mapa stránek || vyhledávání

Význam vstupu kosmického principu Krista na planetu Zemi v těle Ježíše


jezis-kristus
Vtělená část Stvořitele vesmíru do těla člověka má oproti lidským velikánům své i současné doby tu přednost, že obsahuje v sobě povědomí o smyslu samotného bytí stvoření i člověka. Protože byla jako součást Stvořitele před a bude i po konci hmotného světa. Proto moudrosti o „chodu stvoření“ neboli Řádu stvoření může odvodit nejen z běhu současnosti, ale i od faktoru věčnosti. Řečí evangelií „postavit dům poznatků o světě a člověku“ na skále, nikoliv na stále „tekoucích píscích dočasnosti“. Tuto dispozici neměl a nemá kromě vtěleného Syna Světla nikdo jiný. I ti proroci a antičtí a jiní myslitelé, kteří prozřetelně mnoho zákonů o běhu stvoření dobře popsali. Proto o těchto správně postřehnutých náboženských a společenských přístupech k životu a Bohu Ježíš říká, že je „nepřišel zrušit, ale naplnit“. (Postavit na skálu-věčnost.)

Doby barbarské neboli éry kmenových civilizací (21. kosmickou úroveň lidstva) ukončuje kdekoliv ve vesmíru teprve vtělení syna Světla, Krista. V antických mystériích je viděn a nazýván „synem Slunce“. Teprve jeho zrození otevírá vždy možnost vzniku celé lidstvo pojících nadkmenových civilizací. A to nikoliv silou, ale skrze soustavu poznání o stvoření „vyšší kategorie“, než bylo kmenové poznání a jednotlivých proroků.

Na planetě Zemi tuto etapu zahájil vznik a tisícileté trvání obou říší římských, východní a západní. Bez jednotícího náboženství by se rychle rozpadly, jako říše Alexandrova nebo Džingischánova. Teprve jednotící náboženství, křesťanství, umožnilo jejich přetrvání i po úpadku prvotní jednotící síly. Udrželo nadkmenovou spolupráci evropských kmenů křesťanskou jednotící ideou. Je jasné, že spolupráce místo válek dá vznik širší dělbě práce, vědy a umění, neboli vytvoří civilizaci.

Zevně se nástup tohoto civilizačního stupně lidstva manifestoval roku 325 skrze edikt císaře Konstantina Velikého. Ten veden prozřetelností nahradil ostatním kmenům silou vnucovanou soustavu římských bohů, sic již obsahující antické ideje, nezadržitelně se šířícím křesťanstvím. Bylo prostě pro masu řadových lidí přesvědčivější a umožňovalo nastavit vyšší formu duchovního rozměru světa a člověka. Císař Konstantin jej prohlásil za oficiální a jednotící náboženství římské říše. Tím se právě křesťanská víra a s ní spojená kultura stala nesilovým pojítkem této mnohakmenové římské veleříše. Mohlo se tak stát ne kvůli argumentu síly, ale proto, že stabilizované křesťanské zásady obsahují univerzální zásady lidského pojetí světa. Přestože byly stabilizovány několik století po Kristu a odvozeny od zapsaných pamětníků i nepamětníků Ježíše. Tehdy také nazývaného Nazaretský, ale i Nazorejský (v lůně matky zaslíbený Bohu), nebo i Nazarský, tj. pravdivý. A přehledně bych z těchto zásad uvedl zejména tyto:

 1. Genetický původ (židovství, kmenovost) není pro kvalitu duše v těle sídlící rozhodující.
 2. Bohu se člověk má klanět životem v Duchu a Pravdě, dodržováním zákonů stvoření, nikoliv jen skrze ostentativní náboženské rituály.
 3. Rozhodující pro úspěšnost života na zemi je pro jakéhokoliv člověka duchovní pokrok, zvaný jako „zrození z Ducha“, nikoliv ve světě dosažená sláva a bohatství. („Co je platné člověku, kdyby celý svět získal, ale svou duši ztratil.“ Ježíš.)
 4. Ve svých dispozicích sice ne (různý počet hřiven), ale před Bohem jsou si všichni lidé rovni. Z toho plyne: čiň druhému to, co chceš, aby jiní činili tobě!
 5. Všichni současní lidé (v této úrovni civilizace) jsou velmi nedokonalí neboli hříšní, proto je nutné neustále činit pokání a očišťování. (Křest.)
 6. Bůh odpustí nedokonalost jen těm, kteří přestupky proti nim odpustí jiným lidem. (Jakou měrou měříte jiným, takovou bude měřit Bůh vám. Faktické vyjevení teorie relativity v duchovní dimenzi reality.)
 7. Lidé mají neustále usilovat o to, co přibližuje dokonalost duchovní dimenze na zemi. (Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.)
 8. Jakýkoliv pokrok v duchu mohou činit jen ti, kteří vědí o své neznalosti, neboli jsou ve stavu absolutní pokory před Bohem. (Blahoslavení chudí v duchu…)
 9. Všechno utrpení je vždy dočasné a je-li nezasloužené, Bůh jej kompenzuje. („Blahoslavení plačící, neboť potěšeni budou.“ Někdy až po smrti těla.)
 10. Pouze umírnění v myšlení a konání jsou schopni nalezení vyvážených kompromisů života a v důsledku toho vejdou do budoucnosti země! (Dostanou dědictvím zemi.)
 11. Jen tím, že člověk skutečně touží po Spravedlnosti, ji může nalézt a tím se jí dočkat.
 12. Podle zákona měření stejnou mírou jen milosrdní lidé se milosrdenství od Boha a tím jiných lidí dočkají.
 13. Jen lidé čistého srdce neboli nezatížení v duchu čímkoliv pozemským uvidí Boha. (Za života v těle jeho působení kolem, po smrti přímo jeho záři.)
 14. Ti, kteří působí pokoj v duši člověka, budou vnímáni jako boží děti, neboť Bůh je původcem pokoje.
 15. Jen ti, kteří se naučili neoplácet zlo zlem (trpí pro spravedlnost), mohou vejít po smrti do dokonalosti, neboť tam pozemský zákon „oko za oko“ neplatí. Jen vibrace bezpodmínečné lásky napodobující vyzařování Světla. A mnoho dalších menších zásad, které si každý může přečíst v Evangeliích.

Jenže život jak každého člověka, tak život jakékoliv komunity (civilizace) je tak
složitý, a okolnosti jakéhokoliv konání tak různé, že je není možné přesně popsat v zákonech a duchovních radách. Všichni ví, že když dva dělají totéž, není to totéž! A proto cestu ke správnosti konání není možné zcela najít v Písmech a zákonech. Proto Ježíš sám nic nenapsal! Ani jiní osvícení, třeba Sokrates. Znali moudrou zásadu starověkých zasvěcenců mystérií, že čím více je kde zákonů, tím méně tam vládne Spravedlnost!!! (Všimněte si počtu zákonů v současnosti u nás a v EU a jak toto množství zákonů nemá nic společného se skutečnou měrou spravedlnosti!)

Vědom si nemožnosti dokonalého uchopení Řádu stvoření v duchovní rovině slovem, i svého mimohmotného zakotvení, Ježíš ze své Prozřetelnosti všem svým následovníkům slíbil: „Já jsem s vámi až do konce světa!“ Samozřejmě nikoliv fyzicky, ale skrze duchovní vyzařování své podstaty, skrze vyzařování principu Krista v Ježíši! Jak se může každý přesvědčit, na lidi na zemi stále toto vyzařování proudí. Ovšem jen pro ty, kteří jej touží přijmout. Každému žijícímu (i duším v záhrobí) je jeho prostřednictvím poskytováno duchovní nasměrování. Právě tato trvalost prokázala, že byl a je darem Živého Boha lidem kontakt s božským hledajících. Aby se toto duchovní působení mohlo projevit, musí hledající skutečně, nikoliv podle dobrozdání jiných, rozpoznat v božskou jiskru v Ježíši. (Zrodit se z Ducha.) Tímto „naladěním“ nastaví svého ducha na kvalitní měřítko Kristova vyzařování. Aby tuto možnost budoucího duchovního nastavení Ježíš usnadnil, zavedl ještě za svého pozemského života rituál tzv. přijímání Jeho těla a krve. Ten je ustaven proto, že usnadňuje nastavení rozšířeného stavu vědomí.

Viděno duchovním okem probíhají děje tohoto rituálu stále jako při Ježíšově loučení s učedníky. Při poslední večeři, kdy duch Ježíše ještě pobýval v hmotném těle, lámal chléb a dával jej všem přítomným se slovy: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává! To konejte na moji památku!“ Znamená to, že úkonem přijímání hmotné potravy si připomenete moji tělesnou přítomnost na zemi!

Kdo chléb „jako podaný Ježíšem“ v kterékoliv době přijímá, aniž to musí registrovat, ocitá se duchem v jeho přítomnosti! (V duchovní dimenzi není čas!) Právě tím chtěním přijmout chléb z Ježíšovy ruky se duše po Bohu toužící otevírá vyzařování dokonalosti Bohem chtěného člověka! Podvědomí a svědomí takto vnitřně nastaveného začne být vedeno vzorem dokonalého člověka, toho podle představy Tvůrce. Tak je dotyčný veden přesně a kdekoliv při vší složitosti života. Jeho svědomí a etika je „postavena na skále“, nemá relativitu. Neboť jak již bylo výše řečeno, konkrétní okolnosti životních dějů není možné zachytit psaným. Vyzařování Ježíše vede touto „zlatou nitkou“ duše do „svého království“, do Bohem stvořené dimenze dokonalosti (nebe).

Jinak řečeno, cit srdcí s Ježíšem stolujících se stávají „jasnocitnými“, neboli svědomími řízenými znalostí Řádu stvoření. Obstojí pak i ve složitých situacích, ba i v nástrahách satana. Jakékoliv psané zákony jsou jasnocitu podřízené! Psané zákony a jakékoliv náboženské kánony nejsou sto zachytit přesně všechny okolnosti reality. Není možné si např. nevšimnout, jak právě podvodníci všech kategorií se odvolávají na psané zákony. V době Ježíšově, i dnes. Na světské i náboženské. Nikdy se neodvolávají na Spravedlnost. Tedy z toho vyplývá, že v konkrétních jednotlivostech je vycítění toho, co by v daném případě dělal Ježíš, nadřazeno všem citátům a knihám!

Pascal Dagnan-Bouveret (1852-1929) - Poslední večeřePo večeři ustanovil Ježíš druhý rituál, usnadňující zejména karmou nezatížený odchod duše z těla! Vzal kalich vína. (Víno je symbolem trvanlivé nekazící se vody, „věčnosti“ ve vodě.) Napil se a vybídl k napití i učedníky. S tím, že je to jeho přibližující se prolitá krev. Tímto úkonem vyjádřil veřejně ochotu přijmout v životě jakékoliv utrpení! S tím, že je to rozhodnutí Boha Otce! Upozornil tím učedníky na okolnost, že láska k Bohu Otci je všemu nadřazená!!! Že je nutné naučit se poděkovat Bohu i za nevyhnutelná utrpení života v těle. Ten kdo pochopí a přijme tento Ježíšem ozřejměný princip, dostává v něm opět za života nedocenitelný božský dar. Spočívá v tom, že duše odchází ze života bez vzniku výčitky vůči Bohu!!! Ta je vždy těžkým karmickým zatížením! Následovníkům Ježíše je akceptováním jakéhokoliv nevyhnutelného utrpení, neboli z vůle boží, dáván návod pro bezkarmický přechod z těla do dějů záhrobí! Po celá dvě tisíciletí tak pomyšlení na Ježíšovo nezasloužené utrpení pomáhalo umírajícím jej vnitřně nést.

Křesťanské církve spolu s křtem (očištěním duše) zavedly tyto rituály jako slavnostní, „občasné“ a kostelové. To byla podle mého vnímání zásadní chyba. To ona vedla k oslabení kladného duchovního působení Kristova vyzařování! Křest, přijímání chleba a vína (nápoje) má být každodenní a může být kdekoliv. Kněz a jiní lidé u toho být nemusí. Stačí, když před jídlem člověk Krista požádá a představí si, že mu aktuální chléb podává Ježíš. Tou prosbou se duše prosícího automaticky otevírá stálému vyzařování Krista. Osobně za svou proměnu a všechno další duchovní vědění vděčím právě roky takto prováděnému rituálu! Duše se přijímáním zjemňuje a stává čím dál jasnozřivější. Kristu otevřený pozvolna začíná „vidět“ procesy a děje kolem sebe, o kterých dříve neměl vůbec tušení. Jsem přesvědčen, že právě takto realizované rituály byly impulsem k mým několika „mimotělním“ prožitkům. Po prožití jediného takového „vhlédnutí za oponu“ je „vše jinak“, jak říkají mnozí probuzení z klinické smrti.

Právě tak je to s absencemi rituálu křtu u těch, kteří se snaží věřit! Pokaždé, když se koupu nebo sprchuji, na závěr požádám Jana Křtitele, aby, pokud je to možné, voda omyla i nečistoty z mé aury. Tedy následky špatných myšlenek, vlastně zárodky budoucích nemocí. A stane se! Několikrát jsem se změřil na Oberonu před koupelí (křtem) a po něm. A byl jsem sám překvapen, jaký se to během půl hodiny odehrál rozdílný záznam! Na počátku Oberonem červeně označené orgány, tedy vnímané auricky jako nezdravé, po křtu zčernají. Tzn. začnou vyzařovat jako zdravé. Bohužel jen na pár hodin. Pak opět v důsledku „zažitého“ nedokonalého způsobu myšlení „zčervenají“. Tedy lidé Krista následující mají omývání vodou očišťovat nejen těla, ale i duše. Očišťování bude určitě jedním z činitelů, které umožní správně konajícím projít touto civilizační krizí.

Budoucí úroveň nové vyšší civilizace bude určitě postavena na hlubším pochopení zákonů stvoření a role Krista. Bude se plně žít princip Ježíšem názorně předvedené „bohoslužby nového zákona“! Ta spočívá v tom, že silnější a vyspělejší budou pracovat a obětovat se ve prospěch duchovního rozvoje všech, zejména slabších a zaostalejších! Tato pravá bohoslužba vytvoří jinou láskyplnou atmosféru ve společnosti, než je současná poplatná klanění penězům a síle. Bůh přece od člověka nic nepotřebuje! Naopak člověk potřebuje od Boha požehnání. Jen to mu může přivodit stav „cítění se v ráji“. Člověk potřebuje od Boha vedení, a od bližních cítit lásku, aby správně procházel stvořením. A vystoupal až do kvalit civilizací, o jejichž úrovni nemá dnes ani představu.
 

(Další pokračování bude popisem obrazu první duchovní úrovně civilizace na zemi. Neboť pevně doufám, že se národu i lidstvu podaří vymanit se z duchovního stavu „sto let za opicemi“. Kdy si dav slepých konzumentů navíc myslí, jak je „vyspělý“.)
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.2
hlasů: 13
Tisk Tisk

33 komentářů

 1. http://hledani.gnosis.cz/prichazejici-nova-civilizace-2/
  „Nejnižší 24. civilizace vesmíru jsou lovci mamutů. 23. Pastevecké kmeny. 22. Zemědělské kmeny a civilizace. 21. Řemeslné a městské státy. 20. Průmyslové státy současnosti.“
  http://hledani.gnosis.cz/vyznam-vstupu-kosmickeho-principu-krista-na-planetu-zemi-v-tele-jezise/
  „Doby barbarské neboli éry kmenových civilizací (21. kosmickou úroveň lidstva) ukončuje kdekoliv ve vesmíru teprve vtělení syna Světla, Krista. V antických mystériích je viděn a nazýván „synem Slunce“. Teprve jeho zrození otevírá vždy možnost vzniku celé lidstvo pojících nadkmenových civilizací. A to nikoliv silou, ale skrze soustavu poznání o stvoření „vyšší kategorie“, než bylo kmenové poznání a jednotlivých proroků.“

  Jsem z toho jelen. 21 kosmická úroveň lidstva je barbarská neboli kmenových civilizací a současně jsou to řemeslné a městské státy. Římská říše byla nadkmenová civilizace a v největším rozvoji byla už před rozšířením křesťanství, křesťané byli pronásledováni od dob Nerona (64-68 nl.l.), ale i za Marka Aurelia kolem roku 180 n.l. a nadále až do smrti Diokleciána roku 305 , konec pronásledování křesťanů za Konstantina roku 324. Pak křesťanství netmelilo říši, ale šlo to naopak s Římskou říší s kopce, Řím dobyl keltský Brennus ( 390),vizigótský král Alarich I dobyl Řím roku 410, vandalský král Geiserich dobyl Řím roku 455 a germánský Odoaker roku 476 ukončil říši Západořímskou.
  http://vit-machalek.spqr.cz/?p=45
  Největší rozmach měla říše za císaře Trajana a poslední velký římský císař byl Markus Aurelius.
  „Za císaře Trajana (98–117) propuklo na řadě míst římské říše další pronásledování křesťanů. K prvnímu porušení Trajanem stanovené zásady, že křesťané nemají být aktivně vyhledáváni, došlo za Marka Aurelia (161–180), přesvědčeného, že křesťané musejí být pronásledováni, „protože svou pověrou ,zatemňovali osvícenou mysl v pohledu na božstva’“. Za pronásledování křesťanů v Galii (zvláště v Lyonu), zahájeného roku 177, zahynuly násilnou smrtí desetitisíce lidí .. Toto pronásledování začalo lidovým pogromem na křesťany, pokračovalo pátráním po křesťanech ze strany úřadů a skončilo rozhodnutím císaře, že křesťané, kteří se zřekli své víry, mají být propuštěni a ostatní „odsouzeni k trestu smrti, římští občané ke stětí (ad gladium), zbytek k zápasu s šelmami v aréně (ad bestias).“
  Článek píše :“Na planetě Zemi tuto etapu zahájil vznik a tisícileté trvání obou říší římských, východní a západní. Bez jednotícího náboženství by se rychle rozpadly, jako říše Alexandrova nebo Džingischánova. Teprve jednotící náboženství, křesťanství, umožnilo jejich přetrvání i po úpadku prvotní jednotící síly. Udrželo nadkmenovou spolupráci evropských kmenů křesťanskou jednotící ideou.“
  Komentář : zřejmě nějaké nové pojetí historie. Římská ( západořímská) říše trvala 500 let ne tisíc. Alexandrova říše se rozpadla, ale helénistická kultura trvala mnohde ještě 300 let. Křesťanství se prosadilo 300 let po příchodu Krista a jako sepětí světské a církevní moci lze snad chápat rok 800 korunovace Karla Velikého papežem za krále Říše římské. Údajná nadkmenová spolupráce vedla vedla v Evropě 2 000 let války asi 1000 let z toho křesťanské státy mezi sebou. Východní a západní křesťanství si nepomáhalo, křižáci dobyli Konstantinopol ( 1204)a proti nevěřícím se nesjednotili ani náhodou.
  Asi jsem to neměl psát, pravda se nemá říkat, když může škodit, má se mlčet. Jdu si očistit duši a zlepšit karmu koupelí …

  1. „zřejmě nějaké nové pojetí historie“
   Pardale, nic si z toho nedělejte. Pan Staněk vidí historii třetím okem a ta je jiná, než ta oficiální…:-)

  2. Je to všechno zamotanější, jak jinak.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
   „Římská říše (latinsky Imperium Romanum) byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy. Název byl zaveden po smrti Caesara císařem Oktavianem Augustem, který přijal titul imperátora. Hlavním městem byl Řím.“
   Omlouván se panu Staňkovi, ktrý parně myslel 1000 let Západořímské vlády obecně, třeba Hannibal (247-183 př.n.l.) a keltský Brennus 390 př.n.l. dobyl Řím, před naším letopočtem, což jsem v přechozím příspěvku neuvedl dobře.
   Mů názor na význam církve pro západní cilizaci je stručně na
   http://pardalnet.wz.cz/PDF/46-Cirkev-a-zapadni-civilizace.pdf
   . Myslím, že není možno církev odsoudit jako tmářskou, naopak, rozšíření latiny jako univerzálního jazyka tehdejšího vědění bylo přínosem, dále zavedení latinských písmenek ( za Karla velikého karolínská miniskula), zavedení pozičního systému ( v podstatě desetinné čárky) osvíceným papežem Silvestrem 1002. Prakticky všechno středověké písemnictví bylo přeneseno přes církev. Samozřejmě, kdyby králové investovali místo do církve do vědy mohlo to být jinak. KDYBY…
   V dějinách nelze řešit kdyby ve smyslu kdyby nebylo církve, věda by postupovala rychleji. Kdyby nebyli poraženi Mauři 732 u Poitiers( bitva u Tours) mohla být technická civilizace díky tehdy vědu podporujícím Arabům v Evropě o několik století dříve. Nebo taky skoro celý svět dnes mohl být po militantním islámem typu Islámský stát.

 2. Pardále,

  ,,neser ma“ ale tu si torozbalil, ako keď reaguješ na ,,diplomovku“ na VŠ a žiak sa evidentne nepripravil. Použil mnoho literatúry, ale nesprávne ich ,,poukladal“ do jednoty v celku a tento celok nebol správne vyhodnotený.

  Ale chcem zdôrazniť, nikoho si neurazil, dokonca som sa aj ja poučil….

 3. Jsem rád Josefe Stánku,že nejsem sám(jako si připadal Eliáš,když naříkal….),po přečtení vašich článků,jako bych dostal odpověď(mám ještě 3000 věrných).Mír všem.

 4. Největším problémem tohoto článku není to, že jsou tu nesmyslně interpretovány dějinné události a popleteny vztahy mezi nimi, ale to, že autor nechápe základní myšlenku, kterou je nutno respektovat při takovýchto rozpravách.
  Oč jde?
  Autor si neuvědomuje, že jeho tvrzení jsou pouze jeho, znovu opakuji, pouze jeho tvrzením, a že ze skutečností mohou, ale také nemusí mít nic společného.
  Je nezbytné si jako autor uvědomit, že předkládám jen jistou variantu toho, co já vidím a vnímám, a že skutečnost mi může velmi silně unikat. Proto je nutné věci formulovat tak, že z pohledu autora je nutno psát – Domnívám se, že tomu je tak … Nikoliv tedy – Je tomu tak …
  Tento nešvar je dán tím, že nejenom autor, ale i mnozí z nás si neuvědomujeme, že při nejlepší vůli nejsme schopni porozumět dění kolem nás ve všech jeho aspektech. Vím, že nejen autor, ale i mnozí z nás se domnívají, že toho schopni jsou. Čím více jsme o tom přesvědčeni, tím více máme klapky na očích.
  U autora článku (pana Staňka) jsou některé jeho tvrzení, které vydává za naprosto jistá, pouze úsměvná.
  Příkladem může být jeho tvrzení o tom, že jednotícím prvkem Římské říše bylo přijetí křesťanství, které naopak jen uspíšilo její rozpad, protože to byl prvek, který nabyl v souladu s touto říší.
  Dalším příkladem může být například odsouzení myslitelů a filozofů dávnověku, na jejichž odkazu dodnes stojí vzdělanost Evropy a světa a který v jeho odkazu postupně převzali i ostatní myslitelé (u nás J. A. Komenský, i T. G. Masaryk a jiní).
  Co říci závěrem?
  Takto formulovaný článek nemá žádnou vypovídající hodnotu a je jen ukázkou toho, co se honí v hlavě autora. Je nutné se tohoto přístupu vyvarovat a naučit se naslouchat. Jak ostatním, tak i přírodě, tak i vnitřnímu svému hlasu. Teprve pak dokážeme rozlišit to, co je v nás špatné a je diktováno naším egem od toho, co je nám sdělováno z prostoru vyšších bytostí, které nás vedou.
  Je opravdu vhodné si uvědomit, že jsme vtěleni ve správné době a ve správné společnosti. Tady se máme naučit vidět to, co je špatné, ale co s námi ještě nějak rezonuje a to proto, abychom to byli schopni definitivně odložit. Našim úkolem není jiným ukazovat cestu, ale na této naší cestě se učit. Cestu nám ukazují vyšší bytosti pomocí vnitřního hlasu a našeho svědomí.
  Ostatně Duchovní věda, tak jak jí podal Rudolf Steiner cca před sto lety, je dle mého názoru, tím nejlepším vodítkem jak se k tomu všemu postavit.

  Antonín Mareš

  1. Pane Antoníne Mareši,probuďte se. Kvantovou logiku nelze popřít. Krásný den přeji.

   1. Ad „Kvantová logika“

    Proboha co to má být??? Jak velké je kvantum logiky ? :)))

  2. Pane Antoníne Mareši,je dobré se probuďit,kvantovou logiku nelze popřít.Krásný den přeji.

  3. Pane A.Mareši: K Vašemu hodnoteniu článku p. Staněka sa aj ja rád pridávam, najmä toho záveru. Je zrejmé, že autor článku sa cíti byť povolaným k predloženiu svojej verzie náboženskej nadstavby, ktorá by pozdvihla ľudstvo na novú a vyššiu úroveň duchovnosti, ale v podstate je to iba jeho vlastné zmätené ego. Súhlasím s Vašou vetou že „Cestu nám ukazují vyšší bytosti pomocí vnitřního hlasu a našeho svědomí“.
   Pekný deň!

  4. Pane Mareši,
   myslel som si, že príspevky maže pán Šíma, ktorý sa dopustil veľzrady, a bol za to patrične odsúdený. Mimochodom, čo sa majú čo Česi starať do Krista, tam ani nie je kresťanstvo.

 5. Pane Staňku, jsem rád, že jsem Vás přes to video trochu poznal jako člověka s humorem a k tomu včelaře. Nesouhlasím s Vaším názorem, že Evropu zachrání nové náboženství, když současná ( řekl jste atheistická) Evropa dnešní náboženství slabě přijímá. Vaše články vychází z křesťanství a vytvářejí jakési nadstavby, snahy o nové cesty a souvislosti. Na novou duchovní cestu Evropy to opravdu není, mladé lidi to těžko přitáhne k duchovnímu životu. Vidím za nadstavbami náboženství nebezpečí sekt a nevím o žádné sektě, která by byla rozumným duchovním přínosem. Oblbování a tahání peněz ( nemyslím Vás) , v budoucnosti spíš ještě víc. Užitek žádný.
  Byl jsem v kostele a na ekumenistickém posezení, hodně to zjednoduším :srdce = u křesťanů duše = třetí oko, kterým lze Boha vidět (ve smyslu cítit, že nám pomáhá a pod.) , pokud je srdce ( duše) čistá a připravená Boha přijmout. S tím bych i souhlasil, pokud je to bráno jako jev v mysli člověka, který tomu věří. Kosmonaut J.Irwing cítil na povrchu Měsíce přítomnost Boha, zvláště když krátce po startu meteor udělal blízko kráter velikosti fotbalového hřiště. Irwing se pak stal vykladačem evengelií a autorem knih, druhý kosmonaut, který s ním byl na Měsíci to tak nábožensky neviděl. Jinak řečeno, když spadne na cestu suchá větev na štěstí vedle, tak si jeden řekne, že měl štěstí a druhý, že ho ochránil Bůh.

  1. ad: Vidím za nadstavbami náboženství nebezpečí sekt a nevím o žádné sektě, která by byla rozumným duchovním přínosem.

   Teď, odhlédnuli od těch všech „nadstaveb“, jste mě tím svým „vidím“, opravdu a fakt pobavil…:-) A je-li něco opravdovým nebezpečím a sektářstvím, pak je to bez diskuze jazyk bláznů, slovní spojení a šílenství typu: rozumný duchovní přínos.
   Nevidíte-li to sám, neřeším.

 6. Pane Staněk, … -)tedy vy jste fakt dobrý borec, na té Brněnské TV. Je super, že jste přínos pro Váš kraj ve kterém žijete a rozvíjíte sebe i ostatní. Je jen malinko škoda, že jste ty mladé lidi, moderátory/ky nepustil téměř ke slovu, když je řeč o dialogu.

  1. Pane doktore,
   mohl byste ode mne pozdravovat pana Michala Zasmetu, kterého jste zmínil v tom TV rozhovoru? Byl jsem s ním v Indii. Ale ztratil jsem na něj spojení.
   Děkuji
   Václav Žáček

 7. Honzo, píšeš:

  …Vidím za nadstavbami náboženství nebezpečí sekt a nevím o žádné sektě, která by byla rozumným duchovním přínosem…

  Tvoj velký omyl. Je tu nová sekta. Volajú sa Domestifikovaní mohamedáni“. Nechcú vraj Tvoj majetok, ani Tvoj život, lebo ako ich ,,otrok“ im budeš viac hoden, ako Tvoja mrtvola . Oni chú len a len To, čo nemajú a velmy, velmy im to chýba.

  Ano, uhádol si. Sú to ,,vagíny“ všetkých tipov a nazaleží na vierovyznaní majiteľky. Tú si časom ,,utrasú“ na ich protyp podľa ,,šarkije“, či akože to zovú…

 8. Pane Staňku,
  po dlhých rokoch vás zdravím!
  Nechcem vás nijak sklamať, ale Boh nezasahuje do života ľudí nijak. Nemal by z toho nič. Keď si ľudia myslia že áno, je to len ich viera v trendy náboženstva. Ak by niekto robil niečo za nás, nič by sme si nezslúžili. Ak sa odovzdáme Bohu do rúk, politikom a i., tak to vyzerá ako teraz alebo potom vo svete.
  Všetko dobré.

  1. Dobrý závěr od Nuena.

   K napsanému od J.Staňka :
   „Naopak člověk potřebuje od Boha požehnání. Jen to mu může přivodit stav „cítění se v ráji“. Člověk potřebuje od Boha vedení, a od bližních cítit lásku, aby správně procházel stvořením. A vystoupal až do kvalit civilizací, o jejichž úrovni nemá dnes ani představu.“

   Již dva tisíce roků to spěje dolů, ne k nějakému stoupání civilizace.

   To základní dostal člověk od Boha již tady: Kniha Genesis. kapitola třetí –
   22 Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“
   23 Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.
   24 Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

   „A od bližních cítit lásku, aby správně procházel stvořením.“

   Jak dlouho asi pan Josef Staněk cítí od bližních svých lásku, aby správně procházel stvořením ?? Je svět stále lepší a lepší, podíváme-li se kolem sebe?

   Pokud ne, tak člověk nepotřebuje či nedostal od Boha požehnání, nepotřebuje od Boha vedení, protože koná podle sebe a nepotřebuje od bližních cítit lásku, protože v tomto světě tělesných stvoření nemá žádnou šanci vystoupat do kvalit civilizací, o jejichž úrovni nemá také dnes žádnou představu.

   Kdyby pan Staněk pochopil svět a Svět, psal by a myslel jinak.

 9. Nuen,píšeš:

  …. ale Boh nezasahuje do života ľudí nijak. Nemal by z toho nič. Keď si ľudia myslia že áno, je to len ich viera v trendy náboženstva. Ak by niekto robil niečo za nás, nič by sme si nezslúžili.

  To je ,teraz to myslým skutočne, nie v úvodzovkach, myšlienka, ktorá sa musele zrodiť v okamihu ,,osvetlenia“, alebo si k nej dospel hlbokým náboženským pozorovaním, alebo systémom pokus-omyl?

  Ano súhlasím, keby virtuálny Boh zakaždým napravoval svojimi ,,kontračimni“ to, čo človek zrobil, bolo by to TU , na Zemavajci bordelu, ako v troch tankoch, alebo tolko ako v jednom velkom tanku…

  Toto, čo si tu napísal je prvý krok k samovzdelávaniu Tretieho princípu…

  Tak nám PánBožko i naďalej ,,osvetluj“ ďalších spoluobčanov…

  1. Vďaka za posun k Tretiemu princípu, s tými tankami som to nepochopil, ale chcem tu mať odpoveď od pána Staňka. Osvetlenie v úvodzovkách je tma, alebo aj u GN?

   1. Pane Nuene, pan Staněk neodpovídá.

    Psal jsem mu v minulosti několik slušných otázek a vždy i k tématu. Neodpovídá mi. Možná ve Vašem případě se dočkáte výjimky. Přeji Vám to.

    Zdraví
    Václav Žáček

    1. Ach díky. Ja som ho chcel smerovať k tomu, aby sa nenechal zmiasť sektou, ktorá ho využíva a samozrejme, nepovedala mu to podstatné, ale tak to v tej sekte chodí. Všetci sú múdri a skutek utek. Nenávidím to tu celé.
     Možno ste ma pochopili.

     Zdraví Nuen

 10. Nuen,píšeš:

  …Osvetlenie v úvodzovkách je tma, alebo aj u GN?

  Osvetlenie, o ktorom píšeš,je nižší level osvietenia. Pri osvetlovaní, či osvietení je jedinec ,,na chvílu“ v strede svetelných lúčov bez toho, aby došlo ku kvalitatívnemu skoku v mysli osvetlovaného.

  Je to prvý krok k tomu, aby došlo k osvieteniu, ktoré však musí byť sprevádzané pádom zo somára, pri ceste z bodu A do bodu B.

  Pri onom bode C, kde k ,,zdrbaniu“ došlo, je v ojedinelých prípadoch sprevádzané aj silným úderom do ,,modzgu“ postihnutého a tam prichádza k ,,osvieteniu“, ktoré zanecháva trvalé následky..

  Typickým príkladom je osvietenie Šavla. Pri onom akte došlo u menovaného k prepólovaniu jeho myslenia a zmenil sa na Pavla, ktorý ,,prerobil“ myšlienky negramotného Ježišťoka na základné kamene sekty kresťanskej…

  Toto zdrbanie Šavla má na svedomí Nadprirodzená sila, známa pod pseudonymom Satan , pretože následky, ktoré spôsobil Pavol, cítiť aj DNES…

  Je to jeden z virtuálnych esencií ZLA, na ktorého sa všetci kresťania môžu beztrestne vyhovárať, keď ZLYHALI……

  Ja nič, to SATAN..

  1. GN, vulgárnosti a kódy, hádanky neriešim. Posledné čo mi treba je, aby mi niekto dával rozumy. Už sa viac do mňa neozývaj. Dúfam, že si to patrične pochopil.

 11. Nuen,

  ak nechceš, aby niekto reagoval na Tvoje myšlienky, tak si ich nechaj pre seba ale musíš si byť vedomý, že ak si TO hodil ,,do placu“ na diskusnom fóre tak ideš so ,,svojou anonymnou dušou“ na živý ,,arabský bazár“ a tam môžeš aj ,,schytať“..

  Keď teda nechceš reakcie, hovor si to pre seba. Môžeš aj nahlas, aj potichu, či si to môžeš aj napísať na diskusné fórum, ale pred odoslaním to môžeš VYMAZAŤ ..

  Vidíš , kolko možností máš a Ty takto nekolektívne, samotársky…

  Keď si nekompromysný kresťan-katolík, hoď svoje myšlienky na ,,katolícke fórum“, alebo to zverejni v Katolíckych novinách. Ešte môžeš ,,dostať“ za ,,vhodný článok“ aj trinásť strieborných diabolosov ..

  Tam ,,zožerú“ čitatelia aj väčšie ,,chobotoviny“, sú už dosť ,,otrlí“….

 12. Nuen,

  povedal si A, ale nepovedal si to B.

  Preto dotaz. Ktoré že to oko si mám ,,vysrať“ ?

  Aby som bol ústretový, však to poznáš…

 13. Zdravím pán Stańek,

  článok je ako vždy výborný len by som k nemu pridal ešte jeden pohlad.Pri premene „oplátky“ na telo Kristovo sa táto premena skutočne deje,čiže rečou mystika sa do nej vstupuje Kristová energetická esencia (ktorú tam skutočne cítim).Preto ju musí robiť školený kňaz,ktorý má na to právomoci.Nieje to len pripomenutie Jeho príchodu na zem ale on skutočne pri každej premene „dolu“ zostupuje.Pri prijatí tejto eucharistie sa duša rozjasní jeho esenciou…

  1. A další pohled či nutnost uvědomění si pro působení „oplatky“. Hostie – informace i objednávky, lze si pozměnit příchuť, skořicové, badyánové nebo i slané ? :
   Hostie prvotřídní kvality o průměru 35 mm. Balení obsahuje 1000 ks hostií. Určeno ke slavení mše svaté. Jenom za 120,-Kč.
   http://www.hostie.cz/
   Je opravdu důležité znát pekárnu, která ty „oplatky“ peče, znát, jakou mocí tento produkt pro symbolické přijetí těla Krista dělá a také zjistit míru zvláštního požehnání distribuce „oplatek“, dopravu do farností.

   A pozor, jsou hostie kněžské, většího průměru a pak i vyšší ceny. A i v tomto segmentu výroby je konkurence. Lze získat i hostie o průměru menším 32 mm za cenu ale trošku vyšší :
   http://unita.charita.cz/eshop/index.php?p=productsMore&iProduct=17&sName=hostie-mal%E9-1000-ks

   Ale vše se přemění, školený kněz s tím nemá žádné problémy.

   1. ad: Ale vše se přemění, školený kněz s tím nemá žádné problémy.

    Stejně jako „školený jogín“…:-)) Přeměny, transformační obrazy a liminality vůbec, mají tisíce podob..:-)

   2. Nedavno mi jedni znami dovezli z Czechie kosher slivovici ,pry posvecenou zarucene pravym rabinem. Tak jsem furt pil a pil a nakonec do me vstoupil takovej duch,az mi manzelka pohrozila rozvodem. Pritom jsem se ji jen snazil vysvetlit,ze jsem moc velky rozdil mezi „duchem“ z te kosher slivky a „duchem“ z domaci slivky od táty ,nenasel.:-))
    Posvecene oplatky jsem jeste nezkusil,ale mam pocit,ze se o to ani pokouset nebudu.

    1. Jan, 6-51 až 58

     Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa.“ Židé se mezi sebou začali hádat: „Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?“ Ježíš jim ale řekl: „Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mě poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.“

     Někteří kněží mají rádi i slivovici, to by mohla být pravda.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference