mapa stránek || vyhledávání

Nová civilizace bude komunikativní

Neznám žádného informovaného člověka, který by nesouhlasil, že současná západní konzumní a egocentrická civilizace degeneruje a přibližuje se velké krizi. Její trend ke stálému zvyšování těžby přírodních zdrojů a k zatěžování planety odpady není dlouhodobě udržitelný. Podstata problému není v tom, že by to kromě vědců nevěděli i skuteční vládci civilizačních okruhů, ale v tom, že žádný z nich není schopen najít cestu k přesměrování katastrofického trendu. Navíc se rozdělují na několik mocenských a názorových skupin s různými typy řešení. A hlavně soupeří o moc. Až tak, že hrozí velká válka atomovými zbraněmi. Pokusím se tedy sám v několika článcích, jako laik a navíc „nevědecky“, popsat příčinu krize a východisko z ní.

Podstatu krize vidím „třetím okem“ v tom, že současný stupeň technologického vývoje lidstva dosáhl skoro svého vrcholu. Ale jen v rovině hmoty, nikoliv v mezilidských vztazích a ve vztahu k řádu stvoření! Jenže ze zákonů harmonie živé přírody jsme již měli poznat, že jakákoliv větší disharmonie mezi „etážemi živého“ přivádí samočinně celek do kolapsu. Tím více je harmonie vratší, že dostala přídavek další „etatické“ úrovně živého! Tlupy a bandy neurvalého živočicha, člověka. Jestliže tedy současný člověk vědecky a technologicky vyspěl, musí vystoupit na vyšší kosmický stupeň vývoje. Aby se jeho populace nejen vnitřně, ale působením přírodních sil nezhroutila. Neboť tyto jsou vykonavateli působení Stvořitele světů!

Opakuji, nelze vývojem poznání vystoupit jen rozumově neboli vědecky, tedy bez výstupu v poznání mezilidských vztahů a ve vztahu ke Stvořiteli. Duchovní slepota současných mocenských a vědomostních pseudoelit tkví v jejich plně žitém ateizmu. Ačkoliv se tváří být „náboženští“ a svoje politické plány často obkládají „Bohem jako kečupem“. Chování vládce napodobují zákonitě masy národů a stávají se tak vlastně místo duchovních bytostí jen konzumenty tělesných slastí. Toto následování slepého masami lidí je možné jen proto, že vědomostní elity národů předkládají ve školách dětem bytost člověka a existující svět kolem pouze jako hmotnou entitu. Uvádějí vlastně děti do materialistické hypnózy! Blokují jejich šestý smysl a svědomí. „Vědci“ vykládají, jak svými rozumy a hmotnými přístroji nemohou nalézt ani duši ani ducha člověka. Tím méně je „měřit“ a definovat procesy v nich!

Přitom nejen bible a jiné transcendentní texty, kterými se ve volebních agitacích politici ohánějí, tato východiska k vyšší kvalitě společnosti obsahují. Znali je všichni proroci náboženství, ba znají je i primitivové v pralese. Jen proto, že vnímají realitu kolem sebe i vesmír ve třech hlavních úrovních:

Hmotné, tj. tělesné, rozumové, smysly vnímatelné.

Duševní (jemnohmotné), tj. v rovině energií, oživující mrtvou hmotu. Je to „kmitočtová“ rovina energií duší všeho živého a toků interakcí mezi nimi. Tedy živá síla, pohonná energie života kdekoliv ve vesmíru.

Duchovní, tj. energie a děje věčnosti. Tedy entita, nezávislá na čase, hmotné a duševní úrovni. Tato duchovní energie, pojmenovávaná lidskými pojmy jako Bůh, Stvořitel a mnoha dalšími, je na zemi obsažena ve formě své nejmenší částečky pouze v duši člověka. Je to právě ona, která svým vstupem do duše zvířecí změnila její charakter na lidský. To ona „molekula ducha“ dala duši lidoopí schopnost ptát se po podstatě věcí čehokoliv, po podstatě světa, tedy po Bohu. Na planetě Gaia se její inkarnací objevil nejnižší vývojový stupeň člověka, pračlověk. Ten jako první živý tvor se zde zeptal: Kde to vlastně jsem, kde jsem se tu vzal a proč??? Objevilo se lidstvo a jeho první civilizace.

Bible tento děj popisuje své době přiměřeným obrazem: Bůh (Podstata světa) nejprve oživil hmotu a vytvořil vše živé. A nakonec vdechl svůj dech, neboli nejmenší částečku Sebe, do duše nejdokonalejšího zvířete. Tím se na zeměkouli (a analogicky se děje ve vesmíru) objevil člověk jako třídimenzionální bytost. Tím v závislosti na délce vývoje i příslušné různé úrovně civilizací. V nich se lidské individuality vyvíjí a mění. Duševně i tělesně. První civilizační úroveň na zemi byla divošská kmenová. Pak, aby se uživila, se objevily pastevecká a zemědělská, pak městská a řemeslná, nyní vědecká a průmyslová. V tomto stupni vývoje se právě nacházíme. Jejím rozvinutím dochází k vyčerpávání možností planety. Začíná se pomalu projevovat neschopnost uživit se jako lidstvo! Tím se vynořuje nové dilema: buď válka o zdroje ukájení tělesnosti nebo nalezení a nastolení vyšší kvality civilizační. Vlastně vyšší stupeň „bohulibosti“, odpovědnosti vůči Stvořiteli. Ten znamená žití méně hmoty (těla) a více ducha. Neboli vědomostí o fungování stvoření a možnostech v jiných úrovních. Vlastně více kontaktu se Stvořitelem. Právě tento „kontakt“ otevírá možnost přívodu nekonečného množství jakékoliv energie všeho druhu. Neboť energie Podstaty světa je z pohledu člověka nekonečná.

Aby k tomu však mohlo dojít, je nutné nejprve v konzumní, rozumářské a egoistické civilizaci nově definovat smysl bytí člověka a lidstva.

Já jsem jej za svou bytost nalezl takto: Vydal jsem se v meditaci po jakési „šňůře“ zpět na počátek své vlastní existence a na konci jsem se nalezl jako nic nevědoucí, ale šťastný bod. V dálce jsem vnímal zlatožluté světlo, z něhož pocházel pocit blaha. V jednom okamžiku jsem pocítil touhu se přiblížit k tomuto Světlu. V tom okamžiku se ale Světlo ztratilo a já jsem se ocitl v hmotném těle. A blaženost byla pryč! Pocítil nejprve touhu poznat, kde jsem se ocitl (v hmotném stvoření) a poté jsem pojal úsilí se zbavit s hmotným tělem spojených tělesných strastí. Jenže to nešlo! Poznal jsem zákon, že vědomá bytost (duch) se může přiblížit k Dokonalosti Boha jen po dosažení určitého stupně vlastní duchovní dokonalosti. Jinak se opět zrodí daleko od Ní, v hmotném těle. Podmínkou přibližování k dokonalosti je touha po Ní neboli touha po Bohu.

Ta však vede jen skrze akceptování reality a následování svědomí (stálé s pojení s duchovním vůdcem nebo Bohem). Takovým způsobem života probíhá samočinné zvyšování kvality ducha po Bohu toužícího. Neboli dochází k tzv. duchovnímu růstu. Jinak řečeno, ke zmenšování připoutanosti ducha k hmotnému tělu. A po tomto úvodu přistupuji k vlastní odpovědi po smyslu bytí člověka a civilizace:

 1. Smyslem života ducha člověka v hmotném světě (na zemi) je rozvinutí všech typů poznání stvoření. Poznáním díla Tvořitele se přibližujeme poznání Tvůrce samého!

  Tedy životem na zemi máme poznávat hmotné stvoření rozumem neboli vědou, jemnohmotné stvoření citovým poznáním duší všeho živého a poznáním duchovním poznat přítomnost Boha jako hybatele všeho existujícího.

 2. Smyslem civilizace je umožnit všem lidem ve všech jejich vývojových stádiích ducha vzestup nahoru ke Světlu. Aby nakonec po skončení životnosti jejich těla se jejich duch mohl vrátit do plné záře Boha (nebe).

  Což ovšem současná západní konzumní civilizace ateizmu a egoizmu neumožňuje. (Egoizmus je „smrt duchovního vzestupu“.) Jestliže se tedy toto pojetí života rychle nezmění, bude přírodními silami zničena celá civilizace. Podle biblického předobrazu Sodomy a Gomory a podle všech archeology objevených zaniklých civilizacích. Získáním peněz nebo moci jako cíle ztratila současná západní civilizace smysl svého bytí ve vesmíru. Co ve stvoření dělat s pomatenci, kteří si dali za životní cíl, i přes mrtvoly, „umřít jako bohatí“?

Jak tedy musí vypadat nová civilizace, aby na zemi přežila?

Bude usilovat ne o to, aby všichni co nejvíce zkonzumovali a vytvořili zisk, ale aby všichni její členové byli převážně šťastní! A nyní je otázka, jak k tomu dospět. Přivedl mě k tomu otec, když před smrtí mi devadesátiletý řekl, že nejšťastnější v životě byl v dětství v materiálním nedostatku. Ale zahrnut láskou rodičů a šesti sourozenců. A žijící ve víře. Spali všichni v jedné místnosti a jeden měsíc v roce 1918, kdy jim armáda zrekvírovala všechno zrno, byli měsíc bez chleba. (Měli jen brambory a mléko.) Neboli tělo sice potřebuje své nutné materiální, ale pro štěstí jsou rozhodující mezilidské vztahy. Ale jak ty vytvořit?
A co je to vlastně pocit štěstí? Podle mého mínění pocit naplňování inkarnačního plánu zrození a tím vznik citového spojení s Bohem. Neboť svědomí je přímé spojení s Bohem nebo řídícím duchem. Má jej každý, pouze mnozí jej „zatloukají“ a různé psychologické „školy“ „vědecky“ vyvracejí. (Se slovy: těžkých hmoťáků: ukažte mi jeden atom svědomí?) To se pokusím odpovědět pokračováním.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.1
hlasů: 12
Tisk Tisk

180 komentářů

 1. Zdravím zdejší hledající. Uvědomujete si, že pokud něco ztratíte a snažíte se to najít, tak že se to nevede? A až se hledáním unavíte, tak to přestanete hledat a následně se to samo někde ukáže. Stejné to je nejen s klíčema, čepicí a brýlema, ale i Bohem či se sebou samým. Proto nenacházíte a jen se zde přete s ostatními. Nelze najít tím, že chcete, že se pro to snažíte něco dělat, i když bez toho by to také nešlo, protože by nedošlo k tomu unavení a puštění se té snahy.

  Překážkou poznání (co jsem a kdo nejsem) je neustávající práce mysli, ne fyzická práce jako činnost, jak je uváděné v Indických naukách, možná jen chybně přeložených.

  V tomto světě, v dualitě, vždy bude dravec a oběť, dobro a zlo, východ a západ…… to se nedá změnit. Není možné uvézt dualitu do rovnováhy,jak by si zdejší diskutéři přáli, stále tu bude přelévání z jedné do druhé strany, nahoru-dolu. Je tu jen možnost vyplout z úrovně duality přes odosobnění se od těla a jeho programů, představ a myšlenek, že tento stav je špatný a měl by zde být jiný.

 2. Matouš 25
  45 Tehdy jim přišla tato slova:“ Vpravdě vám pravím: Uvnitř krok kdo nevykoná jediný z  hojnosti jeho maličkých, nekonáte uvnitř Mě.
  46 A tito budou odcházet ustavičně rozdělení, ale ti spravedliví uvnitř trvale s duší /životem/.“

  *maličká->duše,Bod spojení
  *nekonáte ->nekonáte,nemyslíte v milosrdenství
  *rozdělení->od,z,roz +řezání-> rozděleného ducha

  11 Světlo pravilo: Toto nebe pomine, i to, které je nad ním, pomine. Mrtví nežijí a živí nezemřou. Ve dnech, kdy jste snědli to, co je mrtvé, učinili jste to živým. Co budete dělat, když byste byli ve světle? V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Když se stanete dvěma, co budete dělat?

 3. → Němečtí křesťané chtěli zachránit svůj svět před „nekompatibilními“ židy a dali přednost „kulturně kompatibilním“ nacistům.

  Tvl., byl si někdy vůbec v Německu? Já jen, že jsem tam prakticky dnes a denně a VIDÍM, nejsem slepej, a garantuji ti, že „obyčejný Němec“, má úplně jiný starosti. Sorry, ale meleš zase a jen ty svý, a buhvíkde nasosaný lži, propagandou promořený s&h.

  → existují dva druhy sebevraždy.

  Ano, s tím lze bezezbytku souhlasit. Jednou z nich je podtrhnutí židle pod svým vlastním rozumem, což se ti zde daří imrvére měrou vrchovatou a nevídanou. Sorry, ale právo na názor, neznamená právo na lež, služebníku mrtvoly.

  → Po zuby ozbrojení, agresívní Rusové se zastáncům etnické čitoty jeví znovu jako více přijatelní.

  Nech se léčit!..:-))) Včera je pozdě..:-)))

  1. Není žádného rozdílu mezi tím, jak se Hitler zmocnil v roce 1938 Sudet a jak se Putin v roce 2014 zmocnil Krymu. V obou případech byl použit stejný argument – ochrana etnicky příbuzných občanů v cizím státě. Nacionalismus je zhoubné náboženství. V jeho jménu „kulturně přijatelní“ Srbové zmasakrovali v Srebrenici 8000 muslimských Bosňáků. Co dodat?

   1. → Není žádného rozdílu mezi tím, jak se Hitler zmocnil v roce 1938 Sudet a jak se Putin v roce 2014 zmocnil Krymu.

    Fakt jo? Tak žádnej ROZDÍL!? No to jsou mi zas vjecy, a potěš koště..:-)

    Archetypem šílenství v západní civilizaci je ztráta smyslu pro rozdíl mezi mapou a teritoriem. Kdo se snaží nahradit teritorium svou mapou, je blázen. (Václav Bělohradský – Epocha samovzněcování)

    Kontrolní otázka: rozumíš – když se řekne ZTRÁTA SMYSLU PRO ROZDÍL? – vnímáš vůbec skutečnost?

    ps: tvl., ty nech fakt se léčit!

   2. → Nacionalismus je zhoubné náboženství.

    Každej „ismus“ je zhoubnej. Za každou ideologií, za tzv. demokratismem, liberalismem, či jak se ten poslední výkřik politický módy a velkovýroba dělání z lidí blbce jmenuje, nevyjímaje, zůstávajj ve finále, zase a jen hory mrtvol. Každá ideologie, každej ismus, stojí z gruntu na lži a násilí. Tečka!

    Násilí nežije samo a nemůže žít samo: nevyhnutelně je propletené se lží. Mezi nimi je ta nejpřirozenější hluboká příbuzenská spojitost: násilí se nemá čím krýt, kromě lži a lež se nemá jak udržet, pouze násilím. Každý, kdo jednou vyhlásí násilí za svoji metodu, nevyhnutelně si musí zvolit lež za svůj princip. Když se násilí rodí, koná otevřeně a dokonce je na sebe hrdé. Ale jen co se upevní, utvrdí, pociťuje okolo sebe zředění vzduchu a nemůže dále existovat jinak, jen se zamlžovat do lži, krýt se krasořečnictvím. Potom už nechytá vždy a zásadně rovnou pod krk, častěji žádá od občanů pouze přísahu lži, jenom spoluúčast na lži. A jednoduchý krok jednoduchého statečného člověka: neúčastnit se lži, nepodporovat lživé konání!
    Alexandr Solženicyn, Nobelovská přednáška, 1972

   3. Ted jste chytří, já vím jedno, kdyby jste měli příležitost a okolnosti tak vraždíte taky!!!

   4. Lidičky víte co je to to vysvobození, ten návrat do ráje?

    Jde to pouze přes ukončení jedení plodů ze stromu poznání dobrého a zlého. Všichni to zde více, někdo méně děláme-jíme z tohoto stromu. A co to vlastně znamená? Je to rozlišování na dobré a špatné, psaní a posuzování o USA a Rusku, Hitlerovi, Babišovi, prezidentovi, o muslimech o sousedovi o řícení se civilizace do propasti… Dokud v tomto budeme pokračovat, tak stále pojídáme ze stromu poznání dobrého a zlého, stále se považujeme za své tělo a mysl a proto platí, že jsme smrtelní, jsme prachem a v prach se obrátíme, jsme lapeni v dualitním světě.
    Je to tak jednoduché, prostě pokora a přijetí všeho co se děje a přestat si myslet, že jsem lepší než ostatní a vím jak se věci mají správně dít.

   5. „Není žádného rozdílu – Sudety“
    Němci zabrali území, které jim nikdy nepatřilo. S cílem vysídlit, vyvraždit nebo poněmčit Čechy – zabrat pak Česko-slovensko.
    Krym – Po desítkách let se Rusko vrátilo do svého území.
    Velký rozdíl

 4. Nevím od jakého autora jsem to tady četl, něco v tom smyslu, že civilizace /život/ prochází obdobím zrodu, vývoje, její vrchol, úpadek a na konci přichází její /jeho/ zánik. Napadlo mě to tady při čtení článku: https://zemavek.sk/vyvinut-liek-proti-rakovine-je-rovnaka-hlupost-ako-vyvinut-liek-proti-gravitacii/?fbclid=IwAR1eWyNX0JYZl1UTAc6cxcOJSXZPxdoHPhoqpkeG-w_jE36HxWfXWFfdTsQ

  Ten pan Staněk naznačuje, že tuto civilizaci čeká nebo nečeká /?/ zánik jako podmínka k tomu, aby ta nová byla komunikativní a nebo dává šanci této civilizaci, kterou by čekal ještě vývoj k té komunikativnosti? Nerozumím mu.

  1. Bez ohledu na kontext, neznám stupidnější slovo, než je tzv. „pravděpodobnost“. Co jako má vyjádřovat? Že je „cosi“ pravdě podobné? Co to je za myšlenkovou a slovní pitomost? Buď něco pravda je, anebo není. Tečka! Chápu, že tzv. „věda“ potřebuje pracovat s touto figurou a slovní s..čkou zároveň. Pravdě-podobnost, Bóóže můj a postBabylón hadr..:-)) Úpadek myšlení je neoddikutovatelně spojen s úpadkem jazyka a řeči, kde kurvítka a rakovina jazyka a řeči vůbes, mají tisíce podob. Nejhorší na tom je, že je to plíživý, téměř „nevidititelný“, povrchním okem sotva zaznamenatelný. Ale kdo chce vidět, ten vidí…

   1. Honzo,
    pravděpodobnost (3:1000 000), že člověka zasáhne blesk je malá, vychází 3 blesky na 1 km2/rok. A tak tu jsme. Pravděpodobnost je vysoká, že jeden řetězec DNA (vodíkovými vazbami adenin-thymin, guanin-cytosin) vytvoří kopii genomu v druhé spirálovém řetězci.
    Pravděpodobnost je vysoká, že někdo v diskuzi bude napadat vědu a nemá argumenty, takže plácá vulgarismy spojené s tím úpadkem jazyka a řeči.
    Pravděpodobnost je matematický pojem, který statisticky platí s vysokou přesností pro jevy, kterých je obrovské množství. Například radioaktivní rozpad, srážky částic (molekul), které vedou k vyrovnání teplot v izolovaném objemu. Slušně pravděpodobnost platí už u počtu miliony (kolik lidí zemře nebo se narodí za den).
    Pravděpodobnost je matematický jev, nemá tisíce podob, ale přesný řád. Tisíce podob má nepochopení tohoto jevu.

 5. Matouš 16 :24-28
  24 Tehdy Světlo uvnitř pravilo žákům jeho: „Pokud si někdo přeje jít zpět/znovu/ za mnou, uvnitř jeho samotného je průchod/kříž->bod spojení/ Matky a uvnitř vyléčí/pozvedne/ sloup jeho trápení a uvnitř ke mně připojí se trvale.

  25 Kvůli spojení kdo předstírá,aby se zachránil,Bod spojení jeho ztratí,ale kdo ztratí/nedokáže chytit,kontaktovat/ Bod spojení pro milost mou,nalezne jej.

  26 Kvůli spojení co získá slepý uvnitř ,získá-li celý svět, ale ztratí Matky Boží Bod spojení? Nebo co dá slepý uvnitř výměnou za Bod spojení jeho?

  27 Kvůli spojení zrak slepého péče,aby vnímal Otce-Znalce pole nevědomí spolu se spojkami jeho,a v té době zaplatí každý vnitřním zvukem /hudbou/ mým ,kdo uprostřed kruhu /jednoty/.

  28 Vpravdě vám pravím,že jsou někteří z těch, co povstali zde, kteří nespí,aby zakusili/ochutnali/ smrt, až dokud si nejsou vědomi /nevidí/ nejprve/prvně/ zraku slepého,tam přichází zevnitř království/světlo bodu spojení/ jeho.

  1. Matouš 16,24-28
   24Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
   25Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
   26Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?
   27Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
   28Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým královstvím.“

   http://biblenet.cz/app/b?book=Matt&no=16

   1. Matouš 16: 24
    24Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
    24 Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το ξύλο του βασανισμού του και ας με ακολουθεί συνεχώς.
    překlad:

    24 Tehdy Světlo uvnitř pravilo žákům jeho: „Pokud si někdo přeje jít zpět/znovu/ za mnou, uvnitř jeho samotného je průchod/kříž->bod spojení/ Matky a uvnitř vyléčí/pozvedne/ dřevo/sloup,hůl,osekaný strom/ jeho trápení a uvnitř ke mně připojí se trvale.

    * průchod,kříž ->průchod =brána,portál Boží Matky/Bábel,Babička/; kříž = Bod spojení Matky,Nadduše
    – průchod = Bod spojení – je vstupem i východem,počátkem i koncem, spojení s  Vědomím,
    Vesmírem,
    – průchod = Bod spojení ->energie nulového bodu,duše
    – duše = „trojjediného ducha bod spojení“
    * kůl,hůl,sloup->falický symbol,
    * dřevo->přirozenost a současně tolerance k pudové části svého já/->bez odsuzování!/
    * vzít->vědomé zpracování sexuality,provázanost sexuality/vztahy/ na pudové rovině a osvobození se od všeho sexuálního -> přes spásnou askezi/celibát/
    * kůl,hůl,sloup+trápení->falický symbol,sexualita,sexuální vztahy,sexuální závislost
    * trápení,utrpení-> vedení k bdělosti a možnost nalézt v soucitu duchovní rozměr;za přítomnosti soucitu dochází k transformaci osobnosti->k duchovnímu znovuzrození,zrození Božího dítěte uvnitř
    * jméno Ιησούς /Ye shu,Ya šu/=“světlo“ + Kristus/ Krist= kříž=“ Bod spojení“=>“Světlo Bodu spojení“,“Světlo Brány Boží“

    Matouš 16:25
    25Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
    25 Διότι όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του θα τη χάσει· αλλά όποιος χάσει την ψυχή του για χάρη μου θα τη βρει.
    překlad:

    25 Dvou spojení kdo předstírá, aby se zachránil, Bod spojení jeho ztratí,ale kdo ztratí/nedokáže chytit,kontaktovat/ Bod spojení pro milosrdenství mé,nalezne jej.
    25 Dvou spojení kdo si nárokuje, aby Slovo/Zvuk/ Bod spojení, jej ztratí,ale kdo ztratí/nedokáže chytit,kontaktovat/ Bod spojení pro milosrdenství mé,nalezne jej.

    Matouš 16 :26
    26Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?
    26 Διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει όλο τον κόσμο αλλά ζημιωθεί την ψυχή του;+ Ή τι θα δώσει ο άνθρωπος σε αντάλλαγμα+ για την ψυχή του;

    překlad:
    26 Kvůli spojení co získá slepý uvnitř ,získá-li celý svět,ale ztratí Matky Boží Bod spojení?Nebo co dá slepý uvnitř výměnou pro Bod spojení jeho?

    Matouš 16:27
    27Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
    27 Διότι ο Γιος του ανθρώπου μέλλει να έρθει με τη δόξα του Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του, και τότε θα αμείψει τον καθένα σύμφωνα με τη συμπεριφορά του.

    překlad:
    27 Kvůli spojení zrak slepého péče,aby vnímal Otce-Znalce pole nevědomí jeho spolu se spojkami jeho,a v té době zaplatí každý vnitřním zvukem /hudbou/ mým* uprostřed kruhu /jednoty/ kdo.

    * péče ->starost-> úloha,úkol ,snaha o úspešný rozvoj, vývoj ,vziať na seba úlohu -> úlohou
    * platit -> platba ukončuje proces získávání,nastává klid;aktivní přístup na poli sebepoznávání
    * vnitřní Zvuk -> hudba,tón Matky, Hudby srdcí->Zář
    * uprostřed kruhu -> v jednotě kdo,v úplnosti kdo

    Matouš 16:28
    28Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým královstvím.“
    28 Αληθινά σας λέω ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ οι οποίοι δεν πρόκειται να γευτούν θάνατο, μέχρι να δουν πρώτα τον Γιο του ανθρώπου να έρχεται στη βασιλεία του».

    překlad:
    28 Vpravdě vám pravím,že jsou někteří z těch,co povstali zde,kteří nespí,aby zakusili/ochutnali/ smrt, až dokud si nejsou vědomi /nevidí/ nejprve/prvně/ zraku slepého,tam přichází zevnitř království/bod spojení/ jeho.

    *smrt->znovuzrození
    * zrak slepého-> zaslepenost
    * království->metaforicky (μεταφορικά): η κυριαρχία, η ακμή
    * κυριαρχία->dominance-> síla,schopnost rozlišovat/definovat/ skupinu nebo jednotlivé situace
    -> pán chrámu, Maitre-Mistryně,Mistr,opatrovník učitel, Znalec**->Otec,
    -> Master->Jesus Christ = “ Světlo/Zář/ Bodu spojení“
    -> Kyrios-> YHWH
    * ακμή ->bod ,hrana něčeho-> „BOD SPOJENÍ“

 6. → Pardal 9.12.2019 (11:03)

  Pardale, když je ten advent, rozhod jsem se udělat Vám radost; od této chvíle Vám věřím úplně fšecko.:-) Ale jak dlouho mi tahle víra „pravděpodobně“ vydrží, to si netroufám ani odhadovat.:-)

 7. → Pravděpodobnost je matematický jev

  Nevím jak u Vás, ale pro mě je SVĚT souhrnem faktů (viz. Wittgenstein, „Svět je souhrnem faktů, nikoli jednotlivin.“), nikoli a „jen“ jednotlivin v podobě matematických jevů. A proto tzv. pravděpodobnost, je pro mě v tomto smyslu a kontextu, úplně stejná kravina jako suchá voda. Přísně vzato, v logice (nauka o vyplývání) není nic nahodilé. Což, kritickým myšlením zredukováno až na dno, znamená: Bůh nehraje v kostky.

  1. Když je pravděpodobnost matematický jev. Tzn. že jde o matematiku a teď mluv. Tu ještě nikdo nikdy neošidil. To není jak to tvoje řečnění, co tu předvádíš. Okecat se dá všechno, ale to je asi tak všechno především u tebe.

   1. → Tu ještě nikdo nikdy neošidil.

    Matematiku možná, člověka nepočítaně a nespočítatelně. Dějiny jsou toho nejen plný, ale současně důkazem více než výmluvným a evidentním. Řeč je o FAKTECH, o EVIDENCI, to jen pro pořádek.

    → Okecat se dá všechno, ale to je asi tak všechno především u tebe.

    Nápodobně. Tvoje „schopnost“ naběhnout si na svý vlastní vidle, je až neskutečná a nemá fakt konkurenci.:-D:-D Myslíš, že se to dá ještě léčit, ambulatně sotva, nebo je to nafurt?:-DDD Vyčkej času, „jednou“ ti to docvaknout musí, mělo. Vidíš jak Tě mám rád, Ty můj pomatený bližní?:-)

   2. → Okecat se dá všechno

    Nevytvářej si žádný domněnky. Jsou (existují) „věci“, který, navzdory tvejm zgruntu stupidním a falešnejm představám, okecat nejdou, a to i kdyby si se na hlavu stavěl. Chápu, že ti tzv. „narost názor“, ale to je tak asi všechno.

    ps: Ale jinak ti děkuji. Roli excelentního i…ta, si v tomhle údolí tupých hlav, převzal a zastupuješ dokonale, smekám a klobouk dolů.

 8. → Ted jste chytří, já vím jedno, kdyby jste měli příležitost a okolnosti tak vraždíte taky!!!

  Na to ti směle odpovím dvěma nabízejícími se způsoby:

  1) nevytvářej si žádný domněnky, je to jed, kterým si promořenej skrz naskrz.
  2) evidentně soudíš „druhé“ naprosto stupidním stylem a „po bolševicku“: podle sebe – soudím tebe.

  Víš tak akorát velký kulový, hlavo.

  1. Vidíš podle tebe jsem promořeny, ale stále mi odpovídáš? Jakto???!!! Přitom to od tebe vůbec nepotřebuji ani mě to nezajímá.

   1. Diskuze s tím člověkem mi připomíná diskuze, které jsem kdysi vedl v práci s komunisty:
    -žádná reakce na argumenty protistrany
    -dvojznačné (nicneříkající) narážky
    -argumentace ad hominem nebo urážky
    -nařizování, co nebo jak mám myslet
    – nadutost a vulgárnost
    Tipoval bych ho na soudružský třídní původ.

   2. pavle v,

    …Vy si klidně můžete držet hubu a krok…
    Takže vy jste bojovníkem proti kremelským lžím a jste hrdý na vaši hubu, kterou nedržíte (a to ani krok)…

    Váš loutkovodič vás za to jistě chválí – zvlášť, když proti němu hubu držíte, že?
    Ale ať tak, či tak, vyřiďte mu, že na tomto webu jste úplný mimoň. Tady totiž nikdo kremelské lži nepíše, takže váš boj a nedržená huba zde má jediný výsledek: otravnou propagandu.

    S tím, že když do vašich politicko-bojovných příspěvků ještě mícháte Boha, tak je to propagandistické chucpe, které nedělali ani komunisti. Nacisti ano – nacisti a vy.

    (Proto jsem vás nabádal, ať si uděláte v srdci pořádek.
    A víc už vám pomoci nemohu.)

  2. Matrix9.12.2019 (21:28)
   pavel v pro Matrix10.12.2019 (14:38)

   Je třeba odpouštět a nastavit druhou tvář.

   1. ad…Je třeba odpouštět a nastavit druhou tvář.

    Ano, podle Ježíše křesťané mají odpouštět. Na druhou stranu Ježíš také řekl (Mat.23):
    13Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.
    14Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud.
    15Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami.
    16Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Kdo by přísahal při chrámu, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán.‘
    17Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje?
    18Nebo: ‚Kdo by přísahal při oltáři, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při oběti na něm, je vázán.‘
    19Slepci, co je větší: oběť, nebo oltář, který tu oběť posvěcuje?
    20Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co na něm leží.
    21A kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá.
    22Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím a při tom, který na něm sedí.
    23Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.
    24Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!
    25Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti.
    26Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek.
    27Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.
    28Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.
    29Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých
    30a říkáte: ‚Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.‘
    31Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo zabíjeli proroky.
    32Dovršte tedy činy svých otců!
    33Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?

    V této řeči Ježíš farizeům nejenže neodpouští, ale naopak hrozí peklem. Je tedy zřejmé, že odpouštění má své meze. Kde jsou ty meze? Lze říci, že Ježíš nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Jeho vztah k člověku se podobá vztahu rodiče ke svému dítěti. Rodič nesnáší, když je dítě „nezvedené“, ale nikdy se neuchýlí k tomu, že by své úplně zavrhl. Jakmile cítí, že u nezvedeného dítěte dochází k obratu, je ochoten vše odpustit. Kdy dochází k totální roztržce mezi rodičem a dítětem? Když dítě dá najevo, že je chytřejší než rodič, že rodič by se měl učit od něho. Ježíš řekl, že všechny hříchy budou odpuštěny, kromě hříchu proti Duchu svatému. Tím hříchem je pýcha.

    Odpouštět mohu jen provinění vůči sobě. Je to velkorysé a ušlechtilé. Odpustit však křivdu vůči jinému je podlé a nízké.

   2. ad. pavel v pro matku11.12.2019 (12:02)
    sorry, autentičnost Vašich citátů z bible bych musela porovnat se svou biblí Kralickou a na to nyní nemám prostor.

    …hrozí peklem ….
    – taktéž Vy hrozíte svým způsobem peklem, a to jak soudruhům, tak i Honzovi.

    ….zavrhnout své dítě ….
    – jste naprosto neznalej toho, čeho jsou rodiče, nebo matky schopny. Klidně svý dítě pošlu do pr… když se vrátí, fajn, když ne, jeho problém. Však jednou i pod ním ta židle spadne a jak říkává Honza, spadne na Boha. Pak mu teprve docvakne, proč byl mnou odeslán tam, kam byl.

    ….pýcha….
    -jó, vůči soudruhům či Honzovi je Vámi povolena, jak tak koukám.

    ….Odpouštět mohu jen provinění vůči sobě…..
    – No to jóóó. pokud to není účelové, aby se člověk pouze zbavil oné šílené bolesti, kterou ono provinění vůči mě vyvolalo.

    ….Je to velkorysé a ušlechtilé…..
    – No to jóóó, pokud je to velkorysé a ušlechtilé. Někdy více pomůže facka, odeslání včetně s+h na patřičná místa.

    ….Odpustit však křivdu vůči jinému je podlé a nízké….
    – No to jóóó. Jenže, když mi kdysi bylo, proti mé vůli a svolení, ukřivděno zveřejněním mého plného občanského jména včetně e-mailové adresy, … tak se našli snad jen 3 lidé, kteří tuto křivdu vůči jinému podle a nízce nepřešli, tedy vyslovili se proti ní.
    Mezi nimi byl Honza.
    Jemu nejde vůči Vám o žádnou podlost ani nízkost. Časem možná sundáte špuntíky v uších a uslyšíte, co se Vám vlastně snaží sdělit. Lehké to zajisté není. Sama jsem tím prošla.
    Hodně štěstí, v těchto adventních dnech by to pak mohlo býti i zde na gnosis milejší.
    Pokud se o to přičiníme všichni, i Vy.

   3. Použil jsem ekumenický překlad Bible. Používá ho i Českobratrská církev evangelická, která dříve používala Biblí kralickou. http://biblenet.cz/

    Nikdy jsem nikomu nehrozil peklem. Jsem toho názoru, že toto je ve výlučné kompetenci Ježíše.

    Nikdy jsem se vůči Honzovi nedopustil pýchy. Ani tehdy, když jsem jeho způsob komunikace přirovnal k soudružským praktikám. Pýchou není mít jiný názor. Pýchou je, když váš názor někdo označí jako s+h, když vás zahrne urážkami. Na rozdíl od Honzy já nic takového nedělám.

   4. ad. pavel v pro matku11.12.2019 (18:37)

    Na svoji pouť na této planetě jsme si všichni přinesli to stejné – život.
    Jak si vedeme ? Inu je to pestré :-)

    Když se zkusíte přiladit k prvnímu okamžiku svého života, pak možná ucítíte ten první čistý okamžik své existence zde na zemi.
    Když se zkusíte přiladit k poslednímu okamžiku svého života, a pak se vrátit do přítomného okamžiku, pak možná také ucítíte mnohé. třeba i jinak…

   5. pavle v,

    vy ke svému životu potřebujete mít nepřátele – tak jste si je vyrobil, především jako soudruhy, Číňany a Rusy (přitom jim neležíte ani u zadku).
    Evidentně se ale pohybujete v kruzích, ve kterých si s jinými notujete, jací jste to lepšolidi a vaším zájmem je tyto kruhy propagandou rozšiřovat, dokonce i na duchovním webu. (Vaši loutkovodiči dobře vědí, jaký chléb a hry vám předhodit.)

    Mám však pro vás smutnou zprávu: ani jeden člověk z takových kruhů se ke Kristu nedostane. Přinejmenším do doby, dokud se nezmění – z agresorů a parazitů na pokorné a moudré lidi.

    U sebe byste mohl začít třeba tím, že přestanete lhát sám sobě:
    …Nikdy jsem se vůči Honzovi nedopustil pýchy. Ani tehdy, když jsem jeho způsob komunikace přirovnal k soudružským praktikám. Pýchou není mít jiný názor…

    Jistě, pýchou není mít jiný názor – z pýchy však vyvěrá odsuzování a dehonestace bližních – a tím jste pod vaší maskou přeplněný.

    (Mimochodem, ne všechny „soudružské praktiky“ byly špatné. A některé z těch špatných – jako třeba účelově zabarvená fakta, propaganda, vytváření a dehonestace nepřátel – ty vylézají přímo z vás.)

   6. Pane JK,

    uznávám, že moje vyjádření na Honzovu adresu bylo poněkud za hranou. Vezměte však prosím v úvahu, že předtím mě Honza nesčetněkrát urazil. To mě samozřejmě neopravňuje, abych oplácel stejnou mincí. Pokud tedy Honza změní svůj povýšený postoj, jsem ochoten se omluvit.

    Naznačujete, že na duchovním webu by politika neměla mít místo. Za prvé nejsem jediný, kdo sem dává odkazy na politická témata. Za druhé politika je nesmírně široký pojem. Politikou můžeme myslet technologii získávání moci (politický marketing). K tomu lze jen říci, že rvačka o moc je opravdu fuj. Politiku však můžeme chápat i jako úsilí o dosažení spravedlnosti. Ježíš ve svých kázáních mnohokrát řekl, že předmětem jeho mise je spravedlnost. Takto chápaná politika je tedy žádoucí. Ostatně i Ježíš byl odsouzen k smrti právě proto, že ohrožoval politické (mocenské) postavení farizeů, velekněží a starších.

    Mějte se

    Pavel Vybíhal

   7. Pavle Vybíhale,

    vaše vějičky na mne neplatí. Ježíš se neprezentoval propagandistickým hnojem a nedržel si seznam „protibožských chrámů“ jako vy seznam „fujwebů“.
    Když už se chcete zabývat politikou, tak bez potřeby mít nepřítele a podle zcela jiných zásad, než jakých se dosud držíte. A sice:

    Doopravdy pochopte, že každá vláda každého národa je tolerována Bohem. Proto taky každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží.

    Nechtějte dělat pořádky v cizích vládách a státech – chtějte udělat pořádek v sobě samém.

    Nechtějte lidi hromadně odsuzovat na základě stranických legitimací, nebo jakýchkoli ismů, ať sám nejste souzen.

    A chcete-li dělat dobrou politiku, rozeznejte, co řešit můžete, od toho, co řešit nemůžete a buďte ostatním příkladem nikoli ve žvanění, nýbrž v konání dobra. (Jestli nemáte jasno v tom, co je dobro, nechtějte dělat politiku.)

    S výsledky takové práce pak lidi klidně seznamte i na duchovním webu.

   8. „Doopravdy pochopte, že každá vláda každého národa je tolerována Bohem.“
    Vy myslíte, že komunistické a nacistické koncentráky Bůh chtěl?

    „Nechtějte dělat pořádky v cizích vládách a státech…“
    Kde chci dělat pořádky? Nevím, jak jste na takový nesmysl přišel.

    „Nechtějte lidi hromadně odsuzovat na základě stranických legitimací.“
    Donedávna byli stíháni esesáci. Bylo to špatně?

    „A chcete-li dělat dobrou politiku, rozeznejte, co řešit můžete, od toho, co řešit nemůžete…“
    Mohu říkat pravdu a bránit šíření lži (například cestou prokremelských webů).

   9. pavle v,

    …Vy myslíte, že komunistické a nacistické koncentráky Bůh chtěl?…
    Skrze vaše příliš přízemní myšlení vám tohle vysvětlit nemohu.
    Ale jednu zásadní věc byste pochopit mohl: přestaňte žít s nacisty, komunisty a koncentráky a začněte žít s lidmi kolem sebe.

    …Kde chci dělat pořádky? Nevím, jak jste na takový nesmysl přišel…
    Na ten nesmysl jste přišel sám – a o pár řádků níž ho ještě potvrzujete:
    … Mohu říkat pravdu a bránit šíření lži (například cestou prokremelských webů)…

    Máte to fakt těžké: v hlavě koncentráky, esesáky a v žaludku Kreml,
    přičemž kolem sebe se ještě oháníte sekyrou vaší pravdy…

    Čím srdce oplývá, tím ústa přetékají.
    Udělejte si v srdci pořádek.
    Uleví se vám.

   10. Pane JK,

    nejsem váš zaměstnanec, abyste mi nařizoval, co mám dělat.

    Vy si klidně můžete držet hubu a krok. Já vám v tom nebráním.

    Kdyby Ján Kuciak držel hubu a krok, mohl dnes žít. Tohleto mi nabízíte?

    So long

    P.V.

   11. Pavle v
    toto je dualitní světě, Bůh zde přes těla v zapomnění, že je Bohem ochutnává plody ze stromu poznání dobrého a zlého, zažívá obapólné stavy, takže se zde stále přelévá dobro a zlo. Každé zlo přivodí následně dobro a obráceně. To je principem tohoto světa, nelze to trvale vychýlit pouze k dobru. Ten kdo chce dobro činí v konečném důsledku opak. Jediné možné je být v neutrální poloze a nevychylovat tu kládovou houpačku nahoru ani dolu.
    Křesťanské představy o fungování tohoto světa jsou falešné.

 9. → weissbach 9.12.2019 (20:47)

  Weissbach!, vítejte zuryk, kde Vy se tu berou?:-)) Tšésťyn ist muj kobylek.:-)

  1. Honza používá generátor slov. Protože všechno co píše jsem tu už od něj slyšel s menšími či většími obměnami, úpravami a tak podobně, hlavně že si zabrblá uvolní emoce, to je hlavní aby ještě nezačal někde střílet, protože od nadávek k násilí už moc nechybí.

   1. → všechno co píše jsem tu už od něj slyšel

    Slyšel? Ty a slyšet? No to si teda hóóódně fandíš…:-))

   2. Už jsem zde od něj slyšel i vyhrožování. To býval typický komunistův „argument“.

 10. → diskuze, které jsem kdysi vedl v práci s komunisty

  To musela bejt ale echt prča v údolí tupých hlav..:-)) Hluchej s hluchejma…:-))) Jseš si jistej, že si fakt něco VEDL, nebo je to zase z říše tvejch DOMNĚNEK, falešných představ vůbec?…:-)) Ptám se, na rozdíl od tebe netipuji!…-)))

  1. Pavle v., zajímalo by mne, zda v těchto nedávných příspěvcích od p.Honzu vidíte ke své osobě nějaké invektivy ?

   → Tipoval bych ho na soudružský třídní původ.

   A Bum!, zase ty domněnky, co soudruhu?..:-))) A jestli je něco opravdová nadutost a vulgárnost, pak zcela evidentně domněnky všeho druhu, mudrlante a tipaři.:-)))

   – – – – – – – –

   → diskuze, které jsem kdysi vedl v práci s komunisty

   To musela bejt ale echt prča v údolí tupých hlav..:-)) Hluchej s hluchejma…:-))) Jseš si jistej, že si fakt něco VEDL, nebo je to zase z říše tvejch DOMNĚNEK, falešných představ vůbec?…:-)) Ptám se, na rozdíl od tebe netipuji!…-)))

   Díky.
   V.Žáček

   1. → zajímalo by mne, zda v těchto nedávných příspěvcích od p.Honzu vidíte ke své osobě nějaké invektivy ?

    Hmm, tak Vás by ZAJÍMALO, no pěkný, pěkný. Tak to byste měl Vendo asi sofort hlásit, ne? Složku už na mě máte, tak na co čekáte, utíkejte. Hujer, švestičky, meteleskublesku. Bóóóže můj, co tohle je za národ… s&h hadr… Vendo, co všechno Vás eště JÍMÁ a pohlcuje? Ta * do Vás vidí jak do hubený kozy.

   2. Mrzí mě, že jsem napsal „Tipoval bych ho na soudružský třídní původ.“ Chtěl jsem tím jen podtrhnout skutečnost, že jeho způsob vedení „diskuze“ připomíná diskuzi s komunistou. On však nemusí být dítko komunistických rodičů a to, že tak argumentuje, může být pouhá náhoda.

 11. Z duchovního hlediska zde Honza odvádí dobrou práci, je bezvadným trenažérem pro ostatní.
  Kdo se nenechá vtahovat do té jeho hry ten už je na cestě k vysvobození z tohoto dualitního světa, toho už neovládají programy těla. A naopak, kdo reagovat musí, koho dráždí k protiútokům, tak ten je ještě ztotožněn s tělem a obsahem mysli.

  A čistě selsky, Honzu neudoláte, jen mu tím dáváte svou pozornost a tím pádem on může pokračovat ve své krasojízdě. Jediné řešení je nereagovat a ignorovat jeho příspěvky.

  1. Pobavil jste tady, jo, jo. Prý: „Z duchovního hlediska zde Honza odvádí dobrou práci,…..

   Vtip dne!!

   Tomuto Vašemu hodnocení přináleží jen, že jde o Vaši hlubokou nevědomost.

   1. Anonyme, duchovní neznamená to co vám předhazuje vaše mysl, zřejmě v takové té křesťansky pojaté představě. Takové pojetí je velmi zdeformované.

  2. –>Anonym 2, který píše :“už je na cestě k vysvobození z tohoto dualitního světa“
   Zkuste to přeložit do češtiny- to jako už jeho tělo umírá? Komu chcete ukazovat takovou cestu, když se zní nikdo nevrátil a nepodal zprávu. Norská lyžařka (čerstvá lékařka) byla 80 minut pod ledem a zmrazena na 13,7°C. Pracuje v nemocnici, která ji zachránila, asi byste se jí měl optat na pobyt na onom světě mimo „dualitu světa“.
   https://www.stoplusjednicka.cz/norske-zmrtvychvstani-lyzarka-prezila-80-minut-pod-ledem-lekari-ji-namerili-137-degc
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_B%C3%A5genholm
   https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_B%C3%A5genholm

   1. Pardale, vy jakožto intelektuál jste ovládaný myslí a rozumem a proto to nemůžete pobrat jinak než jste to pobral.
    Vysvobození je konečný stav člověka v tomto světě, a není to o smrti těla, ale o téměř smrti osobnosti neboli ega. A tito lidé jsou schopni podávat zprávy z jejich stavu zcela pregnantně.

  3. Anonym 2 ja to vím že ho krmíme trolla, ale on se chytne k něčí diskuzi. Konec konců mně je to jedno. Emocionálně mi to nic nedělá, když se tu nemůže plně rozparádit. Tak je to slabý odvar.

  4. → Z duchovního hlediska zde Honza odvádí dobrou práci

   No… no konečně si toho někdo všim.:-) Na duchovním webu, jak jinak taky, že. Gotsajdank, jak říkáme my v Sudetech.:-)

 12. matka – 11.12.2019 (13:24)

  Klid, Matičko, klid. Máme přece ten advent, no ne. A i pro takovýho pavlavé platí to, co pro každýho jinýho smrtelníka: „Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“(Matouš 12:37) No řekněte sama, není to krásný, ba přímo Boží?..:-) Tak proč se nervovat, když není důvod..:-)

  ps: ale že si mě tady dneska vzali na paškál, duchaři, co?..:-))) válím se smíchy…-)))

  1. Honzo, 11.12.2019 (17:41)

   na svoji pouť na této planetě jsme si všichni přinesli to stejné – život.
   Jak si vedeme ? Inu je to pestré :-)

   1. → Inu je to pestré :-)

    No však, matičko, však! Ale vyprávějte slepcům o barevný televizi. To nemůže fungovat..:-) A tady, im Tal der stumpfen Köpfe, je to némlich stejný. Marnost nad marnost, všechno je marnost, jak už kdysi pravil Kazatel***..:-)

    *** – http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=kazatel – stejně je to krásný čtení.

   2. ad. Honza13.12.2019 (1:27)
    Ecclesiastes? – stejně je to krásný čtení.
    I/2. Marnost nad marnostmi, řekl kazatel, marnost nad marnostmi, a všecko marnost.

    II/13. I viděl jsem, že jest užitečnější moudrost než bláznovství, tak, jako jest užitečnější světlo nežli temnost.

    II/14. Moudrý má oči v hlavě své, blázen pak ve tmách chodí, a však poznal jsem, že jednostejné příhody všechněm se přiházejí.

    II/16. Nebo není památka moudrého jako i blázna na věky, proto že což nyní jest, ve dnech budoucích všecko v zapomenutí přichází, a že jakož umírá moudrý,tak i blázen.

    12./14. Poněvadž všeliký skutek Bůh přivede na soud, i každou věc tajnou, buďto dobrou, buďto zlou.

  1. Marek 11.12.2019 (20:31)

   ->text z Bible

   Efezským = „od Světla“:
   „Aby skrze pole nevědomí jeden k druhému v úctě Bod spojení. Vnitřní cesty vedoucí skrz pole /nevědomí/ uvnitř duální mysli spojkou jejich jako vnitřní vakuum /bod 0,dutina,sifra,oko jehly,ušní dírka,nicota/, protože spojka duální mysli znamená uvnitř uchopit vnitřní cestu ,co je i energií nulového bodu uvnitř jeho slova,a jako je duše jeho zachráncem uvnitř trojrozměrného objektu. Opravdu/ve skutečnosti/, jako je komunikace/hovor,slovo/ skrze pole nevědomí uvnitř to Bodu spojení,tak i ty vnitřní cesty /duše/ jsou milosrdenstvím uvnitř duální mysli ,uvnitř všeho.“


   Zkus si to přečíst pozorně,možná pak pochopíš,proč mohu komunikovat se Zdrojem
   přímo.Možná ti pak docvakne,že Písma jsou zcela o něčem jiném a že v nich jsou informace tisíce let staré,na které tady přichází řada až nyní.Není to úžasné?
   Naši dávní předci byli inteligentnější než jsme my nyní.Ale věděli,že tato doba temna přijde a tak ukryli důležité informace do Písma.Jen je třeba slova,kterými jsou tyto informace sdělovány překládat do současného jazyka,tedy pojmů,které se dnes používají.
   Neboť názvy/jména/ se každou dobou mění,ale obrazy zůstávají stejné.
   A je jen na nás, jestli ty informace odkryjeme a zjistíme kým jsme vpravdě
   dřív, než nás pohltí egoismus,pýcha a strach,abychom odtud nemuseli s prázdnou
   odcházet a stydět se,že odcházíme s prázdnou.

   „Pravda vás osvobodí“->Pravda je jméno pro lásku bezpodmínečnou,tedy naši duši,též zvanou Žiwa/od život/. Všechny duše jsou navzájem propojeny a jsou součástí Nadduše, tedy Velké Matky.Což znamená,že jsou energie nulového bodu navzájem propojeny,protože jsou součástí jedné a té samé vědomé energie.Odtud též platí propojenost celého vesmíru,každého se vším a všemi a vše a všichni s každým.Bodem spojení jsme přišli a tímto bodem můžeme i odejít.Přes Bod spojení můžeme komunikovat s celým vesmírem/či na koho jen pomyslíme/. Bod spojení je sám sobě Pramenem,Zdrojem.

   PS:Otcova slova:“Veškerá fyzika tohoto světa je o síle kmitočtů.“

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=O1_gDBlyJyE&feature=emb_logo
   https://www.youtube.com/watch?v=12bO1TpsLYY

   1. Hvězdičko, kdyby jste komunikovala přímo se zdrojem tak by jste věděla, že žádné tisíce let staré informace neexistují, všechny jsou z teď, protože existuje pouze trvalá přítomnost a v ní je obsaženo vše, takže i domnělá historie.

   2. Anonym 2 12.12.2019 (22:27)

    ad.kdyby jste komunikovala přímo se zdrojem

    Tobě jen do tvých naučených představ nesedí,že bych mohla vědomě komunikovat přímo
    s Božským Otcem a přímo vnímat Matku.Tak tomu je a ty s tím nic nenaděláš.
    Každičký může Otce s pokorou srdce poprosit o milost smrti a milost rozumu.I ty.

    ad.tak by jste věděla, že žádné tisíce let staré informace neexistují, všechny jsou z teď, protože existuje pouze trvalá přítomnost a v ní je obsaženo vše, takže i domnělá historie.

    Prostě řečeno,jen zjevně neznáš sám sebe vpravdě.

    Bůh je pohyb a klid .Bůh je obojím současně.Duch je pohyb,Láska bezpodmínečná klid.Myšlenky a emoce jsou hybateli,tedy tvůrci kmitočtů.
    Pokud existuje pohyb,existuje i prostor.Pokud existuje prostor,existuje i čas.
    Prostor je čas.Čas lineární ducha a čas horizontální duše.

    Existují informace od počátku a existují informace postupně získané,které se
    však okamžitě stávají součástí celého Vědomí,ve kterém je obsaženo vše poznané.
    Pro tebe tzv. moudré nevědomí až do doby,kdy v sobě samém stvoříš Bod spojení.
    Všechny tyto „body spojení“ jsou navzájem propojeny.

    Jan 5
    Kvůli spojeni Znalec pole nevědomí,nekritizuje nikoho platbu ,ale předává všem schopnost rozlišovat vnitřním zrakem,protože dar jednoty, oko boží, nenabízí Znalec pole nevědomí.
    Samostatně kdo nerozlišuje okem božím, není jako Znalec pole nevědomí,který ho našel.Vskutku,vpravdě vám pravím: Ten kdo slyší slovo mé /moudrost/ a důvěřuje Tomu,kdo mě uvnitř našel,získal trvale duši a neodchází uvnitř rozdělený,ale prochází odtud smrtí uvnitř duše/života/.

   3. anonym 4 16.12.2019 (6:20)

    ad.…..čerpat lze leckde

    Ano.Písma nejsou pouze svitky Bible.

    ad.https://vedabase.io/cs/library/bg/13/
    Výstižné.

    *Jan:

    39 Vy zkoumáte Písma,protože věříte,že jejich prostřednictvím budete mít duši navždy; aby tomu tak bylo,vydávají svědectví prostřednictvím mě.
    40 A přesto si nepřejete,aby jste šli uvnitř mě proto,abyste cítili duši.
    41 Nepřijímám názory/úsudky/ od slepých ,
    42 ale jsem si dobře vědom/umím rozlišovat/, kteří nemáte lásku Boží uvnitř vás.
    44 Jak najdete způsob vědět/být přesvědčen/,když přijímáte názory/úsudky/ od druhých a nesnažíte se dosáhnout názorů/úsudků/, co přichází ode mne;
    45 ne Zákon,že já budu proti vám mluvit ve shromáždění uvnitř Otce-Znalce pole nevědomí; existuje někdo,kdo váš svěřenec,zevnitř hojnost/bohatství/ ona,uvnitř ta,co je základnou/pomocí,podporou/ rozhodnutí vašich.

    Bg 9:11

    „Neznají Mně hlupáci/ignoranti/, neznají sídlo lásky Vesmírné Duše,
    vědomá mysl /rozum/ útočištěm/ochráncem/ lásky, Boha Pravdy mého.“

    ad. a mysl sama již mnohé ošálila svými mentálními obrazy

    Ano.Mentální obrazy jsou z devadesáti procent vytvářeny nahranými programy
    podvědomí a jsou klamné.Jinými slovy přijímaná informace je dotvořena z devadesáti
    procent tím,co je nahráno v programech našeho podvědomí a jsou pouhou iluzí.

    „Vidět jasně lze jen srdcem. Co je nejpodstatnější, je očím neviditelné.“
    -Antoine de Saint-Exupéry.

 13. → Na rozdíl od Honzy já nic takového nedělám.

  To ani dost dobře nemůžeš, protože na to nemáš. Nazývat věci a jevy pravými jmény, neboli odvaha k pravdě, není dána každýmu. A „zacyklenejm“ ve vzorcích myšlení, pak už tuplem ne. Jinak řečeno: ty už svou odměnu máš. Notabene, když tak rád vzýváš ten nejpokrytečtější systém a režim, kterej tu kdy byl. Takže nevyráběj z nouze ctnost, a ještě ke všemu tak průhledně, modli se a pracuj.:-)

  1. Odvaha k pravdě ty skromností neoplýváš! Jak víš, že ji máš zrovna ty, to není pyšné?

   1. ad. …že ji máš…
    Nikdo nic nemáme :-)

    ad. ….to se hodí na….
    Jako že elá hop, hážu, chytejte?

  2. Honzo,

   opět vaše mlhavé vyjádření „…tak rád vzýváš ten nejpokrytečtější systém a režim, kterej tu kdy byl“. Vyjadřujete se vždy tak nejasně, aby vás nikdo nemohl vzít za slovo. Co je tím nejpokrytečtějším režimem?

  1. → Honzo, opět vaše mlhavé vyjádření

   Že jseš ve svý vlastní „mlze“, není můj problém. Jak už jsem řekl: ty už svou odměnu máš.

  1. Ono je to ještě jinak než vysvětluje pan Dušek.
   Když někdo řekne, ty jsi blbec, tak se ta myšlenka a nutkání to vyslovit nezrodilo jen tak z ničeho a i to, že to směřuje k dané osobě má pádný důvod. Co je ale podstatné, že nikdo není tou osobou, tím tělem které to vysloví, ani tím které to poslouchá.
   Neberte si nic osobně, protože nejste osoba, to je správné sdělení.
   Ale to už je vyšší duchovní level blížící se trvalému vysvobození, pro který jsou tu zase jiní přinašeči. To co předává pan Dušek je pro poměrně širokou skupinu která vyvstává z běžné nevědoucí populace. A takovým nelze říkat, že to jak sebe vnímají,tedy jako tělo není reálné.
   I zde takové výroky nejsou většinou akceptovatelné a to se tu někteří snaží hledat už i desítky let….

   1. Rozumím, chápu že mluvíte „ve vyšším levlu“, což není pochopitelně pro každýho, a uznejte, že i „zredukované“ má svůj význam, protože POZNÁNÍ a cesty Boží jsou přece nevyzptytelný. No ne?..:-)

 14. → Ježíš ve svých kázáních mnohokrát řekl, že předmětem jeho mise je spravedlnost.

  Jo? Fakt jo? A to si prosím pěkně „odvodil“ a „vydedukoval“ z čeho? Z křišťálový koule, z kávový sedliny, nebo z ňákejch jinejch s&h? Odkud?

  Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třebas i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký.“ Matouš 5,17-19

  „Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.“ (Mat.5,20)

  Tož asi tak, ogare-politiku…:-) Když říkám, že žijeme v tom nejpokrytečtějším systému a režimu jaký tu kdy byl, v demokratůře*, vládě zákoníků a farizeů, vím o čem mluvím.

  * – https://www.youtube.com/watch?v=_1qqFvEQ42o

  1. Neřekl bych, že „žijeme v tom nejpokrytečtějším systému a režimu jaký tu kdy byl“. Totalitní sytém byl mnohem horší, když bolševik v Rudém právu tvrdil, že „zahnívající“ kapitalismus brzy padne a na celém světě zvítězí socialistický ráj. Například, že přijdete do obchodu a dostanete tam vše zadarmo. To znamená, že když budete chtít například jachtu nebo Ferrari, ihned si je odvezete.

   Pokud jste myslel, že žijeme v nejhorším systému od roku 1989, máte pravdu. Prezident lže, mluví vulgárně, propaguje kouření, alkohol a zaprodává nás totalitní mocnosti. Premiér se snaží zprivatizovat si státní správu – zneužívá svého postavení a krade tak dotace. Aby zabránil svědectví svých dospělých dětí, prohlásí, že jsou mešuge.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference