mapa stránek || vyhledávání

Proč je symbolem spásy v křesťanství umučené tělo Kristovo?

ukrizovaniPředložená nelogičnost je jednou z dalších otázek kladených křesťanům. Lidem žijícím jen přítomností a tělesností se zdá být zcela nepochopitelná. Abychom se ke skrytému smyslu mohli dostat, je nutné nejprve odhalit prvotní dilema dělící myšlení lidí. Tím je odpověď na otázku, proč vlastně existuje člověk jako bytost od všech ostatních zvířat se odlišujících?

Jedna skupina žijících lidí, označujících se za „stoupence možnosti rozumového řešení všeho“, totiž tvrdí, že člověk je nahodile „vývojem“ vzniklý konglomerát hmotných částic s časově omezenou dobou existence. Po uplynutí určité doby nastává to, čemu říkáme smrt těla člověka. Zúčastněné částice toho, co se nazývalo člověkem, se opět rozpadnou. Obvykle v hmotnou hnijící změť biologických komponent. Existence podstaty toho, co bylo jedincem člověka, tak navždy zaniká. Jako je to u bytostí zvířat.

Druhá skupina lidí, těch, kteří vnímají i nehmotný rozměr reality, v oponentuře k výše zmíněným tvrdí, že podstatou člověka je nehmotný druh energie. Ten nazývá duchem. Tato podstata člověka po jeho hmotného smrti těla z něj vychází a existuje jinde a jinak. A dále se názory zmíněných na osud takového ducha dělí. Jedni říkají, že si tento duch najde jiné tělo, nebo je mu „přiděleno“. A v něm pokračuje v životě v pozemské dimenzi „pod jinou značkou“. (Reinkarnace.) Druzí tvrdí, dokonce i formou církevních dogmat, že po skončení života původního „přiděleného“ těla je tento duch povolán k odpovědnosti za způsob jeho používání! Ke Tvůrci a Pánu života. Neboli je povolán k posouzení svých činů na zemi z hlediska věčnosti. A podle nich je neodvolatelně „zařazen“ do existujících nadzemských vibračních dimenzí. Nebe, peklo, ráj. V tomto druhém přístupu k bytosti člověk má dočasný pozemský lidský život a všechno konání v něm jasný nadčasový smysl.

Z tohoto závěru o nadčasovosti bytí člověka se pak zde na zemi mezi národy odvíjí celá řada filozofií a náboženství. Ta se tento smysl a záměr Stvořitele pokouší popsat, často dosti odlišně, a nastínit i správné návody k žití života. Všechna náboženství nepochybně nabádají lidi k postojům a jednáním, které jim mají zajistit, aby vyznění jejich života pro ně jako jednotlivce vyznělo optimálně z hlediska věčnosti. Aby obstáli před tváří Tvůrce života. Dávají svým stoupencům návody k jednání takové, aby očekávání svého Tvůrce vůči sobě nezmařili.

Jenže jak se má člověk „obyčejný“, zatížený každodenním bojem o přežití a uživení těla, v těch všech učeních a návodech k cestám do věčnosti vyznat? Zejména, když každý v teoriích záhrobí „učený“, ale také i „mocní“ v tomto světě, tvrdí něco jiného? A navíc tvrzené nemůže dokázat jinak, než hrozbami nebo pozemskou silou.

Z těchto důvodů „obyčejní“ lidé po staletí prosili Tvůrce života, aby jim poslal nějakého spolehlivého ukazatele správné cesty životem a k Bohu do věčnosti. Takovou cestu, která by byla srozumitelná i neučenému a použitelná ve všech životních situacích. Pro prohlédnutí složitosti počáteční situace pro inkarnaci takového posla božího si představte, že jen na naší zeměkouli bylo před 2. tisíci roky nejméně sto kultur a kultů, každý jiný. Některé kulty dokonce s takovými zvyky, při nichž byl z nedostatku potravy každý nepřítel i nesprávně věřící jednoduše sněden. (V Africe, Borneu, Americe.) Z toho je celkem pochopitelné, že takový vyslanec dimenze věčnosti, syn boží, měl a má šanci na úspěšné vejití jen do stupně civilizace od určitého stupně duchovní vyspělosti. Řekl bych, že taková civilizační úroveň se musí vyznačovat vírou v jediného Stvořitele vesmíru, (všude jsou přece stejné zákony,) ctít onoho Tvůrce světa relativně kultivovaně a mít pevně zafixované etické mezilidské normy chování. Těmito populací žitými podmínkami se v národě vytvoří duchovní „klima“, které je alespoň blízké vibraci ducha z božské sféry.

Po přehlédnutí situace na zemi před dvěma tisíciletími si myslím, že takové se vytvořilo v komunitě esejských židů. (Se střediskem v Kumránu.) Právě proto se tam tehdy narodil původně nenápadný člověk jménem Jošua. (Ježíš.) A od malička se začal podivně chovat. Vykládal bez předchozí učenosti („drze“) novým způsobem dosud za boží slovo považovaná, tudíž nenarušitelná písma. Hlásal do té doby neznámé teze o světě. Navíc uzdravoval nemocné jakousi silou vůle. A vůbec projevoval do té doby jen u proroků viděné „paranormální“ schopnosti. Není divu, že kam přišel, vyvolával pozdvižení mezi místním lidem. Jak si každý mohl až dodnes všimnout, kdo ve sféře jakéhokoliv mocného tohoto světa vyvolává jakýkoliv nepokoj mezi lidmi, odvádějící tyto od práce a předepsané víry, (jsou určeni ostatně jen na práci,) stane se terčem jeho zloby. I kdyby měla být záminka k „právnímu“ zásahu proti němu vymyšlena. (Názorně pozorovatelné i v současných médiích a „právních“ strukturách. Z koho je potřeba, udělají „světce“ nebo zločince!)

Právní zásah je nutný zejména tehdy, když lidi určené „jen na práci“ podněcuje k samostatnému myšlení!

Za těchto okolností bylo a je vyloučeno, aby skutečně nové duchovní zákony objasňující člověk unikl v tomto světě perzekuci a i zavraždění. A před každým takovým vyslancem božím vyvstane dilema: buď se přizpůsobí zákonům (vládcům) tohoto světa a zůstane na živu. Nebo zůstane věrným Pravdě, což není nic jiného, než vyzařovat vůli Boha Podstaty světa. Jinými slovy se v přeneseném slova smyslu stane „synem božím“. Ježíš zvolil právě následování Pravdy až do smrti. Tím, že vydržel držet se Pravdy až do okamžiku smrti na kříži, se stal Kristem.

Symbolem a ukazatelem správné a nejkratší cesty k Bohu Otci života.

Mnohé z průběhu jeho života je zapsané v tzv. evangeliích, neboli radostných zvěstech o možnosti vyjít z dočasnosti života do věčně trvajícího. Myslím si, že popsané tam je někdy více, někdy méně pochopené a zachycené. Právě pro četné nejasnosti a různosti výkladu evangelií o přímé cestě k Bohu tj. Pravdě, je nejjasnějším ukazatelem směru právě symbolika kříže. Dokonce každému člověku v jakékoliv pozemské pozici!

Protože kříž beze slov ukazuje správnost absolutní věrnosti Bohu.

Nyní je nutné pouze objasnit, kde objevit tu správnost ve věrnosti Bohu Otci života. A přitom je to snadné: S Bohem jednoho každého nás spojuje vlastní svědomí!!!

Ježíš vlastně beze slov, příkladem předvedl naplnění toho, co slovy hlásal. I to, že při cestě na druhou stranu života „nelze sloužit dvěma pánům – Bohu a světu!“ A myslím si, že každý už mohl pochopit, že zákony duchovní dimenze „království“ Boha a zákony přežití v hmotném světě jsou rozdílné! Toto dilema, čemu dát přednost, stojí před každým z nás! Před člověkem v jakékoliv pozemské pozici a není na to přesný recept! Nějaká „duchovní kuchařka“. Vždyť každý ví, že když dva dělají totéž, není to totéž! Dnes a denně pokouší každého z nás svět (jako Ježíše na poušti) nabídkou: pokloň se (přizpůsob se) zákonům tohoto světa a budeš se mít dobře! (Já vládce tohoto světa tě učiním pánem.) Ježíš na kříži stále připomíná: Pozor, jen dočasně! Cílem života člověka, který jednou skončí, není přece stát se „pánem dočasného“! Ale součástí věčného! A tam platí jiná pravidla! Pro toto připomínání je umučené tělo na kříži nepomíjející symbolikou dání přednosti zákonům věčnosti před zákony okamžitého prospěchu. Navíc beze slov! Memento morí! (Pamatuj na smrt!)

Ještě dodatek k zákonům věčnosti neboli duchovní dimenze. V životě se setkáváme s tím, že jsou často mateny neúmyslně i úmyslně. Jak je rozeznat? Jednoznačně! Tyto zákony nám spolehlivě umožňuje odcítit svědomí, řízené vírou v Boha! Právě svědomí každého člověka je takovým „okénkem“ do dimenze dokonalosti! Pro existenci svědomí se nikdo nemůže vymlouvat, že nevěděl. Realitou ovšem je, že existují pouze různě „otrlá“ svědomí. Takže dospíváme k závěru, že v životě jde právě o to vlastní svědomí zkvalitňovat. A v tomto úsilí nám pomáhá právě citová vazba k Ježíši Kristu. Tak se zdánlivě v rozporu s rozumem právě láska ke Kristu stává jednotlivcům i národům ukazatelem správného směru cesty životem. Nejen do dimenze věčnosti, ale i k obnovení poměrů na zemi, které by se přibližovaly ráji duchovnímu, dokonale Bohem stvořenému.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.8
hlasů: 12
Print Friendly, PDF & Email

100 komentářů

 1. anonymná, píšeš :

  …Tantrajóga pre muža obnovuje prameň mladosti u muža. Trénuje svaly potrebné pre močenie, pre udržanie erekcie, trénuje pohlavné tkanivo v panve a svojím účinkom ju prekrvuje a nabíja energiou.
  Mne sa zdáš nejaký známa figúra. Asi Ťa poznám z nejakej sexwebuálnej stránky. Nie si náhodou tá inkriminovaná ,,Olejová Mánička“ ?…

  Môžu Ťa ošahávať, ale k ,,vniku“ ani za svet, lebo dostaneš korbáčom po vajciach…

  Ten podrobný popis : …..Sťahovanie zvierača konečníka vyvoláva mierny tlak na prostatu podobne .. Ty musíš byť ,,TÁ“ skúsená, 65 ročná sexučiteľka z Náboženskej školy vestáliek z Rímskeho Colesea, kde si päť rokov praktikovala ako ,,chyžná“..

  No, keďže katolíci sa boja vagíny ako čert diabla, tieto triky s prostatou sú ukážkou toho, ako aj Panna dosiahne svoje aj cudzie vyvrcholenie a k tomu nemusí byť prítomná ani viera v Nanebevzatie, či predstava , keď adept vchádza do Nebeskej brány , po opustení tohoto Slzavého údolia…

  Nie že by tento odskok bol nejak rušivý, ale riešime tu nie ukájanie svojich telesných schránok, ktoré aj tak skončia v nejakej diere v  Zemeplacke , ale riešime ,TU“ radosť z toho, že naše ,,tobolky“ skončia ,,PO“ , v paneláku nášho Nebeského Taťuldu a budeme sa denno denne krmiť Nebeskou mannou, ktorú doteraz požierali len Mojžišoví pustovníci pri pochode okolo Arabského emirátu …

  Anonymná tri dni kefírové mlieko s macesom a stokrát napísať Protožidovské Desatoro a 50x samostatne tú časť ,kde sa spomína ,,nezosmilníš“, či tak nejako…

  Fuj tajbl, už sa sem napchávajú aj tie, ktoré si ,,zabudli vyčistiť lampy své“..

  A že vraj prečo ženy nemôžu mať dušu… No však to vidíte blahoslavení, čo tu s prostatou narobila ,,kňažka lásky“ s jednou banálnou poznámočkou.

  A už sa to ,,TU“ hemžilo Adamitmi ako u tých husitov, keď nehanebnice otrčili tie svoje zarastené ,,oné“……

  A Ty Zdenku, sa hanbi, skoro si sa tu ,,potento“ a my ostatní sme ešte stále jednou nohou v téme : Proč je symbolem spásy v křesťanství umučení……

  1. ad: ,,zabudli vyčistiť lampy své“..

   A co to znamená, Gilgamešova noho, ,,zabudli vyčistiť lampy své“.. Nezapomněly na nějaké tantrické cvičení vagíny?

  2. g.n. ja som „TÁ“ 95- ročná baba jaga z Kameňáku čo má doma v pivnici zamknutých niekoľko sudov modrej akvy benedicty na potenciu. Pred pivnicou sedí pes baskervilský aby sa k vode nedostali nepovolané osoby a nemohli ju zneužiť.Zo sexwebuálnej stránky ma nemôžeš poznať, tam chodia starí ženatí „ujovia“ a také čo si chcú svoje lampy čistiť za love. Lovu zdar !

  3. ad: A Ty Zdenku, sa hanbi, skoro si sa tu ,,potento“ a my ostatní sme ešte stále jednou nohou v téme : Proč je symbolem spásy v křesťanství umučení……

   Drahý příteli, vzal jsem si Tvé doporučení za své a úpěnlivě jsem se snažil stydět se…
   Věř, nevěř, jaksi to prostě nejde, zřejmě k tomu není důvod…:-)

   A – Proč je symbolem spásy v křesťanství umučené tělo Kristovo?

   Protože by lidičci na jeho poselství jednoduše zapomněli, tedy pokud by zemřel např. na sešlost věkem a v posteli…
   Nu, a bylo třeba vymyslet právě onen drastický způsob, i když mě osobně těší, že Ježíš ukřižován sice byl, ale na kříži nezemřel…

 2. Proč je symbolem spásy v křesťanství umučené tělo Kristovo?

  No, proč ne. Lidé si rádi vytváří možné i nemožné symboly všeho možného i nemožného.
  Na druhou stranu – je to úleva odložit tělo, nota bene ukřižováním?
  Tedy proč nebyly vyhlášeny za symbol ženy, nebo i muži upálení na hranicích? Aha, tam krev nevytekla, ale škvařila se a to nebylo pro vytvoření symbolu estetické utrpení, jako to na kříži.

  Pokud symbol spásy není vymyšlen, ale je skutečný – to je jiná otázka. Tím si musí člověk pro pochopení, či přijetí projít.

 3. anonymná, ak si tá inkriminovaná anonymná , dobre píšeš, keď píšeš:

  ….Zo sexwebuálnej stránky ma nemôžeš poznať, tam chodia starí ženatí „ujovia“ a také čo si chcú svoje lampy čistiť za love. Lovu zdar !

  A že vraj ženy, tie bytosti bez duše nemajú v sebe ani semeno humoru. To Cirkev kresťanská, podsekta katolícka ich takto ponižuje už dve tisíc rokov, lebo im Hospodin dal ,,medzi palce na nohách“, onú vagínu ..

  No povedzte papaláši náboženskí, môžu ony za to, že im to tam ,,vyrástlo?

  Určite nie a hovorím vám, je to gustióznejšie, ako ,,riť miništrantova“…

  A anonymná, to ,,vyčistiť lampy své“, to je podobenstvo pochádzajúce vraj od plodu neresti,medzi Protožidovskou Marienkou a Boha-Hospodina, ktorého si vymysleli tí kresťanskí stvoritelia Boha Hospodina II, teda od Ježišťoka.

  …Popros uja Gúglika a on Ti napovie…

  Len náznakovo aj pre Lojzíka : Lampy voľakedy svietili preto, že sa do nich vkladal olej a tento ,,ušný maz“ pri horení čmudil a zanášal čisté sklo lampičky.Veľa Ti napovie, že oné svetlo vychádzalo do priestoru ako svetlo ,,červené“. Červené, nie ako to Hospodinovo prvotné, ktoré bolo zmesou všetkých farieb ,vôní a chutí a preto mohlo byť podľa Svedkov Hospodinových skoro biele, prerušované tam – sem sírovožltým, či až zelenastým odtieňom, pripomínajúce ,,žabí sliz“, či to bol ,,žabí slíž“??…

  …..Teda tá ktorá si tento maz tam – sem neočistila , jej svetlo z lampičky bolo omnoho slabšie, skoro až neviditeľné, oproti ,,pannám“, ktoré si svoje lampičky pravidelne ,,leštili“, čiže vykonavali jeho ,,pravidelnú údržbu“ podľa Protožidovskej normy PŽN 1453240. Paz. 32.1 …

  ……Už Ti svitá, lebo ,,TO“ inkriminované Svetlo už má viac svetlónov, ako tmónov…

  1. g.n. dosť bolo rozkoše, začína sa život. Spirituálne a trošku aj v himalájštine vysvetlenie a moje pochopenie o pannách a lampách: Lampa- telo človeka. Panna – Šakti – energia a sila- ženský princíp, t.j. materská božia láska, ktorá nám dáva teplo a ochranu. Ženích – Šiva – Vedomie – mužský princíp, otcovská božia láska ktorá nám sprostredkováva vedomie a poznanie. Keď sa spojí Šiva a Šakti t.j. ženích a panna dochádza k mystickej svadbe. Olej ktorý treba prilievať a je potrebný je Láska .

 4. Lojzo, video
  https://www.youtube.com/watch?v=2d-u2LWacfU
  je prostě úděsné: hmota se skládá z neutrin, uvnitř je Slunce reaktor stejný jako uvnitř Země, Měsíc porodila Země, planety přeskakují na oběžných drahách, život na Zemi stvořili Marťani.
  Včera večer byl na Prima Zoom pořad BBC Jak funguje vesmír, možnosti vzniku života ve sluneční soustavě, srovnání s extrémními podmínkami na Zemi, včetně vnitřku hlubokých jeskyní. Takže kvalitní pořady v TV jsou.

  1. Samozřejmě, že to má své trhliny. Ale i mnohé vysvětluje:
   – již zmíněný Abraham a jeho 288 let. Co když se ta Země otáčela fakt rychleji?
   – brontosauři. Vezměte si, jaký by museli mít tlak krve při této gravitaci? Vždyť už žirafa má s tím problémy.
   – kontinenty, které do sebe přesně zapadají
   – malby kosmických raket ve starých jeskyních atd.

   1. Lojzo, pohyb kontinetů je doložen, hlavní příčina je rozlévání lávy v oceánských hřbech a roztahování oceánského dna
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontinent%C3%A1ln%C3%AD_drift
    Rotace Země byla rychlejší v časovém období miliardy let ( při vzniku Země snad 6 hodin). Rotace Země se zpomaluje díky Měsíci, ten se na úkor této energie vzdaluje ( 4 cm/rok) http://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/aktuality-ak/proc-se-zeme-vzdaluje-od-slunce.html
    „zvětšování vzdálenosti Měsíce od Země přibližně o 4 cm za rok a zpomalování zemské rotace o 0,000017 sekundy (o stejnou hodnotu se tedy za rok prodlouží délka dne).“
    Rotaci Země nepatrně ovlivní rozložení vody na Zemi ( tání ledovců..)
    Zvětšování Země, nárůst hmotnosti a gravitace v ruském videu je naprostý nesmysl ( jako všechno tam ostatní). Hmotnost nemůže růst sama od sebe, to odporuje zákonu zachování hmotnosti. Hmotnost Země roste nepatrně díly dopadu meteoritů a klesá díky ztrátě atmosféry. Každý den vletí do atmosféry Země velké množství meteoroidů – hmotnost tohoto materiálu dosahuje až několika set tun, průměr řekněme 60 t/den ( 6*10^4 kg/den, za l miliardu let jen 3,65*10^11 kg,), to je za rok 20 řádů menší jak hmotnost Země ( 6*10^24 kg). A za l miliardu let je to jen poměr 1:16 bilionům, gravitaci to vliv nemá prakticky žádný.
    Magnetické síly plynoucí z magnestismu Země jsou slabé na horniny, které magnetické nejsou, rozhodně nehýbají kontinety. Zemský magnetismus stačí na odtlačování RYCHLE se pohybujícíh částic slunečního větru, který by odvál část atmosféry. ( F = BQv, kde v je rychlost)
    Dinosauři vládli Zemi asi 130 milionů let a skončili po asteroidu nebo masivních výlevech lávy před 65 miliony let, gravitace byla stejná.

    1. Pardale,
     děkuji za vyčerpávající odpověď.
     Vygůglil jsem:
     Sami apatosauři byli o něco menší, ale i tak jich byl pořádný kousek. Dorůstali přes 25 metrů
     Při 25 metrech výšky by museli mít tlak krve 25 barů, nebo se pletu? Vydrží tento tlak nějaká cévka v mozku, když se chce napást či něco sežrat?

    2. Lojzo, ne, jen 2,5 baru. Já jsem našel, že nejvyšší dinosaurus měl 12 m, to ale není tak moc proti 6 m žirafy. Žirafa má v krčních tepnách nějaké záklopky pro předklon. 1 bar ~ 1 atmosféra ~ 101 325 Pa ~ 1 kg/cm2. Vodní sloupec 10 m odpovídá 1 atmosféře, tedy vytlačení do výšky 15 m odpovídá 1,5 atmosféry.
     Např. hodnota tlaku 120/80 mmHg znamená u člověka, že systolický tlak je 120 mmHg a diastolický tlak 80 mmHg.
     760 mmHg je normální tlak =101325 Pa, tedy asi 100 mmHg stačí u člověka na výšku 1,5 m. Pak pro 15 m odpovídá 1000 mmHg, to je 1 333 hPa = 1,33 atmosféry. Prostě horní tlak 120 mmHg = 16 000 Pa odpovídá době výšce savce jako vodního sloupce Váška v m dělená 10 bude tlak v atmosférách, 10 m výšky ~ 1 atmosféra).
     Cévka v mozku může prasknout, i když se dlouho v baru.

 5. Pardále, píšeš:

  ….Včera večer byl na Prima Zoom pořad BBC Jak funguje vesmír, možnosti vzniku života ve sluneční soustavě, srovnání s extrémními podmínkami na Zemi,..

  V tomto s Tebou musím súhlasiť, tá relácia bola bezva.

  A možnosti, ktoré má mesiac Saturnu , tá Európa, a jeho zamrznutá voda do hĺbky niekoľkých km to je niečo úžasné…

  To je v rozpore s reláciou na TV NOE, kde vystupoval neznámy ,,katólícky“ matematik. Tá relácia pôsobila chaoticky a tak znásilňovala vznik života len v rovine náboženskej, teda tú ,,nadprácu“ Hospodina – toho Nebeského Tajtrlíka,že to bolo až trápne..

  …. A také isté bolo aj pokračovanie , kde sa naznačovalo aj to, že tí ,,nablblí“ Ježiškoví misionári vedeli už pred dve tisíc rokmi, že bol Veľký tresk a kam smeruje vývoj Universa a ľudstva…

  Dokonca citoval aj niektorí pasáže z diela ,,Divného Janka“, ktoré určite písal kolektív neznámych autorov, určite pod vplyvom…

  Dokázal som to so sebazaprením dopozerať až do ,,happyendu“, ale som sa pod ťarchou tých hovadín, bludov a kecov celý ,,spotil“..

  Nuž asi som z nejakých divých vajec stvorený, a ani náhodou tam nebolo prítomné ani semiačko prachu z toho inkriminovaného Edenu…

  No čo už narobím, spásania v paneláku Nebeského Taťuldu sa nezúčastním a nebudem pojedať ani Jeho ,,nebeskú mannu“, za švitorenia anjelských krídiel…

  A tak som sa snažil. Kde som bol, všade som klopkal, hľadal , vypytoval som sa , ale kde nič tu nič…

 6. Tantra masérka . Môžeme sa zamyslieť nad tým prečo ľudia majú potrebu cestovať z ďaleka a zaplatiť si za jej služby častokrát tajne aby manželky nevedeli, za vypočutie ich problémov ? Asi preto že ich nemá kto vypočuť doma, nemá ich kto objať a pochopiť . Z manželov a partnerov tejto doby sa stali predmety. Snažia sa vlastniť jeden druhého. No vlastniť možno iba veci. Ako môžeme človeka premeniť na majetok ? Celá spoločnosť prežíva tak, že jedni chcú určovať, vládnuť , rozhodovať a manipulovať. Tí druhí sa podriaďujú a poslúchajú. Táto stratégia bola prenesená aj do rodiny, vzťahov…Manipulačná hra hrajúceho na píšťale a pokorne či nevedome tancujúceho. Kto nechce nad nikým zvíťaziť, nemôže byť ani nikým porazený. Jeho sloboda spočíva v tom, že na to aby bol šťastný , nemusí nad nikým zvíťaziť .

  1. protože energie je všude okolo dost a dost,
   tedy je volně přístupná všem
   a nenažranost, touha po moci, vládnutí, ovládání,… by nemusela lidmi vládnout.
   Jenže tato planeta dne a noci je postavena i na pudech, egu,… tedy touze ovládat,vítězit, porážet,…

 7. Proč je symbolem spásy v křesťanství umučené tělo Kristovo? Ježíš přinesl Slovo, byl zosobněným Slovem, které lidstvo arogantně strhlo k zemi, a na znak odmítnutí ho pohanělo a přibilo na kříž. Symboliku skutku, aby byla ještě více zjevná, ukazuje spodní svislé břevno, které se protáhlo zapíchlo do hmoty. Ukřižováním došlo ke dvěma zásadním následkům: k uvalení karmy na lidstvo a k roztrhání Úmluvy s Bohem. A konečně uchopení tohoto smrtícího nástroje jako symbolu spásy svítícího na cestu nevědomým ovcím, je vrchol pokrytectví. Kříž od Boha, Kříž Pravdy, je rovnoramenný a symbolizuje zdroj naší existence, jakož i velmi zjednodušeně řečeno obraz rovnováhy duchovního a hmotného. A symbol mrtvého těla Kristova nesmí být nic jiného než jen připomenutí ohavnosti, které lidstvo na Slově spáchalo. Tvrdit při tom, že zemřel na naše hříchy, abychom my se pohodlně nacpali do ráje, je lež. Neboť nikdo nemůže sejmout hříchy jiného než on sám. V tom se vyjevuje směr i samotný cíl této zbloudilé jednosměrné cesty!

  1. Tvrdit při tom, že zemřel na naše hříchy, abychom my se pohodlně nacpali do ráje, je lež.Pravda , na utrpení a odpúšťaní cez pravých „zákonných zástupcov “ Ježiša je založená celá RK cirkev. Za mierny úplatok ktorý každú nedelu, ešte lepšie každý deň hodí zblúdilá trpiaca ovečka do zvončeka jej cez farára bude odpustené v kamennej kopke v spovedelnici . Trpiaca nemyslia ovečka najlepšie poslúcha . Našou úlohou nie je trpieť, ale učiť sa a tvoriť.

 8. anonymná,

  ….to čo píšeš, je nie z tohoto Sveta, ale to sú poznatky zo sveta Briah, kde si Ty určite ešte nemohla ani len nakuknúť.Však vieš, nemáš Dušu a tak…

  Odkiaľ to máš. Ty si musela čítať ten tajný spis : Poučenie z krízového vývoja Sveta Acilit…

  Kristova noha, ako sa to dostalo až k Tebe ???

 9. Dobrý den. Vaše postuláty jsou pro mne velice inspirativní. Jsem veterinární technik. Dělal jsem léta policistu a žil jako atheista. Pak do auta, ve kterém jsem jel udeřil blesk a já jsem se od základu začal měnit a začal: Otevřel jsem si obchod se zvířaty a potřebami a začal jsem pátrat po tom, proč tu jsem. A tak jsem se dostal mezi lidi, kteří už na správné cestě byli. Tam jsem získal i duchovního učitele.Časem jsem si našel partnerku pro mou cestu. Jsme, řekl bych, teprve na začátku cesty, přesto, již jsme dospěli do bodu, kdy se domlouváme nonverbálně. S předchozím učitelem jsem byl spojen spíše přes své přátele. Nyní mám nutkavou potřebu. Prosím o Vaše vyjádření, zda by jste mohl být mým učitelem. Tedy zda chcete a zda můžete. Děkuji. S pozdravem Bohuslav

  1. @ – Prosím o Vaše vyjádření, zda by jste mohl být mým učitelem.

   Možná bude Venda volnej a svolnej.

 10. PRO PANA DR.STAňKA

  Promiňte, nevěděl jsem, že je to tu tak nastavené.Předchozí komentář byl pro pana Staňka.Bohuslav

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference