mapa stránek || vyhledávání

Co je to „Moudrost“? Jen porozumět…

autoAutomobil jako pomocný úvodní příklad z každodenního života. Skládá se ze stovek součástí. Velké procento z nich jsou pro jeho bezchybnou funkci nezbytné – písty v motoru, ozubená kola v převodovce, brzdové trubičky, kola, atd. Některé jsou ale jen rázu estetického – madla na dveřích, osvětlení interiéru, čalounění sedadel, atd. Tyto mohou být v různých modifikacích a na funkci automobilu nemají žádný podstatný vliv. Chceme-li auto pro to, aby plnilo svůj účel, tak je přímo nezbytné, aby bylo funkční a bezpečné.

Moudro, které ve svém pozemském vývoji za života dostáváme, slouží buď pro jistý praktický účel, kdy se s jeho pomocí, jeho pochopením, úspěšně přenášíme v životě přes různé události, kdy nám prostě pomáhá v orientaci a je tedy důležité. A pak je moudro, které nás nutí třeba jen ke krátkému zamyšlení, ale jeho použití v životě se může jevit jako méně praktické. Může to být moudro, které nepochopíme; není nám to (ještě) dáno.

Vrátím se k automobilu. Mám smontovaný motor, ale nemám-li kam ho usadit, připevnit, nemám-li rám auta, je zatím k ničemu. Mám celý brzdový systém auta, ale nemám rám, který je nutným předpokladem pro konečné zavěšení kol a tudíž bez kol jsou brzdy k ničemu. A také naopak, mám již vše, auto je nablýskané, ale nemám benzín a auto tak opět nebude funkční. V našem životě používáme praktické zkušenosti, které jsou pro život nezbytné. Něco je však danost, kterou sice můžeme chtít vůlí ovlivnit, ale v důsledku by to nebylo moudré. Třeba životní pochody uvnitř organismů. Proto i stojí na jedné straně moudrost a na druhé správné rozlišování.

„Moudrostí se obvykle rozumí shrnující a praktické rozumění světu i člověku, zároveň svrchované i taktně skromné, jež dává jistotu v rozhodování a jednání. K moudrosti nutně patří rozvaha, zkušenost a odstup od bezprostředních podnětů a okolností.“

To říká na počátku oblíbená wikipedie pod heslem moudrost.

Troufám si napsat a doplnit, že „Moudrost“ má dva základní významy. Prvním je tvořivá Síla Boha, identická s označením Logos, jako Tvořivé Slovo, Síla Ducha Svatého, s jejíž pomocí vytvořil Bůh celé stvoření. Druhý význam bych vztahoval na duchovní moudrost, duchovní učení, ezoterický popis vnitřní cesty a její praktikování, a také jako nejlepší rady, jak vést na tomto světě duchovní život a současně v sobě samém hledat Boha.

Chtěl bych uvést pár moudrostí, citátů či přísloví, která mohou tvořit pestrou mozaiku, jež se pak skládá v souhrnný funkční celek.

V časopise Path of Love č.4/2003/ (je to interní časopis učení SANT MAT) je citován jeden křesťanský mystik:

<em>„Nejkratší vzdálenost mezi problémem a řešením spočívá ve vzdálenosti tvých kolenou a podlahy. Ten, jenž klečí před Pánem, dokáže odstát cokoliv.“

Z učení o duši, které mne samotného přivádí k poznání, vím, že Pán nám nechce plnit světská přání. Jejich splnění by nás od něj odvádělo. Žít bez přání se však na této hmotné úrovni nedá, a tak moudrým řešením je to, že naše přání a modlitby přesměrujeme na taková, která nás povedou k Němu! Tomáš Kempenský v knize „Následování Krista“ radí:

„Synu, prosíš-li o něco, říkej to takto: Pane, jestli se ti to líbí, staň se tak. Pane, bude-li to k Tvé cti, staň se tak Tvým jménem. Pane, shledáš-li, že je to k mému dobru a uznáš-li, že je mi to užitečné, uděl mi to, abych toho užil k Tvé slávě. Ale jestli víš, že by mi to uškodilo a neprospělo by to spáse mé duše, odejmi ode mne takové přání.“

Jinými slovy, je moudré a je to potřeba, žít ve Vůli Boží, modlit se a prosit o pomoc, ale výsledky nechat na Něm.

Je moudré získat vzdělání. Ale tím to nekončí. Je nutné pokračovat na dalším zdokonalování se, být ve svém oboru aktivní v poznávání novinek, studovat je a aplikovat dál pro jejich účel. Pro člověka zasvěceného nastala okamžikem, kdy byl jeho Duch takto „aktivován“, další cesta. Zatímco materialistický vědec se novým a novým poznání ke světu, který zkoumá, více a více připoutává, může člověk, který je na duchovní cestě návratu k Pánu, získat po zasvěcení směřování, jež ho z vazeb ve světě vyvazují. Vazby, jako je povolání, rodinné vztahy, zdraví, jsou pevné, ale jsou těmi, co nás zde připoutávají! Na druhé straně je odpoutání, jedním slovem – osvobození. Ale ne útěkem od svých povinností. Být tady, ale na tomto světu nezáviset. A tady se ukáže i relativita pojmu moudrost a může se stát, že přemýšlející člověk potřebuje získat v orientaci pomoc. Opět se vrátím k Tomáši Kempenskému z již citované knihy:

„Pane, v koho mám skládat svou důvěru v tomto životě? Nebo co je mou největší útěchou ze všech věcí pod nebem? Což ne Ty, Pane, můj Bože, jehož milosrdenství jsou nesčíslná? Kde mi bylo dobře bez Tebe? Nebo, kde mi bylo zle v Tvé přítomnosti? Raději chci být chudý pro Tebe, než bohatý bez Tebe. A spíš bych zvolil putovat po zemi s Tebou, než přebývat v nebi bez Tebe. Kde jsi Ty, tam je nebe; a kde nejsi, tam je smrt a peklo. Tys mou touhou, a proto musím po Tobě vzdychat. Tebe volat a prosit. Vždyť na nikoho se nemohu zcela spolehnout, kdo by mi v tísni přispěl včas na pomoc, než jedině na Tebe, svého Boha. Tys má naděje a důvěra, tys ve všem můj těšitel a nejvěrnější přítel.“

Moudrost má i exoterický či vnější význam, který se týká lidského intelektuálního chápání a poznání. Hledám-li však na své vnitřní cestě věčné Světlo, dostávám se na úroveň, kde pravá Moudrost má v mém poznání Jeho kvalitu, tvořivou Sílu. Z knihy Přísloví Starého zákona zní velmi krásně následující slova, kdy tvořivá Moudrost promlouvá ke čtenáři z veršů v první osobě /kap. 8:22-34/ – pozorný čtenář může pocítit i počátek z evangelia Jana:

22 Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil, před všemi svými činy, před časem.
23 Od věků jsem byla ustavena, od počátku, dříve než začal svět.
24 Než vznikly propasti, zrodila jsem se, než vodou naplněny byly prameny.
25 Předtím než byly hory zapuštěny, dříve než pahorky jsem se zrodila,
26 ještě než učinil zemi a vše kolem, dříve než světa první prach.
27 Byla jsem při tom, když nebesa chystal, když nad propastí obzor vyměřil,
28 oblaka když ve výšinách věšel, propastné prameny když vytryskly.
29 Byla jsem tam, když oceán spoutal, na jeho rozkaz vody poslechly! Základy země když vyměřoval,
30 po jeho boku věrně stála jsem. Zůstávám jeho rozkoší den za dnem, svým hrám se před ním stále oddávám.
31 Na jeho zemi, na světě si hraji, lidští synové jsou mou rozkoší!
32 Proto, synové, poslyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých cest!
33 Slyšte poučení a naberte moudrost, nebuďte ke mně lhostejní.
34 Blaze tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdo v mých branách denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejí! (http://www.bible21.cz/online#prislovi/8)

Moudrost je tedy Boží tvořivou silou, „svým hrám se před ním stále oddávám“.

Jak se Moudrost staví k dualitě zdejšího světa. „Ta Moudrost“, která je svrchovaná, může říci, že existence falešného dokazuje existenci pravého. Nemohla by existovat falešná mince, když by neexistovala pravá. Takto se dostávám k moudrosti v rovině těch přísloví, která jsou často tím, co v pozemském životě „otevírá“ oči a přináší ve stručném podání to, co rozšiřuje chápání člověka. Nakonec si je sám vytvořil, aby stručně vyjádřil moudrosti získané ze zkušeností a stručným vyjádřením varoval před chybným jednáním, konáním a myšlením:

 • Až se zima zeptá, cos dělal v létě
 • Boží mlýny melou pomalu, ale jistě
 • Co neznáš, nesuď
 • Člověk míní, PánBůh mění
 • Dobré svědomí je lepší než tisíc svědků
 • Hřát si hada na prsou
 • Chybami se člověk učí
 • I liška svůj ocas chválí
 • Jaký pán, takový krám
 • Každý je strůjcem svého osudu
 • Lež plodí lež
 • Mladí ležáci, staří žebráci
 • Nechval dne před večerem
 • Ohýbej stromek dokud je mladý
 • Podle sebe soudím tebe
 • Ráno je moudřejší večera
 • Spěchej pomalu
 • Špatný strom špatné ovoce plodí
 • Trpělivost růže přináší
 • Udělat kozla zahradníkem
 • Vlk v rouše beránčím
 • Zameť si před vlastním prahem
 • Život je boj

Existuje z vývoje světa, z jeho mnoha kultur v rozličných časech a podmínkách, mnoho moudra. Člověk by se neměl uzavírat před tím, na co přišli například dávní mudrci Východu, Číňané, Indové, mystikové islámského vyznání či proroci křesťanství /není účelem vyjmenovat všechny směry/. Moudré je třeba rčení, že gram praxe, skutečného prožitého poznání, je lepší než tuna vyčteného moudra. Nedá mi to, abych si v samém závěru nevšiml milovaného Ježíše Krista a jeho učení, která byla Jeho životem předána. Obsahují mnohá moudra!

Evangelium Matouše, skvostná kapitola sedmá, verš šestý, plný moudrosti:

Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům; jinak je zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 7
Print Friendly, PDF & Email

21 komentářů

 1. Vendo, píšeš:

  •Boží mlýny melou pomalu, ale jistě …

  No neviem Vendo, kde a ako si došiel k takémuto šokujúcemu názoru?

  Možno máš na mysly trest za spáchaný zločin, kde musela zasahovať polícia, prokuratúra, súdy. A trest prišiel velmy, velmy neskoro. A čo vtedy, keď zločin nebol potrestaný vôbec ? Aby nedošlo k omylu, TU na Zemeplacke .

  Vina a trest? Však poznáš, tu báchorku o Kainovi. Zabil brata a pretože Božie mlyny práve ,,boli pokazené“, nemleli. Čerti mali modrý pondelok, čiže boli opití,teda nemal kto makať.

  Kain nebol potrestaný a dožil sa Matuzalamského veku a ešte si ,,natrtkal“ aj dietky!!! Také bezprávie a BOH mal vtedy v opatere len 4 ludí, 15 protorýb, 3 žaby, 7 kôz a jedného capa, 2 kravy, 2 pštrosov sedempaznechtových, jedenásť odporných komárov , dvoch slonov a 7 bĺch…

  Môžem Ti prezradiť, že keď sa tam dostaneš TY , ale aj JA a Ostatní, TAM Hore už je to premlčané. Niet TELA, niet dôkazu ,niet ,,matérie“, na ktorej by sa trest uskutočnil…

  Ak máš nejakého ,,sprostredkovateľa“, čo ŤA informuje o tom, že ,,TAM Hore “ to ,,melie“ a sú aj straty na ,,životoch“ , potom mlčím…

  Ešte by ma zaujímalo, kto TAM Hore ,,robí ten vietor“. Pretože vieš, že bez vetra sa ani lístok nepohne, nieto ešte lopaty Božieho mlyna“..

  Že by na ,,robenie vetra“ boli zneužívané DUŠE ,,ľahkých žien“?

  Bože môj, bože môj…

 2. Kain ale byl potrestaný Hospodinem. – Genesis, kapitola 4 !

  1. Vykonání trestu podle Hospodina a ještě požehnání za to.
   Zločin ( uctívání zlatého telete) a trest podle bible ( zabito 3 000 mužů).
   Aron „‚Kdo má zlato, strhněte si je!‘ Oni mi je dali, a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle tele!“
   Bible/ Exudus 31-
   „27 Mojžíš jim řekl: „Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte své bratry, přátele a příbuzné!“
   28Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů.
   29 Mojžíš totiž řekl:
   Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání.“

 3. Vendo,

  toto sú ,,Bohove slová“ z Biblie:

  5 Pán mu však povedal: „Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú pomstu si odnesie!“ Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil.
  16 A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na východ od Edenu.
  17 A Kain poznal svoju ženu a ona počala a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a nazval ho menom svojho syna Henocha….

  …Ukáž mi prstom, kde je TU niekde za vraždu TREST ?

  Vraj aj samotný Kain sa dožadoval trestu, lebo v ,,klboch“ cítil, že urobil niečo vo Svete nevídané, prerušil život . Možno mal Abel na ,,prd“ Karmu .

  Ak myslýš trestom to ,,znamenie“, tak to je poriadna hovadina, ktorá len zakrýva ,,neschopnosť“ Hospodina si ustrážiť 4 ľudí a jeho nemohúcnosť vnútorne sa vysporiadať so ,,svojim nepodarkom“.
  Ak sa vo výrobe nájde ,,nepodarok“, je tiež v niektorých prípadoch ,,hodený“ medzi spotrebiteľov, nech sa aj oni trápia s nepodarkom, alebo je ,,vyradený“…

  Čiže Kain nebol ADEKVÁTNE potrestaný, nebol ,,vyradený z obehu“, ale bolo mu umožnené, aby súložil, mal dietky a cez DNA túto ,,chorobu“-náchylnosť k vraždeniu rozniesol ,,do celého sveta“, ako maláriu, či ,,impotenciu“…

  Čiže Hospodin je Ten, čo zaplavil našu Zemeplacičku vrahmi, pedofilmy a inou ,,chamraďou“…

  Potom musel dodatočne a zbrklo hasiť svoju ,,neschopnosť“ a zrobiť ,,poriadok“ tak, že vyvraždil miliony ľudkov pri Potope sveta. A stačilo ,,vyradiť“ Kaina z obehu priamo na mieste činu.

  A vieš Vendo, aké by to bolo POUČNÉ ?!! Zločin a Trest…

  Určite vieš, či tušíš, že obeťami potopy boli aj ženy, deti, veriaci prvého levelu, aj veriaci druhého levelu, aj neznabohovia , aj ,,nevinní“ , aj…

  Čiže masový vrah v plnej ,,kráse“ , vo ,,farbe“ a v 3D…..

  Nie si z toho Vendo tak trochu smutný ???

  1. Není příliš moudré vybírat si jen to, co se hodí, částečnými citacemi a záměrně tak pokřivit fakt uděleného těžkého trestu, který je v Genesis jednoznačně popsán.

  2. g.n. poviem Ti novinku, ale Dr,Ch. ani muk.Včera vyslielali na rádiu Jerevan- vieš u nás len také chytáme, že prvé umelé oplodnenie bolo v raji keď Hospodin vybral rebro Adamovi a stvoril Evu. Ale potom už sa museli rozmnožovať inak aj s rozkošou. Keby sa ľudia stále rozmnožovali z rebra, najlepšie z manželovho, tak by to bolo OK. Nezabíjali by sa neboli by si neverní pre trošku rozkoše. Ale teraz keď sa sem-tam znovu uplodňuje umelo, tak zase je to proti Hospodinovým zákonom. Tak nám Dr.Ch. pomáhaj . S pozdravom tgntgrl

  3. ad. ……Ukáž mi prstom, kde je TU niekde za vraždu TREST ?…
   Občas přijde potopa, nebo nějaký ty další rány. Může se stát, že i vše najednou, až se kolečko uzavře, či číše naplní.

 4. Nechodím na tyto stránky nijak často. Sleduji tu články různých autorů a někdy i diskuzi pod nimi. Tento text k tzv.Moudrosti mne zaujal. Je přehledný a jasný.

  I proto, že se zatím věnuji určitému poznávání na úrovni intelektu, tak některé příspěvky mi pomáhají v orientaci – oddělování podstatného od nepodstatného. Metoda získání moudrosti v materiální světě je dána – vzděláním, zkušenostmi, prožíváním. Samozřejmě, že může konečný výsledek být různě ovlivněn, kupříkladu ideologií, tedy i záměrem, kdy nejde o získání „pravé“ moudrosti, ale o svedení z cesty, tedy nástrojem manipulace. Proto rozlišuji i mezi materialisty a lidmi inklinujícími k mysticismu, což je určité získávání osobního transcendetního prožitku. Jak se v tomto orientuji je čistě mé subjektivní poznání, které jsem získal za léta pokusů s omyly a chybami; ale i s dílčím úspěchem. Ti, jejichž mysl je skutečně duchovně zaměřena, mají úplně jiné hodnoty jako ti, jejichž mysl pokládá za jedinou skutečnost svět fyzikálních jevů. Duchovně zaměření lidé jsou realisté a pragmatici ve smyslu, kterému materiálně zaměření lidé jen velmi těžko porozumí. Ti první označení v předchozí větě mají k moudrosti mnohem blíž. Moudrost by snad mohl někdo nazvat i tou hledanou Pravdou. Proto i ty myšlenky a citace z článku pana Vendy považuji pro mne za přínos. Mohou být však i názory opačné. Shoduji se s ním v tom, že Moudrost je Slovo, to, co mnozí mohou nazývat aspekt Boha v jeho Trojjedinosti.

   1. Ten duchovní odkaz Alberta Einsteina v citátu je dobrý.
    Nemá nic proti tomu, když miluji Boha a svého bližního podle formulace nejvyššího přikázání Syna Ježíše Krista. / Matouš 22 / V tom je všechno a není na tom třeba nic měnit a nic k tomu přidávat.
    Václav Žáček

  1. Semitské jazyky / i naše čeština / mají rody. V angličtině ne. Moudrost je i v semitském jazyce ženského rodu. Údajně hebrejské a aramejské výrazy pro Ducha svatého a tvořivou Moudrost Boží jsou ženského rodu. A Bůh je v nich mužského rodu. Proto je Bůh nazýván Otcem a Jeho tvořivá Energie, ta, která dává život celému stvoření /která byla na počátku – Slovo /,Matkou všech věcí. Ona je stejně, řečeno metaforou, vždy čistá a panenská, protože rodí všechny věci bez jakéhokoliv cizího přičinění. Má vnitřní čistotu Boží.
   Václav Žáček

 5. Luboši,

  tá Tvoja ,,trojjedinosť“ je strašný odrb prvotných cirkevných papalášov na ,,sekte kresťanskej, keď bolo nutné si k Rímu priviazať germánske kmene, ktoré boli vždy zvyknuté veriť v mnohobožstvo a novovznikajúci náboženský celok muselo niečo ,,spájať“. Touto maltou malo byť kresťanstvo, ktoré poznáme z NZ…

  Germánom bolo proti srsti veriť v jedného Boha. A pretože vieme, že skrotiť Germánov sa dalo len cez ,,vieru“, bola vymyslená finta, že sa z osamelého, nešťastného Hospodina jednoduchou metódou ,,čáry-mary fuk“, stal Netvor so synom a paroplynovou nebytosťou, zlepený do akéhosi vituálneho ZLEPENCA …

  My v našej gubernii pojem Zlepenec velmy dobre poznáme, lebo aj náš birmovaný komunista toto slovo tak často zneužíval, že je možné, že do tohoto ,,hovna“ terazky dočasne aj sám spadne…

  A zabili sa dve muchy jednou ranou. Aj Germáni boli ako tak spokojní, aj ostatní si museli zvyknúť, lebo ,,ústredný výbor“ tak rozhodol. A odklepol to
  aj ,,prvý tajomník ÚV“…

  Takže na cca 1700 rokov je virtuálny Zlepenec pozliepaný a božou nevšímavosťou je aj tolerovaný…

  TROJJEDIVOSť JE STRAšNý ODRB ORVITNýCH CIRKEVNýCH PAPAKášOV , KEďF

  1. Trojjedinost lze najít i v jiných naukách dávno a dávno před Kristem. Prvotní církevní papaláši ji jen přijali; ale hlavně – kdo porozumí, pozná v čem spočívá.

   Smís se optat, jakou filosofii či náboženství vyznáváte Vy? Nebo jste ryzí a pravověrný materialista?

   1. Pane Luboši, není příliš slušné se ptát na vyznání – filosofií či náboženství – účastníka zdejší diskuze. Tady se buď někdo dozná zcela dobrovolně ke svému směřování a nebo ne. Co lze možná rozpoznat je to, jestli je ten, kdo by Vás zajímal, ateista a nebo jestli je věřící. Asi si myslíte, tak jako já, že za svou víru se člověk nemá či nemusí stydět.
    Jsem zvědav, co Vám pan Gilgamešova Noha odpoví. I já jsem se ho již kdysi na to ptal.

    pěkný den.
    Václav Žáček

 6. Pane GN, Vy tu „dozráváte“ jako to víno. K formulaci nějakého nového náboženského směru. Bude sice vycházet z judaismu a křesťanství, ale bude založeno v tom zásadním na mnohých opacích. Uvedu dva zásadní příklady, které se daly z Vašich příspěvků vyčíst /spekuluji/ – „vše co je nemá žádný počátek a vše, to co je, vychází z věčnosti“. Druhý jste tu uvedl, ale bude oříškem pochopení Vašeho nového učení: „vše co je z věčnosti a bez počátku má však svůj konec“.

  1. Vendo – vše bez počátku ná svuj konec – faktická skutočnosť- logika :-)

 7. Vendo, už si na stope , keď píšeš:

  ………..které se daly z Vašich příspěvků vyčíst /spekuluji/ – „vše co je nemá žádný počátek a vše, to co je, vychází z věčnosti“. Druhý jste tu uvedl, ale bude oříškem pochopení Vašeho nového učení: „vše co je z věčnosti a bez počátku má však svůj…

  Najprv k myšlienke: ….„vše co je nemá žádný počátek a vše, to co je, vychází z věčnosti“.

  Je to niečo aj z vajca , aj zo sliepky. Taká Tvoja náboženská , teplá polievočka. Skôr by som sa prikláňal k teórii, že Svet-Univerzum, ako ho dnešnými ,,pohľadmi“ poznávame, ,,sa tu“ jednoducho ,,Pripomenul“. Nie je dôležité, kde sa vzal, ON tu jednoducho reálne jestvuje .

  Jeho počiatok nie je relevantný, pretože aj u náboženstiev tiež nikto nerieši, z akého ,,cesta“, je BOH, či bohovia a kde sa vzali, zavadzajú, alebo ,,robia dobrotu“..

  Každé náboženstvo Boha ustanovilo ,,zo zákona“ a jeho zloženie, narodenie, detstvo bolo a je TABU. Ďalším prípadom sú pokusy o metafyzické vysvetlenia týchto základných otázok , ktoré sú samozrejme v rozpore s fyzikálnymi zákonmi….

  Takže v intenciách náboženstva, Univerzum Tu jednoducho existuje a z neho sa pravdepodobne s istotou hraničiacou s ,,nukleotídou“, vyvinulo všetko živé, na báze hmoty.

  Energia ako taká, nemá tendenciu sama od seba ,,zhmotnievať“, lebo je to v rozpore s druhou vetou termodinamickou…

  Takže ak by aj cestou premeny pôvodnej mystickej ,,jemnozrnnej hmoty“ vznikol ZHLUK mimozmyslovej hmoty, nebol by koexistentný so súčastným, ani minulým stavom hmoty v Univerze a bol by ako neprirodzený prvok s charakterom antihmoty ,,uničtóžen“…

  A Tu prichádza jadro, čiže ,,kôstka“. Ak nevieme momentálne jednoducho, a viac menej logicky,vysvetliť ako vznikol Svet, dočasne obídeme tento problém s tým, že súčastná globálna znalosť ľudstva ,,na to nemá“ a budúcnosť nám MOŽNO dá odpovede…

  A vyriešili sme ,,obezličkou“ ľudstvu prípustné konštatovanie, že BOH neexistuje, lebo Svet tu je aj bez jeho pričinenia a nemusel použiť ,,na to „ani to omielané LOGOS, lebo z Logosu ani ,,hovno“ nemohlo vzniknúť.

  Logos je už len ,,vyslovená myšlienka“ a keďže túto myšlienku niekto, alebo niečo muselo ,,vypudiť“ z úložiska vzniku, muselo byť toto úložisko, kde sa myšlienka – Logos stvorila vzniknúť skôr, ako bola oná myšlienka ,,vypudená“ z úložiska…

  Zatial ,,vsjo jasno“ ???

  Je velmi pravdepodobné, že oným úložiskom, ktoré Logos vypudilo, bola lebeň napr. Protožida , ktorý v čase mimosexuálnych hrátok , pod návalom emócií, zrazu zistil, aké by to bolo FASA, keby si ,,vymyslel“ nejakú Nadprirodzenú nebytosť, ktorá by mu pomáhala v čase núdze, aby si mohol častejšie napr. zasúložiť len tak… Bez toho, aby musel splodiť ,,dieťatko“…

  ,,Organizmus“, ktorý prežil, ho nutne k tomu viedol, ako stádo dinov k vode…

  V čase jeho osobnej prosperity by sa mohla oná Nebytosť volne popásať vo Večných lovištiach, aby nezavadzala a nekecala mu do jeho životných funkcií, či chtíčov…

  Ano, Vendo, ,,Eto vazmóžno“, a je zrejmé , že aj tadiaľto vedia cesta . A ako vieš, nie je dôležitá cesta, ale CIEĽ …
  Nikotín 2,37 D/e …

  1. Však Vy si s tím, pane GN poradíte. Vaše odpověď je toho důkazem. A zkuste, až to Vaše „nové“ bude hotové, dát to i sem na gnosis.

   Trochu Vás brzdí „Protožida“. Zkuste se nad to / nad ně / povznést. Zkuste si říci – oni nic nevěděli, to jen já vím všechno. A co nevím? To okecám.

   A zkuste si Vaši Nebytnost přestat personifikovat. To Vás stále sráží k jen fyzické = pomíjivé podstatě a Váš mozek, při vší úctě k němu, se dál, než je tento svět, nedostane. Takhle to nové náboženství nevznikne.

   A přečtěte si evangelium Jana – Prolog. Může Vám to dosti pomoci !

 8. Venda,

  nič v dobrom, ale Ty si ,,nanapraviteľný“. Ohaňaš sa kresťanskými
  ,,tradíciami“ , ktoré nemajú žiadnu ,,výpovednú“ hodnotu, pretože nie sú podložené akýmkolvek historickým písomným dokladom,z nezávislého zdroja.

  O Jankovi z Galilei vieme že sa asi narodil a asi zomrel okolo roku 100 a že vraj bol rybárom. Zomrel vraj prirodzenou smrťou, hoci ho pred tým ,,varili“ vo vriacom oleji. Z kotla vraj vyšiel, akoby sa práve okúpal v čerstvej bystrinke – hotový zázrak, o ktorom samozrejme nie je relevantný záznam z nezávislého zdroja, okrem ,,všeobecných kresťanských kecov“……

  Nie je nikde doložené, že vedel čítať a písať. Po roku 330 sa ,,zachovali“ nejaké prepisy prepisov, ktoré vraj tento Protožid napísal. V akom jazyku, bol písaný jeho pôvodný text , to sa nepodarilo zistiť…

  ,,Jeho“ texty o budúcnosti vykazujú také ,,hovadiny, fantazmagórie a bludy“,že podľa mňa musel byť ,,pod vplyvom“. Nie raz, či dva krát po sebe, ale trvalo…

  Jedinou omluvou je asi skutočnosť, že to nepísal ON, ale kolektív zakladateľov ,,kresťanskej sekty“ niekoľko desiatok , či stoviek rokov ,,po ukončení svojej pozemskej púti“…

  A stále platí , tak nám PánBožko pomáhaj …

  1. ad./….Ohaňaš sa kresťanskými ,,tradíciami“ , ktoré nemajú žiadnu ,,výpovednú“ hodnotu, pretože nie sú podložené akýmkolvek historickým písomným dokladom,z nezávislého zdroja.“

   Jaké nezávislé zdroje máte na mysli ? Třeba něco o vzniku křesťanství z písemného zdroje té doby / před cca 2000 léty / ze staré Číny, z Japonska, z Peru ? To by bylo pro Vás dost nezávislé ? A nebo by stačilo něco třeba z 2.-3.století n.l. z Řecka či Říma nebo Persie ? V jakém jazyce chcete /pro Vás / ty zdroje – řečtina, kopština, aramejština ?? Chcete předkřesťanské zdroje nebo manichejsko-křesťanské spisy. A nebo spisy Mandejců? Prozraďte, prosím, jestli jste to myslel vážně.

   ad./
   …..O Jankovi z Galilei vieme že sa asi narodil a asi zomrel okolo roku 100″

   Již jen tato Vaše věta je zajímavá v tom, že píšete „víme, že se asi narodil a asi zemřel….“ ? Jak moc je to důležité ? A ještě dotaz – píšete – my vieme, kdo to je my? Máte nějakou vědeckou skupinu, která se zabývá všemi muži jména „Jan“, kteří žili v době Ježíše či těsně po něm a kteří jsou uváděni v souvislosti se spisy té doby? A co Vy o něm víte – je to podle Vás Jan, který zemřel mučednickou smrtí v Efezu a nebo jiný Jan, který byl spolu se svým bratrem Jakubem zabit židy, mučednickou smrtí v Jeruzalémě?

   Poslední připomínka k Vašemu sdělení:
   „Jedinou omluvou je asi skutočnosť, že to nepísal ON, ale kolektív zakladateľov ,,kresťanskej sekty“ niekoľko desiatok , či stoviek rokov ,,po ukončení svojej pozemskej púti“…“

   Takže něco napsal kolektiv zakladatelů….několik desítek či stovek let po ukončení své pozemské pouti…. !! Tedy po smrti to napísali ?? Zázrak, že ?

   Pane GN, můžete mi uvést, a to budou určitě ty nezávislé zdroje, jak se ke křesťanství v jeho počátečním vývoji – tedy 2. až 4.století n.l. stavěli Slováci?

   I Vám ať Bůh pomáhá.

   Václav Žáček

 9. Vendo,

  Ty si so mňa robíš srandičky, lebo ja dobre viem, že Ty vieš, že ja viem , kto je to ten Janko z Galilei, lebo tá nápoveda ,,o varení v kotli s olejom“ sa neprihodila ani môjmu liblingovi Jankovi Hraškovi…

  A tie …nepodloženia historickým písomným dokladom, z nezávislého zdroja, je pripomienka, že nikde sa jeho meno , či udalosť s ním spájaná i keby len jednovetná od nejakého rímskeho historika tých čias, či toho ,,židovskorímského“
  opisovača udalostí okolo tej inkriminovanej doby , sa nikde nenašla…

  Ten Flávius vo svojich pamätiach spomína aj niekolko čudákov a pomätencov , ktorí sa volali Ježišovia, lebo to bolo vtedy bežné meno v protožidovskej komunite…

  Ale o tom ,,Jankovi“ nie je nič. Ten ,,vizionár“ z Ježiškovej družiny nie je nikde ani len v náznakoch spomenutý .

  Je to asi len smola, či ,,bezcennosť onoho evangelistu“ v reálnej to dobe historickej…

  A tá veta:
  …Tedy po smrti to napísali ?? Zázrak, že ?

  Bol by, ale ani tu sa zázrak nekoná. Z celého môjho textu vyplýva, že texty ktoré boli v evanjéliách ,,Jankovi“ pripisované, mu boli ,,poprilepované“ až po desiatkach, či stoviek rokoch po jeho – Jankovej virtuálnej smrti…

  Takže , čo teraz s ním? S tým rybárom Jankom z Galilei, ktorý videl ,,budúcnosť“.
  Môj názor, prd cítil, nie že by ,,HO“ videl…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference