mapa stránek || vyhledávání

Negativní síla. Existuje? Působí?

Již na samém počátku mého psaní článků zde, v části webu Gnosis „Hledání Světla“, jsem považoval za nutné upozornit, podle svého poznání, na existenci fenoménu dobra a zla v nás, v lidech. Opět až dole pod článkem najdete odkazy na mé dva dřívější ryze amatérské pokusy něco v tomto závažném tématu zdejším čtenářům sdělit. Jsou již více jak pět let staré, a tak i proto si myslím, že nastal čas je doplnit. Pokusím se znovu hledat v působení negativní síly /má mnoho jmen – viz. dále/ a existenci jejího věrného sluhy, hříchu.

Michael Pacher (1430-1498) - Pokušení KristaHřích a Satan. Obé spolu velmi úzce souvisí a snad se čtenář dostane až k vysvětlení, které může pomoci k pochopení tohoto spojení. Je velkým hlavolamem a také dosti značným paradoxem, jak Bůh, o kterém se říká, že je naplněním lásky, že je milostivý, že je to blaženost a sám mír, vytvořil stvoření, kde je mezi lidmi tolik nenávisti, sobeckosti, nesouladů, úkladů a utrpení. Šlo by to jednoduše vysvětlit tak, že v tomto světě proti sobě stojí neslučitelné polarity; láska a nenávist, radost a smutek, spokojenost a nespokojenost, laskavost a zlá vůle, hlad a nasycenost, bohatství a chudoba, mír a válka, vůně a zápach, zdraví a nemoc…? Dokonce i živočišné druhy, které jsou nedílnou součástí celé říše stvoření, žijí neustále ve strachu, kdy se stanou potravou pro ty silnější. Jeden tvor se zmocňuje druhého a je tam jeden cíl – sníst nebo být sněden. Život má svoji jedinečnou cenu pro každé stvoření a smrt, ta se dá potkat tak velmi lehce.

Nad říší zvířat stojí člověk. Velmi zanedbatelné procento úmrtí lidí má příčinu být sežrán – zabit predátorem. Ale sám sobě a též i jiným člověk škodí, a to velmi často a také velmi sofistikovaně. To je zcela běžné – viz. stovky zpráv a informací denně křičících z médií, kde faktor vědomé vůle životu škodit, či ho zničit, hraje důležitou roli. Nutné dodat, že se za tím většinou skrývá touha po moci, po uznání a bohatství… atd. I ti nejbohatší lidé, žijící v nesmírném blahobytu a zdánlivém bezpečí, se ale mohou obávat, a obávají se, že o své bohatství přijdou, revolucí, požárem, záplavami a nebo přijde zloděj či daňový úředník. Slavní lidé dělají vše proto, aby jejich popularita neklesala, jsou na ni velmi závislí. A mladí a krásní, kteří dnes nabízejí své tělo a tvář do reklam, ti nenávidí zatím jen vrásky a šediny. A oproti tomu chudobný člověk? Obává se často a s hrůzou dalšího dne, co vůbec bude jíst, kde bude spát, jak zabezpečí tím nejzákladnějším svoji rodinu, zda nepřijde nemoc a s ní další trápení.

Základní otázka zůstává – proč Bůh stvořil toto stvoření, kde ani štěstí, ani utrpení nevykazují žádný vztah k dokonalé lásce, která, jak se často říká a píše, tvoří Jeho absolutní podstatu. Vědec, matematik, fyzik, chemik… či další, i ti by si mohli položit obdobnou otázku. U vědců však není vzorec pro míru této lásky, žádné jednotky či míry, které jsou nutné pro poměření množství, tvaru, velikosti či vlastností. Tedy zdá se snad, že Bůh zcela selhal v tom, aby se s dušemi obývajícími tento svět podělil o své nejlepší vlastnosti? Jestliže je Bůh Největším Pánem, je tedy absolutně zodpovědný za všechno, co se děje v Jeho stvoření? A jak je ve všem a jak je prvotním hybatelem všech věcí, dějů a procesů od počátku, mohlo by se říci – napsat, že je i stvořitelem utrpení, bídy či nenávisti. Proč ne? Jak by totiž On nebyl tím stvořitelem této negativity, mohl by být tím Nejvyšším? Jak tomu všemu rozumět?

Přečetl jsem mnoho knih a časem se v nich dokázal i orientovat. Tu více, tu méně. Jedno v nich hraje svoji obrovskou důležitost, která potěší ty, kteří spolu se mnou věří v Nejvyššího Pána, v Boha Lásky, Jednoty a Harmonie. Stvoření je uspořádané v rozsáhlých hierarchiích, kde všechny její úrovně a substance čerpají jedinečnou sílu z tohoto Největšího Pána, ale zároveň se však, v rámci svých přidělených regionů, chovají zcela autonomně. Pro pochopení jsou důležité tyto myšlenky: Tak, jako každý jeden člověk zde, v našem stvoření koná, jakoby měl zcela svobodnou vůli a požíval vlastní nezávislou identitu, tak současně jsou však všichni lidé a všechny projevy života univerzálními silami a zákony přírody svázáni v jeden jediný celek. A tak i vládcové všech regionů a hierarchií v tomto uspořádání stvoření konají v rámci vůle Nejvyššího Pána, ale se zdánlivou nezávislostí. Naším rozumem však chápeme /často stěží/ dění v té nejnižší části stvoření. Směrem vzhůru se pravé podstaty a zákonitosti otevírají k poznání jen nemnohým lidským duším.

Satan! Jeden z těchto nižších vládců požívající sil Pána, je tím, který lidský život, člověka /a nejen jeho/, ovlivňuje nejvíce. Již v mnoha článcích a v diskuzi jsem se na něj odvolával jako na Negativní Sílu, což je v pojetí logiky, v polaritě světa, zřejmý opak síly pozitivní. Lze na něj najít modernější pojmenování v naukách o duši, které zní Univerzální Mysl a další, ale to bych odbočoval jinam, do jiných, značně vzdálených věků a kultur. Mimo zmíněného Satana má ve známé Bibli mnohé pojmenování, jakým je Belzebub, Ďábel, Kníže světa, Kníže ďáblů, Nepřítel, Zloduch, Zlý, Kníže temnot, Had… Pokud je pravdivý záznam evangelií, tak v podobenství o rozsévači se například o něm Ježíš Kristus v Markově evangeliu vyjadřuje jako o Satanovi, v Matoušovi hovoří o Tom Zlém a evangelista Lukáš má pro něj ve stejné souvislosti jméno Ďábel.

Mým záměrem napsat článek s tímto názvem má za cíl zdůraznit, že Negativní Síla, ať je pojmenována jakkoliv, existuje. Jejím hlavním nástrojem v lidských bytostech je mysl. Ta může svým smyslným konáním vytvářet HŘÍCH, jako konání s výsledkem, který se neslučuje s atributy Lásky, Jednoty a Harmonie. Role lidské duše, té, která je podstatou života, která čerpá Sílu z Ducha a která má Boha milovat, se tak dostává do područí špatného a hříšného konání. Hřích jako příčina je pak tou setbou, která vyvolává u člověka následek v podobě špatné sklizně. Co zaseješ, to sklidíš.

Možná si někdo uvědomuje z dosud napsaného až nepochopitelný paradox, že Negativní Síla koná v rámci Božské vůle. Vysvětlení by mohlo spočívat v tom, že úkolem této Síly je plnit zadání Boha; ten Satanovi přikázal, aby udržoval celkovou rovnováhu ve stvoření, držel duše svázané (čím?) ve svém nižším panství a bránil jim v (předčasném) úniku a též i v návratu k Němu. (Některým duším je již známo tajemství, ví, jaký živý chléb mají jíst, ví o poznání pravdy, která je učiní svobodnými…)

Na úrovni lidí se do sféry nástrojů „Toho Zlého“ zahrnuje paměť, intelekt, emoce, myšlenky, předvídavost, rozlišování, intuice a další mentální vlastnosti, energie a sklony. To celé zahrnuje lidské slabosti i silné stránky. A vše, co považujeme za lidské, je vyjádřené prostřednictvím těla a jeho různých smyslových a pohybových funkcí. Tělo je tak ve skutečnosti venkovním vyjádřením, anebo manifestací mentálních schopností a vlastností. A to vše, a to je velmi důležité, je součástí Satanova systému, kterým tu On nad námi vládne. Kdo by neznal rčení, že někomu byla vnuknuta zlá myšlenka, že podlehla svodům svého chtíče, že neodolali pokušení…; ano, takto to nabízí lidská mysl, agent Negativní Síly! Člověk pak buď odolá a nebo podlehne. A pak koná v hříchu.

Je neskonale složité pochopit, jak Ďábel může konat v rámci božské vůle??? Trocha vědy z „Vědy o duši“ nemusí pro ujasnění uškodit. Představuji si Negativní Sílu jako absolutně supervýkonný, ultralogický megapočítač, fungující v celém stvoření. Řídí se jediným svrchovaným zákonem, který funguje v „jeho“ daném regionu – úrovni; kauzalitou, což je mnohorozměrný, mnohoplošný, superdynamický „zákon příčiny a následku“. Právě tak, jako film v promítacím přístroji rozděluje bílé světlo z xenonové lampy na množství barevných obrazců na plátně, i Univerzální mysl /jako jinak pojmenovaná Negativní Síla/ rozděluje Jednotu Boží tvořivé Síly na miliardy tancujících, kauzálně propojených „částí“. A tedy vše, co se stane v říši Negativní Síly /Univerzální Mysli/, se stane z nějakého „důvodu“. Za vším je vždy nějaká příčina. A jak se všechny skutky a události dějí, mají i jim zodpovídající důsledky. To je základní zákon Univerzální Mysli a zjevně působí právě ve světě hmoty, nejposlednějšího uspořádání ve stvořené hierarchii, kde je vidět, že všechny ostatní přírodní zákony, kterým člověk rozumí, tento nejvyšší princip potvrzují. Všechno, co se tu děje, má příčinu, vlastně celý komplex příčin, které jsou samy o sobě jen částmi nekonečného bludiště a složité sítě příčin a následků. A zbývá jen dodat, že nechť každý člověk dělá cokoliv, vše má svůj původ v mysli, ať již jsou myšlenky či mentální pochody jakkoliv prchavé. Ať se člověku stane cokoliv, ve větší či v menší míře to jeho mysl ovlivní a zanechá to v ní jistý otisk.

Více je pak zde o dobru a zlu a také o vášních mysli. Po přečtení lze odvodit rozsah toho, co nazývám hříšné chování a jednání, které zde pak lidskou duší drží v zajetí opakujících se zrození. Tento svět – náš hmotný, astrální a kauzální tvoří oblasti, ze kterých se nedá z vlastní vůle odejít. Podmínkou výstupu je to, že veškeré dluhy individuální duše tu budou zaplaceny – vyrovnány do posledního haléře. Zde jsou odkazy na mé dřívější články:

https://hledani.gnosis.cz/dobro-a-zlo-aneb-pozitivni-ci-negativni-v-nas-1-cast/
https://hledani.gnosis.cz/dobro-a-zlo-aneb-pozitivni-ci-negativni-v-nas-2-cast/
 

Václav Žáček /Venda/

/zpracováno podle vlastního poznání a knih učení Sant Mat/
 

P.S. Jediným únikem od břemena hříchu a z oblasti, kde neustále existuje spravedlivý koloběh rození se a smrti, je spása, kterou nám nabízí osvícený Spasitel. Ten má stejnou podstatu jako Slovo a k jeho působení je povoláván Bohem. Z prvorozeného Slova, jako tvůrčí Síly Ducha Svatého, vychází SYN, přichází na svět a je připraven osvobodit duše, které jsou k odchodu připraveny. A to je obrovská naděje a současně i cíl života. Vítězství nad Negativní Silou a hříchem.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.8
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

213 komentářů

 1. Vendo, tak už se to nejmenuje karma, ale duše se převtěluje do opakujících se zrození, píšete
  :“Po přečtení lze odvodit rozsah toho, co nazývám hříšné chování a jednání, které zde pak lidskou duší drží v zajetí opakujících se zrození. Tento svět – náš hmotný, astrální a kauzální tvoří oblasti, ze kterých se nedá z vlastní vůle odejít. Podmínkou výstupu je to, že veškeré dluhy individuální duše tu budou zaplaceny – vyrovnány do posledního haléře.“
  Hindiusmus a jeho převtělování už mele z posledního. Půjčil jste si z křesťanství Satana ( Dábla), dokonce i Syna ( asi Krista), který vykoupí duše. Nebo je to syn nějakého Mistra z péra Sant Mat? Píšete :“Z prvorozeného Slova, jako tvůrčí Síly Ducha Svatého, vychází SYN, přichází na svět a je připraven osvobodit duše, které jsou k odchodu připraveny.“
  Nebylo by lepší alespoň na Velikonoce připomínající utrpení Krista pro naše spasení nechat toho Krista v křesťanství?
  Prostě další himalájština a patláma patláma všechno dohromady.
  Negativní síla jako zlo bude vždycky, jak byste jinak chtěl odlišovat dobro od zla?

  1. Vendo, Váš citát, který jsem uvedl nahoře „Po přečtení….pak lidskou duší drží v zajetí opakujících se zrození…“
   Odporuje Bibli. Zemřel jednou pro vždy, je ospravedlněn od hříchu, ale žije Bohu.Mzdou hříchu je smrt.
   https://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/R6.php
   http://www.biblenet.cz/b/Rom/6
   Římanům, 6.kapitola/ “
   1.Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost?
   2.Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli – jak bychom v něm mohli dále žít?
   3.Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?
   4.Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.
   5.Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.
   6.Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.
   7.Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.
   8.Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.
   9.Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje.
   10.Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu.
   11.Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.
   12.Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce;
   13.Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti.
   14.Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.
   15.Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!
   16.Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti.
   17.Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno.
   18.A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.
   19.Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost: Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.
   20.Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti;
   21.Jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt.
   22.Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.
   23.Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

   1. Děkuji za obsáhlé objasnění i snad i za některé ostatní.

  2. ad/
   Píšete :“Z prvorozeného Slova, jako tvůrčí Síly Ducha Svatého, vychází SYN, přichází na svět a je připraven osvobodit duše, které jsou k odchodu připraveny.“

   Pardale, Vy snad chcete, abych používal / i v tomto souvětí / výrazy ze sanskrtu, že? Umím si představit, jak byste tu potom teprve šťastně vykřikoval o mé nesrozumitelné himalájštině. Takhle je to, pro někoho více, pro někoho méně, pochopitelné i podle křesťanských pojmů. A tedy, v českém jazyce je to podle mého názoru pro většinu srozumitelnější.

   A ještě, napsal jste větu:
   „Vendo, tak už se to nejmenuje karma, ale duše se převtěluje do opakujících se zrození, píšete…..“

   Co si má čtenář podle Vás představit pod tím Vaším označením „to“ a podle čeho se, podle Vás, duše převtěluje do opakujících zrození ?

   Pokud je však duše podle Vás definována jako ten souhrn morálních, etických, sociálních, inteligenčních, tvořivých vlastností, jak jste tu nedávno napsal, tak se, podle Vás z mrtvého těla nemůže tento souhrn převtělit. Tak to nijak neřešte a máte klid.

   Na Vaši poslední větu, otázku, neodpovídám záměrně, protože jsme v duálním světě a tak to tu je „nastaveno“ i s tou Negativní silou.

   1. Vendo, je to jednoduché, klidně si používejte výrazy ze sanskrtu při svém bádání o převtělování. Snažím se Vám sdělit ve svých asi ve 100 příspěvcích, že křesťanskými výrazy a používáním Bible parazizujete na křesťanství, se kterým jste v zásadním rozporu. Duše se nepřevtěluje do dalších pozemských těl, což říká karma.

    1. @ – ..parazitujete na křasťanství..

     Křach! No vida, a hned je objasněno.

    2. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka připomněl dnes na mši v katedrále svatého Víta na Pražském hradě význam vzkříšení Krista. V zaplněném chrámu vyzdobeném bílými květinami u příležitosti největší slavnosti křesťanského církevního roku, zmrtvýchvstání Ježíše Krista, zdůraznil, že smrtí život nekončí.
     „Existuje tušení, že smrtí život nekončí a že po smrti by to mělo být lepší,“ řekl Duka.

    3. Článek Vendy je dobrej. Dal jsem mu pět bodů.

     Pardale, Vy jste mne nařknul, že jsem o Vás tvrdil, že jste se inkarnoval z indické krávy. Můžete mi to prosím dokázat? Kde jsem to napsal? Druhá možnost je omluvit se. Tedy pokud je to u Vás doma, ve Vašem vychování, ve Vašich morálních a etických vlastnostech zvykem.

     Pardale, nevím, proč Vám neodepsal Venda. Ptal jsem se ho, proč nereaguje. Řekl, že Vy se jen chytáte něčeho, kde byste potom mohl diskutovat, ale pro zcela lišící se vaše vzájemné postoje prý s Vámi nemá již o čem diskutovat.

     Upřímně, je to do jisté míry škoda. Často Vaše diskuze měly velmi dobrou úroveň. Ale chápu ho; za ta léta diskuze, bez udání počtu vzájemné výměny názorů, asi pochopil, že jste každý někde jinde. Za ateistu bych Vás ale, jako on, nepovažoval. Vy máte v hlavě svého vymyšleného Boha.

     Jestli můžete, tak k Vaší aktuální reakci si dovolím mít prosbu. Vysvětlete mi, prosím, tyto Vaše myšlenky, které jste napsal Vendovi. To by možná zajímalo i některé ostatní diskutující :

     „Snažím se Vám sdělit ve svých asi ve 100 příspěvcích, že křesťanskými výrazy a používáním Bible parazizujete na křesťanství, se kterým jste v zásadním rozporu. Duše se nepřevtěluje do dalších pozemských těl, což říká karma.“

     Jakou duši myslíte? Vaše pojetí, jako že duše je souhrn morálních, etických, sociálních, inteligenčních, tvořivých vlastností. Ta se fakt nepřevtěluje. Z mrtvoly lidského těla fakt žádné vlastnosti nikam nevylezou. Jak by se mohly vlastnosti vůbec převtělovat?

     Abych Vám pomohl, našel jsem si definice karmy. O převtělování se tam nic nepíše.

     Karma je přírodní zákon, kořen slova má v sanskrtském kořenu „kr“ /konat, činit/ a znamená, že každý kdo koná, obdrží přesně takový výsledek či odměnu, jaká jeho činům odpovídá.

     To jsem objevil v článku Vendy ke karmě- nedávno tu dal odkaz na dva vynikající články z jeho počáteční tvorby tady na Gnosis.

     Vaše božstvo „wiki“ uvádí ke karmě definici / a s vendou to není v rozporu /:
     Karma jako slovo je odvozeno od sanskrtského slovního kořenu kr a znamená činit, dělat, udělat, konat, uskutečnit, dosáhnout, provést, připravit, podniknout apod. Ve védách je karma označena jako zákon příčiny a následku činů.

     Nový zákon – Bible – to definoval velmi jednoduše:
     Co zaseješ, to sklidíš. /setí akce, sklizeň reakce…..chápete to?/

     Takže, i když karmu neuznáváte, musím Vám oponovat. Karma o reinkarnaci nic neříká.

     Nechme to ale být. Nejvíce mne zajímá Vaše reakce, proč jste mne slovně = sprostou lží – napadl?

     Žijte blaze – k diskuzi Vám tady zůstali jen někteří diskutující, ale jak jsem si to tak prohlížel, moc se s nimi nebavíte.

     Na závěr Vás možná potěším – Venda dosáhl jednoho sta zveřejněných článků. Jednou dřív mi říkal, že pak již asi bude končit a bude se věnovat praxi duchovní cesty. No, uvidíme.

    4. Pozorovateli,objasnit se dá všechno, třeba to, že jsem udělal dva překlepy, když mě manželka volala k obědu. To bude zas jazykový větný rozbor a rozbor mého duchovna, že by ode mne pes kůrku nevzal.
     Venda píše jako zdroj článku:
     „/zpracováno podle vlastního poznání a knih učení Sant Mat/“
     Venda píše :“P.S. Jediným únikem od břemena hříchu a z oblasti, kde neustále existuje spravedlivý koloběh rození se a smrti, je spása, kterou nám nabízí osvícený Spasitel. Ten má stejnou podstatu jako Slovo a k jeho působení je povoláván Bohem. Z prvorozeného Slova, jako tvůrčí Síly Ducha Svatého, vychází SYN, přichází na svět a je připraven osvobodit duše, které jsou k odchodu připraveny.“

     Heslo Sant mat https://cs.wikipedia.org/wiki/Sant_Mat
     „Sant Mat je duchovní škola, která byla na vrcholu ve 13. století v severní části Indického subkontinentu. Její duchovní praxe stojí na etickém životě, meditaci a také egalitarianismu v protikladu k tehdejšímu přísnému hinduistickému kastovnímu systému. Důležitá je potřeba žijícího dokonalého mistra, který má za úkol pomoci svým žákům dosáhnout cíle Cesty – Boha.
     Duchovní škola existuje dodnes, současným žijícím Mistrem Sant Matu je Sant Baljit Singh žijící v Indii.“
     Takže ne Duch Svatý, jeden Bůh, Spasitel a SYN, který zemřel na kříži, ale potřeba žijícího dokonalého mistra. Ten sdělí pět kouzelných slov atd. Z kola karmického osudu může vystoupit pouze ten, kdo se ve svém životě setká s žijícím dokonalým Mistrem. Z kola karmického osudu může vystoupit pouze ten, kdo se ve svém životě setká s žijícím dokonalým Mistrem. Více viz
     http://pocamag.cz/sant-mat.php

    5. ad.:Karma jako slovo je odvozeno od sanskrtského slovního kořenu kr a znamená činit, dělat, udělat, konat, uskutečnit, dosáhnout, provést, připravit, podniknout apod.

     Pročje tedy potřeba tu karmu spálit, proč ji musí Mistr spalovat?

    6. Pozorovateli, z čeho vychází ta Vaše otázka? Někde se tu o tom píše, že bych to přehlédl?

     „Proč je tedy potřeba tu karmu spálit, proč ji musí Mistr spalovat?“

     Jsem tu jen ještě chvilku, než skončí fotbal. Ale nespěchejte s odpovědí. Pálení karmy, to tu myslím ještě nebylo.

     Co znamená DSČN? Možná jste to někde vysvětlil.

     Díky.

    7. AuV, s Vámi nemá cenu diskutovat. Nebyl jsem v minulém životě indická kráva, jak jste vybádal, čili jsem se nereinkarnoval. Máte kvůli tomu trvalé tiky až duchovní problémy- to je dobře, zasloužíte si je.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Reinkarnace
     „Reinkarnace je ve filosofii i náboženstvích úzce spojena se zákonem karmy, zákonem příčiny a následku, kde pozitivní, či negativní myšlenky a činy v jednom životě přímo ovlivňují podmínky, kvalitativní kontury a část událostí života dalšího. Pozitivní myšlenky a činy pozitivně, negativní myšlenky a činy negativně…Reinkarnace (doslovný překlad znovuvtělování, převtělování)“
     Takže to shneme, nerozumíte ani základním pojmům, kvůli kterým tady prudíte, píšete :
     „Abych Vám pomohl, našel jsem si definice karmy. O převtělování se tam nic nepíše.“

    8. Pardale, píšete, že se mnou nemá cenu diskutovat.

     Já si také myslím, že s Vámi to nemá cenu. Proč? Protože jste docela sprostý člověk.

     Napsal jste sem, na tyto stránky pro Lojzu toto: „Jedině já jsem se dle AuV převtělil z indické krávy.“

     Reagoval jsem slušně doslova „Lžete – vědomě kydáte na mne nějaké nařčení.“

     A objasnil jsem to a doložil údaji – takto:
     „Pod článkem Václava – „Slabikář 5.“ jsem Vám k těm kravám napsal tyto dvě otázky: Anonym u Vendy 8.3.2017 (13:34) Návrat z malé tůry – asi 9 km – dýchání, oční jóga….vše O.K.. (a teď následovaly 2 otázky)

     Pardale, copak ty indický krávy Vám tak leží na srdci ? Nebyl jste v některém minulém životě jednou z nich?

     Jestli jste soudný člověk tak můžete rozlišit tyto moje dvě otázky na Vás a oproti tomu Vaše sprosté nařčení, že jsem o Vás napsal, že jste se převtělil z indické krávy – viz. „Jedině já jsem se dle AuV převtělil z indické krávy.“

     Opravdu trvám na Vaší omluvě.

    9. ad. „… Nebyl jste v některém minulém životě jednou z nich?….“
     Samá podstata této otázky je neférová až sprostá…..

    10. AuV, v minulém životě jsem já nebyl nic, jestli si myslíte, že vy jo, plácejte si bábovičky dál.

    11. „Proč je tedy potřeba tu karmu spálit, proč ji musí Mistr spalovat?“

     O tom přece napsal Venda několik článků a celou dobu tady o tom diskutuje. Se divím, že to nevíte.

     DSČN znamená Duchovní Stav Českého Národa – a pozoruji, že je ubohý.

    12. Pozorovateli.
     http://hledani.gnosis.cz/pribehy-myty-legendy-pohadky-a-zazraky/
     Pardal 8.1.2017 jsem citoval z
     http://pocamag.cz/sant-mat.php
     „K praktikování Sant Matu je potřeba zasvěcení od skutečného žijícího mistra. V Indické Déře nyní působí Maharaj Gurinder Sing Ji, kterého zasvětil Maharaj Charan Singh Ji a před svou smrtí jmenoval svým následníkem.Při zasvěcení předá mistr svému žákovi pět tajných slov, které žák při meditaci opakuje a s jejichž pomocí se soustředí na místo třetího oka. … Meditací žák spaluje svoji negativní karmu a odpoutává se od hmotných věcí tohoto světa, aby se už nemusel na Zemi nikdy narodit. Pokud to nestihne v tomto životě, rozhodne Mistr, jestli bude pokračovat v příštím životě na Zemi, tam kde nyní přestal, nebo jestli bude pokračovat ve vyšších oblastech a na Zem se již nikdy nevrátí.“
     Takže je možné, že to spalování negativní karmy ani Venda nepsal, je to v učení Sant Mat. Venda psal obvykle ve smyslu, že negativní karmu je třeba na zemi odžít.
     Spalování negativní karmy viz též :
     http://www.siddhaika.org/clanky/Deset-principu-zvladani-karmy
     Nadpis :Desátý princip: spalování karmy
     „Spalování semínek karmy může probíhat i během spánku.“
     http://www.tantrajoga.cz/hlavniokno.php?rub=zaklady_5_0
     „spalování negativních karmických dispozic“

     Závěr pro Sant Mat
     http://pocamag.cz/sant-mat.php
     „Meditací žák spaluje svoji negativní karmu a odpoutává se od hmotných věcí tohoto světa, aby se už nemusel na Zemi nikdy narodit.

    13. Pardale,
     AuV nemá čas číst Vaše příspěvky, asi musel jít vymrskat Vendu:-))

    14. Včera, 17.4. jsem na netu nebyl, sváteční den, sváteční návštěva.

     Pro někoho nová informace, protože někteří noví diskutující možná nevědí, že nick AuV, dříve Anonym u Vendy, je můj dlouholetý kamarád, který sám nevlastní PC, tedy chodí na internet ke mně. A není tu každý den.

    15. Nejlepší by bylo narušit křesťanství. Stačí být všeobecně ještě trochu nesmířlivější a současně ve jménu západocivilizačního dobra. Když bude muset být křesťanství nahlodáno, je to záležitost boha a ne samozvaných upířích manipulátorů s Biblí…

     Tady na Západě nemáme přehled o tom, co je to Bible v pravém, původním stavu. Donekonečna můžeme spekulovat. Bůh je v srdci, pokyny nejisté, nejasné, nepostačující pro dobu, která by v současném stavu rozkladu elementů měla dále existovat.

     Ve Védách se člověk aspoň dočte víc větviček. Bible je kmen a hlavní větve hlavních tezí v náboženstvích, ale ve Védách vidíte i větvičky.

 2. Duchovní Stav Českého Národa je ubohý. O tom svědčí mimo jiné i tento článek.
  Vendo,
  dávám Vás do hlášení Velké galaktické slípce! Těšte se na karmu!

  1. No, třeba se lidé bojí duchovního života a práce na sobě, protože tuší, že to přináší nepohodlí, problémy,… a že by mohli skončit místo v nebi u psychiatrů,….
   Jo a také nedůvěra v to, že učitel, guru,…. je bude chtít spíš ovládnout, než něco naučit. atd. atd.

   1. Jo a také – nechtějí neustále poslouchat poučování o satanovi, hříchu, jak jsou špatní a zlí, nevědomí,…..

  2. toho Pozorovatele DSČN Vám skoro závidím. Fakt dobrý…

   1. Pořádek ve Stvoření musí být. Stvoření není žádný holubník (pardon kurník). Všechny podvratné elementy se musí nahlašovat „nahoru“.

  3. Děkuji za Váš příspěvek.

   Karmu vytvářím, karmické dluhy k odžití přicházejí….. . Není to v mých rukou – „buď Vůle tvá“.

  4. Pozorovatel DSČN rozširujem tvoje právomoci na celú EU a pasujem Ťa na pozorovateľa DSEU, GB už môžeš z pozorovania vynechať . Včil teda dneskaj budem pozorovateľ DS všetkých oblievačov a šibačov. Zajtra podám o ich DS hlásenie.

 3. Kdo správně nepochopí Satana, nemůže správně pochopit Boha.
  Jak řekl Ježíš Kristus: Dejte císaři, co je císařovo a dejte Bohu, co je Boží.
  A kdo je císařem tohoto světa? Satan.

  Ono to tak musí být – nemělo by totiž smysl budovat zde stejný svět, jako je ten, v němž kraluje Bůh. Tam jsou všichni „hrdinové“, neboť vše, co potřebují, mají, znají a nemusejí nic dokazovat.
  Teprve v bídě tohoto světa se duše odhalují až na dřeň, teprve v království lží se dělí zrno od plev. To je pravý úkol Satana a zhostil se ho excelentně.

  Co tedy máme dát Satanovi jakožto císaři? Úctu.
  Je inteligentnější bytostí než celé lidstvo, je starší, než Kristus (to je jeden z důvodů, proč mu odmítá poslušnost) a kapku z něho má v sobě každý člověk. Ostatně, chtít proti Satanovi bojovat by bylo stejně bláhové, jako třeba bojovat proti alkoholu pitím alkoholu.

  Co je však nutno odmítat, to jsou satanské vlastnosti, které je nutno osvětlit pravdou. Jedna jiskra z pekla tady například tvrdila, že má právo dávat všem „na prdel“, neboť tak činí z lásky a nikoli v nenávisti, nýbrž v hněvu. Pravda je ovšem taková, že nenávist a hněv jsou většinou nerozlučná dvojčata a v případě, že nenávist narazí na odpor, okamžitě nastupuje hněv. Ale i hněv bez nenávisti ničí vnitřnosti a o božskou vlastnost v žádném případě nejde.
  Stačí odstranit faleš a pravda pak osvobozuje.

  No a co dát Bohu? Lásku. Zvláště v těchto dnech, lásku a chválu.
  Hallelu Jah. (Kdyžto řeknete z hlubin upřímného srdce, i nekonečnost se zachvěje.)

  1. ad.: nekonečnost se zachvěje

   Myšlenka hodná skutečného Mistra!

   1. Asi to nebylo pochopeno. Chtěl jsem jenom říct, JK, že až
    „řeknete z hlubin upřímného srdce Hallelu Jah“,
    tak s nekonečností to ani nehne. Nekonečnosti jste úplně ukradenej. Jinak by to totiž nebyla nekonečnost.

    1. Pozorovateli DSČN,
     stejně tak byste mohl říct, že třeba vodě je člověk ukradenej.
     Ovšem voda má taky svou inteligenci a kontakt s člověkem ji ovlivňuje.
     Podobně i nekonečnost má svou inteligenci a kontakt s Bohem ji ovlivňuje.
     (A láska člověka ovlivňuje Boha.)
     Takže: Hallelu Jah.

   1. Jo a jednou mne kdosi nazval Světlonošem. Zlobila jsem se, než jsem pochopila, že on je strážcem hmoty, tedy přesně plní to, proč byl stvořen…..

   2. ad.: Zažila jsem chvění nekonečna, je to něco nádherného.

    Matko, jednou mi jedna žena vyprávěla, co prožívá při orgasmu:
    „Je to jakoby všechny moje buňky celého těla se rozletěly po celém vesmíru a pak se zase ve mně opětovně složily.“
    No asi to byl hezký pocit, ale můžu Vás ujistit, že to se nechvělo nekonečno.

    1. Vidíte, já bych Vám to vyprávět jako ona žena nemohla….

    2. No nechci se chlubit, ale prožila to i se mnou:-))

    3. ad. Pozorovatel DSČN 16.4.2017 (8:30)
     Při velikonoční, pomlázce, tedy zmlazování pomlázkou, předpokládám :-)))

 4. matko,

  chcem Ťa v Tvojej prerušenej psychohygiene potešiť a preto si prečítaj nasledujúce vietky:

  Brdo luncion Tutlimouse !!! : To je prvý náhodný zhluk písmen, ktoré zazneli v Univerze…

  To vykríkla NN- Nehmotná nebytosť, ktorá sa stratila svojej Galaktickej mamičke s menom Nebeský Tajtrlík a v strachu pred TMOU, ktorú ,,videl“, vykríkol oný zhluk písmen..

  Neskôr za pomoci Svedkov Hospodinových sme sa dozvedeli, že to znamená : ,,Kde sa toľko serieš s tým Svetlom “ ??? Ale aby to znelo slušne a skoro pekne, tento náhodný zhluk písmen bol ,,preložený“ ako : Budž Svetlo…

  Ano, ON, ten neznámy , ktorý osvetlil ako prvý ,,dieru“ v Univerze , teda osvetlil malýmkuželom ,,Zemeplacku“,dostal meno Nosič.

  …. Keďže doniesol Svetlo, dostal meno luciferko…

  Keďže ako prvý na rozkaz ešte dovtedy neznámej NN zareagoval ako poslušný ,,služobník“, vypracoval sa na funkciu Nosič Svetla a osvetloval miesta, kde sa jeho nový Pán chcel vznášať, alebo chodiť, či poskakovať…

  Jeho malý lampášik postupom času bol NN nahradený Slnkom a účinnosť osvetlonia sa výrazne zlepšila, čím vlasne Svetlonoš dostal kopačky a ešte stále sa vznáša kdesi na okraji Univerza a hľadá si nový flek…

  Ale ináč, v prvých okamihoch po Veľkej Trieskavici, keď nastala totálna Tma bol ON – NS tým najdôležitejším…

  Česť jeho pamiatke…

  1. Gilgamešova noho,
   tebe naštěstí nahoru hlásit nemusím. Slovenský okruh má na starosti kolega. Myslím, že sa volá Juraj Jánošík. Dej si na něho pozor!

 5. @ – Pozorovatel DSČN
  16.4.2017 (14:28) – ad.: existuje tušení :-))

  Existuje Duka.

  1. Duka, kámoš Vendy Flašky Lahváče něco tuší. Pozor na to!

   1. To jste řekl(a) Vy. Jestli se to taky má současně někam hlasit, nevím, jsem jen nestranný pozorovatel.

    1. Jsem pouze na pozoru. Podle nařízení Velké galaktické slípky se tušení hlásit nemusí.

    2. @ – Podle nařízení Velké galaktické slípky se tušení hlásit nemusí.

     Hmm. No jen jestli se neflákáte a nekecáte, když už jste si to „DSČN“ vybral(a). Dneska jeden neví.

    3. Ne, ne, neflákám se. Já jsem tady pěšák v první linii a musím uvážlivě vybírat, která hlášení jsou důležitá. Jinak by VGS byla zavalena bonzáckými hlášeními a musela by si je přebírat sama. Tato velká odpovědnost leží teď na mě.

 6. Pod tímto mým článkem jsem trošku více reagoval na pana Pardala, ale protože to chce zase směřovat k tanečkům kolem karmy, reinkarnace…atd., nemám zájem ztrácet s tím 100x objasňovaným čas.

  Stručně jsem poděkoval JK, který se vyjádřil k článku a za sebe jsem k tomu neměl co dodat. Snad jen dodatečně to, že hněv je jedna z destruktivních vášní lidské mysli a jeho působení je v drtivé většině hříchem. /více k vášním v mých dřívějších článcích – odkazy pod článkem „Negativní síla….“ /

  Ostatní diskutující? Nic k tématu, nic, na co by bylo dobré reagovat. S přítelem AuV se tématům duchovnosti věnujeme mimo internet a například, proč tu řešit orgasmus? A taková ta zvolání o hlášení,galaktická ústava o galaktických slípkách, pěšácích v první linii, o malém lampášikovi?

  Mám rozepsány ještě dva články – k práně a ke koránu z pohledu mystiky. Ale nevím, jestli je po dokončení zveřejním.

  Snad se na mne ti noví diskutující pod různými nicky /často velmi originálními / nebudou zlobit, když napíši, že pro diskuzi k tématům autorů sem přináší málo. Samozřejmě že uznávám, že chyba je i samotných autorů. Oni se však více drží záměru provozovatele, který tu zřídil sekci „Hledání Světla“. A ta není o tom, že by někdo hledal ztracené zápalky či o vyměňování žárovky.

  A tak před ranní kávou končím citací z evangelia k mému článku naprosto vhodnou -Jan 3:20,21 :
  Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny.
  Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu.

  Pěkný den všem.
  Václav Žáček

  1. Pokud tedy v pravdě Světla řeším hledání ztracených zápalek, vyměňování žárovky, řeším tu orgasmus, konám v Bohu.
   Pokud ale konám zlo nadměrnosti objasňování, aniž by druhý zaklepal na bránu objasnění, je to proti světlu, pouhé žvanění…

  2. Pane Vendo a tušíte co je tím světlem v daném kontextu Janova evangelia?

  3. Pane Vendo a i ostatní,

   díval jsem se do mnoha dřívějších diskuzí. Pod články, kde se držela diskuze k tématu mnoho dní a byla věcná, slušná. Ta éra je možná definitivně pryč. Na prstech jedné ruky by se dali spočítat ti návštěvníci, kteří si povšimnou podstaty článků autorů.
   Podíval jsem se pod jiné weby – třeba Osel. Tady je odborné téma a odborná diskuze :
   http://www.osel.cz/9348-co-vime-o-situaci-v-nitru-kontejnmentu-ve-fukusime-i.html#poradna_kotva

   Dovedete si představit, že by sem někdo přišel s diskuzí o VGS či o orgasmu?
   A nebo tady – diskuze k věci:
   http://www.osel.cz/9268-pet-tymu-384-tisic-kilometru-a-jeden-spolecny-sen.html#poradna_kotva

   A nebo velmi kvalitní server „cez-okno.net“, a navíc slovenský. Pro ilustraci jsem vybral rubriku „mystika“ a tento článek v ní.
   http://www.cez-okno.net/clanok/sedem-dni-stvorenia

   Být to tady, na gnosis, tak se příkladně Gilgamešova Noha se svým Taďuldou v diskuzi umlátí, ovšem se svoji prázdnou slámou. A diskuzní příspěvek na oknu? Je jen jeden ! Kde jsou GN, pozorovatelé, matky, anonymové a Hvězdičky?

   Ovšem tady, na gnosis mají zcela svobodnou půdu a hrabou se v ní jak hraboši. Hlavně že najdou nějaký ten kořínek, o kterém si myslí, že je to pochopení. K doplnění. Jsem na jednom webu přihlášen a někdy tam chodím diskutovat a při přihlášení tam jsem vzal na vědomí závazek dodržování nějakého kodexu. A stalo se mi, že jsem byl nejen provozovatelem, ale i ostatními diskutujícími jednou upozorněn, že jsem mimo téma článku. Uznal jsem to. A tady? Řeší se tu hlášení podle galaktické ústavy. Jak směšné.

   S panem V.Žáčkem si píšeme mailem a naše diskuze je bohatá. Přidal se k nám pan Krbec. Vendu potěšilo, že v Praze, kam jezdí 1x měsíčně na satsang, se k němu přihlásila jedna paní, která mu řekla, že k Sant Matu se dostala přes jeho články na gnosis. Samozřejmě, pro někoho je Sant Mat nečitelný tak, jak pro druhého třeba New Age.

   Jsme lidé různí a ty mnohé filosofické otázky, Venda je tu nedávno uvedl v diskuzi, zajímají lidi. Někdo hledá upřímně, obrací se i k Bohu, jiný hledá ve vědeckém světě. I to jde, každý má určitou svobodu a cestu.

   Nedávno jsem Vendovi naznačil, po obzvláště sprostých reakcích, ať své psaní přeruší. Počká, až se to tu vyčistí. Témat, která existují a na které lze seriózně hledat odpověď, je mnoho. To si oba uvědomujeme. Ale proč sypat ty novozákonní perly do koryt, když konzumenti potřebují jen obyčejné mláto? To voní prasatům nejlépe – v tom si chrochtají.

   Ještě pro dokreslení. Ta paní, jak o ní píšu výš, ještě než se s Vendou setkali osobně, mu napsala mail, kde uvedla k jednomu jeho článku zhruba toto; „podstatu jsme řešili a souhlasím, že ji nelze v této části stvoření poznat. Přesvědčila jsem se však, že myšlenky a Váš postup je v souladu s mým, i když s něčím jsem v detailech nesouhlasila.“ A o to jde. Diskutovat, něco si ujasnit a napsat konečné stanovisko – jak to vidím já. Povšiml jsem si a Vendovi to věřím, že on tu píše, že nikoho nechce přesvědčovat a nikoho nenutí měnit názory.

   Také mi bylo sympatické, že se pokusil svolat diskutující k osobnímu setkání. S mnohými je tady již doslova mnoho roků. Odezva žádná. Měl představu, že ideální místo, takový střed republiky by byly Pardubice – staví tam všechny rychlíky. Dokonce se zajímal o nějaké místo – pronájem – kde by se dala uvařit káva, čaj a podat drobné občerstvení. No, nevyšlo mu to.

   Osobně bych by pro to, aby ty poslední dva rozepsané články sem ještě pustil. Diskuzi k práně bych neotvíral, protože by sem bylo dáno mnoho příspěvků mimo téma, ale korán bych nechal volně k diskuzi – ať se Noha a pozorovatelé vyřádí.

   Na závěr mého vstupu uvádím odkaz na jeden Vendův článek:
   http://hledani.gnosis.cz/mystika-6-cast-cesta-za-hranice-tela-a-mysli-zaver/

   Kdo by chtěl, může se podívat, jak diskuze pod ním probíhala, jak jde k věci, jak si diskutující vzájemně vyměňují názory a doslova „rozšiřují obzory“ v tomto pozemském putování.

   Tak to je vše. Článek Nagativní síla…. rozšiřuje základní pohled na dobro a zlo. Jiný komentář není ode mne potřeba. A jestli to křesťané, muslimové či ostatní vyznavači ostatních náboženství a nauk mají objasněno /dobro a zlo/ není tak podstatné jako to, jak tomu rozumím já, matka, Degon DSČN…..a zda podle toho vůbec jednají.

   1. Zdravim Lubosi,

    Kdysi zde probihali plodne a slusne diskuze,a to i na diskuznim foru. Podobne tak pred 10 lety probihala slusna diskuze i na Zvedavci na diskuznim foru. Ale nic netrva vecne. Nekde to lidi prestane bavit,protoze vse podstatne jiz bylo receno. Nekde na to lidi prestanou mit cas,atd. Ovsem zde na gnosis bych to tipnul na absenci nejen slusnosti a respektu k autorum clanku,ale i absenci nejakeho admina,ktery by mel moznost to trochu korigovat. Jsou weby,kde pokud pisete komentare v osobni rovine a ne k danemu tematu,tak je automaticky mazou. Nuti to lidi vyjadrovat se k podstatnym vecem a tematu clanku,a ne si delat non stop z celeho webu a temat jen prihlouplou srandu.
    Mam rovnez Vendovi clanky v oblibe,ale bohuzel prave uroven diskuze zde na tomto webu musi nutne kazdeho zajemce o tyhle temata od techto stranek postupne odradit.

    Preji hezky den

   2. Pod tím článkem z 11.5.2014 je zajisté zajímavá diskuse. Částečně.
    Velmi mne zaujal komentář, který určuje formu komentářů, s ohledem na formu psaní autory čláńků, a to i v komentářích:

    „záměrně nepojmenovaný 13.5.2014 (9:30)
    Pane Vendo, a co když je na zdejším fóru zasvěcených více diskutujících? Zasvěcených v různých duchovních směrech. Nezasvěcuje se totiž jen v Indii!
    Ti druzí zasvěcení přece také nebudou přebírat názory druhého, ani se jimi tak lehce inspirovat. Budou jen posuzovat, zda řečené je nebo není v souladu s jimi přijatým nazíráním.
    Pokud si pomyslíte, že tu další zasvěcení nejsou, tak se s dost velkou jistotou mýlíte. Oni totiž o svém zasvěcení nikdy nehovoří.“

    Neboť forma komentářů je dána i v souvislosti a s ohledem na formu psaní autory článků, a to i vyjadřování autorů v komentářích.

    A je-li forma článků i některých příspěvků v komentářích taková, jaká je, množí se a člověk, skutečný zasvěcenci o svých prožitcích mlčí, ale může být stržen k podobnému komentování – planému žvanění….. a duše lká a naříká…..

    1. Totiž čím bytost více hovoří o „svém“ učení a zasvěcení, tím více jej znehodnocuje.

    2. Matko, proč nejste objektivní a nenapíšete hned, co jsme tomu pisateli tenkrát odpověděl.

     Matko, pokud myslíte, že tou bytostí jsem já, tak Vám stručně odpovím. Nic neznehodnocuji. O svém osobním zasvěcení jsem nikdy nic nenapsal, jen to, že jsem zasvěcen.

     O „svém“ učení, ty uvozovky jsou tam proto, že není mé, ale přijal jsem ho, mohu psát. Nic není zakázáno. Dokonce Votobia vydala několik knih Sant Matu.

     Mějte se hezky.

    3. ad.
     Venda pro Matku 18.4.2017 (15:15)
     – „Matko, proč nejste objektivní a nenapíšete hned, co jsme tomu pisateli tenkrát odpověděl.“
     * Zřejmě mne odpověď nezaujala.
     Ostatně každý zájemce si ji může vyhledat individuálně.
     – „… Nic neznehodnocuji. O svém osobním zasvěcení jsem nikdy nic nenapsal, jen to, že jsem zasvěcen….“
     * fajn, když myslíte, neberu Vám to. Má zkušenost je jiná.
     A berte v potaz, ať zasvěcenec, nebo ne, nehledím na nikoho, jak na ikonu. Totéž jsem odmítla velmi důrazně sama za sebe.
     A pokud se zasvěcení týká – stačí vyjít na osvícený palouk a dostane se osvícení až zasvěcení každé bytosti.
     – „Nic není zakázáno…“
     * záleží na sebekontrole každého zasvěcence. A to nejen v článcích – blozích, ale i v diskusi.
     A tam je míra různá, i podle různých prožitků.
     Jistě, neznám mnohdy rovněž míru.

    4. Matko, nemám nic proti jakémukoli „zasvěcení“, nebo „osvícení“ pokud to dotyčnému neleze na mozek a nezačne se chovat jako ikona, která se zabývá jen sama sebou. No a zdá se, že právě tohle je celé jádro problému. Ego a pýcha! To se ovšem nevztahuje na Vás…

    5. ad. Kolemjdoucí
     19.4.2017 (9:20)
     „Matko, nemám nic proti jakémukoli „zasvěcení“, nebo „osvícení“ pokud to dotyčnému neleze na mozek a nezačne se chovat jako ikona, která se zabývá jen sama sebou. No a zdá se, že právě tohle je celé jádro problému. Ego a pýcha! To se ovšem nevztahuje na Vás… “

     Možná si tou etapou ega a pýchy má každý člověk, i zasvěcenec, projít.
     Jde o to, zavčas si uvědomit, co se děje. To, že člověk louská kobylky (viz poustevník v jakési pohádce, kterého hrál Frant. Smolík), případně praktikuje nějaké tzv. duchovní cvičení, různé nauky, meditace, modlitby,…. vůbec neznamená, že se ho pýcha nedotkne.
     A tak si říkám, že oni neví, co se děje. Sama se snažím si připomenout onoho poustevníka a mnohému se vyhnout. Aspoň trošičku.

    6. Matko, reaguji na Váš příspěvek ze dne 21.4.2017 (14:33), kde citujete moje slova, že člověka nedegradují jeho názory a poznatky, ale jeho charakter – zejména jeho pýcha. Poznatkům a moudrosti je možné se naučit z moudrých knih, ale na charakteru je nutné opravdu tvrdě pracovat. To by si měli uvědomit ti, kteří se tady stavějí do rolí osvícenců, spasitelů a ikon, kterým je potřeba se klanět a uctívat si je jako božství. To opravdu hodně páchne – nemám pravdu?

    7. ad.
     Kolemjdoucí
     22.4.2017 (9:45)
     „….To opravdu hodně páchne – nemám pravdu?….“
     Abych pravdu řekla, občas nelibě cítím sama sebe.
     Na druhou stranu – kdysi jsem jednoho člověka cítila jako nádherně vonící květ lotosu. Ale uvědomme si, že lotos vyrůstá z bahnitého podloží ve vodě, které nemusí příliš vonět.
     Horší ale je, když se mi z nějakého důvodu dostane „srdce“ do křeče. Ano, to pak dá skutečně dost práce, opravit si případný „puntík“ na charakteru….Ale bolest k tomu člověka přiměje hodně rychle, aby si uvědomil, že není žádná ikona,…

   3. Luboši díky, i když tu nejste nijak dlouho a často nepíšete, všímáte si podstatného.
    Děkuji po dlouhé době i Marťasovi na Floridu. Vaše názory znám již delší dobu.

    Někteří diskutující na tomto serveru jsou odrazem úrovně společnosti. Tak to prostě je. Měl jsem tu co do činění s některými kolegy a kolegyněmi diskutujícími, kteří postupně odešli. Nijak je neškatulkuji a nepřemýšlím, jaké k tomu měli důvody. Prostě někdo miloval Ježíše takového, jakého cítil srdcem, druhý učení Ježíše přes Jakoba Lorbera, třetí přes Petra Daniela Francucha, další má TAO, jiný Bhagavadgítu, Steinera, Blavatskou, Vesmírné lidi, někomu sedí Otec na jejím koleni…. . Lidé prostě hledají odpovědi na otázky. Bohužel, jsou i tací, kteří jen jsou v nějakém modu – bytí nevěřícího, možná nevědomého. A podstatu nechápou a nic pro její pochopení nedělají.

    Již značně dříve, před časem, ve které došlo ke smazání diskuze, mne někteří i radili, ať přejdu psát a diskutovat jinam. Neudělal jsem to a čelil jsem tu většímu, tu menšímu pochopení až nepochopení.

    To, co jsem tady napsal z učení Sant Mat je ale jen nepatrný střípek toho, co vím a čemu věřím. Vím také, a praxe mi to potvrzuje, že poznání bude narůstat. Praxe musí zákonitě přinášet výsledky. A já se chtěl o část trochu podělit. Při pohledu na má témata může soudný člověk říci, že jsem se o to alespoň pokusil. A také jsem si současně ujasňoval svá poznání na určitých odezvách.

    No, nebudu de dále rozepisovat.

    Díky za milé postřehy. Mohlo by mne to povzbudit.

    Ještě, přátelé, něco k dnešnímu příspěvku matky. Ta, Luboši, vybrala jeden diskuzní příspěvek pod tím článkem, na který jste upozornil – doslova ho kopíruji:

    záměrně nepojmenovaný 13.5.2014 (9:30)
    Pane Vendo, a co když je na zdejším fóru zasvěcených více diskutujících? Zasvěcených v různých duchovních směrech. Nezasvěcuje se totiž jen v Indii!
    Ti druzí zasvěcení přece také nebudou přebírat názory druhého, ani se jimi tak lehce inspirovat. Budou jen posuzovat, zda řečené je nebo není v souladu s jimi přijatým nazíráním.
    Pokud si pomyslíte, že tu další zasvěcení nejsou, tak se s dost velkou jistotou mýlíte. Oni totiž o svém zasvěcení nikdy nehovoří.

    Paní matka, či Zdenka, se takříkajíc „našla“ !! Ale kdyby chtěla působit objektivně, pravdivě, tak by sem přenesla i moji bezprostřední odpověď.

    Venda 13.5.2014 (12:18)
    Pane záměrně nepojmenovaný,
    jsem rád, že jste toto napsal.
    Opravdu si myslím, že tu jsou lidé i jinak a jinde zasvěceni.
    Jako autor článků k mystice diskutuji ke mnou nastíněné „problematice“. Pokud někdo sdělí svůj postup a bude ochoten „jít s kůží na trh“, velmi rád se zeptám, kde jsou např.styčné body našich nauk.

    Samozřejmě že ctím každého, i každý jiný názor. To co vysvětluji je z nauky, učení Mistrů Sant Mat. A k vysvětlení používám i své zkušenosti.

    – – – – – –

    Zajímavé je, že matka v rozmezí desíti dnů bohaté diskuze ani jednou nevstoupila. Svými verši či malou glosou ??!! Teď si povšimla, ale proč se chovat ke kolegovi slušně ??

    Ty články mám rozepsány, ale nevím, jestli je tu tvůrčí atmosféra ?! Ještě to promyslím.

    Pěkný den, teď i na Floridu.

    Václav Žáček

    1. Pane Žáčku,
     v záplavě slov jsem až nyní postřehla, že Lubošovi a Marťasovi o mě píšete.
     Takže:
     * nejsme kolegové
     * nečtu všechny komentáře, zvláště na ty velmi dlouhé nemám čas, ani trpělivost.
     * nevstupuji s verši, či glosou na zakázku.
     * vstupuji, až mne něco osloví a odpověď vytryskne.
     * chovat se slušně? Oh, sorry – jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
     A ona zkrátka ta ozvěna není volání. S tím nic nenaděláte, ozvěnu nezmermomocníte.

     * na další komentáře, či reakce si dejte pauzu, zavřete oči, odcházím.

    2. Vendo.
     Votobia šířila všechno možné.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Votobia
     Když Sant Mat je jen nepatrný střípek toho, co víte, máme se na co těšit. Diskuzi už se snažíte ( s AuV) řídit a výsledky vidím: nevíte jestli je v diskuzi tvůrčí atmosféra. Blíží se tragedie, že přestanete psát. Důvod je samozřejně ve zdejší diskuzi, je to prostě bordel, lidi mají názory. A Vaší svěřenci z cvičení jógy je mohou číst.
     Diskuze před asi 4 roky nebyla primárně smazána pro její špatnou úroveň, ale že systém diskuze zkolaboval ( byl ve starší verzi jazyka PHP), byl vytvořen vynikajícím způsobem, počítadla vstupu do článku, hluboké členění diskuze, pro administrátora náročné.
     Když očekáváte , že budou lidé přebírat Váš názor, chtělo by to ukázat, co jste schopen převzít Vy. Zatím nic, řešíte slabší schopnosti chápání třeba u mně. A už mi nebudete objasňovat. Že komnetáře nejsou k článku je v pořádku, diskuzní příspvěk byl zřejmě víc ispirující, jak koldokola recyklovaný článek.
     Píšete :“Bylo by možná dobré abyste ujasnil, zda podle Vás křesťanství neumí dostatečným způsobem vysvětlit původ zla a nebo to neumí nějaké dodatečně vzniklé křesťanské náboženství, jako instituce s hierarchií v něm vládnoucích lidí se zcela zištnými cíli.“
     Předpokládám, že alespoň Vy v tom máte jasno a dozvíme se to. Obvyklé CO BY KDYBY. Můj názor je jednoduchý, předevangelické spisy jsou patrně nevratně ztraceny a máme jejich odraz. Tento odraz v evangeliích pomohl vybudovat církevně světskou moc a evropskou civilizaci, na níž navazuje dnešní skoro všechno. I ten slavný Sant zMatek vznikl ve 13. stol. A kdo se zasloužil o rozšíření písma počínaje Karlem Velikým, císařem římským posvěceným papežem? Už jsem psal, že 303 nechal Diklecián zničit ( tehdy dostupné) křesťanské spisy.
     Nejde o to, dělat rozbory Bible nejlíp v neslučitelné kombinaci se Sant Mat , hindiusmem atd. Jde o to pokust se přiblížit a žít podle základních morálních pravidel, které jsou vpodstatě už v Desateru.
     A jestli věřím na duši a život věčný je vcelku jedno. Stejně o tom, co bude po smrti neví nikdo nic, a jednooký se cítí králem mezi skoro slepými.
     Taky jsem se jednou našel. Ztratil jsem se brzy na jaře v lese, když most zaplavila voda a v lité tmě jsem musel mnoho kilometrů lesem obcházet. Byl jsem šťastný, když jsem uviděl světlo hájovny. Neříkám, že to ono hledání světla, ale člověk, který nebloudil, neví, co je za zázrak světlo najít. Ona rada ve správnou chvíli odbočit správnou cestou je hezká, teoreticky správná. Praxe je žít jako slušný člověk, což pramení z rodinné výchovy.
     Přeji hodně zdaru, Sant mat zvláště.

    3. @ – A už mi nebudete objasňovat.

     Nééé! Jsem jednoznačně pro OBJASŇOVÁNÍ. Přivítám každého příznivce OBJASŇOVÁNÍ. Kdo je PRO (pro objasňování), pište prosím pod tento koment. Spojme proto své síly, každý jeden z nás, ať už je konečně OBJASNĚNO.

    4. Pár poznámek :

     Některé knihy Sant Mat vyšly v nakladatelství Votobia v létech 1997-2002 – tedy dost dlouhou dobu – 12 až 7 let – před jejím krachem. Vy jste předem věděl a kdy, že Votobia takto dopadne a bylo nějakým přečinem vydat knihu u zaběhnutého, fungujícího nakladatelství?

     Napsal jsem:

     To, co jsem tady napsal z učení Sant Mat je ale jen nepatrný střípek toho, co vím a čemu věřím.

     Vaše pochopení – nepochopení?
     ad/Když Sant Mat je jen nepatrný střípek toho, co víte, máme se na co těšit.

     Cítíte v těch dvou větách nějaký rozdíl v obsahu sdělení, v tom, jak byla ta moje z Vaší strany pochopena?

     A jen dodám – myslím, že se nemáte na co těšit.
     – – – – –

     Napsal jsem:
     Již značně dříve, před časem, ve kterém došlo ke smazání diskuze, mne někteří i radili, ať přejdu psát a diskutovat jinam. Neudělal jsem to a čelil jsem tu většímu, tu menšímu pochopení až nepochopení.

     Vy to upřesňujete a sdělujete:
     Diskuze před asi 4 roky nebyla primárně smazána pro její špatnou úroveň, ale že systém diskuze zkolaboval……

     Vy čtete v mé informaci o smazání diskuze, že jsem napsal jako primární důvod „její špatnou úroveň“? Já ne.
     – – – – – – – – –

     Napsal jste:
     Když očekáváte , že budou lidé přebírat Váš názor, chtělo by to ukázat, co jste schopen převzít Vy. Zatím nic, řešíte slabší schopnosti chápání třeba u mně. A už mi nebudete objasňovat. …..

     K tomu jen toto. Mnohokráte jsem tu napsal, že nikoho nepřesvědčuji, nic neočekávám, nechci, aby někdo přebíral můj názor…..co přebírám já je to, co je společné v mnoha filosofiích a náboženstvích, nejstarších i těch nejnovějších. Tam hledám, ale jen společné kořeny, společnou kvalitu pro poznání. Nenapsal jsem nikdy, že máte slabší schopnosti chápání, uznáte to? A tedy, proč Vám mám objasňovat dále stále dokola například karmu, reinkarnaci, duši, Ducha? Ne,již to nechci. Na to jsem Vám ale několikráte napsal i důvod, že mezi námi je opravdu ANTAGONISMUS. To je to zásadní. Chápete v čem je naše rozdílnost? Odbočím. Představte si, jak byste asi ohodnotil moji žádost a opakovaně po Vás, vědecém člověku, požadoval, jako důkaz jejich existence, ať mi v krabici na ukázku zašlete vzorek látkové částice – 1 elektron, 1 pozitron, 1 neutrin, 1 mion, a bylo by jedno jakých hmotných látek?
     – – – – – – – – – –

     Často jste zde uvedl, že Vaše otázky zametám pod koberec a neodpovídám na ně.
     Teď Vám uvedu jednu Vaši větu – hned tu první z Vašeho příspěvku – první reakce – kde jste konstatoval k mému článku:
     „Vendo, tak už se to nejmenuje karma, ale duše se převtěluje do opakujících se zrození,……

     Chtěl jsem zareagovat, i když jsem nevěděl, jak se duše ve Vašem pojetí – jako souhrn morálních, etických, sociálních, inteligenčních, tvořivých vlastností -může převtělovat, Nejprve jsem ale po Vás chtěl upřesnění – viz. moje následná otázka na Vás:
     „Co si má čtenář podle Vás představit pod tím Vaším označením „to“ a podle čeho se, podle Vás, duše převtěluje do opakujících zrození ?

     Vaše odpověď zněla: „Duše se nepřevtěluje do dalších pozemských těl, což říká karma.

     A dodal jste, že: „..parazitujete na křesťanství..

     Co na to říci – zameteno pod koberec, nebo moje /Vaše/ nepochopení, že by naše nesmiřitelné protiklady?

     Pardale, tak se s tím již smiřte. Vy uznáváte vůz a já kozu nebo naopak a naše diskuze nikam nevede.

     V závěru píšete:
     „Byl jsem šťastný, když jsem uviděl světlo hájovny. Neříkám, že to ono hledání světla, ale člověk, který nebloudil, neví, co je za zázrak světlo najít.“

     To je moc moudré. Souhlasím s Vámi, člověk bloudí. Ano, součást duchovní praxe je žít jako slušný člověk, což pramení z rodinné výchovy.

     Přeji Vám také hodně zdaru a dodám, s vědou na této úrovni až do skonání života, který ji chápe.

     Václav Žáček

    5. Vendo, někdo tady napsal ( asi Lukáš), že diskuze třeba na osel.cz je k článkům. No taky ne vždy. Ale diskutuje se o pojmech ne o diskutujících ( zde Vy o Pardalovi, kterému nemá smysl něco vysvětlovat, stejně by to nepochopil). Osobní protiútoky tam hlídají nějací studenti a občas někomu odříznou účet k diskuzi. Nejpodstatnější rozdíl je v tom, že autoři článku diskutují velmi málo, co chtěli, to napsali do článku. Tady se nasypou perly, a když se ozvu, že to perly nejsou, ale slátaniny, tak jsou to perly a sypou se sviním. Jakoby podle Písma.
     cezkono.sk převzal několik mých článků o vesmíru kdysi. Slovensko je podstatně křesťanštější země jak Česko, takže Hledání světla není tolik bloudění světem kolem světla, jaké tu vedete.
     Budu velkorysý a předpokládám, že jste to pochopil, i když z toho pro Vás nic neplyne…Vy jste se setkal s Mistrem, takže jste ve vlaku odkud nelze vystoupit.

    6. Na úvod. Gratuluji Vám k tomu, že cezokno převzal kdysi některé Vaše články. Úžasné! Já jsem se naopak nikdy nepokusil ty své výtvory nikam poslat a tak se nemohu žádným tak obrovským činem pochlubit.
     Mé laskavé kolegyně a kolegy zdejších stránek ještě upozorním na skvělé stránky Pardala – viz.http://pardalnet.wz.cz/. Je tam více jak padesát vynikajících odborných článků a pojednání. Není pod nimi otevřena diskuze.

     Pardale, to podobenství Ježíše o perlách sviním se tady již vysvětlovalo mnohokráte – a každý ho může chápat po svém. A to je dobře,ne? Vždyť požíváme naprosté svobody, ne? Někdo možná dělá chybu, když si ty svině vztahuje na sebe a druhý je možná úplně vedle, když si myslí, že ty perly jsou od něj.

     Po létech naší diskuze jsem si ujasnil s Vámi některé v „Hledání Světla“ používané pojmy a tím z toho vyplynuly i některé Vaše postoje či směřování. I moje. Zjistil jsem a letos, v roce 2017, jsem to konečně zdůraznil, že mezi námi dvěma existuje neslučitelný protiklad, právě v těch postojích a směřování. Když to napíšu, není to žádný osobní útok. A také to není žádné neštěstí, že?

     Jaké světlo a bloudění máte na mysli – světlo okna hájovny a nebo třeba světlo, které uvádí evangelista Jan – viz. 1:7??

     Ano, Slovensko je více křesťanštější zemí než Česko, souhlasím. Má zde i jistého svého reprezentanta. Nemyslím pana Šupu.

     Ano, potkal jsem Mistra. Jedno indické přísloví říká:“když je duše žáka připravena, Mistr se objeví“. Používáte zajímavé podobenství o vlaku, ze kterého nejde vystoupit. Jde, ale znamenalo by to moji prohru v zápase s Negativní silou. Všechno je však možné z jistého důvodu.

     Pardale, v jakém vlaku jste teď Vy?

    7. ad.: Jde, ale znamenalo by to moji prohru v zápase s Negativní silou.

     Hlavní úkol křesťana je boj proti satanovi. Hlavní úkol učence učení Sant a Mat je bojovat s Negativní silou.

     Posílám hlášení VGS. Tohle by měla vědět.

    8. Přečtěte si můj článek pozorně. Je v něm tento odstavec :

     Satan! Jeden z těchto nižších vládců požívající sil Pána, je tím, který lidský život, člověka /a nejen jeho/, ovlivňuje nejvíce. Již v mnoha článcích a v diskuzi jsem se na něj odvolával jako na Negativní Sílu, což je v pojetí logiky, v polaritě světa, zřejmý opak síly pozitivní. Lze na něj najít modernější pojmenování v naukách o duši, které zní Univerzální Mysl a další, ale to bych odbočoval jinam, do jiných, značně vzdálených věků a kultur. Mimo zmíněného Satana má ve známé Bibli mnohé pojmenování, jakým je Belzebub, Ďábel, Kníže světa, Kníže ďáblů, Nepřítel, Zloduch, Zlý, Kníže temnot, Had… Pokud je pravdivý záznam evangelií, tak v podobenství o rozsévači se například o něm Ježíš Kristus v Markově evangeliu vyjadřuje jako o Satanovi, v Matoušovi hovoří o Tom Zlém a evangelista Lukáš má pro něj ve stejné souvislosti jméno Ďábel.

     – – – – – – – – – –
     Kontrolní otázka – myslíte si – nemyslíte si, z toho, co jsem napsal o Satanovi, potažmo o Negativní Síle, že pojmenování Satan a Negativní Síla je – není název téhož?

    9. ad.: Satan a Negativní Síla je – není název téhož?

     Ano, je to název téhož. Ale hlavní, proč to VGS hlásím je, že všichni chcete proti Negativní síle bojovat.
     Kontrolní otázka soudruzi:
     Může mít magnet jenom jeden pól? Můžeme mít magnet jenom s pólem plus a proti pólu minus budeme bojovat? Když ten magnet přepůlím a pól mínus odřežu, tak se pól mínus objeví na místě řezu.
     No je to asi makačka na bednu, páč v 13. století, když vzniklo učení Pat a Mat, tak magnet neznali.

     Tak hodně zdaru v boji s negativní sílou. Popřete všechny zákony Stvoření a to dobro nám vybojujte!!!

    10. Vendo, články jsem nikam neposílal, převzali je cezokno.sk sami a bez mého vědomí, což je mi jedno, stejně to bylo venku na internetu.
     Vendo, jedna z nejlepších sci-fi povídek je Robert Bloch : Vlak do pekla. Ve sbírce je to od str.192
     https://www.ulozto.cz/!omosEV2cNl9g/091-vlak-do-pekla-poviedky-pdf
     Stručně : smlouva s ďáblem, dostena hodinky, když bude šťasten, tak je zastaví a zastaví čas a bude šťasten navždy. Napřed stačilo ke štěstí jídlo a střecha nad hlavou, pak žena, děti. Ale až vyrostou a bude vidět jací z nich budou lidé. Krach firmy, rozvod, znovu pracovně nahoru a infarkt. Vlak do pekla už jede. „Použil jsi ty hodinky?“ . „Ne“. Ale pak hodinky zastavil a vlak do pekla nikdy nedojede.
     Smyslem života není konečná stanice Hluboká pod Zemí, ale jízda.
     Jsem rád , že předcvičujete bez odměny. Jóga má smysl v kontrastu s uspěchaným stresovým životem. Posiluje duševní a tvořivé síly tady na zemi. Co bude po smrti nikdo neví, smyslem života je jízda, smysluplně prožitý život. Člověk chápe, co je negativní a co je zlo, nepotřebuje k tomu Satana. Nepotřebuju Satana k tomu, abych věděl, že nemám sníst všechno k večeři, když žena ještě nejedla. Nebo má Satan na starosti i poslední jogurt v ledničce?

    11. Pozorovatel DSČN pro Vendu 19.4.2017 (11:32)
     ad.: Satan a Negativní Síla je – není název téhož?

     Ano, je to název téhož. Ale hlavní, proč to VGS hlásím je, že všichni chcete proti Negativní síle bojovat.
     Kontrolní otázka soudruzi:
     Může mít magnet jenom jeden pól? Můžeme mít magnet jenom s pólem plus a proti pólu minus budeme bojovat? ………

     Pozorovateli DSČN. Připomínáte mi Lojzu, který tu často operoval s principy jin a jang. Vy také jdete pro příklad k polaritě – záporný pól = jin, kladný pól = jang v magnetech.

     Ty hříchy, které „živí“ Negativní Sílu v nás, nemají nic společného s Vaším magnetem. Jde tady o morálku, etiku, o potlačování doslova zvířecích vlastností člověka.

     Nezlobte se, vážený pozorovateli, ale Váš příklad chápu jako dvě doplňující se energetické síly a kvality. Jin a jang má své principy, má své projevující se kvality v přírodě, své vlastnosti a v neposlední řadě je jin a jang v lidském těle.

     Ale jakou to má souvislost s lidským konáním ve smyslu mého článku, kde jsem napsal:
     „Mým záměrem napsat článek s tímto názvem má za cíl zdůraznit, že Negativní Síla, ať je pojmenována jakkoliv, existuje. Jejím hlavním nástrojem v lidských bytostech je mysl. Ta může svým smyslným konáním vytvářet HŘÍCH…..“

     Kde najdete v polaritách jin a jang, Váš příklad s plusovým a mínusovým pólem magnetu, hřích? Kam ho zařadíte?

     Kam zařadíte hříšnou náklonnost k drogám, alkoholu, kam zařadíte, že se např. muž chová jako zvíře a mlátí své děti a manželku,
     kam zařadíte obžerství, které vede k nemocem, jak zařadíte k plusu či mínusu špatné smýšlení o druhých, vznětlivost, kritizování druhých, hubování, sprosté nadávání jiným lidem, hledání chyb na druhých? K jakému pólu jde přiřadit lakomost, podvádění, pokrytectví, cílevědomé lhaní, zlodějství, překrucování faktů, úplatnost, lstivost, sobeckost? Ke kterému pólu „Vašeho magnetu“ patří bigotnost, zaslepenost, předvádění své moci, bohatství a síly, povýšený postoj, panovačnost, nadřazené chování….. .

     ad./ Když ten magnet přepůlím a pól mínus odřežu, tak se pól mínus objeví na místě řezu.

     Když člověka přeřežete vejpůl, asi zemře. Kdy mu bez jeho souhlasu useknete ruku v zápěstí, asi se u něj projeví něco záporného k Vám.

     Je to makačka, když si člověk představí jako působení Satana, Negativní Síly v nás, se všemi dopady na svůj vývoj, magnet a jeho póly. To pak člověka totálně asi změní k lepšímu.

     Pane pozorovateli – zkuste si přečíst můj článek ještě jednou a někam si tam dosadit Vaši definici Negativní Síly s magnetem, řezání magnetu, póly magnetu. pak mi tu větu, do které ty své myšlenky dosadíte sem uveďte.

     Naposledy – Negativní Síla z mého článku nemá nic společného se záporným pólem magnetu.

     Ve Vašem hlášení galaktické slípce neuvádějte, že všichni chtějí bojovat s Negativní Silou v nás, v lidech. To nemáte ověřeno.

    12. Lojza byl prokouknut. Myslel jsem, že to tady objasním a nechám Lojzu umřít a bude ze mě jen Pozorovatel DSČN. Ale nevydržel jsem.

     ad.:Kde najdete v polaritách jin a jang, Váš příklad s plusovým a mínusovým pólem magnetu, hřích? Kam ho zařadíte?

     CITUJI:
     Toto je příběh prvotního hříchu. Je to „pád,“ který svrhne člověka z jednoty do polarity. Mytologie všech národů a věků znají toto ústřední téma lidského bytí a zobrazují je podobně. Člověk se dopustí hříchu tím, že se oddělí od jednoty. Řecky se „hřích“ řekne hamartaema příslušné sloveso hamartanein znamená „minout bod,“ „nezasáhnout cíl,“ „zhřešit.“ Hřích je tedy neschopnost zasáhnout bod — a ten je právě symbolem jednoty, jež se lidem jeví nedosažitelná a nepředstavitelná neboť bod nemá ani místo, ani rozměr. Polaritní vědomí nemůže zasáhnout bod, jednotu — to je hřích. Zhřešení je jiný výraz pro polárnost. Tím snáz pochopíme také křesťanský pojem „dědičný hřích.“
     Člověk má polaritní vědomí — je hříšný. Neexistuje pro to žádná příčina v kauzálním smyslu. Tato polarita nutí člověka procházet mezi protiklady, dokud nepozná a neintegruje do sebe všechno, aby byl opět „dokonalý, stejně jako je dokonalý Otec na nebesích.“ Cesta mezi polaritami v sobě ale vždy zahrnuje provinění. „Dědičný hřích“ poukazuje zvlášť jasně na skutečnost, že hřích nemá nic společného s konkrétním chováním člověka. Je maximálně důležité to vzít na vědomí, neboť křesťanská církev v průběhu dějin zkomolila pojem hříchu a namluvila lidem, že hřešit znamená konat zlo a že hříchu se lze ubránit dobrými a správnými skutky. Hřích však není jeden pól uvnitř polarity, nýbrž polarita sama. Proto nelze nehřešit — každý lidský skutek je hříšný.

     KONEC CITACE.

    13. Vendo, už se lepšíte, napsal jste .“kde jsem napsal: „Mým záměrem napsat článek s tímto názvem má za cíl zdůraznit, že Negativní Síla, ať je pojmenována jakkoliv, existuje. Jejím hlavním nástrojem v lidských bytostech je mysl…““
     Takže ten Satan je v naší mysli. Když jsem já napsal, že Boha si člověk stvořil ve své hlavě, tak jsem byl atheista a nechápač..

    14. Venda měl včera blbej den, dostal na frak ze všech stran……

    15. ad/Takže ten Satan je v naší mysli. Když jsem já napsal, že Boha si člověk stvořil ve své hlavě, tak jsem byl atheista a nechápač..

     Je zásadní rozdíl mezi tím, jestli si člověk sám něco stvořil /ve své hlavě/ a nebo mu bylo něco dáno stvořitelem za nějakým účelem.

     Nelepším se, že?

    16. Pozorovateli,
     nevím z čeho citujete a příliš se mi nechce diskutovat s nějakou knihou či internetovým zdrojem.

     V citovaném je věta – „Cesta mezi polaritami v sobě ale vždy zahrnuje provinění.“ Možná mi vysvětlíte, jak tomu rozumíte, zkusíte to?

     Uvedu pár příkladů polarit jin a jang s dotazem.

     Nejprve uvádím principy jin a jang. Hmota je jin a energie jang – jaké provinění zahrnuje cesta mezi těmito polaritami?

     Elektron je jin a pozitron je jang – jaké provinění zahrnuje cesta mezi těmito polaritami?

     Záporný pól je jin a kladný pól je jang – jaké provinění zahrnuje cesta mezi těmito polaritami?

     Uvedu polarity z přírody.

     Měsíc je jin a Slunce je jang – jaké provinění zahrnuje cesta mezi těmito polaritami?

     Vlhko je jin a sucho je jang – jaké provinění zahrnuje cesta mezi těmito polaritami?

     Chlad je jin a teplo je jang – jaké provinění zahrnuje cesta mezi těmito polaritami?

     Uvedu namátkou polarity vlastností:

     Vertikálně je jin a horizontálně je jang – jaké provinění zahrnuje cesta mezi těmito polaritami?

     Těkavé je jin a pevné je jang – jaké provinění zahrnuje cesta mezi těmito polaritami?

     Rostlinné je jin a zvířecí je jang – jaké provinění zahrnuje cesta mezi těmito polaritami?

     A lidské tělo:

     Pravá hemisféra je jin a levá je jang – jaké provinění zahrnuje cesta mezi těmito polaritami?

     Hypofunkce je jin a hyperfunkce je jang – jaké provinění zahrnuje cesta mezi těmito polaritami?

     atd.

    17. Jestliže v polaritě něco vykonám, je to buď jang nebo jin. Musím se vždy rozhodnout: zda budu vertikálně nebo horizontálně, zda budu v suchu nebo v mokru, zda půjdu na kopec či do doliny, atd.
     Vždy když se rozhodnu jang, tak mám hřích, že jsem neučinil jin. Vždy, když se rozhodnu jin, mám hřích, že jsem neučinil jang.
     Celé Stvoření je jen hra těchto polarit. Je to hra s nulovým součtem. Výsledek je vždy nula. Konání (himalájsky karma) způsobuje hřích. Proto je třeba zbavit se karmy (nekonat) a tím nehřeším. Je to pro nás samozřejmě nemožné, takže se k tomu můžeme jen pomaloučku přibližovat.

    18. Vendo, nelepšíte se, ono je podstatné, co v té hlavě opravdu má.

    19. Pardale,
     uvedu dva termíny a víc není co z mé strany řešit. Hardware a software.
     Česky jsem mysl nazval již vícekrát jako agenta Negativní síly, a to je pro pochopení velmi důležité.

     Mysl/software/ zastává podle všech nainstalovaných programů ze svého vývoje z mnoha zrození postoj a tento pak již vybraný postoj je klíčem k nějakému „skladišti“ = uložení informací. A určitý klíč z jejího obrovského svazku, který se nám nastřádal za mnoho životů, umožní pak vstoupit hluboko dovnitř. Dominantní je však stále mysl /software/, která má představivé – tvůrčí síly a jako určitý /lidově/ STAVITEL otevírá DVEŘE a aktivuje zmíněné reakční potenciály. Mysl se tím dostává do zásobárny karmických vzorců a tady POSTOJ již jen otočí příslušným klíčem a otevře tak cestu do databáze uložených emocí! Tento lidský software si sám doplňuje informace,rozšiřuje programy, a vytváří archetypy, dokonce v softwaru se vytvářejí fantazie a masky pro různé situace. Ale stále to je jen nástroj.

     Individuální mysl je jen nástrojem individuální duše člověka pro její jednání v daném vnějším světě. Spolu se smysli je velmi sofistikovaný a člověk jej buď ovládne,jako třeba nástroj – automobil, a nebo si bude bláznivě myslet, že neovládnutý má sám zájem – v případě příkladu auta – jet bez našeho zásahu vždy a za všech podmínek bezpečně. Možná jo, pár kilometrů, možná po pár metrech sjede do příkopu. Ostatně, za pokus to stojí – třeba zkusit rozjet auto povolenou devadesátkou, tuto rychlost udržovat, pustit volant a nechat auto jet, kam chce.

     Protože jsem použil termíny „vývoj z mnoha zrození“ a „duše člověka“, tak raději pryč od tohoto tématu.

     Děkuji za pozornost, kterou jste věnoval mému článku.

    20. Pozorovateli, rozumím Vám. Mohl bych pro ostatní dodat i citáty kupříkladu z Bhagávadgíty, ale není to zapotřebí.

     Stručně – negativní Síla /Satan/ plní zadání, udržet tu duše, které sem přinášejí život. Musím se k tomu vrátit. Bez duší a Ducha by ve světě život nebyl. Byl to složitý a dlouhý proces vývoje tvořivosti Ducha od počátku a duší spolu s přidanou myslí pro tento svět / v článku tři hierarchie/. To udržení duší se děje mnoha cestami, které jsou veskrze spravedlivé – stručně řečeno, každému podle jeho zásluh, co jsi zasel, to sklidíš / i třeba až v novém životě/; máš přání? – Negativní Síla říká – díky, tvé přání splním a je to tvé /další/ semínko tvé setby – když se to nepodaří teď, za tvého nynějšího života, narodíš se pro jeho splnění znovu. Nejen karmické dluhy, odplaty, ale i odměny, ale také i naše neutuchající přání nás tu drží v koloběhu stvoření.

     Vím, že byl tento můj malý nástin asi pro Vás nechtěný. Myslím však, že pro úvod a v kontextu tématu je nutný. A tak zpět k Vašim polaritám. Popsal jste to skvěle, naprosto a je vidět, že existenci prány /Chi, Ki, Čchi …/ dokonale rozumíte. Jin a jang se navzájem podmiňují a doplňují v nepřerušovaném procesu proměny. Tento trvalý proces proměny vede k harmonii a celistvosti.

     Pozorný čtenář však namítne, nebo jen bude chtít doplnit…. . Kam se podle energetických kvalit a sil jin a jang – síly prány – čchi, řadí „lidská selhání“, jako je třeba ta zmíněná hříšná náklonnost k drogám, alkoholu. Kam zařadíte, do jakých kvalit, principů, znaků přírody, vlastností a popisu lidského těla a lidských činností, člověka, který se např. chová pod vlivem alkoholu jako zvíře a mlátí své děti a ubije k smrti manželku?
     Kam zařadíte obžerství, které vede k nemocem, jak zařadíte k plusu či mínusu špatné smýšlení o druhých, vznětlivost, kritizování druhých, hubování, sprosté nadávání jiným lidem, hledání chyb na druhých? K jakému pólu jde přiřadit lakomost, podvádění, pokrytectví, cílevědomé lhaní, zlodějství, překrucování faktů, úplatnost, lstivost, sobeckost? Ke kterému pólu „Vašeho magnetu“ patří bigotnost, zaslepenost, předvádění své moci, bohatství a síly, povýšený postoj, panovačnost, nadřazené chování….. a co musí následovat, aby došlo k opětovné rovnováze?

     Popsané je podle Vás konání v polaritě, je buď jin či jang. Jestliže chci něco krást, někoho zabít, jak pomůže vertikální nebo horizontální? Rozhodnu se buď zabít nebo nezabít. Krást nebo nekrást. Ano, karma je z kořene „kr“, konat, činit a člověk koná a činí již od narození. A trvá mu dlouho, než si uvědomí možné důsledky. Vlastnosti jin a jang by měly být v rovnováze, tak jako energie – Síla v nás. Co ji naruší tak či onak a kde je ta nula, která ovšem nikdy nenastane. Neustále probíhá nepřetržitý vývoj, balance k plus, mínus, jin či jang.

     Člověk, aby byl v rovnováze nemusí nutně konat nezištné dobré skutky pro jiné, na jedné straně a pro chtěnou rovnováhu sil a energií někoho následně zabít a nebo okrást. Morální a etické jednání lidí se často vymyká energiím a silám jin a jang, protože nad nimi stojí Vyšší síly.

     Napsal jste „Vždy když se rozhodnu jang, tak mám hřích, že jsem neučinil jin. Vždy, když se rozhodnu jin, mám hřích, že jsem neučinil jang. Celé Stvoření je jen hra těchto polarit.“

     Pak byste ovšem měl definovat, které lidské činnosti, charakterové vlastnosti jsou jakou polaritou a jak se v případě zabití /jin?jang?/ chovat opačně tak, aby došlo opět k rovnováze.

     Ale to je již mimo toto téma. Souhlasím s perlou, kterou jste vyslovil. Neočekával bych to od Vás. „Proto je třeba zbavit se karmy (nekonat) a tím nehřešit.“

    21. Lojza objasňovač již zemřel. Je tu jen Pozorovatel DSČN. Já už nic objasňovat nehodlám, zkuste použít to, co máte na krku – hlavu.

    22. Všem pozůstalým po zemřelém Lojzovi vyslovuji upřímnou soustrast.

    23. Vendo.
     Software vytvořil člověk mozkem a popisovat mozek jako program je formalismus. Většina programů při chybě se sekne a nepokračuje, aby negenerovala další chyby. Mozek dělá okamžitě opravy, protože pracuje paralelně. Umělá inteligence už řádí, google včera spustil překlady celých částí vět i do češtiny pomocí umělé inteligence.
     Píšete:
     „Mysl/software/ zastává podle všech nainstalovaných programů ze svého vývoje z mnoha zrození…..obrovského svazku, který se nám nastřádal za mnoho životů“
     Komentář: Jisté je jen to, že se geneticky při zrození předává informace. Předpoklady pro rozvoj a vývoj mozku jsou dány tou genetickou informací. Váš pojem mysl jako přenesená (moje formulace zděděná) generacemi jsou tedy budoucí instinkty. Instinkty má i zvíře a tam karmu jistě řešit nebudete.
     Píšete
     „Individuální mysl je jen nástrojem individuální duše člověka pro její jednání v daném vnějším světě. Spolu se smysli je velmi sofistikovaný a člověk jej buď ovládne,jako třeba nástroj…“
     Komentář: Ach jo, to jsou objevy. Tak máme individuální mysl, on si snad někdo myslí, že ji nemáme? Individuální duše znamená věřit v duši, na jejíchž vlastnostech se nikdo neshodne. Prostě duše.
     Takže duševní schopnosti ( pro Váš příklad řízení auta) podle Vás plynou z individuální mysli a individální duše.
     Závěr : máme instinkty předpoklady pro ně geneticky děděné, máme duševní schopnosti ( předpoklady duševní činnost taky zděděné), které lze individuálně rozvíjet a činit i zlo. Mít jako příklad Buddhu, který asi 20 seděl pod stromem a neděl nic ( jen meditoval) je krásný příklad nekonání, aby se konáním náhodou nečinil hřích. Kdyby takhle nekonali předci člověka, tak jsme ještě běžci v savaně.

    24. „Instinkty má i zvíře a tam karmu jistě řešit nebudete.“

     Jistě, Pardale, jistě, uhádl jste, trefil jste to zcela přesně. S Vámi již nic řešit nebudu. Už jsem Vám i dnes poděkoval. Potřebujete ještě něco?

     Možná bych založil nové vlákno, to rolování mne totiž nebaví. Ale to byste asi neunesl, jak jsem to tady nejednou z Vašich reakcí poznal a tak přemýšlejte o tom, co jste zdědil po předcích a vůbec, pěkný den.

     P.S. ale jo, něco ještě, i když Váš intelekt nepotěším. Mysl a její software nejsou z tohoto světa /viz hierarchie v článku/ a za součinnosti s vědomím je nadřazena mozku. Chcete důkaz? A víte odkud to celé bere energii? A hnedle máte náměty.

     Jdu cvičit – dnes hathény, jako posilovací techniky pracující pro pránickou sílu / ha a tha / a její rovnováhu v lidské úrovni. Ale to Vám, starému cvičenci a vynikajícímu vyhledávači na netu nemusím nijak vysvětlovat. Tak zase někdy.
     Mějte se fajn.

    25. Vendo, založte klidně nové vlákno.
     Vendo píšete :
     „Mysl a její software nejsou z tohoto světa /viz hierarchie v článku/ a za součinnosti s vědomím je nadřazena mozku. Chcete důkaz? A víte odkud to celé bere energii? “
     Lepšíte se, už chápete, že na provoz mysli je třeba energie. Energie je hmotné podstaty, v české mysli vepřo-knedlo-zelo + B12 (Budvar). Když se energie nedodává, tělo umře a mysl též zaniká. Bez ohledu nato, jestli si odžila himalájské karmické zatížení nebo ne.

 7. Vendo,
  za tu dlouhou dobu se tu téma Bůh vs. satan objasňovalo tolikrát, že se už asi do další diskuse nikomu nechce. Tento článek je asi ten Váš slíbený křesťanský pohled na zlo, ale je to jako vždy špatně.

  Tak jako jeden pán končil vždycky svůj projev větou: „Kartágo musí být zničeno“, tak bych já nejraději každý svůj příspěvek zakončil slovy:

  Křesťanství neumí dostatečným způsobem vysvětlit původ zla.

  Všechno je to jenom omáčka a sračky, které nemají logiku.

  1. Pozorovateli DSČN,

   jakou „tu dlouhou dobu, co se tu téma Bůh vs.Satan objasňuje….“ máte na mysli?
   Jste tu pod tímto nickem od 14.4.. Ano nicky lze měnit. Lze i psát nekonkrétně, tak jen plácnout…..“jako vždycky špatně….omáčka a sračka“.
   Ale v čem je to špatně?

   Mé články, na které dávám odkaz – „o dobru a zlu“ – čerpají z vědy o duši, Sant Mat. Původ zla je v nás, v mysli, v dualitě světa. V nás je tak Bůh i Ďábel. Není tu jednota-harmonie-láska, to snad pociťujete. Zkuste se možná i podívat do křesťanského Matoušova evangelia, kap.5 – kázaní na hoře – komu je blaze a místo toho proč je jim blaze, si dosaďte opak a můžete číst, za co, za jaké zlo není blaze. A základ – první Mojžíšova – podívejte se, co řekl Bůh Adamovi -je to kapitola 3. – a jaké mu tím vlastně dal dědictví pro lidstvo – „země bude kvůli tobě zlořečená!“

   Učení Ježíše Krista to celé objasňuje dostatečně. Ale lze pochopit, že za staletí cílených změn, přepisování a konečné úpravy znění evangelií, došlo k mnohým nejasnostem / ty mohou být jen u někoho?/. Můžete to brát ale jen jako moji domněnku. Ale podstatné je, že ten, kdo věří Ježíši, tak má i v tom, co zůstalo a bylo „církevními otci“ přijato, dost k pochopení.

   Bylo by možná dobré abyste ujasnil, zda podle Vás křesťanství neumí dostatečným způsobem vysvětlit původ zla a nebo to neumí nějaké dodatečně vzniklé křesťanské náboženství, jako instituce s hierarchií v něm vládnoucích lidí se zcela zištnými cíli.

   Pěkný den

  2. Křesťanství neumí dostatečným způsobem vysvětlit původ zla?

   Tak kdo – co to umí?

   Já bych mohl doporučit mnoho veršů z Bhagavadgíty – co Vy na to?

 8. Pozorovatel DSČN SPPKOLI,píšeš:

  ….,,Křesťanství neumí dostatečným způsobem vysvětlit původ zla….

  Toto nie je chyba len kresťanstva, ale všetkých náboženských teoretikov a dristošov, ktorí za každým náboženstvom ,,sedia učupení v kroví“..

  Dobro, Zlo, je len a len prejavom hmoty a uhla pohľadu, pod ktorým to pozorovateľ sleduje…

  Keďže aj Tma, je len nedostatok Svetla,aj Zlo je len nedostatok Dobra v určitom okamihu diania…

  Vezmime to z pohľadu Desatora, kde sa píše : Nezabiješ. End puktum..

  ..A hľa stotisíce ľudí , dokonca Protožidov vykántril šmahom ľavej ruky sám Hospodin, vraj autor tejto myšlienky a ani ,,brvou“ nepohol.

  Zabiješ jediného svojho nepriateľa, ktorý s hordou zbojníkov prepadol Tvoju dedinku a vyvraždíl aj Tvoju rodinu …

  Je to konanie ZLA ???

  Ano, lebo si nekonal Dobro…

  Podľa Desatora si porušil božový zákon a ,,nebudeš spasený“. Punktich presne podľa Výkladu Desatora…

  Aké jednoduché a v Nebi je o jedného ,,vraha“ menej…

  Nebolo by vhodnejšie keby Nebeský Tajtrlík ,,nadiktoval“ svoje želanie v Desatore pod iným pojmom? Napr. Nezavraždíš ???

  Že v biblických časoch taký drobný detail ešte nepoznali ?? Tak celý Nebeský Tajtrlík je zbytočný, tak ako riešnie otázky čo je Dobro a Zlo…

  A porečo ?? lebo obe kategórie sú pomenovaním toho istého v inom okamihu diania a uhla pohľadu..

  A Mariška fertig…

 9. Tohle žvanění lidí, kteří zde ventilují své EGO skutečně nemá cenu číst. Je to zbytečná ztráta času!

 10. Anonym, rohorčene si sa rozpísal:

  …Tohle žvanění lidí, kteří zde ventilují své EGO skutečně nemá cenu číst. Je to zbytečná ztráta času!..

  A čo tak dať nejaké svoje myšlienky do pľacu? Rozbolela by Ťa slezina ??
  …,. Alebo dajbože by si nasaral najakú ,,NN“ ?? Neboj ,,MY“ Ťa najprv nedáme a potom Ťa obetujeme a zlízneš si to aj za ,,NÁS“…

  …Však je to také kresťanské, také súdružské…

 11. ad.: Povšiml jsem si a Vendovi to věřím, že on tu píše, že nikoho nechce přesvědčovat a nikoho nenutí měnit názory.

  Luboši, jestliže někdo napíše 100 článků, tak nikoho nechce přesvědčovat? Tak proč je píše? A proč pod nimi tak horlivě diskutuje?

  A pan Staněk tady napsal 200 článků o nekonečné boží lásce a taky nic neobjasnil. Vysvětlení původu zla v křesťanství také nedokáže objasnit. Při otázce na původ zla odpoví: „A ono existuje nějaké zlo?“

  Takže, jak někdo jiný píše, všechno již bylo řečeno, každý jsme se zakopali ve svých pozicích a diskuse je k ničemu. Pak už zbývá jen ten humor.

  1. Pane pozorovateli DSČN, napsal jste mi:

   „Luboši, jestliže někdo napíše 100 článků, tak nikoho nechce přesvědčovat? Tak proč je píše? A proč pod nimi tak horlivě diskutuje?“

   Nemohu za Vendu odpovídat. Zeptejte se jeho. Určitě Vám odpoví.

   Venda Vám také napsal, že jste tady cca 14 dní, dnes již asi o dva dny více. Reagoval na Vás, když Vy jste mu napsal:

   „za tu dlouhou dobu se tu téma Bůh vs. satan objasňovalo tolikrát, že se už asi do další diskuse nikomu nechce. Tento článek je asi ten Váš slíbený křesťanský pohled na zlo, ale je to jako vždy špatně.“ / dodám, reagovat se, podle Vás asi nesmí, je to znak horlivosti/

   A položil Vám jasnou a stručnou otázku – „Ale v čem je to špatně?“

   Celá jeho reakce na Vás je tady: 18.4.2017 (11:30)

   Vy jste mu napsal, že:“Křesťanství neumí dostatečným způsobem vysvětlit původ zla.“

   A on Vám odpověděl z čeho vychází a dal i odkaz z čeho možná vychází původ zla v křesťanství.

   Pro kompletnost pohledu to překopíruji:“Mé články, na které dávám odkaz – „o dobru a zlu“ – čerpají z vědy o duši, Sant Mat. Původ zla je v nás, v mysli, v dualitě světa. V nás je tak Bůh i Ďábel. Není tu jednota-harmonie-láska, to snad pociťujete. Zkuste se možná i podívat do křesťanského Matoušova evangelia, kap.5 – kázaní na hoře – komu je blaze a místo toho proč je jim blaze, si dosaďte opak a můžete číst, za co, za jaké zlo není blaze. A základ – první Mojžíšova – podívejte se, co řekl Bůh Adamovi -je to kapitola 3. – a jaké mu tím vlastně dal dědictví pro lidstvo – „země bude kvůli tobě zlořečená!“

   ……. a Venda dále pokračuje a má to, podle mne, patu a hlavu. To je však věc názoru a ten může mít každý odlišný.

   Pozorovateli, Vy jste Vendu oslovil v 7:49, o on Vám odpověděl, protože je slušný autor a odpovídá. A Vy jste jeho odpověď přešel. To samozřejmě můžete, je to Vaše plné právo. Pak ale píšete o diskuzi na leva-net, o cenzuře. Prosím, i tak to můžete chápat. Ale hledejte odpověď, proč Venda, jako autor článků diskutuje. Není to třeba proto, že když ho někdo osloví /kupříkladu Vy/, tak k tomu ze slušnosti poskytne svůj názor a eventuálně odpoví na otázku /y/. Jestli je těch otázek a názorů více od více diskutujících a Venda ze slušnosti odpovídá, tak Vám se to jeví jako horlivost? Nemusíte mi věřit můj názor, že když by se pod jeho článkem nevyskytla žádná reakce (první, druhá, sto padesátá…/, že by on by neměl s kým diskutovat. Někdy se tak děje u pana Šupy, který tu má články, ale nechodí diskutovat. To se Vám asi líbí víc? Kupříkladu deset diskutujících článek pana Šupy rozeberou, položí mu nějaké otázky, něco zpochybní, z něčeho si udělají legraci…..a šťastně /ne/diskuze končí. Tak je to podle Vás správné? A nebo slečna Krylová, ta diskuzi neotevírá vůbec.

   No nic, oslovil jste mne. Asi jsme neměl reagovat, nereagovat, to je Váš upřednostňovaný styl.

   1. ad.: A položil Vám jasnou a stručnou otázku – „Ale v čem je to špatně?“

    Kdybyste pročítal všechny příspěvky a nechodil sem 1x za dva dny, tak už jsem to říkal, v čem je to špatně. Uváděl jsem příklad např. z chemie (kyselé, zásadité, neutrální) i z elektřiny – příklad s magnetem.

    1. Pozorovateli, píšete :
     „Kontrolní otázka soudruzi:
     Může mít magnet jenom jeden pól? Můžeme mít magnet jenom s pólem plus a proti pólu minus budeme bojovat? Když ten magnet přepůlím a pól mínus odřežu, tak se pól mínus objeví na místě řezu.“
     Nejsem a nebyl jsem soudruh, ale dám odpověď:
     Magnet nemá kladný a záporný pól, to má elektřina pohyb náboje je příčinou elektrického proudu. Magnet má pól severní a jižní. Rozdělení magnetu budou skutečně dva kusy oba se severním a jižní pólem.
     Píšete :“ Jestliže původní bylo neutrální, Bůh vyprofitoval kyselé, kam zmizelo to zásadité? “
     Luboš rozhodně o nic nepřišel, že to nečetl.
     Zjednodušeně : kyselost a zásaditost odpovídá množství ( lépe koncentraci) vodíkových kationtů ( H+, lépe H3O+). V kyselém prostředí je více jak 10^-7 mol/litr kationtů H+, v zásaditém je to méně jak 10^-7 mol/litr kationtů H+. Takže nic nemizí, je to jako přesypání zrníček písku, v jednom kýblu jich bude víc, ve druhém méně.
     Takže závěr : takovéto jakoby přírodovědné vysvětlování Boha je na dvě věci.

    2. ad:Takže nic nemizí, je to jako přesypání zrníček písku, v jednom kýblu jich bude víc, ve druhém méně.

     Jenže Luboš, Venda i jiní ten druhý kýbl odmítají, takže není přesýpat kam.

 12. @ – O svém osobním zasvěcení jsem nikdy nic nenapsal, jen to, že jsem zasvěcen.

  Geniální myšlenka. Cimrman hadr.

 13. @ – Vím také, a praxe mi to potvrzuje, že poznání bude narůstat.

  Tohle je taky pěkné a geniální. Hmm, „bude narůstat“. Růst růstu tisíkrát jinak. A to – „Vím také“ -, to je taky pecka. Holzmann hadr.

 14. Vy jste tady skutečně tak omezení, že nevidíte, jak si tady Venda dělá bezplatnou agitaci a propagaci té své podnikatelské činnosti (jóga) a přitom je ještě tak smělý, že si osobuje právo (přes administrátora) mazat diskusní příspěvky těch, kteří mu chtějí oponovat, nebo s ním vyjadřují nesouhlas? To je opravdu vrchol cynizmu.

  1. Moderovaná diskuse např. na leva-netu se vyznačuje tím, že moderátor maže příspěvky, které nejsou v souladu s jeho názorem. Copak moderovaná diskuse může něco zlepšit? Ne, je to jen cenzura nepohodlných názorů.

  2. Pane nebo paní, Kolemjdoucí,

   jsem důchodce, jógou si nevydělávám. V Městečku Trnávce, kde cvičím 1 hodinu týdně mi proplácejí cesťák. 21 km osobním autem podle platné vyhlášky o náhradě cestovného. Chcete spojení na paní, která má společnost TRNKA, o.s. a mé cestovné jde účetně přes ní ? Můžete si to ověřit.

   Pak cvičím pro dvě skupiny v Moravské Třebové. S jednou skupinou již téměř dvacet roků a zadarmo. S druhou skupinou osm roků a také zadarmo. Vybírám jen na pronájem místnosti, kde cvičíme. U té první party je to 200,-Kč na rok, u té druhé 250,-Kč na rok. Ten rok nabízí návštěvu – tedy možnost pro zájemce, cvičit v asi 35ti hodinách + mé další aktivity, jako tradiční organizování vycházek do přírody, organizaci tzv.jógového plesu – vše zdarma.

   V žádném případě žádnou podnikatelskou činnost nemám. Všechny mé předchozí aktivity /OSVČ/ byly zrušeny, jóga tam nikdy nebyla.

   Je to již více roků, když jsem ve dvou případech nechal adminem smazat příspěvky – nevhodné, vulgární. Mám na to právo podle podmínek provozovatele stránek – viz.tady:
   http://hledani.gnosis.cz/vyzva-autorum/

   Myslím, že jen jednou ze stejného důvodu jsem i diskuzi uzavřel – i to každý autor může.

   Že by to byl vrchol cynismu?

   Napíšu Vám, co je móóóc velký cynismus.

   Obžalovaný u soudu za brutální vraždu svých rodičů požaduje po soudu, aby vzal v rozsudku na zřetel polehčující fakt, že je oboustranný sirotek.

   Milý – milá Kolemjdoucí, zase se někdy zastavte.
   Pěkný den.
   Václav Žáček

 15. @ – Někteří diskutující na tomto serveru jsou odrazem úrovně společnosti.

  Jaký pán – takový krám.

 16. @ – Dokonce Votobia vydala několik knih Sant Matu.

  Venda dnes jede. Votobia, toť míra všehomíra.

 17. Takže jeden diskusní příspěvek k tématu článku:
  Kdo najde chybu:
  Bůh je dobro.
  Bůh stvořil dobro a zlo.

 18. Pozorovateli DSČN,

  to jsem si myslel, že jste větší frajer,
  zvlášť v kontaktu s Velkou galaktickou slípkou.

  Kdo najde chybu…
  Chybou je samotné hledání chyby.

  Jak z hlušiny se zlatem dostanete zlato? Cíleně zaměříte energii
  (a zbytek hlušiny nezmizí, ale lidé si z ní nemusejí patlat modly…)

  Jinými slovy, materiál pro tvorbu byl původem neutrální
  a Bůh z něho dobro cíleně vyprofiloval.
  Lidem pak ukázal recept, jak mohou Boha následovat.

  1. Nemtudum tatárum. S tímhle fakt před Velkou galaktickou slípku předstoupit nemůžu.

   V hlušině se zlatem je zlato i hlušina. Cíleně zaměřím energii (vidím jen zlato), abych hlušinu neviděl.

   1. Vidět nestačí.
    Tavit musíte, a makat a třídit a umývat se od špíny…
    Jinak se ke zlatu nedostanete.
    (Ale humor přitom pomáhá, takže ať žije i VGS.)

    1. A když budu makat, třídit a umývat se od špíny, tak ta hlušina zmizí?

     ad.: materiál pro tvorbu byl původem neutrální
     a Bůh z něho dobro cíleně vyprofiloval.

     Uvedu příklad z chemie, jak Bůh vyprofitoval:
     Kyselé + zásadité = neutrální.
     Jestliže původní bylo neutrální, Bůh vyprofitoval kyselé, kam zmizelo to zásadité?

    2. Pozorovateli DSČN,

     A když budu makat, třídit a umývat se od špíny, tak ta hlušina zmizí?…

     Sám dobře víte, že nezmizí. Ale jako moudrý člověk si za svou námahu vezmete pouze zlato a hlušinu necháte jejímu osudu. Jen nemoudrý člověk si nevezme zlato a bude se věnovat hlušině – bude si z ní patlat modly, nebo jí vyčítat existenci…
     Mimochodem, možnost konat zlo je i v nebi – ale tam o tuto možnost nikdo nemá zájem. Lidé se tam navzájem obohacují zlatem (duchovním).

     Kam zmizelo to zásadité?…
     Nemohlo zmizet – sám jste si ukázal, že svět musí být bipolární.
     Někdy je zapotřebí kyselina, jindy zásada.
     (Takže někdy může i to, co vypadá jako zlo, vyústit v dobro – a naopak.)
     Takové základy vám v kurzu u VGS neříkali?

    3. Anonyme,
     odporujete si. Když je svět bipolární, tak se nemohu věnovat jenom zlatu.

  2. @ – – Chybou je samotné hledání chyby.

   To je fakt chytrý, navíc vkusný a vtipný, uznávám.

   1. Nevím, jestli je to myšleno jako ironie. Hledání je špatně, je třeba věřit!
    2000 let to všem stačilo, tak proč přemýšlet?

 19. No dobře, odejdu bez negace

  Jemná hudba zní
  ve slunečních paprscích
  květy zpívají

  nebo ne ?

  obloha černá
  mračí se tíhou vody
  první blesk a hrom

 20. Anonym, Ty vychcanec, Ty si už raz bol v Nebi a o tomto svojom aktuše si doteraz mlčal ako partizán v sídle gestapa…

  Len uvážme Tvoje slová :… Mimochodem, možnost konat zlo je i v nebi – ale tam o tuto možnost nikdo nemá zájem. Lidé se tam navzájem obohacují zlatem (duchovním)…

  Čiže , keď si tam pobudol, stretol si aj pánBožka, Ježišťoka, všetkých inkvizítorov a upalovačov bosoriek , svätých za dedinou, a tých ,,námestníkov“ pánaBožka tu na Zemeplacke od stvorenia sekty kresťanskej, ako sa povaľujú na obláčikoch…

  Povedz nám o tom viac a preháňaj, preháňaj, čo Ti ruka stačí…

  Vsje vraj dobro došli , ale už neprišli…..

  1. Kdybych ti řekl o vlastních zkušenostech, stejně bys mi nevěřil…
   Když se chováš jako šašo, není to nic proti ničemu a může v tom být i humor.
   Ale tvá víra není sranda – už tady značně ovlivňuje tvůj život
   a „tam“ ho ovlivňuje naplno.
   Tvá víra je to nejcennější, co máš, co je skutečně a jedinečně tvé.
   Takže ji pěstuj podle toho.

   1. ad.: Kdybych ti řekl o vlastních zkušenostech, stejně bys mi nevěřil…

    Povídej, přeháněj, mě by to taky zajímalo.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference