mapa stránek || vyhledávání

Příští civilizace bude komunikativní (pokračování)

předchozí části jsem uvedl, že civilizace na zemi dosáhla takového stupně rozvinutí, neboli poznání zákonů stvoření (věda), že může ze tří součástí člověka (tělo, duše, duch) naplňovat potřeby těla. Tj. zajistit jedincům potravu a sex v „živočišné kvalitě“. Jmenované zabezpečení je však cílem života zvířat.

Východní pobřeží USA pohledem z ISS (6.2.2012)Jenže člověk není jen zvíře, protože jeho součástí je také duch. Přítomnost tohoto jiného typu energie dokáže skutečnost, že jen tato bytost klade u všeho existujícího otázky typu: Proč? A tak se také ptá: Proč současný „najedený“ člověk není stále a masově šťasten? A to přesto, že k zodpovězení této otázky je vydržováno tolik „vysokých sociálních, sociologických a psychologických škol“!? (Je pravdivým vtipem v Česku, že kdo nerozumí sám sobě, jde studovat psychologii a psychiatrii.) Jak to tedy, že tito „sociální vědci“ už dávno nezajistili prostřednictvím politiků a zákonů řízení státu a psychologického poradenství masové prožívání stavu štěstí? A „vybádali, jak na to vědecky?

Tímto legračním úvodem jsme se dostali ke kořenu věci. K hledání vysvětlení pojmu:

Co je to vlastně pocit trvale převládajícího štěstí?

A proč se štěstí, pokud se u jednotlivců chvilkově vyskytne, neudrží?

Prozradím psychologickými „bádalíkům“ jim nepoznatelné tajemství:

Štěstí je pocit podvědomí jednotlivce i národní komunity, že jejich život a myšlení probíhá v souladu s inkarnačním plánem Dárce života! Terminologií Evangelia je to vnitřní stav ducha, který žije v Pravdě. Ani jednotlivá trápení člověka, spojená s užíváním těla, nemohou tento pocit neutralizovat.

A nyní, co je to podle mne ta Pravda? Pro současné „učené“ i neučené, vědomé i nevědomé ateisty, současné uctívače zlatého telete (peněz) a jejich poskoky nepochopitelný pojem! Pravda totiž není nic složitějšího, než pociťování přímého vyzařování Stvořitele vesmíru. Tímto nastavením ducha člověka vůči neviditelnému rozměru reality se stane myšlení jednotlivce automaticky zjevným smysl jeho vlastní individuální existence. Je jím přímo viděna a cítěna vlastní nekonečnost i láska Boha k němu! (Formou přílivu energie.)

V současném stavu rozumového poznání reality by tedy už dávno mělo dojít k učení se jednotlivců i národů na školách a v kultuře přímému vidění působení tvořivé boží síly! (Ducha svatého). Ale to je v důsledku působení satanistů zablokováno. Proto civilizace duchovně ustrnula. V Bibli se přece píše: „Henoch chodil stále s Bohem.“ Ne ovšem na procházky! Ale byl člověkem božím neboli prorokem právě proto, že v tehdejší vědomostní úrovni stále působení síly Stvořitele kolem sebe viděl. Právě tak Ježíš. Z mnoha jeho výroků lze připomenout: Ani vlas z hlavy nespadne bez vůle Otce! I všechny vrabce má můj Otec spočítané! Dnes by řekl: „Ani atom se ve vesmíru nepohne bez vůle Otce Stvořitele.“

Samočinně vyvstane otázka: Jak to, že masa současných konzumních brojlerů (jen na práci) to nevidí? Protože je vládnoucími uctívači zlatého telete peněz vedena od existence pravé rodiny, skutečně vzdělávající a ducha povznášející školy, od kultury krásy ne vyzvedávané zvrhlosti, od povznášejícího společenského života, založeného na kráse a věrnosti duchovním zákonům, protože je indoktrinována materializmem a ateizmem!!! Je zaměřena na rvaní peněz a senzačních zvrhlostí- Na kom v kultuře je vidět, že „věří“ na Spravedlnost, když za peníze udělá cokoliv? Západní konzument a celý dav je zhypnotizován službou slasti těla, hledání nových tělesných rozkoší! I skrze drogy. Živočišný člověk tak nutně činí proto, že přestože je syt, cítí prázdnotu a konečnost. Není totiž nasycena jeho duše a duch. To pochopí někteří konzumní jednotlivci až před smrtí.

Obrátí-li se však hledající „duchovní potravy“ na „státem pověřené instituce“, neboli církve, slyší tam mnohé duchovní zákony. Ale ty zákony neviditelné dimenze reality jsou zabalené ve formulacích a s použitím úrovně myšlení doby svého vzniku a zapsání. (Před tisící roky.) Někteří z hledajících je přesto pochopí. Získají tak nadhled, nad svět a bytí, v životě zmeškané. (Dříve: „hlavně když roste příjem“.) Část lidí ale ty pravdy v záplavě zastaralých slov nepochopí. Jinou část odradí zastaralé formy uctívání Boha. A rozpor mezi slovy a činy hlasatelů. Ti sice přednáší Ježíšovu formulaci pravé bohoslužby, „Bohu se klaníme v Duchu a v Pravdě“. Ale odchovanec konzumní školy a kultury tam ten „Duch a Pravdu“ necítí? Vnímá kázající v církvích jako ukazatel směru, kterým sám neběží! (Čest výjimkám.)

Jak tedy přivést masu lidí k poznání jejich smyslu života? Bohužel už jen revolucí! Tj. odstraněním od moci vládnoucí a hypnotizující satanisty. „Klan uctívačů peněz“ vede národy ke naučení se smyslu života v penězích a tělesných slastech. Za největší osobnosti vnucuje tiskem úspěšné arcizloděje, které nechytli, a prodavačky těla. (Obvykle zloději a úžerníci.) Stačí se podívat na jakékoliv stránky a vysílání. „Největšími“ lidmi jsou však ti neušlechtilejší a nejvíc sloužící! Neboli lidé boží.

Aby k prohlédnutí davu nedošlo, používají satanisté k ovládání prázdných odvádějícího lživého hesla, že věda vyvrací Boha! Vědecký světový názor, neuvěřitelná hloupost! Používají k tomu vědce typu „učených idiotů“ a umělců schopných všeho. Ty vyznamenávají cenami od majitelů peněz. (Jako nositele Nobelových cen míru byli vybráni váleční štváči!) Skutečné vědce odměňuje Bůh. „Věda“ jen vidí, sleduje a popisuje existenci řídící síly jakýchkoliv fyzikálních a biologických dějů!!! Copak někdy někdo viděl, že by se v celém vesmíru jakýkoliv „atom“ pohyboval mimo fyzikální zákon? Tedy neřízeně a svévolně? Sám od sebe? Copak nevidí člověk v mikroskopu ten, jasně danými zákony, řízený život? Každý člověk, včetně nádeníků, by měl být „vědcem“, neboli usilujícím o poznání právě toho, co vidí kolem sebe. A mnozí jsou! Viděl jsem moudřejší nádeníky, než vysokoškolské profesory a všelijaké doktory věd. Každý žijící by měl přemýšlet, co přímo jemu skrze tyto děje říká řídící síla těchto dějů, Bůh! Kolem každého člověka se děje přímý „hlas boží“. Mluví k „dlaždičovi“ jako k vědci! K slyšení je třeba mít vnitřní nastavení chtít slyšet. Učit se od činění Boha kolem nás a pak se řídit poznanou pravdou. Ne vlastním prospěchem, neboli měřítkem otroků satanistů. Takový je přístup skutečných osobností, neboli „synů božích“. Za tyto jsou povoláni všechny lidské bytosti.

Aby byla zlomena moc satanistů peněz, k tomuto zásadnímu přístupu v chování musí postoupit všichni. Ne peníze nebo kariéra, ale správnost je měřítko při rozhodování. Jinak lidstvo nevstoupí do vyšší úrovně v hierarchii civilizací vesmíru. Jinak bude tato civilizace živly jako vykonavateli vůle Stvořitele vržena zpět do doby kamenné. Aby prodělala „reparát vývoje“. Jako se to tu již mnohokrát stalo. Tentokrát jsme dále, tedy „držkopád“ by byl větší!

V nové civilizaci se vytvoří tak uspořádané státy, které zajistí každému jedinci duchovní a všestranný růst. Tlakem spravedlivé lidské komunity, zejména přes práci, rodinu a skutečnou spravedlnost ve veřejném životě. (Nemám na mysli parodii na spravedlnost ve smyslu „právního státu“.) Někteří lidé jsou už bohužel vnitřně tak rozháraní, že najít svou cestu k naplnění neumí. Těm je nutné pomoci, v případě nutnosti i silou. Neboli parodie na chápání svobody člověka, tzv. liberalizmus a „svoboda“, jsou krycími pojmy satanistů. Když vidíte ty, kteří se těmi slovy ohání, prohlédněte. Uvidíte satanský konec světa! Cítím, že na druhé straně života je lépe těm komunistům s dobrou vůlí, co v padesátých létech honili násilím povaleče a příživníky do práce. Než je a zejména bude současným „demokratům“, kteří zneužili touhu po svobodě k vytvoření armády bezdomovců a masy vnitřně rozvrácených a zoufalých lidí!

Jsme svědky složitých dějů v několika rovinách civilizace, kterým se říká transformace kvality lidstva. Jak vše nakonec proběhne, jestli zvítězí „synové boží“ jakéhokoliv vyznání, uvidíme. Doufejme! Rozhodně tuto transformaci za nás neudělají ufouni, plejáďané a andělé apokalypsy s mečem!

Pokusím se níže heslovitě popsat stav a některé změny proměněné společnosti, jak je vidím já:

  1. Vztah muže a ženy bude poznán jako víceúrovňový, neboli posvátný. Je to výměna energií mezi dvěma různými bytostmi a na více úrovních. (Viz. kniha Láska muže a ženy z pohledu duchovních a duševních sil.) Uvádím jej na prvním místě proto, že od kvality vztahu rodičů se částečně odvíjí všestranná kvalita potomstva, vzestup nebo pád rodu a národa.
  2. V manželství platí zejména zákon vytvoření jednoho celku z muže a ženy. Tzn, co kdo udělal pro druhého manžela, pro sebe udělal. Neexistuje „kalkulace“ a výhodnost. Neboť žádný duch nemůže přijít o „sklizeň“ svého konání. Neboli současné „účtování“ v manželství je pojetím satanský (egoistický) přístup ke vztahu! Platí zákon: co jste udělali pro manžela a příbuzné, pro Boha jste udělali!
  3. Vztahy mezi ostatními lidmi se v přicházející vyšší civilizaci budou řídit Platónovým výrokem: Kdyby každý věděl, že za každou myšlenku a čin nemůže uniknout dobré nebo špatné „sklizni“, nastal by na světě ráj! (Stejný přístup najdeme v Evangeliu na mnoha místech. Třeba: království boží je ve vás. Nebo z kázání na Hoře: lačnící po spravedlnosti nasyceni budou!) Bude to proto, že společnost plně ovládne princip, že všichni lidé jakéhokoliv vyznání mají „chodit s Bohem“, vidět jeho působení ve všem dění kolem, účtovat s ním a ne lidmi nebo společností. Teprve po dosažení této úrovně začnou andělé neboli „ufouni“ komunikovat s pozemskou civilizací a povedou ji ještě výše. Války z náboženských důvodů organizuje satan! Není v nich vítězů. Podívejte se na následky všech takových válek v dějinách, v Česku zejména na husitské a třicetileté.
  4. Země a příroda jsou majetkem božím a my lidé jsme tu nájemci. Zvířata jsou našimi zaostalými bratry. Podle toho se k nim máme chovat.
  5. Historici poznají a popíší, že hor peněz chtiví a nad jinými moci chtiví byli ve skutečnosti v dějinách nešťastní, sexuálně neukojení jedinci. (Typický Hitler!) Touha po hlubokém spojení se ženou se zhoubně zvrhla do touhy po moci. (Jak to odhalil kdysi Sigmund Freud.) Nebyli dějinně „velcí“. Bylit o zloduši vedení démony! V dějinách velcí byli jen dobrodinci a vynálezci zákonů neboli vůle boží. Tak se promění pojetí dějin a říší.
  6. V důsledku pochopení, že sex je při spojení muže a ženy až ten třetí faktor, a sexappeal nelze proměňovat ve výhody, přestanou se ženy oblékat módně, ale prakticky a pohodlně. Působit budou na okolí a zejména na muže jen vyzařováním duše a vytvářením atmosféry. V tomto je islám bohulibější, ač tuto okolnost přehání. A proto ostatně islám je pro ateistickou Evropu vlastně pokrok, neboť má sice nemoudrou, ale úctu k Bohu. Ne k duchovenstvu nebo hmotným věcem. Z aspektu že Alláh je nade vším, bere svou sílu. I když náboženskou praxí ustrnul v úrovni poznání světa 9. století, je daleko vpředu před davem evropských ateistů. Proto bude nezadržitelně postupovat skoro „zesnulým“ křesťanstvím. Dokud nenarazí na duchovní poznání úrovně 21. století. Zatím nevidím jinou naději, než v pravoslaví. Ovšem postaveném na „restartovaném“ původním křesťanství. Zatím dosavadní chování většiny katolických a evangelických duchovní mě naplňuje úžasem!

Probíhá velký zápas sil Světla a Temnot (peněz) ve všech státech a církvích. Jeden každý se musí postavit na nějakou stranu a nechť váží podle kriteria! Co je správné a co je jen pro mne výhodné? Za svou volbu nese odpovědnost před Bohem. V případě vítězství satanistů těla „synů Světla a Poznání“ sice mnoha způsoby zahynou, ale jejich duše vstoupí do světlého záhrobí. Ale přeživší ojedinělí „synové Temnot“ a „já nic muzikanti“ jim budou v tělech i po smrti závidět!

Každý je povinen vstoupit do politických a duchovních zápasů, neboť bylo Bohem skrze Ježíše řečeno: „Buď jsi studený nebo teplý! Co je vlažné, vyvrhnu z úst svých!“ (Protože studení skrze opravdovost k Pravdě prohlédnou skrze sklizeň! To vlažní nemohou, protože neví, co je z čeho sklizeň.) Také: kdo se neúčastní voleb, již svou budoucnost prohrál. Důvody jsou řečmi: bla, bla, bla.
 

Josef Staněk
 

 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.8
hlasů: 13
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference