mapa stránek || vyhledávání

Meditace (3. část) – Meditace je jen nástroj

aneb důkazy každý získá sám!

svata-knihaKdybych prostudoval všechna minulá i současná náboženství a filosofie světa, mohl bych zjistit, že se v nich nejvíce mluví a píše o poznání Boha a o spáse. Mohl bych dále i podrobně zjišťovat, jak se k těmto dvěma velkým cílům dostat. Častá odpověď by se ve většině případů našla v doporučení: „Věř Knize (a že jich je?), popř. věř svému knězi.“ Při ještě podrobnějším zkoumání se objeví tři nezbytné činnosti, které jsou již člověku v dnešní době pochopitelnější:

 1. Nutnost sebe-realizace či sebe-poznání.
 2. Poznání Boha či nabytí nějakého vědění o Bohu.
 3. Vstup do nebeského království nejlépe ještě v tomto anebo v příštím životě.

Vrátím se několik roků zpět, kdy jsem měl sám ještě pochopitelně značně omezený pohled. Tehdy jsem u mnoha i velkých náboženství zjistil, že jejich svaté knihy či jejich představitelé chlácholí své vyznavače s nejasným příslibem, že k naplnění cíle dojde poslušný věřící až po smrti. Věřte, konejte tak a tak a odměna vás čeká na věčnosti. A vyvstala mi vždy otázka: dává snad kněz či kniha nějakou pevnou záruku pro splnění tohoto příslibu? Takto jsem se ptal často. Tento kněz, který si nechá líbat ruku, s pokorou příjme od svých oveček výslužku ze zabíjačky či láhev domácí slivovice a nechá se od farníků oslovovat „otče“? Prožil snad již svoji vlastní zkušenost se splněním tohoto příslibu? A tak se zcela automaticky nabídla otázka, zda by nebylo mnohem lepší, kdyby existoval někdo, kdo nabídne a poté i splní, že tyto tři body lze uskutečnit TADY a TEĎ, než dávat nejasný příslib naplnění až po smrti? Uvážit a vyhodnotit si tuto myšlenku může každý sám.

Před několika lety mne osud spojil s poznáním Učitele, Mistra, s člověkem, který je spojen s Duchem svatým a který přišel z Vůle Otce pro označené duše. Každý pravý Mistr naučí své žáky krokům, které je vedou spolehlivě do jejich nitra. Bylo tak tomu v minulosti a je tomu tak i dnes. Mistrova tělesná schránka, jako u všech Synů, vtěleného Slova, je pomíjivá, ale jemu je dáno znát Pravdu Ducha svatého. Je tím, kdo na usilující žáky pak čeká uvnitř, a to je rozhodující, že je naučí vstoupit do jejich vlastního nitra a v tomto procesu je přímo sám vede. I Ježíš se nechal poznat svým učedníkům ve své vznešené kráse a dokonalosti. Dokonalý Mistr zcela zdarma nabízí duchovní vědu, kterou učí jak se dostat přes vlastní nitro na pravou Cestu.

Každý, i ten, kdo se ještě novým křtem či zasvěcením nezrodil, si může učinit pokus i sám, a to přímo, má-li někdo to označení rád, vědeckou metodou. Žijící Mistr svému žáku předá vysvětlení, jako již součást učení v tom, proč přijmout „nějakou“ počáteční pracovní hypotézu pro toto vnitřní studium a až poté i jak začít přímý praktický výzkum duchovní činnosti. Cílem je poznání sebe sama a osvobození, což je ten hlavní úkol, proč se tu duše rodí, v nejvyšším aspektu zrození se ve Stvoření, do těla jediné bytosti, člověka, která může tuto Cestu návratu absolvovat. Není to však vůbec jednoduché. Může někdo se stoprocentní jistotou říci, že lze získat duchovní svobodu či sílu poznání a štěstí jinak a dokázat to? Nabídne někdo, že to jde díky logice, apriornímu usuzování, metafyzice, čtením knih nebo nasloucháním přednášek? Pár úvodních slov ukončím opakujícím se sdělením – duchovní člověk na své Cestě praxe potřebuje přímé vědomé zkušenosti a pro jejich získání tu je meditace.

Drobná vsuvka z dávné historie jako předznamenání pro další informace. Jde o záznam popisu duchovního cvičení jistého mnicha, žijícího v 11. století v klášteře na hoře Athos:

„Zavři se sám ve své cele, zavři okno i dveře, posaď se do ticha místnosti; pozvedni svou mysl od věcí pomíjivých a marných; opři bradu o prsa, obrať zrak i mysl ke středu břicha do oblasti pupku a hledej místo srdce – sídlo duše. Zpočátku bude vše temné a nepohodlné, když však vydržíš sedět noc a den, pocítíš nevyjádřitelnou radost. Duše objeví místo srdce, které obklopuje mystické éterické světlo.“

Na meditaci je nutné se náležitě připravit. Použiji jedno jednoduché přirovnání. Chceme-li navštívit například cizí zemi, budeme potřebovat možná vízum, sdělit v žádosti účel cesty a dále hledat nejen dopravní spojení, ubytování, měnit si peníze, ale i naplánovat podrobně trasu, mít slovník pro základní domluvu či nejlépe, mít průvodce znalého této země, který zná zákony a zvyky v této zemi.

meditaceMeditace přivádí zájemce do zcela odlišné existence v neznámých úrovních a tak je i dalším důležitým krokem správné rozlišení. Jinak řečeno, adept tohoto duchovního cvičení přijme svým intelektem význam a smysl celého záměru pro realizaci této praxe. Především tedy náš intelekt a mysl musí být přesvědčena o správnosti zvolené cesty. Ego musí být obětováno. Když tomu tak není, nikdy nezačneme. To vše je totiž pro začátek rozhodující; nikdo by si neměl lhát do vlastní kapsy, že to chce, že je připraven, ale pak při prvním námaze a nepohodlí v pokusu zklidnit mysl pozná, že to vlastně nechtěl a že je to nad síly již jen jeho vlastní vůle?! Výmluv je pak mnoho. Neméně důležitým krokem je i ovládnutý proces myšlení, kdy je nezbytně nutné se odpoutat od světa, od toho, co svět každou chvíli přes naši „pozemskou myslí“ nabízí a čemu většina lidí i ráda podléhá.

V Novém zákoně říká apoštol Pavel v 1. Listu Korintským – kapitola 16 – 13; a myslím si, že to plně vystihuje předchozí popis:

„Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.“

Pro úplnost je dobré stručně vysvětlit smysl a význam slova mystika. Mezi meditaci jako nástrojem a jejím výsledkem na jedné straně a mystikou, jako je mystický transport na druhé straně, lze dát rovnítko. V tom či onom není třeba hledat žádný vzájemný rozpor. Pří meditaci dochází adept této cesty k nadsmyslové zkušenosti. Přesně tou je i mystické poznání dosažené v subtilních podmínkách duchovního transportu a extáze, v její až čiré záři éterického stavu duše. Je to soustředění lidského vědomí v centru absolutní pravdy, zaostření lidského ducha do zdroje Božské inspirace. Je to pravá náboženská praxe, při níž se adept odpoutává od poznání fyzického těla a světla smysly; tyto musí být pro nitro zcela z činnosti vyřazeny jako nepotřebné. Při meditaci, při realizaci transcendentního transportu se používají jiné smysly, které náležejí duši – vyššímu vědomí v nás. Ty až v nitru teprve čekají na otevření.

A na závěr několik praktických postřehů i z vlastní praxe:

 1. Kdy meditovat? – nejlépe v pravidelném čase, tzn. zvážit své časové možnosti a brát ohled na své denní povinnosti. Učinit ze zvyku pravidlo a dění, na které se těším. Nejlepší čas jsou brzké ranní hodiny, kdy nechodí návštěvy a nezvoní telefony. Brzké stávání znamená však také vyloučení předchozího ponocování. Meditaci lze rozdělit i na více časových úseků. Pokud to okolnosti vyžadují, musí okolí (členové rodiny) být poučeni, že meditace nesmí být rušena, tj. jako když otec, dědeček či máma si jde zdřímnout a poprosí rodinu pro tento čas o vnější klid.
 2. Délka trvání meditace? – kladu si tuto otázku i v souvislosti s jiným známým přikázáním – tzv. „desátkem“. Chci věnovat Bohu desetinu svého času, ne desetinu za svého výdělku, to by bylo příliš jednoduché. Je to mnoho a kde ho vzít? Lze zkrátit spánek z osmi na sedm hodin? Lze vynechat sledování zpráv v TV mezi 19. a 20. hodinou? A to je další ušetřená hodina. Co zbytečných činností často člověk vykonává během dne. Desetina času pro Boha činí pouhých 144 minut za den. Svůj primární cíl mám stále před sebou. A bez snahy, trpělivosti a lásky spojené s důvěrou se k tomuto času nedostanu. Učiňme si z tohoto času prioritu pro každý den.
 3. Prostředí pro meditaci? – klidné, bez rušivých zvuků, tma je mnohem lepší než světlo. Pocit pohody umocňuje správná teplota v pokoji; každý může mít tento nárok v různém rozmezí. Příliš teplo, potíme se. Chladno, ruší nás zima. I v přírodě lze meditovat. Vybrat si tam místo, kde na nás nebude vidět a prohlédnout si ho kvůli možnému rušení meditace hmyzem, například bezpečná vzdálenost od mraveniště. (Drobná perlička – v lese si sedám na místo, kde je pouze jehličí; pozdravím stromy kolem sebe a poděkuji jim za jejich bytí – v létě jsem takto meditoval, když tu najednou jsem měl neodolatelné nutkání otevřít oči. K mému úžasu, asi tři metry přede mnou stála srnka; prohlížela si mne a pak tiše, jak přišla, tak i odešla.)
 4. Je něco, co si pro meditaci uvědomit? – nic! To je nejlepší. Mám-li jasno v prvních třech bodech, nechám mysl zklidnit, nechám starosti všedního dne za sebou, nechám někde před sebou starosti pro zítřek, protože nemedituji, abych řešil například zítřejší návštěvy, nákupy či jiné světské věci. Smysly při meditaci nepotřebujeme a vědomí má být z mimotělního prostoru, ze světa kolem nás nejprve zkoncentrováno, tzn. staženo a potom vyzdviženo. Ano, jde zpočátku o KONCENTRACI.
 5. Další podmínky pro úspěšnou koncentraci v meditaci? – jsou! Je lepší meditovat na lačný žaludek. Přecpaný žaludek není dobrý ani pro sportovce, ani pro přemýšlejícího vědce; dochází k odčerpání energie na trávení a trávící pochody mohou působit vyloženě rušivě (říhání, pálení žáhy, plynatost…). Také těžká strava nepřinese pohodu pro meditaci. Již vůbec neuvažovat před meditací o látkách, které mění naše vědomí – alkohol či drogy. Někdo řekne – tichá, klidná hudba? Proč ale utrácet energii a vnímat sluchem pozemskou hudbu, která navíc může v některé části, akordem či melodií i meditaci přerušit a spustit „odstavený“ myslící proces třeba ke vzpomínce. Ideální je opravdové ticho. Je to dnes velmi vzácné „zboží“. Někdy slyším tlukot srdce – je dobré si ho nevšímat. Dýchat tak tiše, že ani nádech a výdech neruší vnitřní klid. Určitě je lepší k tomu i vyvětraná místnost. Špatný vzduch přináší otupělost a třeba i usínání.
 6. Na co se soustředit při meditaci? – soustředění? Není to již vynaložené úsilí? V meditaci sedím vždy bez úsilí. Soustředění, ovšem bez jakéhokoliv napětí, tu je, a to do bodu třetího oka, šesté čakry, která je samotnou vstupní bránou do nitra, u které prosíme a na kterou tlučeme. Nesmí se však přitom namáhat oční svaly. Oči máme nejen zavřené, ale pod víčky není třeba šilhat ani do středu mezi obočím. Zavřu oči a jsem přesně tam, kde mám být. V praxi se mi osvědčilo, že věnují prvních pár minut celému tělu. Od prstů na noze až po vrcholek hlavy, projdu si končetiny a pocity v nich. Projdu si kůži těla a pocity na ní a také krevní oběh. Projdu si i vnitřní orgány, kdy si představím jejich uložení a práci, kterou bez mé vůle vykonávají. Poslední důležitý pocit je představa své polohy v prostoru – sedím, nehýbám se – jsem živoucí sochou. Tato „příprava“, již jako součást meditace, mi zabírá asi tak deset až patnáct minut.
 7. Je dobré si něco představovat, třeba krásný výhled do přírody, hladinu jezera, na co myslet? – ne! Představy jsou již zase jen práce mysli. Nemyslet na nic! Mohu z vlastní zkušenosti říct, že i taková romantická představa může vyvolat navazující myšlenkový proces a najednou zjistíte, že klidná hladina jezera se změnila na představu slunce, modré oblohy s bílými mráčky a mysl se pouští do úvahy o zítřejším počasí a vy najednou nevíte, kde máte deštník… a myšlenky jedou! Jde přece o totální, ale nenásilné zklidnění mysli, která tím, že nevytváří žádné myšlenky a představy, je tím, kdo slouží záměru úspěšné meditace. Klidná mysl je zde dobrým sluhou. Jakmile v meditaci pracuje, je pro mne špatným pánem!
 8. Je důležitá pozice těla? – je, ale záleží na zvyku, na tom, v čem, v jaké pozici se cítíme dobře. Lze meditoval na pohodlné židli i v křesle. Lze meditovat vsedě na polštáři z pohankových slupek (můj případ), kdy lze z něho vytvarovat klín, který jemně nachýlí pánev dopředu a také kyčle jsou pak výš než kolena zkřížených nohou. Není třeba se pokoušet o tzv. lotosový sed. Kdo jej má však zvládnutý tak, že v něm vydrží sedět hodinu, dvě, proč ne. Zkřížené nohy mají svůj účel, ale to bych zabíhal do podrobností. Důležitá je rovná páteř. A její nenásilné držení v této pozici. Samozřejmě, že to vyžaduje zpevněné svalstvo podél páteřního korzetu. A nakonec, pozice vleže je jednodušší, ale POZOR. Tělo je zvyklé zpravidla ve vodorovné pozici usínat; ten zvyk máme již třeba padesát roků?!
 9. Je spánek nepřítelem meditace? – je i není. Při meditaci je důležité udržet pozornost v tom tzv. třetím oku, v šesté čakře, naše jednobodové zaměření. Pokud ji tam udržíme, neusínáme. Jakmile však klesne pozornost do páté čakry, spánek přichází. Někdo může znát takový ten zvláštně slastný pocit v rozhraní mezi spánkem a bděním, kdy odchází jako první vědomí těla. Ta hranice je velmi jemná, ale jako veškerý trénink či učení nás dovádí k určité dokonalosti, tak i s tímto „balancováním“ nebudeme umět pracovat ihned. Spánek není meditace, to je třeba si uvědomit. Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem nikdy při ní neusnul. „Vzbudí-li se člověk z meditace,“ tak nechť se za to na sebe nikdy nezlobí. To zklidnění v prvních deseti minutách, i když sedíme, pak přinese velmi ozdravný spánek. Není to účel meditace, ale když tato situace nastane, můžeme se pak jít opláchnout, třeba trochu napít, své tělo protáhnout a opět pokračovat. Ten druhý pokus bývá pak mnohem kvalitnější.
 10. Je meditace cíl? – není! Meditace je nástroj, je to prostředek, který byl člověku dán pro jeho duchovní Cestu. Nikdy ne cíl. Pro úspěch meditace má obrovskou roli Milost Boha, který o nás neustále ví. Je přece úžasné a nadějné, že já, a vlastně každý jeden z nás, jsem v Něm, jeho součástí, duší, v Jeho Stvoření a On je touto svojí božskou jiskrou, duší, a věčným vyzařování Ducha svatého v mém nitru. Bez Jeho Milosti se ale nikam nedostanu. A tak, i když to není přímo tématem pro samotnou meditaci, je dobré, když znovu zdůrazním principy, poučení či přikázání pro naše morální a etické chování. Nemorální a neetické chování nás nikdy na Cestu meditace nepřivede. Bude stále v zajetí vášní mysli; na to je třeba pamatovat.

Doporučuji zájemcům na úvod zkusit „pouhopouhou“ relaxaci, v níž nenásilně stahujeme své smysly dovnitř. Když se toto povede, pak již mohou přijít další kroky v koncentraci a poté v meditaci. Každá cesta začíná prvním krokem, když ten neučiníme, stojíme na místě. A to není cílem vývoje v našem rozhodnutí jít po Cestě.

„v meditačním pohroužení setrvávající,
stále s vytrvalým úsilím,
tito mudrci dosáhnou odpoutání,
nepřekonatelného vyproštění z jha“
/Dhammapada/

Opakuji upozornění ještě jednou, meditace je nástroj. A tak jako nový den začíná vždy znovu, sedněte si do své pozice znovu a zase, bez netrpělivého očekávání; jako by to bylo poprvé – buďte teď a tady, krásnou sochou svého těla, které jednou přestanete vnímat a dostanete se do svého nitra. Do úrovně, kde zní tvořivý proud jako hudba sfér, kde září věčné světlo.

Jednomu ze svých duchovních dětí řekl sv. František Saleský: „Měj trpělivost se všemi, ale především se sebou. Myslím tím, aby sis nedal vzít chuť svými chybami, nýbrž vzchop se vždycky s novou odvahou. Mám radost, že každý den začínáš znovu; vždyť není lepší cesty, jak dospěti k duchovnímu životu, než vždy znovu začínati a nikdy si nemysleti, že jsme už vykonali dost. Jak můžeme trpělivě snášet chyby svých bližních, když nejsme trpěliví vůči vlastním? Kdo se vlastní chybou dá vyvést z míry, nedokáže se zlepšiti. Každé zlepšení, které je užitečné, pochází z klidné a mírné mysli. Věčná filosofie – A.Huxley

Mnoho úspěchů (… je možné ještě i pokračování na téma, co nás čeká v nitru?)
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

163 komentářů

 1. Vendo,

  nič v zlom, ale keď čítam Tebou citovanú vetu toho zo somára zdrbaného Šavla :

  „Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.“

  Velmo, velmo mi to pripomína vetu Juldu Fuldu, keď vraj povedal : Lidé bděte…

  Dá sa J.F považovať tiež za meditujúceho ? A dosiahol ,,nirvánu“, alebo je na ceste k nej?

  1. Ta věta Pavla je uvedena v NZ v jiné souvislosti, ale lze si ji „vypůjčit“ pro postoj k meditaci a jakým člověkem být.

   Proč se bavit o životě J.F. a se mnou? A pod článkem k meditaci. Zkuste jeho „Reportáž …..“ a další knihy, když Vás to tak zajímá.

   Václav Žáček

 2. Vážený pane Žáčku,

  …přesně takto, jak píšete, jsem kdysi začal, ale pak se něco zvrtlo a již nemám k sobě ten bezprostřední přístup, …jak vyčistit karmu ještě za tohoto života, nečistoty v karmickém tělese karmanové energie mi nedovolují meditovat, vyčítám si spoustu věcí a špatných skutků, nebo naopak nečinnost, když jsem měl konat, jak vyčistit karmu ještě za tohoto života, abych zase našel klid samádhi? Špatná karma se prý vyrovnává dobrými skutky, jenomže jak poznám, že můj skutek byl dobrý!?

  1. Svěřit se Vyššímu vedení, mít víru, být silný a statečný a nepodléhat „spánku“, tj. být bdělý pro dění ve svém nitru. Vyšší vedení je Milost a mít v ní víru….., všechno není hned. Semínko klíčí, jaro přichází až po zimě…. . Není proč spěchat. O své karmě, o karmických dluzích nic nevíme, ale víme, jak dělat tak, abychom novou nevytvářeli. Také to ještě chvíli trvá, to vstřebání určitých zásad morálního a etického života. Zkuste se, Jendo, z života radovat a přenášet tu radost dál. Ve chvílích, kdy to nejde, nepřenášejte dál své negativní pocity. V těch momentech je dobré si uvědomit, že to tak mělo být; ono to totiž jinak ani nejde.
   Držím Vám palce, tedy pokud chcete vstoupit na Cestu. Pokud ne, tak to jsou všechno jen teoretické úvahy; každá cesta začíná vykročením.

   Václav Žáček

   1. Vidím, že posláním amatérských utěšitelů je dodávat flagelantskému obyvatelstvu sebevědomí…:-)

    1. Mně se z šesti napsaných řádků nejeví Jenda vůbec jako flagelant.

    2. Vendo, že se Vám to či ono nejeví, to mě vůbec nepřekvapuje…:-)

    3. Díky za Vaši reakci, Honzo…viz:

     ad: Řešení Vám napíši
     Hmm… Přijměte můj hluboký obdiv…:-)
     ps: položil jste si někdy otázku a uvědomujete si vůbc, že vzhledem k naprosté originalitě každého jednoho z nás, je rovněž a „rovná se“ zkušenost každého jednoho z nás, absolutně nepřenosná, že žádné takové řešení a rozhřešení neexistuje?
     Můžu ti jen ukázat dveře, projít jimi už musíš sám. (Morpheus)

     …ponivadž u ní není kastlík ODPOVĚDĚT, dovolím si jen krátce zareagovat u předchozí Vaší odpovědi, zřejmě Vendovi…

     Hmmm, velmi si vážím Vašeho hlubokého obdivu a přijímám :-)

     Jen, snad, pro lepší pochopení slova Řešení, které jsem použil směrem k Jendovi…souvisí přesně se slovy Morphea, protože ono řešení, které jsem nabídl, je ve své podstatě „dveřmi“, je to informace…a proto se i Jenda, pokud chce něco dělat či se o něco pokusit, musí vykročit a projít jimi pouze na základě vlastního rozhodnutí, tedy i sám…

     A tak, jak píšete výše, má zkušenost je vskutku nepřenosná, je však k dispozici podobně, jak tu svou oznámil Neovi Morpheus…

  2. Jde to, Jendo, jde to…chcete-li upřímně vyčistit své karmické dluhy, jak Vaše mysl, tak duše a jsou pro i duše zúčastněných včetně Zdroje, pak existuje řešení…

   1. …Děkuji za koment, …a smím se zeptat, jaké je to řešení!?

    1. ad: Řešení Vám napíši

     Hmm… Přijměte můj hluboký obdiv…:-)

     ps: položil jste si někdy otázku a uvědomujete si vůbc, že vzhledem k naprosté originalitě každého jednoho z nás, je rovněž a „rovná se“ zkušenost každého jednoho z nás, absolutně nepřenosná, že žádné takové řešení a rozhřešení neexistuje?

     Můžu ti jen ukázat dveře, projít jimi už musíš sám. (Morpheus)

 3. Mnoho je těch,kdo poslouchali a poslouchali a nic neslyšeli, dívali se a dívali, a nic neviděli a já je…… tak hodně štěstí.

  1. A já si myslím a doufám, ………. taky hodně štěstí.
   Václav Žáček

 4. Vendo, člověk, který 144 minut denně medituje riskuje, že ho žena zabije válečkem na nudle, když ho předtím pošle pro brambory do garáže a pak je oškrabat.
  Díval jsem na pořad Máte slovo o dietách a hubnutí.
  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/216411030520001
  Byli tam seriozní lékaři dietologové, šarlatáni výživoví poradci ( Martin Škába má stránku skaba.cz) a rozumná psycholožka, která řekla: někdo celý život prodietuje, výsledky žádné a stále se trápí tím, že to nedokázal.
  Seriozní obezitolog říkal, že můžeme plnohodnotně žít s pár kilo navíc a po šedesátce spíš přežijeme, než ke svému tělu nepřirozený hubeňour.

  Čtu zdejší Hledání světla často a dost zběžně, ale obávám se určité analogie, že podle přemnohých doporučení a duchovních rad bych svůj život promeditoval, prokarmoval, projogoval a pořád bych stíhán dojmem, že jsem to nedotáhl k lepšímu životu ani na zemi, natož po smrti.
  Prostě si nesu pytel svých karmických hříchů na zádech a užívám života všehochuť.

  1. V čase, kdy jste psal tento příspěvek, to jsem měl za sebou již 4 hodiny nerušeného spánku.
   Myslím, že manželky zabíjejí válečkem ve mnohem vypjatějších životních situacích.
   Všichni ti dietologové, šarlatání….se tím živí. Ten kdo chce meditovat je ve svém rozhodnutí svobodný. Meditovat může každý, černý i bílý, mladý i starý, hubený i tlustý…….kdo se zajímá a směřuje své velké úsilí pro své pomíjející tělo, jestli je obézní či hubené, ten má již svoji odměnu.

   Ad.:
   „Čtu zdejší Hledání světla často a dost zběžně, ale obávám se určité analogie, že podle přemnohých doporučení a duchovních rad bych svůj život promeditoval, prokarmoval, projogoval a pořád bych stíhán dojmem, že jsem to nedotáhl k lepšímu životu ani na zemi, natož po smrti.
   Prostě si nesu pytel svých karmických hříchů na zádech a užívám života všehochuť.“

   Pardale, tady jste objasnil svůj postoj. A je jenom Váš, a to je důležité. Vaše je i jakékoliv rozhodnutí, i třeba s tím, jak naložíte se SVÝM časem. O tom to je.

   Nemělo být v této Vaší větě místo a ale? “ Čtu zdejší Hledání světla často a dost zběžně,…..“

   Jak řekl Pavel v článku a kapitole ve zmiňovaném „Listu“ – marana tha.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. Vendo, že v 9 hodin večer spíte Vám nezávidím.
    heslo
    meditace knihy
    má 430 000 výsledků, heslo
    karma
    asi 330 000 výsledků.
    http://knihy.abz.cz/obchod/meditacni-techniky
    má o meditaci mezi 50-100 titulů knih.
    Také o karmě je 50-100 knih jenom v jednom knihkupectví.
    http://knihy.abz.cz/obchod/karma
    Takže psaním o meditaci a karmě se živit dá.
    Vy píšete, že s meditacemi a péčí o karmu se vám žije dobře a po důkladné studiu a chápání toho všeho bude ještě líp. Já že bez dalekosáhlé meditace a strašáku karmy obecně žiji taky jako slušný člověk a neméně svobodně. Nejspíš ještě svobodnější, protože po smrti neočekávám nic.

    1. Pardale, již jsem chtěl jít na procházku, ale ještě krátká odpověď Vám.
     Nevím, proč píšete ty výsledky vyhledávání u meditace a karmy ? Není to jedno? A není to důkaz, že dosti značné procento lidí je mimo tuto oblast. Ani já ji nikomu nevnucuji. Vždyť víte, nemusíte ty mé články ani číst.

     SEX – ten má přibližný počet výsledků vyhledávání 1 770 000 000.

     Jsem upřímně rád, že žijete jako slušný člověk.

     „Nejspíš ještě svobodnější, protože po smrti neočekávám nic.“ – proč myslíte, že svobodněji?

     Pěkné odpoledne.
     Václav Žáček

    2. Vendo, psal jsem, že se pro samá teď práve ta nejlepší doporučení lze život promeditovat, prokarmovat a projogovat. Odkazů na meditace a karmu je spoustu, knih habaděj. Prostě se mi zdá přemeditováno a překarmováno. Zjednodušení toho všeho by prospělo. Neskladovat v hlavě záporné emoce. veselá mysl a denně smích = 2*půl zdraví.
     Nelíbil se mi v článku odstavec ve stylu kněz, farníci, slivovice. Shazujte křesťanství a dovoláváte se Ducha svatého:
     Píšete :“Před několika lety mne osud spojil s poznáním Učitele, Mistra, s člověkem, který je spojen s Duchem svatým a který přišel z Vůle Otce pro označené duše.“
     Člověk, který je spojen s Duchem svatým. Čekám už jen, že to spojení bylo přes meditační wifinu.

    3. Pardale, se životem může člověk naložit jakkoliv. Každý člověk si myslí, že něco o tom ví, ale někdy Vám zase jiný může říci, že je na dně. Víte, jak by Vám zdejší diskutér Honza napsal na to, když se Vám něco zdá, že ano? Ale vím, že Vy nespíte. Naopak. A tak můžete pochopit, že někdo medituje, jiný provádí hathajógu, třetí chodí na ryby, čtvrtý zadarmo uklízí v kostele, pátý hraje karty, někdo chodí se psem na procházky a jiný člověk se stará o staré rodiče…. . Možností je mnoho, život je pestrý a zkušenosti přinášejí poznání, o co v životě jde. Kdo si to uvědomí a chce, aby se „něco“ změnilo v pozitivním smyslu, je na dobré cestě. Určitě na lepší než ten, kdo chce bližnímu svému nějak škodit či mu ublížit. A řekněte si tuto Vaši větu nahlas – „Prostě se mi zdá přemeditováno a překarmováno. “ A teď se Vás slušně optám. Vadí Vám na tom něco? Pokud ano, tak co proti tomu hodláte dělat. Jste na stránkách „Gnosis.cz – Hledání Světla, příspěvky čtenářů“? Jestli je tu přemeditováno a překarmováno, má to snad na Váš soukromý život nějaký negativní vliv?

     O farářích se bavit nebudu. Mám svoje životní zkušenosti. V článku jsem vznesl otázku -…….. „A vyvstala mi vždy otázka: dává snad kněz či kniha nějakou pevnou záruku pro splnění tohoto příslibu?“ Přečtěte si v mém článku ty předcházející věty o tom příslibu a jestli chcete, odpovězte mi podle svého poznání. Dává nebo nedává? Jestli nechcete, nechte být. Děkuji Vám, že jste mi sdělil, co se Vám nelíbí, vážím si toho.

     Neodpustil jste si v závěru příspěvku rýpnutí – meditační wifina. Tož pohled na téma to je.

     Pardale, Vy máte svobodnou vůli napsat článek například o velkém třesku, o teorii strun o kvarcích, o alchymii, o transmutaci, o antihmotě, o CERNU…., a věřím, že ním oslovíte mnoho lidí. Samozřejmě, že pak budou s Vámi i někteří diskutovat. Já napsal podle mého uvážení něco k meditaci a také o tom lze diskutovat.

     Chcete-li, jste vítán.

     Pěkný večer
     Václav Žáček

 5. ad: Na meditaci je nutné se náležitě připravit. Použiji jedno jednoduché přirovnání. Chceme-li navštívit například cizí zemi, budeme potřebovat možná vízum, sdělit v žádosti účel cesty a dále hledat nejen dopravní spojení, ubytování, měnit si peníze, ale i naplánovat podrobně trasu, mít slovník pro základní domluvu či nejlépe, mít průvodce znalého této země, který zná zákony a zvyky v této zemi.

  Miluju tyhle kreativně-karfiólový dedukce…:-))))

  ______________________________________________

  Pohleďte, Kálámové, nespoléhejte:

  (1) na to, co jste získali opakovaným slyšením,
  (2) na tradici,
  (3) na legendy,
  (4) na to, co je dáno v písmech,
  (5) na teoretické spekulace,
  (6) na samozřejmě přijímané ,pravdy‘,
  (7) na uvážení zdánlivého stavu věcí,
  (8) na to, že se nějaký názor shoduje s vašimi představami,
  (9) na něčí přesvědčovací schopnosti,
  (10) na úvahu že ,tento asketa je náš učitel‘.

  http://www.lampa.cz/buddhtexty/kalama_sutta.html

  1. Dík, Marty, odkaz je vše vystihující a dobře můj amatérský článek doplňuje.

   „Žít život v meditaci….“, ale to mnozí /ještě/ nepochopí.

   Dobře to tu nedávno napsal Honza, ale teď nemám čas to vyhledávat.

   Pěkný den do Šumperka s výhledem na zasněžený masiv Jeseníků!

   Václav Žáček

 6. Jendo, píšeš:

  …Špatná karma se prý vyrovnává dobrými skutky, jenomže jak poznám, že můj skutek byl dobrý!?

  To, či je Tvoj skutok ,,dobrý“, alebo ,,zlý“, sa dozvieš až ,,po smrti“, keď sa podrobíš ,,výsluchu“, ktorý prebehne v ,,zbernom tábore až TAM“ . Vraj to je ,,medzištácia“, ktorú absolvuje každý po smrti. Tam dôjde k ,,presvetlovaniu“ Toboliek, lebo Duša ako taká neexistuje, ako zistili vedci z USA.

  Každý jeden čin, ktorého si sa dopustil tu na Zemeplacke je porovnávaný
  s ,,Nebeským etalónonm“ . Ak dieliky na ,,počitadle“ ukazujú menej ako je na etalóne zelená ryska NORMÁLU , máš Mínus bodíky. Ak máš viac dostaneš Plus bodíky…

  Výsledkom je buď tobolka čierna, čo je dobré, alebo biela, čo je zlé..

  Je to zautomatizované a celé presvietenie ,,toboliek“ trvá pár sekund. Pri určitých ,,problémových“ činoch, je ešte dodotočné radiačné a atomistické“ dovyšetrovanie, ktoré, ako potrvrdzujú nepreživší, je aj ,,bolestivé“, až porovnatelné s výsluchom na ,,inkvizičnom stole“..

  To prevádzajú ,,neutrínové“ , čiže polozhmotnené Duše Dr. Mengeleho a ďalších expertov na trýznenie, ktorí majú skúsenosti ako ,,špecialisti“ ešte pri účinkovaní TU na Zemeplacke.

  Takže môj milý, ak si porušil Božie zákony, máš to spočítané a isté, že skončiš v Pekle.

  Už len to, že si porušoval Desatoro a že si si ,,Nectil sobotu, ako deň odpočinku ,ako Pánbožko“, uberá , z tých Tvojich dobrých bodíkov, ktoré si si činením ,,dobra“ počas telesného účinkovania nahonobil…

  Teda suma sumárum, si už teraz viac-menej Pekelník, hoci sa tváríš, že to ani netušíš.
  Sol.24,2

  1. …toho se právě bojím, že jsem už jednou nohou v pekle, …takže jak z toho ven, co dělat???

   1. Jendo, kdybyste četl diskuzní příspěvky Gilgamešovi Nohy tak možná zjistíte, že jemu nejde o nějakou pomoc nikomu a v ničem. Nedejte na něho a jeho závěry typu, že jste „Pekelník“. Vždyť on Vás vůbec nezná a z Vašeho krátkého vstupu včera ve 23:30 nemá právo dělat závěry typu „Už len to, že si porušoval Desatoro …..“ Každý člověk někdy porušuje i Desatero…. .Již jen to, že Vám tyká, není to zvláštní? Podle mne je to člověk, který tu nechce působit pozitivně a bohužel, on si asi ani neuvědomuje, že může někomu ublížit. Má sice právo psát co chce, ale Vy máte právo věřit tomu, čemu chcete věřit Vy. Když byste se soustředil na to negativní, co svět kolem nás vytváří a nabízí, nebo to dokonce vyhledával, můžete mít i velké zdravotní problémy. Každý člověk je jiný, ale hlavně, každá duše člověka je jiná a v jiném stádiu své cesty.

    Každý člověk je jednou nohou v pekle. To je fakt, jsme ve světě duality. Tma – světlo, dobro – zlo, radost – smutek, teplo – zima, smrad – vůně. Každý si může vybrat podle sebe; záleží jen na nás, k čemu se přikloníme. Může Vám být zima, být ve smradu, cítit smutek a zlo a prožívat nepříjemnou tmu?? Jo, ale pak stačí, že se i Vaším přičiněním začne něco měnit. Postupně, malými krůčky. Odejde třeba tma a přichází příjemné světlo, smrad nahradí libá vůně, začne Vám být teplo, k tomu radost a celý pocit je pak vyjádřením dobra.

    Účelem mých tří dílů povídání k meditaci byla a je meditace, a to jako nástroj. Samádhi? Nespěchejte. Žádný fotbalista nezačal svoji kariéru ihned v útoku Barcelony nebo Realu Madrid, co? Váš život Vám nabízí čas. Naučte se s ním hospodařit a neutrácet jej ve zbytečnostech. Soustřeďte se na sebe, na srdce, na popisované třetí oko, na duši a poproste o to, abyste činil jen dobrá rozhodnutí. Začněte u „malých“ věcí.

    Víc Vám zatím neporadím. Nenechte se však přivést k pocitu zmaru, věřte, že někteří lidé i touto formou Vás mohou vysávat. Tím, že byste měl depresi, tak tím jim jen nahráváte.

    Pěkné odpoledne – počasí je příjemné. Vyjděte si na procházku. Zhluboka dýchejte.

    Václav Žáček

    1. Souhlasím s tím co jste napsal. Ještě bych doplnil chce to čas, ten všechny hrany zaobluje.

    2. Ještě bych doplnil chce to čas, ten všechny hrany zaobluje.

     Věru to setsakra hranatá představa a úvaha….-) Stejně jako představy o chtění a vážném chtění. Vědom si toho, že všechno má svůj čas, přesto úvahám typu – „chce to čas“ – říkám úvahy prokrastinační a hnilobné. „Chce to čas“, je cosi jako švejkovské „to chce klid“. Což je jen převlečená rakovina mozku, rakovina myšlení vůbec. Lenost přemýšlet má holt tisíce podob.

     „Království lži není tam, kde se lže, nýbrž kde se lež přijímá.“ (K. Čapek)

    3. Když jsem to odeslal, tak tu „skočil“ příspěvek od Honzy. I ten se chytí Vaší momentální slabosti.

     Přečtěte si tuto jeho větu.“Včetně odpovědi „jak z toho ven“.“ Vy jste přece nepsal žádnou odpověď, Vy jste napsal otázku.

     Má pravdu s myslí. Ta nemusí být u Vás nikterak zvládnuta, ale dá se to napravit. Doporučuji Vám, pro tuto fázi. Nijak nečtěte. Nechte působit sám život.

     Máte rád červené víno – dejte si dvě deci – nechte je prohřát v ústech, vychutnejte jeho vůni, představte si vinice třeba kolem Pálavy, jak se na hroznech hřálo slunce, jak ho mladé holky stříhaly, vozily, lisovaly… .

     Máte rád med – dejte si lžičku – vychutnejte sladkost, plnost, mějte představu o rozkvetlé louce pampelišek, žluté louce, které má v sobě samo slunce, o bzukotu včel a jejich práci i pro Vás.

     Prohlížejte si mraky, jak plují po obloze. Dívejte se na lidi z okna, kteří chodí kolem Vás. Každý má nějaké problémy, ale i radosti.

     A právě při meditaci je jedinečná možnost, jak vést boj s myslí.
     Přeji Vám úspěch. A ještě, podívejte se na sebe do zrcadla. Zamračte se? A pak se usmějte. Co je lepší?

     Václav Žáček

    4. ad: Když jsem to odeslal, tak tu „skočil“ příspěvek od Honzy. I ten se chytí Vaší momentální slabosti.

     To patrně ale soudíte jen a jen podle sebe, že.

    5. Doporučuji Vám, pro tuto fázi. Nijak nečtěte. Nechte působit sám život. Máte rád červené víno – dejte si dvě deci – nechte je prohřát v ústech, vychutnejte jeho vůni, představte si vinice třeba kolem Pálavy, jak se na hroznech hřálo slunce, jak ho mladé holky stříhaly, vozily, lisovaly… . Máte rád med – dejte si lžičku – vychutnejte sladkost, plnost, mějte představu o rozkvetlé louce pampelišek, žluté louce, které má v sobě samo slunce, o bzukotu včel a jejich práci i pro Vás. Prohlížejte si mraky, jak plují po obloze. Dívejte se na lidi z okna, kteří chodí kolem Vás. Každý má nějaké problémy, ale i radosti. A právě při meditaci je jedinečná možnost, jak vést boj s myslí.

     https://www.youtube.com/watch?v=cOfVX1-5BYk

    6. Souhlas s p.Žáčkem (netlačit na pilu) v Míru J.K.

    7. ad:(netlačit na pilu)

     Velký kulový. Každý genezi a „znovuzrození“ předchází katarze a „pád do Pravdy“. Hezky pěkně až „na dno“. Jak říká a učí Ježíš: Dostanete pouze jedno jediné znamení – znamení Jonášovo.

 7. V pekle jseš a „přebýváš už jenom tím, že takhle smyšlíš… Všechno je v hlavě! Včetně odpovědi „jak z toho ven“.

  Základní kořen všech problémů je mysl sama. Mysl se stává problémem, protože jste si vzali myšlenky tak hluboko dovnitř, že jste úplně zapomněli na distanci, která vás od nich odděluje; zapomněli jste, že jsou návštěvníky, že přicházejí a odcházejí. (Osho)

  http://ografologii.blogspot.cz/2008/03/osho-mysl.html

 8. Pro ty, kteří by si mohli myslet, tak jako pan Pardal,že shazuji křesťanství.

  Ve svém článku jsem napsal – část kopíruji:
  „Tehdy jsem u mnoha i velkých náboženství zjistil, že jejich svaté knihy či jejich představitelé chlácholí své vyznavače s nejasným příslibem, že k naplnění cíle dojde poslušný věřící až po smrti. Věřte, konejte tak a tak a odměna vás čeká na věčnosti. A vyvstala mi vždy otázka: dává snad kněz či kniha nějakou pevnou záruku pro splnění tohoto příslibu? Takto jsem se ptal často. Tento kněz, který si nechá líbat ruku, s pokorou příjme od svých oveček výslužku ze zabíjačky či láhev domácí slivovice a nechá se od farníků oslovovat „otče“? ……“

  Chtěl bych objasnit, že křesťanství je podle mne něco zcela jiného, než instituce nějaké církve s hierarchií kněží, biskupů….atd., s touhou po majetku a moci, s okázalostí, se zcela vymyšlenými rituály, o kterých v Novém zákoně není ani slovo.

  Pokud se to někoho dotklo, tak mne to opravdu mrzí. Ale nic s tím nenadělám. Ten příslib nějaké odměny po smrti člověka jsem musel zmínit právě pro objasnění toho opaku, co lze poznat ještě za života a co má souvislost s tématem mých třech posledních článků – s meditací. Obsahuje přece to i známé z Delf – Člověče, poznej sám sebe. A já si myslím, že poznat se, znamená poznat se za života, ne po smrti.

  Kdo jde cvičit, meditovat, koncentrovat se, či relaxovat, tak ať se vám daří. Ostatním příjemnou zábavu a nebo již i dobrou noc.

  Václav Žáček

  1. ad: Obsahuje přece to i známé z Delf – Člověče, poznej sám sebe.

   Což lze jistojistě i bez meditace. A troufámn si tvrdit, že ani vám meditace a meditování nepomohlo k sebepoznání, k sebereflexi a poznání sebe samého. To byste totiž nepsal takový kraviny a nesmysly. Podlehl-li jste ovšem sebeklamu a iluzi spásy meditací, neřeším, to je váš problém.

   1. Ano, Honzo, jde to, ale není to poznání úplné. Jedna důležitá rovina existence tam pak chybí.

    A k Vašemu „A troufámn si tvrdit, ……“ – zase ty Vaše domněnky, že?

  2. ad: A já si myslím, že poznat se, znamená poznat se za života, ne po smrti.

   V tom případě vás ovšem čeká ještě poslední, radikální, klíčový a zásadní krok. Krok od „myslím si“ k naprosto a ničím neotřesitelnému a sebeuvědomujícímu JSEM, prožil jsem. Říká se tomu „osvícení“. Připouštím, že kdo nezažil, neprožil, nepozná sebe samého v sobě samém – kdo nepozná sebe samého v sobě samém, nezažije.

   1. A to je již lepší, Honzo. Však i Vám bude dáno to jednou i intelektem pochopit.

  3. Vendo, nejsem ten, kdo by chtěl ve Vašich textech dělat pořádek nebo hledat bůhvíjaké životní ponaučení. Ani je ve zlém kritizovat. Propagujete karmu, to je zhruba, že pozemské strádání (i přenesené z předchozích generací) snášet s vědomím, že po novém zrození (kus duše nějak přeskočí do dalšího života?) bude líp. Čili východní náboženství, o tom už jsme diskutovali.
   V tomto článku propagujete meditace ve spojení s Duchem svatým, čili křesťanství. Korunu tomu nasadilo setkání s Mistrem, který se spojil s Duchem svatým.
   Měli jsme tu už Transformaci a rok 2012, Nové zjevení Pána Ježíše Krista, pan Staněk má vizi nového náboženství a nové společnosti pro některé vyvolené. Vy jste vyšel z křesťanství, dorazil do Indie a zpět, zástupy lidí, kteří tomu slepenci uvěří nikde, tak jste zpátky u křesťanství a Ducha svatého.
   Křesťanství je pravý originál jak Pilsner Urquell, zatímco nové výtvory zavání tím, jakoby je už někdo vypil…
   Ptáte se, zda kněz dává nějakou pevnou záruku pro splnění příslibu života v nebi? Podle mně nedává. Víra v Boha není se záručním listem, je o naději. Skoro v každé širší rodině je někdo, kdo se vroucně modlil za blízkého, když ho odvezli do nemocnice. A mnozí pak věří, že to pomohlo.Je otázka, zda by mu v kritické duchovní chvíli pomohlo meditovat. V životě rozhoduje duchovní síla v kritické chvíli, kdy to na meditaci zrovna není.

   1. Víra v Boha není se záručním listem, je o naději.

    +1*!!! a tesat do kamene!

   2. ad/ „Čili východní náboženství, o tom už jsme diskutovali.“ – nejenom, i Nový zákon je toho plný. Vaše svérázné podání – kus duše nějak přeskočí – nebudu komentovat.

    ad/ „V tomto článku propagujete meditace ….“ – nic nepropaguji, já v ní žiji a něco z mého vlastního poznání z ní objasňuji.

    ad/ „zástupy lidí, kteří tomu slepenci uvěří nikde,….“ – nejde o žádné zástupy lidí. Myslím, že byste za již dlouhý čas naší diskuze mohl vědět, že duchovní cesta je vždy individuální. Jak získá člověk prvotní informaci o ní, jako o možnosti, to je různé.

    ad/ „Skoro v každé širší rodině je někdo, kdo se vroucně modlil za blízkého, když ho odvezli do nemocnice. A mnozí pak věří, že to pomohlo……“ – a jednoho dne dojde stejně ke smrti, ani ho již do té nemocnice třebas nemusí vozit, že? Meditace je i o tom, kam jde duše po smrti fyzického těla. A na úrovni života v konkrétním fyzickém těle je to nástroj k důležitému poznání sebe sama. Naděje, že někdo přežije, ať by se celá rodina modlila jakkoliv? Neexistuje!

    Pardale, v závěru se jednoznačně míjíte s pravým účelem nástroje, jakým je meditace. Ta nemá nic společného s nemocemi člověka a s udržením jeho života. Z vaší poslední věty vybírám tři slova : „v životě, duchovní síly, kritická chvíle….“. Má-li někdo osvojený princip meditace, která je „umíráním za živa“, nepotřebuje modlitbu svých nejbližších. V okamžiku smrti je stejně každý sám. A meditace……….zkuste se zamyslet. Když se výsledek nedostaví, nevadí, v těch třech článcích je to popsáno.

    Pěkný den
    Václav Žáček

   3. Vendo.
    Píšete, že duchovní cesta je vždy individuální. Jistě, v životě člověka je individuální všechno, duchovní cesta má ukázat cestu dalším, což dělali odjakživa proroci, kazatelé i kněží, které Vy zrovna nemusíte. Samotné byť i bezchybné náboženství je jako skvělé auto bez řidiče, kterému je právě ta hledaná cesta k ničemu. Dnes nemáme kazatele, ale vykladače vizí na internetu.
    ad: nemoci a víra
    Nejde jen o člověka, který v nemocnici přežije nebo nepřežije, ale i o rodinné příslušníky, které víra a modlitba posílí v kritické situaci. Nevím, co na tom může být nejasného.
    ad :Meditace jako tréning „umírání za živa“
    Bože. Logika říká, že jinak než za živa se umírat nedá a dokáže to úplně každý.
    Z Vašeho karma-meditace-joga mi vyhovuje joga ( tedy hathajoga), spíše věřím na fyziologické účinky protažení celého těla. Heslo fascie ( http://www.fascie.cz/,
    https://www.youtube.com/watch?v=uzy8-wQzQMY, atd).
    Pes zrovna moc nemedituje. Ráno se protáhne do posledního svalu. Spí hodně a když nemá za celý den alespoň chvíli intenzivní pohyb, tak to s ním není k vydržení. Není vegetarián a vypadá spokojeně se životem už od prvního pohledu.Ve virtuálním světě se člověk utrhává od přírody, které má být součástí.
    Obávám se právě toho, že velice silné zaměření se na sebe sama ( duchovní cesty atd.), je chyba. Když podmínky vnější a vnitřní ( osobní) nejsou splněny, tak to na meditaci není. Leda na další stres, že nejdu tou správnou silně duchovní cestou. Staletí v našich zemích lidé moc nemeditovali, celý den pracovali převážně rukama a měli dobrý pocit z vykonané práce, která byla za den vidět. Nikdo mi nemusel vysvětlovat, že když jsem celý den štípal dříví pro babičku, že je to dobré. Tahle odměna se ve virtualizované světě vytrácí a tak tu máme duchovní cestáře.

    1. Vendo, ještě ke karmě. Moje poznámka, že se přenese kus duše (?) Vás tak rozhodila, že jste neodpověděl. Dělení duše by asi vyřešil Jára Cimrman, je to taková zapeklitá otázka..
     Jsou jen tři možnosti, takže která to bude?
     a) do dalšího života s nepřenese z duše nic, takže karma neexistuje. Tomu věřím já. Není to daleko od toho , že duše neexistuje.
     b) do dalšího života se přenese část duše, je tedy možné předchozí špatnou karmu svým dobrým životem napravovat.
     c) do dalšího života se přenese duše celá, čili žádný vývoj způsobený naším vlastním životem. Takže taky bez karmy.

    2. ad/
     a) do dalšího života s nepřenese z duše nic, takže karma neexistuje. Tomu věřím já. Není to daleko od toho , že duše neexistuje.

     Pardale, díky za objasnění Vaší víry. Bylo mi žinantní ptát se Vás na to. Teď již to vím. Karma neexistuje, duše neexistuje…., o čem mohu s Vámi z duchovních témat diskutovat a proč Vám něco objasňovat z mého pohledu ?

     Vaše doména je něco jiného, tam nechodím já, protože ji nerozumím.

     Sir Isaac Newton žil na přelomu 17.a 18.století. Popsal, mimo jiné, tři zákony pohybu. Platilo v přírodě, ve vesmíru, to, co popsal již před tím, než to popsal a nebo to platilo až po jeho „odhalení“? Snad tuto moji narážku chápete v kontextu předchozího.

     Václav Žáček

    3. Pane Pardale, ještě jednou se vrátím k tomuto Vašemu příspěvku, pod kterým znovu odpovídám.

     Nejprve však musím okopírovat to úvodní a výchozí ze 17.1.2016 (21:24):

     „Propagujete karmu, to je zhruba, že pozemské strádání (i přenesené z předchozích generací) snášet s vědomím, že po novém zrození (kus duše nějak přeskočí do dalšího života?) bude líp. Čili východní náboženství, o tom už jsme diskutovali.“

     Toto je tak hloupé souvětí, které má snad přinést nějakou zkratku / tou má být to Vaše „to je zhruba“/, aby pak nebyla položena žádná otázka, na kterou pak stejně vyžadujete odpověď. A ještě mne, podle Vás, něco prý rozhodilo.

     Já karmu nepropaguji, to je daný Vyšší zákon, který prostě existuje. Tak jako existuje například fyzikální Zákon obecné přitažlivosti. Karmický zákon váže svět dohromady.

     „že pozemské strádání (i přenesené z předchozích generací)…..“ – co to tady píšete? Tady nejde o žádné pozemské strádání ani přenesené z předchozích generací. Zopakuji Vám zákon karmy, jinak nazvaný jako zákon zpětného působení, zákon akce a reakce, příčiny a následku, zákon vyrovnání nebo rovnováhy, zákon setby a sklizně ….. .

     „Každý kdo koná, obdrží přesně takový výsledek či odměnu, jaká jeho činům odpovídá“

     Tady jsem to popsal podrobněji:
     http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-aneb-jak-si-usteles-tak-si-i-lehnes-1-cast/
     http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-jsme-u-samotne-karmy-2-cast/

     Nepleťte do toho předchozí generace.

     Další část věty a Vaší definice …..“strádání…..snášet s vědomím“?
     Tady Vám chybí sloveso, ale zřejmě tam má být budu, budete, nebo že by „lze“? A pak přichází ta naprostá hloupost, naštěstí v závorce – (kus duše nějak přeskočí do dalšího života?) bude líp. A ještě jste tam dal otazník. To měla být nějaká zásadní otázka otázka na mne? Jestli jako s touto hovadinou souhlasím. Kus duše, copak duši lze kouskovat? Kus duše tam, kus duše onam a zbytek kam? Co je to, pane Pardale, za nesmysl? Ale Vy na duši nevěříte, tak proč se podivuji. Ale Vám to prozradím – duše je nedělitelná!!

     No a pak Vaše konstatování – „Čili východní náboženství, o tom už jsme diskutovali.“ Jejda, a kdy, pane Pardale, opravdu? Pokud ano, tak jste si z něho nic neodnesl.

     No a pak je tu Vaše výčitka.

     Vendo, ještě ke karmě. Moje poznámka, že se přenese kus duše (?) Vás tak rozhodila, že jste neodpověděl.Dělení duše by asi vyřešil Jára Cimrman, je to taková zapeklitá otázka..
     Jsou jen tři možnosti, takže která to bude?
     a) do dalšího života s nepřenese z duše nic, takže karma neexistuje. Tomu věřím já. Není to daleko od toho , že duše neexistuje.
     b) do dalšího života se přenese část duše, je tedy možné předchozí špatnou karmu svým dobrým životem napravovat.
     c) do dalšího života se přenese duše celá, čili žádný vývoj způsobený naším vlastním životem. Takže taky bez karmy.

     Drahý Pardale, mne nic nerozhodilo. Nevšiml jsem si, že v té závorce je otazník a že je to myšleno jako otázka na mne, co na to Vaše moudro jako říkám. Nic, žádnou otázku v závorce jste mi nepoložil, spíš bych ten otazník bral jako Vaše zpochybnění své hloupé myšlenky.

     Ale jinak to je teď, kdy se mne ptáte na tři možnosti. Především ještě to, že „Jsou jen tři možnosti“ jste si vymyslel sám a sám jste je tu definoval. Z jakých zdrojů čerpáte, smím-li vědět?? To je otázka teď otázka přímo na Vás.

     Váš příspěvek z 18.1.2016 (11:35) jsem pozorně četl, ale když jsem došel k bodu a/ a Vašemu jasnému sdělení, uvědomil jsem si, že přece Vám, který nevěří na karmu a na duši, nemohu přece nic dalšího objasňovat. Chápete můj postoj?

     Po přečtení těch bodů a,b,c jsem vlastně poznal, jak bylo pravdivé to Vaše sdělení, že články a diskuze tu čtete zběžně – nedávno jste to tu naznačil.

     S žádným bodem a – b – c, tak, jak je napsán, nesouhlasím. nemile mne zaujal ihned bod a/ – Vaše přiznání a to jsem již objasnil. Bod b/ je nesmysl = dělení duší a v bodu c/ popíráte opět karmu.

     Opět Vám dám odkaz na moje články – můžete v nich najít objasnění – tedy chcete-li:
     http://hledani.gnosis.cz/zdanlive-jednoducha-otazka-co-je-po-smrti-1-cast/
     http://hledani.gnosis.cz/zdanlive-jednoducha-otazka-co-je-po-smrti-2-cast/

     Tak stačilo, Vy si to stejně asi nepřečtete.

     Jestli bude z Vaší strany nějaké příště, tak Vás poprosím. Pokud mi kladete otázku, zdůrazněte to. Obzvláště, když Vám na odpovědi záleží.

     Na Váš včerejší příspěvek z večera ještě odpovím.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

     P.S. – a ještě něco k Vašemu článku ze 17.1. – 21:24

     píšete tam – „V tomto článku propagujete meditace ve spojení s Duchem svatým, čili křesťanství. Korunu tomu nasadilo setkání s Mistrem, který se spojil s Duchem svatým.“

     Pardale, Duch svatý není jen v křesťanství. A to nasazení koruny v setkání s Mistrem. Vy píšete….setkání s Mistrem, který se spojil s Duchem svatým……??? V mém článku ale píši něco zcela jiného : „Před několika lety mne osud spojil s poznáním Učitele, Mistra, s člověkem, který je spojen s Duchem svatým …..“

     Buď jste neznalec jazyka českého a nebo chcete ukázat, že můj Mistr se o své vůli spojil s Duchem svatým, což by ho mělo poškodit. Dávejte si prosím na český jazyk pozor, obzvláště Vy, který tu vystupujete jako exaktní člověk.
     Díky.

    4. Teď, když vím, že nevěříte, z pohledu duchovního v některé axiomy, je snadnější Vám odpovídat, protože od určité hranice je nutné říci si STOP, tady je území pro pana Pardala dále nepoužitelné, a to z důvodu jeho jiné orientace, neuznání právě těch axiomů a pak je pro mne jasnou ztrátou času něco objasňovat, protože narážím do stěny nevědomosti. Tedy když si uvědomím, že nejsem ten, který by Vás, Pardale, chtěl o něčem přesvědčit tak, že byste opustil to „Vaše“. A to opravdu nejsem .

     Duchovní věda, o které nemůžete již příliš diskutovat právě pro své vyjádřené omezení, je ale empirická a člověk v ní je souborem procesů a reakcí, za nimiž lze najít vnitřního člověka, duši, jako jeho podstatu.

     Mystika, meditace, duchovní transport s transcendentní prožitou zkušeností….. je tím „vyšším“, čím duše disponuje. Ovšem za předpokladu, že k tomu i „vnější“ člověk, bez faktické nadvlády smyslů a mysli, dospěje a je tak na prvním schůdku celého procesu poznávání.

     Víte, Pardale, obecně řečeno, lidé se v těchto věcech, procesech a reakcích příliš nevyznají. Psychickým problémům nerozumí, obzvláště, když by je umístili do oblasti některé části mozku, jako poruchy jemných elektrických proudů….atd., a nevěnovali by pozornost samotné duši, která jim dává život?!

     Pardale, jen tak mimochodem – jak Vy rozumíte Ježíšovu nejvyššímu přikázáni – milujte Boha celým svým……………? Není tam čirou náhodou duše?

     Obecně se lidé v těchto věcech nevyznají a měli by přijmout výtku, že psychickým problémům nerozumí, když nevěří ve svou duši.

     Vaše „auto bez řidiče“ – auto je beze sporu nástroj. Řidič je ten, kdo ho užívá. Tělo je nástroj, smysly a mysl jsou nástrojem. Kdo tělo, mysl a smysly užívá – řeknete člověk – ale kdo to je člověk, co je jeho Božskou podstatou, když to předchozí by byly jen nástroje. Já to nazývám duší.

     Pardale, Vaše :ad : „Meditace jako tréning „umírání za živa“
     Bože. Logika říká, že jinak než za živa se umírat nedá a dokáže to úplně každý.“ ????? Nedokáže! Kdybyste četl mé články pozorně, dozvěděl byste se, že meditace, mystika je proces podobný umírání za života, za živa, ale řízený a s návratem zpět do stejného života. Vy myslíte umírání, které, pché, umí každý, že? Ale to je něco jiného. Nenarodí-li se kdo znovu – říká Vám to něco? Ve Vašem pojetí, spíše nepochopení, to je přirozený konec oživlé hmoty těla. A proč ten návrat zpět? Zase doporučuji, přečtěte si to pozorně a nebo také ne a zůstaňte ve Vašem poznání, že umřít umí každý / jak geniální/.

     Na Vaše sdělení :“Z Vašeho karma-meditace-joga mi vyhovuje joga ( tedy hathajoga)….“ nebudu nijak odpovídat, ale jestli dovolíte malý dotaz přímo na Vás; proč je podle Vás hathajóga, zařazena na 3.stupeň královské cesty jógy? Opomiňte prosím princip souvztažnosti subtilních energií Ha a Tha, které současná věda teprve mírně, ve vztahu k člověku, poznává? Nač je hathajóga?

     Na nemeditujícího psa a jeho protahování nebude reagovat. Nevadí?

     V závěru píšete: „Když podmínky vnější a vnitřní (osobní) nejsou splněny, tak to na meditaci není. “ No jistě, souhlasím. Proč takovou pravdu zdůrazňovat. Popsal jsem ze svých přímo prožitých zkušeností v desíti bodech v článku to, co je pro meditaci nutné či prospěšné. Četl jste to vůbec? Píši tam o např. – kdy meditovat, o délce trvání meditace, o prostředí pro meditaci, přímo o dalších podmínkách pro úspěšnou koncentraci v meditaci? Uměle ve svém závěru rozvíjíte něco, co vůbec není předmětem článku. Oh, Vy Pardale, stréc Pepin od Hrabala by řekl, co to tady plancáte.

     A nakonec. Vždyť staletí v našich zemích lidé moc nepili pivo, že? Moc nepili kořalku, že? Moc se nerozváděli, že? Moc nejezdili do zahraničí, moc neholdovali módě, moc neposlouchali rozhlas…. . Pane, vážený Pardale, svět a lidé se vyvíjejí. To si neuvědomujete? To jste také nepochopil? A nezapomeňte prosím, že žijeme ve věku zvaném Kál juga, v Železném věku! / a na to Vy asi také nevěříte /.

     Mějte se hezky.
     Václav Žáček

    5. Vendo, to co tady o mně jakoby objevujete, jsem psal zde mnohokrát. Když za : Miluj Boha nade vše..vidíte Vy možná duši, tak je to dobře. No a co, je to Váš názor. Na moji otázku, co se stane s duší po smrti z hlediska karmy nemáte odpověď. Nejste schopen odpovědět ani zda je to 1)nic za 2) část duše 3) celá duše. A důvod je , že já mám omezený rozhled. Fajn, ale čisílka 1,2 a 3 rozeznám. Prostě odpověď nemáte. To beru. Neberu odpovídat na otázku otázkou a půlstránkou o něčem jiném.
     Moje názory:
     1)Člověk ( já tedy určitě) si vytvořil Boha ve své hlavě, protože ho potřebuje jako psychickou oporu pro lepší jednání a obětavost, pomoc druhým….. Morální zásady jsou v Desateru. Respektuji Boha a nerouhám se. Nevěřím všemu, co je v Bibli, všemu ani co se říká v kostele ( neposkvrněné početí, život věčný..).
     2) Duše podle mě je souhrn duchovních, morálních a empatických schopností. To vše je dáno dědičností a řídí to mozek. Empatie se dá do značné míry naučit a souvisí s výchovou ( tzv. emoční inteligence). Takto chápaná duše okamžikem smrti zaniká.
     3) Karma a život po smrti neexistují. Výsledky práce, způsoby řešení problémů a vzorce chování na příští generaci přenosné jsou. Přenášejí se geny a způsoby výchovy.
     4) Opakovaně jsem upozorňoval na články prof. Václava Hořejšího, přírodovědce a jeho názor na Boha http://www.osel.cz/8518-osel-proti-nabozenstvi.html. Reakce zdejší diskutující komunity opakovaně žádná.
     Vendo, jednodušší je ze mně udělat nevzdělatelného exota, kde Vaše skvělé názory naráží na nepřekonatelnou zeď. Prostě já nepotkal jako Vy Mistra, který je spojení s Duchem svatým. Příště to bude známý, který má spojení s Budhou, stačí se fest meditačne obrátit na východ a nezapomenout, že žijeme ve věku zvaném Kál juga.

    6. Tak jo, rychle se Vaším včerejším podvečerním příspěvkem prokoušu :

     ad/…“Na moji otázku, co se stane s duší po smrti z hlediska karmy nemáte odpověď.“ – karma náleží vždy ke konkrétní duši, a to od počátku jejího vtělení se, kdy duše začne konat – chápete to? Duše se dostává po smrti k poslednímu soudu – odkazy na moje dva články – co je po smrti – jsem Vám dal před chvílí. Vy, jako křesťan znáte určitě interpretaci jako soudný den pro všechny duše najednou.

     Otázky a odpovědi 1/ – 2/ – 3/ resp. správně a – b – c jsem Vám odpověděl. Skutečně jsou to nesmysly, ale pro mne je důležité, že vím proč – Vy jste to zde sdělil.

     Část Vašeho příspěvku – „Moje názory“

     ad/
     1)Člověk ( já tedy určitě) si vytvořil Boha ve své hlavě …..žádný jiný závěr se již nedá u Vás předpokládat. „Váš“ Bůh spolu se smrtí Vašeho pomíjivého těla zaniká. / dobro došli, jak řekl jeden v blázinci v Haškově románu /

     2) Duše podle mě je souhrn duchovních, morálních a empatických schopností.
     Ano, doplňující otázkou pak je – souhrn schopností koho – čeho? Asi mozku, že? Ten zemře, po smrti těla zůstává v dutině lebeční, rozloží se….zaniká. Jasně, Pardale, duše podle Vás přece neexistuje.

     3) Karma a život po smrti neexistují. – to již od Vás vím a ač s tím nesouhlasím, nic s tím nenadělám.

     4) Opakovaně jsem upozorňoval na články prof. Václava Hořejšího – ano, článek jsem četl záhy po Vašem odkazu, diskuze pod ním jsem se nezúčastnil / Vy ano? pod jakým jménem? / – asi očekáváte, že Vám poděkuji za odkaz. Ano, děkuji, pane Pardale. Chtěl jste nad něčím z něho tady na těchto stránkách diskutovat? Pusťte se do toho. Článek pana prof.Hořejšího, podle mne, nevysvětluje mnohé ve Stvoření. / tím nemyslím jen naší planetu / Ale plně chápu, že se Vám líbí. Také ho doporučuji k přečtení, ale pro diskuzi sem se nehodí. Někdo by ho sem musel totiž celý překopírovat, a to asi není tak jednoduché.
     – – – – – – – – –

     Závěr : Já z Vás žádného nevzdělaného exota nedělám. Uznejte prosím, že v nějaké diskuzi o duchovním tématu teď budu mít, a možná mnozí jiní takový limit; pan Pardal nevěří na duši, karmu….. . Jak bych pak mohl pokračovat? Mistra potkat můžete, to není jen ve Vašich „rukou“. Protože leccos nechápete / viz.zdůvodnění výše/, můžete napsat takovu kravinu jako je: „Příště to bude známý, který má spojení s Budhou, …… . Proč až takhle, až výsměšně? / Mimochodem, ve slově Buddha se píši dvě písmena dé za sebou. Možná jste skutečně ale myslel Budha – viz.https://cs.wikipedia.org/wiki/Budha

     A k tomu Železnému věku – nepochopil jste to a teď již vím, že to ani pochopit nemůžete.

     Snad jsem na nic nezapomněl.

     Dovolím si nyní jednu přímou a jasně formulovanou otázku k Vám; a pak i podotázky / žádné pojímání otázky skryté v závorce /

     Pane Pardale, domníváte se, že může existovat nějaká neosobní, jemnohmotná substance, rozptýlená v astronomickém / tedy nám známém / vesmíru, přelévající se z jednoho těla do druhého a zajišťující možnost individuálních organických existencí? Jestliže ano, proč si to myslíte? Jestliže ne, proč si to myslíte? Jestliže napíšete nevím, myslíte si, že i současná věda to neví?

     Díky.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    7. Vendo, to je groteska. Napomínání z hlediska českého jazyka, jak smím klást otázky. V čestině se za otázkou dělá otazník, ten tam byl. Ze třech možností 1)karma není, 2) část karmy ( napsal jsem opravdu duše) se přenáší na další generaci 3)celá karma se přenáší na další generaci jste po jednom dni a stránce klopýtání kolem sdělil :“S žádným bodem a – b – c, tak, jak je napsán, nesouhlasím… nemile mne zaujal ihned bod a/ – Vaše přiznání a to jsem již objasnil. Bod b/ je nesmysl = dělení duší a v bodu c/ popíráte opět karmu. “
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Karma_(buddhismus)

     “ karma funguje následovně: Každý čin, slovo a myšlenka – pozitivní či negativní – zanechává otisky v mysli. Protože způsob prožívání světa je určován obsahem naší mysli, negativní otisky nevyhnutelně vedou k budoucímu utrpení. Když tedy pochopíme, že naše myšlenky, slova a činy zasévají semínka našich budoucích zážitků, budeme mít moc měnit náš život ve vlastních rukou.
     Bytí jako takové však zůstává nadále strastiplné, můžeme tedy ovlivnit pouze to, zda budeme utrpení zakoušet více nebo méně… Z buddhistického pohledu neznamená karma „osud”, ale může být přeložena jako „čin” nebo „příčina a následek”… Karmický následek se nemusí objevit okamžitě, může dozrávat několik životů nebo celé věky.“
     Takže jsme u bodu b), který jste prohlásil za nesmysl, částečně se něco přenáší na další generace. Karmický následek se může projevit v příštích životech.
     http://www.spektrumzdravi.cz/karma-jako-prirodni-zakon-priciny-a-nasledku
     „Činy spáchané v minulých životech Vám nemusejí zavírat dveře, záleží především a hlavně na Vás, zda si zvolíte trápení, nebo zda se rozhodnete být šťastní a spokojení. ..Podle buddhistického učení představuje minulá karma všechny naše duševní a tělesné skutky předcházející právě tomuto okamžiku a s nimi spojené následky. V tomto smyslu to znamená, že jestliže jste v minulosti například spáchali krádež a dnes jste za to byli potrestáni, pak trest je tedy následkem minulé karmy – krádeže“
     Otisk naší mysli ve vesmíru, co se přenáší na další nebo bůhví jakou další generaci.
     Prosím odpověd na následující věty, na konci jsou otazníky jak žádáte, do správné české věty si to přeložte sám, vždyť stylistice rozumíte tak, že můžete poučovat davy.
     “ Budhista ukradne 10 palic kukuřice a má pak časem 10 dětí, které budou karmicky za krádež potrestány. Děti budou potrestány každé jako za krádež jedné kukuřice, nebo každé za deset kukuřic? Příčina je jedna, dělí se ten následek nebo ne?

     Nejde o to, že jedno dítě bude hodné, vypěstuje 10 kukučic a věnuje je na úkor sebe někomu ještě potřebnějšímu a odčiní karmu. Jde o to jak velkou karmu negativní karmu zdědilo.
     Znovu zkopíruji z https://cs.wikipedia.org/wiki/Karma_(buddhismus)
     „Karmický následek se nemusí objevit okamžitě, může dozrávat několik životů nebo celé věky.“
     Vendo, když tedy Duch svatý dle Vás poletuje mezi církvemi, mají lidé, kteří věří na karmu duši? Jestliže karmisté mají duši, tak to dělení karmy odpovídá tomu, co jsem zjednodušil jako dělení duše při novém zrození.
     Co je otisk mysli ve vesmíru, není to duše?
     Vendo píšete v odpovědi:“Tady nejde o žádné pozemské strádání ani přenesené z předchozích generací.“
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Karma_(buddhismus)
     „Bytí jako takové však zůstává nadále strastiplné, můžeme tedy ovlivnit pouze to, zda budeme utrpení zakoušet více nebo méně.“
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Karma_(hinduismus)
     „Karma je hinduistický filosofický koncept, podle kterého je lidský život pouze článkem v řetězci životů a štěstí v životě závisí na skutcích vykonaných v životě předešlém (reinkarnace) a současném (kauzalita). Každý čin, slovo a myšlenka – pozitivní či negativní – zanechává otisky v mysli (samskára). Protože způsob prožívání světa je určován obsahem naší mysli, negativní otisky nevyhnutelně vedou k budoucímu utrpení a pozitivní otisky vedou ke štěstí a spokojenosti.“
     No nic, článek je o meditaci, tím to spláchnete.
     Stačí jedna odpověď jak se 10 ukradených kukuřic.
     Jak se projeví krádež 10 kukuřic v další generaci na 10 dětech ?

    8. Váš bůh, Pardale, kterého jste si vytvořil ve Vaší hlavě se jmenuje :
     CS.WIKIPEDIA.ORG / to malé písmeno b u bůh je tam záměrně /

     A opět ta Vaše čeština :

     Stačí jedna odpověď jak se 10 ukradených kukuřic. /toto je blbost, že? – to mi připomenulo dětskou hádanku – jaký je rozdíl mezi traktorem……/

     Ale pak jste se pochlapil a dokázal stvořit správnou otázku :

     Jak se projeví krádež 10 kukuřic v další generaci na 10 dětech ?

     Asi ji myslíte vážně. Nu což. Karmická zátěž z negativního konání – z krádeže – se projeví, buď ještě v tomto životě, nebo v některém příštím. Odkazy na karmu v mých dvou článcích jsem Vám poslal. Konání konkrétního jedince se vztahuje k jeho podstatě, jeho duši, která to konající tělo oživuje. A tady STOP – použil jsem termín duše, a to pro pana Pardala je STOP! Zrovna tak i karma! Ale přesto, jakých deset dětí v příští generaci máte na mysli?

     Václav Žáček

    9. Vendo, napsal jsem svůj vztah k Bohu v pár řádcích.
     Mimo jiné, že duše ( souhrn morálních, empatických atd. vlastností člověka živého) nepřežije tělo.
     Čili nesmrtelná duše neexistuje.
     Udělejte z toho zase hezký jazykový rozbor, to už tady dlouho nebylo.
     Vaše články a diskuze je prostě slátanina křesťanství, multináboženského Ducha svatého, karmy a meditací. Já který tomu nerozumím jsem oceněn jako člověk, jehož rozhled naráží na zeď.

     Ptal jsem se na to, zda karmická zátěž 10 kukuřic se na dítěti projeví celá (jako za 10 kukuřic) nebo jen desetina, když má 10 dětí. Opdopověď:
     „Karmická zátěž z negativního konání – z krádeže – se projeví, buď ještě v tomto životě, nebo v některém příštím. Odkazy na karmu v mých dvou článcích jsem Vám poslal. Konání konkrétního jedince se vztahuje k jeho podstatě, jeho duši, která to konající tělo oživuje.“
     To je skvělé, po tolika letech studia východních náboženství. Když jsem se ptal, co se stane s duší po smrti v novém životě ovlivněném karmou předchozí, tak jsem byl podroben rozboru, po které jsme byl zralý na opakování první třídy, A vida, téma duše a karma je tu.
     Nemám místo mozku Wikipedi, jak se domníváte, jen když potřebuji porozumět pojmům, tak si to najdu. Ve Vašich článcích a odpovědích těžko.
     Píšete :“
     „Pane Pardale, domníváte se, že může existovat nějaká neosobní, jemnohmotná substance, rozptýlená v astronomickém / tedy nám známém / vesmíru, přelévající se z jednoho těla do druhého a zajišťující možnost individuálních organických existencí? Jestliže ano, proč si to myslíte? Jestliže ne, proč si to myslíte? Jestliže napíšete nevím, myslíte si, že i současná věda to neví? Díky.“

     Klasika, když jste v koncích, tak hurá na otázky z vesmíru a fyziky.
     Odpověď: NE, není přelévající se jemnohmota. A současná věda má stejný názor.
     Můj názor : jemnohmota, co to je ? Asi nějaký vypuštěný a přelévající se prdíček. Odpověď :Fyzika jemnohmotu nezná, čím se projevuje taky ne. Já taky ne.
     Organická existence, bože to jsou pojmy, snad obecně život? Takže přelévajací se substance zajišťující život?
     Odpověď: snad se jedná o DNA, relativně stálý polymer potřebný k životu. Přenos DNA a základních složek života z vesmíru věda nevylučuje, ale ani to není hlavní směr názorů na vznik života.

     Karma jako otisk mysli ve vesmíru, už se těším, jak to někdy vysvětlíte.

    10. Ad: „přelévající se jemnohmota“ fakt bohovské:) Ještě jemnohmotné vibrace tu chybí k dokonalosti.

     Echt „esoterici“ mají plná ústa jemnohmoty, druhý níže položený tělesný otvor plný hrubohmoty a nikdo o ní nic netuší, což se tutově pozná z položené otázky jak by jemnohmotu popsali, jelikož na ní každý odpoví úplně jinak :)

     Jemnostpaní bylo dříve takové vlísavé oslovení osoby ženského pohlaví, analogie selhává ledaže by ezouši chtěli jemně oslovovat matérii vůkol a to se mi zdá příliš trhlé i na ně :)))

    11. Lubko, díky za Váš vstup. Píšete sem málo, protože vědecká témata v rubrice „hledání světla (ne jako nějaké fyzikální veličiny) či v duchovní cestě, kam byl můj článek zařazen, nejsou tak častá.

     Ano, použil jsem výraz „jemnohmotná substance“.

     Když se nad tím zamyslíte, bude se zřejmě jednat o látku či podstatu, která má jistou hustotu, již lze vztáhnout k jejímu jednotkovému objemu. Pokud si vzpomínám, říkalo se tomu objemová hustota. To již možná do fyziky patří, ne? Myslím, že člověk Vaší erudice by mohl poznat, že jde i o „hustotu hmotnosti“. Pro pochopení ještě uvedu, že vzduch má jinou hustotu než voda a ta zase jinou než například žula.

     Moje otázka na pana Pardala zněla : „domníváte se, že může existovat nějaká neosobní, jemnohmotná substance, rozptýlená v astronomickém / tedy nám známém / vesmíru, přelévající se z jednoho těla do druhého a zajišťující možnost individuálních organických existencí?

     Když bych ji v zadání upravil, mohla by znít :
     „domníváte se, že může existovat nějaká neosobní látka, s velmi jemnou objemovou hustotou, rozptýlená v astronomickém /tedy nám známém vesmíru / přelévající se z jednoho těla do druhého a zajišťující možnost individuálních organických existencí?

     Co by mohlo být ještě nejasné :
     neosobní? – nemusí v otázce být
     z jednoho těla do druhého? – když je ta látka rozptýlena v celém vesmíru, působí i na těla
     organické existence – to byste mohl vědět, co je tím myšleno

     Mohl bych uvést ještě objemovou koncentraci této látky? – nemohl, neznám ji.

     Neznám ani geometrické charakteristiky – míry / tady jako objem – uváděn nám astronomicky známý vesmír /, neznám ani veličiny, které by vyjadřovaly množství této látky – hmotnost, látkové množství, elektrický náboj.

     Mohl byste na takto upravenou otázku odpovědět?

     Díky
     Václav Žáček

    12. reakce na odpověď včera 17:02

     Pane Pardale, díky za Vaše reakce a diskuzi pod mým článkem.

     Nebudu dělat žádný rozbor Vašeho vztahu k Bohu, to je Vaše intimní záležitost. Vy jste si charakterizoval duši a sám si udělal závěr – neexistuje. Beru to na vědomí a to je ta zeď nepochopení mezi námi, kdy v budoucnu nebudu moci jít za ni.

     K Vašemu : „Ptal jsem se na to, zda karmická zátěž 10 kukuřic se na dítěti projeví celá (jako za 10 kukuřic) nebo jen desetina, když má 10 dětí.“

     Pane, když si toto někdo přečte, komu jé znám pojem karma, tak si musí myslet o Vás něco podivného. Vaše otázka „zda karmická zátěž 10 kukuřic se na dítěti projeví celá (jako za 10 kukuřic) nebo jen desetina, když má 10 dětí.“
     Nepožil jste včera v podvečer nějaký alkohol ve větší míře? Byl jste prosím při smyslech? Jak mohu vědět takovou absurditu, jakou má kukuřice karmickou zátěž? Jaké dítě do toho pletete a kdo má 10 dětí?

     Opravdu lituji – bez dalšího komentáře. Ale mimochodem, již tuším, proč na karmu nevěříte.

     Dal jsem Vám odkaz na mé čtyři články, 2 x ke karmě a 2 x co je po smrti. Ale protože je v nich často používán pojem duše a karma, raději to neotvírejte a pokud chcete, opravdu studujte co nejvíce ve wikipedii. To je pro Vás, Vaši mysl a smysly asi to jediné. Vaši duši do toho nezatahuji.

     No a již jen k závěru – k mé otázce. Položil jsem Vám jasnou otázku, směrovanou s oslovením na Vás. Ne něco nejasného jako Vy v závorce.
     Upravil jsem ji i pro pana Lubka a tu je objasnění a její nová formulace, hlavně v tom, co pro Vás, fyzika, bylo asi nepřesné :

     Ano, použil jsem výraz „jemnohmotná substance“.

     Když se nad tím zamyslíte, bude se zřejmě jednat o látku či podstatu, která má jistou hustotu, již lze vztáhnout k jejímu jednotkovému objemu. Pokud si vzpomínám, říkalo se tomu objemová hustota. To již možná do fyziky patří, ne? Myslím, že člověk Vaší erudice by mohl poznat, že jde i o „hustotu hmotnosti“. Pro pochopení ještě uvedu, že vzduch má jinou hustotu než voda a ta zase jinou než například žula.

     Moje otázka na Vás zněla : „domníváte se, že může existovat nějaká neosobní, jemnohmotná substance, rozptýlená v astronomickém / tedy nám známém / vesmíru, přelévající se z jednoho těla do druhého a zajišťující možnost individuálních organických existencí?

     Když bych ji upravil, mohla by znít :

     „domníváte se, že může existovat nějaká neosobní látka, s velmi jemnou objemovou hustotou, rozptýlená v astronomickém /tedy nám známém vesmíru / přelévající se z jednoho těla do druhého a zajišťující možnost individuálních organických existencí?

     Co by mohlo být ještě nejasné :
     neosobní? – nemusí v otázce být
     přelévající – proudící, procházející
     z jednoho těla do druhého? – když je ta látka rozptýlena v celém vesmíru, působí i na těla
     organické existence – to byste mohl vědět, co je tím myšleno
     Mohl bych uvést ještě objemovou koncentraci této látky? – nemohl, neznám ji.
     Neznám ani geometrické charakteristiky – míry / tady jako objem – v otázce je uváděn nám astronomicky známý vesmír /, neznám ani veličiny, které by vyjadřovaly množství této látky – hmotnost, látkové množství, elektrický náboj.

     Již mi ale k tomu neodpovídejte, napsal jste toho dost a děkuji Vám. Z Vaší odpovědi pro mne vyplývá, že když to současná věda nezná, tak to neexistuje. Ale Vám, z důvodu „staré“ známosti prozradím. Jedná se o něco velmi zásadního.

     Ad/ „Karma jako otisk mysli ve vesmíru, už se těším, jak to někdy vysvětlíte.“
     Tady bych se jen zeptal, kdybych měl odpovídat, jaký vesmír myslíte?

     Ale dál již nic. Kde bude duše a karma v článku, a možná ještě i reinkarnace, tam nemohu s Vámi diskutovat. Proč? Protože Vás nechci o ničem přesvědčovat.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    13. Vendo, nevěděl jsem, že karma je jak policie ČR , krádeže do 500 Kč neřeší. Tak znovu, abyste se nemusel trapně vykrucovat, bude větší krádež, to snad už s karmou pohne..
     Ind ukradne 10 automobilů a má karmickou zátěž.
     Postupně má 10 dětí, na něž se karmická zátěž přenáší. Přenese se na každého celá karmická zátěž nebo nebo jen část, třeba tak, že každé z 10 jeho dětí bude mít karmickou zátěž krádeže jednoho auta ???
     Otázka tedy je podle jakého schématu se přenáší karmická zátěž. Zatím to vypadá, že se přenáší tak nějak.
     Vendo, pojem objemová hustota se používá např. v keramice. Cihla má póry, takže hustota materiálu ( pálená hlína) je větší, než objemová hustota cihly v níž jsopu póry vzduchu.
     Hustota ( ró) = m/V [kg/m3]. viz asi tak 7. třída.
     Astronomický pozorovatelný vesmír je velký až běda, překonávat jeho vzdálenosti v konečném čase může jen světlo. Pokud se život vyvinul v nějaké formě na Marsu, odkud se mohl dostat v jednoduché formě s meteority na Zemi. Takže spíš ze Sluneční soustavy než obecně z vesmíru. Náboženství s tím budou mít problém, protože Bůh stvořil život na Zemi.
     Ve vesmíru je rozptýleno záření světelné, reliktní záření z počátku Velkého třesku, prostě je rozptýleno elektromagnetické záření. Dále jsou ve vesmíru gravitační vlny, temná energie ( patrně rovnoměrně rozložená řekněme v 0,2 m3 energie odpovídajíc po přepočtu E= mc2 jako jeden atopm vodíku). Ve vesmíru je mnoho mezihvězdné hmoty , hlavně vodíku /v naší galaxii řádově stejně jako (hadronové) hmoty /. Temná hmota je rozložena nerovnoměrně. Nová teorie říká, že při sekundárnín inflaci na samém počátku vesmíru došlo k tak rychlému rozpínání, že temná hmota před tím se účastnící srážek se rozptýlila a tak zůstala dnes kromě gravitace se neprojevuje. vioz
     http://www.osel.cz/8648-vysvetli-mnozstvi-temne-hmoty-nova-teorie-sekundarni-inflace.html

     Pokud umíte odpovědět na otázku jak a kde se otiskují myšlenky a našem astronomickém vesmíru, tak si to rád přečtu. Taky bude zajímavé vědět, jak se z toho astronomického otiskují zpátky na Zem a případně do té karmy.
     Jemnohmota je slušně řečeno zoabstrakce ( já osobně řeknu ezoblábol).
     Temná hmota ( projevuje se gravitací) a temná energie ( projevuje se zrychleným rozpínáním vesmíru) tak docela abstraktní není, lze ji vyjádřit a pozorovat důsledky.

 9. ad: Víte, jak by Vám zdejší diskutér Honza napsal na to, když se Vám něco zdá, že ano?

  Vendo, prosím, nevytářejte si žádné domněnky, nemanipulujte a neberte si mě vůbec do huby, ano? Děkuji.

  1. Marťasi, díky i já.
   Dovedu si představit, proč je meditace součástí i Vaší cesty japonského umění a jakou v ní hraje roli pro skloubení harmonie, energie v této cestě.

   Dobrý den a mnoho sluníčka.
   Václav Žáček

   1. Zdravim Vendo,

    Jen se podelim o zazitek.Ze sobotu na nedeli mezi 3-4 rano,jsme se zenou a nasimi sousedy pocitili na vlastni kuzi silu tornada F2 .My se zenou jsme meli stesti,odneslo to jen pool cage a par oken,ale nasi sousede o dva domy dale uz takove stesti nemeli.
    http://www.wtsp.com/story/news/local/2016/01/17/serious-damage-sarasota-after-multiple-tornado-warnings/78928428/

    Jen chci rict,ze jsem si kdysi pral (a moje zena mi vzdy rikala ze jsme cvok) na vlastni oci videt tornado.Chtel jsem si dokonce zaplatit vylet s lovci tornad v Oklahome a nejake natocit. Mohu Vam rict,ze kdyz jsem to v dome a v nasi ulici pocitil na vlastni kuzi,tento napad me jiz opustil.Meteorologove namerili vitr 132 mil v hodine,asi nejakejch 200 km/h.
    Velmi silna sezona spusobena El ninem.

    Tak jen mala vsuvka na Vase „a hodne slunicka“

    Martas

    1. Tak to je síla, co dokáže příroda. A to přitom může být ještě hůř. Jako malý kluk, snad prvňák, si pamatuji, že jsme šel do školy a byly takové poryvy větru, že jednoho sousedovic kluka nějaký větrný vír „posadil“ na okraj střechy domku v naší ulici. Zní to jak neuvěřitelný příběh, ale stalo se. Zafoukalo a kluk byl na kraji střechy. Tenkrát nebyla žádná televize, která by přijela a natáčela reportáž stylu, tady za těmito okny….. . Prostě jsme zavolali někoho ze sousedů, ten přistavil žebřík a kluka asi ze tří metrů sundal. Co to bylo za poryv a jaké síly, těžko říci. A u vás 200 km/hod., to je fakt síla. Však ty následky video reportáž dokumentuje. Ale na druhé straně se Vám splnilo částečně přání, i když byla asi ještě tma a nešlo ani filmovat ten blížící se vír co bourá domy. ten pool cage je oproti tomu jen drobnost.

     Takže, pozor na přání.
     A teď již zase jen sluníčko.
     Václav Žáček

 10. Pardále píšeš:

  …Víra v Boha není se záručním listem, je o naději.

  Viera v Boha nie je ANI o nádeji, ale vyjadrením ,,Beznádeje konkrétneho človeka“, z prežívaného života a hladaním ISTOTY v neistote doby.

  Je to ,,obyčajný biznis“, lebo veriaci prvého levelu ,,sa pudovo bojí“, že ,,Ak Boh predsa len existuje“, tak mu to podla kresťanských kecov raz ,,spočíta“,a tam na ,,druhom svete“ je to vraj nebezpečné, lebo TAM chce mať už každý POKOJ a KLUD ..

  Ale to je nebezpečný Sen , ktorý je ,,smrtelným hriechom“ každého veriaceho…

  Je popretím svojho ,,MODZGU“ a obrovskej moci, ktorú nám vlastné vedomie ponúka na pochopenie dejov okolo nás. Nehovorím o pochopení Sveta, pretože to človek nedosiahne NIKDY . Na pochopenie Sveta jeden človek nestačí , lebo je nutný dlhý ČAS a kolektívné vnímanie, pretože je multivrstvové…

  Tak nám PánBožko pomáhaj…

 11. Díky za zkompletování. Je to celkem jasné čtení bez nějaké rádoby „ezoteriky“. Jinak řečeno, text je pochopitelný i zatím nepraktikující duši jako jsem já.

  Zaujalo mne, že člověk si má plnit ve svém životě to, co Vy nazýváte jako čestný a spravedlivý život. Ten váleček na nudle paní Pardalove by mohl symbolizovat jako něco /hrozbu?/, co její manžel neplní? Ale to je jen nevydařený vtip. Myslím si, že i když mám sám povinností dost, vždy jde, zvláště když budu chtít, najít „čas“ a přitom plnit i své povinnosti. Tady si matně uvědomuju, že princ Sidhárta utekl od rodiny, od manželky, od synka do nějakého osamění, askeze či i meditaci. Má se to vykládat jako útěk od plnění povinností – v jeho meditaci mu to mohlo bránit v pokroku, ne?

  Ta drobně zmíněná nabídka dalšího pokračován ….co nás čeká v nitru? No, nevím. Ještě zapřemýšlím, jestli bych to chtěl vědět.

  1. Zdravim

   „Tady si matně uvědomuju, že princ Sidhárta utekl od rodiny, od manželky, od synka do nějakého osamění, askeze či i meditaci. Má se to vykládat jako útěk od plnění povinností – v jeho meditaci mu to mohlo bránit v pokroku, ne?“

   Clovek by nemel utikat od svych povinosti.Budha (princ Sidharta) pozdeji take dospel k zaveru,ze samotny svetsky zivot a rovnez samotny asketicky zivot s odrikanim nejsou cestami k cili.Meditace jak zde Venda pise je jen nastrojem ,a clovek by jiste nemel stravit svuj zivot kdesi v jeskyni.
   V Bhagavadgite se pise,ze clovek ma tri etapy zivota, prozije cast zivota jako dite,kdyz dospeje zalozi vetsinou rodinu a venuje se nejake cinosti – stane se hospodarem,a v treti casti se stahne do ustrani a venuje se duchovni cinosti. Je to jen strucne nastineno,ale uz v etape „hospodare“ mohu pomalu zacit cestu k poznani a zaroven si dal plnit povinosti (vychovavat deti,zabezpecit rodinu,apod.).

   Martas

  2. Díky, jsem rád, že je to jasné. Ale dovolím si zdůraznit a upozornit, i po reakcích některých zdejších diskutujících, že meditace není vůbec jednoduchá, tedy v jejím přijetí a s jejím cílem. Ale, a to zdůrazňuji, každý má svoji svobodnou volbu.

   Čas je sviňa, takové naše rčení na Moravě. Čas plyne a my jsme v něm. Je stále jen teď. Pak je vzpomínka na minulost, byť stará třeba jen den a představa budoucnosti, do které vždy dospějeme.

   Ten princ, tedy pozdější Buddha, to mne zaujalo. Díky za inspiraci. Večer budu mít snad více času.

   K tomu nitru a co tam vlastně je. Máte pravdu. Počkám, jestli se k tomu ještě někdo vyjádří. Totiž, a jak zde bylo zdůrazněno, každý jde po své individuální cestě, se svoji karmou v této inkarnaci, která ho přivedla do pozemských mezilidských vztahů. Ale také do interakcí těla, mysli a duše…… .

   Mějte se pěkně.
   Václav Žáček

  3. Tady si uvědomuji, že Vám něco k buddhismu dlužím z diskuze pod minulým článkem. Byl to dotaz k meditaci v buddhismu. Abych mohl podat odpověď, musel bych si nauky buddhismu prostudovat a hledat, jaké místo v nich měla meditace. Protože však zakladatel sám strávil v ústraní od lidí, v osamění mnoho roků, je pro mne zřejmé, že meditace tam hrála velkou roli.

   K Vašemu dotazu ohledně „útěku“ prince od plnění jeho povinností. Zajímavé je, že Gótama Buddha se v Indii narodil téměř ve stejném čase jako Zatathuštra v Persii či Konfucius v Číně. A také v době 6.století žil i legendami opředený Lao’c. Mohlo by se to i nazvat jako doba probuzení? Něco na tom může být, že?

   Ano, princ Siddhárta z rodu Sákja měl velmi snadný život. Prý byl navíc od malička ochraňován před zlem, i před pohledem na něj. Nakonec se však s utrpením lidí a smrtí setkal. To s ním otřáslo natolik, že odešel od mladé ženy, od syna, od pohodlí královského paláce do naprostého opaku, do života v odříkání, osamění, kde se pohroužil do hledání vnitřní Cesty. Touto až bolestnou cestou šel za osvícením, pro duchovní vzestup a pro spásu.

   Problém spásy je podle mého poznání však vždy individuální. Každý člověk musí najít svou cestu sám, sám se pro ni rozhodnout a sám se na ni vydat. Nikdo jiný to za něj neudělá, zrovna tak jak jeden člověk nemůže za druhého jíst.

   Samozřejmě, že nejsem ten, kdo může někoho soudit. Nějaký dnešní otec rodiny, který by neunesl tíhu starostí o obživu manželky a dětí, a odešel od nich, je dnes podle lidských zákonů dokonce i stíhán a často i odsouzen. Siddhárta nechal svoji rodinu však v plně zajištěném postavení.

   Buddha přinesl po několika létech strávených v lesích, v džungli, po vstupování do svého nitra v meditacích učení, které získalo mnoho následovníků. Nemám rád kdyby, ale kdyby se nesetkal s příčinou, s tím, co ho k tomuto kroku přinutilo, asi by tu jeho učení, které přednášel mnohým ze svých následovníků, nebylo. Ale mělo to tak být, i se všemi okolnostmi. Zanechal po sobě „Čtyři velké pravdy“ a „Osmistupňovou cestu“ a protože jeho život nebyl nijak ukrácen jeho odpůrci, šířil se svými následovníky toto etické učení dlouhá léta po celé Indii.

   Myslím si, že asketismus není podmínkou duchovního vzestupu; nakonec to i Siddhárta objevil sám a navrátil se do tehdejší civilizace. Pro duchovní vzestup je meditace nástrojem. Existují i další podmínky, které je nutné pro tento cíl dodržovat. Nechci se opakovat, ale je to mnohokráte popsaný požadavek na čistý morální život. Ve všech náboženstvích je nějaký kodex, přikázání, doporučení či i přímo zákazy. Jsem tu v jiné diskuzi mírně kritizován za to, co jsem napsal o kněžích, kteří tu v křesťanském náboženství vedou lidi k nějakému ideálu. To byl můj nepatrný pohled z mých vlastních zkušeností. Ale lze se podívat třeba sem na odkaz, kde je popsán ve stručném přehledu život papežů, těch Božích náměstků na Zemi. – http://blisty.cz/art/22867.html

   A tady ještě jednou poukazuji na Buddhův útěk. On ze svého odloučení přinesl něco zcela opačného. Nemusel pak bojovat o svou moc, nemusel vraždit, žít prostopášným životem, znásilňovat….. . Buddha byl VELKOU DUŠÍ, člověkem, který poznal utrpení, hledal a našel jeho zdroje a věnoval se cestě k jeho odstranění žitými ctnostmi.

   Dobře to objasnil i Marťas.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. Díky za objasnění. Bez emocí, bez odkazů na zdroje, kde to vyčíst. Pravda je, že si mohu tyto zdroje najít i sám.

    Když to čtu, zapadá to do sebe. Ale jinak vidím, že diskuze tu končí. Dokonce se tu někdo pokusil diskutovat k něčemu jinému. Moc tomu nerozumím, byl jsem zase pár dnů jinde. Život nabízí různé změny. Změna má v životě pevné místo. Nevím, oč šlo v tom příspěvku, který se týkal jiného článku. Myslím však, že Vy jste navázal na sebe tři určité informace kolem meditace. Takové, omlouvám se za to pojmenování, lidské. Bez nějakých velkých odkazů na zdroje, kterých jsou fakt mraky. V tomto třetím dílu došlo i na praktické poznatky. A to je vždy přínosem.

    Byl ten článek „vložený“ článek alespoň k meditaci?

    Pane, Žáčku, dal jste sem někomu informace o karmě a co je po smrti – Vaše starší články. Jinak se na ně bude dívat a chápat je ateista, jinak ten, kdo se přiklání k praxi duchovního života. Přiznám se, že ten termín „praxe duchov…..“ nepoužívám, ale zřejmě vystihuje to, co určití lidé prožívají. Podíval jsem se na ně přes víkend a vida, něco mi docvaklo.

    I za to díky. Pište prosím, rád to s přítelkyní čtu. Již se blížíme do věku, kdy mládí je pryč a snad (?????) bude přicházet moudro po padesátce.

    1. Diskuze k tématu meditace tu skončila již dříve. Jsem rád, že Vám mé amatérské články, které čerpají z vlastního procesu poznávání, něco dávají. O to mi i šlo. Naprosto chápu, že někdo jiný má s meditací naprosto jiné zkušenosti, i negativní. Vždyť jen třeba to ovládnutí mysli, to je boj, to je džihád, to je svatá válka a na konci může být vítězství na tou démonickou složkou, která je v tomto duálním světě součástí každého člověka. A závěrem, je třeba si uvědomit, že bez Jeho Milosti se neuskuteční nic.

     Ten článek, který tu na pár minut byl, najdete tady.
     http://hledani.gnosis.cz/globalni-oteplovani-az-na-veky-a-nekdy-jinak/

     Nelekněte se názvu tématu, pod který by mohla být k němu diskuze. Odkaz je tam od Hvězdičky – její příspěvek 21.1.2016 (12:48) nebo v mém příspěvku z 21.1.2016 (15:05) či od pana Pardala.

     Téma meditace tam přímo zmíněno není. ( možná se mýlím ) Již se tam objevilo několik reakcí od zdejších některých diskutujících, ale myslím si, že k článku toho pana profesora se další diskuze nerozvine.

     Jsem rád, že si se svoji přítelkyní uvědomuje i jiné hodnoty, jak píšete, moudro.

     Dovolím si Vás v této souvislosti ještě upozornit na něco, s čím ale vůbec nemusíte souhlasit. Proč je potřeba Mistr? Proč mnozí lidé čtou, snaží se pochopit a pak i jednají ve smyslu učení dávných Učitelů, Synů, kteří sem, do každého věku mezi lidi přicházeli a přicházejí.

     Jejich úkolem všech těchto Synů, vtěleného Slova, je přivést označené duše v žijících tělech na pravou cestu návratu! / mimochodem, nástrojem je meditace /. Ale hlavní je dospět k setkání s Mistrem, s Učitele, za života.
     Dovolím si Vás odkázat na můj článek : http://hledani.gnosis.cz/mystika-6-cast-cesta-za-hranice-tela-a-mysli-zaver/
     Je to poslední článek k mystice a právě v tomto jsem provedl takový souhrn toho, co je pro duchovního člověka na jeho Cestě návratu důležité, jak důležitý je především Mistr.

     Přeji Vám a Vaší přítelkyni pěkný den.
     Václav Žáček

    2. Díky za námět, teda za odkaz. Zběžně jsem prohlédl i další díly. Pžiznávám, že je to na větší čtení. Ale i tak jsem získal pocit, že je to seřazeno od nějakého základu. Téma karmy, které se někteří stále snaží rozebírat, má teď zelenou pod jiným článkem. Je zajímavé, a toho jsem si všiml již u Vašich či i článků jiných autorů, že mnozí zdejší účastníci se potřebují tu více, tu méně i vypovídat k něčemu jinému, než jim nabízí autorský článek.

     Docela by mne zajímalo od Vás takové vypíchnutí toho, co je v životě podstatné. Ptám se Vás proto, že můžete mít pohled, který by snad mohl zahrnout mystický vhled, nějak tak pohled na svět bez toho zdůrazňování světského konání, které nás tak ovládá. Možná to zní ode mne neurovnaně. Co pro život potřebuji tady, asi vím. Ale jak se na svět pohlížejí mystici či filosofové a jestli je nějaký rozdíl v tomto chápaní?

     Díky za objasnění k tomu článku, který, jak jsem pochopil, jste v diskuzi k němu přesunul jinam. Nevím, proč pod globální oteplování? Že by oteplování mezilidských vztahů, jako takové obroušení hran?

     Díky za Vaše reakce.

    3. Anonymní pane, díky za Vaši odpověď a pozdrav i pro Vaší přítelkyni.

     S tím, že někteří odbíhají od tématu, to má dvě roviny.

     Jedni si ten výchozí článek přečtou, ale při čtení se upnou na nějakou informaci z článku a jejich mysl se tím zaobírá více, až vlastně se to stane dominantní a reagují. Osobně mi to nevadí tolik, jako u těch druhých, kteří si článek nepřečtou a nebo bez pochopení, co tím autor chtěl říci.

     Ukáži na příkladu vůbec první reakci na článek:
     Vendo, nič v zlom, ale keď čítam Tebou citovanú vetu toho zo somára zdrbaného Šavla :

     „Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.“

     Velmo, velmo mi to pripomína vetu Juldu Fuldu, keď vraj povedal : Lidé bděte…

     Dá sa J.F považovať tiež za meditujúceho ? …..

     No, co si o tom myslet? Mohu konstatovat, že to dočetl alespoň po ten zvýrazněný citát sv.Pavla a nebo ho po otevření upoutalo to zvýraznění a mysl pak pracovala se slovesem „bděte“ a celý článek šel ve svém sdělení do kytek.

     Pak je tu ještě ale třetí možnost v přístupu. Zdejší návštěvnice-návštěvník stránek článek nečetla – nečetl…..a reaguje na nějaké slovo – sloveso, podstatné jméno, myšlenku a teď spekuluji, doufá, že se bude diskutovat i zcela mimo, že tím vědomým odbočením zaujme a bude s diskuzí více či méně manipulovat.

     Též uvedu /zkrácený/ příklad:
     – jedné diskutující jsem tady poděkoval za její příspěvek a sdělil, že to může být pro někoho impuls.

     Ten číhající napsal v reakci: „Impuls, nezasírat si hlavu těma vašema diletantskejma nesmyslama.“

     A přidal citát od opravdové osobnosti : „Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.“ (T.G.M.)

     Kdybych přijal takovou divnou hru, tak bych mohl reagovat na :
     nezasírat si hlavu ( tady bych se možná začal rozčilovat, že si hlavu nezasírám ) – nebo na diletantské nesmysly ( a začal bych vehementně objasňovat, že to není nic diletantského ) – nebo na rakovinu rozumovou i mravní – nebo špatnému vlivu na charakter. V každém případě je to příklad, jak se odpoutat od tématu mého článku k meditaci.

     Anonyme, ještě jsem si nevšiml, že by Vám někdo odpovídal na Váš vstup tady pod tímto článkem, kde spolu korektně diskutujeme. Může se stát, že to přijde. Pak je dobré si uvědomit, zda by Vaše reakce sledovala tu nastíněnou myšlenkovou linii Vašeho příspěvku a nebo zda je to pokus o manipulaci někam jinam.

     Píšete dále o „vypíchnutí toho, co je v životě podstatné“. Tady bych si asi doplnil, v životě člověka, který se zajímá o duchovní praxi či cestu. Pokud by tomu tak bylo, bylo by to větší téma, ale pokusím se o to třeba i v několika příspěvcích. Fakt je, že filosofa žádného osobně neznám, ale s podáním vysvětlení k filosofii tu již i byly učiněny nějaké pokusy k objasnění. Ta mystika je mi velmi blízká, a to i díky rozpravám mého Mistra, který svým žákům objasňuje a vysvětluje tuto vnitřní cestu.

     V závěru jste něco napsal k objasnění. Ihned mi to nebylo jasné, ale pak jsem si uvědomil, že jde o přesun diskuze pod článek pana Pardala. Ano, bylo to ode mne takové snad i podivné, ale objasnění jsem tu i podal a uznal to i provozovatel těchto stránek. Článek prof.Hořejšího, na který i tu zůstaly odkazy, není vůbec jednoduchý. Předpokládá znalost principů i dogmat křesťanství a římskokatolické církve. Ale doporučuji se s ním seznámit, zrovna jak si to přál i ten pan Pardal, který si povzdechl nad tím, že zdejší komunita nereaguje. Autor v něm ukazuje na vědecký přístup, ten dnešní, který příliš Boha nepotřebuje. Co ale vědci potřebují? Peníze! Na výzkum, granty, nové přístroje…. . Kdo jim je nakonec dává….no Bůh to není, že?

     Jestli něco napíši k té mystické cestě, tak to i zase objasní ten rozdíl v materialistickém pojetí světa a v duchovním. Ten první je i tím vědeckým. Věřím, že věda i duchovnost se bude k sobě blížit. Věda přece vedou výzkumy do světa, který nelze vidět naším okem. Stále více se bude uvědomovat, že se blíží k podstatě, která je přece neviditelná, jak by řekl i Ježíš, není z tohoto světa.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    4. Dobrý den.
     Ano, také jsem si všiml, že se často lidé chytají nějakých myšlenek mimo a pak tu vzniká i takový chaos různých hledání názvů pro pojmy a dojmy. Jestli v tom není taky to, že se za nějaký čas, sice asi jen přes diskuzi tady již více znají a je to pak takové až osobní, tykání, posílání jednoho někam, označování něčeho sračkami a někdy naopak chválení. Ten diskutující Gilgameš je svérázná Noha. Až si někdy myslím, protože jeho slovenština je velmi špatná, chyby, které by snad ani Slovák neudělal, že je to někdo ze zdejších, používajíce ten nick Nohy k povzbuzení diskuze? Raděj ale z těchto představ pryč.

     Zajímám se o některá témata, tedy články a pak snad i ty diskuze, která někdy něco rozšiřuje. Zajímavý případ je ten pan Mareš. Již zde má další příspěvek, ale nedovolí, aby se k němu diskutovalo. To je divný přístup, takový jakoby z minulého režimu. Držet hubu. Myslet si mohu co chci. Samozřejmě, že se to nemusí pak ani číst.

     Mystika, transcendentní poznání, kontemplace, koncentrace, meditace či jak to vše v duchovní praxi nazvat, to mne zajímá. Ne pro nějaké tajemno či nadpřirozeno. Cítím v tom to duchovní směřování. Vědci mají přístroje, ti druzí mají svět vnitřní a jeho objevování. A tam, jak si umím představit, žádné přístroje nepomohou. Jinde jsem si našel nějaké zdroje – popisy od i křesťanských mystiků, jejich poznání, které však nemůže být sděleno v úplnosti. Jak jste tu v nějaké diskuzi napsal, že hluchému lze těžko objasnit lyričnost Smetanovy Mé vlasti. Včera jsme zrovna přemýšleli, co asi ten Mistr, o kterém píšete pro své žáky dělá praktického. I to mne zajímá.

     Teď tu přes víkend nebudu, asi zase až v pondělí. Budeme s přítelkyní potěšeni, když najdeme něco k přemýšlení /i / od Vás.

     Ještě, všiml jsem si již z různé dřívější diskuze, že tu je více anonymních a někdy by se mohlo stát, že bych pak musel napsat – to jsem nepsal já, to psal jiný anonymní. Tak od teď tady budu psát jako Luboš.

  1. Jak vidím, diskuze tu skončila. Ale ještě chci napsat, že mi ta tři povídání k meditaci pomohla. Nejen asi já hledám v dnešní rušné době / na události / a taky proti pocitu až nebezpečí něco, co pomůže k určitému zklidnění.

   Pane Žáčku, vzal jsem si takové motto:

   „Cílem je poznání sebe sama a osvobození, což je ten hlavní úkol, proč se tu duše rodí, v nejvyšším aspektu zrození se ve Stvoření, do těla jediné bytosti, člověka, která může tuto Cestu návratu absolvovat.“

   Toto je stěžejní věta, která především člověku hledajícímu nabízí oč jde, smysl života. Tak to cítím. Pak jde s tím i pochopení meditace,a souhlasím, že jako nástroje. Ale jinak zjišťuju, že diskuze tu skončila a nebudu víc psát.

   Pro zajímavost. O víkendu jsem hledal něco konkrétního v biblickém Novém zákoně a po přečtení jednoho evangelia jsem zjistil, že Ježíš mluví o duši jen jedenkráte. Znamená to snad, že existence duše byla v čase Ježíše všem lidem zřejmá a nebylo žádných nejasností, které by se týkaly její role v jeho existenci?

   POKUD BUDOU, TĚŠÍM SE NA VAŠE DALŠÍ ČLÁNKY.

   Luboš

   1. Inu, Luboši, zajímavou otázku jste položil v závěru svého příspěvku. O odpovědi si netroufám ani spekulovat. Základem celého nekonečného Stvoření je Síla. Ta velká písmena kvůli určité míře úcty. To Stvoření nejsou jen planety, galaxie, nespočet sluncí, ale něco, co není dáno lidským smyslům v této úrovni poznat. A velká Síla, Energie, tvořící a vědomá, a s ní a v ní duše? Ano!
    Něco jsem o tom napsal, snad již ten příspěvek bude zveřejněn. Ale nikdy tu nebude u člověka konečné poznání. Tady, zde ve hmotě, ho člověk nemůže učinit. Stále však něco objevuje, co ho, podle jeho vlastních závěrů posunuje někam rádoby dopředu. Ale tady je omezen svým vědomím ve hmotě, navíc ponořen ve tmě, o které si může myslet, že ji poznává. Jedno pojmenování pro Boha je Nepoznatelný, jiné Nadčasový (mimo zrození a smrt, či Nepopsatelný (to co nemůže být žádným popisem vysloveno), Neviditelný (ten, kterého nelze zde spatřit), Nezničitelný a Bezejmenný a také Nekonečný (ničím neomezený). A z jeho Milosti byla tvořivou Silou stvořena nepatrná částečka, duše, která spolu s Jeho Slovem přináší Život. S pokorou toto mé malé poznání přijímám.
    Duše je.

    Líbí se mi, že i pan Kašpárek používá velká písmena (v předchozím článku):
    pravé Svaté, plné Lásky, ukázal Světlo, se stává Pravdou, na Královskou cestu, součástí Stvoření….

    Luboši, získali jsme dar bytí jako lidé. A to je obrovská naděje, která by neměla být promrhána. ( nesmí být ).

    Pěkný den
    Václav Žáček

    1. Tak ten nový příspěvek je již tady. Chápu, co jste mi naposledy napsal. A Váš příspěvek? Troufám si tvrdit, že nebude těmi pár lidmi, kteří se tu propjevují jako ateisté, pochopen. Tak to je.

     Když budu mít hobby, budu filatelista a někdo bude zaměřen na fotbal, tak si můžeme vyprávět o jídle, o počasí, ale ten, kdo nezná filatelii, ale zná fotbal, hráče, současné dění v něm, těžko bude mluvit se mnou zasvěceně o známkách. A naopak, to je jasné.

     Vy jste mi dal nějaké možnosti, kam se zaměřit a pak je to na mně. Mohu si leccos ověřovat a nakonec mohu i Vaše myšlenky zcela opustit. To je vše o vývoji. Jsem rád, že jsem i v jinách Vašich článcích poznal v teoretické rovině to, co meditaci předchází.

     Mějte se hezky
     Luboš

 12. Ono je to takhle: Ten, co něco zažil v duchovním slova smyslu, se to snaží předat druhým, což kolikrát vyzní, jako vnucování. Ten, co nic v duchovním slova smyslu nezažil, se jako racionalista snaží přesvědčit zase toho prvního, že jeho zážitky jsou nesmysl, což kolikrát vyzní, jako vnucování. Zkrátka: Jedni proti druhým a třetí to nezajímá, to je pravý důvod této diskuze.

  1. A vidíte Jendo skoro správně. Jen to trochu doplním.

   „Ten, co něco zažil v duchovním slova smyslu, se to snaží předat druhým, což kolikrát vyzní, jako vnucování.“

   Opravil bych to, tedy s tím, jak to cítím já a /jenom/ za sebe.

   Co jsem zažil v duchovním slova smyslu? Nikdy o tom nepíšu, nepovídám o tom. To by byl výrazný krok zpět z mé Cesty /nikomu to nevnucuji, že to tak je/ Mám k tomu opravdu závažný důvod. Jiné to je s popisem „know how“? A tady mohou ti i ti vznášet námitky a nevěřit, zpochybňovat a třeba i dehonestovat….a nebo uvádět to své. Znáte to Ježíšovo – neukládejte si své poklady na zemi, kde je ničí…….a ukradnou je zloději /velmi volně/? To, co jsem zažil v duchovním slova smyslu, to je ten poklad, který si ukládám v nebi, tam na něj mol, rez, myši a další škůdci nemohou. A také je známé to……nesypte perly sviním do koryta.

   Jestli jste tentýž Jenda, co mi napsal 16.1. ve 23:30, tak Vám říkám, že s Vaším popisem pravého důvodu této diskuze – jedni proti druhým a třetí to nezajímá – prostě nesouhlasím.

   Mějte se hezky.
   Václav Žáček

 13. Pravý a Jediný Mistr ti v první řadě vysvětlí,co to MEDITACE vlastně je,a to v přímém přenosu,i kdyby ti pochopení mělo trvat roky.:))
  O mém příběhu jsem již tady psala mnohokráte.Komediální situace při poznávání co to je meditace.Dnes již vím,že správná meditace
  je o kontemplaci.Také vím,že úzce souvisí se čtvrtou čakrou (BRZLÍKEM).

  ad.Před několika lety mne osud spojil s poznáním Učitele, Mistra, s člověkem, který je spojen s Duchem svatým a který přišel z Vůle Otce pro označené duše.

  To je LEŽ,protože ve spojení s Duchem Svatým je každá bytost(jinak to ani nelze).Rozdíl je v tom,že mnohé si tohoto spojení vědomy nejsou,
  a to ani tehdy,když mají velké vědomosti.Je to zjevné.Lze to „vidět“.

  ad.Každý pravý Mistr naučí své žáky krokům, které je vedou spolehlivě do jejich nitra. Bylo tak tomu v minulosti a je tomu tak i dnes.

  Žádný každý!Existuje jen Jeden jediný Mistr!A Ten nemá FYZICKOU PODOBU jako ty,ale může se stát kýmkoliv chce.Má vliv na všechny a na všechno.
  ESUS(čti JESUS) je znám i jako Merkurius,Šiva,ale také TARANIS,OTEC,PÁN ČASU,ZODIAK,ODIN,AMON,SHU,…
  Má miliardy očí,miliardy rukou,připravených zatnout sekyru do kořene stromů.:)

  ad.Mistrova tělesná schránka, jako u všech Synů, vtěleného Slova, je pomíjivá, ale jemu je dáno znát Pravdu Ducha svatého.

  To je LEŽ,neboť znát Pravdu,tedy Ducha Svatého,Velku Matku,Stvořitelku je dáno
  každému.Tělesná schránka je pomíjivá u každé bytosti,
  konec konců,je to již jen herecký kostým tak,jako tato realita (která již byla) je „rodičovskou minulostí“.

  ad.Je tím, kdo na usilující žáky pak čeká uvnitř, a to je rozhodující, že je naučí vstoupit do jejich vlastního nitra a v tomto procesu je přímo sám vede.

  Vždy Je uvnitř a vždy jen zevnitř.Naučit se s Ním komunikovat vědomě může také každý.A když se Nechá poznat i zvenčí,můžeš s Ním komunikovat i přes jiné formy.

  ad. I Ježíš se nechal poznat svým učedníkům ve své vznešené kráse a dokonalosti.

  JEŽÍŠ a ESUS jsou jedním.On to je,co přikládá sekeru ke kořeni stromu.On je rybářem.To,že je historie stvořená a že je založena na mytologii,to ještě je přijde na řadu(Egypt,Řím,…)

  ad.Dokonalý Mistr zcela zdarma nabízí duchovní vědu, kterou učí jak se dostat přes vlastní nitro na pravou Cestu.

  Otec nabízí POZNÁNÍ zdarma,ale zcela „zdarma“ určitě ne.
  Skutečné Poznání stojí hodně bolesti a bolesti mysli.
  Může tě sám naučit rozeznávat,kdy mluví On a kdy ty.
  Učí tě dostát slibům(slib=přísaha).
  Učí tzv. za běhu,za pochodu,v přímém přenosu.
  Mnohdy tě ponoří do blaženosti,když se sjednotí duchové,tedy Duch a Duch Svatý.(to je tzv.vozítko královny ze Sáby:))
  Umí proměnit bolest na blaženost a blaženost na bolest(to se umím ještě pořádně vztekat).
  Má vliv na smysly,tedy zrak,sluch,čich(vůně),hmat…dokážu Ho cítit i fyzicky.
  A jako správný Učitel,tě také vyzkouší,jak obstojíš ve svém poznání.To jsou
  většinou hodně tvrdé zkoušky,ve kterých hraje velmi tvrdě tvého protivníka,
  i kdyby tě to stálo mnoho bolesti,i kdyby tě to mělo stát život.

  1. Díky za reakce a mnohá objasnění. Pro mnohé zdejší návštěvníky stránek to může být konečně ten správný impuls.

   Václav Žáček

   1. Ano, impuls. Impuls, nezasírat si hlavu těma vašema diletantskejma nesmyslama.

    „Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.“ (T.G.M.)

    1. Netýká se to meditace.

     Honzo, vy jste si z mých dvou vět pro Hvězdičku vybral jedno slovo – impuls. To jste dal do kontextu s diletantskejma nesmyslama. A potom završení, aneb ukázka manipulace, aneb borec nakonec! Následuje citát od T.G.M., co je to diletantismus.

     Nevím jak ostatní, ale já jsem padl z tohoto přístupu k diskuzi na zadek. Jste prostě úžasná bytost.

     http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/semelka-lesek/jsi-proste-nejlepsi-62077

    2. Vendo, pouze se snažím vybírat a hlavně vidět to podstatný, to důležitý. Na megatuny žvástů a vaty, které vás odvádí od podstatného, a tedy od sebe samého, jste tady Vy.

    3. ad: A potom završení, aneb ukázka manipulace, aneb borec nakonec!

     Že vy zas soudíte podle sebe, co? Vendo, vy jste fakt až neuvěřitelně hloupej…… „borec“……:-))

     Hlupáka se neptej, poví sám. (Quintus Horatius Flaccus)

    4. Ou, Honzo, Vy jste ale kus hňupa.

     Tak paní Hvězdičce dáte 18.1.2016 (17:52) +1*! a s vykřičníkem.

     Já ji také za její tři příspěvky pochválil a poděkoval ji, Vy se do toho navezete – na mé jedno slovo impuls zareagujete a uděláte z toho toto : Na megatuny žvástů a vaty, které vás odvádí od podstatného, a tedy od sebe samého, jste tady Vy.

     Proč jsem vůbec na Vás reagoval, když mé poděkování bylo určeno Hvězdičce. Ale díky za poučení.

     To označení hňup je ještě pro Vás příliš něžné.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

 14. 1.Kdy meditovat?
  Je dobré porozumět,co to je kontemplace a pak se ji naučit používat stále,až se stane součástí mysli.
  Při kontemplaci ti nikdy nesmí chybět Láska bezpodmínečná.

  2.Délka trvání meditace?
  Délka kontemplace nezávisí na tobě,protože Mistr ji může přerušit kdykoliv,čímkoliv a kýmkoliv.

  3.Prostředí pro meditaci?
  Zpočátku to vyžaduje trochu soukromí jen v tvé mysli,ale pak není nic lepšího než prostředí,kde jsou ti,které miluješ.Při poznání,kým Bůh jest,je ti pak jedno s kým se právě bavíš.Takto se snáz naučíš kdykoliv vrátit z víru událostí do svého středu,Míru a Lásky.

  5.Další podmínky pro úspěšnou koncentraci v meditaci?
  Je-li někde podmínka,je to špatně.Strava není překážkou,překážkou je trávení,nakolik jediným Poživatelem Je Otec.Je s Ním pak těžší komunikace,protože pokud čekáš milý rozhovor,jsi v omyle.Je to podobné,jako bys chtěl být milý a s úsměvem v momentě,kdy tlačíš sám auto do kopce nebo sbíječkou prosekáváš beton.

  6.Na co se soustředit při meditaci?
  BhagavadGíta: Kapitola šestá
  verš 13-14:
  Ať drží své tělo,hlavu a krk vzpřímeně a nehybně upře pohled na špičku nosu.
  S myslí ovládnutou a nerušenou,zbavený strachu a setrvávající ve slibu celibátu
  ať takto upře svoje myšlenky na Mne ve svém srdci a učiní Mne konečným životním
  cílem.

  Koment:Špatný překlad udělá hodně neplechy.Tentokrát je to špatný překlad textu.
  Skutečný překlad lze udělat díky Mistru a pochopení obsahu lze dojít
  jen díky vlastním zkušenostem.
  Obraz verše je zcela stejný,jako svátky korban pesach – „pesachová oběť“,
  známá zejména později v křesťanské tradici jako „velikonoční beránek“:

  Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi:„Toto je nařízení o hodu beránka: Nebude z něho jíst žádný cizinec. Ale bude jej jíst každý služebník koupený za stříbro, bude-li obřezán. Přistěhovalec ani nádeník jej jíst nebude. Musí být sněden v témž domě. Z jeho masa nevyneseš nic z domu; žádnou jeho kost nezlámete. Tak to bude dělat celá izraelská pospolitost. Jestliže by u tebe pobýval host a chtěl by připravit Hospodinu hod beránka, nechť je u něho obřezán každý mužského pohlaví a potom bude smět přistoupit a tak učinit a bude jako domorodec v zemi. Ale žádný neobřezanec jej jíst nebude. Stejný řád bude platit pro domorodce i pro hosta, který bude pobývat mezi vámi.“ Všichni Izraelci učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Právě v ten den vyvedl Hospodin Izraelce seřazené po oddílech z egyptské země. “
  — Bible, Exodus 12:43-51

  Takže na pozici mysli,lásky a vědomí.

  7.Je dobré si něco představovat, třeba krásný výhled do přírody, hladinu jezera, na co myslet?
  Staň se Láskou bezpodmínečnou,rozdávej se do všech stran.
  Chtěj porozumět s láskou i tomu největšímu nepříteli,zločinci,vrahovi,či zloději.Budeš ohromen.
  Žádný lékař totiž neléčí tam,kde jsou zdraví.

  8.Je důležitá pozice těla?
  Není.Důležitá je pozice MYSLI,VĚDOMÍ a LÁSKY BEZPODMÍNEČNÉ.

  9.Je spánek nepřítelem meditace?
  V žádném případě není nepřítelem.Poslouží vždy k „znovuzrození ducha“.

  10.Je meditace cíl?
  Kontemplace je cestou ke spojení,vědomému spojení, se svou podstatou,tedy Duchem Svatým,díky Duchu Otce.

  PS:Každý může poprosit Otce s pokorou srdce o milost rozumu a milost smrti.
  Pocit zboštění je součástí Poznání sebe samého,je tam vždy nebezpečí pádu díky pýše a aroganci.
  Pocit zboštění je součástí Poznání a je zcela přirozeným jevem,nakolik v každé bytosti je ukryt Bůh,ukryta Pravda.Je to zkouška.

 15. https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Syn_%28Mythologie%29&prev=search

  Syn (mytologie)

  Syn (stará norština. Dokonce Sygn) patří do germánského bájesloví k pohlaví bohyní. Syn je bohyně spravedlnosti, má dohled nad soudních jednání, takže nikdo skrývat pravdu. Navíc, ona je služebníkem bohyně Frigg. Syn je řekl, aby drželi hlídku u bran paláce Wingolfs a zažehnána nechtěné cizince.

  https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Syn_%28Mythologie%29&prev=search

  Syn (bohyně)

  Syn je jméno severské bohyně z norské mytologie. Je klíčnicí Frigginy, která do jejího sídla nepustí nikoho nepovolaného. Na sněmu bohů hájí křivě nařčené. Je bohyní bdělosti a pravdy. První zmínka o bohyni pochází ze 13. století.

  PS:Jsi-li Synem,máš klíče od domova.Jsi-li Synem,jsi Jitřenkou,luciferem a umíš opravovat chyby v písmech a nalézat uschované šifry pro tuto dobu.

  lucifer=>čti lusifer=>lu=čte,sifer=cipher=šifry
  lusifer=„zářící, syn jitra“

  Druhý list Petrův:
  1,19: donec dies inlucescat et lucifer oriatur in cordibus vestris.
  1,19: Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.

  PS2:Velmi aktuální je šifra JAN 11,aby již jitřenky v rozkladu vstávaly z hrobů.

 16. Škoda, když „Jak žít s Bohem v současnosti?“ není otevřená diskuze.

  Abrahamova víra, byla to zkouška a předobraz obětování Ježíše Krista syna Boha, tato oběť byla dokonána. Žádné bytosti astrálu, bohy bych v tom nehledal.

  1. ad: Škoda, když „Jak žít s Bohem v současnosti?“ není otevřená diskuze.

   No tak si jí založ a otevři tady – http://forum.gnosis9.net/ – ? Třeba už jenom proto, že je v phpBB a tudíž mnohem přívětivější co do přispívání, admnistrace, a tak všeobecně vůbec, než tohle hrůzofórum…:-)

 17. Otázka „Jak žít s Bohem v současnosti?“, je v kontextu PŘÍTOMNOST – tady a teď -, naprosto absurdní a nesmyslná. No a holt někdo je v tý PŘÍTOMNOSTI trvale přítomen, přebývá a žije v ní, nebo je MIMO, mimo PŘÍTOMNOST, mimo BOHA.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference