mapa stránek || vyhledávání

Negativní síla. Existuje? Působí?

Již na samém počátku mého psaní článků zde, v části webu Gnosis „Hledání Světla“, jsem považoval za nutné upozornit, podle svého poznání, na existenci fenoménu dobra a zla v nás, v lidech. Opět až dole pod článkem najdete odkazy na mé dva dřívější ryze amatérské pokusy něco v tomto závažném tématu zdejším čtenářům sdělit. Jsou již více jak pět let staré, a tak i proto si myslím, že nastal čas je doplnit. Pokusím se znovu hledat v působení negativní síly /má mnoho jmen – viz. dále/ a existenci jejího věrného sluhy, hříchu.

Michael Pacher (1430-1498) - Pokušení KristaHřích a Satan. Obé spolu velmi úzce souvisí a snad se čtenář dostane až k vysvětlení, které může pomoci k pochopení tohoto spojení. Je velkým hlavolamem a také dosti značným paradoxem, jak Bůh, o kterém se říká, že je naplněním lásky, že je milostivý, že je to blaženost a sám mír, vytvořil stvoření, kde je mezi lidmi tolik nenávisti, sobeckosti, nesouladů, úkladů a utrpení. Šlo by to jednoduše vysvětlit tak, že v tomto světě proti sobě stojí neslučitelné polarity; láska a nenávist, radost a smutek, spokojenost a nespokojenost, laskavost a zlá vůle, hlad a nasycenost, bohatství a chudoba, mír a válka, vůně a zápach, zdraví a nemoc…? Dokonce i živočišné druhy, které jsou nedílnou součástí celé říše stvoření, žijí neustále ve strachu, kdy se stanou potravou pro ty silnější. Jeden tvor se zmocňuje druhého a je tam jeden cíl – sníst nebo být sněden. Život má svoji jedinečnou cenu pro každé stvoření a smrt, ta se dá potkat tak velmi lehce.

Nad říší zvířat stojí člověk. Velmi zanedbatelné procento úmrtí lidí má příčinu být sežrán – zabit predátorem. Ale sám sobě a též i jiným člověk škodí, a to velmi často a také velmi sofistikovaně. To je zcela běžné – viz. stovky zpráv a informací denně křičících z médií, kde faktor vědomé vůle životu škodit, či ho zničit, hraje důležitou roli. Nutné dodat, že se za tím většinou skrývá touha po moci, po uznání a bohatství… atd. I ti nejbohatší lidé, žijící v nesmírném blahobytu a zdánlivém bezpečí, se ale mohou obávat, a obávají se, že o své bohatství přijdou, revolucí, požárem, záplavami a nebo přijde zloděj či daňový úředník. Slavní lidé dělají vše proto, aby jejich popularita neklesala, jsou na ni velmi závislí. A mladí a krásní, kteří dnes nabízejí své tělo a tvář do reklam, ti nenávidí zatím jen vrásky a šediny. A oproti tomu chudobný člověk? Obává se často a s hrůzou dalšího dne, co vůbec bude jíst, kde bude spát, jak zabezpečí tím nejzákladnějším svoji rodinu, zda nepřijde nemoc a s ní další trápení.

Základní otázka zůstává – proč Bůh stvořil toto stvoření, kde ani štěstí, ani utrpení nevykazují žádný vztah k dokonalé lásce, která, jak se často říká a píše, tvoří Jeho absolutní podstatu. Vědec, matematik, fyzik, chemik… či další, i ti by si mohli položit obdobnou otázku. U vědců však není vzorec pro míru této lásky, žádné jednotky či míry, které jsou nutné pro poměření množství, tvaru, velikosti či vlastností. Tedy zdá se snad, že Bůh zcela selhal v tom, aby se s dušemi obývajícími tento svět podělil o své nejlepší vlastnosti? Jestliže je Bůh Největším Pánem, je tedy absolutně zodpovědný za všechno, co se děje v Jeho stvoření? A jak je ve všem a jak je prvotním hybatelem všech věcí, dějů a procesů od počátku, mohlo by se říci – napsat, že je i stvořitelem utrpení, bídy či nenávisti. Proč ne? Jak by totiž On nebyl tím stvořitelem této negativity, mohl by být tím Nejvyšším? Jak tomu všemu rozumět?

Přečetl jsem mnoho knih a časem se v nich dokázal i orientovat. Tu více, tu méně. Jedno v nich hraje svoji obrovskou důležitost, která potěší ty, kteří spolu se mnou věří v Nejvyššího Pána, v Boha Lásky, Jednoty a Harmonie. Stvoření je uspořádané v rozsáhlých hierarchiích, kde všechny její úrovně a substance čerpají jedinečnou sílu z tohoto Největšího Pána, ale zároveň se však, v rámci svých přidělených regionů, chovají zcela autonomně. Pro pochopení jsou důležité tyto myšlenky: Tak, jako každý jeden člověk zde, v našem stvoření koná, jakoby měl zcela svobodnou vůli a požíval vlastní nezávislou identitu, tak současně jsou však všichni lidé a všechny projevy života univerzálními silami a zákony přírody svázáni v jeden jediný celek. A tak i vládcové všech regionů a hierarchií v tomto uspořádání stvoření konají v rámci vůle Nejvyššího Pána, ale se zdánlivou nezávislostí. Naším rozumem však chápeme /často stěží/ dění v té nejnižší části stvoření. Směrem vzhůru se pravé podstaty a zákonitosti otevírají k poznání jen nemnohým lidským duším.

Satan! Jeden z těchto nižších vládců požívající sil Pána, je tím, který lidský život, člověka /a nejen jeho/, ovlivňuje nejvíce. Již v mnoha článcích a v diskuzi jsem se na něj odvolával jako na Negativní Sílu, což je v pojetí logiky, v polaritě světa, zřejmý opak síly pozitivní. Lze na něj najít modernější pojmenování v naukách o duši, které zní Univerzální Mysl a další, ale to bych odbočoval jinam, do jiných, značně vzdálených věků a kultur. Mimo zmíněného Satana má ve známé Bibli mnohé pojmenování, jakým je Belzebub, Ďábel, Kníže světa, Kníže ďáblů, Nepřítel, Zloduch, Zlý, Kníže temnot, Had… Pokud je pravdivý záznam evangelií, tak v podobenství o rozsévači se například o něm Ježíš Kristus v Markově evangeliu vyjadřuje jako o Satanovi, v Matoušovi hovoří o Tom Zlém a evangelista Lukáš má pro něj ve stejné souvislosti jméno Ďábel.

Mým záměrem napsat článek s tímto názvem má za cíl zdůraznit, že Negativní Síla, ať je pojmenována jakkoliv, existuje. Jejím hlavním nástrojem v lidských bytostech je mysl. Ta může svým smyslným konáním vytvářet HŘÍCH, jako konání s výsledkem, který se neslučuje s atributy Lásky, Jednoty a Harmonie. Role lidské duše, té, která je podstatou života, která čerpá Sílu z Ducha a která má Boha milovat, se tak dostává do područí špatného a hříšného konání. Hřích jako příčina je pak tou setbou, která vyvolává u člověka následek v podobě špatné sklizně. Co zaseješ, to sklidíš.

Možná si někdo uvědomuje z dosud napsaného až nepochopitelný paradox, že Negativní Síla koná v rámci Božské vůle. Vysvětlení by mohlo spočívat v tom, že úkolem této Síly je plnit zadání Boha; ten Satanovi přikázal, aby udržoval celkovou rovnováhu ve stvoření, držel duše svázané (čím?) ve svém nižším panství a bránil jim v (předčasném) úniku a též i v návratu k Němu. (Některým duším je již známo tajemství, ví, jaký živý chléb mají jíst, ví o poznání pravdy, která je učiní svobodnými…)

Na úrovni lidí se do sféry nástrojů „Toho Zlého“ zahrnuje paměť, intelekt, emoce, myšlenky, předvídavost, rozlišování, intuice a další mentální vlastnosti, energie a sklony. To celé zahrnuje lidské slabosti i silné stránky. A vše, co považujeme za lidské, je vyjádřené prostřednictvím těla a jeho různých smyslových a pohybových funkcí. Tělo je tak ve skutečnosti venkovním vyjádřením, anebo manifestací mentálních schopností a vlastností. A to vše, a to je velmi důležité, je součástí Satanova systému, kterým tu On nad námi vládne. Kdo by neznal rčení, že někomu byla vnuknuta zlá myšlenka, že podlehla svodům svého chtíče, že neodolali pokušení…; ano, takto to nabízí lidská mysl, agent Negativní Síly! Člověk pak buď odolá a nebo podlehne. A pak koná v hříchu.

Je neskonale složité pochopit, jak Ďábel může konat v rámci božské vůle??? Trocha vědy z „Vědy o duši“ nemusí pro ujasnění uškodit. Představuji si Negativní Sílu jako absolutně supervýkonný, ultralogický megapočítač, fungující v celém stvoření. Řídí se jediným svrchovaným zákonem, který funguje v „jeho“ daném regionu – úrovni; kauzalitou, což je mnohorozměrný, mnohoplošný, superdynamický „zákon příčiny a následku“. Právě tak, jako film v promítacím přístroji rozděluje bílé světlo z xenonové lampy na množství barevných obrazců na plátně, i Univerzální mysl /jako jinak pojmenovaná Negativní Síla/ rozděluje Jednotu Boží tvořivé Síly na miliardy tancujících, kauzálně propojených „částí“. A tedy vše, co se stane v říši Negativní Síly /Univerzální Mysli/, se stane z nějakého „důvodu“. Za vším je vždy nějaká příčina. A jak se všechny skutky a události dějí, mají i jim zodpovídající důsledky. To je základní zákon Univerzální Mysli a zjevně působí právě ve světě hmoty, nejposlednějšího uspořádání ve stvořené hierarchii, kde je vidět, že všechny ostatní přírodní zákony, kterým člověk rozumí, tento nejvyšší princip potvrzují. Všechno, co se tu děje, má příčinu, vlastně celý komplex příčin, které jsou samy o sobě jen částmi nekonečného bludiště a složité sítě příčin a následků. A zbývá jen dodat, že nechť každý člověk dělá cokoliv, vše má svůj původ v mysli, ať již jsou myšlenky či mentální pochody jakkoliv prchavé. Ať se člověku stane cokoliv, ve větší či v menší míře to jeho mysl ovlivní a zanechá to v ní jistý otisk.

Více je pak zde o dobru a zlu a také o vášních mysli. Po přečtení lze odvodit rozsah toho, co nazývám hříšné chování a jednání, které zde pak lidskou duší drží v zajetí opakujících se zrození. Tento svět – náš hmotný, astrální a kauzální tvoří oblasti, ze kterých se nedá z vlastní vůle odejít. Podmínkou výstupu je to, že veškeré dluhy individuální duše tu budou zaplaceny – vyrovnány do posledního haléře. Zde jsou odkazy na mé dřívější články:

https://hledani.gnosis.cz/dobro-a-zlo-aneb-pozitivni-ci-negativni-v-nas-1-cast/
https://hledani.gnosis.cz/dobro-a-zlo-aneb-pozitivni-ci-negativni-v-nas-2-cast/
 

Václav Žáček /Venda/

/zpracováno podle vlastního poznání a knih učení Sant Mat/
 

P.S. Jediným únikem od břemena hříchu a z oblasti, kde neustále existuje spravedlivý koloběh rození se a smrti, je spása, kterou nám nabízí osvícený Spasitel. Ten má stejnou podstatu jako Slovo a k jeho působení je povoláván Bohem. Z prvorozeného Slova, jako tvůrčí Síly Ducha Svatého, vychází SYN, přichází na svět a je připraven osvobodit duše, které jsou k odchodu připraveny. A to je obrovská naděje a současně i cíl života. Vítězství nad Negativní Silou a hříchem.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.8
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

213 komentářů

 1. Anonym,

  Ty sa nezdáš, ale máš toho za ušáma asi dosť, keď píšeš v náznakoch, ako ten virtuálny Ježišťok…

  Nechceľ snáj povedať, že si sa dotkol aj JEHO a on Ti jednu neuvalil, lebo dotknúť sa JEHO je z materiálneho hľadiska ,,skoro nemožné“. Uváž len, to je to isté ako dotknúť sa ,,fyzicky“ kapitána Nema, či ,,Pätnásťročného kapitáňa“, či toho Cyborga Duchtanšpytlíka II..

  Takže, anonyme vyslyš nás a povedz pár vierohodných príbehov. Ale ja si želám len príbehy s Poučením. Tie príbehy bez Poučenia z krízového vývoja sme sa načítali od autorov, ktorí vymysleli Ježišťoka až, až…

  Takže , ja som samé OKO, lebo keby si to povedal len tak do monitora, bolo ,,by to hovno platné“…

  Dúfam, že chápeš…

  1. Gilgamešova noho,

   Ale ja si želám len príbehy s Poučením…

   Vždyť jeden už jsem Ti dal:
   Tvá víra není sranda – a poučení: dobře ji pěstuj.
   Co sis z toho vzal?

   Přidám Ti ještě jeden příběh:
   Bez vzduchu nepřežiješ ani pět minut.
   Poučení si vyvoď sám.

 2. Anonym,

  Kristove husličky, ale tie vety nemajú zmysel, nie sú performystické, nemajú ani to obyknoviennie pomučenia, ktoré súdruhovia z opačného tábora tak úprimne milovali…

  Zamysli sa, čo si napísal. ,,Tvá víra není sranda, či: Bez vzduchu nepřežiješ ani pět minut.

  To je podobné, ako by si povedal : Voda je nadľahčovaná protosilou, ktorá je adekvátna váhe Nehmotnej nebytosti , do nej ponorenej, bez jej súhlasu..

  Vocas tu ide ??? Kde je ,,das pointuš“ ?

  Vieš, že aj vtip bez pointuša je len zhlukom písmen ???

  Takže ešte jeden pokus. A preháňaj, zveličuj, na čo Ti Tvoja ,,duša“ stačí…

  Ale to Poučenie, no prepáč to musá byť…

  1. Gilgamešova noho,

   Ale to Poučenie, no prepáč to musá byť…

   Vždyť ty jsi k poučením úplně hluchý.
   Vzduch se Tě doslova bytostně týká – a Ty nejsi schopen to ocenit.
   Jak by sis mohl cenit cizích zkušeností, které se Tě vůbec netýkají?

   Až si vydoluješ vlastní zkušenosti, teprve pak pro Tebe budou mít cenu.

 3. “ ….není přesýpat kam….“
  Ve sběrných surovinách je ještě místo.

 4. Anonym,píšeš:

  …Vždyť ty jsi k poučením úplně hluchý..

  Musím uznať, že sa snažíš a točíš slová, ale ja som odolný aj proti tónom verklíku. Takže nalejme si čistého vína – ryzlingu valašského. ..

  Nie si sachopný dať nejaké refernčné poučenia : Napr. aj to Tvoje :…Tvá víra není sranda..

  To je zhluk náhodných písmen a darmo ich vnímam očami, neviem si tie písmenká pretransformovať do zrozumiteľnej reči..

  To je niečo iné, ako sa stalo Hospodinovi, keď zvolal: Budiž lucifída a ono sa niečo rozsvietilo, lebo na druhej strane bola nejaká ,,chápahúca“ NN a …

  Asi to nesadlo ,,ako riť na šerbel“ a nedošlo k otvoreniu ,, plantimieny“ na klopkanie. Klopkanie musí mať aj nejaký rytmus a musí byť v tónine ,, avokáda“…

  Zatiaľ to ,,vysiera“ tak, že TY o voze a JA o koze…

  Nechcem ani pomyslieť na možnosť, že si len nedávno opustil Ústav Mudr. Chocholouška a ešte nie si aklimatizovaný…

  Takže čau starouši…

  1. Gilgamešova noho,

   Nie si sachopný dať nejaké refernčné poučenia…

   Vždyť Ty jsi poučení-vzdorný. Jen malounko jsem Tě otestoval – a už vytahuješ Chocholouška.

   Takže Ti nyní dávám poslední poučení:
   Když jsi na té úrovni,že poučení jsi schopen chápat, žádné nepotřebuješ.
   (Do té doby jsi poučením nepoučitelný a opratě učení drží Zkušenost.)

 5. Souhlasím s perlou, kterou jste vyslovil… „Proto je třeba zbavit se karmy (nekonat) a tím nehřešit.“

  Takže podle této perly je největším superhříšníkem Bůh, který se v konání ještě nezastavil…
  Otče, odpusť jim, neb nevědí, co činí.

  1. Podle této perly Bůh nekoná nic. Abychom se k němu přiblížili, musíme vyhasnout a přestat konat.
   Howgh!

   1. Ano, přestanete-li konat, potažmo i dýchat, určitě se přiblížíte Bohu…
    A pak mu můžete vysvětlit, jak je pro nás, konající – s jeho konáním – špatným příkladem.

  2. Pane JK, chápu Vaše nepochopení a díky za Vaši modlitbu.

   Víte či nevíte, kdybyste četl mou diskuzi s tím pozorovatelem DSČN, jak se navezl do tématu, jak pak mnohé, na co se i ptal přecházel místo odpovědi mlčením či jak po mém vstřícném příspěvku mne ihned zase nazval nechápavým, tak najednou napíše, i když to teď popíšu možná jinak – vyčištění karmy, nekonání, nevytváření hříchu. Víte jak mne potěšilo v jeho přívalu stupidit s galaktickou slípkou počínaje a konče invektivami, že, i když možná neví nic o vyčištění poháru, o přípravě těch lamp….atd., že se takto projevil?

   No ale jeho diskuze pro mne skončila, můj obdiv k jeho znalostem nepochopil,objasňovat nic nebude a já mám používat hlavu, kterou mám na krku. Tak jsem bez dalšího diskutéra.

   Tak to jen pro malinkaté vysvětlení.
   „lékaře potřebují nemocní, ne zdraví“

   Mějte se fajn

 6. Vendo,

  veta, ktorú si napísal, nepochopím: Že vraj : „lékaře potřebují nemocní, ne zdraví“..

  Neviem ako si Ty s medicinbalom, ale podľa mňa Nemoc je len a len nedostatkom Zdravia u každého jednotlivca, teda v tele z hliny Edenu , keď berieme 100% -né zdravie ako etalón …

  Je to presne tak, ako so Svetlom. Tma je len a len nedostatok Svetla v určitom priestore ..

  Na rozdiel od Tmy a Svetla, človek má aj Modzeg a vie, že má možnosť preventívnych prehliadok, keďže si platil ,,TO“ zdravotné poistenia a vie, že teplota je vonkajší prejav, boja bielychj krvníkov so všetkými bacilmi tohoto Sveta a že bolesť znamenú úbytok Blaha v tele z hliny Edenu…

  Takže len duševne, čiže momentálne zaostalí člobrdovia si myslia, že : „lékaře potřebují nemocní, ne zdraví“..

  To si mysleli aj ľudkovia v biblických časoch. Teraz však žijeme v období ,,reštavrovania kapitalizmu“, proti ktorému ešte aj naša generácia bola ,,ochotná“ zviesť boj muža proti mužovi a neváham povedať, že aj proti žene z tohoto Sveta..

  A čo včul ???

  Bože môj, už si nás naozaj opustil, ako to tvrdia Svedkovia Hospodinoví???

  1. Noho,
   na titulní straně dnešního vydání MF Dnes je článkem s alarmem – „Chybí 800 psychiatrů“.

   U vás na Slovensku to musí být asi podstatně horší, když si tak čtu ty Vaše plky.

   1. ad.: Neviem ako si Ty s medicinbalom, ale podľa mňa Nemoc je len a len nedostatkom Zdravia u každého jednotlivca, teda v tele z hliny Edenu , keď berieme 100% -né zdravie ako etalón …

    Je to presne tak, ako so Svetlom. Tma je len a len nedostatok Svetla v určitom priestore ..

    Vendo,
    nevím, proč posíláte GN hned k psychiatrovi. Vždyť má tak krásné myšlenky, které tu Vy, zasvěcený, hlásáte.
    Slovo (světlo) = 100% zdraví
    Kde Slovo už není slyšet (resp. tma) = nemoc

    1. Já posílám pana GN k psychiatrovi?

    2. Ano, posíláte.

     ad.:„Chybí 800 psychiatrů“.

     U vás na Slovensku to musí být asi podstatně horší, když si tak čtu ty Vaše plky.

    3. S dovolením, já to chápu tak, že GN není jest posílán k psychiatrovi, protože psychiatři jsou v podstatě blázni a byli v počtu 800 ks přestěhováni do Choholouškovic ústavů…
     Venda chce zajisté naznačit, že na Slovensku zbyl již poslední psychiatr, který působí v diskuzích i zde, tedy GN…
     Hmmm, jenže to by znamenalo, že Venda považuje GN za blázna…

     No, to je teda gulage, tož jak to teda vlastně je? Zapeklité dilema…

    4. ad.: No, to je teda gulage, tož jak to teda vlastně je? Zapeklité dilema…

     Je to stejné dilema, když se zeptal AuV Pardala, jestli není převtělený z indické krávy. Budeme tu mít pár dní o čem mluvit.

    5. ad: Je to stejné dilema, když se zeptal AuV Pardala, jestli není převtělený z indické krávy…

     Žjúúú, takže český Pardal z indické krávy? Noooo, inkarnačně a vývojově to možné je, není-liž pravda?

     Již Werich tvrdil, že bejvával kámen, z něj tuším byl zroben patník a pak nějaký hafko ho osprchoval…ba co více, již v onu dobu slavných forbín přiznal, že byl kráva (česká) a než ho zlý kulak udojil k smrti, přeběhl do JZD…

     Zde možná AuV našel inspiraci…ovšem – Pardal se, v tom případě, nemá za co stydět! Být v podobné 3D projekci s Werichem, to není nic až tak hanlivého, což?

 7. @ – Číslo 5 – 20.4.2017 (15:45)

  Krásné. Opravdu krásné. Dilema? Ale jděte. Pouze metoda paradoxní intence.

  ps: Mezi náma, Zasvěcený Venda by toho tak rád chtěl naznačit tolik a takové kvantum, že by to jednoho „nezasvěceného“ zabilo.

  1. ad: …Zasvěcený Venda by toho tak rád chtěl naznačit tolik a takové kvantum, že by to jednoho „nezasvěceného“ zabilo…

   Jojojo…Je faktum, že Venda na gnosisu šéfuje, co do množství příspěvků. Ofšem – každý nechť si vybere, zda mu nabízené něco dá navíc nebo se nechá otrávit…
   Naštěstí je zde možnost diskuze a všichni tsunamizovaní se mohou vynořit a klást zde své vlastní vhledy, náhledy, pohledy, ba i nadhledy a podhledy…

   1. @ – Ofšem – každý nechť si vybere, zda mu nabízené něco dá navíc nebo se nechá otrávit…

    Tak to jistě a zcela bez debat. Ano, každý nechť si vybere, aneb podle vkusu každého soudruha, přece.

    1. Ano, ano, někteří sou druzí, jiní zase třetí a není výjimkou, že mnozí bývají buď první nebo čtvrtí a dál… Já například jsem nezasvěcený, a proto nediskutuji k převážně kopírovaným a na všemožné zdroje aj odkazy se odvolávajícím článkům…
     Ale baví mě sledovat diskutující, protože v jejich příspěvcích a reakcích se tvoří ty pravé perly mezilidské komunikace…
     Parafráze na jednu ze skladeb Kabátů – kdyby Vendy (nejen) články nebyly, to bysme se nudili…

 8. Sláva, sláva, sláva, lid různý tu komentáře dává.
  Jen kdyby bylo možné prokouknout, co mají komentáře poskytnout.

  …..aneb, „Zachraňme ne vojína Ryana,“, ale Gilgamešovu Nohu, od bércových vředů, od křečových žil, též i od psychiatrů, aby tu v plné kondici, ten šáša Zemeplacky, byl.

  1. Gilgamešovu nohu netřeba zachraňovat. Postupem času se ukázalo, že to má v hlavě docela srovnané a že je docela inteligentní. Což se o jiných diskutérech říci nedá…

   1. Což se o některých jiných diskutérech říci nedá…

    1. Velmi dobře odpozorováno, šouhlasím, podepisuji a přidávám „berana“!

  2. Hele, AuVéčko, tak tohle je vůči GéeN ubohá podpásovka! Chápu, že lze za talíř zdravých buchet, bylinkový čaj a čumendu na sportovní dění v TV podržet tašku, ale v tomto případě tvé IQ kleslo na úroveň opadávajícího listí…
   Styď se, plantážníku, za tenhle humusoidní výzvratek z tebe bude v příštím životě maximálně indická kráva nebo lépe – arabská koza!!!

 9. AuV, píšeš:

  ….ale Gilgamešovu Nohu, od bércových vředů, od křečových žil, též i od psychiatrů, aby tu v plné kondici, ten šáša Zemeplacky, byl..

  Tvoje makké a čisté srdce sa mi ,,rozlieva“ na dlani, keď čítam Tvoje úprimné želaníčka, ktoré si adresoival mne , ale ktoré určite obišli Tvojho Pána, lebo modlitbičky, prosbičky, ON poovažuje za aktuš ,,korupcie“…

  Preto radšej svojmu Pánovi dávaj, akoby si sa mal ponížiť k žobraniu a otravovaniu JEHO za to, čo aj tak raz dostaneš…
  Drui 23.2

  Len mám ešte pripomienku. Mohol si do želaníčok vložiť i pozitívum, napr. aby ,,mi ešte dlho, ale zase nie trvale stál“ a bolo by to K.O, alebo O.K ???

  A ináč doma, či u Vendy stále a furt K.O ???

 10. Máme tady zajímavou pardalovinu: Energie je hmotné podstaty, v české mysli vepřo-knedlo-zelo + B12 (Budvar). Když se energie nedodává, tělo umře a mysl též zaniká…

  Ano, některé mysli si myslí, že jsou živeny vepřem-knedlem-zelem-pivem stejně jako „jejich“ těla, ale pravdu nemají. Mysl je živena úplně jinou energií, než tělo. Proto vyčerpané a pochroumané tělo může mít zcela výkonnou mysl (viz například Stephen Hawking) a naopak.

  Když duše „neutáhne“ distribuci energie pro tělo (takže jeho orgány přestanou být funkční), nemá důvod v těle zůstávat a odchází. Nezaniká, odchází – i s myslí, která tvoří její významnou složku a je (stejně jako duše) lidskému oku neviditelná.

  1. ad.: Energie je hmotné podstaty

   Ano, energie je skutečně hmotné podstaty.

   ad.: Nezaniká, odchází – i s myslí

   To je Vaše víra. Máte pro toto tvrzení nějaké logické argumenty? A co tu duši tedy živí? Všechno potřebuje energii. Za života je to to vepřo-knedlo-zelo a po smrti mozku žije z čeho?

   1. Vy si myslíte, že řidič je živen benzínem, stejně jako jeho auto?
    Anebo Bůh že je živen vepřem-knedlem-zelem?

    1. Trochu jsem z těch logických argumentů vedle. Auto živí benzín, řidiče živí vepřo-knedlo-zelo. A kdo živí tu duši? Nějak jsem to nepochopil.

    2. Velký pozorovateľ kto živí dušu ? Duša je predsa samoživiteľka – je ženského rodu , preto sa ako drvivá väčšina žien dokáže postarať o seba sama , nechýba jej mužský dušón. Objasněno …

    3. Tak proč se všecky chcete tak vdávat, když chlapy na nic nepotřebujete?

    4. Poz.DSČN- kdo všecky sa chcú vdávat ? Kde si odbočil od duše ? Že by duša bola nekompletná a potrebovala by na svoje potvrdenie štempel alebo bumášku ?

  2. Jediné, co dodává mozku energii je glukosa z krve. A to se dokázat dá. Není glukosa a kyslík, mozek odumře asi za 6 minut. A mysl je v mozku. Měli jsme tu diskuzi o duši, nic přesvědčivého z toho nebylo. Takže šup a místo duše máme mysl, ta taky nezaniká, jen odchází. A nedivím se jí, když musí celý život být pohromadě s takovými kravinami, co se tu řeší.:)

   1. Pardale,
    jednou jsem tady nahodil téma, co je to Duch svatý. A to teprve byly kraviny!

    1. Pozorovateli DSČN,
     v tématu Duch svatý rozeznáváte kraviny, ale v této pardalovině ne:
     Jediné, co dodává mozku energii je glukosa z krve. A to se dokázat dá. Není glukosa a kyslík, mozek odumře asi za 6 minut. A mysl je v mozku…

     Ta kravina tkví v tom, že mysl sice je v mozku, ale není totéž, co mozek. Takže výživa mozku není totožná s výživou mysli.

     Jinak by uvedená pardalovina v důsledku znamenala:
     Čím více glukózy, tím živenější mozek, čím více živený mozek, tím více mysli.
     A je tady nová modla pro lidskou mysl: glukóza, protože bez ní by mysl nebyla.
     (Navíc, jak by asi musel být podle pardalovin retardovaný Bůh dřív, než glukózu vymyslel a stvořil…)

     Samozřejmě, že pro dobrý výkon v různých prostředích je zapotřebí příslušný a dobrý nástroj, ale nástroj (mozek) není totéž, co výkon (mysl)a pro tvorbu obou se nepoužívá stejná energie.

     Kromě toho, každý člověk má i – důležitější – srdeční mozek. Ovšem ne každý ho používá k dobrému výkonu.

    2. Je to stále dokola, mnoho keců, ale co živí duši jsem se nedozvěděl.

    3. srdečný mozek tu ešte nebol… nejaká novinka ? Ako má dobrý výkon srdečného mozgu vyzerať ? Objasni neobjasneným .

    4. Tak přestaňte kecat a používejte mozek správně – snažte se, ať vás dovede k srdci. Kdo totiž neví, že skutečné pravdy se dají pochopit jenom srdcem, ten bude pořád žít akorát ve spoustě keců.

    5. ad.: že skutečné pravdy se dají pochopit jenom srdcem

     Já raději budu používat ten mozek.
     Odpověď od Vás na to, co živí tu duši stále chybí. Ale už se nenamáhejte mlžit, stačílo.

    6. Já raději budu používat ten mozek…

     O.K., mozek je dobrý nástroj pro orientaci ve světě lží.
     Ale pro orientaci ve světě pravd je to nástroj špatný,
     tam (až odtud odejdete) budete potřebovat jiný nástroj – srdce.
     A jak asi dopadnete s netrénovaným nástrojem?
     (Podobně, jako ten, kdo ve světě lží má netrénovaný mozek.)

     Nehledě k tomu, že i na tomto webu jste úplně zbytečně,
     pokud se budete snažit chápat duchovní pravdy špatným nástrojem.
     Nemůže vás to posunout ani o chlup (což se zatím děje).
     A totéž platí pro všechny, kteří jsou hrdí na své mozky.
     Copak to nevidíte?

     Buďte chytří jako hadi (mozek) a mírní jako holubice (srdce).

    7. Opět jenom mlha.
     ad.: (až odtud odejdete) budete potřebovat jiný nástroj – srdce.

     Já Vás můžu ujistit, že tam srdce potřebovat nebudete. To budou požírat červi 2 m pod zemí.

    8. Takhle to dopadá, když sveřepě používáte špatný nástroj:

     Já Vás můžu ujistit, že tam srdce potřebovat nebudete. To budou požírat červi 2 m pod zemí…

     Vy si myslíte, že vaše srdce vzniklo „samo“ a tluče „samo“?

     Veškerou hmotu ve vašem těle oživuje duše – doslova je to tak, že hmota těla, na kterou nemá vliv duše, odumírá (důkazem jsou všechny amputace).
     Proto vaše duše musí mít srdce, jinak by masité srdce nemohla oživovat.
     A srdce duše žádní červi nežerou.
     Zároveň vaší myslí můžete ovlivňovat jen srdce duše, což následně ovlivňuje stav masitého srdce (a proto například stresy mohou vyvolat infarkt).

     Opravdu je divné, že když máte kontakt s VGS, že právě vám musím vysvětlovat tak elementární věci.

    9. ad.: že hmota těla, na kterou nemá vliv duše, odumírá (důkazem jsou všechny amputace).

     No na takový důkaz už opravdu nemám slov.

    10. VGS mi právě telepaticky sdělila, že uřezané noze chybí krev, nikoli duše.

    11. Tak do té nohy napumpujte krev a ona ožije…
     A vůbec – každou mrtvolu tak musí umět VGS spolu s vámi oživit…

    12. Pozorovateli, Duch svatý vypadá jako jitrnice, ale špejlí. Snad nemusím objasňovat letitý vtip.

    13. Jako jitrnice, ale bez špejlí. Asi jsem to neměl psát, když jsem u toho pčíknul.

 11. Pardale, je mi Vás opravdu líto. A hlavně je veliká škoda, že se Vám nepodařilo přetáhnout tu partu diskutujících k Vám, pod Váš skvělý článek : „Vesmírné záhady nesmírné“

  A takovou skvělou návnadu jste jim nabídnul a ti chlapci nic nepochopili:

  „Snímek pavučiny temné hmoty.
  http://www.osel.cz/9351-astronomove-ulovili-prvni-snimek-vesmirne-pavuciny-temne-hmoty.html
  Porušení zákona zachování energie
  http://sciencemag.cz/kosmologicka-konstanta-a-poruseni-zakona-zachovani-energie/
  Jak vznikl život, RNA může vznikat při rázové vlně dopadu asteroidu
  http://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/jak-vznikl-zivot-vse-jiz-bylo-objeveno-pred-64-lety.html

  Vždyť ti chlapci s Vámi mohli diskutovat od rána do noci. Nábožně by Vás poslouchali. GN by ani nedutal. A oni nic a drží se jako to mastné lejno podolku jejich vlastních košil. Kde jste jen udělal chybu?

  Zkuste ještě jeden nějaký pokus, prosím, rozpitvejte více vesmírné pavučiny temné hmoty, to by v tom byl sám ďas, aby se jejich tvůrčí potenciál neprojevil.

  A ještě jednou Vám upřesňuji; já jsem Vám již pod tímto článkem poděkoval. Možná jste to nepochopil, rozloučil se.

  S novým Číslem 5 v Pardalově partě porušíte zákon zachování energie a vzhůru na vepřo-zelo-knedlo!

  A prosím pozor, pozorovatel DSČN je velmi odolný, a to i rázové vlně po dopadu asteroidu.

  Jsem rád, že Vám, jako vědci, byla podle zákona stejnorodosti, vybrána taková parta.

  1. Hej hola, chlapci diskusníci, zřete a čtěte!!!

   ad:… „A oni nic a drží se jako to mastné lejno podolku jejich vlastních košil.“…

   Že by zde Nejvyššímu Duchovnímu Guruovi povolily nervy?

   1. Pokus o humor, chlapče, nic víc v tom nehledejte.
    Vím ale, že tak dobrý jako GN nikdy nebudu.

    1. Tak to beru, humor je taktéž nad zlato…díky za oslovení „chlapče“, už jsem to nějakých padesát let neslyšel, tedy nečetl ?

     Mnooo…říká se prý – nikdy neříkej nikdy…Je možné, že v další inkarnaci budete přímo sršet ostrovtipem v roli baviče celospolečenského významu…juju, kdo ví?

  2. Vendo, skvěle jste objasnil, že jste se rozloučil a já to nepochopil. A není to jedno? Spíš mě překvapuje, že zakládáte diskuzi k jinému článku pod svým článkem o negativní síle. Asi, že ta negativní síla je prostě všude. Když se mnou uvedení chlapci nediskutují o vesmíru, není to žádná tragedie. Je to neutrální postoj. Spíš je tragedie, že pod Vaším článkem se diskutuje ( kromě AuV, možná JK) proti tomu článku.
   Nadhodil jste kde se bere energie Vašeho pojmu mysl- a dál nic. To je jako nahodit prázdný háček na rybách. Chce to alespoň táhnout třpytku s trochu lesku.

   1. Nerad to píšu, ale nemáte pravdu. Mysl souvisí – je v textu článku odkaz na dva mé články, kde je dominantní, právě v souvislosti s hříchem.

    A že o mysli mnoho nevíte? Nezoufejte, jednou informace přijdou.

    Dobrou noc.

    1. Vendo, ale jo.Mysl souvisí s hříchem, klidně. Ale řeč je o té energii mysli ( duše) po smrti. Jestliže energii nemá, nemůže konat nic. Jaká to tedy je energie? Že by ta kosmická prána, co ji nikdo neviděl večer ani zrána?

    2. Vendo.
     Tak jsem to nevydržel a vykopíroval jsem si z 
     http://hledani.gnosis.cz/dobro-a-zlo-aneb-pozitivni-ci-negativni-v-nas-1-cast/
     „Začnu již tradičně. Mysl! Získává energii z DUŠE, z božské podstaty člověka, se kterou je přímo svázána. Toto naše pravé duchovní JÁ je však ve většině lidských bytostí touto myslí ovládáno, i když by tomu mělo být naopak. Je v jejím područí! Dominantní mysl je totiž směrem do hmotného světa vybavena svými smysly, které ji zprostředkovávají nejen široké pole informací, ale dávají ji prociťování a prožívání a tím i základy pro zvyky a její chtění!“

     Je to jasný. Mysl získává energii z duše, ta je nehmotná a žádnou energii nemá. Prostě blbost, ale ani ta nemůže být jednoduchá – máme ještě dominantní mysl, která řídí smysly. Myslel jsme, že smysly řídí mozek ( ten co potřebuje glukosu a kyslík a je tomu tak i u zvířat bez mysli, duše a dominantní mysli), a vida ne, smysly řídí dominantní mysl.

    3. ad.: Toto naše pravé duchovní JÁ je však ve většině lidských bytostí touto myslí ovládáno, i když by tomu mělo být naopak.

     To je stejná kravina, jak ty Staňkovy duchovní nemoci. Jestliže ta energie postupuje shora – božská podstata člověka – duše – mysl, tak jak bych se mohl té enegii protivit a být nedokonalý.

    4. Ze stejnýho zdroje –

     Mysl, jako první obal duše, je podle mystického učení dokonalých Mistrů nástrojem právě toho Satana, který to naše pravé JÁ, naši duši, potřebuje jako hybnou sílu a její proud vědomí jako oživovatele myslí lidských bytostí. Bez duše, této malé kapky božské esence, která se oddělila a nebo byla oddělena z oceánu Stvořitele, nemůže život existovat. Kde není duše, není mysl, atd. Tady by se měla ještě jednou připomenout s tím spojená definice převtělování – reinkarnace, nové a nové rození se do hmotného těla se „starou myslí“, s uloženými emočními vzorci, s naprogramovaným odžíváním naší předchozí úrody, naší karmy jako osudu! Vracení se z důvodu splacení svých předchozích dluhů!

    5. ad.: Satana, který to naše pravé JÁ, naši duši, potřebuje jako hybnou sílu a její proud vědomí jako oživovatele myslí lidských bytostí.

     Konečně došlo na myslitele Gilgamešovu nohu. Duše žere Satan. Duše je potřeba pro stravu Satana.

    6. Jsem potěšen, že jste nahlédl do mého dřívějšího článku a něco si z něho vybral.

     Smysly člověka jsou vskutku orgány fyzického těla. Nic víc za tím nehledejte. Mysli tyto smysly skutečně zprostředkovávají poznávání materiálního světa, co vidíte, co slyšíte, chuť,….atd.. Nic víc. Co zásadního proti tomu může být vysloveno?

     O energii, možná bych to lépe napsal o Síle, to velké eS má svůj účel v mé úctě k Ní, tady bylo napsáno a diskutováno již dost. Věda však ještě k těmto Silám od Boha nedošla – již jen z toho důvodu, že je ji bráněno zcela jinými silami, které ji drží v úrovni právě té nejhrubší hmoty. Je to pro ni takový uzavřený a tím i omezený kruh.

     Její snažení mi připomíná ten vtip o vědci, který zkoumá blechu. Ta má dva páry noh pro skoky. Utrhne ji jednu z těchto noh a řekne blecho skoč. Blecha skočí/ Postupně ji utrhne druhou, třetí, čtvrtou a pak řekne – blecho, skoč. Blecha neskočí. Vědec konstatuje – jestliže se utrhnou bleše všechny čtyři odrazové nohy, blecha ohluchne.

     Ale až vědec postoupí výše, do sfér přímého působení Ducha, pozná víc, třeba i jen fenomén dočasnosti pro proces změn a proměn.

     Pardale, za chvíli odjíždím pryč a tak mi prosím nepište. Plýtval byste tak svoji získanou tělesnou energií z vepřového, zelí a knedlíku.

     Díky.

    7. ad.: fenomén dočasnosti pro proces změn a proměn.

     Vendo,
     asi Vás zklamu. „fenomén dočasnosti pro proces změn a proměn“ zná každý vědec. Všechny pokusy totiž probíhají v čase.

    8. Vendo, napsal jste :“Mysl! Získává energii z DUŠE“
     To jste podle svého zvyku přešel, prostě odpověď nemáte. S energií jste vedle, tak je to najednou síla, pardon Síla s velkým S. Prostě cyklický blábol. Nevíte, co je mysl, tak se to zalepí DUŠÍ, nevíte, kde se bere ta energie, tak je z toho Síla. To je opravdu síla.
     Nejsem vědec, který trhá bleše nohy podle prastarého vtipu o sovětském vědci.
     Byl jsem dnes na srazu fakulty po mnoha letech a můžu Vás ujistit, že ti, co pracovali jako vědci většinu svého profesního života žijí normální život až na to, že jsou opravdu chytří.
     Vašim sdělením, že mysl získává energii z duše se nikdo nezabývá a nedivím se tomu.

    9. Napsal jste …..že mysl získává energii z duše se nikdo nezabývá a nedivím se tomu.

     Já se těm vědcům také nedivím, protože věda k tomu ještě zdaleka nedospěla.

     Je to jako byste chtěl Keltům v Čechách někdy ve 2.století př.n.l. vyprávět o velkém hadronovém urychlovači a co se od něj očekává.

     Lidskou DUŠI jste charakterizoval jako pouhopouhý souhrn morálních, etických, sociálních, inteligenčních, tvořivých vlastností. To hovoří za vše a pokusit se něco objasnit Vám ve vztazích kupř. jen Bůh – Slovo – Láska – Syn – Stvoření – duše – karma – reinkarnace …..? Proč bych to dělal – již se ani neptám.

     „Marnost nad marnost, všechno je marnost. ….co chybí se nedá nahradit“ /Kazatel /

     Vám chybí duchovní cesta. Je to však Vaše svobodná volba.

     Dobrou noc.

     Václav Žáček

    10. Vendo, došly argumenty, tak uvádíte vtip o vědci, který trhá bleše nohy. Prostě naznačujete, že vědci jsou primitivové, jak by moli chápat Vaše duchovno. Takže jsem Vám odpověděl, že vědci jsou chytří lidé a zabývají se vysoce smysluplnými věcmi.
     To, že Vaše představa o duši je jiná, než moje, to je v pořádku. Ale vůbec nic to nevypovídá o tom, jestli to, co říkáte Vy je pravda. Takže zase trapné ticho o podstatě diskuze. Píšete :
     1) “Mysl! Získává energii z DUŠE“
     2) „O energii, možná bych to lépe napsal o Síle, to velké eS má svůj účel v mé úctě k Ní, tady bylo napsáno a diskutováno již dost.“
     Komentář :
     Jasně, napsáno dost a hodně špatně.
     Získávání energie z duše jste si vymyslel a nevíte si s tím rady. Energie je hmotné podstaty. Jak může Vaše nehmotná duše dodávat mysli energii a ještě se mezi tím reinkarnovat? Těžko pochopím Váš výklad, když mu nerozumíte sám. A to máte na krku ještě další pojem dominantní mysl.
     Takže jak nehmotná duše dodává energii mysli? Hlavně do toho nepatlejte tu Sílu s velkým S a úctou k Ní.
     Pan JJJ.Miška blahé paměti tu měl svého času Prasílu, ale nevysvětlil taky nic. A to byl taky jak Vy silně na té duchovní cestě.
     Přeji hodně glokosy v mozku při psaní odpovědi.

    11. ad/ „Těžko pochopím Váš výklad, když mu nerozumíte sám.“

     Opravdu, těžko. Mezi námi, opakuji to poosmé, je nesmiřitelný protiklad, protichůdnost v poznávání světa. Zatímco Vy věříte v boha, kterého si lidé vymysleli ve své hlavě, já věřím v Boha, který je Stvořitelem všeho a všech, živé i neživé hmoty, zákonů poznaných a i dosud nepoznaných. Diskuze k tomu, jak se do hierarchického uspořádání stvoření, ve kterém se nacházíme nyní i my dva, konkrétní lidé, dostala duše, kde je její místo ve stvoření, kde a proč získala mysl a jaká je její funkce v té nejnižší části stvoření, je proto zcela s Vámi zbytečná. Nevěříte zrovna tak na Ducha, jako věčnou Sílu či energii, která byla na „Počátku“ a v její působení: „Všechno povstalo skrze ně /Slovo/ a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ / z evangelia Jana/ Je pro duši životadárnou silou. Vy budete chtít stále něco objasňovat a šmahem to zesměšníte či, v tom lepším případě, tomu nebudete jen věřit. Možná budete chtít i důkazy. Ale opět musím zdůraznit to, co jsem napsal mnohokráte; mé články a diskuze s různými lidmi není proto, abych někoho přesvědčil. Přinesl jsem sem, na ryze amatérské úrovni, určité poznání, ne moje, ale od mystiků, filosofů i teologů. Tak, jako se vyvíjela matematika a fyzika /teď to myslím v dobrém / podle nějakých zákonitostí, a hlavně v čase – nepřišla přece v 6.století př.n.l. jako první Einsteinova rovnice, ale třeba Pythagorova věta – tak se vyvíjelo i poznání lidí a jejich „myšlení“ o základních lidských otázkách v existenci stvoření. Například učení Véd nemuselo být před křesťanstvím, ale, bylo to tak a nic na tom nejde změnit.
     Jeden moudrý muž, nebudu teď hledat zdroj, napsal /je to volně z mých poznámek z nějakého semináře/: Každou jednotlivou bytost, od základních atomů či buněk až po nejsložitější organizované tělo a po nejvznešenější omezenou mysl, si lze představit jako bod, kde se paprsek věčného Božství setkává s diferencovanými, tělesnými emanacemi z tvořivé energie téhož Božství.

     Nejsem fyzik, abych pátral po takové energii. To přenechávám fyzikům.
     Jsem ten, který si ji chce „jen“ uvědomit.

     Pardale, Bůh je /i/ Duch. Vytvořil vše. Nechtějte prosím po mně, abych objasňoval jeho zákony, prostory, časy, energie a síly či Síly, které má a kterými disponuje. Já to nevím. V tomto stvoření, v tomto mém těle se leccos dozvím, ale není to na mé vůli a na mém přání či rozhodnutí. To vím a také vím, že nebudu pro poznání Boha studovat kvantovou fyziku či mechaniku, která popisuje jevy, jež se odehrávají převážně na atomové a subatomové úrovni. Tento její svět a proces mého poznávání se míjí. Je to pro mne oblast, kde třeba panuje fundamentální princip neurčitosti. Zajímá mne, jak popisovat například částice pouze na základě pravděpodobnostní vlnové funkce? Ne.

     Nezajímá mne dokonce ani postup a principy „výživy“ duše, síly a Síly, energie a Energie. Pro mne je důležité, že to vše funguje. Osvojil jsem si nějaké „vyšší zákony“, které nelze do matematiky a fyziky vyjádřit, se kterými současná věda nepracuje na duchovní úrovni. A tento postoj vědy mi nevadí. Ani to, že třeba duchovní úroveň neuznává.

     Mějte se dobře a přeji Vám mnoho tvůrčího poznání.

     Václav Žáček

    12. Jakýsi Anonym tu překopíroval toto od Vendy:

     „Ze stejnýho zdroje –

     Mysl, jako první obal duše, je podle mystického učení dokonalých Mistrů nástrojem právě toho Satana, který to naše pravé JÁ, naši duši, potřebuje jako hybnou sílu a její proud vědomí jako oživovatele myslí lidských bytostí. . . . . . . . . . . .

     A Vy, pozorovateli, jste si z tohou souvětí vybral jen toto :

     ad.: Satana, který to naše pravé JÁ, naši duši, potřebuje jako hybnou sílu a její proud vědomí jako oživovatele myslí lidských bytostí.

     A vyslovil naprosto hloupý závěr :

     „Konečně došlo na myslitele Gilgamešovu nohu. Duše žere Satan. Duše je potřeba pro stravu Satana.“

     Vy jste tedy pozorný Pozorovatel duchovního stavu českého národa, jen co je pravda?

    13. Vendo, já jsem psal, že si člověk stvořil Boha ve své hlavě. No a Vy jste si ve své hlavě stvořil duchovní cestu, a že svět je řízen duchem. Myšlenky na Boha v hlavě lidé mají, a to dokonce i Ti, co na něj nevěří. Neberu Vám Vaši víru křesťanskou unikátně zkříženou se Sant Mat apod. Představa, že na nikoho nepůsobíte, když jste napsal 100 článků a spoustu diskuzních příspěvků, to je taky Vaše víra. Kdyby to totiž působilo, tak byste musel nést za své dílo nějakou zodpovědnost. A to se Vám nechce. Takhle nemusíte vysvětlovat ani ty největší nesrovnalosti, a že jich bylo, konče tou myslí, co bere energii z duše. Vy jste prostě člověk, co si jen řídí své auto podle své logiky vlevo a za nic nezodpovídá.

    14. Nesdělujete nic, jen ignorujete.

     ad/….a že svět je řízen duchem.

     Já ale napsal Duch, což je velký rozdíl. Ale, komu není dáno, nepochopí…. .

     Tak snad již naše vzájemná diskuze k tomuto tématu skončila.

    15. Vendo, píšete mi opakovaně a povýšeně :“komu není dáno, nepochopí“
     Jsem rád, že alespoň Vy chápete a je Vám dáno. Nevím sice co všechno je Vám dáno, ale blíží se to tomu, že Vám hrabe z velkých písmen:“Ducha, jako věčnou Sílu , ..na „Počátku“..skrze ně /Slovo/..o Síle, to velké eS má svůj účel v mé úctě k Ní,..“

     No, že se vyká s velkým V, to bych pochopil, ale že se Niká, to asi ne.

     Píšete :“Nezajímá mne dokonce ani postup a principy „výživy“ duše, síly a Síly, energie a Energie. “

     No právě , nezajímá Vás to, ale píšte o tom. A když dojde na diskuzi, tak podstatné je, že to funguje.
     Proč vlastně diskutovat o nějakém stvoření světa, člověka, mysli, když to funguje.

 12. Pozorovatel DSČN , píšeš:

  …Všechny pokusy totiž probíhají v čase…

  Kristova noha, keby pokusy prebiehali len v čase, ale ony prebiehajú v reálnom čase a priestore..

  ..To by nábožensky založený vedec ani neskúšal, lebo mu chýba Svetlo, ktoré doniesol asi Luciferínko, keď inkriminovaný Vedec -Hospodin vykríkol ten zhluk písmen, ktoré po rôznych úpravách sa zažralo do podvedomia Európanov, na ktorých doľahla ,,ťažoba náboženského útlaku“, ako . ,,Budiž svetielko“…

  Ani tu nie jasný pointuš, či to bol len lúč Svetla, alebo kužel Svetla, ako z baterky, alebo bezbrehé plošné plytvanie Svetla…

  Svedkovia Hospodinoví o tomto prvom optickom pokuse v Mliekovej dráhe taktne mlčia, lebo nedokážu niektoré procesy pomenovať a transformovať do súčasnej reči ,,polymorfálnej aktalitnej polyfázie“…

  …Howgh…

 13. K tématu článku uvedu za sebe několik bodů vystihujících podstatu.
  -Bůh a ďábel jedno jest.
  -Člověk žije v těle boha a bůh zároveň žije v člověku.
  -Je omyl si myslet, že účelem života v této realitě je blahobyt a nebe na zemi.
  -Nic není dobré ani špatné, takto to hodnotí jen omezená egoistická mysl.
  -Jediné co trpí je pomíjející tělo a mysl, podstata lidské bytosti je duch-vědomí a toho se utrpení nedotýká. Takže utrpení ani smrt těla nic neznamenají, jen pro neprobuzené lidi zaslepené iluzí jde o něco hrozného.Věci se jednoduše dějí, a mi je máme s láskou (bez odporu)přijímat. To ale neznamená, že musíme souhlasit s čímkoli co se nám nelíbí, jen to nemáme odsuzovat. To není projev ignorance, ale moudrosti.

  Protože nemám potřebu kohokoli přesvědčovat o čemkoli a nejsem závislý na výsledku, tak je mi úplně jedno co si z mých řádek kdo vezme a nebo k tomu napíše. To není o mé nabubřelosti ale o mé svobodě a nepřipoutanosti. Lpění a připoutanost přináší jen utrpení.
  Připojím ještě tři moudra pro dnešní den:
  K pravdě nedojdeme přes více odpovědí, ale přes méně otázek.
  Myšlení nemůže vést ke spokojenosti, vyřešení jednoho problému přinese další dva.
  Nejdůležitější není síla nebo inteligence, ale schopnost přizpůsobit se.

  Pěkný večer všem.

  1. -Bůh a ďábel jedno jest…
   Asi tak, jako srdce a žaludek jedno jest – obojí je v jednom člověku, ale funkce jsou odlišné.

   Nic není dobré ani špatné…
   Do první pořádné bolesti zubů, nebo do první návštěvy koncentráku.

   podstata lidské bytosti je duch-vědomí a toho se utrpení nedotýká…
   Podstatou lidské bytosti je nejen vědomí, ale i Moudrost a Láska a proto se lidské bytosti utrpení dotýká.

   K pravdě nedojdeme přes více odpovědí, ale přes méně otázek…
   Což lze uskutečnit jedině v srdci.

   Nejdůležitější není síla nebo inteligence, ale schopnost přizpůsobit se…
   Samotná inteligence je schopnost přizpůsobit se.

   Přeji ti pěkný večer, Milénie.

   1. ad.:Nic není dobré ani špatné…
    Do první pořádné bolesti zubů, nebo do první návštěvy koncentráku.

    Mimořádně s JK souhlasím!

  2. ad.: Věci se jednoduše dějí, a mi je máme s láskou (bez odporu)přijímat.

   Říká se, že největší láska je láska mateřská. Vidím, Milenium, že jste v životě žádnou bolest nezažila. Pokud by Vám umíralo v náručí dítě na rakovinu, možná byste tento názor změnila.

   1. Netuším proč mě považujete za ženu, Milenium je rodu středního a v příspěvku skloňuju jako muž. Tedy ne že by na tom nějak záleželo, ale mam od narození mužské tělo.
    Situací s potenciálem přinést bolest jsem zažil v průměru tolik, jako většina lidí mého věku. Už nějakou dobu vím, že situace nepřináší bolest, bolest si vytváříme sami postojem k situacím, tedy k životu. K životu patří naprosto vše, tedy i smrt, reakce na děje a z toho plynoucí emoce jsou osobní záležitostí.
    Toto jsem nežil od narození, ale po čtyřicítce(kdy má mimochodem docházet k duchovnímu rozvoji člověka) se to u mě začalo proměňovat a jsem za to vděčný.

    Pokud žiju v představě, že dítě které zplodilo mé tělo je něco co mi patří a něco co tu musí spokojeně žít minimálně do smrti mého těla tak budu vnímat úmrtí dítěte jako hroznou nespravedlnost, budu prožívat hluboké negativní emoce což mi silně ovlivní hormonální rovnováhu těla a to se podepíše na mém zdraví. Pokud bych za tu smrt dokonce odsoudil a začal nenávidět neschopné lékaře nebo snad boha – pokud si ve své nevědomosti vzpomenu, že o jeho existenci nezanedbatelná část lidstva mluví tak mě čeká taky rakovina.
    Pokud jsem vědoucí a probuzený jedinec, tak vím, že nic se neděje bez příčiny a nic není špatné. Ty špatné i dobré věci jak je ego rozlišuje tu jsou za stejným účelem. Vím, že duše je nesmrtelná a tělo dítěte je pomíjivé jako jakákoli jiná forma, není to navíc nic mého, nemám se o něj obávat ani se snažit mu za každou cenu umetat cestičku. Jsem tu pro něj průvodce, který se postará o základní potřeby jeho těla které si nemá možnost uspokojit samo. Vím, že nejsem svým tělem a proto nejsem nijak zvlášť připoután ani k tělu dítěte. Dítě je pro mě stejná bytost jako kdokoli jiný, rozdíl je pouze v tom, že mu mé tělo dalo biologický materiál a znám ho lépe než ostatní protože 7 mil. lidí nemůže žít v jedné domácnosti. Nebudu se rmoutit pokud dítě odejde z jakéhokoli důvodu, nemam moc ho uchránit od nemoci, nehody, násilného činu a nezabráním mu ani pokud se odstěhuje na druhou stranu zeměkoule a budu ho a případně jeho rodinu vidět nanejvýše jednou ročně na krátký čas.
    Všechno toto přijmu, přizpůsobím se situaci, kterou nemám schopnost změnit. Vím, že bych se mohl pokoušet, ale byl by to boj s větrnými mlýny a sešrotovalo by mě to. Přijmutí stavu mi nepřivodí psychické a fyzické problémy a nenaruší to můj vnitřní stav klidu a míru. Nemohu měnit okolní svět, mohu pouze změnit pohled na něj a postoj k němu. To je realita, a je na každém jakou z možností zvolí. Prožívání negativních zničujících emocí což událost nezvrátí, nebo přijmutí toho co se stalo.
    Ježíš říkal, že pravda nás osvobodí. Vědět jak život v této realitě funguje nepřinese schopnost si zajistit hladký život, přinese to ale jeho pochopení a možnost změny postoje. Ježíš přinesl informace které se dají shrnout do slov „nejsme tělem“ Tělo je pomíjivá rekvizita této iluzorní reality jako všechny ostatní formy (ostatní lidé, auta, domy, šperky) Nic z toho si z této reality do té skutečné duchovní neodneseme, navíc tam žádnou hodnotu ani nemají.

    1. ad.: Vím, že nejsem svým tělem a proto nejsem nijak zvlášť připoután ani k tělu dítěte.

     Mluvíte o dítěti jako o nějaké věci. Můžete mít takové dítě vůbec rádo? Všichni tady mluví o boží lásce a Vy když by Vám Bůh dítě vzal, tak si odplivnete a život jde dál?

    2. Láska -mít rád, to lze chápat podle úhlu pohledu a stavu vývoje dost odlišně. Láska rodičovská i partnerská jak je běžně praktikována mezi lidmi je v podstatě obchod, božská láska je nepodmíněná, a to je zcela něco jiného. Lidé to žijí podle schématu pokud děláš co chci já a neodporuješ mi zahrnu Tě náklonností. Skutečné lásky bez podmínek je schopen z lidí jen málokdo. Tento stav opravdové lásky je postaven na volnosti, dávání bez očekávání že se mi musí i vracet. Je to stav bez odporů. Mít skutečně rád znamená s klidem a bez výčitek a běsnění druhého nechat odejít pokud chce nebo musí. Chce jít jinam, za někým jiným s kým si momentálně myslí, že mu bude lépe tak mu to v klidu umožním, protože ho mam rád. Je to opak toho co se běžně žije a komentuje se to rčením, že kdo nežárlí tak nemiluje. To je naopak projev egoismu a sobectví, chtít někoho vlastnit. Žal, že mi umřelo dítě je projev běžný a hluboce lidský, ale toto není milující přístup k druhému, ale projev lítostivosti k sobě samému. Pokud se nad tím zamyslíme do hloubky, tak člověk se nermoutí z důvodu že druhý odešel či zemřel, ale, že mě odešel a já teď budu bez něj a to je projev sobectví . To dává druhého člověka do pozice věci. Pokud si uvědomím, že když někdo zemře, tak už ho nic nebolí a to nejhorší má již za sebou, tak mě ani nenapadne prožívat to s negativními emocemi. Místo dlouhého truchlení oslavím jeho život a budu vděčný za ten společně strávený čas. Pokud někdo odejde ze vztahu, tak jde přirozeně někam, nebo za něčím co vnímá jako to po čem touží, tak opět nebudu hořekovat, přijmu to v klidu, přeju mu to nejlepší, ať se má dobře jinde či s někým jiným.

     Dobro a zlo je pouze opačná polarita jedné kvality. Bez jednoho by nebylo druhé. Je to záležitost relativní a jedna událost bude vnímána různými lidmi odlišně, a nebo stejnými lidmi odlišně s odstupem času. Vše běžnou optikou vnímané jako špatné má své dobré důvody.
     Lev zabije a sežere antilopu. Zhodnotit tuto záležitost, kde došlo ke smrti můžeme z různých pohledů.
     Co se stalo? Antilopa zemřela, lev se nasytil a nezemře hlady, na zbytcích se nakrmí ještě supy, hyeny a mnoho hmyzu. Proběhlo zlo, nebo dobro?
     Záplavy poničí domy, ty je potřeba opravit. Pro majitele domů je to pohroma, pro zedníky je to zdroj obživy, a dům se starou již místy opadanou omítkou dostane nový kabát.
     Dostanu po dvaceti letech výpověď. Donutí mě to se naučit nové dovednosti, nebo konečně začít dělat co mě skutečně baví a naplňuje.

     Všechny sváry a zlo na tomto světě pramení ze strachu a nepochopení života.

     Krásný den všem.

    3. Takže vlastně na ničem nezáleží. Nezáleží jestli:
     – mám dům nebo nemám dům a jsem bezdomovec
     – mám práci nebo jsem nezaměstnaný
     – mám ženu nebo nemám ženu (protože odešla s někým jiným)
     – mám dítě nebo nemám dítě

     Hlavní je mít lásku bezpodmínečnou. Takovouto jednu tady už máme, Hvězdičku. Myslím, že s láskou bezpodmínečnou došla do blázince.

    4. ad.Takže vlastně na ničem nezáleží. Nezáleží jestli:
     – mám dům nebo nemám dům a jsem bezdomovec
     – mám práci nebo jsem nezaměstnaný
     – mám ženu nebo nemám ženu (protože odešla s někým jiným)
     – mám dítě nebo nemám dítě

     Stupidní představa vlastnictví iluze.

     ad.Hlavní je mít lásku bezpodmínečnou.

     Lásku bezpodmínečnou nelze vlastnit.:))


     ad.Takovouto jednu tady už máme, Hvězdičku. Myslím, že s láskou bezpodmínečnou došla do blázince.

     Stupidní domněnky.Zvláště když si myslíš,že myslíš,ačkoliv sis svého falešného ducha pouhým otrokem.

    5. Čest mateřské lásce.
     Díky tomu, že nechápu podstatu světa a života tak se ze všeho hroutím, že přijdu o práci, že musím opravovat dům po živelné pohromě, že mi odejde partner, že se dítě odstěhuje na Nový Zéland, že máme málo peněz. Život je boj, je to jedna velká rána za druhou a čas mezi tím vyplňují dohadování se s lidmi, kteří nemají stejný názor. Ještě jsem se nevyrovnala s jednou událostí už tu je další, takže jsem permanentně zoufalá nebo minimálně bez nálady. Nevím co to je radost ze života, jen na mě matně probleskují střípky z dětství, kdy jsem nějakou radost mívala. Na lidi se neusměju, takže krásně zapadám mezi většinu, která se ve svém životě také honí za přeludy, a nakupují protože ta chvilka mezi vybíráním a prvními chvílemi s novou věcí přináší kratičké pocity jakoby uspokojení. Denně, i dvakrát si dám kávičku s něčím sladkým, no jinak by ten život snad ani neměl žádnou cenu. Jsem správný člověk, vím co to je láska, jsem závislá na všemožných věcech které nemohu ovlivnit, ale to je přeci projev těch pravých citů a ostatní to mají přeci stejně, tak to musí být takto pořádku.

    6. Čest práci, tisíciletí!

     ad: Netuším proč mě považujete za ženu,

     Asi pro toto:

     ad.: Ještě jsem se nevyrovnala s jednou událostí už tu je další, takže jsem permanentně zoufalá nebo minimálně bez nálady.
     ad.: kdy jsem nějakou radost mívala.

    7. Předpokládal jsem, že mateřská láska hned pochopí, čí život to popisuju

    8. Dobro došli, Milenie, souhlasím s Vašimi objasněními…věci se dějí z nějakého či určitého, daného důvodu…a věřím, že i naše osobní osudy ovlivnit dokážeme, pokud chceme…tedy tak, jak píšete, změnou myšlení, přístupů a následných konání u sebe samých…

    9. Milenie,

     na to, že nemáte „potřebu kohokoli přesvědčovat o čemkoli“
     jste podle tohoto příspěvku dost upovídaný.

     …se to u mě začalo proměňovat a jsem za to vděčný.
     Komu? Vždyť podstatě, duchu-vědomí, je podle vás všechno jedno. Tak komu?

     …nic není špatné.
     Toto je vědomí a chování zeleniny, nikoli člověka.

     Ježíš Kristus (kterého také citujete) mimo jiné řekl: Nebeské království je jako síť spuštěná do moře, která nabírá všechno možné. Když se naplní, rybáři ji vytáhnou na břeh, sednou si a to, co je dobré, vyberou do kádí; to, co je špatné, ale vyhodí…
     Tak komu z vás dvou věřit?

     Kdo žije pouze jako „vědomí“, nemá lásku, tudíž ani soucit. To je zásadní rozdíl mezi Bohem a Satanem: Bůh má Lásku a soucit, zatímco Satan je nemá.

     Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna…
     A Ježíš Kristus „byl naplněn soucitem k nim, protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech.“

  3. -Bůh a ďábel jedno jest.
   -Člověk žije v těle boha a bůh zároveň žije v člověku.

   Milenium,
   děkujeme za objasnění Negativní síly. Já nevím o čem jsme tady celou dobu diskutovali. Vždyť je to úplně jasné!

 14. Kdo má oči k vidění, nemůže popřít, že se schyluje k rozhodujícímu střetu mezi syny Božími a syny Zlého. Ke komu se chtějí uchýlit naši protestantští bratři, u koho chtějí v této zběsilé bouři zakotvit lodičky svých církví a církviček, když nemají ani sloup Eucharistie, ani sloup Pomocnice křesťanů?

  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/3105-osvobodili-jsme-se-od-dobra-schyluje-se-k-rozhodujicimu-stretu-mezi-syny-bozimi-a-syny-zleho-ne-vsechny-divy-a-zazraky-jsou-od-boha-vratme-se-k-panne-marii-chodme-se-ji-poklonit-zasveceny-mesic-osudoveho-roku.htm

  Jó, existuje a též jó, působí.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference