mapa stránek || vyhledávání

Křišťálovou kouli nemaje…

kristalova-koule…přesto řada lidí říká či píše, co a jak je nutné dělat v budoucnosti jinak, vycházeje přitom z dění v minulosti. Důvodem je to, aby nastal čas pro výraznou změnu a již někdy příště /a konečně/ jsme se stali těmi ideálními vůdci celé živočišné říše, členy zcela změněné civilizace lidských bytostí, jež pak dospěje k nekonečnému a věčnému dobru.

Má se tak v budoucnosti stát jedinou normou vysoce mravné chování, které by mělo být základem pro dospívání k tomuto dobru? Pokud ano, co změnit? Co, kdo a jakým způsobem zapříčiní to, že se změní zakořeněná paradigmata, která se vyvíjela určitou dobu? A co by mělo způsobit příchod takového procesu, který současný zmatek, panující v morálce a hodnotách dnes, změní tak zásadním způsobem, že nenásilně přivede svět lidí ke kýženému cíli, kdy se lidstvo jako celek přiblíží k nové kvalitě civilizace? Kvalitě, kdy slunce bude zářit stejně pro všechny, kdy pitná voda, jako nutnost pro život, bude pro všechny, kdy zdravý vzduch, zemědělská úroda pro potraviny, vztahy mezi lidmi, jejich dětmi, zajistí klidný a zdravý život planety a života na ní.

Jde to ještě vůbec a kde hledat pomoc? Je snad současná věda a její široké pole působnosti tím, co změní člověka k lepšímu? Proč by tak tomu mělo být a co vlastně odděluje to známé zrno a plevy od sebe? Kdo a kdy vybere v široké shodě to nutné a nejlepší z náboženských a filosofických systémů a v součinnosti se zdravým směřováním vědy, která bude svými nástroji působit na samou podstatu člověka, rozhodne o ustavení nového sociálního pořádku? Co změní každého jednoho člověka a v souhrnu pak celou společnost, aby ctila morální a etické zásady, které jsou poznávány a uznávány lidským vývojem, v souladu s lidskými, hlavně pak s přírodními zákony?

Optimista by mohl říci, že se tak stane pod vlivem všeobecného růstu poznání a probuzeného vědomí. Co zdobí rostlinu? Je to květ a plod. Má-li mít dobrý a zdravý plod, jako výsledek života ve sféře růstu a zrání, musí mít postupnou péči; o sazenici, o půdu, o vláhu, květ nesmí být napaden…, ostatní podmínky růstu a zrání také musí být příznivé. Co je příznivé dnes, aby vnímaný vývoj zajistil dobrou úrodu? Nestala se někde ve vývoji lidského společenství chyba, která v tom příměru o květu a plodu již nejde napravit a kdy lze konstatovat – rostlina /člověk/ živoří?

Naše současná doba je věkem rozumu, i když se to při ohlédnutí se do minulých časů, nemusí tak jevit. Je však vrcholem rozumového poznání stav, kdy často působí mezi lidmi /i v rodinách, mezi nejbližšími/ nenávist, závist, sobeckost, když jedni vůdčí lidé vedou ty své boje proti jiným, když Slovan je označován za nepřítele jiného národa, když muži s tmavou pletí jsou nebezpečím pro svět těch s bílou pletí? Lze před mnoha a mnoha fakty zavírat oči a dělat, že se nestaly a že neexistují? A do této prožívané reality třenic a nepochopení, způsobenou složkou lidské bytosti, která může být označena jako negativní, mohu napsat, že se blíží svítání věku ducha?????

Ale duch neexistuje, vykřikne spousta lidí. Vždyť náš myslící proces je výsledkem činnosti mozku, jeho chemie, subtilních elektrických proudů působících na jednotlivé buňky složitého lidského organismu.

Ano, ale pak by měla být identifikována svoji matematikou a fyzikou třeba jen láska; kde a kdy působí, jak se vyvolává, jak se prohlubuje, jaké má napětí, magnetismus, jaký vykazuje pohyb elektrického náboje či jaké interakce působí mezi částicemi hmoty, které se týká a jaké chemické reakce při ní vznikají. Matka líbá a hladí své voňavé dítě. Milenci se objímají a vnímají doteky těla, hlubokých pohledů do očí, sladkost svých rtů. Jak a čím je to způsobeno? Tatáž matka za hodinu, když její dítě usne, pomlouvá v rozhovoru se svým mužem sousedku, nadává na prodavače, rozčiluje se nad chování hrdinky vymyšleného příběhu nekonečného televizního seriálu. Milenec, odcházející od své milenky, podlehne pokušení a v baru, kde se zastaví uhasit žízeň, je okouzlen jinou mladou ženou. Člověk je pokoušen mnoha působícími vlivy a není vždy pánem nad svojí myslí.

Vím, že se ze čtenářů málokdo zajímal o to, že existoval ve vývoji života lidí tzv. zlatý věk lidstva. Kdysi tu byla etapa, jež měla pro snadnější pochopení kvalitu zlatého kovu. To je z hlediska ceny, pro porozumění tohoto označení, mnohem vyšší hodnoty, než ta dnešní, která je označována jako éra kvality železného věku. Tu nyní prožíváme a kvalita oceli ze železa s tím nemá nic společného, mimo obrazné pochopení; dnešní doba je tvrdá, vyostřená tak, že stačí jen málo a život je lehce ničen. Nebo i nenávratně zničen.

V kosmu existuje tajemství, které nelze nijak snadno sdělit a proto ani pochopit. Navíc, nedá se zkoumat žádnými přístroji dnešní vědy a dokonce ani těmi budoucími. Na otázku proč je jednoduchá odpověď; je mimo vědou zkoumaný svět hmoty. Patří mezi ně mýtus vzpoury jistého ducha, jenž přinesl následky až sem, do planetárního systému průměrné hvězdy, kde existuje náš vědomý život.

V každé lidské bytosti je od počátku její hmotné existence Bůh i Ďabel. Nejsou nikde mimo, není třeba je hledat ani v oblacích, ani v hlubinách země či v miliardách světelných roků vzdálených hvězdokupách. Je zakomponován do všech vědomých bytostí a při určitém stupni jejich spirituálního vývoje se k nim duchovním poznáním dospěje. Nemá nic společného se složitými matematickými vzorci, s poznáním fyziky, chemie, astronomie či jiných vědních oborů.

Jak přivést alespoň ohlas tohoto kosmického tajemství, které ve svých následcích formovalo i náš lidský svět? Čím učinit pokus, svým významem pro lidstvo tak důležitý? Hledat v oceánu našich pojmů ty správné, které odrážejí transcendentní skutečnost. To nadsmyslové označení ale ukazuje na jiný svět, než je ten náš hmotný. Pak jsou tu schopnosti vyjadřování se pomocí jazyka, kdy se dají hledat slovní spojení s významy, které událost dostatečně popíší. Je to vůbec možné? V tom tajemství šlo o vyjádření vůle pro svobodu volby. Ten jistý duch vytvořil kosmos, který se vymykal původnímu záměru stvoření, jež bylo a stále je na straně určující Síly, Boha. V tom pokusu negativní síly a jeho reálném výsledku dnes žijeme. Stvořené světy „ne božského“ záměru jsou ale jen mnohem menším vesmírem, v rámci mnohem většího vesmíru. Pro pozitivně uvažujícího člověka je naděje v tom, že síla, která tyto světy, a použiji název, světy negativity, stvořila, postrádá jediný a stmelující princip – lásku! Ta byla odvržena jako nepotřebná, přímo odporující negativní síle.

Již dlouhé věky prochází lidstvo na naší planetě vývojem, ze kterého má užitek negativní síla. Z emocí, z projevů nenávisti, hněvu, závisti…, si bere a dostává energii. Není to však situace daná na věky. Pro pozitivně jednající lidi je tu nabídka existence síly opačné; uvnitř každé bytosti je i Bůh. Toho leze poznat až tehdy, když pozná člověk sám sebe. Když ovládne pomíjivou „sílu“ svého ega, mysli, svého chybného nazírání na svět.

Mnoho lidí se pokouší hledat v základních spisech náboženství minulosti cestu, která, při uplatňování doporučených postupů, mění člověka a přivádí ho na vývoj mimo působení negativní síly. Mnoho Proroků, Mistrů a Učitelů minulosti přineslo poznání z jejich vlastních zkušeností a ty nabídli a stále nabízejí lidstvu. Mnozí stále nabádají k plnění příkazů, dodržování zákazů, které v sumáři mají změnit přístup člověka k morálce a etice, k jejímu plnému osvojení. Ale přitom titíž mohou vědět, že promyšlený svět působení negativní síly vede lidskou mysl, tohoto agenta Ďábla v nás k tomu, co je hmatatelné, příjemné, co daného jedince odliší, co bude pro něho /jeho malé já/ znakem úspěchu. Navíc si mnozí z těchto mouder vedoucích k návratu duše učinili výhodný byznys a ovládají tak životy lidí, byť jdou falešnou cestou. Mnozí na to jdou sofistikovanou cestou, kdy popřou duchovní cestu a postaví vědu doslova proti ní. A také ukazují zdánlivou úspěšnost lidské populace ve vývoji například vědy a technologií, jako toho, co je a stále bude záchranou lidstva a řešením jeho problémů. Není tomu tak.

Univerzální plán Prozřetelnosti vede množství tvořivých sil k vyšší Jednotě. Podle toho, jak se tyto síly projevují v lidské bytosti, jak jsou příčinou stoupání po stupních bytí, zdokonalují se i formy jejich spojení. Sbližování je způsobeno láskou jako zákonem, a ta sama přivádí k Bohu. Od Něj plyne pouze spása, pouze radost a požehnání. Negativní síla sem naopak přinesla zákon vzájemného požírání a boje o existenci a přímo ukazuje lidem, kdo je nepřítel, kdo má víc, kdo „brzdí“ jejich rozvoj. A tady je již kousek k vyzařování strachu, zloby, nenávisti, poživačnosti a chlípnosti z nitra lidských bytostí v úrovních, na něž sebelepší matematika či fyzika nemá žádný vliv. I prolitá krev vyzařuje energii, která je nezbytná pro udržení Ďábla v nás.

Existují síly Světla a síly Tmy. Jsou ve vzájemné opozici, neslučitelnou polaritou, jsou dobrem či zlem. Rád a bez důkazů věřím tomu, že existují světy, kdy již Síla Boha zvítězila nad tvořivou silou negativity. Až se to zdá být rozporem, to označení „tvořivá síla negativity“. Co tvoří…? Destrukci vztahů mezi lidmi a životem vůbec a nezájem o světy vyššího charakteru. Její „tvorba“ přináší do lidské mysli chtivost, poživačnost, chlípnost, touhy po smyslových prožitcích, závislosti, projevy hněvu, pomluvy či zlé řeči, neuctivost, rozmrzelost, nedůtklivost a nesnášenlivost, nevrlost a reptání, žárlivost, netrpělivost, vztek, rvavost, zlomyslný výsměch, povýšenost mysli, vznětlivost, sekýrování a hubování, sprostotu a proklínání druhých. Zaslepuje naši schopnost rozlišovat a vkládá do našich myslí příznaky podvádění, pokrytectví, cílevědomého lhaní, překrucování faktů, lakomost, zlodějství, příchylnost k uplácení, korupci, vede k lstivosti, a to se zájmem získání více pro sebe, bez ohledu na žití morálního života. Negativní síla nachází u mnoha lidí spojence v jeho přerostlém egu. Lidé preferující jen sebe jsou v tomto zájmu bigotní, zaslepení s touhou cpát se neustále do popředí se zdůrazňováním své neomylnosti. Pýcha na své pomíjivé znalosti, na své ne věčně krásné tělo, na bohatství, na své Já, Já, které rádo řeční, ukazuje se na veřejnosti, exhibuje, kde to jen jde. Ego má rádo získané tituly, metály, pocty, klanění se davu.

Jen stručný výčet z arzenálu zbraní této negativní síly ukazuje na to, že lidská mysl se zmítá v negativitě. Dávný mýtus o odpadlictví od Světla a tvořivé Síly Boha působí zde a je na každém člověku, aby pochopil, poznal, rozlišil a dokázal vystoupit z vlivů této destruktivní síly. Existuje mnoho spisů, které, byť jen v pár bodech, chtějí člověku usilujícímu o změnu pomoci. Ať to bylo biblické Desatero či Ježíšova zkrácená slova, která obsahovala Zákon i Proroky. Z jiných kultur třeba Jama a Nijama, jako soubor příkazů a doporučení, jak konat v zájmu ovládnutí mysli.

Vše, co člověk činí a co jej vede zpět k Bohu, k uvědomění si této věčné Síly, je dobré.

Zkusím se zamyslet nad ctnostmi, které jsou pro člověka dobrem a které jsou v protikladu k vyjmenovaným destruktivním sklonům lidských myslí. Jsou to oproti chtíčům projevy cudnosti, zdrženlivosti a střídmosti. Oproti projevům hněvu je to získání schopnosti odpouštět a tolerance. Naše chtivost má protipól ve spokojenosti a radosti ze života. Co nás odpoutá od toho, že na něčem lpíme? Je to schopnost rozlišovat, úsudek, schopnost zůstat oddělen, nepřilnout a dále nestrannost a klid srdce. V neposlední řadě jsou zbraněmi proti zbytnělému egu pokora a skromnost. Jaká moudrost se skrývá v myšlence, že šťasten je ten, jehož přání jsou nemnohá. Čím méně přání, tím šťastnější osobnost. Ten, kdo mnoho nechce, je král mezi králi. Ten, kdo si nic nepřeje, je nejbohatší mezi lidmi.

Křišťálová koule byl nástroj pohádek, který napomáhal k poznání tajemství, a to pak vedlo k pozemskému úspěchu. Kdo ji v reálném životě má? Nikdo. Každý má však možnost žít svůj život.

„Život je jako prázdný sen. Nic v něm není skutečného, Stejně jako nezůstane dlouho květ na rostlině, tak ani život netrvá věčně. V divadelních hrách přicházejí na scénu různí herci-král, královna, darebák, atd., a na závěr hry jde každý z herců svou cestou, zapomínají na všechny ty prchavé vztahy, které ještě před chvílí mezi sebou měli. Svět je také takové jedno velké jeviště, kam přicházíme hrát své předurčené role a pak z něho odcházíme. Stejně jako divadelní představení, i naše závislosti na světě jsou neskutečné a jsou zde jen kvůli tomu, abychom pokračovali v přidělené práci. Stejně, jako se host nedomáhá pohodlí v domě svého hostitele a je závislý na tom, co mu může hostitel poskytnout, tak bychom se měli chovat i my během našeho života v tomto světě, neboť náš pobyt zde je také jen přechodný. Měli bychom se smířit s Jeho vůlí a přijímat vše, co nám Bůh poskytuje.“ Maharaj Sardar Bahadur Jagat Sing Ji, učení o duši Sant Mat

 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.3
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

206 komentářů

 1. Pro A1+A2

  ad.právě že satana znám moc dobře, nevědomě jsem mu sloužil …

  Neznáte,sloužil a sloužíte stále jen svému falešnému egu.
  Zázraky ani tajemství neexistují,jenom nevědomost.

  Deuteronomium 18:
  *10 Nebude nalezen v tobě nikdo,kdo by citového anima nebo citovou animu(děti) zatáhl do zničující vášně a žádostivosti(=závislosti),ten,který poníženě,tedy přílišně uctívá a podřizuje se slibům druhých,sám dává plané sliby,nebo je pod vlivem vůdčí role falešného ega,nebo chvilkově nahlédl do svého nitra a uvíznul v představě velké moci bez náležitého sebepoznání se vpravdě,
  *11 čili ten,který se snaží získávat stále více dětinským vydupáváním výhod na úkor druhých,nebo ten,
  který je poradcem iluze(lží) přízraků nebo má důvěru v pálence či drogách,či má bezcitnou mysl pro nadvládu
  svých pudů.

  ad.Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.

  Ano,Ano;Já Jsem,neboli JáJa;H dnes;Pohyb a Klid.:))

  JÁ = jít, pohybovat se; získat
  JA = světlo; sláva; odcházející

  1. Vidět a hledat gnostické výklady v Bibli, jako i skrytou symboliku v natolik jasných výrocích (Jan 8,12) je s dalších oblíbených pastí toho, komu ve skutečnosti (snad nevědomky) sloužíte.

   Zcela jasné Boží slovo vedoucí k živému Ježíši si rozložíte na dvacet slov a termínů a z živého slova mající sílu oživit padlého ducha člověka (případně nasytit ducha již oživeného) uděláte mrtvý pokrm pro pyšnou duši směřující ke smrti (jinými slovy, váš výklad vede k sobě samému, nikoliv ke Kristu, ve kterém jediném je záchrana a osvobození z otroctví toho, koho se zastávate).

   1. ad.Vidět a hledat gnostické výklady v Bibli, jako i skrytou symboliku v natolik jasných výrocích (Jan 8,12)

    „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

    překlad:

    „Získal jsem poznání života;kdo mně následuje,následuje poznání a nebude tápat v nevědomosti,ale bude mít poznání(kámen mudrců,svatý grál,..) v bludišti pro sebe samého.“

    To jsou slova Živého.Boží Slovo je Živé,nikoliv mrtvá slova na papíru.
    —————————–

    Každý má v sobě samém Živého Boha!

    3. Z nitra prýštilo: Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi Živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.
    (TE)

    6 Světlo a tma, život a smrt, pravý a levý, všichni jsou si navzájem bratry, není možné je od sebe oddělovat. Proto nejsou ani dobří dobrými, ani zlí zlými, ani život není životem a smrt není smrtí. Proto se každý ničí již svým od svého původního začátku. Ti ale, kteří jsou nad svět povzneseni, jsou nezničitelní a věční.
    (FE)

    12 Někteří tvrdí, že Marie počala z Ducha svatého. Mýlí se. Nevědí, co říkají. Kdy se stalo, aby žena otěhotněla z ženy? Marie je panna, kterou žádná mocnost nepošpinila. Je prokletím pro židy, totiž pro apoštoly a žáky apoštolů.(FE)

    13 Ježíš je skryté jméno, Kristus je jméno zjevné. Proto neexistuje Ježíš v žádné jiné řeči, jeho jméno je Ježíš, tak jej nazývají. Zato Kristus je v syrštině označením Mesiáše, v řečtině pak Krista. Každopádně všichni ostatní ho mají podle své řeči. Nazarénský je ten, který zjevuje skryté. Kristus má v sobě vše, ať je to člověk nebo anděl, mystérium nebo Otec.
    (FE)

    42 Jestliže někdo sestoupil do vody* a vystoupil z vody, aniž by cokoliv přijal a řekne: „Já jsem křesťan“, tak obdržel to jméno jako půjčku. Když ale přijal Ducha svatého, tak vlastní to jméno jako dar. Ten, kdo přijal dar, tomu nebude odejmut. Kdo jej ale přijal jako půjčku, bude jej muset vrátit. Toto se děje s námi, když se podrobujeme mystériu. (FE)
    *voda=city a emoce

    PS:“To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.“(TE)

    1. Marně tam hledám, které neziskovce či nevládní organizaci ta stránka patří. Komu patří? Jakou sektu tady hlásáte, A1+A2?
     Bůh i s tebou, amen.

    2. Hlásám vzkříšeného Ježíše Krista, před 2000 lety ukřižovaného za hříchy lidí, jednorozeného a prvorozeného Syna Božího, ve kterém tělesně přebývá veškerá plnost božství. Ten co je světlem, životem a pravdou. Jan 3,36: „Kdo věří v Syna má věčný život, kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“

    3. „Hlásám vzkříšeného Ježíše Krista, před 2000 lety ukřižovaného za hříchy lidí“
     Nejen, že jsi mi neodpověděl, ale připsal jsi tu další bludy:
     – opravdu jsi tak namyšlený, že si Bůh potřebuje lidi usmiřovat ukřižováním svého Syna. Kdo si myslíš, že jsi? Jsi nicotný človíček a kvůli Tvým hříchům má umírat Syn Boží?
     – o vzkříšení tady psal už někdo nedávno, že si to vymysleli židé, protože jim Římané vyčítali, že jej zabili
     – smrt Ježíše Krista byla prachsprostá vražda a že to byla smrt za hříchy lidí napsal nějaký panovník až asi 300 let po jeho smrti a omílá se to dodnes
     Jo a ten server mi připadá jako nějakých baptistů. A mimochodem: baptisté jsou fanatici (včetně tebe).

    4. Milan: jsi ale agresivní…to je ale obvyklá reakce duchovního člověka žijícího v bludech, když mu druhý sdělí, že není jiné cesty k Bohu a záchraně než Ježíš Kristus.

     Milane, jsi Boží dítě? Máš osobní vztah s Bohem? Znáš Jej v duchu a pravdě?

     Spoléháš na vlastní sebezdokonalování, další životy a to, že jsi vlastně „kousek“ boha?

    5. A ano… Boží Syn zemřel i díky mým hříchům!!! I kdybych byl jediný, On by za mě stejně zemřel. Ale nejsem, On zemřel za všechny, kteří v Něj uvěří. To jsou Boží cesty – milost a láska, která nemá srovnání s tou lidskou, o té se tu tady celou dobu bavíte. Já jsem jen ubohý hříšník, co přijal milost Boží a Bůh mu kompletně změnil a mění život, resp. přijal nový život, který Bůh dává z milosti všem, kdo se pokoří a přijmou Syna.

    6. K té stránce, já nevím komu patří, ten článek sděluje můj názor a hlavně osobní zkušenost s gnosticismem v křesťanství. Proto jsem to sdílel, to je celé. Jinak nehlásím zde žádnou svou lidskou filosofii ale Boží slovo, které jasně na mnoho místech říká, že Ježíš zemřel za naše hříchy. To že žije a je Pán pánů a Král králů vím tak, že se mi dal z milosti poznat – stejně jako mnoha jiným lidem.

    7. A1+A2 píšete:
     „Ježíš zemřel za naše hříchy“
     V kostele se říká, že Ježíš zemřel ZA ODPUŠTĚNÍ našich hříchů ..přijde soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.
     Ne že bych si myslel , že v náboženství a víře je třeba hledat nějakou logiku. Je třeba věřit. Ale zemřít za moje hříchy, které nastanou až za 20 století po té Kristově smrti, to je do nebe volající.
     Chápal jsem to zatím tak, že Ježíš prožil život skoro jako jiný a se stal v utrpení smrti člověkem ( Bože, proč jsi mě opustil), to je dokáže pochopit utrpení a možnost pochyby člověka, bude se u posledního soudu za nás hříšné přimlouvat. Zatím bychom měli usilovat o nápravu svých pochybení na zemi.

    8. Zdravím vás Pardale. Nevím co se říká v kostele, ale Boží slovo říká toto:

     „Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.“ (1. Kor 15,3-8)

     Ono je to ve své podstatě jednoduché. Bible sděluje FAKTA, která když člověk přijme VÍROU, nastane jejich PROŽITEK. Pro lidskou tělesnost se to zdá jako pohádka/nesmysl, ale u Boha je to realita. Kdyby nebyla, nebylo by tolik svědectví o proměně lidí, když se dali živému Kristu a asi i jinak z malé sekty “okolo Ježíše” by se nestalo největší náboženství (ač je velký rozdíl mezi náboženstvím a živu vírou v Ježíše!).

     Ano, Ježíš – byť jako pravý Bůh, byl i pravý člověk a tak žil náš život, jenže jej žil dokonale a bez hříchu. Zná utrpení, rozumí lidem. V tom s Vámi souhlasím. Dokonce je i napsáno, že se přimlouvá a modlí za “své”, ti, kteří mu patří a ti, ve kterých žije skrze Ducha svatého (tzv.znovuzrození křesťané) -ale nepřimlouvá se za to, aby jim v budoucnu bylo odpuštěno – protože už jim odpuštěno skrze Jeho smrt je!!! Člověk je spasený a jsou mu odpuštěny hříchy (před Bohem!) v momentně kdy přijme Ježíše, kdy se k Němu skutečně obrátí a uvěří v Něj.

     To, co se v kostele (římskokatolickém) nedozvíte je, že Bůh v Kristu usmířil svět se sebou. Na tom kříži vyřešil problém hříchu zcela a plně, člověk k tomu dokonce nemůže ani dodat špetku ze svých sil (už i proto, aby se nemohl chlubit). Nikdo z lidí si nemůže ospravedlnění před svatým Bohem zasloužit nebo získat vlastní snahou – proto je napsáno, že Boží spása a věčný život je milost a dar (Efezským 2,8-9). Dar je zadarmo, nutné je ale dar přijmout a to se u Boha děje pouze vírou. Vždyť Bůh nechal zemřít svého Syna, ve kterém odsoudil hřích člověka (všech lidí) a to je Boží způsob a nabídka usmíření s Bohem (a spásy člověka). Bible říká, že je to jediná nabídka, není jiná. A je to pozvánka pro všechny lidi,Kristova krev má moc očistit každého z nás. Jenže člověk má svobodu… Tak ať si to každý přebere, všem bych moc přál, aby tuto nabídku odpuštění v Kristu přijali, stali se Božími dětmi a poznali Boží pokoj v srdci již tady na Zemi, ne někde po smrti.

     „Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že ‚já jsem,‘ zemřete ve svých hříších.“ (Jan 8,24)

     Pardale, Kristův kříž je věčná událost, Bůh je mimo čas. Ano, z našeho pohledu se sice udál v našem čase, ale má platnost věčnosti – tzn.Bůh si Kristův kříž použije na období před Kristem (tzn.na svaté Starého zákona, na ty kteří uvěřili Bohu) a i na období po Kristu (období Nového zákona, kdy Bůh tvoří svou církev, nevěstu Kristovu – ti, kteří se pokořili a přijali Pána Ježíše). Ten kříž je stále živý a funkční, tisíce lidí když nevěděli co se svými problémy, dali jej pod Kristův kříž a bylo jim pomoženo. Jen to nesmí být náboženská modloslužba, ale akt víry.

     Pardale, jsem rád za vaše otázky a komentář. Věřím, že nad tím uvažujete. Ať Vás Bůh vede, čtěte Písmo, tam je všechno podstatné.

    9. Pro A1+A2:
     „Bible sděluje FAKTA, která když člověk přijme VÍROU“
     Ty FAKTA si každý panovník překroutil podle svého. I církev. Zkus si nastudovat něco z dějin Bible.
     Přijme VÍROU: Kdo věří, houby ví. Krátce po sametu tady byli lidé, kteří hlásali nesmrtelnost. Stačilo tomu uvěřit! Že se tomu rozum příčí, protože všichni dosud umřeli, co na tom, měli slabou víru. Anebo jinak: Kde máš jistotu, že nevěříš nesmyslu. Přece ta víra nemůže být s rozumem v rozporu. A to co hlásáš, rozum nebere.

    10. Pro A1+A2. Dobře, svou smrtí nějak vykoupil a vykupuje naše hříchy.
     Uvádíte citát z bible :“Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.“ (1. Kor 15,3-8)“.
     Očitý svědek se sám hodnotí jako nedochůdče ( snad malé dítě).
     Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.“ (1. Kor 15,3-8)
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_z_Tarsu
     „Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky (Ša’ul mi-Tarsos), česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon. Je řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, kromě zázraku obrácení na cestě do Damašku.“
     Stručně řečeno Pavel byl úspěšný obchodník a snad i potíral křesťany a jako dospělý se obrátil na víru, což se nedochůdčetem moc neladí Leda nedochůdče před tím duševní). Zemřel asi 67 n.l., takže snad současníkem Krista někdy byl.
     Číst bibli- ano. Hodnověrnost svědectví je narušena už čtyřmi evangelisty, popisují stejný život Ježíše mírně různě.

    11. Áčko,je to Vase vec,ale co kdyz se mylite s tim Jezisovym zemrenim za nase hrichy. Osobne si pod vetou „Jak zasejes,tak sklidis“ , nebo „Necin druhym ,co sam nechces aby druzi cinili tobe“, predstavuju dokonaly karmicky system. Rekl bych spise spravedlivy system.
     Vira,ze kdosi umrel za nase hrichy je totalni manipulace a oblbovani ovecek.Zrovna tak verit kazdemu slovu z Bible je naivita a zivot v iluzi. Vy popirate sam pred sebou fakt,ze Bible zacla byt sepisovana asi 300 let po Kristu,nikdo ani nevi kolikrat prepisovana ,doplnovana,pozmenena,atd. Vy si sam sobe namlouvate,ze Vy jedinej mate tu spravnou košér viru,a ze vse ostatni je od satana,jak jste jiz zde parkrat zminil. Kde berete v sobe tak naivni pohled ? Je snad oddany muslim denne se modlici,mene verici nez Vy ? Jeho vira neni ta prava ? Nebude spasen,ale Vy ano ? Co žid,hinduista,budhista nebo indian uctivajici Velkeho ducha ?

     V podstate,neni rozdilu ,mezi Vami ,fanatickym imánem,nebo ortodoxnim rabinem.Kazdej hlasate,ze jen ta vase vira je ta spravna – ostatni je satan.
     Casto vidim na silnici pred sebou (tady ve Statech,nevim jak jinde) nalepku na aute ,kde slozene symboly svetovych nabozenstvi vytvareji slovo „COEXIST“ nebo „RESPECT“.
     Cili,jestlize povysujete svou viru,sve nabozenstvi a nakonec i sam sebe nad jine,zijete v dokonale iluzi.

   1. ad.Už jsem to pochopil: Za všechno může Jája a Pája.
    ———————
    A co Mája?:))

    1. Oprava: Jája, Pája a Mája.
     Já jsem si říkal, že všude musí být trojjedinost.

 2. Hvězdičko píšeš:

  …nebo ten,který je poradcem iluze(lží) přízraků nebo má důvěru v pálence či drogách,či má bezcitnou mysl pro nadvládu svých pudů…

  Velikája ošíbka Tvojá , pretože vraj podla povedánia jediným Stvoriteľom je Boh a preto aj pudy sú jeho dielom , aj dôvera v pálenku aj sexuálny chtíč kléru…
  Lebo bez Jeho vôle to nende. On, ten satančok je ten na nižšom leveli nebeskej hierachie ,to je on, ten obrýzganý , nedokonalý a ,,zhodený“ povstalec z Nebies.

  Je To len Nehmotná nebytosť bez možnosti čokoľvek stvoriť. Vraj môže len stvárať, ale stvoriť NIE . Nemá na to, akože to tak jemne povedáti, : No nemá ,,na to gule“….

  Takže priraďovať prosím pekne každému takú kúzelnícku funkciu, ako je ,,dĺžka jeho palice“, ktorú dostal pri počiatku sveta, čiže pri tej Hromadnej trieskavici a nepripisovať mu zásluhy a schopnosti, ktoré nikdáje nemal…

  1. Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost.(Přísloví)

 3. Hvězdička
  napísal, či napísala vetu, ktorá by mohla byť vytesaná aj do jeho,jej náhrobného kameňa: ….Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost.(Přísloví)

  Táto Tvoja myšlienka je ale v rozpore s tradíciou a trendom, ktorý si osvojili už rímsky cisári, v novšej dobe Gobels a fašisti ako i komunisti, ktorí trvali na tom, že aj 100x opakovaná lož sa stáva pravdou, čo im história potrdila..

  A čo potom, keď sa zdôrazňuje a opakuje Pravda. Tá tu potom zostane až do Skonania sveta…

  Tá lož, ktorú si spomenula ,zostáva v krajine, v štáte sice len na čas, kedy nositelia myšlienky sú pri koryte a vládnu, ale je to Istota, že trend bol zadaný a pospolitý ľud má určený Smer myslenia. Vybočenie z tohoto trendu sa prísne trestalo a bude trestať…

  Takže pri svätom Quecalovi, nie hádzať do každého náhodného okoloidúceho kameňom, ale niekedy je dobre tresnúť si vlastnú hlavu o ten kameň…

 4. „Hodnověrnost svědectví je narušena už čtyřmi evangelisty, popisují stejný život Ježíše mírně různě.“

  Jednotlivá evangelia si nerozporují, stejně jako celé Boží slovo – nejdou proti sobě, ale doplňují se. Je v tom záměr – Matouš psal pro tehdejší židy, představuje Ježíše jako krále se svým královstvím. Marek píše jednoduše, Ježíše představuje toho, kdo přišel lidem sloužit, Lukáš představuje Krista jako Syna člověka a Jan jako Božího Syna. První tři evangelisté se zaměřují na lidskou přirozenost Krista, Jan na božskou.

  4 evangelia jsou samozřejmě důležitá, ale ne více než zbytek Nového zákona sepsaný přímými apoštoly JK po jeho vzkříšení a nanebevstoupení a především po seslání Ducha svatého, kterého Ježíš posílá už 2000 let těm, kdo uvěří. Pavel, původně pronásledovatel křesťanů, měl zjevení vzkříšeného Ježíše paradoxně největší a Pán mu zjevil mnohá tajemství – především ohledně církve jako těla Kristova. Upozorňuji, že to nemá co do činění s žádnou církevní náboženskou organizací typu ŘKC.

  Jinak těch svědectví je na internetu spoustu (i v češtině samozřejmě méně). Stačí se jen zajímat a pohledat osobní svědectví lidí co poznali živého Ježíše Krista. Možná dobré video pro vás…? https://www.youtube.com/watch?v=oZ4Na45vpFg

  1. Pro A1+A2, píšete:
   „Jednotlivá evangelia si nerozporují, stejně jako celé Boží slovo – nejdou proti sobě, ale doplňují se. “
   Ale odporují si a to ve věcech, které nelkze zpochybnit, že se liší.
   http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/1.-srovnani-jezisovych-rodokmenu-podle-matouse-a-lukase.html
   Lukáš a Matouš se podstatně liší v rodokmenu Josefa, snoubence Marie.
   Matouš :“Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.“
   Není řečeno, že otcem Ježíše byl Josef, jen že byl mužem Marie.
   Lukáš :““Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli, atd.“
   Má se za to, že Ježíš byl synem Josefa.
   Odkaz http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/1.-srovnani-jezisovych-rodokmenu-podle-matouse-a-lukase.html
   dále :
   „Zatímco podle Matouše dělilo Ježíše od Abrahama 42 generací, podle Lukáše to bylo jen 26 generací.
   Kromě toho Matouš vynechal 3 generace Davidových potomků – Achazjáše, Jóaše a Azarjáše, a Uziáš je chybně uveden jako syn Jóramův.“
   Sáhodlouhá videa opravdu nemusím, takže pro mě Váš odkaz není.

   1. To video má necelých 5 minut…

    K rodokmenu. Matouš píše Josefův rodokmen a jelikož je toto evangelium psáno prvotně pro židy začíná u Abrahama. V Lukáši je Mariin rodokmen, jelikož je toto evangelium psáno z pohledu Ježíše jako Syna člověka končí u Adama (který byl stvořen jako první člověk Bohem), aby všem bylo zřejmé, že Ježíš je také Synem člověka.

    1. Pro A1+A2.
     V rodokmenu podle Lukáše není o Marii nic.
     „Lukáš 3 ( Milovaný syn): O Marii tam není ani slovo. „Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa,
     syna Elího..syna Judy, syna Josefova,
     syna Jonamova, syna Eliakimova,… syna Matuzaléma, syna Enochova, syna Járeda, syna Mahalalelova, syna Kénanova, syna Enoše, syna Setova, syna Adamova, syna Božího.“

    2. Není, ale ty rodokmeny jsou uváděny podle mužů (což má svůj význam) – proto místo Marie je tam Josef. Lukáš však popisuje rodokmen ze strany Marie a to podstatné je, že vede k Adamu. Matouš jede po linii Josefovi a podstatné je, že vede přes Davida (ve SZ Bůh zaslíbil Mesiáše, který bude potomek Davidův a na něj židé čekali-většina stále čeká) k Abrahamu.

     Jinak asi žádný národ nemá tak zmapovanou historii a rodokmeny právě jako židé.

    3. Pro A1+A2. Už v tom hezky plavete, rodokmeny jsou prý podle mužů a má to být rodokmen Marie. V rodokmenu podle Lukáše není Marie, ale jsou tam dva Josefové, viz můj předchozí příspěvek. Prostě evangelia se navzájem nepodporují, jak jste psal, ale evangelisté popisují své dojmy, které se v době po smrti Ježíše podařilo zprostředkovaně sehnat.
     Židé mají historii zmapovanou a hezky přehánějí zvláště čísla ve Starém zákoně, obitých jsou skoro na každé stránce tisíce, divím se, že vůbec někdo zůstal živ.

    4. „Starém zákoně, obitých jsou skoro na každé stránce tisíce, divím se, že vůbec někdo zůstal živ.“

     :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    5. Pro A1+A2
     ro A1+A2, ještě jednou
     http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/1.-srovnani-jezisovych-rodokmenu-podle-matouse-a-lukase.html
     Matouš má v rodokmenu 42 generací zpětně od Josefa ke králi Davidovi, který panoval kolem roku 1000 př.n.l., čili 24 let na jednu generaci. (David byl podle Bible druhým Hospodinem pomazaným králem sjednoceného Izraele a panoval patrně v letech 1013-973 př. n. l. ).
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodokmeny_biblick%C3%BDch_postav
     David měl syna Šalomouna, Šalomoun měl syna Rechabeáma, Rechabeám měl syna Abijáma, Abijám měl syna Ásu, Ása měl syna Jóšafata, Jóšafat měl syna Jórama, Jóram měl syna Achazjáše, Achazjáš měl syna Jóaše, Jóaš měl syna Amasjáše, Amasjáš měl syna Azarjáše (zmiňovaného také jako Uzijáš), Azarjáš měl syna Jótama, Jótam měl syna Achaze, Achaz měl syna Chizkijáše, Chizkijáš měl syna Menašeho, Menaše měl syna Amóna, Amón měl syna Jóšijáše, Jošiáš měl syna Eljakíma, kterému byl změno jméno na Jójakím, Eljakím/Jójakím měl syna Jójakína, Jójakín měl syna Salatiela, Salatiel měl syna Zorobabela, Zorobabel měl syna Abiuda, Abiud měl syna Eliakima, Eliakim měl syna Azóra, Azór měl syna Sádoka, Sádok měl syna Achima, Achim měl syna Eliuda, Eliud měl syna Eleazara, Eleazar měl syna Mattana, Mattan měl syna Jákoba, Jákob měl syna Josefa, který měl ženu Marii, matku Ježíše.[234]

     Lukáš má 26 generací od Josefa ( dle Lukáše považovaného za otce Ježíše) zpětně k Adamovi, čili k stvoření světa. A to je zásadní problém, 26 generací po 24 letech je 624 let k Adamovi. Šestého dne Bůh stvořil člověka, takže to máme nejvýše 700 let před naším letopočtem, pokud se některá generace opozdila ( studium místo dětí)
     V rodokmenu je sice Metuzalém , Enoch, Lámech, Noe a jiní staříci.
     První kniha Mojžíšova (Genesis) v kapitole páté: Adam, Šét, Enóš, Kénan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metúšelach, Lámech a Noe. Každý z nich podle bible dosáhl velmi vysokého věku (až devět set let), nejvyššího však právě Metuzalém — 969 let.
     Počítejme na každého z těchto deseti asi 800 let, tedy 8 000 let, celkem s dalšími řekněme 9 000 let.
     Nejstarší město Göbekli Tepe v dnešním Turecku byl nestarším vystavěným chrámem, stáří hradeb 11 000 let ( 9 000 let.př.n.l)
     https://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe
     Takže Adam nám vznikl současně s městem ( chrámem) Göbekli Tepe. A to nemluvím o vzniku světa podle katolické církve
     https://cs.wikipedia.org/wiki/James_Ussher
     vypočítal stvoření světa na 23. říjen roku 4004 př.n.l.
     Pane A1+A2, píšete že věříte všemu z bible. Ježíš a Bůh žádá věřit, ale ne věřit slepě.
     Nejsem proti křesťanství a církvi, nehlásám pryč se církví, poslední v kostele zhasne. Ale trochu zdravého rozumu nemůže uškodit.

    6. Pardal: http://www.reformace.cz/zod/jezisuv-rodokmen-cislo-43

     Je dobré bádat, hledat, ověřovat a ptát se. To je určitě potřebné! Nicméně, soudě i dle příspěvku z 5.9. v 11:30 mi přijde, že se za každou cenu snažíte najít cokoli proti věrohodnosti Nového zákona, jen abyste se vnitřně ujistil, že Bůh není a i kdyby byl – že nebude takovým Bohem, jak jej NZ/Bible představuje. Tedy absolutně svatým Bohem, který bude soudit živé i mrtvé. Zkrátka, abyste nemusel udělat to, co Bible lidem předkládá především = obrátit se k Bohu, přijmout Krista a usmířit se s Bohem, což je něco zcela jiného než se snažit chovat „mravně“ podle obecných lidských měřítek.

    7. Pro A1+A2.
     Nejsem proti křesťanství ani bibli a Novému zákonu. Jen nesouhlasím s tím, co jste psal, že všechno v bibli je pravda a je třeba to brát doslova ( třeba Jonáš 3 dny spolknutý velrybou- byly vůbec známy v té době ve Středomoří velryby??). Obhajování neobhajitelného obecně škodí v podstatě dobrým hodnotám křesťanství, na němž byla západní civilizace vystavěna.

    8. Pardale, díky za upřímnost. Mohu se zeptat zda věříte ve vzkříšení Ježíše z mrtvých?

    9. Pro A1+A2.
     Nevěřím na žádné vzkříšení z mrtvých, vzkříšení Ježíše snad možné bylo pokud nebyl opravdu mrtvý, což po několika hodinách na kříži možné je. Na procházky s kotníky probitými hřebem to nevypadá. Je to každého věc a právo si vytvořit nějaký názor na víru obecně. Horší je to někomu vtloukat do hlavy jako šrouby a matice a případně strašit, co všechno je dílem Satana. Čehož je tu diskuze taky plná. Víc škody jak užitku z toho pak pro morální dědictví křesťanství. A to tu pořád je, přes všechny překážky po dobu dvou tisíciletí.

    10. Pardal: Tedy uznáváte křesťanství pouze jako historickou součást civilizace snad jako nositele morálky a součást naší kultury, tzn.mrtvou podobu křesťanství, které nemá s pravým křesťanstvím nic společného. To totiž stojí na živém Ježíši Kristu. Takto to má hodně lidí. Díky za odpověd.

     Pak i chápu vaši nelibost proti Pavlovi, který pro vás musí být tím nejubožejším ze všech lidí (hned vedle mě), když píše, že: „Není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí.“ (1.Kor 15,17-19)

    11. Ale ne. Proč by pro měl být Pavel z Tarsu nejubožejší ze všech, či co tam dole píšete.
     Pavel vytvořil něco, co existuje a ovlivňuje lidi ještě po dvou tisíciletích. Takových moc není a přes obrovské množství autorů čehosi dnes, jich sítem dvou tisíc let projde málo. Roztříštěno je všechno myšlení i víra. Množství vlivů a informací na člověka lavinovitě roste. A hlavu máme pořád jen jednu. Množství Vašich tzv. aktivních věřících, kteří věří v živého Boha, živého Krista atd, a dokonce se podle toho chovají, je stále méně a v naší atheistické zemi už vůbec. Takže buďte rád i za takové polokřesťany jako jsem já, kteří si toho všeho odnáší dobrého alespoň něco. Víra je potřeba, ale její výklady sklouzávají k formalizmu ( dělá s to tak a ne jinak), upjatosti a dokonce i nedostatku pokory a pochopení k jiným, kteří to formálně nedělají správně. Podle hesla : U nás jsou i dobří křesťané, ale je nás málo.

 5. „Anebo jinak: Kde máš jistotu, že nevěříš nesmyslu.“

  Moje jistota je založena na empirii a prožitku. O duchovno a různé cesty jsem se zajímal řadu let, nikam to ale nevedlo. Věřil jsem v reinkarnaci, dokonce jsem i věřil tomu, že bůh je ve mě. Myslel jsem si, že Boha znám, že je to jasné jak facka. Meditace atd. Dělal jsem vše možné, abych se zduchovnil- vlastní silou, vlastní snahou. Vedlo to jen k pýše a – díky Bohu- k pádu. Na dně se mi dal poznat Pán Ježíš a já poznal, že ON JE PÁN A KRÁL. A když poznal, tak tím nemyslím nějaký duchovní zážitek z meditací… Celé stvoření – příroda, vzduch, všechno okolo tebe – jej v tu chvíli chválí, ta Boží přítomnost -láska, teplo, svatost a čistota – když přijde On. 100% jsem zjistil, že Bůh není neosobní abstraktum, ale je zcela a dokonale osobní. Pak jsem dal Kristu svůj život a vše se změnilo. Odešly mě mnohé závislosti, se kterými jsem roky neúspěšné bojoval, mám s Bohem osobní vztah, dal mi pokoj do života, který tam dříve nebyl, dokonce i jistotu spasení, což se nedá definovat jinak než že Duch svatý dosvědčuje tvému duchu že si Boží dítě. Když jsem pak otevřel Bibli najednou ke mně mluvila a mluví stále. Vím, že je to nepřenosná zkušenost, ale po tom všem jsem pochopil, že je pravda Jan 14,6, že Ježíš je cesta, pravda a život a že nikdo nepřichází k Otci než skrze Něj. Pro lidi z jiných náboženství/nauk jsem poté fanatik protože hlásím jednu jedinou cestu (a jednu jedinou pravdu), ale já nemohu jinak než co jsem zažil. A jsem rád, že se mnou to zažívá deseti tisíce dalších lidí.

  „Přece ta víra nemůže být s rozumem v rozporu. A to co hlásáš, rozum nebere.“ No ale můj rozum už to bere -a dříve nebral, to tě chápu. To proto, co píšu už delší dobu – Boží cesty jsou jiné než lidské. Bible říká, že člověk před uvěřením je padlé stvoření a vše poměřuje svou tělesností a vlastní spravedlností, která je ale také padlá = oddělená od Boha. Tzn.člověk se chytá myšlenky karmy a reinkarnace a vidí v tom tu jedinou spravedlivost – ale pouze z pohledu této padlé mysli. Tělesnost člověka odmítá Kristovu oběť, protože z principu jsme nastaveni (a i vychováváni), že si všechno musíme zasloužit, atd. I proto Bůh dal lidem své Slovo, aby každý mohl poznat Boží mysl, vůli a srdce a trochu nahlédnout do Jeho kuchyně. A Slovo říká, že nikdo z lidí si odpuštění a duchovní oddělení od Boha nemůže vlastní snahou vydobýt. Ostatně, to je ta dobrá zpráva, že tomu stačí „jen“ uvěřit a přijmout Ježíše, že On je ta vstupenka k Bohu / spáse / ospravedlnění a začnou se dít věci. Kdyby Bible neobsahovala fakta, tedy pravdivé skutečnosti, tak jednoduše nefunguje a žádný prožitek se neuděje, ale spousty lidí svědčí o zcela zásadní změně v jejich životě, když se dali Kristu.

  Druhou věcí je stav mnohých věřících ve světě, že když se podíváš na dnešní církve a i celou řadu věřících lidí, tak bys měl vidět obraz Krista, ale to se neděje, o tom není sporu. Bůh s člověkem spolupracuje, vede jej od dětství v Kristu do dospělosti-do podoby Jeho Syna, ale když člověk po uvěření žije z vlastní vůle (nebo lenosti) starým člověkem, tak to pak ve světě vypadá jak to vypadá a nevěřící lidi křesťanství i proto zavrhují. Ovšem je chyba vylévat s vaničkou i dítě.

  1. „Moje jistota je založena na empirii a prožitku.“
   Ale ten prožitek ti nemůže dát žádnou jistotu. To je jenom klam, nějaká chemie v těle. Uvedu příklad: Když se zamiluje třeba muž do ženy, tak chemické reakce v jeho těle jsou podobné jako po zdrogování. A také se tak chová. Až zamilovanost pomine (droga vyprchá), tak muž třeba prohlédne.
   Ten tvůj osobní prožitek může být obdobný klam. Mám pocit, že jsi „čerstvě zamilovaný“, počkej až vystřízlivíš.

   1. Milane, nebojte už má poslední reakce. Můj prožitek, který se vyvíjí a trvá, ta veliká změna, doslova ten nový život který mi byl dán, ta změna v srdci, to obrácení od sebe k Bohu – přesně odpovídá tomu o čem píše Písmo a co dokládá spousty dalších znovuzrozených křesťanů skrze svá svědectví, stačí jen googlovat. Vždyť to samé zažívali první apoštolové a křesťané, před vzkříšením to byli ustrašení človíčci co při ohrožení zapírali Ježíše, po seslání Ducha svatého do jednoho šli do světa a pro Pravdu (Krista) zemřeli mučednickou smrtí, a to se děje i dnes v mnoha zemích světa! Spolu s těmito lidmi, ač se s nimi nemohu plně rovnat, dodávám: „Vím, komu jsem uvěřil.“ Pro lidi, kteří tohle nezažili (a nechtějí zažít, protože nechtějí v pokoře a na kolenou ke Kristu) vypadáme jak blázni a fanatici. „Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život.“ (Jan 5,40)

    Když se člověk „setká“ s živým Bohem, tak to pozná, ne každý ale získá tuto zkušenost. Ale chápu, že pro mnohé sebevětší svědectí nebude mít váhu, protože jak řekl Ježíš (Lukáš 16.kap.) v příběhu o boháči a Lazaru: ‚Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“

    1. Tak ne, nebyl poslední – omlouvám se :-)

     „Ale ten prožitek ti nemůže dát žádnou jistotu.“ Tak jak si to napsal, v tom s tebou souhlasím. Prožitky jsou skutečně spojeny s emocemi a pocity a ty se mění a často mohou klamat. Tedy prožitek tuto jistotu nedává. Jistotu však neomylně dává Bůh skrze Ducha svatého svým dětem, přesně jak je napsáno: „Sám ten Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme děti Boží.“(Ř 8,16) Pak víš.

    2. Pro A1+A2:

     „Jistotu zde mají jen ti,co si se Mnou srdcem uvědomili,
     že si tu se Mnou o svou samostatnost zabojovat přišli
     a důsledky svých činů se snášet naučili.
     Důsledkem toho,že se Mi na odpor postavili,
     tak dlouho si tu zůstali,pokud se sami se Mnou,
     jejich Matce neomluvili a nepoklonili,
     že svá srdce s rozumem a vzájemně Láskou nespojili.“

     „Zabudlo sis,že so Mnou sis tu bolo,
     z Otca sis hlupáka urobilo,
     dopadlo sis rovnako ako srdiečko,
     čo sis svojou chamtivosťou zlomilo.

     A tak milý synu,
     až vyzvracíš víno,kterým ses opil,
     čiň pokání a hledej ve svém srdci Pravdu,
     by ses domů se Mnou mohl vrátit.“

     PS.Máš v sobě jeden velmi zjevný nedostatek.

     „Z nitra prýštilo:Kdo poznal všechno, sám v sobě má ale nedostatek, má nedostatek ve všem.“(TE)

     “ Není možné, aby člověk seděl na dvou koních a napínal dva luky. A není možné, aby sluha sloužil dvěma pánům, neboť jednoho bude ctít a toho druhého urážet. Nikdo, kdo pije staré víno, netouží hned po mladém. Také se nedává mladé víno do starých měchů, aby nepraskly. Ani se nedává staré víno do nového měchu, aby jej nezničilo. Stará záplata se nepřišívá na nové šaty, jinak by tam vznikla trhlina.“(TE)

 6. Snad si můžeme tykat. Z velké části je odpověď pro Milana i pro tebe, bude-li tě to zajímat. Moje víra je opřená o osobní zkušenost s Ježíšem a denní kontakt s živým Bohem, který od té doby mám, stejně jako spousty dalších Božích dětí. Jen dodám, že tento kontakt probíhá v oživeném duchu člověka, protože Bůh je Duch (Jan 4,24), není to žádný channeling. Po pádu prvních lidí se člověk oddělil od Boha, jeho duch je pro Boha „mrtvý“, takže přirozený člověk žije v duši a těle a vše co dělá je v podstatě – z pohledu Božího- hřích, protože člověk žije podle starého člověka z Adama. Bůh ale chce, aby jeho děti žili v duchu (chodili a žili ve společenství s Bohem). Já sám jsem si ducha „neopravil“, to udělal Bůh sám, když se mi dal poznat a já uvěřil v Ježíše jako Boha a Spasitele – vložil do mě Svůj nový život. Takto Bůh přebývá ve svých dětech v této novozákonní době a tvoří si tak svou svatou církev. Mimochodem, svatý v Písmu znamená oddělený pro Pána, nikoliv že je bez chyby. Toto prosím nepíši, abych se chlubil, ale jako svědectví všem hledajícím – obraťte se ke Kristu dokud můžete. Hledejte, proste, klepejte a On vám otevře, ne protože to říkám já, ale protože to On zaslíbil.

  Takže ano, má víra se dále opírá o Bibli, ve kterou jsem uvěřil jako Boží slovo, které je stále živé. Chápu, že mi nevěříte. Satan sem, satan tam – je to otec LŽI a opice Boha, a jeho hlavním úkolem je držet lidi od pravdy (Ježíše). Samozřejmě, že může jen to co mu Bůh „dovolí“, není mocnější než Bůh – ale je třeba si uvědomit, že satan se svou armádu padlých bytostí žije v aktivní Boží vzpouře a svedl první lidi, takže on je skutečně boží nepřítel a Bible taky zjevuje, jak to s ním skončí. A svět leží v satanově království, to Boží království přišlo až s Ježíšem a v plnosti přijde s druhým příchodem Krista, to už ale skončí čas milosti, kdy On přijde ve své slávě k soudu a vzkříšení.

  „Vy popirate sam pred sebou fakt,ze Bible zacla byt sepisovana asi 300 let po Kristu,nikdo ani nevi kolikrat prepisovana ,doplnovana,pozmenena,atd.“ Kdyby tě to víc zajímalo, tak třeba tady je to víc do hloubky: http://www.proc-krestanstvi.cz/a33-otazka-jak-vite-ze-pouzivame-bibli-kterou-cetli-prvni-krestane/

  1. „držet lidi od pravdy (Ježíše)“..

   Takze ,do te doby,nez se objevil Jezis,lide nikde na svete nezili po miliony let v „pravde“ ? Veskere civilizace jez zde byli davno pred Jezisem „pravdu“ neznali ? Kdyz zhruba 500 let pred Jezisem princ Siddhatha (Budha) dosahl osviceni ,tak Jezise jeste jiste neznal ,cili take neznal „pravdu“ ? Lao’c ,jez udajne napsal Tao te ting ,taktez nekdy v te dobe,ten take neznal „pravdu“? Atd,atd…

   Znovu se tedy ptam,ponevadz jsi se elegantne vyhnul mym predeslym otazkam.
   Kde se ve tvem pohledu nachazi skutecne verici muslim ? Ten se k „pravde“ nikdy nedostane ? Co oddane verici v Krisnu ? A co indian uctivajici Velkeho Ducha ?
   A nakonec – cetl jsi nekdy neco jineho,nez jen bibli ? Cetl jsi Tao te ting – tam se Buh nepersonifikuje,ale naziva se Tao,je to moc zajimave cteni,o hodne srozumitelnejsi nez bible.A Jezise vubec Lao’c nepotreboval,protoze ho v te dobe ani neznal.
   Cetl jsi nekdy Bhagavadgitu ? Ne ? No tak to ale pak nemuzes tvrdit,ze „pravdu“ lze najit jedine skrze Jezise ?

   Na zaver, nijak neshazuji krestanskou viru. Nemam nic proti Jezisi,naopak mnoho jeho „udajnych“ vyroku je pro me kazdodenni inspiraci. Silne mi ale vadi,a nemohu se neohradit,kdy nekdo tvrdi ,ze jedine skrze Jezise naleznes/dosahnes „pravdu“, protoze to zkratka neni pravda.

   1. Marťasi, žádný kdo nepřijde k Bohu skrze Syna a nepřijme Boží milost v Ježíši Kristu se nemůže stát skutečným Božím dítětem, protože jednoduše nepřijme ten nový život, který Otec dává lidem jedině ve Svém Synu.

    Já neříkám, že tito lidé (a je jich většina) budou Bohem věčně zatraceni, ale zemřou v hříchu a podle Písma budou v budoucnu vzkříšení a Bohem souzeni dle svých skutků (viz Zjevení 20.kapitola – soud u velkého bílého trůnu), kde skutečně půjde i o věčné zatracení a věčnou oddělenost od Boha, ve kterém jediném je život. Skutečně věřící lidé, Boží děti, ti ve kterých žije Ježíš, na tento soud vůbec nepřijdou.

    Na adresu všech různých avatarů, vůdců, guruů a bůžků cituji Ježíše: „Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.(Jan 10,7-9)

    Takže kde je skutečně věřící muslim? Pokud nepozná a nepřijme Krista, tak zemře v hříchu a jednou bude souzen Bohem dle světla které mu bylo dáno. K tomu jen dodám četné zprávy z poslední doby, kdy se mnoha muslimům zjevuje bílá postava ve snech a oni přitom vědí, že to je Ježíš, byť o něm nikdy pořádně neslyšeli. Cítí tu svatost, pokoj a lásku, pak se zajímají a často přijímají Krista. Bůh si podle své svrchované vůle vybírá i lidi z oblastí, ve kterých se jde otevřeně proti Němu. Kdyby tě to zajímalo tak třeba: https://www.youtube.com/watch?v=fDAICrsmTpA

    Tohle je také zajímavé svědectví: https://www.youtube.com/watch?v=QtwCHjeurgk (možno zapnout cz titulky)

    Indián uctívající Velkého Ducha? Ve skutečnosti uctívá satana. Bude souzen podle světla, které mu bylo dáno, ale zemře v hříchu, oddělený od živého Boha (tak jak se již narodil – jako ty i já). Uslyší-li evangelium a přijme-li Krista, pak je to jiná (nutno podotknout, že Bůh posílá své děti i do těchto oblastí v rámci misií už mnohá staletí).

    Kdo uctívá Krišnu? To samé jako Indián. Krišna není Ježíš Kristus, byť některé věci v Bhagava-gitě jsou „obdobné“, avšak jen zdánlivě. Jinak v Indii a především v Číně je křesťanství rozšířené, byť velmi v nemilosti a věřící jsou pronásledováni, mučeni a vražděni, přesně jak prorokoval Pán Ježíš.

    Buddha nepoznal Pravdu, protože nepoznal Boha. Budhismus je přeci spíše filosofie bytí zcela obcházející Boha – vede člověka především k sobě samému a práci na sobě (resp.se svou myslí), nikoliv k poznání Boha, Jeho chvále a slávě. Člověk se stále pohybuje v rámci starého člověka odděleného od Boha, i kdyby se umeditoval k smrti a dosáhl nirvány-Bůh o tohle nestojí.

    Bhagavad-Gitu jsem četl (ale ne celou, to uznávám, i když Bibli jsem nečetl také celou) s překladem a poznámkami od Weinfurtera, tenkrát jsem to „hltal“. Bhagavad-gita není živým slovem Božím. Bůh je osobní, nikoliv neosobní. To právě lidem sděluje ten zlý, který je mistr lži. Proto Ježíš řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ A jinde sděluje že On sám je celá pravda.(Jan 14,6)

    Kdo pozná skrze Krista pravého Boha v duchu a pravdě, začne s ním mít osobní vztah a společenství, Bůh se pro něj stává skutečným Otcem, tak velice dobře ví, že Bůh není neosobní síla, universum, chi, prána ani tao. Bůh se svými dětmi komunikuje skrze znovuzrozeného lidského ducha, Bůh odpovídá na modlitby svých dětí, vychovává je, ochraňuje je, posvěcuje je do podoby Jeho Syna-připravuje si svou církev, se kterou má v budoucnu velké plány.

    Jinak Bible je pro neznovuzrozeného člověka z velké části nesrozumitelná, v tom souhlasím. Není to chyba Písma, bez Ducha svatého je drtivá většina obsahu nepochopitelná, nepřijatelná a člověk v ní často najde pouze věci, které sám v ní chce vidět – asi mě z toho ale taky nařkneš. Já jsem jí dříve nemohl skoro číst, dneska je mým denním pokrmem. Přesně jak řekl Ježíš: „Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.“

    Předpokládám, že se ti mé odpovědi nebudou líbit, ale snad to takto stačí.

    1. „Uslyší-li evangelium a přijme-li Krista, pak je to jiná (nutno podotknout, že Bůh posílá své děti i do těchto oblastí v rámci misií už mnohá staletí).“

     Videl jsem mnoho dokumentu o techto misiich. Ty „Bozi deti“ (misionari)prisli do mist kde deti zili i s rodici v 
     rocnovaze s prirodou,byli stastni ,meli usmevy na tvari .Po vymyti jejich mozku a nahnani jich do kostelu jim usmevy zmizely,a uz nikdy nebyli tak stastni jako pred prichodem „bozich deti“.

    2. Nevím, jak jste četl Bhagavatgítu, když uvádíte, že to není živé slovo Boží. Mnoho veršů začíná těmito slovy :šrí bhagaván uváca, tedy Nejvyšší Pán Osobnost Božství pravil:…

    3. Mnoho knih se prohlašuje za slovo Boží (Korán, různé „svaté texty“, Poselství grálu…), ale skutečně jím je? Jelikož věřím, že pravý Bůh není Bohem zmatku, ale pokoje a vzhledem k rozdílům v obsahu v natolik zásadních věcech (např.a) svrchovaný neosobní Bůh, který je obsažen ve stvoření a v člověku vs. svrchovaný osobní Bůh, nezávislý na svém stvoření a člověku, b)spása skrze skutky a vlastní spravedlnost vs spása možná pouze skrze víru v Krista, c) vyvíjení se duše skrze mnohé životy vs. jeden život ústící do věčného života s Bohem nebo bez Boha), nevěřím, že obě knihy jsou dílem a zjevením toho stejného Boha.

    4. To b) mas spatne,nikde nikdo netvrdi,ze ke spaseni dojdes skrze vlastni spravedlnost. A uz vubec ne,ze dosahnes spaseni dle svych skutku,protoze to ani v tomto zivote nejde.To se podari mozna jednomu z milionu,tak jak se pise v BG,je potreba vicero zivotu. To jen cirkev dava lidem falesnou nadeji,ze se sice narodili hrisni,ale kdyz budou verit v Jezise,ze budou spaseni.Super,takze muzu krast a podvadet,ale verim v Jezise,takze to mam posichrovany :-)).

     c) jakeho pouceni mohu dosahnout behem jednoho zivota ? Opet,falesna predstava,ze ziji jednou ( v tom pripade je cely zivot jen nahoda) . Ale pozor,je zde spaseni “ made in catolic church“ ,takze se neni ceho bat. Tvoje predstava,ze spaseni najdes jen skrze viru v Jezise,muze byt zrovna tak falesna nebo manipulujici,jako predstava reinkarnace.

     Takze Áčko,mam dotaz. Na celem svete najdes myty,legendy,povesti,ale i reliefy popisujici bytosti z hvezd,ktere predali lidem vedomosti,naucili je vselijakym dovednostem,atd. At uz v predkolumbovske Americe,tak na prednim vychode,v Indii,v Cine,v Japonsku,dokonce i africti Dogoni,vsude najdes zminky o bytostech z Vesmiru,ktere byli schopny letat,stavet obrovske stavby,atd. Dle mnoha badatelu pochazeji tyto zminky minimalne z doby pred 5-6 tisici lety. Ale jsou i starsi – viz staroveke Pumapunku v Bolivii,kde jeden z archeologu,ktery vyzkumu tam venoval pres 30 let sveho zivota,dospel k zaveru ,ze cele misto je min 30 tisic let stare.

     Takze,pred tisici lety budoval nekdo po cele Zemi stavby,z nichz nam jeste dnes pada celist a Jezise zjevne neznali. Co se stalo s temi vsemi,kdo zil pred nadim letopoctem ? Dosli nejakeho spaseni,kdyz v te dobe zadny Jezis nebyl a ani ho neznali ? Premyslej Ačko,do doby pred 2000 lety se nikdo spasit nemohl,a potom co se objevil Jezis,tak pak uz to slo ? To uz radeji verim BG,ze poprve predal Buh tohle vedeni bohu Slunce pred 2 miliony let a nasledne lidstvu,nez ze spasen mohu byt „JENOM SKRZE VIRU V JEZISE“.

    5. Takze jeste k tem bytostem z hvezd. V BG se pise,ze existuje v nasem znamem Vesmiru pres 8 milionu bytosti ruznych druhu a ras. Vsechny vsak byli stvoreny Bohem ,Nejvyssi osobnosti bozstvi,apod. I dnesni veda,i presto ze nemame jeste dukaz,predpoklada zivot ( i ten inteligentni) i na jinych planetach,a to z logickeho duvodu,a to je nepredstavitelna velikost Vesmiru. Jen hlupak bude verit,ze v celem Vesmiru jsme jen my lidstvo,Jezis a jeho Otec.
     Takze Áčko, co si pocnou (dle tve viry) vsechny ty mimozemske entity,ktere Jezise nemaji ? :-(((

     Nejvetsi sranda je,ze tady ve Statech je mnoho cernochu,kteri veri,ze Jezis byl černy.
     Iluze a predstavy jsou neomezene :-))

    6. Martasi , píšte .“ V BG se pise,ze existuje v nasem znamem Vesmiru pres 8 milionu bytosti ruznych druhu a ras“
     Komentář : bajvočko číslo 8 milionů věrohodnosti nepřidá, spíše naopak. Jesi to vypovídá o velikostu vesmíru, pak velikost vesmíru vypovídá a nepřekonatelných vesmírných vzdálenostech.
     Je to hezká logika, že mimozemšťané uletěli pár set světelných let, aby si u nás ve starověku zalétali ve vzduchu a zamnechali po sobě báje.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Pumapunku
     “ pomocí uhlíkové metody z roku 2002 se určuje stáří místa do let 536–600 n. l. “
     Takže 30 000 let u staveb v Bolovii možná ne.
     “ Komplex Pumapunku se rozkládá na obdélníkové terase o rozměrech zhruba 167 × 117 m, vážící 450 tun.“
     Komentář jednoduchý výpočet ukazuje, že uvedená terasa by měla toušku 1 cm.
     Martasi, zmínky o létání jsou i v bájích Evropy. Když ve výrazu viman pro letadlo staré Indie zaměníme 5 písmen, dostaneme slovo koště, a to nemůže být náhoda. Čarodějnice létaly na koštěti, to ví každý a nepotřebuje báje afrických Degonů.
     Že Ježíš byl černoch je možné, když Panna Maria byla snědá, aby přilákala miliony Aztéků ke křesťanství, což se během několika let stalo.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Panna_Maria_Guadalupsk%C3%A1
     http://www.kunhuta.cz/texty/GUADALUPE.pdf

    7. Pardale,udelal by jste dobre,kdyby jste se zdrzel komentaru k tematum ,o kterych vite kulovy. Jasne ze mate nastudovany vzorecky uplne vseho,mozna i prdu,ale ne vse vyhledate v te Vasi wikipedii.

     Diky a preji hezky den

    8. Díky všem, kteří jste si přečetli můj článek a vstoupili jste do tvůrčí diskuze. Chvíli jsem tu nebyl, ale bohatá diskuze byla vedena k tématům, která souvisí s hledáním „Světla“. A to je podle mne přínos a také cíl těchto stránek.

     Na závěr jsem v něm napsal větu – „Každý má však možnost žít svůj život.“

     To je podstatné a to by se nemělo promarnit. Všechna náboženství, filosofie či i jen tzv.sekty se o tu možnost „starají“. V některých je to velmi propracované i s tím, že životy lidí jsou ovládány – manipulovány. Ale to by bylo na jiné téma.

     Narazil jsem po ránu na reportáž televize Stream – viz.: https://www.stream.cz/to-je-psycho/10012138-nejpodivnejsi-nabozenske-zvyky#nejnovejsi

     Jen dovětek či vlastně dotaz – nevymysleli tyto „obřady“, rituály a až zrůdnosti vlastně sami lidé. Jen psychicky narušený člověk může „okouzlit“ své ovečky a přinášet jim tento falešný přístup. Zase jen by bylo na místě zdůraznit – EGO!! Někdo namítne, že Ježíš třeba říkal – jezte mé tělo, pijte moji krev /volně/ ??!! Člověk s poznáním však ví jednoznačně, co tato alegorie znamená.

     Přeji pěkný den a kdo jdete chytat ještě vitamín D, tak vězte, že již to léto má v brzku končit.

     Ještě upozornění na páteční úplněk našeho Měsíce. Pro někoho den s rituálem hladovnění nebo speciálního stravování.
     http://www.denik.cz/z_domova/v-patek-nastane-neobvykle-polostinove-zatmeni-mesice-20160913.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=traffic-exchange

     Snad počasí vyjde.

     Václav Žáček

    9. Oj, chyba se mi tam vloudila. Napsal jsem před chvílí v brzku. A to je nesmysl. Brzko neexistuje, alespoň takové slovo neznám. Pro ty, co rádi bádají. Ano, existuje obec Brzkov – viz. http://www.brzkov.cz/

     A tak tedy v mém krátkém příspěvku mělo být správně „vbrzku“.

    10. Martasi, argumenty došly. Nemáte nic, čím byste v náznacích potvrdil, co píšete. Nejde o vzorečky ani o Wikipedii, ale o hlavu a jak ji používat. Když věříte, že v Bolívii jsou stavby mimozemšťanů staré 30 000 let, je to v pořádku pro Vás, Vy tomu věříte. Že já tomu nevěřím neznamená, že vím ( o tom) prd.
     Přeji zdravé prdy a větry, to může přinést úlevu.

    11. Pardale,nikde jsem nepsal,ze stavby v Bolivii staveli mimozemstane. Vy mate zvlastni dar prekrucovat komentare druhych,ale to Vam jiz jiste napsalo vice lidi. Mam doma knizku o Posnanskeho vyzkumech v teto lokalite,a psal jsem jen to co jsem se docetl. Nejakej debil si klidne rekne,ze stari je okolo 500 n.l. a lide jako Vy to berete za bernou minci.Pritom evidente to mate i v tom Vasem wiki odkazu,ze na cele lokalite se vyradil nekdo s vysoce pokrocilymi technologiemi. Nebo mi snad Vy Pardale,inteligentni clovek ,chcete take rict,ze to staveli nejaci mistni indiani,pry medenymi nastroji ? To se prijedu osobne podivat,jak se vrta a opracovava granit s medenym nastrojem. Ani nemluve o 2m dlouhych otvorech velikosti tuzky vyvrtanych v granitu,perfektne opracovane pravouhle vyrezy,a nelze ani nevzpomenout fakt,ze na cele lokalite jsou tyto mnohatunove bloky rozhazene jako by to byli jen kosticky.

     Takze argumenty me nedosli. Jen zde nechci rozvadet uplne jine tema . A pointa spise byla v tom,ze ve vzdalenejsi historii jeste mame hodne otazniku,takze nic nemuze byt tak jiste,jak se nekteri tvari. Ani to,ze spaseni lze dosahnout jen skrze viru v JK. Proto jsem psal áčku,jestli dosahli spaseni i lide pred Kristem,ale nechal jsem se zbytecne unest.

     Hezky den preji

    12. Martasi, hledat něco v takle dlouhém vláknu je horor, taky si to užijte .
     Martasi, psal jste v jednom odstavci o lidech z vesmíru a stavbě v Bolívii staré 30 000 lt. OK, nepatří to k sobě, byla to náhodička.
     Cituji Vás .
     „vsude najdes zminky o bytostech z Vesmiru,ktere byli schopny letat,stavet obrovske stavby,atd. Dle mnoha badatelu pochazeji tyto zminky minimalne z doby pred 5-6 tisici lety. Ale jsou i starsi – viz staroveke Pumapunku v Bolivii,kde jeden z archeologu,ktery vyzkumu tam venoval pres 30 let sveho zivota,dospel k zaveru ,ze cele misto je min 30 tisic let stare.“
     Aalší odstavec
     „Takze, pred tisici lety budoval nekdo po cele Zemi stavby,z nichz nam jeste dnes pada celist“
     Komentář : před tisíci lety a před 30 000 lety není totéž.
     http://www.cez-okno.net/clanok/duchovne-miesta/ruiny-puma-punku
     Můj názor. Teorie prof. Davidovitze o umělém odlévání kamene je chybná. Egypt jako zeně takřka bez dřeva bude těžko dělat bednění na geoplymery. Český prof. Verner soudí, že část pyramid se mohla odlévat ( např 95 % jemný vápenec (a jak ho umleli??)+ jíl + voda a vysušit, slunce a suchého vzduchu bylo dost) do MEZER mezi bloky z tvrdého vápence.
     Jestliže jsou tzv.odlévané bloky tvrdé ze žuly třeba bloky typu H v Bolívii z geopolymerů, tak je základní problém, kdro tu žulu napřed rozemlel a čím.
     Pevnější geiopolymery potřebují jemně mletý vápenec a sodu ( z popela dřeva v Egyptě náhorním Peru těžko, v Egyptě by nestačilo spálit ani všechen rákos.
     Starověk používal měď s až několika antimonu a asrenu (dostal se tam z měděných rud), tato měď je vellmi tvrdá až 220 HB , což je tvrdost antikorozní oceli ( plechu ?).
     Můj odkaz wikipedie https://cs.wikipedia.org/wiki/Pumapunku jak jste zjistil pasal debil, když uvedl izotopové datování kolem 600.nl. Ale když tentýž autor na téže stránce naznačuje, že se jednalo o pokročilé technologie, tak genius.
     Můj článek
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/29-Egyptske-pyramidy-geopolymery-1-dil.pdf je i o geoploymerech

    13. Soda Na2CO3 pro případné geopolymery se nachází v Egypstském údolí Natron,
     Z popela se získá potaš K2CO3 podobných vlastností jako soda.

    14. Pardale ,dekuji za odbornejsi komentar. Opravdu se nechci poustet do diskuze na tema pyramidy,nebot to za a) nepatri pod tenhle clanek,b) jsem si jist,ze bychom mohli travit cely tyden debatovanim a niceho se stejne nedobrali.

     Nicmene souhlasim s Vasim nazorem na Davidoviche,protoze absence stromu (dreva) tomu odporuje. Jedine,ze by datovani techto staveb bylo starsi,kdy jeste v danych lokalitach mohlo byt vice porostu. Vime dnes prece,ze Sahara vypadala jeste pred 8000 lety jinak nez dnes.
     Avsak ja osobne si myslim,ale je to jen muj nazor,ze ty pyramidy v Gize jsou starsiho data,a nestavel je faraon Cheops. Velka pyramida postrada jakykoliv hieroglyf,nula proste nic,ackoli egyptani davali vyzdobu do vsech hrobek. A pak ta cela stavba v Gize a spojeni se souhvezdim Orion,jiste jste videl jiz letecky snimek. Zajimave je,ze Teotihuacanske pyramidy v Mexiku jsou postaveny podle stejne predlohy,a zakladna Slunecni pyramidy je uplne stejna jako zakladna velke pyramidy v Gize.

    15. Martasi, i já jsem psal asi před 14 dny, co že to najednou, že spasení od po narození Krista před 2 000 roky, když duše je od Boha bylo dávno před tím a má být věčná.
     Martasi, Pyramida Slunce není stará ani 2 000 let. Je stupňovitá, což je v Egyptě jen Džoserova prymida, Sluneční má poloviční výšku Cheopsovy pyrmidy, obložená je porézní sopečnou horninou, hrozí jí spadnutí, protože jedna strana je vlhká a druhá na slunci atd. Prostě různic spoustu, společné hledisko je pyramida a starověk.
     Uvnitř Cheopsovy pyramidy je jeden nápis, který lze připsat Cheopsopsovi = faraonu Chufu ( Achtej Chufu – „Chufu je na obzoru“) https://cs.wikipedia.org/wiki/Chufuova_pyramida, Hlavně ale je rozluštěno egypské písmo a je známa posloupnost faraonů, velké pyramidy se stavěly v časově krátkém období života jednoho faraona Chufuova pryamida začala se stavět 2560 př.n.l., domnívat se můžete cokoliv. Jsou rytiny jakýchsi saní na nichž je tažen kvádr…
     Bolivijské megality mají být ze žuly. Žula je vyvřelá hornina, vytváří samovolně obrovské kamenné pláty jako krajíce chleba na sobě (Povydří na Šumavě, Novohradské hory atd.), což vzniklo při chladnutí lávy, takže žula je štípatelná podle trhlin. Megality se přesouvaly např. tak, že se obalily kvádry dřevem a provazy a pak se koulely jako válec, zářezy v bolívijských megalitech mohly sloužit pro kovové svorníky.
     Prostě nevěřím všemu, co vesmírně orientovaní konspirátoři nebo vědci před 70 lety vymysleli. Pumapunku v Bolívii popsal Váš autor Arthur Posnansky (1873–1946), zemřel 1946, takže jeho metody datace megalitů mě nechávají v klidu.

    16. Vy jste legracni nekdy Pardale,skutecne,ani se nedivim ze se kolikrat P.Gejdos nedokazal ovladat pri diskuzi s Vami.

     Ale nechame toho,co Vy nato ? Vam jak tak koukam staci ke spokojenosti wikipedie,ja si rad prectu nazory i lidi bez akademickych titulu. A pokud Vam staci dukaz o staveni velke pyramidy Cheopsem jen ve forme jednoho reliefu s kvadrem na sanich (coz logicky nic nedokazuje) a pak tu trapnou kartuši ,kterou tam falsifikoval britsky plukovnik Wise a Vy to berete jako dukaz,ze to stavel Cheops,tak to si moc nepopovidame.
     Egyptani postavili mnoho uzasnych staveb,ale vsechny je zdobili. Velka pyramida ma jednu jedinou kartuši (napis) a to sfalsovanej plukovnikem Wisem. Skutecne mam verit,ze se eyptani dreli desitky let s takovou stavbou,a pak tam nedali jediny napis ? Samozrejme jak jsem ocekaval,jste se vyhnul faktu,ze jak Giza tak Teotihuacan jsou orientovany podle souhvezdi Orion. Najdete to v kazdem vyhledavaci ..

     Tak hezkej den preji

    17. Marťasi, správně. Ztráta času. A ten je důležitý; kdo ví, kolik ho ještě každý máme. Pan Pardal je dozajista vzdělaný muž. A také velmi slušný. Ale něco je pro něj ještě mimo jeho úroveň vnímání a poznání. S tím nic nenaděláte.

     Pěkný den na Floridu. U nás prý zítra skončí léto.
     Václav Žáček

    18. Martasi, jistě Wise byl plukovník, moc z archeologie nepobral, objevil hodně a dost si přibarvil. Egypt znal písmo, je znám i stavitel Džoserovy pyramidy Imhotep z 28.století př.nl. A najednou nedlouho potom Chufuova pyramida všechno jinak, neví se dle Vás kdy, ani kdo ji postavil. Dobře, že už netvrdíte, že s přispěním mimozemštanů. Víte ale, že jste si nadrobil tolik zmatků, ze kterých nevybřednete, že je třeba končit.
     Martasi, pyramidy musel někdo postavit, byl třeba materiál, nástroje, lidi, organizace a motivace k práci. Zkrátka cilivizace. Když si myslíte, že pyramidy jsou podstatně starší, než Egyptská civilizace a stačí Vám k tomu, že někdo napsal, že ve Velké pyramidě nejsou nápisy, tak fajn. Hned vedle Velké pyramidy je Ráchefova pyramida, strmější a postavena o generaci později a dnes jen o malinko menší, jak Chufuova. Dle Vaší logiky všude nápisy jsou ( tedy i v Ráchefově), takže je to v pořádku, tuto pyramidu stavěli ve starém Egyptě za dob faraonů.
     Pyramidami jsem se podrobně zabýval před několika lety, něco o tom jsem napsal, ale klidně předpokládejte, že o tom nic nevím, když Vám to dělá dobře.
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/29-Egyptske-pyramidy-geopolymery-1-dil.pdf
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/30-Egyptske-pyramidy-stavba-2-dil.pdf
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/31-Egyptske-pyramidy-zahady-3-dil.pdf

     Orientace pyramid k Orionu, hezky. Napřed se budete muset vymáčknout, kdy tedy dle Vás byly velké pyramidy postaveny, když ne za dob faraonů Chufu, Ráchefa atd. Ona totiž ta slavná orientace starověkých staveb podléhá precesi zemské osy asi s periodou 25 725 let.
     píšete:“jste se vyhnul faktu,ze jak Giza tak Teotihuacan jsou orientovany podle souhvezdi Orion.“
     Takže bohužel, Vaše logika říká, že musely být postaveny ve stejné době, protože orientace ke hvězdám se precesí rozhodí. A liší se dobou vzniku asi 3 000 let, což už na precesi znát je.
     Nejsnáze to pochopíte z obrázku, asi za 12 000 let bude na místě Polárky hvězda Vega, dnes vysoko nad hlavou letní oblohy
     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Precession_starchart.png/220px-Precession_starchart.png
     Především Giza není pyramida, ale skupina pyramid. Tři pyramidy a jejich umístění blízko sebe těžko může připomínat rozložení hvězd Orionu nebo jiného souhvězdí. A základny těchto třech pyramid nejsou úplně rovnoběžné se světovými stranami a možná ani nebyly. Světvé strany lze určit dost přesně pomocí jihu, to je směru, odkud Slunce vrhá nejkratší stín nějaké vysoké tyče. Všeobecně se soudí, že egyptští hvězdáři sledovali výškovou kulminaci Sira a z toho určovali, že např za 8 týdnů,nastanou záplavy Nilu. Egyptské pyramidy stavěli rolníci, ne otroci a to v době, kyd byly zálavy a nemohli na pole.
     Pokud jste snad měl na mysli, že královská šachta Velké pyramidy směřovala k Orionu, tak to současně podporuje vznik pyramid v době kolem 2500 př.n.l. Dal jsem odkaz na stránku s mýty, abyste neměl kopřivku z wikipedie. Ono kromě klikání na odkazy, je třeba napřed něco vědět, takže pokud něco víte, nakonec zjistíte, že to v té wikipedie je a lze si svůj názor rychle ověřit.
     http://myty.info/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2010120001
     „Z Královské komory Velké pyramidy vedou dvě úzké šachty, jedna severním a druhá jižním směrem šikmo nahoru. Severní šachta míří ke hvězdám okolo severního nebeského pólu. Tyto hvězdy nikdy nezapadají, jsou stále viditelné a byly spojeny s věčným životem. Pokud byla Velká pyramida postavena kolem roku 2500 př.n.l., pak severní šachta mohla mířit k hvězdě Thuban v souhvězdí Draka. Thuban byl nejblíže severnímu nebeskému pólu, kolem této hvězdy se otáčela noční obloha. Jižní šachta stoupá pod úhlem 44,08 stupňů. Kolem roku 2500 př.n.l. byla výška hvězd pásu Orionu zhruba 45 stupňů. Šachta snad měla umožnit zemřelému faraónovi cestovat k souhvězdí Orionu, tedy k pánovi podsvětí a vzkříšení Osirisovi. Texty pyramid z období 5. dynastie (2465-2323 př.n.l.) spojují hvězdy kolem nebeského pólu a hvězdy Orionu s osudem a cílem zemřelých vládců Egypta.
     Záhadou zůstává velmi přesné zaměření některých pyramid a zejména Velké „Chufuovy“ pyramidy ke světovým stranám.[h] Určitý řád v chybě při zaměření pyramid vede k domněnce, že směr byl určován hvězdami ležícími na nebeském rovníku. Taková hvězda pozorovaná těsně při svém východu nad obzor ukazovala východní světovou stranu.[10]Kdo a jak ale změřil, že právě určitá hvězda leží na nebeském rovníku?

     Z období Staré říše se nám dochovaly tzv. Texty pyramid. Jedná se o náboženské texty a malby zapsané původně na stěnách vnitřních komor několika pyramid staroegyptských králů a královen v období 5., 6. a 8. dynastie. Zřejmě však byly již v době zápisu velmi staré. Texty byly napsány pro zemřelého panovníka a měly mu pomoci dostat se do říše mrtvých. Vládce se měl připojit k cirkumpolárním hvězdám na severní obloze – „věčným hvězdám“, které při svém celodenním pohybu nikdy nezapadají pod obzor.[6] “
     Notujte si s Vnedou:“Marťasi, správně. Ztráta času. A ten je důležitý; kdo ví, kolik ho ještě každý máme. Pan Pardal je dozajista vzdělaný muž. A také velmi slušný. Ale něco je pro něj ještě mimo jeho úroveň vnímání a poznání. S tím nic nenaděláte. “
     Nenadělám s tím nc ani já, nebudu věřit na kraviny, že megality v Bolivii jsou staré 30 000 let, když tam ještě ani nežili Indiáni a píše o tom někdo, kdo zemřel před 70 lety..
     Imhotep:
     Strážce pečeti krále Dolního Egypta, první po králi Dolního Egypta, správce velikého paláce, dědičný pán, největší z velekněží v Iunu, Imhotep, stavitel, sochař, zhotovitel kamenných váz “
     Jeho jméno je uvedeno také na několika kamenných nádobách nalezených v podzemí Džoserovy pyramidy. Dalším dokladem Imhotepovy historicity je nápis tuší na obvodní zdi nedokončeného pyramidového komplexu Džoserova nástupce Sechemcheta.

    19. ad – Ale něco je pro něj ještě mimo jeho úroveň vnímání a poznání.

     Správně…:-)
     Ještě nezblbnul:-))

    20. „Víte ale, že jste si nadrobil tolik zmatků, ze kterých nevybřednete, že je třeba končit.“

     Netusim o cem to mluvite Pardale,nechtel jsem jen rozvadet uplne jine tema pod Vendovym clankem. K Vami napsanemu jen dodam – nijak neupiram starovekym egyptanum jejich sikovnost ,ale rad si prectu i nazory jinych lidi (z Vaseho pohledu asi nekvalifikovanych k hodnoceni staroveku), protoze ti kvalifikovani se mohou take mylit,koneckoncu myli se obcas doktori,vedci,politici,atd.
     Zminil jsem pyramidu v Gize,Vy hned rozvadite Dzozerovu pyramidu,o ktere vubec neni sporu. Znovu tedy opakuji ,znovu pro Vas Pardale,neexistuje zadny dukaz,ze velkou pyramidu v Gize nechal stavet faraon Cheops. Ono i v te Vasi casto zminovane wikipedii se hned v uvodu pise, „veri se,ze stavel Cheops“ , cili ne ze ji postavil. A to vse pouze na zaklade te sporne kartuše,kterou jak jiz jsem psal,zfalsoval plukovnik Wise,aby po letech neuspechu mohl britske smetance alespon ukazat,ze diky jeho „falesnemu“ objevu,vedi kdo postavil tak uzasnou stavbu. Ke ktere mimochodem patri is sfinga. A co na tu Vase wikipedie -„The Great Sphinx is one of the world’s largest and oldest statues but basic facts about it are still subject to debate, such as when it was built, by whom, and for what purpose. „,takze jak je videt,nevime vubec nic,kdo to stavel,kdy a za jakym ucelem. To same se tyka i Velke pyramidy. Nema pak cenu ani dodavat,ze datovani stavby je jen vycucane z prstu. Vas samotneho nezajima Pardale,proc treba (pokud pripustime,ze to staveli za Cheopse) vubec pyramidu nevyzdobili,vubec nic ani jeden jediny hieroglyf ? Ani v tzv. pohrebni komore ? Pritom vyzdoba je ve vsech jejich stavbach,obzvlaste na stavbach jejich panovniku. Vam to vubec neprijde divne ?
     Ano souhlasim s Vami v tom,ze nekdo to postavit musel. Ale ja rozhodne odmitam verit,ze to bylo za Cheopse,protoze dukazy zkratka chybi.

     Pardale ,neutikam od tematu,jen pripominam,ze puvodne jsem tim vsim narazel na Áčkovu detskou predstavu 6000 let stareho sveta,a zdali toho jeho spaseni skrze viru v Jezise mohli dosahnout i lide v mnohem rozvynutejsich civilizacich,nez byli žide,ale hlavne tisice let pred tim,nez se Jezis vubec objevil.Treba v Čine,Indii,stredni a jizni Americe,Egypte,Persii,atd.atd. Jeho odpoved jste si pocitam jiz take precetl,a nevim jak Vy,ale mel jsem z te jeho odpovedi takovy vesely den vcera. No jo,sranda musi byt :-))

     Hezky den Vam preju

    21. Marťasi, já nikde netvrdil, že svět je 6000 let starý. Pouze člověk. Když byste předpokládal tuto informaci, místo abyste ji hned smetl ze stolu (spolu se vším co jsem zde psal), pak i zbytek Písma začne dávat smysl (včetně spásy před Kristem a oznámení jeho druhého příchodu-konce tohoto věku- které tak nemusí být milióny let dopředu, ale klidně již za pár let). Znaky příchodu v Bibli už tomu pár let nasvědčují.

    22. Martasi hezké dny jsem opravdu měl, makal jsem do nevidím na stavbě pergoly a tak nějak se mi zjednodušilo členění, který příspěvek má smysl číst.
     Už jsme se shodli, že když člověk má věčnou duši od Boha, tak je divno, že před narození Krista a následné spasení všech Kristovou smrtí se mají vykoupit hříchy spáchané před tím, i hříchy spáchané za 2 000 let, které v okamžiku spasení ještě neexistovali. Prostě tu je generální pardon pro ty, kdo uvěří.
     Martasi, obávám se, že žijete v zemi USA, kde 48 procent populace věří, že Bůh stvořil svět před 10 000 lety. Četl jsem i jiné %, ale přes 10 % to bude.
     http://outsidermedia.cz/Hodiny-biblicke-vyuky-aneb-Skola-srandy-a-dadaismu/
     http://rungo.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A130404_153422_zahranicni_btw
     27. 6. 2012 – V přirozenou evoluci bez božího zásahu věří pouze 15 procent Američanů – a … Deklarují také, že náš svět byl stvořen před pouhými 10 000 lety a věří, že … kdy přesně Bůh stvořil svět a vesmír a kdy přesně začala potopa světa.
     Píšete:
     „Netusim o cem to mluvite Pardale,nechtel jsem jen rozvadet uplne jine tema pod Vendovym clankem.“
     Že netušíte, to je mi jasné. Když jste začal pod Vendových článkem rozvíjet, že megality v Bolívii jsou 30 000 let staré, tak to bylo OK. Když došly argumenty, tak už to OK není.
     Skvělé, že odmítáte věřit, že Chufuovu pyramidu stavěli za Chufua. Ano věřit/nevěřit důkazy nepotřebuje. A když jste v koncích tak do toho zamotáte Sfingu. Kolem pyramid bylo spoustu prostoru pro zabezpečení stavby, ubytování, další pohřební komory, což nejsou jen vápencové kvádry pyramid. A všechny nálezy obsahující uhlík lze radiokarbonovou metodou datovat s velmi dobrou přesností.

    23. „V přirozenou evoluci bez božího zásahu věří pouze 15 procent “

     No a co jako ? Stejne ale pujdete,a koupite si od tech blaznivych americanu novy iphone.

     Jestli zde v USA veri 10% populace v 10000 stary svet nevim,nepidil jsem se po tom. Ale je to mozne. Nicmene ja se s temi lidmi nestykam,takze me to nijak netrapi. Ani se neobavam,jako Vy,nevim ceho bych se mel obavat.
     Jedine obavy obcas mivam ,abych si stihnul koupit pres tyden treba lahev vina nebo pivo k dobremu nedelnimu obedu,nebot v nedeli byva ve vetsine statu zakaz prodeje alkoholu. Na tom zase ja neshledavam nic blaznivyho.

  2. A jeste jedna vec. Buh nestvoril jen Zemi a zivot na ni,ale cely Vesmir. Predpokladam,ze Zeme neni jedine misto v celem Vesmiru ,kde se nachazi inteligentni zivot,to by bylo dost naivni.
   Dale predpokladam,vzhledem ke stari Vesmiru,ze jinde musi byt jeste inteligentnejsi zivot,protoze Zeme neni tak stara oproti Vesmiru.
   Cili ,paklize jak àčko rikas,ze „pravda“ je jen skrze Jezise,tak to by se musel zit a bude muset zit ,i na jinych planetach.Protoze snad mi nechces namlouvat,ze by Buh dal vyjevit „pravdu“ jen lidem na planete Zemi a to jeste jen jednomu malemu narodu ( pry vyvolenemu). To by pak naznacovalo,ze ten Buh dela rozdily ve svem stvoreni. Ale to by nemohl byt skutecny Buh,protoze ten rozdilu necini. Nebo snad ano ?
   A jestlize Jezis zjevil pravdu i jinde ve Vesmiru ( i kdyz o tom silne pochybuju),maji tam taky instituci na viru s papezema ,biskupama,kardinalama,fararema jako mi pitomci na Zemi ?

   1. Nemám jedinou indicii, že by člověk měl být ještě na jiné planetě, to je jen domněnka vzhledem k zdánlivé rozloze vesmíru (o kterém ale dohromady moc nevíme). Mluvím zde pouze o lidech, protože ty si Bůh vybral jako své nádoby skrze které se chce v rámci stvoření vyjadřovat. Nevím proč, ale už to že se Bůh stal člověkem a nikoliv třeba andělem nám podle NZ andělé „závidí“ a je to pro ně tajemstvím.

    Pokud si četl něco z toho co jsem psal, víš že zde neprezentuji žádné náboženství, natož náboženskou instituci. Vatikán má ke skutečnému Kristu hodně daleko a Bible mluví o náboženských organizacích (včetně Římsko-katolické církve) jako o Babylónu a nevěstce (děvce). Církev živého Boha (což je organismus živých lidí, nikoliv instituce) je naopak označena jako nevěsta Kristova. ŘKC považuji za největší sektu na světě, byť i mezi milióny náboženských věřících (=“papírových“ křesťanů) je mnoho znovuzrozených Božích dětí. Přeji Ti a vyprošuji Ti Boží vedení.

    1. „že se Bůh stal člověkem“
     To je jakoby vědomí člověka jsi narval do mravence. Asi tak.
     „Přeji Ti a vyprošuji Ti Boží vedení.“
     Nápodobně.

    2. Milane, u Boha je všechno možné. Zázrak vedle zázraku, pro mnohé realita. Pro některé totální nesmysl, vždyť to musí být podle lidské logiky, rozumu a (nejlépe východní) filosfie. Abych tady dokončil dílo své potupy dodám, že věřím i v to, že Jonáš byl 3 dny ve velké velrybě a přežil, věřím v potopu i stvoření kreací, nikoliv evolucí. A taky, že i za mě Pán zemřel.

     „Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte, zakořeněni a budováni v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v ní s děkováním. Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii — prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa, a ne podle Krista. Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství.“ (Koloským 2,4-6)

     Tím bych to tady ukončil, už mě musíte mít plné zuby :-)

    3. „Abych tady dokončil dílo své potupy..
     Tím bych to tady ukončil, už mě musíte mít plné zuby :-)“
     Mockrát děkujeme.

    4. Mas to trochu popletene áčko,nikde jsem nepsal o lidech na jinych planetach ,ale o zivotech na jinych planetach. Inteligentni zivot muze mit ruzne podoby,nejen lidskou.A myslet si,ze my lide jsme jedini inteligentni tvorove v celem Vesmiru,a ze Buh si z cele plejady zivota vybral jen lidstvo,je docela obycejna naivita a slepa vira.

     Sam pises,ze zatim dohromady o zivote ve vesmiru nic moc nevime,tak jak si muzes byt tak jist, ze si Buh vybral jen lidstvo pro sve vyjadrovani. To prece nevis.
     Prave v tebou zatracovane Bhagavadgite se pise o milionech zivotnich druhu,zijicich ve Vesmiru na jinych planetach.Cili v gíte se alespon netvari tak sebestredne. Dale se v gite pise,ze tohle bylo predano velmi davno celemu lidstvu,a ne jak v bibli jen vyvolenym,atd..
     Takze zaverem,bible ve me v porovnani s Tao te ting nebo BG vubec nebudi duveru,ba naopak. Ale nezavrhuji,jiste se tam najde spousta mouder.

     Buh se stal clovekem ? Buh muze byt cim chce,Buh je uplne ve vsem,v celem stvoreni.
     „Andele nam zavidi a je pro ne tajemstvi,ze Buh se stal clovekem“ – tak k tomu jen tolik – taky ti preji Bozi vedeni,a brzke probuzeni …

 7. Celá Bible,knihy Starého Zákona i ten Nový,zrovna tak i Korán,BhagavadGíta,nebo
  i Mahábháráta-jsou ALEGORIÍ,resp. alegorickými příběhy.

  Alegorie (řec. ἀλληγορία – „říci jinak“), česky také jinotaj, je text nebo výtvarné dílo, jehož doslovné znění či zjevná podoba má vypovídat o něčem jiném, nezjevném. Je to tudíž dílo, jehož vlastní smysl je nezapovězeným skryt a k porozumění vyžaduje nějaký KLÍČ*. Alegorie se tím podobá symbolu a do jisté míry i podobenství, jenže její vlastní smysl v ní není výslovně vyjádřen.

  Alegorie jako literární stylistický útvar označuje text, jehož doslovný, první význam není podstatný (a nemusí být ani smysluplný), ale který obsahuje význam druhý, hlubší a skrytý. Úkolem alegorie je většinou tento pravý význam skrýt tak, aby jej pochopili jen zasvěcení.

  Alegorie staví na principu dvou souběžných příběhů, textů. Jeden je vyprávěný (fiktivní), druhý je myšlený (reálný). Posluchač slyší fiktivní a jeho úkolem je dobrat se k myšlenému, reálnému smyslu. První přitom odkazuje na druhý v co nejvíce svých prvcích. Optimální čtenář či posluchač, který čte či poslouchá alegorii, od začátku ví, že se jedná o alegorii, a v průběhu textu „překládá“ vyprávěný příběh do skutečného, myšleného příběhu. Činí tak tím, že nalézá odpovídající prvky mezi jednotlivými příběhy, texty. Čím více je těchto styčných bodů, tím dokonalejší alegorii má posluchač před sebou.
  Justicie, alegorie spravedlnosti

  Úkolem „vnějšího“, vyprávěného textu je pouze navést čtenáře na skutečný (zamaskovaný) smysl, nikoli působit jako skutečný, přesvědčivý příběh. Proto alegorie sama o sobě často nedává valný smysl a bývá nereálná.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Alegorie
  —————–
  ad. věřím i v to, že Jonáš byl 3 dny ve velké velrybě a přežil

  Příběh Jonáše je nádherným alegorickým a hlavně výstižným příběhem o cestě
  do vlastního nitra,o konfliktu dvou psýché,o proměně a sjednocení a znovuzrození.
  Ve Starém Zákoně by mohli čerpat především současní psychologové a psychiatři,
  aby mohli zodpovědně lidem pomáhat,nakolik právě v současnosti se množství lidí,
  kteří tímto procesem prochází(ať již vědomě nebo nevědomě)rapídně zvyšuje.
  Nevědomost o tomto zákonitém procesu vyvolává celosvětově pořádný chaos.

  Jak výstižné:

  „9Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. “

  překlad s KLÍČEM:

  Ti,co se mylných představ drží,vzdávají se soucitu(drahokamu,lásky bezpodmínečné)
  Ti,co se mylných představ drží,od Boha se vzdalují.

  1. „Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. “

   Tak to platí 100% pro všechny, kteří Bibli vykládají pouze / převážně symbolicky a alegoricky. Jonáš ve velrybě byl předobraz Ježíšovi smrti a vzkříšení (a sám Ježíš o něm mluvil jako že se vše událo, viz: Mt 12,40-41 a Lk 11,30-32). Předpokládám, že podle vašeho výkladu Písma ani žádný Ježíš ve skutečnosti nebyl, že to je všechno alegorie gnostiků a okultistů. Asi jako Tomášovo evangelium, kde jde o to, aby v sobě člověk objevil Boha. Kdyby to tak bylo, pak by Písmo bylo pouze pro několik málo vyvolených duší, ale je to přesně naopak, Bůh nikomu nestraní a celá věc je jednoduší než se zdá – spása je připravena i pro intelektuálně zcela neobdařené lidi. Věřit je totiž vlastnost společná všem lidem.

   Svého času jsem se také zabýval těmito výklady, do doby než jsem z milosti Boží poznal živého Krista. Přál bych Vám setkat se s živým Ježíšem (a to skutečně neznamená poznat sám sebe v pravdě jak bych se dočetl u gnostiků).

 8. ad.Tak to platí 100% pro všechny, kteří Bibli vykládají pouze / převážně symbolicky a alegoricky.

  Ještě jednou:Celá Bible,knihy Starého Zákona i ten Nový,zrovna tak i Korán,BhagavadGíta,nebo i Mahábháráta-jsou ALEGORIÍ,resp. alegorickými příběhy.
  Alegorie je dílo, jehož vlastní smysl je nezapovězeným skryt a k porozumění vyžaduje nějaký KLÍČ*

  ad.Předpokládám, že podle vašeho výkladu Písma ani žádný Ježíš ve skutečnosti nebyl, že to je všechno alegorie gnostiků a okultistů.

  To je Tvoje mylná,bludná představa(šalebný přelud),jež tě odvádí od Boha,nakolik z tebe leze jen nevědomost,nenávist a arogance.

  ad. Asi jako Tomášovo evangelium, kde jde o to, aby v sobě člověk objevil Boha.

  Tzv.Tomášovo evangelium,znamení,bylo a je předlohou ostatních.

  ad.Kdyby to tak bylo, pak by Písmo bylo pouze pro několik málo vyvolených duší.

  Písma jsou pomůckou pro všechny lidi.Boží Slovo je však Živé a mimo Boha
  ze sebe nikdo nedostane ani hlásku.Bůh je Láska.A Láska má mnoho podob.

  ad. Bůh nikomu nestraní

  Ano.

  ad.spása je připravena i pro intelektuálně zcela neobdařené lidi.

  Ještě nevíš,že Bůh je vším a všemi?

  ad.Svého času jsem se také zabýval těmito výklady..

  Je velký rozdíl mezi výkladem a překladem.Ověřil sis alespoň jednou jedinkrát,
  jestli výklady v češtině jsou v souladu s originálem?A kde jsou originál texty
  Nového Zákona?Otec mne tvrdě naučil poznatku:Důvěřuj,ale prověřuj.
  Takže s tvou teorií:ad.Věřit je totiž vlastnost společná všem lidem.,nesouhlasím.
  Je jen jediná víra,jediné dogma,které platí navěky:Tam kde je Matka,Láska bezpodmínečná,tam je domov.

  ad.do doby než jsem z milosti Boží poznal živého Krista.

  Povyprávěj svůj příběh.

  ad. Přál bych Vám setkat se s živým Ježíšem

  A od koho si myslíš,že mám všechny ty klíče od Domova?Sedm klíčů,každý rok
  jedním rokem za tvrdé zkoušky.Dřevorubač(Esus) sekal a sekal,abych v sobě samé
  našla ten univerzální a poznala se vpravdě.Je to hodně,hodně bolestivý proces bez slitování.Zcela vědomě jsem s Ním skoro již děvět let,24 hodin denně.Jsem
  v Něm a On je ve mně.A tak je to úplně s každým,jinak to ani nelze.Záleží jen na tom,jak daleko se každý ve své mysli vzdálil od Domova,tedy Lásky bezpodmínečné.

  „Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou*.“

  *Bída=Chudoba srdce=chudba mysli=chudoba vědomí

  Otcova slova,Slovo Živé,se kterým se zde seznamují úplně všichni,díky Jeho obětování pro naše Poznání:

  Chudoba srdce je zlo,
  zlo dělá zlo,
  zlo umí ublížit,
  no skutečně umí ublížit srdce,sebelítost je největší zlo.
  To Já mám na všechny a na všechno vliv,
  to Já mám největší erekci a orgasmus .

  Jenže to zde probíhá od počátku.Člověk vnímá čas jako sled po sobě jdoucích událostí,jenže právě nyní probíhá jak minulost,tak i budoucnost.A svým současným životem ovlivňujeme i minulost.Vše je propojené.

  ————–
  Izajáš 44:24
  Toto praví JHVH,s kterým zvládneš pozitivně naladit svou mysl,zažiješ mnoho nepoznaných a nových věcí v bludišti pro sebe samého(poznání v labyrintu),budeš spokojený,když budeš milovat(budeš milován),protože největší hrůzou lidstva není bída, ale zaslepenost:
  „Já jsem JHVH,Já mám na všechno a na všechny vliv:otevírám duchovní život,abych našel někoho,kdo mě bude chápat a brát takového jaký jsem,protože jsem překonal překážky z minulosti.Kdo je se Mnou?“

  Izajáš 45:2 „Já“ rozhodnu(rozhoduji) o tvých určitých životních situacích,vnesu do tvého života řád a pořádek rovnováhou mezi vzájemně protichůdnými silami,mezi ženským a mužským aspektem,vyčistím falešnou mysl ega nenadálou návštěvou intuice,smažu hranice(předěl),který zavřel čistou mysl srdce do falešné mysli nepravého „jáství“.

  Izajáš 45:7 „Já“ pracuji na sebezdokonalení v dualitě vědomí a nevědomí,
  způsobuji proměnu novým poznáním a tvořím chudobu srdcí,“Já“ jsem JHVH a vůlí ovlivňuji všechny myšlenky,pocity a stavy mysli.

  Ezechiel 28:22 Řekni:Toto praví Panovník JHVH:Jsem s tebou,pracuj,ať vynikneš zásluhou vlastní tvrdé práce,neboť nezná dobro ten,kdo nezakusil chudobu srdce(=zlo).
  Nepohoršuj se nad chováním jiných,věz,že Já jsem JHVH,vynikající „herec“,takže si nehrej na to,kým nejsi.Budeš potřebovat Lásku k pochopení určité věci,a zlé se v Dobré obrátí.

  94.Kdo se nebojí překážek,jež nejsou „zadarmo“,najde řešení.
  Kdo našel řešení(Lásku bezpodmínečnou ve svém srdci),tomu bude otevřeno „okno“ do srdce.(TE)
  ——————————————
  Jehova je Duch a lidé ho nemohou vidět. Bůh je Duch a ti kdo ho
  uctívají, musí uctívat duchem a Pravdou.(Jan 4:24)

  PS:Arogance,přetvářka a nenávist nejsou Láskou bezpodmínečnou,Cestou a Životem,
  mají ti jen posloužit jako mantinely k nasměrování:že takto ne.Ale slouží ti
  i k poznání samého sebe vpravdě.

 9. Tak po téměř 14ti dnech jsem opět u Vendy. Čekáme na fotbal v TV. Venku zuří léto a já jsem chvíli surfoval, jak dnes říkají lidé tomu, když se prohrabávají v nabídce informací na internetu.

  Ve Vendově článku je tato tázací věta : “ A co by mělo způsobit příchod takového procesu, který současný zmatek, panující v morálce a hodnotách dnes, změní tak zásadním způsobem, že nenásilně přivede svět lidí ke kýženému cíli, kdy se lidstvo jako celek přiblíží k nové kvalitě civilizace? “ Tedy zjednodušeně – KVALITA civilizace. Někdo ji tu řeší ctěním rodičů či užíváním si sedmého dne k odpočinku. I to je dobré, že ano?

  A já jsem si přečetl jeden dnešní článek, z něhož tu dávám malou část :
  „Docent Pascal Gagneux z University of California v San Diegu se děsí důsledků umělého oplození. Uznávaný molekulární biolog a genetik tvrdí, že člověk obchází přirozenou soutěž spermií o vajíčko, v níž vítězí ty nejsilnější pohlavní buňky. Člověk tedy rozhoduje, která spermie bude použita k oplození, a může vybrat spermii s vadnými geny. Vzniklé embryo je navíc před usazením do dělohy máčeno v chemickém roztoku. Podle něj to bude mít negativní vliv na délku života i zdraví takto počatých jedinců.“

  Celý článek se nazývá „Děti z umělého početí jsou časovaná bomba, varuje vědec!“

  A tady je odkaz na celý : http://www.bety.cz/deti-a-rodina/clanky/18800/Deti-z-umeleho-poceti-jsou-casovana-bomba-varuje-vedec

  Píše se tam, že nejstarší dítě má dnes 37 let a nelze zatím nic seriózně předpovídat. V kontextu Vendových otázek se však nabízí – spěje i díky té fantastické vědě umělého oplodňování budoucí civilizace k lepšímu zdraví – fyzickému i duševnímu?

  Mimochodem, mám pocit /někdy /, že zde, na gnosis je vytvořen jeden diskutující z umělého oplodnění a spermie, která vyhrála boj o oplodnění vajíčka byla velmi, velmi nekvalitní.

  Pěkně prožitý večer všem – Petru Čechovi v brance Arsenalu Londýn dobrou formou a ženám, které to nezajímá přeju sladkou dobrou noc.

 10. Ahoj. „A uz vubec ne,ze dosahnes spaseni dle svych skutku,protoze to ani v tomto zivote nejde.To se podari mozna jednomu z milionu,tak jak se pise v BG,je potreba vicero zivotu. To jen cirkev dava lidem falesnou nadeji,ze se sice narodili hrisni,ale kdyz budou verit v Jezise,ze budou spaseni.“

  No dobře, tak se jim to má podařit skrze mnoho dalších životů – ale čím? Skrze vlastní spravedlnost – uvědomění, poznání, meditace, apod. Bible říká něco ale zcela jiného. Že to takto není možné (ona nenabízí jinou alternativu, ona na mnoha místech tyto skutky vlastni spravedlnosti přímo jako cestu k Bohu popírá!). Např. „Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘.“(Ř 3,20) a „Všichni jsme jako nečistý a všechny naše spravedlnosti jsou jako poskvrněné roucho. Všichni jsme zvadli jako listí a naše viny nás odnášejí jako vítr.“ (Iz 64,5) Místo toho Bible lidem oznamuje co Bůh pro člověka v Kristu udělal, na člověku je to buď s pokorou přijmout a uvěřit tomu nebo ne a tím to odmítnout. Naše tělesnost je zvyklá si stále něco zasloužit (už odmalička), tak chápu tvůj odmítavý postoj k oběti Krista. Ale tím ti nijak nepomohu.

  Samozřejmě, ať si každý věří, čemu chce on. Jen nesouhlasím s tím, že Bible a Bhagavadgíta (ale i Korán) jsou ze stejného zdroje a popisují toho stejného Boha. Mimochodem, nevím co tvrdí církev (a kterou máš na mysli), mě zajímá co tvrdí Písmo. K žádné organizované církvi se nehlásím a ani zde žádnou organizaci nehlásám.

  Ptáš-li se mě na ty reliéfy a malůvky co by měli dokazovat existenci UFO tak k tomu jen řeknu, že lidská představivost a klamy toho zlého a mnohých duchovních bytostí (ač v satana jako ďábla zde asi moc lidí nevěří) ať ve snech nebo v různých stavech vědomí mi jako důkaz „mimozemských bohů“ nepřijde. Ale Duch Boží, který dosvědčuje věřícímu člověku, že je Bible pravdivá, tomu zase věřím já. Chápu, že tě to nepřesvědčí. Tím ti i odpovídám na otázku mimozemšťanů. V Bibli nic o UFO není (resp.nenašel jsem nic takového) a já věřím jí, takže pak nemá cenu montovat mimozemšťany a Ježíše (mnozí new age také věří, že Ježíš byl ufon a vysvěplá mimozemská entita). Já věřím Bibli, že On je Boží Syn a není jiného jména zjeveného lidem skrze kterého by mohli být lidé spaseni. Na rozdíl od UFA se mě Bůh v Ježíši tak dotkl (a často dotýká), že o Jeho živosti a opravdovosti nemohu pochybovat.

  Víš Martˇasi, já nevěřím v to co hinduisté, že Bůh je všechno ve všem. Věřím, že Bůh je zcela svatý, oddělený od stvoření. A člověk s Ním ztratil vztah, je od Boha oddělen. Každý z nás. A teď tu propast toho oddělení člověk prostě sám od sebe ze svých sil nepřekročí. A Bůh to ví, proto poslal Syna, aby tuto propast smazal. On to dílo dokončil. Ježíšovo dílo je věčné, mimo čas a je to čistě duchovní záležitost. A duch je spojen s vírou (ale pozor není to víra jen v rámci rozumu, je to víra srdce, která souvisí s důvěrou a přijetím). Kdo v této víře přijme Krista jako Božího Syna a osobního Spasitele a dá mu svůj život, pozná velmi brzy komu uvěřil a uvidí tu změnu – hlavně v tom, že vzdálený a nepojmenovaný Bůh je nyní již s ním, u něj, dokonce v něm, v jeho srdci. Z člověka odděleného od Boha se stal boží syn/dcera- maličké dítě, ale takový člověk se narodil z Boha. A nevedl k tomu žádný skutek vlastní spravedlnosti, ale pouze pokora a přijetí Krista.

  1. „No dobře, tak se jim to má podařit skrze mnoho dalších životů – ale čím? Skrze vlastní spravedlnost – uvědomění, poznání, meditace, apod. Bible říká něco ale zcela jiného. Že to takto není možné ..“

   Takze jen nadherne dokazujes,ze si BG vubec necetl,nebo jen si necetl pozorne. Nikde se v ni nedoctes o vlastni spravedlnosti,protoze karma priteli,je universalni rad ,dle BG platny pro cely vesmir. A dle BG je karma jen jednim z projevu Boha. Ale o tom zde jiz Venda napsal kilometry clanku,takze se nebudu opakovat.

   Docela mi pripominas dogmatickeho ucence,ktery si neco nastuduje,a co nezapada do jeho nastudovaneho materialu,to neexistuje. Ja se nebavil o sedivych mimozemstanech v letajicich talirich alá scifi filmy,ale o podobnych mytech po cele planete popisujich bytosti z hvezd,kter prisli na Zem po nicive katastrofe ,aby pomohli lidem. A to na kazdem kontitente. Samozrejme se nemusi hned jednat o bytosti odnekud z vesmiru,ale o zbytky pokrocilejsi lidske civilizace,po ktere nam diky svetove katastrofe nemuselo zustat krom mytu a legend zadne stopy. Takze promin,ze jsem od prirody ci od Boha zvidavy,ale nejsem ten typ co se spokoji s jednim skolskym nebo cirkevnim dogmatem.
   Proto jsem se te i ptal,co vsichni ti lide,kteri postavili vsechny uzasne stavby po celem svete zalozili civilizace a mesta,vsichni ti co zili tisice let pred Jezisem,dosahli i oni nejakeho spaseni,nebo spaseni skrze Jezise je mozne teprve poslednich 2000 let ???

   Ja ti taky reknu v co verim,verim ze v kazde svate knize ci pismu najdes ty spravne duchovni rady. V co neverim na 1000% ,je ze jedna jedina kniha ci jedno jedine pismo,jednoho jedineho naroda je to jedine prave od Boha. Dokazes to pochopit ? Jako ze Buh uplne ignoroval jine narody a civilizace ,ale zidé se Jemu nejak libili,tak jim seslal sveho syna jo ? To by pak nebyl skutecny Buh,protoze skutecny Buh rozdilu nedela.

   1. Marťasi, omlouvám se pokud tě mé názory pobuřují. Odpovídal jsem ti poctivě na mnohé, ale momentálně by ani další odpovědi užitek nepřinesly, stejně jako jej nepřinesly odpovědi minulé. Necháme toho, neshodneme se. Nerad bych, aby ses kvůli mým nekompromisním výrokům vzdálil od biblického Krista, či Jej dokonce kvůli nim zavrhl a vylil tak vaničku i s dítětem, jak se říká. Píšeš, že hledáš a já věřím, že poctivě, tak budu doufat, že najdeš Pravdu a zažiješ jistotu spasení – již teď v tomto životě v tomto fyzickém těle.

    1. Elegantne ses vyhnul me otazce,jestli mohli dojit spaseni lide pred Kristem,pocitam ze nemas argument . V poradku,nevadi. Preji ti hodne stesti

    2. OK, ptáš-li se se zájmem, rád odpovím. Já už to tady vysvětloval Pardalovi. Kristova oběť na kříži je věčná, mimo čas, platí pro všechny doby. Ještě před tím zkus prosím alespoň předpokládat, že lidstvo začíná Adamem cca před 6000 lety /tedy podle Bible člověk není stvořen ani desítky tisíc (natož milióny) let a člověk také není ani nikde jinde než na této Zemi v této slun.soustavě/. Po 4000 letech od Adama umírá Ježíš na kříži, dalších 2000 let to je do naší doby.

     Jedná-li se tedy o spásu lidí před smrtí Krista, pak tito lidé jsou ospravedlněni a spaseni právě přes tento stejný Kristův kříž. V Bibli se dočteš, že toto dílo spásy předurčil Bůh již před svořením světa…chápu, že z lidského pohledu v časové ose se to zdá stěží představitelné, ale Bůh nemůže být závislý na čase, když jej stvořil.

     To znamená, že lidé žijící v období před Kristem (období Starého zákona) byli spaseni tím, že (u)věřili Bohu a Jeho zaslíbením (z nichž bylo mnoho o Mesiáši, který má přijít) – viz: „Uvěřil Abrahám Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost“ – zkrátka plně věřili Bohu, že TO zařídí (tedy nikoliv sobě a svým schopnostem). Stejně jako dnešní věřící věří tomu stejnému Bohu, že TO taky zařídí (jen dnes už díky Bibli víme jak a od doby Nové smlouvy znamená uvěřit Bohu = uvěřit i v toho koho Bůh poslal, tedy v Ježíše Krista).

     Jen podotknu, že spása zde znamená přemostění duchovního oddělení člověka od Boha, ve kterém se rodí po pádu prvních lidí každý z nás. Spása je doslova o usmíření hříšného člověka se svatým Bohem. Díky tomuto oddělení člověk nemůže přejít do posmrtné reality k Bohu, který je věčným životem – a tak nespasený člověk zůstává oddělený od Boha a jeho hříchy (které spáchal každý z lidí) jsou stále, i po smrti fyz.těla, na něm. Toto vše bude soudit Bůh, já zde nikoho do věčného zatracení neposílám – pouze sděluji jak rozumím Písmu.

     Zatímco v období před Kristem byli spaseni lidé skrze víru v Boha (JHVH) a Duch svatý byl „na nich“, v dnešní pokristovské době jsou lidé spaseni skrze víru v Ježíše (jako Syna Božího, který přišel vyhledat a zachránit to, co je ztraceno), přičemž Duch svatý je nyní uvnitř spaseného člověka, s čímž se pojí další věci, které jsou nad rámcem tvé otázky.

     V minulosti lidé jakoby vzhlíželi ke Kristově kříži, v dnešní době lidé patří na Kristův kříž, na který vojáci přibili beránka Božího před 2000 lety. „Dokonáno jest“ – Kdo může, tak pochop.

    3. Dekuju za odpoved Áčko,to mi staci. Skutecne jsem netusil,jak pise Jaromir,ze u nas v CR nekdo veri,ze lidstvo je stare 6000 let ..
     Takze se mej a timto diskuzi s tebou koncim,radeji zustanu dal hledajicim nez presvedcenym dogmatikem.

     Hezky den

 11. „lidstvo začíná Adamem cca před 6000 lety“
  Netušil jsem, že tomuhle ještě dnes někdo věří. To máte toho svého boha hodně „omezeného“, když stvoří tak obrovský vesmír jen proto, aby na nepatrnou Zemi umístil člověka.

 12. „Marťasi, já nikde netvrdil, že svět je 6000 let starý. Pouze člověk. “

  Áčko,nezlob se,ale nemam nejmensi chut s tebou dele resit nesmysly typu „lidstvo stare 6000 let“ ,protoze tohle je ciste sektarsky nazor nekolika tisic jedincu ze 7 miliard lidi. Neberu ti to,ver si cemu chces. Ale na rovinu ti rikam,neni rozdilu mezi tebou a fanaticky vericim ortodoxnim zidem mlaticim hlavou do zdi narku. Smutne pak u takovych jedincu je,ze to nevidite.
  Nechapu taky,proc vubec travis svuj cas zde na gnosis,stranky hledani,kdyz pro tebe je jiz vse jasne ,mas to v pismu. Jestli hledas nejake nove ovecky do vasi sekty (ala 6000 let stare lidstvo),tak si na spatne adrese.Fanatici jsou hned na vedlejsim servru :-).

  Takze nezlob se,ale tva vira me nijak neoslovila.Mam rad zivot a jeho ruznorodost . Ve tve vire vsak neni zadna ruznorodost,jen velmi fanaticky pohled,jez ti totalne zaslepil rozum,ktery ti Buh v tvem pripade nadelil zbytecne,souzeno dle toho co zde pises.

  Tak hezkej den
  Mart’as

  1. Beru, jen poslední reakce : „Mam rad zivot a jeho ruznorodost . Ve tve vire vsak neni zadna ruznorodost,jen velmi fanaticky pohled,jez ti totalne zaslepil rozum,ktery ti Buh v tvem pripade nadelil zbytecne,souzeno dle toho co zde pises.“

   Až si zamiluješ pravdu, místo života a různorodosti, tak ji třeba i poznáš :)

 13. ad – nebot v nedeli byva ve vetsine statu zakaz prodeje alkoholu.

  Proč?

 14. ad – To nevim,ale uz jsem si zvykl :-))
  __________________________________

  Hezká odpověď. Člověk si zvykne na ledacos a bláznivé mu to pak už ani nepřipadá.
  Píšete:
  „Na tom zase ja neshledavam nic blaznivyho“
  Nu, takže je třeba – jak sám píšete – se včas předzásobit. Věru – bláznivé….:-))

  1. Pani Vero,myslel jsem tim ze jsem si zvykl,ze me nevadi kdyz jeden den v tydnu nejde koupit alkogol. Nepovazuju to za nejakou tragedii. Ja myslim,ze je to naopak prinosne pro spolecnost. Zrovna tak jsou tady zakazany herny a hazard vubec,pouze kasina a to jen v urcitych statech. Rovnez tohle povazuju za prinosne pro spolecnost. Pravda,maji zase jine veci,ktere nam mohou pripadat blaznive,ale u tech vyse dvou zminenych mam dojem,ze by to v CR potrebovali jako sul.
   https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=415241&sznu=0c2O3OqKFBfthlsJ

   Prave me docezli pratele z CR 2l slivovice,tak mohu rici ze jsem na „zimu“ zasobenej :-))

   1. ad – ze me nevadi kdyz jeden den v tydnu nejde koupit alkogol. Nepovazuju to za nejakou tragedii.

    Nedává to žádný smysl a rozhodně to nijak nepřispívá k hodnotnějšímu morálnímu kodexu a už vůbec to není „přínosné pro společnost“, „společnost“ tím omezuje člověka. Co je „společnosti“ do toho, když si chci v neděli zajít na skleničku?

    1. Psal jsem ,ze v nekterych statech. Takze treba tady na Floride ten zakaz plati v nedeli do 12 hodin v poledne. Asi by to rusilo lidi chodici do kostelu,nevim :-). Psal jsem to svym zpusobem jako takovou zajimavost. Sousedni Geogie ma ale celou nedeli a Jizni Karolina myslim take. Zil jsem v Pansylvanii a tam to bylo to same. Nevim jak bary nebo restaurace,ale v kramech to neslo. Florida je jeste v pohode (zrejme kvuli turismu) ,ale treba v te Pansylvanii se prodava alkohol jen v obchodech pro alkohol a cigarety,nekoupite to v zadnem supermarketu na potraviny. Jeste vetsi perlicka tam byla ta,ze 500 metru v okruhu jakehokoli kostela se nesmel prodavat alkohol. A ted pozor – mohl se ale podavat. To Vam to je takova legrace,kdyz vidite napr. restauraci 300m od kostela a nesmeji prodavat alkohol,ale lidi si mohou prinest svou lahev a k jidlu co si tam daji si vypiji to sve vinko. Takze kazdy vecer jsem videl lidi jdouci na veceri a nesli si vinko :-))). Tady bych s Vami souhlasil,ze to bylo totalne blaznive. Hrozne konzervativni i myslenim.A protoze se to toci vse okolo kostelu,tak si asi domyslite,kdo o tom asi tak rozhoduje. Proto je mnoho restauraci tam na okrajich mest,kde nejsou zadne kostely.

     Nicmene stojim si zatim,ze rozhodne je lepsi spolecnost s omezenou dobou pro prodej alkoholu,nez 24 hodinova moznost si koupit flasku a nahazet vyplatu do automatu. Mozna si tady uvedomujou,ze mnoho lidi je od prirody „slabsi povahy“ ,a nedokazali by nastraham hazardu a alkoholu odolat.
     Jak rikam,me nevadi byt den bez alkoholu. Par lahvi vina mam doma porad,i pro pripad ze bych mel chut v nedeli dopoledne :-))).

     Jedno maji vsak totalne na hlavu. Zakaz prodeje alkoholu osobam mladsich 21 let,vsude . Nicmene,do armady muzete vstoupit v 18 a po nekolika mesicnim vycviku muzete odjet do akce vesele zabijet pasačky koz kdesi v Afghanistanu.

     No jo,vsude maj neco ..

     Hezky den pani Vero

    2. Martasi, nevím jestli má nějaký dopad omezení časové a místní prodeje alkoholu, ale statistika zemí, kde přijede turistů za rok alespoň jako je obyvatel vypadá, že se v  Česku pije dost a jezdí se sem chlastat.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_spot%C5%99eby_alkoholu
     ČR 2011 – přepočteno na věk 15+ , vychází celkem 16,45 litrů čistého ethanolu ( psáno je alkoholu)/os/rok.
     USA 2011 ……………………………celkem 9,44 litrů/osobu/rok.
     Já osobně bych to přičítal velkému množství lidí v USA, kteří jezdí autem denně do práce a kamkoliv, člověk v USA bez řidičáku je vyřízený let, takže si dávají víc pozor i na zbytkový alkohol. Také zákaz alkoholu do 21 let a snad i většinové jeho dodržování v USA může mít podstatný vliv. U nás je papírově zákaz prodeje alkoholu do 18 let. Nebezpečí, že opilého puberťáka policie zavře do vazby na jeden den je mizivé. Mladí Dánové se do Prahy jezdí ožrat.

    3. ad – A protoze se to toci vse okolo kostelu,tak si asi domyslite,kdo o tom asi tak rozhoduje

     Nemáte to tam jednoduché, když se u vás vše točí okolo kostelů. A jsme u toho zas – zlaté Česko…:-))

    4. upřesnění:

     Nemáte to tam jednoduché, když se TO VŠE u vás točí okolo kostelů. A jsme u toho zas – zlaté Česko…:-))

    5. Je zrovna doba burčáků, pálení ovocných destilátů. Pálenice „jenou“ naplno.
     Snad zbude i něco pálenky na potírání chorých kolen.

    6. Bylo velmi, velmi zajímavé sledovat tváře, když jsem známým vykládal, jak jsem slivovicí umíval olejové skvrny pod soustruhem, nebo jak krásně jsem s ní vyčistil auto :)))))))))))))))))
     Ale většinou ji používám na propolisovou tinkturu. :)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference