mapa stránek || vyhledávání

Slabikář duchovního života (2.)

Je dále nutné slabikovat v učebnici a snažit se o hledání pochopení významu slov a pojmů pro základní poučení? A hledat nutně například podle abecedy? A jako Adam, anděl, apokalypsa; B jako Bible, bohatství, Buddha; L jako Logos; M jako meditace; P jako peklo či Z jako zasvěcení… atd. Nějak na přeskáčku, podle momentální nálady? Tvůrci jakýchkoliv slabikářů propracují své dílo tak, aby se konečný efekt dostavil až po zvládnutí celé knihy. Těžko lze hodnotit kvalitu nádherné symfonie, její stavbu a harmonii, když se zaměříme jen na vnímání fagotů a tympánů, či bude i velmi zkreslené hodnocení úžasné sochy, když se soustředím jen na její materiál.

Ten z lidí, kdo se chystá vstoupit na cestu poznání sebe sama také brzy dojde ke zjištění, že vše má svoji posloupnost a vše do sebe postupně zapadá. Mělo by. Po dítěti, které se právě sotva naučilo číst, nebudeme přece chtít, aby objasnilo děj a složitost postav z nějakého románu Dostojevského. Po zvládnutí základů v rovině prvotní teorie se vždy postupně více a více přidává praxe. Opět v posloupnosti kroků, od věcí jednoduchých až k těm složitějším.

V první části jsem nastínil situaci, ve které žijeme, tedy úroveň světa kolem nás. Je to velké téma a čtenář si mohl uvědomit, jak významnou roli zde hraje lidská mysl. V souvislosti s ní jsem uvedl i nutnost získat rovnováhu ve svých činech, ale nutně i v myšlenkách, které jim předcházejí.

Ježíš Kristus učinil ve svém výkladu Zákona obrovskou zkratku; miluj Boha celým svým srdcem, myslí a duší a miluj bližní své tak, abys jim nečinil to, co bys nechtěl, aby oni činili tobě /volná citace/. Jestliže jsem se pokusil o to, aby si čtenář uvědomil svět kolem sebe a roli lidské mysli, která byla člověku dána, aby poznal dobro a zlo, tak pak je již na každém, aby s tím v každodenní praxi svého života nějak nakládal. Duše, která se poprvé inkarnuje do lidského těla, je silně překvapena novými možnostmi vlastního výběru toho, jak a o čem bude přemýšlet, pro jaké činy a skutky se rozhodne. Nejjednodušším kritériem je působení líbí – nelíbí. Velmi brzy však pozná, že i ten „vrchol“ stvoření, člověk, jednou zemře a odevzdá svoji propůjčenou tělesnou schránku zemi či plamenům ohně. A pro toto poznání je dobré si uvědomit hned na počátku další dva pojmy – spása a Spasitel. Pro to velké písmeno S mám jedno vysvětlení; skutečný Spasitel je pro člověka pravým pokladem, perlou, je tím, kdo byl seslán mezi lidi do této úrovně Nejvyšším s jedinečnou rolí.

Dnes proto hledání odpovědí na otázky – nabízí Spasitel spásu? Ano, jinak by jím nemohl být. Může existovat spása bez Spasitele? Ne, pokud si to někdo o něčem myslí, pak to není spása.

Od vzniku mnoha náboženství, od doby, kdy je přijali lidé v různých kulturách a civilizacích, dříve či později, ale i dnes, a to i přesto, že jsou jeho někteří vyznavači chudobní, vynakládají na stavbu a údržbu chrámů a kostelů značné prostředky a práci. Tam se pak podle kněží, ideologů jejich náboženství a různých dogmat scházejí, při různých rituálech, až s Bohem. Stoupenci většiny náboženství světa mají také tendenci prosazovat svůj názor, že jen jejich Spasitel byl skutečně seslán pro ně Bohem a všichni ostatní jsou falešní či dokonce méněcenní. Mystici oproti tomu zdůrazňují, že živí lidé by se měli učit od žijícího učitele. Evangelista Matouš to za budoucí křesťanské náboženství pojmenoval v kapitole a verši 7:15-16. /Pod rouchem beránčím jako draví vlci… A po ovoci poznáte je…/

Také by se mohlo zdát, že společným rysem všech náboženských přesvědčení bylo, a dokonce stále je, že zesnulý Spasitel, jako svatý muž je schopný i nadále pomáhat druhým. Podobně i mnohé kulty Egypta, Řecka a Říma vkládaly svojí víru do svatých mužů minulosti, kteří podobně jako Ježíš vedli životy plné zázraků a přetrpěli i tragickou smrt. Věřící lidé i v dnešní době jdou pro spásu či zázračnou pomoc tím, že konají poutě na různá svatá místa, ke kterým se vztahují až zázračné příběhy a jsou ochotni provádět i rozličné oběti, které dodatečně vymysleli „jen“ lidé.

Pevné místo pro pozemskou činnost Spasitele lze najít v mnoha naukách minulosti. Tak i v náboženství zoroastriánů, kde v Zend-Avestě Zarathuštra prorokuje, že panně z jeho semene se narodí Spasitel. Konkrétně na adresu tři mágů, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíšovi, říká již předem:

„Vy, moje děti, budete první poctěni tím, že uvidíte božskou osobu, která se objeví na tomto světě. Hvězda půjde před vámi a přivede vás na místo jeho narození; a když ho najdete, věnujte mu své dary a oběti, protože je skutečně vaším pánem a věčným králem.“

/Jen tak mimochodem, tyto mágy a jejich dary použil ve svém evangeliu pouze sestavitel Matouš./

Co však má skutečný Spasitel, čím disponuje, aby mohl nabídnout pro určité lidi pravou spásu? Je to třeba vědomí a spojení se se „Slovem“, které bylo na počátku u Boha a které si v určitém vybraném člověku /jeho tělesnosti/ vytváří osobní příbytek tohoto tzv. Ducha Svatého. Tento člověk je pak skutečným Mistrem, v pravdě Božským Synem. Požehnaní jsou ti, kteří prostřednictvím něho vše za života v těle pochopili a poznali tak sebe sama. V apokryfních a gnostických spisech je Ježíš – jako Spasitel – běžně ztotožňovaný se Slovem či Moudrostí. Tady cítím povinnost se vrátit k ujasnění, proč „MOUDROST“, ta, v ženském rodě, má v popisu jmen nejvyšších úrovní obrovskou důležitost:

„V semitských jazycích mají všechny předměty, věci…, svůj rod. V těchto jazycích je rod velmi důležitý. Hebrejské a aramejské výrazy pro Ducha Svatého a tvořivou Moudrost Boží /Slovo/, jsou ženského rodu. Na druhé straně, Bůh je mužského rodu. Proto je Bůh nazvaný Otcem a Jeho tvořivá Energie, ta, která dává život celému stvoření, je Matkou všech věcí. Ona je také, řečeno metaforou, čistá a panenská, protože rodí všechny věci bez jakéhokoliv cizího přičinění.“

Téměř dokonalý pohled nabízí manichejský žalmista, který vyzývá Spasitele. Co jiného si přeje, než spásu:

„Zachraň mě, ó, požehnaný Kriste, Spasiteli svatých duší. Vystoupím do nebes (vnitřních regionů) a zanechám tělo na zemi. Zvuky trubky, slyším je, volají mne na věčnost. Odhodím moje tělo na zemi, které bylo do země stvořené.“

I hudba nebeských sfér provází spasenou duši v jejím výstupu. Na tomto světě jsou učení, cesty či filosofie a náboženství zastoupeny v opravdu hojné míře – a „všechna vyprávějí“ své slovo. Lidé naslouchají… a ptají se – je to spása? v čem je? A když přijde ve vzácné chvilce prozření jako „jeden pravý Hlas“, „Ztělesněné Slovo“, tedy dokonalý Spasitel, učí o podstatě všech věcí, protože vše zná. Je tím, který zná oddělit zrno od plev a nabídnout za svého pozemského působení pro lidi právě žijící pravé učení.

Ale lidé Ho, kupodivu, pak často neposlouchají, nedůvěřují Mu, protože jsou v zajetí mysli, která je okouzlena možnostmi falešného poznání falešným duchem ve světě hmoty. A jsou ke své škodě ochotni, pro uspokojení svých smyslů, dál páchat různé hříchy, které je odvádí od dokonalé cesty Slova. Jediným únikem od břemena hříchu a následujícího nekonečného koloběhu narození a smrti je spása! Tu je nutné opět sdělit, že cesta k ní musí být nejdříve objasněna. Sdělenou pravdou její pravé podstaty. Není důležité používat k tomu žádné člověkem vymyšlené symboly. Vždyť spásu nabízel a neustále nabízí osvícený Spasitel. Být spasen znamená z mystického hlediska být zachráněný z říše rození se a smrti, z tohoto Satanova regionu, a být tak navrácený zpět k Bohu, do původního domova duše.

Není proto projevem spásy to známé /z evangelia Jana/… když mrtví slyší Hlas Syna Božího, a ti, co ho slyší, budou žít…? Jak prosté může být vysvětlení – mrtví jsou všichni ti, kteří žijí bez vědomí Ducha v lidském těle. V nevědomosti. Přijmou-li však učení a žijí podle něho, dostávají se na cestu spásy. Nebudou již nadále žít zde na zemi, jejich život, již bez lidského těla jako hmotného vězení, se bude odvíjet ve svobodném světě duchovních regionů.

Kdy se nachází člověk na cestě spásy? Snad již je to poslední otázka. Tehdy, když porazí v sobě „falešného ducha“, kterým je označováno ego. Falešný duch sráží člověka stále a stále do světa hmoty, k plnění nespočtu smyslových přání. Pak teprve, po přijetí ideálu Mistra, jeho učení, dostává se člověk k naplnění svého života.
 

Osvobození ducha z hmoty

Mnoho členů lidské rodiny dnes věří, že vše existující je jen hmota, že život vychází jen z ní. Ač je v různých stavech, skupenstvích, o různé hustotě, stále je to jen a jen hmota a různě popsaným dějem se v ní postupně /prý/ uskutečnil vznik až jejího vrcholu, vědomého života. V jeho široké škále rozmanitosti, a to za působení různých měnících se podmínek, teplot, tlaku, elektrického a magnetického působení, atmosféry, vody a s působením chemických procesů. Tito takto věřící lidé to mají jednoduché a o nějakém osvobozování se nemusejí vůbec přemýšlet. Sami se cítí hmotou, kolem sebe vidí hmotu, měnící se, přetvářející se. Jednou i oni jako hmota skončí a dostanou se do procesu zásadní změny, ale to již bez jakékoliv účasti při jejím vnímání.

Kdo však věří v Ducha, který byl „Na počátku“, a to proto, aby se stal prvotní příčinou procesu stvoření v celé rozmanitosti a s jeho hlavním posláním, kterým je jeho oživující, doslova tvořivý princip, ten se vnímáním světa dostává do roviny, kdy začne uvažovat o vzájemném působení ducha na pozdější hmotu, pro tento svět nevyhnutelným. Nabízí se zdánlivě jednoduchá otázka na existenci podmínky nezbytně nutné ke vzniku života – co je principem přitažlivosti? K odpovědi není nutné hledat žádný složitý zákon či teorii fyziky. Je to LÁSKA. A v tom smyslu, při uvědomění si všech souvztažností, vyplyne jeden axiom. Prvek lásky je obsažen již v atomu, v jeho jádru. Jaká síla drží hmotu pohromadě, ať se jedná o skalisko kdesi na Vysočině, vodstvo na planetě či celou planetu v její dráze – za vesmírné rotace a pohybu, a to i všech dalších soustav, galaxií ve zdánlivě nekonečném vesmíru? Odpověď již byla podána a zvýrazněna.

Dnešní „Slabikář“ nabídl tři významné pojmy – spása, Spasitel a Láska.
 

Václav Žáček /Venda/
Podle pramenů vědy o duši Sant Mat a z vlastního poznání jógy Slyšitelného životního proudu
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

234 komentářů

 1. Jestli chcete, já Vám tu karmu vyčistím.
  S pozdravem Viktor Čistič

  1. Karmu pro ohřev vody nemám.
   Jsme napojeni na centrální ohřev vody / i topení/.
   Díky

 2. Nevedomí sa chodia očisťovať do kostola , však je ľahšie niečo bezducho opakovať ako hladať v sebe. Tých druhých rýchlo onálepkujú ako bezbožníkov a hriešnikov.

 3. anonymná,píšeš:

  ……Nevedomí sa chodia očisťovať do kostola , však je ľahšie niečo bezducho opakovať ako hladať v sebe…

  No predstžav si! Jeden by takéto reálné slová ani ,,od bezdušovej“ ani nemohol očakávať a teraz je to tu , ,,čierne na bielom“…

  Kristova noho, kam to len spejeme….

 4. Ešte Viktorovi Čističovi, len toľko,

  že ON chudáčik nečistil ľudské karmy od hnusu a iných splodín života, ale on likvidoval telá tých, ktorí už boli na ceste ,,do života po živote“..

  Čiže on ich roztápal v kyseline ,,octovej“. Aj my tu v našej zapadlej gubernii sme mali mafiánov, ktorí likvidovali telesné schránky v ,,kyseline sírovodíkovej“.

  Ešte že túto ,,bagáge“ vraj pochytali…

  1. Vynikají prostor k zamyšlení nad karmou – tento holub něco posral = akce; reakce = nedala na sebe čekat a má svoji úrodu.

   Objasněno. Chválím anonyma.

   1. Tady je vidět, jak je karma nespravedlivá. Ten holub toho posral mnohem víc a vrátilo se mu to jen jednou. Asi mu tu karmu nějaký Mistr už pomohl spálit.

 5. Už tady 13 hodin nikdo nic neobjasnil? Už je „vsjo jásno“?

  1. Přestal fungovat systém příčina-následek. Příčina je objasněno, důsledek žádný. Ráno jsem si pomyslel, že jsem ještě mladík a důsledek taky žádný.

  1. Píseň pro citlivé slovanské duše – jen ji pochopit v celé šíři dla sovremennovo mira, da?
   Díky

   Doplním jen k diskuzi. Divím se až „nekonečné“ objasňovací práce Vendy pro Pardala i přesto, že Pardal tu dal jasně najevo, že tomu nevěří. To je jeho svobodná volba. A dodám za sebe, a nerozumí.

   Myslím, že by mohla být diskuze pod tímto článkem u konce. Mnoho podstatného z Vendova článku zůstalo bez povšimnut. Asi jim nebylo dáno.

   Na mne udělal dojem ten závěr článku :

   Osvobození ducha z hmoty / ! ! ! ! ! ! /

   Mnoho členů lidské rodiny dnes věří, že vše existující je jen hmota, že život vychází jen z ní. Ač je v různých stavech, skupenstvích, o různé hustotě, stále je to jen a jen hmota a různě popsaným dějem se v ní postupně /prý/ uskutečnil vznik až jejího vrcholu, vědomého života. V jeho široké škále rozmanitosti, a to za působení různých měnících se podmínek, teplot, tlaku, elektrického a magnetického působení, atmosféry, vody a s působením chemických procesů. Tito takto věřící lidé to mají jednoduché a o nějakém osvobozování se nemusejí vůbec přemýšlet. Sami se cítí hmotou, kolem sebe vidí hmotu, měnící se, přetvářející se. Jednou i oni jako hmota skončí a dostanou se do procesu zásadní změny, ale to již bez jakékoliv účasti při jejím vnímání.

   (tady doplním, že tací lidé to mají velmi jednoduché. Ti, kteří si myslí, že člověk je tělem – že shnije, že je spálen a basta /

   Kdo však věří v Ducha, který byl „Na počátku“, a to proto, aby se stal prvotní příčinou procesu stvoření v celé rozmanitosti a s jeho hlavním posláním, kterým je jeho oživující, doslova tvořivý princip, ten se vnímáním světa dostává do roviny, kdy začne uvažovat o vzájemném působení ducha na pozdější hmotu, pro tento svět nevyhnutelným. Nabízí se zdánlivě jednoduchá otázka na existenci podmínky nezbytně nutné ke vzniku života – co je principem přitažlivosti? K odpovědi není nutné hledat žádný složitý zákon či teorii fyziky. Je to LÁSKA. A v tom smyslu, při uvědomění si všech souvztažností, vyplyne jeden axiom. Prvek lásky je obsažen již v atomu, v jeho jádru. Jaká síla drží hmotu pohromadě, ať se jedná o skalisko kdesi na Vysočině, vodstvo na planetě či celou planetu v její dráze – za vesmírné rotace a pohybu, a to i všech dalších soustav, galaxií ve zdánlivě nekonečném vesmíru? Odpověď již byla podána a zvýrazněna.

   /jestliže materialisté to mají jednoduché, jak jsem uvedl, nemají to vůbec nikterak těžké ani duchovně zaměření lidé – je provází vědomí, a to je něco/

   1. ad.:Kdo však věří v Ducha
    Už jsem to tu psal: Kdo věří hovno ví!

    ad.:Prvek lásky je obsažen již v atomu, v jeho jádru. Jaká síla drží hmotu pohromadě,
    Pardale, dál už nehledej, atomy drží pohromadě láska.

    1. Lojzo, já tu úlohy lásky ve stavbě atomu chápu, když se tím řídí i takový atom, jemu to bylo mu to dáno a já jsem se s tím hodně nalopotil.
     Včera byl na Prima Zoom pozdě večer seriál Jak funguje vesmír ( z roku 2013).
     Hvězdy vznikly, pak planety s možností života, hvězdy vyhasnou za miliardy let, červení trpaslíci za bilion let, zbudou bílý trpaslíci, pak černí trpaslíci a rozpínající se vesmír chladne. Za ( myslím ) 10^37 let vesmír vychladne, pak za dobu nesmírnou ( delší počet let, než je počat atomů ve vesmíru) se rozplynou i atomy na záření.
     Rozplyne se i ten Mistr, co spaluje holubí karmu a bere energii z toho trusu jak to žádá zákon zachování energie. Tvůrce obrázku holuba s karmou to vymyslel dobře.
     Závěr : okno možného života ve vesmíru je nesmírně krátké ( miliardy let a pokročilého života na Zemi miliony let) proti době existence vesmíru. Život tu máme, važmne si ho. To neznamená věřit všemu. Pořad říká, že nakonec zanikne i tzv. šipka času, která žene změnu pořád dál. Jsou tam i dobré myšlenky o čase.

    2. Tvůrce seriálu Jak funguje vesmír ( z roku 2013 )je Bůh, jmenuje se BBC a televize Prima s ním má spojení a za peníze od něj kupuje pohádky pro důvěřivá děcka.

     „………Hmota vytvářející černé trpaslíky bude poslední hmotou ve vesmíru a postupně se rozloží. Změní se na radiaci, vyzáří se do prostoru a nezůstane vůbec nic. Až zmizí černí trpaslíci, nezbyde ani jeden atom hmoty. V kosmu zůstanou jen částice světla putující prázdným prostorem a černé díry.

     Po nepředstavitelně dlouhém časovém úseku se nakonec vypaří i černé díry. pak vesmír opravdu skončí a poprvé ve svém životě bude vesmír stálý a neproměnný. Přestane narůstat neuspořádanost, protože nezbude nic, co by se mohlo rozkládat. Nebude žádný rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností. Nic se nebude dít a bude to trvat navěky…..“ to cituju z upoutávky k pořadu

     AMEN – a zvonec, který byl posledním, co se může rozložit, pak už fakt nic, oznámil KONEC. Vyčůrat a spát, všechny pohádky, i pro dospělé, mají svůj konec. A když budeš spát, opravdu nebude rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností. Ale v každém připadku to vše chce opravdu pevnou, těžce pevnou víru!!!

    3. Přiznání se. Příspěvek Anonym, včera 14:14 je můj. Kamarád odešel, odmazal se a já se tam zapomněl dopsat svým nickem.

     Luboši, díky za zajímavou vzpomínku a v ní historku k I.Newtonovi. Je mi sympatický, že objevil – definoval zákon akce a reakce, myslím jako tzv./3.?/Newtonův zákon. Pro mne je tam zajímavé to, že vzájemné účinky sil akce a reakce se navzájem neruší.

     Ale raději dost, jak se znám, vztáhl bych to ke karmickému zákonu a to bych nechtěl. Ta víra ve Stvořitele všeho, oproti nějaké náhodě třesku /BB/ a vzniku z ničeho – to je mi sympatické. I když je to již pár století, musel takový učenec leccos pochopit, než to takto vyslovil.

     Díky za názor k „práně“ – Vaše poznámky, které jste mi poslal mailem jsou dobré. Nikam se na jiné stránky nechystám.

     Vaše pokorné vyznání se k Bohu je nádherné, ale tady za to „nic“ nesklidíte. Vím, že to proto nepíšete.

     Pěkný den.

    4. Vendo,
     Newton byl matematik a fyzik, napsal dvě základní díla ve fyzice a také byl spolutvůrce infinitezimálního počtu ( derivace a integrály). Jenže většina jeho spisů se týkala náboženské mystiky. A tajně ( byl královský mincmistr = ministr financí) se zabýval alchymií.
     Zákon akce a reakce a) působí na hmotná tělesa ( hmotné podstaty je i záření).
     b) výsledek není nulový, protože působí na RŮZNÁ tělesa.
     c) takže s karmou, co působí na jeden objekt ( duši) to nesouvisí.

    5. píšete rychleji, než myslíte.
     Zákon akce a reakce platí v hmotě právě proto, že platí v duchovnu.
     Vždyť každý zákon je neviditelný, je to duchovní princip, podle kterého se hmota chová.
     Kromě toho, žádná akce nepůsobí izolovaně pouze na jeden objekt, a proto žádná reakce není jen od jednoho objektu.
     Takže pitomost, kterou dnes vypouštíte do světa, se vám může zprostředkovaně a nepříjemně vrátit třeba za deset let – a vy vůbec nebudete chápat souvislosti, což je ostatně vaší normou. I karmou.

    6. ad.:Zákon akce a reakce platí v hmotě právě proto, že platí v duchovnu.

     To bude asi ten zákon lásky.

    7. Když vyskočím z lodičky na břeh, vytvořím akci. Ta se pak přes karmu a duchovního Mistra přetvoří v reakci a lodička popojede od břehu.
     Ha, ha, už se ani Pardal nesměje….

    8. Pozor! Ta lodička u Vendy popojede míň, protože Mistr ji částečně spálí.

    9. Pro člověka s nickem – Vendo zpátky do školy

     Fakt dobrý, dobrý, dobrý. Já jsem se, s dovolením, zasmál. Nevadí?

     Taky jste viděl ten starý černobílý filmový dokument – profesor Konstantin Eduardovič Ciolkovskij, průkopník teorie raketových letů, to na něm to s tou lodičkou demonstruje.

     I když se jmenuji Václav Žáček, do školy mne již nevezmou.

     Ještě teď mne chytají křeče od smíchu – nejsem na takové nenadále podněty zvyklý.
     Ale, jinak díky !

    10. Pro nick Vendo, zpátky do školy. Když se dvě lodičky odrazí od sebe pádlem a směřují na opačné strany, tak je to akce a reakce ( v izolované soustavě). Akce a reakce není, to že se tomu, kdo odrazí pádlem druhého a také sebe od společného bodu, se to vrátí i s loďkou zpátky. Pokud se loďky mají vrátit zpátky, musí se každá od něčeho odrazit. Takže představa spojená s karmou ( odplatou za cosi) není akce a reakce, nemá se od čeho odrazit, leda od té všudypřítomné Lásky. To by musely loďky být na pružinách a pak reakce bude pocházet z působiště na opačné straně pružiny, kde se opírá.
     Karma se prostě do hmotného světa odráží od nehmotného duchovna, to je jen o víře v karmu, kdo uvěří, ať tam běží.

    11. Pardale, zase – příspěvek z 25.1.2017 (14:43)

     Díky za elegantní reakci. Je srozumitelná. Bohužel, někdo ji nepochopí.

     Pěkný večer.
     Václav Žáček

    12. Já to nechápu Vendo, zpátky do školy píše o lodičce a břehu a Pardal do toho o dvou lodičkách a pádlech v izolované soustavě, to někde našel na wikipedii. Nevím co si o tom mám myslet. Nějaký informační šum.

    13. To je přece jedno, jestli se odrážejí dvě lodičky od sebe nebo lodička a Zemeplacka. Akurát u tej Zemeplacky se ta Zemeplacka nepohne, páč má příliš velkou hmotnost a tam se to ztratí.
     Objasněno?

    14. Nechápete? S tím ale já nic nenadělám a nepomohu Vám. Přiznávám, také nevím, co si o tom všem mám myslet. Pádla, loďky na pružinách … . Pozorně to tu, prosím, sledujte, možná bude ráno moudřejší večera a poradíte mi.

     Dobrou noc.

    15. Televize Noe, 26.1.2017, kolem 22 hod byl asi hodinový slovenský pořad s astrofyzikem Norbertem Wernerem. Nebyl to ( na TV Noe patrně výjimečně) náboženský pořad. Astrofyzik mluvil srozumitelně a skromně. Závěr zhruba : vesmír je předmětem jeho zkoumání vycházejícího z pozorování. Smysl života hledá uvnitř sebe v souznění o nejbližšími, rodina, přátelé atd.

    16. …i ty Brute?

     /3.Newtonův zákon – podle božstva Wiki / …..Reaktivní síla způsobuje tzv. zpětný ráz při střelbě. Využívá se v reaktivních motorech.

     Teď již jsem se zasmál méně. Matrixi, drahý příteli, buďte více originální.
     Přesto i Vám děkuji za tvůrčí přístup a porozumění.

     Václav Žáček

   2. Jednou jsem byl na setkání, které pořádala nějaká společnost kolem buddhismu a jeden vzdělaný muž nám vyprávěl o filosofii, teologii a spojil to i současnou vědou. Řeč přišla i na Boha. Je to již mnoho roků, snad tak deset, ale to co říkal je, z mého pohledu, nadčasové. Uvedl, že i ti nejgeniálnější vědci věřili v sílu, snad lépe vědomou Sílu záměru, která byla na počátku vzniku hmotného vesmíru. Proč tomu tak bylo? Protože prý trochu nakoukli pod pokličku a zjistili, jak móc toho i ten největší vědec nezná. Vyprávěl takovou historku, kde hrál roli významný vědec I. Newton, který pro současnou fyziku udělal moc. Byl prý také velmi nábožensky orientovaným vědcem. Našel jsem z toho semináře nějaké poznámky a útržkovitě dávám dohromady to, co přednášející tenkráte říkal. I.Newton měl prý jednoho přítele, založením silného ateistu, který byl zásadně proti všemu, co by se vysvětlovalo nějak v souvislosti s Bohem-Tvůrcem. I.Newton sestrojil doma složitý funkční model naší sluneční soustavy, který se ovládal nějakou pákou a uváděl do pohybu mechanismus pro planety, jejich oběh kolem Slunce, vč. jejich vlastního otáčení, prostě funkční model slunečního systému. Přítel byl prý nadšen tou fungující konstrukcí a ptal se Newtona, zda to postavil sám. A ten mu odpověděl nějak ve smyslu, že ne, že model sluneční soustavy vznikl sám od sebe, prý se tam v místnosti přes noc nějak zhustila hmota, pak explodovala a když Newton po té ráně přiběhl, byl tam ten model v celé své nádheře– a dodal, že to vzniklo samo od sebe, nějakou náhodou. Jeho přítel se prý tvrdě rozčílil a tvrdil, že takto komplikovaný model nemohl vzniknout nijak náhodou, že za tím musí být nějaká inteligentní práce. A na to mu ten slovutný fyzik prý sdělil něco ve smyslu – Co to máš za logiku – tvrdíš, že tento malinký model v jedné místnosti nemůže vzniknout náhodou, ale inteligentní prací, za níž musí být tvůrce. A pak řekl svému příteli to zásadní – ale zcela klidně POPÍRÁŠ, že nekonečný a fungující vesmír vznikl nějakým tvůrčím činem.

    Tato přednáška tím tenkrát končila. Bylo nás tam asi dvacet, muži i ženy a pak, u amerických kamen se ještě o tom dlouho diskutovalo.

    ! ? ! ? ! ? ? ! ? !

    Ještě pro Lojzu, zdejšího hybatele diskuzí. Váš citát „Už jsem to tu psal: Kdo věří hovno ví!“ jsem slyšel jinak a víc to sedí.

    „Myslet znamená hovno vědět“

    Objasněno.

    P.S.
    Vendo, Váš příspěvek k práně se mi líbí. Bylo by dobré ho sem dát, pokud nemíníte přejít, z důvodu intelektuální vyčerpanosti některých diskutujích, na jiné stránky.

    Zdar a všem bezproblémové prožívání životní síly, kterou v nekonečném procesu absobuje každá jedna duše, co by oživují princip všeho živoucího na této planetě, jako Slovo, jako Tvůrčí slyšitelný životní proud, jako Šabd, Akáš Bání, Dhun…., jako v křesťanském světě známý nekonečný projev Ducha Svatého, věčné tvořivé vyzařování Boha – Otce, k jehož existenci se tímto vyznávám s pokornou láskou.

    1. … s pokornou láskou…..
     Dobrýýýýý.
     Jenže – to je jen jedna stránka páky. To znamená, je třeba přijmout i druhou stranu, jinak se vše sesype k ní :-))))))))))

    2. ad.:pokud nemíníte přejít, z důvodu intelektuální vyčerpanosti některých diskutujích, na jiné stránky.

     Naopak, objasnění diskutující jsou plni energie a radosti ze života. Intelektuální vyčerpaností trpí snad jen Venda a jeho dvoučlenná sekta (+anonym u Vendy).

  2. Lojzo – ta písnička je krásnej slabikář duchovního života.
   Je to již více než 70 let po skončení té války a přece lidé pláčí, vzpomínají.
   I já vzpomínám na jednoho padlého z jiné války. Příští rok to bude (v těchto lednových dnech) 100 let, co padl. Další sice války přežili, ale mnozí již v tělech nežijí. Zbývá vzpomínka. A pokud je člověku těžce, může mu milá vzpomínka pomoci uvědomit si, že žít se má, dokud to jde. A až to nepůjde, člověk odejde. A že jsem zažila mnoho odchodů, ale jen jeden lidský jsem byla schopna cítit v energii (energii lásky). A další také, ale trochu jinak, energie přišla neočekávaně a později.

   1. Přišel jsem z práce domů a pustil jsem si PC, že napíšu příspěvek jako Viktor Čistič, že je tady moc trpaslíků a že by to bylo potřeba trochu vyčistit.
    Vidím, matko, ale Vaši reakci, tak to psát nebudu. Napíši něco k té karmě:
    Když mě bylo cca kolem 20 let tak jsem nenáviděl dvě věci: vojnu a ruštinu. Obojího jsem si užil jako student VŠ až až.
    Když mě bylo 50 let, přál jsem si k padesátinám lístky na koncert Alexandrovců (dej jim Pán Bůh věčnou slávu, už nejsou mezi námi). Nikdy bych nevěřil, že se mi „sbor Rudé armády“, který zpívá v nenáviděné ruštině bude tolik líbit. To je ta karma – vyrovnání. To co jsem nenáviděl, se mi dnes líbí.
    Ještě jsem neviděl zpěvačku, která by během zpěvu brečela. Písničku Zary jsem vkládal v práci a ještě jednou jsem si ji pustil. Chodil jsem pak po pracovišti se slzami v očích.
    Tady je ještě jeden bonus: Kde ptáci nezpívají a stromy nerostou…..
    https://www.youtube.com/watch?v=OPzUE3QZlxY

    1. Hele ty anonyme v důchodu, na tebe já dělám. Ať zvedne ruku ten, kdo využívá pracovní dobu na 100%.

    2. Lojzo, je dobře že děláte i na důchodce, čili v budoucnu i na sebe. Jsem až na jeden den v týdnu v důchodu. Na svůj důchod potřebný pro přežití jsem si vydělal sám a víc nepotřebuju. Že se peníze na důchopy rozkradly resp. převedly do státní kasy na pokrytí státního dluhu, je jiná historie.
     Čili dnes aplikace bible : cti důchodce svého, abys dlouho živ byl a dobře se Ti pak vedlo na zemi.

    3. …moc trpaslíků…
     – pozor na ně, mají-li i moc :-)
     …tak to psát nebudu…
     – ále, proč ne,…
     – vojna, ruština, zpěv, slzy v očích – no už zas mé slzy vyschly, srdce v kámen tuhne, či co. Ale ten čas přijde, snad to budou slzy radosti…

     kdysi jsem místo zpěvu napsala:

     Šli vojáci,
     byli tři.
     Snad slunce svítilo,
     ptáčci zpívali,
     Snad říčku hledali,
     kde je voda čistá,
     kde je voda živá.
     Snad o svých dívkách,
     rodinách mluvili,
     na dovolenou se těšili.
     Však kousek granátu
     jinak rozhodl.
     Jeden z nich,
     prostřední,
     matkou zvaný Ludvík,
     navždy ležet zůstal
     na louce rozkvetlé,
     ve slunné Itálii.
     Nad hlavou mu ptáčci zpívají,
     motýli létají.
     Leťte,vlaštovičky
     pozdravujte
     daleko
     kdes
     doma,
     tam.

 6. Keďže sa niť roztrhla a nie je tu nikto tak zbožný, aby ju svojou duchovnou silou spojil, poúkam ,,výbrd“, a to myšlienku z článku Vendovho :

  ….A pro toto poznání je dobré si uvědomit hned na počátku další dva pojmy – spása a Spasitel….

  Všetko by bolo K.O, alebo O.K, keby nebol Hospodin v Žalmoch osobne napísal:

  10 Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.

  Reprezentatom STRACHU pred Hospodinom , ,,TU“ na Zemeplacke má byť jeho virtuálny synáčik, skrze ktorého môžete ten STRACH prezentovať..

  Upozornenie. Prezentácia strachu musí byť : Krátka, výbojná, duchaplná,. presvedčivá ,hlboka a bez afektácie, sprevádzaná aj výkrikmi, slzáma, dobré je ,,dať“ dve-tri kvapky vlastnej krvi. Povolená je mierna, až stredne ťažká hystéria….

  Teda slová …čo sa ho boja…vystihuje práve ten živočíšny strach , ktorý sála z každého ,,veriaceho prvého levelu“.. Ano nebude spasený jedinec, ktorý sa nebojí svojho boha…

  A ako preukázať, že sa bojím svojho ,,strašiaka“. No jednoducho, budem sa mu pchať do virtuálnej perdeli pred svedkami, ktorí to vraj ,,aj tam“ dosvedčia, že to tak naozaj bolo…

  A upozornenie, čím viac je svedkov, tým je preukazovaný a deklarovaný strach dôverihodnejší a zaváži pri ,,poslednom súde“, keď …

  Ale najdôverihodnejší zo všetkých svedkov vášho strachu z Boha – Hospodina sú Svedkovia Hospodinoví. Ale tých si kúpiť, či ináč zadovážiť je moc a moc nákladné. Aj finančne…

 7. @ – Hele ty anonyme v důchodu, na tebe já dělám.

  Vždycky jsem snil o někom takovém. Vždycky jsem snil a blouznil o nějakém tom „Lojzovi“, který na mě bude dělat.

  1. Anonyme, fakt mě neser. Dělám totiž na velíně atomové elektrárny, tak abych to tady trochu nevyčistil…

   1. Anonyme, už máš vyměněný spoďáry? Nemusíš. Rádio Jerevan totiž hlásí, že Lojza nedělá v atomové elektrárně, ale v tepelné elektrárně a nedělá na velíně, ale v kotelně:-))

   2. @ – Anonyme, fakt mě neser. Dělám totiž na velíně atomové elektrárny, tak abych to tady trochu nevyčistil…

    Aby na mě někdo dělal, navíc na velíně atomové elektrárny, tak o tom se mi fakt ani nesnilo. Jak říkám, slušnej oddíl.

 8. @ – Čili dnes aplikace bible : cti důchodce svého, abys dlouho živ byl a dobře se Ti pak vedlo na zemi.

  Dovolím si parafrázovat a trochu obrátit pořadí: abys dlouho živ byl a dobře se Ti (pak) vedlo na zemi, cti (dnes) důchodce svého.

 9. Tak dobrou, vážení anonymové i neanonymové. Už jdu spinkat, ať na tom velíně zítra neusnu a máte Světlo oddělené od tmy.

  1. @ – Už jdu spinkat, ať na tom velíně zítra neusnu

   Tak, správně. Neusnout, tak to má být. Slušnej oddíl je holt slušnej oddíl.

   1. Buď rád, že jsme slušnej oddíl. Jinak bys měl na monitoru tmu a nemohl bys psát ty svoje @ (zavináče).

    1. Krpálek :-))))))
     Krásný pitominky, berličky, hračky a hry si tu vytváříme :-))))))))))))))

 10. Anonymovia, Lojzovia,

  choďte už do perdele, či do postele, už ste tu trapní ako Asmodej v Očistci, čiže v tej inkriminovanej ,,práčovni duší“…

  A nech vás Svetlo, Láska, ani Slovo nevyslovené , tak skoro neprebudí…

  1. neprobudí, nebojte, máme hračky, berličky, hry. Všichni do jednoho….:-)))))))))))))))

 11. matko, píšeš:

  ….neprobudí, nebojte, máme hračky, berličky, hry. Všichni do jednoho….:-)))))))))))))))

  Máš Ty ale moc-silu, lebo si tých anonymov a Lojzov zahnala do Sveta Briah a už dva dni sa nozvali…

  Sú v tom inom Svete mimo nášho dosahu, alebo aj v opačnom garde, sme mimo ich dosahu…

  Fuj tajbl, bola TO ale fuškovica…

  1. Á, pánko Noha si libuje z ničeho nic / nebo z něčeho něco? / v Kabale, nauce obdržené od „starších“. Moc se mi to sem ale nehodí. Asi jsem ho nepochopil. Již i proto, že za chvíli zase spustí o Protožidech, Protoegypťanech a Protokřesťanech a pasácích koz, Zemeplacke a Ježíšťokovi….. . Ále co, tady se řeší velíny, šamani a třeba i šukací stroje, či co, tudíž, cokoliv.

   Ale zajímavé je, že v Kabale se hovoří o šesti různých oblastech uvnitř lidského těla a o čtyřech nad nimi. A tady otázka g.n. – je to jako ve Védách, že? Celkem deset různých fází projevu božské podstaty?

   Noho, mám dobrý nápad. Mohl bys napsat svůj první článek, téma zde neotřelé a ty, proč to neříct, získáš primát – a Lojzové a zavináči budou diskutovat. Vypadá to, že židovské nauka tě zajímá.

   1. No a vo vo tom to přece je.
    Jen ti, kdo jsou považováni za blázny, mohou s něčím pohnout a připravit vše pro příchod oněch Avatarů, nebo třeba i Světlonošů? Podle toho, která část páky potřebuje posílit.

   2. jo a ad. …židovská nauka… je známo, že Židé mají o něco vyšší IQ než ostatní národy. Založili tedy nauku. Ovšem – pokud převažuje rozum, je to na nauce znát, onen nedostatek citu, případně i hlouposti, bláznovství…..

    1. Matko, Židé ( a také křesťané) mají zákony proti příbuzenským sňatkům, muslimové 1400 let dělají cíleně opak, Pakistán a pod. až 70% dětí je z příbuzenských svazků. A počet genetických poruch 10x vyšší jak u evropské populace.

    2. No, zkrátka ctí zákon, s nímž souznějí a ve chvíli radosti tvoří, neboť duše nalézá svobodu v činnosti.
     A zkrátka následují, díky ctění chybných zákonů vzešlých z chybných konstruktů, genetické i jiné poruchy.

 12. Gilgamešova noho, třeba šli jen do postele a odpočívají, jak jste psal v jednom příspěvku.
  Teda nevím, co je Svět Briah…. Ale není spíš Gnosis jen matrix, tedy vše trochu jinak, možná i popletené cik-cak dohromady?
  …fuškovica – berete mne doufám se značnou rezervou …

 13. matko, fuškovica je ľudový výraz pre ,,niečo ťažko realizované“, to znamená urobiť ,,TO“, je naozaj ,,fuška“..

  Keďže obaja poznáme výraz hruška, tá ťažšia varianta od nej je hruškovica. Tak prečo nie výraz ,,fuškovica“…

  A ešte maličké dovysvetlenie…. Tak ako ,,hovorí“ Lojza od Vendy, či ako sa to teraz volá, Svet Briah, je vymyslený Svet z Kabaly, o ktorom dumali tí ,,nablblejší a najviac utajovaní“ a je spomenutý aj vo filme Císřov pekař a …, keď mister Kelly chce ovládnuť Rudlu II, skrze ženu, ktorá mu ho asi aj,,postavila“, teda ženu fluidnú, ktorej sa nesmel dotknúť, lebo by sa mu rozpadla.

  …..Lebo Svet Briah je len Svet Ilúzií a čarov skoro ako komunizmus zo Sveta ,, Kde včera už znamená zajtra, či pozajtra“…

  …Bola to , ako si si určite spomenula, len ,,podlota“ lebo oná Sirael bola ,,žena s cickáma a ricou z čistej hliny“, teda u nás neznabohov z čistého a kvalitného MASA , teda ,,samá krv a mlieko“…

  Amen. Koniec školenia…

  1. Koniec školenia…uf, to bude pro mne fuška to přečíst, pochopit, přijmout a realizovat :-)
   Svět Briah – aha, to je tedy něco stejně „bájného“ jako Šambala, Agarta, případně mnoho dalšího tak bájného, že jen „blázen“ by tomu věřil, že ano.
   Vlastně – jak to, že to znáte?

   1. Aj, chyba se mi tam vloudila, Briah je součástí sefirotického stromu života, nemýlím-li se opět. Poblíž by se měl nacházet Aciluth. No, to učení neznám.

 14. matko,

  ak chceš o tom vedieť viac, choď pod článok od. p. Šupu a tam nájdeš ,,TO“, ako sa aj ku Svetu Briah dostaneš len opatrne, aby si sa nezľakla a nezačala sa v noci ,,pocikávať“…

  Ako povedal poloboh a mutant v jednom , no ten Aladin je to moc nebezpečné, moc…

 15. Když někdo navštěvuje školu, jež postrádá cíl a zakončení, v níž
  se učí jen proto, aby se učilo, bez perspektivy, bez konce, bez cíle, pak nemá učení jako takové smysl. Smysl získává učení teprve tehdy, když existuje nějaký cíl ležící mimo školu. Teprve tento cíl teprve umožňuje přistupovat k učební látce aktivně, smysluplně.

  Kvůli ztrátě onoho metafyzického cíle přišel v současné době život pro mnohé z nás o svůj smysl a jediné, co nám zůstalo, se jmenuje pokrok.
  Pokrok však nezná žádný jiný cíl než další pokrok.
  A tak se z cesty stal trip.

  ad.:Smysl života hledá uvnitř sebe v souznění o nejbližšími, rodina, přátelé atd.

  Pardale, jak může někdo najít smysl života v rodině a přátelích? Ten smysl života musí přece přesahovat to naše pozemské bytí. Stejně jako to chození do školy nemá za cíl chodit do školy.

  1. Toto je chytrá věta :
   „Smysl získává učení teprve tehdy, když existuje nějaký cíl ležící mimo školu. Teprve tento cíl teprve umožňuje přistupovat k učební látce aktivně, smysluplně.“

   Ale, s postupujícím učením, s vyšší a vyšší úrovní znalostí, ten cíl teprve získává jasnější obrysy. Vždy to může být ale jen sen, na který dotyčná-dotyčný nemá a realita je pak zcela jiná.

   Já jsem chtěl v 7mi letech být popelářem, pak strojvedoucím v jednu chvíli i prezidentem, ale nikdy to nebyl ten cíl, který by mne vedl k tomu, abych přistupoval k učební látce aktivně a smysluplně. A přitom jsem opravdu přistupoval k učební látce aktivně a smysluplně. Proč? Protože mne tak vychovali rodiče.

   Moje desetiletá vnučka, tedy o padesát let mladší než já, chtěla mít veterinární kliniku – měla morče, želvu, kočku, psa…. . Když ji bylo třináct, ptal jsem se jí, jak ji jde škola, určité předměty, které pro studium veterinářství jsou potřeba….. . Již ten cíl opustila. Učí se stále dobře, ale zdaleka neví, jaký má cíl. Člověk se neustále formuje.

   „Ten smysl života musí přece přesahovat to naše pozemské bytí. Stejně jako to chození do školy nemá za cíl chodit do školy.“

   K první větě – měl by, ale přichází mnohem později, než v čase školní výuky.
   Chození do školy je prostředek.

   Jako duchovně zaměřený člověk mohu napsat, že dnešní člověk většinou nezná pravý smysl života.

   1. Tou školní výukou se zde myslí pravděpodobně střední nebo až vysoká škola. Na základní škole se učí číst, psát a počítat, tedy základy a také ty cíle nemá dítě ujasněno.

  2. Lojzo, psal jsem, co říkal slovenský astrofyzik N.Werner na podsunutou otázku smyslu života, že ne hledání smyslu ( příčin vzniku) vesmíru ( zabývá se pozorováním a vlastnostmi vesmíru), ale smysl života vidí v životě na zemi, rodině atd. Když myslíte, že smysl života přesahuje pozemské bytí, tak přesahujte a informujte o přesazích.

    1. Pardale,
     přiznám se, že nemám čas se na ten pořad podívat.

     V odkazu čtu název – „Jak černé díry řídí vesmír“ – dá se to tak přeložit?

     Jak tomu rozumět? Černé díry řídí vesmír? Celý, část?

     Můžete poslat stručné /do 10ti vět / vysvětlení, jak je to řízení myšleno, jak moc je to pravda?
     Děkuji.
     Václav Žáček

    2. Tak to je dobrý. Opravdu. Stručně do 10ti vět vměstnat vysvětlení, které Vy pak budete dále vysvětlovat mnoha a mnoha větami….
     „Hloupost“ života tkví v tom neustálém učení se a přes pochopení nepřijetí naučeného. Míjení se s poznáním.
     Jak je snadné přemýšlet oproti tomu srdcem a přijmout každičkou „hloupost“. Tedy zdánlivou hloupost. Neboť s poznámím člověk ztrácí touhu věřit, učit se,….neboť již poznal.
     A celý vesmír i se všemi jeho černými děrami se v tom jednom jediném okamžiku, kdy člověk dosázhl cíle, zachvěje a blik, cvak, spadla opona zapomění a vše se znova začíná.
     Tož se těším na dalěší cíl a další bliknutí…..

    3. Matko, mýlíte se. Černým dírám absolutně nerozumím a do diskuze, která již tady i dříve probíhala, jsem se nezapojil. Rád Pardalovi poděkuji. Opravdu mne zaujal ten titulek z odkazu …..-ako-cierne-diery-riadia-vesmir

    4. ad.
     Venda
     27.1.2017 (18:27)

     Tak ráda bych se mýlila :-))))))))))))))))))

    5. Vendo, moje články asi 5-8 let staré o vesmíru, už mě přestalo bavit vysvětlovat, když se zde začíná od 3. Newtonova zákona, tak se daleko nedostaneme.
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/15-temna-hmota-a-energie.pdf
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/16-tajemne-sily-vesmiru.pdf
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/22-Inflace-vesmiru.pdf
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/23-Multivesmir-existuje.pdf

     Černá díra kolabuje gravitací, hroutí se do sebe až rychlostí blízkou rychlosti světla, vtahovaná hmota rotuje a zrychluje, její vlasní čas se zpomaluje.Za horizontem událostí se už z černé díry nedostane ani světlo. Před tím dochází k vyzařování RTG záření a gama záblesky. Toto vyzařování patrně brání masivnímu vzniku hvězd a vesmír spěje k vychladnutí, sežerou ho černé díry a černé díry se žerou i mezi sebou.
     Klasická černá díra má hmotnost desítky hmot Slunce, supermasivní černé díry v centrech galaxií mají hmotnost miliardy Sluncí a pocházejí z počátku vesmíru. Čím hmotnější je černá díra, tím méně vyzařuje, jak ale její hmotnost během velmi dlouhé doby ,klesá vyzařuje stále víc. Nakonec vesmír skončí jako všudy přítomné záření, rozloží se na něj i atomy.
     Pokud v tom najdete místo pro karmu, tak je to Vaš věc, astronomové karmu neřeší a proč by mělki.
     Temná energie představuje asi 73% vesmíru, temná hmota asi 23% a zbytek – pouhé 4% – je náš známý vesmír, v němž necelé 1% tvoří hvězdy, asi 1% mezihvězdná hmota a zbytek různá nesvítící hmota.
     Jsou i mírně jiné údaje.
     Vesmír se rozpíná a rozpíná se stále rychleji, energii k tomu má obsahovat prostor rovnoměrně a této energii říkáme temná energie, její podstat není známa. A na hmotu se ta energie pžepočítává podle
     E = m*c^2.
     Svítící hmota je tedy ovlivňována gravitačně
     a) Temnou hmotou, kterou patrně tvoří nějaká dosud neznámá částice. Temná hmota se projevuje jen gravitací, ve vesmíru je rozložena do jakýchsi pavučin překřížených uzly ( hrubý náhled pěna ve vaně s bublinami) tam je pak v víc svítící hmoty ( kupy galaxií).
     b) Černými dírami, které tedy ovlivňují strukturu vesmíru ve velkých rozměrech skupina kup galaxií, ve Sluneční soustavě se slabě projeví pro nesmírné vzdálenosti ( i centrum naší galaxie působí na Zemi mnohem méně, než Slunce).
     Je škoda, že si neposlechte odkaz na zvukovou nahrávku diskuze z Noe.tv, můžete při tom meditovat na hlavě, ve stoje, v kleče v dřepu.Je to prostě dotupné na kliknutí, není to kniha 500 stran o karmě , která je kdesi v dáli a je otázka, zda a jak ji shánět.

    6. Moc pěkně děkuji za trpělivost a pochopení. Prokoušu se tím dnes večer.

     Meditace – alespoň v mém případě – nelze při tom sledovat TV seriál, poslouchat hudbu…., pak to není meditace.

     Václav Žáček

    7. Pardale, brzy ráno jsem odjížděl do Prahy a teď jsem teprve přijel.
     Jsem celkem unaven a nemám mnoho síly hned odpovídat. Doposlechnu toho mladého muže z Noe TV a pak začnu hledat smysl ve Vaši odpovědi – k mé otázce.

     Jinak, moc se omlouvám. Před 5ti léty, kdy Vy jste k vesmíru s články končil, já jsem tady začínal s mými články v rubrice „Hledání světla“. Tudíž jsem Vás a ani Vaše příspěvky nijak neznal a nestudoval. Asi to bylo i proto, že vědecký pohled na vznik světa, vesmír,….., mne příliš nezajímal a nezajímá. Zaregistroval jsem Vás až tehdy, když jste pod některými mými články s duchovní tématikou začal diskutovat s panem Muladim a Lubkem, hlavně fyzika, hmota, částice, atomy….. .

     Ten rozhovor z TV Noe byl uveden jako „Jak černé díry řídí vesmír“, tak jsem to alespoň přeložil ze slovenštiny, a to mne zaujalo.

     Na závěr Vaší odpovědi jste asi uvedl, v čem to řízení spočívá. Ale nepoužil jste sloveso řídit, ale ovlivňovat.

     „Černými dírami, které tedy ovlivňují strukturu vesmíru ve velkých rozměrech skupina kup galaxií, ve Sluneční soustavě se slabě projeví pro nesmírné vzdálenosti ( i centrum naší galaxie působí na Zemi mnohem méně, než Slunce)“…. .

     Když někdo něco řídí, tak se to vztahuje k nějaké vědomé činnosti.
     Vím, že jste ten název rozhovoru z TV NOE nevymyslel, ale použil jste výraz „černé díry…..ovlivňují….“. A to se mi jeví, i když jsem ten rozhovor ještě neposlouchal, jako přesnější.

     Možná Vám budou připadat moje následující otázky jako totálně hloupé, ale řízení či ovlivňování v případě těch černých děr a vesmíru – je v tom nějaký logický záměr /někdo něco řídí či ovlivňuje / a nebo černé díry „jednají“ zcela náhodně a nedá se nic z jejich ovlivňování struktury vesmíru dopředu předpokládat? Má tedy vesmír, podle poznatků dnešní pokročilé vědy, smysl? Když ano, jaký? Řídí se, ovlivňuje se sám?

     Děkuji a dnes již dobrou noc.
     Václav Žáček

    8. Vendo, jsou to šíleně neproduktivní rozbory. Jistě že černé díry ovlivňují a neřídí vesmír. Vesmír neřídí nikdo a nic, je výsledkem obrovského množství jevů, zákonů, hmoty, záření a hlavně je to obrovský prostor, který nelze kvůli konečné rychlosti světla řídit z jednoho místa, což se očekává od Boha.
     Černé díry řídí vesmír je název, nadpis, upoutávka.

    9. Pardale, píšete : „Vesmír neřídí nikdo a nic, je výsledkem obrovského množství jevů, zákonů, hmoty, záření a hlavně je to obrovský prostor,…..

     Dá se z toho Vašeho tvrzení vyvodit, že nějaké události ve vesmíru náhodně předcházely tomu Vámi uváděnému výsledku a ty se tedy náhodně spojily do něčeho, co z ničeho zapřičinilo vznik vesmíru, těch všech /pozdějších/jevů, zákonů, hmoty, záření a obrovského prostoru?

     A kdy, kolik to bylo tzv. mínus roků v časové ose, tedy před bodem, od něhož se počítá stáří vesmíru a kdy pak jsou již známy jevy, zákony, záření…..atd.?

     „V kosmologii označuje počáteční singularita počátek našeho vesmíru při velkém třesku, kdy nelze aplikovat běžné fyzikální zákony.“ To je citace z wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Singularita

     Pardale, víte alespoň, jak dlouho trvalo toto časovém rozmezí, ve kterém ještě neexistovaly ty fyzikální zákony? 100 let, třista dvacet dva tisíc let, miliarda let?

     Nějaký čas to přece muselo trvat, než začaly platit zákony pro ty hmoty, jevy, záření a prostor, ne?

     A kdo, nebo co to v té době bez zákonů řídil tak, aby to postupně /nebo najednou?/ vykrystalizovalo do období zákonů?

     A vznikly dříve zákony a pak teprve jevy, hmoty, záření a prostor a nebo tomu bylo naopak a zákony vznikaly až potom.

     Můžete se přiklonit jednoznačně k jedné ze dvou možností; že to byla náhoda? A nebo že za tím stála / a nadále stojí/ dosud neidentifikovaná a nepředstavitelná síla?

     A nebo jsou další možnosti, které svět vědy zná?

     Napsal jste mi, že:“…….supermasivní černé díry v centrech galaxií mají hmotnost miliardy Sluncí a pocházejí z počátku vesmíru.“

     Prosím Vás, jak se vypočítává hmotnost těchto supermasivních černých děr? A nebo je to jen údaj k věření a k uvědomění si rozdílu mezi klasickou a supermasivní černou dírou?

     V té předchozí odpovědi jste mi napsal, že:“Nakonec vesmír skončí jako všudy přítomné záření, rozloží se na něj i atomy.“

     A co se stane s tím konečným „všudy přítomným zářením“?

     A ještě mi píšete to přátelské konstatování: „Pokud v tom najdete místo pro karmu, tak je to Vaš věc, astronomové karmu neřeší a proč by mělki.“

     Karma je zákon akce a reakce, odplaty, a také příčiny a následku. Opravdu dost jsme spolu o ní diskutovali a já Vám odpovídal na desítky otázek k ní. Je mi celkem jedno, co astronomové řeší, ale zeptám se Vás na opět něco z vědeckého pojetí. Vy nevidíte nikde ve vesmíru působení něčeho, co lze označit jako příčinu a její následek pro vznik jevů, zákonů, hmoty, záření a obrovského prostoru?

     Abyste moji otázku pochopil, vezměte si třeba jen ten „obrovský prostor“, který uvádíte. Vznikl jako následek něčeho předchozího, má nějakou příčinu a nebo vznikl jen tak, a bude vznikat kdykoliv za biliony let?

     Poslední otázka – je například ve fyzice potřeba k nějakému současnému závěru, teorii…atd., VÍRA a nebo je vše jasně dokázané?

     Díky za stručné odpovědi.
     Václav Žáček

     P.S.
     Doufám, že mi nedáte odkaz na to, že musím vystudovat mat-fyz, astronomii, či sem nenakopírujete celou modrou stránku odkazů na „osly“, cez.okna, wikipedie a Vaše stránky. Prosil bych Vás, zkuste odpovídat na stručné otázky také stručně, tak jak jsem odpovídal na otázky ke karmě. Děkuji

    10. ad.:Prosil bych Vás, zkuste odpovídat na stručné otázky také stručně, tak jak jsem odpovídal na otázky ke karmě.

     Vendo, Vaše stručné odpovědi roluji vždycky přes 3 obrazovky, ty nestučné tak přes 5 obrazovek. Já jsem si schválně tuto diskusi intelektuálů zkopíroval do Wordu a už je toho „stručných“ 66 stran.

    11. Lojzo,
     zkuste tu uvést, když to máte tak pěkně zkopírované, kolik otázek mi pan Pardal kolem karmy, reinkarnace a duše?

     Děkuji

    12. ad.: kolik otázek mi pan Pardal kolem karmy, reinkarnace a duše?

     Mně je to úplně jedno. A nebo ne? Poradil bych Vám oběma učit se, učit se a …(teď nevím, jak bylo to třetí). Pardal ať si přečte nějaké knihy o reinkarnaci, Vy si přečtěte nějaké knihy o černých dírách. Chtít si to tady zkratkovitě vysvětlovat v diskusi je nekonečná a úmorná dřina.

    13. Doplnění mé chyby :
     kolik otázek mi pan Pardal kolem karmy, reinkarnace a duše dal?

     pro Vaši informaci, kolem jeho vědeckého pohledu na svět jsem mu položil minimum otázek.

     A to stručné odpovídání – to jde, buďte bez obav, to pan Pardal umí.

    14. Lojzo, připomínáte mi jednoho zdejšího diskutéra pod nickem Honza. Před nějakým časem z této diskuze odešel, a kde se vzal, je tu Lojza.

     Lojza, který, jako Honza, nečte články a diskuzi a přizná se k tomu.
     Lojza, který, aby jako Honza, byl zajímavý, tak klidně napíše, že si stáhnul 66 stránek diskuze mezi mnou a Pardalem o jednom tématu.
     Lojza, který, jako Honza, jen glosuje.
     Lojza, který, jako Honza, odvádí diskuzi ke třeba šukacím strojům.
     Lojza, který jako Honza, je okouzlen sám sebou.
     Lojza, který běžně, jako Honza, používá výrazy typu nasrat, vysraný, hovno.

     Ale Lojzo, mohl byste se podívat do těch 66ti stran a odhadnout, jestli mi Pardal položil ke karmě, reinkarnaci a duši 5, 15, 20, 30 …otázek?

     Mějte se.
     Budu reagovat na Vás jen tehdy, bude-li to k věci. Kdysi jsem takto ukončil diskuzi s Honzou. Vás ale navíc vždy upozorním, že jste mimo téma.
     Už Vás svrbí jazyk napsat, že vše souvisí se vším? To Honza říkal také.

     Mějte se hezky.
     Václav Žáček

    15. Vendo,
     odhalil jste mě. Jsem tady v diskusi už mnoho let pod různými nicky. Ale nikdy jsem neměl nick Honza. Naposledy jsem používal dva nicky: Ferda a Milan. Oba mi ale Hvězdička šíleně poblila, tak se ze mě stal Lojza. Lojza, který dokáže na Hvězdičku nereagovat.

    16. Vendo, dal jsem svůj komentář sem, ke Slabikáři 2 a máte po mém údajném pokusu o manipulaci. Vymazal jsem Einsteina, který patří ke Slabikáři 3. Je to tedy zahrabané pod Vaším Slabikářem 2. Dejte si sem poslední slovo a bude klid.
     https://soundcloud.com/tyzden/pod-lampou-ako-cierne-diery-riadia-vesmir http://zoom.iprima.cz/porady/jak-funguje-vesmir-1 http://play.iprima.cz/jak-funguje-vesmir-ii-4 Vendo, psal jsem o tom mnohokrát v diskuzi, nepamatujete si nic. Hlavně ne otázky, na které neumíte odpovědět. Každý má karmu, karma se nedělí, i když narozených je víc jak zemřelých, děti a vnoučata nepřebírají část karmy svých předků po jejich mrti, komu Mistr frcne tu nespálenou karmu je úplně nbez systému, čili nespravedlivě někdo tgrpí ve fyzické těle s karmou, kterou mi Mistr hrc frc šoupnul. Douifám, že nemám karmu starého muže z ledovce (Ötzi asi před 6000 lety střelen do zad, zřejmě vyhnán za přečin). A hlavně strašíte karmou, každý se dočká odplaty. Když napíšu, že akce a reakce jen jen ve světě hmoty, tak nejpozději za pár dní objasňuje zas, že karma je akce a reakce. Vendo, trest za provinění mají civilizace odjakživa. Byly společenské normy chování a trestu, Chamurapi sepsal zákoník, ještě Vilém Dobyvatel měl za krádež useknutí ruky. Čili odplata ano, ale společenská a na Zemi. Protože spravedlivá odplata na Zemi pokulhává, tak třeba křesťanství má sopravedlivou odplatu peklo, očistec, nebe. To má vliv na morálku na Zemi. Chtěl jste 10 vět k vesmíru, dal jsem 10 vět a dopad žádný. Potřebuje důkazy, proč vznikl vesmír. Vesmír tu nepochybně a hodně o něm víme, karma je ve Vaší hlavě. Dokažte, že existuje karma a až pojedete pro nobelovku, tak se ozvěte. Vědecké názory jsou shrnuty srozumitelně v hodinovém pořadu NoeTV, https://soundcloud.com/tyzden/pod-lampou-ako-cierne-diery-riadia-vesmir na který jsem Vám dal odkaz jako zvukový záznam. Nepustíte si to a nepustíte a bude se objasňovat a objasňovat. K Vašim dotazům 1) Časová osa před Velkým třeskem neexistuje, neexistuje ani čas, prostor ani naše fyzikální zákony. 2) Příčiny vzniku takto uspořádaného vesmíru nezná nikdo. Teorie směřují a) ke kvantové gravitaci b) k energii vakua Kvantové jevy jsou možné jen na nepatrné vzdálenosti, což patrně vesmír před Velkým třeskem byl řádově velikosti atomu, pak mohou nastat kvantové fluktuace, dokonce i vznik částic a a následný zánik. Nejde o čistě singulární bod nekonečně malý. U energie vakua se to dá vysvětlit formálně jako přeměnu energie ( něco jako potenciální a kinetické).To říká Lawrence Krauss. Moje komentáře volně k Vašim dotazů jsem dal s * *Klidně si myslete, že nad vším stojí neidentifikovaná nepředstavitelná síla. To představě hodně pomůže.. *Hmotnost supermasivních černých děr se projevuje gravitací a ta se projevuje pohybem viditelných hvězd kolem galaktického středu, kde ta supermasivní černá díra je. *“ A co se stane s tím konečným „všudy přítomným zářením“? Komentář : Záření se rozplyne a nebude žádných změn, tedy ani nebude existovat čas v dnešním smyslu. Asi za 10^1300 let ( počet částic ve známém vesmíru má být 10^89) se to může znovu shluknout v další Velký třesk. Což se samozřejmě předpokládá teoreticky. 10^1300 let je slušné nekonečno. Nekonečna jsou různě velká. Astronomové příčinu vzniku a vývoje vesmíru neznají. Když této příčině budu říkat Bůh, je to pro mě v pořádku. *Nemusíte studovat mat-fyz., ale když chcete diskutovat o astronomii, je dobré si o tom něco přečísta hlavně si z toho něco odnést a pamatovat. Odpovídal jste na otázky o karmě. Každý ji má a bude vyhodnocena Mistrem jak píše Lojza v práčovně duší. Karma se dědí a nedělí. Že si to odporuje, to neřešíte. Kde prosím Vás psal Einstein nabo evangelista Jan psali karmě, že jeho myšlenky rozvíjíte až ke karmě? Prostě karma lidi netáhne, tak se přilepuje k Bibli a k čemukoliv. Píšete:“ Cesta do mnoha příbytků mnoha vyšších sfér vede spolu s Mistrem přes knížata, vládce a anděly v nebeské hierarchii. Přes postupný vývoj v eónech, v plnosti a úplnosti, vyjádřeno slovem přes Všechno, což obsahuje jediný a hlavní Kořen, který prorůstá celé nekonečné Stvoření. To celé ještě říká, že On je v každém pohybu a sám je jeho příčinou, On je v každé hmotě, buňce, atomu a ve všech částicích, které vytvořil. Není nic, co by neznal; vše je Jím samotným!“ Váš citát Einsteina :“Ono přesvědčení o vyšší moudrosti, která se projevuje ve viditelném světě, tvoří mé pojetí Boha…“ Tvoříte si v himalájštině svůj vendismus, náboženský hybrid ( křesťanství + karma, Sant Mat). A si myslíte, že porážíte vědu, která na Vás kašle. } – 29.01.2017 19:01

    17. Díváte se na svět klíčovou dírkou. Rozhled je proto velmi malý a omezený.
     Sbohem

   1. ad.: tak přesahujte a informujte o přesazích.

    Nějak se Lojzovi nechce, je pátek odpoledne, je unavený ze šichty na velíně a tak Pardale, hledejte sám. Kdybyste hledal v komentářích pod „slabikářem“, tak to tam najdete.

 16. Vendo,píšeš:

  ….Jako duchovně zaměřený člověk mohu napsat, že dnešní člověk většinou nezná pravý smysl života….

  Ja neznaboh, tiež nepoznám zmysel ani len svojho života, a som tým nadšený. Povedz mi Vendo, ,,ako duchovne založený“ človek, v čom Ty , vidíš pravý zmysel človeka…

  … Nie nesprávne položená otázka. Ako Ty vidíš SVOJ pravý zmysel života , čiže samostatne Tvojej telesnej schránky, tu na Zemeplacke a svojej neexistujúcej
  ,,duše“, ktorá je len náboženským výkrikom ,,do tmy“…

  1. Noho, moje tělo, jako nástroj, se snažím držet v dobrém zdravotním stavu. Není to ale smysl mého života. A protože píšete „a svojej neexistujúcej duše“, tudíž v duši, ani zřejmě svoji nevěříte,tak Vám k tomu smyslu mého života nic víc nepovím. A Vaše nadšení, že nepoznáte smysl svého života, Vám upřímně přeji.

   Takže otázka to byla špatná.

   1. JAK JE BŮH PODLE VĚDCŮ NEEXISTUJÍCÍ ŠPÍNA

    …Z toho, co napsali, je jasné, že ztotožňují život s myslí a neexistujícím duchem neboli duší. Zdá se, že nevědí, že i když všechny organismy mají život, pouze ta zvířata, která mají nervovou soustavu, mají mysl a že mentální schopnosti zvířat se liší podle stupně rozvinutí jejich nervových systémů. Navzdory víře milionů nábožensky založených lidí po tisíciletí neexistuje absolutně žádný biologický důkaz o tom, že by v organismech existovala duše. Pánové Dása a Svámí říkají, že podle „profesorů duchovní vědy“ existuje duše, existuje znovuzrození duše a Nejvyšší Duše – Bůh.

    Rád bych věděl, na základě jakých objektivních důkazů tito takzvaní profesoři pronášejí svá fantastická prohlášení. Podle nich je život prvotní a hmota až druhotná. Říkají: „Život není vytvářen kombinací chemikálií, jak se nás někteří vědci snaží přesvědčit. Naopak. Je to život, který vytváří hmotu.“

    PRVOTNÍM ZDROJEM ŽIVOTA NA ZEMI JE SLUNCE. Sluneční energie je vázána v zelených rostlinách. Sluneční světlo je přeměňováno v chemickou energii řetězcem reakcí známých jako fotosyntéza. Ostatní organismy získávají svou energii z těchto zelených rostlin anebo z organismů, které se zelenými rostlinami živí. Tyto potravinové substance slouží jako palivo, dodávající životní energii organismům. Životní energie se z potravy uvolňuje pomalou oxidací během dýchání.

    Dása a Svámí říkají, že vědci se svými nedokonalými smyslovými schopnostmi nejsou schopni porozumět realitě věcí tak, jak to dovedou „duchovní vědci“. Jsou smyslové schopnosti těchto pseudovědců účinnější než schopnosti skutečných vědců? Anebo disponují nějakou jinou formou vnímání, než je vnímání smyslové?

    Vědomosti a osvícení nelze získat meditací, což je pouze forma sebehypnózy.

    Dása a Svámí se ptají, zda vědci mohou vytvořit kuře, které by se vyklubalo z plastického vejce.

    Nevím, zda jsou si vědomi toho, že vědci vyrobili více než deset prvků jako fermium, plutonium a einsteinium, které Bůh nemohl vytvořit, protože neznal technologii jejich výroby. Vědí o úspěších vědce ze Šrí Lanky, Dr. Cyrila PonnamPERUMA a indického vědce Dr. Bal Gobinda Khorana, nositele Nobelovy ceny, při syntéze aminokyselin, což jsou stavební jednotky živé protoplazmy, z inertních částic, když v laboratoři napodobili podmínky, které převažovaly V PRIMITIVNÍ ATMOSFÉŘE ZEMĚ? Vědí, že lidské vajíčko a spermie lze zmrazit ve zkumavkách a zárodek se může vyvinout v umělém lůně nebo v lůně ŽENY?

    Mezi živočichy, kteří se vyvinuli na této planetě, je člověk jediný, kdo dosáhl ve všech činnostech značného pokroku. Toho dosáhl pomocí poznání a vědy. Zatímco všechny organismy žijí dnes stejně jako jejich předkové před miliony lety, jediný člověk se vyvinul z jeskynního člověka v současného kosmického člověka právě díky vědě a technice, a nikoliv pomocí NĚJAKÉHO BOHA nebo vědomostí získaných z nějakého písma!

    Pokrok v lékařské vědě a SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH pomáhá stále většímu počtu neduživých lidí přežít a plodit další neduživé, čímž se dosáhne krátkodobého cíle, avšak dlouhodobý cíl je ohrožen. (pozn.: to se týká i veškerého geoengineeringu.) Budoucí vlády světa NEDOVOLÍ TĚMTO LIDEM plodit další děti pod záminkou, že „život pochází z Nejvyšší Duše“.

    Díky vysoce vyvinutému přednímu mozku a mozkové kůře má člověk jedinečnou schopnost tvořivě myslet (pozn.: i tvořivě sebedestruktivně), což mu přineslo úspěch V BOJI S PŘÍRODNÍMI ZÁKONY. Vědci jsou zpravidla objektivní myslitelé, poněvadž zakládají své myšlenky na empirických vědomostech. Mystici a vizionáři, takzvaní duchovní vědci typu Dásy a Svámího, naopak zakládají své myšlenky na svých subjektivních vjemech. Knihy o chemii, fyzice, matematice, zeměpise, historii, geologii, antropologii, paleontologii, lékařské vědě, astronomii atd. jsou produkty objektivních myslitelů. Oproti tomu knihy jako Guilliverovy cesty, pohádky, Mahábhárata, Ramájána, Bible, Korán, astrologie, chirologie, numerologie, teologie, démonologie atd.jsou produkty subjektivních myslitelů. Zatímco prvně jmenované se opírají o realitu, ty druhé jsou fiktivní.

    Lidstvo v posledních letech dosáhlo fantastického pokroku: uvolňování jaderné energie, vesmírné cesty, přistání na Měsíci, transplantace orgánů, komunikace prostřednictvím družic atd. Všech bylo dosaženo pomocí vědy. JEN MENTÁLNĚ OMEZENÍ INTELEKTUÁLOVÉ SE SNAŽÍ TĚŽIT ZE SVÝCH HALUCINACÍ a často se stávají zakladateli a kazateli různých druhů religiózních kultů.

    Dr. Abraham T. Kovoor, 1977

    ————-

    Pane Vendo, navenek to vypadá, že když někdo má záměr ničit počasí, zakazovat plodit děti zbožným a ohrožovat vesmír, tak bůh dneska ani nemá právo přijít a stěžovat si, protože všichni už vyhráli proti všem zásadám.

    1. Tak toto budu muset, milý pane Krejčí, moc prostudovat.
     Zatím nevím, co si o tom myslit.

     Tohoto Vašeho článku jsem si všiml až teď večer.
     Václav Žáček

 17. Kamarád mi poslal odkaz. Pro mne z něj vyplývá, že učení, filosofie, moudro….. atd., jsou jedna věc a pak je tu pohled jiný, kdy tzv. mocný člověk či zájmová skupina, může mnohé měnit dle své libovůle, a to pro zištné zájmy.

  Dobré je ale přistoupit k tématu bez předsudků. Proto se s tím textem chci i tady podělit.

  více asi zde :
  http://leva-net.webnode.cz/clanky-katalog/biblicky-projekt/
  http://leva-net.webnode.cz/products/nejvetsi-tajemstvi-novoveku/

  „Největší tajemství novověku spočívá v tom, že Starý zákon = hebrejská/židovská bible = Tanach nebyl nikdy součástí křesťanství ani křesťanských písem svatých. Do 16-17. století v Evropě a do 19. století v Rusku. Kultura byla křesťanská, nikoliv však židokřesťanská. Nový zákon byl uměle upraven/zcenzurován, aby působil jako prodloužení/nadstavba Starého zákona, a text samotného Tanachu byl dokončen v potřebné verzi pro kurátory biblického projektu zřejmě až někdy v 15. století. Celá operace byla načasována k zavedení knihtisku (nebo naopak, knihtisk byl součástí této operace), aby se masově rozšířili už „ty správné“ „svaté“ texty. Původně jsem chtěl psát obšírný text s mnoha odkazy na zdroje, pro přesvědčivou ilustraci výše uvedeného by však bylo třeba psát rovnou knihu, tento text tedy není koncipován s cílem něco dokazovat nebo přesvědčit, jen předložit interpretační rámec, variantu, uvedu tedy jen základní kostru celé této mnoho plánové operace, plus něco na ilustraci uvedeného.
  Zhruba do 16. století nemělo křesťanství s židy, židovstvím ani se Starým zákonem nic společného, bylo to nějaké podstatně jiné křesťanství než dnes. Podle všeho také originálním jazykem Nového zákona byla slovanština, nejednalo se o překlady, o tom dále.
  Hlavní tíha manipulací se odehrála během Reformace a s tím spojených občanských válek a bouří v Evropě, v 16-17. století, na hranici středověku a novověku. Nejprve byl sepsán/upraven Starý zákon do znění, se kterým bylo zákulisí biblického projektu spokojeno, načež bylo přistoupeno k dalším fázím. Nejstarší kompletní texty Tanachu pocházejí z 15. století, nepočítaje padělky. Roli pozvednutí Tanachu do statusu svatého písma pro křesťany, a úpravy/cenzury Nového zákona, sehrála Vulgáta pro katolickou část Evropy a bible Luthera pro protestantskou část. Ačkoliv Luther vystupoval proti židům, později zahrnul jejich ideologickou osnovu – doktrínu skoupení světa na základě lichvy a doktrínu nadřazenosti židů – v podobě Starého zákona do své bible, buďto se tedy jednalo o trojského koně nebo ovládání mimo vědomé kontroly, neuvědomoval si souvislosti. Vulgáta vznikla v 15-16. století, stejně jako sama katolická církev. Katolická církev, zpočátku heretická sekta, udělala jednoduchý krok – prohlásila sama sebe za jediné pravé křesťanství a všechny ostatní za sekty. Na Tridentském koncilu byla odsouhlasena finální podoba Vulgáty (obsahující zcenzurovaný Nový zákon a Starý zákon s jeho sociologickou doktrínou = ideologický základ biblického projektu skoupení světa s pomocí lichvy), byl zaveden seznam zakázaných knih a vlastnění jiných variant bible než Vulgáty bylo postaveno mimo zákon, s tvrdými tresty. Během celého tohoto období hořely po celé Evropy stohy knih, kromě toho, že byly upalováni ideologičtí protivníci a stoupenci původního křesťanství. Takto byla provedena ideologická čistka jak původní podoby křesťanství, tak fyzická čistka jeho stoupenců.“

  Nijak to nekomentuji. Snad jen jedna důležitá věc. Cestu k Bohu popisují mnohá učení. Přes jejich průřez lze vystopovat, co je spojuje, i když jsou od sebe dobou vzniku značně vzdálená.

  Zásahy člověka do čehokoliv, byť by šlo jen o touhu ovládat jiné lidi, jsou nebo byly by špatné.

  V překopírovaném textu se píše, že „Vulgáta vznikla v 15-16. století,……“. Podle mých zdrojů byla Vulgáta přeložena Hieronymusem z řečtiny do latiny ve 4.století n.l.. Do angličtiny poprvé přeložil Bibli John Wycliffe v r. 1382.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference