mapa stránek || vyhledávání

Útržky k zamyšlení… (4.)

Minulé „Útržky….“ jsem končil otázkou – „Dá se tedy vražda vždy ospravedlnit?“ Takto přímo položené otázce předcházel ale nějaký text s informacemi a úvahami, které mě k ní dovedly. O hledání odpovědi se dnes pokusím a zapojím tam tu „démonickou složku lidské bytosti“.

vrahČlověk moudrý je vrcholem stvoření. Sám si tuto formulaci vymyslel a není na planetě bytost, která by mu podala důkaz, že tomu tak není. Jsou sice tvorové, kteří disponují větší fyzickou silou, dokážou rychleji běhat, mají mnohem lepší sluch, zrak či čich. Kdo má však intelekt, schopnost uvažování, obrazotvornost, svědomí a paměť a nakonec schopnost dedukce, indukce, řeči a možnosti vyjadřovat své myšlenky písmem, někdy i s jedinečným darem tvorby překrásných hudebních či jiných uměleckých děl? Jen člověk, a prý to zní hrdě! To vše by mohlo u některého člověka vzbudit pocit nadřazenosti či výjimečnosti nad ostatním životem? Než se dostanu k dnešnímu hlavnímu tématu – démonické složce lidské bytosti – je ještě potřeba nanést vztah živé bytosti a prostředí s existujícím propojením. Bhagavadgíta k tomu říká ve zpěvu 13., sloce 22. toto:

„Živá bytost žije v hmotné přírodě a užívá jejich tří kvalit. To je způsobeno jejím stykem s touto přírodou. Tak se setkává s dobrem a zlem v různých životních formách.“

Ty tři základní přírodní síly, které poutají nesmrtelnou duši ve zhmotnělém stavu, jsou Sattva – čistota jako dobro, Radžas – činorodost jako princip vášně a Tamas – temnota jako žitá nevědomost. Je možná dobré si uvědomit toto; kdo užívá tyto kvality a jejich nesčíslné možnosti kombinací, které se pak projevují v povaze lidské bytosti. Ta pak určuje i třeba „jen“ tíhnutí více k dobru či více ke zlu. Je to to božské Já, duše? A nebo je to duše doslova svázaná pouty ke světu přes svoji mysl, nástroj, který může, spolu se smysly, získat nad ní v tomto světě dominanci? A tak již není pro pozorného čtenáře takovým problémem přenést se k podstatě člověka s vlastnostmi a charakterem až démonické bytosti.

Na počátku 16. zpěvu Bhagavadgíty jsou uvedeny transcendentální rysy, které patří lidem s božskou povahou /sloka první/:

„Neohroženost, čistota srdce, vytrvalost ve cvičení a vědění, velkodušnost a dokonalá vláda nad smysly, oddanost, čtení svatých písem a sebekázeň, trpělivost, pravdivost, jasný klid, sebezapření, mírumilovnost, soucit, laskavost, pokora, pevné předsevzetí a neznalost škodolibosti a závisti, velkomyslnost, statečnost, čistota a přátelskost…“

Lze si při jejich čtení lehce domyslet, že tyto rysy tíhnou svým významem a působením k dobru, a to je logicky nutnou výbavou i k možnému osvobození se, jako přechodu do úrovně vyššího vědomí.

Co však je tím zlem a co ukazuje na člověka, který k němu tíhne a kde se to „špatné“ vůbec bere? Je to především kombinace těch tří předešlých sil s výsledkem, který bývá pojmenován v charakteristikách démonické povahy člověka. Ve sloce čtvrté téhož zpěvu se píše:

„Pýcha, povýšenost, ješitnost, hněv, hrubost a nevědomost jsou rysy osob s démonskou povahou.“

Mohu posuzovat člověka, jenž je pyšný, jedná povýšeně, je ješitný, snadno vzplane hněvem, ze kterého pak vzniká hrubost provázející vztahy k životu, jako člověka s pozitivním vztahem k životu? Určitě ne. Gíta, jako geniální kniha s nabídkou podrobného rozboru morálky a etiky, vysvětluje pak zcela jednoduše ty vlastnosti, kterými vládnou bytosti démonické. Ta nevědomost je dána třeba jen tímto jednoduchým sdělením /volně podle zdroje „Bhagavad-Gíta, taková jaká je“/:

„Démoni a jejich nevědomost? Nevědí, co se má a co se nemá dělat. Neexistuje u nich čistota, náležité chování ani pravda. O tomto světě tvrdí, že je neskutečný, že postrádá základ a zpochybňují vládu Boha. Pohlavní touha a chtíč stojí prý jako příčina jeho vzniku. Tyto mylné závěry je dovádějí k tomu, že neznají sami sebe, postrádají inteligenci a jejich směřování vede k neprospěšným, až strašným a zničujícím činnostem, které je v jejich nevědomosti vedou k cíli s projevem zničení světa. Jejich chtíč po pomíjivém bohatství, po vztazích, které narušují soužití lidí, je přivádí k pýše nad sebou samými a často podléhají i falešné slávě. To vše je však iluze, kterou nemohou poznat, protože nemohou rozeznat pravé od falešného. Žijí v nečisté práci a přitahují je pomíjivé věci, jež považují za cenné. Cítí jako prvořadou nutnost uspokojovat smysly.“

Velmi mne svrbí prsty na klávesnici a chtěl bych tu uvést vzácná slova, jež použil Ježíš Kristus, když charakterizoval takové lidi. Ale zpět, jsem u východního učení a nechci nic na sebe nikterak roubovat. V pojetí vývoje světa podle principů vzácného moudra staré Indie, mimochodem před Ježíšem působícím tři tisíce let předchozího ne lehkého vývoje, má velký význam kupříkladu AHINSA – což značí, že člověk nemá právo „pozastavovat“ vývoj žádné živé bytosti. Jinými slovy, ubližování, které dojde až k zabíjení, brání vývoji.

Podbízí se otázka, zda jsou lidé, jež jsou arogantní a třeba i pyšní na své vzdělání, rozčilující se doslova kvůli malichernostem a mluvící hrubě, čistí? Jedno z důležitých přikázání křesťanského světa říká – miluj bližního svého jako sebe sama a to, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň žádné živé bytosti /volně/. Démonická složka člověka však nežije podle tohoto přikázání. V čem je důkaz? Zamyslím-li se nad působením této démonické složky, tak kdykoliv může vypuknout ta nejstrašnější válka se zbraněmi tak ničivými, které tu ještě ve známé historii nebyly. Zbraněmi přinášejícími zhoubné nemoci, otrávení planety či její devastaci důsledky nukleární ničivé síly. Zbraně ale vlastní vyznavači mnoha náboženství, kteří ve svých kulturách vytvářejí zdání prosazování míru. Jsou to však síly démonické v každém z nich a účelem použití jejich zbraní není přece nutnost zajistit světový mír pro všechny. Démonické bytosti jsou proti Bohu, popírají jeho existenci a jsou v zajetí tří hlavních nepřátel – chtíče, hněvu a chamtivosti. Často se můžeme pozastavit nad projevy člověka v tomto zajetí a přímo se i nabízí otázka, zda má takto konající člověk vůbec nějaké svědomí. Ten, který kupříkladu vědomě lže, prosazuje svůj egoistický zájem a je schopen pro naplnění nějakého svého nízkého cíle i zabít.

Uvedu ještě vysvětlující citát z „Knihy o duchovní chudobě“.

„Když se Lucifer ukázal ve své přirozené kráse, jak jej stvořil Bůh, byl zcela ušlechtilou bytostí. Když však lpěl na svém já a když sám sebe a svou krásu považoval za své vlastnictví, padl, a z anděla se stal ďáblem. To se stalo také s člověkem. Zůstane-li sám v sobě a považuje sebe a svou krásu za své vlastnictví, padne a stává se ďáblem místo člověkem.“

A jsem u samotného závěru, jemuž předcházelo velmi stručné objasnění působení démona v lidské bytosti podle moudré knihy Bhagavadgíty.

V „lidském“ kodexu práva a k pochopení  pojetí spravedlnosti se podle zdroje Wikipedie vraždou rozumí zločin spáchaný člověkem na jiné lidské bytosti, jenž způsobí smrt bez právního ospravedlnění (resp. v širším pojetí bez morálního ospravedlnění) a je vykonán s úmyslem zabít. Vražda se tak, podle mne, nedá nikdy ospravedlnit.

Příštím tématem bude téma transcendentálního poznání, kterému se citovaná perla mezi posvátnými knihami věnuje. V mém vlastním pojednání k mystice a v dalších článcích věnující se józe jsem již toto téma dříve naznačil, ale stále lze nabídnout nové a nové pohledy. V dnešní Indii je velmi populární práce významného vědce Lékh Rádž Puriho, který byl profesorem na Paňdžábské univerzitě v Láhuru. Ve svém díle, které má kořeny nejen v poznání zkušeností mystiků z dávné minulosti, ale i z jeho současnosti i vlastní cesty, přináší jeden významný logický závěr. Hledač pravdy může mysticismus pokládat za duchovní cestu. Jako třešničku na dortu a současně i jako možnou pozvánku k dalšímu dílu mých „Útržků…“ cituji od tohoto vědce ducha:

„Mystikové transportují naší duši z nejnižšího a nejhrubšího hmotného stvoření do oblasti čisté duchovnosti; odvádějí nás z iluzí a temnoty jevů do světa absolutní reality. Přinášejí tak nejvyšší dobro podstatě a esenci naší bytosti, naší duši, dobro, které je trvalé a věčné.“

 

Václav Žáček /Venda/
(zdroje uvedeny v textu + další z poznávání „Jógy slyšitelného životního proudu“)
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

109 komentářů

 1. Tak jsme utrpěli vítězství v Moskvě. Slabší den, prostě každý den se nevyhrává jasně.
  Jsem u Vendy a jeho PC.
  A našel jsem informace, které se k démonickému tématu jeho článku hodí.
  http://www.czechfreepress.cz/blogy/nadprirozene-jevy-v-lidskem-zivote.html

  A jen tak na okraje. Někteří zdejší diskutující umí lidi pobavit; někdo je svérázný, jiný zase hledá neustále nějaké rozpory. Ale je tu klid, je tu snaha o objasňování. A to se mi líbí.

  Venda nese bylinkový čaj – kopřivový. Prý kopřivy do 15.května mají největší sílu. Uvidím podle snů.

  1. Utrpět vítězství. To znamená, že se obáváme o výsledek až do konce; asi jo? A co život člověka? K jakému výsledku, mimo tu nevyhnutelnou smrt, spěje?

   Démonické téma od anonyma, tedy odkaz na článek. Napadlo mne, v jaké stavu se nachází zápas mezi dobrem a zlem? Vyrovnaná partie nebo něco výrazně vede?

 2. Venfo,píšeš :

  ……Mohl byste rozvinout své teorie o možnosti, že existuje mimo nám známý prostor bezčasovost?““

  Nie ,to by som nemohol rozviesť, pretože uznávam teóriu ,,o flexibilite vedy“, čo znamená, že všetky odpovede vedy na akúkoľvej otázku je len ,,dočasná“, v rámci dostupnosti materiálu a stavu poznania.

  Veda nie je žiadny BOH, žiadny pevný bod vo Vesmíre . Veda je len súhrn znalostí ľudstva v reálnom čase. To znamená, že čo je dnes považované za ,,pravdu“, sa zajtra ukáže byť aj hovadina a po rokoch sa k nej veda znovu vráti, aj keď v inej súvislosti a s inými bulharskými konštantami…

  Práve to je zaujímavé na vede, že sa rozpína a rozpína a absorbuje všetko to, čo sa vo vedeckom svete považuje za ,,viacmenej možné“ a staré myšlienky sú konfrontované novými objavmi…

  To je rozdiel medzi náboženstvom, ktoré vzniklo pred niekoľkými tisícročiami a trvá to stovky rokov, kým tá dogmatická , smrdutá, či zatuchnutá cirkev sa ,,zníži“ k tomu, že uzná niektoré vedecké objavy…..

  Ale keď sa oblúkom vrátime k teórii o Velkom tresku, kde zabrdli viacmenej všetci diskutujúci, musím povedať, že táto teória ,,je deravá“ ako sito..

  Môj názor, je ten, že z Hovna nemohol vzniknúť Hospodin, Brahma, či iná Nadprirodzená nebytosť so stvoriteľskými schopnosťami . A z HOVNA – zo singularity nebolo možné pripraviť ani ,,vykluvanie“ sa celého Univerza, lebo chýba vysvetlenie, ako tá singularita vzikla , z čoho bola uťapkaná , ako sa mohla udržať v relatívnom pokoji v jednom chuchvalci a potom len tak z ničoho nič ,,vyprsknúť“, keď ešte chýbal Priestor a Čas ešte nebol ani ,,v pláne“..

  Možu ma vedci ohurovať akýmikoľvek výpočtami, ktoré dokazujú súčasnú Pravdu, ale mám Tušenie – nie Vieru v to, že to bolo úplne inak…

  Ako teda?

  Vysvetlenie v ďalších dieloch príbehu o …

  1. Díky Noho, odpověděl jste mi více než dostatečně, více, než jsem předpokládal.

   Mohlo by nyní ode mne zaznít mnoho, jak říkal herec Donutil v jednom filmu, kontrolních otázek. Spíše bych mohl nad něčím diskutovat a využít toho, že Váš příspěvek má, podle mne, určitou patu a hlavu.

   „Môj názor, je ten, že z Hovna nemohol vzniknúť Hospodin, Brahma, či iná Nadprirodzená nebytosť so stvoriteľskými schopnosťami . A z HOVNA – zo singularity nebolo možné pripraviť ani ,,vykluvanie“ sa celého Univerza, lebo chýba vysvetlenie, ako tá singularita vzikla , z čoho bola uťapkaná , ako sa mohla udržať v relatívnom pokoji v jednom chuchvalci a potom len tak z ničoho nič ,,vyprsknúť“, keď ešte chýbal Priestor a Čas ešte nebol ani ,,v pláne“.“

   Jen takový drobný impuls k přemýšlení. Nejedná se o vznik z HOVNA, protože, kde by se tam vzalo a čí by bylo? Vím, že myslíte z ničeho. A je velmi těžké si nic představit.

   Hospodin, Brahma, či iná Nadprirozená nebytnosť….., to jsou již jen následky.
   Singularitu, myslím tu v kosmologii, tu počáteční, tu nelze pochopit. O té se dá jen spekulovat,protože před ní nebyl čas, prostor, žádné fyzikální zákony. Mimochodem, měl by člověk uznávat jako budoucí možný vývoj, který již vlastně probíhá, i Velký krach /křach /, opak Velkého třesku, kdy zanikne opět v singularitě všechna hmota? Těžko říci, co? Co vím, že u toho, pokud k tomu dojde, nebude člověk, jako součást té hmoty. A budou u toho jiné části sebe vědomého Stvoření? Toť otázka, na kterou ale nehledám odpověď. Ta odpověď přichází sama.

   Mějte se hezky. Na týden jedu k vám na Slovensko. Stvořitel když přiděloval termální prameny, tak preferoval Slovensko.

   Václav Žáček

 3. Keď sledujem tunajšiu „diskúsiu“, tak si musím často klásť otázku, či ľudia vôbec dokážu stanoviť, alebo definovať hranicu medzi zdravým sebavedomím a nezdravou, často až zhubnou intelektuálnou pýchou, ktorá zatemňuje zdravý logický úsudok, alebo priam rozum človeka? (Nemyslím za nikoho konkrétneho)…

 4. Vendo,píšeš :

  ….Stvořitel když přiděloval termální prameny, tak preferoval Slovensko.,,

  Máš pravdu , len sa k tomuto ,,daru“ chováme ako sardinka k plechovke, kde ju v nej zaliali olejom a zmumifikovali …

  Asi je pravda aj to, že čo ,,človek dostane zadara“, necení si to , dokonca totálne na to kašle. Možno Slovensko má krásnu prírodu, ale ľudia sú TU úplne na Prd , nielen preto, že si necenia to, čo majú okolo seba, ale sú schopní sa k tej prírode a k svojmu najbližšiemu okoliu chovať ako keby to bola ,,barová štetka“….

  Stali sa z nás ,,barbari“, čo nebolo asi v pláne ,,evolúcie“…

  Aj to viem, že takýto vzťah k prírode, k ľuďom , zvieratám majú aj iní a inde, ale je mi z toho akosi ,,na zaplakanie“ .

  A keby som sa vedel modliť a objavil by som tú kompetentnú Nadprirodzenú nebytosť, poprosil by som JU, aby Zemeplacka bola v čo najkratšej dobe od
  ,,žaby na prameni“ oslobodená čo najskôr, i keby sa to týkalo aj mňa osobne a možno by to aj fyzicky bolelo .

  Ja osobne si myslým, že ,,My ľudia “ nie sme ,,dietkami“ tejto planety a preto sa k nej chováme ako k macoche ,ktorej sme boli len podhodení…

  Ozaj , odkiaľ sme sa vzali a kde je náš skutočný ,,cintorín“ ?

  1. G.noha: Zdá sa, že priveľa rozmýšľa a to nemusí byť zdravé! Nemožno pochopiť s našou materiálnou životnou skúsenosťou (našou priestorovo-časovou realitou)duchovnú realitu aj keď s ňou máme aj v tomto živote svoje skúsenosti, lebo naša podstata (duša)je duchovná. Toho uvažovania „žaby v studni“ sa len tak ľahko nezbavíme. Čiastočne sa nám otvorí duchovný zrak (ono tretie oko) opustením našej telesnej schránky v tom, čo nazývame „smrť“, hoci by sme to mali skôr nazývať „duchovné narodenie“, ale aj potom nebudeme celkom chápať procesy stvorenia sveta a duchovnej reality. Je isté, že okrem našej hrubohmotnej matérie jestvuje aj tá jemnohmotná, ktorá sprostredkúva styk duchovnej sféry s našou hrubohmotnou realitou a je tak zodpovedná za všetky prejavy životných foriem v našom svete.
   Som rád, že g.n. upustila už od svojho cynického a dehonestujúceho prejavu a snaží sa v diskúsii uplatňovať inteligentnejší a ľudsky dôstojnejší prejav.

  2. Pane GN, evoluce na Zeměplacce fungovala výborně už asi před 70 000 roky, kdy se asi 1000 lidí vydalo přes Rudé moře a zalidnili celou Zemi ( vyjma původních, co zůstali v Africe). Všichni jsme potomci jedné pramáti z té doby : Dějiny světa, CT2, 17.5.2016, od 20 hodin, první z osmi dílů.
   http://www.ceskatelevize.cz/porady/10535452987-dejiny-sveta/213382556390001/
   jen odkaz, video není dostupné.
   Včera na Prima Zoom nějaký americký spisovatel dokládal svou knihou 800 stran se spoustou grafů, že žijeme ve světě v nejvíce mírumilovné době (dokládal, že v městě Boston neválčí Anglie s Francií ani nikdo neválčí s indiány…).
   K barbarství- sklony k násilí až zločinům lze sledovat na skenech mozku. Sám vědec, který to asi včera dokladoval na Prima Zoom našel tato centra ve svém mozku. Sdělil, že děkuje rodičům, kteří ho láskyplně vychovali a nenechali tyto vrozené sklony propuknout.
   http://zoom.iprima.cz/porady/lidsky-mozek-kde-sidli-zlo/o-poradu
   Jak vidíte, rozhodl jsme se přejít na vzdělávání z televize. Tady jsem za exota, který nevěří všemu z odkazů indické filosofie.
   Myslel jsme , že duše neexistuje, ale nějaká dobrá duše se sem vloudila ze Švédska.
   Vyřeší nám problém v rámci 18 uvedených bodů od exmanžela po výhru v loterii, stačí si nechat přeložit ze švédštiny odkaz Lydie a poslat e-mail.
   http://hledani.gnosis.cz/proc-meditovat-uvod/comment-page-1/#comment-15707

  3. ad/. „Ozaj , odkiaľ sme sa vzali a kde je náš skutočný ,,cintorín“ ?“

   Za sebe, ano, hledám, ale ne hřbitov /cintorín/. Hřbitov je pro mrtvá těla, pro rozpadající se, trouchnivějící těla….., kde mrtví pohřbívají své mrtvé. Hledám však pravý opak, nebe věčného života.

   Ano, umírá i tělo, které se za života projevovalo rysy tíhnoucímu k dobru, jakými jsou neohroženost, čistota srdce, vytrvalost ve cvičení a vědění, velkodušnost a dokonalá vláda nad smysly, oddanost, čtení svatých písem a sebekázeň, trpělivost, pravdivost, jasný klid, sebezapření, mírumilovnost, soucit, laskavost, pokora, pevné předsevzetí a neznalost škodolibosti a závisti, velkomyslnost, statečnost, čistota a přátelskost…… . Ale jeho oživující princip, který tímto vším v určité míře vládl,jeho duše, je na cestě do úrovně vyššího vědomí.

   V pravý čas si podstata člověka i uvědomí, odkud jsme se vzali. Teď mohu / za sebe / přijmout axiom – „vzali jsme se“ od Boha.

   Díky
   Václav Žáček

 5. Pardále,píšeš:

  …Tady jsem za exota, který nevěří všemu z odkazů indické filosofie…

  Keďže aj ja som si vedomý, toho, že indické védy sú len zápiskami poblúznených ,,vedeckých pracovníkov“ bez akýchkoľvek reálnych znalostí z oblasti spločanských, technických, či medicínskych oblastí, lebo v ,,TEJ“ dobe ešte človek ani netušil, že má MODZOG a ten všetko monitoruje a dáva povely, ako odpovede na impulzy z okolitého sveta, ani sa nečudujem, že došli k takým záverom , aké prezentujú.

  Keďže sami si nevedeli pomôcť, pozvali si na pomoc Nadpozemské nebytosti, o ktorých tušili, že všetko vedia, všade boli, všetko už zažili.Však takého dokonalkého poznáme aj my z rozprávky o Ferdovi Mravčekovi. Bol to ten známy chrobák Truhlík…

  Takže sumárum suma, už sme minimálne dvaja a kde sú dvaja, môže vzniknúť organizovaná skupina, čiže aktívna sekta , ktorá má silu vymyslieť si svojho boha, na svoj obrázok, ktorý bude plniť naše ciele, predstavy a balastné sny…

  Pretože však tam ,kde sú už traja, vzniká NAPATIE, je už vopred jasné, že je takáto skupina veľmo , veľmo ťažko udržateľná. Musí sa vniesť do skupinky STRACH a to je stmelovateľ všatkých náboženstiev, siekt a tajných organizácií…

  Čoho sa človek najviac bojí? No predsa SMRTI, ktorá ho najviac desí, hoci rácio v každom z nás hovorí, že všetko, čo je hmotného charakteru, raz ,,zomrie“…

  Podľa tejto V termodynamickej vety je dokázané, že Hospodin, Brahma, Titicaca , či Kakatici sú ,,vymyslení bôžikovia“ . Čiže majú svojho ľudského autora a tým je ich virtuálny piedestál povalený do prachu Zemeplacky…

  Duševného charakteru však nemôže byť NIČ, lebo nie sú známe ,,atómy“ duševna a nie sú známe sily, ktoré by tieto fiktívne atómy držali pokope a hlavne nie je známe, ako by sa tieto ,,duševné sily“ zúčastnili sexuálnych hrátok, keďže ,,organizmus“ nemôžu zažiť.

  A bez ,,jebačky“ je ,,prežívanie“ vylúčené , lebo všetko čo žije by ,,len“ súložilo a trtkalo ako zmyslov zbavené. Keby mali vírusy, bacili a iné organizmy nižšieho charakteru údy, aj oni by…

  Odvolávam sa aj na IX termodynamickú vetu od psychotronika Darmojeda IV…

 6. Pane GN, nevím od kdy ve staré Indii znali funkci mozku.
  Aristoteles (4. st. př.n.l.)– srdce jako centrum rozumu a zdroj tělesného tepla. Mozek jako chladící systém.
  Některé příspěvky vypadají, že jako chladicí systém je používán mozek dosud.
  Části mozku jsou v šesté a sedmé čakře, tam je i hlava, mozek.
  http://veselaeva.webnode.cz/cakry/
  „Šestá čakra – čelní, třetího oka – podvěsek mozkový – hlava, oči uši, tvář, dutiny
  Sedmá čakra – korunní, temenní – šišinka mozková – hlava, mozek“

 7. Pardále,

  o čakrách vie toho dosť aj ujo Gúgel a vo svojom vnútri si s tou témou pohráva aj Wikipédka a z textu je zrejmé, že čakry sú ,,kontraverznou témou“, a je pravdepodobné, že sú len ,,vymyslené“ pochábeľmi a lumpen liečiteľmi na zvýšenie svojich hmotných statkov…

  A to tretie oko, hovadina, lebo ani ja si ho neviem nahmatať ani medzi noháma, kde by malo sídliť…

  Dokonca by som ani ja, ako ľudový gynekológ nevedel popísať všetky zákutia a hlbočiny obyčajnej vagíny…

  To mi pripomína znalosť stavby tela u Protožidov, ktorí si dovolili napísať prvú anatómiu a zjednodušiť telo ako hlineného pajáca , ktorému onen Hospodin
  ,,vdýchol do raťafáku“ povestný ,,Dych života“…

  To by sa nám žilo, keby sme nemali všetky tie cievy, žily, črevá, kosti, či litre tých všelijakých tekutín…

  Choroby by nás obchádzali veľkým oblúkom ale zas by sme nepoznali ,,organizmus“..

 8. Po více jak týdnu sedím u Vendy a díky internetu sleduji události ve světě i doma jinak, než nabízejí televize či tištěná média.

  Tady, k tématu „Útržků….“ nabízím k přečtení jeden článek. Je tam krátký popis života Josefa Odložila,jeho bývalé ženy Věry Čáslavské a syna, který svého otce zabil. Za otcovraždu dostal 4 roky, ale trest mu byl milostí prezidenta odpuštěn :

  http://www.zvedavec.org/klasika/2016/05/6898-proste-zabil-jsem-sveho-otce.htm

  Tento článek určitě může někoho přivést k zamyšlení i nad tématem – povaha člověka – démona?? Lze ospravedlnit tuto vraždu?

  Vím, že někdo může mít informace i z „druhé strany“ tohoto neblahého konfliktu a namítne, že všechno bylo jinak. Ale vražda by měla být řešením?

  Káva voní na stolku – pěkný den všem. Dovolím si jednu radu – nenechte u sebe propuknout nezvládnutelné emoce.

 9. Dnes jsem se na návštěvě u Vendy ale rozjel, co?
  Přečetl jsem si tento článek a vytočil jsem se :
  http://zpravy.idnes.cz/usa-evropa-terorismus-0bd-/zahranicni.aspx?c=A160531_181552_zahranicni_jkk

  Američtí křesťané v jejich vládě pochopili, co sami způsobili. Zaseli semeno nenávisti /náboženské, civilizační/. Teď pokrytecky upozorňují, že ve Francii může být zle.

  Mají islamisté či i jiní teroristé v povaze zakomponovaného démona? Nebo jen baží po nějaké pomstě.

  Venda cituje ve svém příspěvku z Gíty k lidem s tzv.božskou povahou:
  „Neohroženost, čistota srdce, vytrvalost ve cvičení a vědění, velkodušnost a dokonalá vláda nad smysly, oddanost, čtení svatých písem a sebekázeň, trpělivost, pravdivost, jasný klid, sebezapření, mírumilovnost, soucit, laskavost, pokora, pevné předsevzetí a neznalost škodolibosti a závisti, velkomyslnost, statečnost, čistota a přátelskost…“

  Mají takoví lidé, kteří dokáží zabít, odpálit se v autobuse, vystřílet diskotéku tyto rysy? Asi ne.

  Riziko, a obzvláště ve Francii, je velké. Tam, kde budou tisíce lidí, tam může mít útok velký „efekt“. Američané neřekli nic nového. Tzv.náš svobodný svět, phé, to je ptákovina, necítíte to? Může se v něm hrát mistrovství Evropy na uzavřených stadionech bez diváků? I k takové absurditě to může dospět. A nebo, případně, šampionát zrušit. Můj kolega Venda kdysi napsal článek k Soči, olympiádě v Rusku. Naštěstí dopadla dobře. Ve Francii vskutku může být problém. A pak také Rio v Brazilii. Loutkovodičům s „démonskou“ povahou teď všechno nahrává do karet. Pokud chtějí vyvolat nějaký velký konflikt. Jak říkám, semeno bylo v arabském světě zaseto. Právě těmi pokryteckými USA / a spol./

  1. Brouzdám internetem, novými zprávami u Vendy.(Ten dělá nějakou pomazánku a hudruje, že máslo, které koupil má v sobě více vody.) Ale to sem nepatří – proto ty závorky.

   Ta Francie a šampionát v kopané, který jsem již zmínil, to mne nenechává v klidu.
   Teď čtu – viz. článek – odkaz :
   http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/odbory-ve-francii-se-nevzdavaji/r~92a95bea289511e6851c002590604f2e/

   Jsou tam stávky, demonstrace. Umí si někdo představit, jak by bylo v Praze, kdyby nejezdilo metro, tramvaje, autobusy? Teď se chtějí přidat i piloti Air France, a to již v době, kdy se začnou do země přepravovat fotbaloví fanoušci. A do toho, hrůza pomyslet, co asi chystají islamisté? Že by si takovou příležitost nechali ujít, davy lidí ze zemí, které je kolonizovaly a i nadále je nenechávají v klidu. V tomto případě se však ale již příslovečné ucho od džbánu utrhlo?

   A démonské síly se možná radují – bude krev? Budou emoce? Jak píše autor v článku: „Jedno z důležitých přikázání křesťanského světa říká – miluj bližního svého jako sebe sama a to, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň žádné živé bytosti /volně/. Démonická složka člověka však nežije podle tohoto přikázání. “

   No, uvidíme – jdu ochutnat chleba s pomazánkou.

  1. Whoauuuu, to je fakt hustej ceremonial .. To nechapu,jak ta choreografie souvisi s otevrenim tunelu. A 8 milionu $ za takovej ceremonial ? To si tam „elity“ pristaveli asi dalsi bunkr,a radne to oslavili,jinak mi to rozum nebere. V ne tak vzdalene dobe by za podobnej ceremonial skoncili vsichni na hranici ..:-((

 10. http://www.zvedavec.org/komentare/2016/06/6920-konec-m-a-d-zacatek-silenstvi.htm

  V dalším Útržku nahoře jsem uvedl stručné definice člověka, jako vrcholu stvoření. Ale i to, co z něj činí démonickou bytost. V odkazu na článek ze Zvědavce je pitván současný stav a nemohu si pomoci nenapsat, že nemoc části lidstva, jako touhu po moci a ovládání a mít se mnohem lépe než ostatní, je tam zřejmá.Opět opakuji, to, co nás tu drží, to co vytváří nepříznivou karmu a nutí duše přicházet do nového zrození, je mysl. Neovládnutá, která svými vášněmi – chtíčem, hněve, chtivostí, lpěním a egoismem ničí to, co by mělo být žitým mírem a pokojem. Avataři, vtělení, Synové Boha…… na to stále poukazují. Ale démon v lidech je často silnější.

  Ve 4.Zpěvu – Transcendentální poznání Bhagavadgíty je ve verši 7 a 8 popsáno: „Kdykoli nastane odklon od spravedlnosti /dharmy / a kdykoli vzroste nespravedlnost /adharma/, já přicházím. K ochraně dobrých, ke zničení zlých, abych nastolil pevnou spravedlnost, z věků do věků se rodím.“

  V evangeliu Lukáše praví Ježíš: „Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit“ / 9:56/ Záchrana však není zadarmo. Musí se ji jít naproti, udělat ty první kroky sám. Vždyť Cesta je známá, i když ne jednoduchá./ je úzká, s trny a kamením, zatímco ta do pekel je široká a pohodlná /

  Pěkný den.
  Václav Žáček

 11. „Nikdo nemůže vědět to, co neví“ – jak prosté, že? K tomu mi vytanula otázka – Může být brána teorie Velkého třesku i jako dogma? A lze tuto vědeckou záležitost přirovnat k politice – lépe naopak, politiku k velkému třesku / a černým dírám/?

  Doporučuji zajímavý článek z WM magazinu : http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2009030081

  Tady je ukázka – již jeho název napovídá, že autor teorii nevěří – „Hovadina nazvaná Big-Bang“

  Skutečný vesmír

  Věk Zhruba 15 miliard let. Neznámý a pravděpodobně nepoznatelný, ale stáří vesmíru odpovídá přinejmenším stáří naší Mléčné dráhy, která má zhruba 15 miliard let. Velikost Průměr zhruba 15 miliard světelných let a nepřetržitě expandující (neustále roste). Neznámá a pravděpodobně nepoznatelná, ale velikost vesmíru odpovídá přinejmenším velikosti jeho pozorovatelné části, jenž činí mnoho milionů světelných let. Stvoření hmoty Nová hmota se vytvořila v jediném okamžiku před zhruba 15 miliardami let. Žádná další hmota se netvoří. Nová hmota vzniká průběžně: Seyfertovy galaxie rodí své děti (kvasary), které pak vyrůstají v o hodně větší dospělé (galaxie).
  Je jasné, že impérium založené na zotročení ostatních národů je obzvláště nepřátelské vůči čemukoli, co může jeho otrokům nabídnout libovolný pohled na širší realitu. A proto každé impérium, stejně tak, jako potřebuje překroutit historii jím zotročených národů aby si nedokázaly vzpomenout na doby volnosti, chce falšovat realitu tak, aby zotročené národy nenalezly cestu k svobodě. [15]
  Jeden ze způsobů jak padělat historii tkví v opakovaném tvrzení, že žádná historie neexistuje. Specifickým příkladem toho jak impéria umí vymazat dějiny jsou Jihoafričané (Búrové a Angličané), kteří tvrdošíjně tvrdili a učili, že na území Jižní Afriky před příchodem Búrů uprostřed 16. století nikdy nežili černí Afričané. Jiným příkladem vymazání historie je to, jak americké impérium vymazalo velkou část severoamerické historie. Povšechně vzato se dá říct, že impérium falšuje nedávnou historii a vymazává tu dávnou. Velkým třeskem vymazává Amerika rannou historii celého Univerza.
  Impéria zpravidla vždy dychtí po růstu a zotročení stále většího počtu národů. Vesmír Velkého třesku rovněž neustále expanduje a roste. Představa neustále se rozpínajícího vesmíru je tedy pro největší světové impérium naprosto přiměřená; americká podpora rozpínajícího se vesmíru se shoduje s jeho podporou expanze populace a expandující ekonomiky (ustavičného růstu o němž neustále hovoří američtí ekonomové).
  Co se tvorby nové hmoty týče není ve vesmíru Velkého třesku každodenní událostí; namísto toho k tomu došlo jen jednou, kdysi v dávné minulosti. Nemohu si pomoci, musím zde upozornit na podobnost s učením křesťanských církví tvrdících, že dnes už se žádné zázraky nedějí, že jediné zázraky jsou ty zaznamenané v jejich Bibli (učení křesťanských církví, stejně jako to imperiální, také rádo vymazává dějiny, protože tvrdí, že před tím, co je popsáno v Bibli, neexistovala žádná historie).
  Proč impérium nemá rádo představu o neustálém tvoření hmoty? Vezměte v úvahu, že jakékoli tvoření předpokládá změnu, a že impéria potřebují popírat možnost nějaké změny. Poslední věcí, kterou by chtěla je, aby jejich zotročené národy odhodily jho nevolnictví a znovu získaly svobodu. Impéria tedy chtějí, aby lidé uvěřili, že ustavený imperiální řád je trvalý nezměnitelný stav. Vesmír Velkého třesku postrádající trvalé tvoření naznačuje nemožnost změn a neměnnost ustanoveného pořádku.
  Ve vesmíru Velkého třesku nejsou žádné rodiny, nejsou v něm ani rodiče ani děti. Impérium dává přednost vesmíru bez rodin, protože rodiny jsou základem národů a impéria zpravidla oponují všem formám nacionalismu, včetně rodiny jako jeho nejmenší formy.
  Efektivním způsobem jak bojovat proti pohledům na pravdivou skutečnost je vytvořit a propagovat pohled na falešnou realitu. Vesmír Velkého třesku je důležitou součástí falešné reality a americké impérium chce, aby v ni všechny její subjekty uvěřily.
  Černé díry jako symboly imperiální nadvlády
  Dalším dlouhodobě oblíbeným kosmologickým tématem, jímž krmí veřejnost americká média, je představa černých děr, o nichž se tvrdí, že jsou reálnými objekty tak masivními, že do sebe nasávají dokonce i světlo sousedících hvězd, a proto jsou naprosto temné nebo černé. Ačkoli nejde o přímou součást teorie Velkého třesku, získala si představa černých děr v průběhu let tak mocnou podporu a propagaci americkým impériem, že jistě stojí za krátkou analýzu. Základními vlastnostmi černé díry jsou:
  Čerň.
  Jak objasňuji v části The Gender Basis of the Three Races ve své knize The Computer Inside You, bílá barva reprezentuje ženský a černá mužský rod.[17] Černá barva je rezervovaná pro všemocný dominantní objekt, jakým má černá díra být.
  Všemocnost.
  Nic nemůže vzdorovat energii černé díry. Cokoli v její sféře vlivu je přemoženo.
  Destruktivnost, která má za následek její další růst.
  Černá díra rozdrtí cokoli, co se dostane do její sféry vlivu a rozdrcený materiál pohltí. V důsledku toho je stále větší a mocnější.
  Vzhledem k těmto domnělým vlastnostem černých děr je pochopitelné proč je do nich americké impérium tak zamilované: americké impérium je jako černá díra všemocná entita, drtící ostatní národy (ničí jejich obranu a vraždí obránce), a pak vstřebá rozdrcené národy do sebe (zotročí ty, co přežili) s tím výsledkem, že impérium je větší a mocnější než předtím.

  Černá díra je objekt stejně násilný jako americké impérium. Stejně tak násilný a přitažlivý je pro americké impérium Velký třesk, který začal velkou explozí. Imaginární vesmír – zahrnující zhoubné černé díry a velkou explozi, kterou všechno začalo – poskytuje americkému impériu psychologickou podporu.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – / konec ukázky /
  Proč mne to ještě zaujalo? Jak se hodí teorie VT / BB / pro hodnocení dnešní politiky, která je ryze démonická ! I proto se to hodí k zamyšlení do tohoto minulého „Útržku“.

  Václav Žáček

 12. Jsem opět u Vendy. Nevadí to někomu?

  Našel jsem článek. Je v něm uvedeno něco o zhmotnění ďábla. V rozvinuté demokracii = USA. Tady je ukázka :
  „Dnes se život na planetě Zemi ocitá v mnohem větším nebezpečí, než byl v nejtemnějších dnech Studené války. A jakkoli představuje oteplování Země globální hrozbu, je tato hrozba miniaturní ve srovnání s hrozbou nukleární zimy. A jestliže ďábel, zhmotnělý ve Washingtonu a v jeho vazalech, rozpoutá nukleární válku, stanou se jedinými dědici země švábi.“

  Yes, satanské povahy nám vládnou. Celé od pana Robertse zde :
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/P-C-Roberts-Jak-se-veci-maji-440493

  1. Ja už P. C. Robertse čtu deset let a můžu v klidu říct že je blázen.

   1. Hmmm,tak to je vydrz Matrixi,cist si 10 let clanky nekoho,koho povazuju za blazna. Nerika se tomu nahodou ztrata casu ?

    1. Zdravim Vas Vero z Vysociny,

     .. a, proc se domnivate,ze by me ten clovek mohl zajimat ? .. Ne vazne,dekuji za odkazy. Ten jeden jsem jiz videl,presto diky.

    2. ad – .. a, proc se domnivate,ze by me ten clovek mohl zajimat ? .. Ne vazne,dekuji za odkazy. Ten jeden jsem jiz videl,presto diky.

     Protože je to člověk, který zvolil svoji cestu poznání skrze přírodu, a Vy tíhnete k přírodě taky. Žádný postranní úmysl v mém kontaktu nebyl. Proč se tak nedůvěřivě ptáte? Cožpak už jste všichni poznamenaní, onemocněli jste?

    3. Já jsem Martin Kulhaj,z floridské psychiatrie u Olomóce a jsem
     nemocný.Nejsem sám,jede v tom i Degon(G noha) a Václav Žáček především.
     Holt i mistr tesař se někdy utne,aneb kdo jinému jámu kope,…:
     Mart’as { Krásne napísané Degone *** :-)) } – 14.06.2016 17:00

    4. „Anonymní 17.6.2016 (11:38)
     Já jsem Martin Kulhaj,z floridské psychiatrie u Olomóce a jsem
     nemocný.Nejsem sám,jede v tom i Degon(G noha) a Václav Žáček především.
     Holt i mistr tesař se někdy utne,aneb kdo jinému jámu kope,…:
     Mart’as { Krásne napísané Degone *** :-)) } – 14.06.2016 17:00 “

     KOUKAM,ZE ZDE NEKOMU PORADNE HRABE .. ?????

    5. Marťasi, to že někomu kósek od Olomóca pořádně hrabe, není nic divného. Je tam blízko, ve Šternberku, blázinec. A holt se nějaký pacoš dostal k internetu. Nechme jim tu svobodu se vyjadřovat, vždyť to jsou nemocní lidé. Ostatně, nic sem do diskuze nepřinesl a jeho nemocné ego je asi šťastno nad svým průnikem do jiného světa mimo zdi ústavu.

     Pěkný den. Na příští týden jsou u nás předpovězeny třicítky. V pondělí začíná léto a taky rostou houby. Jak je u vás?
     Václav Žáček

  2. ad – Jsem opět u Vendy. Nevadí to někomu?

   Mně to nevadí, Vendo.

 13. Pan Václav mne pozval na oběd. Včera byl na houbách – asi 12 růžovek, zdravých a teď již i voňavých!! Ještě drobná úvaha po přečtení článku v odkazu. Zda-li nějaká vyšší moc, o které nic nevíme, může regulovat dění na planetě? Ne ta, co ji vytváří sami lidé, ale to působení, co je naopak mimo jejich vůli? Síla přírody jako akt třeba i určité odezvy na to dění, které přinesl člověk. A ten často ve své pýše ničil a ničí. přírodu a život vůbec. Fascinuje mne, že se odhaduje počet bizonů na americkém kontinentě, než ji zabrali běloši, v rozmezí 30 až 70 milionů kusů. A dnes? Bizon je velké zvíře a nebyl stvořen proto, aby byl člověkem vyvražděn. A tak má možná sama planeta možnost ukázat, s určitou setrvačností, že má možnosti lidi i poučit a nechat na ně působit sílu, které těžkou odolají. Zrovna jako ti bizoni neodolali lidskému zabíjení. Kdo co ví, co nás čeká? Možná jen ti, co nahlížejí do té kroniky lidstva. Možná ti vidí démonickou složku člověka moudrého. Dobrou chuť i ostatním. Nebo dobré zažívání.

  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/express-v-nejblizsi-dobe-budou-usa-celit-tragedii-horsi-nez-fukusima/

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference