mapa stránek || vyhledávání

Slabikuji slovo meditace – Slabikář pro duši (5.)

V předchozích dílech „Slabikářů….“, ať již měly ještě i další upřesňující slova v názvu, jsem uvedl důležitost některých důležitých pojmů. V podstatě to byly a jsou /podle mého mínění/ ty základy, které by měl /mohl/ zájemce o duchovní cestu znát, uvědomit si a pochopit je v jejich působení jako nějakou základní výbavu. Prezentuji tu své dosavadní poznání a setkal jsem se v diskuzi i s jistým nesouhlasem. Myslím si, že často je zaviněn právě tím nepochopením. Obé je však normální a je to vítaný přístup, pokud se za tím skrývá touha po primárním poznání, tedy pokud se vlastním úsilím dostane hledající člověk k pozitivním přístupům s odbouráním vlivů předsudků. Nepochopení se pak odstraňuje správným rozlišováním a postupným vzdáním se závislosti na světě. Tedy nebýt v zajetí své mysli s plněním přání sobě samému, požitkům líbí, chci, musím, já…, které lidskou duši vězní v neustálém kolotoči.

Duch, duše, mysl, vědomí a nakonec i ta přechodná tělesná schránka jsou tím, co máme, velmi blízko. Budu-li chtít poznat smysl života a cestu návratu k Nejvyššímu, musím začít cvičením sebekázně, trpělivosti a pokory. K vrcholu mne nevyveze do nějakých horských pustin či hlubokých pralesů žádná karavana, neexistuje žádné pohodlí nějakého speciálního vlaku a přepravcem k setkání s Božstvím nebude nikdy ani žádná super moderní raketa. Cíl cesty je blízko, ale současně i nesmírně daleko. Je ukryt v nás a překážky k jeho dosažení jsou obrovské. Proč? Protože si je vytváříme sami a neumíme se jich nijak lehce zbavit. Každá cesta však začíná vždy prvním krokem. Teď napíši jen poslední slovo, na které kladu důraz. Je jím MEDITACE. Postup návratu duše, který ustanovil sám Bůh, jako svůj zákon. Stoupat na vrchol hory, na které je svatyně, lézt tam po kolenou, je sice obdivuhodné, ale po útrapách poutník pozná, že takto to náš Pán neustanovil. Je mnoho falešných cest, které si vymyslel do mnoha rituálů sám člověk.

Ještě jednou stručně zrekapituluji moji drobnou snahu; bylo zde nastínění situace, ve které jako lidstvo žijeme, uvědomění si přirozených potřeb lidí a soustředil jsem se ve stručnosti i na introspekci v souvislosti s přáními lidí, jež nás ovládají, tu více, tu méně. Ty, jež nás z cesty svádí, ty jsou na naší cestě nepřítelem duchovnosti. Také tu zaznělo pár slov o Spasiteli a o cestě, které učí a kterou je spása, jako primární efekt cesty.

I termíny „Láska, Moudrost a Milost“ jsem objasňoval jako ty shluky slabik, které jsou součástmi hlavních základů a znalostí nás, Božích dětí. Měly by být. A pak již přišlo na přetřes zasvěcení jako velmi důležitý akt, který ani Pána Ježíše Krista nemohl minout. Závěrem bylo poslední uvědomění si duality světa v prvotním příběhu muže a ženy. Tady je v zatím posledním „Slabikáři 4.“ nevyřčená definicí dobra (zlo si jistě každý může odvodit): Dobro je vše, co nás vede na cestě k Bohu.

K meditaci jsem tu napsal na přelomu roku 2015 a 2016 tři články, které měly dobrý ohlas v bohaté diskuzi. O ten však samozřejmě nešlo. Mnohem důležitější by bylo, kdyby byla tato Bohem daná cesta pochopena a hlavně pak praktikována. Jedině pravidelnou praxí lze získat zkušenost, a ta pak vede hledače k naplnění cíle.

Při meditaci je důležité se s láskou a trpělivostí svěřit Vyššímu vedení, které v nás sídlí. Ostatně k Duchu hledáme meditací cestu, spojení s ním je důležitým dílčím cílem. Mít víru v sebe sama, být silný a nepodléhat „spánku“, tj. být bdělý pro dění ve svém nitru. Vyšší vedení nabízí při upřímné snaze Milost a mít v tento akt víru, je velmi důležité. Všechno není nikdy hned. Všechno chce svůj čas a kdo ví předem, jaký čas tato cesta potřebuje? Semínko se také musí nejprve dostat do půdy, pak vyklíčit, zapustit kořínek a protlačit svůj výhonek ke světlu. Časem z něj vyroste třeba i strom, a ten, když jsou splněny podmínky růstu a zrání, přinese úrodu. Opravdu není proč spěchat.

O své karmě, o karmických dluzích, které nám vstupují do života a říkají – zaplať své dluhy – nic přesného nevíme, ale můžeme vědět, jak dělat tak, abychom již novou setbu nevytvářeli. Také ještě chvíli trvá to vstřebávání a osvojování si určitých zásad morálního a etického života. Pak čeká na meditujícího žáka jeho tichá radost po prvním usebrání se do nitra. Ta radost v podobě změny přístupu k samotnému životu pak z naší meditace a z jejího působení vyzařuje i do okolí. Ve chvílích, kdy to ale nejde nijak hladce a kdy přichází atak Negativní síly, která je také v nás od začátku zrození, je dobré bojovat a přitom nepřenášet dál své neúspěchy. Víra v úspěch a v Boha je velmi důležitá a ta meditujícího v takových chvílích jedinečně posiluje. V těch momentech, kdy se meditace nedaří, je dobré si uvědomit, že i to tak přece muselo být. Život není vždy jen příjemnou procházkou. Je i časem zkoušek a s modlitbou k úspěchu, s pokáním a uvědomováním si svého stavu lze dosáhnout poznání, že to v té etapě života nemohlo být jinak. Nevíme totiž, co nás čeká zítra, za měsíc, dokonce ani za nejbližším rohem. Ale ten, kdo na tuto cestu meditace vstoupí a vytrvá, je tou již částečně připravenou duší. A konečně si může uvědomit, že mu byla meditace dána jako dar.

Až na konci tohoto článku uvádím odkaz na můj rok starý článek, kde jsem i z vlastní zkušenosti popsal, jak k meditaci přistupovat. Ten, kdo má vážný zájem, může se k němu vrátit a seznámit se se základními kroky, které jsou odpověďmi na jisté otázky:

Kdy meditovat? Jaká má být délka trvání meditace? Má vliv prostředí na úspěch při meditaci?  Je něco, co si pro meditaci uvědomit? Jsou nějaké další podmínky pro úspěšnou koncentraci, která je vstupní branou do meditace? Na co se vlastně soustředit při meditaci? Je dobré si něco představovat, třeba krásný výhled do přírody, hladinu jezera, na co myslet? Je v něčem důležitá pozice těla? Je spánek nepřítelem meditace?

Při položení jednoduché otázky, jestli je meditace cílem, stručně odpovídám NE, není! Meditace je nástroj, je to prostředek, který byl člověku dán pro jeho duchovní Cestu. Nikdy to není konečný cíl. Pro úspěch meditace má obrovskou roli již zdůrazněná Milost Boha, který o nás neustále ví. Je přece úžasné a nadějné, že každý jeden z nás jsme v Něm, jsme jeho součástí, byť jsme dočasně oddělenou duší. Jsme v Jeho Stvoření a On je svojí božskou jiskrou, oživující duší, a věčným vyzařování Ducha svatého v nitru každé živé bytosti. (Ti nižší tvorové si to zatím neuvědomují.) Bez Jeho Milosti se nikam opravdu nedostaneme. A tak, i když to není přímo tématem pro samotnou meditaci, je dobré, když znovu zdůrazním nutnost dodržování principů, poučení či přikázání pro naše morální a etické chování. Nemorální a neetické chování nás nikdy na Cestu meditace nepřivede. Budeme tak stále v zajetí vášní mysli a budeme stále sráženi dolů; na to je třeba vždy pamatovat.

Každý člověk je určitým originálem a zkušenost každého jednoho z nás je na jiného člověka absolutně nepřenosná. O bolesti zubu mohu vyprávět, ale koho nikdy zub nebolel, nepoznal naše sdílené pocity, tuto neblahou zkušenost. O lahůdce ze zahraniční kuchyně mohu někomu barvitě vyprávět, ale kdo umí bez jejího ochutnání pocítit v našich chuťových buňkách působení právě těch orientálních ingrediencí? O meditaci si můžeme leccos přečíst a vzít to jako rady a zkušenosti, ale samotná meditace musí být prováděna již osobně; ani ta nejkvalitnější kniha při meditaci vroucně přitisknutá na hruď nepomůže. Co je tedy smyslem meditace? Vztahuje se k našemu vědomí? Chceme naše vědomí rozšířit tam, kam mu přísluší? Má být naše vědomí osvícené, když ano, tak čím? Jednoduchá odpověď a přitom tak obsažná – chceme se vědomě s Ním sjednotit. Být součástí harmonického celku, Jednoty, oceánem Lásky a nekonečného bytí. Toto vše umožníme nesmrtelné duši, když porazíme naše ego.

Jako každá vědomá činnost člověka, vyžaduje i meditace svoji přípravu. To nejhlavnější je očistit své tělo a mysl, mít připravenu tu pomyslnou nádobu, do níž Milost Boha vlije pro nás nektar poznání jako novou a dosud nepoznanou energii. Žádná lidská věda nikdy nedokáže tuto energii rozpoznat, protože nepochází z tohoto obrovského světa hmoty. A ač se může zdát jako velmi nepatrná, je tou energií, která formuje sám život. Počáteční dny či měsíce meditace jsou do jisté míry prožíváním experimentu v průběhu času a prostoru, kdy si tělo a mysl zvyká na nové vědomé přístupy.

Během meditace se postupně dostáváme do vyšších stavů vědomí. To je však proces, který má své nemalá úskalí a který samotný hledající člověk nemusí zvládnout nijak lehce. V jednom předchozím „Slabikáři“ jsem uvedl nutnost mít Spasitele, jinými slovy Učitele, Mistra… On nám pak pomáhá tyto stavy vědomí překonávat a stále nám v nitru ukazuje Cestu, která v nás udržuje ten nejvyšší ideál. Naučí nás odlišit zrno od plev, podstatné od nepodstatného a upozorní na úskalí, které nám do cesty přináší silná Negativní síla. Ta totiž svádí při meditaci, ale i v životě v hmotném těle, přesně opačný boj; chce nás udržet v koloběhu světa smyslů a mysli. Mistr nás však naučí, jak si dar meditace, tuto perlu mezi perlami čistit a později i udržovat zářící.

V závěru nezapomínám, že nám bylo dáno pro pomíjející život tělo. Je chrámem, který slouží pro naši duchovní práci a čas, ve kterém s ním disponujeme, se musí pro duchovní vzestup plně využít. Toto vnitřní „pracoviště“ je nutné mít zcela v pořádku. Poukazuji na aspekt zdraví. Nemoci značně naše úsilí brzdí, dokonce jsou příčinou, že se meditace nedaří. Nemoci jsou jako silný hluk a lomoz, které nedovolí zklidnění mysli. A my, pro vstup do sebe, do nitra chrámu potřebujeme tvůrčí ticho. Neboť jen v něm můžeme postupně více a více prožívat působení Jeho energií a sil jako Slova a naslouchat tak božské melodii, která meditujícího poutníka přitahuje k cíli Cesty.

„Otec vyslovil jedno Slovo; to Slovo jest Jeho Synem, a On Ho vyslovuje věčně v ustavičném mlčení; a v mlčení to duše musí slyšet.“ Svatý Jan z Kříže

 

Václav Žáček /Venda/
 

Slíbený odkaz:
https://hledani.gnosis.cz/meditace-3-cast-meditace-je-jen-nastroj/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

307 komentářů

 1. ad. „…V závěru nezapomínám, že nám bylo dáno pro pomíjející život tělo. Je chrámem, který slouží pro naši duchovní práci a čas, ve kterém s ním disponujeme, se musí pro duchovní vzestup plně využít. Toto vnitřní „pracoviště“ je nutné mít zcela v pořádku. Poukazuji na aspekt zdraví. Nemoci značně naše úsilí brzdí, dokonce jsou příčinou, že se meditace nedaří. Nemoci jsou jako silný hluk a lomoz, které nedovolí zklidnění mysli. A my, pro vstup do sebe, do nitra chrámu potřebujeme tvůrčí ticho. Neboť jen v něm můžeme postupně více a více prožívat působení Jeho energií a sil jako Slova a naslouchat tak božské melodii, která meditujícího poutníka přitahuje k cíli Cesty. …“

  * Chrám? Ano, souhlas. Tak bychom se měli k tělu chovat.
  ad. ….se musí pro duchovní vzestup plně využít….
  * někdy stačí sednout si na paloučku v lese a člověku se dostane osvícení, tedy zdolání jakéhosi stupínku pro vzestup.
  ad. „…aspekt zdraví…“
  * může se stát, že právě chatrné zdraví, či nemoc přivede člověka k hledání, snaze tělo vrátit k „charakteru“ chrámu. Lze to. Při patřičné snaze a třeba i pomoci, je-li to nutné.
  ad. „…naslouchat tak božské melodii…“
  * naslouchat jí lze nejen v meditaci, ale i s každým vědomým nádechem a výdechem, a to jak svým, tak i tím, které vidíme, či cítíme jako by vně nás. Neboť s každým nádechem a výdechem přijímáme i vydáváme,….

 2. matko,

  prišlo Ti clivo a potrebovala si ,,vypustiť paru“ ?

  Ak sa Ti uľavilo, aj tak dobre…

 3. Jaromíre, kážete o křesťnství a východní filosofii :
  „Říkáte, že východní nauky o Bohu nejsou pro nás vhodné, dokonce snad satanistické. Ten, kdo je studoval by toto nikdy nemohl říct, je v nich daleko více lásky k Bohu a pokynů, jak jí dosáhnout než v křesťanství.“
  Východ je karma a dělená duše, západ ne. Buď východ nebo západ.

  1. Tak už se konečně rozhodněte, východ nebo západ! Pevně věřím, kdyby se ti co tady propagují východní indické nauky narodili v Indii, tak by o bibli míchanou karmou ani nezavadili a byli by hinduisti, tak to prostě je. Z bible citují jen protože to je místní nauka.

   1. ad/
    Pevně věřím, kdyby se ti co tady propagují východní indické nauky narodili v Indii, tak by o bibli míchanou karmou ani nezavadili a byli by hinduisti,….

    Je potřeba upřesnit,že v Indii žije dnes několik milionů křesťanů. Ti bibli znají. Pak je dobré vědět, kdy byl text bible dán ke čtení věřícím lidem v Evropě, tj.někdy ve 11.století. Celkem úspěšně byla bible před lidem pěkných pár století ukrývána.

    Ja, ja, nic není ideální.

  2. Ták, a Venda je zpět z dovolené a já zase mohu něco na PC číst a též i napsat.

   ad/ Východ je karma a dělená duše, západ ne. Buď východ nebo západ.

   Pardale, zajímalo by mne, co si představujete pod slovním spojením „dělená duše“?

   Díky.

   1. Anonyme, já si pod dělenou duší nepředstavuji nic, ale zdejší karmisti mají duši, co putuje do astonebe a pak se neodžitá část vrací na Zem splatit dluhy. A protože se rodí víc dětí, než umře lidí, taková duše se nutně musí dělit, jinak to nevyjde a budou lidi bez duše. Nejen holky nahoře bez.
    Ano, buď východ nebo západ a vy jste se v Vendou rozhodli pro obojí. Není to nic složitého, duše je prostě současně věčná v nebi podle západu křesťanství a podle východu a karmy se vrací. No a vy jste pro jistotu obojí.

 4. Lukáši,
  mrknul jsem na ty Vaše stránky:

  ad.: Jak to začalo? Zhruba v roce 2010 jsem se začal zajímat o duchovní záležitosti.

  To, že se 7 let zajímáte o duchovní záležitosti, Vás opravňuje k tomu, nás tady všechny školit? Já se o duchovní záležitosti zajímám od roku 1982. Tím nechci říct, že toho vím víc, ale: LUKÁŠI, ŽIJETE V KLAMU!

  1. A ještě dodatek:
   Lukáši, až Vám Váš přístup k životu vydrží dalších 30 let, pak nám o tom přijďte podat svědectví.

  2. No vidíte, já cca v r. 1964 jako malá holka vše zapoměla (nebo dokonce i zapomněla), i to, kdo jsem. A zajímat se o duchovní záležitosti? Nó, v době normalizace, kdy nás rodiče „vytrhli“ po kratičkém pobytu z lůna církve, člověk žil, ale touha po oných duchovních záležitostech se člověku „motá“ do života vlastně pořád, jak život plyne a okolo cosi mezi nebem a zemí vane…. Aj, že by mimo církev smrtelný hřích? Neřeším to.

  3. Lojzo, já nikoho neškolím, to říkáte Vy. Copak o Bohu (a o cestách, které k němu nevedly) může svědčit někdo až když mu je 60 a víc? A Vy máte s Bohem osobní vztah? Máte jistotu věčného života s Ním?

   Když už jste si vyšetřil čas na mé svědectví, tak Vás ty věci možná zajímají – zkuste dát ještě 14 minut tomuto:

   https://www.youtube.com/watch?v=f1ocSucMBN8

   Bůh ať Vám žehná!

   1. ad.: Máte jistotu věčného života s Ním?

    Ne, Lukáši, nemám jistotu a ani ji nechci. Podíval jsem se dokonce na to video a jen se mi potvrdila ta Vaše naivita. Ale já Vám tu Vaši cestu neberu, jděte po ní dál. Je to Vaše individuální cesta a cest k Bohu je mnoho, pro každého jiná.

    1. Lojzo, viděl jsem to video.
     https://www.youtube.com/watch?v=f1ocSucMBN8
     Člověk, který tvořil pro New Age (= obalamutil mnoho lidí), ale pak prozřel zpět ke křesťanství, když už měl dost peněz. No já jsem u New Age nebyl ani nadměrně bohatý, tak snad prozřu rovnou bez piruet a poučení z New Age a hindiusmu.

    2. Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

    3. Lojzo, s tím článkem v podstatě souhlasím. Skutky spásnou víru v Krista podtrhují, ale člověk není spasen díky svým skutkům, ale díky oběti Ježíše Krista. To je dost zásadní rozdíl. Před tím než jsem poznal vzkříšeného Ježíše jako Syna Božího, tak jsem žil v poznání, že MUSÍM dělat dobré skutky, abych jednou byl spasen. Nic jiného mi nedávalo smysl, zástupná oběť Ježíše mě doslova rozčilovala a ve své pýše a nevědomosti jsem ji odsoudil jako církevní dogma pro ovládání „oveček“. Všechny duchovní nauky, co jsem se zájmem studoval tvrdili, že se jedinec musí duchovně snažit, aby byl spasen (ať už to v té které nauce znamenalo cokoliv). Vždyť to je vlastně logické, ne? Když se ale člověk začte trochu víc do Písma, tak zjistí, že Bible nejen nic takového neříká, ale naopak lidem oznamuje, že „ze skutků Zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze Zákon je poznání hříchu.“ (Římanům 3,20)

     Když jsem po tom, co se mi On dal poznat (podobně jako tomu týpkovi v tom videu), přijal Ježíše jako svého Pána a Spasitele, tak se dost věcí změnilo. Zmizel dost velký strach ze smrti (nejistota co se mnou bude), odešly některé závislosti, zmizely značné fyzické problémy a do mého srdce přišel pokoj, který jsem dříve neznal.

     „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.“(Jan 14,27)

     Najednou ten „vzdálený“ a neznámý Bůh je zcela osobní a je u mě, ve mně. Dřív to tak nebylo, jen jsem si myslel, že to tak je, když to píšou v okultní a mystické literatuře, ale nebylo. Moje malinkatá dcera byla před mýma očima uzdravena po modlitbě k Pánu. Mé ženě Pán Ježíš, po modlitbě, uzdravil letitou extrémní alergii na lepek. Další věcí jsou dary Ducha svatého…to zde ale asi nemá cenu rozebírat.

     A když se sebe zeptám, čím jsem si toto vše „zasloužil“? Jaké meditace jsem proto musel dělat? Jaké dobré skutky jsem k tomu musel učinit?? Jedině tento „skutek“: Řekli mu: „Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?“ Ježíš jim odpověděl: „Toto je ten Boží skutek: abyste věřili v toho, kterého on poslal.“(Jan 6,28-29)

     Pro mě realita nového života, pro Vás sebeklam. Ale velmi hutný, to vám povím.:-)

    4. ad.: Moje malinkatá dcera byla před mýma očima uzdravena po modlitbě k Pánu. Mé ženě Pán Ježíš, po modlitbě, uzdravil letitou extrémní alergii na lepek.
     Pro mě realita nového života, pro Vás sebeklam. Ale velmi hutný, to vám povím.:-)

     Ano, může to být sebeklam. Jak to víte, že Vás uzdravuje Ježíš? Lidská psychika je pole neorané a velmi neprobádané. Takže toto všechno mohou být nějaké psychosomatické jevy, nic víc.

   2. Jako sorry, pokud bych své nejniternější sdělovala, tak rozhodně ne tak, jak to činil onen člověk na tom videu. Není to (bez slz za víčky) pravdivé, ale hezky naučené fráze..

 5. matrixi, píšeš:

  ….Z bible citují jen protože to je místní nauka…

  No toto a ja som si myslel, že Biblia je len a len pre Protožidov a hlavnne pre tých, čo sú obrezaní a zasvätení. Ale o tom, že je ,,TO“ miestny folklór, som naozaj nevedel..

  Možno je miestnym folklórom Najnovší zákon, ale je to, pochybné ,,čteníčko“ a na to, aby si tie hovadiny a bludy pochopil, musíš byť naozaj ,,miestny poloblázon a ozembuch“…

  To nemusíš chápať, ,,TO“ musíš akceptovať a ,,Fidli basta“..

  A len o tom je VIERA…

 6. Pro Václava:

  ad.Venda s porozuměním pro Hvězdičku

  Absolutně nerozumíš,nechápeš!

  ad.Pardál mi napsal dnes v 11:28 – „ad.Já samozřejmě mám názor, že Krišnování je ztráta času.“

  A tys „mu“ odpověděl :byl jsem překvapen, jak podobný / a dlouhý/ je rituál modlení se „Růžence“.

  Tak jsem ti odepsala: Opět lžeš.Modlitba je obrácením se do vlastního nitra a slova,zvuk,cokoliv
  při ní konáš,je pouhým …Ztráta času je cokoliv ti vysvětlovat.

  Ale ty nechápeš!

  ad. Hvězdičko, máte doma všechno v pořádku? Manžel je zdravý? Sociální situace únosná? Kdysi jste měla závažné problémy v rodině a mírně jste se tady svěřila.

  Tvoje rozdělená mysl je v otroctví pudů a emocí.Na základě pudů a emocí vznikají nejen u tebe myšlenky,které tě nutí okamžitě konat.
  Tvým konáním je vyhledávat a používat cokoliv proti tomu,kdo ti oponuje.Stejnou špínu používáš i proti panu Staňkovi.Že ti tak Otec ukazuje,
  že nikoliv to,co ti kdo řekne tě špiní,ale to,co z tebe vychází,ti je samozřejmě jedno.Špiníš sám sebe,a to neustále.A to není všechno.
  Pro své špinavosti a křiváckou povahu,používáš dalších nicků.Už je tvůj duch tak rozlámanej na kousíčky,že budeš mít velký problém jej poskládat.

  ad.Hvězdičko, já po Vás nechci, když nechcete Vy, abyste se se mnou o cokoliv podělila a již vůbec nepotřebuji znát Vaše zkušenosti.

  Dělím se o ně celých pět a půl roku.Ty jimi pohrdáš,pohrdáš Otcem,pohrdáš zkušenostmi ,a tím pohrdáš Moudrostí.

  ad.Vše je ve Vašich rukou a s Otcem Vám to půjde, uvidíte.

  Ano,již jsem „doma“.A co ty?

  ad.Vaše cesta je jen Vaše a přeji Vám na ni vše dobré.

  Tak to se velmi mýlíš.A nejsi bohužel sám,kdo v tom nemá zcela jasno!
  Platí JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA JEDNOHO !A to bez kompromisu.

  ad.A souhlasím – každý přichází na svět nahý a pak jej i nahý opouští.

  Nepřekrucuj.Nahý si budeš muset stoupnout před Lásku a omluvit se Jí za všechna příkoří a násilí,které jsi na Ní napáchal,abys mohl spatřit Otce.
  Napsala jsem:S prázdnou sis přišel a s prázdnou i odejdeš.Ne však úplně.Budeš mít zkušenost jaké to je,když …A na tu již nezapomeneš.To bude
  tvůj syn.

  ad.Jste moudrá žena, na tom stavte. Možná jen méně emocí.

  Moudrost se dá získat jen odžitými zkušenostmi,láskou k Ní bez sebelítosti.To znamená bez emocí a pudů.
  Ale o ty nemáš zájem pro svou pýchu a aroganci,a také na základě získaných lživých informací.

  Skutečně moudrý se učí i pomocí chybování druhých,nejen svých.Skutečně moudrý usiluje pomoci všem,tedy Bohu a ne sobě samému.

  1. Hviezdička na TV beží seriál o tajných životoch psov.Do bytu namontujú kamery a sledujú čo pes robí keď pán alebo panička nie je doma a ho nevidí. Psík vyvádza a robí neplechu. Všetko potrhá, vyvenčí sa v byte . Potom začne zavýjať a kňučať , volá na svojho pána , myslí si že ho opustil a už sa nevráti. Psia psychologička vyhodnotila jeho chovanie tak , že pes je nešťastný a nie zlý. Poučenie z krízo´vého vývoja: Keď sme neštastní, hneváme sa a máme strach že sme opustení,nie je to pravda. Pán alebo Otec nás nikdy neopustil a neopustí.

 7. ad. Hvězdičko, máte doma všechno v pořádku? Manžel je zdravý? Sociální situace únosná? Kdysi jste měla závažné problémy v rodině a mírně jste se tady svěřila.
  ———————–
  Vidíš ,to tě Otec přinutil napsat.Proč asi?
  Napsala jsem tenkrát mnohem důležitější informace:

  A věřte nebo nevěřte,vím velmi dobře o čem ta slova jsou.Dlouhou dobu zde píšu,že s Duchem Otce komunikuji zcela vědomě a při plném vědomí již několik let.Na Silvestra(Nový God),přesně o Půlnoci tomu bude osm let.
  Také jsem Vám nejednou oznámila,že Otec je Jediným Žijícím Mistrem,a že indický mistr na kterého neustále odkazujete a na kterém si stavíte svou duchovní nadřazenost jen proto,že o sobě hlásá,že je posledním žijícím mistrem,je podvod.Nelze totižto sloužit dvěma pánům,nelze sedět na dvou koních a zahánět zlo.
  Přesto Vám děkuji za uvedená slova z Matoušova evangelia,protože dnes Vám již s jistotou mohu oznámit,že Otec,o kterém zde celou dobu vyprávím JE tou Duchovní bytostí se jménem Ježíš,o které se píše v evangelích.
  Ježíš a Otec jsou Jedním.
  Kdysi znali lidé tuto „podobu“ Ducha pod různými jmény:Hermes,Merkurius,atd.…
  Přesto jsou to jména pro jednu z mnoha povah(tváří,osobností,podob) Božského Otce=Ducha.
  Ne náhodou se zde píše o JUPITEROVI.Jupiter a Merkurius jsou také jedním.Merkurius je jedním z duchů(„synem“) Jupitera.

  Venda pro Hvězdičku
  6.11.2015 (9:07)

  Hvězdičko, začal jsem číst Vaši odpověď na moji reakci k Matoušovi kap.osmá. Dočetl jsem k této části, kde píšete :

  „…..a že indický mistr na kterého neustále odkazujete a na kterém si stavíte svou duchovní nadřazenost jen proto,že o sobě hlásá,že je posledním žijícím mistrem,je podvod.“

  Ještě jednou zdůrazňuji, že je to velmi podivné, co píšete k mé osobě : že …neustále odkazuji…, stavím duchovní nadřazenost…..můj Mistr o sobě hlásá, že je posledním žijícím Mistrem….??!!!

  Hvězdičko, kde se ve Vás tyto napsané myšlenky, přímo lži vzaly? Byla jste při vědomí, když jste to napsala?

  Hvězdičko, od února 2014, tj. více jak před rokem a půl tu je diskuze pod všemi články VŠECH autorů zde píšících. DOLOŽTE mi prosím, kde jsem v diskuzi pod všemi články a popř. v mých článcích toto sdělil. Samozřejmě, že můžete hledat i v mých článcích již od června 2011.
  ——————
  Dlouho sis však nevydržel Václave.Ani ne za měsíc,bez toho abych pohla jen prstem,ti Otec podrazil židli sám:

  Venda pro Lukáše a Jendu
  9.12.2015 (9:25)

  ad. Fakt je, a to považuji na Cestě za nejdůležitější. Hledat Mistra, žijícího.

  ad.Žijící lékař může operovat člověka, žijící právník může obhajovat člověka. Ne tito mrtví odborníci! Žijící Mistr ví, které duše jsou Bohem označeny a které k němu i Němu najdou Cestu.

  ad. Naopak, člověk žijící podle Ježíšových přikázání, a po pravdě a znovu zdůrazňuji, jde o morální a etické principy, může být vyvolen, označen, ALE, musí najít žijícího Mistra.Sám se i přes to potměšilé a až zlé působení některých duchů nedostane.

  ad. A hlavně, mrtvý Mistr, Prorok, Učitel…..nic nenaučí.

  ad. Jestli se někomu takový dávno mrtvý Mistr zjevil, tak je to falešný obraz představivosti mysli,

  ad.Ježíš Kristus a jeho učení je pro mne inspirací a potvrzením Cesty, ve které je však můj skutečný a žijící Mistr.

  ad.Ježíš Kristus byl vysokou duší, pravým mystikem, Mistrem, byl vtěleným Slovem Ducha svatého a měl také svého /žijícího/ Mistra.

  ad.Svým učedníkům, označeným duším, předal však navíc i něco jiného, ať se to i nelíbí, a to označuji jako tajnou mystickou nauku pro Cestu. A předal jim ji za svého života, proto to byli jeho učedníci. Učil je meditaci, která není přímo nikde popsána, ..
  ——–
  LŽI ,LŽI a MANIPULACE! Z NEVĚDOMOSTI,jako odměny za pohrdání odžitých zkušeností MOUDROSTI!

  Nový Zákon,zvláště pak Matoušovo evangelium a tzv.Pavlovy dopisy jsou PODVRHEM na člověka,zpitvořené na stejně slepém principu jako výplody tvého Augiášova chléva.
  ——–
  „Neposkytujte svaté nástroje šmejdům,aby z nich nesložili horu hnoje(Augiášův chlév).Neotevírejte perly lotrům,aby je nezneužili.“

 8. Každý,kdo má zájem čerpat ze studnice moudrosti Bible,by se měl nejdříve naučit
  ČÍST.Aby se naučil ČÍST,bude se nejprve muset naučit rozumět SYMBOLŮM a OBRAZŮM!

  Bez výše uvedeného každý,kdo cituje z Bible,neví co říká,mluví totižto zcela
  naprázdno a o ničem,byť by byla slova sebekvětnatější.
  Ti co zpitvořili důležité informace pro lidstvo,tak vůbec tyto skryté informace
  neznali.Kdyby je znali,byl by příběh o Ježíšovi další knihou Starého Zákona.
  A důkaz,který usvědčí každého,kdo neumí číst,manipuluje a zneužívá texty Bible,je
  zapsán přímo v Ní samé.A to,k poučení všech,umí bravurně jen Otec,jemuž patří
  mé velké děkuji.Lekce,zkušenost,na kterou jen tak nikdo nezapomene.Za pohrdání
  odžitých zkušeností,tedy Moudrosti,Matky.

  Jesuse(Esus)znali již Keltové tisíce let před našim letopočtem,Slované zrovna
  tak.Jesza (Jessa) – Jupiter, nejvyšší bůh od kterého přichází vše příznivé i nepříznivé.OTEC má mnoho JMEN a MATKA také.

  1. Hvězdičko, píšete:
   „Jesuse(Esus)znali již Keltové tisíce let před našim letopočtem“
   Komentář : Nejzazší kořeny Keltů sahají přinejmenším do období kolem poloviny 2. tisíciletí př. n. do doby laténské. Na našem území asi 500 př.n.l.až 50 př.n.l.
   Jesus není Esus. Esus byl keltský bůh stromoví spojovaný s krvavými obětmi a věšením lidí.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Esus
   Esus byl jeden z třech hlavních keltských bohů, takže jediný Bůh starých civilizací nic moc.

 9. Hvězdička,

  máš pravdu. Len kľudne seď, nevykláňaj sa z okna, nôž nechaj v šuplíku, MUDr. Chocholoušek s ,,mord partou“ sú už na ceste a a určite Ťa odchytia….

  Keď Ťa dovezú, môžeš sa kľudne vyrozprávať , naozaj Tvoja ,,slobodná vôla“, zaručená Ti v ,,Biblióne“ Ťa určite ochráni…

  Keď budeš počuť heslo : ,,V Tatrách je ešte sneh“, môžeš hneď odpovedať a keď všetko prebehne ako vo filme, môžeš sa ,,kolektívu“ so všetkým zdôveriť…

  Ako by u Teba bol sám Nebeský Taťulda. Môžeš si aj vybrať, ktorú jeho z troch prevtelení budeš chcieť ,,cítiť“…

 10. ad.: Marnotratný syn z NZ ukázal, že se lze vzepřít zákonu – “Buď vůle Tvá“ a uplatnit tzv. “svobodnou vůli“. Přineslo mu to trvalé štěstí a uspokojení? Ne! Prožil svými smysly mnohé pomíjivé radosti světa, za které dokonce promrhal bohatství od Otce. Nakonec však poznal, že pro Život věčný, nelemovaný vášněmi mysli, lze získat to nejdůležitější jen a právě u Otce. Vrací se tak s pokorou domů jako ten nejposlednější žebrák. Otec však s láskou a svojí Milostí přijímá každého svého, i nehodného, syna. Jeho LÁSKA je totiž nekonečná a v tom je příslib pro konání každého jednoho z nás. Vstupenkou k návratu musí však být plné vědomí souladu v žití naší lásky k Jeho Věčnosti. Jestliže učiníme směrem k Bohu tři kroky, můžeme si být jisti, že On jich učiní mnohem více.

  Bohužel, ani včera a ani dnes nemám čas více na nic reagovat – snad až po návratu z termálů.

  Vendo, až se z těch termálů vrátíte, tak si zkuste přečíst podobenství o marnotratném synu znovu. Objasnil jste to úplně blbě. Ten marnotratný syn je Otcem oslavován ne jako napravený hříšník, ale někdo, kdo se vydal do světa, poznal jej, přinesl Otci o tom svědectví. Proto je víc, než ten, co zůstal doma. A tak já mám pro toto podobenství jiné objasnění: Bůh skze nás lidi získává informace o tomto světě. On je jinak získat neumí (je nevědomý), proto jsme tak pro něj potřební.

  1. Lojzo, klídek, podobenství o marnotratném synovi je vysvětleno jasně
   https://katis.signaly.cz/0901/podobenstvi-o-marnotratnem-synu
   Pozemský otec se raduje z návratu ztraceného syna a zároveň oceňuje i dobrého syna. Otec řekl :“Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž TENTO TVŮJ BRATR byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen.“
   Kromě toho marnotratný syn taky strádal, pochopil svou chybu a mohl ji ještě léta pomocí svému otci napravovat.
   Až se Venda vrátí z termálů, bude to moje vysvětlení jistě blbě, ale rozumět se tomu dá jednoduše. Mimo jiné i tak, že nepřátelství uvnitř rodiny se má napravit a nápravu přijmout, nejlíp z obou stran (otce i syna). Amen.

  2. Tak s touhle filosofií již chápu, proč nestojíte o „jistotu spasení“ a ani o osobní vztah/poznání a věčné poznávání Boha. Můj Bůh, Lojzo, je vševědoucí osobní bytost, nikoliv nevědomé pole, co nás stvořilo, abychom mu dávali informace o tomto světě. A kde se vůbec vzal tento svět?

   1. Jenže je to tak… množina poskytuje svůj obraz pro jiné pole ….

   2. ad.: A kde se vůbec vzal tento svět?

    Tak se zeptejte toho Vašeho osobního přítele, který všechno ví. Proč se ptáte mě?

 11. Lojzíku,

  ináč doma všetko O.K, fubguje aj zdravíčko, vidíš večer vychádzať slniečko a ráno Ti zapadá nad komínom šopy ??

  Tak je všetko v ,,dobrom svetle“…

  Neboj, keď zapracuješ, aj Boha zaplavíš informáciami, že sa mu zapečie ten ,,virtuálny modzog“…

  Ale pýtam sa, súdruhovia veriaci, čo potom??

  Bože môj, čo bude potom ??

  1. Gilgamešova noho,
   všecko je OK. Z komínka se kouří, mám doma teplíčko…
   A vůbec se nebojím, že Boha zaplavím informacemi. Zaplaveni informacemi jsme my a náš nevirtuální mozek. Bůh žádný mozek nemá, ani virtuální ani nevirtuální. Proto nesmíme vyhynout, aby Bůh o ty informace nepřišel. (kdyby náhodou vyhynul internet:-))
   Ale myslel jsem, že v tom máš jasno. Vždycky přece píšeš, že Bůh nemá ústa, kterými by vykřikl do tmy: „Budiž světlo!“ a najednou by měl mít virtuální mozek?

 12. Lojzo,

  nábeh na logiku máš, to Ti musím uznať, len uzávery robíš prenáhlene.

  Prečo ? No, keď píšem virtuálny myslým nereálny. Keď myslým nereálny modzoček u Boha, viem, že je to Prorotožidmi vymyslený Nebeský Tajtrlík, ktorý vraj hovoril s Mojžiškom virtuálnou hubou, lúbil ho ,,virtuálnym srdiečkom“, ako podhodené dieťa a debatoval s ním, ako so seberovným, akoby spolu Nebeské kravy pásavali…

  Toľko na ujasnenie pojmológie, aby ozaj neprišlo k dezinformáciam-hoaxom…

  A na doplnenie fyziky vzniku slov. Na vytlačenie akéjkoľvek vety z ,,huby svojej“, potrebuješ nielen ,,hubu“, ale aj jazyk, svaly na ksichte, hlasivky, sliny, aby sa Ti z huby neprášilo a ,,Vedomie“, aby sa Ti mohla v lebeni ,,vykľuvať“ nejaká myšlienka, ktorú chceš zo seba vypudiť…

  Dá sa to sice aj napísať, ale potrebuješ k tomu zase ,,podporné technické pomôcky“, ale bez ,,Vedomia“ v lebeni, to aj tak nikto nedokáže….

  Niektorí koumáci hovoria, že myšlienka sa dá aj nakresliť, ale na to potrebuješ zase tie ,,podporné technické pomôcky“ a zase to ,,Vedomie“ v lebeni svojej….

  Niektorí prišli aj na to, že ,,TO“ nemusíš vysloviť, ani nakresliť, ale si to vraj môžeš ,,povedať v sebe“…

  No to už mi je len nápad. To by sme potrebovali Galktický Tobleróne – GT, aby to , čo si myslýš, vedel niekto ,,preniesť“ aj do diaľav, ale musí tam byť ,,modzgový prijímateľ“, čo by porozumel..

  Ale keď by si Ty aj vykecával, on by nerozumel čo Ty chceš povedať, lebo ,,GT“ je prestárleho typu a nemá ešte Gorilla Glass“, potom nastáva len jednosmerný, a zbytočný tok náhodných písmien…

  Presne ako to bolo v inkriminovanom čase, keď vraj Boh-Hospodin vykríkol do Tmy: Budiž svetlo…

 13. O.K. článek ! Pročetla jsem i odkazový – vše zapadá – některé reakce jsou totálně mimo. Zdůraznění mysli, pozornost, rozumím. Díky.

 14. Žena,

  tak jednoducho si ten článok zbaštila, že mám podozrenie, že si ,,návšteva u Vendy“ a tak si si uľavila, aby tu nenastala ,,menopauza“…

  1. Neboj se, Gilgamešova noho, že nastane menopauza. Vstali noví bojovníci, kteří potí pičoviny typu „dar milosti v poznání“. (A já debil se celý život učil, studoval, poznával a přemýšlel a přitom stačilo poprosit o dar.)

   1. ad. … se celý život učil, studoval, poznával a přemýšlel …

    *Jejda, co já bych dala za takový dar, abych se zvládla učit, studovat, poznávat, přemýšlet…..

    1. Ani nevíte, matko, jak mě z toho studování, poznávání a přemýšlení třeští hlava. Jestli by nebylo lepší sedět v hospodě.

     Citát: Teprve čas ukáže, zda bylo lepší učit se, nebo sedět v hospodě.
     Konec citátu.

    2. No, nevím, ale tuším, že studování, poznávání a přemýšlení mozek zahřívá natolik, že pak hlava třeští. I když mne přímo hlava následkem zahřátí mozku, nebolívá. Ovšem krk má co nést a otáčet, tak svaly bolí :-)
     Sedět v hospodě – no, znala jsem člověka, který přes nespornou inteligenci zmařil dost brzy svůj život, díky věčnému vysedávání v hospodě.
     Škoda ho. V jeho případě již čas ukázal.
     Ále, já zas věčně sedím na židli u počítače a následky cítím. Takže – jen sezení nebrat :-)
     Citátek mne zrovna žádný nenapadá :-)

 15. Po krátké dovolené s jarním počasí na jižním Slovensku přeji dobrý podvečer všem.

  Padlo tu něco k podobenství o marnotratném synovi. Ano, podobenství lze vysvětlit různě. I toto.

  Mají Ježíšova podobenství svůj skrytý význam, jinotaj, alegorii a nebo se mají brát doslovně? Pro někoho je vše jasné, proč v nich hledat skrytý význam, když je to na první přečtení tak jasné?! Komu by nebylo zřejmé, že Ježíš radí například u ukládání pokladů – raději v nebi než na zemi. Ještě snad měl upřesnit, v jaké nadmořské výšce toho nebe nepůsobí již drobní škůdci – ti žraví molové / ve 3-5ti kilometrech? /, v jaké výšce nad zemí přestává působit koroze, třeba 30 kilometrů? A nebo naše zoufalá otázka – co budeme jíst, pít, co si oblečeme – jak prostě zní jasná rada Ježíše – hledat Boží království a pak nemusíme již nikdy pracovat – jídlo, pití a ošacení nám bude přidáno! A nebo jasné Ježíšovo upřesnění z příručky pro stavitele – postavený dům na základech ve skále přívaly vod nezbourají, ale jeho základy na písku zapřičiní pád domu. Jak prosté, i tehdejší zedníci a stavitelé to přivítali?!

  Učedníci, kteří byli s Ježíšem denně, obdrželi od něj mnohé rady, zcela jistě jim předával své učení a to v takové míře, že se to nedalo do evangelií, ani při nejlepší vůli, vše napsat. Hlavně ty principy učení, které by navíc zůstaly zcela nepochopeny. Na ta podobenství se ho ptali zcela přímo – „Proč s nimi mluvíš v podobenstvích?“ A Ježíš to objasnil, že jim, učedníkům je dáno znát tajemství nebeské ( že by to bylo tím, že jsou s ním, že jim objasňuje stovky až všetečných dotazů, že byli vybráni Otcem, jsou jako ty označené ovce ). Těm druhým ale není dáno znát tajemství a dokonce na jejich adresu řekl, že vidí, ale nevidí, že slyší ale neslyší a dokonce ani nerozumějí. Jak jasná diagnóza, proč v tom hledat něco jiného?!

  A pak Ježíš říká zástupům mnoho – o zhoršení mezilidských vztahů až ve zločinné skutky, když zemědělec naseje semeno a nepřítel mu do toho v noci vyseje koukol. To se přece nedělá, to každý pochopí. Zástupy žasnou, když Ježíš objasní do té doby neznámý proces kvasu z tří měříc mouky a prokvašení těsta – obzvláště ženy děkovaly za toto ujasnění a rybářům? Těm sdělí novinku, která jim byla do té doby absolutně neznámá – naplnění rybářských sítí, vytažení na břeh a vytřídění úlovku – dobré do kádí, špatné vyhodit. Jak moudré! A nebo příklad o vykořisťování v najmutí dělníků na práci na vinici. Jaká nespravedlnost – každý dostal stejně – ti, co pracovali od rána stejně jako ti, co nastoupili na práci jen na poslední hodinu – kdo by si neuvědomil, že tady Ježíš poukazuje /zřejmě/ na tuto nespravedlnost a zřejmě byla náprava přijata do pozdějších zákoníků práce. Jak asi musí rozhořčit příběh o zlých vinařích, kdy je snad každému jasné, že tu bylo opět naznačeno až jednoznačné kriminální jednání. A nebo jasná poučka pro tehdejší zahrádkáře, že na bodláčí nerostou sladké fíky – to přece nikdo nikdy do té doby nevěděl.

  Podobenství o marnotratném synovi jsem tady již vysvětloval, a ne jednou a necítím žádnou potřebu se k němu vracet.

  Každý si může z evangelií leccos vysvětlovat různě. Jsme tu v „Hledání světla“. I to hledání světla je tak prosté, obzvláště, když jeho zdroj neustále září. Ale kde, že?

  1. ad.: Těm druhým ale není dáno znát tajemství a dokonce na jejich adresu řekl, že vidí, ale nevidí, že slyší ale neslyší a dokonce ani nerozumějí. Jak jasná diagnóza, proč v tom hledat něco jiného?!

   Ano, diagnóza bylo nízké IQ. Jak by mohl rybářům a pastevcům něco objasňovat?

   1. Ale Lojzo, učit se nestačí, původní heslo neredukované z komunismu do socialismu a pokusného kapitalismu bylo : učit se, učit se, učit se, vymyslel to věčně živý člověk s nickem Líný. Nešlo o to jestli sedět v hospodě, ale jestli sedět v Kremlu, zemjance nebo na Sibiři. Lenin byl vlastně první vědecky doložený člověk, který bude žít věčně, jak jsme se učili. Kdo ví, jestli měl kromě Naděždy i tu duši. A to byl vůdce atheistů, ne jako já mírně věřící přírodovědou ovlivněný katolík, egoista, manipulátor….
    Vendovo jogínské tělo bylo nadlehčováno silou, která se rovná tíze lázeňské vody tělem vytlačené a už je tu rada pro dnešní marnotratné a nepracující syny :“jak prostě zní jasná rada Ježíše – hledat Boží království a pak nemusíme již nikdy pracovat – jídlo, pití a ošacení nám bude přidáno!“
    Hledat Boží království a ještě hledat světlo, je toho na mě moc.
    Nestavět dům bez pevných základů není rada stavební, ale duchovní orientace k pevným základům.
    Ostatně selská stavení se stavěla na písku ve výkopu, pak až kamení základu, takže zdi nepraskaly kvůli zmrzlé vodě v základech. A stavení stojí dosud.

    Objasňovat lze i takřka bez IQ, což dokázal Vasil Bilak, ráno radil a objasňoval družstevníkům kukuřici u Znojma a večer objasňoval a radil hutníkům jak na ocel ve Vítkovicích.

    1. Vidíte a na jiného člověka a jeho citátek „Uč se dítko moudrým býti“ , lidé raději zapomínají….

   2. Takto, v podobenstvích, mluvil i k farizejům a saduceům. Zkuste si vyhledat, kým tito lidé v čase života Ježíše byli.

    1. Brutus-Venda (Pro nechápavých): “ Všichni vzbouřenci zatím obklíčili Caesara a bodali ho dýkami. Caesar sa zpočátku bránil, no když uviděl Brutta, jen si prohodil tógu přes hlavu a zvolal: „I ty Brutus?“

    2. No, toto znám. Protože tu vedete dialog ponejvíce s matkou, zajímalo by mne Vaše vysvětlení toho, jakou to má vazbu či souvislost s mým diskuzním příspěvkem z 23.3.2017 (17:21, kdy se vyjadřuji obecně k podobenstvím a na který jste takto zareagoval?

     Děkuji.

    3. ad.
     Venda
     24.3.2017 (15:46)

     Píchl jste. Umím to též. Mám?

    4. Pro Vendu: Množství poznatků ještě neznamená chápat. To nastane až v okamžiku, kdy ty poznatky osvětlí Světlo, které přichází z hora. To světlo je dar Boží, které Ježíš označil jako dar Ducha sv. Kdo Ho obdrží se už neptá. Proto máme být jako malé děti, které Ho mají od narození, ale s přibývajícím poznáním se ono Světlo vytrácí. Tady je souvislost i s Brutusem (jako Biblický Adam), který s nabývajícím poznáním (dobra a zla) ztrácí dar Světla a chápání. Čím víc někdo ví, tím méně chápe! Proto R.Fulghum mohl vyhlásit, že „Všechno, co jsem potřeboval pro život, jsem se naučil v školce“.
     Pěkný den!

    5. Dudulínku, zeptám se ještě jednou.

     Napsal jste jako reakci na mne, na můj příspěvek ze dne 23.3.2017 (17:21)po krátké nepřítomnosti takovou otázku ??

     I Ty, Brutus-Vendo???

     Skutečně mne zajímá, jak jste to myslel.

     Díky.

     Václav Žáček

    6. Napsala jste :
     matka 25.3.2017 (7:37)
     ad.
     Venda
     24.3.2017 (15:46)

     Píchl jste. Umím to též. Mám?

     Jak si má vysvětlit to Vaše – píchl jste ? Děkuji za objasnění.

     Jinak, co umíte, víte a co máte či nemáte a co učiníte, to je plně Vaše svobodná vůle.

     Tím, že jsem Dudulínkovi napsal, že vede dialog ponejvíce s Vámi, to jsem tady nějak zaregistroval, je to tu vidět. Ale nevyjádřil jsem tím nic zlého. Jen to bylo podivení, že Dudulínek zareagoval poprvé na mne a zrovna tak tajemně.

     Pěkný večer.
     Václav Žáček

    7. ad. … to jsem tady nějak zaregistroval, …
     registrace nemusí být správným poznatkem.

     Vysvětlovat něco? Proč. Nejsem odborník na vysvětlování.

    8. Dudulínku, píšete citát:“„Všechno, co jsem potřeboval pro život, jsem se naučil v školce“.
     Ano, co jste se naučil ve školce, jíst, pít, čurat a žvatlat budete potřebovat
     i ke konci života.

    9. Pro Vendu z 25.3.2017 (19:36):
     Dudulínku, zeptám se ještě jednou – jak jste to myslel?
     – Nemyslel jsem to zle (podobně jako jste nemyslel zle ani Vy tu poznámku Matce v souvislosti se mnou). Stačí?

     Pro Pardala z 26.3.2017 (1:21):
     Vy jste určitě nechodil do školky, když nevíte k čemu to zařízení slouží. „jíst, pít, čurat a žvatlat“ si děti neosvojují ve školce, ale to znají všichni živočichové už od narození. Bez toho by nemohli žít. Tam se učí základům slušného chování jak žít v kolektivu jiných dětí a co se smí a nesmí dělat. Vy jste šel asi přímo na univerzitu, když tohle neznáte.

    10. Dudulínku, díky. To, co píšete, jsme se neučili ani na univerzitě třetího věku. Samozřejmě jsem myslel společensky se naučit jíst, pít, čurat, kakat a mluvit. Já jsem do školky nechodil, jako dítě mě měla hodně na starosti nejstarší sestra, a tak musím dohánět, co Vy jste se naučil už ve školce a přímo od narození. Ale i já jsem se naučil jíst a pít a nepobryndat se, nepočůrat se , nepokakat a mluvit. U Vás to je od narození i u zvířat.

     Tak bych řekl, že to nejpodstatnější, co jsem potřeboval, jsme se naučil v rodině, zbytek tady v diskuzi.

 16. Vendo,

  vidím, že Ti ,,aqua vulgáris thermális“ nevyluhovala všetko to ,,vedenie a znalosti“, lebo si napísal na virtuálny to papyrus:

  Každý si může z evangelií leccos vysvětlovat různě. Jsme tu v „Hledání světla“. I to hledání světla je tak prosté, obzvláště, když jeho zdroj neustále září. Ale kde, že? …

  Nie Vendo, tu sa stávaš skoro až atheistom ducha…

  Že prečo ??

  Jediný kto múže bez trestu vysvetlovať Ježiškové posolstvá je TV Noe a jeho hostia z Afganistanu, z Kene, Zaire a iných zaostalích krajín a ešte farárko, ktorý je na to ,,zaškolený“ počas cca čas 12 semestrov na ,,Vyššej strednej náboženskej škole refraktariánov“..

  Ešte pripúšťam, dovysvetlovávanie v skromných knižôčkach Katechizmu, denníka svetového významu s názvom Prokatalícke noviny a Strážna bašta ,,vodníkov z EÚ“..

  Veľká škoda, že sa nám ,,odborníkom“ nedostali do rúk spisy Svedkov Hospodinových, ktoré jediné pravdivo vypovedali o tom, čo ,,Oči topičove“ videli a už neuvidia….

  Teda ,,TO“ , ako to prebiehalo v predbiblických a biblických časoch v tom Édene a v jeho blízkom okolí…

  To by sme sa asi nasmiali a možno aj zaplakali…

  Ale nezastupitľnú úlohu má stále nenajdený spis Janka Prašteného : Poučenie z krízového vývoja počas hliadkovania Boha-Hospodina v Edene hlinených človekov , teda toho Adamčeka a Evičky…

  Tam to Hospodin ,,posral“ a potom Veľkým zalievaním to chcel napravovať….

  Čas je však len ,,beh deja “ jednosmerný, teda už sa nedá nič, čo raz bolo pohnojené dovylepšovávať, či spätným dovyhľadávaním a vylepšovávaním napravovať…

  Ako hovorí Belzezub II, čo sa raz posralo, už nevylepšíš, aj keby si sa roztrhal …

  1. ad/ „Čas je však len ,,beh deja “ jednosmerný, teda už sa nedá nič, čo raz bolo pohnojené dovylepšovávať, či spätným dovyhľadávaním a vylepšovávaním napravovať…“

   Co bylo jednou pohnojené, lze s tím nadále pracovat k cíli „dovylepšovat“.

   Co bylo špatně dovyhledané lze v běhu času dovylepšit.

   Zkuste to vyvrátit.

 17. Vendo,

  bez nejakých bočných myšlienok, teda priamo na pankreas…

  Aj Hospodin to v Édene dodrbal, keď stvoril hlinených ľudí a potom tú ďalšiu ,,chamraď“ aj tak musel Vytopiť…

  Dôkaz, že čo sa raz na Počiatku dodrbe, už nevrátiš späť. Buď to vykántriš aj s koreňom, alebo to dopadsne ako dnes. Noeho dietky sice ,,zatrtkali“ celý Svet svojimi potomkami,ale pozri na tú hrúzu….

  Hospodin je Tajtrlík, ktorý sa nepoučil a musí ,,zmiznúť“, alebo sa stratiť, ako ,,gáfor“…

  Ako hovorí Galaktická ústava, v bode 3C, každý je nahraditeľný….

  Howgh???

  1. ad/……a potom tú ďalšiu ,,chamraď“ aj tak musel Vytopiť…

   Co tím asi sledoval ?

   V čem a kde vidíte, Noho, nějakou hrůzu? Všechno je tak, jak mělo a má být. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak by bylo něco úplně jiného. A protože není nic úplně jiného, tak je vše tak, jak je. I Vy jste toho jasným důkazem, ne?

 18. Může být, že platí:
  „Kdo není podroben věčnému koloběhu zrodů, ten se už z ničeho neraduje a nemůže nikdy poklesnout na mysli: jsa vždycky chladného srdce, září, jako by byl bez těla.“

  1. ad.: jsa vždycky chladného srdce

   Chladné srdce? Vždyť tady všici tvrdí, že srdce musí být horoucí, vpravdě, přemýšlet srdcem, radit se se srdcem, hlava je k ničemu, hlavní je srdce, atd.
   Tak som volaaký zmetený….

   1. No ano, je to zvláštní, snad proto, že jsem ten citátek vytrhla z kontextu. Ale pokud něco takového existuje, mám se na to těšít? Nevím.

 19. Vendo,

  ja sa to aj bojím nahlas ,,napísať“, ale vyzerá to na druhý pohľad, tak, že sme ako ľudia ,,jedna veľká Protožidovská rodina“ , pretože máme spoločného predka ,onoho Noea.

  Ano aj ja sa v určitých chvíľkach oddávam pokušeniu uveriť , že aj mojim Pozemským Prataťuldom bol onen opilec a zvrhlík, no ten Noe . A až potom sa ,,objavili“ tí potrimiskári , ako boli Pitekantrópovia, Oxygénofóivia, Neandertálci a tak…

  Hrôza je v tom, že sme navzájom už takí okukaní, že si lezieme na nervy a nevydržíme spolu v jednej klietke ani trinásť sekúnd ..

  Riešenie, je ako v rozprávke o synoch, ktorí si vzali dve buchtičky , sáčok s ,,melta kávou“ a vydali sa do Sveta hľadať štastie…

  Že čo je to šťastie ? No Vendo, veď vieš, je to muška jenom zlatá a má ochmýřený sosáček, či tak nejak…

  Jedinou našou záchranou je osídliť iné svety, odkiaľ je aj Otecko Ježišťokov…

  Však si pamätáme z Katechizmu, čo nám povedal : Môj Otec je z iného Sveta, nie z tohoto, ktorý poznáme…

  Takže to klopknie, hladanie, nie je len oyčajným klopkaním náradia na trubky vodovodné, či tie, čo prepravujú pivo, plyn a iné medikamenty, ale je to klopkanie na ,,brány iných Svetov“…

  Ano, súdruhovia veriaci, naše šťastie je v medziplanetárnom priestore, kde ešte čas nedokázal skriviť priestor a charakteri …

  Nie náhodou opitý poéta vykríkol smerom do centra Mliekovej dráhy : Svoj širák odhadzujem v diaľ , aby som ho už nikdáj nenašiel…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference