!..:-)) Posouvám dál a děkuju současně.

    ps: černou nitku proberem jindy..:-)))

    https://dadaclub.cz/

   3. → Stacionární dokonalosti je úplně jedno, proč piští myš.

    Nejúúúúúúžásnější věta, kterou jsem za posledních cca 5let slyšel… Krásný…, fakt krásný…

    ps: najdi si na netu PANÍ HEGEROVOU, možná pochopíš…

   4. ad – Stacionární dokonalosti je úplně jedno, proč piští myš.
    ________________

    :-))

    Skvělé :-))

   5. Kdyby Anonym byl veterinář, nebo alespoň lékař, nebo alespoň prožil nějaké vlastní větší zranění (u mne zlomená noha do v) tak by věděl, že v důsledku okamžitého vyplavení endorfinů v mozku nic necítí,(určitou dobu, dokud to „nepřijde k sobě) jako ta myš či orlem usmrcovaný zajíc. Je to změřeno elektrodami v mozku vědecky, stačí číst. Proto na ty dlouhé diletantské otázky neodpovídám. Čím méně vědomostí, tím větší útočnost s počtem vykřičníků nahoře.
    Mimochodem si těch „pět stálenamítatelů nevšimlo, že nikdy neútočím na vědu, ale na její interpretaci jako vyvrácení čehokoliv náboženského a esoterního. V mých knihách a článcích naopak říkám, že věda je poznávání Ducha svatého ve hmotě, náboženství v nehmotných dimenzích. Deformují „černí“ tak, že vypustí ze souborů fakt ta, co se jim nehodí. Viz kniha:Falzifikace a falzifikátoři českých dějin. Ta není o ničem jiném, než o vypuštěných faktech a tím změněného vyznění ostatního souboru. Viz pracovní metoda zpracování „současných zpráv“. Dříve Rudé právo.

   6. Pane Staňku píšete :“Mimochodem si těch „pět stálenamítatelů nevšimlo, že nikdy neútočím na vědu, ale na její interpretaci jako vyvrácení čehokoliv náboženského a esoterního. V mých knihách a článcích naopak říkám, že věda je poznávání Ducha svatého ve hmotě, náboženství v nehmotných dimenzích. “
    Copak to asi je v nehmotných dimenzích? Nakonec proč ne. Dva metry jsou nehmotné, hmotná jsou ta futra dveří dva metry vysoká. Že by ožili ti nehmotní esoteričtí Blaničtí rytíři? Aha, už to čtu v článku- je to VĚDA jako poznání náboženství v nehmotných dimenzích.
    No to mě uklidnilo, nenapadáte vedu, ale výsledky její práce. Argumenty máte hrc-frc, třeba v tomto článku :“prapodivné lidské komunity, civilizace. Vznikly místně, na VŠECH planetách vesmíru s lidstvy“ .
    Takže jste vyrobil civilizace a lidstva na všech planetách vesmíru, na to věda nemá zatím podklady, asi zase nějaký esoterický vhled do vesmíru.

 5. cit.:

  Navíc po měsících následovalo několik dalších „vymístění“ včetně vidění anděla tváří v tvář. Do té doby jsem nevěděl, že existují a jak vypadají. (Mimořádně velcí a neskutečně krásní.)
  __________________

  To můžu potvrdit, ten stejný zážitek mám taky. Po několika měsících následovalo vymístění a přišel mezi nás anděl, mimořádně veliký a neskutečně krásný. Vážil 4 kila a měřil 52cm.

  1. Pro Věru z Vysočiny
   Někteří hledači Pravdy, pře-eso a předuchovnělí, žijí v přesvědčení, že se musejí trvale vznášet, aby si nezadali, kdyby pohlédli na zem, nemusí jít jenom o holubičky.
   Oceňuji, že jim občas připomenete kedlubny a anděly pozemské.

  2. Pan Pardál neustále potřebuje skákat a kousat. Proto si vzal pseudonym. Naposledy jej uklidnilo: „No to mě uklidnilo, nenapadáte vedu, ale výsledky její práce.“ Ano, napadám výsledky její práce (soudružky vědy), protože jsem si všiml, že je vykládá za pravdu! Jenže jsem si na rozdíl od Pardála také všiml, že „pravdy vědy“ se v posledních 2 staletích mění každých asi 30 let.A vždy byla v té době vykládány jako Pravda. Kdo je napadl, byl pavědec. Pan Pardál si ovšem myslí, že ty současné jsou již definitivní Pravda. Já naopak si myslím, že za 30 let budou k smíchu jako Oparinovo koacerváty a samokonstrukce nezmarů Lepešinskou!A ta legrace s koronaviry. To bude překvapení, až vyjde pravda najevo! Proto tolik výkladů, jak bude vypadat a kdy 2 vlna. To Pardál jako nositel vědeckého světového názoru určitě popíše. Nebo že by čekal, až to udělá jiný a pak napadne cokoliv? Pod jakýmkoliv příspěvkem si prosím všimněte, že je asi 5% silně negativních hodnocení. I pod tím, že jedna a jedna jsou dvě. Těchto asi 5% populace na webu jsou nekrofilové, viz světový psychanalytik Erich From a jeho klasifikace lidí.

   1. Pane Staňku, nikde jsem nepsal, že dnešní výsledky vědy jsou věčná pravda. Věda mění dílčí názory a je to jedna z jejích cest kupředu. Nové objevy jsou na rozhraní oborů a na hranici možností je přímým měřením potvrdit (astronomie, genetika, nanotechnologie, kvantová mechanika). Teoretické závěry jsou poplatné celkovému stavu vědomostí o oboru, vědomosti se stále rozšiřují a upřesňují.
    Vy máte svoje Pravdy a jste neomylný, napadáte vědu a nemá smysl s Vámi diskutovat.
    Neodpověděl jste na jediný konkrétní případ, kdy jsem ukázal na matení pojmů. Dobře, beru, že jste se přeřekl u kusů dobytka, na což poukázala Věra. Ale až jsme ukázali absurdnost tohoto tvrzení.
    Neomylný byl papež asi 650 let, myslím do roku 1870. Papež Pius XII byl nazýván Hitlerovým papežem, neodsoudil holokaust a jiné zločiny. Po odtajnění archívů Vatikánu Janem Pavlem II. se ukazuje, že tajným vyjednáváním pomohl zachránit 800 000 Židů a 3 000 Židů se ukrývalo přímo ve Vatikánu.
    Takže s velkými a věčnými pravdami to je složité. Přeji Vám hodně zdaru, abyste subjektivně té Vaší Pravdy s velkým P dosáhl a mě nechte v klidu se mýlit, je to lidské.

 6. Divím se, že pan Staněk nediskutuje. On ty tři příspěvky asi bere jako nepřátelsky laděné. Jsou však v duchu jeho článku. Nic mě neopravňuje činit nějaké závěry, ale on zná asi dva základní okruhy lidí, kteří ho sledují:
  – ten, který ho bezmezně a bez výhrad sleduje a zbožňuje
  – a pak ti, kteří nad jeho texty přemýšlí

  Ta jeho věta o vynoření se diskutérů, když napíší svůj názor, ta je příznačná. A tak u tohoto pána přemýšlím nad vlastností sebestřednost ??

  Pěkný den všem.

  1. → Nic mě neopravňuje činit nějaké závěry & On ty tři příspěvky asi bere jako nepřátelsky laděné.

   Tvl. Álois, domněnkomane, čteš ty svý s&h někdy po sobě?

   → A tak u tohoto pána přemýšlím nad vlastností sebestřednost ??

   Hmm, tak to máš dobrý, Álois. Vidět druhý, a současně nevidět sebe, gratuluju!..:-))) Apropó, s tím slůvkem PŘEMYŠLÍM, zas tak nemávej a hlavně myšlení nepředstírej. Kritický myšlení dozajista neznamená řadit svý vlastní falešný představy.

   O dobrém rozumu se říká, že je jako břitva. Nejde o náhodu. Mezi základními pravidly kritického myšlení, jímž dobrý rozum je, břitvy jsou. Neumíme-li je užívat, pořežeme se. Nebo lidi kolem sebe. A nakráčíme do tmy, což se zcela zbytečně dělo, děje a bude dít. Kritické myšlení není cestou k nekonečné pravdě, je nástrojem zabraňujícím cestě do nekonečných omylů. Kritické myšlení je pečlivé a uvážené rozhodnutí o tom, zda nějaké tvrzení přijmeme, odmítneme nebo zda se úsudku o něm zřekneme. Zároveň rozhoduje o stupni jistoty, s níž k těmto třem závěrům dospíváme. Nejde jen o získávání a uchovávání informací, ani o pouhý talent nebo soubor dovedností. Kritickým se myšlení stává až ve chvíli, kdy je užíváme. Není vrozené, musíme se mu učit. Celý život. Jaká jsou jeho pravidla? Jasnost, přesnost, úplnost, relevance, hloubka, šířka a logika. A ty břitvy? Ze 14. století je Occamova. Říká, proč máme myslet, nikoli vymýšlet si. Z 18. století Humeova, působí na zázraky všeho druhu. Ze století našeho je Popperova. Odlišuje poznávání skutečnosti od nesmyslů, které se jako skutečnost tváří. Má někdo pocit, že je kolem nás nesmyslů málo? Že nerostou jak houby v lese? (F. Koukolík)

   Kritické myšlení je pečlivé a uvážené rozhodnutí o tom, zda nějaké tvrzení přijmeme, odmítneme nebo zda se úsudku o něm zřekneme. Álois, tak jak, už je to jasný?..:-)))

 7. Pane Staňku, píšete:

  „Vědomostmi se ovšem potencují možnosti darebáků! Vysoce kvalifikovaný darebák je pro kohokoliv mnohem nebezpečnější než primitiv…Dnešní školství je tak hrdé i na to, že vychová špičkově kvalifikované darebáky.“
  _____________________

  Ráda bych se vás zeptala na vaše vzdělání. Dívala jsem se na vaše články. Pod článkem „Ztráta legitimity vlád je markantem rozkladu západní civilizace“ ze 7.6.2014 + pod články staršími se podepisujete s titulem MVDr. Dále pak se už podepisujete jménem bez titulu.

  Protože zde veřejně vystupujete z pozice duchovního guru a senzibila, který VÍ, a protože sám sebe odkazujete na některé svoje díla, našla jsem si několik veřejně dostupných videí a rozhovorů s vámi. V jednom z nich říkáte, že jste musel opustit VŠ studií veteriny, údajně kvůli čistkám. V názvu nahrávky je uvedeno vaše jméno s titulem Dr. a v diskusi pod nahrávkou vás lidé oslovují „pane doktore“. Můžete uvést na pravou míru, jak to tedy s vaším ukončeným vzděláním je, popř. jestli jste neoprávněně užíval akademický titul ( když nota bene vzděláním tak pohrdáte) ?

  Některé výroky v nahrávce jsou zavádějící a nesvědčí o vaší informovanosti, např. o původci borreliózy mluvíte v souvislosti s viry (nebo jak vy říkáte s virusy), ale původcem borreliózy jsou gramnegativní bakterie rodu Borrelia, proto léčba borreliózy antibiotiky je velmi efektivní.

  Že byste při práci na sanitárních jatkách (cit.:)rozpáral 16 000 nemocných zvířat denně a brodil se po kotníky v krvi a hnisu se mi jeví taky dost nepravděpodobné.

  Ptám se, abych si ujasnila, jestli jsem si neověřovala vaše vystupování a výroky nějak chybně, jestli jsem něco nepopletla, jestli třeba neexistují dva nebo x Josefů Staňků…zkrátka abych měla jasno v otázce, jestli jste čistý a důvěryhodný člověk.

  Děkuji vám.

  1. Je světový usus, že v případě, že píši o veterinárních věcech, podepisuji se MVDr. V obecných bez titulu, obvykle samouk filosof. Absolvoval jsem vysokou školu vet. s červeným diplomem. Po 5 létech praxe veterináře jsem vyhrál konkurz na katedru hygieny potravin (1967) a věnoval se biol. hodnotě potravin a vlivu stopových prvků. V roce 1970 jsem jako jediný na VŠV nepodepsal souhlas se vstupem vojsk a musel ji opustit. Ostatní poznámky jsou nevěcné, sledují mě „uražení vzdělaní“ darebáci od článku k článku. Najdete je pod každým, podívejte se na jména ostře kritizujících zpět. Nikoho nepřesvědčuji, nejsem člen pro cokoliv agitující. Články mají přivést k přemýšlení čtenáře, což zřejmě dělají s ohledem na ohlas.

   1. → Je světový usus

    Hmm, tak úzus, a světový k tomu , no kdo tomu chce věřit, ať si klidně tomu věří.

    → Články mají přivést k přemýšlení čtenáře, což zřejmě dělají s ohledem na ohlas.

    Hmm, a co takhle přivést k přemýšlení autora?

   2. Pane Staňku, články typu „Ztráta legitimity vlád je markantem rozkladu západní civilizace“ se veterinárních věcí asi příliš nedotýkají a přesto se pod nimi titulujete, ale budiž.
    Proč jsou ostatní poznámky nevěcné? Bakterie a viry jsou přece úplně odlišní původci nemocí. Když děláte rozhovor na téma koronavirus a jako modelové chování viru uvádíte borreliózu, je to kapku mimo mísu.
    No a k těm jatkám….fakt jste rozpáral 16 000 nemocných zvířat denně? To v tom videu opravdu tvrdíte…
    Zkusme počítat:
    hodina má 60 minut.
    10 hodin = 10 x 60 = 600
    Kdybyste pracoval 10 hodin denně a měl byste 1 minutu na kus, rozpáral byste 600 kusů. Kde je ten zbytek? Nebo mám v úvaze chybu?

   3. ad – Ostatní poznámky jsou nevěcné, sledují mě „uražení vzdělaní“ darebáci od článku k článku.
    _________________________

    Abychom to zbytečně nepitvali a neokecávali – ty školy nakonec nejsou tak úplně k ničemu, člověk se v nich naučí spočítat 1+1, že ano. Se sledováním to nemá nic společného, pane Staňku. Prostě vám to s tím páráním trochu ujelo, je vidět, že se s tou mysliveckou latinou nepářete:-)

   1. Tak se rozloží a co?, nějaký Honza bude zase jen valit oči.

   2. Panu Pardálovi se omlouvám za přeřeknutí v nepřipraveném rozhovoru s Rudou, který není možno opravit o mém veterinárním pracovním úvazku:
    16 000 zvířat za den je asi 4 000 000 za rok (když se párá v pracovní dny). Takže někde se vloudila chyba.
    Správné je, že jsem na sanitce prohlédl 16 tisíc zabitých nemocných zvířat za rok, nikoliv za den. Inteligent si domyslí přeřekl, pardál má ovšem důvod skočit. On Pardál se v nepřipraveném a prostříhaném rozhovoru nikdy nepřeřekl!

   3. ad – Panu Pardálovi se omlouvám za přeřeknutí v nepřipraveném rozhovoru s Rudou, který není možno opravit o mém veterinárním pracovním úvazku:

    Pane Staňku, proč se omlouváte Pardalovi, když jsem vás na tu vaši nesrovnalost v množství rozpáraných kusů/den upozornila já? :-)
    Vy jste reagoval slovy:

    „Ostatní poznámky jsou nevěcné, sledují mě „uražení vzdělaní“ darebáci od článku k článku.“

    ad:
    „Správné je, že jsem na sanitce prohlédl 16 tisíc zabitých nemocných zvířat za rok, nikoliv za den. Inteligent si domyslí přeřekl, pardál má ovšem důvod skočit. On Pardál se v nepřipraveném a prostříhaném rozhovoru nikdy nepřeřekl!“

    Stačilo říct – sorry jako, přeřekl jsem se, bylo by všechno OK :-)

    Ale stejně, pane Staňku, to musela být jízda:
    16 000 ks/rok = 1 333ks/měsíc = cca 66ks/den = cca 6ks/hod = cca 1ks/10minut

    Myslím si, pane Staňku, že jste zkrátka to numero střelil podle vzorce 3,14 x voko
    Ale nic ve zlém, naštěstí o nic nejde:-)

    Mějte se.

  2. Omlouvám se dodatečně Věře z Vysočiny za přeřeknutí den -rok. Z její poznámky jsem pochopil, že i ona pochopila přeřeknutí a na rozdíl od Pardála ihned nevypočítala, že jsem prohlédl za rok všechny zvířata ve státě. Ohražuji se ovšem proti číslu „jen tak“, je přesné. Dělal jsem čtvrtletní přesné výkazy a na čísla mám sloní paměť. Denně 30 až 120 ks, ročně po 20 let od 13 do 16 tisíc.Podle nemocnosti.Pokud se týká borelie, je to samozřejmě bakterie Její cesta k virulenci jde ovšem přes oslabení imunity org. „pomalými“ viry. Možná v rychlosti řeči jsem smíchal do komplexu. Nevím vámi uváděnou souvislost, pouze uvádím, že jsem nikdy nemyslel, že borelie je virus.

   1. Onen Honza je opravdu Honza, ale hloupý. Jsem veterinář, to snad pochopil. Tedy jsem na sanitce neporážel, ale prohlížel poražené a klasifikoval k užitku. Včetně vzorků do laboratoře a administrativy. Těmi úderníky bylo 12 řezníků. Opravdu promyšlená znalost a diskuze Honzy o údernících!U něj jako jedním z 5 napadatelů jde vždy napadnout. Doporučuji napadat alespoň příčetně. Neznám žádného veterináře, který by porážel, to pouze pan Honza.

   2. Pane Staňku, dejme tomu, že jsme si vyjasnili vaši pracovní náplň, dejme tomu, že se dá uvěřit tomu, že jste denně odebral 30 – 120 vzorků. Ale uvěřit výroku, že jste „rozpáral 16 000 nemocných zvířat denně a brodil se po kotníky v krvi a hnisu“ mi přišlo vážně dost přehnané. Víte, ono by mi to bylo docela fuk, ale vy se projevujete a reagujete tak nepřátelsky a útočně, že to pak jednomu nedá, a podívá se na vás trochu víc zblízka.

    ps – vy sledujete, kdo vám dal hvězdičku za článek? To se dá zjistit? :-)
    Pane Staňku, vy o sobě tvrdíte, že jste dosáhl jakési duchovní úrovně…a vy se vztekáte a děláte si hlavu z nějakého známkování? To nemyslíte vážně….!!..:-))

   3. Pane Staňku, to chce jasnovidce z Vašeho 20 let na sanitních jatkách a 16 000 nemocných zvířat denně jako rozpáral a brodil se …
    vyrozumět, že to bylo 16 000 ročně jako veterinární kontrola a že páralo to 12 řezníků.
    Video v čase 190 s
    https://www.youtube.com/watch?v=fXb7lSI-Gkc&feature=youtu.be&t=190
    Komentář
    Ruda před 2 měsíci,
    MVDr. Staněk opravuje mylné číslo – 16 tisíc porážek bylo za rok, nikoli za den. Bylo to přeřeknutí.
    Předpověď : https://youtu.be/fXb7lSI-Gkc?t=360
    „Populace bude kompletně promořená tím koronavirusem“.
    Pan Staněk říká, že covid-19 je pomalý virus.
    „POMALÉ VIRY
    Vyznačují se velmi dlouhou dobou latence, která může trvat desítky let. Od projevení prvních symptomů však nemoc postupuje rychle.
    Patří sem: virus spalniček –MORBILLIVIRUS, vyvolává subakutní sklerotizující panencefalitidu, virus zarděnek: RUBEOLAVIRUS, HIV – 1… vyvolavatel syndromu AIDS, HIV – 2… dtto.“
    https://zdravi.euro.cz/leky/co-jsou-koronaviry/
    „nový typ koronaviru odlišuje tím, že je infekční i v průběhu inkubační doby, která se pohybuje v rozmezí od 1 do 14 dnů. Právě z toho důvodu se COVID-19 tak rychle šíří po celém světě. Pokud se jedná o symptomatický průběh onemocnění, první projevy na sobě člověk může pozorovat zhruba po uplynutí 3-5 dní, do té doby většinou o svém onemocnění vůbec netuší.“
    Závěr: Pan Staněk se mýlí příliš často na to, abych mu věřil. Hodně si věří on sám. Jediné s čím na mě udělal dojem je, že studoval s červeným diplomem.

   4. dovolím si nevyžádanou poznámečku:
    ad,
    „Staněk23.5.2020 (20:42)
    Onen Honza je opravdu Honza, ale hloupý. Jsem veterinář, to snad pochopil. Tedy jsem na sanitce neporážel, ale prohlížel poražené a klasifikoval k užitku. Včetně vzorků do laboratoře a administrativy. Těmi úderníky bylo 12 řezníků. Opravdu promyšlená znalost a diskuze Honzy o údernících!U něj jako jedním z 5 napadatelů jde vždy napadnout. Doporučuji napadat alespoň příčetně. Neznám žádného veterináře, který by porážel, to pouze pan Honza.“
    – Jak pak jste pane Staňku vycházel s těmi řezníky, kteří byli pro firmu oněmi úderníky?
    – Co když zde je takovým úderníkem Honza?
    – Někdo zkrátka se musí probrodit těmi všemi pozemskými výkaly.
    – Co se týká oné hlouposti – zrovna jsem zde, kde žiju, byla za takového hlupáka, jen proto, že jsem ze sebe nechtěla hlupáka nechat dělat, tak jsem reagovala,… no, uvidím, co z toho vzejde,…. ale bolest srdce je někdy taková, že jinak nelze. NO, co už, tak budu za hlupáka, blbce, ale ponižovat se zde již nenechám.

 8. Na všechny otázky, které jsou v článku a v diskuzi vysloveny lze najít odpověď ve Šrímad Bhagavatámu. Ovšem v tomto věku to jen málokdo dokáže přijmout, raději bude vymýšlet svoje teorie. Tímto veršem začíná Bhagavatám :

  Věz, ó učený, že v tomto železném věku Kali žijí lidé jen krátkou dobu. Jsou nesnášenliví, leniví, špatně vedení, nešťastní a nade vše jsou stále rozrušení.

  Význam
  Oddaní Pána nepřetržitě usilují o duchovní povznesení lidstva. Když mudrci z Naimiṣāraṇyi analyzovali současný stav lidstva ve věku Kali, již předvídali, že se člověk tohoto věku nedožije velkého stáří. Věk člověka v Kali-yuze nezkrátí to, že by neměl dostatek potravy. Jeho věk zkrátí především nepravidelné životní návyky. Pravidelnými návyky a jednoduchým jídelníčkem si kdokoliv udrží pevné zdraví. Když se však člověk přejídá, když holduje požitkářství, když žije v příliš velké závislosti na milosti jiných lidí a když má nepřirozená životní měřítka — to vše vede ke ztrátě vitality a lidské síly jako takové. Tímto způsobem se dnes zkracuje délka života.

  Lidé tohoto věku jsou též nadmíru leniví, a to nejen z hlediska materialistického, ale hlavně ve věcech seberealizace. Lidský život je určen k seberealizaci. Jinými slovy, člověk má poznat sám sebe, poznat co je svět, poznat nejvyšší pravdu. Lidský život je jedinečná možnost, jak může živá bytost ukončit všechno utrpení a krutý zápas o život v tomto hmotném světě. Živá bytost má možnost vrátit se zpět k Bohu, zpět do svého věčného domova. Vinou špatného systému výchovy však lidé o seberealizaci nejeví zájem. I když se o něčem takovém jako je seberealizace dozví, jsou většinou svedeni falešnými a nepovolanými učiteli na scestí.

  Nejenom že se člověk v tomto věku stal obětí různých politických přesvědčení, ale navíc je stále obklopen pokušením a reklamou na smyslový požitek, ať už v podobě kin, sportu, hazardních her, klubů, všedních knihoven nebo dokonce zlozvyků jako je kouření, pití, podvádění, krádeže, rvačky atd. Mysl dnešního člověka je nepřetržitě neklidná. Ve jménu takzvaného náboženství provozují v Kali-yuze bezohlední šarlatáni zcestná učení, která nejsou v souladu se žádnými zjevenými písmy. Lidé bažící po smyslovém požitku těmto institucím často holdují. Ve jménu náboženství lidé propadají mnoha hříšným činnostem a není proto divu, že v životě nenacházejí mír pro svou rozrušenou mysl, ba ani zdraví pro tělo. Na život mladých mužů v celibátu (brahmacārīnů) se již neklade pražádný důraz a manželské páry většinou nedodržují pravidla zbožné domácnosti (gṛhastha-āśramu). Tím pádem takzvaní vānaprasthové a sannyāsīni, kteří opouštějí takové gṛhastha-āśramy, jsou snadno svedeni z cesty přísného pokání. Atmosféra Kali-yugy jen hýří neznabožstvím. O duchovní hodnoty se už nikdo nezajímá. Zato uspokojování smyslů se stalo takřka měřítkem civilizovanosti. Tato hmotná civilizace vytváří státy a společnosti, a ty se rozdělují do rozličných, více či méně nepřátelských bloků, které pak hrozí studenými i horkými válkami. V takovéto situaci, kdy se ideály lidské společnosti ztrácejí v materialismu, je nesmírně složité pozdvihnout duchovní standard. Mudrci z Naimiṣāraṇyi nicméně upřímně usilují o to, aby pokleslé duše tohoto věku měly příležitost k polepšení. S tímto na mysli se také obrátili na Śrīlu Sūtu Gosvāmīho, aby jim poradil.

  1. → Ovšem v tomto věku to jen málokdo dokáže přijmout, raději bude vymýšlet svoje teorie.

   Souhlasím. S&H je všude něúrekom, a přitom znamení doby mluví jasnou řečí! Jen se podívejte v čem to vlastně žijem…

   https://www.youtube.com/watch?v=NWy2hPGfuUQ

   1. Honza nic nevymýšlí, jen pod názory mými bádá a útočí. Je to jeden z těch 5, které najdete pod všemi mými vystoupeními a označuje je jednou hvězdičkou. A o těch výmyslech dle Honzy: Napsal jsem 10 knih a 6 z nich je i po 30 létech stále dotiskováno. Udivuje mě ta křečovitost odsuzování. Já nesouhlasím s mnoha a nikdy mě nenapadlo je kvůli jiným názorům odsuzovat. Naopak, rád si je srovnám, Protože „Honzu“ neznám, nemám jiné vysvětlení, než že je to zuřivý ateista nebo restituent nebo prostituent. Jmenovaní mě hrozně nenávidí pro to pojmenování za žití z majetku nebo žoldu „veřejně prospěšných“ neziskových organizací.

   2. Tomu Honzovi opravdu vadím. Prý vymýšlím teorie. Prosím poslechněte si alespoň jednu nahrávku z besedy nebo přednášky, je jich nejméně 60. Na všechny jsem byl pozván!!! počátku každé říkám: Neříkám pravdu, ale jen své názory na věc!!!Ovšem onen Honza tvrdí, že si vymýšlím teorie. Když ví, že jsou to teorie, zná Pravdu. Ale nebude charakter, když ji před ostatními tají!!! Má ji sem na Gnosis napsat a může si být jist, že nebudu namítat. Ani mu nedám jednu hvězdičku, jako to dělá on pod každou mojí úvahou. Nesuďte a nebudete souzeni ovšem pro stoupence vědeckého světového názoru a Sisyfos neplatí. Tak vyčkáme času, až se tělo oddělí od duše a každý si vezmeme své.

  2. Śrīmad-bhāgavatam 1.1.10

   https://vedabase.io/cs/library/sb/1/1/10/

   prāyeṇālpāyuṣaḥ sabhya
   kalāv asmin yuge janāḥ
   mandāḥ sumanda-matayo
   manda-bhāgyā hy upadrutāḥ

   Od zániku života /smrti/ pánem
   jho rákosí mysli
   zlo snadno opije mysl /úsudek,vnímání/
   rozdělení/mysli,ducha/ ve skutečnosti způsobí pád.

   * jho,jařmo-> útlak,žít pod nadvládou,otroctví;dřevěný postroj společný pro jeden pár;ovládnutí
   * rákosí-> sexuální/falický symbol/
   * zlo-> sebelítost: žárlivost,zášť
   * rozdělení ducha-> smrt

   Od zániku života /smrti/ pánem
   nadvláda/útlak/ sexuálně závislé mysli
   zlo/ žárlivost,zášť/ snadno opije mysl /úsudek,vnímání/
   opojení/opilost/ ve skutečnosti způsobí pád.


   Bg. 9.11

   https://vedabase.io/cs/library/bg/9/11/

   avajānanti māṁ mūḍhā
   mānuṣīṁ tanum āśritam
   paraṁ bhāvam ajānanto
   mama bhūta-maheśvaram

   bez vědění zmatené mysli
   arogantní osobnost slepce
   nezná transcendentní existenci
   mého ducha intelekt vědomí / nejvyššího bytí/

   * nejvyšší bytí -> Vědomí,Vesmírná Duše
   * nevědoucí->bez vědění, hlupák,chybující
   * člověk = slepý
   * intelekt-> rozum, schopnost myšlení, usuzování a racionálního poznání
   * transcendentní ->
   • nadskutečný, přesahující smyslové i rozumové možnosti, běžnou zkušenost, za hranicemi poznání (tudíž nepoznatelný)
   • převyšující, přesahující obvyklé meze, nadřazený
   • přesahující materiální skutečnost, vesmír, na nich nezávislý
   • univerzálně platný či významný

   1. Nevím, proč a pro koho dělá Hvězdička svoje „překlady“
    Védskou literaturu přeložil ze sanskrtu do angličtiny čistý oddaný Krišny, Šríla Prabhupáda, který znal dokonale sanskrt a hlavně celý život tyto spisy studoval a touto filozofií žil. Jeho překlad je dokonalý, není třeba ho napravovat a dávat často úplně nesmyslné výrazy.

   2. Jaromíre, Hvězdička tady „dělá“ jako na zakázku, tedy pro konkrétní přeložení odkazu, verše, z Bible či Bhagavadgíty. Odhaduji, že dělá kompletní nový překlad těchto písemných dokumentů. Jen nevím, na to mi nikdy neodpověděla, jestli zná starořečtinu /Ježíšovy doby/, aramejštinu, popř. kopštinu a hebrejštinu a latina a jak je na tom se sanskrtem ??

    Nijak Hvězdičku nepodceňuji a nakonec, vůbec ji neznám. Můžete sám uznat, že její překlady mohou být pro někoho, kdo nemá Bibli, Nový zákon a Bhagavadgítu k dispozici, tedy ekumenický překlad Bible z r. 1985. nebo Bibli kralickou, Vulgátu či překlad podle King James Version??
    Jaromíre, netrapte se tím. Bhagavadgíta taková jaká je je skvostné dílo, úplně /asi/ perfektně přeložené. Ani naši orientalisté by to nezvládli lépe, hlavně je tam obrovský komentář – znalost Véd a Upanišád.
    Uvědomte si, že ego některých lidí se potřebuje…….. .

    Zdravím.
    Václav Žáček

   3. ad. Jaromír 22.5.2020 (12:15)

    Otec tě předběhl.Odpověď sis od Něj dostal dřív, nežli jsi položil otázku.
    Pro tebe čistý oddaný nemá žádný význam.Dokonce znáš sanskrt lépe než Otec, Nejvyšší Osobnost Božství,autora nejen védské filosofie.A jak tvrdíš, ani On nemůže
    opravit lidské konstrukty.Říká ti vůbec něco oddaná služba? Nebo opět znáš jen
    tradičně předávanou slámu?Znáš autora BhagavadGíty?

    Inu trefil se Otec přesně:

    bez vědění zmatené mysli
    arogantní osobnost slepce
    nezná transcendentní existenci
    mého ducha intelekt vědomí / nejvyššího bytí/

    Ale chceš-li překlad toho, co si na oddaného hrál,ale Otce vpravdě neznal, prosím:

    „Hlupáci se Mi vysmívají, když sestupuji v lidské podobě. Neznají Mou transcendentální povahu, která je příznačná pro Nejvyššího Pána všeho, co existuje.“

    Pokrytci, vpravdě vás vidělo „oko Boží“,když pravilo: „Tito slepí mě uctívají uvnitř ústy, ale srdce jejich jsou příliš moc vzdálená ode mne. Nadarmo mi slouží,modlí se a obětují, protože kážou přijímat slepé představy,domněnky/dogmata/,tradice a rituály.

    A to je to, co vidí i dnes.

   4. ad.Venda -22.5.2020 (14:08)

    ad.hlavně je tam obrovský komentář

    No právě.Většinou jen tisíckrát přežvýkaná sláma slepých představ a domněnek,
    předávaná z generace na generaci, co není vůbec důležitá.Důležitější jsou pravé
    informace a ještě důležitější jsou vlastní přímé zkušenosti.

    ad. na to mi nikdy neodpověděla

    „Pro slepé to je nemožné, ale pro Boha je možné vše.“

    PS: Klidně si pokračuj ve svém pomlouvačství, lžích a překrucováních.
    Jedno ti však povím hned tady a teď.Ani jeden z těch, co chodí na tyto stránky,
    včetně tebe nebo Jaromíra, nebude moci, až přijde jeho čas, povědět Otci:
    „Já jsem to ale nevěděl.“

    „Od zániku života /smrti/ pánem
    jho rákosí mysli
    zlo snadno opije mysl /úsudek,vnímání/
    rozdělení/mysli,ducha/ ve skutečnosti způsobí pád.“

    A to je to, co je zjevné, do očí bijící nejen u tebe.

   5. Reaguji na Hvězdička 22.5.2020 (16:54)

    Ten komentář k Bhagavadgítě od Swamiho Prabhupädy je fakt obrovský a skvostný. Překladatelé z Česka, pánové J.Filipský a J.Vacek to „jen“ přeložili, jednotlivé zpěvy vč. komentáře Rámándžůva a Šankary. Vy tomu říkáte tisíckrát přežvýkaná sláma – to samozřejmě můžete. Ale souhlasím s Jaromírem – někoho tím můžete urážet.

    Pak se sem dostává Vaše „čerstvá a originální sláma“, tedy Vašich nových překladů. Jsou to jen zlomky, jako reakce na to, co se tu probírá. Podle mě je to ve srovnání s uvedenými překlady dost nedokonalé. Ale Hvězdičko, posouvá Vás to, procvičujete si své znalosti jazyků, kdyby jen to, tak je to velmi přínosné. /pro Vás/

    Dovolte mi dotaz – pracujete na kompletním překladu Bhagavadgíty a Bible? Jednou jste to tu zmínila. Nebo jen reagujete na konkrétní verš, který tu je diskutován, najdete si ho v případě Bible v řeckém vydání „Strážní věže“ – vydání jehovistů, a pak sem kopírujete pro ukázku i jednotlivá slova v řečtině a jaksi tu tak „na oko“ lepíte jako rádoby originální překlad?

    Máte již vydavatele Vašich překladů? S některými se znám, mohl bych pomoci? Také Vám zdarma nabízím korektury textu – zadarmo.

    Mějte se hezky.

    Václav Žáček

   6. Hvězdičko, ještě vezměte na vědomí, že Śrīmad-bhāgavatam 1.1.10 je něco jiného než Bhagavad-Gíta. Je to transendentální učení Prahláda Mahárádže. Přinesl ho Kapila Muni a vysvětluje filosofii sánkhji.

    S úctou.
    Václav Žáček

   7. ad.Venda -23.5.2020 (21:04)

    Vendo, mluvím o obsahu a ty o iluzním pozlátku.Tobě je Slovo Boží žvástem na žvát,
    pro mne má obrovskou hodnotu.Pro tebe je slovo pouze prázdným dojmem.
    Tvůj způsob myšlení je projevem rozdvojeného ducha,rozdvojeného vnímání a tudíž
    jsi stále slepým.

    Nabízíš mi tu bez zaváhání korupci? Nabízíš korektury textu – zadarmo?
    Copak se skutečně domníváš, že to záleží na tobě?

    Vždyť každý moudrý přece umí číst duchovní Písma, umí rozlišovat, zná symboly a
    umí s nimi i pracovat.Nejsem tu proto, abych překládala Písma. Ale bych upozornila,
    že pravá Písma jsou snadno ověřitelná právě díky symbolům.Až když přeložíš symboly,až tehdy můžeš říci, že jsi četl Bibli, Védy či BhagavadGítu.V opačném případě čteš jen příběhy, které si budeš vykládat vždy jen podle stavu/povahy,kvality/ tvé mysli,tvého ducha.
    Písma jsou duchovní naukou, nikoliv světskou.Právě proto používají duchovní jazyk,
    nikoliv ten,který používáš v běžné praxi.Právě proto je odlišný, abys byl schopen
    rozlišit svět duchovní od světa, ve kterém se svět duchovní projevuje a ve kterém
    se právě nacházíme.Svět duchovní se nachází uvnitř a světský venku,a jsou vzájemně
    propojeny.Neznám-li svůj vnitřní svět vpravdě, jak potom mohu uvidět vně,co se děje uvnitř a naopak?Jak potom chceš přizpůsobovat vnitřní vnějšímu a vnější vnitřnímu?
    Jak potom chceš sjednotit svého rozdvojeného ducha přes duši,abys prozřel?

   8. Pro Václava -23.5.2020 (21:15)

    Uvědomuji si zcela jasně, že ty svou pozornost věnuješ nepodstatnému obalu,
    tedy kdo, kde, jak a s kým, nikoliv informacím sdělovaného.

    ad.komentář k Bhagavadgítě od Swamiho Prabhupädy je fakt obrovský a skvostný.

    Vdyť kdo si ty komentáře přečte, a je si skutečně vědomý Otce-Matky, musí
    okamžitě poznat, že „císař je nahý“.

    Nejhorší, co se může stát, je, když setisícekrát přežvýkaná sláma/ lži,tradice,rituály/
    stanou skutečností, které bezhlavě uvěříš. A ještě hůř, když se tyto lži začnou
    projevovat v této realitě. Což je zjevné a do očí bijící.

    Díky té tisícekrát přežvýkané slámě -polopravdám, lžím, tradicím, rituály,zvykům,
    atd., hnijí nejen tzv. duchovní mistři a s nimi celá pospolitost v Indii,ale prohnilí jsou kněží a mistři a s nimi celá civilizace tohoto světa.A to je to ohnivé jezero,peklo ducha,o němž se píše v Písmech.

    “ Jestliže labuti dáme mléko smíchané s vodou, labuť vypije pouze mléko a vodu nechá.“

 9. Matouš 15
  7 Pokrytci, vpravdě vás vidělo „oko Boží“,když pravilo:
  8 „Tito slepí mě uctívají uvnitř ústy, ale srdce jejich jsou příliš moc vzdálená ode mne.
  9 Nadarmo mi slouží,modlí se a obětují, protože kážou přijímat slepé představy,
  domněnky/dogmata/,tradice a rituály.
  10 Tehdy svolalo poblíž slepé a pravilo jim: „Slyšte a chyťte příjem vnímání/pochopte/:
  11 Nezpůsobuje znečištění slepého to, co vchází dovnitř úst jeho; ale to, co znečišťuje slepého je to, co vychází z úst jeho.“

  1. Čistý oddaný nemá falešné ego, nepovažuje se za tělo, vždy prokazuje čistou oddanou službu nejvyššímu Pánu, nekritizuje druhé. To se o Hvězdičce nedá říci, ráda druhé poučuje a ponižuje, považuje se za dokonalou protože jak ona tvrdí, mluví s Otcem. Fajn, nikdo jí to nebere, každému přeji duchovní pokrok. Co ale nemohu tolerovat je pomlouvání čistého oddaného, to je jeden z největších prohřešků, které Pán netoleruje. Nebudu už její příspěvky číst, ani na ni reagovat.

   1. Jaromír -23.05.2020 18:38

    ad.Čistý oddaný nemá falešné ego, nepovažuje se za tělo, vždy prokazuje čistou oddanou službu nejvyššímu Pánu, nekritizuje druhé.

    To jsou jen slepě naučené fráze bez kritického myšlení.

    ad.To se o Hvězdičce nedá říci, ráda druhé poučuje a ponižuje, považuje se za dokonalou protože jak ona tvrdí, mluví s Otcem.

    To máš tak nízké sebevědomí?Když mohu, nastavím zrcadlo.Není to však na mně,
    ale na Otci, a především na tvém způsobu myšlení,který je však zatím bez oddanosti,tedy bez lásky bezpodmínečné,bez soucitu,bez Rádhárání,světla úsudku/názoru,vnímání,pohledu/.
    To proto je tvůj způsob myšlení a vnímání odlišný,neboť je zatím rozdělený.

    Není paradoxní, že zrovna ty mi vyčítáš, že jsem s Krišnou v neustálém spojení?
    Otec má mnoho jmen.A připravuje nám mnoho tvrdých zkoušek,v nichž bez duše neobstojíš.
    Otec je transcendentní tomuto světu a je Nejvyšší Osobností Božství.Ukázal mi
    jeho vesmírnou podobu.Kdybys ji znal, věděl bys kým je.A milovat ho takového,
    jaký je, to dokáže jen skutečná láska bezpodmínečná, která je sama sobě zdrojem
    a je Jeho září,okem.Zrovna jako je On světlem pro ni.

    ad.Co ale nemohu tolerovat je pomlouvání čistého oddaného, to je jeden z největších prohřešků, které Pán netoleruje.

    Zřejmě ne, když On sám ti tu píše.:))

    Neupínej se k modlářství tím, že budeš opěvovat mrtvé.Na Živého soustřeď svou
    mysl a v první řadě na tu,která v tobě spí.
    Protože až se rozzáří tvá duše soucitem k druhým, Krišna se dostaví.Soucit si nepleť
    s lítostí, a již vůbec ne s nějakým poklonkářstvím plným květnatých slov.Otec
    sám dává přednost upřímnosti a upřímnost se nám nemusí vždy líbit, ba naopak.
    Jde jen o to, aby ses sám naučil rozlišovat mezi lží a pravdou, mezi těmi, co ti
    mažou med kolem úst a jsou falešní a lstiví, a tím, kdo tě má rád takového jaký jsi.

    ad.Nebudu už její příspěvky číst, ani na ni reagovat.

    Nečti, ani nereaguj.Zjevně Krišnu neznáš. A to jen pro tu tisíkrát přežvýkanou slámu,
    tradice a rituály slepých.

    PS: Až když probudíš svou duši- Rádhárání v sobě samém, Otec všech srdcí, Krišna, se dostaví.Jinými slovy se ti dá poznat,protože je s tebou a tebou celou dobu.Pak ti sám poví, co toleruje.

    Čím tvrdší je tvé srdce, tím víc ti ho při zkouškách poláme.

  2. Matouše citovat, v pořádku. Novozákonní děje se staly nebo ne? Někde Hvězdička psala, že se nestaly, z čeho lze na to usuzovat?

   1. Anonym 23.5.2020 (20:33)
    ad.Matouše citovat, v pořádku. Novozákonní děje se staly nebo ne? Někde Hvězdička psala, že se nestaly, z čeho lze na to usuzovat?
    —-
    Písma jsou duchovní naukou o cestě sebepoznání se vpravdě.
    Nejsou historickou dokumentací.A z čeho lze tak usuzovat?No přece z Písma,
    pokud sis ovšem vědom, že jsou psána v jazyce symbolů.

 10. → Protože „Honzu“ neznám, nemám jiné vysvětlení, než že je to zuřivý ateista nebo restituent nebo prostituent.

  :-)))))))))))) Tvl., Staněk, ty si dobře „hnutej“..:-))))))))) Napsat 10 knih a 6 z nich je i po 30 létech stále dotiskováno, a to všechno vlastně na 3,14ču, to je fakt na mašli..:-)))

  1. Pane Staněk,
   kdybych řekl, že ztrácíte glanc, tak bych Vám křivdil. Ono jste ho totiž vlastně ani nikdy neměl. Zkuste se zpětně podívat na Vaše příspěvky pod tímto článkem! Takhle se chová duchovní člověk? Ten, který napíše 10 knih a 6 z nich je stále dotiskovaných? Vždyť se chováte jako malý Jarda, kterému rozšlápli bábovičku na písku. A že ty Vaše názory nejsou ani na písku, natož na skále, to tady vidí každý.

   1. Lojza je holt Loiza, stačí se podívat na jeho příspěvky pod jakýmikoliv i cizími články, aby se člověk naučil „glanc“. Má pravdu v tom, že o Loizův glanc jsem nikdy nestál! To bych v praxi mezi řezníky zkrachoval. Život mě naučil, že je druh lidí, na které platí jen a pouze: „na hrubý pytel hrubá záplata!“

   2. ad.: Lojza je holt Loiza, stačí se podívat na jeho příspěvky pod jakýmikoliv i cizími články, aby se člověk naučil „glanc“.

    Díval jsem se na své příspěvky a nenašel jsem tam, že bych někoho nazval prostituentem.

    P.S. Tady nejste mezi řezníky!

 11. Jak vypadá glanc diskuse podle Aloise z minulého mého článku. Celý citát:
  „Alois14.4.2020 (10:27)
  Všechno je jinak, synu! Jak pošeptal ten umírající starý rabín svému synovi.“

  „Koněc filma“, neboť pak zemřel a neřekl jak tedy.
  Výhoda: moudře se tvářící slogan,který lze použít pod každý příspěvek na cokoliv! Jen když si Alous píchne. Potvrzuje, že prostituentem určitě není! Z nesmyslného bodnutí nic nemá.
  O vyloučení restituenství nebo nekrofilní úchylce se už nemohu vyjádřit.

  1. ad – O vyloučení restituenství nebo nekrofilní úchylce se už nemohu vyjádřit.
   ________________

   Pane Staňku, kdybyste mlčel, zůstal byste filosofem. Nedělejte to horší, než to je….mně je líto lidí, kteří spadnou do žumpy a ve snaze zachránit co se dá, kolem sebe kopou a noří se do ní čím dál tím hlouběji. Zkuste se povznést nad domnělé křivdy, připusťte, že třeba z vaší strany nebylo vždycky všechno řečeno dobře.

   1. Paní Věro z Vysočiny, sděluji, že do žumpy jsem nespadl a jen se bráním neomaleným výrokům pod články, např. ala vaším, jestli jsem vůbec MVDr. (viz výše)Moje obrana ovšem útočníky rozzuřuje, a tak „naprosto jistě vidí“, že jsem v žumpě!

   2. ad. Staněk29.5.2020 (9:53)
    „Paní Věro z Vysočiny, sděluji, že do žumpy jsem nespadl a jen se bráním neomaleným výrokům pod články, např. ala vaším, jestli jsem vůbec MVDr. (viz výše)Moje obrana ovšem útočníky rozzuřuje, a tak „naprosto jistě vidí“, že jsem v žumpě!“

    * To, čím se kdo provinil a nadále moří tvorbu prvotní, bude muset do posledního písmene odčinit. Nač se trápit zlobou, nesnášenlivostí, podlostí, pohrdáním a dalším špatným tvořením, dalších částí tvorby? Vše se vrátí jak bumerang a to vesmírem značně, opravdu značně zesíleno.
    Je-li omluvou nevědomost, či neznalost? Nevím. V týdnu jsem se začala bránit se též a máte vidět, jak zde zuří. Jenže umocňuji tím jen jejich pohrdání a nesnášenlivost, či nenávist vůči mě.
    A také netuším, jestli to, že jsem se začala bránit, znamená padnout do jejich žumpy?
    Klid a mír si uchovej, má tvorbo prvotní,… :-)

   3. Pane Staňku, vy jste si vytvořil svoji vlastní alternativní realitu, kde je vám každý nepřítelem. Když je vám tak dobře, dobře vám tak:-)

   4. Pane Staňku, kdybyste mlčel, zůstal byste filosofem. Nedělejte to horší, než to je….mně je líto lidí, kteří spadnou do žumpy a ve snaze zachránit co se dá, kolem sebe kopou a noří se do ní čím dál tím hlouběji. Zkuste se povznést nad domnělé křivdy, připusťte, že třeba z vaší strany nebylo vždycky všechno řečeno dobře.

    Píše Věra z Vysočiny. Ženské když se rozdivočí, jsou horší než chlapi! Podívejte se prosím zpět na moje články, pod všemi jsou jsou zběsilé útoky na mne a moje názory.. Na ně jsem neodpovídal, může to si to najít. A ihned, i zde, že nediskutuji!Bylo to tak nevěcné, jako vaše zpochybňování titulu zde nahoře! Jak to souviselo s tématem článku? Velmi si cením podepsaných, i když s nimi třeba nesouhlasím. Třeba Václav Žáček.Ale :Honza, Pardál,Lojza, ti jsou z bažiny, že se nepodepíší?

   5. Pane MVDr.Josefe Staňu, Josefe Staňku, Staňku – stává se z Vás odborník na bažiny ( bažinolog). Vykukuju z bažin, žeru hlavně Brňáky, jmenuji se Pardál.
    Diskutuji jinde na přírodovědném serveru pod svým jménem. Tady jsem začal publikovat před mnoha lety, po práci, kdy jsem neměl doma internet, takže jsem se z internetu vzdělával, napsal něco do Gnosis9.net i jsem diskutoval tehdy hlavně s panem Gejdošem o klimatu (zdravím ho), neměl jsem zájem se nechat potahovat, že si píšu místo práce na internetu, na což pár lidí doplatilo.
    Správci serveru je moje jméno známo a nevadí můj nick, stejně jako většině neparanoidních zde. Jste s Vendou (Václav Žáček) a Aloisem ( Alois Vrobel) můj vzor, jak mám vystoupit z anonymity a bažin a nežrat hlavně Brňáky.
    Těším se, až při hledání světla i nad bažinami nebudete zacyklovaný v údajném ublížení, a že v mých příspěvcích najdete věcné argumenty k Vaším článkům a odpovíte na uvedené nesrovnalosti.
    Vendovi už ani nevadím, občas opraví moje překlepy a je v pohodě.

   6. Pane Staňku,

    pod vašimi články žádné zběsilé útoky – kromě těch vámi psaných – nejsou.

    K článku:
    jak lze seriózně diskutovat o myšlenkách v článku, který je z dobré třetiny vkládaný do uvozovek? Děláte si z čtenářů legraci nebo neznáte účel uvozovek?

    https://cs.wikipedia.org/wiki/Uvozovky

    Použití uvozovek:
    – Základní význam uvozovek je vyznačení přímé řeči v textu…….

    – Do uvozovek se vkládají také doslovné citáty, případně i přísloví a rčení:..

    – Do uvozovek je možné vložit také název filmu, knihy, uměleckého díla apod.,..

    – V uvozovkách se objevují výrazy, od nichž se chce autor textu z nějakého důvodu distancovat…..

    – Do uvozovek se může vložit výraz, který je užit ironicky a jeho význam je tedy přehnaný nebo zcela opačný: …..

    – Uvozovky slouží také k vyznačení vysvětlení významu: …..

    Podvědomí nelže, pane Staňku, vy moc dobře víte, že píšete nesmysly….:-))

   7. Věro,
    dnes jsem četl článek obsáhlý článek o covid-19 v Deník-N. Petr Koubský umí převádět odborné pojmy do lidštiny. Píše např. že virus chce.. a v dalším odstavci vysvětluje, že vlastně ani chtít nemůže, protože není živý. Ale kdyby se takové pojmy dávaly do uvozovek, tak četba vět by připomínala chůzi zmrzlým oraništěm.
    Souhlasím s Vámi, uvozovkismus zpochybňuje větu, ještě než ji člověk dočte.

   8. Pardale, píšete:

    „Souhlasím s Vámi, uvozovkismus zpochybňuje větu, ještě než ji člověk dočte.“
    ____________

    Přenést myšlenku z mozku na papír (či monitor), to někdy dá práci. Vždy ale platí, že řeč je obrazem ducha. Je-li článek nacpaný do uvozovek od vrchu dolů, pak zákonitě první emocí vyvolanou vizuálním vjemem je nedůvěra a odstup od autora. Někdy opravdu méně znamená více. Mnohem přínosnější by bylo méně textu a smysluplnější výrazivo. Čeština je bohatý jazyk a vyjádřit se jím dá téměř všechno. Co se vyjádřit nedá, o tom je lépe mlčet.

  2. Jen tak pro připomenutí:
   Lojza a Alois jsou dva různí diskutující.

   1. @ U mne platí i to napsané před 30 lety.

    Nebe a Země pominou, ale Staňkova slova zůstanou.

   2. Pane Staňku, žijete v jiném světě, ve své bublině.
    To co vytvořila věda paltí- Newton, Galieleo, Huygens, Planc, Bohr a Einstein (více jak před 100 lety) platí stále, jen se upřesňuje.
    Vaše věčné pravdy s pojmy v uvozovkách (, které mako jako) nevyjadřují reálného pro život nic, takže jestli se mění nebo ne, je vcelku fuk.
    Klidně si dál řešte nebo neřešte desataero stanových přikázání
    http://www.phoenixonline.cz/content_page/356-archiv-casopisu-2010/815-desatero-zasad-temnych-duchu.html

   3. Pane Pardale, píšete, že věda upřesňuje. Ale opomněl jste, že také vyvrací své předchozí chybné názory.

   4. K těm chybám – má věda i chyby, o kterých se dosud neví, které tak ještě vyvrátit nemohla?

  3. Pane Staňku, souhlasím s Věrou, když chcete ukázat své myšlenky, nekopejte kolem sebe. Zvlášť, když jste dotčen z každé připomínky k Vašemu článku, včetně konkrétních k tématu.
   Váš přístup je – kam oko dohlédne, všichni se mýlí. Zkuste konkrétně poukázat na něco, v čem se mýlí a ukažte svou domněnku. Že ji budete vydávat za věčnou pravdu, o tom ani na vteřinu nepochybuji.
   https://www.denik.cz/veda-a-technika/astronomie-planeta-zeme-zivot.html
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C5%BEivota
   Vy máte jasno :“Věrouky se všemi možnými i nemožnými způsoby se zjednodušeně snaží pozvednout vibrace ducha na úroveň, která je schopna navázat komunikaci s bytostmi jemnějších dimenzí stvoření. (Anděli, ufouny.)“

   https://publi.cz/books/294/01.html
   https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-5/jim-peebles-dospivani-kosmologie.html

  4. :-)
   Tak, tak.

   …nic nemá…
   jenže tito to neví a myslí si, že mají :-)
   Člověk se nemůže nechat připravit o energii, dát ji dobrovolně „energetickým upírům“.

   1. → Člověk se nemůže nechat připravit o energii, dát ji dobrovolně „energetickým upírům“.

    Matičko, chtěl bych mít tyhle vaše „neprůstřelný jistoty“. Kubiš? Gabčík? Víc jak 75let zpátky. „Frajeři“ neskutečný!!!

   2. ad. Honza28.5.2020 (20:16)

    Honzo, bylo by to na celou přednášku.
    Tak snad jen tak – pokud Vámi jmenovaní zranili Heidricha, dali upírovi, co jeho jest. Věděli, jaké mohou být a také byly následky, nejen pro ně.
    Jde o to, že osobně sice flintu do ruky vzít nemíním, ale terč na čelíčko mi nikdo lepit nemusí.

 12. Pane Staněk,
  v jedné knize jste psal, že není možné dostat rakovinu srdce. (Srdce představuje lásku a láska rakovinu zabíjí.)

  Hokejový talent Ondřej Buchtela, který nasbíral 27 extraligových startů za chomutovské Piráty, bojuje ve dvaceti letech s rakovinou srdce. O těžké životní situaci se svěřil na svém instagramovém profilu.
  Zdroj: https://www.idnes.cz/hokej/hokejova-1-liga/ondrej-buchtela-chomutov-rakovina-srdce.A200602_064407_fotbal_ten

  Už se proti Vašim názorům vzepřela nejen celá zdejší komunita, ale i rakovina.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference