mapa stránek || vyhledávání

Příští civilizace bude komunikativní (pokračování)

předchozí části jsem uvedl, že civilizace na zemi dosáhla takového stupně rozvinutí, neboli poznání zákonů stvoření (věda), že může ze tří součástí člověka (tělo, duše, duch) naplňovat potřeby těla. Tj. zajistit jedincům potravu a sex v „živočišné kvalitě“. Jmenované zabezpečení je však cílem života zvířat.

Východní pobřeží USA pohledem z ISS (6.2.2012)Jenže člověk není jen zvíře, protože jeho součástí je také duch. Přítomnost tohoto jiného typu energie dokáže skutečnost, že jen tato bytost klade u všeho existujícího otázky typu: Proč? A tak se také ptá: Proč současný „najedený“ člověk není stále a masově šťasten? A to přesto, že k zodpovězení této otázky je vydržováno tolik „vysokých sociálních, sociologických a psychologických škol“!? (Je pravdivým vtipem v Česku, že kdo nerozumí sám sobě, jde studovat psychologii a psychiatrii.) Jak to tedy, že tito „sociální vědci“ už dávno nezajistili prostřednictvím politiků a zákonů řízení státu a psychologického poradenství masové prožívání stavu štěstí? A „vybádali, jak na to vědecky?

Tímto legračním úvodem jsme se dostali ke kořenu věci. K hledání vysvětlení pojmu:

Co je to vlastně pocit trvale převládajícího štěstí?

A proč se štěstí, pokud se u jednotlivců chvilkově vyskytne, neudrží?

Prozradím psychologickými „bádalíkům“ jim nepoznatelné tajemství:

Štěstí je pocit podvědomí jednotlivce i národní komunity, že jejich život a myšlení probíhá v souladu s inkarnačním plánem Dárce života! Terminologií Evangelia je to vnitřní stav ducha, který žije v Pravdě. Ani jednotlivá trápení člověka, spojená s užíváním těla, nemohou tento pocit neutralizovat.

A nyní, co je to podle mne ta Pravda? Pro současné „učené“ i neučené, vědomé i nevědomé ateisty, současné uctívače zlatého telete (peněz) a jejich poskoky nepochopitelný pojem! Pravda totiž není nic složitějšího, než pociťování přímého vyzařování Stvořitele vesmíru. Tímto nastavením ducha člověka vůči neviditelnému rozměru reality se stane myšlení jednotlivce automaticky zjevným smysl jeho vlastní individuální existence. Je jím přímo viděna a cítěna vlastní nekonečnost i láska Boha k němu! (Formou přílivu energie.)

V současném stavu rozumového poznání reality by tedy už dávno mělo dojít k učení se jednotlivců i národů na školách a v kultuře přímému vidění působení tvořivé boží síly! (Ducha svatého). Ale to je v důsledku působení satanistů zablokováno. Proto civilizace duchovně ustrnula. V Bibli se přece píše: „Henoch chodil stále s Bohem.“ Ne ovšem na procházky! Ale byl člověkem božím neboli prorokem právě proto, že v tehdejší vědomostní úrovni stále působení síly Stvořitele kolem sebe viděl. Právě tak Ježíš. Z mnoha jeho výroků lze připomenout: Ani vlas z hlavy nespadne bez vůle Otce! I všechny vrabce má můj Otec spočítané! Dnes by řekl: „Ani atom se ve vesmíru nepohne bez vůle Otce Stvořitele.“

Samočinně vyvstane otázka: Jak to, že masa současných konzumních brojlerů (jen na práci) to nevidí? Protože je vládnoucími uctívači zlatého telete peněz vedena od existence pravé rodiny, skutečně vzdělávající a ducha povznášející školy, od kultury krásy ne vyzvedávané zvrhlosti, od povznášejícího společenského života, založeného na kráse a věrnosti duchovním zákonům, protože je indoktrinována materializmem a ateizmem!!! Je zaměřena na rvaní peněz a senzačních zvrhlostí- Na kom v kultuře je vidět, že „věří“ na Spravedlnost, když za peníze udělá cokoliv? Západní konzument a celý dav je zhypnotizován službou slasti těla, hledání nových tělesných rozkoší! I skrze drogy. Živočišný člověk tak nutně činí proto, že přestože je syt, cítí prázdnotu a konečnost. Není totiž nasycena jeho duše a duch. To pochopí někteří konzumní jednotlivci až před smrtí.

Obrátí-li se však hledající „duchovní potravy“ na „státem pověřené instituce“, neboli církve, slyší tam mnohé duchovní zákony. Ale ty zákony neviditelné dimenze reality jsou zabalené ve formulacích a s použitím úrovně myšlení doby svého vzniku a zapsání. (Před tisící roky.) Někteří z hledajících je přesto pochopí. Získají tak nadhled, nad svět a bytí, v životě zmeškané. (Dříve: „hlavně když roste příjem“.) Část lidí ale ty pravdy v záplavě zastaralých slov nepochopí. Jinou část odradí zastaralé formy uctívání Boha. A rozpor mezi slovy a činy hlasatelů. Ti sice přednáší Ježíšovu formulaci pravé bohoslužby, „Bohu se klaníme v Duchu a v Pravdě“. Ale odchovanec konzumní školy a kultury tam ten „Duch a Pravdu“ necítí? Vnímá kázající v církvích jako ukazatel směru, kterým sám neběží! (Čest výjimkám.)

Jak tedy přivést masu lidí k poznání jejich smyslu života? Bohužel už jen revolucí! Tj. odstraněním od moci vládnoucí a hypnotizující satanisty. „Klan uctívačů peněz“ vede národy ke naučení se smyslu života v penězích a tělesných slastech. Za největší osobnosti vnucuje tiskem úspěšné arcizloděje, které nechytli, a prodavačky těla. (Obvykle zloději a úžerníci.) Stačí se podívat na jakékoliv stránky a vysílání. „Největšími“ lidmi jsou však ti neušlechtilejší a nejvíc sloužící! Neboli lidé boží.

Aby k prohlédnutí davu nedošlo, používají satanisté k ovládání prázdných odvádějícího lživého hesla, že věda vyvrací Boha! Vědecký světový názor, neuvěřitelná hloupost! Používají k tomu vědce typu „učených idiotů“ a umělců schopných všeho. Ty vyznamenávají cenami od majitelů peněz. (Jako nositele Nobelových cen míru byli vybráni váleční štváči!) Skutečné vědce odměňuje Bůh. „Věda“ jen vidí, sleduje a popisuje existenci řídící síly jakýchkoliv fyzikálních a biologických dějů!!! Copak někdy někdo viděl, že by se v celém vesmíru jakýkoliv „atom“ pohyboval mimo fyzikální zákon? Tedy neřízeně a svévolně? Sám od sebe? Copak nevidí člověk v mikroskopu ten, jasně danými zákony, řízený život? Každý člověk, včetně nádeníků, by měl být „vědcem“, neboli usilujícím o poznání právě toho, co vidí kolem sebe. A mnozí jsou! Viděl jsem moudřejší nádeníky, než vysokoškolské profesory a všelijaké doktory věd. Každý žijící by měl přemýšlet, co přímo jemu skrze tyto děje říká řídící síla těchto dějů, Bůh! Kolem každého člověka se děje přímý „hlas boží“. Mluví k „dlaždičovi“ jako k vědci! K slyšení je třeba mít vnitřní nastavení chtít slyšet. Učit se od činění Boha kolem nás a pak se řídit poznanou pravdou. Ne vlastním prospěchem, neboli měřítkem otroků satanistů. Takový je přístup skutečných osobností, neboli „synů božích“. Za tyto jsou povoláni všechny lidské bytosti.

Aby byla zlomena moc satanistů peněz, k tomuto zásadnímu přístupu v chování musí postoupit všichni. Ne peníze nebo kariéra, ale správnost je měřítko při rozhodování. Jinak lidstvo nevstoupí do vyšší úrovně v hierarchii civilizací vesmíru. Jinak bude tato civilizace živly jako vykonavateli vůle Stvořitele vržena zpět do doby kamenné. Aby prodělala „reparát vývoje“. Jako se to tu již mnohokrát stalo. Tentokrát jsme dále, tedy „držkopád“ by byl větší!

V nové civilizaci se vytvoří tak uspořádané státy, které zajistí každému jedinci duchovní a všestranný růst. Tlakem spravedlivé lidské komunity, zejména přes práci, rodinu a skutečnou spravedlnost ve veřejném životě. (Nemám na mysli parodii na spravedlnost ve smyslu „právního státu“.) Někteří lidé jsou už bohužel vnitřně tak rozháraní, že najít svou cestu k naplnění neumí. Těm je nutné pomoci, v případě nutnosti i silou. Neboli parodie na chápání svobody člověka, tzv. liberalizmus a „svoboda“, jsou krycími pojmy satanistů. Když vidíte ty, kteří se těmi slovy ohání, prohlédněte. Uvidíte satanský konec světa! Cítím, že na druhé straně života je lépe těm komunistům s dobrou vůlí, co v padesátých létech honili násilím povaleče a příživníky do práce. Než je a zejména bude současným „demokratům“, kteří zneužili touhu po svobodě k vytvoření armády bezdomovců a masy vnitřně rozvrácených a zoufalých lidí!

Jsme svědky složitých dějů v několika rovinách civilizace, kterým se říká transformace kvality lidstva. Jak vše nakonec proběhne, jestli zvítězí „synové boží“ jakéhokoliv vyznání, uvidíme. Doufejme! Rozhodně tuto transformaci za nás neudělají ufouni, plejáďané a andělé apokalypsy s mečem!

Pokusím se níže heslovitě popsat stav a některé změny proměněné společnosti, jak je vidím já:

 1. Vztah muže a ženy bude poznán jako víceúrovňový, neboli posvátný. Je to výměna energií mezi dvěma různými bytostmi a na více úrovních. (Viz. kniha Láska muže a ženy z pohledu duchovních a duševních sil.) Uvádím jej na prvním místě proto, že od kvality vztahu rodičů se částečně odvíjí všestranná kvalita potomstva, vzestup nebo pád rodu a národa.
 2. V manželství platí zejména zákon vytvoření jednoho celku z muže a ženy. Tzn, co kdo udělal pro druhého manžela, pro sebe udělal. Neexistuje „kalkulace“ a výhodnost. Neboť žádný duch nemůže přijít o „sklizeň“ svého konání. Neboli současné „účtování“ v manželství je pojetím satanský (egoistický) přístup ke vztahu! Platí zákon: co jste udělali pro manžela a příbuzné, pro Boha jste udělali!
 3. Vztahy mezi ostatními lidmi se v přicházející vyšší civilizaci budou řídit Platónovým výrokem: Kdyby každý věděl, že za každou myšlenku a čin nemůže uniknout dobré nebo špatné „sklizni“, nastal by na světě ráj! (Stejný přístup najdeme v Evangeliu na mnoha místech. Třeba: království boží je ve vás. Nebo z kázání na Hoře: lačnící po spravedlnosti nasyceni budou!) Bude to proto, že společnost plně ovládne princip, že všichni lidé jakéhokoliv vyznání mají „chodit s Bohem“, vidět jeho působení ve všem dění kolem, účtovat s ním a ne lidmi nebo společností. Teprve po dosažení této úrovně začnou andělé neboli „ufouni“ komunikovat s pozemskou civilizací a povedou ji ještě výše. Války z náboženských důvodů organizuje satan! Není v nich vítězů. Podívejte se na následky všech takových válek v dějinách, v Česku zejména na husitské a třicetileté.
 4. Země a příroda jsou majetkem božím a my lidé jsme tu nájemci. Zvířata jsou našimi zaostalými bratry. Podle toho se k nim máme chovat.
 5. Historici poznají a popíší, že hor peněz chtiví a nad jinými moci chtiví byli ve skutečnosti v dějinách nešťastní, sexuálně neukojení jedinci. (Typický Hitler!) Touha po hlubokém spojení se ženou se zhoubně zvrhla do touhy po moci. (Jak to odhalil kdysi Sigmund Freud.) Nebyli dějinně „velcí“. Bylit o zloduši vedení démony! V dějinách velcí byli jen dobrodinci a vynálezci zákonů neboli vůle boží. Tak se promění pojetí dějin a říší.
 6. V důsledku pochopení, že sex je při spojení muže a ženy až ten třetí faktor, a sexappeal nelze proměňovat ve výhody, přestanou se ženy oblékat módně, ale prakticky a pohodlně. Působit budou na okolí a zejména na muže jen vyzařováním duše a vytvářením atmosféry. V tomto je islám bohulibější, ač tuto okolnost přehání. A proto ostatně islám je pro ateistickou Evropu vlastně pokrok, neboť má sice nemoudrou, ale úctu k Bohu. Ne k duchovenstvu nebo hmotným věcem. Z aspektu že Alláh je nade vším, bere svou sílu. I když náboženskou praxí ustrnul v úrovni poznání světa 9. století, je daleko vpředu před davem evropských ateistů. Proto bude nezadržitelně postupovat skoro „zesnulým“ křesťanstvím. Dokud nenarazí na duchovní poznání úrovně 21. století. Zatím nevidím jinou naději, než v pravoslaví. Ovšem postaveném na „restartovaném“ původním křesťanství. Zatím dosavadní chování většiny katolických a evangelických duchovní mě naplňuje úžasem!

Probíhá velký zápas sil Světla a Temnot (peněz) ve všech státech a církvích. Jeden každý se musí postavit na nějakou stranu a nechť váží podle kriteria! Co je správné a co je jen pro mne výhodné? Za svou volbu nese odpovědnost před Bohem. V případě vítězství satanistů těla „synů Světla a Poznání“ sice mnoha způsoby zahynou, ale jejich duše vstoupí do světlého záhrobí. Ale přeživší ojedinělí „synové Temnot“ a „já nic muzikanti“ jim budou v tělech i po smrti závidět!

Každý je povinen vstoupit do politických a duchovních zápasů, neboť bylo Bohem skrze Ježíše řečeno: „Buď jsi studený nebo teplý! Co je vlažné, vyvrhnu z úst svých!“ (Protože studení skrze opravdovost k Pravdě prohlédnou skrze sklizeň! To vlažní nemohou, protože neví, co je z čeho sklizeň.) Také: kdo se neúčastní voleb, již svou budoucnost prohrál. Důvody jsou řečmi: bla, bla, bla.
 

Josef Staněk
 

 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.8
hlasů: 13
Print Friendly, PDF & Email

88 komentářů

 1. Hviezdičko, Vy sa riadite známym príslovím: „podľa seba súdim teba“! Želám Vám všetko, čo želáte aj Vy iným…

  1. ad.Želám Vám všetko, čo želáte aj Vy iným…

   Děkuji,ale vím kým jsem vpravdě a „bod spojení“ se Zdrojem,jsem již získala.

 2. Pre p. Staňka, ale aj matku: Pán Staňek sa zamýšla nad problematikou ako nainštalovať Boha spätne do tohoto sveta a odstrániť tak z neho pôsobnosť Satana. Je to opačný proces ako nám popisuje v Biblii kniha Genesis, kde sa popisuje stvorenie sveta a ľudí v raji a následnom páde človeka do hriechu, čo malo za následok vyhnanie človeka z raja do sveta, kde v potu tváre bude musieť získavať chlieb svoj každodenný na svoju obživu. V tom pôvodnom svete (raji) bol prítomný Stvoriteľ ako jeho Správca a Satan bu bol prítomný iba ako pokušiteľ a teda nemal dosah na činnosť a správu samotného sveta. A my ľudia sa teraz zamýšľame nad tým, ako tento proces zvrátiť späť do stavu jeho počiatku, keď zo sveta vymýtime Satana a nastolíme opäť vládu Božiu.To je myslím aj posolstvo tej vízie našej Matky, keď sa posúvala v úvahách do minulosti a snažila sa tak nájsť ten pôvodný zmyseľ existencie človeka na zemi.
  Ja osobne sa domnievam, že celý ten zmyseľ tej biblickej knihy Genesis je iba sci-fi za účelom ľudskej manipulácie vyprodukovaný židmi, aby v nich živili nádej, že sa tu môže dosiahnúť spoločenská zmena k lepšiemu, či už podľa scenára p. Staňka, alebo iných podobných autorov.
  Nemožno ľuďmi dosiahnúť, aby sa správy sveta ujal Stvoriteľ a tým pádom bol vyhnaný Satan, ktorý „sabotuje tieto pôvodné plány Stvoriteľa“, lebo celá táto vízia nemá reálny základ. Stvorený materiálny – teda „náš hmotný svet“ nie je taký, ako si ho predstavujeme vo svojich víziach, čo pochopíme až potom, čo ho smrťou opustíme a ocitneme sa tak mimo jeho dosah. Potom pochopíme, že tento svet nie je niečo reálneho, ale je iba fikciou (májou) reality a reálny je iba ten duchovný svet v ktorom je prítomný Boh, ako „Svetlo sveta“ a „Láska“, ktorá nás s Bohom spája.
  Pekný deň želám!

  1. Degone,
   Ano, může být. Ovšem ta první „projekce“ byla tak rychlá, že úvahy o tom teprve následovaly.
   A než člověk pochopí, že všichni jsme hvězdičkami na společném rouchu Otcově, též trvá :-)

   A světýlka jsou fajn, některé svítí více, jiné, že jsou vzdálenější, vnímáme jako slabě svítící,… :-)

  2. Jak nízké inteligence musí být „slepý“,když nedokáže pochopit,že Bible je psána
   v symbolech?A jestliže se nenaučí těm symbolům rozumět,pak je mu čtení Bible k ničemu,neboť čte bludy a šíří bludy a lži.Nechápe,že žije v iluzi bludů,tedy chybných představa domněnek své vlastní rozdělené mysli,tedy ve svém vlastním „pekle“?
   Jak chce pak napravovat „peklo“ ostatních,když sám je duchovně slepý a hluchý?


   24 » Kdokoli nemůže sloužit/cítit,vnímat/, pokud není láskou bezpodmínečnou, dvojici/duo*/ vládců; neboť zatímco bude nesnášet/mít odpor,nenávidět/ jednoho, bude milovat druhého a dokud bude připojen uvnitř jednoho ,bude odpojen druhému.
   Nebudete schopni sloužit/cítit,vnímat/,pokud nejste láskou bezpodmínečnou, Bohu i Bohatému.

   * duo -> dvě poloviny jednoho celku,jednoty

   1. → Jak nízké inteligence musí být „slepý“,když nedokáže pochopit,že Bible je psána v symbolech?A jestliže se nenaučí těm symbolům rozumět,pak je mu čtení Bible k ničemu,neboť čte bludy a šíří bludy a lži.Nechápe,že žije v iluzi bludů,tedy chybných představa domněnek své vlastní rozdělené mysli,tedy ve svém vlastním „pekle“? Jak chce pak napravovat „peklo“ ostatních,když sám je duchovně slepý a hluchý?
    __________________________

    +1!

  3. Degone, v tomto hmotném světě není a nikdy ráj nebyl a také nebude. I já jsem na začátku diskuze použil náznak z knihy Genesis. Tento svět je pod mocí správce Času, Negativní síly, chcete-li Satana či démonického působení. O tento svět duality se zasloužil i člověk jeho duše svoji „tvůrčí“ činností se v něm stále více usazuje. A to v prohloubení působení mysli, která zde drží duše, podstatu života. Duch svatý, Slovo, jak chcete to pojmenovat, je Silou, která má i přezdívku Moudrost či Matka. Zatímco fyzické tělo se živí potravinami, duše má výživu z tvořivé síly Ducha svatého /Logos, Šabd…./. Duše je však zatažena i do procesu myšlení a podléhá svodům, jinými slovy, svoji mysl neovládá a často ji tu nechá dělat doslova psí kusy! A to je působení té Negativní síly zde.

   Je potřeba poznat sám sebe. O gnozi něco víte, ne? Napojit se na ten věčný tvořivý proud, který je u Boha, vychází z něj, napojit se na vyšší vědomí a dojít tak k transformaci pomocí nového duchovního zrození. Vždy se tak bude dít jen za života v lidském těle, zde. To je zákon Boha, že nám k tomu zde dal prostor a čas. A je na každém jednom z nás, jestli k tomu spějeme, dospějeme a popř. kdy. Proto dává duši postupně mnohá těla, aby ve zdejším uvěznění překonala nástrahy a nabídky zdejšího falešného světa. Satan nic nesabotuje, Satan má zde daný úkol. Ale to bych se již moc opakoval.

   Od smrti těla a přerodu duše do nějaké první hmotně – duchovní úrovně je ještě velmi daleká cesta ke „Světlu světa“. Ještě Vám dodám jeden symbolický moment z knihy Genesis – naznačím to otázkou, protože jste člověk chápavý – jak překoná duše člověka, která se dostala do vrcholu fyzického stvoření zde, ve světě hmoty, ty usazené cheruby s míhajícími se plamennými meči, kteří střeží cestu ke stromu života?

   Mějte se hezky a pevné zdraví.

   1. Vendovi. Je tu ráj a byl vždy. Pouze lidi dělají ze světa předpeklí.

   2. → Logos, Šabd

    Vendo, myslíte, že jste s to vůbec kdy pochopit, že Logos a Šabd, je něco jako nebe a dudy, hrušky a jabka? Nic proti pravdotvornýmu kutilství, ale ještě jsem se nesetkal s nikým, kdo by takhle „smíchal“, „přerouboval“ a doslova zas.al naboženský nauky svejma z gruntu falešnejma představama a tmářstvím.

    → Je potřeba poznat sám sebe.

    No už abyste s tím konečně u sebe začal.:-) Je na čase…-)) Ale má to jednu podmínku, obvykle se jí říká: VÁŽNÉ CHTĚNÍ. Vše ostatní je jen vítr slov, zkrátka bohapustý žvásty a kecy!

   3. Honzo, zeptám se Vás na dvě otázky :

    1/ slovo Logos pochází z a/ maďarštiny b/ řečtiny c/ čínštiny ??

    2/ jaký jazyk byl použit při psaní Nového zákona? a/ řečtina b/ čínština c/ sanskrt ??

    Zkuste mi prosím odpovědět.

    Pak, po Vašich odpovědích, se můžeme bavit třeba nad Janovým evangeliem – co bylo na Počátku.

    A poprosím Vás, nechte si ty vytečkované sprostoty a jiné invektivy.

   4. Pane Staňku,

    ráj či peklo je, podle mě, v prvé řadě stavem vědomí, ve kterém pro to či ono vnitřně uzráváme a kam se po smrti fyzického těla dostáváme svou pravou podstatou. Ráj je určitou úrovní naší jednoty s Bohem a do něj se, jak jsem již napsal, dozrává; je to o duši v chrámu božím, která v těle dospívá k uvědomění. Ráj není žádné fyzické místo na Zemi ani v jiné sluneční soustavě či galaxii hmotného světa.
    S peklem je to opačně.

    Chápu Vás, že si můžete myslet, že někdo, kdo si koupí dovolenou v exotické destinaci, s plnou penzí, komfortem, vyjde nádherné počasí….., že si řekne, to je ráj na zemi. Ale pak se vrátí do reality svých všedních dní a prožívá své starosti a bolesti všedních dní, ale i štěstí. Nejedná se však o to, být v ráji či v pekle tady. Ty pocity jsou stavy naší mysli, která nabízí myšlenky, slova a skutky – tu líbí, tu nelíbí.

    A nakonec, zde přichází duše do těla v jednom okamžiku jako do zrodu a v jiném z něho odchází, protože zde existuje fenomén smrti. Svět je tu pomíjivý. To v pravém ráji neexistuje, tam je věčnost a blaženost, žádný prožitek smrti. Ale to bych zacházel do hierarchií uspořádání Stvoření, a to teď nechci.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   5. Pre p.Vendu: Ďakujem za Vašu reakciu na tunajšiu tematiku. Je to téma veľmi rozsiahla a tak ju nemožno dopodrobna rozoberať. Vy máte svoje skúsenosti a ja ich mám tiež. V niečom sa zhodujú, ale v niektorých aspektoch sa rozchádzajú, čo je iba prirodzené, lebo obaja máme za sebou inú cestu poznania. Ja som v minulosti tiež uznával reinkarnáciu a dokonca som si ju aj prakticky vyskúšal, ale potom som túto teóriu zavrhol ako možnú, ale neúčelnú. Čo sa týka Vašej otázky na „cherubíny s míhajícimi plamennými mečmi“, s tými som sa v mojej mystickej praxi ešte nestretol a tak sa k tomu nedokážem vyjadriť. Ale verím, že by naša „osvietená Hviezdička“ ich dokázala identifikovať…
    Ja svoje poznanie, ako materiálneho, tak aj toho vyššieho sveta zakladám na priamom mystickom pozorovaní a nie na teóriach „posvätných“ textoch v rôznych kútoch sveta. Preto si často nerozumieme. Okrem toho používam vlastnú terminológiu a nie tú, ktorá je všeobecne využívaná.
    Želám Vám tiež pevné zdravie a duchovného osvietenia!

   6. Píšete mi:
    „Ja som v minulosti tiež uznával reinkarnáciu a dokonca som si ju aj prakticky vyskúšal, ale potom som túto teóriu zavrhol ako možnú, ale neúčelnú.“

    Pane drahý, při Vašich šedinách či holé hlavě, jak lze reinkarnaci prakticky vyzkoušet?

    Prakticky vyzkoušíte chuť třeba šunkové rolky, požitek z jízdy formulí 1 či sex s nezletilou eskymačkou…. . Ale vyzkoušet si reinkarnaci a ještě napsat, že jste tuto teorii zavrhnul ? ? ?

    Jaký Boží zákon jste ještě zavrhnul jako neúčelný?

    Václav Žáček

  4. Pane Degon, najděte si na 2012Ruda moje video netypický pohled na satana. Ho nelze vyhnat, je pověřen svou rolí Bohem. Lze zrušit jeho působení ve hmotnosti prohlédnutím jeho principů. Abdrushinovo terminologií „spoutáním satana“ začne království boží na zemi. Satan nemá žádnou moc a opovrhuje lidmi, kteří mu podlehnou. Můj pohled na věc, ostatní je vaše a vašich „poradců“ duchovnosti.

 3. → Je tu ráj a byl vždy.

  Ano, s tím lze souhlasit. Aneb, stačí otevřít oči.

  → Pouze lidi dělají ze světa předpeklí.

  Ano, souhlas. Aneb, a jak už pravil klasik Jean-Paul Sartre: peklo jsou ti druzí..:-))

  Být člověkem znamená snažit se být bohem. (od téhož klasika)

  1. „Je tu ráj a byl vždy.

   Ano, s tím lze souhlasit. Aneb, stačí otevřít oči.“

   Souhlasím, pokud jsou obě konstatování vedena z pozice vnímání osvíceného-probuzeného, to znamená toho, kterému zemřelo ego a naprosto se ho nedotýká ani to čemu neprobuzení říkají zlo ani to čemu říkají dobro.
   Ráj tu je a byl a bude vždy, ale jakmile je zakoušeno plodů ze stromu poznání dobrého a zlého, tak se žije v dualitě a tedy mimo ráj, tedy vlastně v pekle.
   Nebo jak se cítí jedinec, když mu manželka řekne někoho jsem poznala, beru děti a odcházím, nebo, když mu někdo zabije dítě, případně když uslyší diagnózu rakovina v konečném stádiu, případně ho vyhodí z práce kterou velmi miloval? Cítí se jako v pekle, protože jeho mysl a vědomí není mimo dualitu, není v ráji a proto zákonitě tyto životní okolnosti bere osobně a tragicky.

   1. Ano, žijeme na planetě dne a noci a toto vše zde prožíváme.

 4. → Venda pro Honzu 17.2.2020 (20:19)

  Sorry, ale hru na mimoňe si provozujte sám, popřípadě s tím svým parťákem Aloisem.

 5. Pre p. Vendu a p.Staněka:
  Pane Vendo chápem Váš údiv nad mojimi slovami o vyskúšaní si Vami tak pretraktovanej „reinkarnácie“, ale osvetliť Vám všetky možnosti a tajomstvá mystiky, je pre mňa neefektívne a nemožné. Mnohé veci Vám preto ostanú aj naďalej skryté – aj keď ma to skutočne mrzí…
  Pane Staňku, ďakujem Vám za ten Váš internetový odkaz, ktorý bol pre mňa zaujímavý a poučný. Myslím, že som pochopil tie Vaše slová o „revolučnej ceste“ k náprave spoločnosti, ktorá sa napr. uskutočnila a stále ešte uskutočňuje v čínskych podmienkach. Možno sa napokon ukáže, že aj takáto „Cesta Tao“ je možná a možno aj reálna…
  Obom želám pekný deň!

  1. A ještě P.S.
   Degone – dostalo se Vám darů a Vy jste je unesl, takže díky za naději :-)

 6. Přátelé, kolega Degon si plete reinkarnaci s tzv. znovuzrozením za života v těle – viz. nedávné odkazy na evangelium Jana kap. 3 – 3.
  A to pak máte těžký!!
  Ale budiž, pan Degon má zřejmě již nárok být popleten.
  Alois

  1. Tož toto je z Wikipedie, a ta zde má sakra zvuk. I vědci se na ni obracejí a z ní čerpají.

   „Reinkarnace (doslovný překlad znovuvtělování, převtělování) je označení filosofického nebo náboženského konceptu, podle nějž se mysl nebo vědomí (individuální myšlenková energie) člověka (event. bytosti) po fyzické smrti jeho těla znovuzrodí v novém fyzickém těle, respektive při početí nové lidské bytosti znovu „vstupuje do hry“.“

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Reinkarnace

   Tož ten pan Degon si tu smrt svého fyzického těla prakticky vyzkoušel, zrodil – reinkarnoval se do nového fyzického těla, ale po nějaké době to zavrhl a vrátil se do těla Degona. Zázrak!

   Pane Degone, napište mi prosím, a jistě by to zajímalo i další diskutující, po jak dlouhé době jste to nové vtělení se – reinkarnaci zavrhl a po jak dlouhé době jste se vrátil do svého mrtvého těla Degona? Děkuji za stručnou odpověď.

   ( Degone, prosím, proč si tak normálně lidsky nepřiznáte, že jste si to popletl, jak Vám to pěkně sdělil Alois. )

   1. → Tož ten pan Degon si tu smrt svého fyzického těla prakticky vyzkoušel, zrodil – reinkarnoval se do nového fyzického těla, ale po nějaké době to zavrhl a vrátil se do těla Degona. Zázrak!

    No a proč ne? I zde přece platí; co se nedá vyloučit, s tím je třeba počítat. Že zrovna Vám to hlava nebere, mě nepřekvapuje, stejně jako na věci samý nic nemění.

    https://youtu.be/70U2yybKhKg?t=133

    „Fantazie je důležitější než znalosti.“ — Albert Einstein

   2. Fantazie je fajn. Kdo ji nemá, má chudobnější život.

    Laghiman. Schopnost stát se lehkým.

    Ano, na určité lidi to působí silně. Jde však jen o siddhi, nic, co by vědomí a duši povznášelo do vyšších světů. Úsilí k získání zjemnělého těla pro veřejnou show nevede k ušlechtilému a pravému cíli lidského života.

    Honzo, prostudujte některé sútry a dojdete /možná/ k poznání, jak na to. Důležitá je tam sanjama. Chce to také trochu poznání bytostné složky sebe sama – osobního vědomí /to trochu berte s rezervou, určitě víte, že to není jednoduché/ a také změnit tendenci životní síly – stručně, změna na dostředivou sílu a její působení.

    Děti a určití lidé mají ten efekt – levitaci – velmi rádi. Dokonce platí i velké vstupné, aby to mohli vidět.

    Přeji Vám mnoho dokumentů, videí, filmů, které podnítí Vaši fantazii.

 7. Degone,
  dovolím si nevyžádanou poznámku k Vámi napsanému: „…Mnohé veci Vám preto ostanú aj naďalej skryté – aj keď ma to skutočne mrzí……“
  Mne to nemrzí. Protože pokud by se některé z věcí otevřely, nebylo by to pro všechny k unesení…To nebývá peříčko, mnohého by to zničilo…

  1. Tož pravda, mamuška, ale to by si neměl plést Degon pojem a průjem.

 8. Některé osoby nám tady názorně předvádějí působení Satana ve světě. Díky za tuhle ukázku nenávisti, nekompetence a vulgárnosti pane Satane, protože jak se píše: „podle řeči poznáte je“. To nemá chybu!

 9. Genesis 3: 24
  24Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

  24 A tak byla rozdělena vnitřní celistvost mysli /ducha/sexualitou;
  usadil uvnitř Východu do zahrady klidu cheruby s hořícím mečem pro kvasnice,
  znamení cesty živého dřeva /stromu života/.

  -> 24 A tak byla rozdělena vnitřní celistvost mysli /ducha/sexualitou;
  usadil uvnitř Východu pro genia nebe cheruby s hořícím mečem pro zlo,
  znamení cesty přirozenosti života.

  * hořící meč -> Boží nástroj k prosekávání iluzí hmotného světa-> ROZUM!
  * Východ -> východní strana patří Otci/rozumu/,jako i levá mozková hemisféra
  * genius nebe= genius -> Duch mysli= Otec Jupiter
  * zahrada -> synonymum psýché;ráj nebe-> sjednocení,jednota ducha
  * kvasnice -> zlo = chudoba srdce
  * dřevo -> přirozeností života je sexualita kvůli rozmnožování
  * přirozenost sexuality rozdělí vnitřní jednotu do duality vnímání
  * cherub,cherubín-> schopnost proměnit sexuální sílu v tvořivou,náplní vědomé mysli
  je umění spojovat,spojení ; jasná a bdělá pozornost;udržování rovnováhy mezi pohybem ducha a klidem duše;
  Bůh se nachází na cherubech->princip změny a pohybu v rovnováze s klidem->
  znázorňovaný jako kruh v trojúhelníku

 10. No táák, osvícená Hvězdička podala osvícený výklad nejen panu Degonovi o těch andělích, co hlídají s meči přístup ke stromu života /jeden symbol za druhým /. Ty kvasnice jsou tam naprosto přesný.

  1. → Ty kvasnice jsou tam naprosto přesný.

   Ano, jsou. Chudoba srdce má tisíce podob, že Álois, moh by sám vyprávět, ubohost kterou by šlo krájet, co?

   1. „naděje veršů
    stříbrný vítr vane
    lidé neslyší“

    pro chudobu srdce neslyší

    „světlo očí září,
    jemná hudba tiše zní
    srdce rozkvétá“
    26.8.2016

 11. Pane Staňku,
  ještě se vracím k Vašemu článku.
  Píšete na úvod, že člověk má tři součásti – tělo, duši a ducha. V textu pak naprosto minimálně zmiňujete duši. /asi jen 2 x /

  Kopíruji kousek z Vašeho článku: „Živočišný člověk tak nutně činí proto, že přestože je syt, cítí prázdnotu a konečnost. Není totiž nasycena jeho duše a duch.“

  A dvě otázky.

  1/ jaký je podle Vás rozdíl mezi duší a duchem člověka ?

  2/ čím se nasycuje duše a duch ?

  Děkuji za odpověď.

  Václav Žáček

 12. Matka, ďakujem za podporu, ako aj pekné veršíky. Ako tak pozerám, vy jediná (možno aj Hviezdička) ste sa nenechali strhnúť tým „Satanom“ do urážok, vulgárností a hlúpostí proti tomu, čo ich „chudoba srdca“ nedokáže pochopiť. No, tento svet je taký, aký je, na tom asi nič nezmeníme. Ako sa vraví: „zlo má navrch“, ale iba preto, že „dobro“ sa tak viditeľne nevnucuje a nepropaguje.
  Želám pekný víkend!

  1. Degone,
   venku dnes foukalo, vítr jako by mi procházel všemi kostmi těla fyzického.
   Jak rychle se vše tím větrem čistilo :-)

   Stále ještě mám tendenci „vyletět“ a reagovat, ale je lépe, přestat na invektivy reagovat.
   Kdysi mi pomáhalo, když jsem si uvědomila klid svého srdce, a že je jen a jen na mě, ten klid si uchovat, ať již se ti, co neví, co činí, činí jak chtějí.

   Ale včera jsem si všimla, když jsme šli s vnuky ven na polní cestu za hospodářskou budovu, že manžel, když vyšel za námi, tak se podvědomě rozhlédl, jestli ho soused nešmíruje. Již nešmíruje a šmírovat nemůže, ale manželovo podvědomí se toho zřejmě ještě nějakou dobu nezbaví, než si uvědomí tu úlevu, že již není sledován.

   Tak, jak jdou vlny různých délek přes hory a doly, od kopců se odrazí a putují dál a dál, posílám vlnami internetovými přání hezkého víkendu i Vám :-)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference