mapa stránek || vyhledávání

SVĚT…

Albert Hofmann (1906-2008) v říjnu 1993. Autor fotografie: Philip H. Bailey, licence CC BY-SA 2.5, zdroj: File:Albert Hofmann Oct 1993.jpg

Různé ideje a tvrzení mohou být v současné době pouze základem, zdrojem naší víry. Musíme ale poznávat vlastníma očima, prožívat všemi smysly a s otevřenou branou vnímat svět takový, jaký skutečně je, právě teď – nekonečný, podivuhodný, zázračný. Pouze když poznáme božskou podstatu sami sebe, můžeme porozumět pravdivosti poselství, které nám prorokové, svatí a mystici zanechali. Proto každý prostředek, jakákoli cesta, která nám pomáhá prožít naši vlastní mystickou zkušenost, má tu nejvyšší duchovní hodnotu a měla by být legálně dostupná komukoli(A. Hofmann, objevitel LSD)

K sestavení tohoto článku, záměrně nepoužívám termín k sepsání, protože používám odkazy na již minulé články či přímo výňatky z knih, mne inspiroval nedávno uvedený americký film „Transcendence“. O čem je – více zde ve stručném popisu:

„Pohledný a úspěšný vědec Will Caster (Johnny Depp) má velký celoživotní sen: vytvořit stroj obdařený umělou inteligencí i schopností vnímat emoce, který by dokázal soustředit kolektivní vědění a vědomí lidstva. Jeho kontroverzní experimenty z říše snů mu přináší slávu i nepřátele. Extremisté z řad odpůrců umělé inteligence se ho pokusí zastavit a spáchají na něj atentát ve chvíli, kdy je jeho dílo téměř u konce. Sami tím však „božský experiment“ uspíší a Will osobně se v projektu transcendence stane hlavním hrdinou. Pro jeho ženu Evelyn (Rebecca Hall) a dalšího vědce Maxe (Paul Bettany) zde totiž neleží otázka, zda je to možné, ale zda je to správné. A co se vlastně stane. Willovo vědomí připojí k super počítači a obřímu vesmíru umělé mysli, kterou sám vytvořil. Důsledky záhy pocítí celý svět. Willova původní touha obsáhnout vědění celého světa se však rychle mění v jiný cíl: získat nad celým světem kontrolu.“ https://www.csfd.cz/film/329244-transcendence/prehled/

Samozřejmě, film jde stáhnout a pak i shlédnout třeba zde. Je totiž obtížné bez výchozích „signálů“, které jsem u něj dostával, tedy bez jeho shlédnutí, pochopit některé další souvislosti.

1/ Považuji za nutné ještě připomenout – https://hledani.gnosis.cz/temata-k-zaveru/

Znovu kopíruji výňatek z mého článku, odkazu, který má něco napovědět k jistým souvislostem: „Ale zpět již k podstatě. Žijeme v jisté úrovni stvoření, tak to cítíme. Již mnohokráte tu zaznělo, že úrovní /dimenzí, oblastí, regionů, příbytků u Otce…/ je více, než je jen ten náš pozemský – hmotný svět. Stvoření je vrstevnaté a tedy každé má nějakou danou úroveň, kterými se odlišují. Na vrcholu, na posledním a nejvyšším stupni realita existuje v čiré absolutní pravdě a čistotě. Je tam jediná, plná a nedělitelná. Je vším, vše zahrnující a vše překonávající. Čím níže sestupujeme „dolů“, tím více se postupně realita jeví v různých formách, které jsou neskutečné a iluzorní do té míry, v jaké je vzdálena od nejvyšších vrcholů duchovní transcendence. A nakonec vcházíme do našeho hmotného světa. Tady je realita již zcela skrytá, lze ji vidět jako zdání jevů (fenoménů), které vnímáme fyzickým zrakem jako mnoho různých věcí. Jevy (fenomény) každé jednotlivé oblasti jsou pravdou pro daný region stejného řádu, tato pravda pak je stejného řádu jako existence tohoto regionu. Když pak porovnáme poznání tohoto hmotného světa získané intelektem /subjektem/ s transcendentním poznáním mystického transportu, lze shledat, že v tomto materiálním světě je naše existence skutečná, ale z pohledu transcendentní reality tento svět přestává být reálným hmotným světem a ani my zde jako hmotní lidé neexistujeme.“

A teď již k samotnému názvu tohoto článku a k té inspiraci z filmu. Celkem nechtěně, při sledování jeho zajímavého děje, mi vytanulo nám známé uspořádání světa, takové ty základní otázky, které si kladly i postavy filmu. Téma SVĚT je velkým otazníkem. Sáhl jsem pro jeho objasnění z „té“ jiné úrovně ke knize významného českého mystika Květoslava Minaříka /podle mne velmi nedoceněného/ s názvem „Malý mystický slovník naučný“. Svět tam objasňuje autor svým jazykem mystika, který ale nemusí být ihned pochopen. A ještě dodávám, že nepochopení tohoto ne zrovna jednoduchého textu je jakoby existencí jisté závory, za níž se nedá jen tak lehce dostat. A tak i film, a také samotný pojem SVĚT, může být nadále čtenáři /divákovi/ dosti, z pohledu mystického, nejasný. Pro laskavého čtenáře ještě doplňující informace – cizí výrazy ze sanskrtu či jiných jazyků v textu z „Malého slovníku….“ stručně ihned v závorce upřesňuji kurzivou i z jiných zdrojů, pokud nejsou samotným autorem ihned vysvětleny:

Svět pro individua velmi mocný činitel, jehož projevy je možno rozdělit do tří kategorií: hmotný, psychický a nadsansarický (sansáró – věčný koloběh zrozování a umírání), jenž kvalitativně odpovídá vědomí. Hmotný svět je vytvořen degenerovanými vibracemi na periferii kosmických kvalit, jež si však v jistém stupni zachovávají charakter síly. Je podkladem existence i těl nadaných duševností, jejichž účelem je to, aby se přetvářející hmota vrátila ke své původní povaze, jež je duchovní. Duševnost se v nejnižší fázi manifestuje jako prostá životnost, jejíž vznik je nutno hledat ve směšování kvalit poznávaných jako vědomí s kvalitami, které již obsahují zplodiny jako průvodce a dohromady vytvářejí látky nebo hmoty. Indické mystické filozofické systémy vysvětlují celý proces vzniku světa jako upoutání džívátmana, vědomé duše (individuální duše; vtělený duch), na grbha, nevědomou materii. Smíšením těchto dvou činitelů se zrodí džíva (individuální či neosvobozená duše) nebo pinda (fyzické tělo), a to nejprve jako rostlina. Tímto okamžikem pak začíná cesta k dokonalosti, cesta návratu do původního stavu, duchovnosti, již už nelze identifikovat smysly. Tato cesta z hlediska sahadža-karmy, karmy samočinné, probíhá po 20 lakh (indická číslovka – sto tisíc) v oblasti rostlinné, po 11 lakh v oblasti života zárodkového, po 19 lakh v oblasti zrodu z vejce a po 34 lakh v oblasti zrození z těla, přičemž dosahuje stupně člověka. Jako člověk musí pinda procházet po 2 lakh životem barbara, než se stane člověkem civilizovaným.

V prvních čtyřech stupních vývoje džívy nebo pindy probíhá vývoj poměrně lehce a hladce, bez překážek a nepřátelských sil. Ale když se začne vměšovat karma vytvořená džívou, je tento vývoj rušen působením mocných karmických sil, vyvolávaných zintenzivňováním vědomého napínání vůle k určitým činům. Až teprve na konci tohoto období se člověk ve smyslu pinda nebo džíva začne zase podrobovat samočinné karmě, čímž se jeho vývoj opět zharmonizuje.

Lidský stav se však i přes vměšování vytvořené karmy považuje za stav hodný závidění, protože se člověk už může opírat o trojí karmu, totiž sahadža (samočinnou), džíva (osobitou) a aiša (božskou). Sahadža-karma může být zesilována poslušností zákona vývoje, což znamená, že člověk musí pečlivě naslouchat touhám své bytosti a bezpodmínečně uspokojovat všechny, které ho pozvedají v oblasti stvoření k transcendentním stavům. Jiné touhy, které zesilují upoutávání ducha člověka na zemi, musí být postupně eliminovány. Tím se vyřadí z činnosti džíva-karma stahující člověka na duchovní scestí. Ale aby působení sahadža-karmy bylo urychleno, musí být džíva-karma zesílena chtěným konáním dobra a skutků ctnosti, souvisejících s odosobňováním. Někdy však je žádoucí pomáhat si na cestě vývoje závislého na sahadža-karmě; to je možné zesilováním aiša-karmy záměrnou oddaností Bohu, jindy i zaklínáním nejvyšších kosmických kvalit. Tímto postupem může bytost, již jako člověk, pomocí sahadža-karmy dosáhnout buď vykoupení za živa, což je džívanmukta, nebo po smrti, což je muktí (osvobození, spasení, vykoupení). Pomocí džíva-karmy může dospět pouze na práh dokonalosti, do sedmého horního světa osobním vývojem, kdežto pomocí aiša-karmy může dosáhnout božské moci v trimúrti (Brahma, Višnu a Šiva) a splynout s nimi.

Náš psychický svět můžeme považovat za sféru smyslově neviditelného bytí a myslit si o něm, že obsahuje všechny duchovní, nebeské a nižší než zemské světy, o nichž nás poučuje náboženství a v nichž člověk může být proto, že v něm vystupují a trvají určité duševní stavy. Proti tomu svět nadsansarický, ten, který je kvalitativně shodný s vědomím, není diferencován, a proto v něm neexistují individuality v našem smyslu. Proto je to svět světla a svatosti, svět čistý a nediferencovaný.

Svět však, jak my jej můžeme chápat, jsme-li odkázáni pouze na smyslové vjemy, podléhá kvalitativní pulsaci, která se projevuje postupným rozvíjením do čtyř tzv. věků (viz juga), totiž do krtajugy, trétajugy, dváparajugy a konečně do kalijugy (Zlatý nebo Pravý, Stříbrný, Měděný nebo Bronzový a Železný věk nebo Věk temna). V našich pojmech jsou to ve stejném pořadí věky: zlatý, jenž podle indické mytologie trvá 1.728.000 let, stříbrný, jenž trvá 1.296.000 let, měděný, svět brahmana jenž trvá 864.000 let a železný, jenž trvá 432.000 let. V těchto věcích délka lidského života a velikost lidského těla kolísají ve stejném pořadí takto: 84.000 let a 12 m výšky lidského těla; 10.000 let a 8 m výšky ; 1.000 let a 4 m výšky ; 100 let a 2 m výšky.

Kromě toho svět ve tvůrčím smyslu probíhá ve třech odděleních: I. Ádi-bhúta, (ádi= první, bhúta = oživený tvar. Ádi-bhúta značí prabytost, v kosmickém měřítku je to antropomorfní Bůh) tj. stvoření pinda nebo džíva jako individuální bytosti. Tento pinda je trojího druhu: a) sahadža-pinda, tj. džíva prvních čtyř vývojových nevědomých stupňů; b) lidský pinda a c) božský pinda. Podle šaster se pinda nalézají všude; na naší zemi i na jiných světech. 2. Adhidaiva (v jednotě), tj. stvoření jednoho světového systému, brahmanda (jako druhá duchovní oblast). 3. Adhiátmá (átma jako Duch), tj. stvoření vůbec, nepřetržitě se valící proud tvorby bez počátku a konce.

Tímto způsobem je stvořen svět a celé univerzum se všemi slunci, hvězdami a planetami, se všemi džíva (sahadža, pinda) na spodních vývojových stupních, s lidskými a božskými bytostmi a čtrnácti světy. To je ono adhidaiva, stvoření. Při zániku světa, pralaja (období tvůrčí nečinnosti), klesne vše ve svou první příčinu, aby to bylo opět stvořeno a opět zničeno v nekonečném koloběhu. To je ono sansáró, které nikdy nekončí, což je adhiátmá, nepřetržitý proud tvorby. Divák věčného tvoření jakožto hry prakrti je Íšvara. A kromě toho existuje beztvárné Jedno, parabrahman (ve třetí duchovní oblasti).

/zde končí objasnění pojmu SVĚT dle Květoslava Minaříka/

Dodám jen, že člověk na své pouti životem zde naráží na otázky, které vznikaly z působení prostředí, ve kterém žije svůj život. Ve vyšších oblastech mimo svět tohoto Stvoření přicházejí duši odpovědi a každé již ji budou samozřejmě jasné. Pro ilustraci některé otázky opět uvedu: „Kdo a co jsme? Co je to vše, co vidíme okolo sebe? Co je důvodem tohoto stvoření? Jaké je naše poslání v tomto stvoření? Existovali jsme před svým narozením? Jestliže ano, v jaké podobě a v jakých podmínkách? Budeme „existovat“ po smrti? Pokud ano, v jakém stavu se budeme nacházet? Co je realitou nebo základní esencí našeho bytí? Co je lidský život? Byli jsme sem posláni? Jestliže ano, kdo nás sem poslal a proč? Co jsou všechny jevy našeho univerza? Proč je vše takové, jaké je, proč to není jiné? Co je hlubokou realitou či významem všeho? Bylo toto vše stvořeno? Jestliže ano, kým? Kdo je Stvořitel? Co je jeho přirozeností a bytím? Skutečně existuje Bůh? Jestliže ano, jaké jsou jeho vztahy k nám? Co je to čas? Co je to prostor? Bude celé toto stvoření nakonec zničeno? Jestliže ano, proč a kdy to nastane? Co bude po tomto zničení? Co je to smrt? Co je po smrti? Je smrt skutečně bolestivá? Jestliže ano, jak můžeme tuto bolest odvrátit a rozluštit její tajemství?”

Dnes jsou často filmy s tématikou sci-fi pojaté, byť ve vynikající kvalitě triků a efektů, jako moderní pohádky, ale i s poselstvím, s utajenou myšlenkou a poučením, ke kterému divák časem dochází. Zrovna tak ty staré pohádky o pokladech a princech, třech cestách, nutnosti pomáhat zvířatům i lidem, o dobrých skutcích a odměnách…., byly tím, co mělo pro čtenáře často velké poselství pro jejich život.

Přeji prázdninové poklidné rozjímaní, nabírání síly Slunce a tvůrčí /ne/klid i pro naši božskou podstatu……
 

Václav Žáček /Venda/

P.S. Vím, že můj dnešní článek nepatří mezi ty jednoduché pro pochopení. Zrovna tak ale nejsou vždy zcela jasné a pochopitelné vědecké objevy například v různých teoriích; strun, relativity, chaosu…
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.4
hlasů: 12
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

156 komentářů

Přidat komentář
 1. Jak se nám tu ta ega pěkně předvádějí. Člověk by si řekl, dva staří duchovní a tedy moudří lidé…

 2. Takových je nás tu víc, co potřebují něco psát, tedy předvádět se a žvanit. Většinou to bývá, když je něco bolí nebo trápí. Duchovní poznání, či moudrost s tím nemá v tu chvíli mnohdy nic společného a ani to stáří s tím nemá nic společného, i když se člověk mnohdy cítí starší, než černé uhlí.
  Jenže – zkuste broučky pochytat a zavřít do pytle, že ano….

 3. Včera jsem se vrátil z cestování. Musím přiznat, že jsem byl trošku překvapen z úvodu Vašeho článku. To moudro od A.Hofmanna. Obzvláště ten závěr:“Proto každý prostředek, jakákoli cesta, která nám pomáhá prožít naši vlastní mystickou zkušenost, má tu nejvyšší duchovní hodnotu a měla by být legálně dostupná komukoli…….“ Každý prostředek? Vím, že droga na Vaší cestě nemá opodstatnění. Asi jste chtěl k tomuto tématu přilákat diskuzi, což se nepodařilo /?/ Něco jsem z diskuze pročítal a asi nikdo nepochopil ten nesoulad s Vaší cestou, kterou jste tu vícekráte popisoval. Ten „svět“ zdejší někteří diskutující také asi nepochopí. Minařík má zvláštní vyjadřování, ale jeho jazyk není až tak neuchopitelný.

  Mějte se hezky.

 4. Díky za postřehy. Večer Vám napíši více. Jsem rád, že jste, a doufám v pořádku, zase doma.

  Vůbec bych nepodceňoval zdejší diskutéry. Samozřejmě, že jsou někteří trochu jinde v pohledu na život – vesmír – svět – peklo -ráj /je možné si vybírat /, to je normální. Něco přečtou, co je jim jasné, něco jiného odloží pro nepochopení či nesouhlas, ale to je přece také normální. Ale hlavně to není o čtení. Mnohem, mnohem důležitější je samotná vnitřní cesta. Praxe. To „transcendentní poznání mystickým transportem“. Jeden člověk zde by o tom mohl asi i vyprávět, sám sebe označil za praktika mystiky, že? Co myslíte, bylo by ale dobré s tímto egoismem chodit mezi lid? Tam, kde platí potlačení mysli a kde jsou vyřazeny fyzické smysly z činnosti, tam je úplně jiné vnímání té vyšší úrovně. Tu, v životě duše ve hmotě, je dobré si uvědomit „jen“ ten svět – jak píše ten diskutující – „kým ja v tej realite žijem a tak už nesnívam.“ Ale takhle to není. Všichni jsme v jistém snu, žijeme v něm, je námi vytvořen a stále dotvářen miliardami duší a osudů. Je pro něj takový pěkný cizí slovíčko – Mája. ( víte, že o ní píše i Komenský?) Ta Mája značí, že v tomto materiálním světě je naše existence skutečná, ale z pohledu transcendentní reality tento svět přestává být reálným hmotným světem a ani my zde jako hmotní lidé neexistujeme – z života se jednou probudíme jako ze sna. A ta kvalita života tzv. skutečné reality pro tělo z pomíjivé hmoty je tedy „jen“ Májou, ale je také místem pro nutný přestup do vyšší, nadsmyslové reality, do hierarchie dalších a dalších výstupů do zcela jiných světů za zcela jiného vědomí do vyššího a vyššího Vědomí.

  Droga, jak píše objevitel LSD? K ničemu. Satan by se jenom smál na celé kolo, že získal dalšího pro ten svůj koloběh. Jsem rád, že jste si toho povšiml.

  Pěkný den a odpočívejte – má být dost vedro.

  Václav

  1. Vendo, je to pořád kafemlejnek bezobsažných slov, a kde jsou výsledky toho vyššího a vyššího vědomí? Aspoň náznaky, nebo je to najednou šup do transcendentní reality?
   „z pohledu transcendentní reality tento svět přestává být reálným hmotným světem a ani my zde jako hmotní lidé neexistujeme “
   Vendo a už jste po tak dlouhodobém úsilí vstoupil do trancendentní reality a přestal existovat jako hmotný člověk?
   Dosáhl jste:
   “transcendentní poznání mystickým transportem”.?

  2. ad.: a ani my zde jako hmotní lidé neexistujeme ”

   Mystický transport to zrovna není, ale alespoň se shodl s Mileniem, že „nejsme tělo“.

 5. ad/…..a kde jsou výsledky toho vyššího a vyššího vědomí?

  Všude kolem nás. Rozhlédněte se. Myslíte si, že to tak vzniklo samo od sebe? A to je jen „tento“ svět.

  Budu až večer a možná něco přisypu i do Vašeho kafemlejnku.

  1. Vendo, píšete :“ad/…..a kde jsou výsledky toho vyššího a vyššího vědomí?
   Všude kolem nás. Rozhlédněte se.“
   Předpokládám, že si děláte legraci, tak máme novou verzi : kouknu a vidím vyšší a vyšší vědomí. Ještě nedávno to vyšší a vyšší vědomí bylo transcendentní = smysly ho nelze vnímat.

  2. Pardale, Vy starý manipulátore. Vždyť jsem Vám nenapsal jen toto: „Všude kolem nás. Rozhlédněte se.“

   Proč jste to nenakopíroval celé? „Všude kolem nás. Rozhlédněte se. Myslíte si, že to tak vzniklo samo od sebe? A to je jen “tento” svět.“

   S Vámi je to opravdu těžké. Myslel jsem si, že manipulaci již nepoužíváte. Ale to Vy ne.

   Mějte se hezky a snažte se ty 4 věty pochopit. Není to tak těžké.

  3. Vendo, pochopil jsem, že se svými výroky si nevíte rady a s jejich výkladem už vůbec ne. Čili závěr je, že já jsem to nepochopil. Vznik a vývoj je ve vlastnostech vesmíru a života.
   Nikde jsem nepsal, že vzniklo něco samo od sebe, prostě jste mi výrok přišil a hned ho popřel. A tomu říkáte, že já jsem manipulátor.
   Píšete :
   “z pohledu transcendentní reality tento svět přestává být reálným hmotným světem a ani my zde jako hmotní lidé neexistujeme ”
   Vendo a už jste po tak dlouhodobém úsilí vstoupil do trancendentní reality a přestal existovat jako hmotný člověk?
   Odpověď nikde, jen manipulace s dojmyů.

  4. Pardale, cítím, že se zase míjíme, ale jak to nazval pozorovatel, je to prča; já tomu říkám přirozený nesoulad dvou lidí ve stejné dualitě světa, kdy se míjí /musí míjet/ jejich cesty, které mají „odlišné znaménko“.

   Vy např. si můžete zcela jistě doložit kupř. kosmologii různými odkazy, mj. svými již uloženými informacemi, které jste získal svým životním studiem :
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmologie
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%A1_teorie_relativity
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomie
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Astrofyzika
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika_%C4%8D%C3%A1stic
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A1_fyzika

   ….a další a klikat na vědce, autory .

   Zeptám se Vás zcela jednoduše. Dokážete meditovat, získat „ztrátu“ svého fyzična, vyčištění mysli, být v naprostém klidu mysli, ztratit pojem času, odpoutat se od těla…………?

   Ty odkazy na příkladu kosmologie – uvědomte si prosím, že ji zkoumá filosofie, teologie i mystika.

   Proto ještě jednou píšu, že moje věta “z pohledu transcendentní reality tento svět přestává být reálným hmotným světem a ani my zde jako hmotní lidé neexistujeme ” je jasná, průzračná, pro mne, jako je pro Vás třeba teorie strun či elementární částice.

  5. Vendo, píšete
   “Všude kolem nás. Rozhlédněte se. Myslíte si, že to tak vzniklo samo od sebe? A to je jen “tento” svět…..snažte se ty 4 věty pochopit. Není to tak těžké.”
   Co vyjadřuje pojem “tento” svět.?“
   Také píšete, že jsme na podobné téma už diskutovali. Ano. Psal jsem, že uvozovkáři nemají jasno ani sami ve svých pojmech a uvozovkami říkají čtenáři, mysli si o tom co chceš. Já si tom myslím, že na takové pojmy kašlu.
   Píšete :“ Dokážete meditovat, získat “ztrátu” svého fyzična, vyčištění mysli, být v naprostém klidu mysli, ztratit pojem času, odpoutat se od těla…………?“
   Nekokážu. Nevím co je uvozovkovaná “ztrátu” svého fyzična. Prostě ztráta mako jako.
   Psal jste:““z pohledu transcendentní reality tento svět přestává být reálným hmotným světem a ani my zde jako hmotní lidé neexistujeme ”
   Ani na třetí pokus žádný náznak odpovědi, jestli jste ztratil kontakt s hmotným světem a přestal existovat. A to to ještě rozšiřujete na my hmotné lidi. Prostě vzhůru do trancendentní reality a je po hmotném lidstvu. S hmotným lidstvem po soudružsku zatočíte, zatočíte.

  6. ad.: Prostě vzhůru do trancendentní reality a je po hmotném lidstvu.

   Venda tady našel konečně sobě rovného – Milenium. To taky už tady dva roky tvrdí, že hmotné lidstvo = satan. Takže se všichni transcendentně zrealizujeme a vymaníme se ze spárů rohatého.

  7. Pardale, kdybych se k Vám postavil tak, že bych prosil, abyste byl můj učitel v oblasti kosmologie, elementárních částic, teorie strun,….atd., a Vy to přijal, tak byste musel začít nějakým zjištěním, jak jsem na tom, jaký mám objem informací, co vím ze základních znalostí ještě té školní, kupř. fyziky, matematiky, ne?

   „Tento“ svět? Vaše nejasnost. Existují i jiné světy, jinak prostorově uspořádané. Co proti tomu mít?

   „Ztráta“ svého fyzična. Vaše nejasnost. Může dojít k vymístění duchovní podstaty člověka za jeho normálního života mimo fyzično, vědomí těla, jako nejnižší úrovně pro vnímání zde, a to mimo právě tento svět. Je to nepochopitelné?

   A tady ten Váš poslední odstavec od :“Ani na třetí pokus žádný náznak odpovědi, jestli jste ztratil kontakt s hmotným světem a přestal existovat……. je Vaše dělání si srandy. Nemusí se Vám to líbit, ale děláte si legraci z vlastní nevědomosti.

   Vybral jsem nepatrný odstavec, Vám jistě známé teorie strun. Chápete, jak je to pro Vás jednoduché tomu porozumět a pro jiného člověka to je prostě španělská vesnice. / pro mne/

   „Teorie strun představuje fyzikální model, ve kterém lze všechny částice tvořící hmotu popsat jako struny (velikosti cca Planckovy délky). Tyto struny vibrují různými frekvencemi, což určuje hmotnost, elektrický náboj, barevný náboj a spin. Struny mohou být otevřené (jako úsečka) nebo uzavřené ve smyčce. Byl nalezen i strunný kandidát pro graviton, tedy dosud hypotetické kvantum gravitačního pole. Jako teorie superstrun se pak označují strunné teorie obsahující supersymetrii a předpovídající supersymetrické partnery známých částic hmoty i pole. Různé varianty teorie superstrun i teorie supergravitace se jeví jako limitní případy obecnější M-teorie, která pracuje se strunnými i vícerozměrnými objekty (p-bránami, kde 1-bránou je struna, 2-bránou dvourozměrný objekt – membrána apod.) existujícími v 11-rozměrném časoprostoru.“

   Vždycky jsem se Vám snažil slušně, bez zesměšňování leccos vysvětlit. Ale Vy neuznáváte duši, karmu, reinkarnaci….a mnohé další . Dokážete však najít ve vyhledávačích na netu články, odkazy na ně, a myslet si, teď vím i já, mám to podložené. Ať je to od slovutného Grofa, Hořejšího, Zezulky, Tomáše, Harameina, Einsteina… . Ano, můžete číst, ale neumíte, nepůjde Vám to duchovní vyjádřit matematicky, žádným vzorcem z chemie či fyziky. Prostě, ve světě duality jste přikloněn k tomu, co můžete měřit, vážit, snad i vidět. A já Vám to nemám za zlé.

   K pochopení mé věty “z pohledu transcendentní reality tento svět přestává být reálným hmotným světem a ani my zde jako hmotní lidé neexistujeme ” není potřeba žádná kvanta informací. Duchovní oblast není hmotná, ve smyslu žádného skupenství naší hmoty v našem vesmíru. Do ní se vstupuje jiným způsobem než pomocí mikroskopu či dalekohledu.

   Zkuste se zamyslet nad touto částí z mého článku „SVĚT“ :

   Znovu kopíruji výňatek z mého článku, odkazu, který má něco napovědět k jistým souvislostem: „Ale zpět již k podstatě. Žijeme v jisté úrovni stvoření, tak to cítíme. Již mnohokráte tu zaznělo, že úrovní /dimenzí, oblastí, regionů, tzv.příbytků u Otce…/ je více, než je jen ten náš pozemský – hmotný svět. Stvoření je vrstevnaté a tedy každé má nějakou danou úroveň, kterými se odlišují. Na vrcholu, na posledním a nejvyšším stupni realita existuje v čiré absolutní pravdě a čistotě. Je tam jediná, plná a nedělitelná. Je vším, vše zahrnující a vše překonávající. Čím níže sestupujeme „dolů“, tím více se postupně realita jeví v různých formách, které jsou neskutečné a iluzorní do té míry, v jaké je vzdálena od nejvyšších vrcholů duchovní transcendence. A nakonec vcházíme do našeho hmotného světa. Tady je realita již zcela skrytá, lze ji vidět jako zdání jevů (fenoménů), které vnímáme fyzickým zrakem jako mnoho různých věcí. Jevy (fenomény) každé jednotlivé oblasti jsou pravdou pro daný region stejného řádu, tato pravda pak je stejného řádu jako existence tohoto regionu. Když pak porovnáme poznání tohoto hmotného světa získané intelektem /subjektem/ s transcendentním poznáním mystického transportu, lze shledat, že v tomto materiálním světě je naše existence skutečná, ale z pohledu transcendentní reality tento svět přestává být reálným hmotným světem a ani my zde jako hmotní lidé neexistujeme.“

   A když to bude málo, zkuste třeba dřívější článek : https://hledani.gnosis.cz/temata-k-zaveru/

   A když to bude ještě málo, tak si zkuste říci, jestli byste vůbec byl ochoten jít cestou, kterou jde žák duchovního poznávání.

  8. ad.: “Ztráta” svého fyzična. Vaše nejasnost. Může dojít k vymístění duchovní podstaty člověka za jeho normálního života mimo fyzično, vědomí těla, jako nejnižší úrovně pro vnímání zde, a to mimo právě tento svět. Je to nepochopitelné?

   Není to pochopitelné. Když vymístíte duchovní podstatu člověka (ducha), tak zemřete. Když vymístíte cokoliv jiného, tak je to pořád jen vědomí těla (mozku). Je to (ne)pochopitelné?

  9. Díky, Lojzo,
   jste pozorný čtenář a přemýšlíte.

   Tímto jsem napsal blbost. „“Ztráta” svého fyzična. Vaše nejasnost. Může dojít k vymístění duchovní podstaty člověka za jeho normálního života mimo fyzično, vědomí těla, jako nejnižší úrovně pro vnímání zde, a to mimo právě tento svět. Je to nepochopitelné?“

   Vypadlo mi tam předložka a slůvko V MEDITACI. Vám jistě nemusím psát, kde měly být.

   Ještě jednou díky.

   Za Vaši pozornost /já jsem spěchal/ Vám dávám z jednoho mého dřívějšího článku další informaci :
   „Meditace přivádí zájemce do zcela odlišné existence v neznámých úrovních a tak je i dalším důležitým krokem správné rozlišení. Jinak řečeno, adept tohoto duchovního cvičení přijme svým intelektem význam a smysl celého záměru pro realizaci této praxe. Především tedy náš intelekt a mysl musí být přesvědčena o správnosti zvolené cesty. Ego musí být obětováno. Když tomu tak není, nikdy nezačneme. To vše je totiž pro začátek rozhodující; nikdo by si neměl lhát do vlastní kapsy, že to chce, že je připraven, ale pak při prvním námaze a nepohodlí v pokusu zklidnit mysl pozná, že to vlastně nechtěl a že je to nad síly již jen jeho vlastní vůle?! Výmluv je pak mnoho. Neméně důležitým krokem je i ovládnutý proces myšlení, kdy je nezbytně nutné se odpoutat od světa, od toho, co svět každou chvíli přes naši „pozemskou myslí“ nabízí a čemu většina lidí i ráda podléhá. ….
   Pro úplnost je dobré stručně vysvětlit smysl a význam slova mystika. Mezi meditaci jako nástrojem a jejím výsledkem na jedné straně a mystikou, jako je mystický transport na druhé straně, lze dát rovnítko. V tom či onom není třeba hledat žádný vzájemný rozpor. Pří meditaci dochází adept této cesty k nadsmyslové zkušenosti. Přesně tou je i mystické poznání dosažené v subtilních podmínkách duchovního transportu a extáze, v její až čiré záři éterického stavu duše. Je to soustředění lidského vědomí v centru absolutní pravdy, zaostření lidského ducha do zdroje Božské inspirace. Je to pravá náboženská praxe, při níž se adept odpoutává od poznání fyzického těla a světla smysly; tyto musí být pro nitro zcela z činnosti vyřazeny jako nepotřebné. Při meditaci, při realizaci transcendentního transportu se používají jiné smysly, které náležejí duši – vyššímu vědomí v nás. Ty až v nitru teprve čekají na otevření.

  10. Lojzo, připomněl jste mi jeden vtip, kde jeden kamoš říká druhému; pořádné vysrání to je jak poloviční soulož….a on zareagoval…… . Jistě ho znáte.

   To Vaše připomenutí a moje otázka.
   ad/Ani v meditaci fyzično a vědomí těla neztratíte.

   Získal jste někdy Vy sám osobní zkušenost duchovního transportu v meditaci?

  11. ad.: pořádné vysrání to je jak poloviční soulož…

   Vendo, Vy který si zakládáte na slušnosti a vulgární výrazy necháváte mazat, se najednou vyjadřujete takhle?

   Osobní zkušenost z duchovního transportu fakt nemám. Ale mám zkušenost z poloviční soulože – už byl na krajíčku a dáma ucukla:-))

 6. Vy opravdu té větě, která je v uvozovkách nerozumíte ?

  Tak to je mi líto.

  A mimochodem, tento styl diskuze tu mezi námi již byl.

  1. Venda / Pardal

   Pánové, na vašich vzájemných „přestřelkách“ je prčovní pozorovat, jak je jeden „předušněvelej“ a druhej zcela „oduševnělej“. Obojí je docela průser, chybí-li odstup a nadhled.

 7. ad. Lojza 25.7.2018 (11:45)
  „Ani v meditaci fyzično a vědomí těla neztratíte.“
  Ano, pokud bytost zrovna tělo má, a chce si jej ještě uchovat, tak ho pro dobu meditace velmi dobře zabezpečí, aby o něj nepřišla.

 8. ad. „…Ty až v nitru teprve čekají na otevření. – 25.07.2018 11:26….“
  Hmmm, že by Vám již docvaklo, že tedy mistra nepotřebujete, neboť jste schopen býti mistrem sám sobě? Že by Vám docvaklo, že vulgarity Vám nesluší? Neboť i používat vulgarity se musí umět, být při tom elegantním gentlemenem a nikoliv jinak.
  Nedocvaklo, nemýlím-li se. Že by karma, karmička, třeba i z hnosis.cz tvorby úřadovala?

  1. ad/ Při meditaci, při realizaci transcendentního transportu se používají jiné smysly, které náležejí duši – vyššímu vědomí v nás. Ty až v nitru teprve čekají na otevření.

   Matko, jste vedle. (naštěstí ne nějak blízko mě)

   To, jak se v nitru otevírají smysly naší duše – to Vám řekne kdo? Váš soused?

   Tady je právě ta nezbytnost vedení duchovního Mistra a jeho zasvěcení do pravé cesty.

   Podívejte se třeba na evangelium Jana 3:3 nebo 12:46 a 14:21.

   Snad pochopíte. Ne-li, není to moje věc.

  2. Matko, ty jsi také zdroj. Při podvečerní procházce jsem se zastavil u Vendy na PC a četl mj. i tvůj příspěvek – inu, projevila ses jako zdroj. Koho čeho, to je důležité u zdroje vědět? Smíchu, a to je před spaním dobré. Děkuji.

   Jedna dáma v našem městě říká svému vibrátoru také mistr. Zdroj má v bateriích, které se dobíjejí přes USB kabel. – viz. https://www.sexshop.cz/romant-triple-trimotorovy-silikonovy-vibrator-d15617.htm .

 9. „Ano, pokud bytost zrovna tělo má, a chce si jej ještě uchovat, tak ho pro dobu meditace velmi dobře zabezpečí, aby o něj nepřišla.“

  Jak uchovat, prosím, balzamováním?
  Když tělo nemá, není bytost. Nač potřebuje duch,duše meditovat?

  1. Nač se potřebuje duše navrátit k svému Otci, k Bohu?

   Proč se potřebujeme znovu narodit, ptal se Nikodém?

   Co je to to nové zrození? /Jan 3:3-12/

  2. :-)
   Nikoliv balzamováním, ale pro dobu meditace tělo pohodlně uložit, aby nebylo ohroženo a aby při meditaci nerušilo.
   Bytost – zřejmě nepoužívám slovo bytost tak, jak ji chápete Vy. Ale to myslím není až tak důležité.

  3. Vendo, tak jste si trochu ztvořil a píšete :“
   „Proč se potřebujeme znovu narodit, ptal se Nikodém?
   Co je to to nové zrození? /Jan 3:3-12/“
   Komentář:
   Jan-3-Nikodém :
   3 Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti:

   Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“

   4„Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může
   se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“
   5 Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z  vody
   a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.
   6 Co se narodilo z těla, je tělo;
   co se narodilo z Ducha, je duch.
   7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit.
   ..15 aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život.“

   Vendo, jste umanutý tím, že v bibli se píše o karmě ( narození znovu do lidského těla). Jan 3-Nikodém říká něco jiného. Kdo uvěří, ten se znovu ( duchovně) narodí a bude mít život věčný. Nenarodí se znova z lůna matčina.

 10. „Nač potřebuje duch,duše meditovat?“
  Tomu se říká trefit hřebík na hlavičku! Jen člověk považující se za tělo potřebuje meditovat. Respektive ego chce dosáhnout další mety v pořadí, nyní už v oblasti duchovnosti, tak se dá na meditace a zastavování mysli. Je to samozřejmě založené na faktu, že myšlenky jsou těla a tedy od satánka a já chci být lepší. Ale zároveň platí, že čeho se chci zbavit „svou vůlí hmoty“ toho se zbavit nejde. Vše se vyřeší až pokorou, přijetím všeho, takže v tomto případě, že jsou tu nějaké myšlenky.
  Duše neexistuje, ta je tu jen jako koncept-představa pro vývojové stádium lidí jejichž ego už zduchovnělo, tedy se zaobírá duchovním vývojem a postupem – ego chce být lepší než ostatní. Projevů egoismu jsou plné buddhistické kláštery například.
  Existuje pouze Duch a ten se nepotřebuje sám k sobě navrátit. Jediné co se odehrává je jeho pobyt a čerpání zážitků ve hmotě, a to podle postupu který si sám zvolil. Jde o proces, který se z roviny časoprostoru jeví jako vývoj, a z roviny mimo stvoření je vše již hotové. Tam se opravdu již nic neodehrává, tam panuje v podstatě nuda, vše probíhá jen ve stvořených „hmotných“ vesmírech.
  Aby se mohlo odehrát vše co již z historie známe tak nemohlo být od začátku jasné, že je zde duch ve hmotě. Po projití si celého vývoje se jakoby z ničeho nic lidem na duchovní cestě dostane informace či myšlenky, že jsou Duchem uvězněném v těle. Postupně se jejich hmotné egoistické vědomí promění na vědomí Božské jednoty a tím je dokončen cyklus vývoje ve 3D realitě. Nápomocné k tomu byli i staré písma, kde se umě pravda ukrývá. Na jejich základě vzniklo na druhou stranu mnoho církevního mlžení a manipulace, což bylo ale také v plánu.

  1. ad. …mlžení a manipulace…
   no jo no, …. myslíte, že i na prastarých hliněných tabulkách se již mlžilo a manipulovalo?

  2. Fajn, proč usilovat o návrat domů návrat k Bohu, když je tam podle Milenia nuda a nic se tam neděje. Také duše prý neexistuje, jen Duch, který čerpá zážitky ve hmotě. To je tedy bída, když neomezený Bůh musí čerpat zážitky ve hmotě.
   Větší snůšku blbostí jsem ještě nečetl.

  3. Jaromíre, smutné je, že to nejsou jeho slova. Něco tu tlumočí z jistých přednášek jisté paní. Tam začíná ta snůška.

   Souhlasím s Vámi.

  4. Jaromíre,
   píšete „To je tedy bída, když neomezený Bůh musí čerpat zážitky ve hmotě.“

   Vy jste tímto postavil Boha do pozice, že něco musí, já nic takového nesděluju. Neomezený Bůh to prostě takto chce, tak to tak stvořil. Stvořil i Vaše tělo s jeho nastavením a chápáním i nechápáním, posuzováním a odsuzováním. Že se Vašemu egu nelíbí co sem bůh přes jednotlivé přispěvatele píše, to je zase jen omezený egoismus a záměr, těmi odpory je Božské vědomí drženo ve hmotě.
   Proč tomu tak je, protože to tak je v Božím plánu hry na život.

 11. Pardale, že umíte překopírovat text, to mne nepřekvapuje. Přesto Vám gratuluji k tomuto záslužnému činu.

  Jinak, nic moc.

  Mimochodem, píšete – že v bibli se píše o karmě ( narození znovu do lidského těla). Co to pojmenovat jako reinkarnace, co říkáte? Vy, vědec, byste mohl již i v tomto rozlišovat.

  Ech jo, dojem, průjem, u Pardalů je to jedno.

  Prosím Vás, pište raději o různých variantách teorie superstrun i teorií supergravitace, které se jeví jako limitní případy obecnější M-teorie, která pracuje se strunnými i vícerozměrnými objekty (p-bránami, kde 1-bránou je struna, 2-bránou dvourozměrný objekt – membrána apod.) existujícími v 11-rozměrném časoprostoru. Ten 11-rozměrný časoprostor, to je Vaše parketa. ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Element%C3%A1rn%C3%AD_%C4%8D%C3%A1stice )

  Pěkný večer.

  1. Vendo, těsně vedle, jako nemáte odpověď a odpovídáte takticky v jiném vlákně, než píšu. Uvedl jsem:
   „Vendo, jste umanutý tím, že v bibli se píše o karmě ( narození znovu do lidského těla). Jan 3-Nikodém říká něco jiného. Kdo uvěří, ten se znovu ( duchovně) narodí a bude mít život věčný. Nenarodí se znova z lůna matčina.“
   Píšete : „Pardale, že umíte překopírovat text, to mne nepřekvapuje. Přesto Vám gratuluji k tomuto záslužnému činu.
   Jinak, nic moc. Mimochodem, píšete – že v bibli se píše o karmě ( narození znovu do lidského těla). Co to pojmenovat jako reinkarnace, co říkáte? “
   Takže uvedu Vaš románový příběhna pravou míru. Překopíroval jsem Jan 3-Nikodem a vyložil obsah, který není o karmě.
   Na obhájení svých dojmů nemáte žádný argument, takže jste opět u rozboru Pardala a doporučení, že se mám věnovat fyzice a kosmologii.
   O mystice píší i autoři, kterým je rozumět, o čem píší, třeba
   B.Vurm : TAJNÉ DĚJINY PRAHY.( kolem str. 40)
   Karel IV. byl nepochybně křesťansky založený člověk, budoval Prahu jako Nový Jeruzalém. Sklaní dóm v Jeruzalému má posvátný kamen, který měl být obětním oltářem biblického Abrahama. Posvátný kameny byl v Delfách, je v Mekce a v Medině, kde Skalní dóm je završen kopulí, má osmiúhelníkový půdorys stejně jako kaple Karla Velikého a kaple sv. Marie na Karlově a kaple sv. Kříže na Karlově náměstí. Karel IV. podléhal mystice třeba datem a časem založení Karlova mostu, jako křesťan žádnou karmu neřešil. Základní sdělení je:“ Posvátná stála pod oltářem Jeruzalémského chrámu byla považována za místo Stvoření a ideální středobod světa.“
   Středověk hledal pupek světa ( řecky omfalos) jako místo zrození vesmíru nebo místní stvoření. Podobný symbol existoval mezi nejrůznějšími starými národy a jeho hmotnou podobu tvořil nejčastěji kamenný pilíř nebo menhir.
   Nejslavnější omfalos byl v delfském Apolonově chrámu ( nyní v muzeu), je to okrouhlý kámen tvaru přírodního včelího úlu.
   Symbolizuje středobod vesmíru, místo, kde se setkávají podzemní, pozemní a nebeský svět. Svět mrtvých, svět člověka a nebeský svět.
   Tímto výpisem ( není to úplná citace) končím. Jak jste pochopil, nikde ani náznak karmy – znovuzrození v jiném těle člověka. Budete muset dolovat karmu zase z té své Indie.

 12. AuV 25.7.2018 (20:22)
  AuV – kdybych byla stejná, jako jste Vy, požádala bych admina, aby Vás pro urážku starostenský nohy smazal. A to nejenom tento příspěvek, ale aby Vás + Vendu zablokoval.

  1. Odpoledne budeme sledovat s AuV dojezd etapy z cyklistického závodu Tour de France. Upozorním ho na Vaši reakci. Když to včera večer psal, viděl jsem, že se směje. A teď to čtu a chápu ho. Inu, dala jste mu zdroj zasmání. To je dobře, ne? Umíte vzbudit v lidech smích. A to je vzácná vlastnost.

   A s tou naší místní ženou? No, prořekla se prý jednou na jednom večírku a tak se to o tom jejím mistrovi rozšířilo. Takové věci ženám / obdobné i mužům / prodávají, ne? No, jestli to ale považuje pan Kukliš za důvod to smazat, vč. odkazu na ty veřejně dostupné stránky, prosím.

   Lojzo, vtip je vtip. Slyšel jsem jednou říkat v TV herce Vladimíra Menšíka vtip a také v něm použil dva nebo tři sprosté výrazy. A nemyslím si, že byl sprosťák. Pár těch košilatých znám také. Když tak si tam dosaďte vykakání / soulož je běžné pojmenování pro pohlavní styk / a bude to znít slušně. Když ale mne nebo diskutující se mnou někdo za mé či jejich názory nazýval kokoty, zmrdy…atp.? To je přece rozdíl, ne? ……… Jsem překvapen za info o Vaší osobní zkušenosti z poloviční soulože.

   Děkuji vám oběma za pochopení.

  2. ad. Venda pro matku a Lojzu 26.7.2018 (8:48)
   Ale nejde přece vůbec o nějaký odkaz.
   Jde o to, že člověk, který nejí maso a přece po něm touží, je konzumentem masa.
   Jde o to, že člověk, který píše vulgárně, nemusí býti vůbec vulgárním a druhý sprostým je. I v souvislosti s  nesnášenlivostí vůči druhým, který se nehodí, tož smazat ho, že ano.
   Nežádám o to, aby Vás admin smazal, ale jsou příjemnější věci, kterým se již dokáži zasmát. Třeba to Honzovo hovno.
   Že dokáži vzbudit smích? No, to neúměrná dětinskost a hloupost, či naivita…. umí. Nebo čtete něco jiného, než píši.

  3. AuV právě nikoho neurážel. Osobní urážky používá váš chráněnec pozorovatel. V tom je ten rozdíl sprostoty.

  4. Proč bych měl psát ještě něco jiného. Matka mne pobavila, má zdroj, jiná žena má vibrátor. A já nejsem ani ten Vašek.

   Václav diskutuje s Pardalem a již ho to evidentně nebaví. A nedivím se mu. Něco k tomu.

   „Částečná citace z Jana – 5:25:

   „… kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít.“

   Kdo jsou ti mrtví? Jsou to duše tohoto světa, které zapomněly na Boha, na svůj vnitřní pramen života? Ano, je to tak. Jsou duchovně „mrtvé“. Ale když uslyší „Hlas Syna Božího“, když potkají na své cestě vtělené Slovo Boží, učitele, rádce, Mistra, který je naučí, jak se napojit na mystický a tvořivý Zvuk a Světlo v jejich vlastním nitru – „budou žít“! Jejich vnitřní vědomí bude rozšířené. Budou žít proto, že jejich nitro bude naplněné životadárným a věčným světlem a zvukem. Ale před tím, než se tak stane, musí být duše mysticky pokřtěna, zasvěcena. O tom hovořil Ježíš. Ve své podstatě jde o absolutně vnitřní záležitost a může být přirovnána k naladění rádia na správnou vlnovou délku.“

   Je to z jednoho Vendova článku již skoro tři roky starého.
   Ten nový zrod Nikodéma je tak jasný, jako dnes ráno byla modrá a jasná obloha. Nechápal ho on, nechápou ho i jiní.

   Ale proč se do něčeho plést. Někdo má rád vdolky, někdo zase holky. Někdo uznává to, druhý ono. Proti gustu žádný dišputát.

  5. AuV píše :“Václav diskutuje s Pardalem a již ho to evidentně nebaví. A nedivím se mu.“

   Venda diskutuje rád, kam oko dohlédne všude karma. Když se ukáže, že si to v Bibli přibájil, tak založí nové vlákno.
   Vy jako AuV na to jdete stejně včetně uvozovkismu, píšete :
   „Ale když uslyší „Hlas Syna Božího“, když potkají na své cestě vtělené Slovo Boží, učitele, rádce, Mistra, který je naučí, jak se napojit na mystický a tvořivý Zvuk a Světlo v jejich vlastním nitru – „budou žít“!“

   Vy už jste potkal na své cestě Mistra a napojil se na mystický a tvořivý Zvuk a Světlo ve vlastním nitru ?
   Jak píšete je to jednoduché jako naladit frekvenci na rádiu. No, dnešní rádia si automaticky hledají spustitelné frekvence, takže rádio je vlastně v dnešním světě Mistr, ne-li nad Mistra, když ho ani nemusíme hledat.

 13. @ – Třeba to Honzovo hovno.

  Hovno, to je panečku matroš, co? Každej ho v sobě nosí, bůh nebůh. Můžu se posrat smíchy nad každým, kdo chce svý vlastní hovno popřít, „upozadit“, jako kdyby nebylo. Ale ono je.

 14. @ – Osobní urážky používá váš chráněnec pozorovatel.

  Jako kretén ses narodil, jako kretén umřeš. Nomen omen. To, že onomu „Nomen omen“ nevěříš, nebo nechceš věřit, na věci nic nemění.

  1. A hele Honza, ten funguje na první našlápnutí :D Nějaká změna proběhla už nejseš nestranný a pozorovatel?

 15. @ – Matka mne pobavila, má zdroj, jiná žena má vibrátor.

  A co máš ty za zdroj? Nafukovací Máňu?

  ps: AuV, prozradím ti sladké tajemství: kamarádit s Vendou může jenom kretén.

 16. @ – změna proběhla už nejseš nestranný a pozorovatel?

  To by bylo nejen na dlouhé povídání, ale především mimo tvoje rozlišovací schopnosti. Smiř se s tím že jsi jenom kretén, koneckonců jsou vás megazástupy, takže tě to nemusí až tak trápit. Nestranný pozorovatel jsem furt.

 17. To by ses měl ale dovzdělat, když tu dnes používáš tohle jedno slovo, je to lékařský termín a tak by si měl vědět co znamená. No ale nikdo není dokonalý.

  1. „Vydesinfikovat, odčervit a poslat do dolů nebo kácet duby. I když škoda dubů.“

   dokonalá ukázka stavu běžného duchovního člověka. Tento stav duchovnosti je zatím ještě nejčastější. Není zde rozdíl tohoto přístupu a přístupu klasického materialisty. V obou případech je hnacím motorem strach, pocit nadřazenosti a područí ega.
   Migrační vlna je jen další a dokonale funkční nástroj hmoty jak ještě udržet Ducha ve vězení hmoty u většiny i již duchovnem se zabývající skupiny lidstva. Máš strach a odpor, projevuješ nadřazenost a nenávist, satánek se raduje z dobře odvedené práce.
   Na nabízející se otázky mohu odpovědět, že koho se to má dotknout (styk s problematickým uprchlíkem) toho se to dotkne, ostatní to bude jen deptat skrze média a ty co již žijí pokoru a jednotu, tedy vědí, že v uprchlíkovi je stejný duch a děje se jen jeho vůle, ten s nimi nebude mít nic dočinění. A je příznačné, že pisatelkou je žena, která má za sousedy problematické lidi. Po výroku k uprchlíkům již víme proč tomu tak je a proč se situace nemůže změnit. Změnit se může až když tato žena změní postoj, vše okolo měníme změnou u sebe.
   Matko, měl se k Vám dostat tento pohled na věc, nevím jak to polknete, ale vezte, že je to ze strany Milenia bez nějakého odsuzování a negativních emocí.

   Pěkný den všem.

  2. ad. Milenium 27.7.2018 (8:43)
   Ale no tož tak , Milenie.
   Na tom mém výroku není nic duchovního. Je to z tohoto světa hmotného, kde žijeme.
   Že je v tom nadřazenost, strach, ego? No, může být, to vše je zde doma, nejsem žádnou vyjímkou bez toho všeho.
   Ale také zkušenost mých předků, kteří odešli v minulém století, v době krize do Ameriky, Argentiny,…jiní zůstali zde doma. A jakpak asi v té Americe jako přistěhovalci, po dnešním migranti začínali? Kde jinde než v dolech, automobilkách, v sadech,… rozhodně nezaujali nějaké bezpracné posty a už vůbec nedostali nějaké sociální výhody či dokonce dávky. Pokud se chtěli uživit, žádnou prací nepohrdli.
   Co je migrační vlna? Nehodnotila bych nyní, ale až se naplno projeví její dopad. Nebojte, bude to tímto tempem velmi brzo.
   Co se týká našich sousedů – na své chování doplácejí především oni sami, svými život ohrožujícími nemocemi (nejen).
   Změna u sebe – no jistě. Jenže má nabídka Zde – na, ber vše, co potřebuješ bývá oslyšena, nebo zneužita. Člověk si má být jist v tom, kým je a nenechat se zviklat řevem, nadávkami, posuzováním, souzením,….
   Ale – velmi, velmi mne potěšila věta mé sestry (pro kterou jsem byla debilem,…), která uznala, že opravdu něčeho schopna nejsem, nemám na to sílu a tak to vykonat nemohu.
   Váš pohled na věc se tedy ke mě dostal.
   Jak to polknu? Ale prosím Vás. Nač bych to měla polykat? Ani po Vás bych nechtěla, abyste polykal ony mé výroky o desinfekci, odčervení a o dubech. protože to je naprosto normální záležitost. Výkaly, tedy WC jsem po jejich úklidu měla nařízené, v jednom ze svých vedlejších zaměstnání na zdravotním středisku, desinfikovat. Jako dítě jsem určitě také musela být odčervena, podobné problémy děti mívají, stačí sníst něco nemytého. I jedno mé dítko si tím prošlo. Lépe odčervit, než škrkavky ponechat v těle.
   Výkalů i parazitů někoho zbavit je velmi užitečná záležitost.
   Jo a kdysi jsem navštěvovala jistou duchovní školu. I tam jsme se učili, že i zapáchající WC lze vonnou tyčinkou ovlivnit a trošku vydesinfikovat pozůstatky vůně výkalů. Proč po sobě zbytečně zanechávat pak svých výkalů a ostatní tím obtěžovat, že ano. Nebo dokonce jimi po druhých metat.

 18. Vendovy názory ev. názory pana Minaříka hodně připomínají Platónovo učení o dokonalém světě idejí. Platónovy ideje jsou jakési ideální předobrazy věcí a jevů, které jsou trvalé – neměnné. Proto je označuje jako reálné. Věci hmotného světa, které my pozorujeme, jsou jen nedokonalým odrazem (otiskem) idejí (viz jeho podobenství o jeskyni), a mění se – podléhají rozkladu. Jejich (zdánlivá) existence připomíná sen. Tedy cosi neskutečného, co z hlediska věčnosti neexistuje. Protože hmotný svět prochází neustálou proměnou, nelze jeho fenomény uchopit (popsat, specifikovat, zařadit).

  Toto učení, žel, zavedlo Platóna na scestí. Podle jeho představ na počátku existoval toliko (ideální) svět idejí a náš hmotný svět se z něj vyvinul postupnou degenerací. Při aplikaci této teorie na společnost je příčinou degenerace kdysi ideálního uspořádání státu hrabivost, poživačnost a sobectví jednotlivce, která narušuje ideální strukturu státu – způsobuje svár mezi těmi, kdo společnost vedou. Podle Platóna ideální stát vedou šlechetní lidé = šlechtici = aristokraté = filozofové. Ti mají také povinnost chránit stát proti vnějšímu nebezpečí. Podle Platóna byla tato vládnoucí vrstva nazvána jako strážci. S ohledem na jejich vznešené poslání jim Platón přisoudil proti ostatním vrstvám privilegia (například neměli pracovat, aby měli dost času cvičit se přípravou na válku). Ač byl Platón Atéňan, byla jeho vzorem Sparta. Nebo také bylo vzorem prehistorické kmenové uspořádání, které považoval za ideální. Podle Platóna tedy „dobře už bylo“. Z toho vyvodil, že je nutné bránit změnám světa a po dosažení tohoto částečného cíle se vrátit do původního ideálního stavu.

  Platón se svým realismem položil základy totalitních systémů. Podle něj by měl být prvořadým zájmem každého občana stabilní a silný stát. Správné (pravdivé) je pak všechno, co poslouží tomuto cíli, zatímco jednotlivec nic neznamená. Platón tak formuloval totalitní pojetí „spravedlnosti“. Je pravděpodobné, že jeho učení o tom, že stát mají vést filozofové, bylo způsobeno jeho zbytnělým egem. Očekával asi, že jej Atéňané požádají, aby je vedl. Atéňané se však přiklonili k demokracii, kterou Platón považoval za nehorší formu vlády ve státě.

Napsat komentář: kolmjdoucí2 Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference