mapa stránek || vyhledávání

Chvála klidu…

/Návaznost na chválu pohybu – má či nemá ji?/

Starý zákon – Genesis, 2-2,3: Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.

Starý zákon – Exodus, 20-8 až 11: Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. /z Desatera/

Člověk a jeho komplexní organismus a pochopitelně i pohybový aparát potřebuje v našem duálním světě i klid, odpočinek, jako protipól činnosti, práce, tedy pohybu. Potřebuje ho ostatně veškerá fauna i nakonec flóra. Zvíře se nažere a pak zažívá a i spí do doby, než pocítí přirozenou potřebu opět lovit. Rostlina před velkým odpočinkem, před zimou, „odchází“ a v druhové rozmanitosti je to často různé-viz. letničky /jednoletky/, dvouletky či trvalky. A i takový strom se ukládá k zimnímu spánku, opadají mu listy, které mu zprostředkovávají během vegetace energii od slunce a vláhu. Jeho plody se dostávají do půdy a některé zapustí nový život. Zdánlivě tedy stromy přes zimu odpočívají, než se v nich s jarem probudí nový život. Někteří tvorové ze zvířecí říše upadají také do zimního spánku. Jen organismus člověka má jiné mechanismy a jiné zvyky. Potřebuje však, jako všechen život, nejen energii, z potravy, vodu a vzduch, ale potom i ten spánek, jako jednu z forem kýženého odpočinku a klidu.

Klid a to, co přináší, třeba vyrovnanost, jsou u člověka dobré vlastnosti. Vyrovnaná a klidná lidská mysl je silnější než mysl vzrušená a plná třeba mstivosti, podléhající emocím. Je dobré, když člověk dokáže osvobodit svou mysl od zbytečných závislostí a mnoha činností. Při odstranění zbytečných přání a myšlenek přichází možnost hlubšího a kvalitního odpočinku, kterým je pak plně vědomá koncentrace, přecházející do meditace.

Ale co by koncentraci, jako velmi silnému stupni postupu v duchovní józe, mělo předcházet? Jednoduše napsáno, je před tím žádoucí klid, odpočinek a relaxace. To poslední zvládnout je jako otevření dveří k těm vyšším stupňům, na jejichž konci je meditace. Člověk musí odpočívat, unaví se svaly, pracuje trávení, autonomně pracují různé orgány, které musí mít svůj prostor pro regeneraci i očistu. Člověka provází myšlení.. a neznám nikoho, kdo by si nevytvořil svůj vlastní systém klidu. Na jeho konci přichází pak signál, který naladí člověka opět do jeho každodenní činnosti.

Odpočívat aktivně, co se za tím skrývá? Intelektuál potřebuje vyčistit hlavu, například poštípe hromadu špalků či jde na ryby. Fyzicky pracující člověk zajde za kamarády na pivo a pokecat o sportu, o ženách, o politice. Důchodce si sedne s pěknou knížkou a nebo dostane možnost drndat s kočárkem s vnučkou či vnukem v parku. Žena v domácnosti chce aktivní odpočinek a vyrazit do společnosti s kamarádkami, sportovec si rád pohraje s dětmi, na které má během svého sportu někdy velmi málo času. Politik jde za svými příznivci a prezident se vozí po malém rybníčku.

Styl dnešního člověka dělí čas dne na práci, volný čas a jeho aktivity a spánek, zpravidla v noci. Pamatuji kdy jsem ještě chodil do práce i v soboty, kdy se ale pracovalo jen do 18. hodiny. Pak postupně ekonomika dovolila mít pětidenní pracovní týden a lidé tak získávali místo sedmého dne, posvěceného pro odpočinek, i šestý den nového volna navíc. A možná nebude trvat nijak dlouho a další vývoj dovolí další volno. Co s ním? Mnoho lidí věnuje tato volna svým koníčkům, chataření, zahradě, cestování, ale v dnešní době se projevuje i takové to obyčejné lenošení. Ale když se to nic nedělání spojí s nevhodnou či vyloženě nezdravou stravou, navíc velmi kalorickou, tak to může být důvod pro o něco více civilizačních nemocí a nebo chorob, které dříve nebyly ještě známé.

Kvalitní odpočinek, tak jak ho většina z nás zná, co je pro něj potřeba? Jako na každou činnost, a pokud chceme být zodpovědní sami k sobě, měli bychom se na něj připravit, tzn. tvůrčím způsobem přemýšlet i o této přirozené činnost. Pár tipů:

 • Ideální je mít pro čas spánku pravidelnou hodinu; tělo se naučí zařadit rytmus spánku do „scénáře“ života (velmi je mi líto lidí, kteří střídají noční, denní směny, dvanáctky a narušují si třeba jen metabolismus…).
 • Každý může získat negativní zkušenost kvality usínání a spánku – po požití těžkého jídla na noc, po požití větší dávky alkoholu či drog, po emočním prožitku – stačí jen nevhodný film.
 • Mít svůj pohodlný „pelíšek“, zdravou matraci, přikrývku, polštář, vyvětranou místnost.
 • Svoji důležitost má i večerní hygiena jako rituál, který mysl i tělo časem vyžaduje = zvyk.
 • S ulehnutím ke spánku je dobré „vymazat“ zážitky předchozího dne, zrekapitulovat je a možná si dát pro příští bdělost /po probuzení/ nějaký úkol, který bude nutný – rčení „ráno moudřejší večera“.
 • Rituál zklidnění dechu může patřit již do nějaké speciální techniky, ale jde se naučit tak, že se stane automatickým; zásada = zklidnění = nádech o polovinu kratší než výdech /4 sec. nádech, výdech 8 sec./.
 • Při usínání je dobrá technika sankalpy; více na konci vybraných odkazů.

Dříve než se krátce zaměřím na jednu jógovou techniku pro kvalitní odpočinek, dávám něco k dobru z Bhágavadgíty; všímám si toho, v čem je kladen důraz i na mysl:

6.16 – 6.19 Střídmost ve všem

Avšak jóga není pro toho, ó Ardžuno, kdo jí příliš mnoho nebo příliš málo, kdo spí příliš mnoho nebo příliš málo. Jóga, ničící strasti, je pro toho, kdo je střídmý v jídle a odpočinku, v činnosti a nečinnosti, spánku a bdění. Je řečeno, že jenom ten je sjednocen, kdo dokonale ztišil mysl a osvobodil se od tužeb poznáním neprojevené podstaty mysli. Jako plamen svíčky v bezvětří, taková je mysl jógína, který poznal její neprojevenou podstatu.

Co tedy /má/ oblíbená jóga, která je některými lidmi dnes nazývána třeba i vědou o životě či uměním žít, a nebo novou komplexní filosofií. (Někdo může namítnout, že je ale až projevem fanatismu – ano, každý si může vytvořit svůj svobodný názor, své poznání – co je k němu potřeba? Jen opravdově prožívaná zkušenost a s ní přijde i postupné vyhodnocení.)

Jeden můj postřeh – pracuje-li mysl, emoce a tělo v harmonii se skutečným já /s duší, božskou podstatou v nás/, pak se teprve jedná o jógu v tom nejširším pojetí. Jóga je velmi etická a je to spíše způsob života; jóga je vědomý vývoj. A teď již k jógovému odpočinku:

Jóga-nidra – jinak psychický spánek – ještě jinak jako jógový spánek!

Dal jsem sem odkaz na kvalitní zdroj. Zájemci o jógu se na kvalitních kurzech časem dostanou i k této technice, pokud vydrží jejich touha po poznání. Jinými slovy, není to náplní prvních hodin jógových cvičení /tam převládá hathajóga a techniky dechu, ovládání prány/. Dovolím si pár mých osobních zkušeností.

Jóga nidra, v překladu vědomý spánek, je stavem hluboké jógové relaxace. Tělo i mysl se ztišuje a získává se v něm prospěch takové úrovně, jako kdyby normálně spalo. Nebudu srovnávat tento stav s různými fázemi – stádii normálního spánku, REM, NREM… Nebudu si všímat současné praxe, měření mozkových frekvencí, vln alfa, beta, théta… atd. Jóga nidra a „pobyt“ v tomto spánku přináší stav, kdy je mysl bdělá, ale nevnímá okolí. Zaznamenávají se v něm i smyslové jevy, ale je omezena motorická odezva, pokud tělu nehrozí skutečné nebezpečí. Teď to důležité, co sdělují velmi pokročilí jogíni; mysl je soustředěna sama na sebe, je to tzv. čtvrtý stav vědomí, „vědomí samotného vědomí“.

Jóga nidra se praktikuje buď v lehu na zádech, v tzv. šava-ásaně a nebo ve vzpřímeném jógovém sedu. Při sedu vždy tváří k severu, při lehu hlava směrem k severu, nohy k jihu. Využívá se tak magnetické pole naší planety. Prostředí? Stručně řečeno, nemělo by být nic rušivého – zazvonění mobilu, zvonku u dveří, dopravní ruch z ulice, domácí zvířátko… Vyrušení z tohoto navození stavu psychického spánku je nepříjemné až i nebezpečné! Důležité je dýchání a mí učitelé mi doporučovali rytmus tzv. slunečního dechu – vzorec 8:4:8:4. Osm značí nádech a výdech /počítání v duchu na osm sekund/ a čtyřka značí jemné zádrže po nádechu a výdechu. Komu by tento vzorec nevyhovoval, může přejít na vzorec 6:3:6:3. Ten je dostupnější. Pracuje se vědomě s třetí čakrou, tzv. solární plexus. Při dechu s centrem v tomto energetickém „víru“ se pracuje s představou barvy slunce i s pocitem jeho hřejivosti. Vír energie se točí a vstupuje do nás a myšlenka může být jen jediná, sledovat jakoby kruh, který se s dalšími a dalšími nádechy a výdechy zvětšuje do průměru, kdy je nad naší hlavou a dole pod chodidly. Dále se v rozměru kruhu nepokračuje. /Poznámka – někdo si pouští tichou hudbu – jemnou, relaxační, ale já s tím nemám dobré zkušenosti – myšlenky, v počátku počítání v duchu vzorce slunečního dechu mohou být hudbou rušeny; příklad, najednou zvuk houslí evokuje myšlenku na nějakou „příhodu“ s houslemi, proletí myšlenka na houslaře, na film, kde něžná hudba s houslemi byla použita jako podbarvení milostného aktu…/. Samotný postup jsem prožil ve třinácti krocích, ale nebudu k tomu více psát. Tady totiž musí být hlavním ten, který provází adepta. Alespoň zpočátku, než si postup zájemce osvojí sám. Nad rámec tohoto článku by byl i popis polaritního dýchání při střídání nosních dírek pro nádech a výdech. To přináší účinek až na buněčnou úroveň, kdy je získávána elektrolytická rovnováha. Celý proces, zpočátku řízeného, vědomého, relaxačního konání v hlubokého spánku má trvání kolem třiceti minut a přináší přirozenou obnovu sil těla. Těchto 30 minut nahradí osmi hodinový spánek a přináší anabolické regenerační procesy. A co s ušetřeným časem? Lze ho věnovat třeba koncentračním či meditačním technikám. A v tomto případě „chválím klid….“.
 

Některé zajímavé odkazy:

Nejprve o bdělosti – https://cs.wikipedia.org/wiki/Bd%C4%9Blost
Spánek – https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek
Jak bez spánku? – https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nkov%C3%A1_deprivace
Sen – https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen
Lucidní snění – https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucidn%C3%AD_sn%C4%9Bn%C3%AD
Vytvořte si pozitivní záměr před usínáním – https://www.jogadnes.cz/joga/sankalpa-uverte-a-vse-se-podari-3287/
I při cvičení jde o relaxaci – https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81sana
Přichází se k vrcholu – https://cs.wikipedia.org/wiki/Meditace
Jógový odpočinek – https://www.jogadnes.cz/joga/joga-nidra-1001/
 

Václav Žáček /Venda/
Použité rady svámího Gítánanda Giri v překladu mé skvělé učitelky Míly Mrnuštíkové
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

29 komentářů

 1. Jóga je určitě dobrá pro hrubohmotné a jemnohmotné tělo, ale v současném věku Kalijugy nevede ke konečnému cíli. Když už uvádíte verš z Bhagavatgíty, můžeme doplnit další verše, co na systém jógy, předložený Krišnou říká Ardžuna :
  Bg. 6.33
  Arjuna prohlásil: Ó Madhusūdano, systém yogy, který jsi shrnul, se mi zdá nepraktický a nezvládnutelný, protože mysl stále těká a nevydrží v klidu.

  Význam
  Mystickou yogu, kterou Pán Kṛṣṇa popsal Arjunovi — počínaje slovy śucau deśe a konče yogī paramaḥ — Arjuna nyní odmítá, jelikož se necítí schopen ji provádět. Obyčejný člověk v tomto věku Kali nedokáže odejít z domova na osamělé místo v horách nebo v džungli, kde zasvětí život yoze. Kali-yuga se vyznačuje krutým bojem o život, který je navíc krátký. Lidé nemají vážný zájem o seberealizaci, ani když se jim nabízejí jednoduché a praktické prostředky, natož pak v případě tohoto obtížného systému yogy, který vyžaduje žít usměrněným způsobem, sedět v určité pozici na určitém místě a odpoutat mysl od hmotných činností. Arjuna jakožto praktický člověk uvážil, že tuto yogu nelze provádět, přestože k tomu měl mnoho dobrých předpokladů. Patřil ke královskému rodu a měl mnoho vznešených vlastností: byl mocný válečník obdařený dlouhým životem a především byl nejdůvěrnějším přítelem Pána Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství. Tehdy, před pěti tisíci lety, měl Arjuna mnohem lepší možnosti než my dnes, ale přesto tento systém yogy odmítal přijmout. A nenajdeme také jediný historický zápis o tom, že by se mu kdy věnoval. Z toho plyne, že jej obecně není možné ve věku Kali následovat. Může se samozřejmě najít několik vzácných lidí, kteří by toho byli schopni, ale pro obyčejného člověka je to nemožné. Jestliže tomu tak bylo již před pěti tisíci lety, což teprve nyní? Ti, kdo napodobují tuto yogu v různých takzvaných školách a spolcích, sice mohou být sami se sebou spokojení, ale ve skutečnosti pouze ztrácejí čas. Vůbec neznají žádaný cíl.
  Bg. 6.34
  Ó Kṛṣṇo, mysl je neklidná, bouřlivá, umíněná a velice silná. Myslím, že zkrotit ji je těžší než si podmanit vítr.

  Význam
  Mysl je tak silná a umíněná, že někdy přemůže i inteligenci, přestože jí má být podřízena. Pro člověka, který se v praktickém životě musí potýkat s mnoha překážkami, je nepochybně velice těžké ji ovládat. Je možné umělým způsobem navodit mentální vyrovnanost a vidět stejně přítele i nepřítele, ale trvale ji žádný světský člověk neudrží, neboť je to těžší než si podmanit zuřící vítr.
  “Duše je cestující v kočáře hmotného těla a inteligence je vozataj. Mysl představuje otěže a smysly jsou koně. Duše je tedy tím, kdo si užívá nebo trpí ve styku s myslí a smysly. Tak to chápou velcí myslitelé.” Inteligence má řídit mysl, ale mysl je tak silná a umíněná, že ji často přemůže, tak jako silná nákaza může překonat účinnost léku. Tato silná mysl má být ovládána prováděním yogy, ale to není pro osobu jako Arjuna praktické, o moderním člověku ani nemluvě. Uvedená podobnost s větrem je příhodná — vítr není možné spoutat. A ovládnout bouřlivou mysl je ještě obtížnější.

  1. ad/Jóga je určitě dobrá pro hrubohmotné a jemnohmotné tělo, ale v současném věku Kalijugy nevede ke konečnému cíli.

   Ano, Jaromíre, vím. Cesta jóga není jen ta skrývající se za varováním – jóga je nové spojení, usilování o znovuspojení. O to mi jde.

   Tělo je zdejším nástrojem ve hrubé hmotě.

   Nemám nic proti tomu osvojit si techniky, které udržují tělo v jisté kondici.

   Není to však cílem. Moji cestou je bhakti jóga. Cíl tu nijak nepopisuji.

   Díky za Vaše články a za Vaše postřehy k mému článku „Chvála klidu….“. Jsou dobré, ba vynikající. Získat klid v dnešní době vlády Kála je velmi obtížné.

   Václav Žáček

 2. Překopíruji text o klidu v hathajóze, který jsem dal dřív k článku o pohybu. Dále jsem přidal na internetu dostupný odkaz na asánu mrtvoly (Šavásana) z knihy K. Werner : Hathajóga.

  Kniha Kareen Zebroffová : Jóga pro každého. Pozice mrtvoly (Šavásana)- str.104-105. Není to, jak název by mohl napovídat, zklidnění mysli jako přípravu do truhly. Autorka, která to s mudrováním kolem jógy nepřehání, píše :“Zaplašte všechny tíživé myšlenky, zkuste „myslet“ co nejméně. Zabývejte se jen příjemnými věcmi. Nezaujatě, bez vášně a klidně pozorujte v duchu sami sebe, jak přicházíte a odcházíte. V sanskrtu se tato pozice nazývá „poloha mrtvoly“. Je to pozice dokonalého uvolnění celého těla. Dnešní člověk se téměř již uvolnit nedokáže. Čteme sice, díváme se na televizi nebo spíme, ale pouhé ležení ještě neznamená, že se zbavíme nervového napětí, které se v nás nastřádalo. Naše těle se musí znovu naučit hlubokému uvolnění. Budete-li toto vyvážené cvičení provádět několik týdnů, získáte schopnost uvolnění, aniž byste museli procházet všemi jeho jednotlivými fázemi.“ Můj názor: Autorka nedělá z ničeho vědu. Použila jinde výraz jógová spoušť, to je kdykoli se naskytne chvíle času (třeba i v autě stojícím na červenou) může zlepšením postoje, zlepšením posazení, protažením svalů, hlubším dýcháním atd. zlepšit dýchání a proudění krve, které je často narušeno monotónní pozicí, hlavně sezením. Vlastní zkušenost: Polohu mrtvoly lze krátkou dobu cvičit před usnutím v posteli a ráno při probuzení.
  Podstata cviku : Tělo leží na rovné podložce, hlava mírně zakloněná, ruce podle těla. Silně protáhneme špičky nohou dopředu, pak silně dozadu. Pak zvednout paty několik cm při natažených nohách. Při uvolnění vydechnout ( na naposled). Ze začátku je člověk překvapen, jak se při tom zpevnění a uvolnění jako mrtvola zadýchá. Pak se zvedá pánev se staženými půlkami a zase uvolní. Pak lopatky a hrudník. Pak týlem tlačit do podložky a uvolnit. Pozice má trvat asi 5 vteřin.
  Autorka nepopisuje nic o dýchání. Myslím ale, že při propnutí těla se dech zadrží, pak uvolní, jinak mi to hlava nebere. Je to poměrně živá mrtvola, jak ji popisuje autorka Zebroffová.

  Jiné popisy doporučují jen ležet, trvale zavření očí, uvolnění myšlenek a přirozené dýchání. https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni/pozice-mrtvoly-savasana https://www.jogoviny.cz/clanky/jogova-praxe/savasana-po-praxi-asan-na-umreni V posteli není zdravé ovzduší, člověk by měl cvičit po vyprázdnění atd. Když člověk nemůže usnout, nebo po probuzení v noci znovu usnout, tak je to cvičení, které nemusí ani vedle spící osobu vzbudit. Když ji to vzbudí, může mít myšlenky vás v mrtvolu proměnit.
  https://www.jogadnes.cz/joga/savasana-pozice-mrtvoly-2890/ Zde polohu mrtvoly popisuje jinak.

  K. Werner. Hathajoga.
  https://vdocuments.site/karel-werner-hathajoga-olympia.html
  při zvětšení prohlížeče třeba 120 % lze číst a přetáčet dobře, přetočit na str. v knize 101-104. Cvik popisuje velmi podrobně jako duševní cvičení uvolnění postupně všech částí těla. Doporučuje jako cvik mezi zaujetím další jógínské polohy, dech se nezadržuje, dýchá se hluboce. Nenašel jsem žádné zde žádné cviky s napínáním částí těla, jak doporučuje Zebroffová ( viz nahoře) .
  U polohy Mrtvola píše Werner zhruba také toto: Kočka, když spí a zvednete ji za břicho, tak chvíli bezvládně visí, později se teprve oživí svaly. Člověk toto úplné vypnutí při spánku často nemá, dokladem je, že se mu zdá mnoho snů. Zdravý spánek je, když si člověk uvědomuje sny jen před probuzením, ostatní sny zaspí.
  Můj názor: I pes spí část noci tvrdě, nereaguje ani na pohlazení. Kvůli chladu spí stočený do usilovného klubíčka, často u čumáček schovaný pod tlapkou. Když vstane, tak nikdy nezapomene se usilovně protáhnout, hřbet promáčkne dolů do proti polohy a každou nohu zvlášť silně protáhne i krk.
  A to ho nic neučili indičtí jogíni.
  Mrtvola je poloha na zádech. Proti polohy doporučuje Werner polohy Kobylky (v leže na břiše zvedat spojené napnuté nohy) a Kobry (v leže na břiše zvedat tělo opřené na rukách, nohy jsou na podložce, páteř se prohýbá silně zpět).

  1. Díky za pomoc v určitém zpopularizování cesty jógy, byť ve stupni třetím, hathajógy. Dobrý názor má k tomu Jaromír.

   Chtěl jsem jen naznačit, že klid je nutný. Nejen pro odpočinek zde často unaveného těla. Zklidnění a další postup na to navazující, ovládnutí a pak poznání sebe sama, je pro duchovně hledajícího nutné.

   Zdravím.
   Václav Žáček

 3. Do několika uvedených bodů pro kvalitní odpočinek bych zařadil i pravidelné vstávání.

  Podporujete to tento článek:

  https://cz.sputniknews.com/svet/2020112512844247-zaruka-zdraveho-probouzeni-odbornice-prozradila-tajemstvi-dobreho-rana/

  Kdysi tu někdo psal /nevím jestli kolega Venda nebo pan MVDr.Staněk/ o usínání, kdy se soustředí klidnou pozorností do 5.čakry, ve které přichází spánek zcela přirozeně a nenásilně. Bohužel, již to neumím vyhledat. To uvolnění před spánkem, třeba i v té pozici mrtvoly, je vynikající. Funguje to i u mě. Navíc ale ještě praktikuji před eliminací mysli /nevnímání myšlenek/ starou techniku SUKHA PÚRVAKA PRÁNÁJÁMA. Kdo umí hledat, najde si. Napovím, jde o rytmický dech, ale protože ji provádím již v posteli, právě v pozici mrtvoly, není ten nádech a výdech nijak razantní. Kdyby měl někdo zájem, popíšu to víc. Funguje to opravdu dobře a stažení pozornosti z třetího oka se automaticky snižuje do té 5.čakry, kde přichází spánek. Velmi zklidňující pro mě je i další technika, česky čmelák. Kdo by hledal v odborné jógové literatuře, je lepší sansktský název BHRÁMARÍ PRÁNÁJÁMA.

  Asi je to věkem, ale velmi si vážím zdravého a pravidelného spánku. Považuji ho za nutnou součást odpočinku, nakonec, všechen život musí odpočívat.

  Článek se mi velmi líbí. Dal jsem mu pětku.

  tady je ještě pár tipů z jiného zdroje:

  https://www.prospanek.cz/blog/par-praktickych-tipu-pro-zdravy-spanek/

  Alois. Všechny zdravím.

 4. Klid je velké téma. Klid mysli, umění se ovládat, vyřadit emoce. Škodí – neškodí, toť otázka, že?

  Něco z článku – odkaz dole. Známý fyzioterapeut Pavel Kolář říká:

  Ta situace má objektivní dopady na imunitní, hormonální, vegetativní, nervový systém, které se potom projeví jako příčina vzniku onemocnění. Naše emoce mají reálný chemický doprovod uvnitř organismu. Dnes i popsatelný. Člověk jako subjekt má vnitřní „já“, které může zásadně ovlivnit svůj zdravotní stav. Když vám teď řeknu nějakou větu, zpracujete ji, pokusíte se jí porozumět, ale zároveň ve vás vyvolá nějakou emoci. Každé slovo, pohyb, gesto, situace mají průvodní emoční funkci. Není to jen pocit, ale také chemická reakce, která se projevuje například prostřednictvím neurohypofýzy a adenohypofýzy, což jsou centra v podvěsku mozkovém, která významně ovlivňují chemický dopad emocí na naše tělo. Pokud jsou ty emoce dlouhodobě změněny, má to vliv na imunitní, hormonální nebo metabolický systém. Problém je, že u onemocnění medicína vyřadila emoce ze svého portfolia.

  https://www.denik.cz/z_domova/pavel-kolar-nejsme-stroje-nekdy-se-muzeme-opravit-i-sami-20190907.html

 5. Vendo, přeposílán část dřívějšího příspěvku, snad už je to na místě, kde můžete reagovat přímo k věci.
  Nerozumím tomu kam směřuje ( Venda), teď zrovna k bhaktijóze. https://cs.wikipedia.org/wiki/Bhakti „Bhaktové jsou lidské bytosti, které si uvědomují svoji existenci a dozrály do takového stádia, že pochopily velkou míru příčin a následků ve svém prožívání okolních vjemů. Tito lidé pokud konají, konají vědomě a v souladu se svou vůli. Nikdy nekonají nic proto že by museli, nebo proto, že by si to přál někdo druhý. Dělají pouze to, co chtějí, což nevylučuje, že vnějšímu pozorovateli připadá, jakoby dělali něco pro někoho či pro něco.“ To mě vyděsilo – zaměřují na sebe a lásku k Nejvyššímu. To by šlo, ale věta ještě jednou :“Nikdy nekonají nic proto že by museli, nebo proto, že by si to přál někdo druhý. Dělají pouze to, co chtějí, což nevylučuje, že vnějšímu pozorovateli připadá, jakoby dělali něco pro někoho či pro něco.“ Snad se pletu, ale vypadá to, že láska je jen k Bohu a ne něco pro někoho udělat, kdyby by si to přál. Když tak leda náhodou. Taková je to láska sobecká bhaktická. Láska v křesťanství sobecká není.

  1. ad – „Bhaktové jsou lidské bytosti, které si uvědomují svoji existenci a dozrály do takového stádia, že pochopily velkou míru příčin a následků ve svém prožívání okolních vjemů. Tito lidé pokud konají, konají vědomě a v souladu se svou vůli. Nikdy nekonají nic proto že by museli, nebo proto, že by si to přál někdo druhý. Dělají pouze to, co chtějí, což nevylučuje, že vnějšímu pozorovateli připadá, jakoby dělali něco pro někoho či pro něco.“
   _____________

   Kéž bych se takhle jednou mohla mít….ovšem není mi jasné, jak s takovým přístupem k životu v tlupě může tlupa (civilizace, společenství) přežít a fungovat.

   1. Inteligentní člověk lehce pochopí, že absolutní svoboda neexistuje. Ten méně inteligntní skočí s vysoké skály, aby se o tom přesvědčil. Gravitace mu ukáže, jak se věci mají. V tomto případě je svoboda limitována přírodním zákonem. V jiném případě může být limtována zákonem státu, ale také tradicemi, kterým se říká dobré mravy.

    Pak jsou tu lidé, kteří se řídí „veřejným míněním“ na základě přesvědčení, že „více hlav více ví“, jak si myslí ten ťunťa Robejšek. Kdyby to měla být pravda, teorii relativity by nevymyslel Einstein, ale byla by vynalezena na shromáždění lidí třeba na nějakém obřím stadionu. Absurdní, že? Obecný závěr je, že dav je tupé (hloupé) zvíře, které lze snadno ovládnout při znalosti několika primitivních psychologikých pouček, jak to popsal Nicolo Machiavelli. Členové davu jsou lidé rezignující na vlastní názor – je to tak pohodlné a příjemné být obklopen lidmi, kteří s vámi souhlasí, ještě než otevřete ústa. Bhakty zde chápu jako lidi, kteří se řídí vlastním úsudkem a ne náladami mas. Říká se jim také individuality. Obvykle mají problémy s manipulátory davu, ale i s prostými členy davu. Ti totiž nesnášejí, že je někdo jiný, protože podvědomě cítí svou ubohost a cítí se před nimi (bhakty) zahanbeni.

   2. Pavle, není třeba hlubokých rozborů. Když si přečtu, že „Nikdy nekonají nic proto že by museli, nebo proto, že by si to přál někdo druhý.“, pak nezbývá, než tiše závidět, protože jsou asi jediní na světě. Většina lidí příliš na vybranou nemá a dělá to, co musí, protože by jinak nepřežili.

    Trochu mi podobné rozevláté „moudrosti“ připomínají plky pana Jaroslava Duška. Absolvovala jsem jednu jeho „přednášku“, resp šou. První jeho věta zněla – celý rok chodím bosý a všichni se tomu diví a ptají se, proč to dělám.

   3. Věro, s Duškem nemám nic společného.

    Máte pravdu, že člověk musí respektovat přírodní zákony, jelikož by jinak nepřežil. To je triviální skutečnost, proč ji pořád opakujete?

   4. Pavle, těmi rozevlátými moudrostmi jsem měla na mysli

    „„Bhaktové jsou lidské bytosti, které si uvědomují svoji existenci a dozrály do takového stádia, že pochopily velkou míru příčin a následků ve svém prožívání okolních vjemů. Tito lidé pokud konají, konají vědomě a v souladu se svou vůli. Nikdy nekonají nic proto že by museli, nebo proto, že by si to přál někdo druhý. Dělají pouze to, co chtějí, což nevylučuje, že vnějšímu pozorovateli připadá, jakoby dělali něco pro někoho či pro něco.“

    a srovnávám to s Duškovým “ celý rok chodím bosý a všichni se tomu diví a ptají se, proč to dělám.“

    Obojí je na stejné úrovni – kdyby na to sami nepoukazovali, nikdo si toho nevšimne.

 6. Pardale, Vy víte, že praktikuji jistou cestu, kterou jste tady často i kritizoval. Bhakti jóga byla již na jejím počátku a je na každém žákovi, jak se do ní postupně dostane, jak si zvykne do té doby až možná pro někoho na nepochopitelném chápání světa pod její optikou. Na jejím počátku stojí jistý předpoklad poznání a také akt zasvěcení. Vaše informace z wikipedie a Vaše případné závěry mě příliš nezajímají. Nezlobte se na mě, ale wikipedie dává jen málo informací. Neurazte se za moji otevřenost. Mistr mi přinesl pro praktikování této cesty něco, co se tam asi vyčíst nedá; třeba počáteční radost, požehnání kroků, když jsme s ní v souladu a i naději pro spásu, jako potvrzení správnosti nastoupené cesty. Nechce to nic jiného, než správně naladit svoji „přijímací anténu“ na neustále znějící tvůrčí proud Lásky. Součástí jsou i meditace, pravidelné duchovní cvičení, vnitřní modlitba, mystická modlitba, úpěnlivá prosba a pod. . Když bych Vám mohl doporučit, hledejte, pokud ale chcete něco z ní pochopit, místo ve wikipedii třeba v Bhagavadgítě. Kapitola 13. Něco málo přes třicet súter.

  Nevadí mi, že reagujete na mé sdělení Jaromírovi před pár dny. A nevadí mi, že píšete – Nerozumím tomu kam směřuje ( Venda), teď zrovna k bhaktijóze. Vy tomu nemusíte rozumět.
  Nejvíce o mém směřování, pokud byste chtěl porozumět, vypovídají články z roku 2014 – od února do května – 6 dílů k mystice.

  Václav Žáček

  1. Dobře. Bhakti ( oddanost) je popsána v Bhagavadgítě. Sant Mat ( učení svatých, cesta pravdy, správná cesta..)
   Už jste o tom psal letmo dřív, připadalo mi, že nyní Bhakti jako nějaká nová cesta, než Sant Mat. Články staré 6 let v hlavě nedržím. A musel bych být opravdu deketiv dát si články o bhaktí dávají do souvislostu se Sant Mat. Když v článku není o Sant Mat ani ťuk.
   https://hledani.gnosis.cz/joga-o-cem-je-2-pokracovani/
   slovo bahakti je tam jednou a dole zdroj
   „dle učení Jógy slyšitelného životního proudu – SANT MAT
   https://hledani.gnosis.cz/volame-po-jednote-proc-ne-joga-a-krestanstvi-maji-neco-spolecneho/comment-page-2/
   píše co je bhakti jóga . O Sant Mat nic jen dole jako zdroj
   „inspirace z vlastní duchovní cesty a z učení Mistrů Sant Mat“
   Našel jsem :
   https://cs.qaz.wiki/wiki/Sant_Mat
   „Pohyb Sant Mat byla heterogenní , a sestával převážně z Sants vlastní sociálně-náboženské postoje, které byly na základě bhakti (oddanost), jak je popsáno v Bhagavadgítě . Sants , které sdílejí co nejméně konvencí, stejně jako stoupenci tradic, které zpochybňovali, vypadají spíš jako rozmanitá sbírka duchovních osobností než konkrétní náboženská tradice, i když uznávali společný duchovní kořen. “
   Takže jsem poučen až běda a omlouvám se, nenechte se rušit na cestě k bhakjtí.

 7. Bhakti – vždyť je i v Novém zákoně. Ale to Vy přece víte i z té wikipedie, ne?

 8. Venda :
  „Bhakti – vždyť je i v Novém zákoně“
  Komentář: NENÍ
  http://www.makon.cz/pdf/BHAKTI.pdf
  39 stran o Bhaktí a dvojice slov Nový zákon nikde
  Bible21.pdf.
  1592 stran včetně Nového zákona a slovo bhaktrí ani bhaktri není k nalezení.
  Takže něco jiného, třeba tu o Karkulce.
  Předpokládádám, že jste si spletl Nový zákon s Bhagavatgítou nebo s tím svým Sant Mat, kde je jaksi všechno.
  Máš-li problém na duši, svěř se strýci Sant Matuši.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bhagavadg%C3%ADta
  1. (XI. 52 – XII. 20) – čistě bhaktický text.
  2. (XIV–XV) – bhakticky orientován, ale spojen i se sánkhjovou spekulací.

 9. Jaký význam má slovo bhakti jste si asi našel v různých slovnících a výkladech.

  Bhakti jóga hledá spojení s Mistrem či Pánem /=cesta návratu domů, k Otci/ jen skrze sílu lásky. A ta že není v NZ?

  Když jsem napsal, že bhakti /oddanost, zbožnost/ je v Novém zákoně, nemyslel jsem tím, že sepisovatelé evangelií by tam tento sanskrtský výraz ponechali v nezměněné podobě. Není pochopitelně v prvních nalezených textech v řečtině, aramejštině, koptštině není ani v překladech NZ do latiny, později do angličtiny či ještě později do českého jazyka.

  Trochu je mi líto, že Vaše hledání skončilo neúspěchem. Ale stihl jste si ze mně alespoň udělat prdel, alespoň něco pozitivního pro Vás a asi se Vám i dobře usínalo, ne?

  Kdybyste vzal raději do ruky samotný Nový zákon a hledal ten význam-podstatu bhakti /zdůrazňuji PODSTATU BHAKTI, ne přímo toto slovo/, kde v něm lze lehce najít oddanost, zbožnost, kterou Ježíš /zrovna jako Krišna v Gítě/ radil svým učedníkům a učil je.

  Evangelium Jana – kapitola 14.:

  21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat.“

  23 Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zůstaneme u něj.

  A Matouš, kap. 22:

  37 Ježíš mu řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38 To je první a největší přikázání.

  Pardale, jestli Vám nakonec mohu poradit jako starému diskutujícímu v oblasti Hledání Světla, zeptejte se svého pana faráře, jestli v Novém zákoně je něco trošičku o zbožnosti, oddanosti, o cestě lásky / k Ježíši Kristu, k Bohu; Krišnu mu ale prosím neuvádějte/. Pak, jestli budete mít chuť, sem výsledek sdělte.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  P.S. píšete, že v 1592 stranách Bible vč. NZ není slovo bhaktrí ani bhaktri k nalezení. No, nedivím se. Ono tam opravdu není ani bhakti.

  Pro Vás, abyste měl něco k ruce docela dobrý slovník:
  http://www.samhita.cz/slovnik/slovnik.html

  1. Vendo, píšete o bhaktrí:“nemyslel jsem tím, že sepisovatelé evangelií by tam tento sanskrtský výraz ponechali v nezměněné podobě.“
   Tak fajn, příště až budete zase něco myslet/nemyslet, tak to rovnou napište.
   Láska a oddanost v Novém zákoně jsou, jistě. Ale ne sobeckost a zaměřenost jen na sebe, naopak se cení pomoc slabšímu, chudšímu..
   Asi jak nosíme ty roušky, jste do Nového zákona pod rouškou bhaktí chtěl nasadit cosi indického.
   Stáhl jsem si v pdf. BHAGAVADGÍTA
   Překlad Karel Weinfurter
   Bhaktí jako slovo tam není. Číst takový text, kte se každá stránka hemží různými indickými bohy nebudu.
   Kdysi jsem četl rozumnou knížečku Bhagangíta s verši připomínajícími Bibli a Přísloví.
   Píšete :“P.S. píšete, že v 1592 stranách Bible vč. NZ není slovo bhaktrí ani bhaktri k nalezení. No, nedivím se. Ono tam opravdu není ani bhakti.“
   Komentář: Takže v jednom příspěvku jste bhaktí nalezl v Novém zákoně a ve druhém ne. Gratujuji, jste lídrem nového duchovního směru, kterému říkám
   KULATÝ ČTVEREČTISMUS.
   Původně to byl Vendismus (hlavní myšlenka – každý omyl se dá okecat). Pak Venda-Alosismus, ten byl ale krokem stranou k biathonu. I když biathon (bhíathon) vymyslel ( jako skoro všechno) indický šlechtic Ardžuna (je nejlepším bojovníkem pánduovců) z Bhagavgíty. Původně to byl závod v běhu s lukem a střelbou na 50 indických loktů. A kulatým čverečkismem se z toho stal biathon s malorážkou a střelbou na 50 m.
   Kulatý čtverečkismus – před tisíci lety vymysleli v Indii čtvereček, pak to překládali do jiných jazyků,( jak píšete : tento sanskrtský výraz ponechali v nezměněné podobě. Není pochopitelně v prvních nalezených textech v řečtině, aramejštině, koptštině není ani v překladech NZ do latiny, později do angličtiny či ještě později do českého jazyka.). Čtvereček se zaoblil v rozích, pak zakulatil a bylo z toho nakonec kolečko. Takže to bhaktri napřed je v NZ, pak trochu je a trochu není, a když nakonec není, je třeba podat výklad. Jak to správně a jednoduše vyložit. Ano, čtení Nového zákona bývá podobenství a bývá doplněno výkladem.
   Ale to nestačí, je to třeba zjednodušit. aby tomu mohl laik porozumět.
   Prostě je třeba podat výklad výkladu o výkladu, jak vykládat výklad. Takže ještě hodně práce- Ano. budeme makat.
   Nevím, proč bych faráři měl připomínat Krišnu. Ono stačí ty ptákoviny, co se šíří po internetu.
   Takže Vendo, nepotěšil jste mě, ani já Vás nepotěším. Píši čtyřku.

   1. Pardale, jen maličkost. Proč jsem Vám poslal odkaz na slovník výrazů sanskrtu?
    Aby jste si uvědomil, jaké píšete kraviny.

    Jednou hledáte, jak to sám nazýváte slovo bhaktrí či bhaktri. A píšete – 1592 stran Bible a není to tam. A já s Vámi souhlasím, že tam není použito ani slovo bhakti a vysvětluji jak žáčkovi ze základky proč to tam není. /proč by evengelisté používali u všech všady v jazyce řeckém, ve kterém byla napsána evangelia, sanskrtský výraz bhakti – ale je tam jeho smysl – oddanost, láska, přijetí a plnění učení Pána Ježíše Krista, láska k Bohu…../

    A 29.11. mi píšete o bahakti a ještě mi přejete ať se nenechám rušit v cestě bhakjtí.

    A nakonec, dnes jste mi napsal toto: „Vendo, píšete o bhaktrí:“nemyslel jsem tím, že sepisovatelé evangelií by tam tento sanskrtský výraz ponechali v nezměněné podobě.“

    Pardale, od počátku pod tímto článkem píši o bhakti.

    A proto máte teď ten slovník a poprosím Vás, naučte se v něm hledat.

    Jinak jste se myslím dost vyřádil, zesměšňoval mě. Ale proč, to nevím?
    – Máš-li problém na duši, svěř se strýci Sant Matuši.
    – KULATÝ ČTVEREČTISMUS
    – Vendismus
    – Venda-Alosismus

    No jo, je toho negativního ve Vás dost, ale jsem na to od Vás zvyklý.

    Pěkný večer a pokud mohu kamarádsky doporučit, neponocujte. Vaše příspěvky z nočních hodin ztrácejí úroveň.

    Václav Žáček

   2. Vendo, nenechte se rušit na cestě k bhaktri ani tím, že překrucujte, co se dá. Doufám, že jste alespoň pochopil, že co píšu jako Váš citát, tak to není to, s čím bych souhlasil, ale vyvracím to.
    Slovník sanskrtu je mi na dvě věci a Vám nejspíš na zamachrování. Na první ránu Wikipedie říká totéž: Bhakti je sanskrtský termín znamenající oddanost či uctívání.
    Takže si KULATÝ ČTVEREČKISMUS zaměňte za překrucování, když je problém s geometrií. A smysl pro nadsázku nebo snad legraci, to jde mimo Vás.
    Jestli jsem se u Vás zesměšnil tím, že s Vašimi veletoči nesouhlasím, tak mi to nevadí. Prostě ke každému odstavci dávejte tři další odstavce výkladu, jak jste to myslel, aby to nebylo tak jednoduché. A odkaz na nějaké své články lehce chycené červotočem.

   3. Vendo, divil jsem se, kde se vzala najednou 2020 cesta k bhakti, když jste o ní psal před 6 lety. Možná psal i jinde, nejsem tu od toho, abych vše sledoval a nedej Bože (u Vás nedej Krišna) si to skladoval v hlavě. Prostě se divit můžu.
    Venda 29.11.-19:56 „Bhakti – vždyť je i v Novém zákoně.“
    Ano, přiklepl jsem jedno písmeno navíc, jak snad vidíte na klávesnici R a T jsou vedle sebe. Zkoušel jsem ale jistě bhakti, bhaktí i jen kořen slova bhak na Bibli21pdf , a není to tam.
    Venda 30.11 8:01 :“Kdybyste vzal raději do ruky samotný Nový zákon a hledal ten význam-podstatu bhakti /zdůrazňuji PODSTATU BHAKTI, ne přímo toto slovo/, kde v něm lze lehce najít oddanost, zbožnost,“
    Komentář : takže bhakti = oddanost, zbožnost.
    A machrujete se slovníkem sanskrtu
    http://www.samhita.cz/slovnik/slovnik.html
    kde, zbožnost není.
    BHAKTI भक्ति oddanost, láska, věrnost, uctívání
    Takže to chce další příspěvek, že zbožnost tam není, ale že jste to dobře myslel, abych to já, jako malý žáček, pochopil.
    Takže tím s bhakti končím.
    Abyste zase neměl dojem, že to pal nějaký jiná Pardal, tak ne. Psal to Pardal a slušně nasraný.

   4. Pardale, mrzí mě, že jste slušně nasraný. Samozřejmě, že teď již asi ne, ale i to mrzí, že jste byl.

    A víte kde byl počátek? Když jste po mé pochvale za Váš příspěvek musel „jít“ do toho, čemu již vůbec nerozumíte, do mého příspěvku Jaromírovi. Pardale, opravdu nejde vše vyčíst z wikipedie. To by bylo příliš jednoduché.

    Mějte se hezky a přeji Vám, aby se Vám Váš smysl pro humor ještě více rozvíjel. Nechcete se pustit do nějaké knížky? Mohl bych Vám opravit češtinu – zadarmo.
    Václav Žáček

   5. Vendo, nevstoupil jsem do příspěvku Jaromíra, jak vidíte, nejsem tam v kolonce Odpovědět.
    Pardal 24.11.2020 (10:06).
    Psal jsem nový příspěvek, leží Vám v hlavě, a to je dobře.
    Jsem v pohodě, pohladil jsem si psa. Doporučuje 9 z 10 lékařů. Dochází tím k biochemickým reakcím, zvyšuje se hladina fenylethylaminu, endorfinu a dopaminu.
    A šťastný je i pes.
    Takže ne jen se zapouzdřit do nebudu jmenovat jaké jógy, ale vystrčit z pouzdra ruku a pohladit chlupáče.
    Nevím, jestli a co dovoluje Vámi doporučovaný celibát. Jak moc a kde se smí hladit.

    Nepotřebuji pomoc s češtinou, nekontroluji v diskuzi češtinu nijak důkladně a hlavně to píšu v poznámkovém bloku, který překlepy neřeší, a pak už to jen přeletím očima. No, hodil jste vlnku, jak jste výborný v češtině, před tím chvalitebný v sanskrtu, prostě junák.
    Knihu jsem napsal, sci-fi, nevydali mi ji : neřešila problémy pracujících.
    Píšete: „A víte kde byl počátek? Když jste po mé pochvale za Váš příspěvek musel „jít“ do toho, čemu již vůbec nerozumíte, do mého příspěvku Jaromírovi. Pardale, opravdu nejde vše vyčíst z wikipedie. To by bylo příliš jednoduché.“
    Komentář: Vypadá to, počátek je v tom, že jste dotčený, že jsem napsal pár odstavců o józe. Cvičím jen ráno a malou chvilku. Nejsem tedy konkurence schopný.
    Nereagoval jsem na Váš příspěvek ani Jaromíra.
    A nepotřebuji poučení o tom, kdy mám správně reagovat a na co. To je něco, co tady z diskuze dělá právnickou přestřelku, a je to totálně o ničem.
    Zkuste opravit, co jsem dole napsal, je to česky s trvalým přidržením klávesy ALTGr.
    ˘€^} łŁ˙@€đ}&´ Ł
    ˘€đłđłŁ˙@€đŁ

   6. Pane Pardale,

    ad/Vendo, nevstoupil jsem do příspěvku Jaromíra, jak vidíte, nejsem tam v kolonce

    O to vůbec nejde, zda jste v nějaké kolonce nebo nejste.

    Já jsem Vám včera odpoledne napsal: „Když jste po mé pochvale za Váš příspěvek musel „jít“ do toho, čemu již vůbec nerozumíte, do mého příspěvku Jaromírovi. “

    Venda pro Jaromíra 24.11.2020 (13:22)
    ad/Jóga je určitě dobrá pro hrubohmotné a jemnohmotné tělo, ale v současném věku Kalijugy nevede ke konečnému cíli.
    . . . . . / a moje stručné informace pro něho následovala / . . . . . . .
    Není to však cílem. Moji cestou je bhakti jóga. Cíl tu nijak nepopisuji.

    Toto jsem sdělil adresně Jaromírovi. Pro Vás to bylo asi zcela nové, možná nějak překvapující a tak jste zareagoval – zapojil své vyhledávání v různých zdrojích a začal se k bhakti józe vyjadřovat. Jak šel čas, tak jste byl, pro mě zcela nepochopitelně, ke mně i stále ostřejší. Máte tu ale naprostou svobodu.

    Pardal 29.11.2020 (13:19)

    Pardal 29.11.2020 (17:59)

    Pardal 29.11.2020 (23:27)

    Pardal 30.11.2020 (14:39)

    Pardal 30.11.2020 (18:49)

    Pardal 30.11.2020 (19:31)

    Pardale, poskytl jsem na počátku tuto informaci k bhakti józe Jaromírovi. Neuvažuji nad tím, co jste tím sledoval, že jste tuto jedinou myšlenku začal sám komentovat. Snad jste se ale něco dozvěděl a měl tak i díky tomu, co jsem napsal Jaromírovi, ten správný impuls. Já o Vás také mám opět nové poznání a jsem za to rád.

    Mějte se hezky.

    Václav Žáček

   7. Venda píše :“Jak šel čas, tak jste byl, pro mě zcela nepochopitelně, ke mně i stále ostřejší.“
    Komentář : Vám je zcela nepochopitelné všechno, co se Vám nehodí. Neopověděl jste na jediný rozpor, který jsem ukázal ve Vašich tvrzeních. Začalo to tím, že bhaktí je v Novém zákoně a pak tam není, pak vlastně je jako nějaké ekvivalenty toho slova.
    Do žádné diskuze s Jaromírem jsem v tomto článku nevstoupil, je to hned na začátku a může si to každý najít. Nehledě na to, že je nesmysl řešit, kde smím vstoupit do diskuze. Takže si tu řešte ve stylu Plha se hlásí, co libo.
    To není diskuze, to je soudní protokol o diskuzi.
    Alois je tu pár měsíců a už zná admina a zjistil, že diskuze je žumpa. Degradace diskuze je právě tím vyšetřováním co kdo kdy a proč. (doplňte si čárky, aby to bylo správně česky). Obsah takové diskuze –> OO.
    Asi máte s Aloisem nějaký Antižumpa kodex diskuze, pravidla zatím tají, co kdyby je pak sami porušili.
    Píšete :“Neuvažuji nad tím, co jste tím sledoval, že jste tuto jedinou myšlenku začal sám komentovat.“
    Komentář : No, to jsem si fakt dovolil, komentovat sám jednu myšlenku.
    Taky jste zjistil, že jsem se (já Pardal) v diskuzi sám zesměšnil. A den na to Alois zjistil, že se sama zesměšnila Věra. No, aspoň je v diskuzi veselo.

 10. Pani Věro z Vysočiny, obraciam sa na Vás, ako na odborníčku s prosbou o objasnenie toho pojmu „chápavosť“. Čím to je, že niektorí, zdanlivo inteligentní ľudia, majú také problémy s chápaním iných ľudí? Je to dajaká choroba, alebo niečo iné? Alebo ich nechcú chápať z dajakého iného dôvodu, napr. z egoizmu? Viem, že nie ste odborníčka na psychiatriu, ale máte zdravý ženský inštinkt a tak to možno budete vedieť.
  S vďačnosťou si prečítam Vaše vyjadrenie.
  Pekný deň!

   1. Věro, podle mého jste trefila do černého. Lidé skutečně mají tendenci chovat se jako sportovní fanoušci. Takový fanoušek nedokáže vysvětlit, proč fandí Spartě a ne Slavii nebo někomu úplně jinému. O to více je svému klubu věrný. Domnívám se, že věrnost tlupě, kmeni, rase, mase je součástí lidského podvědomí, že je to dědictví po našich zvířecích předcích. Lidé se vesměs řídí emocemi či zažitými předsudky. Člověk řídící se rozumem je vzácnost. Jak jinak si vysvětlit upalování čarodějnic nebo to, že otroctví bylo na Západě zrušeno až v polovině 19. století?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference