mapa stránek || vyhledávání

Přirozenost

Cit.:
„Pane Degone, opravdu věříte, že člověk je přirozeně dobrý a obětavý?“

/Pavel/

Tato otázka byla položena 19. srpna a já o ní od té doby přemýšlím. My, věřící věříme, že veškerá existence Vesmíru je božské podstaty. Když Bůh tvořil svět, každý den pohlédl na svoje dílo a viděl, že je to dobré. Nakonec stvořil člověka k obrazu svému. Na každé zplození člověka hledí věřící jako na dobrý a nedotknutelný dar Boží, jsou zásadně proti potratu, i v případě znásilnění „by mělo být dítě dáno k adopci, pokud ho matka nechce“. Citovaný výrok ovšem zpochybňuje dobro v božím díle a tvrdí, že dobrým se člověk stane až výchovou, tedy až člověk boží dílo napraví.

Dilema, které je ve sporu Pavla a Degona artikulováno:

1) Cit.: „Nemáme konať dobro, alebo zlo z vypočítavosti, ale z našej prirodzenosti.“ /Degon/ -> boží podstata je duální -> obsahuje obě protichůdné morální složky, ctnost i hřích, Ábela i Kaina.

2) Cit.: „Člověk se nerodí dobrý. Šlechetným se může stát jen výchovou“ /Pavel/ -> boží podstatou je zlo.
 

Věra z Vysočiny
 

Poslední články autorky:


Hodnocení článku
Tisk Tisk

385 komentářů

 1. Istanbulský paskvil:

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=666&v=-osNFE6kWVc&feature=emb_logo

  diel 1:

  Řekla bych, že na této úmluvě je špatně všechno.
  Mezinárodní úmluvy jsou totiž nadnárodní dokumenty a mají vyšší platnost než ústava ČR

  A dost se divím, že slovutní právníci Rady Evropy byli schopni napsat takový paskvil a že představitelé ČR byli schopni připojit pod takovýto paskvil svůj podpis, zejména když víme, jak dlouho trvá vyjednávání a kolik lidí, kolik českých i zahraničních očí v průběhu vyjednávání tento text muselo vidět.

  Ale jinak, i když možná můžeme mluvit o tom, že každý z nás žije v nějaké bublině, tak ve světě, ve kterém se pohybuji já, mezi rodinnými advokáty a vůbec mezi advokáty a intelektuální vrstvou, neznám kolegu, který by chtěl, aby byla ratifikována.

  A chápu neziskové a feministické organizace, že chtějí, aby byla ratifikována, protože otevírá velkou možnost čerpání dalších finančních prostředků. Takže rozumím tomu, proč si neziskové a nestátní organizace chtějí sáhnout na peníze.

  Istanbulská úmluva: „Smluvní strany přijmou nezbytná opatření k prosazování změn společenských a kulturních vzorců, pokud jde o chování žen a mužů s cílem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a dalších zvyklostí“. Chceme toto vše opravdu zničit?

  článek 12 se říká: „Smluvní strany přijmou…“, takže jestliže dnes Úřad vlády říká, že nebude třeba po ratifikaci měnit české zákony, tak se podívejte na jasnou formulaci: „smluvní strany přijmou („přijmou“ znamená, že musí přijmout), nezbytná opatření k prosazování změn společenských a kulturních vzorců, pokud jde o chování žen a mužů s cílem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a dalších zvyklostí.“ Předsudků, obyčejů, tradic – a teď můžeme vést debatu, jestli opravdu chce ČR vymýtit všechny tradice a zvyky, které v naší zemi, pokud jde o role mužů a žen, existují. Opravdu to chceme? Opravdu chceme vymýtit tradici, že žena je žena, žena má děti, stará se o ně? Nebo že muži na Velikonoce pletou pomlázky a podobně? A dalších příkladů bychom mohli uvést spoustu.

  cituji z článku 40: „Jakoukoli formu nežádoucího verbálního i neverbálního, nebo fyzického jednání sexuální povahy.“ Takže první otázka zní: nežádoucí jednání. Existují ženy, pro které je nežádoucí, tedy nepřijatelné, když na ně někdo hvízdne na ulici. Nebo ženy, které považují za nežádoucí, když se někdo v jejich přítomnosti poškrábe v rozkroku, nebo udělá oplzlý vtip, dvousmyslnou nabídku, svůdnou výzvu, pozvání a podobně. To znamená, že je-li toto z jejich strany nežádoucí verbální či neverbální obtěžování, tak je třeba, abychom to postavili mimo zákon, což následně znamená změnu trestního zákoníku, nebo minimálně zákona o přestupcích, aby se tam nežádoucí, neverbální a verbální chování sexuální povahy dostalo.

  Článek 27 říká, že: „Smluvní strany přijmou taková opatření, aby i pokud má někdo oprávněný důvod se domnívat.“Istanbulská úmluva zakazuje možnost stažení obvinění a domluvu mezi stranami sporu”
  „Ten, kdo má oprávněný důvod se domnívat, že k takovému činu,“ myšleno, jak jsme před chvílí říkali, násilí buď verbální, neverbální, fyzické, sexuální povahy a podobně,“ mohlo dojít, nebo že další takový násilný čin lze očekávat,“ aby to oznámil. To znamená kdokoli, kdo si myslí, že by se před vámi mohl někdo dopustit uvedeného hypotetického násilí, tak to oznámíte. A v okamžiku, kdy to oznámíte – důvody můžete mít různé, můžete se mýlit, může se vám to jen tak zdát, můžete se chtít pomstít, může to být jenom vaše chiméra – se rozjede proces, který podle Istanbulské úmluvy už nejde zastavit, ani sama poškozená oběť nemůže říct: „Ježiš, já jsem to tak nemyslela, když jsem ti, milá kamarádko, řekla, že se bojím, že se na mě špatně podívá, nebo že to dokonce udělá znovu“. Tento proces už nepůjde zastavit, protože další článek říká, že souhlas poškozeného bude vyloučen.Takže v takovém případě poškozený nemůže říct: „Já vlastně nechci, abyste mého muže stíhali, protože on to tak nemyslel.“ Nebo: „Já jsem ti to řekla jenom proto, že jsem na něho byla naštvaná.“

  Článek 48 navíc říká, že strany přijmou opatření k zákazu alternativního řešení sporů, to znamená mediace. Ale článek 48 přímo vylučuje, přímo zakazuje…

  Istanbulská úmluva zavádí nerovnost mezi pohlavími, zavádí „nadrovnost“ žen. Pokud by žena muže obvinila, neměl by šanci a nevyšel by z vězení. …stačilo by jedno oznámení a muž by nevyšel z vězení, a to mi připadá jako cesta zpět.

  zdroj informácii – diel1

  diel 2:

  A za této situace se ČR nic nestane, když Istanbulskou úmluvu nebude ratifikovat. Jestliže tento dokument takto rozčeřil hladiny, tak otázka zní, proč proboha bojovat za dokument, který je takto kontroverzní. ČR nebude pod žádnou sankcí, nikdo na nás nebude tlačit, existují desítky mezinárodních smluv, které jsme podepsali a neratifikovali.

  Důvody, které vedou Úřad vlády k podpoře Istanbulské úmluvy, už jsme si vysvětlili: neziskové a feministické organizace, z principu a podstaty své činnosti, podle ní budou mít nárok na značné finanční prostředky, protože Istanbulská úmluva podporuje všechny nestátní organizace, které by participovaly na jejím cíli. Takže tam je to pro mě vysvětlitelné.

  Článek 60 úmluvy umožňuje azyl z důvodu pohlaví a domácího násilí. Smlouva může otevřít dveře azylu všem ženám, které vysloví obavu ze sexuálního násilí v jejich domovských zemích.

  článek 60 totiž umožňuje azyl z důvodu pohlaví a domácího násilí. Takže někteří kritikové Istanbulské úmluvy tvrdí, že úmluva je vlastně otevřením možnosti azylu všem ženám, které vysloví obavu ze sexuálního násilí. A je otázka, jestli je v pořádku, že by jakákoli cizinka, když řekne, že má obavu z návratu do svého domovského státu, protože by manžel pokračoval v domácím násilí, měla podle úmluvy dostat azyl. To je také část příčiny, proč veřejnost odmítá přijmout Istanbulskou úmluvu, z obavy, aby to nebyla jednosměrná letenka do naší země.
  Ano, jestliže se žena bojí návratu k násilnému muži, bereme-li v úvahu, že násilí může být i verbální, nebo neverbální, tak jí bude přiznán statut uprchlíka, protože článek 60 jasně říká: „Bude žadateli přiznán status uprchlíka v souladu s příslušnými souvisejícími dokumenty.“

  Istanbulská úmluva je jednoznačně namířena proti mužům, proti českým zvykům, tradicím a našemu národnímu prostředí
  Z mého pohledu je naprosto jednoznačně namířena proti mužům. A proti českým zvykům, tradicím a našemu národnímu prostředí. Jsem také přesvědčena, že vyvolá ohromné finanční náklady…

  zdroj informácii diel 2

  diel 3:

  … tato úmluva je otevřením možnosti azylu všem ženám odkudkoli na světě, které vysloví obavy ze sexuálního násilí… Istanbulská úmluva je namířena proti mužům, proti našim zvykům a tradicím a proti našemu národnímu prostředí.

  A myslím, že žádný další právní předpis nepotřebujeme, že je z tohoto pohledu Istanbulská úmluva prostě úplně zbytečná.

  Chce-li někdo ratifikovat Istanbulskou úmluvu, tak se pojďme ptát a vést veřejnou debatu, jestli chceme vymýtit naše zvyky a tradice.

  Zaprvé by zavedla nerovnost mužů a žen do právních norem, zatímco v současné době z Listiny základních práv a svobod vyplývá, že muži a ženy jsou si rovni. Zadruhé by přinesla obrovské finanční náklady, podpořené rozvojem neziskové sféry. Měla by 100 procentní dopad do nestátních zařízení, článek 14, odstavec 2

  Článek 28 úmluvy státům ukládá prolomení mlčenlivosti u lékařů, advokátů, notářů, zpovědníků a podobně, kteří by museli oznámit podezření na sexuální násilí, o kterém se dozvěděli

  „Pozor, pozor, kdybyste mi náhodou sdělila informace, které podléhají Istanbulské úmluvě, tak je budu muset sdělit někam nahoru.“

  Istanbulská úmluva by umožnila, aby neziskovky byly připuštěny do škol, a školily, vzdělávaly, provozovaly programy a kontrolovaly výchovu především malých chlapců.
  více grantů na podporu genderové teorie, a současně zejména ve školách – protože Istanbulská úmluva věnuje značnou část své pozornosti výchově mladých chlapců – by bylo velmi připuštěno, aby neziskové organizace školily, vzdělávaly, kontrolovaly, provozovaly programy a podobně.

  Takže pokud chce náš stát vynakládat obrovské finanční prostředky na genderovou teorii, což myslím, že je zbytečné, nákladné a odsouzeno rovnou k neúspěchu, tak bych myslela, že by tyto velké finanční prostředky mohl vynakládat na tišení sporu hned na začátku, když sporná věc přijde poprvé k soudu.

  A moudrý stát by mlčel, nic nedělal, zametl ji pod stůl a tvářil by se, jakože: „O ratifikaci vůbec nemluv.“

  Jsem životní optimista, tak doufám, že ji neratifikuje. Prosím všechny poslance a senátory, aby si ji v klidu, při sklence vína, pomalu přečetli, a pak se rozhodli ve shodě se slibem, který dali občanům této země, protože když ji neratifikujeme, nic se nestane. Takže pevně doufám, že k tomu nedojde.

  JUDr. Daniela Kovářová – advokátka s 30 ročnou praxou, špecializácia na rodinnú problematiku, politička, bývalá riaditeľka Justičnej akadémie, bývalá ministerka spravodlivosti. Od januára 2018 prezidentka rodinných advokátov, vysokoškolská učiteľka.

  ————-
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=xkM5h4ts_3w&feature=emb_logo
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=1qLQ0Wpt5_I&feature=emb_logo
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=ezSXw4tdw90&feature=emb_logo
  https://www.youtube.com/watch?v=ln4nNCEsPSo&feature=emb_logo
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OsUqMjvvCT4&feature=emb_logo
  https://www.youtube.com/watch?v=8Uv8PjBwV0w&feature=emb_logo

  ZDROJ: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/judr-daniela-kovarova-pravnicka-byvala-ministerka-spravodlivosti-spisovatelka-a-politicka/

  1. Skutečné znění článku 12 je následující:

   „Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“

   Hvězdička manipulovala s textem. Totiž úmyslně vynechala druhou část věty, kde se mluví o podřízenosti ženy. Výsledkem její manipulace je, že Istanbulská úmluva obecně chce rušit tradice. Ve skutečnosti chce rušit jen takové tradice, které staví ženu do podřízené role.

   Skutečné znění článku 40 je následující:

   „Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro to, aby jakákoli forma nežádoucího verbálního, neverbálního či fyzického projevu sexuální povahy s  cílem či následkem porušení důstojnosti druhé osoby, obzvláště pokud toto chování vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující či urážlivé prostředí, byla vystavena trestnímu či jinému právnímu postihu.“

   Zde Hvězdička opět manipulovala s textem. Vynechala pasáž: „…s  cílem či následkem porušení důstojnosti druhé osoby, obzvláště pokud toto chování vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující či urážlivé prostředí…“ Tím, že část věty vynechala, dostal text jiný smysl.

   Celé znění článku 27:

   „Strany učiní nezbytná opatření k  vybídnutí kohokoli, kdo se stal svědkem aktu násilí spadajícího do působnosti této úmluvy, anebo kdo má rozumný důvod se domnívat, že takovýto akt byl spáchán anebo lze očekávat, že bude spáchán v  budoucnu, aby tuto skutečnost ohlásil kompetentním organizacím či úřadům.“

   Podle Hvězdičky tento článek zakazuje možnost stažení obvinění. Posuťe sami, zda je v článku něco takového obsaženo.

   Dál už jsem to nestudoval, protože z uvedeného je docela zřejmé, že Hvězdička používá pro zdůvodnění svého stanoviska nečestné postupy (lži).

   1. ad – „Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“

    Každopádně – je to jak z Orwella.

   2. ad.pavel v-28.8.2020 (1:36)

    ad.Dál už jsem to nestudoval, protože z uvedeného je docela zřejmé,…

    To je tvoje chyba.Hvězdička si totižto celý text Istanbulské úmluvy prostudovala
    článek za článkem a podrobně rozebrala,ale díky upozornění Otce tady nezveřejnila.
    A tak jsem si vyhledala a tady zkopírovala kritiku advokátky JUDr. Daniely Kovářové,
    což je uvedeno v závěru textu, včetně zdroje.
    Mimo to, jsou tam k dispozici i videa dalších právníků a znění Istambulské úmluvy
    si může přečíst skutečně každý sám.Ten, kdo „umí číst“, okamžitě rozezná lehce zneužitelný paskvil.

    https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462471

    Jakou váhu má asi tak tvůj názor, vyplývající z tvého placatého myšlení rychlých úsudků?

    Jak teď budeš soudit sám sebe?Jak popíšeš svou aroganci a svou chudobu srdce,tedy zlo?

   3. Placaté myšlení je spíše charakterizováno neschopností dodržovat základní pravidla slušnosti. Tykání používají malá děcka. U nich je omluvitelné, jelikož nemají rozum. U dospělého člověka se jedná o prachsprostou drzost. Tykání bylo obvyklé u esenbáků. Dávali jím najevo svou bohorovnost.

    Proč bych se měl zabývat vaším textem, který hned v počátku je plný lži? Je mi úplně jedno, kdo ho napsal. Pokud jste ho zkopírovala, odpovídáte za lži v něm obsažené.

 2. pokud tedy stát podepíše, zaprodá své občany cizí justici a lidé se budou moci opět o něco hůře bránit.
  Vlastně když jsem po prvé slyšela o juvenilní justici, všimla jsem si u dětské doktorky nálepky s telefonním číslem, kam si může dítě zavolat o pomoc. No prosím, pokud je skutečně týráno, rodiče jsou na drogách, pak ano, jenže pokud po něm rodiče vyžadují, aby se učilo, uklízelo po sobě apod. a ono zavolá?

  1. ad.jenže pokud po něm rodiče vyžadují, aby se učilo, uklízelo po sobě apod. a ono zavolá?

   Má smůlu a rodiče také.Až tak je úmluva odfláknutá.

   Není nad přímou zkušenost.Je jen zarážející, že existují tak zaslepení, že se naivně domnívají,že se jich to netýká.Bohužel pokud zkušenostem druhých neumíme naslouchat,pak
   tou zkušeností musíme projít, abychom pochopili „jaké to je“.A ohledně Istanbulské úmluvy
   je platba skutečně vysoká.

   osobné svedectvo s odobratím dieťaťa
   https://www.youtube.com/watch?v=_KeIuCj8gO4&feature=youtu.be

   JUVENILNÍ/DĚTSKÁ/ JUSTICE:
   https://www.youtube.com/watch?v=2UXoRhyTCXo&list=PL_OVQofa5lKYuFgSDLuy09NDnICbVglxb

  2. ad – jenže pokud po něm rodiče vyžadují, aby se učilo, uklízelo po sobě apod. a ono zavolá?

   Dobře mu tak.

 3. „My, věřící věříme“ to je tak když chytrák potká hloupého, vznikne náboženství.
  Člověk je dobrý i zlý. Dobrý protože musel a naučil ho tak pravěk, v tlupě se dá přežít snáz, když se k sobě chovají členové dobře. Zlý aby ubránil tlupu před cizí. Můžete si filozofovat co chcete ale plazí mozek nezapřete.

  1. Celá věta zní:
   “ My, věřící věříme, že veškerá existence Vesmíru je božské podstaty. „

  2. …“Můžete si filozofovat co chcete ale plazí mozek nezapřete.“…

   Ano, každý člověk má v sobě to, co se dá nazvat plazím mozkem.
   Ovšem celý příběh člověka je o tom, že plazím mozkem nemá být člověk ovládán,
   ale má ho umět ovládat. To za prvé.
   A za druhé: koho netáhne Bůh, ten se nad svůj plazí mozek nikdy nepovznese
   (takže jím je ovládán – a jeho cesty, pravdy a život jsou falešné. Plazí.).

 4. Opravdu bohatá a plodná diskuse na spomínaný článek naší Véry v Vysočiny. Gratuluji!
  Základní otázka tady zní: „Přiznám božímu dílu sklon ke zlu?“
  Vyskytují se zde různé odpovědi podle úrovně pisatele a často jsou konfrontační, co neni dobré. Já navrhuji kompromis: Člověk je stvořen Bohem s čistou duší, ve které neni ani dobro, ani zlo. To se pak následně do duše člověka dostává ze světa, ale i z astrálu a on si vybírá. Podle toho ho potom svět, ale i Bůh posuzuje (po jeho smrti) a on se o sobě dozvídá PRAVDU. Pokud onu PRAVDU přijme, získává odpuštění a milost spásy. Pokud ji odmítne, tak…?

  1. ad – Já navrhuji kompromis: Člověk je stvořen Bohem s čistou duší, ve které neni ani dobro, ani zlo.
   ___________________________________

   Díky za posun diskuse.
   Navrhuji vrátit se na začátek Genesis. Co znamenají slova, kterými Bůh hodnotí každý den svoje dílo: „viděl, že je to dobré“. Jistě se nejedná o posouzení díla ve smyslu hodnocení morálních – dobro x zlo. Když Bůh „viděl, že je to dobré“, říká tím, že je dílo dokonané a dokonalé. Dobro a zlo přichází k člověku až s prvním hříchem, dokonalost je poškozená, a přichází na scénu nedokonalost.
   Podle křesťanů se tato vlastnost, nedokonalost, předává člověku v okamžiku početí a přechází z generace na generaci[5] bez možnosti ovlivnění( zdroj wiki)

   Náhled Judaismu:
   Ač někteří talmudští rabíni znali učení o tom, že celé stvoření bylo postiženo pádem Adama a Evy, a tato tematika se objevovala v řadě dalších spisů, samotný pojem dědičného hříchu, stejně jako pojem vykoupení z něho, je židovství, minimálně jak ho dnes známe, cizí.[12] Z tohoto důvodu jsou nedílnou součástí ranní židovské modlitby tato slova: „Bože můj, duše, kterou jsi mi dal, je čistá.“[13] Tato slova podtrhují víru v to, že každý člověk nejen začíná svůj život s čistým štítem, ale že od samého počátku žije s vědomím, že přáním toho, kdo vdechl do jeho chřípí onu duši neboli „dech života“,[14] je, aby konal dobro.[15] Pokud ale člověk z nějakého důvodu přece jen spáchá zlo a dopustí se tedy hříchu, má povinnost a možnost činit pokání, což je v rámci judaismu jediný instrument, skrze který je možné dojít odpuštění hříchu.

   Věřím, že člověk se rodí s čistou duší, které zpočátku neumí projevit ani dobro, ani zlo. Veškeré jeho projevy jsou jen odrazem jeho potřeb a blaženosti a záleží na pečovateli, jaký jim přisoudí morální statut. Vychovatel tedy rozhodně, jestli na dítě nahlédne jako na dobré nebo zlé ve smyslu platné morálky.
   Dítě pravděpodobně dostává do své genetické výbavy taky mravních dispozic, ale největší podíl na formování duše mají memy, před jejichž působením v podstatě nelze uniknout.
   Podle mého názoru, ještě důležitější než konat dobro, je umět zlé věci zažehnat a za hřích učinit pokání. Myslím si též, v souladu s judaismem, že je to hodnotnější cesta k odpuštění hříchu, než jen pasivní čekání na milosrdenství a odpuštění. Myslím, si že odpustit můžeme jen tomu, kdo o to požádá, jiné odpuštění nemá smysl, nepřinese úlevu na duši tomu, koho tíží nejvíc – provinilci.

   1. Věro, s Vašimi názory souhlasím a jsou napsány jasně. Snad ten dědičný hřích v křesťanství si představuji jinak. Nebudu to hledat, takže mě asi diskutující rozcupují, ale Adam a Eva v ráji byli stvoření k věčnému životu v blaženosti , čili bez touhy po ní a úsilí dokonalosti a blaženosti dosáhnout. Nestyděli se mezi sebou nazí atd. Po neuposlechnutí příkazu jim byl odebrán život věčný a přisouzeno lopocení kvůli živobytí na zemi, rodit se budou v bolestech a v bolestech umírat atd. Bůh přisoudil lidem vládu nad zvířaty a nad všemi končinami země. Dědičný hřích nepředstavuje tedy nic, jen to , že tuto úlohu na zemi dědí všichni potomci prvotních lidí.
    Posoudit, jaký podíl má genetická výbava a jaký výchova rodinná a společenská pro konání dobra zla, snad ani nejde. Pavel v. by asi přispěchal s tím, jak se Němci (křesťané i s dobrou genetickou výbavou a dobrou rodinnou výchovou) od fašistů nechali zfanatizovat ke konání zla. Nebo mu napomáhali. Dojel jsem nedávno do městečka, kde za války v roce 1944 zahynulo v nelidských podmínkách přes 500 maďarských židů, vykopali tam po válce hromadný hrob a má tam být prostý kříž. Ten jsme na první ránu ani nenašel.
    Před lety byl syn s přítelkyní v cizí silně křesťanské zemi, kde šel k večeru po ubytování sám ještě na krátkou procházku. Přepadl ho dětský gang a okradl. Chytil nejpomalejšího pod krkem a podařilo se mu dostat věci zpátky. Takže dětské gangy v silně křesťanské zemi, u nás i v Indii. Když je výchova rodičů taková, že není chyba někoho přepadnout, ale litují jen toho , že je při tom chytili, tak je to s výchovou těžké, i při dobrých původních dispozicích dítěte. Takže jak provinění tíží provinilého je taky sporné. I jak odpouštět tomu, koho provinění ani netíží.

    Radši končím, jsem na pergole a sousedi řežou plot z thují, takže koncert akce mountfield všechno za třetinu, bude asi dlouhý.
    Píšete :“Podle mého názoru, ještě důležitější než konat dobro, je umět zlé věci zažehnat a za hřích učinit pokání. “
    Asi bych se měl kát z to, co jsem tady za mnoho roků napsal, jsou to ale věci, o kterých bych jinak moc nepřemýšlel. Přemýšlel jsem a moc toho nevymyslel.

   2. ad – Věro, s Vašimi názory souhlasím a jsou napsány jasně
    ________________

    Pardale, když jsem to tak po sobě ráno četla, vidím, že psát cokoliv veřejně skoro o púlnoci při sedmičce bílého není úplně dobrý nápad, chybí mi tam uvozovky v citacích a další…chtěla jsem to teď napravit, ale když je vám to jasné, tak to nechám být…:-)))))))

 5. Věro z v.: Je mi nejasná ta Vaše poslední věta, která zní:“Myslím, si že odpustit můžeme jen tomu, kdo o to požádá“. Koho má ten provinilec požádat o odpuštění – svojí oběť, když je těch obětí mnoho – jako v případě genocídy třeba v Juhoslávií? To by si žádalo vysvětlit.

  1. No, to je otázka. Když už se někdo propůjčí a zaprodá k tak děsivému hříchu, jako je např. genocida, měl by taky počítat s důsledky. Asi si pak takový člověk bude muset projít svým peklem, záleží, jak silně se v něm ozve svědomí. Neexistuje ale právo na odpuštění, když ho nemá kdo vyslovit, má holt provinilec smůlu.
   Dřív se praktikovaly smírčí obřady, poutě, stavěly se smírčí kříže, kapličky, Boží muka, pokládaly se smírčí kameny…aby alespoň symbolicky člověk udělal pokání, přiznal hřích a ulevil svému svědomí.

   http://smircikrize.euweb.cz/

   1. Konečně cítím malý závan poznání karmy v těchto Vašich myšlenkách:
    „Když už se někdo propůjčí a zaprodá k tak děsivému hříchu, jako je např. genocida, měl by taky počítat s důsledky. Asi si pak takový člověk bude muset projít svým peklem, záleží, jak silně se v něm ozve svědomí.“

    Ten jeden důsledek je světská odplata tady na zemi, tj. třeba důsledek v tom, že takový člověk je lapen, vyšetřován a odsouzen. Vězení může být i tím jeho peklem, které takovému člověku dávají lidé svým světským systémem uplatňování spravedlnosti. I tento světský systém je založen na principu karmy. Akce – reakce. Příčina – důsledek. Zločin – trest.

    Toto však nemá nic společného s karmickou odplatou, která se pak, později, takto jednající duši přidělí. Genocida jim způsobená totiž působila na mnoho osudů jiných lidí, dětí, mladých i starých. Působila jim např. bolest, strádání, smrt. To vše se sčítá a v odplatě se tím duše musí projít.

    Někdo si stále myslí, že člověk je tady na zemi jen tělem. Jasně, může a tak potrestáme tělo. Jsme však duchovní bytosti jednající ve fyzickém těle. A duše má přímou zodpovědnost před svým Stvořitelem za to, že ji bylo umožněno zrodit se do nejvyšší formy stvoření, do lidského těla. A pak i za to, že způsobila někomu úmyslně, vědomě, svým činem /ale i myšlenkou/ bolest, zranění, smrt, nese odpovědnost. Lidské soudy trestají člověka, jako tělo. To pak pracuje po odsouzení někde v dolech, dříve prošlo i lidským mučením třeba k donucení přiznání, je zkrátka zavřeno ve vězení a trest je to i pro mysl, pro to, že si nemůže uspokojit své touhy, které si duše, pod vládou mysli a smyslů na svobodě plnila. Ale pravý trest jako reakce přichází jinak a jindy. A je to trest pro duši.

    Mějte se príma.

   2. Vendo, možná by bylo fajn, kdybyste se nejdřív podíval, na jakou otázku odpovídám, k čemu se odpověď vztahuje a teprve pak případně relevantně reagovat. Taky se mějte príma.

 6. No, nemá to Bůh s námi jednoduché, když má být spravedlivý, milosrdný, laskavý, dobrotivý a nevím ještě jaký – podle lidských představ, že jo? Ono to všechno dohromady ani nejde zkloubit, aby to všem vyhovovalo…

  1. Buď se člověk vydá cestou náboženství a nebo cestou spirituality (cestou ducha).

   1. Co Vy si představujete pod cestou náboženství a co pod cestou spirituality?

    Děkuji.

  2. Spiritualita bez Boha dovoluje spáchat dokonalý zločin. je to tedy spiritualita, která nepočítá se spravedlností. K čemu je taková spiritualita dobrá, netuším.

 7. Nerad se míchám do polemiky jiných, ale svrbí mne jazyk a neodolám…Tak tedy otázka: – Co je cesta náboženství a co cesta spirituality?
  Podle mne ta cesta náboženství je kostel, zpověď, přijímání, občas nějaká pouť, ale taky křižácké výpravy a teda láska k dobru a nenávist ke zlu – jako třeba Povel v…
  A co je to ta spiritualita? – To je podle mne věštění, pověry, čarodějnoctví, ale taky karma a pod. Možná to, co tady předvádějí Venda a možno i Degon…
  Tak – a je to venku…

 8. Pane Václave, zdravím Vás,

  jsem po dovolené, po návštěvě hor, jsem opět v kolotoči práce. Hory jsem si užila a jednu noc jsme bivakovali a uvědomění si světa, všech sounáležitostí, třpytivé hvězdy nad hlavou a velebné ticho, to byl pro moji dušičku balzám.

  Pod ten nic neříkající článek Paní Věry, kam jste dnes přispěl, napíši pár vět.

  Za prvé – pěkně to tu rozštípl někdo pod označením JK:

  „Nezralí karmu nikdy nepochopí a zralí nemají důvod o ní mluvit.“

  Vy o ní píšete, ale nemám z toho pocit, že bystě o ní chtěl někoho přesvědčovat (spíš je to asi Vaše reakce až na časté napadání). A získala jsem pocit, že ji kladete v pozemském konání člověka velkou důležitost. I já již i dříve, jako člověk, který se dostává k pacientům, i v závěru jejich životů, jsem poznala, jak těžké jsou jejich stavy, jak často vzpomínají na to, co udělali a čeho litují. A již to nelze napravit a s tím i odcházejí ze světa.

  Ten Váš poslední příspěvek autorce článku je průzračný jako horská bystřina. Ale jsou lidé, kteří ne nikdy, ale teď to nepochopí. Každý jeden člověk prochází vývojem, svou evolucí, samozřejmě již ne v tělesné úrovni. Některé lidi to i zde dráždí, že nerozumí. Ale jednou jejich duše, ale to již nebudou tím člověkem co jsou nyní, pochopí v jiném zrození, jak tento zákon odplaty funguje.

  To, co jste napsal autorce článku, to mi plně stačí k mému pochopení. A pěkně ho i doplňuje. Nejsem zatvrzelá, naopak, jsem vždy připravena zamyslet se a přijmout to, co se jeví logickým a pravdivým.

  Těším se na nějaký Váš další článek.

  Marie Š.

  P.S.

  Ještě mne v článku překvapila citace – viz. „1) Cit.: „Nemáme konať dobro, alebo zlo z vypočítavosti, ale z našej prirodzenosti.“ /Degon/ „

  Nějaký pan Degon tím připouští i takový výklad : Z přirozenosti můžeme konat zlo!! Setkala jsem se s lidmi, kteří mají diagnózu jako člověk trpící duševní poruchou, úchylkou. Ano, u těch to je možné. Ale člověk tělesně a psychicky zdráv, tak ten nekoná zlo ze své přirozenosti. Jen tak na okraj – autorka článku asi ty citace vytrhla z nějaké souvislosti, že??!!

  1. Paní Marie,
   zdravím Vás.

   Ano, pan JK sem chodí málo, ale jeho příspěvky mají tu příslovečnou patu a hlavu.

   Líbí se mi, že jste připravena zamyslet se a přijmout to, co se Vám jeví logickým a pravdivým.
   Pár lidí se zde, bez nějakých prvků komplikovaní filosofické gymnastiky neobejde. Prostá pravda je příliš jednoduchá pro ty, kdo hledají nepochopitelné záhady. Intelekt si sám vytváří problémy a pak ze sebe dělá chudáka, když se je snaží řešit, a to často na odiv některým jiným. Pravda mluví vždy nejprostším jazykem. Simplex sigillum veri.

   Jsem rád, že jste se ozvala. Vaše pozastavení se nad citaci pana Degona /to je jeden z nejstarších zdejších diskutujících/ je celkem na místě. Autorka článku by Vám mohla dát odkaz, odkud ta citace pochází, ale asi to neudělá.

   Paní Marie, dám Vám sem odkazy na některé články autorů k tématu karma.

   Jinak se mi někdy stává, že když něco napíšu, tak někteří lidé z toho mají psychickou újmu, něco jako kopřivku, kterou si musí škrábat až do krve.

   Tady je má mailová adresa – s některými lidmi si tu o něčem píši i mimo diskuzi, kde jsou časté až nechutné výpady : vaczac@seznam.cz .

   Teď jdu doprovodit vnučku, jde poprvé do školy. Pak se k tomu vrátím. Jestli Vám mohu doporučit, neptejte se autorky článku, kde tu citaci vzala. Asi by ji to bylo nepříjemné.

   Mějte pěkný den.
   Václav Žáček

   P.S. znal jsem jednu horolezkyni, žila v Olomouci, nevím, jestli byla Marie, ale to Š značilo u ní příjmení Štěrbová. Velmi známá, z našich horolezců jako ženská legenda!

   1. Václave, citace jsou všechny k dohledání, v článku je všechno potřebné. Datum, 19. srpna, i autoři. Když to bude nějakou Marii zajímat, jistě si to najde, nebo jí pomůžete vy.
    Vy jste sám napsal článek inspirovaný panem Staňkem, myslím si, že to nějaké Marii ani nikomu jinému nevadilo.

   2. ad – Pravda mluví vždy nejprostším jazykem
    —————–

    Například:
    „Všechno je karma.“

    :-)))))))))))))

   3. Stydno Vám není? Otírat se o zdejší lidi, kteří zde byli daleko dříve, než Vy?
    Nebo to je jen Váš pouhý škleb těla?
    Přispěl jste svými komentáři k daleko nižší úrovni zdejší diskusi.
    No, Vaše karma.

   4. Tak jsem si Vaši úvodní otázku z Vašeho článku zadal do vyhledávače a z googlu vypadlo tohle :
    https://www.google.com/search?q=%E2%80%9EPane+Degone%2C+opravdu+v%C4%9B%C5%99%C3%ADte%2C+%C5%BEe+%C4%8Dlov%C4%9Bk+je+p%C5%99irozen%C4%9B+dobr%C3%BD+a+ob%C4%9Btav%C3%BD%3F%E2%80%9C&rlz=1C1CHZL_csCZ754CZ754&oq=%E2%80%9EPane+Degone%2C+opravdu+v%C4%9B%C5%99%C3%ADte%2C+%C5%BEe+%C4%8Dlov%C4%9Bk+je+p%C5%99irozen%C4%9B+dobr%C3%BD+a+ob%C4%9Btav%C3%BD%3F%E2%80%9C&aqs=chrome..69i57.2998j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

    Tedy odkaz na Váš článek „Přirozenost“.

    Přirozeně, že to nejde najít, když neřeknete, odkud, z jakého zdroje tu otázku máte ! Vaše přirozenost je asi v tom krást otázky z jiných zdrojů a zamýšlet se nad ní od 19.srpna. Bezva. Jste přirozeně přirozená….a dost, jak se u nás říká, prdlá!

    Btw, už jste něco vymyslela?

    Alois

   5. Aloisi, zvažuji, že požádám admina, aby korigoval vaše sprosté výlevy vůči mě.
    Já vám opravdu nebudu – není moje povinnost – dohledávat citace, které si můžete dohledat sám. Co si to dovolujete? Vy, který si nepamatuje ani to, co jste napsal sám? Otázku, kterou cituji v úvodu svého článku položil zdejší diskutující Pavel.

   6. „Boha si dokonale uctíš, když se budeš chovat tak, aby se tvoje duše stala Jeho Obrazem.“
    /citoval Alois Vrobel/

    „Jste přirozeně přirozená….a dost, jak se u nás říká, prdlá!“
    /obraz duše Aloise Vrobela/
    ______________________________

    Bez komentáře. U nás se zase říká: jakej šel, takovou našel.

   7. ad – Přirozeně, že to nejde najít, když neřeknete, odkud, z jakého zdroje tu otázku máte !

    :-))))))))))))))))))))))))))))))))

   8. doplňuji:
    Můj komentář :
    „…matka1.9.2020 (11:00)
    Stydno Vám není? Otírat se o zdejší lidi, kteří zde byli daleko dříve, než Vy?
    Nebo to je jen Váš pouhý škleb těla?
    Přispěl jste svými komentáři k daleko nižší úrovni zdejší diskusi.
    No, Vaše karma….“

    Byl určen pro:

    Václav pro Marii Š.1.9.2020 (7:51)

 9. Duše se neformuje,je stálá/neměnná/, formuje se duch prostřednictvím duše.Rozdělením ducha, vlivem duálního /rozděleného/ vnímání a myšlení pečovatele, to je tzv. prvotní hřích, dochází k „oddělení“ ducha od duše a jeho rozdělení a následné slepotě.Takový duch je v Bibli nazýván ďáblem nebo satanem.

  Tzv. memy jsou dítěti předávány pečovateli a vychovateli, nejsou genetického původu.Každé dítě se učí napodobováním, nemluvě o tom, že jeho nevědomí si nahrává od narození všechny programy ze svého okolí, nezávisle na vůli pečovatelů a vychovatelů.

  Pečovatel /vychovatel/ se podílí na tom, kým dítě bude.Pokud je však pečovatel,vychovatel /rodiče,škola,společnost/ vnitřně rozdělen, není si vědom svého chybného vlivu na jednotu dítěte.

  Podstatou tzv. dědičného hříchu je předávání chybných informací a chybných vzorců myšlení z generace na generaci.

  * mem->(někdy se můžeme setkat i s verzí mém) je termín pro kulturní obdobu genu – replikující se jednotku kulturní informace. Tento termín poprvé použil v roce 1976 ve své knize Sobecký gen Richard Dawkins. Slovo mem je odvozeno z řeckého mimema – napodobovat.
  *memy->kulturou ( např.vzděláváním, výchovou, náboženstvím, módou a reklamou) z generace na generaci předávané elementy kultury (kladné i záporné znaky, symboly, informační jednotky, obsahy myšlení a prožívání, zkušenosti), které svými příjemci nejsou vždy přijimány a kopírovány bez změn a obměn. Autorem termínu memy je současný britský sociobiolog Richard Dawkins (nar. 1941)

  Každý člověk, zvláště pečovatel / vychovatel/, se nejprve musí naučit zlo rozlišovat.Pokud to neumí, pak nedokáže zlo odvrátit /odstranit/ a žije v něm dál.
  Pak ovšem nemůže činit kontemplaci, protože své vlastní chyby /hříchy/ nevidí /nevnímá,nepozoruje/.I vědomé konání zlých skutků vypovídá nejen o nevědomosti, ale především o způsobu /stavu, rozpoložení/ ducha /mysli/ člověka /tzv.karmy/.

  * contemplatio -> kontemplace, rozjímání, vcítění, meditace, usebrání se, nazírání, vnitřní modlitba
  * kontemlace-> rozjímání, přemýšlení,uvažování, duševní pozorování

  Umění odpouštět úplně všem znamená vidět a porozumět.A to bez požádání „provinilců“ i chybujících, kteří si vůbec nejsou vědomi, že páchají zlo pro svou chudobu srdce.Bůh, na rozdíl od člověka, vidí/rozlišuje/,rozumí a soucítí.

  Předávání špatných /rozdělujících/ vzorců myšlení, tradic,zvyků, atd. je jedna stránka.Druhou je naučit se dítě chránit v době,kdy to nejvíce potřebuje,a to je v tzv. období vzdoru. V období puberty dochází k hormonálním změnám a doslovně k přestavbě mozku.Tehdy stojí v opozici proti dítěti celý svět, ale to dítě za to nemůže.Nachází se v pozici, kdy jeho chování a konání je pod vlivem této přestavby mozku.Je skutečně schopno zavolat na linku důvěry jen proto,že musí uklízet nebo nemůže jít na diskotéku, nebo čistě jen ze zvědavosti pro nedostatek zkušeností. A pak prodejní, zkorumpovaní ďáblové,rozděleného ducha mají hody.
  Není divu, že je to tady samý „stín bez duše“, co živoří ve své vlastní bídě.


  symboly v Bibli:
  * dobré-> znamená jednotné; tedy jiný význam slova,nežli má slovo dobré v současnosti
  * zlé-> znamená rozdělené
  * věřící-> znamená, že je duch člověka přes svou duši sjednocen a je v přímém spojení se Zdrojem
  * nevěřící -> znamená, že duch/mysl/ člověka rozdělen a jeho vědomá část mysli je odpojena od Zdroje

  1. ad – Tzv. memy jsou dítěti předávány pečovateli a vychovateli, nejsou genetického původu.Každé dítě se učí napodobováním, nemluvě o tom, že jeho nevědomí si nahrává od narození všechny programy ze svého okolí, nezávisle na vůli pečovatelů a vychovatelů.
   ____________________

   Někdo se přiklání, že nejsou gen. původu, někdo že ano. Podle mě některé memy v genetické výbavě jsou, dokládá to podobnost mimiky, gest atd u dětí, kteří svého nebo své rodiče nepoznali.

   ad – Duše se neformuje,je stálá/neměnná/, formuje se duch prostřednictvím duše

   Kdyby byla duše stálá a neměnná, nemohl by se jejím prostřednictvím formovat duch, byl by taky stálý a neměnný..

  2. ad.
   „…Duše se neformuje,je stálá/neměnná/, formuje se duch prostřednictvím duše.Rozdělením ducha, vlivem duálního /rozděleného/ vnímání a myšlení pečovatele, to je tzv. prvotní hřích, dochází k „oddělení“ ducha od duše a jeho rozdělení a následné slepotě….“

   To by stálo za bližší rozbor, tuším, že existují různé výklady, co je duše a co duch, tedy někdo považuje za neměnnou duši, jiní ducha.

   ad. oddělenost, versus rozdělenost, odpojenost – i „stíny bez duše“ pláčí, ale jen tak tak, velmi, velmi potichoučku, protože jsou tak utiskovány, že,….a přesto pláčí, prosí o pomoc …

 10. Venda píše: – „A je to trest pro duši“. Vendo, nechápu Vaše myšlení, že chcete trestat duši, za něco co nespáchala? Vždyť ona je v tom nevinně!!! Ona čistá přišla na tenhle svět a stala se obětí toho Satana, který tady dělá veškeré zlo a když se postaví před Soudce Pravdy, poznává, kdo za to všechno může a pod vplyvem Otcovi lásky všechny ty skutky zla odmítne a se očistí a může tak zaujat své místo u Božího stolu, které duši od počátku patří. Vy by ste hned nevinných soudil za to, co nespáchali, ale byli jenom obětí…

  1. Pro Návštěvníka:

   Já nikde nemluvím o tom, že chci trestat duši za to, co nespáchala. Napsal jsem: „Ale pravý trest jako reakce přichází jinak a jindy. A je to trest pro duši.“

   A vy mi na to píšete – „Vendo, nechápu Vaše myšlení, že chcete trestat duši, za něco co nespáchala?“

   Probůh, člověče, jak si myslíte, že já, Václav Žáček, důchodce chci trestat duši – jak bych to asi dělal? To byste mi mohl vysvětlit.

   Václav Žáček

  2. ad – Vendo, nechápu Vaše myšlení, že chcete trestat duši, za něco co nespáchala? Vždyť ona je v tom nevinně!!!

   Kdyby Venda jen tušil, že vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky. Jenže tohle mnoho lidí neví a i kdyby, tohle se v kostele učit nebude, zbořilo by to základ výchovného působení na ovečky a hledače. Jen si vzpomeňte, co všechno si dobrovolně odříkáte, přikazujete, zakazujete, hledáte, hádáte se, …zbytečně. To by byla teprve revoluce, chaos a destrukce. Kdepak, náboženství je tmel civilizace. A my, co víme své, vás necháme tomu věřit. Tak jako tak – musíme tam všichni:-))

   1. Takže poté, co Hitler spáchal ve svém berlínském bunkru sebevraždu, ocitl se „tam nahoře“ a „přišel ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky.“ Možná si tam podal ruku s židy, které předtím nechal prohnat komínem. Nechce se věřit, že se najde člověk, který něčemu takovému věří.

   2. Pavle, někdo věří, jiný ví své. Vy jste si zvolil cestu náboženství, tedy věřte. Třeba i tomu, že se Hitler smaží v pekle a židé jsou v křesťanském nebi.

   3. Věra: duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí.
    Pavel: Takže poté, co Hitler spáchal ve svém berlínském bunkru sebevraždu
    ______________

    Pavle, až pochopíte, že duše není Hitler, že duše není Věra ani Pavel, pak vám možná začne svítat.

    Genesis 2:
    7I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.

   4. ad/ Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky.

    Nebude Vás to zatěžovat, když se Vás zeptám, jak jste na to přišla – myslíte si to nebo jste to někde vyčetla?

    Alois

   5. Nebude Vás to zatěžovat, když se Vás zeptám, jak jste na to přišla – myslíte si to nebo jste to někde vyčetla?
    _________________________

    Mě to nijak nezatěžuje.

   6. No tak Věro, když Vás to nezatěžuje, tak odpovězte, prosím.

    Napsala jste: „Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky.“

    A já se Vás zeptal – „myslíte si to nebo jste to někde vyčetla?“

    Nebuďte srab a odpovězte, prosím.

    Děkuji

   7. ad – Nebuďte srab a odpovězte, prosím.
    ____________________

    Aloisi, už jste si dohledal váš příspěvek s aluškou? Mám na mysli ten, o kterém tvrdíte, že jste to nepsal a zatím psal? Ne? Ještě ne? Tak šup šup, nebuďte srab. Ať Venda může zase chvíli hýkat radostí.

   8. Paní Věro z Vysočiny,

    již jsem si svůj příspěvek dohledal. Ano, byl pod článkem pana Staňka :
    https://hledani.gnosis.cz/jak-a-proc-se-na-zemekouli-objevil-zivot-a-clovek/comment-page-2/#comments

    Uvedl jsem ten úryvek takto :

    Alois 2.6.2020 (11:53)
    Jak a proč,………. ptá se velmi zjednodušeně pan Staněk ?? Odpověď hledá lidstvo již dlouho. Jedna z variant je zde:

    A pak následovalo ne moje psaní, ale vykopírování – víte co to je? To zamodříte pohybem myší článek, který chcete kopírovat, kliknete ctrl + c a pak to překopírujete kam chcete, nepíšete to, víte? Chápete? Nepsal jsem to!

    Já jsem v tom viděl a vidím něco, co mohlo poskytnout částečné odpovědi na otázku pana Staňka v názvu jeho článku „Jak a proč se na zeměkouli objevil člověk“. Ale to ať si posoudí on sám.

    A na závěr jsem napsal :

    (no není to hezké ?? ) . . . .pokračování pro toho, kdo má zájem je na aluska.org

    Nic jako odkaz na nějaké webové stránky aluska.org a článek tam zkrátka ode mne nebyl! Ten odkaz na gnosis a na alusku a tématicky úplně jiný článek dal až někdo jiný a později – okomentovala to zdejší Matka, jestli mě paměť neklame.

    Tak teď by Vám již nic nemuselo bránit odpovědi pro mě. Ať se pořád jen nevykrucujete. Znovu ji zopakuji = otázku i to, z čeho jsem ji položil:

    ad/ Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky.

    Nebude Vás to zatěžovat, když se Vás zeptám, jak jste na toto přišla – myslíte si to nebo jste to někde vyčetla?

    – – – – – – – – – –
    Jestli mi neodpovíte, tak jste srab z Vysočiny.

    Alois Vrobel

   9. ad.
    Alois pro Věru z Vysočiny3.9.2020 (13:49)
    Žádná Matka tu není

   10. 1) pokračování pro toho, kdo má zájem je na aluska.org

    2) Nic jako odkaz na nějaké webové stránky aluska.org a článek tam zkrátka ode mne nebyl!
    _________

    Vy se mi asi jenom zdáte. Tak je to aluska nebo to není aluska?? Zkrátka jste tu alušku na Gnosis zatáhl vy, Aloisi.
    :-))))))))))))

    ad – Jestli mi neodpovíte, tak jste srab z Vysočiny.

    To je škoda, zrovna nám to tak hezky šlo a vy to takhle pokazíte :-(
    Smůla, teď už to nejde, Aloisi, ani kdybyste mě zabil, s vyděrači a burany netančím.

    „Boha si dokonale uctíš, když se budeš chovat tak, aby se tvoje duše stala Jeho Obrazem.“
    /Alois/

   11. Alois pro Věru z Vysočiny 3.9.2020 (13:49).
    Aloisi, čekal jsem marně , že ve svém článku https://hledani.gnosis.cz/moudroslovne-knihy/ splníte , co jste psal 29.8. „Zítra sem dám nějaké zajímavosti. Alois“
    Odkaz, který dal živ
    https://sites.google.com/site/novamisantropovacitarna/mudroslovi-narodu-slovanskeho
    je plný moudra. Kdybych je použil na Vaše příspěvky, tak by bylo veselo.
    Pochopil jsem, že mi unikla asi nějaká indická moudrost, že zítra bude každý den, pokud nečekáme konec světa a hromadný úlet duší do astrálního světa. Vlastně ne hromadný úlet, bude to jen pro duše karmově kádrované.

    Zde v příspěvku Alois pro Věru z Vysočiny 3.9.2020 (13:49) to vypadá, že jste objevil zatažení bloku , CTRL +C a CTRL+ V a chystáte se napsat zapnuto-přímo ( on-line) kurz internetu pro mateřské školy. Pohybujete se (zde) na internetu už několik měsíců, takže na to máte. Je třeba malým dětem včas vštěpit do hlavinek, co je astrální svět, akáša, karma. Jednu generaci, dnes už důchodců, tu máme. Umí s internetem i s počítači, ale z karmy si dělají klidně legraci. Takhle to dál nejde.
    Ani nerozvíjím to, že některé soubory mohou být chráněné proti kopírování, takže kopírovat bloky z nich nejde.
    Pochválím ještě Vendu za odkaz
    https://hledani.gnosis.cz/diskuse/
    kde je 50 posledních příspěvků.
    Takže lze reinkarnovat staré články vytažením znovu do diskuze. Pokud není diskuze uzamčená, což třeba z nějakého důvodu bylo i u mého článku
    https://hledani.gnosis.cz/vesmirne-zahady-nesmirne/
    . Takže uzamykání diskuzí nepovažuji z dobré, staré pravdy mohou být dobré a pořád je k nim co dodat.
    Jinak je podle mě pravda, že Alois vytáhl z alušky nějaký kus textu ( blábolu), ale odkaz na její stránky nedal.

   12. Pardale,

    co říkáte na tohle?

    „Kdyby Venda jen tušil, že vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky.“

    Souhlasíte? Souhlasil by váš pan farář?

   13. Pardale, jak – nedal, když dal?

    1) pokračování pro toho, kdo má zájem je na aluska.org
    /Alois/

    2) Nic jako odkaz na nějaké webové stránky aluska.org a článek tam zkrátka ode mne nebyl!
    /Alois/

    Přece nemusí mít k dispozici aktivní link, stačí adresu napsat pěkně prstíčkama na klávesnici, to vážně jde, zkuste to. Ťuk ťuk do klávesnice aluska.org a vyskočí na vás krásné barevné EZO i s obrázky !!
    A hned je svět krásnější.

   14. Věro, stránky aluska.org jsem po Aloisově citátu dlouho hledal, kde můžou být takové bláboly. Pokud jsem funkční odkaz dal já, tak určitě s fest komentářem. Doména .org je u nás mírně neobyvklá, takže systém diskuze ji nedává automaticky jako odkaz. Podnět k těmto stránkám dal určitě Alois, obsah těchto stránek a celou historii kolem nestojí za to řešit.
    Pozdě večer skoro denně ( nočně) otevírám Bibli, čtu z ní velmi málo, text ekumenického vydání z roku 1986 je pro mé oči trochu namáhavý. Psal jsem opakovaně, že Bibli se nedá brát doslova, hlavně Starý zákon, kde tresty jsou nesmyslně velké a Bůh dopomáhá hubení tisíců hříšníků. A zjevně straní mužům proti ženám.
    Deuteronomium
    25: 11 Když se muži budou spolu rvát jeden s druhým a přistoupí žena jednoho, aby vyrvala svého muže z rukou toho, který ho bije, a vztáhne ruku a uchopí ho za ohanbí,
    25:12 bez slitování jí utneš ruku.
    To je ze Starého zákona.
    Psal jsem opakovaně, že Bůh z Nového zákona je spravedlivý a odpouští. Snad to tak je, pro mě je dobré něčemu věřit.

   15. Pavle, co je nahoře (v nebi) nebo tam bude s duší, to nevím. A neví to nikdo, takže rozbory ponechám obvyklým zdejším znalcům, kteří dělají nekonečné rozbory duše, až by z toho člověk duši vypustil :).
    Vendova vnučka místo toho vypustí prdík, taky vyjádření názoru.
    Věra někde píše :““ mravní kategorie jsou nám dány jen proto, aby se nám dobře žilo na zemi, jak je psáno v jednom z přikázání“:
    Nevím, jestli se nám má žít dobře, spíš je to myšleno ve smyslu správně v souladu s těmi morálními hodnotami, které přes všechny nedostatky minulé i současné, křesťanství přineslo.

   16. Pardal:

    . Takže uzamykání diskuzí nepovažuji z dobré, staré pravdy mohou být dobré a pořád je k nim co dodat.
    _____________

    No tak dobře, tak nechám diskusi otevřenou. Měla jsem za to, že 14 dnů je dost, kdo chtěl něco říct, tak řekl, ale OK.

    – Jinak je podle mě pravda, že Alois vytáhl z alušky nějaký kus textu ( blábolu), ale odkaz na její stránky nedal.
    ______________

    Podle mě dal, ale především jde o to, že to byl Alois, kdo alušku na Gnosis zatáhl, je celkem jedno jak.

   17. Pardal

    ad – Věro, stránky aluska.org jsem po Aloisově citátu dlouho hledal, kde můžou být takové bláboly. Pokud jsem funkční odkaz dal já, tak určitě s fest komentářem. Doména .org je u nás mírně neobyvklá, takže systém diskuze ji nedává automaticky jako odkaz.
    ______________

    No, já jsem úplně jednoduše zadala do vyhledavače to, co nabídnul Alois, tzn. aluska.org a vyběhly mi ty šílenosti na první dobrou, nic složitého. Je přece jedno, jestli někdo něco dotáhne s funkčním odkazem na kliknutí a nebo s odkazem, který je potřeba zapsat, podstatná je informace, že to vůbec existuje.
    Nemám teď čas na pročítání komentářů, protože uctívám Boha (roz. pracuji s láskou) pečením cukroví a hlídáním svého štěstí, kterého je čím dál víc, už ho skoro ani neunesu. Tak snad někdy večer. Mějte se moc hezky, ráda čtu vaše příspěvky.

   18. Pardale,

    Věra popřela, že Bůh dobré odměňuje a trestá zlo. Místo toho napsala, že po naší fyzické smrti půjdeme všichni do ráje, bez ohledu na to, zda jsme byli dobří, či zlí. Zklamal jste mě. Odpověděl jste vyhýbavě, místo abyste řekl, že její teorie je zcela v rozporu s křesťanským učením. Zachoval jste se jako sportovní fanoušek. Pro něj je nejdůležitější věrnost svému klubu. I kdyby tam byla „boží ruka“ (Maradona). Nevadí, že? Hlavní je vítězit!

   19. Pavle, psal jsem už mnohokrát, že mám pochybnosti, zda duše existuje a zda je věčná. Můj názor je, že duchovní činnost člověka zaniká s jeho smrtí a koncem činnosti mozku (tedy krátce po selhání i ostatních orgánů). Pokud po člověku zůstávají hodnoty, je to především v jeho fyzické a duševní (tvůrčí) činnosti, ve způsobu života, který dokázal přenést na okolí zvláště nejbližších, dětí, vnoučat. Takže ve shodě s Věrou říkám, že křesťansky a s křesťanskými morálními hodnotami má žít člověk na zemi, kvůli sobě i kvůli druhým.
    U zpovědi jsem byl za asi 50 let dvakrát: před svou svatbou a před svatbou dcery asi po 30 letech, nebyl jsem velký hříšník, naopak jsem byl vřele přijat jako mírně zbloudilý syn, který se křesťansky choval.
    Nerouhám se. Říkám, že Boha si vytvořil člověk ve své hlavě, aby mu to pomáhalo překonat nesnáze a byl mu oporou pro dobré jednání.
    Jak to bude s věčným životem neřeším. Církev říká zhruba, že spravedliví budou spasení hned, mírní hříšníci přes očistec přijdou rovněž do království nebeského, kde bude stav věčné blaženosti a nejspíš rovnosti. Tedy neočekával bych pro ty nejsvětější lepší nebe. Ani pro ty z očistce ubytování jako pro bezdomovce.
    Co na to říkají faráři? Jak který, jako všude ve světě lidí. Můj známý farář, v podstatě vrstevník, který asi do 30 let pracoval a postavil i dům, tak šel ještě za totality na kněze, protože byl ovlivněn vážným pracovním neštěstím spolupracovníka na pracovišti.
    K východním náboženstvím říká, že je to zmatek do hlav zvláště mladých lidí, kteří byli z křesťanského prostředí v rodinách vykořeněni.
    Z Vašich textů, stejně jako u Vendy, lze vyčíst výhrady proti církvi až agitace proti ní. Faráři neradí Bohu, co má dělat. Reakce na lidi, kteří neprávem zbohatli nebo někomu škodí (třeba i křesťanství) je zhruba: Nebude jim to požehnáno.
    To si přeberte jak libo.
    Přečetl jsem Vendovu jakousi odpověď o srovnání astrálního světa a království nebeského. Připomnělo mi to film Království nebeské, kde hlavní hrdina vybojoval možnost odchodu z obklíčeného Jeruzaléma: Jestli tohle je království nebeské, ať si s ním Bůh dělá co chce.
    Takže bych to s důvěrou nechal na něm.
    Astrálnímu nehmotnému světu a astrální duši nerozumím. Připadá mi to jako paradox PVV (prdíček Vendovy vnučky). Ten neváží skoro nic, ale přesto víc jak nehmotný astrální svět. A diskuze kolem toho je jak udělat z toho prdu kuličku.

   20. Pardale,

    promiňte, že jsem vás podezříval ze slepého fanouškovství. Netušil jsem, že jste ateista, tedy člověk, který si myslí, že Bůh je pouhý lidský konstrukt, tedy výmysl, tedy lež (viz vaše slova: „říkám, že Boha si vytvořil člověk ve své hlavě, aby mu to pomáhalo překonat nesnáze a byl mu oporou pro dobré jednání“). Jde o zajímavou teorii, že pomocí lži lze dosáhnout cosi dobrého. Tato teorie, že zlem (křivým svědectvím) lze dosáhnout dobra, je sice v hlubokém rozporu s křesťanskou naukou, ale nešť.

    Píšete „nebyl jsem velký hříšník“ a dále píšete, že jste se choval křesťansky. K tomum lze říci, že církev dlouho učila, že ke spasení (cestě do nebe) stačí, když člověk nemá žádné hříchy. Možná že váš pan farář tomuto nesmyslu učí dodnes. Kdyby to měla být pravda, znamenalo by to, že kdo nic nedělá (izoluje se od světa), nemá hříchy a je Bohu sympatický. V evangeliu o posledním soudu (Mt25,31-46) je to jinak. Při posledním soudu není hodnoceno to, co člověk udělal špatně, ale to co neudělal dobře (co měl udělat, ale neudělal). Jinými slovy „vzorný“ člověk předstoupí před Boha a řekne: „Mám čisté ruce“. Bůh odpoví: „Ale prázdné.“

    Vaše „spiritualita“ se trošku podobá spiritualitě židovských saduceů. Ti sice věřili v Boha, ale nevěřili v posmrtný život. Stejně jako vy věřili, že kdo se chová bohabojně, Bůh ho již v pozemském životě odmění – požehná mu, bude se mu dařit. Svým způsobem to byla pravda, která se ovšem nevztahovala na jednotlivce, nýbrž na celý národ. Dokud Izraelci jednali podle Božího slova, jejich společenství vzkvétalo. Když od Boha odpadli (a rozhádali se), byli přemoženi jiným národem. Starověký člověk sám sebe nevnímal jako individuum nýbrž jakou pouhou součást svého národa. Podobenství o Jóbovi http://biblenet.cz/app/bible/passage?path=J%C3%B3b+1&search=Otev%C5%99%C3%ADt ukazuje, že Izraelci nechápali, proč Bůh často dopřává darebákovi a trestá dobrého (je nespravedlivý). Vyústění knihy Jób je takové, že je nad možnosti chápání člověka, proč Bůh jedná tak, či onak.

    Píšete, že Venda a já agitujeme proti církvi. Já ale vím, že vyznavači jógy se vůči křesťanské církvi nechovají nepřátelsky. Všechny lidi vyznávající monoteismus považují za své bratry. Křesťanské církve se však v historii mnohokrát ocitly pod nadvládou politiků (například panovníků). Takové církve často sklouzly k obhajování jejich zájmů. Nejde tedy o agitaci proti církvi, ale proti jejímu nezdravému vztahu ke státu. Jinou zvráceností byly národní církve.

    Závěrem: Venda se svým východním náboženstvím je nám, křesťanům blíže, než vy se svým ateismem.

   21. Pavle v.
    Jsem rád, že je Vám Venda blíž s jogou, než já s údajným atheismem. Svůj k svému.
    Hledal jsem na jogin.cz, co to Venda vlastně pořád píše, jestli by se tomu dalo rozumět. Nemyslím tak přímo žít. Jogini na nikoho neútočí ani na křesťany, prostě se chystají duši do toho svého astrálního světa.
    Co dělá, píše a neustává Venda, je jeho věc.
    Oba jste mě pasovali na atheistu a máte to vyřešené. Že něco píšu s pokusem o humor a nadsázku, tak jste ze mě udělali úchyla a narcistu, to si jistě snadno najdete v diskuzi úletů.

    https://www.jogin.cz/slovnik/astralni-telo/
    https://www.jogin.cz/slovnik/karma/
    https://www.jogin.cz/slovnik/kauzalni-rovina/

    https://www.jogin.cz/slovnik/humor/
    „HUMOR
    Rubrika: Výkladový slovníkAutor: Duchovní škola Rezonance
    Podle teorie dynamiky, humor by mohl být považován jako nejvyšší projev obranných procesů psychiky, protože umožňuje, aby přicházel v rezonanci se subtilními energiemi radosti, dobré nálady a smíchu, které existují v určité subtilní sféře makrokosmu. Smích neodstraní z pole pozornosti obsah situace, který je spojený s nepříjemným účinkem tak, jak to vytváří potlačování a díky tomu překoná automatickou obranu.
    Humor se takto stane obranou podřizovanou kontrolou vědomí myšlení. Je považován jako blahodárná vlastnost charakteru. U toho kdo je obdarován humorem, je pozitivní jako vyšší psychický a mentální výkon. Humor přichází, i když existuje situace, která vyvolává nepříjemné pocity, a když rovněž nad námi způsobuje faktory schopné potlačovat tyto city ve stavu nascendi (v plodném stavu). Mezi charakteristické aspekty humoru můžeme zmiňovat:
    Humor jedné osoby vyvolává účinek i u jiných osob a projevuje se jako řetězová reakce (rychle vyvolává nakažení díky rezonanci ve skupině dané osoby).
    Humor není závislý na podmínkách reality.
    Druhy humoru vyplývají z druhů citů, které ušetříme. Nejčastější jsou ty, které vyplývají ze šetření soucitem nebo popudlivostí (z běžných humorů).
    humor úplně zakončí nebo dočasně anuluje vývoj negativních citů. Díky zvyšování humoru v naší bytosti bude moci přicházet a projevovat spontánní smích.

    https://www.jogin.cz/slovnik/smich/
    SMÍCH.
    Smích je čin specifické lidské komunikace. Abychom ho pochopili, musíme ho vsazovat do svého prostředí a hlavně se musí určit jeho účinná funkce, která je vyrovnávající a osvobozující.
    Smích se vždy vyvolává, když místo inteligentní reakce, která je přizpůsobována subjektu, se stane automaticky nepřisuzovanou reakcí. Různé příčiny mohou vyvolávat smích s podmínkou, aby vytvářely citové protiklady. Zpravidla smích splní katarzní funkci, osvobozuje napětí vytvořené ve vnitřním nebo vnějším protikladu.
    V závěru můžeme říci, že smích je podstatný lidský projev a je spojen s mimickou aktivitou, která vyjadřuje a projevuje tonický emoční stav, který vyvolává komickou situaci, ale rovněž i skutečnost vyvolávající v člověku radost.
    Smích může často přicházet i jako možnost citového vybíjení toho, co jsme potlačovali.

   22. Pavle V., díky za Váš příspěvek z dneška 11:43. Souzním s ním v mnohém.
    Vím, že hledáte světlo, někteří si to jen myslí, že hledají a výsledek? Nic. Píšete to správně.
    Díky.

    Na týden odjíždím, tak se tady držte a buďte statečný. Jste, podle toho, jak se vyjadřujete, slušný člověk, to je vidět a Váš rozhled je obdivuhodný. Jen tak dál.

    Zdraví.
    V.Žáček

   23. Pavle v. O svém vztahu ke křesťanství jsem už psal
    http://pardalnet.wz.cz/PDF/46-Cirkev-a-zapadni-civilizace.pdf
    také o vesmíru a Bohu ve střední části textu
    http://pardalnet.wz.cz/PDF/58-Vesmirne-zahady-nesmirne.pdf
    Dnešní kázní v kostele na téma Napomínání
    http://biblenet.cz/b/Matt/18#v15
    Závěr kázání : Nejlepší napomínání druhého je ukázat příklad způsobem svého vlastního života.

    Můj názor : Život člověka je učiněný zázrak a je krásný. Je škoda nechat se omotat pavučinami toho, co všechno kolem je špatně. Neříkám, že jsou to přímo pavučiny zla, ale stahují se kolem toho, kdo se tomu včas nebrání.

   24. Pardal píše:

    Život člověka je učiněný zázrak a je krásný. Je škoda nechat se omotat pavučinami toho, co všechno kolem je špatně. Neříkám, že jsou to přímo pavučiny zla, ale stahují se kolem toho, kdo se tomu včas nebrání
    ____________________

    Je to tak, doslova a do písmene. Život je krásný a je hřích ho neprožít v kráse a štěstí, máme-li tu možnost a především – tu milost. Smích a humor jsou mosty, po kterých se dá překráčet mnoho trápení, kterých se bohužel během života nevyhneme, nemoci, ztráty, neštěstí….
    Kdo se nechá omotat pavučinou rigidity, kdo se přestane smát a když se náhodou a omylem zapomene a zasměje, okřikne se, že je vůl, tomu vyschne duše (obrazně řečeno). I z posvátných věcí se může udělat legrace, když je to myšleno v dobrém. Nic zlého se nestane, jen si člověk uvědomí, že přece jen stále chodí s nohama na zemi.

   25. Ještě jsem zapomněla napsat, že humorem a smíchem se zažehná spousta konfliktů. To, jak Pardal dovede útok a agresi proměnit v humor a odlehčit, to je skutečně umění par exellence.

   26. Pardale,

    napsal jste: “ Říkám, že Boha si vytvořil člověk ve své hlavě, aby mu to pomáhalo překonat nesnáze a byl mu oporou pro dobré jednání.“ Když tedy říkáte, že Bůh je lidský výmysl, jste to vy, kdo se pasoval na ateistu, nikoliv já nebo Venda.

    Ve své práci Vesmírné záhady nesmírné jste také napsal, že Bůh musí existovat. Podle mého pravděpodobně s ohledem na antropický princip. Pro mě antropický princip žádným vědeckým důkazem Boha není. https://www.sisyfos.cz/clanek/1132-antropicky-princip To pochopitelně neznamená, že Bůh je jen výmysl. Znamená to jen, že antropický princip je k ničemu.

    Napsal jste také: „Život člověka je učiněný zázrak a je krásný.“ V kontrastu k tomu Venda považuje život na naší kouli za utrpení. Kdo z vás dvou má tedy pravdu? Přijmeme-li předpoklad, že dva protikladné výroky nemohou být pravdivé současně, pak pravdu může mít jen jeden z vás dvou. Pochybuji, že vy byste se odvážil říci svůj názor vězni v koncentračním táboře. Jinými slovy: Empatický člověk považuje svět za místo utrpení. A ještě jinak: „Sytý hladovému nevěří.“

    Psal jste o humoru. K tomu jedna veselá příhoda. Můj kamarád pracoval se svým tátou a praštil se kladivem do prstu. Sykal bolestí, zatímco jeho táta se smál a řekl: „Já stojím dva metry od tebe a tady nic nebolí!“ Jeho otec dokázal svým noblesním humorem překonávat méně příjemné životní události (které se staly jiným :-).

   27. Věro, děkuji za pochvalu. Představuji si to tak, že jste zvyklá chválit sedmikilové štěstí, takže vypadám šťastně jako mimino pochválené za úspěch na nočníku.
    Venda:“Na týden odjíždím, tak se tady držte a buďte statečný. Jste, podle toho, jak se vyjadřujete, slušný člověk, to je vidět a Váš rozhled je obdivuhodný. Jen tak dál.“
    Přeloženo do češtiny, ham cukříček a Pavel v. byl na týden pověřen funkcí diskuzovodiče. Toho bohdá nebude, aby český diskutér z astrálu utíkal. Myslím, že Pavel v. není tak naivní, aby na to skočil. Je tu ještě karmoš v záloze Alois, ale zdá se zaměstnaný, nejspíš se rozhodl že slibované zítra je opravdu zítra a přinese moudrosti a noviny z indické krajiny ke svému článku o Mudrosloví: „Zítra sem dám nějaké zajímavosti. Alois“ (Psáno 29.8. a zatím nic.)

    Od naší zahrádky pár plotů máme starší dvojici pánů, přes plot často diskutují (vezmu to podle abecedy): bibišujou, filipujou, kalouskujou, klausujou, okamurujou až zemanujou. Zatím jsem nepochopil, jaký mají názor a jestli vůbec nějaký mají. Je to směr, který já nazývám všechnošpatnismus.
    Desetiletí jsme šli správnou cestou za světlými zítřky. Zítřek jako u Aloise nebyl zítra, ale cesta údajně pěkná a reálně na ní pěkný. Doplní Honza.
    A teď máme svobodu a cesta je zase jasná a ostatní jsou špatné – je to cesta karmické odplaty, cesta astrální duše. Máme jen jednoho Boha. Ještě nějak sjednotit indická náboženství s křesťanstvím. Je to jako perpetuum mobile: šikovně do toho ťuknout a ono to pak poběží samo. Zatím výsledek sjednocení náboženství žádný. Jen sbírání toho lepšího- třešniček z dortu (https://cs.qwe.wiki/wiki/Cherry_picking), zanedbání toho, proč to nejde. Nejde to, protože to většina nechce a nepotřebuje. Podobně reformování údajně špatné církve. Kdo nevěří, ten reformy nepotřebuje. Kdo věří, je k reformám vlažný. Je to ve stavu KDYBY.

    Cesta ze všechnošpatnismu. Je to jako jet na kole na houby, kolem asfaltové lesní cestě toho moc nebude. Najdu slušnou lesní cestu a les (zachraňte aspoň kapradí, pro ty, co nás tu nahradí). Na neznámé cestě musím věřit, že ještě kousek a bude pěší malá odbočka do lesa a v mechu pěkné hříbky. A ono nic. Takže musím věřit, že o kus dál. Když nebudu věřit a nedám se na cestu, nenajdu nic.
    Po staletí se chodilo kolem křížků v polích, o pouti Křížová cesta, to je v krajině rozesetých je asi 12 kapliček s církevními sochami a obrazy. Kapličky byly každý rok stejné, záleželo na tom, co si člověk k nim v hlavě přinesl a co si odnesl.

   28. Pavle v.
    http://pardalnet.wz.cz/PDF/58-Vesmirne-zahady-nesmirne.pdf
    Napsal jsem v rozboru podle vědy a náboženství jednu možnost
    D) Bůh musí existovat, protože podmínky pro samovolný vznik života evolucí jsou
    nastaveny velmi těsně. ..Námitka je jednoduchá. Známe jedinou možnost života ve vesmíru, kterou jsme i my
    sami. Kdyby podmínky pro život byly nastaveny jen málo jinak, tak bychom tu nebyli.
    Jsou to tedy velmi málo pravděpodobné podmínky, ale splněny prokazatelně jsou.
    Jednou na Zemi.“
    Vysvětlení je tedy několik řádků pod tím, že Bůh musí existovat a Vy jste udělal rozbor první věty.
    Příště očekávám, že uděláte rozbor prvního slova- Bůh.

    K humorné situaci, že se někdo klepl kladivem a druhého to nebolí mám taky příhodu.
    Máma říkala, že když jsem šel v létě k obědu po řezání dřeva cirkulárkou: „Máš rozbitou hlavu. Máš na ramenou piliny.“
    Berte piliny jako vysvětlení toho, že si nerozumíme. To Vás uklidní.

   29. Pardal:

    Máme jen jednoho Boha. Ještě nějak sjednotit indická náboženství s křesťanstvím. Je to jako perpetuum mobile: šikovně do toho ťuknout a ono to pak poběží samo. Zatím výsledek sjednocení náboženství žádný. Jen sbírání toho lepšího- třešniček z dortu (https://cs.qwe.wiki/wiki/Cherry_picking), zanedbání toho, proč to nejde. Nejde to, protože to většina nechce a nepotřebuje.
    _______________

    Přesně jste to vystihnul. Nejde to, protože to většina (řekla bych, že kromě Vendy nikdo další) nechce a nepotřebuje. Kde není poptávka, nabídla zůstává na skladě.
    Jiný kraj, jiný mrav, naše mentalita vůbec není nastavená na strukturu indického náboženství, máme jiné myšlení, jiné vnímání spirituality. Máme svého Ježíška, svoji panenku Marii s Josefem, svého pánaboha, křesťanský pantheon svatých říznutý relikty pohanských zvyků, v tom jsme doma.

    Karmoše vážně v lásce nemám, protože jejich pojetí karmického zákona dokáže v lidech natropit spoustu zla, je to nebezpečné. Může to způsobit vážné duševní poruchy, deprese, stavy beznaděje, které můžou vyústit až v sebevražedných pokusech. Vysvětlovat matce, které se narodí těžce postižené dítě, že si to „zasloužila“ je vážně dost šílené.

    K těm třešním – usmívám se, protože mi to připomnělo moji máti, když jsme jako děcka vybíraly z košíku ty nejkrásnější, tak se nám posmívala vtipem:
    Cikáni otrhali ve vsi třešně a protože měli strach, aby jim je někdo v noci neukradl, tak celou hromadu třešní pochcali. Ráno na ně dostali chuť, tak si k tomu sedli, přebírali a říkali: ta není, ta není…..až je nakonec snědli všechny.
    :-)))))))
    Přeji krásný den:-)

   30. ad. Pardal 7.,8.9…
    Mé rty se správným směrem vzhůru otočily,
    začaly se usmívat.
    A srdce jásá též,
    totiž z růže kvítek vykvet nám :-)

  3. Znovu jsem si prostudoval váš elaborát o vesmírných záhadách a dospěl k závěru, že váš bůh je cosi jako Schrödingerova kočka. Tím chci říci, že vy v něm na jedné straně tvrdíte, že Bůh je pouhou lidskou fabulací a na druhé straně, že bůh existovat musí, jelikož fyzikální konstanty jsou vyladěny tak, aby na zemi mohl existovat život (antropický princip). Váš bůh nemá s křesťanským Bohem vcelku nic společného – zjednodušeně řečeno to je cosi jako přírodní zákon. Takže suma sumárum z křesťanského hlediska jste ateistou. Křesťanský Bůh je Bohem osobním – život každého člověka představuje vysokou hodnotu, protože každý člověk je unikátní. Vašemu bohu chybí zájem o člověka, je to bůh lhostejný. Křesťanský Bůh je zcela protikladně tomu vašemu vybaven soucitem vůči trpícímu člověku. Ateista také zná (omezený) soucit, když trpí jeho dítě nebo jeho rodina nebo jeho kmen či národ. To vše je záležitost instinktu společného lidem a zvířatům. Ježíš přišel s myšlenkou: Člověče, buď více než zvíře. Měj soucit i s cizími lidmi. Vítězství této myšlenky by mohlo natrvalo odstranit války zuřící mezi lidmi. Viz rozvrácené státy: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rozvracene-staty-kamerun/r~80af0472d87b11eaa25cac1f6b220ee8/ Tyto války jsou příčinou nepředstavitelného strádání. My zatím nestrádáme, ale i na našem území řádí skrytá, kybernetická válka, jejímž cílem je rozvrátit ne dokonale, ale přece jen dobře fungující nadnárodní stukturu. Znovu zvedá hlavu nacionalismus, který byl hlavní příčinou obou světových válek. Člověk má tendenci se vracet ke svému zvířecímu původu. Co jiného je nacionalismus, než zvřecí instinkt? A už jsem zase u všechnošpatnismu :-) Kdybych nehasil, co mě nepálí, kdybych se naučil selektivnímu vidění, jak by byl život nádherný, že? Mohl bych si vzít příklad z levicových intelektuálů sympatizujících se Stalinem, k nimž patřil například G. B. Shaw. Když v roce 1932 vyvolal Stalin na Ukrajině hladomor, snažili se, seč mohli, aby se o tom Západ nedověděl. Oni sami prožívali život jako nádherný zázrak, tak proč by se měli zabývat všechnošpatnismem?

   1. ad – Člověk má tendenci se vracet ke svému zvířecímu původu. Co jiného je nacionalismus, než zvřecí instinkt?
    ________________

    Výborně, jen nevím, jak to mám vysvětlit svému miláčkovi.
    Nacionalismus (z lat. natio, národ) jsou myšlenkové tendence, ideologie a politika zdůrazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí, kteří obvykle (dle různé definice národa) sdílejí společný původ, historii, jazyk, kulturu a území

   2. → Ježíš přišel s myšlenkou: Člověče, buď více než zvíře.

    Vyjádřil jsem k týhle s&h. Leč bdělá administrativa je stále na stráži a opět zasáhla, zařízla a nepustila…-)))

   3. → Ježíš přišel s myšlenkou: Člověče, buď více než zvíře.

    Lžeš!

   4. → Křesťanský Bůh je Bohem osobním – život každého člověka představuje vysokou hodnotu, protože každý člověk je unikátní.

    Je-li něco „unikátní“, pak je to bezobsažnost pododobných frází a s&h v přímém přenosu, Vladimíre Iljiči.

   5. Pavle V., už jsem psal, takže znovu, co bylo v článku jako jedna z možností:
    http://pardalnet.wz.cz/PDF/58-Vesmirne-zahady-nesmirne.pdf
    Napsal jsem v rozboru podle vědy a náboženství jednu možnost
    D) Bůh musí existovat, protože podmínky pro samovolný vznik života evolucí jsou
    nastaveny velmi těsně. ..Námitka je jednoduchá. Známe jedinou možnost života ve vesmíru, kterou jsme i my sami. Kdyby podmínky pro život byly nastaveny jen málo jinak, tak bychom tu nebyli. Jsou to tedy velmi málo pravděpodobné podmínky, ale splněny prokazatelně jsou. Jednou na Zemi.“
    Udělal jste opakovaný závěr, že jsem atheista a má špatnou představu o Bohu.A tento závěr Vám nějak pomáhá žít líp, takže si to myslete i nadále. Špatnou představu o Bohu má kdekdo, i ti, co poučují. Faráři říkají, že Boha si představit nelze.
    Můj článek http://pardalnet.wz.cz/PDF/58-Vesmirne-zahady-nesmirne.pdf je o vesmíru, Venda si ve svém úletu u článku Karmiony :Venda pro Degona 5.9.2020 (8:07) na https://hledani.gnosis.cz/karmiony/#comment-area
    dělá s vesmírem psí kusy, astrální vesmír je větší jak hmotný vesmír, což lze komentovat s Einsteinem : dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská hloupost, o tom prvním si nejsem jist.
    Prostě nějak nevidím konec vesmíru, jeho hranici a za ní ten astrální svět.
    Venda má o vesmíru jasno:“To velké ničení sahá až po oblast čistého ducha, je to tzv. pátý region oblasti, již čistě duchovní, před ním /pod ním/ jsou čtyři – všechny mají své opodstatnění…A samozřejmě, že toto velké zničení přichází ještě po mnoha a mnoha eonech – věcích a v podstatě pak celý nám známý Vesmír „usíná“ – pro vědce v nekonečně malém bodu; dál se chlapíci ještě nedostali.“
    Eon je už i Česku :)
    Já píšu v článku o vesmíru, že rozpínání vesmíru má trvat 10^100 let. Představit si číslo se 100 nulami já tedy neumím, když počet částic ve známém vesmíru má být 1O^89. Ale indičtí koumáci před staletími se svým astrálním světem to věděli a ještě víc…
    Cyklický vesmír navrhoval Einstein, pak ho zavrhl, v rovnicích navrhl kosmologickou konstantu a měl stacionární vesmír (ve 30.letech). Ke konci života (už bylo známo rozpínání vesmíru) prohlásil, že kosmologická konstanta byl jeho největší omyl. A dnes se může ta kosmologická konstanta považovat za něco, co se (zrychleným) rozpínáním souvisí. Astronomové netvrdí, že Velký třesk byl z nekonečně malého bodu, ale z velmi malého prostoru. Atd. Není pravda, že chlapíci vědci se k něčemu (takovému) ještě nedostali, teorie mají na všechno, jen se neví, která je a bude správná.
    Takže pokud Vám zbude čas při mudrování o Stalinovi, Hitlerovi, Maroku, muslimech a obecně o světě všechnošpatnismu, tak vesmír je krásný a věda o vesmíru je jeden z největších úspěchů lidského ducha.
    Až dorazí Venda, tak dodělám u článku Karmiony i komentář k jeho příspěvku tam.

   6. Pardale,

    …Není pravda, že chlapíci vědci se k něčemu (takovému) ještě nedostali, teorie mají na všechno, jen se neví, která je a bude správná…

    To si nalepte na lednici a nechejte vytesat na pomník (teoretické) vědy.

   7. Pardale, nenapsal jsem, že máte špatnou představu o Bohu. Napsal jsem, že vaše představy neodpovídají Bohu, jak ho chápou křesťané. Navíc si myslím, že o Bohu máte představ několik a ty jsou navzájem neslučitelné. Podle jedné je Bůh pouhým lidským výmyslem – opiem lidstva, jak ho definovali marxisté. Soudím podle toho, že říkáte, že tento bůh ulehčuje člověku život (jako droga). Podle jiné není výmyslem, ale jeho existence je podepřena vědou. Křesťanského Boha však vědecky dokázat nelze – věda se zabývá jen hmotným světem, ale Bůh je nehmotný (můj i Vendův). Já věřím v Boha, o němž podali zprávu starozákonní proroci a Ježíš Kristus. Jedná se o historické postavy, jejichž existenci nelze empiricky dokázat, stejně jako nelze dokázat, že žila Kleopatra. Uvěřit, že žila Kleopatra člověka k ničemu nezavazuje. Uvěřit v Ježíše v důsledku nese požadavek změnit svůj život. Pro člověka trpícího křivdou je Ježíš nadějí, že jeho utrpení bude vkladem pro Boží království (nebe). Pro sobce je existence křesťanského Boha pohromou – po smrti půjde do místa věčných muk. Proto sobec hledá všechny možné důvody, jak spravedlnost zajišťujícího křesťanského Boha zpochybnit.

    Pardale, naše diskuze je z vaší strany monologem. Stále opakujete, co jste již řekl a na moje argumenty nereagujete. Zvažte, zda takový „dialog“ má smysl. Smyslem dialogu je sblížení stanovisek. K němu nemůže dojít, když jedna strana používá metodu přeskakující gramofonové desky.

   8. ad. pavel v pro Pardala10.9.2020 (11:06)
    …. na moje argumenty nereagujete. ….
    dovolím si vytrhnout z kontextu a reagovat:

    poznámečka – na mnohé tzv argumenty ani reagovat nelze, ale nelze ani reakce vynucovat. Nejsme v mateřské školce, či na základní škole, kde jsou děti za reakce hodnoceny. Že se to sem zatahuje?
    Tu hodnotíte Vy, případně další, no a mnozí si zkrátka dovolují nereagovat, nebo reagují tak, jak uznají za vhodné. Nenechají si vnutit nic, s čím nesouzní. Do pekla s námi?

   9. ad – Není pravda, že chlapíci vědci se k něčemu (takovému) ještě nedostali, teorie mají na všechno, jen se neví, která je a bude správná.
    ________________

    Pardale, není to z Cimrmana? :-)

   10. Ignorovat člověka, který se mnou mluví, je formou arogance. Platí pro vás pravidlo, že máte s druhým jednat tak, jak chcete, aby on jednal s vámi? Chtěl byste, aby se k vám lidé chovali arogantně?

   11. Pavle, v klidu.
    Pokud přeskakuje jen gramofonová deska, tak je to dobrý. Vy při čtení přeskakujete celé odstavce a pak nerozumíte čemusi. Kde jsem psal, že existence Boha je podepřena vědou? Mě Bůh ulehčuje život, a jestli moje představy o Bohu nejsou plně křesťanské, tak to nechte na něm, pokud bude hodnotit, jak to být mělo.
    Samozřejmě, že existenci Boha nelze dokázat. Ale ani vyvrátit.
    Psal jsem už mnohokrát, že v Boha věří i někteří opravdoví vědci ( prof. Hořejší, imunolog), třeba
    https://www.osel.cz/8518-osel-proti-nabozenstvi.html
    Přeji pohodu

   12. ad. „…pavel v pro Anonym10.9.2020 (15:01)
    Ignorovat člověka, který se mnou mluví, je formou arogance. Platí pro vás pravidlo, že máte s druhým jednat tak, jak chcete, aby on jednal s vámi? Chtěl byste, aby se k vám lidé chovali arogantně?….“

    Ale tož jistě, je to arogance. Bylo mi také nejednou řečeno „ignore forever“

    Dnes vím, že dialog, reakce na dotazy apod. se nedá v žádným případě vynucovat. Nota bene na dětinské dotazy s nepatřičným oslovením druhého člověka.

    Jo a pokud někdo se někdo míní vybavovat např. jen s jedním s manželů, druhý mu nestojí ani za pozdrav,… jako sorry, ponižovat se lidé nenechají. Ani ve skutečným životě, ani zde.
    Ale chápu, že styl nezměníte, protože to byste nebyl Vy a chybu přiznat nemíníte.

   13. ad. Pardal10.9.2020 (19:03)
    Tak. :-)
    Navíc, jestliže mám jakousi zkušenost s Bohem, pomoci,… nepotřebuji existenci Boha dokazovat. Respektive aby mi někdo existenci Boha dokazoval. Nevidím jediný důvod, proč by do toho měl někdo zasahovat.

   14. Žádný dialog jsem nevynucoval. Napsal jsem, že ignorovat argumenty druhého je arogance. To není vynucování dialogu, ale pouhé konstatování. Dialog má smysl jen tehdy, pokud je dobrá vůle domluvit se na obou stranách. Když se někdo staví hluchým, je to jasný signál, že dobrá vůle schází.

    Souhlasím, že každý má nějakou představu o Bohu a je to jen jeho věc. Já jsem do Pardalových a Věřiných představ nezasahoval, dokud oni nezačali znevažovat Vendu – dokud oni nezačali zasahovat do jeho představ. Podle mého podle řeči lze poznat, jakého boha má ten který přispěvatel. Kdo ostatní ponižuje, bůh jeho představ nestojí za mnoho. Nejhnusnějšího boha má Honza.

   15. ad. pavel v pro matku11.9.2020 (15:19)
    …“Kdo ostatní ponižuje, bůh jeho představ nestojí za mnoho. Nejhnusnějšího boha má Honza….“
    Nyní jste písemně ponížil Honzu. Co to máte za konstrčukt Boha?

    Lépe zde nebýt, než být, když zaznívají takovéto komentáře.

   16. ad – Nejhnusnějšího boha má Honza.
    _____________________

    Prospěl by vám internetový detox. Bijete se za Vendu a sám sebe stahujete do sandh. Venda má hroší kůži, je to kovaný debatér a rád jde do sporu – zdaleka ne jen tady, čerpá z toho energii, dělá mu to dobře. Ve skutečnosti ničemu z toho, co tady káže, nevěří. Pro něho je to jen jízda, zábava. A vy trouba se tím svinstvem necháváte semlet.

   17. Dámy,

    všimněte si, že Honza mi tyká a neustále mě uráží za použití smradlavých vulgarit. Jeho terčem nejsem jen já. Vy jste si na to jeho neustálé ponižování asi zvykly, ale já nazývám věci pravými jmény. Víra v Boha s ponižováním partnerů v diskusi není slučitelná. Co je to za boha, který Honzovi dovoluje porušovat pravidla slušnosti, mluvit zlostně a vulgárně? Křesťanský Bůh to určitě není. Vy si myslíte, že jsem Honzu urazil, když jsem řekl, že má jakéhosi hnusného boha? Ne, pouze jsem konstatoval fakta.

   18. ad – Vy si myslíte, že jsem Honzu urazil, když jsem řekl, že má jakéhosi hnusného boha?
    _______________

    Ne. Škodíte sám sobě.

 11. Návštevník píše: „A co je to ta spiritualita? – To je podle mne věštění, pověry, čarodějnoctví, ale taky karma a pod. Možná to, co tady předvádějí Venda a možno i Degon…“
  – Návštevníku, vyjadril ste iba taký laický pohľad na problematiku spirituality a verne ju nevystihuje ani ten Vierin odkaz z wikipedie na tejto adrese: https://cs.wikipedia.org/wiki/Spiritualita. Domnievam sa, že je to určité vnímanie iných, ako pozemských skutočností, ktoré sa zvyknú vyjadrovať tým „tretím okom“, ktorým sú obdarení niektorí jednotlivci. Tí sú schopní prenikať do sfér, ktoré sú pre obyčajných smrteľníkov neprístupné a dokážu chápať realitu iným spôsobom.
  Želám všetko najlepšie!

  1. Pro Degona:

   záměrně jsem zvolila odkaz na wiki, je to nejjednodušší informační cesta a pak – koho to zajímá, najde si případně něco víc. Ale i tak si myslím, že tato obecná definice je v podstatě dostačující, což?

   Spiritualita (z lat. spiritualis, duchovní), česky duchovnost, hebrejsky ruchanijut, znamená životní praxi, způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co člověka v různých rozměrech přesahuje.

 12. Milá p.Viero z Vysočiny: Obdivujem Vás, že dokážete vzdorovať všetkým tým útokom na Vás, iba preto, že svojimi názormi dokazujete, ako veľmi ich intelektuálne prevyšujete. Ak na Vás nenájdu nič negatívneho, tak vás vykreslia ako karitúru a na nej sa potom vyvŕšia svojou zlobou. Tak to bolo aj v tom mojom prípade s mojím údajným výrokom „Nemáme konať dobro, alebo zlo z vypočítavosti, ale z našej prirodzenosti.“ /Degon/. To som ja takto nikdy nemohol napísať! Zrejme iný môj výrok niekto takto hlúpo prezentoval, aby sa z neho potom mohol vysmievať. Ale, nech si poslúži…
  Škoda len, že táto zloba tu znemožňuje serioznú diskúsiu o problematike, ktorá by mohla čitateľov posunúť bližšie k Pravde. Ale o to zrejme niekomu vôbec nejde.
  Želám všetko najlepšie!

  1. Pane Degone, připomenu Vám celý Váš článek, kde je Vaše věta. Vy o ní klidně napíšete, že „To som ja takto nikdy nemohol napisať!“ A VYKŘIČNÍK!!

   Říká se tomu i na Slovensku ztráta paměti a nebo manipulace?

   „Nemáme konať dobro, alebo zlo z vypočítavosti, ale z našej prirodzenosti.“ /Degon/ – takhle Vás cituje Vaše milá přítelkyně Věra z Vysočiny ve svém článku Přirozenost. Píšete, že – „Zrejme iný moj výrok niekto takto hlúpo prezentoval, aby sa z neho potom mohol vysmievať“

   Především se zeptejte paní Věry z Vysočiny, kde ten Váš výrok vzala. Ona má paměť ještě dobrou, ne? A ona také z Vašeho výroku dedukovala své další stupidity. pod mým článkem „Malý článek – zázraky

   Napsal jste tu větu, proti které se tady ohrazujete, pod mým článkem „Malý článek – zázraky…. z 1.8.2020 :

   Degon 19.8.2020 (12:41)
   Pavle v: Keď som už bol oslovený s dotazom na naše konanie dobra, alebo zla podľa toho, či sa na nás Boh pozerá, alebo nie, tak si myslím, že je to nezmyseľná detinská a hlúpa kalkulácia. Naše konanie nemá byť podmienené tým, či nás niekto sleduje, alebo nie, ale láskou k Bohu a blížnemu. Ak konám dobro z lásky a nie zo zištnosti, tak je ľahostajné, či ma niekto vidí, alebo nie. Nemáme konať dobro, alebo zlo z vypočítavosti, ale z našej prirodzenosti.
   Pretvárka je nehodná slušného a rozumného človeka!

   Tak se upamatujte a nešpiňte tu jiné lidi.

   Děkuji za pochopení.

   Václav Žáček

   1. ad – Říká se tomu i na Slovensku ztráta paměti a nebo manipulace?
    ___________

    Vendo, my si s panem Degonem věci vyřešíme v klidu. Buďte tak laskav a chovejte se slušně. Jste už s těmi útoky opravdu trapný.

   2. ad – Ona má paměť ještě dobrou, ne? A ona také z Vašeho výroku dedukovala své další stupidity.
    _____________

    Ano, Vendo, já mám paměť dobrou. Jen se projevujte dál, ať je to co nejvíc vidět, co jste zač.

  2. Věra z Sočiny napsala 31.8.2020 (21:39) komentář pod tímto článkem – cituji:

   „Kdyby Venda jen tušil, že vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky. Jenže tohle mnoho lidí neví a i kdyby, tohle se v kostele učit nebude, zbořilo by to základ výchovného působení na ovečky a hledače. Jen si vzpomeňte, co všechno si dobrovolně odříkáte, přikazujete, zakazujete, hledáte, hádáte se, …zbytečně. To by byla teprve revoluce, chaos a destrukce. Kdepak, náboženství je tmel civilizace. A my, co víme své, vás necháme tomu věřit. Tak jako tak – musíme tam všichni:-))“ – konec citace.

   Pane Degone, také si myslíte, že vůbec nehraje roli, jak člověk žil, když duše odchází k Otci? Myslíte si také, že „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno?

   1. Opravuji: Věra z Vysočiny. V žádném případě jsem neměl na mysli, že Věra jako sočí :-))) Tiskařský šotek je velice vynalézavý …

   2. Pavle, bylo by pro vás nepřijatelné zjistit, že na posmrtnou existenci nemá způsob života žádný vliv?
    Bylo by nepřijatelné zjistit, že za zlo není trest a za dobro není odměna?
    Bylo by nepřijatelné vědět, že mravní kategorie jsou nám dány jen proto, aby se nám dobře žilo na zemi, jak je psáno v jednom z přikázání?

    Co by se zbořilo?

    ????????????????????????????????????????????????????????

   3. ad – V žádném případě jsem neměl na mysli, že Věra jako sočí :-)))
    __________________

    Občas i tak, Pavle:-))
    Ale úsměv vám sluší, jen tak dál :-)

   4. „Bylo by nepřijatelné zjistit, že za zlo není trest a za dobro není odměna?“
    —————————————-
    Bylo by nepřijatelné zjistit, že se zaměstnavatel rozhodl z pouhého rozmaru zadržet vám mzdu a dát ji z pouhého rozmaru někomu jinému, kdo nepracoval?

   5. ad – Bylo by nepřijatelné zjistit, že se zaměstnavatel rozhodl z pouhého rozmaru zadržet vám mzdu a dát ji z pouhého rozmaru někomu jinému, kdo nepracoval?
    _____________

    Pavle, Bůh není můj zaměstnavatel.
    Zkusíme to ještě jednou, ano?

    Bylo by pro vás nepřijatelné zjistit, že na posmrtnou existenci nemá způsob života žádný vliv?

   6. Drahá dámo, nějak vám nedocvaklo, že nejde o zaměstnavatele, ale o princip. Chcete-li odpověď na vaši otázku, budete muset nejprve odpovědět na tu moji. Vězte však, že žádná odpověď je za daných okolností také odpovědí.

   7. ad – Drahá dámo, nějak vám nedocvaklo, že nejde o zaměstnavatele, ale o princip. Chcete-li odpověď na vaši otázku, budete muset nejprve odpovědět na tu moji. Vězte však, že žádná odpověď je za daných okolností také odpovědí.
    __________________

    Správně, Pavle, žádná odpověď je za daných okolností také odpovědí, vy jste mi žádnou odpověď nedal a oklikou mi odpovídáte svojí hloupou otázkou.

    Odpovím tedy za vás:
    1) Ano
    2) Ano
    3) Ano

    Zůstává poslední otázka:
    Co by se zbořilo?

    Odpovím za vás i na tuto poslední otázku: zbořil by se vám celý váš pseudoduchovní domeček z karet a hrad z písku, ve kterém jste se opevnil hradbami, kterým říkáte „víra“. Totálně byste se ztratil sám v sobě. Najednou by vaše teorie ztratily smysl, protože je pro vás nepřijatelné setkat se v Bohu společně s hříšníky, zloději a vrahy, ba co víc – s ateisty:-)))

    Pavle, zkuste se, prosím, ke mě chovat slušně a s úctou a neoslovujte mě žoviálně a nadřazeně „drahá dámo“. Je mi to od vás nepříjemné. Děkuji.

   8. Sorry. Když teď vím, že dáma vadí, už vás tak oslovovat nebudu.

    Říkáte, že by vám nevadilo, kdyby zaměstnavatel dal vaši výplatu z pouhého rozmaru někomu, kdo nepracoval. Nepochybuji, že Honza vám to bude věřit :)

    K vaší otázce: Ano, Bylo by pro mě nepřijatelné, že na posmrtnou existenci nemá způsob života žádný vliv? Neexistoval by důvod, aby se lidé nechovali jako zvířata. Je známo, že když samci mezi sebou bojují o vedoucí postavení v tlupě, ten slabší při tom nezřídka přijde o život. Nebo když lev objeví samici, kterou chce pro sebe, zabije její nedospělá mláďata, které měla s jiným lvem.

    Křesťanství vymýtilo infanticidu. Infanticida nebo infanticidium (též dětská homicida) je záměrné usmrcení dítěte. Někdy se rozlišuje neonaticida – vraždění novorozenců do 24 hodin od porodu, které se nejčastěji děje ze strany matky, a filicida – zabití staršího dítěte, které je pravděpodobnější ze strany otce. V mnoha zaniklých civilizacích byla považována určitá forma infanticidy za povolenou. V některých oblastech přetrvává, zvlášť infanticida nově narozených děvčat. Jde o takzvanou pohlavně selektivní infanticidu. Ve Spartě o smrti dítěte rozhodovala rada starších. Šlo především o ponechání neduživých nebo slabých dětí bez pomoci na opuštěném místě. Věřilo se, že při tomto způsobu nejde o vraždu, ačkoliv šance na přežití byla minimální. Starověký Řím přebral zvyklosti v souvislosti s infanticidou od Řecka. Zabíjení dětí bylo legislativně zakázané až zákonem z roku 374. Ve starověké Indii i Číně někdy chudí lidé zabíjeli přebytečné dcery, protože v těchto kulturách jsou preferováni mužští potomci. Ve venkovských oblastech těchto zemí přežily podobné praktiky až do 20. století. V Indii bylo známo i obětování dětí např. u pralesních kmenů Oraónců a Mundů. Děti ve značné míře obětovali bohům také příslušníci starých amerických civilizací, zvláště Aztékové, kteří je obětovali bohu deště Tlalokovi. V menší míře obětovali děti Inkové a jejich předchůdci Močikové a Čimúové, jednalo se hlavně o děti z urozených rodin, které byly omámeny drogami a pohřbeny zaživa.

   9. Pavle, máte problém a ten se jmenuje žárlivost. Když vám to udělá dobře, dopřejte si Věrušku podle libosti :-)) co už s vámi, mě neubyde a vám to pomůže.

    ad – Neexistoval by důvod, aby se lidé nechovali jako zvířata.
    ______________________

    Ano, přesně tak – neexistoval by důvod, aby se lidé vašeho ražení nechovali jako zvířata.

    Nebo – tak jste to nemyslel?
    Kteří lidé by se chovali jako zvířata?
    Ateisty z toho vynechte, protože ti v Boha nevěří a přesto se dokáží chovat normálně. Ovšem u věřících je to jinak. Ty – podle vás – drží na uzdě právě jen – STRACH z božího trestu.

    Docela jste si naběhl na svoje vlastní vidle, Pavlíčku :-)))))))))))))

    ps – Freude, Freude, Freude, vždycky na tě dojde.
    :-)))))))

   10. Věro, lidé kteří nebyli křesťané, provozovali infanticidu. Vy tvrdíte, že se chovali normálně. Copak je vraždění neduživých dětí normální?

    Představte si, že jste jako embryo unikla před kyretou. Vadilo by vám, že si vás matka nechala kvůli strachu z Boha?

    Je dobré, že existence policie odrazuje lidi od zločinu? Nebylo by správnější policii zrušit a spolehnout se na to, že pro lidi je přirozené zločiny nepáchat? Je vůbec správné, že se zločinci policie bojí?

   11. ad – Představte si, že jste jako embryo unikla před kyretou. Vadilo by vám, že si vás matka nechala kvůli strachu z Boha?

    Pokud by si mě matka nechala JEN kvůli strachu z Boha, to by se mi nelíbilo. Ale mnohem víc dětí skončilo na kyretě právě kvůli strachu z Boha. Přeberte si to jak chcete, třeba se trefíte do černého.

    ad – Je dobré, že existence policie odrazuje lidi od zločinu? Nebylo by správnější policii zrušit a spolehnout se na to, že pro lidi je přirozené zločiny nepáchat? Je vůbec správné, že se zločinci policie bojí?

    No a co to má společného Bohem a s existencí po smrti?

   12. Dobrá, nezbývá, než abych vám to řekl polopaticky. Úkolem policie je odhalovat zločiny, úkolem justice zločiny trestat. Tedy prosazovat spravedlnost. Proč? Kdyby neexistovala justice, měli bychom ne-řád, neboli bo*del. Takový bo*del podle vás člověka čeká po jeho fyzické smrti, aneb – cituji vaše slova: „…duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno…“

    Vy tvrdíte, že Boha nezajímá spravedlnost, že světská spravedlnost je jen zbytečný lidský konstrukt. Nevěřím, že kromě Honzy a Degona má někdo na toto stejný názor.

   13. ad – Vy tvrdíte, že Boha nezajímá spravedlnost, že světská spravedlnost je jen zbytečný lidský konstrukt.
    ____________

    Ne, nic takového jsem neřekla a tudíž netvrdím.
    Řekla jsem toto:
    „Kdyby Venda jen tušil, že vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky. Jenže tohle mnoho lidí neví a i kdyby, tohle se v kostele učit nebude, zbořilo by to základ výchovného působení na ovečky a hledače. Jen si vzpomeňte, co všechno si dobrovolně odříkáte, přikazujete, zakazujete, hledáte, hádáte se, …zbytečně. To by byla teprve revoluce, chaos a destrukce. Kdepak, náboženství je tmel civilizace. A my, co víme své, vás necháme tomu věřit. Tak jako tak – musíme tam všichni:-))“ –

    Máte zatemělou mysl žárlivostí a závistí, to je špatný rádce. Nenávidíte Honzu, protože jste slabší než on a zkoušíte si vybíjet zlobu na mě, protože z genderové pozice se cítíte být silnější než já Taky dobře víte, že já vám to stejnou mincí neoplatím, přestože jste v mých očích klesl hodně hluboko. Teď, když vidíte, že se ke mně chová vlídně Degon, plivete jed i na něho.

    Na co jsem se vás ptala, na to jste neodpověděl, zůstává tedy v platnosti vaše východisko „Člověk se nerodí dobrý.“

    Analyzujte svoje myšlení, svoje slova, sledujte, kdo/co vás vede, resp. vláčí.
    Tímto příspěvkem ukončuji kontakt s vámi v této debatě pod článkem „Přirozenost“, děkuji vám za společnost i za podíl na diskusi.

   14. Pavle V., pěkná odpověď, rozumná a logická, pro Věru z Vysočiny.
    Ale, jedno ale. Toto ona nepochopí a nebo když by to pochopení u ní hrozilo, tak nepřizná svůj omyl, pardon, svoji roztržitost.

    pavel v pro Věru 4.9.2020 (9:39)
    Dobrá, nezbývá, než abych vám to řekl polopaticky. Úkolem policie je odhalovat zločiny, úkolem justice zločiny trestat. Tedy prosazovat spravedlnost. Proč? Kdyby neexistovala justice, měli bychom ne-řád, neboli bo*del. Takový bo*del podle vás člověka čeká po jeho fyzické smrti, aneb – cituji vaše slova: „…duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno…“

    Vy tvrdíte, že Boha nezajímá spravedlnost, že světská spravedlnost je jen zbytečný lidský konstrukt. Nevěřím, že kromě Honzy a Degona má někdo na toto stejný názor.

    Díky a pěkný den.

    Václav

 13. Milý Degone,

  pravda, nejdřív mě „Aloisův“ atak trochu namíchnul, ale pak jsem se tomu musela od srdce zasmát. To, že jsem prdlá, je možná pravda, a jsem tomu ráda. V dnešním světě vnucované normality je to vlastně bonus a způsob, jak nejen dobře přežít, ale především jak žít po svém.

  Nicméně:
  toto je váš příspěvek:

  Degon Pavle v: Keď som už bol oslovený s dotazom na naše konanie dobra, alebo zla podľa toho, či sa na nás Boh pozerá, alebo nie, tak si myslím, že je to nezmyseľná detinská a hlúpa kalkulácia. Naše konanie nemá byť podmienené tým, či nás niekto sleduje, alebo nie, ale láskou k Bohu a blížnemu. Ak konám dobro z lásky a nie zo zištnosti, tak je ľahostajné, či ma niekto vidí, alebo nie. Nemáme konať dobro, alebo zlo z vypočítavosti, ale z našej prirodzenosti. Pretvárka je nehodná slušného a rozumného človeka! – 19.08.2020 12:41

  1. Vážení, ďakujem za upozornenie, kde sa stala tá nešťastná „osudová“ chyba. Je pozoruhodné, akým spôsobom ma na túto moju chybu upozornil pán Venda a ako pani Viera z Vysočiny. Inteligencia sa tu nezaprie… Ja na svoju obhajobu môžem uviesť iba skutočnosť, že ten dovetok “ ale z našej prirodzenosti“ sa vzťahuje iba k tomu „dobru z lásky“ a nepatrilo to k tomu „zlu z ľudskej prirodzenosti“. Ale, chápanie je často podmienené vlastnou prirodzenosťou. Každý nachádza to, čo chce vidieť a počuť. Ako som už spomenul, protivníkovi radi nasadzujeme masku netvora a potom sa mu vysmievame. Ako tomu bolo aj v prípade biblického Ježiša pred Pilátom, kde naverbovaný dav sa Ježišovi vysmieval. Tá moja posledná veta o pretvárke to všetko vysvetľuje.
   Ďakujem obom za pripomenutie. Želám lásku a porozumenie! Veď sme iba ľudia, nie???

   1. Děkuji, Degone, konečně se smysluplně vracíme zpět k začátku:-)
    Nebyla jsem si Vaší myšlenkou jistá, a protože jsem se též zabývala úvahami o dobru a zlu v lidské přirozenosti, rozhodla jsem se věnovat tomuto tématu samostatný článek.

    Ve vašem prvním komentáři pod tímto článkem píšete:

    „Nesúhlasím s myslením Pavla v. ktorý propaguje ono svoje tvrdenie, že človek sa rodí zaťažený zlom (karmy), ako učí aj p. Žáček.“

    Myslím si, že přesvědčení Václava a Pavla jsou odlišná, Václav je zarputilým stoupencem karmického učení odměn a splátek, kdežto Pavel říká, že člověk se rodí z podstaty nedobrý, tedy s přirozeným sklonem ke zlu, a dobru se musí naučit.
    Dobro a zlo jsou morální, tedy „pozemské“ kategorie.
    Věřím, že jedinou, skutečnou duchovní podstatou stvoření je boží láska, která nezná „dobro a zlo“, je to blaho a světlo. Ale ta naše – člověčí láska, ta už je duální, ta umí působit jak dobro, tak i zlo. Boží lásku nemůžeme zažívat běžným způsobem, ta se nám dává poznat jen ve stavu milosti ve velice vyjímečných situacích. Ale kdo ji jednou prožil, pamatuje si ji do smrti.

   2. Degone, buď víte, jste si vědom, co píšete a nebo to nevíte. Chyba paní Věry z Vysočiny byla ta, že vytrhla z pod mého dřívějšího článku jednu větu z Vaší diskuze a nijak ji pod svým článkem, kde ji citovala a vyvodila z ní něco, co nedala do souvislosti, třeba odkazu na tuto dřívější diskuzi. Ale to ať si posoudí sama.

    Uvádíte:
    Ja na svoju obhajobu môžem uviesť iba skutočnosť, že ten dovetok “ ale z našej prirodzenosti“ sa vzťahuje iba k tomu „dobru z lásky“ a nepatrilo to k tomu „zlu z ľudskej prirodzenosti“.

    Vaše původní věta zněla – Nemáme konať dobro, alebo zlo z vypočítavosti, ale z našej prirodzenosti.

    No, při vší úctě k Vám, není to z toho patrné. Ale jak se lze dočíst, konečně jste to pochopil, jak jste to myslel, napsal a opravil to.

    Teď by měla paní Věra z Vysočiny upravit i svůj článek a tu Vaši výchozí větu, kterou citovala. Nadělala tu totiž zbytečnou diskuzi a i nedorozumění.

    Degone, chápu, že jste změnil svůj názor na karmu, který jste vyjádřil před osmi léty.

    Nechápu, že měníte zásadně svoji ne tak starou myšlenku z 19.8., která tady byla v článku citovaná. Navíc, Vy jste pod tímto článkem paní Věry z Vysočiny zareagoval vůbec jako první diskutující a to, že Vás autorka cituje, a to že jste to nikdy nemohl napsat, to, že s tím nesouhlasíte, Vám bylo jedno.

    Tak co už.

   3. Venda:

    ad – Teď by měla paní Věra z Vysočiny upravit i svůj článek a tu Vaši výchozí větu, kterou citovala. Nadělala tu totiž zbytečnou diskuzi a i nedorozumění.
    _______________

    Václave, voda a čas teče jen jedním směrem. Věra nic opravovat nebude, protože nemůže, není co. Co je psáno, to je dáno. Pan Degon pochybil tím, že přehlédl – nevšimnul si – rozporu v textu. To se může stát, nikdo není dokonalý. Ale on nebyl tím, kdo zde trousil zlo, tím jste byl vy a vaši kumpáni včetně nějaké Marie.
    Diskuse rozhodně zbytečná nebyla, právě naopak. Byla velice plodná, živá a přínosná. Ukazuje se, že zdejší karmoši buď svým slovům vůbec nevěří, a tudíž je jim jedno, co si způsobí za paseku, nebo jsou tak pomatení, že absolutně nerozlišují, co je správné a co ne. Jako ostatně každý fanatik, vidí jen to svoje.
    Václave:
    Smiřte se s tím, že i nadále budu svoje článečky uvádět citací někoho ze zúčastněných, pokud mě něčím zaujmou.
    Smiřte se s tím, že i nadále budu diskuse vést směrem, který mě baví.
    Smiřte se s tím, že nejste ten, kdo určuje chod věcí a vaše „by měla“ je směšné.
    Howg.
    :-)))))))))))))

   4. Zdravím, Degone.
    Víte co se Vám zrovna stalo? Dokázal jste přijmout nedokonalost v dokonalosti. A to není snadné.
    (To se mi stalo kdysi s oním „Honzovým hovnem“, které ve mě bylo, aniž jsem to tehdy ještě tušila)
    Je to dobré, pravdivé, žádná domněnka, že člověk nemůže udělat chybu. Může.
    Ale jen málo kdo si ji dokáže přijmout. Jo a jen málo lidí si dovolí spolu s davem se nevysmívat, tak, jak činil Ježíšovi.
    Hezký den přeji :-)

 14. Marek pro Aloise a ostatní

  Ve stavu Jednoty mizí dualita. Pojmy jako dobro a zlo mizí a obě polarity jsou bezcenné. Je to nepochopitelné pro ego, které se vydalo na duchovní cestu. Pro toto ego je důležité shromažďování dobra, tedy pouze jedné části duality. Ježíš říká: Proto snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.
  Jen blázen si myslí, že to „bohatství“ je materiálního(hmotného) původu a spojuje to s dalším přirovnáním o Lazarovi. To „bohatství“ totiž poukazuje vlastnictví na myšlenkové úrovni. Budeš-li vlastnit jakoukoli představu, jakýkoliv dobrý skutek, jakoukoliv myšlenku či cíl, tak nikdy nevstoupíš do Božího království. Ego tedy nikdy nemůže vstoupit do Božího království, neboť předtím je nutno se zbavit naprosto všeho. Je to naprosté popření sebe sama.Je to naprosté(pasivní) odevzdání se(bez sebemenší představy). A toto je nesmírně obtížné. Zbavit se toho negativního je pro ego vcelku pochopitelné, ale zbavit se i toho dobrého je naprosto nemožné. Stát se nicotou – nemožné!!!
  Ježíš přirovnává Boží království(nicotu) k hořčičnému semínku. Nejmenší semínko ze všech a přesto je v něm ukryta nezměrná velikost.Jenže co naplat. Ten kdo tam nevstoupí, neví. Proto ego hledá ve velikosti, ve slávě (Boží velikost, sláva, dokonalost) a nevšímá si toho nejmenšího z nejmenších. Ego si nikdy nevšimne NICOTY.

  Marek pro všechny…

  1. Ahoj Marku,

   já už zde nediskutuji, ale Tvé názory se mi vždycky líbily a rezonuji s nimi. Takový pohled, který popisuješ, má ale jednu vadu a to, že se špatně „prodává“. Kdyby církve prohlašovaly to, co jsi napsal, tak jim nezbude ani jedna ovečka.

   Je to ale tím, že téměř nikdo si nedokáže ten pocit NICOTY (vyhasnutí) představit a pochopit, že je to mnohem více, než cokoliv vlastnit. Nic nechtít, to je ta pravá posmrtná blaženost. Za života v hmotném těle toho ale nejde dosáhnout, můžeme se k tomu jen pomaloučku přibližovat.

  2. Zajímavý náhled. Zbavit se i toho dobrého, to je naprosto nemožné pro toho, kdo OČEKÁVÁ odměnu. A kdo ví, že žádná nebude, proč by se namáhal, že….to je představa většiny, bohužel i duchovně zaměřených lidí.
   Jaký omyl !! Vážení, za vaše tzv. dobré skutky žádná odměna nebude. Buď je dělejte proto, že tím ulehčujete situaci svým bližním nebo to nechte být. Ale jestli si myslíte, že si tím střádáte do měšce, kráčíte do slepé uličky. Vzpomeňte na Krista, co říká lotrovi po svém boku na kříži.
   Koneckonců i génius Jára Cimrman píše ve své hře: je zakázáno cokoliv brát si s sebou do hrobu. Tím cokoliv je myšleno skutečně cokoliv. I ty tzv. „dobré skutky“.
   Nahý jsi přišel, nahý odejdeš. Až tak je to jednoduché. A pro mnohé z vás nepřijatelné.

 15. ad-„Kdyby Venda jen tušil, že vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky.“
  No konečně „skvělá duchovní cesta“ Podle autorky vůbec nezáleží na tom, jaký vedeme pozemský život, můžeme podvádět, loupit, vraždit, „tam nahoře“ je všechno smazáno a všechny duše přicházejí ke „světlu neskutečné a nepopsatelné teploučké lásky“. Na co se snažit o nějaký duchovní pokrok, vždyť ani nemusíme svůj pozemský život dožít, na co prožívat utrpení stáří a nemocí, můžeme přece spáchat sebevraždu, abychom byli co nejdříve u té teploučké lásky.
  A o této autorce skvělé duchovní cesty jiný diskutující píše, že dalece přesahuje ostatní svým intelektem. No opravdu, to člověk s běžným intelektem nevymyslí !

  1. ad – Na co se snažit o nějaký duchovní pokrok, vždyť ani nemusíme svůj pozemský život dožít, na co prožívat utrpení stáří a nemocí, můžeme přece spáchat sebevraždu, abychom byli co nejdříve u té teploučké lásky.
   _____________

   Nevědomá kalkulativní mysl promluvila. Dobře vám tak.

   1. Myslíte tu Vaši nevědomou mysl, co se tu prezentuje tak skvělými teoriemi ? Tak to souhlasím.

 16. Pre pani Věru z Vysočiny a Mareka: – Oba vaše príspevky ma potešili a tak Vám za ne ďakujem. Diskusia s Vami nie je pre mňa strata času a nervov, ale duchovným osviežením. Mňa mrzí, že slovenský jazyk nie je natoľko vyvinutý, ako to môžeme pozorovať u ostatných európskych národov a tak sa vyjadrovať slovensky o filozofických a spirituálnych veciach je niekedy dosť obtiažne, čo dokazujú aj niektorí štúrovci, ktorí svoje myšlienky a úvahy popisovali radšej v češtine, alebo maďarčine, ako napr. známy Ján Kollár vo svojej „Slávy dcéra“ v /biblickej češtine/ takto: – „Aj, zde leží zem ta před okem mým smutně slzícím, někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj, noho; posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš…“
  Želám diskutérom mnoho trpezlivosti a Božej inšpirácie v ich pozitívnej snahe!

  1. Milý Degone, slovenštinu mám moc ráda, hodně jsme jezdili na Slovensko za přáteli a za krásnou krajinou.

   Ráda bych Vás poprosila – ještě než v neděli požádám admina o uzavření diskuse – o úpravu Vašeho příspěvku, který byl východiskem tohoto diskusního tématu.

   Prosím, jaké by tedy mělo být podle vás správné znění?

   cit.:Degon Pavle v: Keď som už bol oslovený s dotazom na naše konanie dobra, alebo zla podľa toho, či sa na nás Boh pozerá, alebo nie, tak si myslím, že je to nezmyseľná detinská a hlúpa kalkulácia. Naše konanie nemá byť podmienené tým, či nás niekto sleduje, alebo nie, ale láskou k Bohu a blížnemu. Ak konám dobro z lásky a nie zo zištnosti, tak je ľahostajné, či ma niekto vidí, alebo nie. Nemáme konať dobro, alebo zlo z vypočítavosti, ale z našej prirodzenosti. Pretvárka je nehodná slušného a rozumného človeka! – 19.08.2020 12:41″

   1. Milá Věro z Vysočiny: Neodporúčal by som Vám uzavierať tútu diskúsiu adminom, lebo daná problematika bola iba načatá, ale nie vyriešená. Stále ostávajú mnohé nevyriešené otázky, ktoré by bolo potrebné doriešiť. Podľa mňa je tematika nesmierne dôležitá pre fungovanie nášho sveta, ako aj postavenia a úlohy našej duše v ňom.
    Chcel by som upozorniť na vedecké práce Ervina Laszla – významného vedca a jeho prácu publikovanú v jeho knihách NESMRTELNÁ DUŠE a VĚDA A ÁKAŠICKÉ POLE, ktoré sa zaoberajú touto problematikou na vedeckej úrovni, a ktoré nám otvárajú celkom nový a netradičný pohľad na postavenie človeka vo svete, ale aj mimo tento svet – teda u Boha a oblasti označovanú cirkvou ako nebeský svet. To skutočne stojí za pozornosť, lebo sa nám tu ponúkajú odpovede na základné otázky našej existencie. Uvedené knihy si možno vyhľadať aj na internete na adrese: https://www.databazeknih.cz/knihy/nesmrtelna-duse-312776 Ervin Laszlo
    Želám všetko dobré!

   2. Také se vracím k tomuto Degonovu komentáři a jak bych jej napsala, či změnila?

    A v tuto chvíli bych možná jen trošku pozměnila pár slov, možná by to bylo srozumitelnější:

    „Nemáme konať dobro z vypočítavosti, když si myslíme, že nás někdo sleduje, ale z našej prirodzenosti a konat zlo, když si myslíme, že nás nikdo nevidí. “

    Vlastně nemám vůči Degonovu komentáři námitek. Smysl je zřejmý. A ano, poslední věta to naprosto přesně vysvětluje: „Pretvárka je nehodná slušného a rozumného človeka!“

   3. pro Anonym (Degon?)

    ad – Neodporúčal by som Vám uzavierať tútu diskúsiu adminom

    Téma, které se zde rozvinulo, je pro některé z nás zajímavé a bylo by o čem hovořit. Měla jsem za to, že 14 dnů aktivní diskuse stačí, ale můžeme to protáhnout, když bude zájem.
    Ervin Lazslo – to je tento pán?
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Ervin_L%C3%A1szl%C3%B3

    Když mi zemřela maminka, myslela jsem, že to vůbec nedám, nezvládnu, začala jsem shánět různou ezoliteraturu, byly to pro mě nové věci, dost jsem to zpočátku vnímala jako pozitivní, ale postupně bylo jasné, že je to jen autosugesce, bylo jasné, že se musím vydat jinudy, cestou pravdy srdce.

 17. Pro Pavla:

  Pavle zeptám se před ukončením diskuse i Vás – chcete něco změnit na vašem názoru nebo trváte na tom, co jste napsal?

  cit.: „„Člověk se nerodí dobrý. Šlechetným se může stát jen výchovou.“

 18. Pre p. Věru z Vysočiny a Pavla v. na jej otázku: „Bylo by nepřijatelné zjistit, že za zlo není trest a za dobro není odměna?“
  A čo, ak na tom „druhom svete“ zistíme, že tento svet a život v ňom nie je skutočný, ale je to pre dušu iba niečo podobné, ako „sen pre naše telo“? Veď je už známe, že tento svet a život v ňom je pre Boha a dušu iba „ilúziou reality“?!? Chcete vyvodzovať závery a zodpovednosť za to, čo sa Vám snívalo? Ak v tom sne niekto robil zlo, alebo dobro, koho chcete trestať, alebo odmeňovať?

  1. Ano, i tak se to dá připodobnit.
   K těm snům: zdá se nám sen, kde živě prožíváme nějakou situaci. Zakusíme ji se vším všudy, s emocemi, strachem, pláčem…pak se probudíme. Můžeme tvrdit – byl to jen sen, ve skutečnosti se to nestalo? Když jsme tu situaci prožili – je to zkušenost nebo není? A s kým tu situaci sdílet, když osoby ze snu autentickou zkušenost nemají?

  2. Pane Degone, až vás bude pořádně bolet zub, řekněte si: „Nic mě ve skutečnosti nebolí, ta bolest je jen pouhou iluzí.“ Napište mi pak, jak to zabralo. :)

   Mně bolel zub nedávno. Zkusil jsem postupně všechny prášky. Nezabral ani Valetol, ani Tralgit. Najednou jsem nějak nedokázal tyto trable odbýt bodrým humorem. Dal jsem do akušroubováku 1 mm vrták a vyvrtal si (před zrcadlem) díru do plomby, co mi tam zubařka ráno dala. Za deset minut přišla úleva a s ní pocit, že jsem se znovu narodil.

   1. Ještě jednou se zeptám, a pak už to nechám být, mlčení je taky odpověď, jak sám říkáte.

    Chcete něco změnit na vašem názoru nebo trváte na tom, co jste napsal?

    cit.: „„Člověk se nerodí dobrý. Šlechetným se může stát jen výchovou.“

 19. → Zkusíme to ještě jednou, ano?

  Ahoj, vopravdu tě baví diskutovat a polemizovat s evidentním de*ilem?

  ps: nestačím žasnout.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference