mapa stránek || vyhledávání

Příští civilizace bude komunikativní (pokračování)

předchozí části jsem uvedl, že civilizace na zemi dosáhla takového stupně rozvinutí, neboli poznání zákonů stvoření (věda), že může ze tří součástí člověka (tělo, duše, duch) naplňovat potřeby těla. Tj. zajistit jedincům potravu a sex v „živočišné kvalitě“. Jmenované zabezpečení je však cílem života zvířat.

Východní pobřeží USA pohledem z ISS (6.2.2012)Jenže člověk není jen zvíře, protože jeho součástí je také duch. Přítomnost tohoto jiného typu energie dokáže skutečnost, že jen tato bytost klade u všeho existujícího otázky typu: Proč? A tak se také ptá: Proč současný „najedený“ člověk není stále a masově šťasten? A to přesto, že k zodpovězení této otázky je vydržováno tolik „vysokých sociálních, sociologických a psychologických škol“!? (Je pravdivým vtipem v Česku, že kdo nerozumí sám sobě, jde studovat psychologii a psychiatrii.) Jak to tedy, že tito „sociální vědci“ už dávno nezajistili prostřednictvím politiků a zákonů řízení státu a psychologického poradenství masové prožívání stavu štěstí? A „vybádali, jak na to vědecky?

Tímto legračním úvodem jsme se dostali ke kořenu věci. K hledání vysvětlení pojmu:

Co je to vlastně pocit trvale převládajícího štěstí?

A proč se štěstí, pokud se u jednotlivců chvilkově vyskytne, neudrží?

Prozradím psychologickými „bádalíkům“ jim nepoznatelné tajemství:

Štěstí je pocit podvědomí jednotlivce i národní komunity, že jejich život a myšlení probíhá v souladu s inkarnačním plánem Dárce života! Terminologií Evangelia je to vnitřní stav ducha, který žije v Pravdě. Ani jednotlivá trápení člověka, spojená s užíváním těla, nemohou tento pocit neutralizovat.

A nyní, co je to podle mne ta Pravda? Pro současné „učené“ i neučené, vědomé i nevědomé ateisty, současné uctívače zlatého telete (peněz) a jejich poskoky nepochopitelný pojem! Pravda totiž není nic složitějšího, než pociťování přímého vyzařování Stvořitele vesmíru. Tímto nastavením ducha člověka vůči neviditelnému rozměru reality se stane myšlení jednotlivce automaticky zjevným smysl jeho vlastní individuální existence. Je jím přímo viděna a cítěna vlastní nekonečnost i láska Boha k němu! (Formou přílivu energie.)

V současném stavu rozumového poznání reality by tedy už dávno mělo dojít k učení se jednotlivců i národů na školách a v kultuře přímému vidění působení tvořivé boží síly! (Ducha svatého). Ale to je v důsledku působení satanistů zablokováno. Proto civilizace duchovně ustrnula. V Bibli se přece píše: „Henoch chodil stále s Bohem.“ Ne ovšem na procházky! Ale byl člověkem božím neboli prorokem právě proto, že v tehdejší vědomostní úrovni stále působení síly Stvořitele kolem sebe viděl. Právě tak Ježíš. Z mnoha jeho výroků lze připomenout: Ani vlas z hlavy nespadne bez vůle Otce! I všechny vrabce má můj Otec spočítané! Dnes by řekl: „Ani atom se ve vesmíru nepohne bez vůle Otce Stvořitele.“

Samočinně vyvstane otázka: Jak to, že masa současných konzumních brojlerů (jen na práci) to nevidí? Protože je vládnoucími uctívači zlatého telete peněz vedena od existence pravé rodiny, skutečně vzdělávající a ducha povznášející školy, od kultury krásy ne vyzvedávané zvrhlosti, od povznášejícího společenského života, založeného na kráse a věrnosti duchovním zákonům, protože je indoktrinována materializmem a ateizmem!!! Je zaměřena na rvaní peněz a senzačních zvrhlostí- Na kom v kultuře je vidět, že „věří“ na Spravedlnost, když za peníze udělá cokoliv? Západní konzument a celý dav je zhypnotizován službou slasti těla, hledání nových tělesných rozkoší! I skrze drogy. Živočišný člověk tak nutně činí proto, že přestože je syt, cítí prázdnotu a konečnost. Není totiž nasycena jeho duše a duch. To pochopí někteří konzumní jednotlivci až před smrtí.

Obrátí-li se však hledající „duchovní potravy“ na „státem pověřené instituce“, neboli církve, slyší tam mnohé duchovní zákony. Ale ty zákony neviditelné dimenze reality jsou zabalené ve formulacích a s použitím úrovně myšlení doby svého vzniku a zapsání. (Před tisící roky.) Někteří z hledajících je přesto pochopí. Získají tak nadhled, nad svět a bytí, v životě zmeškané. (Dříve: „hlavně když roste příjem“.) Část lidí ale ty pravdy v záplavě zastaralých slov nepochopí. Jinou část odradí zastaralé formy uctívání Boha. A rozpor mezi slovy a činy hlasatelů. Ti sice přednáší Ježíšovu formulaci pravé bohoslužby, „Bohu se klaníme v Duchu a v Pravdě“. Ale odchovanec konzumní školy a kultury tam ten „Duch a Pravdu“ necítí? Vnímá kázající v církvích jako ukazatel směru, kterým sám neběží! (Čest výjimkám.)

Jak tedy přivést masu lidí k poznání jejich smyslu života? Bohužel už jen revolucí! Tj. odstraněním od moci vládnoucí a hypnotizující satanisty. „Klan uctívačů peněz“ vede národy ke naučení se smyslu života v penězích a tělesných slastech. Za největší osobnosti vnucuje tiskem úspěšné arcizloděje, které nechytli, a prodavačky těla. (Obvykle zloději a úžerníci.) Stačí se podívat na jakékoliv stránky a vysílání. „Největšími“ lidmi jsou však ti neušlechtilejší a nejvíc sloužící! Neboli lidé boží.

Aby k prohlédnutí davu nedošlo, používají satanisté k ovládání prázdných odvádějícího lživého hesla, že věda vyvrací Boha! Vědecký světový názor, neuvěřitelná hloupost! Používají k tomu vědce typu „učených idiotů“ a umělců schopných všeho. Ty vyznamenávají cenami od majitelů peněz. (Jako nositele Nobelových cen míru byli vybráni váleční štváči!) Skutečné vědce odměňuje Bůh. „Věda“ jen vidí, sleduje a popisuje existenci řídící síly jakýchkoliv fyzikálních a biologických dějů!!! Copak někdy někdo viděl, že by se v celém vesmíru jakýkoliv „atom“ pohyboval mimo fyzikální zákon? Tedy neřízeně a svévolně? Sám od sebe? Copak nevidí člověk v mikroskopu ten, jasně danými zákony, řízený život? Každý člověk, včetně nádeníků, by měl být „vědcem“, neboli usilujícím o poznání právě toho, co vidí kolem sebe. A mnozí jsou! Viděl jsem moudřejší nádeníky, než vysokoškolské profesory a všelijaké doktory věd. Každý žijící by měl přemýšlet, co přímo jemu skrze tyto děje říká řídící síla těchto dějů, Bůh! Kolem každého člověka se děje přímý „hlas boží“. Mluví k „dlaždičovi“ jako k vědci! K slyšení je třeba mít vnitřní nastavení chtít slyšet. Učit se od činění Boha kolem nás a pak se řídit poznanou pravdou. Ne vlastním prospěchem, neboli měřítkem otroků satanistů. Takový je přístup skutečných osobností, neboli „synů božích“. Za tyto jsou povoláni všechny lidské bytosti.

Aby byla zlomena moc satanistů peněz, k tomuto zásadnímu přístupu v chování musí postoupit všichni. Ne peníze nebo kariéra, ale správnost je měřítko při rozhodování. Jinak lidstvo nevstoupí do vyšší úrovně v hierarchii civilizací vesmíru. Jinak bude tato civilizace živly jako vykonavateli vůle Stvořitele vržena zpět do doby kamenné. Aby prodělala „reparát vývoje“. Jako se to tu již mnohokrát stalo. Tentokrát jsme dále, tedy „držkopád“ by byl větší!

V nové civilizaci se vytvoří tak uspořádané státy, které zajistí každému jedinci duchovní a všestranný růst. Tlakem spravedlivé lidské komunity, zejména přes práci, rodinu a skutečnou spravedlnost ve veřejném životě. (Nemám na mysli parodii na spravedlnost ve smyslu „právního státu“.) Někteří lidé jsou už bohužel vnitřně tak rozháraní, že najít svou cestu k naplnění neumí. Těm je nutné pomoci, v případě nutnosti i silou. Neboli parodie na chápání svobody člověka, tzv. liberalizmus a „svoboda“, jsou krycími pojmy satanistů. Když vidíte ty, kteří se těmi slovy ohání, prohlédněte. Uvidíte satanský konec světa! Cítím, že na druhé straně života je lépe těm komunistům s dobrou vůlí, co v padesátých létech honili násilím povaleče a příživníky do práce. Než je a zejména bude současným „demokratům“, kteří zneužili touhu po svobodě k vytvoření armády bezdomovců a masy vnitřně rozvrácených a zoufalých lidí!

Jsme svědky složitých dějů v několika rovinách civilizace, kterým se říká transformace kvality lidstva. Jak vše nakonec proběhne, jestli zvítězí „synové boží“ jakéhokoliv vyznání, uvidíme. Doufejme! Rozhodně tuto transformaci za nás neudělají ufouni, plejáďané a andělé apokalypsy s mečem!

Pokusím se níže heslovitě popsat stav a některé změny proměněné společnosti, jak je vidím já:

 1. Vztah muže a ženy bude poznán jako víceúrovňový, neboli posvátný. Je to výměna energií mezi dvěma různými bytostmi a na více úrovních. (Viz. kniha Láska muže a ženy z pohledu duchovních a duševních sil.) Uvádím jej na prvním místě proto, že od kvality vztahu rodičů se částečně odvíjí všestranná kvalita potomstva, vzestup nebo pád rodu a národa.
 2. V manželství platí zejména zákon vytvoření jednoho celku z muže a ženy. Tzn, co kdo udělal pro druhého manžela, pro sebe udělal. Neexistuje „kalkulace“ a výhodnost. Neboť žádný duch nemůže přijít o „sklizeň“ svého konání. Neboli současné „účtování“ v manželství je pojetím satanský (egoistický) přístup ke vztahu! Platí zákon: co jste udělali pro manžela a příbuzné, pro Boha jste udělali!
 3. Vztahy mezi ostatními lidmi se v přicházející vyšší civilizaci budou řídit Platónovým výrokem: Kdyby každý věděl, že za každou myšlenku a čin nemůže uniknout dobré nebo špatné „sklizni“, nastal by na světě ráj! (Stejný přístup najdeme v Evangeliu na mnoha místech. Třeba: království boží je ve vás. Nebo z kázání na Hoře: lačnící po spravedlnosti nasyceni budou!) Bude to proto, že společnost plně ovládne princip, že všichni lidé jakéhokoliv vyznání mají „chodit s Bohem“, vidět jeho působení ve všem dění kolem, účtovat s ním a ne lidmi nebo společností. Teprve po dosažení této úrovně začnou andělé neboli „ufouni“ komunikovat s pozemskou civilizací a povedou ji ještě výše. Války z náboženských důvodů organizuje satan! Není v nich vítězů. Podívejte se na následky všech takových válek v dějinách, v Česku zejména na husitské a třicetileté.
 4. Země a příroda jsou majetkem božím a my lidé jsme tu nájemci. Zvířata jsou našimi zaostalými bratry. Podle toho se k nim máme chovat.
 5. Historici poznají a popíší, že hor peněz chtiví a nad jinými moci chtiví byli ve skutečnosti v dějinách nešťastní, sexuálně neukojení jedinci. (Typický Hitler!) Touha po hlubokém spojení se ženou se zhoubně zvrhla do touhy po moci. (Jak to odhalil kdysi Sigmund Freud.) Nebyli dějinně „velcí“. Bylit o zloduši vedení démony! V dějinách velcí byli jen dobrodinci a vynálezci zákonů neboli vůle boží. Tak se promění pojetí dějin a říší.
 6. V důsledku pochopení, že sex je při spojení muže a ženy až ten třetí faktor, a sexappeal nelze proměňovat ve výhody, přestanou se ženy oblékat módně, ale prakticky a pohodlně. Působit budou na okolí a zejména na muže jen vyzařováním duše a vytvářením atmosféry. V tomto je islám bohulibější, ač tuto okolnost přehání. A proto ostatně islám je pro ateistickou Evropu vlastně pokrok, neboť má sice nemoudrou, ale úctu k Bohu. Ne k duchovenstvu nebo hmotným věcem. Z aspektu že Alláh je nade vším, bere svou sílu. I když náboženskou praxí ustrnul v úrovni poznání světa 9. století, je daleko vpředu před davem evropských ateistů. Proto bude nezadržitelně postupovat skoro „zesnulým“ křesťanstvím. Dokud nenarazí na duchovní poznání úrovně 21. století. Zatím nevidím jinou naději, než v pravoslaví. Ovšem postaveném na „restartovaném“ původním křesťanství. Zatím dosavadní chování většiny katolických a evangelických duchovní mě naplňuje úžasem!

Probíhá velký zápas sil Světla a Temnot (peněz) ve všech státech a církvích. Jeden každý se musí postavit na nějakou stranu a nechť váží podle kriteria! Co je správné a co je jen pro mne výhodné? Za svou volbu nese odpovědnost před Bohem. V případě vítězství satanistů těla „synů Světla a Poznání“ sice mnoha způsoby zahynou, ale jejich duše vstoupí do světlého záhrobí. Ale přeživší ojedinělí „synové Temnot“ a „já nic muzikanti“ jim budou v tělech i po smrti závidět!

Každý je povinen vstoupit do politických a duchovních zápasů, neboť bylo Bohem skrze Ježíše řečeno: „Buď jsi studený nebo teplý! Co je vlažné, vyvrhnu z úst svých!“ (Protože studení skrze opravdovost k Pravdě prohlédnou skrze sklizeň! To vlažní nemohou, protože neví, co je z čeho sklizeň.) Také: kdo se neúčastní voleb, již svou budoucnost prohrál. Důvody jsou řečmi: bla, bla, bla.
 

Josef Staněk
 

 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.8
hlasů: 13
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

88 komentářů

Přidat komentář
 1. ad.: Je pravdivým vtipem v Česku, že kdo nerozumí sám sobě, jde studovat psychologii a psychiatrii.

  A kdo nerozumí duchovním věcem napíše 10 „duchovních“ knih a 250 článků na internet. Tento článek je dokladem toho, že nerozumíte vůbec ničemu.

  1. Loiza je určitě absolvent psychologické školy, jděte se k němu poradit. Já jsem vše psychologické pozoroval jako samouk, zažil 6 mimotělních vstupů. Teprve pak začal psát, co jsem viděl. Nikde netvrdím že všecko, ale co poslouchám od „studovaných“ psychologů se mi začalo jevit jako směšné! Je na nich vidět: komu sloužíš, tomu píseň zpíváš! A napsal jsem 150 žádaných článků za 30 let a mnohé přetiskují po 10, 20 létech. Jediný normální člověk z psychologů se mi jeví Kašparů. A ty houfy pražských psychologů, co na zadání majitelů peněz štvou na prezidenta Z., kterému mohou konkurovat tak v běhu! Loiza je také jeden z těch štváčů.

   1. Já se tady podepisuji Lojza, nikoli Loiza, tak, prosím, pane Staňku nekomolte mé jméno.

    ad.:Já jsem vše psychologické pozoroval jako samouk, zažil 6 mimotělních vstupů. Teprve pak začal psát, co jsem viděl.

    No a v tom je právě ten problém. Vy se domníváte, že jste nahlédl Pánu Bohu do kuchyně a tyto Vaše představy pak vykládáte za Pravdu nebo co. Já jsem psal jinde, že astrální cestovatelé VŽDYCKY toto nesprávně vyloží. Takovým příkladem je pan Degon, který při tom mimotělním vstupu viděl, jak Ježíše sťal voják mečem a že tedy nebyl ukřižován.
    Když jsem se Vás, pane Staňku, ptal, kde se v tom astrálním světě bere žena v krásných šatech, kaple, moře, tsunami, tak mi nikdy neodpovíte. Já ty astrální vhledy nemám, ale domnívám se, že bloudíte jenom ve svém podvědomí.

   2. Lojza – 12.02.2020 7:53

    ad.No a v tom je právě ten problém. Vy se domníváte, že jste nahlédl Pánu Bohu do kuchyně a tyto Vaše představy pak vykládáte za Pravdu nebo co.

    Naprostý souhlas.

    ad.Já jsem psal jinde, že astrální cestovatelé VŽDYCKY toto nesprávně vyloží.

    Naprostý souhlas.

    ad.Takovým příkladem je pan Degon, který při tom mimotělním vstupu viděl, jak Ježíše sťal voják mečem a že tedy nebyl ukřižován.

    * setnout hlavu ->výzva nevědomí k poražení své pudové postaty,pudové nápně mysli/ducha/
    * vojákem -> pobídka k vnitřní disciplíně

    ad.Když jsem se Vás, pane Staňku, ptal, kde se v tom astrálním světě bere žena v krásných šatech, kaple, moře, tsunami, tak mi nikdy neodpovíte.

    * žena v krásných šatech-> duše,která je součástí Nadduše,tedy Velké Matky,přičemž všechny tyto „body spojení“ jsou v neustálém propojení.
    /morfogenetické,morfické pole/

    * kaple ->kostel,vnitřní chrám,v Bibli též stan setkávání,komůrka->duchovní podstata,
    má vést k uskutečnění a má více fází; v druhé fázi po modlitbě či uctívání v kapli/kostele/ dochází k extázi vytržení,jež je záhy slabou duchovní náplní vědomí
    degradovaná na rovinu pudových emocí těla->je třeba dál na sobě pracovat,aby se chrám
    uvnitř stal místem iniciace a uskutečnění,tedy přímého vědomého spojení se Zdrojem

    * moře -> svými rozměry a hloubkou představuje rozměry nevědomí a v nichž se
    zároveň může pohybovat cit;hladina odděluje vědomí od nevědomí a právě cit/soucit/
    se může pohybovat v obou->je třeba proměnit náplň vědomí v duchovní náplň přes lásku

    * tsunami->je důsledkem zemětřesení,je synonymem vyrovnávání se s důsledky svých
    činů,zejména v citové oblasti/emoce/->práce s emocemi

    ad. Já ty astrální vhledy nemám,

    Ale máš.Říká se jim živé sny,živé obrazy.Každý je má.Je to forma komunikace
    s Bohem,který nás informuje s čím máme problém v našem nevědomí/podvědomí/,
    viz. tvůj „odpadkový koš“.
    Pokud problémy neřešíme,pak obrazy Otec začne zobrazovat i mimo živých snů tak,že vypadají jako samovolné/vytržení,vidiny,bludy,atd./a prolínají se s vnímáním
    této společné reality/hologramu/.Pak takový člověk v dnešní době většinou
    skončí na psychiatrii jako schizofrenik,ačkoli tomu tak není.Jen nechápe,co se s ním děje a jak tento svůj stav vyřešit.
    A když Otec zobrazuje tyto problémy ve velkém přes tuto realitu,je slepými
    považován za zlo,ačkoliv je to jejich odpadkový koš,tedy stín,který neřeší.

    Nemluvím o regresích,holotropu,hypnóze,či jiných způsobech změněných stavů
    vědomí,protože živé sny jsou pro nás nejpřirozenější formou a jsou dostupné
    zcela každičkému.

    Je zcela logické,že obrazy jsou promítány v symbolickém jazyku,který je odlišný
    této realitě.Přesně v tom samém jazyku,ve kterém jsou napsány i svitky Bible.
    Proto je důležité se prvně naučit rozumět tomuto jazyku a to i číslům,abych mohl
    rozumět i tomu,co se píše v Bibli.A že se texty Bible týkají především psychologie,
    tedy našeho vnitřního života,tím jsem si dnes již zcela jista.

    ad. ale domnívám se, že bloudíte jenom ve svém podvědomí.

    Svou domněnku můžeš proměnit na Ano,ano, tedy jasný signál,jasnou informaci,
    neboť velmi správně se domníváš.A mám z toho velkou radost.


    Sebelítost je největší zlo.Do sebelítosti patří například závist nebo nenávist.
    Je až neskutečné jakou genealogii dokáží vygenerovat.Tedy kolik potomstva
    v podobě synů/myšlenek/ a dcer /emocí/,které když se „spáří“ vytváří další
    a další potomstvo chybných představ a domněnek,které jsou spouštěčem konání,tedy činů zla.A to je to,co nám Bůh Otec zobrazuje vně i našim každodenním prožíváním přes naše vlastní zkušenosti,neboli náš každodenní chléb.

    Matouš 6: 1-8
    1 »Sledujte/přemýšlejte/ dobře,abyste nekonali soudy před slepými proto,aby vás obdivovali; jinak nebudete mít/cítit/ žádnou odměnu/dar/ od Otce-„Znalce pole nevědomí“,který je uvnitř mysli.
    2 Proto kdykoli dáváš dary milosrdenství/ obětování/, netrub/ nemluv/ před sebou,jako to dělají ti pokrytci/herci na pódiu/ uvnitř synagóg/kostelů/ a na ulicích proto,aby byli oslavováni/chváleni/ jejich slepými.Vpravdě vám říkám: Ti už mají odměnu svou uvnitř kompletní/plnou/.
    3 Ale kdykoli dáváš dar milosrdenství/oběť/,ať neví levá ruka tvá,co činí pravá,
    * levá ruka dává * pravá vnímá
    4 proto,aby byly dary milosrdenství tvé skryté/v tajnosti/; tou dobou Otec váš ,jenž vidí/je si vědom/ uvnitř skryté, ti odplatí/oproti podá/.

    5 »Kdykoli se modlíte/obracíte dovnitř/,tak nenápadně,abyste nebyli jako ti pokrytci/herci na pódiu/,protože jim se líbí slibovat/přísahat/,zatímco stojí uvnitř synagóg/kostelů/ a uvnitř křižovatek /úhlech,které svírají/ širokých
    cest proto,aby je obdivovali /byli si vědomi-viděli, oslavovali/ slepí.Vpravdě vám říkám: Ti mají/cítí/odměnu svou uvnitř kompletní/plnou/.

    *křižovatky->úhlech,které svírají dvě cesty
    *pokrytci,herci-> ztotožnění se s vyumělkovanou osobností/falešným jástvím/

    6 Ty nicméně,kdykoli se modlíš/obracíš dovnitř/, jdi prostřednictvím uvnitř to speciální komůrky/komnaty/ své a po dobu volání,dveře /okno,portál,bránu/ své otevři uvnitř Otci svému,který je uvnitř skrytý; pak Otec váš,který vidí/je si vědom/ uvnitř skryté,ti odplatí /oproti -po-dává,obětuje/.

    7 A kdykoli se modlíš,neříkej stejné věci znovu a znovu,jako to dělají já-domy/masky,falešná ega/,protože si myslí, že budou slyšet/uslyší/ řeč /mnoho slov/ diskuze nahlas.

    8 Nebuďte tedy jako oni jsou,neboť Bůh Otec váš zná/ví/,kterých věcí je potřeba před vámi i o které ho žádáte.

    Matouš 6: 9-13
    Aby se zjevil,obracejte se dovnitř tímto způsobem:
    „Otče náš,který jsi uvnitř nebe/mysli/,
    posvěť se /požehnáno/ jméno tvé.
    Nechť přijde vláda tvá.
    Nechť zrodí se vůle tvá,
    jako uvnitř nebe/mysli/,
    tak i nahoře uvnitř země.
    Dej /nabídni/ nám nyní chléb náš pro tuto dobu;
    a odpusť nám dluhy naše,
    jako i my jsme odpustili dlužníkům našim.
    A nezpůsobuj uvnitř pokušení,
    ale osvoboď nás od chudoby srdce.“

    * nebe -> mysl
    * království->vláda-> dominantní část mysli
    * vůle->rozhodnutí
    * na nebi -> v mysli
    * na zemi -> vědomí i nevědomí
    * chléb -> zkušenosti včetně snášení důsledků
    * dluhy-> rozmařilý a nezodpovědný život vedoucí jen k dočasnému uspokojení a vleklé krizi
    * dluhy platit-> osvobození
    * pokušení-> závislosti,žádostivost
    * zlo = chudoba srdce

    Aby se zjevil,obracejte se dovnitř tímto způsobem:
    „Otče náš,který jsi uvnitř mysli ,
    posvěť se jméno tvé.
    Nechť přijde vláda tvá.
    Nechť zrodí se vůle tvá,
    jako uvnitř mysli ,
    tak i nahoře uvnitř nevědomí.
    Dej /nabídni/ nám nyní chléb náš pro tuto dobu;
    a odpusť nám rozmařilý a nezodpovědný život náš,
    jako i my jsme odpustili snášení důsledků našim.
    A nezpůsobuj uvnitř pokušení,
    ale osvoboď nás od chudoby srdce.“

  2. S Dr. Kašparů jsme měli ostrý i písemný spor, ale byl adresný a shledal jsem jeho opravdovost a rozumnost, a vážím si jej i přesto, že je člen Sisyfos a má částečně jiné názory. Pouze té organizace si nevážím pro její přístupy. Když někoho napadne (Mě za knihu „Falsifikace českých dějin, a ta je dosud bestselerem) tak adresátu nedá stejný prostor k obraně. Je holt americká, kde pravdu má ten s koltem! (Nebo penězi.)
   Mimochodem, neexistuje za 60 let činnosti v zaměstnání nebo autorství jediný článek, příspěvek nebo kniha, kterou jsem kdykoliv nepodepsal.Anonymní útočník je amorál od principu.Nepodepsané příspěvky by se neměly vůbec uveřejňovat! To by bylo ticho veliké!!!

   1. Pane Staňku,
    ten anonym z 12.2.2020 (9:14) jsem já. Klidně se k tomu hrdě hlásím. Ale zasáhl jsem Váš neuralgický bod a to Vaše celoživotní trauma se spolkem Sisyfos. A položil jste si někdy vůbec otázku, proč Vás to tak štve? Nemůžou mít v něčem pravdu? Ale na to se Vy ve své pýše nikdy nezeptáte.

    Mě to astrální cestování velmi zajímá a chtěl bych o tom zavést nějakou diskusi. Žel na mé dotazy nikdy neodpovíte a jenom se čertíte kvůli spolku Sisyfos.

    Tak se zeptám znovu, už asi po páté:
    Kde se v tom astrálním světě bere žena v krásných šatech, kaple, moře, tsunami – o kterých jste psal v jednom článku? Je to objektivní realita či subjektivní realita? Jelikož si po mimotělním zážitku celý proces pamatujete, musí v tom hrát významnou roli mozek. Jak budete ten astrální svět vnímat až mozek mít nebudete? A spoustu dalších otázek mě zajímá, ale vy umíte kolem sebe jenom prskat.

   2. Pane Staňku, píšete: – „To by bylo ticho veliké!!!“ – Myslíte, že to by byla ta Vaše správná: „Příští civilizace bude komunikativní“? – Zavřít každému hubu? Anonymita má své důvody a opodstatnění!

 2. Dobre spracované pane Staňku. Tentoraz bez pripomienok. Iba, že si neviem predstaviť nikoho, kto nám túto zmenu zrealizuje. – Politické strany? – Alebo dajaká iná moc?

  1. Zajímavé hodnocení. Pan Staněk asi nebude vědět odpověď a nebo věří v nějaký zázrak přerodu lidstva k lepšímu. Jako kdyby se na autosalonu objevil nádherný nový automobil KIA, ale to zásadní, motor neměl, tzn. nabídl komfort pro cestující, sedačky, vnitřní výbavu…..atd., ale auto by nemohlo jezdit. Stvořitel však poslal lidstvo na tuto zlořečenou zemi s tím, že v potu tváře bude dobývat svůj chléb. A protože „stvořil“ i svět duality, nabídl tím i to, že člověk usiluje o to, aby toho potu /nepříjemností/ bylo co nejméně. A s tím jde ruku v ruce ten aspekt na lidstvo jako na toužící po tom, aby se mělo co nejlépe, bez ohledu na jiné. A ti, co již blahobytu dosáhli, ti se ho dobrovolně nevzdají.

   Autor píše: „Každý je povinen vstoupit do politických a duchovních zápasů,…….“ S tím souhlasím, to je ten vnitřní přerod, boj s vášněmi mysli. A ještě píše, že je to o volbách – „Také: kdo se neúčastní voleb, již svou budoucnost prohrál.“

   A když už takto, tak doporučte, pane Staňku, koho volit. A bude to od Vás kompletní.

   1. Panu Vendovi. Odpověď znám, ale nejsem oprávněn o ní psát.Ani ovlivňovat svobodnou vůli voličů, nesl bych pak za ně karmu. Každý má volit podle svého uvážení, ovšem s tím, že i za činy toho, kterého zvolí, nese následky i on.

   2. Váš článek evokuje mnoho názorů a zcela jiných argumentů a myšlenek, než nabízíte Vy. Snad se k němu ještě vrátím.

    Píšete: „Každý má volit podle svého uvážení, ovšem s tím, že i za činy toho, kterého zvolí, nese následky i on.“

    S tím nesouhlasím. Zkuste se v této souvislosti zamyslet nad výrokem o stromu a ovoci – Matouš, kap. 7, verš 15 – 20.

  2. Panu Lojzovi, který nalezl, že Sisyfos je moje celoživotní trauma???Ten mi a knize udělal reklamu! Já jsem na vyznamenání S. hrdý, jsa tam s Gottem a Grofem. Do Sisyfos se strefuji proto, že to je ostuda vědy, které si vážím. Oni znají pravdu, proto z momentálně jinak myslících dělají blby? Lojzo, přiznejte se, jste jeden z nich!
   A ještě že umíte „vysvětlit“ mimotělní zážitky jiných!!! Bude to ten „Nedostatek kyslíku“!!!Ale zlomyslná otázka: U koho???
   Nerad o mimotělních zážitcích mluvím s těmi, co nemají „šajn“. Naopak se proživšími, to je něco úžasného.
   Panu Návštěvníkovi: cením si vašeho smyslu pro vtipnost: Vy jste z článku vyčetl, že chci každému zavřít hubu!!!Úžasná intuice! Blahopřeji stoupenci „demo bloku“.

 3. Pane Staňku, taky děkuji za tenhle článek. Je pozoruhodné, že se v poslední době čím dál tím víc objevují uvahy o změně společenského systému ve světě protože pozorují, že tenhle, který tady máme, nás vede do záhuby a nemá pro budoucnost žádné opodstatnění, ani řešení. Zkrátka – je to přežívající mrtvola! Hledá se cesta vpřed a myslí se na naše děti a naši mládež – v jakém světě to budou žít?
  Víme, co je špatné – ale nevíme jak to zlo odstranit a zavést to dobro. Staněk má pravdu v tom, že naše církev, která by měla mít mandát na otázky života – mlčí a věnuje se jenom tej dávnej minulosti – kde a co podle ní bylo… A náš etablišment? – Tomu záleží jenom na moci a nekontrolavatelné vládě nad světem… Taková je skutečnost!

  1. ad.: Víme, co je špatné – ale nevíme jak to zlo odstranit a zavést to dobro.

   To z principu nejde. O to se snaží akorát p. Staněk.

   1. Sisyfovi Lojzovi: víme, co je zlo. Pohyb mimo zákony, který přivozuje karmu jednotlivce i národu.
    Víme také, jak jej zničit. Chovat se myšlením a konáním v zákonech, tak nevznikne karma neboli hřích. Je to v článku napsáno, akorát ateisti „poroučí větru a dešti a přirozenosti, neb se považují za bohy. Tedy intenzivním poznáváním a dodržováním zákonů hmotných a nehmotných nastane „království boží ve hmotnosti.

   2. Pane Staněk,
    děláte tu ze sebe úplného pitomce. Naštěstí úroveň těchto stánek je podstatně vyšší než na Agape, takže vidíte, že jste tady moc se svými přitroublými názory neprorazil. Protože napsat něco takového

    ad.: Sisyfovi Lojzovi: víme, co je zlo. Pohyb mimo zákony, který přivozuje karmu jednotlivce i národu. Víme také, jak jej zničit.

    může opravdu akorát jen Bl.B.

    Žil byl kdysi pediatr Švejcar a ten celý život propagoval, že matky nemusí kojit, že stačí náhradní kravské mléko v podobě Sunaru. Na sklonku života někdy kolem 85 let řekl toto: „Vážení, celý život jsem se mýlil, nic nemůže nahradit kojení od matky.“

    Pane Staněk, já jsem se pro Vás kdysi snažil prodávat knihy, organizoval Vám přednášky aj. Proto mám k Vám určitý vztah. Celým svým útočením na Vás jsem Vás chtěl probudit a přimět k větě: „Vážení, celý život jsem se mýlil, zlo z tohoto světa nelze nikdy odstranit, protože je součástí Stvoření stvořeného Bohem.“

    Taková věta Vás mohla zachránit a mohl jste odejít z tohoto světa v klidu a se ctí. Mýlit se je lidské, ale jenom hlupák ve svém omylu setrvává.

    Mějte se hezky, už Vás nechám na pokoji.
    Milan Kučera

 4. Lojzo, z principu nejde odstranit to „zlo“ které se projevuje ve stvořeném světě společně s „dobrem“ (JIN a JANG), ale to zlo v lidech, které jim údajně „nainstaloval“ samotný Satan a který nutí lidi konat proti Boží lásce, by přece odstranit mělo jít, nebo se mýlím?
  Prosím o Vaše vysvětlení…

  1. Návštěvníku, bez zla by neexistovalo ani dobro a naopak. Z toho vyplývá, že čím více zla se projevuje tím více to vyvolává projevy protipólu, tedy dobro, třeba ve vzedmutí vlny solidarity a pomoci po záplavách, válce, v médiích zveřejněném případu něčí obzvláště těžké situace atp. Satan a jeho projevy jsou přirozenou součástí přítomnosti vědomí (Boha) v této realitě – ve hmotě. Bez projeveného neustálého houpání mezi protiklady by neexistoval tento projevený svět, tato realita.
   Vše co pro naše smysly existuje- projevuje se,jde vnímat pouze díky existenci i úplného opaku a široké škále mezi dvěma krajními polohami.

 5. V první části ještě v loňském roce jste přistoupil k vlastní odpovědi po smyslu bytí člověka a civilizace:

  1.Smyslem života ducha člověka v hmotném světě (na zemi) je rozvinutí všech typů poznání stvoření. Poznáním díla Tvořitele se přibližujeme poznání Tvůrce samého!
  Tedy životem na zemi máme poznávat hmotné stvoření rozumem neboli vědou, jemnohmotné stvoření citovým poznáním duší všeho živého a poznáním duchovním poznat přítomnost Boha jako hybatele všeho existujícího.

  Neuplynuly ani tři měsíce od Vašeho prvního článku a v tomto druhém pokračování jste uvedl otázku a hned si na ni odpověděl: „Jak tedy přivést masu lidí k poznání jejich smyslu života? Bohužel už jen revolucí! Tj. odstraněním od moci vládnoucí a hypnotizující satanisty.“

  TO JE VELKÝ PŘEROD!! Vidím ale, že rozlišujete. V novějším článku jde o masu lidí, v tom prvním o smyslu bytí člověka / je tam ale i civilizace a to je již masa lidi ?!/
  Myslím si, a nejsem tady asi sám, že reforma člověka, jeho přeměna či jak to nazvat, je vždy ryze individuální záležitost. Ano, může být vzor, ten vzor, lidský ideál získá obdivovatele a následovníky, ale reforma světa musí začít z nitra jednotlivého člověka. ( znáte? chceš-li změnit svět, změň sám sebe ) Aby to bylo úspěšné, musí docházet k přímému kontaktu lidské bytosti s božstvím, s tím, co je uvnitř. A především, odstavit z rozhodovacích procesů chtíče, chtivost, hněv, lpění a ego a za těmito vášněmi mysli desítky dalších se skrývajících negativních vlastností.

  Někdo tu docela trapně vzpomíná údajnou Vendovu instalaci zla Satanem. To od něj nikdy nezaznělo. Naopak, Venda tu v diskuzi nahoře již odkázal na I.Mojžíšovu Genesis a kdo si chce vyhledat tak zjistí v Bibli, že člověk poznal dobro a zlo již v samém počátku.

  Pane doktore Staňku, překvapil jste mě svoji poslední větou – „kdo se neúčastní voleb, již svou budoucnost prohrál“. To je nesmysl. Bohu je u zádele, jestli to „císařovo“ rozhodne člověk pro Babiše, Kalouska, KSČM či nějakého piráta. To jsou z hlediska věčnosti nepodstatné věci. Prohrát budoucnost je tvrdá věta. Člověk tu má svůj osud, svou karmu a co může prohrát je to, že svůj život promarní a místo aby karmu vyčistil, ještě si přidává do nového osudu další hříchy.

  jak tu kdysi psal Venda, a musím se s tím ztotožnit, tento svět není místem pro nějaký Ráj na Zemi. Ne, je to tu vězení, zkouška duše, té podstaty života. Jedině v tomto životě zde lze „nastoupit“ cestu návratu k Bohu.

  Pěkný večer.

  Alois

  1. Pane doktore Staňku, překvapil jste mě svoji poslední větou – „kdo se neúčastní voleb, již svou budoucnost prohrál“. To je nesmysl. Bohu je u zádele, jestli to „císařovo“ rozhodne člověk pro Babiše, Kalouska, KSČM či nějakého piráta. To jsou z hlediska věčnosti nepodstatné věci. Prohrát budoucnost je tvrdá věta. Člověk tu má svůj osud, svou karmu a co může prohrát je to, že svůj život promarní a místo aby karmu vyčistil, ještě si přidává do nového osudu další hříchy.Panu Aloisovi
   Takové legrační pochopení Boha, že by se zabýval volbami, mi nevkládejte. Já jsem Alfa a Omega znamená, že jako Prozřetelnost sama stvořil všechny důsledky rozhodnutí člověka, i ve volbách.Neboli člověk si dělá budoucnost i trest činěním v rámci zákonů věčnosti.

   1. ad/ „Takové legrační pochopení Boha, že by se zabýval volbami, mi nevkládejte.“

    Pane doktore, já jsem Vám přece napsal, že Bůh se volbami nezabývá. Asi jste nepochopil to, že podle mě to má Bůh u zádele. Tedy nezabývá se nimi. A Vy si klidně napíšete – že by se zabýval volbami mi nevkládejte. Jak řekl Ježíš o té minci s vyobrazením pozemského císaře. Volby jsou císařův výmysl, tedy ryze pozemská záležitost lidí v boji o moc. Bůh nechce, abychom mu dávali výsledek voleb. Nebo snad ano? Bůh chce přece něco jiného.

  1. ad. Honza13.2.2020 (19:54)
   “ → Pane Staněk, děláte tu ze sebe úplného pitomce.

   :-))))))))))))

   Loď bláznů hadr → https://cs.wikipedia.org/wiki/Lo%C4%8F_bl%C3%A1zn%C5%AF

   Naprosto přesně napsáno. Posledních několik desítek hodin jsem tu nebyla a když vidím, co jsou někteří z nás schopni napsat, i mé případné pokrytectví je proti tomu hadra,
   nuže tak si dovolím říci, že pár z nás, včetně pana Staňka by raději dalo přednost oné lodi. I když ani to není nutné, za blázny jsme považováni. Tedy zajisté včetně Vás.
   Jak já su Vám Ti ráda, že existují blázni jak zde, tak i u Vidláka :-)

 6. Dva poslední příspěvky a autora – spisovatele – léčitele….. J.Staňka – už tu asi neuvidíme.

  pane Staňku, ještě jsem chtěl poprosit. Asi jste k tématu příští civilizace napsal dva články. Předchozí a toto pokračování. Co na konci, za Vaším podpisem značí čísla 7., 8. a 9. ? Číslovky s tečkou, pořadí snad dalších článků ?

  Díky.

  Mám ještě k Vám něco seriozně rozepsáno, ale když vidím to od pana Kučeru a Honzu, tak to již asi nepošlu, protože bych se diskuze asi nedočkal. Listoval jsem si ve Vaší knize „Spontánní úvahy….“ a něco mě tam zaujalo.

  Václav Žáček

  1. Ano, předpokládám další články. První na téma: Co je Pravda? Doufám, že mě ti se do jednotlivých vět strefují předejdou a napíší na úrovni, co je Pravda. A nebudou čekat až na můj článek, aby se pak strefovali.
   Poznámka: článek zde je vždy předběžný, než jej upravím pro Fénix přihlédnu k námitkám oblíbených útočníků zde. Někdy bývají pravdivé, často jde o moje nedokonalé vyjádření. Za faktické kritické výtky jsem vděčný.

   1. Co je to pravda?
    1. Je to to, co chtějí všichni při nějakém tom sporu mít.
    2. Kromě vědomé lži je všechno osobní pravda.
    3.Je bezpočet osobních pravd na základě osobních úhlů pohledu. Pak je tu méně pravd na kterých se shodne nějaký menší či větší počet lidí, a pak už je jenom Bůh, kterého nevystihne ani označení nejvyšší pravda.

   2. dovolím si tedy jen v náznacích 2 poznámečky:
    1* občas hovořím s lidmi, kteří prošli mimotělními prožitky. Včera jsem se takto dověděla o dvou prožitcích jednoho člověka. Proč jsem je vzala za bernou minci? Protože jsem sama mnohým prošla, případně se tyto prožitky velmi podobaly prožitkům dalších lidí, i mého vlastního.
    2* někteří lidé velmi chválí Jana Wericha. Nic proti němu. Ale občas sklouzl k přehrávání. A to není třeba. Ani na vteřinku. Tož opatrně.
    Sama také sklouznu, či vyskočím prudce jak hračka z krabičky…

 7. Pane Staňku, už sa na to Vaše ďaľšie vydanie témy „Co je pravda?“ teším. Je známe, že „pravdu“ vždy píšu víťazi a tak na ňu jestvuje vždy niekoľko alternatív. Ja som v posledný čas obdržal jednu zaujímavú knihu vydanú „Priateľmi prezidenta Tisu“ v r. 1998 vo vydavateľstve REPRINT s r.o. v Seredi s názvom „Vojnový zločinec, alebo svätec“, čo sú výpovede svedkov, ktorí ho poznali, – Svedectvá pravdy, kde sa tá pravda o Tisovi popisuje inak, ako ju popisuje tá naša oficiálna historiografia. Je potom na každom čitateľovi, čomu bude veriť a komu nie… Veď aj Ježiša odsúdili a popravili ako zločinca aj keď vieme, že bol nevinný a bol to náš Spasiteľ!!!
  „Kto za pravdu horí?!?“

  1. → Pane Staňku, už sa na to Vaše ďaľšie vydanie témy „Co je pravda?“ teším.

   Já taky, Degone..:-) Pravda, to je téma, na který si vylámaly zuby celý generace. Pan Staněk nebude dozajista ani první, ani poslední.

  2. Pane Degon, netěšte se a napište svoje vnímání pravdy. Určitě to bude bestseler pro zdejší ateisty, při názoru, že „pravdu píší vítězové“. Vzal jste to zřejmě ze zápisu na kameni ze zaniklých civilizací. Nebo z dějin psaných v současnosti? Proč myslíte, že vznikla kniha „Falsifikace českých dějin“ a vzbudila takovou zuřivost, že muselo zasednout „plénum Sisyfos, kde ji četli 2 lidé(Třeštík, Grygar) a odhlasovalo mě za blba? Odkud ta zuřivost, když se něco „látne“? Bezvýznamným nepolitickým důchodcem? Nic vás nenapadá?

  3. Degon – 14.02.2020 15:29
   ad.Veď aj Ježiša odsúdili a popravili ako zločinca aj keď vieme, že bol nevinný a bol to náš Spasiteľ!!!
   ——————–
   Chápu,že tisíckrát opakovaná lež se stává mnohým pravdou,ale toto je lež.
   V evangeliích,tedy svědectvích se píše o něčem jiném.O ukřižování na kříži
   už vůbec ne! Ono všechno je jinak.

   Pověsím-li na vánoční strom/strom života/ ozdobu,je to snad zločin?
   A je-li tou ozdobou vlastní zkušenost,která může pomoci dalším k osvobození,
   je snad na místě ji litovat?

   13 » Pojď dovnitř /zmenši se/ z vězení úzkou bránou/portálem/ ; protože široká a prostorná je cesta/způsob/,co vede/řídí/uvnitř k podrobení/převrácení,podmanění,
   svržení dolů,dolů otočení/,a hojně je těch,co přicházejí z ní;

   14 zatímco úzká/těsná/ je brána/portál,dveře,otvor/ a úzký prostor cesty/způsobu/,
   co vede/řídí/ uvnitř života/duše/, a pár je těch,co naleznou ji.

 8. Anonym 2 14.2.2020 (15:25)

  Váš, a patrně „osobní“ terminus technicus s názvem „osobní pravda“, mě spolehlivě ujistil, že nemáte nejmenší ánung když se řekne: PRAVDA.

 9. → Co je to pravda? 1. Je to to, co chtějí všichni při nějakém tom sporu mít. 2. Kromě vědomé lži je všechno osobní pravda. 3.Je bezpočet osobních pravd na základě osobních úhlů pohledu. Pak je tu méně pravd na kterých se shodne nějaký menší či větší počet lidí, a pak už je jenom Bůh, kterého nevystihne ani označení nejvyšší pravda.

  _________________

  Takouhle snůšku blbosti, blbostí a stupitid, jsem už teda hóódně dlouho nečet. Kdepak to učej, milej pane?

 10. Pane Honza, já nemám osobní anung, když se řekne Pravda. Vy ano a jakého jste charakteru, když to ostatním neprozradíte popsáním. Čekáte, až co napíši, abyste pak bodal do vytržených úseků, Jako ve všech vašich příspěvcích k mým názorům. A čtenářům otázka: Proč to tak zuřivě činí ten Honza, Lojza a spol. Napovím. Moje články přináší netypické nedavové pohledy, jejichž smysl je, naučit lidi myslet samostatně a jiným osobní pravdu přát. Tu velkou poznají 40 dní po smrti těla.

  1. → Napovím. Moje články přináší netypické nedavové pohledy, jejichž smysl je, naučit lidi myslet samostatně a jiným osobní pravdu přát.

   No fajn, bezva, a hlavně se pochvalte.:-))) Taky napovím: sebechvála smrdí.
   „Osobní pravda“, bóóóže můj, co to je zase za zdegenerovaný myšlení, slovní spojení a sr..ku?

   …mým úkolem není hlásat správnou ideu, ale podpalovat závoje iluzí. Správné ideje přijdou samy, až závoje dohoří. Tak jako kopce v krajině získávají obrysy, jakmile noc ustoupí vlahému jitru.“ (Jan Stern)

   Tady a teď a nemusí nikdo na nic čekat…

 11. Pane Staňku, já na Vás neútočím, ako to robia tí „iní“ – napr. z toho spolku Sisyfos. Tú Vašu knihu som nečítal a tak sa k nej nemôžem vyjadrovať. Vašich postrehov pravdy si vážim a rešpektujem ich ako „Vašu pravdu“. Každý človek na svete má takúto svoju pravdu, ktorá sa pochopiteľne odlišuje od tých právd iných ľudí. Tú „historickú pravdu“, ktorá sa vyučuje v školách a prezentuje aj verejnosti myslím, že právom považujem za „pravdu víťazov“ a teda tých, ktorí disponujú aj mocou a peniazmi. No a potom je tu aj tá „Pravda porazených a potláčaných“, ako napr. tá „Pravda Ježišova“, ktorú si však tiež vykladajú tí mocní svojím vlastným spôsobom, ako im to vyhovuje.
  Ja za skutočnú PRAVDU považujem iba tú, ktorá sa k nám dostáva prostredníctvom mystického zjavenia jednotlivcom, ktorú si však netreba mýliť, alebo zamieňať za psychické halucinácie „osvietených jednotlivcov“, ktorých je vo svete neúrekom – teda mnoho. No a potom je tu ešte tá PRAVDA Božia, ktorú nedokáže prijať, ani spoznať žiadny tvor, ani na nebi, ani na zemi.
  Dúfam, že som na žiadnu inú „pravdu“ nezabudol…

  1. Pane Degon, máte pravdu a já ji respektuji. Já za Pravdu považuji to, co zbyde, až slunce za fyziky vypočítanou dobu při své přeměně v bílého trpaslíka odpaří zeměkouli a všechny pomníky a slavné.

 12. Pane Staňku, škoda, že sa tej Pravdy „co zbyde, až slunce za fyziky vypočítanou dobu při své přeměně v bílého trpaslíka odpaří zeměkouli a všechny pomníky a slavné“ už asi nedožijeme a tak ju nebudeme môcť posúdiť a skritizovať. Ja si s kritikou však dočkám na ten Váš ďalší diel o tom „Co je Pravda?“, ktorý by nemal trvať tak dlho, ako ona premena nášho slnka na bieleho trpaslíka…
  Pekný a požehnaný „jarný deň“ želám!

 13. Degon-15.2.2020 (10:01)
  ad.PRAVDA Božia, ktorú nedokáže prijať, ani spoznať žiadny tvor, ani na nebi, ani na zemi
  ————
  To je lež! Jen „slepý“,pouze duchovně „slepý“ ji nezná a nedokáže rozlišit.

  Tak,jako i malé dítě dokáže rozeznat člověka,který vidí od slepého,
  dokáže rozlišit duchovně „vidoucí“ jiného „vidoucího“ od duchovně „slepých“.
  Pro jejich omezení je dokáže snadno rozlišit.

  Tak se to má i s pravdou a Pravdou.Ten kdo je z Pravdy,snadno rozliší
  toho,kdo ji nezná.Pro jeho omezení dokáže „vidoucí“ rozlišit,kdo v Pravdě
  žije a kdo je „mrtev“ skrze lež.

 14. → Ten kdo je z Pravdy,snadno rozliší toho,kdo ji nezná.

  Dovolím si pouze doplnit kontext: „Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

 15. Hviezdička strieľate vedľa a myslíte, že triafate cieľ. Už v minulosti som Vám napísal, že ten Váš boh nie je tým istým Bohom, ktorého uznávam ja. Ja neviem nič o tom Vašom božstvu, ktoré má byť údajne ženského rodu a preto ho nekomentujem a podobne by ste mala konať aj Vy s tým Bohom, ktorého si ctím a uznávam ja. Ten pojem „Boh“ má vo svete množstvo mien a podôb podľa úrovne toho ktorého človeka, alebo jeho viery. Je neslušné a nehorázne ich dehonestovať, ako to robíte Vy. Okrem toho ja som nepoužil termím „kto je z pravdy“ na ktorý tak útočíte, ale „PRAVDA Božia“ čo je niečo celkom iného. Ako lingvistička by ste to mala dokázať odlišovať.

   1. Alois – 16.2.2020 (14:29)
    ad.Jehovisté to mají trochu jinak.
    ———
    To,že sám sebe považuješ za jehovistu ti neberu.Je to jen známka toho,
    že jsi sám vnitřně rozdělen.
    Na základě vlastní zkušenosti,díky Otci,dokáži rozlišit,kdo má přímé vědomé spojení se Zdrojem,má tedy vír,tzv.věřícího,od toho,kdo jej zatím ještě nemá,je tedy bez tohoto
    spojení,bez víru/proudu/,tzv.bezvěrcem nebo-li nevěřícím.A je jedno jestli se ten bezvěrec považuje za křesťana,muslima,jehovistu,budhistu,či kohokoliv jiného.
    Vnitřně je rozdělen,protože je uvnitř od spojení se Zdrojem odpojen.

    Tedy nerozděluj,ale spojuj,jinak budeš odpojen ještě dlouho.

    22 Mnozí mi řeknou v ten čas: “ Pastýři,ochránce , neviděli jsme/nebyli si vědomi/ uvnitř volání tvého,a nespojili jsme rozdělené uvnitř voláním tvým,a nekonali jsme hojnost zdroje práce uvnitř volání tvého.
    23 A přesto v ten čas přiznám uvnitř toto: „Nikdy jsem vás nepotkal,opusťte zemi mou,pracovníci bezpráví.“

    * volání -> spojení ->Slovo,Zvuk
    * setkání->symbol trvalého přátelství,ta nejkrásnější se odehrávají mezi citovou a duchovní rovinou
    * nepotkal -> nespojil v trvalém přátelství
    * opusťte zemi mou-> opusťte vědomí mé
    * pracovníci bezpráví-> vyvolávači zla,tedy zášti,nenávisti,závisti-> sebelítosti
    * nepotkal -> neuzavřel trvalé přátelství->setkání->symbol trvalého přátelství

  1. Degon – 16.02.2020 9:20

   Ta Pravda Boží je můj Domov uvnitř Ducha Božího a tím Duchem je Božský Otec.
   Ta Pravda je můj „pevný bod spojení“.
   A ty s tím nic neuděláš.

   O Otci i Matce se píše nejen ve Starém a Novém Zákoně,ale ve všech Písmech světa.

   Já mluvím a píšu o Živém Bohu,o své zkušenosti cesty přímé a úzké.
   Ty o svých představách a domněnkách,cestě široké a prostorné,co přivodí ti pád.

   ad.ad.Je neslušné a nehorázne ich dehonestovať, ako to robíte Vy.

   Pokrytecká maska je tvůj problém,nakolik neznáš sám sebe vpravdě.Pak vynášíš
   soudy ze sebelítosti.Kdybys jen viděl,jak neslušně dehonestuješ sám sebe.

 16. Degone,
  dovolím si poznámku.
  Včera jsem byla v planetáriu v Brně, kde promítali film „Příběh nekonečných poutníků: Voyager“. Pro poruchu nikoliv v 3D, „pouze v 2D. Jedna chvilka tam promítnutá mi stačila, abych si vybavila vzpomínku, kdy jsem se kdysi svým vědomím ocitla tamtéž. Ale tehdy se mi z toho točila hlava, nevěděla jsem, co se děje, a tak jsem se velmi rychle vrátila zpět. A včera to probíhalo na plátně. Takže nikoliv mé fantasmagorie, ale potvrzená skutečnost.
  Totiž v každé námi, nebo nám sdělované prožívané skutečnosti mohou být okamžiky, které naznačí, že se jedná o chybu, nebo třeba jen přehrávání toho, co našemu vědomí, poznatkům skutečnosti neodpovídá, tedy nám není vlastní a není k našemu prospěchu to přijmout.
  Pak je třeba od toho odejít, případně říci: „To nepřijímám, to není pro mne, to neberu,…“
  Zdravím a přeji hezkou neděli. Z.

 17. Matka, ďakujem za reakciu, ale bohužiaľ ste tam iba v obrysoch spomenula niečo z tej vízie a tak sa k tomu nedokážem vyjadriť. Nie všetko, čo k nám prichádza sa týka nás samotných a preto nemusíme k tomu zaujímať žiadny postoj. A takých vízií je prevážna väčšina. Svet je veľký a nie sme v ňom iba my, ale žijeme v spoločenstve, ktoré musíme rešpektovať také, aké je. Aj ja Vám želám peknú nedeľu.

  1. Degone 16.2.2020 (16:24),
   Ano, vize mohou být různé. Ta, o které jsem psala (možná již i dříve), se netýkala lidí. Byla to má první vize a netuším, jakou cestou, proč, jestli to bylo vázáno místem, kde jsem stála, atd. atd., ke mě přišla. Byli se mnou 2 přátelé a ti se neocitli tam, kde já. Snad to ani nepostřehli, že jsem na pár chvilek jinde.
   Kde? Bylo to stejné, jak když v tom včerejším filmu ukazovali zrychleně cestu voyageru, na pozadí s hvězdami.
   Ale zatím co v tom filmu letěl voyager vpřed, to znamená hvězdy jako by míjel, já nikoliv, já letěla svým vědomím (Nebo jak vlastně? Netuším.) zpět, to znamená, hvězdy míjely mne. Závratně rychlý let…. Trvalo mi dlouho, než jsem přijala, že se mi něco takového mohlo stát a včera při tom filmu jsem měla naprosto totožný pocit, že se jedná o něco stejného…
   A jestli to byla jen má fantazie? Netuším ani to. Vícekrát se to neopakovalo, ale stejný pocit mívám, když jdu občas večer sama po ulici a kdy je velmi jasná obloha a všude září plno světel na obloze,… a já to neodmítám :-)

 18. Bůh je neoddiskutovatelným Bohem. To znamená, že může vše, co chce.
  A prioritou je mu svobodná vůle lidí – proto je Bůh každému člověku tím, čím kdo chce, aby mu byl.
  Proto umožňuje každému člověku (přes rozum, dogmata, fanatismus, vize, nepochopení atd.), ať Bohu stvoří masku pro „svého Boha“.
  Samozřejmě, že Bůh s maskami pracuje na nižších úrovních, než Nejvyšší a dokud člověk na masce trvá, k Nejvyššímu nepřijde.

  A víte, jak okamžitě poznáte, že člověk chodí s Nejvyšším?
  Takový člověk nikoho neuráží, nezesměšňuje, ani neponižuje (neboť opak je mu žinantní).
  A miluje Boha nade vše a bližního, jako sebe sama (a ví proč).
  Jedině to je Pravda, která osvobozuje.

  Ostatní pravdy o Bohu s maskami člověka různě křiví, pudí k agresi a vedou k falešným cílům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference